woensdag 31 december 2014

Pagara-estafette in Nieuw Nickerie trekt meer bezoekers dan in 2013

(Bron foto's: BIC Nickerie)
1.400 Meter pagara de lucht in gadegeslagen door zo'n 5.000 bezoekers


De pagara-estafette in Nieuw Nickerie is vanmiddag, woensdag 31 december 2014, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Nickerie, een groot succes geworden. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh, die het geheel aanstak, zei voorafgaand daaraan dit te doen in de hoop dat alles goed zal gaan in 2015.


De pagara-estafette, bezocht door zo'n 5.000 mensen en dat is ongeveer 1.000 meer dan in 2013, begon op de hoek van de A.K. Doergastraat en Emmastraat, ging vervolgens via de G.G. Maynardstraat, Landingstraat en R.P. Bharosstraat naar het eindpunt, voor het politiebureau van Nieuw Nickerie.

De middag werd voortgezet met optredens van Diamond 2000 uit Nederland en Sweet Melodys uit Nickerie.

De brandweer is tevreden over het verloop. De activiteiten in Nieuw Nickerie zullen tot negen uur vanavond doorgaan.

Vooral zeer jonge vuurwerkslachtoffertjes te betreuren....


Suriname telt zeven slachtoffers door vuurwerk

Onder slachtoffers een 4- en 3-jarige peuter


Het aantal vuurwerkslachtoffers is gestegen naar zeven. Dit zegt brandweervoorlichter Olten Pinas vandaag, woensdag 31 december 2013, in de Ware Tijd. 

Het vierde slachtoffer is een elfjarige jongen die gestunt heeft met vuurwerk in een glazen fles. Hij liep verwondingen op aan een oog.

Het vijfde slachtoffer is een 34 -jarige man die verwondingen opliep aan een elleboog. Er werd vuurwerk naar hem gegooid terwijl hij langsfietste. De man is medisch behandeld en kreeg vier hechtingen.

Het zesde slachtoffer is een vierjarig meisje dat een snijwond opliep aan een oog en het zevende slachtoffer is een driejarige die ook verwondingen aan een oog opliep en naar een oogarts werd verwezen.

Kort na de het inluiden van de vuurwerkperiode op 27 december werden al drie vuurwerkongevallen geregistreerd.

Eindejaarstoespraak directeur van de Centrale Bank van Suriname


Hoefdraad: 'Exportopbrengsten mijnbouwsector met 30% afgenomen'


De Centrale Bank van Suriname hield gisteren, dinsdag 30 december 2014, haar traditionele jaarafsluiting, waarbij directeur Gillmore Hoefdraad zijn eindejaartoespraak hield:

In 2014 heeft de moederbank een gestaag stabilisatiebeleid gevoerd tegenover de uitdagingen van de mondiale crisis op de Surinaamse economie. Daarbij heeft de bank nauw samengewerkt met het ministerie van Financiën en de financiële sector, wat heeft uitgemond in een gezamenlijke ondersteuning van de economische bedrijvigheid en de tering naar de nering zetten. Zo is er efficiënter omgegaan met de bestedingen in de economie en hebben deze beter tred gehouden met de beschikbaarheid van deviezeninkomsten.

Het stabilisatiebeleid is des te meer nodig geweest gelet op het internationale klimaat. Dit kenmerkte zich immers door een scherpe daling van de grondstoffenprijzen, waaronder die voor goud, olie en aluminium. Hierdoor zijn de exportopbrengsten uit de mijnbouwsector voor Suriname flink gedaald.
Ook was sprake van verminderde inkomsten voor de overheid. Deze afdrachten zijn met ruim 30% afgenomen ten opzichte van 2013. De overheid heeft hierop een saneringsbeleid gevoerd dat vruchten heeft afgeworpen.

Door de uitgaven sterk te verminderen, is tot en met november het tekort namelijk teruggebracht tot 4,5% van het Bruto Binnenlands Product, tegenover 6% in 2013. Mede door de slapte in de mijnbouwsector zijn de internationale reserves afgenomen tot circa 625 miljoen Amerikaanse dollar, wat een import coverage van 4,2 maanden aan goederen en diensten vertegenwoordigt. Echter is met de banken samengewerkt opdat met de interventies alle essentiële bedrijven steeds van deviezen zijn voorzien voor het plegen van de nodige importen.

In 2014 is ook de interne organisatie van de bank verder uitgekristalliseerd. Het menselijk kapitaal van de bank heeft wederom een significante versterking gehad. Vanuit het jaarlijkse stage programma van de bank, is een groep van 17 junior economen aangetrokken als medewerker op verschillende afdelingen waaronder Accounting, Budget & Control, Buitenland, Financiële Markten, Procurement, Statistieken en Toezicht Kredietwezen. Daarnaast is het jonge kader van de bank verder uitgebreid met juristen, ict'ers en hrm-officers.

Ook dit jaar heeft de bank enorm geïnvesteerd in haar menselijk kapitaal middels een breed scala aan trainingen, internationale werkuitwisselingen onder andere bij het Bureau van de Executive Directors van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en (inter) nationale opleidingen. Met beurzen gesponsord door de bank, diverse universiteiten en ambassades, is een aantal medewerkers in 2014 begonnen aan Master opleidingen aan gerenommeerde universiteiten in Chili, China, Korea en de Verenigde Staten.

De Centrale Bank van Suriname heeft dit jaar de gelegenheid gehad om 3, 4 en 5 september op te treden als gastland van de 'Annual Conference of Human Resource Managers of Central Banks in the Caribbean Region'. Vanuit het thema 'Leveraging Human Resource analytics in building strategic partnership' hebben verschillende centrale banken uit het Caribisch gebied de laatste ontwikkelingen, kennis en trends uitgewisseld.

Op internationaal vlak heeft de bank diverse partnerships met onder andere de Islamic Development Bank (IsDB), de Inter-American Development Bank (IDB), de OFID (Opec Fund For International Development) Organisation of Islamic Countries (OIC), Wereldbank/IFC (International Finance Corporation), Agence Franḉaise de Développement (AFD) en de China Development Bank. Deze partnerships resulteren in cruciale projecten binnen sectoren zoals landbouw, mijnbouw, energie en gezondheidszorg.

Vertrouwen in een stabiel financieel stelsel is essentieel voor het functioneren van de economie en daarmee voor de welvaart. Alleen in een stabiel financieel klimaat kunnen bedrijven en consumenten zich richten op economische activiteiten zoals geld verdienen en geld uitgeven. Daarom zal financiële stabiliteit in de toekomst de rode draad worden in de taakuitvoering van de Centrale Bank van Suriname.

In het eerste kwartaal van 2014 is de afdeling Financiële Stabiliteit (FST) ingesteld binnen de bank. Het doel van deze afdeling is het ontwikkelen van een raamwerk voor meting en analyse van financiële stabiliteit, een raamwerk voor crisismanagement en  nieuwe relevante wet- en regelgeving in een nationale en internationale context. In juli 2014 heeft de bank in samenwerking met de Internationale Monetary Fund ook een conferentie georganiseerd op het gebied van 'Financial Stability'.

Gillmore Hoefdraad
President
Centrale Bank van Suriname

Nieuwjaarsboodschap VHP-voorzitter Santokhi

'2014 Was turbulent jaar, een jaar om snel te vergeten en lering uit te trekken'

'Regering doof voor geklaag uit samenleving'


Aan de vooravond van het nieuwe jaar wil ik u namens de Vooruitstrevende Hervormings  Partij (VHP) en mijzelf een veilig, vooruitstrevend, productief en gezond 2015 toewensen. De jaarwisseling die traditiegetrouw samen met familie, vrienden en de samenleving wordt gevierd zou enigszins vergeleken kunnen worden met het overstappen van het ene voertuig naar het andere ter voortzetting van een reis naar de eindbestemming. 

We hebben weer een bijzonder woelig jaar achter de rug. Het lijkt wel alsof ik elk jaar mijn nieuwjaarsboodschap, jammer genoeg op die manier moet beginnen. Maar 2014 was nu eenmaal een turbulent jaar, een jaar om liefst snel weer te vergeten, maar wel om lering uit te trekken. Want van wat er dit jaar allemaal gebeurd is in de Surinaamse politiek, daar wordt een mens niet bijzonder vrolijk van. Als vandaag de dag iets zeker is, dan is het een gevoel van onzekerheid dat bij velen aanwezig is en dat gepaard gaat met toenemend angstgevoel in de samenleving. 

De coalitieregering van president Desi Bouterse heeft de afgelopen vier jaar veel tijd verspild. Er is geen samenhang van beleidsinzichten binnen de regering. De een weet niet wat de ander doet, terwijl er een te sterke concentratie van macht is geweest vanuit de NDP. Als deze regering een eerlijke evaluatie maakt, zal ze tot de conclusie moeten komen dat er een zeer slecht beleid is gevoerd. Het huidige bestuur is gekenmerkt door onbehoorlijk bestuur met toenemende rechtsonzekerheid. 

De gemaakte fouten van de huidige regering op macro-economisch gebied vertalen zich in de gedaalde koopkracht van de samenleving. Er is geen sociaal evenwicht en er is sprake van een inflatie ondanks de goede cijfers uit de mijnbouwsector en de verhoogde government take. We moeten deze neerwaartse spiraal dringend ombuigen.

De regering is doof voor het geklaag in de samenleving en blind voor de toenemende armoede. We zien grootschalige en georganiseerde corruptie, die niet aangepakt wordt. Het falende huisvestingsbeleid en niet nagekomen beloftes t.a.v woningbouw, met name naar sociaal zwakkeren toe. Ook werd de natie Suriname aangetast met haat programma’s tegen bepaalde groepen en personen in de samenleving.

De sociale wetten hebben de arbeiders en landbouwers verder verarmd. Het sociaal-contract van de regering heeft bij bevolking meer sociale onzekerheid gebracht dan de beloofde zekerheid. Het jaar 2014 heeft duidelijk aangetoond dat de huidige regering niet het vermogen heeft om te regeren. De huidige regering is niet bij machte om ons door deze zware economische en financiële crisis te loodsen.

De ambassade in Frankrijk is een grote ramp, na meer dan vier jaar zien we nog steeds geen rendement. Het is een grote misstap van de regering. Een ingeklapt en nauwelijks functionerend buitenlands beleid met kapitaalverspilling en ondermaatse intellectuele capaciteit. 

Meer dan vier jaren heeft de regering Bouterse niets gedaan tegen de armoede en nu zegt de NDP voorzitter dat de ze nu gaan vechten tegen de armoede, want de armoede is zijn vijand. Bovendien zeggen alle internationale instituten dat een van de grootste oorzaken van armoede de corruptie is. Dus als de regering de corruptie wel aangepakt zou hebben, dan zouden de vele gelden die verdwenen zijn in de zakken van corrupte bestuurders, aangewend kunnen worden om de armoede aan te pakken. Hierdoor heeft de regering zichzelf tot vijand gemaakt van de armoedeaanpak. Alle grote beloftes van deze regering zijn uiteindelijk slechts woorden in wind geweest. 

De VHP heeft zich voorgenomen om in 2015 een diepere invulling te geven aan haar rol van een politieke partij. Zij zal haar dienstbaarheid verder toespitsen op elk aspect waar deze samenleving behoeftig aan is.
Immers, het streven van de partij is om de Surinaamse samenleving te verheffen naar een hoger welzijns-en welvaartsniveau. We zullen een ieder betrekken en medeverantwoordelijkheid te laten dragen bij de ontwikkeling van ons geliefd Sranan, op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanning. 

De VHP heeft het jaar 2014 succesvol afgesloten. Partijgenoten hebben heel hard gewerkt en de basis gelegd voor het toekomstige beleid. Ik ben zeer tevreden met alle structuren van de partij. Middels verschillende politieke bijeenkomsten op district, ressort en kern niveau, is de partij in het hele land waarneembaar. Middels haar dienstbaarheid naar de samenleving toe, de constructieve 
oppositievoering en middels gerichte media programma’s heeft de VHP ook haar bijdrage geleverd.
Het jaar 2015 ligt voor ons, ongebaand en leeg, maar er is al een plan gemaakt van redding en bevrijding door de VHP in samen werking met haar partners. Dat plan zal vlot getrokken worden. Kies op 25 mei 2015 voor rechtvaardigheid, voor eerlijkheid, voor liefde en respect voor elkaar, voor ontwikkeling, voor veiligheid, voor vrijheid, voor rechtsstaat, voor werkgelegenheid en voor natieversterking. 

Ik verzeker u van een goede, een betere en heldere toekomst als u de juiste keuze maakt op 25 mei 2015. Moge de Almachtige u kracht, gezondheid en bescherming geven.

VHP-voorzitter,
Chan Santokhi.

Beginnende brand te Combe Markt snel onder controle

Brand ontstaan door telefoon aan oplader in cell-shop


De brandweer ontving vanmorgen, woensdag 31 december 2014, tegen acht uur een brandmelding inzake de Combe Markt in Paramaribo.. Volgens pr-man Olton Pinas van het Korps Brandweer Suriname in de webeditie van het Dagblad Suriname, werd gelijk na de melding groot alarm geslagen. Er rukten drie bluswagens uit. 

De brand was volgens de voorlichter in een cell-shop begonnen. Het alerte personeel van de Combe Markt had voor de komst van de brandweer het vuur redelijk onder controle weten te brengen.

Het personeel wist de beginnende brand met een poederblusser te doven. De vermoedelijke oorzaak van de brand is te wijten aan een telefoon die was aangesloten op een oplader. De brandweer heeft het gebouw geventileerd.

Staten Curaçao neemt nieuwe wetgeving belastingherziening aan

Kritiek op stemming op korte termijn

Twijfel over daadwerkelijke verlichting door nieuwe wetgeving


De nieuwe wetgeving met betrekking tot de belastingherziening is gisteren door de Staten van Curaçao met dertien stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen. MAN en MFK stemden tegen en de twijfelende Humphrey Davelaar (PNP) ging uiteindelijk akkoord, omdat drie van de vier punten in het ingediende amendement door de regering overgenomen zullen worden. Ook de PAR-fractie (oppositie) stemde voor, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 31 december 2014.

In het Statendebat kregen de wetten eerder het voordeel van de twijfel, dan dat er volmondig ‘ja’ gezegd werd. Dit kan geconcludeerd worden uit de Statenvergadering gisteren over de Landsverordening belastingherzieningen 2015- 2016 en de Ontwerplandsverordening regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen. Er was nog twijfel over de daadwerkelijke verlichting (alivio) die de wetgeving moet bieden, maar het wordt er in elk geval niet slechter op, dus zeggen de partijen, politiek en sociaal, geen ‘nee’ tegen de voorstellen.

Zita Jesus-Leito
De meeste politieke partijen in de Staten hebben fel geageerd tegen de manier waarop er op zo’n korte termijn gestemd moest worden. Volgens Hensley Koeiman (MAN) geeft dit geen goed gevoel. Het ontlokt aan Zita Jesus-Leito (PAR) de opmerking dat minister José Jardim gewaarschuwd is: 'U breekt het vertrouwen van mensen.'

Gilmar Pisas (MFK) stelt voor dat het daarom beter is de genomen maatregelen terug te draaien dan weer met een nieuwe wet te komen. Er is volgens enkele Statenleden veel te weinig informatie gegeven over de plannen. Het is te danken aan de MAN- en PAR-fractie en de medewerking van de Statenvoorzitter dat de sociale partners in de centrale commissievergadering uitgenodigd waren om hun zegje over de wetgeving te doen.

Coalitiegenoot Humphrey Davelaar (PNP) heeft zich hardop afgevraagd of de wetgeving echt een verlichting beoogd of een simplificatie van het fiscale systeem inhoudt. 'Het feit dat er zoveel aanpassingen zijn geweest, naar aanleiding van inbreng van onder andere de sociale partners, wie garandeert dan dat de wet nu wel helemaal goed is?', aldus Davelaar, die ingegaan is op de verschillen tussen de wetgeving zoals ingediend bij de Raad van Advies (RvA) en uiteindelijk aan de Staten is aangeboden.

Zowel door Davelaar als door Amerigó Thodé (MFK) is naar voren gebracht, dat er dit jaar een belastingtegenvaller is van 80 miljoen gulden. Hoe gaat de regering dit met deze nieuwe ‘alivio’ goed krijgen? Wantrouwig vraagt Thodé zich hardop af, wanneer er nieuwe maatregelen nodig zijn om de tekorten te dekken. Thodé rekent ook nog eens voor dat de begroting van 2015 en 2016 een veel groter bedrag aan belastinginkomsten noteert dan de twee voorgaande jaren. 

'Hoe kan de minister uitleggen dat er dan sprake is van een alivio?', zo wordt aangevoerd. Deze opmerking leidt naar de beoogde verbetering van de tax compliance, oftewel het verbeteren van het gedrag van de belastingbetaler. Daarover zegt Jesus-Leito: 'De Financiënminister heeft zelf aangegeven, dat de omzetbelasting onvoldoende geïnd wordt. Wat doet de minister eraan dat er beter belasting betaald wordt? Want degenen die betalen moeten steeds meer betalen en opdraaien voor de belastingontduikers.'

En al pratende over controle bracht Koeiman naar voren, dat het wel een mooie geste is dat sponsoring volledig aftrekbaar is, maar belangrijk is volgens hem ook dat er controle op uitgeoefend wordt. Want waar wordt de sponsoring aan besteed? Het kunnen ook leuke toeristische reisjes zijn die gefinancierd worden. Er moet een beleid achter zitten, een visie. Wat zijn de doelen in de sport en wat wil de regering graag gesponsord zien?

Het ontlokte aan Sherwin Leonora (PS) het voorstel van het inrichten van een speciaal fonds. Bedrijven die in dit fonds storten, kunnen dit bedrag van de belasting aftrekken. De regering bepaalt waar het geld aan besteed wordt.

Doble-R heeft nu op Curaçao zijn eigen straat

Muzikant Rignald Silvestre Recordino geëerd met straatnaam


De bekende Curaçaose muzikant Rignald Silvestre Recordino, beter bekend als Doble-R, is gisteren geëerd met een straatnaam. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 31 december 2014.

Volgens de regering krijgt hij hiermee erkenning voor zijn positieve en waardevolle bijdrage aan het eiland.

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Irene Dick, en minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Earl Balborda bezochten de muzikant eerder om hem het nieuws te vertellen.

Ruim 60 gevangenbewaarders kregen in 2014 tuchtstraf opgelegd

'Iemand kan een keer te laat komen, maar niet iedere keer'

Ook hebben cipiers diensten verleend aan gedetineerden


Paulus Pinas, onderdirecteur van het ministerie van Justitie en Politie (afdeling Delinquentenzaken), laat vandaag, woensdag 31 december 2014, via de Times of Suriname weten, dat dit jaar ongeveer 65 penitentiaire ambtenaren een tuchtstraf opgelegd hebben gekregen.

Het gaat volgens Pinas onder andere om gevangenbewaarders die te laat op het werk zijn verschenen. 'Iemand kan een keer laat komen, maar niet elke keer. Er moet sprake zijn van discipline.'  Er zijn ook gevallen geweest waarbij gevangenbewaarders hand- en spandiensten verleenden aan gedetineerden. Aan hen zijn ook tuchtstraffen opgelegd.

Een cipier die betrokken zou zijn geweest bij een ontvluchting, werd ontslagen. De man had ook geld opgehaald en spullen gekocht voor een gedetineerde. Pinas: 'Als je meewerkt aan een ontvluchting, dan word je ontslagen.'

Dit jaar zijn vier gevangenbewaarders gearresteerd.

Ronald Hooghart: 'FISO moet in zee worden gegooid'

Advies CLO-voorzitter aan minister Leilis van Binnenlandse Zaken

FISO heeft voor 'ellende' gezorgd


Tijdens de gisteren gehouden jaarafsluiting van het ministerie van Binnenlandse Zaken was de voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart, een van de sprekers. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om weer eens zijn ongenoegen en frustraties te uiten over FISO, het Functie Informatiesysteem Overheid.

Hij adviseerde, zo bericht de Times of Suriname vandaag, woensdag 31 december 2014, minister  Edmund Leilis om FISO in zee te gooien.

Volgens Hooghart kregen medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, voorheen een toelage van het ministerie, maar heeft het ministerie die toelage verwijderd en in plaats daarvan werd FISO ingevoerd. De vakbondsman zei ook, dat FISO voor ontwikkeling zou moeten zorgen, maar het heeft volgens hem juist voor 'ellende' gezorgd.

Zaken worden, aldus Hooghart, te langzaam afgehandeld. 'Als er alleen maar een datum veranderd moet worden, duurt het al vier weken en dat kan niet.' Hij is van mening dat zaken niet volgens de regels worden afgehandeld en dat het daarom te lang duurt.

Hooghart deed een beroep op Leilis om de onderstand die personeelsleden ontvangen wanneer ze met pensioen gaan te verhogen van Srd 250 naar Srd 600.


Dienstwapen cipier uit niet afgesloten auto gestolen

Ook patroonhouders met scherpe patronen gestolen


Het dienstwapen van een penitentiair ambtenaar is gisteravond uit zijn auto te Livorno gestolen. Ook twee patronenhouders met scherpe patronen zijn verdwenen, aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 31 december 2014.

De gevangenbewaarder heeft verklaard, dat hij zijn auto niet op slot had gedaan toen hij op familiebezoek ging. Toen hij wilde wegrijden, merkte hij dat zijn wapen en patronenhouders waren verdwenen.

Het gaat om een vuistvuurwapen van het merk Glock.

Zelfmoord agent van Korps Politie Suriname

Agent schiet zichzelf in het hoofd

Man overlijdt korte tijd na aankomst in ziekenhuis


Een agent van het Korps Politie Suriname heeft zichzelf vanochtend, woensdag 31 december 2014, rond vijf uur door het hoofd geschoten met zijn dienstwapen in de Roosmalenstraat. 

Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het korps, bevestigt dit in de Ware Tijd.

Naarden kon het motief voor de daad nog niet aangeven. De krant schrijft te hebben vernomen, dat het zou gaan om de 33-jarige agent vierde klasse H.D., lid van een speciale eenheid binnen het korps.

De man werd met de ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis waar hij korte tijd later overleed.

Minister Leilis wil in mei 2015 best georganiseerde verkiezingen ooit in Suriname

Het wordt in 2015 niet 'stilzitten of slabakken' voor BiZa-ambtenaren

Lovende woorden voor oud-minister Moestadja


Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (BiZa) wil in mei volgend jaar de best georganiseerde verkiezingen neerzetten die ooit in Suriname zijn gehouden. Hij riep zijn ambtenaren gisteren tijdens het jaarafsluitingsfeest van zijn ministerie op zich de komende periode maximaal in te zetten, zodat het departement de voornoemde doelstelling wordt gehaald. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 31 december 2014.

Niet alleen voor het houden van goede verkiezingen vroeg hij een grotere inzet, maar ook voor het verrichten van de reguliere taken. Het organiseren van de stembusgang gaat gepaard met 'immens veel werk', aldus Leilis.

Hij hield zijn ambtenaren ook voor, dat stilzitten of slabakken geen optie is, willen ze de mijlpaal die de jubilarissen hebben bereikt ook meemaken.

De minister bedankte zijn voorganger Soewarto Moestadja voor het werk dat hij de afgelopen vier jaar en de eerste vier maanden van dit jaar op BiZa heeft verzet. 'Zonder hem waren we vandaag niet hier', sprak Leilis.

Ook Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), riep het personeel op om zich in te zetten. 'Laten we werken om dit land vooruit te brengen', zei Hooghart clichématig. Hij bleef geruime tijd stilstaan bij misstanden binnen de overheidsadministratie, variërend van toelagen die door FISO volgens hem 'illusoir' zijn gemaakt, onheuze behandeling van medewerkers door hun superieuren, tot rechtszaken tegen de overheid door onrechtmatige handelingen van topambtenaren.

Daling aantal aangiften in 2014 bij politie Nickerie

Gewestelijk politiecommandant Rakijo. (Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Minder aangiften van diefstal, inbraak en huiselijk geweld

Onduidelijk of er in algemene zin daling van criminaliteit is


De politie in Nickerie heeft in 2014 minder aangiften genoteerd dan in 2013. Volgens Robert Rakijo, de gewestelijk politiecommandant, blijkt uit de statistieken, dat de politie dit jaar 226 zaken inzake diefstal heeft gehad, 248 (55,6 procent) minder dan in 2013, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 31 december 2014.

Dit jaar is ook een afname van 37,7 procent geconstateerd in het aantal inbraken. In 2013 waren er 133 gevallen en in 2014 heeft de politie 83 aangiften inzake inbraak gehad.

Ook huiselijk geweld lijkt minder te worden. De cijfers tonen ten opzicht van 2013, toen er 287 meldingen waren, een daling aan van 42 procent.

'We hebben de afgelopen periode veel bereikt door hard te werken. Iedereen heeft zich volledig ingezet om het resultaat te behalen en deze trend gaan wij voortzetten in het nieuw jaar', aldus Rakijo.

Overigens is het onduidelijk of de daling van het aantallen aangiften automatisch zou kunnen betekenen dat in algemene zin er een afname van criminaliteit te constateren is in het district Nickerie.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Meeste ongelukken met vaartuigen in 2014 te wijten aan onoplettendheid

Financieel bedrijfsresultaat Maritieme Autoriteit Suriname positief

Directeur Amafo weigert inzage te geven in financiële cijfers....


De meeste ongelukken met vaartuigen in 2014 in Suriname waren voornamelijk het gevolg van onoplettendheid. In de meeste gevallen ging het om aanvaringen, aldus MAS-directeur Michel Amafo vandaag, woensdag 31 december 2014, de Ware Tijd naar aanleiding van het jaarafsluitingsfeest van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, gisteren.

Om het aantal ongelukken terug te dringen heeft de MAS de trainingen voor opvarenden opgevoerd. Dit jaar is ook een 'bemanningslijst' geïntroduceerd voor vissersboten. Hierdoor heeft de MAS meer informatie over de bemanning van deze vaartuigen, hun bekwaamheden en competenties. Dit maakt het voor het bedrijf makkelijker om incidenten te kunnen onderzoeken en deze in het juiste kader te plaatsen.

Een tweede oorzaak bij de vaarincidenten is vermoeidheid van de bestuurders, zegt de directeur. Via voorlichting en informatie wil de MAS de vaarincidenten helpen terugdringen.

Amafo zwijgzaam over financiën MAS.
Amafo stelt, dat de MAS vanaf de verzelfstandiging in 1998 zelfvoorzienend is en geen subsidie van de overheid krijgt.  Ook in 2014 is het financieel bedrijfsresultaat positief, maar een bedrag wil de directeur - om onduidelijke redenen - niet noemen. 'We hebben een goede gezonde financiële positie. We zitten niet rood,  we zitten heel goed in de blauwe cijfers', beweert Amafo. 

De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) heeft de jaarrekeningen van 2013 goedgekeurd en de jaarrekening van 2014 wordt in het eerste kwartaal van het komend jaar voor controle aangeboden.

Tijdens het jaarafsluitingsfeest zei Lloyd Read, voorzitter van de Bond Haven en Loodswezen, dat de samenwerking tussen de bond en MAS-directie heel goed is. Toch riep hij op tot meer verdieping van de samenwerking zodat het staatsbedrijf tot grotere prestaties kan komen. Volgens de vakbondsleider komt het in veel bedrijven nog voor, dat de directie de bond miskent, terwijl ze niet beseft dat een dergelijke houding schade berokkent aan het bedrijf.

Hof van Justitie installeert vijf rechters en vijf rechters-plaatsvervanger

Waarnemend-president Hof: 'Een historisch moment voor het Hof'


Het Hof van Justitie (HvJ) heeft gisteren vijf rechters als leden en vijf als rechters-plaatsvervanger geïnstalleerd. 'Een historisch moment voor het Hof', sprak waarnemend-president van het Hof Iwan Rasoelbaks tijdens de installatie in een buitengewone openbare zitting in de Congreshal. Dit bericht vandaag, woensdag 31 december 2014, Starnieuws.

Rasoelbaks benadrukte, dat hij bewust niet spreekt van  negen vrouwelijke en één mannelijk nieuw lid.  'Vrouwelijk of mannelijk, voor het Hof staat hoog in het vaandel integriteit, objectiviteit en deskundigheid van de ziel en dat is in deze rechters gevonden.'

De leden komen naast hun rechtsprekende taak, nu ook in het bestuurlijk deel van de rechtspraak terecht. De plaatsvervangers zullen zich moeten profileren in het rechtsprekend deel van hun werk. 'Het blijft daarom voor wat betreft het rechtsprekend werk een druppel op een gloeiende plaat, maar er zullen op termijn verbeteringen zichtbaar zijn.'

Met de komst van de nieuwe collegae, vooral in de civiele sector zal er enige verlichting te merken zijn. Hij verwees naar vooruitgang in eerste aanleg als in hoger beroep qua productie, snelheid en uniformiteit en transparantie.

Daniëlle Karamatali, lid van het HvJ, heeft namens haar overige negen collega's het woord gevoerd. Zij stelde, dat zij de plicht hebben om rechtvaardigheid in het individuele geval te betrachten ook al gaat de beslissing in tegen ferm verwoorde opvattingen in de samenleving. 'Wij als rechters dienen onbevangen recht te spreken, zonder ons te laten overmeesteren door maatschappelijke gevoelens en beïnvloeding door derden.'

Ook het lid-plaatsvervanger Ishwarpersad Sonai, ging in zijn toespraak hierop in. 'De rechter verstaat zijn taak niet als hij zijn oren zonder meer naar deze opvattingen laat hangen.' Een rechter functioneert, volgens hem in een omgeving van tegengestelde krachten. Burgers verwachten strengheid, maar in de beklaagdenbank verlangen zij soepelheid. Rechters moeten onpartijdig zijn, dus afstandelijk maar tegelijk moet een rechter zich kunnen inleven in de problemen van mensen. Als derde punt haalde hij aan dat 'de rechter zich aan de wet moet houden, maar dient tegelijkertijd rekening te houden met de wensen en verlangens van de samenleving'.

Het HvJ kent nu negentien rechters en streeft naar een aantal van veertig. Rasoelbaks heeft enkele verbeteringen voor het nieuw zittingsjaar per oktober 2015 in het vooruitzicht gesteld. Deze zijn onder andere een efficiëntere inrichting van advocaten- en deurwaardersrollen en een rolreglement. Verder de automatisering voor snellere afhandeling van dossiers en vonnissen en een website.

'Owru yari' viering Paramaribo weer live via internet te volgen

Beelden vanaf zes locaties in Paramaribo


Wereldwijd kunnen mensen vandaag de owru yari viering op zes plekken in Paramaribo live volgen. Voor de zevende keer zorgt Liveinsu.nu voor de live streaming van de festiviteiten, aldus bericht Starnieuws vandaag, woensdag 31 december 2014.

Gardelito Hew A Kee zegt, dat indertijd beelden van de pagara-estafette werden gemaakt voor het buitenland. Toen werd met de mogelijkheden die er waren, gewerkt om een sfeer van de festiviteiten te laten zien, zodat ook mensen in het buitenland konden meegenieten van het feest en het afschieten van pagara's in Paramaribo.

Hew A Kee stelt, dat daarna een platform werd opgezet om professioneel live streaming mogelijk te maken. Nu zijn zes locaties al actief, waardoor de sfeer en activiteiten nog beter te volgen zijn.

Voor de derde keer doet de organisatie mee met Surifesta, die de activiteiten rond de jaarwisseling organiseert.

dinsdag 30 december 2014

Amerikaanse toerist bij Jan Thiel op Curaçao verdronken


Amerikaan tijdens snorkelen verrast door hoge golf


Bij het strand van Jan Thiel op Curaçao is gisteren rond twee uur 's middags de Amerikaanse toerist Paul Carl Sprenger, geboren in Minnesota op 8 september 1940, verdronken. Dat meldt de lokale nieuwswebsite Versgeperst.com vandaag, dinsdag 30 december 2014.

De man was met zijn vrouw aan het snorkelen toen ze werden verrast door een hoge golf. De vrouw zwom terug naar de kust. Sprenger kwam echter niet meer boven water. Vervolgens is de vrouw hulp gaan zoeken.

De Kustwacht wist het lichaam van Sprenger uit het water te halen. Hij gaf geen teken van leven meer.

UPDATE: Volgens berichten in Amerikaanse media op zondag 4 januari 2015 overleed Sprenger aan een hartaanval.

NDP'er en demagoog Misiekaba: 'Vijf jaar niet genoeg om alle zaken te realiseren'

'President, u hebt moeite gedaan'

'Suriname, maak je klaar voor de next Dubai'.....


NDP-Assembleelid André Misiekaba haalde gisteravond als een demagoog in het NDP- partijcentrum Ocer in Paramaribo tijdens de jaarafsluiting van de partij aan, dat er veel gedaan is door de regering, maar dat niet alles kon worden afgerond, aldus bericht Starnieuws vanavond, dinsdag 30 december 2014.

Daarom is er volgens hem nog vijf jaar nodig om het werk af te maken. Vijf jaar is niet genoeg om alle zaken te realiseren, 'maar president u hebt moeite gedaan'.

Misiekaba merkte op dat de fly over er niet is gekomen, maar er zijn volgens hem wel onder andere twintig bruggen gebouwd, honderden kilometers weg zijn geasfalteerd en de verbindingsweg naar de Highway is aangelegd.

Onduidelijkheid over al of niet illegaal werken door toerwagenoperators op Curaçao


'Iedereen met vooraf geboekt pakket mogen wij vervoeren van en naar luchthaven Hato'


Toerwagenoperators op Curaçao wordt al enige tijd verweten passagiers in te pikken van taxi’s. Vooral op vliegveld Hato op het eiland zouden zij op illegale wijze toeristen vervoeren. Maar, de toerwagenchauffeurs hebben er geen erg in, dat zij illegaal bezig zouden zijn. 'Wij mogen iedereen met een vooraf geboekt pakket ophalen', zegt Juvira Briceño Reyes van Rumba Tours vandaag, dinsdag 30 december 2014, in Amigoe in gesprek met journaliste Anke Brunswijk-Vellenga.

De onlangs gekozen vertegenwoordigster van toerwagenchauffeurs, Briceño Reyes, stelt dat touroperators alle passagiers die vooraf een pakket inclusief transport van en naar de luchthaven hebben geboekt, mogen halen en brengen naar het vliegveld.

'Als iemand bijvoorbeeld bij een reisbureau of online een vakantie naar Curaçao boekt, dan wordt vaak gevraagd wat diegene er allemaal bij wil hebben, zoals ontbijt, maar ook transportservice. Maar ook kan een groep rechtstreeks contact opnemen met een touroperator, zolang dit maar vooraf gebeurt.'

Volgens taxichauffeurs mogen toerwagens echter alleen in het geval van een all-inclusive pakket toeristen van en naar de luchthaven vervoeren. 'Maar, er is maar één hotel dat dat aanbiedt, dat zou niet kunnen', aldus Briceño Reyes.

Op Curaçao zijn zestien bedrijven met een toerwagenvergunning, vijftien daarvan hebben vijf toerwagens en de oudste en grootste operator heeft er zestien. Volgens de vertegenwoordigster van de toerwagenbedrijven heeft de stichting van taxichauffeurs zelf ook een vergunning voor toerwagens gekregen en zijn zij ook lid van de Curaçaose Touroperators Associatie. Daarbij zijn de toerwagens al in gesprek met taxichauffeurs.

'Vooral sinds dit jaar communiceren wij steeds meer', zegt Briceño Reyes. Ze zou meer samenwerking willen zien tussen touroperators, taxi’s en andere instanties. 'Maar, dat moet wel van beide kanten komen. Nu horen we bijna nooit wat van instanties als CTB (Curaçao Tourist Bureau) , CHATA (Curaçao Hospitality and Tourism Association) en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Terwijl wij hun veel informatie kunnen geven over de toeristen, en wat zij van Curaçao vinden.'

Briceño Reyes erkent de klacht van de taxichauffeurs, dat er steeds meer mensen zonder taxivergunning naar de luchthaven komen om passagiers op te pikken. 'Het probleem is echter dat je de piraten niet kan onderscheiden van familieleden. Daar zou een oplossing voor moeten komen', aldus Briceño Reyes.

'De regering zou een afdeling op moeten richten die kwaliteitscontroles uitvoert in de touroperator sector en zowel taxi’s als touroperators zouden aan die eisen moeten voldoen. Wanneer er niet aan de kwaliteitseisen gehoor wordt gegeven, zouden er sancties opgelegd moeten worden. Daarnaast moeten touroperators en taxi’s voor iedereen herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door een taxibordje op de auto en uniformen. Op die manier wordt het moeilijker voor piraten om misbruik te maken van de situatie', stelt Briceño Reyes.

Piraterij in de transportsector komt niet alleen op Curaçao voor. Volgens Briceño Reyes kan er alleen iets aan gedaan worden wanneer vergunninghouders een goede service leveren en redelijke tarieven hanteren voor de passagiers. 'De vraag is: wat willen wij van de toeristen? Willen we backpackers of mensen die willen betalen? Vanaf het vliegveld zou daar al op ingesprongen moeten worden, want dat is de eerste indruk die toeristen krijgen van ons land. Daarna moet iedereen met elkaar in dezelfde richting. Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Curaçao en in alle sectoren moet dat dan ook goed geregeld zijn.'

Volgens minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning ligt het probleem in de transportsector bij twee punten. Namelijk de verouderde wetgeving en de veranderde markt. 'De mensen gaan steeds creatiever om met de oude wetten', zegt Balborda. Daardoor is er nu onduidelijkheid ontstaan wie nu gelijk heeft wat betreft het vervoer van passagiers op de luchthaven.

'Wat is all-inclusive nou eigenlijk? Is dat vlucht met vervoer of moet er een boterham bij?' Inmiddels zijn er verschillende groeperingen binnen de taxibranche ontstaan en ook rommelt het bij de toerwagens sinds de bestuursverkiezingen.

'Het zou al schelen als zowel de taxi’s als de toerwagens als één groep zouden praten. De onderlinge onenigheden zijn funest voor de sector. De markt is nu vooral gericht op toeristen, maar voor hen is het vaak voordeliger om een auto te huren.'

Op korte termijn zal de Balborda samen met zijn collega Nelson Navarro van Justitie (PS) met de verschillende partijen om de tafel zitten. De aftrap zal 7 januari zijn met de taxichauffeurs.

VUT overheidspersoneel Curaçao verdwijnt in 2016

Overgangsregeling van een jaar


Met ingang van 1 januari 2016 zal het niet meer mogelijk zijn voor personeel in overheidsdienst op Curaçao om vervroegde uitkering (VUT-uitkering) aan te vragen. Met deze maatregel voert de regering de wet Landsverordening Verhoging Leeftijdsgrens 1996 uit, aldus Amigoe vandaag, dinsdag 30 december 2014.
De afschaffing van de VUT-regeling gaat gepaard met een overgangsregeling van een jaar. De afschaffing was een van de onderwerpen die aan bod kwam tijdens de onderhandelingen tussen vakbonden en de overheid met betrekking tot structurele besparingen op de personeelsuitgaven van de overheid. De overheidsvakbonden wensten niet over dit punt te praten. Zij waren van mening dat het hier om eigendomsrecht van de individuele werknemer gaat. Deze zaak moest dus direct tussen werkgever, de overheid, en de werknemer, de ambtenaren, worden besproken.

In een persbericht van de overheid wordt gesteld, dat iedereen die per 1 januari 2016 een VUT-uitkering heeft, deze uitbetaald zal blijven krijgen totdat men de pensioengerechtigde leeftijd van zestig jaar heeft bereikt.

In 2015 kan nog aanspraak worden gemaakt op een VUT-uitkering, mits men aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor deze uitkering, verder moet men de premies voor de AOV- en basisverzekering ziektekostenverzekering (bvz) blijven betalen.

Personen met een VUT-uitkering kunnen ervoor kiezen om weer te gaan werken. Maar de regering heeft besloten dat de uitkering en het salaris die de betrokken persoon krijgt met elkaar verrekend worden, als hij of zij gaat werken voor een instantie die direct of indirect door de overheid wordt gefinancierd. In het verleden werd een uitzondering gemaakt voor functies waar sprake was van schaarste van personeel, zoals in de onderwijssector. Dat wordt nu afgeschaft, maar is wel van kracht voor personen die na hun VUT in de privésector zijn gaan werken.

De VUT-regeling kan op dit moment worden aangevraagd door personen in overheidsdienst die tussen de 55 en 59 jaar oud zijn, die over ten minste twintig dienstjaren beschikken en die voor 1 januari 1949 zijn geboren.

Shaun Lim A Po overall beste Grand Caraibe International


(Bron foto: Dagblad Suriname)
Suriname succesvol tijdens twee dagen paardensport bij Manage Ponderosa


Manege Ponderosa in Wanica organiseerde afgelopen zondag en maandag haar jaarlijkse Grand Caraibe International Jumping Competition in Suriname. Dit jaar was het de 17e keer. Dit evenement was de tweede ronde van deze competitie. In februari 2015 wordt de derde ronde gehouden op Martinique en de vierde ronde op Guadeloupe. Aan dit toernooi namen ruiters en amazones deek uit Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique en Suriname,zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 30 december 2014.

(Bron foto: Manage Ponderosa)
Het toernooi werd verreden over twee wedstrijddagen en wel in de klasse B, L en M. In de hoogste klasse, de M-klasse, kwam overall na twee dagen Shaun Lim A Po van Suriname op paard Rodeo als de beste uit de bus. Op de eerste dag eindigde hij als tweede en op dag twee als eerste. In deze M-klasse werd Earvin Goede overall tweede op paard July Morning en Armand van Alen derde op Rodeo.

In de L-klasse werd Helsa van Ommeren op Tequilla Sunrise uit Suriname overall de winnaar, Rudy Soekhlal werd tweede op Spitfire en Jurvian Amirkhan derde op Millenium.

In de B-klasse ging de overall overwinning naar Sharaisha Bilgoe uit Suriname op paard Cash Money, tweede werd Thirza King op Black Pepper en derde Faranaaz Margaret op Cavani.

Overall kan Suriname als de winnaar gezien worden van dit evenement. Voor Suriname waren de participerende maneges Club Neutraal (die met de helft van de deelnemende paarden in kwam), Stal Norbert, Club Hippique Wanica en The Ponderosa Equestrian Center. De laatste had ook de organisatie in handen.

Tariefsverhoging EBS voor geselecteerde groepen stroomverbruikers

EBS verwacht in 2015 geen 'loadshedding' te hoeven toepassen


De stroomtarieven zullen in januari 2015 uitsluitend verhoogd worden voor buitenlandse organisaties, ambassades, commerciële staatsbedrijven (exclusief de SWM en het Nieuwe Havenbeheer), financiële instellingen, casino’s, hotels, internationale commerciële diensten zoals luchtvaartmaatschappijen en telecombedrijven. Huishoudens en particuliere bedrijven en winkels zijn hierbij niet inbegrepen. Dat maakte de directie van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) vandaag, dinsdag 30 december 2014, bekend tijdens een persconferentie.

Het tarief is, op basis van de brandstofprijzen over november 2014, vastgesteld op Srd 0, 738 per kWh. Hotels en casino’s zullen de verhoging gefaseerd meekrijgen en zullen tot juli 2015 nog voor 75% door de overheid worden gesubsidieerd. Zij betalen 25% van het verschil van het nieuwe tarief.

Volgens de prognoses zal de EBS in 2015 goed in staat zijn de gemeenschap van stroom te voorzien en zal het niet nodig zijn om tot loadshedding over te gaan.

In januari zal de EBS een officieel persbericht over de verhogingen publiceren in de lokale dagbladen. De klanten uit genoemde categorieën zullen in hun factuur de gehanteerde ‘brandstof clausule’ voor het tot stand komen van de prijs meekrijgen. Hierdoor zal het geheel transparant zijn en kunnen de klanten zien hoe de brandstofprijs doorwerkt in hun factuur. De energieprijs zal fluctueren op basis van de brandstofclausule.

Enkele belangrijke investeringsprojecten die komend jaar uitgevoerd zullen worden, zijn:
• IDB Lening 2: upgrade onderstation J, onderstation Santo Boma, upgrade onderstation F, institutionele versterking.
• Installatie van een additionele 21 MW machine in de nieuwe dieselcentrale van de EBS.
• De bouw van het onderstation Ringweg.
• 161 KV transmissielijn in onderstation Menckendam.
• OSD-2 (161/33 KV onderstation)
• De aanleg van een 33 KV transmissielijn van OSD-OSE
Verder staan ook upgrades en constructieprojecten in de planning waaronder OS Richellieu, OS AZ, Nickerie, Brokopondo, Commewijne, Leidingen en Matta.

NDP-kopstuk Simons: 'Goede basis gelegd voor sociaal rechtvaardige samenleving'

Simons spreekt tijdens jaarafsluiting NDP


NDP-kopstuk en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vindt dat de regering een goede basis heeft gelegd voor een sociaal rechtvaardige samenleving.

Dat zei ze gisteravond tijdens de jaarafsluitingsbijeenkomst van de NDP in het partijcentrum Ocer in Paramaribo, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 30 december 2014.

Volgens haar heeft de regering ervoor gezorgd dat de inkomsten die verdiend zijn, ook de armen ten goede zijn gekomen. 'Ik sta hier vanavond met een positief gevoel', zei Simons. Zij zei ook, dat er fouten zijn gemaakt en dat niet alles gedaan is, wat was voorgenomen.

Gedetineerde in bezit van vijf mobiele telefoons

Gevangenbewaarder zou zeven mobiele telefoons gevangenis binnen hebben gesmokkeld


Na een tip hebben penitentiaire ambtenaren (pa's) afgelopen vrijdag bij een gedetineerde in een, niet bij naam genoemde, penitentiaire inrichting vijf mobiele telefoons aangetroffen. Paulus Pinas, onderdirecteur van het ministerie van Justitie en Politie zegt vandaag, dinsdag 30 december 2014, in de Times of Suriname, dat na een tip een gevangene werd gevisiteerd.

De tip hield in, dat een penitentiaire ambtenaar zeven mobiele telefoons de gevangenis zou hebben binnengebracht. De politie is inmiddels met een onderzoek gestart.

Volgens Pinas is de naam van de gevangenbewaarder die de telefoons de gevangenis zou hebben binnengesmokkeld bekend is, maar er wordt onderzoek verricht om na te gaan of de man werkelijk degene is die de telefoons de gevangenis heeft binnengebracht.

Pinas zegt verder, dat het niet geaccepteerd zal worden, dat pa's hand- en spandiensten verlenen aan gedetineerden. Hij vindt, dat de pa's er zijn om gedetineerden juist te resocialiseren en dat het daarom onacceptabel is dat zij hieraan schuldig maken.

Drie jonge kinderen gewond door vuurwerk

Jongens (13, 8 en 6) eerste vuurwerkslachtoffers


Het Korps Brandweer Suriname heeft tot gisteren drie kinderen als vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Een jongen van dertien en een van acht jaar liepen brandwonden op bij het afsteken van vuurwerk, zo bericht de Times of Suriname vandaag, dinsdag 30 december 2014. Het is overigens niet bekend waar de verwondingen uit bestaan.

Het eerste slachtoffer was een jongetje van zes jaar oud.

Olton Pinas, voorlichter bij het Korps Brandweer Suriname, roept ouders en verzorgers op om extra alert te zijn zodat voorkomen kan worden dat er meer slachtoffers vallen.

Ouders mogen niet toestaan dat hun minderjarig kind zonder toezicht vuurwerk afschiet. De brandweer is inmiddels gestart met het controleren van winkels op de verkoop van vuurwerk aan minderjarigen. Winkeliers die dat toch doen, kunnen maatregelen opgelegd krijgen, aldus Pinas.

UPDATE: De Times of Suriname bericht woensdag 31 december, dat de 13-jarige jongen brandwonden heeft opgelopen aan zijn zitvlak. Hij had vuurwerk in zijn achterbroekzak toen vrienden dat aanstaken. De jongen werd naar de huisarts verwezen. 

De jongen van 6 jaar was bezig een zogenoemde 'striker' af te schieten en liep daarbij brandwonden op. Hij moest door een plastisch chirurg worden behandeld.

De 8-jarige jongen liep oogletsel op toen hij met een wierookstokje vuurwerk aan het afschieten was. Hij werd door een oogarts behandeld.

Politie Saramacca redt vier vissers uit oceaan

Twee van vier opvarenden vissersboot dragen zwemvest

Opvarenden zonder zwemvest houden zich vast aan ijsboxen


De politie van Saramacca heeft gisteren vier vissers uit de oceaan gered. De eigenaar van vissersboot 'Natasha' had zondag de politie gebeld en meldde dat de kapitein telefonisch had doorgegeven, dat hij en de drie bemanningsleden in problemen waren.

Ze hadden te kampen met onstuimig water op de Atlantische Oceaan, nabij de monding van de Coppenamerivier. De motor van de boot was uitgevallen, waardoor de boot aan het zinken was, aldus meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 30 december 2014.

De politie voer met twee boten naar het gebied. De vissersboot noch de vissers werd aangetroffen. Rond acht uur in de avond keerden de agenten terug. Ze kamden gistermorgen het gebied weer af en toen werden de vissers ontdekt en gered.

Slechts twee van de vier slachtoffers droegen een zwemvest. De twee anderen wisten zich drijvende te houden door zich vast te klampen aan ijsboxen.

Liter ongelode benzine bij SOL bereikt laagste prijs sinds begin 2011

Lage prijs gevolg steeds dalende wereldmarktprijs voor olie


De prijs van een liter ongelode benzine is vanaf morgen Srd 3,40 per liter bij SOL. De laagste prijs sinds januari 2011. Mark Goede, directeur van SOL Suriname, zegt vandaag, dinsdag 30 december 2014, op Starnieuws dat de wereldmarktprijs nog steeds aan het dalen is en dat daardoor de prijs nu zo laag is. 

De olie-import waarvan nu de prijs is bepaald door het ministerie van Handel en Industrie, is afkomstig uit de PetroCaribe-deal met Venezuela.

Goede is blij voor de consument, dat voor hetzelfde geld nu meer brandstof kan worden getankt. De marges van de oliemaatschappijen en dealers blijven hetzelfde. Door de lagere prijs, zijn er minder deviezen nodig voor de import van olie. Goede is blij, dat met de jaarwisseling de samenleving niet zoveel uit hoeft te geven voor brandstof.

Bij Gow2 en Roy Boedhoe Enterprises is de prijs nog Srd 3.61 voor ongelode benzine. Voor ongelode benzine met additieven wordt bij SOL vanaf morgen Srd 3,46 betaald. De prijs bij SOL voor ongelode benzine is gedaald met 30 cent per liter. Goede verwacht dat ook in januari de prijs van olie op de wereldmarkt nog laag zal zijn

India schenkt 's Lands Hospitaal 350.000 Amerikaanse dollar

Geld voor restauratie mortuarium en vergroting capaciteit koelcellen


De Indiase regering heeft een schenking van 350.000 Amerikaanse dollar goedgekeurd aan 's Lands Hospitaal. Het geld is bestemd voor de restauratie van het mortuarium en vergroten van de de capaciteit van de koelcellen. De eerste uitbetaling vindt plaats in januari, zo laat het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, dinsdag 30 december 2014, weten in een uitgebracht persbericht.

De Surinaamse ambassade in New Delhi had in april een projectdossier bij de regering van India ingediend voor de rehabilitatie van 's Lands Hospitaal. Ambassadeur Ashna Kanhai en het bestuur van het ziekenhuis hadden daartoe het initiatief genomen en het project is ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In november werd de aanvraag door de Indiase regering goedgekeurd. Het geld zal in twee termijnen beschikbaar worden gesteld. In maart zal het grootste gedeelte van de rehabilitatie worden afgerond. Daarna wordt de rest van het bedrag uitbetaald.

Oppositiepartij MFK op Curaçao duldt geen prijsspecualties water en stroom

Partij houdt 'door verraad' gevormde regering met argusogen in de gaten


Oppositiepartij MFK (Movementu Futuro Kòrsou) op Curaçao accepteert geen speculaties over prijzen voor stroom en water door Aqualectra en maakt in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat ze de ‘door verraad’ gevormde regering met argusogen in de gaten houdt op dit gebied, te meer omdat de prijzen voor ruwe olie op de internationale markt drastisch zijn gedaald. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 30 december 2014.

Volgens MFK levert een vat ruwe olie nu minder op vanwege het feit dat Saoedi-Arabië de productie niet verlaagt, door minder afname van olie door Noord-Amerika en door internationaal meer productie van alternatieve energie.

'De introductie van maandelijkse prijsaanpassingen van benzine, diesel, gas, water en elektriciteit werd door ons geïntroduceerd nadat voormalige regeringen prijzen niet aanpasten en er vervolgens een ‘recovery’ en ‘buffer’ werden gecreëerd waarbij de daadwerkelijke marktprijzen door Aqualectra en Curoil werden verborgen. Daarmee zijn astronomische schulden bewerkstelligd. Dankzij het kabinet Schotte is de scheve boekhouding van Aqualectra opgeheven', aldus partijleider Gerrit Schotte.

Volgens Schotte wil de bevolking niets meer horen van pre-financieren door Aqualectra, omdat dat niet meer gebeuren kan door de maandelijkse aanpassingen.

'Het is de enige verlichting in het nieuwe jaar. Want vanaf 1 januari slaat het kabinet Asjes iedereen om de oren met twee nieuwe belastingen. Ieders spaarpot wordt met een hamer ingeslagen, omdat iedereen die spaart belasting moet gaan betalen.'

Drie gewapende mannen overvallen supermarkt aan Martin Luther Kingweg

Zus van eigenaar met mes aan het hoofd bewerkt

Overvallers gebruiken pepper spray tegen eigenaar en zus


Drie mannen hebben afgelopen zondagmiddag rond kwart over twee een gewapende overval gepleegd op een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg. Op dat moment was de eigenaar samen met zijn zus in de zaak aanwezig, aldus bericht vandaag, dinsdag 30 december 2014, het Dagblad Suriname.

Volgens de slachtoffers waren de overvallers elk gewapend met een mes. Eén van hen heeft de vrouw met een mes bewerkt aan het hoofd. Ook werd een brandende stof in haar gelaat gespoten, volgens de politie ging het vermoedelijk om pepper spray.

Na de mishandeling gingen de daders ervandoor met de dagopbrengst, sigaretten en een onbekend aantal opwaardeerkaarten van verschillende telecomproviders.

De winkelier bleef ongedeerd. De politie van Houttuin heeft deze zaak in onderzoek.

'Vereffenaar van Mariënburg' blijkt sinds juni uit al zijn functies te zijn ontheven

Archeoloog Mitrasingh blij met beslissing ministerie van RGB

Advocate Maureen Silos beweert eigenaresse te zijn onderzoeksgebied massagraf 1902


Sinds juni 2014 blijkt de ‘vereffenaar van Mariënburg’ Michel Sjak Shie al ontheven te zijn uit alle functies op Mariënburg. Dat blijkt, aldus het Dagblad Suriname van vandaag, dinsdag 30 december 2014, uit een advertentie van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) GB in de extra regeringsbijlage 'De Overheid' in media op 12 december 2014. 

Het archeologisch onderzoeksteam dat speurt naar het massagraf van 1902 te Mariënburg heeft een collage van deze advertentie verspreid onder alle politieposten in het district Commewijne.

‘Eindelijk’, zegt archeoloog Benjamin Mitrasingh, ‘want wij zijn sinds maart van dit jaar on hold gezet door het bestuur van de Stichting Hindostaanse Immigratie (SHI), onder leiding van voorzitter Shabir Ishaak en de secretaris, advocaat Ramesh Malahe.'

Na het verschijnen van deze advertentie heeft de SHI Mitrasingh ook in kennis gesteld van een brief van het advocatenkantoor Van Dijk-Silos, over een voorstel om het conflict op te lossen tussen de SHI en Maureen Silos ‘die zich de eigenares waant van het onderzoeksgebied van het massagraf van 1902 op Mariënburg’. In het schrijven van het advocatenkantoor wordt aan de SHI gevraagd of er in het conflict met Maureen Silos, alles niet in ‘der minne’ geschikt kan worden.

Unaniem heeft de SHI, samen met al haar werkarmen, ‘neen’ hierop gezegd. Dit voornamelijk vanwege het feit dat Silos met geen enkel bewijs kan komen, waaruit zou moeten blijken dat zij de eigenares is van het onderzoeksgebied van de SHI. Dat heeft zij niet kunnen doen op de politiepost op Mariënburg en ook niet op het kantoor van het districtscommissariaat van Commewijne te Nieuw Amsterdam.

Volgens Mitrasingh hoefde dit echt niet zo ver te komen, omdat ‘onderzoekers’ zulke zaken onderling met elkaar regelen. ‘Maar je komt niet naar mij toe, om mij te zeggen dat ik op jouw grond bezig ben, dat ik daar vergif gebruik en grote gaten heb gemaakt. Toen dacht ik opeens weer aan de sterke verhalen van Sjak Shie over de rijen investeerders die sinds jaren popelen om naar Mariënburg te komen, ons onderzoek in de kampong en zijn geweldige landmeter. Allemaal verzonnen verhalen en dat heeft Sjak Shie twee jaar lang volgehouden.’

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie blikt terug op 2014: minder verkeersdoden, toename seksuele delicten en huiselijk geweld

Toename van vuurwapengebruik en criminaliteit in algemene zin

Korpschef weerspreekt minister Belfort die beweert dat criminaliteit niet is gestegen


Het Korps Politie Suriname (KPS) hield gisteren haar jaarafsluiting. Daarbij gaf korpschef Humphrey Tjon Liep Shie een cijfermatige uiteenzetting over het jaar 2014. Het aantal verkeersdoden is afgenomen. De toename van de geregistreerde criminaliteit is minder dan 10%. Huiselijk geweld, seksuele delicten en levensberovingen vertonen ook een stijgende trend. Gekwalificeerde diefstal heeft een stabiele of licht stijgende trend in vergelijking met vorig jaar. Inbraken, berovingen en diefstal met geweld hebben een stijgende of stabiele trend. Er is een toename van vuurwapengebruik bij diefstallen met geweld. 

De korpschef legde, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 30 december 2014, de nadruk op het feit, dat de meeste moorden met relatieproblemen te maken hadden. Het ging bij deze meer om uit de hand gelopen ruzies.

Bij de jaarafsluiting werden 320 politieambtenaren bevorderd. Waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zei, dat de inspanning van de politie ervoor moet zorgdragen dat het veiligheidsgevoel bij de samenleving wordt vergroot. ‘Uw rol in de samenleving is niet weg te denken. Er zal natuurlijk kritiek zijn. De momenten van kritiek zijn er om zodoende uw werk beter te kunnen doen.’

‘Helaas zien wij dat de registratie van de criminaliteit van het jaar omhoog is gegaan. De stijging zal niet meer dan 10% zijn’, sprak Tjin Liep Shie. De korpschef wil hieraan geen conclusies verbinden, maar het is volgens hem wel mogelijk dat de criminaliteit in vergelijking met vorig jaar is gestegen. Dit is in schril contrast met de beweringen van verantwoordelijk minister Edward Belfort, die steeds heeft volgehouden dat de criminaliteit niet is gestegen.

Bij zijn presentatie gaf de korpschef ook aan welke opvallende zaken succesvol zijn afgehandeld door het KPS. De ontruiming van geoccupeerde terreinen te Santodorp, het probleem van de Roma-goutput van IAmGold in Brokopondo, het Jarikaba arbeidersprotest, Srefidensie-viering te Wanica en het protest van de padieboeren in Nickerie, noemde de korpschef als belangrijke successen voor handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Successen waren ook het oplossen van een moord uit 2006, de eerste oplossing met DNA van een onthoofding in Nickerie,de  aanhouding van de verdachte voor de moord op Baboelal, aanhouding verdachte Walden die sedert 2010 op de vlucht was, voorkoming brandstichting bikersunit en inbeslagname grote partij marihuana uit Jamaica, zijn volgens de registratie van het KPS opvallende successen tegen zware criminaliteit.

Het aantal verkeersdoden voor het jaar 2014 staat vandaag op 71. De verkeersdoden hebben de afgelopen jaren een dalende trend vertoond. Vorig jaar stond de teller op 76. De korpschef spreekt de wens uit dat de teller van het jaar op 71 zal blijven. Bij de meeste aanrijdingen in 2013 waren het bromfietsers die om het leven kwamen. In 2014 zijn het meer autobestuurders geweest. 26 autobestuurders, 23 bromfietsers, 3 fietsers, 1 motorrijder en maar liefst18 voetgangers. In 2014 werd in totaal Srd 5.354.307 aan geldboetes geïnd door het korps.

Tjin Liep Shie liet gisteren ook weten, dat zijn korps gaat werken aan de verbetering van haar imago. Hij zei, dat het KPS de laatste tijden heel negatief in het nieuws komt. Vandaar dat men nu zal werken aan een beter imago. Er zal meer nadruk worden gelegd op preventie en proactief optreden. De samenleving zal meer betrokken worden, met name via tip lijn 179. De afdeling Public Relations van het korps zal een strategische heroriëntatie en herorganisatie ondergaan.

Bij opstand gevangenen PI Duisburg is lid A-Team door gedetineerde gestoken

Gedetineerden steken matrassen in cellen in brand

Schuldigen opstand worden strafrechtelijk vervolgd


Gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Duisburg (PID) in Paramaribo hebben gistermorgen rond negen uur matrassen in brand gestoken, die in een gang van de inrichting waren opgeslagen. Inspecteur Dilipkoemar Bhattoe van het Korps Politie Suriname te Flora heeft bevestigd dat de gedetineerden in opstand waren gekomen, zo bericht vandaag, dinsdag 30 december 2014, het Dagblad Suriname. De krant meldde gisteren overigens nog, dat de gevangenen in bijna alle cellen kledingstukken in brand hadden gestoken....

Het werd heel rumoerig, omdat in die ruimte 57 gedetineerden waren opgesloten. Uit informatie zou blijken, aldus de krant, dat er eerder plannen waren beraamd om uit te breken. Er was afgesproken dat een van de gedetineerden naar de medische afdeling zou gaan voor behandeling. Hij zou een broeder, die ook een wapendrager is, overvallen en hem in gijzeling nemen om vervolgens de rest van de penitentiaire ambtenaren (pa’s) onder druk te zetten om de inrichting ongestoord te kunnen verlaten.

De gedetineerde, een zekere W., begaf zich bij naar broeder, maar hem werd de toegang verboden. W. haalde vervolgens een mes tevoorschijn en probeerde de pa daarmee te lijf te gaan. De toegangsdeur was vanwege de informatie al  door de directie op slot gedaan. W. kon de cipier daardoor niet verwonden. Volgens de informant hebben de gedetineerden twee leiders die de opstand leidden, te weten W. en ene B. De Times of Suriname schrijft vandaag, dat er vier 'leiders' zouden zijn geweest.

Na deze actie werden de politie en de brandweer ingeschakeld. De brandweer had het vuur snel onder controle, ondanks het feit, dat de brandweerlieden werden bekogeld met stenen en houtblokken. Na de bluswerkzaamheden werd een controle van de cellen uitgevoerd. Verschillende politie-eenheden waren ter plekke om assistentie te verlenen bij de onderdrukking van de opstand en om eventueel vluchtgevaar te voorkomen. Terwijl men bezig was met de controle stak W. met hetzelfde mes een lid van het Arrestatie Team van het Korps Politie Suriname in een schouder. Het lid van het A-Team schoot de gedetineerde, zo bericht de Times of Suriname vandaag, uit zelfverdediging in een been. Het mes werd de opstandige gevangene door agenten afhandig gemaakt. Daarnaast heeft men ook een priem in beslag genomen. De gewonde politieman is buiten levensgevaar.

De directeur van de PID, Aniel Ramadhin, stelt dat door kordaat optreden van de leiding erger is voorkomen. De gedetineerden hadden twee matrassen op verschillende plaatsen in brand bestoken om de toegang van de ambtenaren tot de betreffende afdeling te belemmeren. ‘Er worden in ieder geval maatregelen getroffen tegen degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan de verschillende strafbare feiten door het creëren van deze opkomende opstand.’

Ten aanzien van de aangerichte vernielingen, de verwonding van een politieman en bedreigingen in de richting van de ambtenaren, worden de schuldige gedetineerden strafrechtelijk vervolgd. De leiding heeft het besluit vooralsnog niet genomen tegen de leiders van de groep of zij worden overgeplaatst naar een andere inrichting. ‘In zulke gevallen wordt nagegaan hoeveel mensen de leiding hadden en dan worden zij uit elkaar gehaald om de concentratie te verbreken’, zegt Ramadhin.

Dagblad Suriname: Mogelijk grootschalige fraude op Nieuwe Haven

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Importdocumenten BMW X-6 vervalst

Kabinet van President zou betrokken zijn bij vrijgeven BMW

Ondernemers: Met huidige Douane-top wordt haven meest corrupte in Caribisch gebied


Er is mogelijk sprake van grootschalige fraude op de Nieuwe Haven. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 30 december 2014, dat zich baseert op 'bronnen'. Op de foto is een BMW X-6 te zien, dat terug is op het haventerrein. De papieren van deze BMW X-6 waren, aldus de krant, vervalst. 

Volgens het Dagblad Suriname probeerde men deze auto onder het bedrag van 25.000 Amerikaanse dollar in te klaren, terwijl het voertuig een waarde heeft van ver boven de 25.000 Amerikaanse dollar. Voor auto’s onder de 25.000 Amerikaanse dollar wordt 50 tot 7% invoerrechten betaald, terwijl voor voertuigen boven dit bedrag 83,75% invoerrechten moet worden betaald.

Ondernemers vrezen, dat als dezelfde top van de douane blijft aanzitten, de kans groot is dat de haven van Suriname, de meest corrupte haven wordt van het Caribisch gebied. Uit betrouwbare bron zou de krant hebben vernomen, dat zelfs het Kabinet van de President zich bemoeit met het vrijgeven van de BMW X-6. Verder wordt aangegeven, dat er heel veel op de haven gebeurt, maar dat slechts enkele kleine zaken in de publiciteit komen.

Onlangs werd voor de zoveelste keer bericht, dat een container met drank was ontvreemd van Nieuwe Haven. De douanerecherche gaf nadien te kennen, dat de zaak was onderzocht en dat het was overgedragen aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname. De politie weet echter van niets.

Volgens de ondernemers lijkt het erop alsof alles in de doofpot belandt. Verder geven zij aan dat de indruk wordt gewekt alsof men volgens de regels werkt en dat men alles onder controle heeft, terwijl in de praktijk blijkt dat eerlijke ondernemers de dupe worden van malafide ondernemers. Volgens hen worden stukken dagen achtergehouden door de douane, omdat zij zogenaamd op zoek gaan naar stukken uit het buitenland. Recentelijk zijn twee containers met sigaretten onderschept, waarop invoerrechten van bijna 1.5 miljoen per container betaald zou moeten worden. Deze containers zouden zonder vooraf een inklaringsstuk te maken en zonder het betalen van invoerrechten de haven verlaten.

Men geeft aan dat een container niet achterhaald is, terwijl bekend is dat beide containers gevonden zijn en dat er bedragen van 150.000 Amerikaanse dollar zijn betaald aan de verantwoordelijke douaniers, die gezorgd hebben dat deze zaak in de doofpot is beland. Recentelijk zijn ook 16 containers sappen (drank) van een bekende importeur van de haven gesmokkeld onder de noemer zonnebloemolie. Op zonnebloemolie betaalt men geen invoerrechten, terwijl op sappen 34% invoerrechten wordt betaald. Verder blijkt dat steeds dezelfde inklaarders betrokken zijn bij de diverse vervalsingen. De namen van Ruby en White Boy worden hierbij genoemd.

Er zijn ook zeker 8 containers met alcohol van een bekende slijterij aan de Tourtonnelaan, waarop de invoerrechten en zegelrechten hoog zijn, ingeklaard als te zijn bestemd voor doorvoer naar Brazilië. Eenmaal van de haven bereiken deze containers gewoon het magazijn van de importeurs. Er worden valse zegels gemaakt, geplakt op de dop van de flessen en ten verkoop aangeboden. Er worden veelal valse Braziliaanse namen gebruikt op de doorvoerstukken. Deze personen kunnen zogenaamd niet achterhaald worden.

De ondernemers vinden dat er ook sprake is van willekeur. Recentelijk heeft een bekende firma aan de Domineestraat een beschikking en vergunning gekregen van het ministerie van Financiën, dat zij al hun producten invoerrechtenvrij kunnen importeren. Jaarlijks brengt dit bedrijf vele tientallen containers het land binnen. Zogenaamd zou deze firma de goederen voornamelijk aan toeristen verkopen, welke het land uit zouden gaan. Daarom zou het bedrijf invoerrechtenvrij mogen inklaren. De overige ondernemers vragen zich niet alleen af hoe het staat met de andere importeurs, maar ook hoe eerlijk dit systeem is.

De ondernemers geven aan dat zij binnenkort een protestbrief zullen richten aan de minister van Financiën. Volgens de importeurs betalen Chinese ondernemers slechts bedragen tussen de Srd 12.000 en Srd 20.000 aan invoerrechten op de containers die zij binnenhalen. Over het algemeen is het bekend dat die containers een waarde hebben van 100.000 Amerikaanse dollar. Surinamers die zaken doen met Amerika zijn verplicht Srd 50.000 per container aan invoerrechten te betalen, aldus het Dagblad Suriname vandaag.

De douane en de minister van Financiën waren niet bereikbaar voor commentaar.

Carnavalsperiode Curaçao begint 3 januari 2015

 

 Op 3 januari gaat de carnavalsperiode op Curaçao officieel van start waarmee een periode van 7 weken aanbreekt met verschillende festiviteiten. Het seizoen wordt ingeluid met een evenement met verschillende shows voor jong en oud. Dit vindt plaats op de Kleine Werf in Scharloo.

Op de foto de kalender met de verschillende jump-ups en -ins.

Verenigde strijd zonnepanelenbedrijven op Curaçao tegen nieuw zonne-energiebeleid regering

(Bron foto: Top Energy Curaçao)
Rechter behandelt beroepschriften 6 januari 2015

Veel verzet op eiland tegen nieuwe energietarieven


Het beroepschrift van de zonnepanelenbedrijven Dutch Durables, Dynaf Caribbean en Watts Up Energy op Curaçao wordt op 6 januari behandeld in de rechtbank. Dat laat Dynaf Caribbean weten en wordt bevestigd door Dutch Durables, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 30 december 2014.

'Nog even geduld dus, maar binnenkort weten we hopelijk meer over het wel of niet doorgaan van de nieuwe tarieven', aldus Dynaf.

Een week later zal naar alle waarschijnlijkheid de tweede rechtszaak dienen van de Vereniging voor Duurzame Energie. Dat laat Eduard Ravelo van EcoEnergy weten. Deze vereniging is op 24 december opgericht en volgens Ravelo sluiten steeds meer bedrijven en particulieren zich aan. In de vereniging zitten onder andere Eco Energy, Goisco, Mangusa, Centrum Supermarket en kleinere bedrijven en particulieren.  Hopelijk zijn hierin straks 200 tot 250 bedrijven en particulieren verenigd. Samen staan wij namelijk sterker in deze zaak dan alleen. Al deze mensen zijn benadeeld', aldus Ravelo.

Hij legt uit dat gisteren een vereiste betaling aan de griffie is voldaan en dat zij waarschijnlijk deze week een datum voor de rechtszaak krijgen. 'Al kan dit door de feestdagen misschien enigszins vertraagd zijn', geeft Ravelo aan.

Per 1 januari wordt een nieuw beleid ingevoerd. Het gaat om een bijstelling van het teruglevertarief naar 33 cent per kWh en het invoeren van een vast maandelijks bedrag voor particulieren van 16 gulden en voor bedrijven van 32 gulden per kWp per maand.

De rechtszaak die volgende week dient is van Dutch Durables, Dynaf Caribbean en Watts Up Energy. Zij dienden eerder deze maand het beroepschrift in bij het Gerecht in Eerste Aanleg. De drie aanbieders van zonnepanelen zijn van mening, dat minister van Financiën José Jardim in strijd met de wet, de prijzenverordening en het motiveringsbeginsel heeft gehandeld. De partijen willen zodoende dat er een nieuwe beschikking komt.

Verder vinden de verzoekers de beschikking in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. De minister heeft nagelaten hierbij bijvoorbeeld leveranciers van installaties voor duurzame energie te consulteren of te betrekken in de totstandkoming van de nieuwe tarieven. Dat de tarieven eventueel aangepast kunnen worden volgt volgens de verzoekers uit het beleid. De invoering van extra heffingen staat echter niet in verhouding tot het doel van de beschikking, aldus de drie partijen.