donderdag 5 februari 2015

Minister Leilis installeert Nationale Archiefraad

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)
Archiefraad is een adviescollege van de minister


De Nationale Archiefraad, onder leiding van oud-minister Maurits Hassankhan, is vandaag, donderdag 5 februari 2015, geïnstalleerd door minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. Deze raad zal de bewindsman adviseren over zaken die te maken hebben met het archiefwezen. Na negen jaar is deze raad, zoals voorgeschreven door de wet, geïnstalleerd, aldus bericht het ministerie.

De raad is samengesteld uit deskundigen met diverse achtergronden en specialismen. De Archiefraad bestaat verder uit T. Sitaram (secretaris), E. Loswijk, H. Frankenland, J. Egger, M. Caprino, H. Sijlbing, R. Cumberbatch, I. Lachitjaran, M. Sanrochman, A. Kamtasing en J. Soebhag. De Nationale Archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad is adviserend lid.

Hassankhan zei zich vereerd te voelen, dat er vertrouwen is gesteld in de deskundigheid van het orgaan. De Nationale Archief Raad zal gelijk met haar werkzaamheden aanvangen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Leilis deed een beroep op de Archiefraad om haar rol bij het stellen van selectiecriteria en het maken van selectielijsten met prioriteit te vervullen. De overheidsorganen hebben een jarenlange achterstand in het overbrengen van archieven naar het Nationaal Archief Suriname, NAS. Een reden hiervoor is het ontbreken van selectielijsten die een overzicht moeten geven van te bewaren en of te vernietigen archiefbescheiden. Deze selectielijsten moet voor goedkeuring eerst worden voorgelegd aan de Nationale Archiefraad.

Met de instelling van dit orgaan is aan een belangrijke voorwaarde voldaan die het mogelijk maakt dat overheidsinstanties, zonder enige stagnatie, voorbereidingen kunnen treffen om de selectielijsten van hun organisatie samen te stellen. 

Leilis zei verder, dat de Archiefraad niet de positie heeft van toezichthouder en is geenszins een raad van commissarissen voor het NAS. De Archiefraad is een adviescollege van de minister en rapporteert rechtstreeks aan hem. Het NAS blijft rapportageplicht hebben aan de minister, via de directeur van Binnenlandse Zaken.

Overheid Curaçao neemt Statenvergadering over veilig verkeer niet serieus

Statenleden ontevreden over beantwoording vragen door bewindslieden 

Schotte spreekt van onbehoorlijk bestuur


Diverse Statenleden van de Staten van Curaçao waren ontevreden over de antwoorden die zij vanochtend, donderdag 5 februari 2015, kregen op de vragen gesteld tijdens de geschorste Statenvergadering over veilig verkeer afgelopen november. Tevens betichtten zij de overheid ervan dit onderwerp niet serieus te willen nemen. 'Dit is een bewijs van het gebrek aan respect dat de overheid voor de bevolking heeft', was de rode lijn in hun kritiek, aldus de Amigoe.

Het debat met de ministers Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (PNP), Nelson Navarro van Justitie (Pais) en Irene Dick van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (PS) over veilig verkeer werd in oktober en november vorig jaar verdaagd en tijdens de laatste vergadering vroegen de ministers twee weken de tijd om vragen van de Statenleden te beantwoorden, die tijdens de eerste ronde waren gesteld. De vergadering werd echter pas vandaag, na vier maanden, voortgezet.

Balborda gaf als eerste antwoord op vragen over aspecten waarmee de VVRP (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) belast is, gevolgd door Navarro. Irene Dick van OWCS had zich ziek gemeld. Ze zou later de vragen gericht aan haar schriftelijk beantwoorden.
Haar afwezigheid en het feit dat de ministers Balborda en Navarro vier maanden later nog steeds geen uitgebreid antwoord konden geven op alle vragen, zorgden voor irritatie bij de meerderheid van de Statenleden.

Zita Jesus-Leito van PAR vroeg zich hardop af of de overheid, fatale, ongelukken wel serieus neemt. Tijdens de tweede vragenronde kondigde ze aan een vergadering voor maart aan te zullen vragen over het protocol ter bevordering van veilig verkeer dat nog steeds niet gereed is.

Gerrit Schotte van de MFK sprak zelfs van onbehoorlijk bestuur. Hij begreep niet hoe het mogelijk was dat minister Dick haar antwoorden niet op schrift had gesteld en opgestuurd. 'Zij heeft die oproep toch niet gisteren ontvangen?' Hierop legde Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco uit dat de minister had doorgegeven ziek te zijn, dat het haar bedoeling was geweest de vragen mondeling te beantwoorden en dat ze ‘nu’ de antwoorden op schrift zou stellen om die later bij de Staten in te dienen. Verder benadrukte Schotte dat deze vergadering als een spoedvergadering werd aangevraagd. Het lijkt er echter volgens hem op dat de overheid geen interesse heeft om de problematiek op te lossen. 'Wij zijn al vier maanden verder en er zijn maar enkele vragen beantwoord. Wat nu? Denken jullie dat de problemen in het verkeer na het beantwoorden van deze vragen morgen opgelost zijn?'

Het is voor Schotte onacceptabel dat een aangevraagde spoedvergadering steeds geschorst wordt, omdat de overheid zich niet goed voorbereidt op vragen en dat tijdens de voortzetting van die vergadering duidelijk werd dat de overheid niet serieus bezig was.

Ook Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) vond dat de overheid kennelijk de ernst van het probleem niet inziet.

Monique Koeyers-Felida was ook niet tevreden met de antwoorden van minister Balborda op haar vragen. Ze deed tijdens de vergadering in december diverse voorstellen aan de overheid, waaronder voor het aanleggen van fietspaden overal op het eiland. Het Statenlid gaf toen aan dat men tegenwoordig niet alleen als hobby fietst, maar dat een fiets inmiddels ook een vervoermiddel is geworden voor velen die geen motorrijtuig hebben. Balborda haalde in zijn antwoord alleen de verkeerssituatie in Bándabou aan, die volgens hem niet goed is en zelfs gevaarlijk kan zijn voor fietsers door de hoge snelheid van bestuurders op die wegen, waardoor niet aangeraden wordt om daar fietspaden aan te leggen. Koeyers-Felida benadrukte dat veel van haar vragen, ook over het aanleggen van fietspaden, onbeantwoord zijn gebleven.

De Statenvergadering werd in de middaguren geschorst na de antwoorden van Navarro tijdens de tweede vragenronde. Balborda zou de vragen gericht aan zijn ministerie na de middag beantwoorden.
Voordat de vergadering werd geschorst, stond Navarro stil bij de kritiek van de Statenleden gericht aan de overheid, over onder meer weinig verkeerscontroles en (aanpassingen van) wetten die te lang op zich laten wachten. Hij vond het belangrijk om te zeggen, dat vertraging in werkzaamheden bij diverse instanties op het eiland te wijten is aan onderbezetting en dat het gedrag van burgers en zelfs van Statenleden tegenwoordig steeds slechter wordt. Hierdoor moet er rekening worden gehouden met diverse aspecten voordat een probleem daadwerkelijk aangepakt kan worden, aldus Navarro. De minister nam het gedrag van weggebruikers als voorbeeld, maar ook de diverse lopende onderzoeken die prioriteit hebben, zoals Babel – waarbij Schotte betrokken is – en die voor meer vertraging zorgen in de justitiële keten.

Navarro verduidelijkte verder op vragen en opmerkingen van onder ander Schotte en collega Gilmar ‘Pik’ Pisas het belang van effectievere verkeerscontroles en dat die ongestoord doorgaan. 'Alle agenten zijn bevoegd om controles uit te voeren, dat hoeft niet perse alleen door het Raspa-team te gebeuren. Het is verder niet waar dat er geen controles worden uitgevoerd, maar onderbezetting is wel een feit. De reorganisatie van het politiekorps KPC is inmiddels zover en het ministerie van Justitie haalt tevens alles uit de kast om alle criminele activiteiten aan te pakken, ook verkeersovertredingen', aldus Navarro. Hij bevestigde dat het ministerie de nodige fondsen moet hebben om dit te bereiken.

Vakbonden BTG en Abvo bij vuilverwerker Selikor op Curaçao liggen met elkaar overhoop

Abvo heeft zich gedistantieerd van actie leden BTG


BTG-leden willen referendum over vakbondsvertegenwoordiging  binnen bedrijf


De vakbondsvoorzitter van de vakbond voor arbeiders in overheidsdienst op Curaçao BTG, Melburn ‘Mel’ Simmons, stelt na de recente ontwikkelingen inzake de heersende ontevredenheid onder de werknemers van vuilverwerkingsbedrijf Selikor, dat de meer dan 140 BTG-leden van het bedrijf boos zijn, omdat de vakbond Abvo ‘niet solidair’ zou zijn geweest. 

'De BTG-leden hebben mij dan ook verzocht om een hardere houding tegen de Abvo aan te nemen. Ook willen de Selikor-werknemers dat er een referendum komt om een stem uit te kunnen brengen over de vraag wie de vakbondsvertegenwoordiging op zich kan nemen', aldus Simmons vandaag, 5 februari 2015, in de Amigoe.
 
Volgens de BTG-voorzitter heeft de Abvo zich niet alleen gedistantieerd van de ‘actie’ van afgelopen maandag, waarbij ongeveer 100 werknemers werkzaam binnen de operationele afdelingen het werk hadden neergelegd, maar ook van de eis van de BTG-leden om de directeur van Selikor zo snel mogelijk op non-actief te stellen.

Zoals bekend wordt een gedeelte van de Selikor-werknemers door BTG vertegenwoordigd en een gedeelte – 122 in totaal – door de Algemene Bond van Overheidspersoneel (Abvo). 'Dat de Abvo zich distantieert van de actie en de eis van vele Selikor-werknemers om directeur Wesley Kook op non-actief te stellen, heeft de Abvo-voorzitter meermaals verklaard. Dit zowel in verschillende media als in de rechtszaal gedurende de Kort Gedingzaak afgelopen maandag. Dat de BTG-leden hun werk toen hadden neergelegd was, omdat zij niet tijdig, conform de afspraken, terugkoppeling hebben ontvangen van de Raad van Commissarissen (RvC) van Selikor. Het betrof dus een spontane actie', aldus Simmons.

Hij licht toe dat tijdens het gesprek met de RvC afgelopen week, waar ook de Abvo bij aanwezig was, de afspraak is gemaakt dat de RvC uiterlijk vrijdag een terugkoppeling zou geven over hun interne beraad naar aanleiding van het gesprek met de vakbonden.

Zoals eerder door de krant bericht, heeft de BTG onder andere geëist dat er een ‘noodfonds’ dient te komen voor reparatie van het niet functionerend materieel waarvan de werknemers afhankelijk zijn om de vuilophaal op het eiland volgens schema uit te kunnen voeren, dat er een audit naar het gevoerde beleid binnen het bedrijf dient te komen en dat de directeur op non-actief wordt gesteld.

'De jongens hebben mij dus afgelopen vrijdag stipt om vijf uur gebeld of wij de terugkoppeling inmiddels hadden ontvangen. Aangezien dat niet het geval was en de beloofde terugkoppeling door de RvC pas maandagmiddag plaatsvond, vlak voor het Kort Geding, hebben de mensen uit onvrede hierover op vreedzame wijze actie gevoerd. De notulen van de vergadering van de RvC zijn dus eergisteren ontvangen en de BTG zal dan ook hierop met een brief gericht aan de RvC, reageren. Deze brief is in de maak', aldus Simmons.

Abvo-voorzitter Wendy Calmes reageert als volgt op de uitspraken van Simmons: 'De BTG dient bij zichzelf te rade te gaan waar de fouten liggen, maar de Abvo heeft zich wel degelijk solidair opgesteld in de afgelopen periode. Zo heeft BTG de staking van maandag bij Selikor niet aan de Abvo kenbaar gemaakt, de heer Simmons heeft hierover dus niets gecommuniceerd. Of de Abvo-leden onder andere het op non-actief stellen van de Selikor-directeur eisen, zal aanstaande maandag in een ledenvergadering moeten blijken. Aangezien de eerdere actie mijns inziens spontaan heeft plaatsgevonden, heeft de Abvo daar steun aan verleend. Maar, de Abvo werkt anders, dus niet zoals blijkbaar BTG te werk gaat, zonder afstemming en overleg. Wij zullen intern eerst de wensen van onze leden inventariseren – bij de voornoemde vergadering – waarop een standpuntinname zal plaatsvinden', aldus Calmes.

Hij betreurt de opstelling van BTG. 'Men had met onderlinge afstemming een drastische aanpak kunnen vermijden. Tja, en als de BTG-leden er zo over denken, dat er een referendum dient te komen, dan zullen we dat maar afwachten', aldus Calmes, die laat weten dat hij een dergelijke situatie ‘toch liever had willen voorkomen’.

Op de vraag of hij met de BTG-voorzitter hieromtrent nog een gesprek wenst aan te gaan, laat hij het volgende weten: 'Ik ben wel voornemens de heer Simmons hierover te bellen.' Ook Calmes laat weten de bewuste notulen van de ontmoeting van de vakbonden en de RvC, maandag rondom het middaguur te hebben ontvangen.

In de notulen wordt een opsomming gegeven van hetgeen op 27 januari jongstleden is besproken en de afspraken die er onderling zijn gemaakt. De afspraken betreffen in totaal acht onderwerpen welke onder andere de volgende punten bevatten: 

'Dat de BTG de RvC een lijst met punten zou doen toekomen waarvan de vakbond meent dat deze in de Terms of Reference (TOR) van de uit te voeren audit vermeld moeten staan; 
dat de RvC, Abvo en BTG een TOR zullen opstellen voor het functioneringsonderzoek binnen Selikor en de vakbonden daar terugkoppeling op laten geven om zo spoedig mogelijk tot een definitieve TOR te komen; 
dat de RvC de directie zal verzoeken om alsnog per mail het businessplan naar de BTG door te sturen en deze aan de raad te cc-en; 
dat de raad en de directie een vergadering zullen beleggen waarin het voornoemde businessplan besproken zal worden; 
dat de RvC de mogelijkheid zou bestuderen om de winstdeling over het jaar 2013 aan de werknemers uit te betalen, dit rekening houdende met de financiële positie van het bedrijf; 
dat de RvC en de vakbonden een inventarisatie zullen houden om vast te stellen welke aandachtspunten prioriteit genieten.'

Zoals bekend heeft de directie van Selikor afgelopen maandag een Kort Geding aangespannen. De rechter heeft niet hoeven vonnissen aangezien de vakbond voor arbeiders in overheidsdienst, BTG, het verzoek van de rechter heeft ingewilligd om zijn leden de werkzaamheden te laten hervatten en de actie te staken. De rechter concludeerde tijdens de zitting onder andere dat de partijen ‘met elkaar in gesprek zijn’.

Laptop en smartphone uit Sehos in Willemstad, Curaçao, gestolen

Sehos-woordvoerder: 'Niet bekend of gevoelige informatie op laptop staat'


De beveiliging van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad op Curaçao heeft vanmorgen, donderdag 5 februari 2015, melding gemaakt van diefstal van een laptop en een smartphone. Dat bevestigt Sehos-woordvoerder Bob Harms, aldus bericht de Amigoe.
 
De laptop zou ontvreemd zijn in het gebied rondom de Raad van Bestuur. Daarnaast is er op de radiologie-afdeling een smartphone ontvreemd. Of er gevoelige informatie op de apparatuur staat is volgens Harms niet bekend.

De beveiliging heeft de indruk dat de verdachte zich nog steeds op het ziekenhuisterrein bevindt. En dat degene zal proberen om zich later tussen de bezoekers te mengen.

De Ware Tijd: Vliegtuigje met cocaïne geland in Casewinicagebied - UPDATE: Geen spoor van vliegtuigje gevonden

Politie en Amerikaanse DEA ter plekke


In het Casewinicagebied zou vanmorgen mogelijk een vliegtuigje met cocaïne zijn geland. Hoeveel drugs aan boord was en of er inzittenden zijn opgepakt is nog niet bekend.

Dat werd vanmiddag, donderdag 5 februari 2015, bekendgemaakt in het SRS-programma Bakana Tori van presentator Cliffton Limburg.

Voorzitter Carlo Grootfaam van de Stichting Sabcop (Sabenda en Copie) hoopt niet dat kwaadwilligen president Desi Bouterse zullen willen linken met deze 'kwestie'. Bouterse is afkomstig uit dit gebied.

Grootfaam was vanmiddag te gast in Bakana Tori. Tegenover presentator Limburg, die het nieuws bracht als 'breaking news', liet Grootfaam, die familie van Bouterse is, zijn bezorgdheid merken.

Eenheden van het Korps Politie Suriname en de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA zijn naar het gebied gegaan voor onderzoek, aldus de Ware Tijd Online, die stellig meldt dat 'een vliegtuig met cocaïne' in het gebied is geland. Dat zowel in het radioprogramma als in de Ware Tijd het woord 'cocaïne' is gebruikt is waarschijnlijk slechts gebaseerd op een vermoeden. Overigens laat politiewoordvoerder Humphrey Naarden weten dat er geen DEA-agenten aanwezig zijn geweest, zoals is bericht door de Ware Tijd Online.UPDATE:  Starnieuws bericht later vanmiddag, dat de speciale eenheden van de politie niks gevonden hebben in het Jodensavannegebied. De Centrale Meldkamer van de politie kreeg afgelopen nacht een bericht van de Luchtvaartdienst over een SOS-signaal dat was opgevangen. Dit zou afkomstig geweest kunnen zijn van vliegtuig.

Het signaal zou ook afkomstig kunnen zijn geweest van een vliegtuig dat een noodlanding zou hebben gemaakt. In het verleden zijn af en toe 'drugsvliegtuigen' in dat gebied geland, aldus Starnieuws.

Het onderzoek zal worden voortgezet door de politie.

In media is overigens nauwelijks iets te vinden over drugsvliegtuigjes in Suriname. Slechts een paar artikelen duiken op het internet op. Zo meldde de Nederlandse krant Trouw op 8 november 1997 dat bij de grens met Brazilië het wrak was gevonden van een vliegtuigje dat op 3 augustus was neergestort. In het wrak werden de lichamen van de piloot en co-piloot gevonden. Het vliegtuigje zou op de terugweg zijn geweest naar Brazilië na ergens in Suriname drugs te hebben afgeleverd.

Het Nederlandse persbureau ANP berichtte op 26 mei 2005 dat in korte tijd twee drugsvliegtuigjes waren ontdekt. Op een illegale landingsbaan bij een modderbank aan de kust van het district Marowijne ontdekten leden van Surinaamse veiligheidsdiensten een eenmotorige, onklaar gemaakte, Cessna. Er werd geen drugs aangetroffen in het vliegtuig, maar de politie stelde er nagenoeg van overtuigd te zijn geweest dat cocaïne met het toestel werd vervoerd. Bijna op hetzelfde moment deden agenten in het district Saramacca onderzoek naar een soortgelijk vliegtuigje dat een noodlanding had gemaakt op een complex van Staatsolie. In dit vliegtuig werd 400 kilo cocaïne gevonden. Een Colombiaan kon worden gearresteerd. Van beide vliegtuigen was het land van herkomst onbekend.

Toenmalig minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi (nu de belangrijkste politieke opponent van Bouterse richting de verkiezingen van 25 mei, als partijleider van de Verenigde Hervormingspartij, VHP), maakte op 12 april 2007 bekend, dat geld uit de openbare verkoop van zeven in beslag genomen en verbeurd verklaarde drugsvliegtuigjes zou worden besteed aan de oprichting van een criminaliteitsfonds. 'Als we alle zeven vliegtuigen verkopen, kunnen we zeker twee nieuwe vliegtuigen en/of een helikopter kopen om met name frequent het binnenland te kunnen verkennen op illegale drugstransporten', aldus Santokhi in de Ware Tijd.

(Red. De Surinaamse Krant)

Mogelijk hangt toch overname Taamskliniek op Curaçao in de lucht

'Gecombineerde partij uit Zuid-Amerika toont sterke interesse'

Ook lokale betrokkenheid bij Zuid-Amerikaanse partij


De kans dat de noodleidende Taamskliniek te Willemstad op Curaçao binnenkort wordt overgenomen door een investeerder, wordt steeds groter. Volgens directeur Earl Esseboom is een gecombineerde partij uit Zuid-Amerika sterk geïnteresseerd in de kliniek, aldus de Amigoe vandaag, donderdag 5 februari 2015.
 
Veel wil Esseboom niet kwijt over de mogelijke investeerders, behalve dat de groep voor een deel uit Zuid-Amerika komt. Ook de Curaçaose Paul Gelderloos van telecombedrijf Scarlet is betrokken bij deze groep.

'Het traject dat we met de investeerders zijn ingeslagen, heeft vanwege de vakantiemaand in Zuid-Amerika even stil gelegen. Maar, onlangs heeft de gecombineerde groep opnieuw aangegeven de intentie te hebben om te investeren', aldus Esseboom.

De rechtszaak tussen Orco Bank en Taamskliniek werd gisteren voortgezet, nadat deze vorige maand werd uitgesteld. Beide partijen hebben nogmaals hun standpunten naar voren gebracht bij de rechter. Deze zal op 17 februari uitspraak doen met betrekking tot de veiling van de inventaris en onroerende goederen van de Taamskliniek.

'Wij zijn nog steeds voorstander van een goede regeling met de crediteur', zegt Esseboom. Volgens hem is de Orco Bank wel bereid om de Taamskliniek een kans te geven om er samen op een andere manier dan een veiling uit te komen.

De Orco Bank, hypotheekhouder van de onroerende goederen van de Taamskliniek, spande eind december een zaak aan om de gebouwen van de kliniek te kunnen ontruimen vanwege de geplande executoriale verkoop. De rechter ging daar niet mee akkoord en besloot dat de Taamskliniek voorlopig niet ontruimd hoefde te worden. De bank wil met een hoger beroep tegen deze beslissing ingaan.

Integraal kankercentrum Streekziekenhuis Nickerie in maart operationeel

Chin geeft tekst en uitleg. (Bron foto: de Ware Tijd)
Dagelijks kunnen rond twintig patiënten worden behandeld


Het Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (LMSZN) biedt ook aan kankerpatiënten zorg. Radiotherapeut en oncoloog Aliem Chin heeft de lokale gemeenschap gemeenschap gisteren geïnformeerd over het integraal kankercentrum, dat in maart 2015 operationeel wordt in Nickerie. 

Volgens de oncoloog, die ruim 30 jaar in Nederland werkzaam is geweest in diverse ziekenhuizen, is het doel van het centrum het bieden van optimale en kwalitatieve oncologische zorg door patiënt gerichter integraal aanpak. De oncoloog zei, dat per dag ongeveer twintig patiënten behandeld kunnen worden.

Hij werkt sinds augustus vorig jaar in het ziekenhuis in Nieuw Nickerie en heeft in de afgelopen periode vijf personen met kanker in behandeling en twee in het ziekenhuis in Wageningen.

Chin constateert dat de meest voorkomende kankersoorten in Suriname borstkanker, prostaatkanker en baarmoederhalskanker zijn. 'Al die soorten hebben als hoofdoorzaak roken, alcoholgebruik en overgewicht.'

De oncoloog streeft ernaar om een compleet centrum te hebben voor de hele regio waardoor cliënten niet meer naar de stad of buitenland hoeven voor behandeling.

Rijstondernemer Mahawatkhan (VHP): 'Ik wil gekandideerd worden om NDP van repliek te dienen'

Slechts enkele VHP'ers zouden de durf en moed kunnen opbrengen


‘Ik wil gekandideerd worden om de NDP van repliek te dienen’, dat zegt rijstmagnaat Leakat Mahawatkhan donderdag 5 februari 2015 in het Dagblad Suriname. Het gaat bij de Nickeriaan niet om de vergoeding die maandelijks toekomt aan een Assembleelid. 

‘Maar. als er geen betere personen zijn, dan stel ik mij wel bereid om een DNA-kandidatuur te aanvaarden.’ Ondertussen wordt, aldus de krant, in de politieke wandelgangen beweerd dat Mahawatkhan aspirant-kandidaat is. ‘Oh, dat weet ik niet, er is niets aan mij gezegd’, is zijn reactie.

Volgens Mahawatkhan zijn het slechts enkele personen binnen de VHP die de durf en moed kunnen opbrengen om de NDP van repliek te dienen, hoewel de NDP vaker met vuil smijt naar de VHP toe.

‘Die mensen zijn heel bang, de NDP kan behoorlijk rancuneus zijn voor de mensen in overheidsdienst, door hen zonder enige reden te muteren en hun het leven zuur te maken. Maar, ik werk niet bij de overheid, ik heb alle ruimte om het leven van de NDP zuur te maken. Ik wil mij ten dienste stellen van het volk. Ik wil rechtvaardigheid en geen dobbel, cocaïne, drugs of sopi. Ik heb genoeg geld om van te leven, ik zit niet te springen om de schadeloosstelling van een Assembleelid.’

Mahawatkhan stelt dat ‘de schurkerij en de boeverij waar de NDP zich schuldig aan maakt, volledig tot het verleden moet gaan behoren’.

Solliciteren naar kandidatuur voor De Nationale Assemblee (DNA) heeft hij niet gedaan. Volgens Mahawatkhan is het flauwe kul. DNA-kandidaten moeten uitblinken en uitgekozen worden. Het is geen kwestie van solliciteren, meent hij. ‘Want je hebt heel veel personen met een mr. of drs. titel voor hun naam, maar ze hebben geen kaas gegeten van de politiek. Ze zijn een groentje binnen de politiek.’

Hoogleraar economie Caram: 'Banken in Suriname moeten terughoudend zijn met lenen geld aan overheid'

Caram pleit voor verlagen verplichte kasreserve banken


Tony Caram, hoogleraar economie aan de Anton de Kom Universiteit en voormalig president van de Centrale Bank van Aruba, vindt dat de banken in Suriname voorzichtig moeten zijn met geld lenen aan de overheid. Ook pleit hij voor een verlaging van de verplichte kasreserve voor banken. Caram zei dit gisterochtend op ABC-radio waar hij samen met econoom en VHP-politicus Stanley Raghoebarsing de economische situatie besprak, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 5 februari 2015.

Volgens Caram hebben de banken het afgelopen jaar Srd 0,6 miljard aan de overheid geleend. Voor ongeveer hetzelfde bedrag heeft de overheid geld opgenomen bij de Centrale Bank. Beide handelingen zijn toegestaan, maar toch is Caram er kritisch over.

'Gezien het slechte trackrecord van de overheid zou ik als bank wel voorzichtig zijn met geld uitlenen aan de overheid. En de overheid mag geld lenen van de Centrale Bank, maar dat moet binnen een jaar terugbetaald worden. En het mag alleen als het bedoeld is om seizoensgebonden, tijdelijke, kosten te dekken', stelt Caram.

Caram zou het wel goed vinden als de Centrale Bank zou besluiten de verplichte kasreserve van de banken te verlagen. Nu moeten banken verplicht dertig procent van hun vermogen vasthouden als kasreserve. 'Zo'n hoog percentage kasreserve heeft nadelen, zoals bijvoorbeeld een hoge rente op leningen voor bedrijven die willen investeren.'

Overigens denkt Caram dat het vanaf 2017 weer beter zal gaan, omdat dan de dollars van het goud van Newmont binnen gaan komen en ook de raffinaderij van Staatsolie volop zal draaien.

Raghoebarsing vindt dat de regering nu snel iets moet doen om het tij te keren. 'Nu kan je het nog voorkomen door heftige maatregelen te nemen. Dus dat moet gebeuren. Niemand wil die afgrond waar we op afstevenen, de VHP niet, de NPS niet en ook de NDP niet', aldus Raghoebarsing.

Randjietsingh (VHP): 'Assembleevoorzitter moet ophouden met blabla-verhaal en vergaderingen uitschrijven'

Beloofde vergaderingen parlement blijven uit

'Geerlings-Simons zoekt drogredenen om vergaderingen niet uit te schrijven'


Nieuw Front-fractieleider in De Nationale Assemblee (DNA) Radjkoemar Randjietsingh (VHP) zegt vandaag, donderdag 5 februari 2015, in het Dagblad Suriname. dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons niet moet aarzelen en gewoon de beloofde DNA-vergaderingen moet uitschrijven. 'Simons moet ophouden met haar blabla-verhaal en gewoon vergaderingen uitschrijven', stelt de VHP’er.

Simons vindt dat, gelet op de huidige stand van zaken, zij geen mogelijkheden ziet voor het houden van 'zinnige' vergaderingen. De positie van een aantal coalitieleden is twijfelachtig, terwijl Oesman Wangsabesari (Nieuwe Stijl KTPI) wegens ziekte momenteel is uitgevallen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om deze week vier keren te vergaderen. Tot teleurstelling van Randjietsingh zijn de beloofde vergaderingen uitgebleven. Randjietsingh zegt dat hij uit de media heeft vernomen. dat Simons niet de behoefte heeft om het parlement te veranderen in één of andere djoegoedjoegoe.

'Wat zij echter moet beseffen is, dat wij gezegd hebben dat wij mee gaan werken aan de begrotingsbehandeling en een aantal wetten die van belang zijn.' Hierin wordt de conceptwet  Constitutioneel Hof echter uitgesloten. De fractievoorzitter vindt dat de parlementsvoorzitter drogredenen zoekt om de vergaderingen niet uit te schrijven, terwijl de begrotingen van 2015 belangrijk zijn om onder andere de verkiezingen van mei 2015 te organiseren.

De oppositie begrijpt volgens de VHP’er haar verantwoordelijkheid, omdat zij de democratie in stand wil houden. 'Djoegoedjoegoe is beter dan helemaal geen DNA-vergadering',  aldus de parlementariër.

'Wanneer Simons als voorzitter van het parlement geen meerderheid kan halen, is het dan haar taak om duidelijk te stellen dat er geen meerderheid in het parlement is die de regering draagt. Hierdoor moet zij de regering indien nodig ook adviseren om te bedanken', aldus het VHP-Assembleelid.

Indien de regering aftreedt, kunnen volgens hem de lopende zaken tot de verkiezingen worden afgewikkeld. Met nog ruim drie maanden voor de verkiezing betekent het, dat het op dit moment onzeker is of deze door kunnen gaan. Indien er geen parlementsvergaderingen meer worden gehouden, betekent dit dat er mogelijk uitgaven gedaan zullen worden vooruitlopend op de goedkeuring van de begroting. 'Dit is in strijd met de Grondwet', stelt Randjietsingh.

Korpschef muteert alle leden van de 'beruchte' eenheid Faja Blo naar A-Team

De door Fajabo-leden doorzeefde auto, juni 2012.
Eenheid van militairen en agenten ingezet bij arrestatie vuurwapengevaarlijke criminelen

In opspraak in juni 2012: vier ongewapende verdachten in auto doodgeschoten

Faja Blo onlangs betrokken bij dood 16-jarige Dominio Hiwat


Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname heeft een dagorder doen uitgaan, waarin hij alle leden van de gemengde eenheid Faja Blo heeft gemuteerd. Dat meldt het Dagblad Suriname donderdag 5 februari 2015.

Deze eenheid werd ingezet bij de aanhouding van voornamelijk vuurwapengevaarlijke criminelen. Bij een optreden van deze unit op 13 juni 2012 kwamen vier ongewapende verdachten om het leven door kogels van deze speciale eenheid. Een auto werd doorzeefd, waarin vermoedelijk leden van een bende zaten die een juwelierszaak in de Maretraite Mall hadden beroofd. Een deel van de bende was al eerder op de avond opgepakt. Ter hoogte van de Tout Lui Fautkanaalweg werd de auto waarin de mannen zaten, doorzeefd door de politie.

Recentelijk heeft zich ook een dergelijk geval voorgedaan in de Ruthlaan te Uitvlugt. Ook daar heeft deze eenheid opgetreden, waarbij een dode is gevallen. De 16-jarige Dominio Hiwat kwam hierbij om het leven. Hij was samen met nog twee anderen in een busje, dat zij kort daarvoor hadden gestolen.

Uit het politieonderzoek is komen vast te staan, dat de 16 -jarige Hiwat werd getroffen door de kogels van een militair die deel uitmaakte van deze eenheid.

In verband met deze zaken heeft de korpschef besloten om alle leden van deze eenheid te muteren naar de Observatie Unit van het A-Team (arrestatieteam). Hiermee is indirect Faja Blo opgedoekt, aangezien de militairen niet kunnen opereren zonder de politie, aldus de krant.

Oud-minister Moestadja: 'In Suriname wordt nog steeds etnisch gestemd'

'We kunnen in onze plurale democratie niet doen alsof er geen etnische groepen zijn'

Somohardjo: 'NDP gaat vijf zetels verliezen'


'Wij kunnen in onze plurale democratie niet doen alsof er geen etnische groepen zijn', zei oud-minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken afgelopen dinsdag tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Kenniskring (KK), aldus vandaag, donderdag 5 februari 2015, het Dagblad Suriname.

'Etniciteit zou wel primair, maar niet op de voorgrond moeten worden geplaatst, maar dat betekent dat wij in ons land nog etnisch stemmen. Ik spreek geen waardeoordeel uit, maar geef alleen aan dat dit de realiteit is. Niet eenheid in verscheidenheid, maar verscheidenheid in eenheid. Als die theorie waar is, dan zullen wij in de V7 een waardevolle bijdrage leveren.'

De VHP’er Harold Ramdhani gaf aan, dat de Pertjajah Luhur (PL) de grootste partij is waarin de Javaanse Surinamers zijn vertegenwoordigd. Zo ook is de VHP de grootste partij waarin hindoestanen zijn vertegenwoordigd. 'Wij kunnen voor het raciale gaan, maar moeten tegelijkertijd denken of dit in het belang van het land Suriname is, waar wij allemaal wonen en werken. Cultuur is wel een factor waar degelijk rekening mee gehouden zal moeten worden', zei Ramdhani.

PL-voorzitter Paul Somohardjo sprak over de onderhandeling betreffende de positionering op niveau van De Nationale Assemblee. Naar zeggen van Somohardjo zal de NDP, vanwege de samenwerking van partijen in V7, landelijk minimaal vijf zetels verliezen. De PL-voorzitter is van oordeel, dat geen enkele partij klein is. Alle partijen zouden een eigen toegevoegde waarde hebben en dat zou in het verleden zijn bewezen. 'Elke partij, hoe klein die ook mag zijn, heeft op zich een toegevoegde waarde.'

Castelen (SPA): 'Interveniëren op valutamarkt is lapmiddel'

'Centrale Bank roept mensen op tot speculatie'


'Het is een waarschuwing die ik al enige tijd aan de regering geef dat het beleid dat wordt gevoerd, geen goed beleid is.’ Dit zegt het SPA-parlementslid en econoom Guno Castelen in het Dagblad Suriname van vandaag, donderdag 5 februari 2015. 

‘Men is al ruim een jaar bezig vanuit de monetaire reserves op de valutamarkt te interveniëren. Dat is altijd maar een lapmiddel. Dat is een middel dat eigenlijk de economie niet zal wijzigen als je de structuur van de economie niet wijzigt. Je zult dus altijd met de kraan open blijven dweilen. Dat betekent dat je een onuitputtelijke bron moet hebben, maar het is niet zo onuitputtelijk, omdat de vreemde valuta-instroom nu niet zo groot is als de uitstroom. Daardoor hou je steeds minder reserves over. De actie van de Centrale Bank zonder andere maatregelen erbij, schaadt het vertrouwen in de Surinaamse munt nog meer. In de economie is er een gezegde, controle brings more controle. Men heeft gewerkt naar een geliberaliseerde vreemde valutamarkt. De koers was een zogenaamde vrije koers. Het wordt al geruime tijd in stand gehouden door interventies. Nu gaat men een stap verder door wat de vraag en aanbod betreft, mensen bijna te limiteren.’

‘Eén van de financiële stofzuigers in de economie is corruptie. Dat betekent dat geld dat in die economie moet blijven, weglekt. Een andere financiële stofzuiger is de verkeerde bevolkingspolitiek die niet helemaal aansluit op de economische politiek. Aantrekken van investeerders is goed, maar als je totale investeringssector wordt beheerst door buitenlanders, betekent het dat de investeerders hier de dollar uit de economie zuigen om dat weg te sturen. Dan komt de economie op den duur onder druk te staan. Belangrijke dollarinkomsten in dit land zijn afgenomen. Als je nu merkt waar de lekkage is, moet je als overheid maatregelen treffen om dat te veranderen. Deze regering heeft getoond dat niet te kunnen doen. Als je nu begint met zulke maatregelen zonder andere maatregelen erbij, krijg je dat mensen mogelijk hun geld gaan oppotten en wegzetten in vreemde valuta, omdat zij bang zijn dat hun geld gaat ontwaarden. Dat vertrouwen terugwinnen, is een langzaam proces.’

‘De begroting moet zo snel worden behandeld en goedgekeurd. De bedrijven die nog geld moeten ontvangen van de overheid, moeten worden uitbetaald. Maar, de overheid is bang om die gelden in de economie te stuwen, omdat ze bang is dat de mensen hun gelden gaan omzetten in vreemde valuta. De Centrale Bank zou in overleg moeten treden met het bankwezen en het bedrijfsleven om een paar maatregelen te treffen, waarbij je niet als moederbank gaat zitten in de detailhandel van vreemde valuta, maar dat via de normale kanalen doet zodat die vlucht niet gaat naar de zwarte markt. De cambio’s en banken moeten het werk doen.’ 

Momenteel roept de Centrale Bank volgens Castelen mensen op tot speculatie. ‘Als dollars niet schaars zijn, dan heb je geen enkele behoefte om te gaan oppotten, maar als je de indruk wekt dat er een schaarste is, roep je op tot speculatie.’

Castelen zegt, dat als V7 aan de macht komt, zij een goede minister van Financiën en een goede governor bij de Centrale Bank zal plaatsen. ‘Niet dat alleen, maar ook een president die bij de les is over wat er nationaal moet gebeuren. Aan de andere kant moeten wij eerlijk wezen dat we moeten proberen om anderhalf jaar te overbruggen, omdat het spaar- en stabilisatiefonds er niet is om de schokken op te vangen. Een directe oplossing voor ons zou zijn, het up-boosten van de toerismesector. Je moet proberen die dollarinstroom te vergroten en het uitgavenpatroon van het land Suriname te verminderen met beleidsmaatregelen.’

Rechter: Ontslag van Dos Santos bij Curaçao Ports Authority was conform regels

(Bron foto: YouTube)
Rechter verwerpt vorderingen van Dos Santos


Amparo Dos Santos is in 2013 op juiste wijze ontslagen. Dat heeft het Gerecht in Eerste Aanleg gisteren beslist. Het ontslag van president-commissaris Dos Santos in 2013 bij de overheids-NV Curaçao Ports Authority (CPA) is conform de regels verlopen. Hiermee werd het verzoek van Dos Santos verworpen om zijn ontslag nietig te verklaren, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 5 februari 2015. 

De rechter oordeelde dat commissarissen conform de statuten te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kunnen worden ontslagen. Het is gangbaar dat commissarissen gehoord worden voorafgaand het ontslag. In het geval van Dos Santos is daaraan voldaan. Ook oordeelde de rechter dat de vergadering, waarin het besluit om Dos Santos te ontslaan werd genomen, rechtsgeldig was.

De rechter verwierp alle vorderingen van Dos Santos, maar stelde hem op één punt in het gelijk, namelijk dat de president-commissaris niet op de hoogte zou zijn geweest dat zijn broer directeur of aandeelhouder was van Safety Zone NV, een onderneming die een gebouw aan CPA verkocht. In de beoordeling van dit punt stelde het Gerecht: 'Dos Santos heeft gemotiveerd betwist dat hij in enig familierechtelijke relatie staat tot een bestuurder of aandeelhouder van de de Safety Zone. Geen van de gedaagden is hierop ingegaan, terwijl zij anderszins niet duidelijk hebben gemaakt wie die relatie dan zou zijn of waarop de beschuldigingen van belangenverstrengeling gebaseerd zouden kunnen zijn.'

Statenlid Helmin Wiels stelde in februari 2013 dat, toen de CPA het gebouw in 2012 kocht, er sprake was van tegenstrijdige belangen.

Het Gerecht besliste verder, dat de partijen afzonderlijk voor hun eigen proceskosten opdraaien.

In februari 2013 verzocht toenmalig premier Daniel Hodge aan de Raad van Commissarissen van alle overheids-NV’s, inclusief de CPA, om per direct af te treden. Reden hiervoor was dat het wenselijk werd geacht dat bij het aantreden van een nieuwe regering de commissariaten zoveel mogelijk een weerspiegeling waren van het nieuwe kabinet. Dos Santos weigerde echter om af te treden. Na de verklaringen van Wiels stelde de toenmalige minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina, vragen aan de directeur van de CPA en Dos Santos over de beraadslaging en besluitvorming bij de aanschaf van het gebouw van de Safety Zone. Die vragen werden gelijk door Dos Santos beantwoord, maar later verklaarde Martina dat zijn vertrouwen in de Raad van Commissarissen was geschaad, en legde ook uit waarop dit was gebaseerd.

In een door de directeur van de CPA bijeengeroepen AVA van 31 mei 2013, stond het ontslag van Dos Santos op de agenda en de benoeming van nieuwe commissarissen. De minister van Economische Ontwikkeling, vertegenwoordiger van het land als grootste aandeelhouder in CPA, en Korpodeko, ook aandeelhouder van de NV, zouden daarbij ook aanwezig zijn. Op het moment dat Dos Santos de vergadering opende, waren noch de minister noch Korpodeko aanwezig. De president- commissaris droeg in die vergadering de CPA-directeur op om onderzoek te doen naar de aantijgingen aan zijn adres en sloot hierna de vergadering. Enige tijd later arriveerden de minister en de vertegenwoordiger van Korpodeko.

In afwezigheid van de president-commissaris en leden van de Raad van Commissarissen werd een voorzitter en een secretaris aangewezen. In die vergadering is alsnog het ontslag van Dos Santos behandeld en het besluit gevallen om hem te ontslaan. In dezelfde vergadering werd ook besloten om vier nieuwe commissarissen en een nieuwe president commissaris te benoemen.

Jack Menke spreekt over de val van de oude politieke partijen: 'Er wordt teveel met vuil gesmeten en te vaak etnische snaar bespeeld'

(Bron foto: Werkgroep Caraibische Letteren)
Stichting Wetenschappelijke Informatie houdt masterclass 'Verkiezingen in Suriname'

Jonge kiezers stemmen minder op oude politiek


De oudste politieke partijen, de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), de Nationale Partij Suriname (NPS), de Progressieve Volks Partij (PSV) en de Kerukunan Tulodo Prenatan Inggil (KTPI), hebben sinds de verkiezingen van 1991 hun absolute heerschappij kwijtgeraakt als het gaat om een landelijke deelname van het kiezersvolk. 'De grote electorale veranderingen, in het nadeel van deze partijen is te wijten aan een samenspel van politieke, demografische en economische factoren', zei Jack Menke van Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI) gisteravond tijdens de openingscollege masterclass ‘Verkiezingen in Suriname’, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 5 februari 2015.

De NPS, VHP en KTPI die samen het Front voor Democratie en Ontwikkeling vormden om de militaire machthebbers terug te dringen, hebben bij de verkiezingen van 1987, ruim meer dan de helft van het kiezersvolk achter zich weten te krijgen. Zij kregen in totaal 87,1 procent van de stemmen. Tot de laatste in 2010 was er zeker in Paramaribo een dalende trend waar te nemen. In alle zeven kustdistricten is sinds 1996 minder dan 50 procent van de stemmen behaald. Dit met uitzondering van het district Wanica waar het Front en het latere Nieuw Front in 2000 en 2010 een lichte opleving had met 55 om 53 procent. De westelijke districten Nickerie, Coronie en Saramacca vertonen de grootste terugval van de oude politieke partijen in 2010 met respectievelijk 26,5 procent, 32,6 procent en 26,2 procent.

Menke die in zijn presentatie wat hij noemde de val van de oude partijen onder de loep nam, zei dat jonge nieuwe kiezers politiek een zeer belangrijke rol spelen. Cijfers tijdens zijn presentatie tonen aan dat jonge kiezers minder geneigd zijn te stemmen op een oude politieke partij. Tijdens een onderzoek bij de verkiezingen van 2005 werd de gemiddelde leeftijd van kiezers per partij gemeten. Daaruit bleek, dat de gemiddelde leeftijd van kiezers die hadden gestemd op het Nieuw Front het hoogst was, namelijk 42.07 jaar. Afgebakend in leeftijd stemde slechts 13 procent in de leeftijdsklasse 18 tot 22 jaar op het Nieuw Front 36,8 procent in de leeftijdsklasse 23 tot en met 40 jaar, terwijl 50,2 procent van de kiezers in de leeftijdsklasse 41 jaar en ouder stemde op het Nieuw Front.

Dat de oude politieke partijen steeds minder stemmen behalen, is volgens Menke te wijten aan het teveel de nadruk leggen op juridische en politieke veranderingen na 1987. Dit ging ten koste van het sociaaleconomische beleid. Het nationaal kapitaalaccumulatie, ondernemerschap en inkomstenverdeling werden ondergeschikt.

Een belangrijk gegeven is dat het beleid meer gericht was op de ontwikkelingshulp van Nederland. 'Dat heeft zijn doel totaal misgelopen', zei Menke. Deze misvattingen van de oude politiek maakten een regime shift mogelijk. Dit werd gevoed door een generatie shift waar jonge kiezers eerder kozen voor de Nationale Democratische Partij (NDP) en andere partijen. Demografisch kwam er een verandering in de etnische balans. Een goed voorbeeld is dat er en natuurlijke groei plaatsvond bij de marrons. Er kwam ook verandering in de elite macht en ontstond er en huwelijk tussen politieke en economische macht.

In de discussie met het publiek bij het openbaar college, zei Menke dat er behoefte is aan nieuwe politieke leiders die een combinatie hebben van visie, professioneel en technisch leiderschap in politieke partijen. Dit geldt ook voor cellen in de samenleving, zo alleen zal en transformatie mogelijk zijn naar en duurzame politieke en sociale evolutie, aldus Menke. Volgens hem wordt er teveel met vuil gesmeten en maar al te vaak de etnische snaar bespeeld.

Eredoctoraat voor oud-Amnesty-voorzitter Gonçalves-Ho Kang You voor haar inzet voor mensenrechten

'Suriname is eigenlijk een quasi-dictatuur'

(Bron foto: Amnesty International)
'Je kunt wel het systeem wegvagen, maar we blijven ons beroep uitoefenen'


Lilian Gonçalves-Ho Kang You (1946) is oud-voorzitter van Amnesty International en lid van de Raad van State. Ze krijgt maandag op de diesviering een eredoctoraat bij de Universiteit van Leiden vanwege haar inzet voor de mensenrechten. Vincent Bongers interviewde haar voor het Leids universitair weekblad Mare van vandaag, donderdag 5 februari 2015.

‘Het was verschrikkelijk. Niemand had mij voorbereid op wat mij daar te wachten stond. Ik ging naar de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden om kennis te maken. Je moest precies weten hoe al die snauwende meisjes heetten. Maar ze waren allemaal blond en ik kon ze niet van elkaar onderscheiden. Waar was ik terechtgekomen? Het was een regelrechte ramp. Ik stond te huilen op de gang. Pas toen mij uitgelegd werd dat het allemaal niet zo serieus was, kon ik er de grap van in zien.'

‘Uiteindelijk vond ik Leiden geweldig. Ik woonde op het Gerecht, nummer 8, precies tegenover het Gravensteen. Dat was een jongenshuis. Er woonde één vrouw beneden, zij was arts en had bedongen dat er één meisje in huis kwam. De jongens wisten niet hoe ze mij moesten feuten, maar ik dacht: “Jullie kunnen zeggen wat jullie willen. Ik wil deze kamer.” Ik werd het, en heb nog steeds contact met mijn huisgenoten.’ 

‘Natuurlijk was bij de studie rechten niet altijd alles even spannend. Want het recht in het leven is nu eenmaal interessanter dan het recht in boeken. Ik ging terug naar Suriname om het land te helpen opbouwen. Mijn echtgenoot Kenneth en ik begonnen een prachtige advocatenpraktijk. Het was een grote procespraktijk, maar we hielden ons ook bezig met ontwikkelingsprojecten. Ik verlang er nog naar terug.’

‘Na de coup van Desi Bouterse in 1980 werd duidelijk dat de militairen het niet nauw namen met de mensenrechten. Ze traden steeds gewelddadiger op. Een groep in de samenleving, waaronder vooral advocaten, nam het tegen de militairen op. De advocaten, waaronder mijn man, schreven brieven naar Bouterse waarin zij kritiek leverden op zijn bewind. En dat liep catas- trofaal af: in december 1982 werd hij met veertien anderen gevangen genomen, gemarteld en vermoord door de militairen.'

‘Ik wilde me niet laten wegjagen uit mijn land, maar Kenneth was er niet meer. En Eddy Hoost, die net naast ons een advocatenkantoor was begonnen, was ook vermoord. Er was een sfeer van intimidatie die zeer zeker ook mijn kant op ging. Ik was alleen met mijn dochtertje en het werd me al snel duidelijk dat het niet verstandig was om in Suriname te blijven. We vertrokken in 1983 naar Nederland.'

‘Ik ging elk jaar naar Suriname. Maar, sinds de Amnestiewet werd aangenomen ben ik er niet meer geweest. Ik ben het nog aan het verwerken. Ik was totaal gechoqueerd toen Bouterse in 2010 president werd. Een coup overkomt je, daar heeft de bevolking niets mee van doen. Maar dat hij gekozen is, is heel pijnlijk. Formeel is Suriname een democratie, maar door verkiezingen is er geen eind gekomen aan wat eigenlijk een quasi-dictatuur is.'

´Ik kan Suriname niet helpen, maar ik denk wel mee over hoe mensen in het land zelf kunnen komen tot herstel. Bij het afscheid van het eerste advocatenkantoor waar ik in Nederland werkte, kreeg ik een mooi cadeau: de oprichting van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland. We leiden Surinaamse advocaten op. Die wilden we echt een hart onder de riem steken. Je kunt wel het systeem wegvagen, maar we blijven ons beroep uitoefenen.’

Honorair consul en multifranchiser Nijkerker Gerard van den Tweel opent supermarkt in Paramaribo

'Als honorair consul weet ik dat er veel vraag is naar AH-producten'


Multifranchiser Gerard van den Tweel gaat een pilotwinkel openen in het centrum van Paramaribo. Dat bericht distrifood.nl, een onafhankelijke nieuwssite voor supermarkten, vandaag, donderdag 5 februari 2015.
De Albert Heijn-ondernemer uit Nijkerk begint onder de naam Van den Tweel Supermarket een test in de hoofdstad van Suriname.

'Als honorair consul van Suriname weet ik dat er in dat land veel vraag is naar producten van Albert Heijn. Wanneer de pilot slaagt, mikken we op een grote winkel aan de ring van Paramaribo. Daarnaast zie ik ook kansen met partijenhandel in Suriname. Daar gaan we dus ook mee beginnen', zegt de multifranchiser vandaag op Distrifood.

Sinds november 2011 heeft de multifranchiser op Bonaire een Van den Tweel Supermarket. De zogeheten Van den Tweel Groep van de multifranchiser heeft inmiddels vijf supermarkten in het Caraïbisch gebied. Dit zijn Ling & Sons op Aruba, Van den Tweel Supermarket en Voordeelmarkt Warehouse op Bonaire en Albert Heijn Zeelandia en Van den Tweel Supermarket Jan Thiel op Curaçao.

Schots boorschip onderweg naar Suriname voor aardolie onderzoek in kustwareren

Apache Suriname Corporation schrijft geschiedenis in lokale aardoliesector


Voor de eerste keer zal een boorschip Surinaamse kustwateren aandoen voor aardolie onderzoek. Het bedrijf Apache Suriname Corporation staat in de startblokken om zijn eerste exploratieput ‘Popokai - 1’ (papegaai) te boren. Vanwege de grote waterdiepte is het boorschip ‘DrillMAX’ van Stena Drilling in het Schotse Aberdeen ingehuurd, zegt Country Manager Ian Roberts vandaag, donderdag 5 februari 2015, op Starnieuws. Het oliebedrijf denkt medio februari zover te zijn om de operatie te kunnen starten.

Met het boren van een olieput vanuit een boorschip, schrijft Apache geschiedenis in Surinames aardolie industrie. Het bedrijf zit in blok 53, ongeveer 3.509 km² groot en gaat 160 kilometer noordwest vanuit de kustlijn van Paramaribo de put boren, in een waterdiepte van 1.500 meter.

'Wij zijn voornemens om 5 kilometer diep in de zeebodem te boren. Deze ‘wildcat exploration’ kan enkele maanden duren, het is echt onbekend geologische bodem verkennen.' Er worden onder andere monsters verzameld van het gesteente en koolwaterstof, waarop weer techniek wordt losgelaten. 'Het duurt dan weer enkele maanden om alle gegevens te analyseren, op zijn Amerikaans zeggen wij let the well talk to you.'


Apache hoopt een groot olieveld te vinden. 'De kans is dat wij helemaal niets vinden. De statistieken zijn niet in ons voordeel. Maar, dit doen oliebedrijven, als je niet onderzoekt, vind je niet. Dit is de aard van het beestje.'

Roberts stelt, dat de operatie riskant is en het om een enorme investering gaat. Afhankelijk van de marktcondities en het type boorschip, liggen de huurprijzen tussen de 400.000 en 600.000 Amerikaanse dollar per dag. 'De huidige olieprijs leidt weliswaar tot lage huurprijzen, maar het blijft een dure investering. Wereldwijd zijn bedrijven aan het bezuinigen.'

Apache Suriname, dochteronderneming van het Amerikaanse oliebedrijf Apache Corporation, heeft in oktober 2012 een productiedelingscontract (PSC) getekend met Staatsolie Maatschappij Suriname NV. Aan de overeenkomst die dertig jaar duurt, hangt een exploratie prijskaartje van 230 miljoen Amerikaanse dollar en de afspraak voor het boren van tenminste twee putten.

'Als er niet wordt voldaan aan het overeengekomen minimumprogramma, dan zijn er in de PSC boeteclausules opgenomen die gelijk staan aan de kosten van het boorprogramma', zegt Marny Daal-Vogelland, Manager Petroleum Contracts Staatsolie.

De DrillMAX zal niet geankerd zijn, maar werkt volgens dynamische positionering. Dit is een geavanceerde techniek die automatisch de positie en koers aanhoudt door roerpropellers. Naast de DrillMAX, zijn nog vier support schepen ingehuurd, voor aan- en afvoer van materialen. Eén schip zal steeds aanwezig zijn, om passerende boten te waarschuwen. Tijdens de operatie zal in een straal van één nautische mijl rondom het boorschip een ‘no sail zone’ gelden.

'Uiteraard zijn onze vrienden bij de MAS, NCCR, dienst Visserij en andere betrokkenen al geïnformeerd.' Om personeel en ander materiaal vanuit Paramaribo te transporteren, zijn twee Augusta Westland 15-zits helikopters ingehuurd, die al vanaf januari de J.A. Pengelluchthaven voor enkele maanden als basis hebben.

Daal zegt dat in het verleden er olieboringen zijn gedaan vanuit een jack-up rig (hefplatform) en semi-submisables (half-afzinkbaar schip). Staatsolie kijkt uit naar de DrillMAX-techniek. 'We zullen mensen aan boord hebben en de data zal meer inzage geven in onze ondergrond, kennis van de Suriname-Guyana Basin.'

De laatste put ‘Aitkanti-I’ is in 2011 geboord. De Popokai-1 wordt de 26e put in Surinames offshore gebied. 'Wij boren niet alleen voor Apache, maar ook namens Suriname en uit respect voor het land geven wij een lokale naam aan de put', zegt Roberts. Een eventuele tweede put zal ‘Sabaku’ heten. Apache Suriname zal de operatie samen doen met de partners CEPSA Suriname en Petronas, die zich in blok 53 hebben ingekocht.

Van Coblijn krijgt uitbrander van hoofdbestuur NPS

Hoofdbestuur niet blij met uitspraken Van Coblijn over gedragscode politici

Voorzitter NPS-afdeling Paramaribo lijkt uitspraken niet in te slikken


Het hoofdbestuur van De Nationale Partij (NPS) is gisteravond in spoedvergadering bijeen geweest met de afdeling Paramaribo. Tijdens die vergadering werd duidelijk gemaakt dat het hoofdbestuur zich niet kan vinden in uitspraken die gedaan zijn door John van Coblijn, voorzitter van de afdeling Paramaribo, in de Ware Tijd van gisteren. Starnieuws schrijft vandaag, donderdag 5 februari 2015, te hebben vernomen dat er harde woorden zijn gevallen. Van Coblijn zou, aldus de nieuwswebsite, na felle discussies uiteindelijk zijn, zei dat er genoeg was gesproken en verliet de bijeenkomst.
 
Van Coblijn zei gisteren in de krant, dat kiezers niet moeten stemmen op V7 als de partijen zich niet verbinden aan een gedragscode.

In een verklaring laat het NPS-hoofdbestuur, onder leiding van Gregory Rusland, weten  dat het niet staat achter de wijze waarop het bericht is verschenen.

 De NPS stelt in haar verklaring vanaf haar oprichting in 1946 geschreven en ongeschreven regels over ethische nomen en waarden te hebben en ze houdt daarnaast de democratie en de rechtsstaat gedachte hoog in haar vaandel.

'Normen en waarden zijn altijd de basis geweest waarop de partij gestoeld is en deze zijn in de afgelopen jaren steeds geëtaleerd met samenwerkingsverbanden. De samenwerkende partijen in combinatie verband V7 dragen deze normen en waarden eveneens uit. Deze zijn terug te vinden in de statutaire bepalingen en interne regelgeving van deze politieke partijen', staat in de verklaring.

De NPS schrijft ook, dat zij samen met haar politieke partners in de combinatie V7 deze principes steeds zal uitdragen. 'Samen met de overige afdelingen en structuren van de partij blijven wij steeds met elkaar in contact en zullen via geëigende kanalen de media steeds informeren en op de hoogte houden van standpunten en de richting die de partijen opgaan naar de verkiezingen.'

Van Coblijn laat in een reactie weten, dat hij zich sterk maakt voor een gedragscode die voor alle politieke partijen moet gelden, dus ook voor V7. Hij vindt dat het om een principiële zaak gaat dat politici een gedragscode met elkaar afspreken.

Het concept dat Van Coblijn zou indienen, is nog niet een definitieve code. 'Er moet nog verder met elkaar hierover gediscussieerd worden', zegt de politicus. Het is nog niet besproken met de afdeling Paramaribo. 'Ik zal doorgaan om de achterban en het hele volk uit te leggen waarom politici zich moeten houden aan ethische regels. Het is belangrijk om het geloof van de kiezer in de politiek te herstellen.'