maandag 8 december 2014

VHP-verklaring in verband met Internationale Dag van de Rechten van de Mens

'Jongeren inspireren zich in te zetten voor mensenrechten, vrede en tolerantie'


Ieder jaar wordt wereldwijd de ‘Internationale Dag van de Mensenrechten’ op 10 december herdacht waarbij men stilstaat bij alle rechten voor mensen, volgens internationale wetgeving. De Internationale Dag van de Mensenrechten, die door de Verenigde Naties (VN) is ingesteld in 1950, vraagt om aandacht en een scherper bewustzijn van de wereld voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als gemeenschappelijke norm voor alle volkeren en alle naties. Suriname is partij bij diverse mensenrechtenverdragen.

Het thema voor de Internationale Dag van de Mensenrechten 2014 is: ‘Celebrating 20 years of changing lives through Human Rights’. Vrij vertaald: ‘Het memoreren van de wijze waarop de afgelopen 20 jaren het leven van de mens door mensenrechten zijn veranderd'.

De VHP constateert, dat Suriname in de afgelopen twintig jaar positieve en negatieve ontwikkelingen heeft gekend met betrekking tot het naleven van mensenrechten. Positieve ontwikkelingen zijn onder meer:
- De aanvang van een gerechtelijk vooronderzoek in 2000 van de jarenlang slepende kwestie van de 8 decembermoorden, waarbij 15 burgers standrechtelijk zijn geëxecuteerd in 1982 en waarvan de traumatische effecten nog steeds een greep hebben op de Surinaamse bevolking. 
- Gedeeltelijke uitvoering in 2006 van het vonnis van het Inter-Amerikaans Hof in de zaak Moiwana middels publiekelijke verontschuldiging van de Staat Suriname aan de nabestaanden van de slachtoffers van de massamoord.

Opgemerkt wordt dat de regering Venetiaan de verantwoordelijkheid van de massamoorden op zich heeft genomen van het bloedbad aangericht in de binnenlandse oorlog van Ronnie Brunswijk tegen het Nationaal leger van Desi Bouterse.
 - De start van het 8 december strafproces in 2007. De toetreding van Suriname tot het Internationaal Strafhof in 2008. 
- De zittingname van twee Surinaamse mensenrechtendeskundigen in mensenrechtencommissies van de VN in Geneve (2010) en NewYork (2012), waarbij het de eerste keer is dat Suriname vertegenwoordigd is in deze commissies door twee vrouwen.

Voor wat betreft de negatieve ontwikkelingen m.b.t. naleving mensenrechten, kunnen naast de geconstateerde toename van mensenrechtenschendingen zoals huiselijk geweld, corruptie op hoge niveaus, armoede, discriminatie en kindermishandeling, twee specifieke zaken worden genoemd:

- De veroordeling van de Staat Suriname door het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten in 2005 voor de bloedige massaslachting in 1986 in het dorp Moiwana en het uitblijven van verdere uitvoering van het vonnis, nl berechting van de schuldigen en uitbetaling schadevergoeding aan slachtoffers.
- De andere zaak betreft de stuiting van het 8 december strafproces in 2012 door aanname van een amnestiewet, waarbij de huidige President de belangrijkste verdachte is. De ‘zelf- amnestiewet’ (het gaat hierbij om afgedwongen straffeloosheid) is een week voor de formulering van de strafeis tegen de verdachten van de decembermoorden, aangenomen.
- De Krijgsraad belast met het strafproces, schorste het 8 december strafproces in 2012. - Een Constitutioneel Hof dat de amnestiewet moet toetsen, moet nog opgericht worden.
- De amnestiewet ontneemt de nabestaanden en de totale Surinaamse samenleving het recht om de waarheid te vinden.
- Het is in strijd met alle internationale mensenrechtenverdragen en heeft het imago van Suriname, internationaal beschadigd. 
 - De internationale afkeuringen zijn ook niet uitgebleven.

De VHP vraagt aandacht voor het ontstaan van een trend, regionaal en wereldwijd, die een grotere bezorgdheid reflecteert voor mensenrechtennormen en rechtsbescherming. Dit verandert het internationale klimaat waardoor een nieuw raamwerk is ontstaan voor rechtsontwikkeling en rechtsvinding met betrekkng tot mensenrechten.

De verantwoordelijkheid voor de eerbiediging, de bescherming en de toepassing van mensenrechten berust in de eerste plaats bij Staten. De VHP wijst er dan ook op dat politieke leiders in democratische systemen kunnen verwachten dat er druk wordt uitgeoefend door verschillende sociale krachten:
- nationale druk voor gerechtigheid vanuit mensenrechtenorganisaties dan wel andere belangengroepen en de druk vanuit de samenleving zelf;
- internationale druk om mensenrechten te respecteren en verplichtingen naleven voor ‘good governance procedures’.

De VHP is van oordeel dat wij burgers van Suriname voor de uitdaging staan om na herwonnen democratie, oplossingen te vinden voor afrekening met misdaden begaan door dictators, militairen, politie, burgerlijke zelfverdedigingsgroepen en gewapend verzet. De VHP bepleit dat vooral jongeren geïnspireerd moeten worden om zich in te zetten voor mensenrechten, tolerantie en vrede. Indien aan jongeren op scholen onderwezen wordt wat mensenrechten zijn, dan zal er een generatie later meer vrede en tolerantie zijn.

VHP mediacomissie

Advocaat Spong: 'Nederland maakt vuile handen door verhoudingen met corrupte regering aan te halen'

'We zijn het aan niemand verplicht om samen te werken met boevenstaat'

'Nederland accepteert niet democratisch gekozen Syrische president als wettelijk leider, maar wel Bouterse'


'De aanstelling van Ernst Noorman als nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname is een misplaatst en verkeerd signaal van goede wil’, aldus strafrechtadvocaat Gerard Spong, vanavond, maandag 8 december 2014, in De West. 

‘Nederland maakt vuile handen door de verhoudingen met deze corrupte regering in Suriname aan te halen. We zijn het aan niemand verplicht om samen te werken met een boevenstaat’, aldus Spong, die kantoor houdt in Amsterdam.

De vorige ambassadeur in Suriname, Aart Jacobi, werd door de Nederlandse regering teruggeroepen toen in april 2012 de gewijzigde Amnestiewet door de Nationale Assemblee werd aangenomen, de wet die president Desiré Bouterse en vierentwintig medeverdachten in het proces over de Decembermoorden moest bevrijden van verdere vervolging.

Spong heeft zich jarenlang ingezet voor een eerlijk proces in deze zaak. Hij kan niet begrijpen dat Nederland weer een ambassadeur naar Suriname stuurt, terwijl er niets is veranderd aan de situatie die er eerder voor zorgde dat de vorige ambassadeur werd teruggeroepen.

‘Wat mij betreft moet Nederland alle betrekkingen met de regering-Bouterse bevriezen.’ De Nederlandse voormalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de benoeming van Noorman, gaf aan belang te hechten aan een ‘volwassen diplomatieke relatie’, waarin vooral moest worden gelet op wat Nederland en Suriname met elkaar verbindt. Tegelijk keurt de Nederlandse regering de Amnestiewet nog steeds af. Ambassadeur Noorman zei hierover: ‘Wij zien het nog steeds als het ingrijpen in een lopende rechtszaak en we verwerpen dat. Ook staat nog steeds voor ons vast dat de president door een Nederlandse rechter is veroordeeld en dat hij hoofdverdachte is in de Decembermoorden. Maar dat we het over een aantal zaken niet met elkaar eens zijn, betekent niet dat we niet met elkaar moeten praten.’ 

Spong is het hier pertinent mee oneens. ‘Er is helemaal niet zo veel wat ons bindt. Het is een relatie tussen een rechtsstaat en een corrupte dictatuur met een democratische camouflage. Voor de wederzijdse zakelijke belangen is de aanwezigheid van een ambassadeur ook absoluut niet noodzakelijk.’ 

Zou het bevriezen van de betrekkingen tussen Nederland en Suriname geen negatief effect hebben op de belangenbehartiging van de vele Nederlanders die in Suriname wonen en werkzaam zijn? ‘Als dat al zo zou zijn, dan is dat vervelend, maar dat mag geen verschil maken. De Nederlandse regering moet zich zoveel mogelijk distantiëren van een land waar de wetteloosheid welig tiert. In Syrië zijn ook verkiezingen, president Assad wordt daar ook ‘democratisch’ gekozen. Toch accepteert de Nederlandse regering hem niet als wettelijk leider. Hetzelfde zouden ze bij Bouterse moeten doen.’

Het is vandaag 32 jaar geleden dat de Decembermoorden plaatsvonden. In het zogenaamde tussenvonnis van de Krijgsraad in mei 2012 werd besloten dat het proces voor onbepaalde tijd werd stilgelegd, tot de openbaar aanklager heeft bepaald of de eerder in 2012 opgestelde Amnestiewet toepasbaar kan zijn voor president Desiré Bouterse en de andere verdachten. In oktober 2014 gaf de Krijgsraad aan het proces voorlopig niet te hervatten.

Spong heeft zijn twijfels over de uitspraak van de Krijgsraad. ‘Ik vraag me af of die uitspraak uit 2012 voortkomt uit juridische onkunde of uit onwil. Het is voor iedere betrokkene overduidelijk dat de uitspraak niet deugt. Wellicht is er meer aan de hand, en heeft Bouterse zijn invloed uitgeoefend om de Krijgsraad een voor hem voordelige uitspraak te laten doen.'

Kan Noorman vanuit zijn functie niets betekenen voor een eerlijk proces? Spong: ‘Noorman kan helemaal niets doen, dat is nog een groot nadeel van zijn benoeming, hij bevindt zich in een spagaat. Misschien voelt hij wel de morele verplichting om alles in het werk te stellen voor een eerlijk proces richting president Bouterse en de andere verdachten, maar hij mag zich als ambassadeur helemaal niet mengen in de discussie.'

Er is volgens Spong maar één juiste manier voor Nederland om hiermee om te gaan: ‘Haal de ambassadeur terug en stel diplomatieke sancties in tegen de regering-Bouterse. Het is ongelofelijk dat een verdachte in het Decembermoorden-proces president kan worden, en dat Nederland daar helemaal niets aan doet.’

Slachten varkens op Curaçao gaat door ondanks vondst dioxine in vlees

Veterinaire Dienst test voor het eerst varkensvlees op dioxine

'Slachten gaat door, boeren zitten nu eenmaal met de varkens'


Het met dioxine besmette varkensvlees dat de Veterinaire Dienst op Curaçao twee weken geleden aantrof, blijkt afkomstig te zijn van varkens van verschillende Curaçaose varkenshouderijen in diverse regio’s. De dienst ziet echter geen reden om de slachting van varkensvlees stop te zetten, aldus bericht vandaag, maandag 8 december 2014, de krant Amigoe.

Al twee weken geleden was de uitslag van het met dioxine besmette varkensvlees bekend bij de Veterinaire Dienst. De tests waren uitgevoerd bij varkensvlees dat in de periode van 17 tot en met 27 oktober bij de slachterij binnenkwam. 'Dat vlees is al lang geconsumeerd. De afgelopen twee weken hebben we besteed aan het maken van een inventarisatie van de omstandigheden bij de varkenshouders', zegt Arnold Dwarkasing, hoofd van de Veterinaire Dienst.

Het is niet bekend hoe vaak en hoeveel dioxine er eerder in varkensvlees zat, want het was de eerste keer dat de Veterinaire Dienst op dioxine testte. 'Nu hebben we een nul-meting voor verder onderzoek. Ik kan geen uitspraak doen over wat er in het verleden is gebeurd, ook niet over andere voedingsmiddelen', aldus Dwarkasing.

Het slachten van varkens wordt niet stopgezet. 'Boeren zitten nu eenmaal met de varkens. Daarbij is er in december altijd een grote vraag naar vlees in verband met de feestdagen. En we willen voorkomen dat mensen zelf varkens gaan slachten, want dan heb je er helemaal geen controle meer op.'

Als tijdelijke maatregel heeft de dienst wel besloten zoveel mogelijk vet, lever en nieren van varkens af te keuren. Dat zijn de plekken waar de dioxine zich ophoopt in het varkenslichaam.
De aangetroffen dioxine is voor de Veterinaire Dienst geen reden om al het lokale varkensvlees te testen. 'Dat is een te dure kwestie. Een test kost tussen de 100 en 300 euro. Het is voldoende om per eigenaar te testen', stelt Dwarkasing. Nu worden alleen nog steekproeven genomen bij varkens van eigenaren die nog niet eerder getest zijn. Ondertussen is er contact opgenomen met de leverancier van de tests, om over de kosten van de tests te onderhandelen.

Hoeveel dioxine de consumenten op Curaçao door middel van voedsel binnenkrijgen is niet bekend. Dwarkasing geeft aan dat het moeilijk is om dat te berekenen. 'Het voedingspatroon van de bevolking, bijvoorbeeld hoeveel vlees, melk, eieren mensen consumeren, is niet bekend. Die gegevens zijn er niet.' Om mensen in elk geval op de hoogte te stellen van de dioxine in varkensvlees, besloot de dienst een melding ervan te maken.

Het grootste deel van het varkensvlees dat op Curaçao wordt aangeboden, wordt geïmporteerd. Slechts 5 procent komt van de 30 tot 35 lokale varkenshouders. Pluimvee wordt voor 100 procent geïmporteerd. Eieren worden wel lokaal geproduceerd, die komen overwegend van legbatterijkippen.

'In legbatterijen is het risico op dioxine-besmetting bijna nul. Want de enige mogelijkheid op besmetting is in dat geval via voer. Het voer dat pluimveehouders gebruiken, komt van respectabele fabrikanten', zegt Dwarkasing. Wel gaat de Veterinaire Dienst scharrelkippen en -eieren testen. Hoewel die producten niet in de supermarkten terecht komen, hoopt de dienst op die manier een inzicht te krijgen in de grondcontaminatie.

'Als overheid streven we naar nul dioxine in voedingsmiddelen, maar dat is niet altijd te realiseren. Scharrelvarkens en -kippen hebben vaak te maken met hoge dioxine-waarden. Het moet echter wel onder een bepaalde norm blijven.'

Dwarkasing vermoed dat de dioxine via de grond, waarvan de varkens eten, in het varkensvlees terecht is gekomen. De dioxine kan in de grond terecht gekomen zijn door de industrie of door vuilverbranding van de varkenshouders zelf. 'Bij de bezoeken hebben we geconstateerd dat veel varkenshouders veel tuinvuil zelf verbranden, waar ook wel eens plastic in voorkomt.'

Over de rol van de Isla-raffinaderij kan het hoofd van de Veterinaire Dienst geen uitspraak doen. 'Het proces bij varkenshouders moet nu in elk geval verbeterd worden. Ze moeten betere kwaliteit leveren, anders redden ze het niet.'

St. 8 december 1982 eist intrekking Amnestiewet en hervatting 8 decemberproces

Suriname herdenkt slachtoffers 8 decembermoorden 1982


In Fort Zeelandia zijn vanmiddag, maandag 8 december 2014, in de regen en onder dreiging van onweer de vijftien slachtoffers herdacht van de 8 decembermoorden in 1982. Bij het speciale monument te Bastion Veere werden bloemen en kransen gelegd. Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de stichting 8 December 1982, zei de regen te trotseren, 'omdat onze geliefden kogels hebben getrotseerd voor herstel van de democratie'.

De nabestaanden eisen intrekking van de in april 2012 door De Nationale Assemblee aangenomen gewijzigde Amnestiewet.
 
'Het is onze plicht om de geschiedenis in herinnering te brengen, in tegenstelling tot sommigen die het als hun plicht zien die te moeten vergeten. Daarop roep ik jongeren op om niet de plicht te hebben om te vergeten maar verplicht zijn om te weten wat op deze dag in 1982, tijdens de rampzalige militaire periode ons als natie is overkomen. Dit is onze morele plicht om een belofte te kunnen maken voor een betere toekomst', sprak Oemrawsingh.

'De stichting 8 December 1982 verklaart nogmaals, dat ze eist dat de gewijzigde Amnestiewet wordt ingetrokken en dat de vervolging van het 8 decemberstrafproces onmiddellijk wordt hervat, zonder verdere inmenging van niets en niemand in dat lopend proces. We denken dat het meer dan tijd is dat wij als mensenrechtenorganisaties, activisten en allen die de rechtsstaat omarmen, onze activiteiten moeten bundelen. Deze en elke overheid moet weten dat mensenrechten niet een issue is van een enkeling of individuele organisatie, maar van de hele mensheid die in de grootste solidariteit deze moeten beschermen.'

Het weer klaarde voor enkele momenten op. Met zang van Mavis Noordwijk werden de kransen en bloemen bij het monument gelegd. Voor enkele nabestaanden werd het soms teveel. Zij trokken zich met familie terug in de gang, zo bericht Starnieuws. Toen het laatste bloemstuk gelegd werd en voordat de regen weer neerstortte, trokken de aanwezigen zich terug, luid zingend 'We shall overcome'.


Bouva (NDP) wil duidelijke normen voor studielimieters

Parlementslid pleit met succes bij AdeKUS voor heroverweging afschrijving 85 studenten

Accreditatie universiteit voor Bouva prioriteit in 2015


De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs en Volksontwikkeling in De Nationale Assemblee Melvin Bouva (NDP) heeft bij het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) gepleit om de afschrijving van 85 studenten van de Faculteit der Technologische Wetenschappen in heroverweging te nemen. 

De studenten, die sinds september herhaaldelijk gevraagd hebben om dispensatie, kregen op 27 november een brief van het universiteitsbestuur met de mededeling, dat zij zijn voorgedragen om van de instelling afgeschreven te worden. De studenten hebben tien dagen de tijd om in hoger beroep te gaan, aldus bericht webredacteur Wilfred Leeuwin vandaag, maandag 8 december 2014 op Starnieuws.

De studenten hebben zich schriftelijk, persoonlijk en via het internet gewend tot Bouva. Sinds hun dispensatieaanvraag hebben zij weinig of niets officieels vernomen tot zij de brief kregen. Bouva zegt dat het gaat om studenten met drie of meer openstaande vakken die zij niet hebben gehaald. 'Deze situatie legt een extra druk op hen, omdat de tentamenperiodes naderen. Ik zie graag dat het universiteitsbestuur de onzekerheid bij deze studenten wegneemt, de gevallen van persoon tot persoon bekijkt en zorgt voor en vlotte afhandeling', aldus de parlementariër.

Bouva vindt dat er duidelijke normen vastgesteld moeten worden voor studielimieters. 'Het probleem van studielimieters op de universiteit is voor mij een bekend fenomeen. Het ligt in de meeste gevallen niet aan de student alleen omdat dat zij sommige vakken niet op tijd kunnen afronden. Veel zaken van de organisatie zijn niet goed bekend bij de studenten. We zijn blij dat er wat orde komt en dat het bestuur het aantal van 1.100 studielimieters vorig jaar heeft teruggebracht naar 400 dit jaar, maar er moet toch nog wat meer structuur komen', stelt Bouva. Volgens hem moet er vanuit de leiding van de instelling ook gezorgd worden voor een goede en juiste begeleiding.

Inmiddels heeft Bouva een gesprek gehad met het bestuur van AdeKUS over deze kwestie. Hem is toegezegd ,dat de herinschrijving en of afschrijving van studielimieters in heroverweging zal worden genomen. De groep zal individueel worden beoordeeld.

Bouva moedigt de studenten aan collectief te blijven zoeken naar een oplossing voor dit probleem. 'Ze moeten een eerlijke kans krijgen. Anderzijds moeten zij die totaal buiten de normen vallen en teveel vakken open hebben staan, begrijpen dat zij er consequenties aan moeten verbinden.'

Een manier op het probleem van studielimieters te helpen oplossen is volgens Bouva het snel inzetten van het accreditatieproces op de universiteit. 'Met een geaccrediteerde instelling krijg je automatisch dat er een betere organisatie en management komt. Accreditatie is voor mij dan ook prioriteit in 2015. Elke student die door toedoen van dit probleem de universiteit verlaat, is een verlies voor onze maatschappij en daar moeten we samen hard aan werken en niet alleen de schuld in de schoenen schuiven van de studenten.'

Jogi (VHP): 'Bouterse vertrapt rechten burgers langs route spoorlijn'

VHP-Assembleelid: 'President had voor presentatie plan eerst met omwonenden moeten praten'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zegt vandaag, 8 december 2014, in het Dagblad Suriname, dat hij zich nog steeds niet kan voorstellen hoe president Desi Bouterse op politieke podia een treinproject kan aankondigen zonder dat hij eerst is nagegaan welke last de bewoners langs de spoorbaan zouden ondervinden. ‘Bouterse vertrapt rechten van burgers langs de route van de spoorbaan.'

Volgens Jogi gaat het hier om een zaak die ingrijpend is en hierdoor goed voorbereid zou moeten worden. Daarnaast is het parlement nimmer in kennis gesteld over de uitvoer van dit grootschalig project. Mensen langs de route moeten volgens hem duidelijkheid krijgen over wat de mogelijke consequenties voor hun zullen zijn. Maar, dat gebeurt niet en men gaat dan gewoon overhaast te werk.

‘Ik krijg hierdoor het gevoel dat men andere doelen nastreeft met dit project’, zegt Jogi. Het Assembleelid wil niet een situatie hebben, waarbij zo'n groot bedrag wordt uitgegeven en het project halverwege wordt gestopt. De overheid kan dan wederom met schadeclaims worden geconfronteerd zowel van de zijde van de ING bank in Nederland, die waarschijnlijk de benodigde Euro 130 miljoen gaat verstrekken als lening en Strukton, de mogelijke uitvoerder.

‘Het bewijs ligt vlak voor onze neuzen. Kijk maar naar Ballast Nedam en de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Suriname moet door wanbeleid van mensen uit het Kabinet van de President miljoenen aan schadeclaims betalen’, aldus Jogi.

Jogi zegt dat het aangekondigde bedrag van Euro 130 miljoen ergens op de begroting van 2014 te zien zou moeten zijn. Maar, het staat niet eens in de begroting voor het dienstjaar 2015 aangegeven. ‘Wanneer het staatshoofd nu zegt dat hij een additionele begroting hiervoor gaat indienen, zegt hij dan ook gelijk dat hij iets gedaan heeft dat niet correct is.’ Jogi zegt dat de additionele begroting hiervoor ingediend zal worden om de fout van de regering recht te trekken. ‘Als Bouterse met open ogen wil dromen, mag hij dat wel. Alleen moet hij het volk geen dupe daarvan laten worden.’

Volgens de VHP’er moet niet uit het oog worden verloren, dat het niet om een bedrag van Srd 13 gaat, maar om Euro 130 miljoen. De regering moet daarom duidelijk kunnen aangeven waarom het project nodig is en waarom een dergelijk gigantisch bedrag  geleend moet worden. ‘Wat zijn de leningsvoorwaarden?’, vraagt Jogi zich af.

Belangrijk is om ook aan te geven hoe dit bedrag zal worden terugverdiend. Gezien de route en mogelijke hoge prijskaart zal het om een failliet draaiend project gaan. Het is daarom, aldus de politicus, een drogreden dat de president aangeeft dat de trein schoolkinderen zal helpen op tijd van huis naar school te vertrekken. Dit, omdat er veel goedkopere manieren zijn om dit probleem op te lossen.

Jogi wil van de regering weten of Strukton inderdaad het project zal uitvoeren of niet. Volgens hem heerst nog steeds teveel onduidelijkheid daarover en wil men de samenleving vijf maanden voor de verkiezingen binden aan zo een project. ‘Ik vind dat het treinproject kan en mag komen, maar laat het goed voorbereid zijn. Laat er duidelijkheid, openheid en transparantie zijn’, aldus de volksvertegenwoordiger.

Regering Bouterse-Ameerali en het fenomeen corruptie

Kruistocht tegen corruptie niet mogelijk zonder transparantie, democratie en rechtvaardigheid

Corruptie lijkt natuurlijk onderdeel maatschappelijk leven


Kruistocht tegen de corruptie. Het waren prachtige woorden van president Desi Delano Bouterse op 1 oktober 2010. 'De kruistocht tegen corruptie', was één van de hoogste prioriteiten van president Bouterse. Maar wanneer de huidige regering niet transparant, democratisch en rechtvaardig is kan ze ook geen kruistocht ondernemen tegen de corruptie.

Dat de kruistocht tegen de corruptie geen kans van slagen had/heeft weet niemand beter dan huidige president. Omdat hij zich laat omringen door de uiterst corrupte marionetten uit de regeringsperiode van ex-president Wijdenbosch tussen 1996-2000. Het lijkt alsof corruptie een natuurlijk onderdeel van het maatschappelijke leven is geworden.

De corruptie in Suriname, is geworteld in alle segmenten van de huidige overheid. De corruptie tiert welig onder deze machteloze en corrupte regering. In het rapport van de Verenigde Staten van Amerika (VS) over Internationale Narcotica Controle Strategie 2013 wordt melding gemaakt van corruptie binnen het overheidsapparaat.
Suriname is het afgelopen jaar nog corrupter geworden dan het al was. Dit geeft corruptiewaakhond Transparency International aan. Suriname is zes plaatsen gezakt op de corruptielijst. Corruptieschandalen zijn schering en inslag bij de overheid, en president Bouterse zegt doodleuk dat hij er niet wakker van ligt.

Onder deze regering komt corruptie voor in alle lagen van de bureaucratie, van laag geplaatste ambtenaren tot aan de leden van het Kabinet van de President. Het hoort nou eenmaal bij de cultuur van de paarse leiders. Het volk krijgt leiders die ze verdienen. Er moet nu verandering komen. Daarom moeten de kiezers op 25 mei 2015 de juiste keuze maken.

Corruptie aanpakken begint 'top down' en niet omgekeerd. Breek de corruptie keten, want corruptie is een ernstig misdrijf. Corruptie kan de sociale en economische ontwikkeling in alle samenlevingen ondermijnen. Corruptie is zowel oorzaak als gevolg van de armoede. Zij vloeit voort uit hebzucht van vele machthebbers.

Hoewel Suriname de 'UN Convention against Corruption' (UNCAC) nog niet heeft geratificeerd, heeft zij dat wel gedaan met de 'Inter-American Convention Against Corruption' van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, en wel op 27 maart 2002. Hiermee heeft Suriname zich gecommitteerd om al wat binnen haar wettelijk kader valt te doen om corruptieve handelingen van en naar publieke functionarissen te voorkomen, te identificeren, te straffen en te elimineren. Op 16 september 2011 werd een evaluatierapport over Suriname aangenomen op de 19e 'Meeting of the Committee of Experts' (MESESIC) van de OAS.

Suriname had enkele belangrijke aanbevelingen meegekregen bij deze evaluatieronde zoals, de concept Anti-Corruptiewet die zonder onnodige vertraging behandeld en aangenomen moest worden door DNA. Echter, de Anti-Corruptiewet is niet behandeld door het parlement. En wat doet de huidige regering met het evaluatierapport, ze gooien het rapport in de prullenmand.

De corruptiecultuur onder deze regering is nu een norm geworden. In plaats van dat de huidige regering de corruptie aanpakt faciliteert zij de corruptie. Een goed voorbeeld is de benoeming van ex-minister Ramon Abrahams tot staatsadviseur. Die man was wegens vele corruptieschandalen ontslagen en na twee weken werd hij benoemd tot staatsadviseur. Er zijn nog genoeg voorbeelden. Talloze studies hebben uitgewezen, dat corruptie de rechtsorde erodeert, de verworvenheden van overheden en publieke instituten teniet doet, afdoet aan het vertrouwen van de burgerij in de overheid en het democratisch gevoel aantast. De president weet dat corruptie de vijand is van goed bestuur (good governance), maar hij grijpt niet in.

Corruptie ondermijnt de democratische instellingen, vertraagt de economische ontwikkeling en draagt bij aan een instabiele overheid. Corruptie vernietigt kansen en creëert ongelijkheden zonder beperkingen.

Voorts ondermijnt corruptie mensenrechten en goed bestuur, het verstikt de economische groei en vervormt de economische markten. Het voorkomen van corruptie is van cruciaal belang voor het veiligstellen van de rechtsstaat van ons geliefd land Suriname. Ieder jaar op 9 december ‘ vieren’ we de ‘Internationale Dag tegen Corruptie’. De huidige regering is corrupt en oneerlijk, en daar maken we een vuist tegen. Regering Bouterse/Ameerali breek de keten van corruptie.

Naipal. A.I.

Bezittingsgraad hotelkamers Curaçao en aantal toeristen stijgen

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
CHATA: Oktober 2014 meer kamers bezet dan oktober 2013


De bezettingsgraad van hotels op Curaçao was afgelopen oktober hoger dan vorig jaar in dezelfde maand. In oktober 2014 was 69,8 procent van de kamers bezet. Twaalf maanden eerder was dat 64,2 procent. Dat meldt CHATA (Curaçao Hospitality And Tourism Association), vandaag, 8 december 2014.


De gemiddelde kamerprijs daalde in diezelfde periode. Een kamer koste vorig jaar oktober 135,94 dollar per nacht. Afgelopen oktober was dat gedaald tot 123,64 dollar.

De toeristische sector heeft een goede oktobermaand achter de rug. Het verblijfstoerisme zag een groei van 12 procent, de sterkste groei tot nu toe in 2014. In totaal kwamen er 41.414 toeristen naar Curaçao, ruim vierduizend meer dan in 2013. Dat blijkt uit cijfers van het Curaçaos Toerismebureau (CTB, Curaçao Tourist Board)

In de eerste tien maanden van 2014 kwamen 366.150 toeristen naar Curaçao, tegenover 362.002 vorig jaar. Dat is een stijging van 1 procent. Europa blijft over deze periode de grootste met 153.464 verblijfstoeristen, een plus van 6 procent, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag.

Het toerisme bracht volgens de CTB en het ministerie van Economische Ontwikkeling tot nu toe 618,1 miljoen gulden op voor de economie van Curaçao. Europa is goed voor 283 miljoen, Zuid-Amerika bracht 172,7 miljoen gulden binnen en Noord- Amerika 102,5 miljoen.

Homo-acceptatie hoog onder Antillianen in Nederland

'Leef en laat leven, zolang het maar niet in directe omgeving is'


Antillianen scoren onder migrantengroepen in Nederland het hoogst als het gaat om homo-acceptatie. Dit blijkt uit cijfers van het Cultureel Sociaal Planbureau (SCP) die onlangs zijn verschenen. Dat meldt NTRCaribisch Netwerk vandaag, maandag 8 december 2014.


'Ik ben niet verrast. Ze komen in grote lijnen overeen met de homo-acceptatie op Curaçao, maar als het gaat om gelijke rechten van homo’s, is het een heel ander verhaal', zegt de Curaçaose homoactivist Marlon Reina. Hij zet zich sinds 1992 in voor homo-acceptatie onder de Antilliaanse gemeenschap in Nederland.

'Wij hebben zoiets van: leef en laat leven. Zolang het maar niet in onze directe omgeving is',
aldus Reina. 'Wat ik in het rapport mis is het verschil tussen hoe mannen en vrouwen denken. Ik heb de indruk dat de percentages, vooral over jongeren, naar boven getrokken worden door de vrouwen, die vaak positiever staan tegenover homoseksualiteit.'

Het SCP onderzocht de acceptatie van homoseksuelen onder allochtonen en religieuze groepen. Een grote meerderheid van de Antilliaanse gemeenschap zegt homoseksualiteit volledig te accepteren. Met de stelling of homo’s hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen, is 84 procent het eens. Ongeveer één op de drie zegt moeite te hebben met een homoseksueel kind.

De reactie op homoseksualiteit in de naaste omgeving wijkt tussen de generaties af. Bij de eerste generatie heeft een derde hiermee een probleem, bij de tweede generatie een kwart.

Bij de eerste generatie keurt ongeveer de helft het homohuwelijk goed, bij de tweede ruim driekwart. De tweede generatie Antilliaanse Nederlanders denkt ongeveer hetzelfde over het homohuwelijk als de gemiddelde autochtone Nederlander.

'Bouterse vandaag president dankzij de 15 doodgeschoten mannen op 8 december 1982'

Sunil Oemrawsingh: 'We rusten niet tot we gerechtigheid krijgen'


Desi Bouterse is vandaag de dag president van Suriname, dankzij de vijftien mannen die geëxecuteerd werden op 8 december 1982. Dit zegt Sunil Oemrawsingh, voorzitter van stichting 8 december 1982 en nabestaande vandaag, maandag 8 december 2014, in de Times of Suriname. 

Ze vielen in de strijd om herstel van de democratie, een democratie waar ook Bouterse nu dus zelf van profiteert. Het neemt allemaal niet weg, dat de strijd voor gerechtigheid doorgaat, aldus Oemrawsingh.

'We zullen niet rusten totdat wij gerechtigheid hebben gekregen', aldus Oemrawsingh. Het lijkt er nu op dat gerechtigheid ver te zoeken is, immers het strafproces rond de moorden ligt vrijwel geheel stil.
Door de invoering van de Amnestiewet is het proces immers opgeschort. De nabestaanden zijn onlangs naar de  Inter-Amerikaanse mensenrechtencommissie gestapt in Costa Rica.

'De Amnestiewet is een wet die indruist tegen alle nationale wetten en internationale verdragen, zoals het Inter-Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens. Ik vind het jammer dat de indieners van de wet ons hebben geduwd om ons recht te zoeken buiten de grenzen van ons land.'

Nederlandse bolletjesslikker (53) gearresteerd op J.A. Pengel

Man slikt zo'n kilo aan cocaïnebolletjes


De 53-jarige Nederlander Iwan V. werd afgelopen vrijdagavond op de J.A. Pengelluchthaven betrapt op de smokkel van ongeveer een kilo aan cocaïnebolletjes te hebben geslikt. Dat meldt het Dagblad Suriname vandaag, maandag 8 december 2014.

De man zou met de SLM-vlucht naar Nederland vertrekken, maar viel door de mand vanwege zijn gedrag. Leden van het BID-team (Bestrijding Internationale Drugshandel) die op de luchthaven werken, hebben de man observatie aangehouden vanwege zijn verdacht gedrag.

Uiteindelijk werd hij onderworpen aan een urinetest waarvan het resultaat positief bleek te zijn. De drugskoerier werd ondervraagd en gaf uiteindelijk toe cocaïnebolletjes te hebben ingeslikt.

Hangende het verdere onderzoek is de drugskoerier overgedragen aan de Anti-Narcoticabrigade en in verzekering gesteld.

NPS en VHP sterkst op regionaal niveau van partijen in Nieuw Front Plus

Het is geven en nemen in samenwerkings- verband


Na dagenlange onderhandelingen binnen de samenwerkende partijen in Nieuw Front Plus-verband blijkt dat de VHP de meeste ressortraadsplekken mag invullen. De partij is met 8 Assembleezetels de grootste in de combinatie. 

Hoewel de Pertjajah Luhur (PL) zes zetels heeft en de NPS 4, blijkt de NPS meer posities te hebben op ressortraadsniveau. De leiders van de partijen stellen, aldus Starnieuws vandaag, maandag 8 december 2014, dat het geven en nemen is, waarbij vooral het belang van samenwerken en als een eenheid de verkiezingen ingaan, doorslaggevend is geweest.

De nieuwswebsite bericht ook te hebben vernomen, dat de VHP 188 ressortraadsposities mag invullen, gevolgd door de NPS die 182 kandidaten mag voordragen. De PL heeft 139 plekken, de BEP 114, KTPI 53, SPA 50 en DA91 mag 24 plekken invullen.

De VHP, NPS, PL en SPA hebben in alle districten kandidaten. De overige partijen hebben in sommige districten geen plek kunnen krijgen.

De VHP en PL mogen elk landelijk 27 plekken invullen op districtstraadsniveau. De NPS heeft 26 posities, BEP 20, KTPI 7, SPA 6 en DA91 heeft er 3. In Paramaribo mag de NPS 7 plekken invullen, de VHP 5, PL 3 en de overige partijen hebben elk 1 positie.

In Wanica mag de VHP 9 kandidaten aanwijzen, PL 6 en de rest van de partijen elk 1. Met ressortraad- en districtsraad-posities komt de VHP op 215, NPS 208, PL 166, BEP 134, KTPI 60, SPA 56 en DA91 op 27.

Dertig keer kaal als protest tegen 8 decembermoorden

(Bron foto: Jason Leysner/de Ware Tijd)
'Jij met zoveel zware misdrijven op het hoofd loopt vrij rond te speechen'


Voor de dertigste keer heeft radiomaker Kim Yen, meer bekend als Leo Liu, zijn hoofd kaal laten scheren als protest tegen de moorden gepleegd op 8 december 1982, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 8 december 2014. 

Het is vandaag 31 jaar geleden dat vijftien vooraanstaande Surinaamse burgers in het Fort Zeelandia werden doodgeschoten door leden van het Nationaal Leger.

Het kan er bij Yen niet in, dat de hoofdverdachte in decembermoorden, ex-legerleider Desi Bouterse, aan elke vorm van rechtsvervolging ontkomt.

'Als jij en ik worden betrapt bij een overtreding en het is in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld, dan dienen wij voor de rechter te verschijnen. Als we daar worden vrijgesproken dan is de kous af. Maar dit is niet in orde.'

'Jij met zoveel zware misdrijven op het hoofd loopt vrij rond te speechen. Je wordt op handen en voeten gedragen, terwijl de kleine man die slechts een verdachte is al onheus wordt behandeld. Laat het recht zegevieren. Laat het volk weten wat er toen is gebeurd', alds Yen.

Hij werkte 25 jaar bij de Ware Tijd en had een hechte vriendschap met personen die om het leven zijn gebracht op 8 december 1982. Hij is meerdere keren naar Fort Zeelandia gebracht voor verhoor. 'Ik heb op een of andere manier het geluk gehad dat weer mocht weggaan.'

Jongere broer overleden 'Segebai' overweegt ABOP te verlaten

'Belfort en anderen moeten stoppen met noemen naam 'Segebai'....'
Kenneth Adjuba verontwaardigd over uitlatingen minister Belfort

'Eens was deze Segebai ook goed voor de ABOP en vooral voor Brunswijk'

'Gebruik naam Segebai goedkope en laffe wijze van propaganda maken voor partij'


De jongere broer van de overleden 'Segebai', Kenneth Adjuba, dreigt uit de ABOP te stappen, omdat hij zwaar ontstemd is over de partij. De redenen hiervoor zijn de ongefundeerde en ondoordachte uitspraken van minister Edward Belfort van Justitie en Politie over Segebai in relatie tot VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. 

De minister haalde afgelopen zaterdag bij de ingebruikname van het verkiezingsbureau van de ABOP te Flora flink uit naar 'Segebai' en Santokhi. 'En de hele top van de ABOP mag het weten. Eens was deze Segebai ook goed voor de ABOP, met name voor de voorzitter, Ronnie Brunswijk', aldus Adjuba vandaag, maandag 8 december 2014, op Starnieuws.

Belfort heeft herhaaldelijk Santokhi in verband gebracht met 'Segebai' en criminele praktijken. 'Segebaipersad', galmde het door de microfoon in Flora, aldus Starnieuws. En hoe Santokhi, die overigens niet bij naam werd genoemd, zich bezighoudt met criminele activiteiten en zelfs een huis heeft gekocht van een crimineel, sprak de bewindsman.

'Ondanks alle verdriet en ellende die wij moeten hebben doorstaan na het verlies van mijn broer, kunnen we dankzij God ons hoofd nog boven water houden. Ik wil politici verzoeken om de naam van August Adjuba niet meer te gebruiken en de familie niet door het slijk te halen. Ik vraag me af of er geen ander manier is van propaganda voeren bij de gasten. Heb een hart, heb toch een beetje gevoel', stelt Ajoeba. Zijn broer werd in Nederland doodgeschoten in 2008.

'Er zijn nog nabestaanden die deze goedkope en laffe manier van propaganda maken van de partij moeten aanhoren. Ik weet dat mijn moeder hieronder lijdt en ik vraag me af of de partij ook hieraan heeft gedacht. We zullen allemaal een dagje moeten gaan', zegt Kenneth Adjuba.

Hij overweegt uit de ABOP te stappen en is nu met de familie aan het beraden hoe deze kwestie verder aan te pakken.

Ruth Wijdenbosch (NPS) spreekt in Amsterdam bij herdenking 8 decembermoorden

Jaarlijkse herdenking in Nederland in Mozes en Aäronkerk


Ruth Wijdenbosch, NPS-Assembleelid en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, spreekt vandaag, maandag 8 december 2014, tijdens de  herdenking van de 8 decembermoorden in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Dat bericht de Ware Tijd.

Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname herdenkt elk jaar op 8 december de vijftien vermoorde mannen.

Het thema van de herdenking dit jaar is straffeloosheid, naar aanleiding van het feit dat de Verenigde Naties dit jaar voor het eerst 2 november heeft uitgeroepen tot de jaarlijks terugkerende 'dag tegen straffeloosheid wegens gepleegde misdaden en geweld tegen journalisten'.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zal aandacht worden besteed aan de nestor van de Surinaamse journalistiek, de bijna 90 jarige Wilfred Lionarons. Lionarons is oud-hoofdredacteur en eigenaar van het toenmalige ochtendblad De Vrije Stem. De drukkerij en het gebouw van de redactie van het ochtendblad De Vrije Stem werden in de nacht van 7 op 8 december 1982 opgeblazen, terwijl de journalist Wilfred Lionarons toevallig een conferentie in het buitenland bijwoonde.

Sprekers vandaag zijn verder onder andere ou- redactrice en nieuwslezeres bij de Surinaamse Televisie Stichting en oud-NOS Journaal-presentatrice Noraly Beyer, advocaat Gerard Spong, de Surinaamse publicist Theo Para, Cholpes Hoost (een nabestaande en dochter van één van de 15 slachtoffers van 8 december 1982) en uit Suriname de ondervoorzitter van oppositiepartij DA91, Angelic Alihusain-del Castilho.

Twee prominente leden Nieuw Suriname blijken NDP te steunen

NS-districtsraadsleden aanwezig bij ingebruikname NDP-infocentrum


Twee prominenten uit de politieke partij Nieuw Suriname (NS) waren zaterdagavond bij de ingebruikname van het infocentrum van de NDP aanwezig. Perdiepkoemar Paltie en Jiwan Parmessar, die beiden districtsraadsleden (dr-leden) van NS zijn, zeggen dat hun aanwezigheid bij de opening moet betekenen dat zij zich zullen inzetten voor meer zetelwinst voor de paarse partij, aldus Starnieuws vandaag, maandag 8 december 2014.

De dr-leden zeggen het goede regeringsbeleid te ondersteunen en willen ontwikkeling in het district. Zij vinden dat in zo'n korte regeerperiode van vier en een half jaar, geen enkele andere regering zoveel ontwikkeling gebracht heeft voor Suriname in het algemeen en voor Nickerie in het bijzonder. Zij willen niet meer aan de kantlijn staan.

Parmessar zegt, dat hij de regering altijd kritisch heeft beoordeeld. 'Nu wil ik samen met de bestuursleden van Henar de mensen oproepen om die ondersteuning te geven aan de NDP, zodat er meer gedaan wordt voor de samenleving.'

Paltie en Parmessar delen mee dat binnenkort zij een groep van NS zullen presenteren aan de NDP.

Het artikel vermeldt helaas niet waar het NDP-infocentrum in gebruik werd genomen.....

Starnieuws door rechter stevig vingers getikt in 'zaak' Mitro

Nieuwswebsite heeft onjuist bericht over oud-onderdirecteur RGB

Starnieuws weigerde in juli artikel te rectificeren


De inmiddels ontheven onderdirecteur Sutrisno Mitro van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer is blij met een afgelopen week uitgesproken vonnis tegen de nieuwswebsite Starnieuws. De rechter heeft de nieuwssite bevolen een rectificatie te plaatsen inzake haar ongefundeerde berichtgeving over Mitro, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 8 december 2014.

Starnieuws publiceerde op 29 juli een nieuwsbericht waarin stond dat Mitro zich aan corruptie schuldig had gemaakt in zijn functie. De kantonrechter concludeerdem dat de informatie in het artikel niet geverifieerd is en binnen een week moet worden gerectificeerd, op straffe van een dwangsom van SRD 1.000 per dag.  


Starnieuws ging zaterdag over tot rectificatie, zonder erbij te vermelden dat de rectificatie geplaatst is vanwege een rechtelijk vonnis. Het gewraakte artikel staat overigens wel nog steeds op de website van Starnieuws.

Volgens het artikel had de redactie van het nieuwsmedium van bronnen vernomen dat Mitro op heterdaad is betrapt toen hij thuis bij iemand met grondpapieren onderhandelde. Ook stond er dat er honderden grondbriefjes waren verdwenen.

Kort nadat het bericht was gepubliceerd, had Mitro zeer boos via andere media gereageerd. Hij ontkende de aantijging en zei dat hij om politieke redenen is ontheven. 

Via zijn advocate Georgette Leter maande hij Starnieuws aan te rectificeren, maar de nieuwssite weigerde. Mitro spande vervolgens een Kort Geding aan, omdat hij vond dat zijn goede naam onterecht was aangetast.