donderdag 25 december 2014

ABOP Kerstboodschap: 'Door te werken aan hechtere eenheid van onze natie kunnen levensdoelen gerealiseerd worden'

'Armoedecirkel doorbreken door kansen te bieden aan kansarmen'


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) heeft ook in deze bezinningsvolle periode een kerstboodschap voor alle Surinamers. 'Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagen (Lucas 2:14)', is wat de engelen zongen bij de geboorte van Jezus Christus duizenden jaren geleden zoals het in de Bijbel staat. 

Vandaag vieren christenen wereldwijd deze geboorte en ook wij van de ABOP staan stil bij deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis. Jezus Christus kwam voor vrede op aarde en bevrijding van elke vorm van onderdrukking van de mensheid en dit zijn ook basisbeginselen waar de partij voor staat.
Laten wij op deze dag ons beijveren om in vrede te leven met alle mensen, liefde te tonen door te geven en te delen en alle mensen accepteren hoe verschillend ze ook mogen zijn.

De democratische principes: vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid waar de ABOP voor staat, gaan hand in hand met een menswaardig bestaan.


Om deze rechten te kunnen beleven is het belangrijk dat er een evenwichtige spreiding is van welvaart en welzijn voor eenieder in Suriname. En dat is precies waar de ABOP zich onder meer voor beijvert. Door te werken aan een hechtere eenheid van onze natie kunnen deze levensdoelen gerealiseerd worden.


De ABOP is een nationale partij geworden waar niet alleen marrons maar ook Javanen, Hindostanen, Inheemsen, Chinezen en overige etniciteiten een thuis hebben gevonden.
Door kansen te bieden aan de kansarmen zijn wij ervan overtuigd dat de armoedecirkel doorbroken wordt en dat met de natuurlijke hulpbronnen, de wijsheid en kennis en door te investeren in de mens, gezorgd wordt voor de broodnodige ontwikkeling van land en volk.

Met gezamenlijke inspanning vanuit alle lagen van de samenleving zal het zeker lukken om Suriname in al zijn facetten tot ontwikkeling te brengen.
Deze ontwikkelingsrichting is door de ABOP al ingezet mede door het participeren in de regeringscoalitie waarbij verschillende ontwikkelingsdoelen zijn gerealiseerd.

De ABOP laat zich bij het ontwikkelen van hogere welvaarts- en welzijnsdoelen inspireren door het geloof in God. Hij zond zijn zoon om voor ons Het Licht op aarde te zijn en net als deze redder en bevrijder wil de zonnige partij ook verlichting brengen in alle uithoeken van het land.
Laten wij vooral tijdens deze kerstperiode ons gezamenlijk beijveren om verlichting te brengen voor onze medemens. Laat de boodschap van vrede, liefde en bevrijding ook tot u hart doordringen en creëer net als de ABOP kansen voor kansarmen in uw eigen omgeving.

Namens de voorzitter van de ABOP, het hoofdbestuur, en alle partijstructuren alsook sympathisanten en leden wensen wij u een vreugdevolle, vredelievende en liefdevolle kerst toe.

Startsein aanleg erfkranen te Goede Verwachting: bewoners moeten voor water gaan betalen

SWM gaat zo'n 1.500 huishoudens van erfkranen voorzien

Waterleidingmaatschappij wil dat overheid station Flora uitbreidt om meer water te kunnen krijgen voor Goede VerwachtingSymbolisch werd gisteren te Goede Verwachting het startsein gegeven voor de aanleg van erfkranen op twee erven in de woonwijk, waar al erfkranen zijn aangelegd. De blauwe kranen langs de weg in die buurt, waar de bewoners gratis hun water haalden, gaan verwijderd worden. All huishoudens moeten zich zaterdag en maandag gaan registeren en in de toekomst voor hun watergebruik gaan betalen. Dat bericht de Ware Tijd Online vandaag, donderdag 25 december 2014.

Het NDP-Assembleelid André Misiekaba kon, volgens de krant althans, 'zijn blijdschap moeilijk onder woorden brengen'.

Om water te krijgen moeten de mensen nu nog vanaf de vroege ochtend kilometerslange afstanden afleggen en vervolgens nog in de rij staan. 'Het komt zelfs voor dat er vechtpartijen uitbreken bij de kranen', zei Misiekaba. Hij drukte de bewoners daarom op het hart om tijdig al hun zaken in orde te maken om een erfkraan te kunnen krijgen.

Technisch directeur Alwin Linger van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij stelt, dat gefaseerd de overstap gemaakt zal worden naar erfkranen. Ongeveer 1.500 huishoudens, verspreid over drie blokken, moeten van een dergelijk erfkraan voorzien worden. Volgens Starnieuws vandaag bedragen de kosten voor het opzetten van een erfkraan Srd 1.900. Hiervoor is volgens de nieuwswebsite een betalingsregeling getroffen met de gebruikers. Overigens schrijft Starnieuws dat het zou gaan om 200 gezinnen......

Maar, er is nog niet voldoende water beschikbaar om alle huishoudens optimaal te voorzien. Linger zegt dat de maatschappij daarom een beroep gaat doen op de overheid om het station in Flora uit te breiden. Via een lange buis naar Goede Verwachting kan er dan meer water geleverd worden. Daarvoor is er ongeveer Srd7 miljoen nodig, aldus Linger.

Kersttoespraak minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken

'Kerstperiode geeft vernieuwde kracht om verder te werken aan de ontwikkeling van ons land'
 
'Politieke tegenstanders en critici ten spijt met de ondersteuning van gemeenschap gaan wij door'


Landgenoten, geliefde broeders en zusters,

Het is de vooravond van Kerstmis en Nieuwjaar. En op deze vooravond van Kerstmis wil ik namens de President en de Regering van de Republiek Suriname de vreugde van dit familiefeest van harte met u delen.

De viering van het kerstfeest is een zeer geschikt moment om in diepe overdenking de betekenis van Kerst voor de gelovigen en onze natie te benadrukken. Vanwege het feit dat deze viering valt in het laatste gedeelte van het jaar, is het niet enkel een moment om de geboorte van Jezus Christus te gedenken en zich daarbij te bezinnen, maar ook een moment voor evaluatie, inventarisatie en introspectie van wat we ons hebben voorgehouden te doen in het afgelopen jaar en wat wij daadwerkelijk hebben bereikt. Voor de regering geldt dat voor de afgelopen vier jaar, een periode van hard werken en inlossen van beloftes die zijn gedaan aan het volk. Een zware, maar dankbare taak.
Voor christenen betekent Kerst de komst van Jezus Christus. Hij was de lang verwachte Messias en Redder. De diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze aarde te komen. God koos bewust voor deze manier om de mensheid te redden van zonde en onrechtvaardigheid.

Kerst kenmerkt zich ook door het overvloedige licht en staat ook wel bekend als het feest van het Licht. En zeer toepasselijk noemde Jezus zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld brengt Hij immers Licht en Vrede, zoals geopenbaard met zijn komst. De Kersttijd is een periode van verbeterde intermenselijke relaties, blijdschap, goede wensen en vernieuwde intenties. Mensen geven meer voor mensen, niet alleen in het onderling contact, doch ook in materiële zin.
Als religieuze feestdag geeft Kerst als zodanig uiting aan het belang van de religieuze dagen. Een familiefeest waarbij mannen en vrouwen, vaders, moeders, zonen, dochters, vrienden en kennissen, een ieder bijeenkomt om de onderlinge banden en de relaties met anderen te bevestigen en te verstevigen. Deze contactmomenten leiden ongetwijfeld tot het bewerkstelligen van liefde, respect en harmonie.

De politieke en maatschappelijke realiteit in de wereld lijkt echter in diverse delen op deze aardbol in schril contrast te staan met de sfeer van Kerst. De vreugde van Kerstmis wordt namelijk overschaduwd door vele misstanden en ongewenste situaties zoals oorlogen tussen en binnen landen, tussen etnische en religieuze groepen, terroristische daden waarbij vele mensenlevens verloren gaan, ziektes en epidemieën zoals HIV-aids en Ebola, onderdrukking van vrouwen en meisjes, kinderarbeid en ga zo maar door.

Al deze verschijnselen doen ons beseffen dat er nog veel obstakels zijn die de mensheid moet overbruggen. Deze feiten doen ons ook realiseren dat de zo gewenste vrede die inherent is aan het kerstfeest nog lang niet bereikt is. Het is daarom goed om God te eren, de Schepper in de Hoge, de Alwetende. Want enkel met zijn hulp en kracht zal het ons lukken om gezamenlijk naar manieren te zoeken om de Vrede op aarde te bewerkstelligen, zodat wij gelukkig met elkaar kunnen samenleven.
Grote delen van onze gemeenschap maken zich aan de vooravond van Kerstmis op om individueel, in gezinsverband of anderszins de kerstdagen op een gepaste manier te vieren. Kerstbomen worden opgezet, huizen, tuinen, parken en pleinen worden sierlijk geïllumineerd, er worden cadeautjes uitgewisseld en feestmaaltijden genuttigd. Doch, de feestelijkheden mogen niet beperkt worden tot onszelf, maar wij dienen ook aandacht te besteden aan de minderbedeelden, mensen met een beperking, kinderen en volwassenen in opvanginstellingen die niet in staat zijn op gepaste wijze het kerstfeest te vieren.

We dienen in deze periode extra liefde te geven en aandacht te schenken aan hen die ondersteuning nodig hebben. Laten wij dus bij de viering van kerst 2014 deze groepen broeders en zusters niet vergeten. Het Leger des Heils en vele andere organisaties zetten zich in de kerstperiode extra in ter ondersteuning van de behoeftigen, maar daarmee is niet gezegd dat de situatie van deze groepen langdurig wordt verbeterd. De regering ziet juist hierin voor haar de taak weggelegd om te zorgen voor die duurzame welvaart en daarmee welzijn, en werkt met man en macht om dat te verwezenlijken. Sociale programma's voor financiële en immateriële ondersteuning, medische verzekering en een basispensioen, begeleiding, toegankelijkheid van onderwijs, maar ook huisvestingsinitiatieven zullen hiertoe een bijdrage leveren.

Politieke tegenstanders en critici ten spijt, met de ondersteuning van de Surinaamse gemeenschap zullen wij doorgaan op de ingezette weg om dit mooi land, ons paradijs, naar het gewenste ontwikkelingsniveau te tillen. Na de take-off fase zijn wij momenteel in de fase van industriële rijping, de fase waarin de goud en aardolie-industrie een cruciale rol zullen spelen, waar de productie van steenslag en andere mineralen maar ook de landbouw en visserij de nodige inkomsten zullen vergaren om het welvaartsniveau waar wij naar streven te kunnen bereiken.

De Kerstperiode aan het eind van dit jaar geeft ons de inspiratie om niet alleen het volgend jaar, maar ook de periode daarna, met vernieuwde kracht verder te werken aan de ontwikkeling van ons land. Wij grijpen deze periode aan en laten onze gedachten gaan over de richting waar wij naar toe willen, maar ook om de relatie met onze Schepper te verstevigen. Kerst is niet enkel een moment om te feesten. Niet vergeten moet worden dat de essentie van alle religieuze feestdagen zit in het op diepzinnige wijze overdenken van de zin van het leven. Met het geloof in de Almachtige zullen we ongetwijfeld geraken tot die bewustwording en een welvarende natie vormen, waarin alle Surinamers met plezier en zonder zorgen kunnen toeven.

In deze sfeer, de sfeer van Kerstmis, wens ik U allen, mede namens de president en de regering van de Republiek Suriname, een gezegend en vredig Kerstfeest toe, maar ook een zalig uiteinde en een sprankelend 2015.

Ik dank u!