vrijdag 23 januari 2015

VHP niet blij met eigenzinnig en ondoordacht optreden Girjasing

Girjasing moet in toekomst ratio en gezond verstand gebruiken

'Opstelling Girjasing hoogst onfleurig'


De VHP roept vandaag, vrijdag 23 januari 2015, in een verklaring, haar vertegenwoordiger en Assembleelid in het district Commewijne, Shailendra Girjasing, op zich te bezinnen over wat hij met zijn ondoordacht optreden teweeg heeft gebracht. De politicus had zijn aanhang via e-mail en sms gisteren opgeroepen om de massameeting van de samenwerkende partijen morgen in het VHP-centrum 'De Olifant' in Paramaribo te boycotten.

In de verklaring dringt de VHP-leiding er bij hem op aan in het vervolg ratio en gezond verstand te laten prevaleren bij het bedenken van nieuwe strategieën.

De VHP betreurt het via diverse persmedia kennis te hebben moeten nemen van het eigendunkelijk optreden van Girjasing, over zijn vermeende ontevredenheid over de positionering van de samenwerkende partijen in Commewijne bij de komende algemene verkiezingen.

'De VHP wenst te benadrukken dat, zoals in regels vastgesteld, partijaangelegenheden van welke aard dan ook uitsluitend binnen de daarvoor bestemde organen aan de orde dienen te komen teneinde langs de weg van overleg en dialoog tot een oplossing te worden gebracht', zo is te lezen in de verklaring.

Het doelbewust voorbijgaan aan deze fundamentele partijregels en het opzettelijk dwarsbomen van partijactiviteiten,zoals aangekondigd, geeft dan ook reden tot ernstige twijfel over de verbondenheid en loyaliteit van het lid aan de VHP, aldus de partij.

'De VHP gaat in eerste instantie ervan uit dat zinloze emoties en een gedeeltelijk onvermogen tot ruimdenkendheid mogelijk reden kunnen zijn geweest voor de hoogst onfleurige opstelling van Girjasing.' 

Panka (NDP) eist teruggave Assembleezetel van Noreen Cheung

'NDP'ers zijn ontstemd over stap Cheung fractie te verlaten'

Verlaten fractie zou doorgestoken actie zijn geweest Cheung en oppositieDe fractieleider van de Mega Combinatie, Ricardo Panka (NDP), eist dat Noreen Cheung de zetel van de Nationale Democratische Partij (NDP) teruggeeft. Panka vindt dat zij aan de loop is gegaan met de zetel, die niet van haar is. Zij heeft in 2010 slechts 198 stemmen behaald. De zetel behoort niet haar toe, maar aan de NDP, aldus Panka vanmiddag,vrijdag 23 januari 2015, in het radioprogramma Bakana Tori tegen Cliffton Limburg, zo schrijft Starnieuws. 

Panka voegde er gelijk aan toe, dat hij haar niet bedreigt, maar dat de NDP'ers bijzonder ontstemd zijn over haar stap. Er waren al signalen dat Cheung contact had met andere partijen. Zij is formeel uit de fractie gestapt, terwijl Charles Pahlad, die zegt de VHP te ondersteunen, nog deel uitmaakt van de fractie. Hij heeft gisteren wel als de oppositie gestemd.

Panka zei dat fractiegenoot André Misiekaba in zijn bijzijn aan de voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, gevraagd heeft wat hij Cheung had gegeven om uit de fractie te stappen. Somohardjo heeft volgens Panka gezegd, dat het geen geld was. Hij vindt het antwoord van Somohardjo te gevoelig om het in het openbaar te herhalen. Panka vindt het doorgestoken kaart is geweest tussen Cheung en de oppositie, omdat zij meteen een bosje bloemen van Somohardjo kreeg tijdens een schorsing van de openbare vergadering. Panka vindt dit een vertoning. Zij zou ook bloemen thuis hebben ontvangen.

Somohardjo zegt, dat Panka niet met suggestieve dingen moet komen om Cheung in diskrediet te brengen. 'Inderdaad is aan mij gevraagd wat ik mevrouw Cheung heb gegeven om haar over te halen. Ik heb gezegd dat de NDP meer geld heeft dan ik. Ik heb haar iets anders gegeven dat niet aanwezig is bij de NDP. En dat is mijn kennis en visie. Dat is alles. Ik vind het erg dat mensen niets op haar kunnen vinden en op deze manier het Assembleelid door het slijk willen halen.'

Reactie mr. Gaetano Best op wrakingsverzoek in zaak Bouterse-Santokhi

Vraagtekens bij onafhankelijkheid rechterlijke macht


De U.S. Supreme Court heeft ooit eens opgemerkt dat een rechter geen tanks of geld tot zijn beschikking heeft om de burger of de overheid tot gehoorzaamheid te dwingen of te verleiden. Het gezag van de rechter, zijn legitimiteit en het vertrouwen in de rechtspraak hangen vooral af van de rechterlijke onafhankelijkheid ten opzichte van de overige staatsmachten en de wijze waarop de rechter rechtspreekt. Het gaat dus zowel over de vorm als de inhoud. Beide aspecten zijn in de wrakings-zaak van de heer Santokhi van belang.

Wat mij betreft zijn er drie zaken die bij lezing van het wrakingsverzoek en de uitspraak van de wrakingskamer van het Hof van Justitie in het oog springen, namelijk dat:
1. de heer Santokhi zich uitdrukkelijk beroept op het recht op behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke rechter, als bedoeld in artikel 8 lid 1 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de rechten van de mens; terwijl
2. in de zienswijze van de gewraakte rechter helemaal geen acht wordt geslagen op het toepasselijke Verdrag; en nota bene
3. de wrakingskamer een semantisch en weinig overtuigend trucje toepast om geen inhoudelijke uitspraak te hoeven doen over een eventueel gebrek aan onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Suriname

Het recht op een onafhankelijke rechter
In mijn annotatie bij de uitspraak van het Hof van Justitie in het hoger beroep van de heer Ritfeld, dat is gepubliceerd in het eerste nummer van 2014 van het Surinaams Juristenblad, ben ik al breedvoerig ingegaan op het internationale mensenrecht van toegang tot een onafhankelijke rechter.

Dat recht, dat vervat is in artikel 8 lid 1 van het Inter-Amerikaans Verdrag en als zodanig deel uitmaakt van de Surinaamse rechtsorde, ziet op de onafhankelijkheid van de rechter ten opzichte van de overige staatsmachten en de onpartijdigheid van de rechter, in de zin dat recht wordt gesproken zonder aanzien des persoons.

Bij rechterlijke onafhankelijkheid gaat het om persoonlijke onafhankelijkheid (benoeming voor het leven, etc.), zakelijke onafhankelijkheid (andere staatsmachten kunnen rechter geen aanwijzingen geven) en institutionele onafhankelijkheid (zelfstandig overheidsorgaan; eigen budget, etc.). Bij onpartijdigheid kan een onderscheid gemaakt worden tussen subjectieve onpartijdigheid (als blijkt van vooringenomenheid) en objectieve onpartijdigheid (aanwezigheid van voldoende waarborgen om bij de partijen elke gerechtvaardigde twijfel aan zijn onpartijdigheid uit te sluiten, ongeacht of er daadwerkelijk sprake is van vooringenomenheid).

Het toepasselijke adagium luidt dat Justice must not only be done, it must also be seen to be done: rechters moeten niet alleen daadwerkelijk onafhankelijk en onpartijdig zijn, maar ze moeten ook de schijn van partijdigheid en een gebrek aan onafhankelijkheid voorkomen.

Meestal worden rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit elkaar getrokken, maar in deze zaak is dat onmogelijk: onafhankelijkheid en onpartijdigheid vallen noodgedwongen samen omdat een van de partijen aan het hoofd staat van de uitvoerende macht. Waar ik het heb over onafhankelijkheid, bedoel ik dus tevens onpartijdigheid.

Meneer Santokhi noemt in zijn wrakingsverzoek een reeks van incidenten die, samen genomen en bezien in de specifieke context van de zaak die Bouterse tegen hem heeft aangespannen, bij de gemiddelde mens toch echt gerede twijfel zou kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Surinaamse rechter in een rechts-zaak waarin de belangen van meneer Bouterse op het spel staan:
1. We hebben onlangs meegemaakt dat de regering Bouterse in strijd met wet en recht heeft voorkomen dat de levenspartner van de heer Santokhi werd benoemd in de rechterlijke macht; daarmee zegt de regering Bouterse eigenlijk dat het zelf wel bepaalt wie wel en wie niet rechter wordt in Suriname en dat het lak heeft aan de zelfstandige bevoegdheden van de rechterlijke macht hieromtrent.
2. Ook hebben we mogen meemaken dat een minister uit de regering Bouterse zich verzet tegen het toekennen van een eigen budget aan de rechterlijke macht omdat het anders ‘een dependance van een vreemde mogendheid zou worden’; wil de minister daarmee misschien suggereren dat het zonder een eigen budget blijft gegarandeerd dat de rechterlijke macht danst naar de pijpen van de Surinaamse regering?
3. We hebben gezien dat Bouterse gratie verleent aan een vermeend familielid dat door rechter was veroordeeld voor zeer ernstige misdrijven tegen het leven; de persoonlijke belangen van de meneer Bouterse worden hier kennelijk belangrijker geacht dan het algemeen belang van bestraffing van zware criminaliteit
4. In de decembermoordenzaak, tot slot, hebben we gezien dat rechters hebben toegestaan dat de wetgevende macht zich inmengt met een lopende strafzaak waarin de belangen van de heer Bouterse ook op het spel staan; deze zaak is eigenlijk de belangrijkste aanleiding voor de stelling dat het er in Suriname een groot probleem is als het aankomt op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht t.o.v. de uitvoerende en wetgevende macht
5. Als de Wet ter instelling van het Constitutioneel Hof straks in het parlement wordt aangenomen, is het als het op inbreuken van mensenrechten aankomt definitief gedaan met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Suriname

Samenvattend kunnen we dus stellen dat aan de ene kant deze regering alles in het werk stelt om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan te tasten, terwijl we aan de andere kant ook echt daadwerkelijk bewijs hebben dat rechters, als het de belangen van Bouterse betreft, als een kat in het nauw hele rare fratsen uithalen. Elke burger die in de schoenen van de heer Santokhi zou staan zou zijn vraagtekens plaatsen bij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht.

De reactie van de rechterlijke macht
Ook in de wrakingszaak van meneer Santokhi laadt de rechterlijke macht de verdenking op zich dat het in zaken betreffende de heer Bouterse niet op een onafhankelijke en onpartijdige wijze kan rechtspreken.

Hoewel de heer Santokhi zich expliciet beroept op een internationaal mensenrecht als grondslag voor het wrakingsverzoek, verwijst de gewraakte rechter in haar reactie enkel en alleen naar een Surinaams wets-artikel. Maar onze grondwet zegt onomwonden dat bij strijd tussen internationaal en nationaal recht, de bepaling die hoort tot de eerste categorie voorgaat. Maar ook in deze civiele zaak geldt dus kennelijk dat, zodra de belangen van de heer Bouterse in het geding zijn, internationale mensenrechten kennelijk geen gelding hebben in Suriname.

Ook als je kijkt naar de redenering die de wrakingskamer erop na houdt bekruipt je het ongemakkelijke gevoel dat het wrakingsverzoek op oneigenlijke gronden niet-ontvankelijk wordt verklaard. Als meneer Santokhi stelt dat de hele rechterlijke macht in Suriname een onafhankelijkheidsprobleem heeft als de belangen van Bouterse op het spel staan, dan doelt hij natuurlijk op alle rechters, de gewraakte rechter incluis. Het komt dan niet heel overtuigend over wanneer het verzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard op de grond dat het verzoek niet slechts zag op de rechter die de zaak behandelt.

Een algemeen onafhankelijkheidsprobleem raakt immers ook aan het gebrek aan onafhankelijkheid of in ieder geval de schijn daarvan, van de individuele rechter.

Waar het Hof van Justitie bovendien in de zaak Ritfeld stelde dat artikel 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag deel uitmaakt van de Surinaamse rechtsorde, rept ’t zelfde Hof in de beslissing het wrakingsverzoek van de heer Santokhi met geen woord over deze bepaling. Dat is op z’n minst merkwaardig. Dat de rechter niet onfeilbaar is, wisten we al. Maar zo kwetsbaar als de rechter zich nu opstelt, dat wens je niemand toe.

Zoals de raadsman van de heer Santokhi aangeeft in het wrakingsverzoek is wraking het enige door de wet aan burgers gegeven rechtsmiddel om een gebrek aan rechterlijke onafhankelijkheid aan de orde te stellen. Het probleem in deze zaak is wel dat als het daadwerkelijk zo zou zijn dat de rechterlijke macht in Suriname een onafhankelijkheids-probleem heeft, er geen enkele rechter overblijft om het wrakingsverzoek in behandeling te nemen. Dit betekent echter niet dat de rechter een dergelijk verzoek meteen terzijde mag of kan schuiven. De door meneer Santokhi aangehaalde kwesties zijn serieuze punten die een inhoudelijk antwoord van de rechterlijke macht verdienen.

De wrakingskamer had er ook voor kunnen kiezen deze gelegenheid aan te grijpen om aan te geven dat
(1) het erkent dat de omstandigheden waaronder het moet rechtspreken niet ideaal zijn;
(2) het ondanks deze omstandigheden, haar uiterste best doet om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen; en
(3) het rechtsmiddel van hoger beroep onder de door meneer Santokhi aangehaalde omstandigheden het enige rechtsmiddel is dat nog soelaas kan bieden. Met doen alsof de door meneer Santokhi aangehaalde problemen niet bestaan schiet niemand wat op. Integendeel, daarmee nemen de zorgen over deze kwestie alleen maar toe. Dat komt het vertrouwen in en de legitimiteit van de rechtspraak in Suriname bepaald niet ten goede.

G.N. Best

Zaak Bouterse-Santokhi weer uitgesteld: VHP wil zich in Kort Geding voegen

Rechtszaak heeft mogelijk gevolgen voor VHP bij eventuele veroordeling Santokhi

Advocaat Bouterse ziet in voegingsverzoek weer reden voor Santokhi om zaak te rekken


Het Kort Geding dat president Desi Bouterse aanhangig heeft gemaakt tegen VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi werd vandaag, vrijdag 23 januari 2015, weer uitgesteld. Starnieuws meldt, dat de advocaat van Santokhi, Gerold Sewcharan, heeft verzocht om toevoeging van de VHP in deze zaak, omdat de rechtszaak gevolgen voor de partij zal kunnen hebben bij een eventuele veroordeling.

De Kort Gedingrechter gaf beide partijen enige tijd om zich uit te laten over het verzoek. De advocaat van Bouterse, Nailah van Dijk, vindt dat Santokhi als voorzitter van de VHP de gewraakte uitspraken tegen haar cliënt heeft gedaan op 23 december op het podium van de Pertjajah Luhur in Lelydorp. Santokhi zei onder andere, dat Bouterse de drugsmaffia van Colombia naar Suriname heeft gebracht. Hij heeft volgens de VHP-voorzitter Suriname in de greep van de drugscriminelen gebracht.

Van Dijk vindt, dat Sewcharan eerst met een wrakingsverzoek van de rechter en nu met het voegingsverzoek de zaak probeert te traineren. Het Hof van Justitie had Santokhi eerder al niet ontvankelijk verklaard inzake het wrakingsverzoek.

Van Dijk wijst op het dringende karakter van een Kort Geding. Er zijn volgens haar ernstige beschuldigingen geuit tegen de president van het land. Maar, de vraag zou ook gesteld kunnen worden waarom Bouterse dan niet eerder Santokhi voor de rechter heeft gesleept indien de 'ernstige beschuldigingen' werkelijk zo 'ernstig' zouden zijn geweest....

De rechter moet zich nu echter eerst uitspreken over het voegingsverzoek, wat in de loop van de komende week zal gebeuren. Hierdoor is het Kort Geding inhoudelijk nog steeds niet behandeld. Pas na het antwoord op het opgeworpen voegingsverzoek, kan overgegaan worden tot verdere behandeling.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

President Centrale Bank: 'Ondanks daling inkomsten, groeit economie van Suriname'

Hoefdraad in nieuwjaarsrede: 'Economie heeft zwaar weer internationale economie redelijk doorstaan'


De Surinaamse economie heeft het zwaar weer van de internationale economie redelijk goed doorstaan. In 2014 is de economie, net als in 2013, in vergelijking met de geschatte wereldgroei en die van de regio harder gegroeid. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eindigt het land met ruim twee procent boven het gemiddelde van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.

Woorden van Gillmore Hoefdraad, president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), vandaag, vrijdag 23 januari 2015, gesproken in zijn nieuwjaarsrede in het Ramada Paramaribo Princess hotel, zo bericht Starnieuws.

Dalende internationale prijzen voor exportproducten waren in 2014 één van de voornaamste uitdagingen. Voor Suriname waren de uitdagingen van gedaalde prijzen voor goud en ruwe olie en zwakte in de aluminiumindustrie. Voor het land betekende dat verminderde exportopbrengsten, verminderde overheidsontvangsten en een navenant veel lagere deviezentoevoer naar de internationale reserves, onder beheer van de Centrale Bank van Suriname.

Was de bijdrage van de mijnbouwsector aan de internationale reserves in 2012 nog 525 miljoen Amerikaanse dollar, in 2014 daalde die met de helft tot 237 miljoen. 'Er was sprake van sterk verminderde inkomsten voor de overheid. De mijnbouwinkomsten vielen met meer dan 34 procent terug', aldus Hoefdraad.

De grote beleidsuitdaging was, hoe te midden van sterk verminderde inkomsten, de tering naar de nering te zetten, sprak Hoefdraad. 'Hoe zorg te dragen voor macro-economische stabiliteit en financiële gezondheid en hoe het groeipotentieel van de economie te behouden.'

Interventies en de regering blijven wijzen op de noodzaak van de tering naar de nering te zetten en een efficiënt financieel beleid te voeren, zijn de beleidsinstrumenten van de Centrale Bank in deze uitdaging geweest.

Bouterse bluft en dreigt

'Bouterse legt zich toe op schrijven scenario’s om samenleving te misleiden'


We zijn bijna aan het einde van de regeringstermijn Bouterse-Ameerali en president Bouterse zegt voor de tweede keer dat hij de helft van de VHP kan opsluiten. Op 16 februari 2012 had president Bouterse in het parlement gezegd dat hij de helft van de VHP zou opsluiten. President Bouterse neemt zijn bluf en dreigement van het parlement mee naar de politieke podia. Wel, ik daag president Desiré Delano Bouterse uit om de helft van de VHP op te sluiten.

Het gedoe van opsluiten is een lege huls. De president is gewoon een bluffer net als de man van het SRS-programma Bakana Tori, Cliff Limburg, alias Limbo. Een president die in een regeringsverklaring aangeeft dat hij de corruptie (kruistocht tegen de corruptie) gaat aanpakken maar nalaat dat te doen is een bluffer.
Het is evident dat president Bouterse daadkracht mist, hij gaat de corruptie nooit aanpakken, want als hij de corruptie aanpakt gaat de 'paarse beerput' van de NDP open. Na 25 mei zullen alle putdeksels eraf gaan en de paarse beerputten goed worden uitgezogen, want de stank is ondraaglijk.

Hoe kan president Bouterse de helft van de VHP opsluiten als hij zelf een corruptie faciliterend beleid voert en de mensen rondom hem zijn verweven met de georganiseerde misdaad? De huidige regering onder leiding van president Bouterse voert een gedoogbeleid met betrekking tot corruptie. Niet zomaar zegt het parlementslid Asiskumar Gajadien dat president Desi Bouterse de historie ingaat als een van de meest corrupte presidenten. President Bouterse moet wel oppassen dat de hele top van de NDP en hij na 25 mei worden opgesloten.

Top NDP’ers hadden de president een tijdje terug al gewaarschuwd dat de corruptie welig tiert binnen de overheid en dat er op grote schaal gestolen wordt. Maar, de president heeft geen oor voor de corruptie, hij zegt dat hij er niet wakker van ligt. Hoe serieus moeten we dan de president nemen over de bestrijding van corruptie? Als hij de helft van de VHP gaat opsluiten moet hij dan eerst de hele NDP gaan opsluiten.

Op een NDP-vergadering afgelopen weekeinde te Tamansari, Commewijne, zei president Bouterse, dat er zoveel gezegd wordt over corruptie en dat hij niet antwoordt 'maar,  never push  a peaceful man to far'. Deze uitspraak is een regelrechte bedreiging van de president, de samenleving wordt huiverig van zulke uitspraken.

Hij heeft het gezegde 'never push a peaceful man to far' in de jaren’80 vaak gebruikt en we kennen het resultaat: de decembermoorden, intimidaties, martelingen et cetera. Dus de president is alles behalve een 'peaceful man' want zijn handelen vanaf 1980 tot heden spreekt boekdelen.

Als je informatie hebt dat mensen je schade willen toebrengen moet je die informatie doorspelen aan de justitiële autoriteiten en de Procureur Generaal om de zaak te laten onderzoeken. En als je op een politieke podia bent moet je die informatie ook delen met de samenleving. En als je zegt geen tijd te hebben voor die dingen dan ben je ongeloofwaardig.

Cliff Limburg, alias Limbo, had op woensdag 10 december 2014 in zijn radioprogramma Bakana Tori, onthuld dat vanuit de VHP verwoede pogingen worden ondernomen om president Bouterse in problemen te brengen. President Bouterse komt nu hetzelfde scenario ophangen aan de samenleving.

Het is nu meer dan duidelijk dat President Desi Bouterse zich nu helemaal toelegt op het schrijven van scenario’s om de samenleving te misleiden. Bovendien probeert hij de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen die land kent. Hij heeft die puinhoop zelf gecreëerd en het arme volk zit nu met de gebakken peren.

Naipal. A.I.

Brunswijk (ABOP) verontwaardigd over afwezigheid president Bouterse in Assemblee

'Terwijl wij hier vergaderen is NDP-voorzitter met grote karavaan naar Lawagebied vertrokken'


'Terwijl wij hier in De Nationale Assemblee vergaderen wanneer de begrotingen behandeld kunnen worden, zien we dat de voorzitter van de NDP met een grote karavaan naar het Lawagebied is vertrokken voor zijn verkiezingscampagne.’ Dit zei ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk gistermiddag in het programma ‘In De Branding' van Apintie TV, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, 23 januari 2015.

De ABOP is ook bezig met haar verkiezingscampagne. ‘We waren de afgelopen dagen veel in het binnenland, waaronder ook Kwakoegron, Goejaba en Kaaja. Maar, voor de DNA-vergadering waren we met onze volledige fractie aanwezig in het parlement’, aldus Brunswijk.

Hij doet een beroep op de voorzitter van de NDP om de begrotingsbehandeling in het parlement af te ronden. ‘Dan gaan we op reces en zien wat er gebeurt’, adviseert Brunswijk de president van het land. Brunswijk weet dat zodra er een convocatie naar buiten komt van de DNA, zijn partij prompt aanwezig is.

De ABOP-voorzitter geeft verder aan dat de partij net als de samenwerkende partijen van plan was om een grote combinatie te vormen met de NDP. ‘Maar het blijkt dat de NDP nog niet zover is om samen te werken op DNA-niveau. Ze willen wel op rr-niveau. We wachten nog even, maar we hoeven ook niet samen te werken. De ABOP is druk bezig met haar verkiezingscampagne dwars door het land.’

PL-leider Somohardjo: 'NDP wil massameeting samenwerkende partijen boycotten'

NDP zou bushouders betalen om niet naar 'De Olifant' te rijden


'De NDP wil onze massameeting boycotten. De NDP kan alles doen. Ze kunnen ook de regen voor ons sturen’, aldus de voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, vandaag, vrijdag 23 januari 2015, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de PL-voorzitter probeert de NDP er alles aan te doen om de massameeting van de samenwerkende partijen van morgen in het VHP-partijcentrum De Olifant in Paramaribo te boycotten. Volgens informatie van Somohardjo heeft de NDP een fiks geldbedrag betaald aan diverse bushouders om morgen geen personen te vervoeren ten behoeve van de massameeting. Het inhuren van een bus vanuit het district Wanica kost Srd 350. Zo zou de NDP Srd 400 hebben neergeteld voor bepaalde bushouders. Dit blijkt ook het geval te zijn in de districten Marowijne en Nickerie. Het inhuren van een bus uit Marowijne kost Srd 800. Aan de bushouders is een bedrag van Srd 1.000 betaald. Een bus uit Nickerie kost Srd 1.000. Bepaalde bushouders zijn voor een bedrag van Srd 1.500 zoet gehouden om geen diensten te verlenen aan de samenwerkende partijen, aldus Somohardjo.

Hij beweert, dat het puur gaat om een boycot. De NDP kan niet aangeven, dat zij een massameeting heeft morgen in haar partijcentrum Ocer en dat de bussen daarvoor ingezet zullen worden.

‘De NDP heeft geld, ze kunnen alles doen’, stelt Somohardjo.

Behalve partijbushouders zullen ook personenauto’s ingezet worden voor het vervoeren van personen. Onlangs hebben tientallen bushouders van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) een brief ontvangen, waarin hen wordt meegedeeld dat hun contract niet meer zal worden verlengd. Volgens Somohardjo kan dit besluit ook in het licht geplaatst worden van boycotten van de massameetings van de samenwerkende partijen.

Het verbaast Somohardjo niet dat, hoewel er een aanvraag is ingediend om het verkeer aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van De Olifant om te leiden, er nog geen antwoord is gegeven.

Een soortgelijk verzoek was ook ingediend onlangs in Nickerie, waarbij de VHP haar partijcentrum officieel in gebruik heeft genomen. ‘Gelet op de drukte die er ontstond, hadden de mensen geen keus dan de straat af te sluiten en het verkeer om te leiden. Bij een kleine vergadering van de NDP in Commewijne, die niet eens druk bezocht was, waren verschillende wegen afgesloten. Maar wanneer wij een verzoek indienen, wordt het niet gehonoreerd.’

Doekhie (NDP) vraagt OM onderzoek vermeend misbruik arbeiders milieubeheer door Jogi (VHP)

Verzoek Doekhie en fractiegenoten komt bijna jaar na brief arbeiders aan OM

Jogi: 'Nu pas actie vanwege verkiezingstijd'


Assembleelid Rashied Doekhie (NDP) is vanochtend, vrijdag 23 januari 2015, met ondersteuning van zijn fractiegenoten naar waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Badjnath Panday gestapt en om een onderzoek gevraagd naar mogelijk misbruik van arbeiders van milieubeheer (Openbaar Groen) door Assembleelid Mahinder Jogi (VHP). De brief is ondertekend door zeven fractieleden. Doekhie was bij het Openbaar Ministerie (OM) in gezelschap van zijn collega's Theo Vishnudatt en Amzad Abdoel.

Doekhie maakte tegenover de pers duidelijk, dat deze zaak niet gericht is tegen de persoon Jogi, maar meer bedoeld is om 'schreeuwers' en personen die met 'ongegronde' corruptiebeschuldigingen op de proppen komen 'te wijzen hoe het moet in een rechtsstaat'.

Doekhie verwees hiermee, zo schrijft de Ware Tijd Online, naar uitspraken van oppositieleden die volgens hem zonder harde bewijzen de regering beschuldigen van corruptieve praktijken. 'De Grondwet zegt dat wanneer je een stuk hebt waarvan je weet dat het een probleem kan vormen voor land en volk, het jouw plicht is om dat aan te geven. Wanneer je dat niet doet ben je passief medeplichtig.'

In maart 2014 hebben arbeiders van Milieubeheer al een brief geschreven naar de pg met het verzoek om een onderzoek tegen Jogi. Een afschrift hiervan werd gedeponeerd bij De Nationale Assemblee. De arbeiders stellen, dat Jogi van 2005 tot 2010 chef in Saramacca was van Milieubeheer.


Hij heeft een houtbedrijf aan de Chandisawweg waar werkers van Milieubeheer tegen hun wil moesten werken onder kantoortijd. Volgens hen moesten ze ook op een privéterrein te Damboengtong groenten planten. Ze zouden onder dwang voor de VHP vlaggen hebben moeten plaatsen. De beloning was dat de personeelsleden op vrije dagen niet ingezet werden en wat geld kregen. Uit vrees voor rancune zou de brief nu pas zijn geschreven door enkele gedupeerden.

Jogi zegt op Starnieuws, dat indertijd Doekhie enkele handtekeningen van NDP'ers heeft verzameld om de brief te schrijven. 'Waarom wordt er nu pas actie ondernomen? Dit gebeurt, omdat we in verkiezingstijd zijn', aldus Jogi. Hij zegt verder nooit chef te zijn geweest van Milieubeheer Saramacca. Het Assembleelid geeft toe dat mensen voor hem gewerkt hebben in hun vrije tijd en daarvoor zijn ze betaald. Jogi wenst Doekhie veel succes toe.

Hij hoopt dat Doekhie ook meteen aan de pg vraagt om een onderzoek in te stellen naar malversaties met zandleveringen in Nickerie. 'Ik heb het dossier met bewijzen en reçu's al in 2012 gedeponeerd bij de pg. In het bestek staat dat de laagste aanbieder het werk gegund zou krijgen. Dit is niet gebeurd. Een neef van Doekhie heeft het werk gekregen en in plaats van 30.000 kubieke meter zand is de hoeveelheid opgevoerd naar 60.000 zonder dat er meer wegen bijgekomen zijn', zegt Jogi.

Spottersplek bij luchthaven Hato op Curaçao wordt vernieuwd

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Spotters krijgen zitplaats met overkapping en parkeerplaatsen


De spottersplek bij luchthaven Hato op Curaçao wordt vernieuwd. Dat meldt Curaçao Airport Partners (CAP) vandaag, 23 januari 2015. Zo komen er zitplaatsen met overkapping en parkeerplaatsen. 

Minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling en de CEO van CAP, Ralph Blanchard, onthulden gisteren billboard van de nieuwe mirador.

Vliegtuigen spotten bij Hato moet hierdoor veiliger en meer comfortabel worden, meldt CAP.

De nieuwe mirador heeft een oppervlakte van 335 vierkante meter. De kosten voor de nieuwe spottersplek bedragen 300 duizend dollar. Tijdens de werkzaamheden is de mirador niet toegankelijk voor publiek. De verwachting is dat de werkzaamheden in maart worden afgerond.

Curaçao's premier Asjes op werkbezoek naar Washington D.C.

Asjes woont Caribbean Energy Security Summit bij en bezoekt vicepresident Biden


Premier Ivar Asjes van Curaçao vertrekt morgen voor een werkbezoek naar Washington D.C. Hij zal onder andere aanwezig zijn bij de Caribbean Energy Security Summit van de Amerikaanse regering op 26 januari. Daarnaast brengt hij ook een bezoek aan vicepresident Joseph Biden, aldus bericht Versgeperst.com vandaag, vrijdag 23 januari 2015.

Asjes wordt vergezeld van minister José Jardim van Financiën en een adviseur.

Er staat ook een ontbijtvergadering op de agenda met minister John Kerry van Buitenlandse Zaken en genodigden van de overige landen. Asjes keert dinsdag terug.

Dharm Mungra: 'Verharde opstelling tussen Mega Combinatie en samenwerkende partijen neemt lugubere vormen aan'

Middenblok van 3 partijen streeft naar tussen 5 en 8 zetels

Zevende kiezers nemen in aantal toe


Het middenblok, waarin drie politieke partijen de trekkersrol vervullen, streeft ernaar om landelijk tussen de 5 en 8 zetels te behalen. Het gaat om de partijen De Nieuwe Leeuw, Nieuw Suriname en Democratische Unie Suriname (DUS). De voorzitters en trekkers van deze partijen zijn respectievelijk Dharm Mungra, John Nasibdar en Romeo Diko, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 23 januari 2015.

Mungra vindt dat het middenblok een alternatief is voor de zwevende kiezers. Dit geldt vooral nu de twee grote blokken – Mega Combinatie/NDP enerzijds en de Samenwerkende Partijen (G7) anderzijds – lijnrecht tegenover elkaar staan. Dit zou hebben geresulteerd in de toename van de zwevende kiezers.

Volgens Mungra ‘begint de verharde opstelling tussen beide blokken lugubere vormen aan te nemen’. ‘Ze spelen op de man en niet meer op de bal.’

Mungra beweert, dat het middenblok de harmonie en rust uitstraalt voor kiezers die een beleid zonder spanningen willen. Dit is als een voorwaarde gesteld voor de overige vijf partijen, met wie het middenblok nog in onderhandeling is. ‘Al die ontevreden mensen zoeken een huis. En wij hebben het geschikt politieke huis voor hun.’

Dagblad Suriname: Commissaris toegevoegd aan top Korps Politie Suriname

Hoofdinspecteur Ruben Peiter zou zijn benoemd tot commissaris


Bronnen bevestigen vandaag, vrijdag 23 januari 2015, in het Dagblad Suriname dat hoofdinspecteur Ruben Peiter officieel benoemd is tot commissaris van politie. De president zou volgens een betrouwbare bron de resolutie hebben getekend. Hiermee neemt Peiter de vijfde plaats in, na hoofdinspecteur commissaris Antonio Chin, aldus de krant.

De korpsleiding bestaat momenteel uit zes personen: vijf structuurhoofden (commissarissen van politie) en de korpschef.

Behalve korpschef Tjin Liep Shie maken de commissarissen Agnes Daniëls, Krishna Mathoera, Hendrik Setrosentono, Antonio Chin en nu ook Ruben Peiter deel uit van de leiding van het Korps Politie Suriname. De nieuwe organisatiestructuur van het korps moet nog geformaliseerd worden.

De leiding wordt bijgestaan door de regiocommandanten Frank Amier (regio Oost), Robert Rakijo (regio West), Guno Roosenhoff (regio Paramaribo) en Robby Ramjiawan (regio Midden Suriname).

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie wordt bijgestaan door twee directeuren, de commissarissen Agnes Daniel (Operaties) en Krishna Mathoera (Beleidsvoorbereiding en Beheer). Omdat Tjin Liep Shie uit het korps stapt vanwege vervroegd pensioen, zal zijn functie als korpschef worden waargenomen door commissaris Agnes Daniels.

Doekhie (NDP): 'Cheung gaat lelijk op haar bek vallen'

'PL-voorzitter heeft haar beloofd dat zij goede plaats op kandidatenlijst krijgt'


'Noreen Cheung gaat lelijk op haar bek vallen’, zegt het nimmer om duidelijke woorden verlegen zittende NDP-Assembleelid Rachied Doekhie vandaag, vrijdag 23 januari 2015, in het Dagblad Suriname over het uittreden van zijn collega-Assembleelid Noreen Cheung uit de NDP-fractie in De Nationale Assemblee. Overigens heeft zij nog geen uitspraken gedaan over haar lidmaatschap van de partij.

Volgens Doekhie had Cheung het zien aankomen, dat zij niet meer gekandideerd zou worden bij de komende verkiezingen. ‘De PL-voorzitter heeft haar beloofd dat zij een goede plaats krijgt op de kandidatenlijst’, beweert Doekhie.‘We gaan zien of ze gekozen wordt als ze op de 14e plek wordt geplaatst.’ Bij de afgelopen verkiezingen in 2010 was Cheung namens de NDP op nummer 4 gekandideerd in Paramaribo. Ze behaalde slechts 198 stemmen.

Cheung heeft gisteren in een brief aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons haar uittreden uit de NDP-fractie bekendgemaakt. Zij wil een eenmansfractie vormen in het parlement.

Volgens Doekhie is dit geen verrassing. ‘Ze heeft gekozen voor iets anders, dan moet ze dat maar gaan doen. We zagen het aankomen.’ Haar gedrag ten opzichte van de NDP-fractie typeert Doekhie als ‘niet consequent’. ‘We kunnen ook niet onder druk allerlei dingen gaan doen.’

Dat de NDP samen met haar partners sinds gisteren aankijkt tegen een krappe meerderheid van 22 zetels in het parlement, deert Doekhie geenszins. ‘Krappe meerderheid, dat horen wij al een jaar lang. We blijven vergaderen, er is al een koers aangegeven.’

Cheung is volgens Doekhie al een gepasseerd station. Sedert april 2012 had de NDP haar bedenkingen over Cheung toen zij tegen de Amnestiewet stemde. Doekhie weet dat Cheung ook problemen had met de sociale wetten die het afgelopen jaar zijn aangenomen. Cheung kon zich namelijk niet terugvinden in de Wet Algemeen Pensioen. De rechtspositie van niet-heteroseksuelen is daarin niet goed geregeld. Na afstemming met de Mega Combinatie-fractie had fungerend parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk op haar een beroep gedaan om toch voor deze wet te stemmen, wat ze uiteindelijk ook deed.

Vakcentrale C-47 nog niet bekend met klachten over minimumloon

Berenstein: 'Of het gebeurt niet of mensen zijn niet op de hoogte'


De vakcentrale C-47 heeft nog geen klachten van werknemers ontvangen over lonen die lager liggen dan het sinds 1 januari geldende minimumuurloon. 'Het kan aan twee dingen liggen, of het gebeurt niet of de mensen zijn niet op de hoogte', zegt voorzitter Robby Berenstein vandaag, 23 januari 2015, in de Ware Tijd. 

Het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu herinnert het publiek in een advertentie aan de nieuwe wet, waarbij geldt dat geen enkele arbeider in Suriname minder dan Srd 4,29 per uur mag verdienen.

Het zicht op overtredingen van werkgevers op het minimumloon is volgens Berenstein erg moeilijk als het personeel niet in een vakbond is georganiseerd. Hij vindt dat het de taak van de werkgever is om het personeel te wijzen op de wetgeving over het minimumloon.

C-47-bestuurslid Robby Naarendorp vermoedt, dat eventuele opmerkingen van werknemers op hun salaris pas na de uitbetaling van het loon over januari zullen komen. Hij waarschuwt dat werkgevers bij het optrekken van lonen, die lager dan het minimumloon liggen, rekening moeten houden met de overige salarissen binnen dat bedrijf. 'De overige lonen moeten ook opgetrokken worden. De salarisverhouding mag niet veranderen.'

Naarendorp zegt ook, dat deze ingreep voor enorme hoofdbrekens kan zorgen, vooral bij bedrijven met een groot personeelsbestand. Hij kijkt vooral uit naar de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd voor werknemers in de horeca- en beveiligingssector. Voor deze werknemers geldt een hoger minimumuurloon van Srd 6,01.

Niet alle VHP'ers in Commewijne luisteren naar Girjasing

VHP-Jongeren druk aan het mobiliseren voor massameeting samenwerkende partijen


Dhiradj Soekhai, voorzitter van VHP-jongeren Commewijne, zegt vanochtend, vrijdag 23 januari 2015, op Starnieuws dat partijgenoten uit dit district wel aanwezg zullen zijn bij de massameeting morgen in het VHP-centrum 'De Olifant' in Paramaribo.

'Wij zijn druk aan het mobiliseren en er worden ook bussen ingezet', aldus Soekhai.

Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing heeft besloten de massameeting te boycotten. Hij heeft samen met zijn aanhang in Commewijne dit besluit genomen.

Soekhai vindt het jammer dat Girjasing dit besluit heeft genomen. 'Maar iedereen is vrij om naar de vergadering te gaan. Niemand wordt belet. Er zijn veel VHP'ers die wel gaan. Ik heb vertrouwen in de partijleiding.'

Ook Soekhai onderschrijft, dat de partij met de grootste aanhang in het district de lijsttrekker moet zijn. In dit geval is de Pertjajah Luhur (PL) de grootste partij in Commewijne. De eerste plaats was voor PL, maar die heeft besloten deze plek af te staan aan KTPI, tot groot ongenoegen van Girjasing. De PL is op de vierde plaats en zal haar achterban mobiliseren om op de lijstduwer te stemmen. De VHP staat op plaats twee gevolgd door de NPS.

'Maar, nu is het allerbelangrijkste dat de VHP'ers aanwezig zijn op de massameeting. Er zijn genoeg leden die te kennen gegeven hebben dat ze het niet eens zijn met de boycot', beweert Soekhai.

Den Blauwvinger: Op een moment kwam er zomaar een salvo uit het wapen van een militair....

COLUMN: Ongewapende knaap van 16 doodgeschoten en politie ontwijkt vragen over toedracht


'Het zijn kleine jongens die stoer wilden doen'. Zo reageerde maandag 19 januari familie van de op 16 januari in de wijk Uitvlugt te Paramaribo doodgeschoten 16-jarige jongen Dominio Hiwat via de Ware Tijd op de gebeurtenis. 'Hij was geen lieverdje, maar we begrijpen niet waarom hij moest worden doodgeschoten.'

Ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet, vooral niet nu de verklaring en tekst en uitleg van het Korps Politie Suriname (KPS) rammelen en je als buitenstaander snel tot de conclusie zou kunnen komen, dat er weer eens gewoon te snel door 'de gewapende machten' is geschoten en deze keer op twee ongewapende jongens die niets meer en niets meer hadden gedaan dan het stelen van een busje bij de Hermitage Mall in Paramaribo. De jongens waren geen zware gangsters. Was het echt nodig om te vuren op jongens die alleen maar een busje hadden gestolen?

Een tweede jongen werd in het rechteronderbeen geraakt en een derde kon gewoon in de kraag worden gevat.

Per ongeluk geschoten?
Politiewoordvoerder Humphrey Naarden van het KPS verklaarde, dat er een tip was binnengekomen bij de politie dat een gestolen busje geparkeerd stond in de Ruthlaan. Hierop gingen agenten en militairen naar de genoemde locatie. 'Op gegeven moment is er een salvo uit het geweer van een militair gekomen', aldus Naarden, waardoor de 16-jarige jongen dodelijk werd geraakt. De politie en Militaire Politie zijn met het onderzoek bezig, aldus berichtten media 18 januari.

Maar, hoe kon er 'op een gegeven moment' 'een salvo uit het geweer van militair' komen? Dat gebeurt toch niet zomaar.... Heeft die militair per ongeluk zijn geweer laten afgaan?? Als dat het geval was, dan zou die man meteen ontslagen moeten worden. Maar, ook als hij bewust op de jongen heeft gericht en geschoten..., immers de 16-jarige jongen was niet gewapend.

Volgens plaatsvervangend commandant Floyd Mettendaf van de Militaire Politie (MP) is het voorbarig om het optreden van de militair als een ‘fout’ te betitelen. Hij erkent, in de Ware Tijd van 20 januari, dat er wel eens fouten door militairen worden gemaakt, maar beweert geen cijfers te kennen waaruit zou blijken dat die vaker door militairen worden gemaakt bij de gezamenlijke acties met de politie. Maar, in dit geval wijzen de feiten toch duidelijk op een fout bij een militair. Het is de typerende reactie van het leger, je eerst terugtrekken in de loopgraven en niet meteen durven te zeggen 'tja, de bewuste militair zou hier inderdaad wel eens in de fout kunnen zijn gegaan'.

Politiewoordvoerder negeert ware toedracht
Naarden gaat verder niet in op de toedracht van de eenzijdige schietpartij, maar leidt de aandacht daarvan af door te beweren dat omstanders ter plaatse agressief gedrag hadden vertoond. 'Mensen waren bijzonder emotioneel en hebben de agenten het werken behoorlijk moeilijk gemaakt. Anderen die niet eens familie of vrienden zijn, probeerden chaos te creëren', aldus de woordvoerder.
Hij ontwijkt simpelweg de toedracht, het hoe en waarom van het schieten op twee ongewapende jongens. Feitelijk een schandelijke reactie van deze woordvoerder, die duidelijk meer voor zijn personeel opkomt, dan voor nabestaanden van de ongewapende doodgeschoten tiener.

Volgens de familie van de doodgeschoten jongen zou hij zelfs met de handen in de lucht uit het busje zijn gestapt. 'Als je handen in de lucht zijn, wil dat toch zeggen dat je je volledig overgeeft?'

Later verklaarde Naarden, dat de drie jongens de bewuste vrijdag 's middags het busje hadden gestolen, het voertuig vervolgens hadden geparkeerd in de Ruthlaan en dat rond negen uur in de avond twee van de knapen terugkwamen om het busje te halen. De politie was op dat moment al aanwezig, omdat het busje beschikte over een gps-installatie en agenten daardoor de locatie van het voertuig eenvoudig konden traceren. Vervolgens ontstaat er mist en wordt niet uitgelegd waarom er moest worden geschoten op de twee jongens.

Uit alle voorhanden aanwezige informatie wordt duidelijk, dat politiewoordvoerder Naarden zich in bochten wringt om maar geen uitleg te hoeven geven over waarom kennelijk een militair het vuur opende op twee ongewapende jongens. Het is niet de eerste keer dat leden van zogenoemde gewapende machten op ongewapende verdachten vuren. Ook zijn in het verleden verdachten van achteren, in de rug, doodgeschoten. Voor zover bekend is nooit een agent hiervoor gestraft.

Geen onafhankelijk onderzoek
De dood van Dominio Hiwat zou aanleiding moeten zijn voor een grondig onafhankelijk onderzoek en niet een onderzoek, zoals aangekondigd door Naarden, door het KPS en de Militaire Politie. Hoe onafhankelijk kan een dergelijk onderzoek zijn? Daarenboven zou het aan te bevelen zijn, dat schietinstructies – voor zover die er zijn – zowel bij de politie als in het leger opnieuw tegen het licht worden gehouden en dat agenten en militairen ook duidelijk gemaakt moet worden dat nooit te snel op vluchtende verdachten mag worden gevuurd en zeker nooit in de rug.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
23 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo

LVV deelt gratis herbiciden uit aan grote padieverbouwers in Nickerie

Minister Algoe: 'Gebaar is stimulans naar grote boeren toe'


Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft herbiciden verstrekt aan grote padieverbouwers in Nickerie. Volgens Algoe moet dit gebaar vanuit LVV gezien worden als een stimulans naar de grote boeren toe. Zij zijn niet in aanmerking gekomen voor de Srd 480 per hectare die de regering vorig jaar als incentive aan boeren die tot 200 hectare hadden ingezaaid, heeft uitbetaald.  Dit is vandaag, vrijdag 23 januari 2015, te lezen op Starnieuws.

Er is gekozen voor het middel Ronstar. Dit wordt gebruikt om de groei van rode rijst en ander onkruid in de arealen tegen te gaan. Dit middel moet ook gaan dienen als vervanging voor 2.4D dat niet meer gebruikt mag worden. Verder zullen de boeren begeleid worden.

De grote boeren zijn deze week, evenals de kleine boeren, in aanmerking gekomen voor meststoffen die door het ministerie zijn verstrekt. LVV wil nu verder gaan met de stimulering van de grootlandbouw door ondersteuning van de infrastructuur. Zo heeft de minister de grootlandbouwers voorgesteld om van elk bedrijf tenminste één primaire weg aan te pakken.

De minister werd vergezeld van onderminister Djoemadie Kasanmoesdiran en de coördinator LVV-regio west Guido van der Kooye. Zij hebben uitgebreid gesproken met zes grootlandbouwers die hun problemen en gevoelens kenbaar hebben gemaakt.

Het grootste probleem voor deze groep is, dat zij niet in aanmerking zijn gekomen voor de incentive en dat er vanuit het ministerie volgens hen weinig voor hen wordt gedaan. Volgens Algoe is er nu een aanvang gemaakt met het ook accommoderen van deze groep.

Curaçao geteisterd door regelmatige stroomuitval

Testen door Aqualectra en technische storingen zorgen voor stroomuitval

Een derde deel eiland zat woensdag zonder stroom


Stroomuitval op Curaçao zorgde gisterenochtend ervoor, dat twintig procent van het eiland geen stroom had en woensdag lag maar liefst een derde deel van het eiland plat. Dat laat woordvoerder van nutsbedrijf Aqualectra Sharo Bikker vandaag, vrijdag 23 januari 2015, weten in het Antilliaans Dagblad.

De stroomuitval werd gisteren veroorzaakt door een technische storing en woensdag door testen die Aqualectra aan het draaien is bij de centrale bij Dokweg 2. 'Er was gisteren een tekort aan capaciteit in een machine aan de Dokweg, die even uit was en de gehuurde Aggreko-generator van 20 MW, die als back-up wordt gebruikt, wilde niet starten. Hierdoor had een vijfde deel van het eiland tussen acht en negen uur ’s ochtends geen elektriciteit', aldus Bikker.

'Als de Aggreko in een dergelijk geval niet aangaat, dan hebben we geen reserve.'

Vanaf oktober werd het arsenaal aan Aggreko’s afgebouwd, omdat Aqualectra van mening is ‘zelf in staat te zijn om aan de energievraag te voldoen’. Volgens Bikker is het overgrote deel van de gehuurde Aggreko’s echter niet te vroeg ontmanteld. 

'Er is nog steeds een reservecapaciteit beschikbaar van 20 MW. De centrale kan 35 MW opwekken, waardoor er slechts een tekort is van 15 MW als de centrale er even mee stopt. Wij hadden nooit van tevoren kunnen weten dat wij nog zo vaak terug zouden moeten vallen op die Aggreko’s. We hebben juist die nieuwe centrale gebouwd om niet meer van de reservecapaciteit afhankelijk te zijn. We hebben ze niet in een keer weggestuurd maar in fases.'

Volgens Bikker ‘kunnen alle machines uitvallen’. 'Wij hebben het grote aantal stroomuitvallen niet voorzien.'

Bikker zegt verder, dat woensdag tegen half tien 's morgens ook een stroomonderbreking plaatsvond, die anderhalf uur heeft geduurd. Het had volgens haar te maken met testen die werden gedaan aan de nieuwe centrale waardoor een gebrek aan stroomcapaciteit ontstond, omdat de machine was uitgevallen. 'Er werd een test gedaan aan het beveiligingssysteem van de centrale', aldus Bikker die aangeeft dat Aqualectra momenteel bezig is met de afrondende onderzoeken van de testfase van de centrale.

'Grootste vijand van burger is belastingontduiking'

Parlementslid Asabina (BEP) niet eens met voorgestelde wijzigingen Loterijwet 1933


'De grootste vijand van het volk is belastingontduiking.' Dit stelde het BEP-Assembleelid Ronny Asabina (BEP) gisteren in De Nationale Assemblee. Hij is het beslist niet eens met president Desiré Bouterse die onlangs zei armoede te zien als de volksvijand. 

Niets van waar, vindt Asabina, zo schrijft waterkant.net vandaag, vrijdag 23 januari 2015, die naast zijn werk als Assembleelid werkzaam is bij de Belastingdienst. Hij zich niet kan vinden in de voorgestelde wijzigingen in de Loterijwet van 1933. Er is volgens de politicus geen garantie, dat de overheid ook echt meer inkomsten krijgt uit de loterijbranche.

Maar, ook het ondersteunen van het bedrijfsleven om die inkomsten zeker te stellen, valt niet op. De bedoeling is te nadrukkelijk meer geld binnen te halen. Maar of dit ook zal lukken, valt te betwijfelen, aldus Asabina.

De grootste bedreiging is de kans op belastingontduiking. 'Elk belastingregime moet passen binnen een bepaald kader en elke wijziging of nieuwe wet moet onderdeel uitmaken van een uitgestippeld beleid en plan. Belanghebbenden geven unaniem aan, dat belastingplichtigen in deze branche gebrek aan toezicht en naleving van de belastingwet ervaren', zei Asabina in het parlement.

Evenals de rest van de oppositie vindt hij dat de wijzigingen opnieuw bekeken moeten worden.

Politicoloog Breeveld: 'Politieke partijen zouden waarborgsom moeten betalen voor deelname verkiezingen'

'Verkiezingen zijn hier heel erg duur en kosten worden op burger verhaald'

'Partijen nemen verkiezingen niet serieus'


Politicoloog Hans Breeveld vindt, dat politieke partijen een waarborgsom zouden moeten betalen om mee te doen aan de verkiezingen. Voor de verkiezingen in mei is Srd 101 miljoen begroot. 'Vergeleken met het buitenland zijn de verkiezingen in Suriname heel erg duur en die kosten worden verhaald op de burgers en niet op politieke partijen', zegt Breeveld vandaag, vrijdag 23 januari 2015, in de Ware Tijd. 

Elke politieke partij die minstens één zetel behaalt, zou de waarborgsom moeten terugkrijgen. Wie geen zetel behaalt, verliest het geld. Zo krijgt de Staat een deel van de kosten terug.

Volgens Breeveld zal deze regeling ook ervoor zorgen, dat er minder politieke organisaties als paddenstoelen uit de grond verrijzen.

Een van de voorwaarden om ingeschreven te worden als politieke partij is dat men op zijn minst een procent van de kiesgerechtigden achter zich moet hebben. Breeveld stelt, dat er niet genoeg controle wordt uitgevoerd op deze regeling. 'De controleurs gaan niet eens na of de mensen kiesgerechtigd zijn, lid zijn van de partij of ergens ingeschreven staan.' Dit concludeert hij aan de hand van verkiezingsuitslagen.

Hij vraagt zich af hoe een partij bij de registratie een procent van de kiezers opbrengt en bij de verkiezing maar zeshonderd stemmen behaalt. Volgens de huidige cijfers komt een procent neer op drieduizend kiezers.

Volgens Breeveld nemen politieke partijen de verkiezingen niet serieus. 'De ervaring leert dat als men niet betaalt dat niet wordt gewaardeerd. De politieke partijen lijken ook meer kiesverenigingen die zich via andere politieke organisaties presenteren aan de kiezers. Nu praat geen enkele politicus meer over gerichte oplossingen, maar er zijn wel ordinaire scheldpartijtjes naar de verkiezingen toe.'

Tjin-A-Tsoi (NPS) wil strafrechtelijk onderzoek naar vermeende 'mega corruptie' bij EBS

Staat zou voor miljoenen zijn benadeeld

NPS'er beweert bewijzen in handen te hebben


Het NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi stapt naar het parket van de procureur-generaal om een onderzoek te vragen naar een vermeende 'mega corruptiezaak in georganiseerd verband' bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). De Staat zou volgens hem voor miljoenen zijn benadeeld. Hij zei gisteren, donderdag 22 januari 2015, in De Nationale Assemblee bewijzen hiervoor te hebben, zo bericht Starnieuws vandaag.

Het assembleelid deelde mee, dat er gunningen zijn verstrekt, die rieken naar corruptie. Er zijn voor 8.4 miljoen euro betalingen verricht voor spullen die nooit door het staatsbedrijf zijn ontvangen. Er zou sprake zijn van een zware over facturering van 4 miljoen euro. Ondanks belastingvrije importen zouden de spullen duurder zijn ingekocht.

Tjin-A-Tsoi beweerde ook, dat facturen valselijk zijn opgemaakt. Spullen zouden zijn betrokken van een niet-Europees land, terwijl de EBS in Europa aankopen doet. Het Assembleelid vraagt zich af of de mensen de procuratiebevoegdheden niet te buiten zijn gegaan. Hij haalde aan dat er wanbeleid gevoerd wordt, terwijl het volk moet betalen voor de verhoogde stroomtarieven.

Volgens de parlementariër is president Desi Bouterse op de hoogte van al deze zaken. Tjin-A-Tsoi zei, dat de president om bewijzen heeft gevraagd. Die heeft hij en hij zal ze deponeren bij de procureur-generaal.

Het Assembleelid zegt tegenover de webredactie van Starnieuws, dat hij voorlopig volstaat met de informatie die hij verstrekt heeft in De Nationale Assemblee. Hij hoopt dat vanuit de regering en de Raad van Commissarissen binnen de EBS actie zal worden ondernomen. De directie zou op non-actief gezet moeten worden zodat er een gedegen CLAD- (Centrale Landsaccountantsdienst) en justitieel onderzoek kan plaatsvinden.

Het Openbaar Ministerie krijgt van Tjin-A-Tsoi de ruimte om het onderzoek te doen. Indien er niks gebeurt, zal hij zijn dossier ter beschikking stellen van de pers.

Asabina (BEP) vraagt in parlement aandacht voor ontbreken elektriciteit in grote delen achterland

BEP'er krijgt bijval van ABOP-collega

Brunswijk: 'Laat regering serieus naar probleem kijken'


Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina sloeg gisteren in De Nationale Assemblee alarm over het feit dat grote delen van het binnenland verstoken zijn van elektriciteit. Hij kreeg bijval van Marinus Bee en Ronnie Brunswijk (ABOP), Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en Ruth Wijdenbosch (NPs). Brunswijk stelde, dat als de regering deze zaak niet zo snel mogelijk oplost 'probleem o kon'. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 23 januari 2015.

Bee zei, dat het niet beschikbaar zijn van brandstof een structureel probleem begint te worden in het binnenland. Hij vroeg de regering om dringende aandacht voor de situatie.

Brunswijk zei dat de situatie hem ook zorgen baart. Hij was in het weekend ergens in het binnenland en alles, zo zei hij, was donker. Onderwijzeressen zijn bang en kinderen kunnen geen lessen leren 's avonds. 'Laat de regering serieus naar dit probleem kijken. Ala lesi un yere dat oli no de. San na a beleid fu a regering. Laat het duidelijk zijn of de mensen kunnen rekenen op brandstof', zei Brunswijk. Hij beweerde, dat wanneer in Paramaribo een dag geen stroom is het hele land in rep en roer is. In het binnenland wonen echter ook mensen, sprak de ABOP-politicus.

Vicepresident Robert Ameerali zei, dat in klein verband over dit probleem is gesproken. Door achterstallige betalingen konden defecte generatoren niet worden gerepareerd. Er is ook een achterstand in de betaling voor de brandstofleverantie. Er zijn volgens Ameerali voorzieningen getroffen. De komende weken zal er een aanmerkelijke verbetering te zien zijn volgens hem.

Hij stelde dat het hele land 24 uur per dag over elektriciteit moet beschikken. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden met zonne-energie, aldus de vicepreseident.

Girjasing (VHP) en aanhang te Commewijne boycotten massameeting samenwerkende partijen....

VHP Commewijne verontwaardigd over KPTI als lijsttrekker kandidatenlijst


VHP-hoofdbestuurslid Shailendra Girjasing gaat uit protest niet naar de massameeting van de samenwerkende partijen, die zaterdag in 'de Olifant' wordt gehouden. Zijn aanhang van Commewijne zal de massabijeenkomst eveneens boycotten. De politicus heeft zijn partijgenoten in Commewijne gisteravond in een e- mail en een sms-berichtje gevraagd niet naar de massameeting te gaan. Dit berichten vandaag, vrijdag 23 januari 2015, de Ware Tijd en Starnieuws.

'Wij van de VHP Commewijne stellen voor dat PL de lijst trekt, dat de VHP op de 2e plaats komt, de NPS op de 3e en de KTPI op de 4e', aldus Girjasing.

Grote delen van de VHP Commewijne zijn het volgens Girjasing er niet mee eens, dat de KTPI de kandidatenlijst in Commewijne trekt. 'Waarom? De KTPI is gesplitst in tweeën dus de partij is veel kleiner geworden. In elk district trekt de grote partij de lijst. Waarom dan niet in Commewijne?', vraagt hij zich af.

Deze verkiezingen zijn volgens hem veel te belangrijk voor Suriname om politieke steekspelletjes met elkaar te spelen. 'U bent uiteraard vrij om zelf te bepalen of u er wel naar toe gaat. Het wordt tijd dat wij onze stem laten horen. Namens grote delen van de VHP Commewijne, VHP-DNA lid S.H.M. Girjasing', sms'te hij aan zijn achterban.