woensdag 10 december 2014

Goudmijnactiviteiten Guyana mogelijk gefinancierd door Mexicaanse drugskartels

Guyana lijkt Caribische springplank malafide minerale handel


Mexicaanse drugskartels zijn wellicht financiers van goudmijnactiviteiten in Guyana. Dat bericht 8 december 2014 Dennis E. Adonis vanuit Guyana voor The Oslo Times in Noorwegen, een internationaal nieuwsnetwerk. 

De Amerikaanse president Barack Obama bekrachtigde in 2010 een wet over financiële regelgeving met betrekking tot dubieuze zakelijke transacties die via Amerikaanse banken plaatsvinden. Daarbij bleek dat in een 2.300 pagina’s tellende bijlage een sectie was opgenomen over minerale exploitatie in onder andere Guyana, waarbij Amerikaanse bedrijven dubieuze minerale handelstransacties via Amerikaanse banken hebben verricht.

Guyana werd er lang van beschuldigd een wetteloos doorvoerland te zijn van ‘rape' diamanten uit de Democratische Republiek Congo en bloeddiamanten uit Afrika. Nu schijnt Guyana zich te hebben ontwikkeld als Caribische springplank van malafide minerale handel.

Westerse inlichtingendiensten suggereren zelfs dat de meerderheid van minerale handel in Guyana nu wordt gecontroleerd door ten minste twee grote buitenlandse drugskartels, met inbegrip van Mexico’s Knights Templar Kartel (Los Caballeros Templarios), die de financiers zouden zijn van mijnbouwactiviteiten van ten minste vier grote goudwinningsbedrijven die sterke banden hebben met de regering van Guyana. Deze bedrijven worden over het algemeen benaderd door de Mexicanen die dan aanbieden te investeren in hun goudmijnactiviteiten, waarbij het deelnemende mijnbouwbedrijf miljoenen Guyanese dollars in contanten ontvangt voor investeringen in apparatuur om hun activiteiten uit te voeren.

De Mexicaanse investeerders zijn echter illegale opkopers van goud die de belastingen ontduiken en het goud opslaan.

Men is ervan overtuigd, dat een aanzienlijk deel van dat opgeslagen goud wordt naar de Mexicaanse Pacifische kust wordt gesmokkeld, waar kartels erop toezien dat dat goud met ijzererts wordt verscheept naar China en India, zodat grotere kunnen winsten worden binnen gesleept.

Afredo Castillo is de officiële regeringsfunctionaris die belast is met het organiseren van veiligheidsoperaties tegen minerale smokkel in Mexico in de westelijke staat Michoacán, waar het Knights Templar kartel opereert. Naar zijn zeggen wordt ook de aanwezigheid van Chinese arbeiders in Mexico, die bij de betrokken bedrijven werken, in de gaten gehouden.

Inmiddels heeft een ambtenaar van de Guyanese 'Geology and Mines Commission' aan de Oslo Times verklaard, niet op de hoogte te zijn van alle onderzoeken naar de betrokkenheid van Mexicaanse kartels die actief zijn in de Guyanese mijnbouwsector, maar hij erkende wel dat westerse inlichtingendiensten terughoudend zouden zijn om dergelijke informatie met de autoriteiten te delen.

SMOC: 'Beantwoording Kamervragen over Isla door minister Plasterk teleurstellend en onjuist'

'Bioloog Plasterk slaat plank mis met biodiversiteit'


Onlangs stelden de Tweede Kamerleden Hachchi en Van Veldhoven (D66) Kamervragen over de relatie tussen de 'Convention on Biological Diversity' en de Isla raffinaderij op Curaçao. Mede namens de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft minister Ronald Plasterk deze vragen beantwoord (zie hieronder). 

De antwoorden van Plasterk zijn in beginsel teleurstellend en vooral ook onjuist. Toch is er ook een positief aspect. Plasterk erkent dat de Isla, zoals SMOC dat reeds in een eerder stadium aanhangig had gemaakt, niet is opgenomen in de 5e nationale rapportage over het Nederlandse biodiversiteitsbeleid. Dit in tegenstelling tot tal van andere milieuzaken op Curaçao. De verklaring van Plasterk in dezen is vooral ridicuul te noemen.

Ter zake. Hachchi en Van Veldhoven vragen zich terecht af waarom sommige internationale klimaat- en milieuverdragen wel van toepassing zijn op het gehele Koninkrijk der Nederlanden en andere juist weer niet. Ze vragen letterlijk of dit te maken heeft met de Isla. Zo’n directe en concrete vraag wenst Plasterk niet te beantwoorden en vervolgens draait hij eromheen, zonder een ja of nee te geven (vraag 3).

Minister en bioloog Plasterk....
Als het om de Isla gaat is de bevolking van Curaçao dit inmiddels wel gewend. Dat blijkt ook uit zijn antwoord op de vraag waarom de Isla niet in de 5e nationale rapportage over het Nederlandse biodiversiteitsbeleid is opgenomen (vraag 2). Plasterk stelt dat het goed valt voor te stellen dat de Isla daadwerkelijk impact heeft op de biodiversiteit, maar dat hier weinig onderzoek naar is gedaan. Dit meent Plasterk natuurlijk niet serieus. Hij is universitair opgeleid als bioloog en weet drommels goed dat milieuproblematiek reeds in de jaren '80 van de vorige eeuw is getransformeerd tot een sociaal probleem. Om die reden zijn er tal van milieuwetenschappers geweest die ook hun oog op de Isla hebben laten vallen.

Met de geijkte wetenschappelijke zoekmachines als Scopus en Web of Science vind je dan ook tig studies. Elgershuizen en De Kruijf lieten met 'Toxicity of crude oils and dispersant to the stony coral Madracis mirabilis' in 1976 hun oog vallen op Shell en de impact ervan op biodiversiteit (Marine Pollution Bulletin, 7 (2), pp. 22-25,1976.). In 1995 rapporteren Nagelkerken en DeBrot dat ‘species richness at polluted sites was only 63,8 % that of unpolluted sites and was linearly correlated with percent tar cover’ (Marine Pollution Bulletin, 30 (9), pp. 592-598, 1995). Nadien werd de situatie er niet beter op. In 2007 rapporteerde TNO dan ook:

'Op basis van de actuele situatie van de luchtkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit en bodem- en grondwaterkwaliteit, moet geconcludeerd worden dat het op veel aspecten slecht gesteld is met het milieu op Curaçao. De normen voor luchtkwaliteit worden benedenwinds van het Schottegatgebied fors overschreden als gevolg van de onverminderde uitstoot van zwaveldioxide en de nog onvoldoende gereduceerde uitstoot van fijnstof. Het oppervlaktewater in het Schottegat is dermate ernstig verontreinigd met verschillende oliecomponenten, dat dit een bedreiging vormt voor de waterkwaliteit op andere plekken langs de kustzone. Met de grondwaterkwaliteit is het niet veel beter gesteld. Naast de grootschalige grondwaterverontreiniging op het terrein van de raffinaderij, is ook de kwaliteit van het grondwater in de waterputten van bewoners een punt van zorg.'

Er is dus wel degelijk informatie bekend over de impact van de Isla op biodiversiteit, volop zelfs. Ook op Curaçao zelf.

SMOC mag toch aannemen, dat de Vertegenwoordiging van Nederland hier Plasterk ook heeft op gewezen. Of negeert ook zij liever de Isla?

Ongeacht de verwoede pogingen van Plasterk c.s. (en zijn voorgangers) om de Isla-problematiek vooral niet serieus te nemen ziet hij de spelregels van de 'Convention on Biological Diversity' lelijk over het hoofd. In beginsel heeft het Koninkrijk der Nederlanden met het ratificeren van dit verdrag een verantwoordelijkheid naar de andere landen toe, dit inclusief de Europese Unie. Een supranationale macht waar het Koninkrijk der Nederlanden anderszins ook aan verbonden is.

Wat vindt de EU eigenlijk van de opstelling van de Haagse ministers in dezen? Vast niet positief en dat terwijl ze hier, in Den Haag, wel politiek verantwoordelijk zijn voor Curaçao. Welnu, de 'Convention on Biological Diversity' schrijft voor dat negatieve impact op biodiversiteit moet worden voorkomen (Art. 8), dit inclusief het mariene milieu (Art. 22). Dat informatie met andere landen moet worden gedeeld (Art. 14), inclusief sociaaleconomische invloeden (Art. 17) en op grond van Art. 21.6 mag Plasterk ook vast gaan overwegen om de buidel te trekken. Curaçao behoort immers tot de Small Island Development States, waarvoor welvarende landen in dit verdrag een financiële verantwoordelijkheid dragen. Mocht Plasterk nu nog steeds vinden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de impact van de Isla, dan is ook dat strijdig met de 'Convention on Biological Diversity'(Art. 12).

Vooralsnog lijkt het er vooral op dat Plasterk niets met de Isla-problematiek te maken wil hebben en dat hij om die reden met het grootste gemak de Kamervragen van Hachchi en Van Veldhoven niet serieus wenst te nemen. Hetgeen Plasterk al vaker heeft gedaan zodra als het over de Isla gaat. Alleen met de 'Convention on Biological Diversity' (zie vooral Art. 27) lijkt hij dit keer een scheve schaats te rijden.

SMOC kan niet wachten tot de EU of een ander land als ‘contracting party’ Den Haag hierop aanspreekt, zodat de Staten van Curaçao en het Haagse de Isla wel degelijk serieus moet nemen. Want wat er nu gebeurt is voor SMOC, die al sinds 2003 de Nederlandse politiek op dit grootste milieuschandaal in het Koninkrijk der Nederlanden wijst, onacceptabel.

Notitie van SMOC (Stichting Schoon Milieu Op Curaçao)
d.d. 10 december 2014
Drs. Arjan Linthorst

Beantwoording Kamervragen door minister Plasterk:

Minister Adhin wil af van 'prehistorische' wijze waarop afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie werkt

Ministerie maakt geld vrij voor nieuwe locatie afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie

Afdeling binnen MinOV wordt geprofessionaliseerd


De afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, MinOV, wordt binnenkort geprofessionaliseerd. Daardoor moet het afgelopen zijn met de ‘prehistorische’ wijze waarop de afdeling nu werkt. Dat zegt Onderwijs-minister Ashwin Adhin vandaag, woensdag 10 december 2014, in de Ware Tijd. 

Het gebouw waar de afdeling zetelt moet vanwege gebrek aan ruimte dringend uitgebreid worden. Dat geldt ook voor het magazijn waar boeken zijn opgeslagen. Omdat er nieuwe literatuur bijgedrukt wordt, is het noodzakelijk de opslag uit te breiden.

Adhin stelt, dat het ministerie geld heeft vrijgemaakt om een nieuwe locatie op te zetten. Hij noemt professionalisering en nieuwbouw belangrijke elementen voor het optimaal functioneren van de afdeling.

De professionalisering van de afdeling gaat ook gepaard met een nieuwe inventarisatie- en managementsysteem. Zo zal er een betere inspectie plaatsvinden bij de aankoop en distributie van leermiddelen. Dit zal in samenspraak met de leiding van de scholen gebeuren.

Adhin constateert dat niet alle schooldirecteuren tijdig laten weten hoeveel boeken ze nodig hebben. 'Dat is een heel lastige situatie, want dan krijg je klachten dat er niet genoeg boeken zijn. Het gaat om management en discipline.'

Hij merkt wel verbetering, want in vergelijking met vorig jaar hebben scholen dit schooljaar wel tijdig doorgegeven of ze een tekort hebben. Toch brengen nog niet alle schooldirecteuren die discipline op, aldus Adhin.

Monumentaal pand in centrum Paramaribo stort in door rukwind

(Bron foto: Fariel Menso/de Ware Tijd)
Twee geparkeerde auto's beschadigd door omvallend pand


In de Malebatrumstraat in het centrum van Paramaribo is vanmiddag, woensdag 10 december 2014, rond twee uur een monumentaal gebouw ingestort en terechtgekomen op twee geparkeerde voertuigen als gevolg van een rukwind. Dit bericht de webeditie van de Ware Tijd. Niet vermeld wordt om welk pand het gaat.

De politie van het bureau Keizerstraat werd kort daarna ingeschakeld en arriveerde pas ruim anderhalf uur later op locatie....

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Een van de geparkeerde auto's, een Nissan Teana, raakte zwaar beschadigd en moest met een sleepwagen worden verplaatst. Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) en de sleepwagen waren geruime tijd voor de komst van de politie op de locatie.

Het andere voertuig, een Nissan Navara, die voor een servicebeurt bij een monteurzaak was en ook in de berm geparkeerd stond is minder beschadigd. Die auto kon door het bedrijf worden verplaatst.

Onduidelijk is (nog) waarom de politie er zo lang over moest doen om vanuit de Keizerstraat de Malebatrumstraat, een zijstraat van de Keizerstraat (!), te kunnen bereiken.

VVD wil geen overleg over Zwarte Piet in Europees parlement

'EU-parlement heeft niets van doen met Sinterklaas en Zwarte Piet'

Linkse fractie plaatst Zwarte Piet op Europese politieke agenda


De VVD is boos. dat in het Europees Parlement een discussie wordt gehouden over Zwarte Piet. De liberalen vinden het initiatief van een linkse fractie, waarin de Nederlandse SP en de Partij voor de Dieren zitten, bespottelijk en ongepast.
   
(Bron foto's: Hans van Baalen)
Sinterklaas en Zwarte Piet zijn Nederlands cultureel erfgoed waar het EU-parlement niets mee van doen heeft, stelt de leider van de VVD in het EU-parlement, Hans van Baalen, vandaag, woensdag 10 december 2014, in een verklaring.

De fractie Europees Unitair Links (GUE/NGL) maakt zich belachelijk en moet zich niet met Zwarte Piet bemoeien, aldus Van Baalen. Hij vraagt de SP en de Partij voor de Dieren afstand te nemen van de actie.

De Zweedse GUE/NGL-afgevaardige Malin Björk organiseert de discussie op 16 december in het parlement in Straatsburg met het Europees Netwerk tegen Racisme. Het thema luidt: Afrofobische stereotypen versus traditie: de kwestie Zwarte Piet in Nederland.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong zegt dat het niet aan anderen is om te bepalen wat GUE/NGL-afgevaardigden organiseren. 'Ik zou de discussie niet hebben gedaan. Maar, in onze fractie is iedereen vrij om te doen wat hij wil. Wij zijn onafhankelijk van elkaar. Het is ook de vrijheid van meningsuiting.'

Jongen (11) steekt 13-jarige jongen met op hoofd kapot geslagen fles

Jonge dader door politie gearresteerd

Slachtoffer opgenomen in ziekenhuis


Een jongen van 11 jaar is gisteravond door de politie aangehouden wegens zware mishandeling van een 13-jarige jongen, aldus berichten Startnieuws en de webeditie van het Dagblad Suriname op gezag van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 10 december 2014.

Eerst sloeg de verdachte het slachtoffer met een fles op zijn hoofd. De 13-jarige jongen raakte gewond en de fles brak kapot op zijn hoofd. Vervolgens stak de verdachte het slachtoffer met de kapotte fles in zijn rug.

Het slachtoffer werd ter verpleging opgenomen in een ziekenhuis. De verdachte is in verzekering gesteld.

Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen, dat de beide knapen maandag ruzie met elkaar hadden gekregen.

Zoals helaas zo vaak gebeurd in en met persberichten van het Korps Politie Suriname wordt ook deze keer door het lokaal journaille verzuimd te melden waar dit incident heeft plaatsgevonden......

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

LVV werkt samen met Cubaanse deskundigen aan goed mais zaaizaad

(Bron foto: LVV)
Eind februari 2015 ontvangt deel landbouwers zaaizaad

Mais ook bruikbaar voor productie voedsel dieren


Samen met Cubaanse deskundigen wil het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) kwalitatief goed mais zaaizaad produceren. De variëteit die nu op het terrein van het ministerie geplant is, zal dienen als zaaizaad voor de landbouwers, aldus meldt het ministerie vandaag, woensdag 10 december 2014.

Volgens Minister Soeresh Algoe is dit een heel belangrijke stap naar succesvolle gewasproductie. Het ministerie zal eind februari 2015 alvast een deel van de landbouwers van zaaizaad voorzien. Het is de bedoeling hiermee de mais sector in betere banen te leiden. 

De LVV- bewindsman ziet ook toekomst in het produceren van dierlijk voedsel uit de maisproductie. 

Met de variëteit die geplant is kunnen er meerdere kanten op in de agrarische sector. Deze kan niet alleen door de mens genuttigd worden , maar ook als veevoer gebruikt worden. Zaden van deze variëteit zullen op tijd in de grond gestopt dienen te worden, zodat de bloei in de droge tijd valt. Deze periode is gunstig voor een goede bestuiving, bevruchting en oogst van kolven.

President Bouterse grote afwezige bij officieel startsein bouw Merian-goudmijn Surgold/Newmont

Van Kersen, Waaldijk, Hok en Goldberg. (Bron foto: Jason Leysner/dWT)
President vervangen door minister Hok

Reden afwezigheid Bouterse onbekend


Bijna twee jaar na de ondertekening van de overeenkomst tussen de regering en de Amerikaanse goudmultinational Newmont, vond vandaag, woensdag 10 december 2014, de formele ‘groundbreaking’-ceremonie van de Surgold/Newmont Merian-mijn plaats in het oosten van het land.

Onder toezicht van vele genodigden staken de algemeen directeur van Newmont, Gary Goldberg, directeur Marc Waaldijk van Staatsolie, minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, Adriaan van Kersen, directeur van Surgold, een schop in de grond op het Merian-terrein, aldus de Ware Tijd Online. Onder de aanwezigen was ook het ABOP-Assembleelid Ronnie Brunswijk, als enig parlementslid.....

Van Kersen gaf aan dat het eerste goud eind 2016 gewonnen zal worden. Naar verwachting zal in totaal 3,9 miljoen ounce gewonnen worden, wat overeenkomt met 6,5 kubieke meter goud. Hiervoor is ongeveer twaalf jaar nodig.

Staatsolie, als 25-procentpartner in de operatie, heeft recht op een kwart van deze hoeveelheid, ruim 1,6 kuub. 'Ongeveer een badkuip vol', aldus Van Kersen.

Goldberg zei, dat het streven van Newmont is om de Merian-goudmijn, in het district Sipaliwini, ligt 85 kilometer naar binnen, rechts vanaf de Oost-Westverbinding (tegenover de afslag naar Moengo),   een van de veiligste en rendabelste ter wereld te maken. Hij hoopt dat Surgold langer dan de twaalf jaar actief zal zijn, want dat zou betekenen dat er dan meer goud aanwezig is dan nu voorzien.

Minister Hok is blij dat nu eindelijk gewerkt kan worden. '10 december 2014 is een dag die als speciale dag de geschiedenis zal ingaan. We hebben te lang gepraat over dit project. Nu kunnen eindelijk de machines aan het werk.'

Hij vertegenwoordigde president Desi Bouterse die om onbekende reden afwezig was. Ook de vertegenwoordigers van de Paramaccaanse gemeenschap waren niet aanwezig. Ze hadden zich afgemeld, omdat ze geen uitnodiging van de overheid hadden ontvangen

Advocaten op Curaçao eisen dat website Knipselkrant alle publicitaties over ze verwijderd

Peterson (r) en Sulvaran in conflict met Knipselkrant.
Sulvaran en Peterson: 'Blog 'Machtstrijd Curaçao ontbrandt' is onrechtmatig en beledigend'


Het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson op Curaçao  eist dat de we lokale website Knipselkrant binnen 24 uur alle publicaties over de advocaten verwijderd. De blog ‘Machtstrijd Curaçao ontbrandt’ is volgens Sulvaran onrechtmatig, beledigend en smadelijk. De website wordt daarnaast aansprakelijk gesteld voor de geleden schade die is begroot op een ton, aldus bericht vandaag, woensdag 10 december 2014, Versgeperst.com.

 (Beeldfragment: Red. De Surinaamse Krant)

In een brief laten Eldon Sulvaran en Chester Peterson weten, dat het zowel immateriële als materiële schade betreft en dat dit slechts een voorschot is op de totale schade.

De Knipselkrant wordt gesommeerd dit bedrag binnen 24 uur te betalen. Zo niet, dan worden er juridische stappen ondernomen.

Door de publicatie zou het kantoor ernstige reputatieschade hebben opgelopen. 'De vrijheid van meningsuiting eindigt natuurlijk waar het verkondigen van leugens over derden, en die derden daarmee schade schade toebrengend, begint', aldus Sulvaran en Peterson.

'Van mensenrechtenschendingen moet hoe dan ook rekenschap worden gegeven'

Amerikaanse ambassadeur Anania: 'Geen politieke inmenging in gerechtelijke procedures'


Van mensenrechtenschendingen moet hoe dan ook rekenschap worden gegeven. Dit stelt de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo, Jay Anania. Ook in Suriname kan er niet aan worden ontkomen, zo laat de Amerikaan vandaag, woensdag 10 december 2014, weten via de Ware Tijd.

Vroeg of laat zal het moeten gebeuren en dat zonder onderscheid des persoons. 'Ofschoon het exacte proces wordt gevolgd wat betreft rekenschap en verzoening een interne politieke aangelegenheid is, onderstreept de Verenigde Staten het belang van rekenschap geven voor mensenrechtenschendingen uit het verleden. Dan maakt het niet uit wie de daders of vermoedelijke daders zijn', aldus Anania.

Het verloop van het strafrechtelijk proces rond de decembermoorden wordt nauwlettend door de VS gevolgd. Ook de familieleden van de nabestaanden worden ondersteund.

'De Verenigde Staten is van oordeel, dat respect voor de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht fundamentele pijlers zijn van elk democratisch systeem. We vinden ook dat gerechtelijke procedures vrij moeten zijn van politieke inmenging', stelt Anania die hiermee doelt op de gang van zaken rond het 8 decemberproces.

Verband op Curaçao tussen zaken Baya Beach en Magnus onduidelijk

Krant Vigilante: Sprake van een verband door inbeslagname boot 'Deeper'

OM weigert te reageren op berichtgeving in Vigilante


Het is onduidelijk of er een verband is tussen het onderzoek naar de moorden bij Baya Beach en het onderzoek Magnus naar de dood van voormalig Pueblo Soberano voorman Helmin Wiels op Curaçao. 

Volgens de Papiamentstalige ochtendkracht Vigilante is er wel degelijk sprake van een verband tussen deze twee zaken en heeft dat te maken met de onlangs in beslag genomen boot ‘Deeper’. Deze is vermoedelijk gebruikt om het lichaam van Raúl Martinez, alias Bolle, te vervoeren. Maar, volgens de krant is de boot ook gebruikt om de lichamen die bij Baya Beach werden gevonden begin maart, te transporteren.

Woordvoerder in de zaak Magnus, Officier van Justitie Guillano Schoop, laat vandaag, woensdag 10 december 2014, in het Antilliaans Dagblad weten geen commentaar te leveren op het bericht van de ochtendkrant. 'Voor zover bij mij bekend is de laatste ontwikkeling in de zaak Magnus de in beslag name van de boot', aldus Schoop. Over een verband tussen beide zaken doet hij dan ook geen uitspra- ken.

Begin maart dit jaar werden de twee verbrande stoffelijke overschotten aangetroffen bij Baya Beach. Het gaat om de 33-jarige Oscar Neira Muñoz uit Colombia en de 60-jarige Siegfried Miguel Benito, geboren op Curaçao. De twee mannen lagen met hun buik op de grond en hun handen waren vastgebonden. Vlakbij de lichamen werden verschillende kogelhulzen gevonden en in beslag genomen.

Het vermoeden is dat de mannen eerst zijn doodgeschoten voordat ze in brand werden gestoken. De politie deed begin deze maand onder leiding van een Officier van Justitie een inval in een huis in Koraal Specht. Daar werd de boot ‘Deeper’ in beslag genomen. Verdenking is, dat deze boot is gebruikt bij het zich ontdoen van het lichaam van Bolle. Na onderzoek bleek dat Bolle degene was die op 5 mei 2013 - na de moord op Wiels - de vluchtauto heeft bestuurd. Zijn onthoofde lichaam werd half mei 2013 aangetroffen

OGV somt 155 namen slachtoffers mensenrechtenschendingen sinds 25 februari 1980 op

OGV legt bloemen bij monument van Rechten van de Mens


De namen van 155 slachtoffers van mensenrechtenschendingen sinds 25 februari 1980 zijn vandaag, woensdag 10 december 2014, opgenoemd bij het monument van de Rechten van de Mens aan de dokter Sophie Redmondstraat in Paramaribo, tegenover het regeringsgebouw. Jaarlijks houdt de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) een bloemenhulde ter nagedachtenis van alle slachtoffers. Betty Goede, voorzitter van de OGV, dringt opnieuw aan op onderzoek, vervolging en berechting van daders, zo bericht Starnieuws.

Goede stelt, dat niet alle namen bekend zijn bij de organisatie. Zij doet een beroep op mensen die meer slachtoffers kennen, deze door te geven aan de OGV.

Op 10 december is het wereldwijd de internationale VN Dag van de Rechten van de Mens. In 1948 werd de universele verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties (VN) geproclameerd. Er wordt een minuut stil gestaan bij alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen wereldwijd. De VN roept op om niet alleen vandaag de rechten van de mens in acht te nemen, maar 365 dagen per jaar.

Op deze dag worden de waardigheid van de mens en het recht op leven extra benadrukt. Goede basisvoorzieningen, huisvesting, betaalbare gezondheidszorg, onderwijs, opvang voor kinderen zijn elementair voor een menswaardig bestaan.

De OGV herdenkt ook onder andere de vele oorlogsslachtoffers wereldwijd, kindsoldaten, vluchtelingen, slachtoffers van huiselijk geweld tegen kinderen, vrouwen en mannen, mensenhandel, drugs, verkeer.

Goede zei, dat veel jongeren snel grijpen naar wapens, niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen volwassenen. Deze uitingen van geweld zijn zorgwekkend. Zij pleit opnieuw voor het opnemen van mensenrechteneducatie in het curriculum, vanaf de peuterschool.

De OGV-voorzitter zei verder, dat niet vroeg genoeg hiermee begonnen kan worden. Zij wil een hardere aanpak van veroorzakers van verkeersslachtoffers.

Zij riep de pers op om zich niet te laten muilkorven en de verrichtingen van de regering te blijven volgen en te rapporteren. Goede memoreert dat journalisten van de stoep van het regeringsgebouw verdreven zijn naar het padvindersgebouw en nu helemaal verdwenen zijn.
Ook vroeg Goede aandacht voor de gevolgen van kwikgebruik in Paramaribo en in het binnenland.

Aantal leden PLO Wanica willen nieuwe voorzitter

Voorzitter Mahadewsing zou belangen leden niet behartigen

Mahadewsing lijkt zich nergens druk om te maken en niet te overleggen met leden: voorzitter spreekt met Jozefzoon over spoorproject, maar informeert leden niet


Een aantal van de driehonderd leden van de Particuliere Lijnbushouder Organisatie (PLO) van het ressort Wanica laten vandaag, 10 december 2014, via het Dagblad Suriname weten, dat zij van mening zijn dat de huidige voorzitter van de PLO, John Mahadewsing, de belangen van de leden niet behartigt. Dit is de reden dat deze leden een vergadering hebben belegd om de problemen op tafel te leggen. 

Zij hebben besloten om, indien de voorzitter op een dergelijke slappe wijze door blijft gaan, een nieuw bestuur, een nieuwe ondervoorzitter en een nieuwe voorzitter te benoemen. De nieuwe voorzitter staat reeds gereed, maar hij is officieel nog niet aangesteld door de leden. De groep klaagt nog steeds, zo schrijft de krant.

De overheidssubsidie loopt nu weer vijf maanden achter. Bovendien wordt de subsidie op zon- en feestdagen niet doorberekend. Dit zijn zaken die hen heel erg dwars zitten, maar Mahadewsing maakt zich helemaal niet druk erom.

De leden verwijten de PLO-voorzitter, dat hij niet de belangen van de PLO, maar alleen zijn eigen belangen veilig stelt. In feite zouden de leden moeten bepalen wat er moet gebeuren en het bestuur zou dat dan moeten uitvoeren, maar nu gebeurt het omgekeerde. Zo zou Mahadewsing met de beleidsadviseur van de president, Eddy Jozefzoon, op het Kabinet van de President gesproken hebben omtrent de positie van de bushouders als gevolg van de aan te leggen spoorlijn in Wanica. Maar, de voorzitter heeft nimmer een vergadering belegd om de leden hierover te informeren. Benadrukt wordt door de PLO-leden van Wanica dat zij het totaal niet eens zijn met het treinproject.

‘De PLO-voorzitter geeft echter geen gehoor aan het signaal van de leden. Er is helemaal geen communicatie tussen de leden en het bestuur’, aldus de ontevreden leden.

De meerderheid van de leden van PLO Wanica wensen daarom nu een nieuw bestuur. De leden voegen er nog aan toe dat indien de overige ressorten erbij gehaald zouden worden, zeker 90% van hen dezelfde mening zou delen.

Curaçao gaat ook geitenvlees op dioxine controleren

Op eiland wordt veel lokaal geitenvlees gegeten


Nog voor het einde van het jaar zal ook geitenvlees op Curaçao worden gecontroleerd op de aanwezigheid van dioxine. Dat hoopt Arnold Dwarkasing, hoofd van het Uitvoeringsorgaan Veterinaire Zaken In deze tijd wordt er veel geitenvlees gegeten. 'We zullen monsters naar het buitenland sturen en hopen dat op korte termijn te kunnen doen.' 

In tegenstelling tot varkensvlees wordt op Curaçao wel veel lokaal geitenvlees gegeten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 10 december 2014. Dat betekent dat bij de constatering van een dioxinebesmetting de gevolgen groter kunnen zijn. De onlangs vastgestelde besmetting van varkensvlees met dioxine is vermoedelijk voor een groot deel veroorzaakt doordat de dieren hun voedsel vanaf de grond in plaats van uit een voederbak eten. Datzelfde geldt voor geiten, aldus Dwarkasing.

Mocht er inderdaad een besmetting van geitenvlees worden geconstateerd, dan zal het van de overschrijding van de norm afhangen welke maatregelen worden genomen.

'In sommige landen wordt daar heel rigoureus in opgetreden, maar het hangt van de omstandigheden af. Dioxine zit nu eenmaal in ons milieu. Dat is niet nieuw. Via het voedsel krijgt ook de mens dat binnen. We moeten kijken in welke mate een gemiddeld persoon de norm overschrijdt.'

Op Curaçao wordt de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de Europese Unie gehanteerd. Die is vastgesteld op 1. In het geval van het besmette varkensvlees is dat 2 tot 3. Voor Dwarkasing geen reden om alle varkens te ruimen.

'In andere landen was er sprake van een overschrijding van twee- tot driehonderd keer de norm. We maken nu een inventarisatie van de problemen met het varkensvlees. Voor het ruimen van de dieren hebben we geen wetgeving. We moeten dan ook nog een vergoeding vaststellen. En bovendien hebben we ook nog niet voldoende manschappen om een ruiming uit te voeren.'

Veterinaire Zaken controleert alleen vlees dat wordt aangeboden bij het abattoir. Vlees van dieren dat door particulieren wordt geslacht en vlees dat uit het buitenland komt valt daar buiten. Omdat ongeveer 95 procent van het varkensvlees op Curaçao uit het buitenland komt is de besmetting voor de consument nog weinig verontrustend.

Eerste professionele tennisser Curaçao geëerd met eigen tennisbaan

Jean-Julien Rojer onthult zijn eigen Court Jean-Julien Rojer


De eerste professionele tennisser in de Curaçaose tennisgeschiedenis, Jean-Julien Rojer, is afgelopen zaterdag geëerd met een eigen tennisbaan. Dat meldt Versgeperst.com vandaag, woensdag 10 december 2014.

Tennisclub R.C.C. in Mon Repos heeft één van de banen naar hem vernoemd. Rojer, die ooit lid was van de club, mocht de Court Jean-Julien Rojer onthullen.

Tijdens de ceremonie werd Rojer gehuldigd door de voorzitter van de tennisclub, Lucien van Wilgen, en Davis Cup-genoot en schoolvriend Raoul Behr.

De dag werd afgesloten met een vriendschappelijke dubbelwedstrijd waarin Rojer en Rasid Winklaar het opnamen tegen Mark Riebel en Nick van Rosberg. De winst ging naar Rojer en Winklaar met een eindscore van 6-3 en 7-6.

Leerkrachten te Galibi dreigen werk neer te leggen

School al twee weken zonder stroom en in vervallen staat


Leerkrachten verbonden aan de St. Antoniusschool van Galibi zijn van plan vandaag, woensdag 10 december 2014, in staking gaan, omdat er al twee weken geen stroom is. Groenten en vleeswaren die aan bederf onderhevig zijn, zijn weggegooid. Ook ontberen de leerkrachten vers brood. 

'We kunnen niet elke dag blikjeswaren eten', aldus een leerkracht, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag. 'En dit is geen goede ontwikkeling voor onze kinderen.'

De onderwijzers hebben gistermorgen aan het dorpsbestuur laten weten de situatie beu te zijn. De dorpsleiding heeft er direct werk van gemaakt en de bevoegde instanties benaderd voor een structurele oplossing.

Ook de dorpelingen zien de negatieve gevolgen van het niet hebben van een stroomvoorziening. Kinderen kunnen in de avonduren hun schoolwerk niet maken. Leerlingen die de VOS-scholen in Albina bezoeken moeten heel vroeg naar bed.

De leerkrachten van de plaatselijke school hebben ook last van de regen van de afgelopen twee dagen. Kinderen van de kleuter en het derde jaar moesten teruggestuurd worden naar huis, omdat hun lokalen onder water waren.

De stichting RKBO (Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs) betreurt de stroomsituatie. Behalve de stroomcrisis, verkeert de school in een vervallen staat. De dakplaten van het schoolgebouw zijn verrot. De muren zien er vies uit en het plafond moet vervangen worden.

Econoom Zunder pleit voor startersregeling beginnende ondernemers

Startersregeling zal bijdrage kunnen leveren aan transformatie van sterk op mijnbouw gerichte- naar meer gediversifieerde economie


De econoom Armand Zunder heeft afgelopen vrijdag de laatste cursus van dit jaar voor certificering van startende ondernemers afgesloten. Vierentwintig personen, waarvan dertien reeds een bedrijfje hebben opgezet, hebben een certificaat van deelname aan de cursus in ontvangst genomen. Dit jaar zijn de cursussen, die bestaan uit acht modules van twee uur, verzorgd in de districten Para en Paramaribo. In totaal zijn er dit jaar honderdentwee cursisten gecertificeerd, aldus laat Zunder vandaag, woensdag 10 december 2014, in een persbericht weten.

Het leerplan van de cursussen bestaat onder meer uit de modules:

Hoe ontwikkel je je bedrijfsidee tot een ondernemingsplan;
Het ondernemers- en startersklimaat in Suriname;
Marketing voor startende ondernemers;
De grondbeginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
Tips & tricks voor het opzetten van je eigen bedrijf;
Hoe zet je een hydroponics bedrijf op;
Analyse van een financieel plan voor startende ondernemers.

De cursussen zijn door Zunder en een ervaringsdeskundige op het gebied van hydroponics (landbouw in kassen) verzorgt. Volgens Zunder zijn van 2004 tot 2014 in totaal meer dan achthonderd personen te hebben gecertificeerd voor het starten van hun eigen bedrijf. De cursussen worden door Zunder zelf, ondersteund door enkele bedrijven zoals Self-Reliance, NBM, Hakrinbank, Uniqa en zo nu en dan door particuliere donateurs gefinancierd, waardoor de toegang voor deelname van de cursisten heel laagdrempelig is. Dit concept is door de initiatiefnemer ontworpen vanuit zijn overtuiging dat Suriname te weinig ondernemende ondernemers heeft en dat hier noch door de overheid en door de meeste bedrijfsorganisaties veel te weinig aan wordt gedaan.

Vooral de overheid legt het accent op macrozaken zoals onder andere wetgeving, export, directe buitenlandse investeringen, standaardisatie, concurrentiepositie en ga zo maar door. Terwijl men bezig is met deze macrozaken die vooral op de verbetering van internationale rankings zijn gericht, bestaat er geen startersregeling in ons land. Bovendien worden er voor de voorziening van uiteenlopende goederen en diensten buitenlandse ondernemers toegelaten, met alle mogelijke gevolgen van dien voor lokale starters op de middellange en lange termijn.

Een startersregeling is een samenhangend instrument van activiteiten die individuele ingezetenen van ons land uitnodigt om te gaan ondernemen en hierdoor een bijdrage te leveren aan de vergroting van het Bruto Binnenlands Product, aldus de econoom. Een dergelijke faciliteit begint met de instelling van een ‘window’ of instituut waar potentiële ondernemers in de ruimste zin van het woord van ‘up to date’ informatie kunnen worden voorzien.

Volgens Zunder is het besef bij overheidsinstanties, bij bepaalde particuliere instanties, maar ook bij vertegenwoordigers van de werknemers nog te weinig doorgedrongen, dat de individuele starters vaak de gaten in de markt zien en vaak innovatief zijn ingesteld. Uiteindelijk creëren de starters een voornaam deel van de productieve werkgelegenheid en bij succes kunnen zij ook een voornaam aandeel aan de belastinginkomsten van de staat bijdragen.

Suriname heeft, zo stelt Zunder, nu meer dan ooit een startersregeling nodig, want een startersregeling zal zeker ook een bijdrage leveren aan de transformatie van de sterk op de mijnbouw gerichte economie naar een meer gediversifieerde economie, waarin startende micro- en kleine ondernemingen kunnen groeien en bloeien.

Padieboeren teleurgesteld in Bankiersvereniging

Rijstboeren moeten met hun eigen banken financiële problemen aankaarten

'Niemand bekommert zich in dit land om de boeren'


De Bankiersvereniging heeft in een brief de Surinaamse Padie boeren Associatie (SPBA) laten weten, dat zij met de diverse banken en hun leidinggevenden gesprekken moet voeren en hen de problemen moet voorhouden. Veel boeren hangt faillissement boven het hoofd en daarom had de SPBA voorzitter Sigmund Proeve van de Bankiersvereniging schriftelijk gevraagd om een oplossing te brengen in deze zaak.

Harrinanan Oemraw zegt vandaag, 10 december 2014, in een reactie op Starnieuws dat er per brief meegedeeld is, dat de individuele banken moeten nagaan in hoeverre zij de boeren kunnen helpen. Dit zouden alle boeren die hypothecaire problemen hebben en hun bezittingen dreigen te verliezen, moeten doen.

'Wij zijn teleurgesteld. Dit antwoord hadden wij echt niet verwacht van de Bankiersvereniging. Niemand in dit land bekommert zich om de boeren. Wij hebben al genoeg gesprekken gevoerd en daarna hadden wij besloten om de Bankiersvereniging te benaderen',
aldus Oemraw.

De SPBA-voorzitter rekende op een verzachtende rentevoet en dat er een termijnregeling getroffen kon worden met de boeren die failliet dreigen te gaan.

Volgens Oemraw nemen landbouwers steeds meer schulden op zich in de hoop om een goede verkoopprijs te krijgen, waardoor zij hun schulden kunnen aflossen. De afgelopen drie seizoenen lag de opkoopprijs van een baal natte padie ver beneden de kostprijs. Hierdoor zijn de boeren in een diepere put beland en kunnen zij hun schulden niet aflossen. Hun bezittingen worden op een gegeven moment dan geveild door de bank.

Oemraw zegt dat hij het niet hierbij zal laten. De SPBA overweegt andere stappen te ondernemen.

Advocaat Monorath: 'Naleving mensenrechten laat te wensen over'

'Mensen moeten zelf voor hun rechten vechten, daarom worden zoveel petities ingediend'


'Suriname heeft een bijzonder sterke Grondwet, waarin alle mensenrechten gegarandeerd zijn, maar de naleving van deze rechten laat nog te wensen over.' Dit zegt advocaat Harish Monorath vandaag, woensdag 10 december 2014, in Ware Tijd in het kader van de internationale VN Dag van de Mensenrechten. 

Opeenvolgende regeringen hebben volgens hem weinig gedaan om de rechten van de Surinaamse burger te verbeteren. Ook hebben ze zich nauwelijks ingezet voor bewustwording over mensenrechten. 'Mensen moeten zelf vechten voor hun rechten, daarom zie je dat men petities indient bij de Assemblee.'
 
Vaak worden rechten van burgers geschonden, maar door onwetendheid wordt dit geaccepteerd. 'Wat we in Suriname zien, is dat men zich voor wat mensenrechten betreft alleen richt op moorden en genocide, bijvoorbeeld de 8 Decembermoorden en de binnenlandse oorlog. Veel mensen moeten zich nog bewust worden van hun rechten.'

Het tekort aan rechters en griffiers bijvoorbeeld maakt dat rechtsprocessen langer duren. 'Dit is ook een manier van mensenrechtenschending.'

Jaarlijks wordt op 10 december wereldwijd stilgestaan bij de rechten van de mens. Het thema dat de Verenigde Naties dit jaar heeft gekozen is 'Mensenrechten 365'. Hiermee wil de organisatie duidelijk maken, dat elke dag aandacht moet worden besteed aan de rechten van de mens.

De voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV), Betty Goede, zegt dat het hard nodig is het hele jaar door stil te staan bij dit onderwerp. 'We houden ons nog te weinig hiermee bezig, terwijl er elke dag sprake is van mensenrechtenschending.' Met name kinderen en vrouwen zijn volgens Goede slachtoffer van schending van mensenrechten.

'Is meneer Bouterse uw familie?'

Doekhie (NDP) vraagt zich af of politie wel antecendenten- en milieuonderzoek heeft verricht inzake studenten RAIO


Rachied Doekhie, NDP-Assembleelid en hoofdbestuurslid van de NDP, zegt vandaag, woensdag 10 december 2014, in het Dagblad Suriname, dat toen zijn dochter Chantal Doekhie zich had opgegeven voor de RAIO-opleiding, de politie haar maar een vraag had gesteld. ‘Is meneer Bouterse uw familie?’ 

Vanwege het feit dat Doekhie en Bouterse contact hadden met elkaar werd haar milieuachtergrond niet goed bevonden om haar door te laten op de RAIO-opleiding.

Deze kwestie werd door Doekhie aangekaart in het De Narionale Assemblee. Vervolgens werden drie personen van de RAIO (Rechterlijke Ambtenaren In Opleiding) opleiding afgevoerd door minister Edward Belfort van Justitie en Politie.

Doekhie stelt, dat hij geen personen bespreekt, maar de essentie van het geheel wil accentueren. ‘Ik heb niets dan ook niets tegen geen enkele vrouw van geen enkele minister. Dat arm kind weet zelfs niet eens van enige toeten en blazen.’ Voor hem is het ook niet van belang of Belfort wel of niet bevoegd is om de personen af te voeren, aldus de krant.

De politicus is wel benieuwd of de Surinaamse politie naar Guyana is geweest voor het plegen van een antecedenten- en milieuonderzoek van de persoon in kwestie. ‘Is de politie gaan onderzoeken met welke personen zij allemaal in contact was?’ Dit was de politie wel komen onderzoeken toen het de dochter van Doekhie betrof.

Tegelijkertijd werpt hij de volgende vraag op: ‘Denk je dat een agent met een streep op zijn schouder het verleden en de achtergrond van de vrouw van een minister gaat onderzoeken? Geloof je dat?’

Volgens Doekhie wordt een andere wending gegeven aan dit probleem. De afgevoerde personen proberen hun uitzetting uit de RAIO opleiding te bevechten voor de rechter. Wat Doekhie wil verduidelijken is, dat het niet gaat om door wie zij uit de opleiding zijn gezet. Het gaat erom of bij hun aantreden er daadwerkelijk een antecedenten- en milieu onderzoek heeft plaatsgevonden.

Strafzaak tegen ondernemer Ewald T. uitgesteld tot 12 januari

Ondernemer verdacht van ontvoering en mishandeling


In de strafzaak tegen ondernemer Ewald T, die samen met zijn twee comparanten Djaswamkoemar S. en Mohammed M., terecht staat voor ontvoering en mishandeling, zal op 12 januari 2015 begonnen worden met getuigenverhoor. De zaak werd afgelopen maandag officieel door de Officier van Justitie aan de rechter voorgedragen, aldus bericht vandaag, woensdag 10 december 2014, het Dagblad Suriname.

Ewald wordt ervan verdacht op 10 mei 2014 Aziz Khalied te hebben ontvoerd en daarna te hebben mishandeld. Uit verklaringen van het slachtoffer blijkt, dat Ewald twee veiligheidspersonen had gestuurd om hem op te halen, vermoedelijk onder valse voorwendselen. Hij werd gebracht naar het woonadres van Ewald, waar hij zou zijn mishandeld.

Na de mishandeling en bedreiging met een vuistvuurwapen werd Khalied gebracht naar een zandput achter de Helena Christinaweg. Daar zouden de handelingen zijn voortgezet.

De verdachte Ewald was vanaf het voorval ondergedoken en heeft zich in bijzijn van zijn advocaat op maandag 12 mei vrijwillig gemeld bij de politie. De verdachten zijn allemaal achteraf door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld.

Gedurende zijn hechtenis was Ewald twee dagen opgenomen in het ziekenhuis vanwege gezondheidsproblemen, waarover twijfels zijn geopperd in de pers, aldus het Dagblad Suriname.

 Na de zaak van Aziz Khalied deed ook een andere persoon uit Saramacca aangifte van een min of meer gelijksoortige mishandeling door Ewald. Deze vermeende mishandelde zou op- en aanmerkingen hebben gemaakt over de wijze van uitvoeren van graafwerkzaamheden onder supervisie van de verdachte.

De verdachten worden bijgestaan door de advocaten Irwin Kanhai en Benito Pick.

Consumentenbond Suriname: 'Consumentenzaken van HI werkt alleen met verenigingen'

Consumentenzaken weerspreekt kritiek voorzitter Balker van Consumentenbond


‘Alhoewel de Consumentenbond Suriname reeds een aantal jaren tot op heden opkomt voor de belangen van de Surinaamse consument, staat zij in dit geval terughoudend om zitting te nemen in het door de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie (HI) op te richten consumentenplatform’, zegt Rudy Balker, voorzitter van de Consumentenbond, zo bericht het Dagblad Suriname woensdag 10 december 2014.

Als reden hiertoe geeft Balker op de afkeurenswaardige wijze waarop de afdeling Consumentenzaken nepotisme toepast bij het uitstippelen van haar beleid naar de consumentenorganisaties toe.

‘Er zijn vier consumentenorganisaties. En wij zien dat ze maar één consumentenorganisatie betrekken bij alles. Omdat ze ervan uitgaan dat de Consumentenbond een stichting is, willen ze de Consumentenbond niet betrekken. Consumentenzaken werkt alleen met verenigingen. Men zoekt gewoon een reden om ons erbuiten te houden, omdat als wij erbij zijn wij van het gesjoemel daar binnen overtuigd zullen zijn’, zegt Balker.

‘Wat wij willen, is dat HI de gehanteerde discriminatie opschort en gebruik maakt van alle andere consumentenorganisaties in belang van de Surinaamse consument. Door niet zonder meer zitting te nemen in het boven genoemd platform wil de Consumentenbond Suriname een ernstig signaal sturen richting de beleidsmakers om nepotisme buiten hun ministerie te houden’, aldus Balker.

Het hoofd van de afdeling Consumentenzaken, Daniëlla Sumter: ‘Ik vind het heel erg jammer dat Balker dat moet aangeven. Er zijn werkelijk vier organisaties. Ik kan u zelfs bewijzen dat bij elke relevante vergadering alle vier organisaties worden uitgenodigd. Wat mij heel erg hindert, is dat Balker alleen reageert wanneer hij zin heeft om te reageren en hij eigenlijk bijna niet meedoet wanneer wij het belang van de consument voorop stellen. Het is heel erg jammer te vernemen, dat hij vindt dat hij als gevolg van het feit dat hij zegt dat hij de gedachte heeft dat er nepotisme is, dat dat hem moet tegenhouden om te werken aan het belang van de consument. Het feit dat hij zelf toegeeft dat hij uitgenodigd is geworden, geeft aan dat hij bij elke zaak is betrokken.'

AdeKUS wil WiFiop 'strategische locaties' op universiteitsterrein

Universiteit krijgt eigen WiFi Café


Op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft de eerste implementatiefase van het draadloos internet (WiFi) voor studenten plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van geïnstalleerde apparatuur waarover de AdeKUS reeds beschikte en apparatuur en bandbreedte die zijn geschonken door Telesur. 

In de komende weken zal een evaluatie plaatsvinden waarbij de studenten wordt gevraagd om een enquêteformulier in te vullen. De resultaten die uit dit onderzoek voortvloeien, zullen worden gebruikt om waar nodig de kwaliteit van de WiFi-verbinding te verbeteren. Dit laat het bestuur van de universiteit in een verklaring weten, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 december 2014.

Het is de bedoeling om strategische locaties op de campussen van de AdeKUS (Leysweg en Kernkampweg) van optimaal WiFi-internet voor de studenten te voorzien. Dit houdt niet in dat elke vierkante millimeter van de campus over WiFi-internet zal beschikken. Hierdoor worden de kosten beperkt gehouden en worden middelen efficiënt aangewend. De strategische locaties zijn onder andere collegezalen, gangen bij collegezalen, bibliotheken, kantine of eetgelegenheden en studie/discussie/vergaderruimtes. Door de AdeKUS zal ook een speciaal WiFi Café worden opgezet en ingericht op de campus.

De universiteit zal na het evaluatieonderzoek fase 2 uitrollen, namelijk uitbreiding van de WiFi-dekking. Deze fase wordt momenteel voorbereid. Tijdens fase 2 zal oud-apparatuur worden vervangen met nieuwe en betere apparatuur en zullen er meer access points ten behoeve van WiFi hotspots worden aangelegd. Het streven is om 90 – 100% van alle strategische locaties in april 2015 voorzien te hebben. Verder wordt aan andere randvoorwaarden gewerkt, zoals het aanleggen van meer stopcontacten voor het kunnen opladen van apparaten zoals laptops en tablets.

Gesteld kan worden, aldus de universiteit in haar verklaring, dat de WiFi-dekking nu reeds een voldoende spreiding heeft op beide campussen, waarbij uit metingen duidelijk blijkt dat het aantal gebruikers en de gebruikte bandbreedte toeneemt.

Via interne mededelingen wordt met een dekkingskaart bekendgemaakt waar de WiFi hotspots op de campus zich bevinden.

Surinaamse aannemers vinden minister Rusland 'respectloos'

Minister van Financiën vindt uitbetaling aannemers geen prioriteit van regering


De Algemene Aannemersvereniging (AAV) vindt het ronduit respectloos dat minister Andy Rusland van Financiën publiekelijk zegt, dat de uitbetaling van aannemers niet tot prioriteit van de regering behoort. 

'Het getuigt van gebrek aan respect en verantwoordelijkheidsbesef voor het Surinaams bedrijfsleven, de motor van de economie', zegt AAV-voorzitter Anthony Wong vandaag, woensdag 10 december 2014, in de Ware Tijd.

AAV is bezig alle aannemers, bij wie de overheid betalingsachterstanden heeft, bijeen te krijgen om de regering als collectief te vragen haar betalingsplicht na te komen.

Minister Rusland liet eerder weten, dat de financiële verplichtingen van de overheid tegenwoordig gerangschikt zijn en dat sociaalmaatschappelijke taken zoals de gezondheidszorg, onderwijs en lonen van ambtenaren voorkeur genieten.

Er zijn volgens Wong veel aannemersbedrijven genoodzaakt hun deuren te sluiten, 'omdat de overheid zo slordig met deze productiesector omgaat'. Wong is ervan overtuigd dat ondernemers in andere sectoren hier ook last van hebben. De vereniging roept de regering op nog vóór de feestdagen aan haar betalingsverplichting te voldoen.

Voorzitter Staatsolie Werknemersorganisatie voorzichtig positief over nieuw ingeslagen goud weg Staatsolie

Read: 'Regering kan via omweg geld lenen van Staatsolie met bedrijfsvermogen als borg'

'Er is een verschuiving van bedrijfskundig leidinggeven naar politiek'


Lloyd Read, voorzitter van de Staatsolie Werknemersorganisatie (SWOS), zegt vandaag, woensdag 10 december 2014, op Starnieuws, dat hij elke positieve ontwikkeling binnen Staatsolie toejuicht, maar dat hij ook gemengde gevoelens heeft over de nieuwe weg die Staatsolie is ingeslagen, de weg van goud.

Staatsolie is partner geworden van Suriname Gold Company LLC (Surgold) en komt in met 25 procent van de investeringskosten van de op te zetten grote goudmijn van Surgold/Newmont in het Meriangebied. De eerste deelbetaling van 83 miljoen Amerikaanse dollar is afgelopen maand al overgemaakt. Het Merian Goudproject omvat een investering van 900 miljoen tot 1 miljard Amerikaanse dollar.

Read stelt, dat Staatsolie de grootste verdiener van het land is en heel veel betekent voor de economie. 'Het betekent dat Staatsolie geld kan lenen en veel schulden kan maken, omdat hij veel verdiencapaciteit heeft. Daarin schuilt nu het gevaar, omdat regeringen via een omweg geld kunnen lenen via Staatsolie waardoor het bedrijfsvermogen als borg staat.'

Ofschoon Read stelt dat het bedrijf 'gelukkig' bedrijfskundig wordt gerund, bekruipt hem 'terecht of onterecht' het gevoel dat Staatsolie in een positie wordt gemanoeuvreerd waarbij langzaam maar zeker meer de politiek meer besluiten neemt wat indruist tegen de bedrijfskundige leiding, zo schrijft Starnieuws.

De SWOS-voorzitter is bezorgd, omdat hij een verschuiving bemerkt van bedrijfskundig leidinggeven naar politiek. 'Er zit een spanningsveld in, ik hoop dat ik ernaast zit.'

Hij wil de documenten die ten grondslag liggen van de partnerschap van Staatsolie en Surgold inzien, zodat hij een goed overzicht heeft en zaken naar de bondsleden overtuigd kan doorgeven. 'Het heeft te maken met zakelijkheid. We willen de werkgelegenheid op de middellange en lange termijn garanderen en daarmee ook de continuïteit van het bedrijf.'

De goudsector is een totaal andere branche dan de olie-energiesector waarin Staatsolie actief is.  'Normaal investeer je in je eigen branche en lopende projecten. Daarnaast heeft het bedrijf ook renteverplichtingen.'

Read vindt dat het bedrijf plotseling door de aandeelhouders wordt geduwd in allerlei politieke besluiten waarbij investeringen en planningen moeten worden bijgesteld. Zo moesten investeringen in de Staatsolie Powerplant die voor 2016 waren gepland, een jaar worden vervroegd. 'Dat legt een enorme druk op het bedrijf. Staatsolie is weerbaar, maar kan niet geen een continue druk.' De vakbondsleider roept het heel Surinaams volk op om de vinger op de pols te houden, omdat Staatsolie een directe impact op de samenleving heeft

Kredietbeoordelaar Moody's voorzichtig positief over economisch groeivooruitzicht Suriname

Moody's: Suriname heeft relatief lage staatsschuld

'Fiscaal vooruitzicht niet zo gunstig'


Suriname’s notering bij kredietbeoordelaar Moody's toont een evenwicht tussen gunstige groeivooruitzichten en een relatief lage staatsschuld én een verhoogde economische en fiscale kwetsbaarheid van prijsschommelingen van grondstoffen en lage institutionele capaciteit. Dat is de conclusie van het jongste Moody’s rapport over Suriname dat op 4 december is uitgegeven. Starnieuws bericht hier vandaag, woensdag 10 december 2014 over.

De minerale rijkdommen van het land ondersteunen de positieve economische vooruitzichten, met een investering tot 1 miljard Amerikaanse dollar – zo’n 17 procent van het verwachte BBP in 2014 – in het goudproject in het Meriangebied van Surgold/Newmont. De bouw van de goudmijn zal ongeveer twee jaren duren. Ondanks de snelle economische groei, voorspelt het ratingsbureau dat de overheidsschuld in 2014-2015 met ongeveer 26 tot 27 procent van het BBP zal toenemen. In 2009 bedroeg de staatsschuld nog minder dan 16 procent van het BBP.Moody’s heeft de notering van Ba3 positief van februari 2014 gebracht naar stabiel. Ofschoon de Ba3 notering van Suriname in staat is geweest de toename van de staatsschuld te weerstaan, geeft Moody met zijn verlaging van de vooruitzichten naar stabiel aan dat de fiscale prestaties zijn verslechterd. Ook zijn de fiscale vooruitzichten minder gunstig door de steeds dalende grondstoffenprijzen. Suriname is voor zijn inkomsten sterk aangewezen op de goud- en oliesector. De goud- en olieprijzen tonen al maanden een dalende lijn.

In het rapport schrijft Moody’s, dat het beleidskader van het land in de afgelopen tien jaar aanzienlijk is gestabiliseerd. De zwakke institutionele capaciteit blijft echter een belangrijke kredietbeperking. Hoewel de opbouw van deviezenreserves in de laatste jaren de kwetsbaarheid van het land voor ongunstige externe schokken heeft verminderd, blijven de overheidsbalans en de economie als geheel in hoge mate blootgesteld aan de schommelingen van de grondstoffenprijzen.

De autoriteiten hebben gewerkt aan de instelling van een onafhankelijk stabilisatiefonds dat de prijsschommelingen van de grondstoffen zou kunnen opvangen. Het fonds moet ook de uitgaven van beschikbare inkomen uit meevallers uit de grondstoffenindustrie verminderen. Het stabilisatiefonds is gestuit op politieke obstakels.

Een aanhoudende daling van het begrotingstekort, dat gesteund wordt door een afnemende overheidsschuld, zou kunnen leiden tot een positieve notering van het ratingsbureau. Ook substantiële fiscale besparingen in een onafhankelijk welvaartsfonds zouden daartoe kunnen bijdragen.

Moody’s stelt verder in haar rapport, dat het versterken van het budgettair en fiscaal kader door institutionele verbeteringen die fiscale schommelingen verminderen, ook zou kunnen leiden tot een opwaardering van de overheid. In het ander geval kan de notering naar beneden worden bijgesteld als de begroting verder ontspoord, de schuldenlast groter wordt of de economische vooruitzichten wezenlijk worden verzwakt.

Moody’s heeft Suriname getoetst op zijn economische kracht, zijn institutionele vermogen, fiscale kracht en risico-gevoeligheid.

Ontevredenheid onder oud-militairen over gronduitgiftebeleid Defensie

Jameson: 'We moeten aan een soort kansspel deelnemen'
Slechts door loting kunnen ex-militairen in aanmerking komen voor slechts 20 kavels te Commewijne

'Defensie houdt ons een worst voor'


Ex-militairen zijn ontevreden over het gronduitgiftebeleid van het ministerie van Defensie. De ex-soldaten kunnen door loting in aanmerking komen voor een van de slechts twintig bouwkavels van het verkavelingsproject Bel A Soir in Commewijne. 

'De twintig kavels zijn niet eens een druppel op een gloeiende plaat. Defensie houdt ons een worst voor', zegt Waldo Jameson, voorzitter van de Surinaamse Veteranen en Ex-militairen (SVEM) vandaag, woensdag 10 december 2014, in de Ware Tijd.

Jameson stelt, dat de behoefte voor een stuk grond groot is onder de ex-militairen en dat de SVEM driehonderd mensen heeft geregistreerd. 'Andere instanties kunnen wel ervoor zorgen dat in een keer tweehonderd grondpapieren worden uitgereikt. Dat kan Defensie niet doen, waardoor we aan een soort kansspel moeten meedoen.'

Het SVEM-bestuur zal in de loop van vandaag bijeenkomen om zich te buigen over de zaak. Daarna zal hoogstwaarschijnlijk een algemene ledenvergadering komen. 'Ik kan wel zeggen dat de leden erg verhit zijn en dat ze willen dat de vereniging haar stem laat horen', aldus Jameson.

De ex-militairen kunnen zich tot uiterlijk 15 december registreren voor de loting die 22 december plaatsvindt.

Jameson kan zich ook niet vinden in bepaalde voorwaarden waaraan de ex-militairen moeten voldoen om aan de loting mee te mogen doen. Ze moeten over een maandelijkse inkomen beschikken en in staat zijn een financiële bijdrage te leveren voor de aanleg van wegen, lozingen, elektriciteit en watervoorzieningen.

'Niet alle ex-militairen hebben een maandelijks inkomen en hoe verder met deze groep?' Volgens Jameson heeft de overheid tot nu toe 55 ex-militairen in dienst genomen.

Paramaccaners willen traditionele rituelen houden te Gowtu Bergi - Surgold/Newmont lijkt wens lokale bevolking te negeren

Officiële ceremonie start opzetten Merian-goudmijn vandaag

Surgold/Newmont op hoogte wens Paramaccaners


Adriaan Adawde, voorzitter van de Paramaccaanse onderhandelingscommissie (POC), zegt vandaag, woensdag 10 december 2014, op Starnieuws, dat alvorens het officiele startsein later vandaag wordt gegeven te Gowtu Bergi in Langatabiki voor het opzetten van de Surgold/Newmont Merian-goudmijn, traditionele rituelen gehouden moeten worden. Volgens Adawde zijn daarvoor duidelijke afspraken gemaakt met Surgold.

'Gowtu Bergi is niet eenvoudig. Misschien weten sommige mensen het niet, maar een aantal personen heeft het leven onder het puin gelaten',
zegt Adawde.

Recent nog is de Surgold-leiding er op gewezen, dat de plaatselijke gemeenschap persisteert dat de rituelen eerst voortgang moeten vinden. Wat er precies zal gebeuren kan de POC-voorman nog niet zeggen.

Het traditioneel gezag verschijnt vandaag niet bij het startsein van de goudmijn. Granman Samuel Forster, die enige tijd wegens ziekte in de stad vertoeft, ontving pas gistermiddag om twaalf uur een uitnodiging van de Staat om aanwezig te zijn. Aangezien de granman niet zou kunnen afreizen naar het gebied, zou hij één van zijn dignitarissen moeten inlichten wat die namens de stamgenoten zou zeggen op de bijeenkomst. 'Bovendien kan je niet een dag voor de activiteit een uitnodiging sturen, terwijl je weet hoe het traditioneel gezag werkt', stelt Adawde.

De gezagdragers waren wel door Surgold uitgenodigd. In eerste instantie was niemand van de Paramaccaanse stam voor een toespraak opgevoerd, terwijl er in het gebied waar zij jaren woont, wordt gewerkt.

Adawde ontkent dat de Paramaccaners moeilijk doen om een uitnodiging en tegen ontwikkeling van het gebied zijn. 'Er wordt in Paramaccaans gebied gewerkt en de samenleving moet gekend worden als partner. Wij wonen er al jaren en zullen daar ook blijven.' Volgens hem is er wel rede voor de stam om haar stem te laten horen. Een aantal zaken moet nog geregeld worden. Hierover wil hij echter niet uitweiden. Er wordt binnenkort mogelijk een persconferentie belegd om de samenleving te informeren wat er gaande is.