maandag 3 november 2014

Medewerkers Droogdokmaatschappij Curaçao weigeren te werken aan schip uit Nigeria

(Bron foto: B. Meier/vesselfinder.com)
Schip ligt buitengaats te wachten

Personeel CDM bevreesd voor ebola....


Een schip, de Prince of Seas, varend onder Liberiaanse vlag, dat afgelopen vrijdag op Curaçao arriveerde voor een geplande reparatie bij de Curaçaose Droogdokmaatschappij (CDM), wordt niet geholpen en ligt buitengaats te wachten. Volgens ingewijden zouden CDM-werknemers weigeren om de reparatiewerkzaamheden uit te voeren, omdat zij hebben vernomen dat het schip uit Nigeria komt en zij bang zijn voor ebola. Volgens de havenautoriteiten is hier echter geen reden voor, aldus bericht de Antilliaanse krant Amigoe vandaag, maandag 3 november 2014.
 
De havenmeester, Marlon Laroche, stelt in algemene zin dat het schip conform het protocol, dat in samenspraak met de epidemioloog en ebola-coördinator Izzy Gerstenbluth wordt gehanteerd, getoetst is.

'Ik heb geen contact kunnen krijgen met de Droogdokmaatschappij en kan daarom ook niet bevestigen of angst voor ebola daadwerkelijk de reden voor reparatieweigering is. Wat ik wel kan bevestigen is, dat het schip inderdaad buitengaats in afwachting van reparatie ligt en conform het protocol is behandeld. We hebben contact gehad met de heer Gerstenbluth en die heeft aangegeven dat conform de WHO-data, Nigeria niet als een ebolarisicoland wordt aangemerkt', aldus de havenmeester.

Hij zegt verder, dat het schip een week in Nigeria aangemeerd heeft gelegen en vervolgens twee weken onderweg was naar Curaçao. 'Het protocol dat op Curaçao gehanteerd wordt, is geheel conform de internationale maritieme wet- en regelgeving. Ieder vaartuig dient voor aankomst een zogenoemd ‘Maritime Health Declaration Form’ in te vullen', aldus de havenmeester, die uitlegt dat dit een verklaring betreft waarin gesteld wordt ‘dat men geen zieken aan boord heeft’.

Voordat het schip in Nigeria arriveerde was het in augustus in het Russische Vladivostok en in juli de Chinese havensteden Shidao en Yantai.

'De kapitein van het schip heeft verklaard geen zieken aan boord te hebben. Verder wordt er voor de tweede maal, bij aankomst van het schip, middels radiocontact met Fort Nassau wederom gevraagd of er zieken aan boord zijn. Deze procedure heeft dus niet alleen betrekking op ebola, maar ook op andere ziekten, dit is standaard-protocol. Vervolgens wordt voor de derde maal door de loods, als deze eenmaal aan boord gaat om het schip naar binnen te loodsen, wederom geverifieerd of er zieken aan boord zijn. In ieder geval heeft ook de heer Gerstenbluth verklaard, dat er geen reden tot zorg is met betrekking tot de binnenkomst van dit schip', aldus havenmeester Laroche.

De directeur van de Curaçaose Droogdokmaatschappij, Errol Martina, was voor het ter perse gaan van Amigoe niet bereikbaar voor commentaar.

(Red. De Surinaamse Krant/Amigoe)

Jaarrede 1 oktober 2014: Loze beloften of niet?

PVP: 'Eerst het volk, dan de rest'


Het verslag over de huidige situatie, uitgesproken in de jaarrede, was niet volledig. De herhaling en de oorsprong of het initiatief van de verschillende voornemens en wenselijkheden kunnen misschien uit partijpolitieke overwegingen van belang zijn, maar zijn economisch en maatschappelijk niet relevant. 

De invalshoek, die bij dit oordeel wordt gehanteerd, is dat het besturen van een democratische rechtsstaat gebaseerd moet zijn op het principe van ‘Putting People First'. 'Putting People First' betekent dat belastinggelden primair dienen te worden aangewend om alle mogelijkheden voor de burgers te scheppen, zodat zij zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Hierdoor zullen de lage overheidsinkomens kunnen meeprofiteren en wat resteert, zal corruptie, verspilling en onterechte zelfverrijking van topfunctionarissen binnen de overheid en burgerij ontmoedigen. Vandaar het motto van de PVP: ‘Eerst het VOLK, Dan de Rest.’

'Putting People First' verwijst onder meer naar goed bestuur, rechtszekerheid, veiligheid, grondenrechten, productiediversificatie, optimale facilitering van de private sector, politiek-bestuurlijke decentralisatie, beschikbaarheid en algemene toegankelijkheid van gezondheidszorg, onderwijs, en huisvesting, een sociaal zekerheidsstelsel, en een waardevast minimumloon.

Oppositie en Coalitie 
Het is dan ook mede de taak van de oppositie om erop toe te zien dat de onderhavige voornemens en wenselijkheden duurzaam worden gerealiseerd, in het bijzonder de sociale wetten. Op deze wijze kan de oppositie haar publiekelijk kenbaar gemaakte intenties ook betekenisvol waarmaken.

Hiertoe geeft de Progressief-Verheffende Partij de volgende maatregelen in overweging: 

* Verhogen van de belastingvrije grens gelijk aan het minimumloon; 
* Invoeren van een progressief belastingstelsel, zodat de breedste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten dragen; 
* Aanpassen van de administratieve leges; 
* In beslag nemen van de gestolen gelden en goederen, die door corruptie zijn verkregen en in de afgelopen regeerperiode zichtbaar zijn gemaakt, en deze dienstbaar maken aan het volk; 
* Uitvaardigen van de anti-corruptiewet. 

Het antwoord op de vraag dus, of er sprake is van loze beloften of niet, behoort tot de verantwoordelijkheid van zowel de oppositie als de coalitie!

Integriteit 
Een modewoord van tegenwoordig betreft het begrip ‘integriteit’ en daar is niks mis mee. Er wordt echter vaak over het hoofd gezien, dat uiteindelijk het voornoemde begrip moet leiden tot het besef dat een ieder praktisch het recht heeft op duurzame ontwikkeling!

Subh Divali! 
Dr. Roy Bhikharie, PhD 
Voorzitter PVP (www.PVP.sr)

Partij van Clifford Marica DRS maakt zich zorgen over jeugdcriminaliteit

'Met sport en jeugd gaat het sinds instellen speciaal ministerie bergafwaarts'

Het jeugdbeleid van regering faalt


De politieke partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS) volgt al enige tijd met grote zorg de mediaberichten omtrent jeugdcriminaliteit in onze samenleving. Volgens onze informatie worden er haast elke dag jongeren aangehouden wegens criminele daden. In het jeugdopvanghuis Opa Doelie zitten 13- en 14-jarigen die zich schuldig hebben gemaakt aan kapitale delicten als moord, doodslag, roofmoord en zware mishandeling.

Dit probleem dateert niet van vandaag maar het lijkt met de dag erger te worden.
Het gaat niet goed met onze jeugd en jongeren. Teveel van ons jong volk, dat onze toekomst vertegenwoordigt, belandt in gevangenissen of eindigt als drugsverslaafde, drugshandelaar of als lid van een criminele bende.

Deze regering heeft een speciaal ministerie voor Jeugd- en Sportzaken ingesteld. Maar met zowel de sport als met de jeugd in ons land gaat het sindsdien alleen maar bergafwaarts.
De naschoolse opvang, door de president een bron van corruptie (njan patu) genoemd, heeft geen enkel positief effect op het slagings- of drop-out percentage.

Er is een Presidentiële Werkgroep Integraal Kinder- en Jeugdbeleid in mei 2011 geïnstalleerd. Deze werkgroep heeft in maart 2013 een rapport geproduceerd. Hoewel er kritiek is op de inhoud van het rapport, is er in elk geval iets gedaan. Maar, het heeft er veel weg van dat dit rapport thans stof vergaart in een of andere bureaulade.

Tijdens het Nationaal Jeugdcongres in 2013 is het fenomeen tienerzwangerschappen als probleem geïdentificeerd. Aan het slot van het congres werden de zorgpunten vervat in een document waarin de vraagstukken puntsgewijs zijn aangehaald. Het Nationaal Jeugdparlement voegde de districtspresentaties eraan toe en het pakket werd naar de relevante instanties verstuurd. Ook het Kabinet van de President heeft zo'n pakket ontvangen voor opname in het beleid van 2014. Wij hebben tot nog toe niet veel gemerkt van een beleid op dat gebied.

De huidige toestand van onze jeugd en jongeren is volgens ons het bewijs van een falend jeugdbeleid.
Beleidsmakers moeten beseffen, dat de jeugd het product is van de samenleving waarin zij opgroeit. Onze jeugd krijgt te veel verkeerde signalen vanuit die samenleving en moet het doen met een aantal voorbeeldfiguren waar weinig positiefs van uit gaat. Zij groeit op in een klimaat van straffeloosheid, corruptie, geweld en intimidatie. Agressiviteit en zedeloosheid worden dagelijks door sommige media verspreid. Integriteit, idealisme, normen en waarden zijn ouderwetste begrippen geworden. Het hedendaags (moderne) devies schijnt te luiden: money talks, ‘neks no fout’!

Dit is het eerste probleem dat de regering dient aan te pakken indien ze daadwerkelijk een effectief jeugd en jongeren beleid wenst te voeren. Herstel van normen en waarden, integriteit en eerbiediging van wet en recht zijn basisvoorwaarden voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat is waar wij voor staan.

Partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS)

Oplichter 'Pico' gearresteerd

'Pico' kon zogenaamd, tegen betaling, zaken geregeld krijgen via hoogwaardigheidsbekleders


De 52-jarige Robert P., alias Pico, is door de politie aangehouden nadat twee personen aangifte tegen hem deden van oplichting. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag, maandag 3 november 2014.

Pico deed zich voor als iemand met belangrijke contacten, bij wie hij tegen betaling zaken voor zijn slachtoffers kon regelen. De man werd tijdens zijn illegale praktijken geholpen door een vrouw, ene Sita.

Hij vroeg zijn slachtoffers grote bedragen in Surinaamse dollars en vreemde valuta om via hoogwaardigheidsbekleders, voor wie hij zogenaamd zou werken, het een en ander gedaan te krijgen.

Een van de slachtoffers wilde zijn machines terug die door een zakenpartner in bezit werden gehouden. Een tweede slachtoffer dacht via Pico snel aan een winkel- en wapenvergunning te kunnen krijgen.

Het is niet de eerste keer dat Pico voor oplichterij is gearresteerd.

Minister Lackin: Ondernemer die fase 1 gaat bouwen Wanica ziekenhuis moet project voorfinancieren

 'Aanpak corruptie in China leidt tot vertraging 'Chinese' projecten in Suriname'


Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft vanmiddag, maandag 3 november 2014, in het SRS-programma Bakana Tori, gepresenteerd door Cliffton Limburg, die zoals bekend ook de perschef is van het Kabinet van de President), uitgelegd dat er veel veranderingen zijn gekomen in hoe het Wanica Ziekenhuis eruit moet komen te zien. Starnieuws bericht erover.

De Chinese regering wilde aanvankelijk een ziekenhuis met 30 bedden schenken. President Desi Bouterse heeft echter een andere beeld van het ziekenhuis. Er moeten tussen de 250 tot 300 bedden komen. Naast Wanica, moeten mensen uit de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini ook gebruik kunnen maken van het ziekenhuis.

Lackin zei ook, dat de Chinese president Xi Jinping hervormingen heeft doorgevoerd om corruptie in zijn eigen land aan te pakken. Alle Chinese bedrijven moeten mee kunnen doen aan aanbestedingen. Door de hervormingsprocessen binnen China zijn diverse projecten vertraagd. Zo ook de bouw van het Wanica ziekenhuis, aldus de bewindsman.

Intussen hebben volgens Lackin China en Suriname overeenstemming bereikt over de bouw van een groter ziekenhuis met een capaciteit van 80 bedden. Naast de schenking van 24 miljoen Amerikaanse dollar, wordt ook 26 miljoen Amerikaanse dollar geleend.

De planning is nu, dat de aanbesteding van het ontwerp van het ziekenhuis in China in februari volgend jaar zal plaatsvinden. Vooruitlopend hierop zal Suriname al starten met zijn gedeelte van het werk. Het lag in de bedoeling om gelijktijdig te beginnen, maar dat zal te lang op zich laten wachten, aldus Lackin.

De verkorte aanbesteding die gehouden wordt, gaat om fase 1. Het gaat onder andere om infrastructuur, nutsvoorzieningen en ook beddenhuizen. De ondernemer die de gunning krijgt, moet het project ook voorfinancieren. Wanneer China zover is met de procedure wordt het ziekenhuis dat geschonken wordt opgezet.

NDP-Assembleelid Panka: 'Zonder NDP geen regering in 2015'

'Niets aan de hand met samenwerking tussen NDP en ABOP'

Panka: 'NDP en ABOP werken samen als grote en kleine broer'


Voor het NDP-Assembleelid en fractieleider van de Megacombinatie in De Nationale Assemblee, Ricardo Panka, is een ding al heel duidelijk: zonder de NDP zal geen regering gevormd kunnen worden in 2015. Daar is hij van overtuigd, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 3 november 2014.

‘Mijn gevoel is goed en mijn eigen analyse vertelt mij, dat zonder de NDP er geen regering gevormd zal worden.' Net zoals de andere politieke partijen de verkiezingen voorbereiden, zo is de NDP ook bezig haar voorbereidingen te doen. ‘We zijn nog niet in de derde versnelling, maar dat komt nog. Nu draaien we normaal’, stelt Panka.

Ten aanzien van de samenwerking tussen de NDP en de ABOP is er volgens Panka niets aan de hand. De kritiek op de ABOP is, zo schrijft de krant, dat ze alles van de NDP slikt, zoals het uithollen van de ABOP-ministeries. Vooral de recente actie van president Desi Bouterse om de bevoegdheid van vicepresident Robert Ameerali om ambtenaren in dienst te nemen bij de overheid, te ontnemen, is een duidelijk voorbeeld dat de ABOP onderdoet voor de NDP.

Volgens Panka is er echter niets aan de hand. ‘De NDP houdt samenwerkingsverbanden heel erg hoog en tot nu toe is bewezen dat de samenwerking met de ABOP een hele goede is.’ Volgens Panka moet de relatie tussen de NDP als de ABOP gezien worden als een grote en kleine broer relatie.

‘Bovendien, als we kijken naar waar de meeste concessies zijn gegaan, dan wil ik zeggen dat juist de NDP een underdog positie heeft en niet de ABOP’, aldus Panka.

Malhoe, Koorndijk en Vishnudath NDP-kandidaten Saramacca

Koorndijk: 'Ik werk nu prima samen met Malhoe en het gaat goed met NDP in Saramacca'

NDP'er Sital: 'Het gaat goed mis met NDP in Saramacca'


Volgens critici zijn de kaarten van de NDP al geschud in het district Saramacca wat de voordracht van kandidaten voor De Nationale Assemblee betreft. Hoewel de positionering nog niet rond is, gaat het om de drie kandidaten Parveen Hassenmohamed-Malhoe, Clifton Koorndijk en Arti Vishnudath, zo schrijft het Dagblad Suriname maandag 3 november 2014.

'De NDP gaat voor drie zetels in Saramacca.’ Dit streven van de paarse partij in het district Saramacca is meer dan overduidelijk, aldus Koorndijk. Hoewel hij en gewezen Assembleelid Robby Malhoe, wiens dochter ook een potentiële kandidaat is, in het prille begin kaarsrecht tegenover elkaar stonden, bekent Koorndijk nu dat de samenwerking tussen hen prima te noemen is. Koorndijk vindt dat het momenteel heel goed gaat met de NDP in Saramacca.

Ook over de politieke coördinator Jules Wijdenbosch zou er niets te klagen zijn. Hij zou volgens Koorndijk heel kritisch zijn in zijn besluitvorming. Op dit moment is de partij bezig met de formatie van jongerenbesturen in alle zes ressorten. De installatie hiervan zal de komende periode door partijvoorzitter Desi Bouterse plaatsvinden.

Eerder gaf NDP-lid Badrisein Sital te kennen, dat het goed mis gaat met de NDP in het district. Er zou sprake zijn van een chaotische situatie. ‘Maar, omdat de koek eerlijk verdeeld is tussen de drie DNA-kandidaten die gaan meedingen in de verkiezingen, doen de structuren van de partij overkomen alsof alles koek en ei zou zijn in het district.’ 

ABOP zou in Commewijne SoZaVo-cliënten verplichten ABOP-vlaggen te plaatsen op percelen

VHP-Assembleelid Girjasing: 'VHP-vlaggen moeten worden verwijderd'

ABOP-parlementslid Bee: 'Onze partij te groot en machtig om ondemocratische activiteiten uit te voeren'


De ABOP van Ronnie Brunswijk zou, zo bericht vandaag, 3 november 2014, het Dagblad Suriname, cliënten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) verplichten om ABOP-vlaggen te plaatsen op hun erven. Dat niet alleen, indien bij de cliënten VHP-vlaggen staan, moeten deze onmiddellijk worden verwijderd. 

Vooral bewoners aan de Petjasketiaweg worden dagelijks bedreigd door ABOP-prominenten in Commewijne. ‘Wij hadden een vergadering gepland aan de Petjasketiaweg voor gisteravond. De ABOP is erachter gekomen dat we zouden vergaderen en 's morgens kregen de mensen die thuiszorg genieten van het ministerie, te horen dat ze niet moeten durven om naar de vergadering te gaan, anders krijgen zij geen thuiszorg meer. Ook uitkeringen zullen worden ingetrokken als de cliënten VHP-vlaggen hebben staan’, aldus het VHP-Assembleelid Sheilendra Girjasing.

Girjasing zegt dat tijdens de Nieuw Front-regeringen zulke ondemocratische incidenten zich niet voordeden en dat iedereen vrij was om zijn mening te uiten en openlijk zijn kleur prijs te geven, zonder dat ze geïntimideerd werden.

‘Alleen met de NDP en ABOP ervaar je dit soort dingen. Je bent niet meer vrij in je handelen’, aldus de VHP'er. Het ministerie van SoZaVo maakt duidelijk misbruik van de afhankelijke positie van deze mensen, vindt de parlementariër.

In een reactie ontkent ABOP-parlementariër en ondervoorzitter van de partij, Marinus Bee, in alle toonaarden dat zulke activiteiten plaatsvinden in Commewijne. Volgens hem is zijn partij te groot en te machtig om zich bezig te houden met ondemocratische activiteiten.

‘Ik zelf ben van Marowijne en hier hoeven we niet eens achter de mensen aan te hollen voor het plaatsen van een vlag. Waarom zouden wij dat in Commewijne doen?’ 

Dat de ABOP dit zou doen om de hindoestaanse kiezers aan hun kant te krijgen, verwijst hij ook naar het rijk der fabelen. ‘Wij doen dit niet. Een ieder is vrij om zich aan te sluiten aan onze partij en wij verplichten niemand.’ 

Girjasing daagt zijn ABOP-collega in het parlement uit om zelf een kijkje te komen nemen in Commewijne. ‘Laat hij dan maar bij mij komen en dan neem ik hem mee naar de mensen die bedreigd zijn geworden. Ik denk dat Bee geen flauw benul heeft over wat er allemaal hier in Commewijne gebeurt, maar dan zal ik hem wel wakker maken.'

Twee agenten met elkaar op de vuist

Ruzie tussen twee dienders loopt uit de hand

Agenten door leiding tijdelijk buiten functie gesteld


Twee politieagenten, een aspirant en een agent eerste klas, blijken afgelopen week op het politieterrein van Flora slaags geraakt te zijn met elkaar. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 3 november 2014.

De twee agenten zijn werkzaam bij de afdeling surveillance De Nieuwe Weg. Zij waren ten tijde van het voorval ondergebracht bij politiepost Flora.

Op de bewuste dag waren de politiemannen bezig met een verkeerscontrole. Op een gegeven moment was de aspirant-agent het niet eens met een beslissing genomen door de agent in een hogere rang met betrekking tot een bekeuring. Daarover kregen de twee een meningsverschil op straat.

Later, toen de twee binnen kwamen, rapporteerden zij hun chef hierover. Op een volgend moment raakten de agenten op het terrein, na de rapportage, in een handgemeen. De een bracht de ander een vuistslag toe aan het hoofd.

Uit het onderzoek blijkt, dat de betrokken agenten buiten hun boekje zijn gegaan. Hangende het verdere onderzoek zijn de agenten buiten functie gesteld.

Stroom- en waterprijzen op Curaçao per 1 november gestegen

Stijging tarieven ondanks daling brandstofprijs....


De brandstofprijs is dan weliswaar licht gedaald, de tarieven voor stroom en water op Curaçao zijn per 1 november juist gestegen. Elektriciteit is per kilowattuur (kWh) 6 cent duurder geworden, terwijl een kuub water met ingang van afgelopen zaterdag 37 cent in prijs is gestegen. De regering noch overheidsdiensten hebben hier aandacht aan besteed, maar bestudering door de redactie van het Antilliaans Dagblad van de nieuwe tarieven tonen de stijging aan, aldus de krant vandaag, maandag 3 november 2014. 

Het betreft bij zowel stroom als leidingwater de brandstofcomponent van de consumentenprijs. Het basisdeel van het tarief, ter dekking van de operationele kosten van nutsbedrijf Aqualectra, is gelijk gebleven.

De laagste prijs die huishoudens betalen voor een kWh, namelijk tot een verbruik van 250 kWh, is gestegen van 56,9 cent naar 62,9 cent. Huishoudens die tussen 250 en 350 kWh afnemen betalen nu 73,5 cent en voor meer dan 350 kWh moet 77,9 cent worden afgerekend.

(Gewone) bedrijven betalen 73,8 cent per kWh, maar ondernemingen die exporteren of producten maken waardoor import overbodig is krijgen het verla- de tarief van iets meer dan twee kwartjes (was vorige maand nog ruim 44 cent).

Het ziekenhuis betaalt het minst: in de nieuwe situatie ongeveer 47 tot 48 cent.

Hoewel de wereldolieprijs licht is afgenomen en daarmee ook Curaçao minder kwijt is aan brandstof is er toch de stijging voor afname van water en elektra. Dit wordt verklaard aan de hand van de correctiefactor die ongunstig van invloed is en een andere, duurdere productiemix in vergelijking met oktober. Water uit de kraan stijgt van 7,74 gulden naar 8,11 gulden. Dat is het goedkoopste, sociale, tarief voor verbruikers thuis tot negen kuub. Alles wat daar bovenop wordt gebruikt is een stuk duurder, namelijk 13,26 gulden tussen negen en twaalf kuub; 15,20 gulden tussen twaalf en twintig kuub en 17,17 gulden voor elke m 3 water die boven de twintig wordt afgenomen.

Beelden vele duizenden beveiligingscamera's live op internet

Onder de vele duizenden beelden ook vijf in Suriname....


De privacy van tienduizenden mensen is in het geding nu de beelden van vele duizenden beveiligingscamera's voor iedereen live te zien zijn. Ook beelden van 5 Surinaamse en 2.424 Nederlandse camera's kunnen real-time worden uitgekeken, zo bericht vandaag, maandag 3 november 2014, onder andere de Telegraaf.

De oprichter van de website insecam.com toont hiermee aan, dat door het niet wijzigen van het standaardwachtwoord in vele duizenden café's, winkels, woon- en slaapkamers over de hele wereld kan worden gegluurd.

Op een van de vijf Surinaamse beelden is duidelijk de woonkamer van een woning te zien in de nabijheid van de Doerianweg en de Nieuwe Charlesburgweg. Ook wordt op de website de locatie vermeld waar de beelden worden gemaakt.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Op de website zijn onder andere de live-beelden van 10.588 Amerikaanse, 6.228 Koreaanse, 4.715 Chinese, 3.195 Franse, 2.424 Nederlandse, 1.110 Braziliaanse, 51 Trinidadiaanse en ook 5 Guyanese en 5 Surinaamse camera's uit te kijken zonder dat de eigenaar dit weet. Het enorme privacylek zorgt nu al voor grote verbazing.

De oprichter van de website legt uit dat het inbreken in de systemen kinderlijk eenvoudig blijkt aangezien standaardwachtwoorden als 'admin:12345' niet gewijzigd zijn. 'Deze site is ontworpen om het belang van de beveiligingsinstellingen te laten zien', zo wordt uitgelegd. De camerabeelden kunnen van de site worden verwijderd door het wachtwoord op de camera te herstellen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Telegraaf)

Zwarte Sinterklaas gesignaleerd in toeristisch Nederlands dorp Giethoorn

Filmpje met schaars geklede donkere Sint moet toeristen naar Giethoorn lokken

Video gemaakt met knipoog naar Zwarte Piet-discussie


Een filmpje met een schaars geklede donkergekleurde Sinterklaas moet meer toeristen naar Giethoorn lokken. De opmerkelijke verschijning is het uithangbord van de nieuwste campagne 'oooh, kom er eens kijken' van de regio WaterReijk waar Giethoorn onder valt, zo bericht vandaag, maandag 3 november 2014, de regionale zender RTV Oost.

In de video is de Sint te zien, zittend, in een drijvend bubbelbad. Zodra hij gaat staan, is te zien dat de goedheiligman alleen een mijter en een zwembroek draagt. Vervolgens stapt hij op de rand van de varende hottub om met een bommetje het Giethoornse water in te springen.

'Mensen zeggen na een bezoek aan ons typisch Nederlandse stukje natuur vaak, ik wist dat het hier mooi was, maar dít verwacht je niet. Daarom zeggen wij, kom er eens kijken!'

Volgens de makers is de video een metafoor voor de verrassende omgeving. 'Net zo oud-Hollands, verrassend en leuk als een Zwarte Sint.' Dat in de video een getinte Sinterklaas de hoofdrol heeft, is volgens de makers een knipoog naar de lopende discussie over Zwarte Piet.

Vooralsnog krijgt het filmpje wisselende reacties. De één vindt het geniaal, de ander ziet er de humor niet van in. Overigens kent Giethoorn al een flinke aanwas van Chinese toeristen. Het filmpje met de gekleurde Sinterklaas in de hottub is daarom ook voorzien van Chinese ondertiteling.

Curaçao wil zang compleet volkslied bij officiële gelegenheden

Staten neemt motie aan ter promotie volkslied


In de Statenvergadering op Curaçao afgelopen week is een motie van de PAR (Partido Antiá Restrukturá) unaniem aangenomen, waarin gepleit wordt om de kennis te verbeteren over het volkslied en te stimuleren dat bij officiële gelegenheden alle acht coupletten van het volkslied gezongen worden. Dat bericht vandaag, maandag 3 november 2014, het Antilliaans Dagblad.

Het achterliggende idee is, dat het volkslied bijdraagt aan het gevoel van eenheid in de samenleving en de identiteitsontwikkeling.

Meer algemeen is aan de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Irene Dick (PS), de opdracht gegeven om in 2015 meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van het cultuurbesef in de samenleving, vooral bij kinderen en jongeren en om onderzoek te doen naar de Curaçaose cultuur.

De minister is het eens met de Staten en heeft ‘verklapt’ dat zij al druk doende is met het maken van audio- en filmopnames waarin kinderen het volledige volkslied zingen. Bij de filmopnamen wordt de tekst van het volkslied als ondertiteling erbij gezet, zodat mensen kunnen meezingen en meelezen. Zo leren mensen de tekst beter kennen.

Niet alleen zijn de kinderen betrokken bij het volkslied, er zijn meer opnames gaande van Curaçaose Papiamentstalige liedjes van weleer met ondertiteling om kinderen ook deze beter aan te leren.

Eigen nationale dag voor Javanisten

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd - archief)
Javaans nieuwjaar wordt nationale vrije dag

'President Bouterse is een man van daadkracht'


Javanisten in Suriname krijgen een eigen nationale dag. Dit heeft president Desiré Bouterse bepaald. Het besluit kwam net te laat voor dit jaar, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 3 november 2014.

Dit nieuws werd afgelopen zaterdag bekend gemaakt door cultureel leider Sapto Sopawiro tijdens de viering van het Nieuwjaar in zijn huis op Boxel. Het presidentieel besluit om Sasi Sura voortaan tot nationale dag te verklaren wordt de komende dagen bekrachtigd. Ook hebben de Javanen een eigen begraafplaats toegewezen gekregen.

Sasi Sura is de eerste maand op de Javaanse kalender. Deze eeuwenoude kalender is afgeleid van de Arabische kalender. De eerste dag van het nieuwe jaar viel dit jaar op 24 oktober, maar omdat die datum al voorbij is zal de nationale dag dit jaar op 24 november vallen. Voor volgend jaar is de dag op 16 oktober bepaald.

De algemene reacties van de aanwezigen waren 'eindelijk' en 'we hebben lang gewacht'. Harold Posetiko, voorzitter van de Federatie Javanisten in Suriname, kon van blijdschap weinig uitbrengen. Met de toekenning is een eind gekomen aan een vijftien jaar lange strijd.

Posetiko herinnert zich de woorden van Bouterse op een vergadering van Dijkveld in 1996. 'Bouterse zei toen dat wanneer hij president wordt, wij de vrije dag zouden krijgen en dat is nu gebeurd. Deze man is een man van daadkracht. Nu kan ik gaan afbouwen en overdragen.'

De federatie bestaat uit eenendertig organisaties maar na de erkenning van Sasi Sura hebben zich nog vier aangemeld bij de moederorganisatie. 

EBS hoopt nog dit jaar zich te kunnen storten op bouw zonne-energiecentrales

Elektriciteitsbedrijf onderhandelt met Nederlandse investeerders


De onderhandelingen tussen de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) en drie buitenlandse investeerders voor de bouw van zonne-energiecentrales, vlotten, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 3 november 2014.

'Wij onderhandelen nu met Nederlandse investeerders over wanneer wij van start kunnen gaan. De bedoeling is om nog dit jaar de overeenkomsten te tekenen', zegt Willy Duiker, directeur van de EBS.

Eerder dit jaar kondigde de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok, aan dat er concrete voorstellen zijn om zonne-energiecentrales op te zetten in Commewijne en Saramacca, met een totaal vermogen van vijftien megawatt. Hij is hoopvol gestemd, dat de EBS overeenstemming kan bereiken met de potentiële investeerders uit Nederland.

Volgens Duiker is de technische haalbaarheid van de projectvoorstellen nagenoeg bewezen. "Het financiële plaatje wordt nog uitgezocht. Het gaat vooral om de terugbetaling op basis van de stroomtarieven die aan de afnemers berekend zullen worden. Maar, wij komen er zeker uit.'

Intussen is de EBS ook bezig met een eigen zonne-energieproject te Atjoni, gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. 'De investering voor de installatie is hoog, maar in het binnenland kan zonne-energie een goedkoper alternatief zijn voor de overheid, die anders hoge brandstofkosten maakt aan dieselgeneratoren.'

Leider Curaçaose bende No Limit Soldiers overgebract naar gevangenis in Nederland

(Bron foto: Sint Maarten Island Time)
'Nuto' zou te groot veiligheidsrisico zijn in gevangenis op Sint Maarten

Bendeleider was betrokken bij moord op politicus Wiels op Curaçao 


De leider van de Curaçaose bende No Limit Soldiers, die betrokken was bij de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. is overgebracht naar Nederland. Dat bericht de Sint Maarten Island Time vandaag, maandag 3 november 2014.

Urvin 'Nuto' W. zou een te groot veiligheidsrisico zijn voor de Point Blanche-gevangenis in Sint Maarten waar hij vastzat.

In september brak er onrust uit na een mislukte aanslag op de bendeleider. Een medegevangene wilde hem neerschieten, maar het wapen deed het niet. Medegevangenen van W. staken de aanvaller neer. Daarbij raakte hij zwaargewond.

'Voor zijn eigen veiligheid' werd de belager van W. naar een gevangenis in Nederland overgebracht. W. zelf is nu ook naar Nederland gestuurd.

De veiligheid in de Pointe Blanche-gevangenis is al langer een punt van discussie. Er zijn geregeld geweldsincidenten. Ook waren er ontsnappingen. Volgens de minister van Justitie Dennis Richardson van Sint Maarten kampt de gevangenis met een groot personeelstekort.

CLO start dit jaar nog met bouw ruim 750 prefabwoningen Santopolder en bij Blauwmeer

Vakbond wil ambtenaren in woningnood tegemoet komen

CLO-voorzitter: 'Financiering door miljonairs....'


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) begint nog dit jaar met de bouw van ruim 750 prefabwoningen te Santopolder en op een terrein dichtbij het woningbouwproject Blauwmeer. Dat heeft CLO-voorzitter Ronald Hooghart bekendgemaakt, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 3 november 2014.

De vakcentrale wil hiermee vooral ambtenaren tegemoet komen die in woningnood verkeren. Zij zullen maandelijks een bedrag van  tussen de zes- en achthonderd moeten aflossen. Een driekamerwoning zal minimaal Srd 85.000 kosten.

Hooghart heeft miljonairs bereid gevonden om het woningbouwproject te financieren. Hij zegt, dat  deze week gestart zal worden met ontbossingwerkzaamheden op een stuk land langs de Esperanceweg te Santopolder. Op  dit particuliere terrein wil de CLO 160 huizen laten bouwen, terwijl op het eveneens particuliere stuk land nabij Blauwmeer  zeshonderd woningen zullen komen.

Hooghart wil dat mensen starten met een voorschot van vijfduizend Surinaamse dollar. Dit geld kan bijvoorbeeld besteed worden voor het ontbossen. 'Als de mensen die vijfduizend betalen, wil dat ook zeggen dat ze serieus zijn om een huis te kopen', aldus Hooghart.

Huishoudelijke vergadering Assemblee dinsdag 4 november

Werkwijze begrotingsbehandeling op de agenda


Voor morgen, dinsdag, om twaalf uur heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons een huishoudelijke vergadering uitgeschreven. De agenda heeft voor een groot deel te maken met de begroting van 2015. Zeven ministeries hebben hun vooronderzoek verricht inzake de ingediende ontwerpbegrotingen. Het ligt in de bedoeling om de werkwijze van de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2015 te bespreken, aldus Starnieuws vandaag, maandag 3 november 2014.

De grote vraag is, aldus Starnieuws, of er minimaal 26 Assembleeleden aanwezig zullen zijn op de vergadering om rechtmatig te kunnen vergaderen. De oppositie voert al enige tijd een strategie om geen quorum te verlenen, wanneer zij niet in staat is voldoende leden op de been te brengen. De samenwerkende oppositiepartijen vinden dat de regering parlementair draagvlak moet hebben.

Het ligt ook in de bedoeling om de fractieleider van Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, te vervangen als voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Veeteelt en Visserij en Handel en Industrie. Alleen coalitieleden zijn voorzitters van de vaste commissies. Somohardjo zegt, dat de oppositie een strategie uitstippelt over quorum.

Naast de agendapunten over de begroting, zijn er ook ook vier agendapunten die handelen over uitnodigingen uit het buitenland. Het gaat om vergaderingen van de Verenigde Naties, de Inter Parlementaire Unie, ACP-EU (gezamenlijke vergadering van parlementsleden uit Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen en de Europese Unie) en Parlatino, het Latijns Amerikaans parlement.

Geduld onderwijsbonden raakt op

Waardering leerkrachten in materiële zin laat nog steeds te wensen over


Het geduld ter afronding van de primaire arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten met de overheid raakt op. Dit zegt Marcellino Nerkust, voorzitter van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), vandaag, maandag 3 november 2014, op Starnieuws. Hij vindt het jammer, dat president Desi Bouterse bij het presenteren van de begroting op 1 oktober niet concreet is geweest over het maatschappelijk waarderen van leerkrachten.

De onderwijsbonden keken ernaar uit, vooral gelet op de presentatie van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons tijdens het Internationaal Onderwijscongres Suriname gehouden op 1 en 2 november 2013 met als thema: The future depends on what we do in the present. Toen hebben de aanwezigen met veel enthousiasme kennis genomen van haar visie over het leerkrachtenberoep. Onder meer werd aangegeven, dat er anders moet worden gekeken naar onderwijsgevenden, dat zij moeten behoren tot de mensen met de beste performance en desnoods uit de ambtenarenreeks moeten worden gehaald.

‘Deze factoren zijn belangrijke voorwaarden om de motivatie erin te houden en leerkrachten in staat te stellen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Eenieder mag hoge eisen stellen aan de leerkracht, maar daartegenover moeten er ook motivatie-indicatoren worden aangedragen’, aldus Nerkust.

In verschillende publicaties wordt de rol van de leerkracht besproken. Volgens het jongste rapport ‘Onderwijsbureau Professionalisering’ van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, zijn in de periode oktober 2012 tot januari 2014 ruim 170 trainingen uitgezet en uitgevoerd.

Aan trainingen ontbrak het dan ook niet, maar de waardering in materiële zin laat nog steeds te wensen over.

Op 10 oktober heeft Nerkust van één van de presidentiële raadsadviseurs vernomen, dat de gesprekken zo gauw mogelijk weer worden opgepakt. ‘Nu, 23 dagen verder, is nog niets vernomen hierover. Deze maand is het ook twee jaren dat wij vechten voor de permanente educatietoelage voor onze leden’, zegt Nerkust.

Het begon eerst met gesprekken bij de vicepresident, daarna het onderhandelingsorgaan van de overheid om op eigen initiatief het vraagstuk te droppen bij de raadsadviseurs van de president.

Badrisein Sital wil heropening 8 decemberproces

Sital wil van lijst verdachten worden geschrapt


Badrisein Sital, vooraanstaand NDP-er en in 1980 betrokken bij de militaire staatsgreep onder leiding van Desi Bouterse, gaat het Hof van Justitie vragen om heropening van het 8 decemberproces. Sital, ook verdachte in deze zaak, wil daarmee bewerkstelligen dat hij van de lijst van verdachten wordt afgevoerd. Dat zegt hij vandaag, maandag 3 november 2014, in de Ware Tijd.

'Ik wil dat mijn naam gezuiverd wordt, want die moest nimmer op de lijst gekomen zijn', aldus Sital die het verzoek de komende week wil indienen.

Voor het begin van het proces, tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, had Sital al gevraagd niet als verdachte te worden aangemerkt, maar dat verzoek werd toen niet gehonoreerd.

De Krijgsraaad heeft in 2012 het 8 decemberproces geschorst nadat de Amnestiewet werd aangenomen. De gewijzigde Amnestiewet zorgt ervoor dat de verdachten geen straf zullen krijgen.

Ook verdachte Edgar Ritfeld wil dat het proces doorgaat zodat zijn naam gezuiverd wordt. Hij is daarom in hoger beroep gegaan tegen de schorsing van zijn zaak. Begin dit jaar besliste het Hof van Justitie dat het hoger beroep van Ritfeld terecht was en dat zijn zaak hervat moet worden.