woensdag 31 december 2014

Pagara-estafette in Nieuw Nickerie trekt meer bezoekers dan in 2013

(Bron foto's: BIC Nickerie)
1.400 Meter pagara de lucht in gadegeslagen door zo'n 5.000 bezoekers


De pagara-estafette in Nieuw Nickerie is vanmiddag, woensdag 31 december 2014, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Nickerie, een groot succes geworden. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh, die het geheel aanstak, zei voorafgaand daaraan dit te doen in de hoop dat alles goed zal gaan in 2015.


De pagara-estafette, bezocht door zo'n 5.000 mensen en dat is ongeveer 1.000 meer dan in 2013, begon op de hoek van de A.K. Doergastraat en Emmastraat, ging vervolgens via de G.G. Maynardstraat, Landingstraat en R.P. Bharosstraat naar het eindpunt, voor het politiebureau van Nieuw Nickerie.

De middag werd voortgezet met optredens van Diamond 2000 uit Nederland en Sweet Melodys uit Nickerie.

De brandweer is tevreden over het verloop. De activiteiten in Nieuw Nickerie zullen tot negen uur vanavond doorgaan.

Vooral zeer jonge vuurwerkslachtoffertjes te betreuren....


Suriname telt zeven slachtoffers door vuurwerk

Onder slachtoffers een 4- en 3-jarige peuter


Het aantal vuurwerkslachtoffers is gestegen naar zeven. Dit zegt brandweervoorlichter Olten Pinas vandaag, woensdag 31 december 2013, in de Ware Tijd. 

Het vierde slachtoffer is een elfjarige jongen die gestunt heeft met vuurwerk in een glazen fles. Hij liep verwondingen op aan een oog.

Het vijfde slachtoffer is een 34 -jarige man die verwondingen opliep aan een elleboog. Er werd vuurwerk naar hem gegooid terwijl hij langsfietste. De man is medisch behandeld en kreeg vier hechtingen.

Het zesde slachtoffer is een vierjarig meisje dat een snijwond opliep aan een oog en het zevende slachtoffer is een driejarige die ook verwondingen aan een oog opliep en naar een oogarts werd verwezen.

Kort na de het inluiden van de vuurwerkperiode op 27 december werden al drie vuurwerkongevallen geregistreerd.

Eindejaarstoespraak directeur van de Centrale Bank van Suriname


Hoefdraad: 'Exportopbrengsten mijnbouwsector met 30% afgenomen'


De Centrale Bank van Suriname hield gisteren, dinsdag 30 december 2014, haar traditionele jaarafsluiting, waarbij directeur Gillmore Hoefdraad zijn eindejaartoespraak hield:

In 2014 heeft de moederbank een gestaag stabilisatiebeleid gevoerd tegenover de uitdagingen van de mondiale crisis op de Surinaamse economie. Daarbij heeft de bank nauw samengewerkt met het ministerie van Financiën en de financiële sector, wat heeft uitgemond in een gezamenlijke ondersteuning van de economische bedrijvigheid en de tering naar de nering zetten. Zo is er efficiënter omgegaan met de bestedingen in de economie en hebben deze beter tred gehouden met de beschikbaarheid van deviezeninkomsten.

Het stabilisatiebeleid is des te meer nodig geweest gelet op het internationale klimaat. Dit kenmerkte zich immers door een scherpe daling van de grondstoffenprijzen, waaronder die voor goud, olie en aluminium. Hierdoor zijn de exportopbrengsten uit de mijnbouwsector voor Suriname flink gedaald.
Ook was sprake van verminderde inkomsten voor de overheid. Deze afdrachten zijn met ruim 30% afgenomen ten opzichte van 2013. De overheid heeft hierop een saneringsbeleid gevoerd dat vruchten heeft afgeworpen.

Door de uitgaven sterk te verminderen, is tot en met november het tekort namelijk teruggebracht tot 4,5% van het Bruto Binnenlands Product, tegenover 6% in 2013. Mede door de slapte in de mijnbouwsector zijn de internationale reserves afgenomen tot circa 625 miljoen Amerikaanse dollar, wat een import coverage van 4,2 maanden aan goederen en diensten vertegenwoordigt. Echter is met de banken samengewerkt opdat met de interventies alle essentiële bedrijven steeds van deviezen zijn voorzien voor het plegen van de nodige importen.

In 2014 is ook de interne organisatie van de bank verder uitgekristalliseerd. Het menselijk kapitaal van de bank heeft wederom een significante versterking gehad. Vanuit het jaarlijkse stage programma van de bank, is een groep van 17 junior economen aangetrokken als medewerker op verschillende afdelingen waaronder Accounting, Budget & Control, Buitenland, Financiële Markten, Procurement, Statistieken en Toezicht Kredietwezen. Daarnaast is het jonge kader van de bank verder uitgebreid met juristen, ict'ers en hrm-officers.

Ook dit jaar heeft de bank enorm geïnvesteerd in haar menselijk kapitaal middels een breed scala aan trainingen, internationale werkuitwisselingen onder andere bij het Bureau van de Executive Directors van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en (inter) nationale opleidingen. Met beurzen gesponsord door de bank, diverse universiteiten en ambassades, is een aantal medewerkers in 2014 begonnen aan Master opleidingen aan gerenommeerde universiteiten in Chili, China, Korea en de Verenigde Staten.

De Centrale Bank van Suriname heeft dit jaar de gelegenheid gehad om 3, 4 en 5 september op te treden als gastland van de 'Annual Conference of Human Resource Managers of Central Banks in the Caribbean Region'. Vanuit het thema 'Leveraging Human Resource analytics in building strategic partnership' hebben verschillende centrale banken uit het Caribisch gebied de laatste ontwikkelingen, kennis en trends uitgewisseld.

Op internationaal vlak heeft de bank diverse partnerships met onder andere de Islamic Development Bank (IsDB), de Inter-American Development Bank (IDB), de OFID (Opec Fund For International Development) Organisation of Islamic Countries (OIC), Wereldbank/IFC (International Finance Corporation), Agence Franḉaise de Développement (AFD) en de China Development Bank. Deze partnerships resulteren in cruciale projecten binnen sectoren zoals landbouw, mijnbouw, energie en gezondheidszorg.

Vertrouwen in een stabiel financieel stelsel is essentieel voor het functioneren van de economie en daarmee voor de welvaart. Alleen in een stabiel financieel klimaat kunnen bedrijven en consumenten zich richten op economische activiteiten zoals geld verdienen en geld uitgeven. Daarom zal financiële stabiliteit in de toekomst de rode draad worden in de taakuitvoering van de Centrale Bank van Suriname.

In het eerste kwartaal van 2014 is de afdeling Financiële Stabiliteit (FST) ingesteld binnen de bank. Het doel van deze afdeling is het ontwikkelen van een raamwerk voor meting en analyse van financiële stabiliteit, een raamwerk voor crisismanagement en  nieuwe relevante wet- en regelgeving in een nationale en internationale context. In juli 2014 heeft de bank in samenwerking met de Internationale Monetary Fund ook een conferentie georganiseerd op het gebied van 'Financial Stability'.

Gillmore Hoefdraad
President
Centrale Bank van Suriname

Nieuwjaarsboodschap VHP-voorzitter Santokhi

'2014 Was turbulent jaar, een jaar om snel te vergeten en lering uit te trekken'

'Regering doof voor geklaag uit samenleving'


Aan de vooravond van het nieuwe jaar wil ik u namens de Vooruitstrevende Hervormings  Partij (VHP) en mijzelf een veilig, vooruitstrevend, productief en gezond 2015 toewensen. De jaarwisseling die traditiegetrouw samen met familie, vrienden en de samenleving wordt gevierd zou enigszins vergeleken kunnen worden met het overstappen van het ene voertuig naar het andere ter voortzetting van een reis naar de eindbestemming. 

We hebben weer een bijzonder woelig jaar achter de rug. Het lijkt wel alsof ik elk jaar mijn nieuwjaarsboodschap, jammer genoeg op die manier moet beginnen. Maar 2014 was nu eenmaal een turbulent jaar, een jaar om liefst snel weer te vergeten, maar wel om lering uit te trekken. Want van wat er dit jaar allemaal gebeurd is in de Surinaamse politiek, daar wordt een mens niet bijzonder vrolijk van. Als vandaag de dag iets zeker is, dan is het een gevoel van onzekerheid dat bij velen aanwezig is en dat gepaard gaat met toenemend angstgevoel in de samenleving. 

De coalitieregering van president Desi Bouterse heeft de afgelopen vier jaar veel tijd verspild. Er is geen samenhang van beleidsinzichten binnen de regering. De een weet niet wat de ander doet, terwijl er een te sterke concentratie van macht is geweest vanuit de NDP. Als deze regering een eerlijke evaluatie maakt, zal ze tot de conclusie moeten komen dat er een zeer slecht beleid is gevoerd. Het huidige bestuur is gekenmerkt door onbehoorlijk bestuur met toenemende rechtsonzekerheid. 

De gemaakte fouten van de huidige regering op macro-economisch gebied vertalen zich in de gedaalde koopkracht van de samenleving. Er is geen sociaal evenwicht en er is sprake van een inflatie ondanks de goede cijfers uit de mijnbouwsector en de verhoogde government take. We moeten deze neerwaartse spiraal dringend ombuigen.

De regering is doof voor het geklaag in de samenleving en blind voor de toenemende armoede. We zien grootschalige en georganiseerde corruptie, die niet aangepakt wordt. Het falende huisvestingsbeleid en niet nagekomen beloftes t.a.v woningbouw, met name naar sociaal zwakkeren toe. Ook werd de natie Suriname aangetast met haat programma’s tegen bepaalde groepen en personen in de samenleving.

De sociale wetten hebben de arbeiders en landbouwers verder verarmd. Het sociaal-contract van de regering heeft bij bevolking meer sociale onzekerheid gebracht dan de beloofde zekerheid. Het jaar 2014 heeft duidelijk aangetoond dat de huidige regering niet het vermogen heeft om te regeren. De huidige regering is niet bij machte om ons door deze zware economische en financiële crisis te loodsen.

De ambassade in Frankrijk is een grote ramp, na meer dan vier jaar zien we nog steeds geen rendement. Het is een grote misstap van de regering. Een ingeklapt en nauwelijks functionerend buitenlands beleid met kapitaalverspilling en ondermaatse intellectuele capaciteit. 

Meer dan vier jaren heeft de regering Bouterse niets gedaan tegen de armoede en nu zegt de NDP voorzitter dat de ze nu gaan vechten tegen de armoede, want de armoede is zijn vijand. Bovendien zeggen alle internationale instituten dat een van de grootste oorzaken van armoede de corruptie is. Dus als de regering de corruptie wel aangepakt zou hebben, dan zouden de vele gelden die verdwenen zijn in de zakken van corrupte bestuurders, aangewend kunnen worden om de armoede aan te pakken. Hierdoor heeft de regering zichzelf tot vijand gemaakt van de armoedeaanpak. Alle grote beloftes van deze regering zijn uiteindelijk slechts woorden in wind geweest. 

De VHP heeft zich voorgenomen om in 2015 een diepere invulling te geven aan haar rol van een politieke partij. Zij zal haar dienstbaarheid verder toespitsen op elk aspect waar deze samenleving behoeftig aan is.
Immers, het streven van de partij is om de Surinaamse samenleving te verheffen naar een hoger welzijns-en welvaartsniveau. We zullen een ieder betrekken en medeverantwoordelijkheid te laten dragen bij de ontwikkeling van ons geliefd Sranan, op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanning. 

De VHP heeft het jaar 2014 succesvol afgesloten. Partijgenoten hebben heel hard gewerkt en de basis gelegd voor het toekomstige beleid. Ik ben zeer tevreden met alle structuren van de partij. Middels verschillende politieke bijeenkomsten op district, ressort en kern niveau, is de partij in het hele land waarneembaar. Middels haar dienstbaarheid naar de samenleving toe, de constructieve 
oppositievoering en middels gerichte media programma’s heeft de VHP ook haar bijdrage geleverd.
Het jaar 2015 ligt voor ons, ongebaand en leeg, maar er is al een plan gemaakt van redding en bevrijding door de VHP in samen werking met haar partners. Dat plan zal vlot getrokken worden. Kies op 25 mei 2015 voor rechtvaardigheid, voor eerlijkheid, voor liefde en respect voor elkaar, voor ontwikkeling, voor veiligheid, voor vrijheid, voor rechtsstaat, voor werkgelegenheid en voor natieversterking. 

Ik verzeker u van een goede, een betere en heldere toekomst als u de juiste keuze maakt op 25 mei 2015. Moge de Almachtige u kracht, gezondheid en bescherming geven.

VHP-voorzitter,
Chan Santokhi.

Beginnende brand te Combe Markt snel onder controle

Brand ontstaan door telefoon aan oplader in cell-shop


De brandweer ontving vanmorgen, woensdag 31 december 2014, tegen acht uur een brandmelding inzake de Combe Markt in Paramaribo.. Volgens pr-man Olton Pinas van het Korps Brandweer Suriname in de webeditie van het Dagblad Suriname, werd gelijk na de melding groot alarm geslagen. Er rukten drie bluswagens uit. 

De brand was volgens de voorlichter in een cell-shop begonnen. Het alerte personeel van de Combe Markt had voor de komst van de brandweer het vuur redelijk onder controle weten te brengen.

Het personeel wist de beginnende brand met een poederblusser te doven. De vermoedelijke oorzaak van de brand is te wijten aan een telefoon die was aangesloten op een oplader. De brandweer heeft het gebouw geventileerd.

Staten Curaçao neemt nieuwe wetgeving belastingherziening aan

Kritiek op stemming op korte termijn

Twijfel over daadwerkelijke verlichting door nieuwe wetgeving


De nieuwe wetgeving met betrekking tot de belastingherziening is gisteren door de Staten van Curaçao met dertien stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen. MAN en MFK stemden tegen en de twijfelende Humphrey Davelaar (PNP) ging uiteindelijk akkoord, omdat drie van de vier punten in het ingediende amendement door de regering overgenomen zullen worden. Ook de PAR-fractie (oppositie) stemde voor, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 31 december 2014.

In het Statendebat kregen de wetten eerder het voordeel van de twijfel, dan dat er volmondig ‘ja’ gezegd werd. Dit kan geconcludeerd worden uit de Statenvergadering gisteren over de Landsverordening belastingherzieningen 2015- 2016 en de Ontwerplandsverordening regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen. Er was nog twijfel over de daadwerkelijke verlichting (alivio) die de wetgeving moet bieden, maar het wordt er in elk geval niet slechter op, dus zeggen de partijen, politiek en sociaal, geen ‘nee’ tegen de voorstellen.

Zita Jesus-Leito
De meeste politieke partijen in de Staten hebben fel geageerd tegen de manier waarop er op zo’n korte termijn gestemd moest worden. Volgens Hensley Koeiman (MAN) geeft dit geen goed gevoel. Het ontlokt aan Zita Jesus-Leito (PAR) de opmerking dat minister José Jardim gewaarschuwd is: 'U breekt het vertrouwen van mensen.'

Gilmar Pisas (MFK) stelt voor dat het daarom beter is de genomen maatregelen terug te draaien dan weer met een nieuwe wet te komen. Er is volgens enkele Statenleden veel te weinig informatie gegeven over de plannen. Het is te danken aan de MAN- en PAR-fractie en de medewerking van de Statenvoorzitter dat de sociale partners in de centrale commissievergadering uitgenodigd waren om hun zegje over de wetgeving te doen.

Coalitiegenoot Humphrey Davelaar (PNP) heeft zich hardop afgevraagd of de wetgeving echt een verlichting beoogd of een simplificatie van het fiscale systeem inhoudt. 'Het feit dat er zoveel aanpassingen zijn geweest, naar aanleiding van inbreng van onder andere de sociale partners, wie garandeert dan dat de wet nu wel helemaal goed is?', aldus Davelaar, die ingegaan is op de verschillen tussen de wetgeving zoals ingediend bij de Raad van Advies (RvA) en uiteindelijk aan de Staten is aangeboden.

Zowel door Davelaar als door Amerigó Thodé (MFK) is naar voren gebracht, dat er dit jaar een belastingtegenvaller is van 80 miljoen gulden. Hoe gaat de regering dit met deze nieuwe ‘alivio’ goed krijgen? Wantrouwig vraagt Thodé zich hardop af, wanneer er nieuwe maatregelen nodig zijn om de tekorten te dekken. Thodé rekent ook nog eens voor dat de begroting van 2015 en 2016 een veel groter bedrag aan belastinginkomsten noteert dan de twee voorgaande jaren. 

'Hoe kan de minister uitleggen dat er dan sprake is van een alivio?', zo wordt aangevoerd. Deze opmerking leidt naar de beoogde verbetering van de tax compliance, oftewel het verbeteren van het gedrag van de belastingbetaler. Daarover zegt Jesus-Leito: 'De Financiënminister heeft zelf aangegeven, dat de omzetbelasting onvoldoende geïnd wordt. Wat doet de minister eraan dat er beter belasting betaald wordt? Want degenen die betalen moeten steeds meer betalen en opdraaien voor de belastingontduikers.'

En al pratende over controle bracht Koeiman naar voren, dat het wel een mooie geste is dat sponsoring volledig aftrekbaar is, maar belangrijk is volgens hem ook dat er controle op uitgeoefend wordt. Want waar wordt de sponsoring aan besteed? Het kunnen ook leuke toeristische reisjes zijn die gefinancierd worden. Er moet een beleid achter zitten, een visie. Wat zijn de doelen in de sport en wat wil de regering graag gesponsord zien?

Het ontlokte aan Sherwin Leonora (PS) het voorstel van het inrichten van een speciaal fonds. Bedrijven die in dit fonds storten, kunnen dit bedrag van de belasting aftrekken. De regering bepaalt waar het geld aan besteed wordt.

Doble-R heeft nu op Curaçao zijn eigen straat

Muzikant Rignald Silvestre Recordino geëerd met straatnaam


De bekende Curaçaose muzikant Rignald Silvestre Recordino, beter bekend als Doble-R, is gisteren geëerd met een straatnaam. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 31 december 2014.

Volgens de regering krijgt hij hiermee erkenning voor zijn positieve en waardevolle bijdrage aan het eiland.

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Irene Dick, en minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Earl Balborda bezochten de muzikant eerder om hem het nieuws te vertellen.

Ruim 60 gevangenbewaarders kregen in 2014 tuchtstraf opgelegd

'Iemand kan een keer te laat komen, maar niet iedere keer'

Ook hebben cipiers diensten verleend aan gedetineerden


Paulus Pinas, onderdirecteur van het ministerie van Justitie en Politie (afdeling Delinquentenzaken), laat vandaag, woensdag 31 december 2014, via de Times of Suriname weten, dat dit jaar ongeveer 65 penitentiaire ambtenaren een tuchtstraf opgelegd hebben gekregen.

Het gaat volgens Pinas onder andere om gevangenbewaarders die te laat op het werk zijn verschenen. 'Iemand kan een keer laat komen, maar niet elke keer. Er moet sprake zijn van discipline.'  Er zijn ook gevallen geweest waarbij gevangenbewaarders hand- en spandiensten verleenden aan gedetineerden. Aan hen zijn ook tuchtstraffen opgelegd.

Een cipier die betrokken zou zijn geweest bij een ontvluchting, werd ontslagen. De man had ook geld opgehaald en spullen gekocht voor een gedetineerde. Pinas: 'Als je meewerkt aan een ontvluchting, dan word je ontslagen.'

Dit jaar zijn vier gevangenbewaarders gearresteerd.

Ronald Hooghart: 'FISO moet in zee worden gegooid'

Advies CLO-voorzitter aan minister Leilis van Binnenlandse Zaken

FISO heeft voor 'ellende' gezorgd


Tijdens de gisteren gehouden jaarafsluiting van het ministerie van Binnenlandse Zaken was de voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart, een van de sprekers. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om weer eens zijn ongenoegen en frustraties te uiten over FISO, het Functie Informatiesysteem Overheid.

Hij adviseerde, zo bericht de Times of Suriname vandaag, woensdag 31 december 2014, minister  Edmund Leilis om FISO in zee te gooien.

Volgens Hooghart kregen medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, voorheen een toelage van het ministerie, maar heeft het ministerie die toelage verwijderd en in plaats daarvan werd FISO ingevoerd. De vakbondsman zei ook, dat FISO voor ontwikkeling zou moeten zorgen, maar het heeft volgens hem juist voor 'ellende' gezorgd.

Zaken worden, aldus Hooghart, te langzaam afgehandeld. 'Als er alleen maar een datum veranderd moet worden, duurt het al vier weken en dat kan niet.' Hij is van mening dat zaken niet volgens de regels worden afgehandeld en dat het daarom te lang duurt.

Hooghart deed een beroep op Leilis om de onderstand die personeelsleden ontvangen wanneer ze met pensioen gaan te verhogen van Srd 250 naar Srd 600.


Dienstwapen cipier uit niet afgesloten auto gestolen

Ook patroonhouders met scherpe patronen gestolen


Het dienstwapen van een penitentiair ambtenaar is gisteravond uit zijn auto te Livorno gestolen. Ook twee patronenhouders met scherpe patronen zijn verdwenen, aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 31 december 2014.

De gevangenbewaarder heeft verklaard, dat hij zijn auto niet op slot had gedaan toen hij op familiebezoek ging. Toen hij wilde wegrijden, merkte hij dat zijn wapen en patronenhouders waren verdwenen.

Het gaat om een vuistvuurwapen van het merk Glock.

Zelfmoord agent van Korps Politie Suriname

Agent schiet zichzelf in het hoofd

Man overlijdt korte tijd na aankomst in ziekenhuis


Een agent van het Korps Politie Suriname heeft zichzelf vanochtend, woensdag 31 december 2014, rond vijf uur door het hoofd geschoten met zijn dienstwapen in de Roosmalenstraat. 

Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het korps, bevestigt dit in de Ware Tijd.

Naarden kon het motief voor de daad nog niet aangeven. De krant schrijft te hebben vernomen, dat het zou gaan om de 33-jarige agent vierde klasse H.D., lid van een speciale eenheid binnen het korps.

De man werd met de ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis waar hij korte tijd later overleed.

Minister Leilis wil in mei 2015 best georganiseerde verkiezingen ooit in Suriname

Het wordt in 2015 niet 'stilzitten of slabakken' voor BiZa-ambtenaren

Lovende woorden voor oud-minister Moestadja


Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (BiZa) wil in mei volgend jaar de best georganiseerde verkiezingen neerzetten die ooit in Suriname zijn gehouden. Hij riep zijn ambtenaren gisteren tijdens het jaarafsluitingsfeest van zijn ministerie op zich de komende periode maximaal in te zetten, zodat het departement de voornoemde doelstelling wordt gehaald. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 31 december 2014.

Niet alleen voor het houden van goede verkiezingen vroeg hij een grotere inzet, maar ook voor het verrichten van de reguliere taken. Het organiseren van de stembusgang gaat gepaard met 'immens veel werk', aldus Leilis.

Hij hield zijn ambtenaren ook voor, dat stilzitten of slabakken geen optie is, willen ze de mijlpaal die de jubilarissen hebben bereikt ook meemaken.

De minister bedankte zijn voorganger Soewarto Moestadja voor het werk dat hij de afgelopen vier jaar en de eerste vier maanden van dit jaar op BiZa heeft verzet. 'Zonder hem waren we vandaag niet hier', sprak Leilis.

Ook Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), riep het personeel op om zich in te zetten. 'Laten we werken om dit land vooruit te brengen', zei Hooghart clichématig. Hij bleef geruime tijd stilstaan bij misstanden binnen de overheidsadministratie, variërend van toelagen die door FISO volgens hem 'illusoir' zijn gemaakt, onheuze behandeling van medewerkers door hun superieuren, tot rechtszaken tegen de overheid door onrechtmatige handelingen van topambtenaren.

Daling aantal aangiften in 2014 bij politie Nickerie

Gewestelijk politiecommandant Rakijo. (Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Minder aangiften van diefstal, inbraak en huiselijk geweld

Onduidelijk of er in algemene zin daling van criminaliteit is


De politie in Nickerie heeft in 2014 minder aangiften genoteerd dan in 2013. Volgens Robert Rakijo, de gewestelijk politiecommandant, blijkt uit de statistieken, dat de politie dit jaar 226 zaken inzake diefstal heeft gehad, 248 (55,6 procent) minder dan in 2013, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 31 december 2014.

Dit jaar is ook een afname van 37,7 procent geconstateerd in het aantal inbraken. In 2013 waren er 133 gevallen en in 2014 heeft de politie 83 aangiften inzake inbraak gehad.

Ook huiselijk geweld lijkt minder te worden. De cijfers tonen ten opzicht van 2013, toen er 287 meldingen waren, een daling aan van 42 procent.

'We hebben de afgelopen periode veel bereikt door hard te werken. Iedereen heeft zich volledig ingezet om het resultaat te behalen en deze trend gaan wij voortzetten in het nieuw jaar', aldus Rakijo.

Overigens is het onduidelijk of de daling van het aantallen aangiften automatisch zou kunnen betekenen dat in algemene zin er een afname van criminaliteit te constateren is in het district Nickerie.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Meeste ongelukken met vaartuigen in 2014 te wijten aan onoplettendheid

Financieel bedrijfsresultaat Maritieme Autoriteit Suriname positief

Directeur Amafo weigert inzage te geven in financiële cijfers....


De meeste ongelukken met vaartuigen in 2014 in Suriname waren voornamelijk het gevolg van onoplettendheid. In de meeste gevallen ging het om aanvaringen, aldus MAS-directeur Michel Amafo vandaag, woensdag 31 december 2014, de Ware Tijd naar aanleiding van het jaarafsluitingsfeest van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, gisteren.

Om het aantal ongelukken terug te dringen heeft de MAS de trainingen voor opvarenden opgevoerd. Dit jaar is ook een 'bemanningslijst' geïntroduceerd voor vissersboten. Hierdoor heeft de MAS meer informatie over de bemanning van deze vaartuigen, hun bekwaamheden en competenties. Dit maakt het voor het bedrijf makkelijker om incidenten te kunnen onderzoeken en deze in het juiste kader te plaatsen.

Een tweede oorzaak bij de vaarincidenten is vermoeidheid van de bestuurders, zegt de directeur. Via voorlichting en informatie wil de MAS de vaarincidenten helpen terugdringen.

Amafo zwijgzaam over financiën MAS.
Amafo stelt, dat de MAS vanaf de verzelfstandiging in 1998 zelfvoorzienend is en geen subsidie van de overheid krijgt.  Ook in 2014 is het financieel bedrijfsresultaat positief, maar een bedrag wil de directeur - om onduidelijke redenen - niet noemen. 'We hebben een goede gezonde financiële positie. We zitten niet rood,  we zitten heel goed in de blauwe cijfers', beweert Amafo. 

De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) heeft de jaarrekeningen van 2013 goedgekeurd en de jaarrekening van 2014 wordt in het eerste kwartaal van het komend jaar voor controle aangeboden.

Tijdens het jaarafsluitingsfeest zei Lloyd Read, voorzitter van de Bond Haven en Loodswezen, dat de samenwerking tussen de bond en MAS-directie heel goed is. Toch riep hij op tot meer verdieping van de samenwerking zodat het staatsbedrijf tot grotere prestaties kan komen. Volgens de vakbondsleider komt het in veel bedrijven nog voor, dat de directie de bond miskent, terwijl ze niet beseft dat een dergelijke houding schade berokkent aan het bedrijf.

Hof van Justitie installeert vijf rechters en vijf rechters-plaatsvervanger

Waarnemend-president Hof: 'Een historisch moment voor het Hof'


Het Hof van Justitie (HvJ) heeft gisteren vijf rechters als leden en vijf als rechters-plaatsvervanger geïnstalleerd. 'Een historisch moment voor het Hof', sprak waarnemend-president van het Hof Iwan Rasoelbaks tijdens de installatie in een buitengewone openbare zitting in de Congreshal. Dit bericht vandaag, woensdag 31 december 2014, Starnieuws.

Rasoelbaks benadrukte, dat hij bewust niet spreekt van  negen vrouwelijke en één mannelijk nieuw lid.  'Vrouwelijk of mannelijk, voor het Hof staat hoog in het vaandel integriteit, objectiviteit en deskundigheid van de ziel en dat is in deze rechters gevonden.'

De leden komen naast hun rechtsprekende taak, nu ook in het bestuurlijk deel van de rechtspraak terecht. De plaatsvervangers zullen zich moeten profileren in het rechtsprekend deel van hun werk. 'Het blijft daarom voor wat betreft het rechtsprekend werk een druppel op een gloeiende plaat, maar er zullen op termijn verbeteringen zichtbaar zijn.'

Met de komst van de nieuwe collegae, vooral in de civiele sector zal er enige verlichting te merken zijn. Hij verwees naar vooruitgang in eerste aanleg als in hoger beroep qua productie, snelheid en uniformiteit en transparantie.

Daniëlle Karamatali, lid van het HvJ, heeft namens haar overige negen collega's het woord gevoerd. Zij stelde, dat zij de plicht hebben om rechtvaardigheid in het individuele geval te betrachten ook al gaat de beslissing in tegen ferm verwoorde opvattingen in de samenleving. 'Wij als rechters dienen onbevangen recht te spreken, zonder ons te laten overmeesteren door maatschappelijke gevoelens en beïnvloeding door derden.'

Ook het lid-plaatsvervanger Ishwarpersad Sonai, ging in zijn toespraak hierop in. 'De rechter verstaat zijn taak niet als hij zijn oren zonder meer naar deze opvattingen laat hangen.' Een rechter functioneert, volgens hem in een omgeving van tegengestelde krachten. Burgers verwachten strengheid, maar in de beklaagdenbank verlangen zij soepelheid. Rechters moeten onpartijdig zijn, dus afstandelijk maar tegelijk moet een rechter zich kunnen inleven in de problemen van mensen. Als derde punt haalde hij aan dat 'de rechter zich aan de wet moet houden, maar dient tegelijkertijd rekening te houden met de wensen en verlangens van de samenleving'.

Het HvJ kent nu negentien rechters en streeft naar een aantal van veertig. Rasoelbaks heeft enkele verbeteringen voor het nieuw zittingsjaar per oktober 2015 in het vooruitzicht gesteld. Deze zijn onder andere een efficiëntere inrichting van advocaten- en deurwaardersrollen en een rolreglement. Verder de automatisering voor snellere afhandeling van dossiers en vonnissen en een website.

'Owru yari' viering Paramaribo weer live via internet te volgen

Beelden vanaf zes locaties in Paramaribo


Wereldwijd kunnen mensen vandaag de owru yari viering op zes plekken in Paramaribo live volgen. Voor de zevende keer zorgt Liveinsu.nu voor de live streaming van de festiviteiten, aldus bericht Starnieuws vandaag, woensdag 31 december 2014.

Gardelito Hew A Kee zegt, dat indertijd beelden van de pagara-estafette werden gemaakt voor het buitenland. Toen werd met de mogelijkheden die er waren, gewerkt om een sfeer van de festiviteiten te laten zien, zodat ook mensen in het buitenland konden meegenieten van het feest en het afschieten van pagara's in Paramaribo.

Hew A Kee stelt, dat daarna een platform werd opgezet om professioneel live streaming mogelijk te maken. Nu zijn zes locaties al actief, waardoor de sfeer en activiteiten nog beter te volgen zijn.

Voor de derde keer doet de organisatie mee met Surifesta, die de activiteiten rond de jaarwisseling organiseert.