donderdag 15 januari 2015

Ambassade VS schenkt 'cellbright' apparaat aan Korps Politie Suriname


(Bron foto: KPS)
Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft vandaag, donderdag 15 januari 2015, uit handen van de ambassadeur van de VS, Jay Anania een zogenoemd 'cellbright' apparaat in ontvangst genomen. 

Dit apparaat is bestemd voor het aflezen van gegevens uit onder andere mobiele telefoons en computers.

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie, die het apparaat in ontvangst heeft genomen, zei tegen de ambassadeur, dat hij de Amerikaanse overheid zeer erkentelijk is voor de medewerking aan het helpen bestrijden van de criminaliteit in ons land.

President Bouterse bij ingebruikname nieuw kantoor Streekziekenhuis Nickerie

President Bouterse bij opening kantoor. (Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Directeur Elias: 'Groei ziekenhuis dankzij regering Bouterse-Ameerali'


Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) heeft vandaag, donderdag 15 januari 2015, het nieuwe kantoorgebouw in gebruik genomen. Het gebouw staat aan de overkant van het ziekenhuis op het terrein van het ministerie van Openbare Werken. 

President Desi Bouterse en de ministers Michel Blokland van Volksgezondheid, Rabindre Parmessar van Openbare Werken en Stevan Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheeer woonden de activiteiten bij, aldus de Ware Tijd Online.

'Gezondheidszorg is staatszorg, vandaar dat wij die conditie willen scheppen zodat wij kunnen komen tot een adequate en betaalbare gezondheidszorg voor de mensen in het district', zei minister Blokland. Hij is blij dat bestuur en directie van het LMSZN gezamenlijk optrekken om projecten te realiseren voor het beoogde doel, een modern gezondheidscentrum in Nickerie. De ingebruikname ziet de minister als een verbetering van de dienstverlening naar de gemeenschap toe.

Algemeen directeur Antoine Elias liet weten, dat de groei die het ziekenhuis momenteel doormaakt, er is dankzij de regering Bouterse-Ameerali, 'omdat de regering gezondheid aan de absolute top van haar prioriteitlijst heeft geplaatst'.

De president was speciaal voor deze gelegenheid naar Nickerie afgereisd en verrichtte de officiële openingshandelingen. Het kantoorgebouw zal in fase twee naar voren getrokken worden en in fase drie wordt het gebouw middels een luchtbrug verbonden met het ziekenhuis.

VHP-voorzitter Santokhi: Posities op DNA-niveau nog niet rond

'Voor twee districten moeten partijen nog op één lijn komen'


Zeven politieke partijen tekenden op 29 mei 2014 een intentieverklaring op het niveau van regionale organen en dat is het niveau van district- en ressortraad. Op basis van die intentieverklaring is voor de posities, voor wat betreft het aantal ressortraadsleden en districtsraadsleden, consensus bereikt en zijn de posities verdeeld, zo laat de VHP-mediacommissie vandaag, donderdag 15 januari 2015, in een persbericht weten.

De partijen hebben mandaat van hun structuren om ook overleg te voeren en na te gaan of er een samenwerking op het niveau van De Nationale Assemblee (DNA) mogelijk is. Op dit moment wordt er gesproken over de verdeling van de plekken op het niveau van De Nationale Assemblee.

Chandrikapersad Santokhi zegt, dat wat betreft de posities op DNA-niveau nog geen consensus is bereikt. Hij verwacht dat deze week wel consensus bereikt wordt over de posities op DNA-niveau. Op één of twee districten na is er al consensus bereikt. Voor deze twee districten moeten de partijen nog op één lijn komen.

'We proberen na te gaan, hoe we iedereen kunnen positioneren. Geen enkele partij zal tevreden zijn, want dat is onderhandelen, dat is consensus, elke partij moet een beetje inleveren. Een combinatie van zeven partijen is een grote combinatie en we gaan proberen deze week nog af te ronden', aldus Santokhi.

'We zijn bezig te onderhandelen, het gaat niet alleen om posities, maar het gaat ook om verkiesbare posities. En dan wordt de ruimte soms een beetje kleiner als je gaat naar verkiesbare posities. Als we willen samenwerken dan moeten de partijen de samenwerkingsgeest uitstralen en dat de partijen niet alleen kijken naar het partijbelang, maar ook naar het combinatiebelang en op basis daarvan moeten we kijken naar het groter nationaal belang.'

'Want wij willen middels deze combinatie ervoor zorg dragen, dat deze regering, die een vernietigend beleid voert naar vrijwel alle sectoren, weggestemd wordt. Dat kunnen we doen met een beter alternatief en dat is de combinatie van de zeven samenwerkende partijen.'

'De samenwerkende partijen behalen minimaal 29 tot 30 zetels en dat is heel conservatief berekend op basis van de statistische gegevens van de verkiezing van 2010. De VHP is in alle opzichten heel sterk gegroeid, is nog steeds groeiende, de VHP gaat voldoende zetels behalen. In het belang van de combinatie en het groter nationaal belang gaat elke partij moeten inleveren', aldus VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

DOE-Assembleelid Breeveld betreurt inbreuk op academische vrijheid

Mist rond werkelijke reden niet doorgaan 'Week van Internationale Betrekkingen' AdeKUS


Ook ik betreur het dat de 'Week van Internationale Betrekkingen' op de universiteit is afgelast. Mij is reeds de vorige week ter ore gekomen, dat deze activiteit niet door zou gaan, omdat het politiek gevoelig lag. Wat daarmee bedoeld werd, was mij, noch mijn informanten, duidelijk. Tijdens deze week zouden de onderwerpen Internationale Veiligheid met speciale aandacht voor IS (Islamitische Staat) en Ebola' , 'de bilaterale relatie Suriname/Nederland' , 'de millennium development goals' en 'ontwikkelingssamenwerking' aan de orde komen. Studenten hebben zich enthousiast hierop voorbereid om vervolgens te vernemen dat de activiteit is afgeblazen. Dit motiveert onze studenten niet. Het eigen initiatief wordt niet gehonoreerd. Jammer!

Anno 2015 kan er niet meer op deze wijze gehandeld worden. Studenten aan onze universiteit moeten juist tot betrokkenheid en mondigheid gestimuleerd worden. ADEK is een kennisinstituut waarbij ook competenties moeten worden ontwikkeld. Het debat, de discussie, horen daarbij. Dat leidt tot verdieping.
Vaker hebben wij in het parlement onze stem laten horen over de wijze waarop bepaalde zaken op onze universiteit er aan toe gaan. Accountability schijnt men niet nodig te achten. Ook in deze case is het maximale dat voor het afgelasten van deze activiteit aangegeven wordt: 'politieke gevoeligheid'. Wat is er aan deze kwestie zo politiek gevoelig?

Ik heb via interne kanalen van ons parlement op 8 januari jl gevraagd invloed aan te wenden om deze vreemde beslissing terug te draaien. Dat contact vanuit DNA met verantwoordelijken op ADEK zijn er ook geweest. Ik deed dit om te voorkomen dat onze hoogste onderwijsinstelling opnieuw negatief in de pers zou worden besproken. Helaas zonder resultaat.

Onze president heeft tijdens zijn bezoek aan onze universiteit zeer kordaat gehandeld toen bleek dat er geen wifi verbindingen op het campusterrein beschikbaar waren. Binnen korte tijd moest dat in orde komen. Dat signaal geeft aan dat hij studenten stimuleert tot verdieping, contact met de wereld en ruim denken over allerlei issues. Het argument 'politiek gevoelig' staat mijns inziens daarom haaks op dit signaal.

Inmiddels zijn er nog twee andere redenen erbij gekomen voor het niet doorgaan:
1. De veiligheid zou niet gegarandeerd zijn, vanwege deelname van de Franse ambassadeur en de perikelen in Parijs .
 2. Dat de sprekers niet op tijd waren uitgenodigd. Uit mediaberichten en de uitspraken van de ambassadeurs is duidelijk dat dit een verzonnen reden blijkt te zijn.
Wat een tegenstrijdigheden die niet met de studenten werden gecommuniceerd.

Ook al zou de reden voor het afgelasten valide zijn, dan nog dient een universiteitsbestuur helder en goed onderbouwd te communiceren. Aanstaande wetenschappers worden onder meer opgeleid om met juiste argumenten hun standpunten te verdedigen.

Carl Breeveld
Lid van De Nationale Assemblee

CASAS waarschuwt tegen gebruik laserstralen om vliegtuigen te beschijnen

'Opzettelijk beschijnen van luchtvaartuigen met laserstralen is bij wet verboden'


De 'Civil Aviation Authority Suriname' (CASAS) waarschuwt vandaag, donderdag 15 januari 2015, in een advertentie in kranten tegen het gebruik van laserstralen met een laserpen om vliegtuigen mee te beschijnen.  

Volgens de CASAS is er wereldwijd een trend om opzettelijk met behulp van laserstralen vliegtuigen te beschijnen. Piloten kunnen hierdoor bij het opstijgen of landen verblind worden, aldus CASAS. 'Het behoeft geen betoog dat hierdoor de vliegveiligheid ernstig in gevaar wordt gebracht.'

Volgens de luchtvaartautoriteit heeft zij reportages ontvangen, dat ook in Suriname dergelijke handelingen zich hebben voorgedaan.

De organisatie roept iedereen op die kennis draagt van het feit, dat iemand gebruik maakt van laserstralen voor het beschijnen van vliegtuigen, dit te melden bij de politie en aan de CASAS via het e-mailadres casas@casas.sr.

Een 26-jarige man uit Californië, VS, werd in maart vorig jaar nog tot maar liefst 14 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij in december 2012 met een laserpen op een voorbij vliegende helikopter had geschenen. Sergio Rodriguez werd door de rechter schuldig bevonden aan
 bemoeienis met een opererend vliegtuig'.

De CASAS-adverentie, vandaag in de Ware Tijd:


(Red. De Surinaamse Krant)


CLO-voorzitter vindt uitspraken onderdirecteur MinOV in kwestie Mathooraschool over hem onterecht

'Geen geheim dat Inspectie niet naar leerkrachten en ouders luistert'


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), begrijpt niet waarom  onderdirecteur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) Roy Narain, hem zijn handelen in de kwestie rond de directeur van de Mathooraschool in Groningen, Saramacca, kwalijk neemt.

Als CLO-voorzitter heeft Hooghart, zo bericht de Times of Suriname vandaag, donderdag 15 januari 2015, tot vervelends toe tevergeefs geprobeerd contact te krijgen met de afdeling Inspectie van het MinOV. De telefoon werd echter iedere keer niet opgenomen.

Betrokken ouders en leerkrachten van de school zochten hun heil bij de CLO om een oplossing te brengen in de zaak, omdat ze niet werden gehoord door de Inspectie.

'Het is geen geheim dat de Inspectie alleen luistert naar de directie en schoolhoofden van scholen, maar niet naar leerkrachten en ouders van leerlingen', zegt Hooghart. Volgens hem hebben de leerkrachten in deze zaak, waarin de directeur wordt beschuldigd van het bekijken van porno tijdens schooltijd en van mismanagement, zich eerst gewend tot de Inspectie. Daar kregen ze echter geen bevredigend antwoord.

Op een gegeven moment, omdat hij maar geen gehoord kreeg, besloot Hooghart een bezoek aan de school te brengen om met eigen ogen te zien wat zich daar afspeelt. Hij ziet er niets verkeerds is om zelf te gaan kijken. 'Het is mijn werk om problemen van mensen op te lossen en de mensen hadden mij gevraagd om in deze kwestie mee te kijken en dat is wat ik heb gedaan', zegt Hooghart.

Hij vindt de uitlatingen van de onderdirecteur van het MinOV aan zijn adres onterecht en is van mening dat eerst binnenshuis, bij de Inspectie, gekeken moet worden wat er mis is. 'Wanneer leerkrachten problemen hebben met schoolhoofden, dan is er sprake van mismanagement en moet worden ingegrepen. De praktijk wijst juist uit, dat deze kwestie precies zo wordt gelaten tot ze escaleert.'


EBS waarschuwt voor mogelijke stroomonderbrekingen

Elektriciteitsbedrijf voert van 16, 17 en 18 januari onderhouds- werkzaamheden uit


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) voert van morgen tot en met zondag grote onderhoudswerkzaamheden uit in diverse systemen die te maken hebben met de opwekking van elektriciteit voor Paramaribo, zo laat het bedrijf vandaag, donderdag 15 januari 2015, weten.

Op basis van het gebruikspatroon verwacht de EBS geen calamiteiten, omdat er in principe voldoende energie beschikbaar zal zijn.

Het kan gebeuren, dat er onverwachte storingen optreden in het systeem die kunnen leiden tot het uitschakelen van wijken. De EBS doet daarom een beroep op de gemeenschap om heel zuinig om te gaan met beschikbare energie.

Bij overmatig gebruik zal de EBS zich genoodzaakt zien om bij toerbeurt wijken uit te schakelen om grotere schade aan het net te voorkomen.

Nieuw Suriname-Assembleeleden zijn acties Nasibdar zat

Monorath: 'Wij hebben geen zin en tijd ons bezig te houden met Nasibdar'

'Nasibdar zoekt alleen maar aandacht'


De beide Assembleeleden van Nieuw Suriname (NS) zijn de acties van 'voorzitter' John Nasibdar zat en hebben besloten zich niet meer aan hem te storen. 

'Nasibdar heeft een advertentie laten plaatsen in media waarin staat, dat hij zichzelf nog steeds de rechtmatige voorzitter van de partij mag noemen. Wij hebben geen tijd en nu geen zin om ons bezig te houden met Nasibdar. Uit zijn actie blijkt, dat hij aandacht zoekt en die zal hij absoluut niet krijgen van in ieder geval de NS-parlementariërs', aldus het parlementslid Harish Monorath vandaag, donderdag 15 januari 2015, in de Times of Suriname.

Volgens Monorath is het bestuur van de partij al sinds 2012 demissionair. 'De partij heeft geen rechtmatige leiding en kan dus geen kant op. Wat Nasibdar ook doet of zegt, hij moet het vonnis van de rechter uitvoeren en dat houdt in dat hij een vergadering moet uitschrijven met de rechtmatige leden van NS en daarbij moet dan opnieuw een rechtmatig bestuur worden gekozen. Nasibdar heeft tot nu toe geen vergadering uitgeschreven, dus wil dat zeggen dat NS al sinds 2012 niet functioneert en dus geen bestuur heeft.'

Volgens hem zal tijd uitwijzen wat het lot van de partij zal zijn in de komende maanden en wat de participatie van Nieuw Suriname zal zijn bij de verkiezingen op 25 mei.

Monorath zegt, dat de partij nu bezig is met onderhandelingen met verschillende partijen en combinaties om te kijken of een samenwerking tot stand kan worden gebracht. 'Binnenkort gaan wij, parlementariers, beslissen welke kant we op gaan in de politiek. We hebben nu dus geen tijd voor Nasibdar en zijn acties. Wat hij nu probeert te doen met zijn advertentie is de samenleving misleiden en in verwarring brengen en dat vinden wij wel waardeloos.'

De krant schrijft dat het niet is gelukt om een reactie te verkrijgen van Nasibdar.

Dronken agent hindert collega's bij arrestatie van zijn broer

Agent scheldt collega's uit en beledigt ze


Een dronken agent blijkt dinsdagavond rond negen uur collega's te hebben gehinderd die zijn jongere broer wilde arresteren en overbrengen naar het politiebureau. De man schold zijn collega's uit en beledigde ze in het bijzijn van anderen, aldus de Times of Suriname vandaag, donderdag 15 januari 2015.

De jongere broer had de schoondochter van de agent een kapwond toegebracht, richtte vernielingen aan in de woning en uitte dreigementen.

Toen agenten van het ressort Santodorp en leden van de Surveillance Wanica ter plaatse kwamen, kwam de dronken agent erbij. Ook zijn jongere broer had te diep in het glaasje gekeken.

De krant bericht te hebben vernomen, dat de familieleden al sinds de laatste dag van 2014 ruzie met elkaar hebben. Het was afgelopen dinsdagavond weer raak en toen heeft de jongere broer de schoondochter van de agent gekapt.

Inspecteur Sandra Claver, ressortcommandant te Santodorp, bevestigt dat de jongere broer van de agent in verzekering is gesteld. Na eerst te zijn ontnuchterd werd hij voorgeleid.

Maatregelen tegen de dronken agent zullen nog getroffen worden, zo schrijft de Times.

Guyanees valt van duwboot in Surinamerivier

Lichaam Henry Rawle nog niet gevonden


Tijdens werkzaamheden op een duwboot op de Surinamerivier is gistermiddag de 28-jarige Guyanees Henry Rawle in de rivier gevallen en vermoedelijk verdronken. Dat berichten de Times of Suriname vandaag, donderdag 15 januari 2015, en de Guyanese nieuwswebsite Caribbean News Desk/Demarara Waves.

Volgens een familielid van de man tegenover de Guyanese nieuwswebsite gebeurde het ongeluk gistermiddag iets na vijf uur, enkele momenten nadat hij aan de telefoon met zijn oma had gesproken.

Familieleden kregen te horen, dat Rawle zou zijn gestruikeld over een stuk touw waarna hij in de rivier viel.

Leden van de Maritieme Politie hebben met collega's van het ressort Nieuwe Haven een zoekactie georganiseerd, maar tot gisteravond was hij nog niet gevonden.

De man was, aldus de Times of Suriname, samen met de kapitein van de duwboot bezig een ponton te verplaatsen. De mannen dachten dat de boot aan de achterkant vast zat, waarop Rawle ging kijken en vervolgens in de rivier viel.

(Red. De Surinaamse Krant/Caribbean News Desk-Demerara Waves/Times of Suriname)

Actie werknemers Aqualectra leidt tot stroomuitval in wijken op Curaçao

Aqualectra voldoet niet aan vier eisen vakbond SEU

Directie bereikt wel principe-akkoord met de bonden STK en STKo


Een groep werknemers van nutsbedrijf Aqualectra op Curaçao heeft vanochtend, donderdag 15 januari 2015, besloten in actie te gaan en te blijven totdat de directie van het bedrijf voldoet aan vier eisen van de vakbond SEU. Door de actie viel de elektriciteit vanochtend rond tien uur in verschillende wijken op het eiland uit, doordat de nieuwe dieselcentrale stil moest worden gelegd, aldus bericht Amigoe.
 
De vakbond SEU, die het stafpersoneel van zowel Aqualectra Production als Aqualectra Distribution vertegenwoordigt, had gisteren een spoedvergadering onder werktijd bijeengeroepen voor vanochtend half acht voor alle werknemers van het nutsbedrijf, dus niet alleen de SEU-leden.

Een redelijk grote groep gaf hieraan gehoor en kwam vanochtend bijeen in het Aqualectra-kantoor aan de Nieuwe Haven. Volgens het SEU-bestuur is het moment aangebroken dat de werknemers op de hoogte worden gesteld van de laatste ontwikkelingen en de manier waarop er wordt gemanipuleerd met informatie en cijfers om de werknemers in een slecht daglicht te stellen.

Na het overleg afgelopen dinsdag tussen de Aqualectra-directie, het SEU-bestuur en de Landsbemiddelaar is besloten dat de directie eerst de uitgangspunten zou aangeven voor verder overleg om tot een nieuwe CAO te geraken. Die moesten gistermiddag overhandigd worden.
Maar. de directie heeft om uitstel gevraagd tot morgen. Aqualectra-directeur Darick Jonis zegt dat SEU hiermee akkoord is gegaan. De directie zou wel proberen deze uitgangspunten vanmiddag al te overhandigen.

Tijdens de vergadering vanochtend werd echter besloten, dat de werknemers niet teruggaan naar het werk zolang de directie niet aan vier eisen van de SEU tegemoetkomt. De SEU-leden willen de garantie van de directie dat er in 2015 door- en nawerking is van de in 2013 opgezegde CAO, zolang er geen nieuwe CAO is.
Daarnaast willen de leden betrouwbare cijfers van de afgelopen jaren en afronding van 2014, zodat er ook over vorig jaar een beeld bestaat van de financiën van het bedrijf. Tevens eisen de SEU-leden een concreet voorstel van de directie voor een nieuwe CAO, zoals dat ook ter sprake is gekomen tijdens de bijeenkomst bij de Landsbemiddelaar, aldus SEU-voorzitter Errold ‘Joy’ Bishop.

Bishop zegt, dat SEU bereid is vandaag nog overleg te voeren met de directie bij de Landsbemiddelaar. 'We wachten op een telefoontje van de Landsbemiddelaar. Zodra dat binnenkomt, gaan we vergaderen.'

Jonis zegt verder, dat hij vanochtend noodgedwongen de nieuwe dieselcentrale aan de Dokweg moest platleggen. Door de actie van de werknemers waren er geen mensen beschikbaar om de centrale te draaien.

Inmiddels heeft de Aqualectra-directie wel een akkoord bereikt met de besturen van de twee andere vakbonden binnen Aqualectra, STK en STKo. Vanochtend zouden de directie en de besturen van deze twee vakbonden een principe-akkoord ondertekenen.

Sinterklaasfeest is nu een beschermde traditie

Beschermde nationale traditie verkregen op voordracht Sint & Pietengilde


Het sinterklaasfeest is vandaag, donderdag 15 januari 2015, toegevoegd aan de nationale lijst met tradities die moeten worden beschermd. Dat maakte het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV) bekend. Het feest is op de lijst gezet op voordracht van het Sint & Pietengilde, dat zich inzet voor het behoud van de viering van 5 december, aldus bericht onder andere de Telegraaf.

Om een beschermde nationale traditie te worden moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet er een gemeenschap achter staan die werkt aan de toekomst van de traditie.

De plaatsing op de lijst komt na een periode van een maandenlange discussie over het vermeende racistische karakter van de figuur Zwarte Piet. Het Sint & Pietengilde zegt zich bewust te zijn van die discussie. 'In een sfeer van dialoog en met respect voor uiteenlopende standpunten wil het gilde bouwen aan een toekomst voor de traditie, waarin alle Nederlanders zich kunnen vinden', zegt Marc Giling, voorzitter van het Sint & Pietengilde.

Hij voegt er aan toe. dat het gilde niet bij machte is om veranderingen aan te brengen in de sinterklaastraditie. 'Dit kan, zoals altijd bij tradities, alleen vanuit de maatschappij gebeuren in een proces van geleidelijkheid', aldus Giling.

Ineke Strouken van het VIE (Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed) benadrukt dat het honoreren van de voordracht geen waardeoordeel inhoudt. 'Het zijn gemeenschappen zelf die invulling geven aan tradities en die zelf aangeven waarin voor hen belang van de traditie schuilt.'

Het jaarlijkse vreugdevuur op het Scheveningse strand, carbidschieten en het bloemencorso Zundert staan ook op de inventarisatie.

Werknemers NIS leggen werk neer

Personeel wil in het bezoldigingssysteem van overheid


De werknemers van het Nationaal Indoor Stadion (NIS), beter bekend als de Anthony Nesty Sporthal, hebben vandaag, donderdag 15 januari 2015, het werk neergelegd. Dat meldt de webeditie van het Dagblad Suriname.

Het NIS valt onder het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. De werknemers van NIS willen worden opgenomen in het bezoldigingssysteem van de overheid.

'De salarissen hier laten te wensen over. De salarissen van sommige mensen hier zijn zelfs nog geen Srd 500', aldus mevrouw Misidjan, woordvoerdster van de werknemers.

NPS zou Tineswar Gangaram Panday in Saramacca willen kandideren voor verkiezingen

Gangaram Panday zei vorig jaar ver te blijven van politiek


Bronnen bevestigen vandaag, donderdag 15 januari 2015, in het Dagblad Suriname, dat de Nationale Partij Suriname (NPS) ook een positie wil hebben in Saramacca. Naar het schijnt wil de NPS bij de komende verkiezingen in mei Tineswar Gangaram Panday weer als kandidaat voor de NPS naar voren schuiven. 

‘Als partij zijn wij nog niet zover om een kandidaat in Saramacca aan te wijzen’, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland. ‘We zijn nog bezig met onderhandelingen. Zodra het duidelijk is welke positie wij hebben in Saramacca, gaan wij over tot de volgende ronde. Dat is het vaststellen van een kandidaat. We willen onze structuren eerst raadplegen om te kijken welke kandidaat wij naar voren zullen schuiven. In 2010 is het wel zo geweest dat de structuren Gangaram Panday naar voren hebben geschoven als kandidaat. Als er geen verandering daarin komt, dan verwachten we dat Gangaram Panday weer kandidaat wordt in Saramacca. Hij zit nu nog steeds bij de NPS en er is geen verandering daarin gekomen.’

Op 31 juli vorig jaar had Gangaram Panday nog in dezelfde krant verklaard niet meer geïnteresseerd te zijn in politiek wegens zijn drukke werkzaamheden. Hij bevestigde dat hij door politieke partijen, waaronder de NDP, VHP, de Pertjajah Luhur en de NPS, was gevraagd om zich kandidaat te stellen. Gangaram Panday gaf stellig mee helemaal niet geïnteresseerd te zijn in een kandidatuur voor De Nationale Assemblee (DNA). Bij de komende verkiezingen zou hij ervoor kiezen om ver te blijven van de politiek. ‘Ik ga geen politieke keuze maken, ik ben zakenman. Ik hou van Saramacca en heel Saramacca houdt van mij. Ik hoef geen enkele politieke functie te hebben’, zei hij.

Volgens Gangaram Panday houdt hij er niet van om leugens te vertellen en de gemeenschap te belazeren. Daarom ambieert hij bij de komende verkiezingen geen enkele politieke functie.

Tijdens de verkiezingen van 2010 stond Gangaram Panday op de derde plaats op de Nieuw Front-lijst in Saramacca. Hij behaalde 1.106 stemmen, wat niet genoeg was voor een zetel. NF-lijsttrekker Mahinder Jogi (VHP) verzamelde 1.751 stemmen en nummer 2 Reshma Soekhoe-Girdhari had er 105 stemmen. Jogi kwam uiteindelijk binnen als DNA-lid.

Asabina (BEP) niet te spreken over gang van zaken ordening goudsector: 'Ordening totaal fiasco'

'Binnenland ervaart beleid goudordening als stiefmoederlijk en discriminerend'

'Toezichthouders en instituten mogen nooit meten met meer maten'

'Wanneer wordt opgetreden tegen goudpontons op stuwmeer?'


Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina zegt vandaag, donderdag 15 januari 2015, in het Dagblad Suriname, dat grote delen van de bewoners in het binnenland het beleid op het gebied van de goudordening als stiefmoederlijk en discriminerend ervaren. De politicus betreurt het ten zeerste, dat de positieve wapenfeiten van de ordening zijn uitgebleven. De ordening is uitgelopen op een totaal fiasco. 

‘Het kan er bij mij niet in dat, terwijl de regering weet dat het middel van bestaan in het Sarakreekgebied bij uitstek de goudwinning is, niemand en nogmaals niemand uit het gebied beschikt over een mijnbouwrecht. Naast de aantasting en vervuiling van de biodiversiteit ervaren de bewoners ook angst voor verdrijving en toenemend grootgrondbezit.’ 

Asabina laat een ernstig waarschuwend geluid horen, dat de politie en andere toezichthoudende organen en instituten nimmer mogen meewerken aan het meten met meerdere maten.

‘Het bericht over de politie-invasie en aanhouding bij en van illegale goudzoekers in het stuwmeergebied heeft mijn wenkbrauwen niet alleen doen fronsen, maar ook mijn haren op mijn hoofd overeind doen staan’,
zegt Asabina. Volgens het bericht zijn illegale goudzoekers ter zake overtreding van de Mijnbouwwet in verzekering gesteld.

‘Wat overduidelijk waarneembaar, meetbaar en voelbaar is, is dat in deze sector nog steeds op grove wijze met meerdere maten wordt gemeten’, stelt de BEP'er. ‘Het is van kwaad tot erger geworden. Hiermee geef ik aan dat hit en run, de macht van de sterkste, zweefteki, duistere praktijken, nepotisme, botsende belangen en belangenverstrengeling de sector nog steeds gegijzeld houden. Alle toezichthoudende organen en instituten doen alsof hun neus bloedt. Ik denk hierbij aan de politie, de Commissie Ordening Goudsector, plaatselijke bestuursdiensten en de Geologische Mijnbouwkundige Dienst.’

Het bevreemdt Asabina ten zeerste, dat de politie aangeeft opgetreden te hebben, omdat er gehandeld is in strijd met de Mijnbouwwet. ‘Wat de samenleving moet weten en waarvan alle toezichthoudende organen op de hoogte zijn, is dat nagenoeg alle concessionarissen handelen in strijd met de vergunningsvoorschriften, zodanig dat het handelen een norm, een traditie is geworden.’ Volgens de Mijnbouwwet en de op basis daarvan verstrekte mijnbouwrechten mogen concessies niet onderverhuurd worden. Ook op het gebied van milieu wordt in strijd met de vergunningsvoorschriften gehandeld. In de praktijk van alledag is het onderverhuren, waarbij derden tegen betaling op concessies van concessionarissen mogen werken, schering en inslag.

Asabina heeft gisteren talloze telefoontjes ontvangen van gedupeerden. Hij heeft persoonlijk gesproken met een aantal mannen uit het Sarakreekgebied, waar de ontruiming en de aanhoudingen hebben plaatsgevonden.

‘Ik heb van deze belanghebbenden begrepen, dat de informatie op basis waarvan de politie heeft opgetreden voor een belangrijk deel bezijden de waarheid is. Men zou actief zijn op het stuwmeer en niet op vast land. Het zou een vertegenwoordiger van het bedrijf Sarafina zelf zijn, die tegen hun zou hebben gezegd dat het gebied waar men actief was, zou toebehoren aan Suralco en dat Suralco niemand toestemming heeft gegeven en noch minder duldt op het stuwmeer met goudwinningsactiviteiten. Vooral op grond hiervan, is het heel raar bij hun overgekomen om plotseling te vernemen dat zij actief waren in het concessiegebied van Sarafina. Zij vragen zich af sinds wanneer deze onderneming toestemming heeft en over mijnbouwrechten beschikt om ter plekke aan goudwinning te doen.’ 

Asabina stelt ook duidelijk dat de Mijnbouwwet niet voorziet in de winning van goud op de bodem van het stuwmeer. Wat ook opvalt, is dat niet de Commissie Ordening Goudsector, maar het Korps Politie Suriname de operatie heeft uitgevoerd.

De BEP-parlementariër blijft erbij, dat in de goudsector inhalige elites in alle rust, hun slag mogen slaan. Hij vindt het ook jammer dat een cultuur van ‘de macht van de sterkste’ gevoed en in stand gehouden wordt door instanties die voor orde, rust en veiligheid moeten zorgen.

‘Ter illustratie geef ik aan dat vorig jaar tijdens een bezoek van de president aan het dorp Nieuw Koffiekamp het traditioneel gezag van Brokopondo onder de aandacht van de president had gebracht dat mega goudpontons (skalians) actief waren op de bodem van ons stuwmeer. Bij deze gelegenheid waren onder meer alle Assembleeleden van Brokopondo, de minister van Justitie en Politie, de minister van Defensie, de districtscommissaris van Brokopondo, de korpschef en de bevelhebber van het Nationaal Leger aanwezig. Tot de dag van vandaag zwijgt de regering in alle talen, doet de regering alsof haar neus bloed, en treedt de politie, noch de Commissie Ordening Goudsector, op tegen het ongebreideld en ongecontroleerd mijnen op de bodem van ons stuwmeer.’ 

Volgens harde bewijzen, waarover Asabina beschikt, zijn er meer dan acht skalians actief op het stuwmeer. Ook de concessionaris van het stuwmeer, in deze Suralco, zit met de handen in het haar. ‘Een door dit bedrijf geïnitieerde en gehouden gran krutu in oktober 2013 te Brokopondo heeft geen zoden aan de dijk gelegd en dus aan deze illegale, zorgwekkende en alarmerende situatie geen enkele verandering gebracht. Met andere woorden hebben de districtscommissaris van Brokopondo, de Commissie Ordening Goudsector en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen niet opgetreden.’

Aanvaring tussen beveiliging Luchthavenbeheer en leden BID-Team KPS

Beveiliging J.A. Pengelluchthaven wil ook leden BID-team fouilleren

Na weigering door leden KPS werd toegang tot werkplek geweigerd


Aan de leden van het Bestrijding Internationale Drugshandel (BID)-Team van het Korps Politie Suriname (KPS) is gisteren de toegang tot hun werkplaats op de Johan Adolf Pengelluchthaven geweigerd. Dat bericht vandaag, donderdag 15 januari 2015, het Dagblad Suriname.

De beveiliging van de NV Luchthavenbeheer vond dat de leden van het BID-Team ook aan een inspectie onderworpen moesten worden bij het betreden van hun werkplaats. Onder andere zouden ze ook gefouilleerd worden, net als de passagiers. De BID-Teamleden weigerden echter mee te werken, waarna ze niet werden toegelaten tot hun werkplek.

De BID-mannen laten weten verrast te zijn met deze maatregel, waarover ze vantevoren niet op de hoogte waren gebracht. Ze bleven buiten in de vertrekhal. Voorlopig is er nog geen overleg gepland tussen dit team en de directie van Luchthavenbeheer.

‘Zolang de BID-Teamleden zich niet zullen onderwerpen aan deze maatregel, mogen ze wegblijven’, was de reactie van Luchthavenbeheer.

Het plotselinge conflict tussen de BID-Teamleden en de luchthavenbeveiliging zorgde ervoor dat passagiers de dupe ervan werden. Ze moesten lange tijd na het inchecken buiten wachten en mochten de vertrekhal niet in. De luchthavenleiding liet extra mankracht aanrukken om de controleposten te bemannen en dat duurde wel even. Nadat de controleposten goed bemand waren, mochten de passagiers naar binnen.

Vernomen wordt, aldus de krant, dat volgens internationale verdragen die handelen over de veiligheid op luchthavens, de beveiliging van een luchthaven prioriteit geniet boven de opsporingshandelingen van de politie.

Curaçao's MFK-Statenlid stelt in een keer 388 schriftelijke vragen aan alle 9 ministers regering Asjes


(Bron foto: Jacinta Constancia)
Jacinta Constancia: 'Regering is beloftes in regeerakkoord niet nagekomen'


Maar liefst 388 vragen heeft het Curaçao's MFK-Statenlid Jacinta Constancia gisteren schriftelijk ingediend, gericht aan alle negen ministers van de regering Asjes. Constancia stelt dat de regering de beloftes die zijn gedaan in het regeerakkoord ‘Vrede, rust en voorspoed’ en in het regeerprogramma ‘Hoop en Vertrouwen’ niet is nagekomen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 15 januari 2015.

Het Statenlid zegt zelfs dat 90 procent van alles wat is aange-kondigd niet is bereikt. Constancia meent dat in plaats daarvan onrust, wantrouwen en onveiligheid zijn ontstaan en een gebrek aan investeringen. Zo wil zij van premier Ivar Asjes onder meer weten hoe het staat met Nation Building, met de aanbevelingen van Transparency International, met de stichting FDRS en het SDK-stadion.

Ook wil zij van de premier weten of het een politieke afspraak is geweest om Gerrit Schotte vast te houden afgelopen jaar. In totaal zijn het 121 vragen aan de premier.

Minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening hoeft ‘maar’ 30 vragen te beantwoorden, onder meer over ambtenaren die thuis zitten, het vergunningenloket en de basisregistratie.

Minister Nelson Navarro van Justitie mag 37 vragen beantwoorden, onder meer over resocialisatie van gevangenen, Politur, renovatie van de SDKK-gevangenis en legalisatie van drugs.

Minister José Jardim van Financiën heeft 35 vragen ontvangen over onder meer Tax Holiday, FDRS, de kosten van het ambtelijk apparaat en de monetaire unie met Sint Maarten.

39 Vragen over het onderwijs zijn gericht aan minister Irene Dick en 46 vragen aan minister Ben Whiteman van Gezondheid, Natuur en Milieu. Opvallend is dat daar geen enkele vraag over milieuvervuiling van de Isla-raffinaderij bij zit.

Minister Larmonie van Sociale Ontwikkeling heeft 32 vragen ontvangen, minister Palm van Economische Ontwikkeling 31 vragen en minister Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning tot slot hoeft het minste van allemaal te antwoorden, ‘slechts’ 17 vragen.

De 388 vragen van Constancia:

Leider MFK Gerrit Schotte (Curaçao): 'Lekverliezen Aqualectra zijn astronomisch'

'Bedrijf geleid door directeuren en overheden die volk laten betalen voor lekverlies'

Het zou gaan om verlies van 210 miljoen gulden


De lekverliezen van stroom en water bij Aqualectra op Curaçao zijn volgens fractieleider van oppositiepartij MFK (Movementu FUTURO Korsou) Gerrit Schotte astronomisch te noemen. Volgens de parlementariër liggen de lekverliezen bij water op 31,5 procent en bij stroom op 25,1 procent. Hij doet deze uitspraak vandaag, 15 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad naar aanleiding van gegevens van managers en van acountantsrapporten en rapporten van experts uit de industrie. 

'Dit bewijst wederom dat de huidige directie net als de voorgaande die met ontslag is gestuurd voor slecht management dezelfde tendensen aanhangt waarbij lekverlies wordt veroorzaakt. Een beleid dat al meer dan 30 jaar plaatsvindt en waar nooit wat aan gedaan is. Een utiliteitsbedrijf gemanaged door directeuren en overheden die het volk laten betalen voor lekverlies', zo schrijft Schotte in een persbericht.

Volgens de fractieleider gaat het om een verlies van 210 miljoen gulden aan water en stroom waar de bevolking voor opdraait. 'Als dit probleem wordt aangepakt krijgt Curaçao een verlichting in de portemonnee.'

Schotte gaat daarbij zo ver om de stellen, dat een van de redenen dat zijn kabinet omver is geworpen, te wijten was aan het onderzoek naar maffiapraktijken binnen Aqualectra.  

'Ons kabinet was de enige die de moed had om te vechten tegen onzichtbare krachten om erachter te komen wat er speelde bij directies, raden van commissarissen, overheden en de Centrale Bank. Het is bekend dat er zich nu ‘gangs’ bevinden in Aqualectra met een volledige structuur om fraude te plegen met facturen gebruikmakend van gestolen meters. De directie weigert aangifte te doen van diefstal en deze meters staan plotseling bij het vliegveld en andere grote instanties waar lekverlies van stroom en water optreedt en waar niet voor wordt betaald.'

Schotte beweert dat het geld van het gebruik van water en stroom bij deze bedrijven terecht komt op buitenlandse rekeningen. 'We onderzoeken de zaak nu en er zijn mensen bij betrokken waarvan je het niet verwacht.'

Koers Amerikaanse dollar verkoop bij CBvS altijd al op Srd 3,35


Centrale Bank: Wisselkoersen aan- en verkoop Amerikaanse dollar niet aangepast


De Centrale Bank van Suriname reageert vandaag, donderdag 15 januari 2015, op uitlatingen van enkele bedrijven ten aanzien van de officiële wisselkoersen. Ten stelligste wordt door de Centrale Bank tegengesproken dat zij recentelijk haar wisselkoersen voor de aan- en verkoop van de Amerikaanse dollar heeft aangepast. De Bank hanteert sedert 2 januari 2011 steevast de koers van Srd 3,25 bij aankoop en Srd 3,35 bij verkoop van de Amerikaanse dollar. 

Bedrijven die in aanmerking komen voor Amerikaanse dollar interventiemiddelen betalen dan ook Srd 3,35 voor 1 Amerikaanse dollar.

De Centrale Bank heeft in 2012, 2013 en 2014 via de algemene banken deviezen ter beschikking gesteld tegen deze koers en voor de Euro de van de wereldmarkt afgeleide koers. De interventies beogen de monetaire stabiliteit in de economie te bevorderen en het betalingsverkeer met het buitenland soepel te houden. Daartoe behoren ook stabiele koersen. In de genoemde periode is er evenmin afgeweken van de vaste 10 Amerikaanse dollarcent bandbreedte tussen de aan- en verkoopkoers voor de dollar. De koersen voor de Euro worden afgeleid uit de internationale kruiskoersen en ook hier is het verschil tussen aan- en verkoopkoers naar verhouding dus vast, omdat er enkel wordt omgerekend, aldus de CBvS.

Momenteel is sprake van tijdelijk verlaagde deviezeninkomsten voor de economie, vanwege de lage internationale mineralen prijzen en aangezien enkele van de verwachte additionele inkomsten nog 'on stream' moeten komen.

De monetaire autoriteiten stellen wederom interventiemiddelen beschikbaar voor bedrijven die produceren, diensten verlenen of handelen in noodzakelijke consumptie- en/ of investeringsgoederen. De banken die de aanvragen ten gunste van de bedrijven indienen is gevraagd goed op de prioriteiten te letten en er ook voor te waken dat er niet gespeculeerd word met de toegewezen interventie middelen. Het gaat om het draaiende houden van productie en consumptie van de economie. Een ieder moet op een verantwoordelijke wijze omgaan met het stabilisatievraagstuk en zijn steentje bijdragen om de deviezen uit de reserves niet nodeloos aan te spreken.

De aankoop door bedrijven van de deviezen is consistent tegen de officiële Centrale Bank verkoopkoersen, welke niet zijn gewijzigd. De Bank spreekt zich uit tegen het aanbieden van goederen en diensten waar interventiemiddelen voor zijn ingezet tegen niet-officiële koersen. Ook prijsaankondigingen of prijswijzigingen aan het publiek brengen en die verbinden aan zogeheten wijzigingen in de officiële koersen valt zeer te betreuren. Dit brengt een nodeloze verwarring over het officiële beleid maar ook een smoke screen over de financiële bedrijfsvoering bij bedrijven.

Bedrijven nemen hun kosten niet uitsluitend in vreemde valuta. Een deel van de kosten wordt in Srd's gemaakt. Als bedrijven prijsaanpassingen plegen zitten daar ook omzet en winst targets achter. Dit complex plaatje opgehangen aan het wisselkoersbeleid is onjuist en onterecht, vooral als het bedrijven betreft die regelmatig over interventiedeviezen beschikken.

De Centrale Bank zal erop aandringen, dat markt participanten in hun berichtgeving een juiste weergave van zaken doen en geen onrust of onzekerheid uitroepen over het wisselkoersbeleid. Aangezien stabiliteit en vertrouwen in het financiële systeem broodnodig zijn voor een gezonde economie, doet de Bank dan ook een beroep op een ieder om hieraan bij te dragen en bewust om te gaan met communicatie.

'Week van Internationale Betrekkingen' AdeKUS afgeblazen na afstemming met Kabinet van de President

Ori begrijpt het niet....
Bestuurslid Ori van universiteit verontwaardigd over gang van zaken

Collega bestuurslid Rose-Ann Franklin werkzaam op Kabinet van de President


Henry Ori, lid van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), laat vandaag, donderdag 15 januari 2015, via de Ware Tijd weten zeer verontwaardigd te zijn over het feit dat de ‘Week van de Internationale Betrekkingen’ deze week niet is doorgegaan. 

Hij stelt te hebben begrepen dat het besluit om het evenement, waar onder andere de Amerikaanse, Franse en Nederlandse ambassadeur met studenten in discussie zouden gaan, af te blazen, is genomen na afstemming met het Kabinet van de President.

De officiële reden die het AdeKUS-bestuur afgelopen week heeft gegeven is, dat de sprekers niet op tijd formeel uitgenodigd konden worden. Tot nu toe heeft hij van bestuursvoorzitter Rayen Sidin geen formele reactie gehad, zegt Ori. Wel heeft Ori andere uit bronnen vernomen, dat anderen binnen het dagelijks bestuur het besluit hebben genomen.

'Men zou dit gedaan hebben, omdat men niet wil dat de ambassadeurs door de discussie het stemgedrag van de studenten zouden beïnvloeden. Belachelijk natuurlijk, dit is een zware inbreuk op de academische vrijheid van de universiteit. Wat is hier aan hand?', vraagt Ori zich af.

Bronnen melden volgens hem, dat ondervoorzitter Kenneth Vasseur voorzitter Sidin zou hebben gevraagd het seminar af te lassen, nadat hij had afgestemd met mede bestuurslid Rose-Ann Franklin, die werkzaam is op het Kabinet van de President.

Vasseur beweert echter zich nauwelijks met dit onderwerp bezig te hebben gehouden en verwijst door naar voorzitter Ryan Sidin.

Zowel de Amerikaanse ambassadeur Jay Anania als zijn Nederlandse collega Ernst Noorman is  teleurgesteld, dat het evenement niet is doorgegaan. Ze rekenen er wel op, dat er andere mogelijkheden komen om met de studenten van gedachten te wisselen.

CEO Ctex op Curaçao ontkent vervalsen intentieverklaringen

De Lima: 'Managementteam heeft nooit bewust getracht investeerders vals voor te lichten'

Aandeelhouders willen vertrek De Lima


De CEO van Ctex in Willemstad, Curaçao, Anthony de Lima, ontkent vandaag, 15 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad ‘categorisch’ intentieverklaringen te hebben vervalst of verzonnen om daarmee potentiële investeerders te bedriegen of te misleiden. 

'Het Ctex managementteam, waaronder ikzelf, heeft nooit bewust getracht investeerders en/of kredietverleners op enige wijze vals voor te lichten. Dat zouden we ook nooit doen', aldus De Lima van het bedrijf Curaçao Technology Exchange.

De reeks vragen die door de krant aan hem zijn gesteld zijn nog steeds niet beantwoord. Maar, de CEO vraagt wel om de namen van de buitenlandse bedrijven niet meer te noemen. 'We werken sinds vorig jaar actief met sommige van deze bedrijven. Het helpt onze relatie niet vooruit.'

Aandeelhouders van Ctex hebben De Lima gevraagd om op te stappen als directeur en als bestuursvoorzitter van het bedrijf. Dit is hem te kennen gegeven tijdens een aandeelhoudersvergadering die afgelopen dinsdag werd gehouden, bericht Amigoe vandaag.
 
De Lima staat onder vuur sinds de publicaties in lokale media waarin melding werd gemaakt van mogelijke fraude met handtekeningen op ‘letters of intent’ waarmee financiers, klanten en ook werknemers over de streep zouden zijn getrokken om met Ctex ‘in zee te gaan’. Telecombedrijf UTS is een van de aandeelhouders en vroeg meteen na het bekend worden van de publicaties een aandeelhoudersvergadering aan om duidelijkheid te krijgen van De Lima over de hele gang van zaken.

Naar nu blijkt vond deze aandeelhoudersvergadering afgelopen dinsdag plaats. Tijdens de vergadering werd namens de aandeelhouders aan De Lima gevraagd om duidelijkheid te geven over de publicaties van de afgelopen dagen. De Lima kreeg na de vergadering 24 uur de tijd om duidelijkheid te verschaffen. Hij had tijdens een bestuursvergadering gisteren met een verklaring moeten komen.

Deze bestuursvergadering ging echter niet door. Het is niet bekend wanneer deze nu plaats zal vinden, of wat de positie van De Lima is, nu hem gevraagd is om af te treden. De betrokkenen waren vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Bewoners Koraal Tabak op Curaçao zijn illegale vuilstort en afvalverbranding zat

Protest op terrein voor ingang Jorisbaai

(Bron foto: Dick Drayer/Antilliaans Dagblad)
Eigenaar terrein zou geld verdienen aan vuilstort


Bewoners van Koraal Tabak op Curaçao zijn de illegale vuilstort en de vuilverbranding in de wijk zat. Daarom demonstreerde gistermiddag een groep boze burgers op het terrein voor de ingang naar Jorisbaai, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 15 januari 2015.

De buurt zegt enorm veel last te hebben van de giftige rook.

Het terrein is eigendom van de familie Bakhuis. Die kwamen gisteren een kijkje nemen, maar zegt weinig te kunnen doen tegen mensen die illegaal vuil storten op haar terrein.

Bewoners beschuldigen Bakhuis er juist van de vuilstort te gedogen en er ook geld aan te verdienen.

Defensie: Drie legerhelikopters uit Inda zijn voor verkiezingen gebruiksklaar

Dhruv's moeten nog gemonteerd worden


Het is nog niet bekend wanneer de drie legerhelikopters, die door de Surinaamse overheid zijn gekocht in India, in gebruik zullen worden genomen. Volgens de afdeling Voorlichting van het ministerie van Defensie zullen ze in ieder geval voor de verkiezingen gebruiksklaar moeten zijn, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 15 januari 2015.

De toestellen zijn al enige tijd in Suriname, maar moeten nog gemonteerd worden.

Sinds 2009, tijdens de regering Venetiaan, liep de bestelling voor drie legerhelikopters van het type Advanced Light Helikopter (ALH) Dhruv al vanuit Defensie. Het koopcontract werd uiteindelijk door toenmalig minister Ivan Fernald van Defensie getekend.

De helikopters zullen hoofdzakelijk ingezet worden bij de kustbewaking.

Speciaal voor het besturen en onderhouden van de toestellen reisden piloten en technici naar Hindustan Aeronautics Limited (HAL) in India af voor een training die zij al geruime tijd hebben afgerond.

De drie helikopters zijn gekocht via een Indiase kredietlijn en hebben elk rond 250 miljoen Rupees (5,1 miljoen Amerikaanse dollar) gekost. Vanuit het leger was in eerste instantie negatief geadviseerd voor de aankoop van de toestellen, omdat die onder meer niet genoeg reikwijdte zouden hebben om het Surinaams grondgebied te bestrijken. De voorkeur ging uit naar tweedehandse helikopters uit Amerika.

Doekhie (NDP): 'Ik bid dag en nacht dat Ramdien op de DNA-lijst komt'

NDP'er Doekhie haalt uit naar oud-districtscommissaris Ramdien van Coronie

Ramdien zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan corruptieve praktijken


Het Assembleelid en ondervoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Nickerie, Rashied Doekhie, daagt de ex-districtscommissaris van Coronie, Harriet Ramdien, - door hem ooit een hongerige anjoemara genoemd - uit om een zetel in Nickerie te behalen. ‘Ik bid dag en nacht dat Ramdien op de DNA-lijst komt’, zegt de politicus vandaag, donderdag 15 januari 2015, in het Dagblad Suriname.

Doekhie doet een verzoek aan de leiding van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) om de oud-districtscommissaris op de lijst te plaatsen. ‘Zo kan het volk duidelijk met zijn eigen ogen zien of Ramdien inderdaad corruptie in dit land aanpakt.’

Volgens Doekhie is het helemaal niet mogelijk dat zij op eigen houtje een zetel haalt. Ramdien zou in 2005 over de rug van een andere parlementariër binnen zijn gekomen. Doekhie hekelt het feit dat Ramdien steeds de indruk wil wekken dat de NDP corrupt is. ‘Wat voor integriteit heeft zij? Zij heeft de partij twee keren gelaten en is vervolgens weer teruggekeerd. Toen was de VHP ook corrupt. Echter moet zij de waarheid komen vertellen over de verschillende praktijken die zij tijdens haar periode als parlementariër en districtscommissaris heeft uitgehaald.’ 

Doekhie vindt het frappant dat Ramdien nu pas met haar beschuldigingen komt. ‘Dan was zij ook corrupt toch?’

Hij beweert dat Ramdien gefraudeerd heeft met papieren en stukken van een woning waarin zij nu woont. Deze zogenaamde ‘lanti’-woning zou zij met valse papieren hebben gehad. Ramdien zou ook op de hoofdaktecursus een scriptie hebben vervalst. ‘Hiervoor is zij zelfs afgeschreven.’

Het ergste van dit alles zou zijn, dat Ramdien bestelbonnen van het commissariaat van Coronie, tijdens haar periode als districtscommissaris, zou hebben gebruikt om eigen inkopen te doen. Ze zou ook valse bonnen hebben opgemaakt om haar dienstvoertuig te tanken. ‘Deze zaken hebben gemaakt dat de NDP haar niet meer lustte’, aldus Doekhie. Hij begrijpt niet waarom VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi ‘zo'n persoon’ op het podium haalt om ordinaire uitspraken te doen. Zo noemde zij Doekhie kinderloos en impotent.

De seksueel getinte uitspraken van Ramdien storen Doekhie niet. Hij vindt juist dat Ramdien eerst in eigen huis moet gaan kijken. 'Zij kan haar eigen kinderen niet vertellen wie hun vader is.'

Ramdien zei onlangs tijdens de opening van het nieuwe VHP-partijcentrum in Nickerie, dat voor het leveren van 30.000 kubieke meter zand en 30.000 kubieke meter schelpzand, Srd 5 miljoen is gedeclareerd. Ze heeft het bewijs met de handtekening van een sectiehoofd van Openbare Werken. Ze vraagt zich af welke wegen van zand zijn voorzien aangezien de meeste straten door de Nieuw Front-regering zijn verhard dan wel geasfalteerd. Zij gaf verder aan dat achter het gebouw van de waterleiding, een waterkelder gebouwd zou worden. ‘De mensen, de gronddieven, met hun ‘pataka pataka’ stichting hebben dat stukje grond ook genomen.’ Ze benadrukte tijdens de vergadering dat diverse stichtingen als paddenstoelen uit de grond schieten.

Doekhie vindt echter in reactie, dat Ramdien zaken niet uit hun context moet halen. Volgens hem is het stuk terrein nooit volledig aan de waterleidingmaatschappij afgestaan. Reeds lang was het besluit genomen om de helft van het terrein aan de gemeenschap te geven. Uiteindelijk werd het deel dat bestemd was voor de gemeenschap, afgestaan aan de ‘Stichting Ontwikkeling Nickerie’ om een gemeenschapshuis op het terrein op te zetten. 'Het is een stichting die bekend staat voor ontwikkelingsprojecten in het district', aldus Doekhie.

Ramdien wenst niet te reageren op de uitspraken van de NDP’er. Over de reden van haar uitlatingen het afgelopen weekeinde, kon zij ook geen zinnig antwoord geven, aldus de krant. 'Ik moet een verkiezing winnen en heb het te druk', stelde de politica verhit, zo schrijft het Dagblad Suriname.

Meer duidelijkheid over toekomst KLM wordt 16 januari verwacht

Nog steeds donkere wolken boven KLM.
10-15% Van 95.000 arbeidsplaatsen zouden op het spel staan


AF KLM geeft morgen openheid van zaken over de toekomst van KLM. Topman De Juniac komt hiervoor speciaal overvliegen uit Parijs. 'Tien jaar na de fusie tussen Air France en KLM willen we terugkijken op de integratie en vooruitkijken naar de toekomst van de groep. Strategie en plannen komen aan de orde evenals wat het samengaan van beide vliegmaatschappijen concreet heeft betekend en opgeleverd', zo laat de Franse opperbaas Alexandre de Juniac in de uitnodiging weten, aldus is vandaag, donderdag 15 januari 2015, te lezen in de Telegraaf.

Hij wordt in Amstelveen bijgestaan door KLM-topman Pieter Elbers, financieel topman Riolacci, Air France-baas Gagey en vice-presidents Pieter Bootsma (marketing), Patrick Alexandre (commercie) en Bram Gräber (strategy passenger business).

Toevallig gaan ook de zware CAO-onderhandelingen met de Nederlandse vakbonden door, zo schirjft de krant. Er zullen vrijdag ongetwijfeld aan het Air France KLM-bestuur vragen worden gesteld over de nieuwe bezuinigingsronde, productiever werken en het aantal banen dat verloren gaat. Naar verluidt staat 10-15% van de 95.000 arbeidsplaatsen op de tocht.

Gisteren werden in Franse media 5.000 mogelijke ontslagen bij Air France genoemd. Bij KLM zouden ruim 4.000 banen in de gevarenzone komen, als de bonden niet meewerken aan de harde maatregelen en bijvoorbeeld loonbevriezing. Het ombuigingsprogramma Perform 2020 moet dit jaar in Frankrijk en Nederland op volle kracht worden uitgerold.

Want haast is geboden. Air France KLM heeft te kampen met forse verliezen, hoge schulden, cashkrapte en stagnerende groei. Dat is volgens analisten een risicodragende combinatie.

Opvallend is volgens CAPA-onderzoek dat het KLM-aandeel in de totale groepsomzet afgelopen tien jaar is toegenomen van 24 naar 38%. KLM heeft in die periode een omzetgroei van 50% gerealiseerd tot bijna 10 miljard euro. Maar de winstmarge is afgekalfd van 9 naar 3% bij 36% daling van het operationele resultaat. 'Er moet dus wat gebeuren. Niets doen is geen optie', aldus Elbers.

Woordvoerder Mermaid Boat Trips op Curaçao is 'gedoe' rond huurcontract op Klein Curaçao zat

(Bron foto: Mermaid Boat Trips)
Mermaid toont huurcontract met Domeinbeheer


'Het is nu genoeg geweest', zegt Aalt Waterweg, woordvoerder van Mermaid Boat Trips (MBT) op Curaçao. 'Ik wil niemand tegen de haren instrijken, maar als de minister de waarheid niet vertelt, doe ik dat', zegt hij vandaag, donderdag 15 januari 2015, op de website van NTR/Caribisch Netwerk.

Waterweg doelt op het huurcontract van Mermaid Boat Trips (MBT) met Domeinbeheer. In het contract, dat in 2003 is opgemaakt, staat dat Land Curaçao een perceel inclusief het daarop gebouwde, verhuurt aan MBT.

MBT staat sinds 1986 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In 1990 kocht Cor Mons het bedrijf. In de koopovereenkomst was toen al een huurcontract met Domeinbeheer inbegrepen. 'MBT heeft vanaf 1990 een huurovereenkomst met Domeinbeheer. Het ging toen alleen om de Captain’s House, een perceel van 60 vierkante meter. Dit stamt uit de tijd van de fosfaatwinning op Klein Curaçao en wordt nu gebruikt als het strandhuis', aldus Waterweg.

In 2003 is de huurovereenkomst herzien en ondertekend door het toenmalig waarnemend hoofd van bureau Domeinbeheer Dorise Fatima Ayala. Op de bij het huurcontract horende tekening is te zien dat dit een perceel betreft van ongeveer 625 vierkante meter. Daarom beschouwt MBT het perceel als privéterrein.

Voorafgaand aan het herziende huurcontract heeft een Landsbesluit plaatsgevonden. Op 27 september 2002 is dit getekend met daarin het besluit de grond te verhuren aan MBT. Hierin staat onder andere dat ‘het gehuurde, waaronder de op het gehuurde perceel staande opstallen, op kosten van MBT moeten worden onderhouden’. Ook wordt vermeld dat de betaling jaarlijks moet worden voldaan.

Op de bij het huurcontract horende tekening is te zien dat dit een perceel betreft van ongeveer 625 vierkante meter.

Beide documenten zijn meer dan tien jaar oud, maar volgens Waterweg is elk jaar huur betaald. Uit een factuur van mei 2014 blijkt, dat MBT het geld heeft overgemaakt naar Domeinbeheer. Toch hebben zowel de overheid als MBT nooit een woord gerept over de overeenkomst.

Waterweg zegt dat hij geen problemen wil veroorzaken en daarom niet eerder de publiciteit opzocht. Een andere reden voor Waterweg om zich gedeisd te houden is de uitkijktoren die MBT in 2013 is begonnen te bouwen. Na een bezoek aan Klein Curaçao door een delegatie van Ruimtelijke Ordening en Planning (voormalig DROV), werd bepaald dat hiervoor geen bouwvergunning was en Waterweg wil die wel hebben.

'Er werd mij gevraagd nog eens duidelijk in een tekening aan te geven wat op het eilandje stond. Als ik dat zou doen, zou ik binnen drie maanden een vergunning krijgen. Dit heb ik gedaan en op 27 oktober 2013 heb ik een vergunning aangevraagd, maar ik hoor niets meer. Ook heb ik minister van Milieu Ben Whiteman en minister Earl Balborda van Ruimtelijke Planning aangeschreven om uit te leggen dat de uitkijktoren ook belang heeft voor de veiligheid en de natuur. Ze zijn beiden op de hoogte.'

Balborda was niet bereikbaar voor commentaar, aldus NTR/Caribisch Netwerk. Navraag bij zijn voorganger Charles Cooper leert dat Cooper nooit van het huurcontract afwist. 'Dit was voor mijn tijd als gedeputeerde. Ik heb het wel nagevraagd en volgens mijn bronnen was het contract vier of vijf jaar geldig en is het nooit verlengd.' Dat in 2014 nog geld betaald is door MBT aan Domeinbeheer komt volgens hem doordat MBT de bui al zag hangen. 'Het was een slimme zet, maar bewijst niets. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.'

Een aantal parlementariërs brengt zaterdag een bezoek aan Klein Curaçao om poolshoogte te nemen. Waterweg: 'Het lijkt me verstandig voor de minister dat we eerst een bezoek brengen aan de rechter voor er een bulldozer over het eiland gaat.'

Districtscommissaris Jurel gaat problemen Pokigron oppakken

Leerkrachten en bewoners willen vooral snel elektriciteit


Districtscommissaris Armand Jurrel van Kabalebo heeft een bezoek gebracht aan het dorp Pokigron. Hij heeft gesprekken gevoerd met de lokale bewoners en leerkrachten en aangehoord met welke problemen zij kampen. Het grootste probleem is de elektriciteit van de gebieden Pokigron en Atjoni.

Jurel zei, dat gewerkt wordt aan het oplossen van het elektriciteitsprobleem van deze gebieden. Om het dorp en het schoolcomplex schoon te houden, gaat hij zorgen voor acht tjappen, een brushcutter, twee kruiwagens en houwers. Een groot deel van deze spullen heeft Jurel al aan de bewoners geschonken.

Cenira Finisie, leerkracht te Pokigron, zegt vandaag, donderdag 15 januari 2015, op Starnieuws dat zij tevreden is met het bezoek van Jurel.

'Wij hebben de problemen aangegeven. Wij hebben behoefte aan elektriciteit, waterleiding, digitale televisie, radio ontvangst, internet, werkgelegenheid en voor de kinderen een speeltuin. Dit zijn basisvoorzieningen die in deze tijd niet meer mogen ontbreken.'

Volgens Finisie heeft de districtscommissaris beloofd om zo snel mogelijk in te grijpen om alvast water en elektriciteit in die gebieden te realiseren. Verder heeft hij ervoor gezorgd, dat het dorp wel twee dagen lang voorzien kan worden van elektriciteit. De avondhoofdakte zou obstakels ondervinden, indien de faciliteiten er niet zouden zijn om de lichtmotoren (aggregaten) te kunnen draaien. Jurel beloofde de bewoners dat hij snel weer een bezoek aan het dorp zal brengen.

'Scheldend' ABOP-hoofdbestuurslid Anches wil gesprek met partijleider

Anches wil zeggen wat hij wil zeggen... (Bron foto: Jason Leysner/de Ware Tijd)
Anches uitte in duidelijke bewoordingen kritiek op president

Brunswijk wenst geen vuilsmijterij en gescheld


Harold ‘Tjap’ Anches, lid van het hoofdbestuur van de ABOP, heeft een gesprek met voorzitter Ronnie Brunswijk aangevraagd. Hij wenst duidelijkheid over de oproep van zijn partijleider op het podium van een partijbijeenkomst in Tammenga afgelopen zaterdag. Brunswijk zei toen, dat hij geen gescheld meer wil horen over partijen en ook niet dat de president geen beloftes is nagekomen.

De partijvoorzitter deed zijn uitspraak kort nadat Anches in zijn toespraak uithaalde naar de president over niet nagekomen beloftes, zoals het niet renoveren van de sporthal in Tammenga.

Brunswijk zei, dat er al groen licht was gegeven voor de renovatie binnen de Raad van Ministers, maar dat de uitvoering op zich laat wachten.

'Als ik constateer dat de president geen beloftes is nagekomen, mag ik dat zeggen. We mogen mekaar bekritiseren. De koe moet je bij de horens vatten. Het is geen natrap, maar juist een aanmaning om het beter te doen', zegt Anches vandaag, donderdag 15 januari 2015, in de Ware Tijd.

Anches stelt verder, dat hij en Brunswijk van mening kunnen verschillen en dat hij daarom om meer duidelijkheid zal vragen om spanningen en misverstanden te voorkomen. 'We moeten erover kunnen praten.'

Anches haalde ook uit naar Somohardjo. Hij werd in zijn kritiek op de Pertjajah Luhur-voorzitter gesteund door minister Edward Belfort die ook uithaalde naar VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Brunswijk verzocht ook hen om Somohardjo niet meer te bespreken.

Suriname voldoet niet aan Amerikaanse minimumeisen van fiscale transparantie

Geen plaats voor Suriname in 'Fiscal Transparancy Report 2014' van BuZa VS


Suriname is één van de vijftig landen - het enige land in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied - die niet aan de minimale eisen heeft voldaan voor de fiscale transparantie beoordeling door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Suriname heeft geen volledig verslag uitgebracht van de financiële prestaties van een aantal belangrijke staatsbedrijven en aan de overheid gerelateerde overmakingen. Dat stelt de Amerikaanse ambassade in een vandaag, donderdag 15 januari 2015, uitgebracht persbericht naar aanleiding van de publicatie van de ‘Fiscal Transparancy Report 2014’.

Het verslag beoordeelt of regeringen die hulp van de Verenigde Staten krijgen, voldoen aan de minimumeisen van fiscale transparantie. Er wordt gekeken naar de volledigheid, de betrouwbaarheid en de openbare beschikbaarheid van begrotingsdocumenten. Ook de transparantie bij de contracten en vergunningsprocedures voor natuurlijke hulpbronnen wordt beoordeeld. Fiscale transparantie is een cruciaal element van effectief beheer van de overheidsfinanciën.

De uitvoerende macht in Suriname is vaak in gebreke gebleven om de hoogste controlerende instantie in het land te voorzien van voldoende informatie om een grondige controle uit te voeren.

'De overheid geeft geen informatie over hoe zij contracten en vergunningen voor natuurlijke hulpbronnen toekent, noch geeft zij basisinformatie over de toegekende vergunningen', aldus de ambassade. 'De fiscale transparantie van Suriname zou kunnen toenemen als de transparantie en rapportage van de contracten voor natuurlijke hulpbronnen verbeteren, als er meer sterke rapportage van staatsbedrijven wordt verstrekt en als de controlefunctie wordt versterkt.'

Beoordelingen van de fiscale transparantie van de overheden die Amerikaanse hulp krijgen, zijn bedoeld om ervoor te zorgen, dat het geld van de Amerikaanse belastingbetaler op de juiste wijze wordt gebruikt. Ze zijn ook bedoeld om in dialoog met de overheden de fiscale prestaties te verbeteren, wat leidt tot een grotere macro-economische stabiliteit en betere ontwikkelingsresultaten.

Dit bericht het rapport over Suriname:

Suriname: Suriname does not fully report on the financial performance of some significant state-owned enterprise and related government transfers. The executive branch often fails to provide Suriname’s supreme audit institution with sufficient information to conduct thorough oversight. The government does not disclose information about how it awards natural resource contracts and licenses, nor does it disclose basic information on awards granted. Suriname’s fiscal transparency would be enhanced by improving the transparency and reporting of natural resource contracts, providing more robust reporting for state-owned enterprises, and strengthening its auditing function.

(Red. De Surinaamse Krant)

Den Blauwvinger: Politiek overlopen of niet overlopen, wees duidelijk en eet niet van twee politieke walletjes

COLUMN: De ongeloofwaardigheid en onbetrouwbaarheid van overlopende NDP-politici


Parlementsleden in Suriname lijken de politieke weg volledig kwijt te zijn. Coalitie- en oppositieleden gunnen elkaar al geruime tijd geen quorum meer, waardoor vergaderingen in De Nationale Assemblee niet meer mogelijk zijn, waarschijnlijk niet tot de verkiezingen op 25 mei dit jaar. Politici vertonen onvolwassen- en politiek-chantagegedrag. 'Ik wil wel quorum verlenen, maar dan moeten die en die conceptwetten wel op de agenda worden geplaatst.' Chantagepolitiek. Suriname ligt politiek op z'n gat. Een democratische schande en een schoffering van de kiezers, de burgers.

Dissidente NDP-parlementsleden
Daar bovenop wordt de coalitie ook nog eens geconfronteerd met twee dissidente Assembleeleden van de Nationaal Democratische Partij (NDP), Charles Pahlad en Noreen Cheung. Hun gedrag in de eerste week van januari 2015 maakt de politiek nog ongeloofwaardiger dan die al was. Pahlad en Cheung maken er echter een potje van. Het zijn geen echte overlopers, maar alles wijst erop dat zij dat wel degelijk zijn, zij het – nog – niet formeel. Of de bejaarde Pahlad eigenlijk zelf wel weet wat hij doet valt te betwijfelen. Hij lijkt van twee politieke walletjes te willen eten. Terecht heeft de fractie van de NDP vrijdag 9 januari dan ook besloten dat beide collega's niet meer welkom zijn in de fractie. Wat heb je immers aan 'zwevende' collega's in je fractie? Aan collega's die je publiekelijk afvallen en stellen zich niet meer thuis te voelen binnen de NDP....

Pahlad verwelkomd door Santokhi. (Bron foto: VHP)
Niet overlopen, maar steun verlenen
Pahlad maakt het wel erg bont. Hij verklaarde op 3 januari tijdens een VHP-bijeenkomst te Houttuin in Paramaribo de partij van voorzitter Chandrikapersad Santokhi te zullen steunen. Volgens Pahlad is de reden voor zijn steun aan de VHP de heersende corruptie en het uitblijven van enige actie daartegen en het niet willen behandelen van de anti-corruptiewet door de regering (lees: NDP) daartegen. Overigens heeft hij hijzelf als parlementslid en als persoon ook geen enkele actie tegen corruptie ondernomen.
Er is dus geen sprake van een concreet overlopen naar de VHP van Pahlad. Hij beweert lid te blijven van de NDP en mee te werken aan het verlenen van quorum in het parlement. Hoe naïef is Pahlad? Hij kon zelf voorspellen, dat de NDP dit niet zou gaan accepteren en hem terzijde zou gaan schuiven, vooral nu hij ook nog eens heeft verklaard dat NDP'ers door de leiding van de partij 'als toiletapier worden gebruikt'. De man maakt zich niet echt geliefd binnen 'paars'.

Pahlad schermt met corruptie, maar onderneemt zelf geen actie
Pahlad lijkt zijn verantwoordelijk als parlementslid uit de weg te gaan door niet zelf bij hem bekende corrupte zaken bij het Openbaar Ministerie te melden. Ook dat is een taak van een politicus, afgezien van het waarschijnlijke feit dat er vervolgens niets met de melding zou worden gedaan. Pahlad zou dan wel een statement hebben afgegeven en dat zou hem geloofwaardiger hebben gemaakt, dan zijn opmerkingen nu, na de vermeende overstap naar de VHP. Optreden tegen corruptie is beter dan erover lopen te schreeuwen en te beweren op de hoogte zijn van corruptiezaken en er vervolgens niets tegen te ondernemen.

Cheung flirt met andere partijen
Een paar dagen na het bekend worden van de stap naar de VHP van Pahlad, maakte zijn collega Noreen Cheung op 6 januari bekend, dat zij oriënterende gesprekken voert met verschillende politieke partijen. Waaronder met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, en met de voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo. Vooralsnog laat ze in het midden of ze werkelijk naar een andere partij gaat overstappen. 'Afhankelijk van de partij en mijn eigen achterban zal ik beslissen over mijn partijlidmaatschap.'
Het flirtende gedrag van Cheung lijkt op dat van Pahlad en ook zij creëert onduidelijkheid, omdat er vooralsnog geen sprake is van een formeel overlopen naar een andere partij. Wel met andere partijen in gesprek zijn en dan toch gewoon lid blijven van de NDP en quorum willen verlenen.

Opstappen en voorbereiden op verkiezingen
Beide NDP-Assembleeleden lijken zwaar te hechten aan de maandelijks te ontvangen vergoeding van het parlement voor hun werkzaamheden als Assembleelid en daarom vast te houden aan het lidmaatschap van de NDP om in het parlement te kunnen blijven. Het zou beide politici echter sieren als ze zouden opstappen en gewoon buiten de muren van het parlement aan de Surinamerivier wachten op de komende verkiezingen in mei en ondertussen op een moment een weloverwogen beslissing nemen en overlopen naar een nadere politieke partij, in het geval van Charles Pahlad naar de VHP en in het geval van Noreen Cheung is dat nog een klein vraagteken.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
15 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo