zaterdag 31 januari 2015

UPDATE - Salaris Sharmila Mansaram weer geblokkeerd - Mansaram haalt fel uit naar directeur Kabinet van de President

Ministerie van Justitie en Politie: 'No work no pay'

Mansaram zal tot uiterste strijd voeren

'Triest dat figuren als Van der San het voor het zeggen hebben'


Het salaris van Sharmila Geeta Ratna Mansaram is weer geblokkeerd. Over de maand januari heeft ze nog geen salaris ontvangen, zegt ze in De West van gisteravond, vrijdag 30 januari 2015. Nadat ze in 2010 met ontslag gestuurd was bij het aantreden van de huidige regering, werd ze buiten functie gesteld. 

Tijdens deze periode heeft ze geen salaris ontvangen. Dit was de aanleiding om een zaak aanhangig te maken tegen het ministerie van Justitie en Politie. Volgens Mansaram nam de rechtszaak toentertijd veertig maanden in beslag en in die periode overleed haar advocaat, Fred Kruisland.

In april 2014 was de uitspraak in het voordeel van Mansaram uitgesproken en het ontslag werd nietig verklaard. De achterstallige salarissen werden uitgekeerd tot en met december vorig jaar.

Samen met de betekening van het vonnis zond Mansaram een brief naar de minister, met de vraag wanneer ze weer kon beginnen in haar functie als onderdirecteur Algemeen Beheer, maar zij heeft tot op heden geen reactie van het ministerie ontvangen. 'Ik wil weer werken, dit is echt pesten', aldus de Mansaram.

Ze heeft haar advocaat op de hoogte gesteld en ook over haar salarisinhouding over deze maand. Mansaram zegt verder, dat ze haar salarisstop verder geverifieerd heeft met het hoofd van de departementsleiding. Ze heeft vernomen dat haar salaris stopgezet is op basis van het principe ‘no work no pay.' 'Ik wil mijn functie weer bekleden.'

Intussen is haar advocaat in gesprek geraakt met de advocaat van het ministerie. Mansaram zegt ook, dat ze maatregelen gaat treffen en dat de stopzetting van haar salaris teruggedraaid moet worden. 'Ik zal tot het uiterste strijd voeren.'

De West heeft minister Edward Belfort om een reactie gevraagd en hij zegt: 'Ik wil liever niet over die mevrouw praten, want wat ik ga zeggen, gaan ze bewust anders vertalen.'

Het vonnis van het Hof van 4 april 2014: 
UPDATE:
Mansaram laat zondag 1 februari via Starnieuws blijken, er niet over te spreken te zijn dat de directeur van het Kabinet van de President, Eugéne van der San, haar salaris heeft geblokkeerd. Zij werd als onderdirecteur Algemeen Beheer op het ministerie van Justitie en Politie in november 2010 ontslagen. Het Hof van Justitie heeft het ontslag nietig verklaard. Mansaram kan niet worden uitbetaald, omdat Van der San hier een stokje voor heeft gestoken, zo beweert ze.

'Dit is de zoveelste lafhartige en laag-bij-de-grondse aanval op mij. Laat het volk zien hoe rancuneus deze regering is tegen mensen die opkomen voor de belangen van het volk en hoe zij wetten en regels denkt te vertrappen', zegt Mansaram vandaag, zondag 1 februari, op Starnieuws.

Mansaram stelt dat Van der San maar vooral moet doen wat hij niet laten kan. 'Ik heb steeds mijn diensten aangeboden sinds het vonnis is betekend aan Justitie, doch men schroomt er niet voor om zelfs vonnissen van de rechter opzij te zetten en eigen rechter te spelen. Van der San denkt boven wet en recht te staan of hij speelt een beroepsinstantie voor het Ambtenarengerecht, zonder dat hij kaas schijnt te hebben gegeten van de ambtenarenregelgeving.'

'Neem nou het voorbeeld dat Van der San beweert dat op basis van een vormfout van Justitie, mijn ontslag door de ambtenarenrechter nietig is verklaard. In het vonnis heeft de rechter duidelijk aangegeven dat het ontslag in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zelfs een ezel kan dat lezen maar waarschijnlijk kan Van der San het gewoon niet. Ik wacht rustig op wat Van der San nog meer in zijn mars heeft en dan zullen er opnieuw maatregelen volgen en ik verzeker Van der San dat hij ook deze keer in het stof zal bijten. Want in achterkamertjes scenario's bedenken om politieke opponenten brodeloos te maken, is voor mietjes weggelegd en een kabinetsdirecteur totaal onwaardig. Triest dat zulke figuren het voor het zeggen hebben nota bene op het kabinet van de president', stelt Mansaram.

Directeur Van der San zegt in een reactie, dat hier een procedure die binnen de administratie van de overheid moet worden afgerond, vanuit het ministerie van Justitie en Politie onderhands naar belanghebbende werd verzonden. Het Ambtenarengerechtshof heeft in deze zaak een oordeel gegeven in het voordeel van Mansaram. Echter heeft het Hof van Justitie volgens hem duidelijk kenbaar gemaakt dat 'de motivering van het ontslagbesluit voldoende duidelijkheid biedt in de reden voor het ontslag en de gedragingen die tot het ontslag hebben geleid zijn naar het oordeel van het Hof in het ontslagbesluit deugdelijk gemotiveerd'. In het vonnis staat verder: 'Het Hof zal dan ook voorbij gaan aan die grond”. In de betreffende ontslagresolutie werd de bepaling in artikel 69 lid 2 onder e namelijk 'Wegens aan hem/haar te wijten onmogelijkheid van samenwerking' gehanteerd, citeert Van der San.

'Laat mij, die geen kaas schijnt te hebben gegeten van de ambtenarenregelgeving volgens Mansaram, u vertellen dat bij de toepassing van artikel 69 van de Personeelswet betrokkene niet in de gelegenheid hoeft te worden gesteld zich te verweren. Hier is een vormfout begaan door het ministerie van Justitie en Politie, misschien moedwillig, om Mansaram tegemoet te komen. Mansaram werd in de gelegenheid gesteld op grond van artikel 61 van de Personeelswet zich te verweren', aldus Van der San.

'Los van deze omissie, heeft het Hof ook op grond van andere overwegingen Mansaram in het gelijk gesteld en dientengevolge het ontslagbesluit vervat in de resolutie van 29 november 2010 bureau no. 7033/10 nietig verklaard', zegt Van der San. Hij stelt, dat op grond van dit vonnis in het hoger aangehaald schrijven, aan de minister van Justitie en Politie te kennen wordt gegeven, dat de rechtsrelatie met Mansaram voor wat haar rechtspositie als ambtenaar betreft, vanaf 1 maart 2011 dient te worden hersteld, evenwel met toepassing verklaren van artikel 28 lid 3 van de Personeelswet juncto artikel 1614b van de Zevende Titel A van het Derde Boek van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat 'Geen loon is verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht' het zogenaamde 'No work no pay' principe .

'Wat Mansaram razend heeft gemaakt is het feit, dat anders is beslist op het schrijven van haar advocaat om doorbetaling van het salaris zijnde een bruto bedrag van Srd 383.101,60. Dit bedrag wilde Mansaram eventjes innen zonder iets ervoor te hebben gedaan, dan in de gemeenschap allerlei onzin te verkondigen', aldus Van der San. Hij merkt op, dat over het recht op het salaris in het vonnis met geen woord is gerept; trouwens dat kan ook niet zonder meer als de bedongen arbeid niet is verricht.

'Overigens zouden wij graag in beroep willen gaan tegen dit vonnis. Jammer genoeg heeft Mansaram het voordeel van het feit, dat hier geen beroepsmogelijkheid bestaat wat in een rechtsstaat ook niet kan. Terwijl Mansaram verder tekeer gaat als een viswijf achter de toonbank, begrijpt zij wel waar het over gaat, immers ze zegt zelf 'want ik heb steeds mijn diensten aangeboden sinds het vonnis is betekend aan justitie etc.' en inderdaad maakt zij rechtmatig aanspraak op salaris vanaf dat moment. Dus zo gek is ze weer niet. Maar ze wordt boos op Van der San, wanneer hij een stokje voor haar inhaligheid steekt.'

'Van iemand die jurist is althans, de verhalen hoe ze aan de titel is gekomen zijn alom bekend, verwacht je zulke domme uitspraken op haar gebied niet. Aan mijn theoretische en praktische kennis kan zij niet tippen. Als kabinetsdirecteur houd ik mij niet bezig met allerlei politieke onzin, maar handel binnen mijn taken en bevoegdheden. Ik wacht met verlangen op het moment om in het stof te bijten. Jij met je grote bek. Toen ik als ambtenaar, directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, in aanvaring kwam met Venetiaan als president en Joella-Sewnandan als minister van Binnenlandse Zaken in 2000 en niet verder wilde werken onder deze personen, heb ik ontslag genomen en ben in Nederland gaan werken, hoewel ik meer dan wie dan ook een beroep op de Personeelswet kon doen. Als je niet onder Bouterse als president wilt werken neem dan ontslag dan ben je pas geweldig', stelt Van der San.


(Bron documenten: Starnieuws)

Eindelijk aanvang renovatie sporthal te Tammenga

(Bron foto: Regillio Derby/Dagblad Suriname)
Bewoners vragen sinds 2006 om renovatie sporthal


De Task Force Sportaccommodaties van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is gisteren begonnen met de rehabilitatie van de sporthal te Tammenga. De buurtbewoners zeggen, dat zij sinds 2006 vroegen om de sporthal te renoveren, zo bericht vandaag, zaterdag 31 januari 2015, het Dagblad Suriname.

‘De president had beloofd dat de sporthal voor de verkiezing al gerenoveerd zou zijn’, zegt een buurtbewoner. Het gebouw is jarenlang verwaarloosd en heeft een echte opknapbeurt nodig.

Bij het startsein van de renovatiewerkzaamheden waren onder andere van de partij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken, minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling, het NDP-Assembleelid Melvin Bouva en ook districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest Mike Nerkust.

‘De sporthal dient voor de verkiezing af te zijn’, zei Bouva.

De rehabilitatie van deze sporthal is veel besproken op het politiek podium. De NDP had bij monde van haar voorzitter, Desi Bouterse, in februari 2014 tijdens een wijkvergadering beloofd dat de hal voor de verkiezingen van 25 mei 2015 gerenoveerd zou worden.

De ABOP van Ronnie Brunswijk belegde deze maand ook een vergadering te Tammenga. Hier spuwde het nieuwe partijlid en ex-NDP’er Harold ‘Tjap’ Anches zijn gal door aan te beweren, dat de NDP-regering het niet zo nauw neemt met de bewoners van Tammenga. De beloofde rehabilitatie is uitgebleven, sprak Anches. (foto: Regillio Derby)

Suriname moet leren uit hervormingen Georgië - 'Technische' delegatie uit Georgië bezoekt Suriname

Suriname moet leren uit hervormingen Georgië

'Georgië nu in top tien landen waarmee het prettig zaken doen is'


Suriname moet leren uit de hervormingen die Georgië in hun land heeft doorgevoerd. Georgië stond onderaan de economische ladder. Corruptie en een ondernemersonvriendelijk klimaat zijn echter binnen enkele jaren zodanig omgezet, waardoor dit land nu behoort tot een van de top tien landen in de wereld waarmee het prettig zaken doen is, zo is vandaag, 31 januari 2015, te lezen op de website van De Nationale Assemblee.

Om de opgedane kennis te delen met Suriname, heeft een technische delegatie uit Georgië gedurende twee dagen presentaties gehouden voor functionarissen waaronder departementsdirecteuren, ambtenaren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De presentaties werden in hotel Krasnapolsky in Paramaribo gehouden.  Een van de delegatieleden was de niet-residerend ambassadeur van Georgië, met als thuisbasis Brazilië, Otar Berdzenishvili.

Er werd onder meer gesproken over Good Governance, Democracy and Delivery of Public Service, The experience of Public Service, Tax and Customs reforms in Georgië.

Als het aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons en de andere delegatieleden die in oktober 2013 Georgië hebben bezocht ligt, kan Suriname veel leren uit de hervormingen die dat land heeft doorgevoerd.

Het bezoek van de technische delegatie uit het Europese land aan Suriname noemt voorzitter Simons een unicum, omdat dit heeft geleid tot een tegenbezoek ten behoeve van de overheid. De parlementaire missie was onder de indruk van het bezoek en geïnteresseerd in de omwenteling, vooral op het gebied van de dienstverlening aan burgers en het bedrijfsleven. Vanwege het feit dat het startpunt van Georgië niet veel beter is dan dat van Suriname, is de voorzitter ervan overtuigd dat veranderingsprocessen ook mogelijk moeten zijn voor ons land.

Er is speciaal gevraagd voor een technische delegatie, omdat die voor Suriname het meeste effect zal hebben. De delegatie hoopt dat één van de volgende stappen is dat een afvaardiging van topambtenaren voor het opdoen van kennis ook naar Georgië kunnen afreizen.

NPS'er Oemrawsingh: 'Panka bevestigt vriendjespolitiek NDP-regering'

'Panka bevestigt dat als je loyaal aan partij blijft, je flink mag stoeien met landsgelden'


'In Suriname hebben sommige politici de lelijke gewoonte om uit te halen naar collega politici of tegenstanders wanneer het hun goed uitkomt. De objectiviteit, maar bovenal de eerlijkheid in politiekvoering wordt stoffig totdat in dit geval Pahlad en Cheung het vertrouwen opzeggen in de NDP-coalitie. De fractieleider van de NDP voelt zich, nu pas, geroepen om de samenleving te vertellen dat Charles Pahlad miljoenen voordeel van de regering Bouterse heeft gehad.'

Dit zegt Sunil Oemrawsingh, secretaris van de Nationale Partij Suriname (NPS), vandaag, zaterdag 31 januari 2015, in het Dagblad Suriname, naar aanleiding van uitspraken van de fractievoorzitter van de NDP in De Nationale Assemblee (DNA), Ricardo Panka.

Panka onder vuur.....
'Panka geeft aan dat Pahlad juist vanwege zijn positie in de NDP zaken gemakkelijker heeft kunnen regelen. Hiermee bevestigt Panka als fractieleider van de NDP in DNA dat, zolang je loyaal blijft aan de partij, je flink mag stoeien met landsgelden en dat de controlerende functie en het anti-corruptiebeleid van DNA ondergeschikt gemaakt worden aan vriendjespolitiek.'

Oemrawsingh heeft op de laatst gehouden wijkvergadering van de NPS te Rainville zijn gehoor duidelijk gemaakt hoe desastreus het beleid van deze regering is. Hij gaf daarbij aan, dat het treinproject van de regering een populistisch plan is dat uit de lucht is komen vallen.

'Wat wij nu zien, is dat de regering achteraf, na een unilateraal genomen besluit, de samenleving het project door de keel wil drukken. Achteraf worden burgers geconfronteerd dat hun eigendommen zullen worden verruild met andere tegemoetkomingen. Hetzelfde wanbeleid zagen wij bij het grondenrechtenvraagstuk, toen de burgers hebben gewezen op hun historische en verdragsmatige rechten op gronden en de president hen de deur heeft gewezen op Cola Kreek. Zo'n groot treinen/tramproject van ruim euro 130 miljoen wil zij zes maanden voor de verkiezingen aan ons presenteren. Het betekent, dat de huidige regering de volgende regering, welke het dan ook moge zijn, willens en wetens opzadelt met een schuld van 130 miljoen. Er is geen ethiek in dit beleid, maar dat is wishful thinking uiteraard', zei de NPS’er.

'De fractieleider van de NDP beseft te weinig, dat deze opportunistische politiekvoering het geloof van de burger in de politiek verder doet afnemen. De samenleving moet dit gedrag van politici afstraffen. Overigens is het voor de samenleving meer dan duidelijk, dat tijdens deze regeerperiode de corruptie welig getierd heeft en dan ook nog zo openlijk zonder enige vorm van schaamtegevoel.In herinnering wordt gebracht de reprimande van de minister van Openbare Werken toen hij zijn kantoor voor een absurd hoog bedrag had gerenoveerd, de grondverkrijging van DNA-lid Abdoel en onderminister Gopie en vele andere zaken die rieken naar vriendjespolitiek en corruptie. En nu bevestigt de fractievoorzitter dan eindelijk zelf ook, dat deze politici voordelen trekken uit hun lidmaatschap aan de NDP. Als Pahlad bij de NDP was gebleven, hadden wij hier niets over gehoord', aldus Oemrawsingh.

Cubaanse ex-dwangarbeiders Curaçaose Dokmaatschappij gaan door met leggen van beslagen

Antilliaans Dagblad: CDM blijft maar bloeden


De Cubaanse ex-dwangarbeiders van het Curaçaose droogdok blijven doorgaan met het leggen van beslagen, totdat CDM aan de onderhandelingstafel komt om een schikking te treffen. Onlangs is met succes in Singapore nog beslag gelegd op gelden die een scheepsrederij die klant is van CDM verschuldigd is voor uitgevoerde werkzaamheden in het Dok in het Schottegat. Pogingen van CDM om dit te voorkomen, hebben niets uitgehaald en ook het hoger beroep werd afgewezen. Dit betekent dat niet de Curaçaose Dokmaatschappij, maar de Cubaanse voormalige werknemers de gelden bedoeld voor het Dok in ontvangst nemen. 

'Er worden wereldwijd beslagen gelegd bij klanten van CDM. In een aantal gevallen is al geld ge ïncasseerd', aldus advocaat Arend de Winter op Curaçao vandaag, zaterdag 31 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad.

De zaak loopt al jaren. In 2008 kregen de Cubaanse ex-dwangarbeiders in een Amerikaans vonnis hun claim toegewezen. Dat bedrag is inmiddels met rente opgelopen tot 120 miljoen dollar. Maar, opnieuw verliest CDM een zaak omtrent een gelegd beslag, ditmaal in Singapore. De advocaten van de Cubaanse ex-dwangarbeiders hebben bij herhaling aangegeven dat zij met CDM willen onderhandelen ‘voor een veel lager schikkingsbedrag’, zegt De Winter.

'De internationale reputatie van CDM en Curaçao blijft schade oplopen, omdat het Amerikaanse vonnis wordt genegeerd. Ook het vinden van een strategische partner zal moeilijk zo niet onmogelijk blijven zolang CDM weigert om deze kwestie op te lossen.'

De Winter wijst erop, dat het College financieel toezicht (Cft) recentelijk heeft laten weten dat zij de financiële risico’s van onder andere CDM mee laat wegen bij de beoordeling van de Landsbegroting. 'Vroeg of laat zal er aan een oplossing gewerkt moeten worden. Wanneer neemt de regering haar verantwoordelijkheid?'

De jongste rechterlijke uitspraak is van The High Court of the Republic of Singapore en dateert van 26 januari. Curaçao Drydock Company (CDM nv) werd als de in het ongelijk gestelde partij tevens veroordeeld de drie oud-werknemer Alberto Rodriguez Licea, Fernando Hernandez en Luis Alberto Casanova Toledo 6.000 dollar aan proceskosten te vergoeden. Maar, dit bedrag is niets als gekeken wordt naar de totale toegewezen claim. Uit het vonnis wordt niet duidelijk om welke klant in Singapore het gaat. Ook niet wat de omvang is van het geldbedrag waar beslag op is gelegd met instemming van de rechters in Singapore.

Eerder, in september vorig jaar, ging het om 2,6 miljoen dollar die een internationale klant van het Dok niet aan CDM, maar aan de voormalige werknemers moest afgeven. Dat besliste de rechter in de Amerikaanse staat Texas, namelijk de US District Court Southern District of Texas, Houston Divi- sion. Het Antilliaans Dagblad berichtte toen, dat hieruit blijkt dat de Cubanen met succes bij de klanten van CDM in het buitenland het hun toekomende geld kunnen ophalen. CDM krijgt niet betaald en loopt de inkomst voor geleverd werk mis.

'Er zijn op dit moment meerdere beslagen waarover wordt geprocedeerd. Er ligt in totaal voor bijna 5 miljoen dollar onder beslag. De verwachting van de advocaten van de eisers is dat ook in die zaken de bedragen aan de Cubanen zullen moeten worden afgedragen', berichtte de krant vier maanden geleden.

Op 31 oktober 2008 werd een totaal claim van 80 miljoen dollar toegewezen na een rechtsprocedure over schadevergoeding. Het betrof een vonnis dat de drie Cubaanse arbeiders hebben tegen CDM wegens ‘moderne slavernij’. Het Dok, een overheids-nv, heeft tot nu toe niet aan de veroordeling voldaan. Mede daarom is ook het Land Curaçao in de Verenigde Staten voor het gerecht gesleept, met het risico veroordeeld te worden voor dezelfde claim.

Elke mogelijke poging om een ‘nieuwe’ droogdokmaatschappij op te richten, zal volgens de advocaten worden opgewacht met de claim. Ook de nieuwe rechtspersoon zal te maken krijgen met de aanhoudende beslagen totdat de schuld aan de Cubanen is afbetaald. Voor het eerst laten zij via een raadsman weten te gaan ‘voor een veel lager schikkingsbedrag’.

Klik hier voor meer informatie (Antwoorden op kamervragen over de in het rapport van de stichting Cuba Futuro beschreven misstanden omtrent Cubaanse werknemers op Curaçao

Man vervoert 3 kilo marihuana in van werkgever gestolen auto

Werknemer door politie Klaaskreek opgepakt


Een werkgever heeft afgelopen donderdag aangifte gedaan van verduistering van zijn auto. Naar aanleiding van die aangifte stelde de politie thuis bij een werknemer een onderzoek in. De huisbewoners zeiden, dat de verdachte richting Atjoni was vertrokken met de wagen van de werkgever, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 31 oktober 2015.

De politie maakte contact met de politie te Klaaskreek. Op basis van doorgespeelde informatie van de wagen konden agenten het voertuig staande houden. Op de achterzitting trof men een zwarte vuilniszak aan waarin zo'n 3 kilo marihuana beek te zitten.

De 32-jarige werknemer D.B. werd als verdachte aangemerkt en overgebracht naar het politiebureau. Tegenover de politie beweerde de verdachte, dat hij een man een lift had gegeven. Die was onderweg ergens uitgestapt en had zijn vuilniszak achtergelaten in de wagen.

De politie van De Nieuwe Grond ,die het onderzoek heeft overgenomen, heeft de verdachte hangende het verdere onderzoek wegens verduistering van de wagen en overtreding van de Wet Verdovende Middelen in verzekering gesteld.

De krant vermeldt niet waar de werkgever is gevestigd en waar de werknemer woonachtig is.....

Nieuwe korpschef politie Curaçao: 'Politie vervult nu taken die niet tot korps behoren'

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Sambo: 'Korps moet zich bezighouden met core business en niet met allerlei sociale problemen'

Nieuwe korpschef wil punt zetten achter reorganisatie korps


De politie vervult op dit moment taken die niet tot het korps behoren, waarvoor de mensen onvoldoende zijn opgeleid en waarvoor ook te weinig geld en personeel beschikbaar is. Dat heeft de nieuwe korpschef Mauricio Sambo van het Korps Politie Curaçao (KPC) deze week gezegd bij zijn officiële beëdiging, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 31 januari 2015.

De politieorganisatie moet zich nu vooral gaan bezighouden met de ‘core business’ en de ‘core values’, zo vindt hij. Concreet beschrijft Sambo dat de politie vandaag de dag wordt ingezet bij allerhande sociale problemen, waarbij de agenten zich soms met verantwoordelijkheden geconfronteerd zien, die eigenlijk niet bij het KPC thuishoren.

De korpschef: 'Het gaat om zaken als het beschermen van toeristen, controle op illegaal publiek trans- port, bescherming van specifieke personen en bewaking van gebouwen. Ik doe daarmee niets af aan het feit dat deze werkzaamheden belangrijk zijn. Maar we moeten ons ook realiseren dat de politie in de wijken kampt met 30 procent tekort aan personeel. In de wijk kunnen we nu niet optimaal assistentie verlenen en de wet en orde handhaven.'

Sambo wil dan ook dat deze punten eerdaags besproken en geëvalueerd worden. En over ‘core business’ gesproken, als het aan Sambo ligt wordt er nu snel een punt gezet achter de reorganisatie van het korps. 'We zijn nu al 5 jaar bezig met reorganiseren. Het reorganisatieplan is niet perfect, maar we moeten het er wel mee doen. Ik zou er graag een punt achter zetten en vooral willen gaan werken aan waar de reorganisatie voor bedoeld was, een betere organisatie met een betere dienstverlening aan de gemeenschap, die kan dienen en beschermen, de criminaliteit beter kan bestrijden, de orde handhaven en het veiligheidsgevoel vergroten. We moeten ‘back to the basics’.'

Verder vindt de nieuwe korpschef dat er wat gedaan moet worden aan de interne cultuur bij het KPC. 'Het korps moet professionaliteit en betrouwbaarheid uitstralen, integer zijn en goede service verlenen.'
Om dat te bereiken wordt door het managementteam overwogen om, na 15 jaar, weer het Algemeen Dienstvoorschrift te introduceren, waarin gedetailleerd beschreven staat hoe een agent zich moet gedragen. We moeten vertrouwen hebben in het korps, maar de leden moeten ook het vertrouwen hebben om zich te durven verantwoorden naar de leiding toe. Er zal een evaluatiesysteem geïntroduceerd worden, het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) zal verbeterd worden en er zal vanuit de leiding bij misstanden snel beslist worden. 'En daarbij is het goede voorbeeld dat wij als managementteam geven, van uitermate groot belang', zo stak de korpschef de hand in eigen boezem.

De veranderingsmanager bij het korps, Alvin Daal, sloot zich bij deze woorden aan. 'We kunnen alle omstandigheden om de politie heen verbeteren, gebouw, materiaal, organisatie, maar het belangrijkste is om te investeren in de politieagent als persoon.'

VHP-voorzitter Santokhi: 'Eenheid binnen partij in Commewijne is hersteld'

Santokhi legt positieverdeling kandidatenlijst DNA binnen V7 uit

'VHP gaat hard werken voor zetel in Commewijne'


De eenheid binnen de VHP-Commewijne is hersteld. Dat laat partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi vandaag, zaterdag 31 januari 2015, weten via Starnieuws. Er zou een goed gesprek zijn geweest met de partijstructuren in het district. 

Er was ontevredenheid onder leden over het feit, dat de lijst in dit district wordt getrokken door KTPI. Hoofdbestuurslid en Assembleelid Shailendra Girjasing had daarom besloten uit protest niet naar de proclamatie te gaan van V7 tijdens de massameeting in 'de Olifant' in Paramaribo. Hij maakte zijn ongenoegen publiekelijk kenbaar en dat viel niet in goede aarde bij de VHP-leiding.

Santokhi zegt dat uitgelegd is hoe de positieverdeling plaatsgevonden heeft binnen V7. Pertjajah Luhur (PL) had in Commewijne de plaatsen 1 en 4. De kandidaat van de VHP komt op nummer 2 en NPS op plaats 3.

Coördinatoren van de VHP in het district zeiden, dat de sterkste partij, net als in andere districten de lijst moest trekken. In dit geval is dat de PL, maar die besloot de eerste plek te geven aan KTPI.

'De VHP gaat hard werken voor de zetel in Commewijne. De eenheid is volledig hersteld. Samen met de andere partijen van de combinatie V7 zullen wij landelijk en in Commewijne winnen', aldus  Santokhi.

Minister Belfort: Herstructurering politie gaat gewoon door

'Ik wil niet te veel hierover in de media zeggen'

'Er is geen achterstand in bevorderingen'


De herstructurering van het Korps Politie Suriname (KPS) is niet van de baan. Dit zegt minister van Justitie en Politie Edward Belfort vandaag, zaterdag 31 januari 2015, in de Ware Tijd. Hij is het eens met de presentatie van een consultant over de nieuwe opzet, maar kan nog niet zeggen wanneer de herstructurering wordt doorgevoerd. 

Robby Ramjiawan, voorzitter van de Politiebond, heeft eerder gewezen op de ontevredenheid die in het korps leeft over het uitblijven van de herstructurering die op 1 januari geëffectueerd had moeten zijn. 

'Het is niet zo dat er ontevredenheid is, maar ik wil niet te veel hierover in de pers zeggen', aldus Belfort.

Hij zegt verder dat hem geen blaam treft dat zeven politiefunctionarissen nog niet zijn bevorderd tot commissaris. 'Ik heb geen enkele bevordering ooit tegengehouden, tenzij er kanttekeningen worden geplaatst. De bevorderingen stuur ik gelijk door naar desbetreffende instanties. Wat op mijn niveau is, handel ik snel af, daarom heb ik geen achterstand in bevorderingen.'

Alle bevorderingen vanaf de rang van inspecteur van politie, moeten eerst worden goedgekeurd door de president. Dat geldt ook voor de andere korpsen. Ramdjiawan had eerder geklaagd dat de bevordering van de commissarissen door Belfort wordt aangehouden. De minister zou eveneens woedend zijn op de politieleiding, omdat die naar president Desi Bouterse is gestapt toen zij van Belfort geen gehoor kregen over de bevorderingen.

Oud-directeur NVB sleept Staat voor de rechter

NVB heeft 3.5 jaren pensioengeld niet aan Pensioenfonds afgedragen


Oud-directeur Romeo Simons van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) gaat de Staat voor het gerecht dagen. Het NVB heeft volgens hem al 3.5 jaar zijn pensioengeld, dat maandelijks door het bedrijf wordt ingehouden, niet afgedragen aan de Stichting Pensioenfonds Suriname. 'Ik ga de komende week alvast aangifte doen bij de politie, want dit is diefstal. De NVB heeft de gelden gehad en niet afgedragen', aldus Simons vandaag, zaterdag 31 januari 2015, op Starnieuws.

'Ook is er belasting van het loon afgetrokken, maar niet overgedragen. We praten over boeven en bandieten', stelt Simons. Het gaat om ongeveer Srd 100.000,-  die voor de Belastingdienst en het Pensioenfonds is ingehouden.

Simons heeft vernomen dat ook van het NVB-personeel het pensioengeld gedurende 3.5 jaar niet is afgedragen aan het Fonds. De oud-directeur zegt, dat hij al 41 jaar in dienst is van de overheid. Hij werd in 2000 benoemd tot directeur van NVB. In maart 2011 werd hij door minister Falisie Pinas van Transport Communicatie en Toerisme ontlast van die functie.

Simons zegt verder, dat sommige bushouders sinds oktober geen geld hebben ontvangen, terwijl NVB de subsidie wel heeft gekregen.

Lesley Daniëls, de huidige directeur van het vervoersbedrijf, wil niet veel kwijt over de kritiek van Simons. 'We hebben wel een achterstand, maar de zaak zullen we intern oplossen', zegt hij.

Wat betreft de kwestie van het pensioengeld, zegt hij dat Simons naar de rechter mag stappen om zijn gelijk te zoeken. 'Waarom gaat hij niet eerst naar de rechter, voordat hij dat zegt aan de pers?', vraagt Daniëls zich af.

Abrahams (NDP): 'Dino zal worden gebruikt in een complot met buitenland tegen Desi Bouterse'

'Voor oppositie zullen 8 december 1982 en veroordeling Bouterse in Nederland niet aan orde zijn'

 
Tijdens de komende verkiezingen zal de oppositie niet komen met 8 december 1982, want dat speelt niet meer. Ook de veroordeling van Desi Bouterse in Nederland is nu niet aan de orde. Wat volgens ondervoorzitter Ramon Abrahams van de Nationale Democratische Partij (NDP) deze keer gebruikt zal worden is zoon Dino van de partijvoorzitter. Volgens Abrahams gaat het om een complot met het buitenland, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 31 januari 2015.


Abrahams, die Bouterse gisteren verving tijdens een partijvergadering te Land van Dijk, zei dat 'wij ervoor moeten zorgen dat onze volksleider weer de komende vijf jaren president wordt. Dat is de opdracht'.

Volgens de NDP'er zal alles uit de lade getrokken worden om met vuil te smijten. 'Maar, no lasi bribi.' Hij haalde aan dat zonder middelen van buiten de regering veel gerealiseerd heeft. Abrahams deelde mee dat er genoeg middelen zijn om de verkiezingen te kunnen organiseren. Hij haalde aan dat de kracht van de NDP 'organisatie' is, wat andere partijen niet hebben.

Abrahams citeerde Anton de Kom die in zijn boek 'Wij slaven van Suriname' uitlegde hoe belangrijk het woord organisatie is.

vrijdag 30 januari 2015

NDP'ers op partijvergadering Land van Dijk niet blij met afwezigheid partijvoorzitter en president Bouterse

Abrahams wist NDP'ers te kalmeren.....
Ondervoorzitter Abrahams: 'President is 69, wordt dagje ouder en heeft wat rust nodig'

'Geen enkele andere partij kan vergadering zonder voorzitter...'


NDP'ers op een bijeenkomst van de partij te Land van Dijk waren, aldus Starnieuws, vanavond, vrijdag 30 januari 2015, heel erg teleurgesteld toen bleek dat hun voorzitter, president Desi Bouterse, niet aanwezig zou zijn. Bouterse stuurde zijn echtgenote Ingrid Bouterse-Waldring naar de bijeenkomst. 

Ondervoorzitter Ramon Abrahams liet de aanwezigen weten, dat hij samen met Bouterse een heel drukke periode had gehad in het binnenland. 'Wij hebben in hangmatten geslapen, op veldbedden. Het was heel druk.' Verder zei hij, dat de president 69 is en ook een dagje ouder wordt. 'Hij heeft wat rust nodig', sprak Abrahams.

Rabin Parmessar, minister van Openbare Werken, was aan het woord toen het duidelijk werd dat Bouterse niet van de partij zou zijn. Hij vroeg de first lady om naar voren te komen om de mensen te groeten. 'Brada nanga sa sorry, mijn man kan er niet zijn. Hij laat zich verontschuldigen. Ik hoop dat u ook een beetje blij bent met mij.'

Parmessar en ondervoorzitter Ramon Abrahams erkenden dat het niet mogelijk is om Bouterse te vervangen. Abrahams beweerdem dat er geen enkele andere partij is die kan vergaderen als hun voorzitter er niet is. De NDP houdt in diverse districten vergaderingen zonder Bouterse en ze zijn succesvol. 

Het politieke systeem is de boosdoener

'Kandidaatstelling geschiedt niet objectief'


Hoe kun je ongestraft stelen? Door in een bepaalde positie te zitten en bijna alles te kunnen doen en laten wat je maar wilt, waarbij je door een ieder van allerlei ontoelaatbare praktijken beschuldigd kunt worden, en toch niet kunt worden afgezet. Zoals onze politieke geschiedenis over het algemeen heeft laten zien, zijn soortgelijke omstandigheden ook van toepassing op het direct en indirect functioneren van de president en de vicepresident van de republiek Suriname. Er is namelijk nog steeds geen afzettingsprocedure. 

Onze geschiedenis leert ook dat de Rekenkamer, die de overheidsbestedingen moet controleren op doelmatigheid en rechtmatigheid, machteloos is wegens onder andere het ontbreken van een vervolgingsbevoegdheid.

Het feit dat DNA-leden er meerdere functies op na mogen houden, is eveneens corruptief gebleken en heeft eigenmachtig handelen gefaciliteerd. Met andere woorden, ons politieke systeem wordt gekenmerkt door het ongecontroleerd kunnen uitoefenen van politiek-bestuurlijke macht of het kunnen monopoliseren van macht zonder controlemechanismen.

Aangezien wij geen pre-electorale verkiezingen kennen bij het kandideren van personen voor de algemene verkiezingen, geschiedt de kandidaatstelling niet objectief en dus evenmin zonder wederdiensten. Corruptie en dictatuur blijken aldus ondenkbaar te zijn vanaf de wijze van kandideren van personen tot aan het besturen van ons land. Denk maar aan de typisch politieke termen zoals doofpot, zwijgplicht, verraad, terugroeprecht en overloper, die niet thuishoren in een democratische rechtsstaat.

Systeem van Checks and Balances 
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, gaan regeringsleiders en politici ook nog op zoek naar particuliere investeerders en deze zelfde lieden willen ons doen geloven dat zij corruptie wensen te bestrijden. Na puspusi luku merki. Het gevolg is dat de overheid concurreert met de private sector, waardoor de werkloosheid eronder lijdt en de overheid deels zelf moet dienen als opvangcentrum. Het lage- en middenkader is mede hierdoor doodgebloed, dus geen productiediversificatie meer, en de criminaliteit en prostitutie zijn toegenomen. Door het verliezen van chantage- en corruptiegelden zijn de monetaire stabiliteit en de financiering van de sociale wetten evenzeer in gevaar gebracht. Deze wantoestanden gelden voor het hele land.

Districten komen maar niet tot ontwikkeling door zogenaamde machtsdeconcentratie, wat impliceert dat districtscommissarissen niet rechtstreeks gekozen mogen worden. Politieke partijen, die niet propageren dat zij dit soort structurele veranderingen als topprioriteit stellen, verdienen uw stem niet, tenzij u dezelfde film wilt zien met misschien andere acteurs. Kies daarom voor een politieke partij met een progressief-verheffend draaiboek dat - primair via gewijzigde en toegevoegde structuren en instituties - goed bestuur, rechtszekerheid en duurzame ontwikkeling voor een ieder garandeert.

Narcistische Psychopathie 
Alleen de Almachtige is zaligmakend, terwijl wij als mensen blootstaan aan verleiding. Door ons te laten leiden door demagogie in plaats van ons te concentreren op de werking van het systeem van checks and balances, lopen wij dientengevolge het gevaar een voedingsbodem te scheppen voor narcistische psychopaten met megalomanische trekken.

Dr. Roy Bhikharie, PhD 
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij

DOE installeert kern in district Nickerie

'Wij willen het alternatief zijn voor twijfelende kiezers in Nickerie'

Voorzitter Breeveld: 'DOE gaat alleen en op eigen kracht verkiezingen in'


De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) wil zichtbaar worden in het district Nickerie. Partijvoorzitter Carl Breeveld heeft in dat kader gisteravond een kern geïnstalleerd die wordt voorgezeten door mevrouw Marjon Tirtosemito-Hirosemito. Het bestuur telt zeven leden, zo bericht de Ware Tijd Online vanavond, vrijdag 30 januari 2015.

'We willen het alternatief zijn voor de kiezers in Nickerie die twijfelen om op 25 mei aanstaande naar de stembus te gaan', zegt Tirtosemito-Hirosemito.

Volgens haar gaat DOE ook naar Wageningen om daar de bestaande kern te heractiveren. De voorzitter, die inspectrice is op VOJ-niveau, ziet graag dat er drastische veranderingen doorgevoerd worden op de VOJ-scholen. Ze wil via de politiek de jongeren een helpende hand bieden. 'We weten dat heel wat scholieren op het verkeerde pad zijn beland en geen hulp krijgen van de instanties.'

Partijvoorzitter Carl Breeveld zegt dat zijn partij behalve in Paramaribo zich ook in de districten Para, Saramacca en Nickerie kandidaat zal stellen bij de verkiezingen. Vast staat dat DOE met geen enkele partij gaat samenwerken. 'We gaan op eigen kracht de verkiezingen in.'

President Bouterse installeert leden Centraal Hoofdstembureau

'Wij willen de garantie scheppen voor eerlijke en vreedzame verkiezingen'

 
President Desi Bouterse heeft vandaag, 30 januari 2015, in de Congreshal in Paramaribo de leden van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) geïnstalleerd. Hij zei onder andere, dat de politieke democratie wordt gekenmerkt door participatie en representatie, gericht op het handhaven en vooral uitbouwen van ons democratisch politiek stelsel. 'Het is een moment waarbij wij wederom de garantie scheppen voor het bevestigen van een natie die vreedzaam en eerlijke verkiezingen houdt.'

Eugene Merkus, voorzitter van het CHS, verwacht veel van zijn team. Hij heeft vertrouwen in een goede en hechte samenwerking. Merkus wil de traditie van de organisatie van goede verkiezingen voortzetten.

(Bron foto: ministerie van Financiën)
'Er zijn altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar je zult het eerst in besloten kring met elkaar bespreken.' Suriname heeft volgens hem reeds een goede reputatie wat het organiseren van goede verkiezingen, dus zal eerst gekeken worden naar de reeds bestaande blauwdruk.

De beëdiging van het CHS is bij wet geregeld in de kiesregeling. Het CHS is er voor de verkiezing van de leden van De Nationale Assemblee en ressortraden. Dit orgaan heeft ook de opdracht om de samenstelling van de districtsraden op grond van de uitslagen van de ressortraden te controleren.

Plaatsvervangend voorzitter van CHS is Maya Monohar. De overige leden zijn de dames J.M. Nibte, A.A. Ramdhani, E. Sandie en A. Levant (secretaris) en de heren D. Menso, D.P.A. Landvreugd, R.A. Vreden, R.J. Landburg, S.W. Vrieze, L. Mentowikromo, R. Raghoe en R. Ramkalup.

De president installeerde ook de drie leden van het Onafhankelijk Kiesbureau die bij de officiële installatie onlangs niet aanwezig konden zijn. Het gaat om Cornelis van Dijk, Ferdinand Welzijn en Hendrik Jamaloodin.

Niermala Badrising aangesteld als voorzitter van de OAS Inter-Amerikaanse Raad voor Integrale Ontwikkeling

Badrising aanvaardt nieuwe functie binnen de OAS


De permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), ambassadeur Niermala Badrising, is vandaag, vrijdag 30 januari 2015, officieel geinstalleerd als voorzitter van de 'Inter-American Council for Integral Development (CIDI). De installtie vond plaats in het hoofdkantoor van de OAS in Washington, aldus laat de OAS vandaag in een eigen persbericht weten.

Aanwezig waren de secretaris-generaal van de OAS, José Miguel Insulza, de assistent secretaris-generaal Albert Ramdin en diverse vertegenwoordigers en autoriteiten van lidstaten. Badrising volgt de permanente vertegenwoordiger van Trinidad & Tobago, ambassadeur Neil Parsan, op.


De nieuwe CIDI-voorzitter, die ook de voorzitter van de Permanente Raad van de OAS in het erste kwartaal van 2016 zal zijn, zij dat ze tijdens haar termijn vooral haar aandacht zal richten op drie specifieke issues.

In de eerste plaats, met het oog op de centrale plaats van de mens in alle activiteiten, in lijn met het beleid van haar regering, zal ze streven naar verbetering van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs. In navolging van haar voorganger zal ook Badrising concurrentie onder micro, kleine en middel kleine zaken stimuleren. Op de derde plaats zullen duurzame ontwikkeling en klimaatverandering centraal komen te staan.

OM Curaçao wil dat moordenaar politicus Wiels levenslange straf op eiland uitzit: vonnis 20 februari

Advocate Olga Kostrzewski: 'Mijn client is weer ten onrechte gemanipuleerd'

Na eerdere bekentenissen blijft Kuwas ontkennen Wiels te hebben vermoord


Elvis 'Monster' Kuwas, verdacht van de moord op politicus Helmin Wiels, zal, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, zijn levenslange gevangenisstraf op Curaçao  moeten uitzitten. Deze uitspraak vandaag, vrijdag 30 januari 2015, van advocaat-generaal Ton van der Schans kon op zacht gejuich van de nabestaanden van de vermoorde politicus rekenen, aldus schrijft Anneke Polak op de nieuwswebsite NTR/Caribisch Netwerk.

Hiermee werd de laatste dag van het hoger beroep in de zaak Magnus afgesloten. De rechter zal op 20 februari haar vonnis uitspreken. De belangrijkste vraag die daarbij moet worden beantwoord is of de levenslange straf terecht is opgelegd. Zo ja, dan komt de vraag naar voren waar deze dan zal worden moeten worden uitgezeten. Volgens de advocaat-generaal staat Kuwas op Curaçao ingeschreven, is het misdrijf op Curaçao begaan en is hij op Curaçao berecht.


Er zou dan ook geen reden zijn om hem zijn straf in Nederland te laten uitzitten. Toen Kuwas in maart vorig jaar naar Nederland werd overgebracht, werd dit volgens Van der Schans gedaan 'nadat voldoende is gebleken dat de door hem afgelegde verklaringen op waarheid berusten'. 'Nu lijkt het er op dat uw ontkenningen niet op de waarheid berusten', zei de advocaat-generaal.

Advocate Olga Kostrzewski van Kuwas reageerde tijdens de laatste dag van het hoger beroep, aldus NTR/Caribisch Netwerk, geïrriteerd: 'Mijn cliënt was er honderd procent van overtuigd dat als hij een bekennende verklaring zou afleggen, hij zijn straf in Nederland zou mogen uitzitten. Nu wordt gezegd, dat hij zijn straf gewoon op Curaçao zal moeten uitzitten. Hieruit blijkt weer dat cliënt ten onrechte is gemanipuleerd.' De advocate sprak van 'verschrikkelijke opzettelijke misverstanden' door het OM.

Kuwas besloot de zitting door te herhalen dat hij niets van de moord af weet en degenen die dat wel zouden weten dood zijn. Daarbij doelde hij op Raul Martinez, alias Bolle, en Luigi Florentina, alias Pretu. Bolle werd in mei 2013 dood teruggevonden bij San Pedro, hij werd vermoord. Pretu zou zelfmoord hebben gepleegd in een politiecel in Barber.

De drie rechters Ter Berg, Verheijen en Lewin zullen op 20 februari ook opnieuw een vonnis uitspreken over Dangelo Damascus en Carlos Pieter, die door het gerecht in eerste aanleg werden vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moord op Wiels op 5 mei 2013. Het Openbaar Ministerie eiste tijdens het hoger beroep opnieuw vijf jaar voor Pieter en twintig jaar voor Damascus. In die strafeis zijn andere delicten meegenomen waarvan zij eveneens worden verdacht.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak Maximus behandeld zal worden. Dit betreft de intellectuele daders achter de moord op Wiels. In deze zaak zijn Burney 'Nini' Fonseca, Robbie dos Santos, George Jamaloodin en Carlos Monk door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachten.

Neergeschoten vliegtuig bij Aruba was Amerikaans

Vierhonderd pakketten uit water gevist waarvan aantal cocaïne als inhoud had


Het voor de Arubaanse kust neergestorte privévliegtuig is een Amerikaans toestel dat in ieder geval Aruba niet als eindbestemming had. Vierhonderd pakketten zijn uit het water gevist en een aantal daarvan bevat cocaïne. Dat zei Hoofdofficier van Justitie Erik Olthof vanmiddag, vrijdag 30 januari 2015, tijdens een persconferentie, aldus de nieuwswebsite NTR/Caribisch Netwerk.

Olthof verklaarde, dat onmiddellijk nadat delen van het neergestorte vliegtuig en de pakketten waren aangetroffen een strafrechtelijk onderzoek is gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Een aantal van de pakketten werd op inhoud getest en dat bleek cocaïne te zijn. De rest moet nog worden getest.


Gevonden brokstukken worden nog onderzocht, evenals het vertrekpunt en bestemming van de vlucht. Toch heeft het onderzoeksteam kunnen achterhalen, dat het vliegtuig een Amerikaans vliegtuig is waarvan de bestemming niet Aruba betrof. Verdere uitleg hierover gaf de Hoofdofficier niet.

Hoeveel inzittenden in het vliegtuig zaten is ook nog niet bekend. Mogelijk wordt hulp vanuit Nederland gezocht bij onder meer het onderzoek naar de lichaamsdelen. Het toestel is bovendien nog niet helemaal geborgen. Volgens Olthof is het nog niet zo makkelijk om de precieze coördinaten van waar het wrak nu ligt te achterhalen.

Onder leiding van het OM wordt nu onderzoek gedaan naar de werkelijke oorzaak van het neerstorten van het vliegtuig, dat - zo bevestigde minister van Justitie Arthur Dowers gisteren nog - werd achtervolgd door Venezolaanse militaire vliegtuigen voordat het boven Arubaanse wateren neerstortte. Dat onderzoek is nog niet afgerond. 'Daarover houden wij alle opties open', zei Othof.

Leden BNV vinden jachtgeweer in vliegtuig Blue Wing Airlines

Geweer na landing op Zorg en Hoop in vrachtruimte aangetroffen


In de vrachtruimte van een Blue Wing Airlines vliegtuig werd, kort na de landing op Zorg en Hoop gistermiddag, een jachtgeweer aangetroffen. Het toestel kwam uit het Lawagebied, aldus Starnieuws vanavond, vrijdag 30 januari 2015.

Nadat het vliegtuig geland was, voerden medewerkers van het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) een routinecontrole uit. Het aangetroffen wapen moet op de airstrip van Lawa in de vrachtruimte zijn geplaatst om naar Paramaribo te verzenden.

Niemand heeft zich gemeld om het wapen op te halen, waarop het BNV het in beslag heeft genomen. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het wapen.

'De verhoogde controle van het BNV op Zorg en Hoop is een dringende noodzaak in het kader van de nationale veiligheid. Dit is wederom gebleken', aldus veiligheidssupervisor Ricardo van Hetten.

Man (82) overvallen en mishandeld in woning op project Palm Village te Commewijne

Twee gemaskerde mannen er vandoor met inhoud kluis


De 82-jarige I.B. is afgelopen woensdagavond in zijn woning aan de Commissaris Roblesweg op het project Palm Village in het district Commewijne overvallen door twee gemaskerde mannen. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

Hij zou net de deur dichttrekken toen de mannen het huis binnen stormden. Onder bedreiging van messen werd het slachtoffer gekneveld. Ook moest hij klappen incasseren. De overvallers bedreigden de man en vroegen hem waar hij zijn waardevolle spullen bewaarde. Indien de bewoner hen dat niet zou vertellen, zou hij flink worden mishandeld. Uit vrees wees I.B. de kluis aan, waarin Srd 20.000 en euro 4.000 zaten. De overvallers haalden de kluis leeg en verdwenen.

De politie van Nieuw Amsterdam en andere politie-eenheden rukten uit naar het opgegeven adres. Zij hadden informatie ontvangen, dat de overvallers nog in het huis aanwezig zouden zijn. Agenten kamden het gebied af, maar blijkbaar hadden de beide overvallers zich reeds uit de voeten gemaakt met de buit.

De politie vermoedt dat de daders via de achterkant van het project, waar een kreek loopt, zich toegang tot het terrein hadden verschaft en ook via de zelfde route weer zijn verdwenen.

De ingang van het project aan de voorzijde heeft een permanente bewaking. Het slachtoffer heeft als gevolg van de mishandeling verwondingen opgelopen en werd met een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis in Paramaribo. Volgens de politie is de toestand van de 82-jarige stabiel.

Venezolaanse Defensie-minister bevestigt uit lucht schieten vliegtuigje bij Aruba

Minister Padrino: Vliegtuigje is boven Venezolaanse wateren neergehaald


Het vliegtuigje dat gisterochtend (lokale tijd) bij Aruba in zee stortte, blijkt door de Venezolaanse luchtmacht te zijn neergeschoten. Defensieminister Vladimir Padrino van Venezuela heeft vandaag, vrijdag 30 januari 2015. bekendgemaakt, dat het toestel in Venezolaanse wateren is neergehaald. Met het vliegtuigje zouden drugs zijn vervoerd. Dat schrijft de Telegraaf.

Aruba onderzoekt het voorval, maar Padrino verzekert dat bij de actie de soevereiniteit van andere landen niet is geschonden.

De Arubaanse minister van Justitie Arthur Dowers zei eerder dat het toestel was gevonden in de territoriale wateren van Aruba. Dowers meldde verder dat de Kustwacht lichamen en wrakstukken heeft aangetroffen op de plaats waar het vliegtuig is neergestort. Om hoeveel lichamen het gaat heeft hij niet gezegd.

Het toestel kwam uit Midden-Amerika. Over het lot van de inzittenden is niets bekendgemaakt. Hij zei ook niet hoeveel mensen er aan boord waren. De bestuurder van het vliegtuigje reageerde volgens Padrino niet op aanwijzingen van jachtvliegtuigen van Venezuela, die het vliegtuig achtervolgden.

SWM ergert zich aan kritieken via 'bepaalde' media over bereikbaarheid bedrijf bij grote brand Nieuw Nickerie

SWM stelt in verklaring haar werk goed te hebben verricht


De directie van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) betreurt het, dat via bepaalde media, waaronder Starnieuws, waarschijnlijk ‘in the heat of the moment’ zonder verdere verificatie, uitspraken zijn gedaan over de bereikbaarheid en de performance van het bedrijf tijdens de grote uitslaande brand in Nieuw Nickerie gisteren. Dit bericht vanmiddag, vrijdag 30 januari 2015, Starnieuws.

In de berichtgeving werd gewag gemaakt, dat de SWM totaal niet te bereiken was. Maar, de SWM heeft volgens de directie, juist de nodige handelingen gepleegd om meer water richting het centrum te kanaliseren en zijn brandweertankwagens telkens als die zich aandienden gevuld bij de vulleiding van het SWM-station Nieuw Nickerie. Dit impliceert al, dat het SWM productiestation bemenst was en dat functionarissen zijn opgeroepen om werkzaamheden uit te voeren, stelt de SWM.

De chef distributie van de SWM heeft zich zelfs persoonlijk op de plek des onheils georiënteerd en de medewerking aangeboden. Weliswaar heeft het kanaliseren van meer water richting het centrum van Nieuw Nickerie niet het volledig gewenste resultaat opgeleverd, omdat het leidingnetwerk, dat ernstig verouderd is, niet voldoende water kon aanleveren aan de brandputten. Dit komt door vernauwingen in het net en een grote kans op buisbreuken.

Het is volgens de SWM-directie bekend bij de autoriteiten, dat het leidingnet van Nieuw Nickerie Centrum vervangen moet worden. De SWM zegt niet te beschikken over de benodigde middelen vanwege de sterk achterhaalde watertarieven.

De SWM weigert steeds ongenuanceerd en onterecht als schuldige te worden aangemerkt. Het bedrijf stelt verder in de verklaring steeds bereid te zijn om bij calamiteiten medewerking te verlenen waar zij dat kan.

Ziekenhuis in Willemstad, Curaçao, in financiële problemen

Zonder aanvullende maatregelen kan Sehos in mei salarissen personeel niet betalen

Minister Whiteman: 'Liquiditeitsprobleem Sehos gevolg mismanagement'


Indien er geen aanvullende maatregelen genomen worden, zal het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) te Willemstad op Curacao, in mei niet in staat zijn om de salarissen van het personeel uit te betalen. Dat blijkt uit het rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), dat in opdracht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) verricht werd naar aanleiding van de explosieve kostenontwikkelingen van het ziekenhuis.  Dat schrijft Anke Brunswijk-Vellenga vandaag, vrijdag 30 januari 2015, in Amigoe.
  'Uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat Sehos zonder aanvullende maatregelen in één maand zonder (significante) aanvullende mutaties op het werkkapitaal, maandelijks een liquiditeitstekort heeft van ongeveer 1,5 miljoen gulden. Als de huidige trend wordt doorgetrokken zal Sehos derhalve in mei 2015 haar kredietplafond van 10 miljoen gulden bereiken', aldus het rapport van Soab dat is ingezien door de redactie van Amigoe.

Sehos heeft aangegeven, dat zich in mei al eerder liquiditeitsproblemen voor zullen doen, omdat de salarissen, die netto circa 4 miljoen gulden bedragen, enkele dagen eerder worden betaald dan dat de tweede helft van het maandelijkse budget door de SVB wordt overgemaakt. Ook heeft de directie van het ziekenhuis aangegeven naast besparingen op medicijnkosten, geen mogelijkheid te zien om de kosten voor eind maart te verlagen.

Om liquiditeitsproblemen op korte termijn te voorkomen, adviseert Soab de minister om met de SVB in overleg te treden over het moment waarop het budget wordt overgemaakt. Usona inventariseert op dit moment de mogelijkheden om de kosten van Sehos structureel te verlagen. Deze scan werd vanmorgen gepresenteerd aan de Raad van Bestuur (RvB). Sehos-woordvoerder Bob Harms laat weten hier nog geen uitspraken over te kunnen doen.
Verder laat Harms weten dat de RvB inmiddels kennis heeft genomen van het Soab-rapport over de financiële situatie en legt hij uit dat deze situatie is ontstaan uit een jarenlange ontwikkeling. 'We zijn druk bezig om samen met het ministerie GMN naar structurele oplossingen te zoeken. We zullen er alles aan doen om dit scenario te voorkomen.'

Minister Ben Whiteman (PS) van GMN zegt, dat het liquiditeitsprobleem van Sehos een gevolg is van mismanagement. 'Ik vind dit zo erg en delicaat dat ik dit gevecht moet aangaan. Ik wil voorkomen dat het Sehos in de gelegenheid komt om er vanwege procedurele redenen onderuit komen.'

De minister zegt geluiden te horen dat Sehos de laatste tijd hard achteruit gaat. Zo blijkt er geen eenduidig bestelbeleid te zijn, waarbij de kosten met elkaar worden vergeleken en er op verschillende punten wordt besteld. 'Je hoort allerlei wilde verhalen van inkoopcentrales, dat ze niet eens weten wat hun medicijnen kosten. Zo run je geen ziekenhuis, dat je met gemeenschapsgeld maar bestelt wat je wilt.'

Er zijn meer voorbeelden van mismanagement. Zo legde het personeel van de spoedeisende hulp twee weken geleden het werk neer, omdat de afdeling de opvang van intensive care-patiënten op de EHBO niet meer aankon. 'Er bleken tal van redenen te zijn waarom de intensive care geen patiënten meer kon opnemen, maar de belangrijkste reden is mismanagement', aldus Whiteman. Zo zouden er terminale patiënten op de intensive care liggen. Maar ook het beleid om patiënten ‘s middags te ontslaan en over te plaatsen naar andere afdelingen blijkt niet efficiënt te zijn, waardoor ophopingen ontstaan.

'Er is iets gaande in dat ziekenhuis. Ik durf niet te zeggen dat de bestuurders corrupt zijn, maar ik denk dat er corrupte structuren binnen het ziekenhuis gehanteerd worden. Misschien zelfs buiten hun gezichtsveld om', zegt Whiteman.

Het is niet de eerste keer dat het Sehos voor een crisissituatie staat. 'Wat je altijd zag, was dat de zaak politiek opgelost wordt en het met een sisser afloopt. Uiteindelijk draaide de bevolking weer op voor het geld. Maar, ik vind dat niet alleen de huidige leden van de RvB en Raad van Toezicht (RvT), maar het hele systeem van Sehos dit eiland en de gemeenschap jarenlang hebben gegijzeld.' Daar wil Whiteman dan ook een einde aan maken. 'Als ik niet meer kan garanderen dat deze dingen niet meer gebeuren en geen veranderingen kan doorvoeren, dan heeft het geen zin om door te gaan met het nieuwe ziekenhuis.'

Stichting Houders Mijnbouwrechten spreekt met NH-minister Hok over problematiek goudconcessies

(Bron foto: ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen)
SHMR opgericht naar aanleiding van verhoging concessierechten

Veiligheid in achterland nog steeds een vraagstuk


De goudconcessierechten die medio vorig jaar verhoogd waren naar Srd 100, zijn teruggedraaid naar Srd 1,20 per hectare. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) stelt vandaag, vrijdag 30 januari 2015, in een verklaring, dat dit besluit is genomen, omdat veel concessionarissen in problemen dreigden te komen. Stichting Houders Mijnbouw Rechten (SHMR), onder leiding van voorzitter Claudetta Toney, eigenaresse van goudwinningsbedrijf Sarafina NV, heeft in een ontmoeting gisteren met minister Jim Hok gevraagd om betaling in termijnen mogelijk te maken.

Minister Jim Hok ontving het bestuur van SHMR gisteren voor een kennismakingsgesprek. De organisatie is opgericht naar aanleiding van de verhoging van de concessierechten. Tijdens het onderhoud zijn enkele brandende vraagstukken besproken. Zo ervaren concessionarissen hier en daar grote problemen bij het betreden van hun concessieterreinen, omdat andere houders van mijnbouwrechten hen de doorgang ontzeggen. In deze situatie kunnen de spanningen hoog oplopen en voorkomen moet worden dat zaken een keer uit de hand lopen.

Hoewel de veiligheid in het binnenland belangrijk is verbeterd sinds de Commissie Ordening Goudsector daar actief is, blijft dit vraagstuk op de concessie nog altijd een issue, stelt NH.

Een andere kwestie, die ondanks de verlaging van de concessierechten speelt, is dat concessionarissen de mogelijkheid willen hebben om de betaling in termijnen te voldoen. Minister Hok beloofde zijn medewerking om het verzoek voor spreiding van de betaling van concessierechten onder de aandacht van de autoriteiten te brengen.

De bewindsman ziet in de oprichting van de stichting een belangrijk signaal, dat de sector zich positief aan het ontwikkelen is. Hij was onder andere van mening, dat er op die manier een aanspreekpunt ontstaat voor de overheid en andere belanghebbenden. Daarnaast blijkt, dat er grote overeenkomsten zijn in de uitdagingen waar de concessionarissen voor staan, waardoor die ook gezamenlijk kunnen worden aangepakt, meldt NH.

Braziliaanse ATV-rijder (48) verongelukt op goudveld te Nason

Man vermoedelijk met ATV over kop geslagen en er onder beland


De Braziliaanse ATV-bestuurder Raimundo Rocha Monteiro (48) is gisterochtend in alle vroegte dodelijk verongelukt op een goudveld te Nason, aan de Marowijnerivier gelegen, in het district Sipaliwini. Uit onderzoek is gebleken, aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 30 januari 2015, dat Raimundo gisternacht flink had geborreld. 

Rond twee uur 's morgens stapte hij op zijn ATV om vlees te brengen naar een verder gelegen kamp. Omstreeks zes uur in de ochtend werd het lichaam van Raimundo door een collega ontdekt.

De ATV lag ondersteboven op het het slachtoffer. Hij heeft waarschijnlijk over een hobbel gereden waardoor de ATV over de kop is geslagen. De man is vermoedelijk onder het voertuig beland. Een arts heeft geconstateerd, dat het slachtoffer een nekwervelfractuur had.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie heeft de politie het stoffelijke overschot van Raimundo afgestaan aan zijn nabestaanden.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Ricardo Panka (NDP) vindt fractiegenoot Pahlad geen God, maar principeloos

'Pahlad moet eer aan zichzelf houden en zetel in parlement ter beschikking stellen'


Fractieleider Ricardo Panka (NDP) van de Megacombinatie zegt vandaag, 30 januari 2015, in het Dagblad Suriname dat zijn collega Charles Pahlad niet moet denken dat hij vanwege zijn verworven positie een God is geworden. ‘Nee dat is hij absoluut niet. Wat hij wel is, is principeloos’, stelt de parlementariër. 

Panka vindt, dat zowel Pahlad als Cheung de eer aan zichzelf moeten houden en het proces moeten laten instellen om zichzelf te laten terugroepen. Hierdoor kan het proces binnen korte tijd worden ingezet om nieuwe leden voor De Nationale Assemblee (DNA) te beëdigen en te installeren. ‘Indien zij het vandaag nog doen, kan dat binnen een maand in orde worden gemaakt’, stelt de parlementariër.

Panka zegt dat hij weet, dat zo'n proces het overbelaste parlementair werk nog meer zal belasten. Maar, hij denkt ook dat de installatie van nieuwe leden voordeliger zal zijn, dan de stagnatie die het parlement op dit moment al ondervindt door de zogenaamde boycot van Cheung en Pahlad.

Panka is van oordeel, dat Pahlad zijn politieke carrière op een bijzondere wijze zou hebben kunnen afgerond. Hij vindt het jammer dat de 72-jarige politicus gekozen heeft om een andere partij te ondersteunen en zichzelf op verschillende momenten gewoonweg belachelijk te maken. ‘Als je zo geweldig principieel bent om aan te geven dat het land bevrijd moet worden, moet je dan niet met die zetel rondlopen die je via de NDP binnen hebt gehaald. Het is dan principeloos en zijn het alleen maar holle woorden.'

Panka vindt dat Pahlad samen met Cheung schreeuwt dat er zoveel corruptie is binnen de regering, maar zelf geen stap doen om uit de regering te stappen. ‘Er zijn een heleboel leden die wel willen werken, maar er zijn ook andere leden die er met de pet ernaar gooien. Die moeten dan zelf bedanken’, aldus Panka.

Panka weet dat Pahlad voordelen tijdens deze regering heeft gehad. De fractieleider vindt dat de parlementariër daarom niet moet ontkennen dat hij nooit iets van de regering heeft gevraagd of heeft gehad. De verschillende gunningen die hij in de achterliggende periode middels de aannemingsbedrijven Caremco en APS NV heeft gehad, spreken voor zich. Pahlad, die commissaris is bij beide bedrijven, zou samen met zijn broer George Pahlad in Caremco Holding NV in aanmerking zijn gekomen voor extra werken die boven de Srd 100 miljoen liggen. Eén van de noemenswaardige werken is de herinrichting van de Nieuw Weergevondenweg voor een bedrag van Srd 60.196.507. Hoewel deze werken via de normale procedure aan de familie van de parlementariër zijn gegund, vindt Panka dat er toch meer achter ligt.

Hij denkt dat Pahlad juist door zijn positie binnen de partij zaken gemakkelijker heeft kunnen regelen.

Vooralsnog weigert Pahlad in te gaan op de verschillende beschuldigingen aan zijn adres. De ondernemer zegt, dat hij op den duur zelf antwoord zal geven. Wel is duidelijk dat de bedrijven niet van Charles Pahlad zijn, maar van zijn broer en dat zijn broers zoon de directeur is van beide bedrijven.

Jogi (VHP) wacht nog steeds op begrotingsbehandeling

'Ik denk dat Simons bevreesd is voor motie van wantrouwen'

'Wij willen ons echter fatsoenlijk en constructief opstellen en medewerking verlenen'


De oppositie wacht nog steeds tot de begrotingsbehandeling op de agenda wordt geplaatst doorvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons van De Nationale Assemblee (DNA). ‘Wij wachten nog steeds op de begrotingsbehandeling en zijn van plan om onze volle medewerking te verlenen aan DNA’, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi vandaag, vrijdag 30 januari 2015, in het Dagblad Suriname. 

Vorige week hebben 26 oppositieleden in een brief aan Simons gevraagd de begrotingen te behandelen, startende met de Algemene Politieke Beschouwingen. Simons ontkent echter, dat 26 leden de brief hebben getekend en schijnt geen haast te hebben om de vergadering uit te schrijven.

'De meerderheid van het parlement vraagt de behandeling van de begrotingen. Dat betekent dat de DNA-voorzitter deze vergadering dan ook moet uitschrijven’, vindt Jogi. Hij zegt dat gezien de verkiezingen voor de deur staan dit gauw gedaan moet worden.

‘Ik denk dat Simons bang is, dat als ze deze vergadering uitschrijft, de oppositie een motie van wantrouwen zal indienen. Dat gaan wij niet doen en bovendien is dat ook niet nodig, omdat het maatschappelijk al zichtbaar is dat de oppositie de meerderheid heeft binnen het parlement. Wij willen ons fatsoenlijk en constructief opstellen en willen onze medewerking wel verlenen’, aldus Jogi. Hij voegt eraan toe dat het de plicht is van de regering om haar regeertermijn goed af te sluiten.

‘Tot nu toe heeft deze regering geen enkele termijn afgemaakt als ze in de macht was. Tijdens de revolutie werd de regeertermijn onderbroken in 1987 en daarna was het wederom in 1996-2000. In 2000 heeft het volk deze regering met potten en pannen naar huis gestuurd. Laten wij maar niet praten over de telefooncoup’, zegt de parlementariër. 

Jogi zegt verder, dat de geschiedenis zich wederom herhaalt en de regering nu weer in dezelfde problemen zit. ‘Partijen zijn met de NDP gaan samenwerken, omdat zij dachten dat Bouterse veranderd was, maar dat is duidelijk niet het geval. In 2010 startte deze zelfde regering met 36 mensen en vandaag de dag hebben ze niet eens 26 mensen.’

Nu ook de voorzitter van KTPI Nieuwe Stijl OesmanWangsabesari in het ziekenhuis ligt, wordt het moeilijker voor de coalitie om haar wil door te drukken, stelt Jogi. De coalitie kan niets anders doen dan met de oppositie samen te werken. ‘En wij gaan voor de begrotingsbehandeling.'

Directeur vrachtdivisie KLM stapt op

(Bron foto: aircargonews.net)
Varwijk al 26 jaar werkzaam bij KLM


Air France-KLM moet op zoek naar een nieuwe directeur voor zijn vrachtdivisie. De huidige directeur, Erik Varwijk, vertrekt per 1 maart, zo maakte KLM vandaag, vrijdag 30 januari 2015, bekend, aldus de Telegraaf.

Varwijk is sinds 2011 directeur bij KLM en is sinds april 2013 verantwoordelijk voor het vrachtvervoer bij moederbedrijf Air France-KLM. Hij besloot naar eigen zeggen zelf om op te stappen. Zijn termijn als bestuurder liep nog tot 1 juli.

Varwijk stipte de afronding van de 'heroriëntatie bij cargo' als reden voor zijn vertrek aan. Ingewijden wezen echter op de spanningen tussen de holding Air France-KLM en de Nederlandse dochter, die de afgelopen weken hard opliepen. Voor Varwijk is die situatie extra lastig, omdat hij zowel in het bestuur van Air France-KLM als in de directie van KLM zit. Varwijk werkt al 26 jaar bij KLM.

De afgelopen weken vertrokken', aldus de krant, meerdere managers, op niveaus net onder het bestuur, bij KLM. Ook zij gingen weg uit onvrede over de behandeling van KLM door de moedermaatschappij in Parijs.


Afgelopen week wist KLM een conflict met Air France-KLM over zijn kasgeld, in ieder geval voorlopig, in zijn voordeel te beëindigen. Plannen van moederbedrijf Air France-KLM om de werkmaatschappijen overtollig kasgeld te laten overdragen aan de holding werden na intensief overleg tussen topman Alexandre de Juniac van Air France-KLM en de raad van commissarissen van KLM geschrapt.13-Jarig meisje na toediening slaapmiddel mogelijk seksueel misbruikt door stiefvader

Moeder doet aangifte tegen haar drugsverslaafde concubaan


Een 32-jarige moeder beschuldigt haar concubaan ervan, dat hij haar 13-jarige dochter seksueel heeft misbruikt. De vrouw woont drie jaren samen met de man en haar drie kinderen, twee meisjes en een jongen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, 30 januari 2015.

De verdachte zou volgens de moeder het kind en haar een slaapmiddel hebben toegediend. Zij vielen na het eten meteen in slaap, waarop de man het meisje seksueel zou hebben misbruikt.

Toen het meisje haar moeder had verteld over het misbruik, deed zij aangifte tegen de 33-jarige A.H.

De politie van het bureau Nieuwe Haven heeft de verdachte aangehouden en hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld. De moeder werd gisteren verhoord. De politie heeft het meisje voor een geneeskundige verklaring verwezen naar een specialist, aldus de krant.

Kinderboekenfestival Brokopondo uitgesteld door Chinees Nieuwjaar

Nationale vrije dag leidt tot diverse problemen voor festival


Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 30 januari 2015, dat het Kinderboekenfestival (KBF) in Brokopondo niet meer wordt gehouden op 18, 19 en 20 februari. Stichting Projekten meldt, dat de planning in het gedrang is gekomen nu bekend is geworden dat Chinees Nieuwjaar, dat valt op 19 februari, een officiële vrije dag is.

Het KBF te Brokopondo zou door de vrije dag niet in zijn geheel kunnen worden uitgevoerd. Voor de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname is dat reden om na te onderzoeken hoe en wanneer de leerlingen, leerkrachten en ouders van het district Brokopondo in schoolverband alsnog kunnen genieten van hun Kinderboekenfestival.

Op een nationale vrije dag rijden er geen schoolbussen en varen er geen schoolboten.

Stichting Projekten heeft een aantal alternatieven voorgelegd aan de Stichting Kinderboekenfestival. Het bestuur beraadt zich op dit moment over de verschillende mogelijkheden.

Grassalco verhoogt jaarproductie steenslag met 100 procent

'Surinaamse markt is zo goed als verzadigd, we mikken vooral op export'

'Steenslag is zeer rendabel'


De jaarproductie van steenslag bij het staatsbedrijf Grassalco is het afgelopen jaar met 100 procent verhoogd, naar 165.000 kubieke meter. Desondanks is de directie niet tevreden. Doel is de productie dit jaar naar 300.000 kubieke meter te tillen. 

'Wij hebben eind vorig jaar een dubbel shiftsysteem ingevoerd om meer uit onze productiecapaciteit te halen op Brokopondo', zegt algemeen-directeur Sergio Akiemboto vandaag, 30 januari 2015, in de Ware Tijd.

'De Surinaamse markt is nagenoeg verzadigd. Wij mikken op export, beginnende met buurland Guyana. In Guyana hebben ze ook steenslag, maar door onvoldoende infrastructurele voorzieningen kost het veel meer om de grondstof uit hun achterland te halen. Importeren uit Suriname komt goedkoper uit', aldus de Grassalco-directeur.

Akiemboto zegt verder, dat alleen al uit de productie en verkoop van steenslag in 2014 blijkt, dat de operatie 'zeer rendabel' is. Een van de redenen van de staat is om eindelijk de voorziening in de deal met de Canadese goudmijnmultinational IAmGold te activeren, was de fors gestegen prijs van steenslag in Suriname, een cruciale grondstof voor de bouwsector. In 2013, het jaar dat de crusher door Grassalco in gebruik werd genomen, was de prijs Srd 200 voor een kuub steenslag. Dat is het dubbele van wat er in het Caribisch gebied werd betaald.

Vandaag de dag is de prijs nagenoeg op hetzelfde niveau bij wederverkopers. 'Wij hebben getoond dat wij een betrouwbare partner zijn voor afnemers in Suriname. Vooral betonproducenten in Suriname beschikken nu via ons over steenslag tegen veel goedkopere prijzen', zegt Akiemboto. 'Wij zullen in 2015 volledig aandacht schenken aan het vraagstuk van de prijzen.'

Voorzitter KvK Curaçao hamert tijdens nieuwjaarsreceptie op export

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Jonckheer tevreden over tripartiet overleg

'Onderneming geen melkkoe voor belastingen en sociale premies'


'We moeten, terugkijkend, blij zijn dat 2014 achter ons ligt, inclusief de focus om de overheidsfinanciën sluitend te krijgen', aldus KvK Curaçao-voorzitter Willem ‘Billy’ Jonckheer gisteravond in zijn nieuwjaartoespraak tijdens een grote receptie in de Exhibition Hall van het World Trade Center, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 30 januari 2015.

Foto: Gouverneur Lucille George-Wout en echtgenoot Herman George flankeren KvK-voorzitter Billy Jonckheer. De nieuwjaarstoespraak werd ook bijgewoond door minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling. Uiterst links vicevoorzitter Marcos Cova van de KvK. 

Ondanks de positieve resultaten qua openbare financiën en de stabiliteit van de regering, heeft het algemene gevoel niet geleid tot een opleving van het vertrouwen van het bedrijfsleven. Toch waren er ook goede zaken, aldus Jonckheer, verwijzend naar het tripartiete overleg van werkgevers, werknemers en overheid. Dat heeft geleid tot productieve oplossingen voor de exportsectoren, maar ook een debat in de particuliere sector over corporate social responsibility. Maar, er zijn tevens zaken waar ‘liever niet over wordt gesproken’. Zoals de noodzaak om de export op te krikken en het opvoeren van de arbeidsproductiviteit.

'Het lijken wel olifanten in de kamer die we al die tijd hebben genegeerd.' Want, weer gaan de premies BVZ (basisverzekering ziektekosten) en AOV (ouderdomspensioen) omhoog zónder incentives om de arbeidsproductiviteit te verbeteren. Ook het minimumloon gaat omhoog zonder economische rechtvaardiging, terwijl het productiviteitspeil niet eens een punt van bespreking was.

'Een onderneming is niet een melkkoe voor belastingen en sociale premies', aldus de KvK-voorman, die eraan herinnerde, dat bedrijven een ‘return on investment’ moeten genereren gezien de risico’s die worden genomen en om banen te scheppen en te behouden. 'Jobs worden niet in het luchtledige gecreëerd.' 

En tegen ondernemers zei Jonckheer: 'Wacht niet op de overheid. Uw geld op de bank houden helpt niets en niemand. Als u niet lokaal kunt groeien, vergroot dan de export.'

Voor 2015 heeft de Kamer tot doel gesteld om ‘proactief samen te werken om Curaçao om te vormen tot een competitieve exportnatie’. Daarvoor is allereerst een andere ‘mindset’ vereist, namelijk ‘dat we niet alleen op deze planeet zijn’ en tegelijk ‘dat we onze concurrenten niet hoeven te vrezen als we onze manier van kijken naar binnenin omzetten in de blik naar buiten’. Ook is met de nationale dialoog als vehikel afstemming nodig tussen publieke en private sector ‘met onze favoriete station niet WIIFM (what’s in it for me) maar WIIFC (what’s in it for Curaçao)’.