zondag 23 november 2014

Arrestante ontsnapt uit politiepost Santodorp

Vrouw weet ongemerkt wachtruimte te verlaten


Een vrouw is gisteren, kort na haar inverzekeringstelling, ontsnapt uit de politiepost Santodorp. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, zondag 23 november 2014. 

De politie had in verband met een misdrijf dertien personen aangehouden, waaronder de vrouw. Zij werden allemaal opgebracht en beurtelings voorgeleid ter zake openlijke geweldpleging. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd de vrouw door de hulpofficier van Justitie in verzekering gesteld, omdat zij ook een ruit had ingeslagen.

Na haar voorgeleiding werd zij in de wachtruimte geplaatst om vervolgens overbracht te worden naar het vrouwencellenhuis te Geyersvlijt. Terwijl zij in de wachtruimte, onder het toeziend oog van de politie was geplaatst, zag zij kans om zich onopgemerkt uit de voeten te maken.

De politie die later de ontvluchting ontdekte, startte een zoekactie naar de ontsnapte verdachte. Het is niet duidelijk of de verdachte in de boeien was geslagen.

Van de politie heeft de redactie van de krant vernomen, dat dit bureau niet voldoet aan de gestelde eisen. Er is geen wachtruimte voor arrestanten en ook geen beklaagdenbank.

Asabina (BEP): 'Abdoel moet ophouden nonsens en koeterwaals uit te kraaien'

Kritische woorden Asabina over collega Abdoel.
NDP'er Abdoel 'mag geen aanslag plegen op intelligente volk'

Abdoel verkondigt 'oneigenlijke informatie' over economie


‘Kenmerkend voor een econoom is dat hij informatie en cijfers, in deze macro-economische indicatoren filtert, analyseert en verbanden legt om vervolgens conclusies te trekken. Hij mag geen kampioen zijn in het verwoorden en reproduceren van boekenkennis. En dat is een academisch geschoolde en econoom als Amzad Abdoel gehouden te weten. Hij mag de economische wetmatigheden geen geweld aandoen’, zegt Ronny Asabina, Assembleelid van de BEP, vandaag, 23 november 2014, in het Dagblad Suriname over zijn NDP-collega.

'Hij moet ophouden om nonsens en koeterwaals uit te kraaien. Overigens is het zijn goed recht om de regering naar de mond te praten. Maar, hij mag geen aanslag plegen op de intelligentie van het volk’, stelt Asabina.

‘Hij mag het volk niet beschouwen als dode vissen die met de stroom meegaan. Het feit dat hij in een heel vroeg stadium rijkelijk is gezegend met twee hectare grond moet geen motief of rechtvaardiging zijn om zand in de ogen van het volk te strooien’, zegt Asabina.

‘De heer Abdoel wenst zich te profileren als deskundige en technocraat van dit kabinet op het gebied van beoordeling en waardering van onze macro-economische data en bedrijvigheid. Vrij recentelijk heb ik hem wederom betrapt op het verkondigen van oneigenlijke informatie over onze economie. Onder meer bejubelde hij de stijging van ons bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, dat hij als maatstaf gebruikt om aan te geven dat door inspanningen van deze regering de levensstandaard van de gemiddelde Surinamer enorm is gestegen. En juist hier gaat hij in de fout, want hij analyseert niet en legt hij evenmin verbanden. Het is levensgevaarlijk om selectief en eenzijdig bezig te zijn. Hoe kan je de stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking ophemelen zonder iets te zeggen over de inkomensongelijkheid.'

‘Ik hoor hem ook nooit praten over de nieuwe rijken die in deze regeerperiode zijn ontstaan, mensen die overnight rijk zijn geworden, nota bene op oneigenlijke manier. Ik heb hem nooit horen praten over de werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid, over het aantal werkplaatsen dat is gecreëerd, of over de arbeidsproductiviteit.’ 

Volgens Asabina kan Abdoel de samenleving een dienst bewijzen door aan te geven naar welke plaatsen of bedrijven men kan gaan om vreemde valuta tegen de officiële koersen te kopen. ‘Laat hij zijn invloed aanwenden, zodanig dat een transparant en openbaar toegankelijk bureau komt, waar ondernemers, zelfstandigen en burgers die geld van de overheid moeten krijgen voor bewezen diensten kunnen gaan om die vorderingen bij de overheid te registreren. Het volk zal dan een beeld hebben van het aantal noodlijdende bedrijven, een situatie die in belangrijke mate door de regering is gecreëerd en in stand wordt gehouden. Laat hij de regering vragen en overtuigen om te komen tot een ondernemers- en consumentenvertrouwensonderzoek.’

Asabina vraagt zich af waarom Abdoel de samenleving niet komt vertellen hoe het komt dat de overheid steeds meer en meer in gebreke blijft bij het nakomen van haar financiële verplichtingen.

'Thans hebben wij de situatie bereikt waar bedrijven en overige dienstverleners geen bestelbonnen meer accepteren. Alleen Abdoel en zijn sociale omgeving maken zich geen zorgen over onder meer dat een liter brandstof te Kwamalasamutu Srd 10 kost en dat een 28 lbs gascylinder te Drie Tabiki Srd 135 kost. Ik hoop dat hij beseft waarom geen huishoudbudgetonderzoek in het binnenland wordt gehouden en dus geen prijsontwikkelingen in het binnenland worden bijgehouden om te komen tot vaststelling van inflatiecijfers.’

Certificering bromfietsers lijkt maar niet van de grond te komen

Invoering certificering alleen mogelijk na speciale wetgeving....


Het blijkt dat de certificering voor bromfietsers nog langer op zich zal laten wachten dan vooraf was gedacht. Korpschef Humphrey Tjin Liep Sjie liet eerder deze week weten dat er nog een stuk wetgeving nodig is om de invoering hiervan mogelijk te maken, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, zondag 23 november 2014.

Volgens de korpschef heeft het Korps Politie Suriname (KPS) vanaf augustus van dit jaar technisch alles in orde gemaakt om dit project uit te voeren. Maar, invoering werd diverse malen uitgesteld.

Tjin Liep Shie bevestigt, dat het ministerie van Justitie en Politie op dit moment druk bezig is om juridisch alles in orde te maken, waardoor dit project toch binnen de kortste keer kan worden uitgevoerd. Het district Nickerie was eerder dit jaar uitgekozen om dit project als pilot uit te voeren. De lancering zou zoals gepland op 1 augustus 2014 plaatsvinden, maar vanwege organisatorische redenen werd het verschoven naar vrijdag 8 augustus. Uiteindelijk werd het door het ontbreken van wetgeving tot nader orde uitgesteld.

Niet bekend is waarom niet eerst wetgeving in orde werd gemaakt, alvorens alle investeringen werden gepleegd, zo schrijft de krant. Opmerkelijk, vooral gelet op het feit dat over certificering al sinds 2009 wordt gesproken

Om in aanmerking te komen voor een bromfietscertificaat dient men tenminste 16 jaar oud te zijn. Verder moet de kandidaat een medische verklaring overleggen, waaruit blijkt dat men in staat is een bromfiets te besturen en moet de theoretische toets met goed gevolg worden afgelegd. Er is ergens wel een grens voor mensen die niet verplicht zullen worden gesteld om te moeten certificeren. Er zal zeker ook rekening gehouden worden met mensen die al 20 of 30 jaren een bromfiets rijden. Mensen die reeds in het bezit zijn van een rijbewijs hoeven geen certificaat te hebben om een bromfiets te besturen.

Een ander vereiste is dat men ingezetene van Suriname moet zijn. De theoretische toets zou volgens eerdere informatie bestaan uit vragen, borden en maquettes. Bij goed gevolg zou de kandidaat in aanmerking komen voor het bromfietscertificaat.

Aanvullende begroting van regering voor lening 130 miljoen euro spoorlijn

Lening van Nederlandse ING-bank betreft projectfinanciering


De regering heeft een aanvullende begroting ingediend voor de 130 miljoen euro die van de Nederlandse ING-bank geleend zal worden voor de aanleg van de spoorlijn Paramaribo-Onverwacht. Dat zei Eddy Jozefzoon, trekker van het treinproject, vandaag, zondag 23 november 2014, in het radioprogramma ‘Welingelichte kringen', aldus de Ware Tijd Online.

Volgens Jozefzoon was het een eis van Nederland om de 130 miljoen euro op de begroting van 2014 te plaatsen. De regering wilde het bedrag op de begroting van 2015 opvoeren.

Jozefzoon legde uit dat het gaat om een zogenoemde export-financiering waar bedrijven uit Nederland, België en Italië bij betrokken zijn. Daarvoor gelden bijzondere regels. Welke regels en welke bedrijven, vermeldt de krant niet.

Verder gaf de adviseur van de president aan, dat de regering niet zomaar het bedrag overgemaakt krijgt. 'Het gaat om een projectfinanciering. Dat betekent, dat als het project niet doorgaat er ook geen geld komt. Het betekent ook dat het geld niet voor andere doelen gebruikt kan worden.' Daardoor is de vrees dat met de gelden gesjoemeld zou kunnen worden, volgens Jozefzoon ongegrond.

De lening moet in twaalf jaar worden terugbetaald. Wat het te betalen rentetarief is, had Jozefzoon niet paraat, maar hij wist zich wel te herinneren dat het zou gaan om een 'heel soepele en lage rente'.

Suriname en Israël gaan samenwerking intensiveren

(Bron foto: ministerie van Buitenlandse Zaken)
Niet-residerend ambassadeur Magid Amiram neemt afscheid van Suriname

Minister Lackin uitgenodigd voor bezoek aan Israël


Suriname en Israël hebben de stand van zaken met betrekking tot hun bilaterale betrekking en gisteren met elkaar besproken toen de niet-residerend ambassadeur, Magid Amiram, ter gelegenheid van de afsluiting van zijn ambtsperiode een afscheidsbezoek aan minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken bracht. Beide landen hebben besloten om de samenwerking verder te verdiepen en te intensiveren, zo laat het ministerie in een bericht vandaag, zondag 23 november 2014, weten.

De ambassadeur verwees naar de assistentie die via het Israëlisch Agentschap voor Internationale Samenwerking aan Suriname wordt gegeven, zoals technische assistentie die via het ministerie van Volksgezondheid aan Suriname wordt gegeven in de vorm van trainingen aan het personeel van het dialysecentrum van 's Lands Hospitaal, de verschillende trainingen die in de afgelopen periode door Israël aan Suriname zijn aangeboden en de workshop die in samenwerking met de 'Competition Policy Unit' van het Kabinet van de vicepresident werd gehouden over ondernemerschap.

Amiram hoopt dat Suriname en Israël een politieke dialoog zullen houden om zaken die voor beide landen van belang zijn in de bilaterale relaties nader te bespreken.

Lackin is uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Israël, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur sprak zijn erkentelijkheid uit voor de goede samenwerking tussen beide landen op internationale fora, waarbij Suriname ondersteuning geeft aan initiatieven van Israël die geen politieke implicaties hebben.

Hij vroeg de ondersteuning van Suriname voor het verzoek van Israël om diens nationale feestdag, 'Yom Kippoer' (Grote Verzoendag) uit te roepen tot een van de feestdagen van de Verenigde Naties.

Lackin liet nog weten Israël erkentelijk te zijn voor de technische assistentie bij de voorbereiding van het Strategisch Agrarisch Plan.

Examenwerk Korps Brandweer uitgelekt

Examenwerk dag voor examen ontdekt in auto rekruut

Politie doet onderzoek naar lek


Het examenwerk van het vak Levensreddende Handelingen (LH) van het Korps Brandweer Suriname is uitgelekt. Een dag voor het examen, werd het werk ontdekt in de auto van een rekruut. De politie heeft een onderzoek gelast, zo is zondag 23 november 2014 te lezen op Starnieuws.

De zaak is aan het rollen gebracht, nadat een rekruut oud examenwerk wilde kopiëren. Dit mocht niet en bij nader intern onderzoek bleek dat de zaak niet zuiver was waarop de politie werd ingeschakeld. Onderzoek bracht ook een origineel exemplaar van het examenwerk aan het licht dat werk gevonden in de keuken van de brandweer.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Bij deze lichting brandweer rekruten zitten iets meer dan 150 personen. Het examenwerk is de verantwoordelijkheid van drie instructeurs waarvan één de algehele leiding heeft. Het officieel examenwerk wordt na goedkeuring meestal op de dag van het examen gekopieerd.

Bekend is dat een zoon van een lid van de examencommissie en een zoon van brandweercommandant Ciciel Waal ook op de opleiding zitten.

Drie vrouwen gewond bij eenzijdig verkeersongeluk Weg naar Zee

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Een inzittende auto ernstig gewond

Auto vermoedelijk met hoge snelheid tegen elektriciteitsmast en over de kop


Bij een eenzijdig verkeersongeluk vanochtend, zondag 23 november 2014, rond één uur op de Brantimakaweg, een zijstraat van de Henry Fernandesweg in Weg naar Zee, zijn drie vrouwelijke inzittenden van een auto gewond geraakt. Een van hen is er ernstig aan toe en ligt op de afdeling intensive care van een ziekenhuis.

Dat zegt inspecteur Dropathie Ramkhelawan van de afdeling van het Korps Politie Suriname in de Ware Tijd.

De auto waarin de vrouwen zaten sloeg over de kop, nadat eerst een elektriciteitsmast en een schutting waren geramd.

Twee van de drie vrouwen raakten bekneld en moesten door de brandweer uit hun benarde positie worden bevrijd.

Op basis van het voorlopige onderzoek ter plekke vermoedt de politie dat de auto met een hoge snelheid moet hebben gereden. De politie van Kwatta onderzoekt de toedracht van het ongeluk verder.   

Guyanees d'Andrade wint weer Srefidensi marathon

d'Andrade prolongeert zijn titel met succes. (Bron foto's: Jason Leysner/dWT)
Nederlandse Caroline Marlet weer de snelste dame


Lionel d’Andrade heeft gisteren de elfde Srefidensi marathon op zijn naam geschreven. De Guyanees prolongeerde daarmee zijn titel in een tijd van 2 uur, 57 minuten en vijftig seconden, aldus bericht de Ware Tijd Online vandaag, zondag 23 november 2014.

De Italiaan Silvio Baravelli kwam ruim drie minuten later over de meet, maar bleek het lokale rondje één in plaats van twee keer te hebben afgelegd en werd gediskwalificeerd. Daardoor werd Syverio Simison tot nummer twee uitgeroepen. De eerste Surinamer deed 3 uur 30 minuten en 31 seconden over de 42,195 kilometer. Daarachter volgde landgenoot Guillermo 'Rasta' Udenhout in 3:07:04.

Steven Vismale en de uit Frans-Guyana afkomstige Alexis Colins completeerden de top vijf en liepen respectievelijk 3:14:57 en 3:34:20.

Bij de vrouwen ging de titel naar Caroline Marlet. Evenals d'Andrade betekende het een succesvolle verdediging van haar titel uit 2013. De in Suriname wonende Nederlandse kwam in 3 uur, 29 minuten en 47 seconden over de finish.

De Guyanese Euleen Joshia-Tanner (3:41:43) en landgenote Cyrleen Phillips (4:09:00) volgden op de tweede en derde plaats. Irene Tijndal werd de eerste bij de Surinaamse vrouwen. Ze klokte 4:23:17. Daarachter volgde de Nederlandse Sandra Ammersingh in 4:33:52.

Ook Brokopondo nu een gedecentraliseerd district

(Bron foto: DLGP)
RO-minister Betterson opent multifunctioneel centrum


Met de oplevering van het proefproject Multifunctioneel centrum behoort het district Brokopondo tot het zevende district, dat gerekend mag worden tot de groep van gedecentraliseerde districten. Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling opende het centrum gisteren onder grote belangstelling. Dit bericht vandaag, zondag 23 november 2014, Starnieuws.

De bewindsman zei, dat het ministerie zich goed kwijt van zijn verantwoordelijkheid de districten te verzelfstandigen en te versterken, zodat zij tot op zekere hoogte de heft van hun eigen ontwikkeling zelf ter hand kunnen nemen. 'Brokopondo is het zevende district, dat gedecentraliseerd is', sprak de minister.

Districtscommissaris (dc), Ivonne Pinas van Brokopondo, liet weten tevreden te zijn met de bereikte mijlpaal. 'Het Decentralisatieprogramma stelt mij in staat om in Brokopondo een krachtig beleid met betrokkenheid van de burgers te voeren. Ik zal onverkort doorgaan om al de dorpen te ontwikkelen door inkomsten uit de gemeenschapsbossen te ordenen en een regeling te treffen met de ongeveer 5.000 porknokkers, die in staat zijn elk jaarlijks een bijdrage gelijk aan 1 gram goud in het districtsfonds te storten.'

'Als het Districts Management Team van een district na het behalen van level 1 en level 2 zulke complexe bouwprojecten kan uitvoeren, dan is daarmee bewezen dat het ministerie erin geslaagd is via het Decentralisatieprogramma, bekend als DLGP (Decentralization and Local Government Strengthening Program), de districten op een hoger peil te brengen. Door samenwerking tussen centrale overheid en de districtsoverheid kan de bevolking rekenen op een versnelde ontwikkeling', zei Betterson.

Uit handen van DLGP-directeur Bas Ahmadali ontving Pinas het Decentralisatieplakkaat. 'Dc, u heeft met uw management team en al uw structuren met succes het proefproject binnen de gestelde periode van zes maanden uitgevoerd. Daarmede heeft u de project cyclus van de financiële decentralisatie en capaciteitsopbouw in uw district voltooid. Uw financiële, budgettaire en verordenende bevoegdheden in de zin der wet zijn operationeel gemaakt', sprak Ahmadali.

Christiaan Bijlhout, de bouwkundige projectleider van het DLGP, de ontwerper, zei dat het Multifunctioneel Centrum best wel een trots van de bevolking van Brokopondo kan worden genoemd. Het is een gebouw met een podium, twee royale vergaderruimten, één voor de Districtsraad en één om te dienen als presentatieruimte, een ruime kantine met nette sanitaire blokken, volledig ingericht met tafels, stoelen, gordijnen, flatscreen tv, voorzien van beamer, scherm en airco’s voor alle ruimten. Totale kosten, inclusief inrichting, Srd 720.000, gefinancierd uit een leningsovereenkomst met de Inter-American Development Bank.

VHP-verklaring inzake viering Onafhankelijkheidsdag 25 november

Politieke- en bestuurlijke corruptie serieuze bedreiging voor eenheid Suriname


Op dinsdag 25 november 2014 gedenken wij Surinamers het 39ste jaar van de staatkundige onafhankelijkheid van ons land. Suriname is een jonge natie en heeft in de 39 jaren onafhankelijkheid positieve en negatieve ontwikkelingen gekend. 

Hoewel er verschillende culturen en etniciteiten in Suriname bestaan, beleven de diverse groepen hun eigen cultuur, traditie en taal en dragen deze met recht en trots uit, zonder hun individualiteit te verliezen.

Dit is het resultaat van generaties voor ons die aan deze verdraagzaamheid, saamhorigheid en eenheid een grote bijdrage hebben geleverd zoals onder andere politici, vakbondsleiders en geestelijke leiders. Als gemeenschap zijn wij met recht trots hierop. Diversiteit moeten we vasthouden en daarbij verdergaan met het blijven creëren van nationale eenheid.

Hoewel het idee gevoed wordt dat etnische afkomst, religie en taal verdelende krachten zijn voor een nationale identiteit, ligt het in de praktijk anders. We moeten ons meer zorgen maken over een andere verdeling, die van economische aard. We kennen een hoog niveau van politieke corruptie. Politieke- en bestuurlijke corruptie ondermijnen de democratie.

Politieke- en bestuurlijke corruptie vormen een serieuze bedreiging voor de eenheid van Suriname en kunnen gedijen dankzij ongelijkheid en armoede. Indien deze trend zich verder manifesteert bestaat het economische gevaar dat er sterkere signalen uit zullen gaan naar de wereld dat Suriname geen veilige plek is om te investeren. Dit is een ernstig probleem waaraan de politiek meer aandacht moet geven.

Onderzoek naar de ontwikkeling van landen heeft aangetoond dat ‘good governance’, goed bestuur, de belangrijkste bepalende factor voor ontwikkeling is. Onder ‘good governance’ vallen zaken als wet en recht, sterke en deskundige instituties, en investeringen in goed en hoog onderwijs. Deskundige en rechtvaardige instituties (DNA, regering, onafhankelijke rechterlijke macht en monetaire autoriteiten) bepalen de kracht en de kwaliteit, en daarmede het vertrouwen in het bestuur. Ook diensten die belast zijn met de toebedeling van productiemiddelen grond en kapitaal moeten rechtvaardig en transparant zijn.

Als Surinaamse burgers hebben we aspiraties en zijn we enthousiast over eigen kunnen, de eigen ontwikkeling, we willen vooruit komen en streven naar een hoge en moderne levensstandaard: een levensstandaard die een reflectie is van onze beschikbare natuurlijke hulpbronnen en ons menselijk potentieel. Het gaat hierbij om de sociale en economische ontwikkeling van mensen: individueel, gezamenlijk en ook als natie.

Als gemeenschap zijn we zowel individueel (heeft te maken met basis levensbehoeften) als collectief (heeft te maken afhankelijkheid als land vanwege economische noodzaak) aan het worstelen voor inhoudgeving in sociaal-economisch, cultureel en geestelijk opzicht.

De VHP onderstreept dat ontwikkeling niet alleen bestaat uit materiële vooruitgang maar ook uit gezamenlijk gedragen normen en waarden, fysieke en geestelijke gezondheid, spiritualiteit en geluk. De VHP is van oordeel dat het besturen van Suriname deskundiger moet, strategischer, meer ‘by design’ (goede planning) en minder ‘by default’ (ad hoc basis), met een lange termijnplanning waardoor de kansen op versnelde ontwikkeling ook daadwerkelijk omgezet kunnen worden in duurzame resultaten.

De VHP wenst de gehele samenleving een swit’ srefidansi toe!

Reken- en wiskundelessen verrijken met lesmethodes uit Singapore

De lesmethode van Yeap Ban Har.
Lezing en workshop van Nederlandse docent Tjoen Soei Sjoei

'Singapore-methode' zorgt voor meer betrokkenheid studenten bij de les


Reken- en wiskundedocenten en studenten kunnen hun lessen verrijken met lesmethodes uit Singapore. Hierover houdt de Nederlandse reken- en wiskundedocent Kenneth Tjoen Soei Sjoe  komende week een lezing en een workshop. Dit meldt de Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren (SVWR) zaterdag 22 november 2014 in een persbericht. 

Tjoen Soei Sjoe heeft namens de SVWR in oktober een masterclass bijgewoond van de internationaal bekende rekenexpert uit Singapore Yeap Ban Har in Utrecht, Nederland. Ban Har is naast een expert op het gebied van reken- en wiskundeonderwijs ook adviseur voor verschillende Wereldbank-projecten.

Singapore is op een na 's werelds beste land als het gaat om rekenprestaties. Nummer een en drie zijn respectievelijk Shanghai en Hong Kong.

'Onderzoek in de Verenigde  Staten heeft aangetoond, dat het Singaporese onderwijs alleen voor  betere resultaten zorgt, wanneer deze gepaard gaat met intensieve scholing van leerkrachten. Leerkrachten in Singapore worden geacht 120 uur nascholing per jaar te volgen', de SVWR.

Volgens de vereniging stimuleert de 'Singapore methode' onder andere probleem oplossend denken en raken studenten meer betrokken bij de les.

De lezing en de workshop worden in samenwerking met Self Reliance en het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) verzorgd. Het bericht vermeldt niet waar en wanneer de lezing en workshop worden gehouden.

Nederlandse militair (25) op Curaçao in bezit drugs

Marechaussee onderzoekt bezit drugs bij militair


Op Curaçao is een 25-jarige Nederlandse militair gearresteerd, omdat hij drugs bij zich had en misschien ook had gebruikt. Een commandant van de militair meldde bij de marechaussee dat er verdenkingen tegen de man waren, aldus de Nederlandse omroep NOS vandaag, zondag 23 november 2014.

Tijdens het fouilleren werden er inderdaad verdovende middelen gevonden. Het is niet bekend om wat voor drugs het gaat en of de drugs bedoeld waren voor eigen gebruik. Ook is niet bekend of de militair de drugs wellicht wilde smokkelen.

De marechaussee stelt een onderzoek in en heeft proces-verbaal opgemaakt.

OM Curaçao eist 4 jaar cel tegen medewerkers Hato voor cocaïnesmokkel

Medewerkers trachtten 85.6 kilo cocaïne aan boord InselAir-vlucht te smokkelen


Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft afgelopen vrijdag, 21 november 2014, vier jaar cel geëist tegen L.L.B.V. (25), A.E.R. (32) en de twintigjarige U.A.C. Het drietal was werkzaam op de luchthaven Hato en probeerde 85,6 kilo cocaïne aan boord van een InselAir-vlucht te smokkelen, aldus meldt Versgeperst.com.

Na een tip aan het Amerikaanse Drugs Enforcement Agency (DEA) werd een onderzoek ingesteld. Uit video-opnames werd duidelijk, dat de mannen ‘s avonds bagagestukken met valse labels over het hekwerk van het parkeerterrein gooiden en daarna op het platform plaatsten.

De koffers werden getraceerd en in een een afgesloten ruimte van luchtvaartmaatschappij American Airlines aangetroffen.

Over drie weken doet de rechter uitspraak.

'Welgeinformeerd', Radio Tamara, Amsterdam, zondagavond 23 november, vol boeiende onderwerpen

(Bron foto: Telesurtv.net)
Hoe is het gesteld in Suriname met rechten inheemsen en marrons bij bouw grote infrastructurele werken in leefgebieden?


Het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 23 november 2014, in het eerste uur van half zeven tot half acht (Nederlandse tijd), onder andere de volgende actuele gespreksonderwerpen:

* De zwarte Piet discussie verhardt en verruwt ook, terwijl de juridische weg om te komen tot het afschaffen van Zwarte Piet nog moet worden voltooid. Massale aangiften (inzake onder meer groepsbelediging ) bij de politie, zodra er waar dan ook een Zwarte Piet wordt gesignaleerd, lijken het enige overgebleven scenario om te komen tot een vreedzame oplossing.

* Twee PvdA-Tweede Kamerleden van Turkse origine, stappen uit de fractie. Hebben zij een punt of niet? Heeft minister en partijgenoot Lodewijk Asscher wel rekening gehouden met een aantal bijzondere aspecten rondom etnische partijleden c.q. volksvertegenwoordigers? Een van de samenstellers van het rapport waarop Asscher zijn monitorenbeleid inzake Turkse organisaties baseert, stelt dat de conclusies van het rapport niet zo negatief zijn als de conclusies van Asscher. Dus heeft Asscher het een en ander uit te leggen. In hoeverre is dit het gevolg van het gebrek bij de PvdA aan empathie, inlevings- en invoelingsvermogen met de verschillende doelgroepen?

* Nederland (weer minister Lodewijk Asscher) wil het verdrag met Marokko opzeggen, omdat Marokko niet wil meewerken aan wijziging van het verdrag c.q. verlaging van de uitkeringsbedragen van in Marokko wonende uitkeringsgerechtigden en -ontvangers. Marokko is furieus op Nederland en zo jaagt de PvdA, na de Surinamers en Antillianen, ook de Marokkanen tegen zich in het harnas. Wilders lacht in zijn vuistje en Nederland verrechtst nog verder.Hoe is deze verrechtsing te stoppen?

*Als het nieuwe puntenstelsel van VVD-Minister Blok wordt ingevoerd, gaat 3/4 (42.000) van het aantal sociale huurwoningen (56.000) naar de private sector. De WOZ-waarde gaat voor 1/4 de huur bepalen. Hierdoor zal het aantal betaalbare huurwoningen (met een huur tussen euro 445,- en 596,- per maand) worden teruggebracht tot 16%. Is dit geen regelrechte VVD-aanval op de sociale woningsector en wat doet de PvdA? Eventueel een telefonische reactie van John Sedney van de Huurdersbond.

* Vluchtelingenbeleid blijft een gebed zonder eind.
Zowel de opvang in EU-landen, bijvoorbeeld langs de Middellandse Zee, als de opvang in Nederland van uitgeprocedeerde asielzoekers blijven structurele en bijna onoplosbare problemen voor de EU-landen. De uitgeprocedeerde asielzoekers zwerven uitzichtloos langs Nederlandse steden/gemeenten. De gemeenten willen bed, bad en brood geven en het rijk zegt, dat in ieder geval niet te zullen betalen terwijl toch het rijk heeft bepaald dat deze groep uitgeprocedeerd is en ook uitgezet moet worden, terwijl datzelfde rijk die uitzetting wel moet, maar niet kan effectueren. Kortom een vicieuze overheidscirkel. Gevechten tussen groepen asielzoekers in de opvang komen steeds vaker voor. Hoe wordt deze patstelling, voordat de situatie escaleert, doorbroken?

* Excuses en schadevergoeding (153 miljoen Amerikaanse dollar) Guatemala aan inheemsen, die in 1978 verdreven zijn uit hun woongebieden, waar een waterkrachtcentrale is gebouwd. Onder de betrokken 33 stammen zijn toen 400 personen vermoord. Zijn dit ook de lessen die Suriname moet trekken als het gaat om de Surinaamse inheemsen en andere binnenlandbewoners? Wij proberen met een vertegenwoordiger van de Surinaamse inheemsen telefonisch contact te krijgen over de Surinaamse situatie.


* Studio-interview met Raymi Sambo over zijn theatervoorstelling 'Aan Niets Overleden'. Raymi Sambo / VIG maakt sinds 2003 voorstellingen over het steeds veranderende Nederland. Centraal in het denken van VIG staat de gekleurde acteur die zijn kleur 'voorbij speelt'. Met zijn voorstellingen zoomt Sambo in op de universele zoektocht naar identiteit en authenticiteit in de hedendaagse Nederlandse multiculturele samenleving. Voor meer info ga naar www.vigonline.nl.

'Welgeinformeerd' wordt vanavond gepresenteerd door Owen Venloo terwijl het panel zal bestaan uit Max Sordam, Owen Venloo en en Iwan Bottse.

Dit programma wordt vanavond (zondag 23 november 2014) tussen 22.00 uur  en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Wereld FM, 99.4 FM ether en 104.6 kabel. Om 0.00 uur, dat is 19.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Politie bezorgd toename gebruik vuurwapens bij overvallen

Veel wapens Suriname in gesmokkeld uit Frans-Guyana

Korpschef: 'Er zal overleg moeten worden gevoerd met de Fransen'


Tijdens de presentatie afgelopen vrijdag van de meest recente criminaliteitscijfers door korpschef Humphrey Tjin Liep Shie zei hij bezorgd te zijn over de toename van het gebruik van vuurwapens bij overvallen. 'Maar dat is geen reden om in paniek te zijn. Het is juist alle reden om de zaak aan te pakken, heel alert te zijn en de politie te steunen bij de aanpak van de criminaliteit.' De wapens die worden gebruikt bij berovingen komen vaak uit Frans-Guyana.

Hoewel laten zien, dat de criminaliteit in het algemeen daalt, tonen de statistieken een toename van gewapende overvallen. De statistieken zijn gebaseerd op geregistreerde gevallen tot en met de 47e week van 2014. Enkele maanden geleden was er een piek te constateren in het aantal gewapende overvallen van wekelijks 26. De politie heeft sindsdien extra maatregelen getroffen door meer patrouilles uit te voeren.

De cijfers tonen dat het aantal berovingen is teruggebracht en stabiel is gebleven. De ‘Tiplijn’ 179 heeft daaraan een enorme bijdrage geleverd, aldus sprak Tjin Liep Shie. 'Met tips uit de samenleving hebben wij heel wat wapens in beslag genomen en verdachten in beeld gebracht.'

De wapens die gebruikt worden bij de overvallen zijn veelal gesmokkeld of gestolen. 'De wapens komen voornamelijk uit Frans-Guyana. Het is vanwege de wet daar dat ze makkelijker aan wapens kunnen komen. Die worden bewerkt en gesmokkeld naar hier en worden ingezet bij overvallen.'

Er zijn nu meer controleposten en wordt er strenger onderzoek gedaan. Tjin Liep Shie gaf aan dat de wapensmokkel de aandacht van overheden vereist. Er zal op regeringsniveau met de Fransen moeten worden onderhandeld om op een betere manier de wapensmokkel tegen te gaan.

'Helaas is het zo dat in vrijwel alle gevallen, waarbij wapens via de oostgrens binnenkomen, de wapens gewoon gekocht zijn in de wapenhandel daar. We zouden het zeer op prijs stellen als wij vooraf op de hoogte werden gesteld van wapenaankopen en dat het tuig via een gecontroleerd systeem Suriname binnenkomt.'

Met dit systeem zijn wapens en wapeneigenaren makkelijker te identificeren. 'Let wel, er zijn andere manieren van wapensmokkel, maar dit is een belangrijke bron van illegale wapens in ons land.'

NDP-leider Bouterse: 'Wij hebben een stinkende en vuile stad overgenomen'


Bouterse installeert jongerenbesturen zeven ressorten Wanica

'Jongeren houden van NDP, omdat daar geen onderscheid wordt gemaakt in ras, geloof, kleur'

NDP-voorman kondigt serie boeken aan over NDP


NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft gisteravond, zaterdag 22 november 2014, de jongerenbesturen van de zeven ressorten van Wanica geïnstalleerd. De centrale boodschap tijdens de bijeenkomst aan de Indira Gandhiweg was, dat de regering veel heeft gerealiseerd heeft en nog vijf jaar nodig heeft om het land te besturen, aldus Starnieuws vandaag.

Bouterse stelde, dat jongeren van de NDP houden, omdat daar geen onderscheid wordt gemaakt in ras, geloof of kleur.

Hij hield de jongeren voor, dat ze een voorbeeld moeten zijn en de visie van de NDP moeten uitdragen. Volgens Bouterse kent de partij geen politieke vijanden en is geen haat naar mensen toe, maar de NDP is voor liefde. Dat is de basisuitgangspunt, aldus de partijvoorzitter.

Hij zei ook, dat de regering veel werk heeft verzet in de afgelopen periode en zich niet druk maakt om mensen die bezig zijn met uitschelden en een monsterverbond maken.

'Wij concentreren ons op de verkiezing. Dit volk moeten wij in herinnering brengen wat de regering gedaan heeft. Mensen vergeten snel. Wij hebben een stinkende en vuile stad overgenomen.'

Bouterse zei, dat er veel gefatsoeneerd is en dat zaken nog geperfectioneerd worden. Om de samenleving voor te houden wat er gedaan is, wordt alles vastgelegd. 'Het zal niet één boek worden, maar een serie boeken. Dit is belangrijk voor de geschiedenis.'

Vijanden van het land zijn, aldus Bouterse, armoede, onevenwichtigheden tussen stad, district en binnenland en die zaken moeten van hem verder aangepakt worden.

President Bouterse draagt voorzittershamer UNASUR in december over aan Uruguay

Einde UNASUR-voorzitterschap Suriname in zicht


Antonius in Bolivia, 3e van rechts. (Bron foto: eldeber.com.bo)
President Desi Bouterse draagt tijdens een buitengewone staatshoofdenvergadering van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) op 4 en 5 december in Ecuador de voorzittershamer over aan Uruguay. Dan wordt ook het nieuwe hoofdkwartier van het UNASUR Algemeen Secretariaat officieel in gebruik genomen. Bouterse zal dan verslag doen van het voorzitterschap 2013-2014 van de organisatie.
In Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, werd afgelopen vrijdag de 2e vergadering gehouden van viceministers van Buitenlandse Zaken van de UNASUR-lidlanden. Tijdens deze vergadering waren ook aanwezig de minister van Buitenlandse Zaken van Bolivia, David Choquehuanqua, en Unasur secretaris-generaal, ex-president van Colombia, Ernesto Samper. De vergadering werd geleid door Surinames coördinator voor UNAsUR Aangelegenheden, ambassadeur Ike Antonius.

Dit consultatie mechanisme van viceministers heeft als speciale taak bij te dragen aan de formulering van een strategische visie die als antwoord moet dienen voor interne en externe uitdagingen van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Antonius is tevreden met het resultaat van de bijeenkomst, die zich heeft gericht op de prioriteitstelling om korte, middellange en lange termijn doelen te realiseren. Uit de vergadering is een voorstel voortgevloeid om voornamelijk vrede, democratie en mensenrechten als belangrijke richtlijnen te blijven hanteren voor formulering en uitvoering van het integratiebeleid. Tevens is er overeenstemming bereikt om het accent te leggen op de uitvoering van een sociale, politieke, economische en institutionele agenda binnen UNASUR.

Aspecten als verkleining van ontwikkelingsverschillen, het bevorderen van een Zuid-Amerikaanse identiteit, actieve betrokkenheid van burgers bij de integratie, wederzijds vertrouwen, coördinatie van standpuntbepalingen over relevante onderwerpen en samenwerking met andere regionale organisaties behoren tot enkele acties die ondernomen moeten worden voor uitvoering van de sociale en politieke agenda.

Wat de economische agenda betreft, bestaat er overeenstemming dat de afronding van de onderhandelingen voor inwerkingtreding van het Energieverdrag in Zuid-Amerika uiterlijk in 2015 een feit moet zijn, terwijl het completeren van wederzijdse economieën ook deel dient te zijn van de uit te voeren strategie, waarbij het potentieel van natuurlijke hulpbronnen een bijzondere rol kan vervullen.