zaterdag 31 januari 2015

UPDATE - Salaris Sharmila Mansaram weer geblokkeerd - Mansaram haalt fel uit naar directeur Kabinet van de President

Ministerie van Justitie en Politie: 'No work no pay'

Mansaram zal tot uiterste strijd voeren

'Triest dat figuren als Van der San het voor het zeggen hebben'


Het salaris van Sharmila Geeta Ratna Mansaram is weer geblokkeerd. Over de maand januari heeft ze nog geen salaris ontvangen, zegt ze in De West van gisteravond, vrijdag 30 januari 2015. Nadat ze in 2010 met ontslag gestuurd was bij het aantreden van de huidige regering, werd ze buiten functie gesteld. 

Tijdens deze periode heeft ze geen salaris ontvangen. Dit was de aanleiding om een zaak aanhangig te maken tegen het ministerie van Justitie en Politie. Volgens Mansaram nam de rechtszaak toentertijd veertig maanden in beslag en in die periode overleed haar advocaat, Fred Kruisland.

In april 2014 was de uitspraak in het voordeel van Mansaram uitgesproken en het ontslag werd nietig verklaard. De achterstallige salarissen werden uitgekeerd tot en met december vorig jaar.

Samen met de betekening van het vonnis zond Mansaram een brief naar de minister, met de vraag wanneer ze weer kon beginnen in haar functie als onderdirecteur Algemeen Beheer, maar zij heeft tot op heden geen reactie van het ministerie ontvangen. 'Ik wil weer werken, dit is echt pesten', aldus de Mansaram.

Ze heeft haar advocaat op de hoogte gesteld en ook over haar salarisinhouding over deze maand. Mansaram zegt verder, dat ze haar salarisstop verder geverifieerd heeft met het hoofd van de departementsleiding. Ze heeft vernomen dat haar salaris stopgezet is op basis van het principe ‘no work no pay.' 'Ik wil mijn functie weer bekleden.'

Intussen is haar advocaat in gesprek geraakt met de advocaat van het ministerie. Mansaram zegt ook, dat ze maatregelen gaat treffen en dat de stopzetting van haar salaris teruggedraaid moet worden. 'Ik zal tot het uiterste strijd voeren.'

De West heeft minister Edward Belfort om een reactie gevraagd en hij zegt: 'Ik wil liever niet over die mevrouw praten, want wat ik ga zeggen, gaan ze bewust anders vertalen.'

Het vonnis van het Hof van 4 april 2014: 
UPDATE:
Mansaram laat zondag 1 februari via Starnieuws blijken, er niet over te spreken te zijn dat de directeur van het Kabinet van de President, Eugéne van der San, haar salaris heeft geblokkeerd. Zij werd als onderdirecteur Algemeen Beheer op het ministerie van Justitie en Politie in november 2010 ontslagen. Het Hof van Justitie heeft het ontslag nietig verklaard. Mansaram kan niet worden uitbetaald, omdat Van der San hier een stokje voor heeft gestoken, zo beweert ze.

'Dit is de zoveelste lafhartige en laag-bij-de-grondse aanval op mij. Laat het volk zien hoe rancuneus deze regering is tegen mensen die opkomen voor de belangen van het volk en hoe zij wetten en regels denkt te vertrappen', zegt Mansaram vandaag, zondag 1 februari, op Starnieuws.

Mansaram stelt dat Van der San maar vooral moet doen wat hij niet laten kan. 'Ik heb steeds mijn diensten aangeboden sinds het vonnis is betekend aan Justitie, doch men schroomt er niet voor om zelfs vonnissen van de rechter opzij te zetten en eigen rechter te spelen. Van der San denkt boven wet en recht te staan of hij speelt een beroepsinstantie voor het Ambtenarengerecht, zonder dat hij kaas schijnt te hebben gegeten van de ambtenarenregelgeving.'

'Neem nou het voorbeeld dat Van der San beweert dat op basis van een vormfout van Justitie, mijn ontslag door de ambtenarenrechter nietig is verklaard. In het vonnis heeft de rechter duidelijk aangegeven dat het ontslag in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zelfs een ezel kan dat lezen maar waarschijnlijk kan Van der San het gewoon niet. Ik wacht rustig op wat Van der San nog meer in zijn mars heeft en dan zullen er opnieuw maatregelen volgen en ik verzeker Van der San dat hij ook deze keer in het stof zal bijten. Want in achterkamertjes scenario's bedenken om politieke opponenten brodeloos te maken, is voor mietjes weggelegd en een kabinetsdirecteur totaal onwaardig. Triest dat zulke figuren het voor het zeggen hebben nota bene op het kabinet van de president', stelt Mansaram.

Directeur Van der San zegt in een reactie, dat hier een procedure die binnen de administratie van de overheid moet worden afgerond, vanuit het ministerie van Justitie en Politie onderhands naar belanghebbende werd verzonden. Het Ambtenarengerechtshof heeft in deze zaak een oordeel gegeven in het voordeel van Mansaram. Echter heeft het Hof van Justitie volgens hem duidelijk kenbaar gemaakt dat 'de motivering van het ontslagbesluit voldoende duidelijkheid biedt in de reden voor het ontslag en de gedragingen die tot het ontslag hebben geleid zijn naar het oordeel van het Hof in het ontslagbesluit deugdelijk gemotiveerd'. In het vonnis staat verder: 'Het Hof zal dan ook voorbij gaan aan die grond”. In de betreffende ontslagresolutie werd de bepaling in artikel 69 lid 2 onder e namelijk 'Wegens aan hem/haar te wijten onmogelijkheid van samenwerking' gehanteerd, citeert Van der San.

'Laat mij, die geen kaas schijnt te hebben gegeten van de ambtenarenregelgeving volgens Mansaram, u vertellen dat bij de toepassing van artikel 69 van de Personeelswet betrokkene niet in de gelegenheid hoeft te worden gesteld zich te verweren. Hier is een vormfout begaan door het ministerie van Justitie en Politie, misschien moedwillig, om Mansaram tegemoet te komen. Mansaram werd in de gelegenheid gesteld op grond van artikel 61 van de Personeelswet zich te verweren', aldus Van der San.

'Los van deze omissie, heeft het Hof ook op grond van andere overwegingen Mansaram in het gelijk gesteld en dientengevolge het ontslagbesluit vervat in de resolutie van 29 november 2010 bureau no. 7033/10 nietig verklaard', zegt Van der San. Hij stelt, dat op grond van dit vonnis in het hoger aangehaald schrijven, aan de minister van Justitie en Politie te kennen wordt gegeven, dat de rechtsrelatie met Mansaram voor wat haar rechtspositie als ambtenaar betreft, vanaf 1 maart 2011 dient te worden hersteld, evenwel met toepassing verklaren van artikel 28 lid 3 van de Personeelswet juncto artikel 1614b van de Zevende Titel A van het Derde Boek van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat 'Geen loon is verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht' het zogenaamde 'No work no pay' principe .

'Wat Mansaram razend heeft gemaakt is het feit, dat anders is beslist op het schrijven van haar advocaat om doorbetaling van het salaris zijnde een bruto bedrag van Srd 383.101,60. Dit bedrag wilde Mansaram eventjes innen zonder iets ervoor te hebben gedaan, dan in de gemeenschap allerlei onzin te verkondigen', aldus Van der San. Hij merkt op, dat over het recht op het salaris in het vonnis met geen woord is gerept; trouwens dat kan ook niet zonder meer als de bedongen arbeid niet is verricht.

'Overigens zouden wij graag in beroep willen gaan tegen dit vonnis. Jammer genoeg heeft Mansaram het voordeel van het feit, dat hier geen beroepsmogelijkheid bestaat wat in een rechtsstaat ook niet kan. Terwijl Mansaram verder tekeer gaat als een viswijf achter de toonbank, begrijpt zij wel waar het over gaat, immers ze zegt zelf 'want ik heb steeds mijn diensten aangeboden sinds het vonnis is betekend aan justitie etc.' en inderdaad maakt zij rechtmatig aanspraak op salaris vanaf dat moment. Dus zo gek is ze weer niet. Maar ze wordt boos op Van der San, wanneer hij een stokje voor haar inhaligheid steekt.'

'Van iemand die jurist is althans, de verhalen hoe ze aan de titel is gekomen zijn alom bekend, verwacht je zulke domme uitspraken op haar gebied niet. Aan mijn theoretische en praktische kennis kan zij niet tippen. Als kabinetsdirecteur houd ik mij niet bezig met allerlei politieke onzin, maar handel binnen mijn taken en bevoegdheden. Ik wacht met verlangen op het moment om in het stof te bijten. Jij met je grote bek. Toen ik als ambtenaar, directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, in aanvaring kwam met Venetiaan als president en Joella-Sewnandan als minister van Binnenlandse Zaken in 2000 en niet verder wilde werken onder deze personen, heb ik ontslag genomen en ben in Nederland gaan werken, hoewel ik meer dan wie dan ook een beroep op de Personeelswet kon doen. Als je niet onder Bouterse als president wilt werken neem dan ontslag dan ben je pas geweldig', stelt Van der San.


(Bron documenten: Starnieuws)

Eindelijk aanvang renovatie sporthal te Tammenga

(Bron foto: Regillio Derby/Dagblad Suriname)
Bewoners vragen sinds 2006 om renovatie sporthal


De Task Force Sportaccommodaties van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is gisteren begonnen met de rehabilitatie van de sporthal te Tammenga. De buurtbewoners zeggen, dat zij sinds 2006 vroegen om de sporthal te renoveren, zo bericht vandaag, zaterdag 31 januari 2015, het Dagblad Suriname.

‘De president had beloofd dat de sporthal voor de verkiezing al gerenoveerd zou zijn’, zegt een buurtbewoner. Het gebouw is jarenlang verwaarloosd en heeft een echte opknapbeurt nodig.

Bij het startsein van de renovatiewerkzaamheden waren onder andere van de partij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken, minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling, het NDP-Assembleelid Melvin Bouva en ook districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest Mike Nerkust.

‘De sporthal dient voor de verkiezing af te zijn’, zei Bouva.

De rehabilitatie van deze sporthal is veel besproken op het politiek podium. De NDP had bij monde van haar voorzitter, Desi Bouterse, in februari 2014 tijdens een wijkvergadering beloofd dat de hal voor de verkiezingen van 25 mei 2015 gerenoveerd zou worden.

De ABOP van Ronnie Brunswijk belegde deze maand ook een vergadering te Tammenga. Hier spuwde het nieuwe partijlid en ex-NDP’er Harold ‘Tjap’ Anches zijn gal door aan te beweren, dat de NDP-regering het niet zo nauw neemt met de bewoners van Tammenga. De beloofde rehabilitatie is uitgebleven, sprak Anches. (foto: Regillio Derby)

Suriname moet leren uit hervormingen Georgië - 'Technische' delegatie uit Georgië bezoekt Suriname

Suriname moet leren uit hervormingen Georgië

'Georgië nu in top tien landen waarmee het prettig zaken doen is'


Suriname moet leren uit de hervormingen die Georgië in hun land heeft doorgevoerd. Georgië stond onderaan de economische ladder. Corruptie en een ondernemersonvriendelijk klimaat zijn echter binnen enkele jaren zodanig omgezet, waardoor dit land nu behoort tot een van de top tien landen in de wereld waarmee het prettig zaken doen is, zo is vandaag, 31 januari 2015, te lezen op de website van De Nationale Assemblee.

Om de opgedane kennis te delen met Suriname, heeft een technische delegatie uit Georgië gedurende twee dagen presentaties gehouden voor functionarissen waaronder departementsdirecteuren, ambtenaren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De presentaties werden in hotel Krasnapolsky in Paramaribo gehouden.  Een van de delegatieleden was de niet-residerend ambassadeur van Georgië, met als thuisbasis Brazilië, Otar Berdzenishvili.

Er werd onder meer gesproken over Good Governance, Democracy and Delivery of Public Service, The experience of Public Service, Tax and Customs reforms in Georgië.

Als het aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons en de andere delegatieleden die in oktober 2013 Georgië hebben bezocht ligt, kan Suriname veel leren uit de hervormingen die dat land heeft doorgevoerd.

Het bezoek van de technische delegatie uit het Europese land aan Suriname noemt voorzitter Simons een unicum, omdat dit heeft geleid tot een tegenbezoek ten behoeve van de overheid. De parlementaire missie was onder de indruk van het bezoek en geïnteresseerd in de omwenteling, vooral op het gebied van de dienstverlening aan burgers en het bedrijfsleven. Vanwege het feit dat het startpunt van Georgië niet veel beter is dan dat van Suriname, is de voorzitter ervan overtuigd dat veranderingsprocessen ook mogelijk moeten zijn voor ons land.

Er is speciaal gevraagd voor een technische delegatie, omdat die voor Suriname het meeste effect zal hebben. De delegatie hoopt dat één van de volgende stappen is dat een afvaardiging van topambtenaren voor het opdoen van kennis ook naar Georgië kunnen afreizen.

NPS'er Oemrawsingh: 'Panka bevestigt vriendjespolitiek NDP-regering'

'Panka bevestigt dat als je loyaal aan partij blijft, je flink mag stoeien met landsgelden'


'In Suriname hebben sommige politici de lelijke gewoonte om uit te halen naar collega politici of tegenstanders wanneer het hun goed uitkomt. De objectiviteit, maar bovenal de eerlijkheid in politiekvoering wordt stoffig totdat in dit geval Pahlad en Cheung het vertrouwen opzeggen in de NDP-coalitie. De fractieleider van de NDP voelt zich, nu pas, geroepen om de samenleving te vertellen dat Charles Pahlad miljoenen voordeel van de regering Bouterse heeft gehad.'

Dit zegt Sunil Oemrawsingh, secretaris van de Nationale Partij Suriname (NPS), vandaag, zaterdag 31 januari 2015, in het Dagblad Suriname, naar aanleiding van uitspraken van de fractievoorzitter van de NDP in De Nationale Assemblee (DNA), Ricardo Panka.

Panka onder vuur.....
'Panka geeft aan dat Pahlad juist vanwege zijn positie in de NDP zaken gemakkelijker heeft kunnen regelen. Hiermee bevestigt Panka als fractieleider van de NDP in DNA dat, zolang je loyaal blijft aan de partij, je flink mag stoeien met landsgelden en dat de controlerende functie en het anti-corruptiebeleid van DNA ondergeschikt gemaakt worden aan vriendjespolitiek.'

Oemrawsingh heeft op de laatst gehouden wijkvergadering van de NPS te Rainville zijn gehoor duidelijk gemaakt hoe desastreus het beleid van deze regering is. Hij gaf daarbij aan, dat het treinproject van de regering een populistisch plan is dat uit de lucht is komen vallen.

'Wat wij nu zien, is dat de regering achteraf, na een unilateraal genomen besluit, de samenleving het project door de keel wil drukken. Achteraf worden burgers geconfronteerd dat hun eigendommen zullen worden verruild met andere tegemoetkomingen. Hetzelfde wanbeleid zagen wij bij het grondenrechtenvraagstuk, toen de burgers hebben gewezen op hun historische en verdragsmatige rechten op gronden en de president hen de deur heeft gewezen op Cola Kreek. Zo'n groot treinen/tramproject van ruim euro 130 miljoen wil zij zes maanden voor de verkiezingen aan ons presenteren. Het betekent, dat de huidige regering de volgende regering, welke het dan ook moge zijn, willens en wetens opzadelt met een schuld van 130 miljoen. Er is geen ethiek in dit beleid, maar dat is wishful thinking uiteraard', zei de NPS’er.

'De fractieleider van de NDP beseft te weinig, dat deze opportunistische politiekvoering het geloof van de burger in de politiek verder doet afnemen. De samenleving moet dit gedrag van politici afstraffen. Overigens is het voor de samenleving meer dan duidelijk, dat tijdens deze regeerperiode de corruptie welig getierd heeft en dan ook nog zo openlijk zonder enige vorm van schaamtegevoel.In herinnering wordt gebracht de reprimande van de minister van Openbare Werken toen hij zijn kantoor voor een absurd hoog bedrag had gerenoveerd, de grondverkrijging van DNA-lid Abdoel en onderminister Gopie en vele andere zaken die rieken naar vriendjespolitiek en corruptie. En nu bevestigt de fractievoorzitter dan eindelijk zelf ook, dat deze politici voordelen trekken uit hun lidmaatschap aan de NDP. Als Pahlad bij de NDP was gebleven, hadden wij hier niets over gehoord', aldus Oemrawsingh.

Cubaanse ex-dwangarbeiders Curaçaose Dokmaatschappij gaan door met leggen van beslagen

Antilliaans Dagblad: CDM blijft maar bloeden


De Cubaanse ex-dwangarbeiders van het Curaçaose droogdok blijven doorgaan met het leggen van beslagen, totdat CDM aan de onderhandelingstafel komt om een schikking te treffen. Onlangs is met succes in Singapore nog beslag gelegd op gelden die een scheepsrederij die klant is van CDM verschuldigd is voor uitgevoerde werkzaamheden in het Dok in het Schottegat. Pogingen van CDM om dit te voorkomen, hebben niets uitgehaald en ook het hoger beroep werd afgewezen. Dit betekent dat niet de Curaçaose Dokmaatschappij, maar de Cubaanse voormalige werknemers de gelden bedoeld voor het Dok in ontvangst nemen. 

'Er worden wereldwijd beslagen gelegd bij klanten van CDM. In een aantal gevallen is al geld ge ïncasseerd', aldus advocaat Arend de Winter op Curaçao vandaag, zaterdag 31 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad.

De zaak loopt al jaren. In 2008 kregen de Cubaanse ex-dwangarbeiders in een Amerikaans vonnis hun claim toegewezen. Dat bedrag is inmiddels met rente opgelopen tot 120 miljoen dollar. Maar, opnieuw verliest CDM een zaak omtrent een gelegd beslag, ditmaal in Singapore. De advocaten van de Cubaanse ex-dwangarbeiders hebben bij herhaling aangegeven dat zij met CDM willen onderhandelen ‘voor een veel lager schikkingsbedrag’, zegt De Winter.

'De internationale reputatie van CDM en Curaçao blijft schade oplopen, omdat het Amerikaanse vonnis wordt genegeerd. Ook het vinden van een strategische partner zal moeilijk zo niet onmogelijk blijven zolang CDM weigert om deze kwestie op te lossen.'

De Winter wijst erop, dat het College financieel toezicht (Cft) recentelijk heeft laten weten dat zij de financiële risico’s van onder andere CDM mee laat wegen bij de beoordeling van de Landsbegroting. 'Vroeg of laat zal er aan een oplossing gewerkt moeten worden. Wanneer neemt de regering haar verantwoordelijkheid?'

De jongste rechterlijke uitspraak is van The High Court of the Republic of Singapore en dateert van 26 januari. Curaçao Drydock Company (CDM nv) werd als de in het ongelijk gestelde partij tevens veroordeeld de drie oud-werknemer Alberto Rodriguez Licea, Fernando Hernandez en Luis Alberto Casanova Toledo 6.000 dollar aan proceskosten te vergoeden. Maar, dit bedrag is niets als gekeken wordt naar de totale toegewezen claim. Uit het vonnis wordt niet duidelijk om welke klant in Singapore het gaat. Ook niet wat de omvang is van het geldbedrag waar beslag op is gelegd met instemming van de rechters in Singapore.

Eerder, in september vorig jaar, ging het om 2,6 miljoen dollar die een internationale klant van het Dok niet aan CDM, maar aan de voormalige werknemers moest afgeven. Dat besliste de rechter in de Amerikaanse staat Texas, namelijk de US District Court Southern District of Texas, Houston Divi- sion. Het Antilliaans Dagblad berichtte toen, dat hieruit blijkt dat de Cubanen met succes bij de klanten van CDM in het buitenland het hun toekomende geld kunnen ophalen. CDM krijgt niet betaald en loopt de inkomst voor geleverd werk mis.

'Er zijn op dit moment meerdere beslagen waarover wordt geprocedeerd. Er ligt in totaal voor bijna 5 miljoen dollar onder beslag. De verwachting van de advocaten van de eisers is dat ook in die zaken de bedragen aan de Cubanen zullen moeten worden afgedragen', berichtte de krant vier maanden geleden.

Op 31 oktober 2008 werd een totaal claim van 80 miljoen dollar toegewezen na een rechtsprocedure over schadevergoeding. Het betrof een vonnis dat de drie Cubaanse arbeiders hebben tegen CDM wegens ‘moderne slavernij’. Het Dok, een overheids-nv, heeft tot nu toe niet aan de veroordeling voldaan. Mede daarom is ook het Land Curaçao in de Verenigde Staten voor het gerecht gesleept, met het risico veroordeeld te worden voor dezelfde claim.

Elke mogelijke poging om een ‘nieuwe’ droogdokmaatschappij op te richten, zal volgens de advocaten worden opgewacht met de claim. Ook de nieuwe rechtspersoon zal te maken krijgen met de aanhoudende beslagen totdat de schuld aan de Cubanen is afbetaald. Voor het eerst laten zij via een raadsman weten te gaan ‘voor een veel lager schikkingsbedrag’.

Klik hier voor meer informatie (Antwoorden op kamervragen over de in het rapport van de stichting Cuba Futuro beschreven misstanden omtrent Cubaanse werknemers op Curaçao

Man vervoert 3 kilo marihuana in van werkgever gestolen auto

Werknemer door politie Klaaskreek opgepakt


Een werkgever heeft afgelopen donderdag aangifte gedaan van verduistering van zijn auto. Naar aanleiding van die aangifte stelde de politie thuis bij een werknemer een onderzoek in. De huisbewoners zeiden, dat de verdachte richting Atjoni was vertrokken met de wagen van de werkgever, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 31 oktober 2015.

De politie maakte contact met de politie te Klaaskreek. Op basis van doorgespeelde informatie van de wagen konden agenten het voertuig staande houden. Op de achterzitting trof men een zwarte vuilniszak aan waarin zo'n 3 kilo marihuana beek te zitten.

De 32-jarige werknemer D.B. werd als verdachte aangemerkt en overgebracht naar het politiebureau. Tegenover de politie beweerde de verdachte, dat hij een man een lift had gegeven. Die was onderweg ergens uitgestapt en had zijn vuilniszak achtergelaten in de wagen.

De politie van De Nieuwe Grond ,die het onderzoek heeft overgenomen, heeft de verdachte hangende het verdere onderzoek wegens verduistering van de wagen en overtreding van de Wet Verdovende Middelen in verzekering gesteld.

De krant vermeldt niet waar de werkgever is gevestigd en waar de werknemer woonachtig is.....

Nieuwe korpschef politie Curaçao: 'Politie vervult nu taken die niet tot korps behoren'

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Sambo: 'Korps moet zich bezighouden met core business en niet met allerlei sociale problemen'

Nieuwe korpschef wil punt zetten achter reorganisatie korps


De politie vervult op dit moment taken die niet tot het korps behoren, waarvoor de mensen onvoldoende zijn opgeleid en waarvoor ook te weinig geld en personeel beschikbaar is. Dat heeft de nieuwe korpschef Mauricio Sambo van het Korps Politie Curaçao (KPC) deze week gezegd bij zijn officiële beëdiging, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 31 januari 2015.

De politieorganisatie moet zich nu vooral gaan bezighouden met de ‘core business’ en de ‘core values’, zo vindt hij. Concreet beschrijft Sambo dat de politie vandaag de dag wordt ingezet bij allerhande sociale problemen, waarbij de agenten zich soms met verantwoordelijkheden geconfronteerd zien, die eigenlijk niet bij het KPC thuishoren.

De korpschef: 'Het gaat om zaken als het beschermen van toeristen, controle op illegaal publiek trans- port, bescherming van specifieke personen en bewaking van gebouwen. Ik doe daarmee niets af aan het feit dat deze werkzaamheden belangrijk zijn. Maar we moeten ons ook realiseren dat de politie in de wijken kampt met 30 procent tekort aan personeel. In de wijk kunnen we nu niet optimaal assistentie verlenen en de wet en orde handhaven.'

Sambo wil dan ook dat deze punten eerdaags besproken en geëvalueerd worden. En over ‘core business’ gesproken, als het aan Sambo ligt wordt er nu snel een punt gezet achter de reorganisatie van het korps. 'We zijn nu al 5 jaar bezig met reorganiseren. Het reorganisatieplan is niet perfect, maar we moeten het er wel mee doen. Ik zou er graag een punt achter zetten en vooral willen gaan werken aan waar de reorganisatie voor bedoeld was, een betere organisatie met een betere dienstverlening aan de gemeenschap, die kan dienen en beschermen, de criminaliteit beter kan bestrijden, de orde handhaven en het veiligheidsgevoel vergroten. We moeten ‘back to the basics’.'

Verder vindt de nieuwe korpschef dat er wat gedaan moet worden aan de interne cultuur bij het KPC. 'Het korps moet professionaliteit en betrouwbaarheid uitstralen, integer zijn en goede service verlenen.'
Om dat te bereiken wordt door het managementteam overwogen om, na 15 jaar, weer het Algemeen Dienstvoorschrift te introduceren, waarin gedetailleerd beschreven staat hoe een agent zich moet gedragen. We moeten vertrouwen hebben in het korps, maar de leden moeten ook het vertrouwen hebben om zich te durven verantwoorden naar de leiding toe. Er zal een evaluatiesysteem geïntroduceerd worden, het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) zal verbeterd worden en er zal vanuit de leiding bij misstanden snel beslist worden. 'En daarbij is het goede voorbeeld dat wij als managementteam geven, van uitermate groot belang', zo stak de korpschef de hand in eigen boezem.

De veranderingsmanager bij het korps, Alvin Daal, sloot zich bij deze woorden aan. 'We kunnen alle omstandigheden om de politie heen verbeteren, gebouw, materiaal, organisatie, maar het belangrijkste is om te investeren in de politieagent als persoon.'

VHP-voorzitter Santokhi: 'Eenheid binnen partij in Commewijne is hersteld'

Santokhi legt positieverdeling kandidatenlijst DNA binnen V7 uit

'VHP gaat hard werken voor zetel in Commewijne'


De eenheid binnen de VHP-Commewijne is hersteld. Dat laat partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi vandaag, zaterdag 31 januari 2015, weten via Starnieuws. Er zou een goed gesprek zijn geweest met de partijstructuren in het district. 

Er was ontevredenheid onder leden over het feit, dat de lijst in dit district wordt getrokken door KTPI. Hoofdbestuurslid en Assembleelid Shailendra Girjasing had daarom besloten uit protest niet naar de proclamatie te gaan van V7 tijdens de massameeting in 'de Olifant' in Paramaribo. Hij maakte zijn ongenoegen publiekelijk kenbaar en dat viel niet in goede aarde bij de VHP-leiding.

Santokhi zegt dat uitgelegd is hoe de positieverdeling plaatsgevonden heeft binnen V7. Pertjajah Luhur (PL) had in Commewijne de plaatsen 1 en 4. De kandidaat van de VHP komt op nummer 2 en NPS op plaats 3.

Coördinatoren van de VHP in het district zeiden, dat de sterkste partij, net als in andere districten de lijst moest trekken. In dit geval is dat de PL, maar die besloot de eerste plek te geven aan KTPI.

'De VHP gaat hard werken voor de zetel in Commewijne. De eenheid is volledig hersteld. Samen met de andere partijen van de combinatie V7 zullen wij landelijk en in Commewijne winnen', aldus  Santokhi.

Minister Belfort: Herstructurering politie gaat gewoon door

'Ik wil niet te veel hierover in de media zeggen'

'Er is geen achterstand in bevorderingen'


De herstructurering van het Korps Politie Suriname (KPS) is niet van de baan. Dit zegt minister van Justitie en Politie Edward Belfort vandaag, zaterdag 31 januari 2015, in de Ware Tijd. Hij is het eens met de presentatie van een consultant over de nieuwe opzet, maar kan nog niet zeggen wanneer de herstructurering wordt doorgevoerd. 

Robby Ramjiawan, voorzitter van de Politiebond, heeft eerder gewezen op de ontevredenheid die in het korps leeft over het uitblijven van de herstructurering die op 1 januari geëffectueerd had moeten zijn. 

'Het is niet zo dat er ontevredenheid is, maar ik wil niet te veel hierover in de pers zeggen', aldus Belfort.

Hij zegt verder dat hem geen blaam treft dat zeven politiefunctionarissen nog niet zijn bevorderd tot commissaris. 'Ik heb geen enkele bevordering ooit tegengehouden, tenzij er kanttekeningen worden geplaatst. De bevorderingen stuur ik gelijk door naar desbetreffende instanties. Wat op mijn niveau is, handel ik snel af, daarom heb ik geen achterstand in bevorderingen.'

Alle bevorderingen vanaf de rang van inspecteur van politie, moeten eerst worden goedgekeurd door de president. Dat geldt ook voor de andere korpsen. Ramdjiawan had eerder geklaagd dat de bevordering van de commissarissen door Belfort wordt aangehouden. De minister zou eveneens woedend zijn op de politieleiding, omdat die naar president Desi Bouterse is gestapt toen zij van Belfort geen gehoor kregen over de bevorderingen.

Oud-directeur NVB sleept Staat voor de rechter

NVB heeft 3.5 jaren pensioengeld niet aan Pensioenfonds afgedragen


Oud-directeur Romeo Simons van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) gaat de Staat voor het gerecht dagen. Het NVB heeft volgens hem al 3.5 jaar zijn pensioengeld, dat maandelijks door het bedrijf wordt ingehouden, niet afgedragen aan de Stichting Pensioenfonds Suriname. 'Ik ga de komende week alvast aangifte doen bij de politie, want dit is diefstal. De NVB heeft de gelden gehad en niet afgedragen', aldus Simons vandaag, zaterdag 31 januari 2015, op Starnieuws.

'Ook is er belasting van het loon afgetrokken, maar niet overgedragen. We praten over boeven en bandieten', stelt Simons. Het gaat om ongeveer Srd 100.000,-  die voor de Belastingdienst en het Pensioenfonds is ingehouden.

Simons heeft vernomen dat ook van het NVB-personeel het pensioengeld gedurende 3.5 jaar niet is afgedragen aan het Fonds. De oud-directeur zegt, dat hij al 41 jaar in dienst is van de overheid. Hij werd in 2000 benoemd tot directeur van NVB. In maart 2011 werd hij door minister Falisie Pinas van Transport Communicatie en Toerisme ontlast van die functie.

Simons zegt verder, dat sommige bushouders sinds oktober geen geld hebben ontvangen, terwijl NVB de subsidie wel heeft gekregen.

Lesley Daniëls, de huidige directeur van het vervoersbedrijf, wil niet veel kwijt over de kritiek van Simons. 'We hebben wel een achterstand, maar de zaak zullen we intern oplossen', zegt hij.

Wat betreft de kwestie van het pensioengeld, zegt hij dat Simons naar de rechter mag stappen om zijn gelijk te zoeken. 'Waarom gaat hij niet eerst naar de rechter, voordat hij dat zegt aan de pers?', vraagt Daniëls zich af.

Abrahams (NDP): 'Dino zal worden gebruikt in een complot met buitenland tegen Desi Bouterse'

'Voor oppositie zullen 8 december 1982 en veroordeling Bouterse in Nederland niet aan orde zijn'

 
Tijdens de komende verkiezingen zal de oppositie niet komen met 8 december 1982, want dat speelt niet meer. Ook de veroordeling van Desi Bouterse in Nederland is nu niet aan de orde. Wat volgens ondervoorzitter Ramon Abrahams van de Nationale Democratische Partij (NDP) deze keer gebruikt zal worden is zoon Dino van de partijvoorzitter. Volgens Abrahams gaat het om een complot met het buitenland, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 31 januari 2015.


Abrahams, die Bouterse gisteren verving tijdens een partijvergadering te Land van Dijk, zei dat 'wij ervoor moeten zorgen dat onze volksleider weer de komende vijf jaren president wordt. Dat is de opdracht'.

Volgens de NDP'er zal alles uit de lade getrokken worden om met vuil te smijten. 'Maar, no lasi bribi.' Hij haalde aan dat zonder middelen van buiten de regering veel gerealiseerd heeft. Abrahams deelde mee dat er genoeg middelen zijn om de verkiezingen te kunnen organiseren. Hij haalde aan dat de kracht van de NDP 'organisatie' is, wat andere partijen niet hebben.

Abrahams citeerde Anton de Kom die in zijn boek 'Wij slaven van Suriname' uitlegde hoe belangrijk het woord organisatie is.