vrijdag 6 februari 2015

EBS gaat zondag 8 februari wellicht over tot 'loadshedding'

Nieuw 161 kV-netwerk Tout Lui Faut-Menkendam wordt aangesloten op bestaand net


De NV Energiebedrijven Suriname zal komende zondag voorbereidingen treffen om het nieuwe 161 kV netwerk van Tout Lui Faut –Menkendam aan te sluiten op het bestaande net. Het gevolg is dat de 161 kV transmissielijnen van Paranam naar het onderstation Menkendam van zes uur 's morgens tot vijf uur 's middags spanningsloos wordt gemaakt. Dat meldt het bedrijf vandaag, vrijdag 6 februari 2015, in een persbericht.

Om het ongerief van de uitschakeling te minimaliseren, is gekozen om de werkzaamheden op een zondag uit te voeren. Gedurende de uitschakeling zal niet de volledige opwekcapaciteit van Suralco benut kunnen worden.

Het verzorgingsgebied van Paramaribo en omstreken zal voor het grootste deel gevoed worden door de opwekeenheden van de EBS en Staatsolie. Als alles goed verloopt, hoeft de EBS niet te loadshedden.

Maar, de EBS zal bij onvoorziene omstandigheden toch gebieden bij toerbeurt moeten uitschakelen. In dat geval zal er volgens een vooraf opgestelde lijst gebieden worden gewerkt. Gebieden die afgeschakeld worden, zullen niet langer dan drie uren verstoken zijn van energie.

De EBS doet een beroep op de verbruikers om extra zuinig om te gaan met de beschikbare energie. Als de belasting laag blijft, is het niet nodig om te loadshedden.

Districtscommissaris en 'Boutist' Pollack nog steeds NPS-lid

Pollack verschijnt op NDP-podia, maar beweert geen NDP'er te zijn


Hoewel hij onlangs publiekelijk zijn affiniteit met de NDP heeft betuigd, is districtscommissaris Remy Pollack formeel nog steeds lid van de Nationale Partij Suriname (NPS). NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt vandaag, vrijdag 6 februari 2015, in de Ware Tijd, dat de ex-secretaris van de partij zijn lidmaatschap formeel nog niet heeft opgezegd. 

'De heer Pollack heeft in alle gesprekken met mij aangegeven NPS'er te zijn en te blijven, maar informeel zien we hem andere dingen doen dan wat een lid van de NPS niet zou doen en dat is op het podium verschijnen van de NDP', zegt Rusland, die verder laat weten dat de partij haar eigen conclusie daaruit trekt.

Rusland stelt, dat in dergelijke gevallen een lid geroyeerd kan worden. Maar, de partij laat de keuze over het lidmaatschap uiteindelijk aan de betreffende persoon zelf over.

Hij zegt dat Pollack nog steeds welkom is als hij dat wenst. 'Elke Surinamer, ongeacht bij welke partij je in het verleden bent geweest, mag zich aansluiten wanneer hij zich geroepen voelt.' 

Pollack liet eerder via de media weten dat hij een Boutist is en geen NDP'er. Hij was vandaag niet bereikbaar voor de redactie van de Ware Tijd voor een reactie.

Assemblee maandag 9 februari bijeen in vergadering

Voor behandeling gereed zijnde wetten op agenda


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft voor komende maandag vanaf tien uur 's morgens een openbare vergadering uitgeschreven. Het gaat om de voortzetting van de vergadering van donderdag 22 januari.

Na 1 oktober kon de volksvertegenwoordiger pas op 22 januari weer vergaderen. Eerder openbare vergaderingen konden geen doorgang vinden, omdat er telkenmale door politici geen quorum werd verleend.

Na consultaties met verschillende fracties, was het besluit van Nieuw Suriname om mee te werken aan de vergadering doorslaggevend.

Tijdens de laatste openbare vergadering kwamen de ontwerpwetten Loterijbelasting en Advocatenwet aan de orde geweest in eerste ronde. De door de oppositie gewraakte ontwerpwet Constitutioneel Hof, waartegen principiële bezwaren zijn, werd aangehouden. Simons heeft alle wetten die klaar zijn voor behandeling maandag op de agenda gebracht.

Ruim de helft van De Nationale Assemblee heeft Simons in een brief gevraagd om te starten met de begrotingsbehandeling van 2015. Die vergadering is echter nog niet vastgesteld.

Add caption

Pand aan Louiselaan ontruimd en afgebroken in opdracht procureur-generaal

Pand en bewoner zorgden voor stank, ongedierte en onhygiënische toestand


Het pand Louiselaan 65 in Paramaribo is vandaag, vrijdag 6 februari 2015, in opdracht van de procureur-generaal ontruimd en meteen afgebroken. Buurtbewoners klaagden over stank, ongedierte en de onhygiënische toestand, die ontwikkeld wordt door de bewoner van het huis, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Paramaribo-Noordoost.

De omwonenden zijn opgelucht, omdat zij steeds weer moesten klagen bij verschillende instanties. De bewoner van het huis stoorde zich volgens hen aan niets en verzamelde iedere keer weer oude spullen op het adres en ging soms over tot brandstichting.

De politie heeft hem afgevoerd, omdat hij flink tekeer ging tijdens de ontruiming vandaag.

Districtscommissaris Jerry Miranda heeft de ontruiming uitgevoerd in zijn hoedanigheid van hulpofficier van Justitie. Verschillende vertegenwoordigers van overheidsinstanties, zoals de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het districtscommissariaat, het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de politie waren aanwezig.

De buurtbewoners hopen dat de plaats onderhouden blijft, omdat het niet de eerste keer is dat dit perceel is ontruimd. De eigenaar van het perceel is volgens onderzoek niet in Suriname.

De Amigoe: Advocatenkantoor HBN Law op Curaçao eet van twee walletjes

Advocatenkantoor adviseert niet alleen, maar wordt ook betrokken bij formulering beleid ministerie


Dat advocatenkantoor HBN Law op Curaçao in de afgelopen jaren regelmatig juridisch advies heeft geleverd en nog levert aan het VVRP-ministerie (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning), blijkt zich niet te beperken tot een adviserende rol. Het advocatenkantoor wordt regelmatig in de gelegenheid gesteld om zich, in opdracht van het ministerie, te mengen in de formulering van beleid en zelfs de formulering van landelijke wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening en planning. Het kantoor behartigt ook de belangen van grootgrondbezitters en bedrijven die rechtszaken tegen hetzelfde ministerie voeren. Voornoemde wijze van zakendoen wordt als belangenverstrengeling gezien, aldus bericht de Amigoe vrijdag 6 februari 2015.
 
De bevestiging, dat de HBN Law-advocate Marcha Woudstra ook een bijdrage heeft geleverd aan de formulering van nieuwe landelijke wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en planning, kwam van VVRP-minister Earl Balborda (PNP). De bijdrage werd door de advocate geleverd binnen een driekoppige commissie, die door het ministerie belast is met deze taak. Ook blijkt dezelfde advocate recentelijk ook door het ministerie te zijn aangetrokken om een ‘integraal plan’ uit te werken voor de aanpak van vervallen monumentale panden in de binnenstad. Dit kwam ter sprake tijdens een interview met de minister naar aanleiding van het reeds ingezette noodherstel aan 42 panden langs de carnavalsroute.

Dat niet alleen voornoemde panden aanpak behoeven – en dat slechts in de carnavalsperiode – en dat er aandacht moet komen voor alle vervallen monumentale panden in de binnenstad middels een integrale aanpak, stond voor de minister in dit gesprek centraal.

'In de aanloop naar carnaval is er veel aandacht besteed aan vervallen panden langs de route, maar dit probleem behoeft een integrale aanpak. Aangezien mevrouw Woudstra over een grote EOP-expertise beschikt, er op dit vlak weinig expertise op het eiland voorhanden is, en om slagvaardig te werk te gaan, is zij hiervoor gevraagd. In dergelijke kwesties speelt het natuurlijke spanningsveld tussen conservering – wat doorgaans kostbaar is – en economische ontwikkeling een belangrijke rol. Om balans in deze twee zaken te brengen, waarbij ook de terugverdiensten voor de investeerders en eigenaren van monumentale panden meegewogen dienen te worden, is mevrouw Woudstra om haar juridische expertise gevraagd.'

Op de vraag of de advocate ook deel uitmaakt van een driekoppige commissie die belast is met de formulering van de nieuwe wetgeving LROC (Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling Curaçao), stelt de minister: 'Daar heeft mevrouw Woudstra ook een bijdrage aan geleverd.'

Op de constatering dat de handelwijze van het advocatenkantoor als belangenverstrengeling omschreven kan worden, gezien het feit dat het ook grootgrondbezitters zoals de familie Maal – de eigenaren van Oostpunt – vertegenwoordigt, antwoordt de minister als volgt: 'Nogmaals, er is in deze kleine gemeenschap weinig expertise voorhanden en vandaar dat mevrouw Woudstra de opdracht heeft gekregen.'

Op de vraag of de minister op de hoogte is van het feit dat er waarschijnlijk door hetzelfde advocatenkantoor en de advocate, deze week nog, een rechtszaak tegen het VVRP-ministerie en de VVRP-minister is aangespannen namens de Aureos Group Curaçao, luidt het antwoord van de minister als volgt: 'Daar ben ik niet van op de hoogte.'

Advocatenkantoor HBN Law heeft twee bestuursrechtelijke zaken lopen tegen het VVRP-ministerie en de minister daarvan, namens de Aureos Group Curaçao. De groep, die door raadsman Robert Blaauw en Marcha Woudstra wordt vertegenwoordigd, heeft zich in het verleden meermalen bij de regering en nutsbedrijf Aqualectra aangediend als gegadigde voor de ontwikkeling en toepassing van groene energie via windmolens.

Juridische experts wijzen erop dat advocatenkantoren en advocaten behorende tot hetzelfde samenwerkingsverband, er zelf voor dienen te zorgen dat iedere vorm ‘van zelfs een schijn van belangenverstrengeling’ gemeden wordt, dit conform de gedragsregels van de Orde van Advocaten. Zo staat in regel zes van deze gedragsregels onder andere het volgende:

'De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is; De advocaat die gemeend heeft de belangen van twee of meer partijen te kunnen behartigen is verplicht zich geheel uit de zaak terug te trekken zodra een belangenconflict tussen zijn cliënten de juiste behartiging van de belangen van één hunner in gevaar brengt; Het bepaalde in de voorgaande leden geldt ook voor advocaten behorende tot hetzelfde samenwerkingsverband.'

De voornoemde advocaten vertegenwoordigen gezamenlijk ook de familie Maal. Zoals eerder gemeld zijn er in de kwestie Oostpunt reeds eerder vragen gerezen omtrent de belangen van het advocatenkantoor in de voorziening van juridisch advies aan het VVRP-ministerie. Aangezien de advocaten van de familie Maal werkzaam zijn bij het voornoemde advocatenkantoor, dat tevens het VVRP-ministerie van juridisch advies voorziet en zelfs betrokken wordt bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving, is het uitgangspunt dat de belangen niet parallel kunnen lopen. Dit aangezien de familie Maal en de overheid over dit onderwerp al jaren een juridische strijd hebben gevoerd. Ook kan in dergelijke situatie niet worden uitgesloten dat het winstoogmerk van de eigenaren/ ontwikkelaars zal prevaleren, ten koste van de belangen van de overheid en het algemeen belang van de bevolking.

Curaçao krijgt jaarlijks op 8 februari de Dag van het Papiaments

Besluit regering volgt op verzoek docent Papiaments Richard Hooi

Periode  tot 21 februari wordt periode van de moedertaal


De regering van Curaçao heeft besloten om vanaf dit jaar 8 februari te erkennen als de Dag van het Papiaments. Dit laat minister Irene Dick (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, PS) weten in een brief aan Richard Hooi. De brief volgt op een eerder verzoek van docent Papiaments Hooi, beter bekend onder de naam Yerba Seku, aldus de Amigoe vandaag, vrijdag 6 februari 2015.
 
In haar brief aan Hooi stelt Dick, dat de regering al in 2010 haar goedkeuring heeft gegeven aan het beleid voor speciale dagen en periodes op het eiland. Een van de voorwaarden die deel uitmaken van dit beleid is, dat het verzoek minimaal drie maanden van tevoren moet zijn ingediend. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een activiteitenplan om zo meer aandacht aan en informatie over de bewuste dag te kunnen geven.

De minister wijst verder op het belang van het historisch moment en stelt Hooi ervan op de hoogte dat haar ministerie heeft besloten om vanaf 2015 de 8e februari tot Nationale Dag van het Papiaments aan te kondigen. 'Het gaat om een belangrijk feit dat emancipatorische, culturele, folkloristische, sportieve, educatieve en wetenschappelijke waarde heeft.'

Het besluit van de regering gaat verder. De periode van 8 tot 21 februari zal herdacht worden als de periode van de moedertaal. Dit in navolging van het besluit van UNESCO om 2 februari als dag van de moedertaal af te kondigen.

Dick roept Hooi op om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Sector Cultuur en Sport om zo bij te kunnen dragen aan de invulling van deze periode. Op deze manier kan volgens Dick een bijdrage worden geleverd aan de verheffing van ‘onze moedertaal het Papiaments’.

Henk Ramnandanlal (PALU): 'Schaarste aan Amerikaanse dollars is terugkerend fenomeen'

'Oude politieke partijen komen met acties en uitspraken die paniek zaaien in economie'


'Overheid zal komende maanden buikriem strakker moeten aantrekken'


De schaarste aan Amerikaanse dollars is volgens het PALU-Asssembleelid Henk Ramnandanlal een terugkerend fenomeen waarmee ook de regering VenetiaanSardjoe te maken heeft gehad. Dat stelt hij vandaag, vrijdag 6 februari 2015, in het Dagblad Suriname.

'De regering Venetiaan III had in 2010 ook te maken met een Surinaamse dollar onder druk, schaarste aan Amerikaanse dollars en achterstallige betalingen. De oorzaak van deze problemen gaan we alleen oplossen als zowel de oppositie als de coalitie beseft, dat er politieke eenheid nodig is voor het oplossen van dit probleem en voor het plegen van de noodzakelijke hervormingen in de financiële huishouding. Het heeft geen nut om de oude lijn van de oppositie aan te houden, van kritiek leveren zonder het aandragen van oplossingen. We weten ook dat de oude politieke partijen niet zullen schromen om met acties en uitspraken te komen die nog meer paniek zullen zaaien in de Surinaamse economie, denkende dat ze de regering het moeilijk zullen maken, maar ondertussen erg veel schade berokkenen aan de Surinaamse economie.'

'Dat nu ook deze regering tegen het probleem van een schaarste aan dollars aankijkt, komt omdat de reeds gepleegde hervormingen door deze regering kennelijk niet voldoende zijn. Onder andere door kritiek vanuit de PALU is een evaluatie geweest van het financieel systeem van de Surinaamse overheid door De Nationale Assemblee. Vervolgens is een nieuw financieel systeem ingevoerd door de Surinaamse regering. De nieuwe, veel nauwkeurigere, manier van begroten en een efficiëntere wijze van bestedingen, zullen pas kunnen worden doorgevoerd op basis van een nieuwe comptabiliteitswet. En die nieuwe wet heeft het parlement nog niet bereikt. Ook de hervormingen van de Surinaamse economie om de afhankelijkheid van de mijnbouw te doorbreken, zijn kennelijk onvoldoende op gang gekomen. Er is wel meer geld begroot voor het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om de agrarische productie te stimuleren, weer op basis van argumenten aangevoerd vanuit de PALU, maar de meer-investeringen waren onvoldoende om de genoemde eenzijdige afhankelijkheid van de mijnbouw te doorbreken.'

'Bovendien hebben we nu te maken met een internationale economische oorlog, waarbij de olieprijs duidelijk is gemanipuleerd naar een dieptepunt. Ook de goudprijs is omlaag gegaan met meer dan 25%. Hierdoor heeft Suriname nu tijdelijk te maken met minder dollarinkomsten. De verwachtingen zijn, dat deze lage prijzen later dit jaar zullen aantrekken. Ook is de verwachting, dat met het in productie komen van de nieuwe Staatsolie raffinaderij, er minder vraag zal zijn naar dollars doordat er minder olie van buiten geïmporteerd zal worden. Voorts is Newmont bezig met het plegen van investeringen in een nieuwe goudmijn die in 2016 in productie zal komen. Door deze ontwikkelingen is het verwachtbaar dat de dollarschaarste niet lang zal duren. We zullen voor een duurzame oplossing van dit probleem de ingezette hervormingen moeten voortzetten. De Surinaamse overheid zal in elk geval voor de komende maanden de buikriem strakker moeten aantrekken', aldus Ramnandanlal.

Districtscommissaris Jiawan slachtoffer steunverlening van zijn vader Pahlad aan VHP en V7

Jiawan draagt districtscommissariaat Para 9 februari over aan Doebay

President Bouterse heeft Jiawan in gesprek officieel geïnformeerd


Rawien Jiawan, districtscommissaris van Saramacca en oud-districtscommissaris van Wanica, heeft vandaag, vrijdag 6 februari 2015, van president Desi Bouterse in een persoonlijk onderhoud officieel vernomen dat hij vervangen wordt. Jiawan zal maandag om tien uur 's morgens op het districtscommissariaat Saramacca zaken overdragen aan zijn opvolger Laksmienarain Doebay, aldus Starnieuws.

Jiawan zegt. dat hij de president tal van zaken heeft kunnen toelichten. Bij zijn aankomst te Saramacca in april vorig jaar, trof hij een grote schuld aan, die hij inmiddels heeft weggewerkt. 'Ik laat een schuldvrije districtscommissariaat achter. Verder heb ik nette kantoorruimtes, een moderne multifunctionele zaal en een bijzondere vergaderzaal achtergelaten. In die korte periode heb ik keihard gewerkt en ik blik zeer tevreden terug.'

Starnieuws bericht 'van betrouwbare bronnen' te hebben vernomen, dat de overstap van vader Charles Pahlad naar de VHP (V7) zijn zoon fataal is geworden. Hij zou niet meer betrouwbaar overkomen en wordt gezien als een VHP-gelieerde.

NDP-Assembleelid Pahlad, die een prominent partijlid was, is blij dat het eindelijk zover is. 'A moro bigi hebi den puru fu mi. Nu is die jongen helemaal vrij. Leven in onzekerheid is erg en demotiverend', aldus Pahlad.

Hij stelt, dat zijn zoon nu de ruimte heeft om alles op papier te zetten en te evalueren. 'Hij kan de goede zaken meenemen en de minder goede nog een keer bekijken. Hij kan nu helder nagaan hoe bepaalde zaken gecorrigeerd zouden moeten worden.' 

Zelfcorrectie noemt Pahlad een van de beste pilaren voor verbetering. Pahlad beweert, dat hij allang voorbereid was op dit moment. 'Vroeg of laat zouden zij zich wreken op mijn zoon. En ik ben blij dat vandaag de knoopt is doorgehakt.'

Jiawan werd op 29 januari 2011 door Bouterse geïnstalleerd als districtscommissaris van Wanica. Bij de installatie op het districtscommissariaat te Wanica zei Bouterse toen, dat Jiawan uit goed hout is gesneden en dat hij een goede opvoeding heeft gehad. Hij geloofde erin dat de nieuwe jonge distrctscommissaris in staat zou zijn om de zware job die op zijn schouders rust, succesvol uit te voeren. De president benadrukte dat de districtscommissaris zonder onderscheid van ras, geloof of politieke kleur zijn werk zou doen.

In april 2014 werd hij gereshuffeld en geplaatst te Saramacca. Nu is hij ter beschikking van de overheid, het ministerie van Regionale Ontwikkeling, gesteld.

Doekhie (NDP): 'NDP heeft mij en stonfutu's nooit in de steek gelaten'

'Zelfs president beslist niet wat er in Nickerie zal gebeuren'

'De NDP blijft alert'


Het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie zegt vandaag, vrijdag 6 februari 2015, in het Dagblad Suriname dat de berichten over zijn ontevredenheid binnen de Nationale Democratische Partij (NDP) onwaarheden zijn. ‘De NDP heeft mij en de stonfutu’s nooit in de steek gelaten. Het is juist de partij die ervoor zorg heeft gedragen dat ik vandaag de dag benoemd ben tot ‘de politieke leider’van Nickerie’, stelt de parlementariër. 

Doekhie zegt dat zowel hij, minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken als andere NDP stonfutu’s, in welke regeringsperiode dan ook, de nodige steun hebben gehad. Hijzelf heeft het niet, zoals eerder beweerd werd, met zijn karig districtscommissaris-salaris moeten doen. Door zijn harde werk in de afgelopen jaren heeft hij dusdanig weten op te klimmen, dat zijn inkomsten niet meer afhankelijk zijn van de politiek.

De NDP-politicus beweert, dat hij op dit moment de man van de NDP in Nickerie is. ‘Zelfs de president beslist niet wat er in Nickerie zal gebeuren. Ik ben heel trots op mezelf over alles wat ik heb. Binnen de gelederen van de partij ben ik eens ook presidentskandidaat geworden. Al die stonfutu’s hebben behoorlijk gehad en wij allen zijn tevreden.’

Doekhie zegt dat hij bij de aanvang van deze regering in 2010 de mogelijkheid kreeg aangeboden om een ministerspost te bekleden. Hij koos echter herhaaldelijk voor het parlementaire werk, omdat hij hierdoor dichter bij het volk kon zijn. De relatie met president Desi Bouterse beschrijft hij als heel goed. Volgens hem kan hij alles met het staatshoofd bespreken. ‘Mi nanga a mang na tu mati’, stelt Doekhie.

De politieke partij DNP bestond uit NDP’ers die zich destijds afsplitsten van de moederpartij om hun eigen partij te gaan vormen. Eén van de oprichters van DNP was Jules Wijdenbosch, die gedurende enkele jaren president van Suriname is geweest. Na enige tijd werd de partij ontbonden en keerden de meesten terug naar de NDP. Enkele van de ‘verloren zonen’ die weer huiswaarts keerden, zijn Melvin Linscheer, Andy Rusland, Errol Alibux en Etienne Boerenveen. Zij werden door NDP-voorzitter Bouterse met open armen ontvangen en elk van hen kreeg een gewaardeerde positie. Ook de gewezen BVD’ers die zich aansloten bij de NDP, kregen allen goede posten. Ondanks het feit dat Wijdenbosch Bouterse had ontslagen, nadat hij hem eerst tot staatsadviseur had benoemd, heeft Bouterse hem op zijn beurt tot raadsadviseur gemaakt toen hij aan de macht kwam.

Volgens berichten vragen enkele trouwe NDP’ers zich af wanneer het hun beurt zal zijn om die posities te bekleden en wanneer de president naar hun zal luisteren. Zij begrijpen niet waarom de partijvoorzitter nu luistert naar mensen die in hun ogen ‘verraders’ zijn. Het gaat om mensen die, zo menen zij, de partij de rug hebben toegekeerd om achteraf terug te komen.

Doekhie zegt dat een ieder, zoals beloofd, is geaccommodeerd. Het zijn volgens hem de mensen van de oppositionele partijen die onnodig tweedracht binnen de partij willen zaaien. ‘De NDP blijft alert’, aldus Doekhie.

Reshuffling districtscommissarissen gaat door: districtssecretaris Grauwde te Para wordt districtscommissaris

Grauwde van secretaris tot commissaris dPara. (Bron foto: commissariaat Para)
Van Paramaribo-Noordoost afkomstig Kasto voelt zich 'niet zo happy' in Para

Beëdiging districtscommissarissen tot voorzitter districtshoofdstembureau uitgesteld


Districtssecretaris Eric Grauwde van Para wordt benoemd tot districtscommissaris (dc) in dit district. Starnieuws schrijft vanmiddag, vrijdag 6 februari 2015,  dat Grauwde de plaats zal innemen van Mohamad Kasto, die overigens ruim twee weken met ziekteverlof is. 

De dc's zouden vandaag beëdigd worden tot voorzitter van het hoofdstembureau in het district. De beëdiging is echter tot nader order uitgesteld vanwege de ontheffing van Rawien Jiawan als dc van Saramacca en de benoeming van Grauwde.

Kasto kreeg eind november vorig jaar te horen, dat hij zijn post te Paramaribo-Noordoost moest verruilen voor Para. Hij zei met frisse moed te beginnen in Para, waar partijgenoot Jerry Miranda de scepter had gezwaaid. Kasto bleek achteraf, volgens Starnieuws, 'toch niet zo happy te zijn' op zijn nieuwe post. Hij zal ter beschikking blijven van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

Grauwde, die 24 februari 55 jaar wordt, trad in 1980 van de overheid. Hij heeft zes jaren bij het Nationaal Leger gewerkt en is in de bestuursdienst van het ministerie van Regionale Ontwikkeling getreden in 1987.

Grauwde begon zijn loopbaan op het commissariaat van Wanica en heeft van 1992 tot 2011 gewerkt te Paramaribo-Noordoost. Hij werd met de komst van Miranda sinds 2011 geplaatst in Para. Grauwde is als onderbestuursopzichter begonnen bij de bestuursdienst. Nadat hij alle rangen van de bestuursdienst had doorlopen, werd hij in 1999 beëdigd tot districtssecretaris. Hij dient nu veertien jaren in die rang en werkt inmiddels al 35 jaren bij de overheid.

Jongen (15) gooit met steen achterruit vuilniswagen kapot

Ouders weigeren voor kosten op te dragen: jongen opgesloten in Opa Doeli


De politie van Latour heeft deze week een 15-jarige jongen in verzekering gesteld, omdat hij de achterruit van een vuilniswagen aan diggelen had gegooid met een steen in de Ramonweg, een zijstraat van de Ephraimzegenweg. Dat bericht het Dagblad Suriname vrijdag 6 februari 2015.

De politie liet de verdachte en zijn ouders op het politiebureau komen. Omdat de ouders niet bereid waren om voor de kosten op te draaien, achtte het Openbaar Ministerie het nodig om de 15-jarige O.P. in te sluiten.

Hangende het verdere onderzoek blijft de jeugdige opgesloten in het jeugd doorgangscentrum Opa Doeli.

Drie ton truck van NDP-Assembleelid Jabini gebruikt voor transport gestolen hout

Gearresteerde chauffeur truck reed nu en dan ladingen voor politicus naar binnenland


Een drie ton pick-up, die gisterochtend werd ingezet voor het transporteren van gestolen hout, is door de politie van het bureau De Nieuwe Grond in beslag genomen. Dit voertuig blijkt eigendom te zijn van het NDP-Assembleelid Hugo Jabini, zo bericht vandaag, vrijdag 6 februari 2015, het Dagblad Suriname.

De politie ontving rond vier uur 's morgens een melding over een diefstal bij een houtbedrijf aan de Abigaelslustweg. De politie ging erop af en trof een pick-up aan geladen met hout.

Van vier verdachten zagen twee kans te vluchten. De bestuurder en een helper konden werden aangehouden. De 37-jarige bestuurder H.K. en de 18-jarige helper J.Z. zijn hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.

In een gesprek met de krant zegt Jabini, dat hij vanaf de eerste dag de contactsleutel aan de bestuurder had overhandigd. H.K. had die truck bij zich en reed af en toe ladingen voor Jabini naar het binnenland.

De parlementariër zegt dat hij geen kennis droeg van het handelen van de verdachte en het strafbare feit. ‘Ik ga naar het politiebureau om mijn wagen, na afstemming met de politie en het Openbaar Ministerie, af te halen’, aldus Jabini.

Hij zegt verder de verdachte man te hebben geholpen om in zijn levensonderhoud te voorzien. De politie werkt aan de aanhouding van de twee voortvluchtige verdachten. Ook de helers worden nog gezocht.

Gloria Lie Kwie Sjoe wil met DOE bijdrage leveren voor het kind en de alleenstaande moeder

Lie Kwie Sjoe wil Carl Breeveld bijstaan in zijn 'pro-Surinaamse houding'


Tien nieuwe politieke kernen zullen in februari en maart in het district Wanica worden geopend door Gloria Lie Kwie Sjoe namens de politieke partij DOE. De bekende kinderwerkster Lie Kwie Sjoe is dit jaar officieel toegetreden tot de politiek om voornamelijk via de actieve politiek te pleiten voor gelijkwaardige behandeling van de noden van kinderen en kwetsbare vrouwen, waaronder alleenstaande moeders, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 6 februari 2015.

Volgens Lie Kwie Sjoe gaat het economisch beter met Suriname, maar er vloeien te weinig van de voordelen terug naar de jeugd. Volgens haar moet armoede worden bestreden met de inkomsten van het land. Er komen nog steeds te grote klassen voor op de meeste scholen, terwijl jongvolwassenen nog steeds moeilijk aan een stuk grond kunnen komen.

‘Er moet meer geïnvesteerd worden in onze kinderen en alleenstaande moeders. Verder moeten er goedkope leningen komen voor kleine ondernemers, onder wie vrouwen’, aldus Lie Kwie Sjoe.

Zij heeft tot nu toe het kinderwerk van Stichting Weid mijn Lammeren (WML) met plezier gedaan. ‘Ik ben persoonlijk in een fase van mijn leven beland, waar ik met medewerking van mijn man en kinderen de keus kan maken om via de politiek een bijdrage te leveren voor het kind op macroniveau. Nu is mijn jongste zoon al 17 en bij WML heb ik het werk in handen gelaten van betrouwbare coördinatoren. Mijn keus heb ik besproken met alle medewerkers’, zegt Lie Kwie Sjoe.

Ze heeft voor DOE gekozen om politicus Carl Breeveld bij te staan in zijn ‘pro-Surinaamse houding’. ‘Ik wil niet gaan uitschelden en anticoalitie of -oppositie werken, maar meer kijken naar de voordelen van het land.’

Lie Kwie Sjoe kan nog niet zeggen of ze kandidaat wordt voor De Nationale Assemblee.

Leerlingen Het Noordik uit Vriezenveen doneren 14 laptops en boeken aan school te Washabo

(Bron foto: BIC Apoera)
Leerlingen scholengemeenschap in Vriezenveen steunen onderwijs in Washabo


Acht leerlingen uit klas 4 van scholengemeenschap Het Noordik in Vriezenveen (provincie Overijssel), onder begeleiding van de docenten Peter Greven en Harriet Braak, hebben gisteren 14 laptops en 41 dozen met boeken gedoneerd aan de leerlingen van de st. Thomas Moreschool te Washabo. Dat bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Apoera vandaag, vrijdag 6 februari 2015.

De Nederlandse leerlingen maken deel uit van een speciaal project binnen de school, waarin  Nederlandse examenstudenten van het voortgezet onderwijs de kans krijgen verantwoordelijk bezig te zijn.

(Bron foto: Het Noordik)
De voorbereidingen voor de reis naar Suriname begonnen al in april. Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen, zijn de leerlingen druk in touw geweest, zo is te lezen op de website van de school. Zo werd bijvoorbeeld een benefietdiner georganiseerd, werden lezingen bij serviceclubs verzorgd en zochten ze sponsoren.

Het team bestaat uit Marysa Abbink, Nadine Altena, Hilde Beekman, Evely Kottier, Lisa Kütter, Roel van den Bosch, Maximiliaan Friesacher en Tom Hubers. De groep vertrok op 31 januari en keert 8 februari terug.

Dagblad Suriname: Districtscommissaris Jiawan van Saramacca wordt waarschijnlijk spoedig vervangen

Oud-districtscommissaris Doebay uit Nickerie zou als opvolger in beeld zijn

RO-minister Betterson weet niets van vervanging


Districtscommissaris Rawien Jiawan van Saramacca zal naar alle waarschijnlijkheid komende week vervangen worden. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 6 februari 2015, te hebben vernomen van welingelichte bronnen. Volgens verkregen informatie zal de vervanging komende week maandag moeten plaatsvinden en zal de opvolger geen onbekende zijn. 

Gesuggereerd wordt dat ex-districtscommissaris Lakshminarain Doebay uit Nickerie het roer in Saramacca zal overnemen. Doebay moest een jaar na het aanvaarden van de post in Nickerie in 2011 aftreden. Hij werd aangeklaagd wegens ernstige mishandeling en werd op den duur hiervoor door de rechter veroordeeld. 

Jiawan zegt in een reactie, dat hij op dit moment niet op de hoogte is van mogelijke ‘reshuffling’ op posten van districtscommissarissen. Indien dat zo zou zijn, zou hij dit van de minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson, moeten horen.

Ook Betterson ontkent iets hierover te weten. ‘Indien zoiets aan de orde zou zijn, zou ik als RO-minister op de hoogte zijn. Ik kan u op dit moment zeggen dat ik er niets van af weet.'

Jiawan is zoon van Assembleelid Charles Pahlad, die onlangs besloten heeft om de regerende Nationale Democratische Partij (NDP) de rug toe te keren. Pahlad beweerde toen dat hij nooit iets van de regering heeft ontvangen en daagde de partij uit om hem van de partij te royeren.

De vervanging van Jiawan zou mogelijk, aldus het Dagblad Suriname, een trap zijn aan de schenen van het 72-jarige Assembleelid. Jiawan werd al in april 2014 van zijn oorspronkelijke post in Wanica verplaatst naar Saramacca. De deken van districtscommissarissen, Roline Samsoedien, zit nu op het districtscommissariaat Wanica. Jiawan noemde deze reshuffling een uitdaging. ‘Saramacca is meer een landbouwdistrict en ik moet mij snel oriënteren om aan de slag te kunnen gaan’, zei hij toen.

Reeds lang voor de reshuffling van 2014 deden geruchten de ronde dat  Jiawan op de schopstoel zat. Hij zou niet gewillig zijn de NDP te accommoderen in Wanica en de NDP verloor zienderogen aanhang in dit district. Toen werd zijn vader Pahlad weggehaald als NDP-coördinator van Wanica.

Starnieuws bericht vanmiddag te hebben vernomen, dat het besluit om Jiawan te vervangen woensdagavond zou zijn genomen door president Desi Bouterse. Volgens de nieuwswebsite wordt Jiawan vandaag officieel op de hoogte gesteld....

Inheems Parlement schrijft geschiedenis in Panama

(Bron foto: parlement van Panama)
Uniek Inheems Parlement is de stem van de inheemsen in Latijns-Amerika

Parlement tekent samenwerkingsovereenkomst met parlementen Zuid- en Midden-Amerikaanse landen


Het Inheems Parlement van Amerika (PIA, Indigenous Parliament of America) hield deze week haar 15e sessie in Panama, een belangrijke mijlpaal voor dit parlement dat de stem is voor inheemsen in de regio. Dat bericht vandaag, vrijdag 6 februari 2015, de Venezolaanse omroep TeleSUR.

'De PIA symboliseert het platform waaruit het geluid steeds luider en duidelijker is te horen van de inheemsen op dit continent', zei Adolfo Valderrama, voorzitter van het Panamese parlement en gastheer van de vergaderingen van het Inheems Parlement. 'Het is tegelijkertijd een instrument voor de inheemsen in hun strijd voor de realisatie van legitieme eisen.'

'We schrijven geschiedenis door vertegenwoordigers van diverse inheemse groepen samen te brengen om elkaar te inspireren', sprak Valderrama bij de opening van de bijeenkomsten deze week.

Tijdens deze sessie in Panama tekende het Inheems Parlement van Amerika samenwerkingsovereenkomsten met de parlementen van landen in Zuid- en Midden-Amerika.

Ter gelegenheid van de ondertekening van deze overeenkomsten zei de voorzitter van het Latijns Amerikaanse Parlement Elias Castillo: 'Ik ben er zeker van, dat de ondertekening van deze overeenkomst niet alleen het contact tussen het Latijns Amerikaanse Parlement en het Inheems Parlement van Amerika zal versterken, maar het zal ook bijdragen aan het toewerken naar onze gezamenlijke doelen.'

Het Inheems Parlement van Amerika werd in augustus 1987 in Panama opgericht.

In het Inheems Parlement zijn vertegenwoordigd inheemsen uit Argentinië, Bolivia, Brazilië, Canada, Colombia, Chili, Ecuador, El Salvador, de VS, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela....

(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUR, Venezuela)

Lage waterstand Nanizwamp zorgt voor problemen voor rijstsector Nickerie

Voorzitter SPBA wijst op problemen brandstoflevering aan OWMCP voor Wakay-pompen


Het nijpend tekort aan water in de Nanizwamp nekt de rijstsector in Nickerie. Door de lage waterstand in deze zwamp, kunnen boeren hun arealen niet bevloeien via de normale manier van doen, middels zwaartekracht, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 6 februari 2015.

'De waterstand in de zwamp is op het laagst dit seizoen, het staat op 1.50 Nationaal Surinaams Peil (NSP)', zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA).

Volgens Oemraw heeft de geringe neerslag van de afgelopen dagen ook niet kunnen zorgen dat het waterpeil in de zwamp op een redelijk niveau is gebleven. Hij weet dat het Overliggend Waterschap- Multiple-purpose Corantijn Project (OWMCP) door de brandstofvoorraad heen is en daardoor genoodzaakt was de pompen in Wakay stil te leggen.

De SPBA-voorzitter stelt, dat zestig tot zeventig procent van de inzaai momenteel in bloei staat en dat het dringend water nodig heeft. Oemraw zegt verder, dat dit de tweede keer op rij is dat er problemen zijn met de levering van brandstof aan het OWMCP. Eind december 2014 was de organisatie ook al door de voorraad brandstof heen.

Richenell Small, directeur van het OWMCP, zegt dat de leverancier gisteren weer honderdduizend liter brandstof heeft geleverd en verwacht dat de situatie binnen enkele dagen zal normaliseren.

Venezolaanse bejaarde (85) op Schiphol gepakt met 7.5 kilo cocaïne in koffer

Venezolaanse opa kwam uit Aruba


Een 85-jarige man is op Schiphol opgepakt op verdenking van drugssmokkel. De man uit Venezuela had een koffer bij zich met een dubbele bodem, waaronder 7,5 kilo cocaïne verstopt lag. Dat bericht vandaag, vrijdag 6 februari 2015, onder andere de Telegraaf.
 
De Koninklijke Marechaussee liet vandaag weten, dat de man woensdag werd opgepakt na een bagagecontrole door de douane.

De bejaarde man kwam uit Aruba via Zuid-Amerika. Hij moet vandaag voor de rechter-commissaris verschijnen.
De straatwaarde van een kilo cocaïne is ongeveer 50.000 euro.

Curaçao plaatst vanaf juni camera's bij verkeerslichten

Camera's worden op het hele eiland geplaatst

Toezicht op naleving verkeersregels wordt aangescherpt


Vanaf juni worden op Curaçao camera’s bij verkeerslichten geplaatst om te controleren of weggebruikers zich aan de verkeersregels houden. Dat heeft minister Navarro van Justitie gisteren bekendgemaakt in de commissievergadering van de Staten over verkeersveiligheid, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 6 februari 2015.

De bedoeling is om de camera’s over het hele eiland te plaatsen bij de lichten. Navarro benadrukte, dat sinds de nieuwe inrichting van het korps, alle agenten voortaan een ‘raspataak’ hebben. Een paar decennia geleden had de lokale politie een zogeheten Raspateam dat speciaal bedoeld was om verkeersovertredingen te beboeten.

Alle patrouilles en agenten hebben de instructie om streng op te letten of er verkeersovertredingen worden begaan. In de nieuwe 16 politiewagens is het door software en tablets aan boord gemakkelijk om na te gaan of iemand zijn belasting heeft betaald, of de auto verzekerd is en of de wagen de keuring doorkwam, zo lichtte Navarro toe.

In dezelfde commissievergadering had minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning eerder verklaard, dat er op het eiland 85.000 auto’s in omloop zijn. Bij twintig procent daarvan ontbreekt het aan de geldige papieren.

Minister Navarro stelde dat het probleem van de verkeersveiligheid via de ministeries van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, het ministerie van Balborda en Justitie wordt aangepakt, een zogeheten interministeriële aanpak. De aanwezige Statenleden hadden een voorkeur voor een nationaal plan en een nationaal platform.

De minister maakte ook bekend dat het in de toekomst mogelijk wordt om de auto’s in beslag te ne- men van mensen die zich schuldig maken aan ‘fever’. 'De auto wordt in beslag genomen, geplet en dan krijgt de eigenaar een vierkant pakketje thuis afgeleverd', aldus Navarro

Ministerie van SOAW op Curaçao gaat jongeren aan een baan helpen

(Bron foto: KBB)
Aannemers en Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven tekenen overeenkomst

Jongeren worden getraind voor baan in de bouw


Eind vorig jaar kondigde minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) op Curaçao het al aan, het ministerie gaat met drie grote organisaties samenwerken om werkzoekende jongeren aan een baan te helpen. In dit project zijn nu de eerste stappen gezet, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 6 februari 2015.

Afgelopen maandag werd in opdracht van SOAW een overeenkomst getekend tussen de Antilliaanse Aannemersvereniging (AAV) en het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) voor de vakinhoudelijke training ‘Constructie Assistent’. Deelnemers zijn een groep jongeren die geregistreerd staan als werkzoekend en graag in de bouw aan de slag willen. Doel van het traject is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het certificaat wordt erkend door de Antilliaanse Aannemersvereniging (AAV).

In de overeenkomst die tussen AAV en KBB is getekend, is vastgelegd dat de kandidaten, die aan het einde van de vakinhoudelijke training met succes het examen hebben afgelegd, een certificaat krijgen uitgereikt waarmee zij bij de aangesloten werkgevers voorrang krijgen als zij solliciteren.

Voorafgaand aan de vakinhoudelijke training hebben alle 25 deelnemers de Caribbean Basic Safety Training gevolgd. Veiligheid is een steeds terugkerend thema. Gedurende het gehele traject wordt de groep begeleid door medewerkers van Etica, die vooral aandacht besteden aan de sociale vaardigheden en persoonlijke voorbereiding om weer aan het werk te gaan. De praktijkgerichte training die vier weken duurt, is in samenwerking met de r.-k. MTS vorm gegeven, tevens is daar de leslocatie. Elke dag van de week is er les, op vrijdag worden praktijkexcursies georganiseerd. De bouwplaatsen die dan bezocht worden, zijn van Betonbouw, Ballast Nedam, Betonindustrie Brievengat en Bouwbedrijf Willemstad Curaçao.

Dankzij de inzet van alle partijen, het vertrouwen door werkgevers en de deskundige begeleiding is het enthousiasme van de groep groot. De hoop is dan ook dat alle deelnemers uiteindelijk werk zullen vinden bij lokale aannemers of een van de grote bouwprojecten op Curaçao.

Betrokken partijen zijn Usona, SOAW, AAV, r.-k. MTS, Etica, BPO en docenten en excursiebedrijven. De verwachting is dat eind van deze maand de certificaten kunnen worden uitgereikt. Neem voor meer informatie contact op met KBB via telefoonnummer 8402777 of via swindster@kbbcuracao.com

Directeur Nationale Loterij Suriname hekelt illegale loterijen en niet optreden politie

Directeur Hooghart: 'De politie treedt niet op. De korpschef doet niets eraan'

Suribet en Tropicana Hotel & Casino zouden zich schuldig maken aan illegale loterijen


Er zijn volgens de directeur van de Nationale Loterij Suriname (NLS) Desiré Hooghart, heel wat loterijbedrijven- en organisaties, die zich niet houden aan de voorwaarden van geldloterijen. 'Zij die zich niet houden aan de voorwaarden, doen dan illegale loterijen', aldus Hooghart in De West van gisteravond, donderdag 5 februari 2015.

Hij gaf als voorbeeld Suribet en Tropicana Hotel & Casino, waar illegale loterijen zouden plaatsvinden. Bij Suribet komt het al geruime tijd voor dat er geldloterijen plaatsvinden zonder controle van de NLS. Suribet houdt zich volgens Hooghart niet aan de vergunningsvoorwaarden.

Alle loterijtrekkingen moeten volgens procedure bij de NLS plaatsvinden. Indien de loterijinstelling van plaats wenst af te wijken, dan heeft de directie van de NLS de bevoegdheid om toestemming te geven. Daarnaast is de NLS bevoegd om bij alle trekkingen aanwezig te zijn om erop toe te zien dat de technische controle op de juiste wijze geschiedt. In dit geval geschiedt de controle van de trekking bij Suribet alleen onder aanwezigheid van de politie. Voor de technische controle is niemand aanwezig.

'Sinds afkondiging van de Wet Kansspelen (gamingboard), krijgt de NLS het gevoel alsof zij niet zoveel invloed of zeggenschap meer heeft op geldloterijen.' Hooghart eist dat alle geldtrekkingen volgens de regels verlopen.

Er zijn waarschuwingsbrieven van zowel de NLS als het ministerie van Justitie en Politie gericht aan de voorgenoemde instellingen, maar er wordt geen gehoor gegeven.

Na heel wat waarschuwingen, hebben de NLS en Justitie en Politie ook brieven gericht aan de procureur-generaal, waarin wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen naar een geldloterij, die in het Tropicana Hotel & Casino is gehouden gedurende de periode 23 tot en met 25 november 2014. Dit verzoek werd gedaan, omdat het controle-orgaan, het Instituut Toezicht Controle Kansspelen, nog niet functioneert. Deze brief is op 2 februari 2015 gestuurd. 'De politie treedt niet op. De korpschef doet niets eraan', aldus Hooghart.

Nadat geen van de instellingen gehoor heeft gegeven en de korpschef niet heeft opgetreden is, is de procureur-generaal erbij betrokken. Zowel de NLS als Justitie en Politie, die enkele dagen geleden een brief naar de procureur-generaal hebben gestuurd, verwachten dat die zo snel mogelijk maatregelen treft tegen de illegale loterijtrekkingen.

Kaloti Mint House te Zanderij wordt 20 februari geopend in bijzijn president Bouterse en topman Kaloti

Mint House staat garant voor export kwikvrij goud

Het Surinaamse team met de top van Kaloti Jewellery Group. Links Winston Wilson, naast hem de oprichter van Kaloti, Munir Kaloti.

Medewerkers getraind in Kaloti's thuisbasis Dubai


De Kaloti Suriname Mint House te Zanderij wordt geopend op 20 februari. Suriname zal met de raffinaderij kwikvrij goud exporteren. De teamleden zijn ruim twee maanden getraind in Dubai, de thuisbasis van Kaloti, en zijn al volop bezig met het proces in Suriname, zegt Winston Wilson, vertegenwoordiger van Kaloti in Suriname, vandaag, vrijdag 6 februari 2015, op Starnieuws.

Bij de opening van de mint house zal naast president Desi Bouterse, de topman van Kaloti overvliegen naar Suriname. De raffinaderij is opgezet met kennis van de Kaloti Jewellery Group in Dubai. Er is intensief contact tussen het team in Suriname. De eerste steen werd gelegd op 1 maart 2013.


'Ook in de ogen van Kaloti is dit nieuwe instituut een unieke public private partnership. Dit is goed voor de ontwikkeling van Suriname om zo de dienstverlening bij de export van goud snel en efficiënt, conform de hoogste standaarden te laten gebeuren', aldus Wilson.

In de goudraffinaderij zullen de nieuwste technieken worden toegepast, stelt Wilson. Milieuvriendelijk werken staat hoog in het vaandel van Kaloti. Naast deskundigen die on the job getraind zijn, zijn diverse lokale experts ingeschakeld bij de verschillende aspecten waarmee het bedrijf te maken heeft.

De waarde van het goud dat het land verlaat kan minutieus worden bepaald in het mint house. Wilson zegt dat het in eerste instantie gaat om het goud dat door de kleinmijnbouw wordt geproduceerd. Alle diensten van de overheid zullen ook gevestigd zijn in het mint house, waardoor er gelijk controle kan plaatsvinden.

Eerste pasjes Nationale Basiszorgverzekering uitgereikt aan personen die hun ziektekostenverzekering niet kunnen betalen

(Bron foto: Claudio Barker/de Ware Tijd)
Staat bespaart jaarlijks ruim Srd 100 miljoen met basiszorgverzekering


De eerste vierhonderd pasjes van de Nationale Basiszorgverzekering zijn gisteren in het KKF-gebouw in Paramaribo verstrekt aan een groep personen die zich vorig jaar heeft geregistreerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Op 47 wijkkantoren in de districten Commewijne, Paramaribo, Wanica, Saramacca, Para en Nickerie heeft de registratie plaatsgevonden. 'In deze zes districten hebben 43.701 rechthebbenden zich geregistreerd', zei minister Alice Amafo van SoZaVo, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 6 januari 2015.

Met de inwerkingtreding van de wet Basiszorgverzekering op 9 oktober vorig jaar, moeten alle ingezetenen verplicht verzekerd zijn. Volgens vicepresident (vp) Robert Ameerali gaat de gezondheidszorg totaal getransformeerd worden. 'Unu e kisi wan verzekeringskarta, wo kisi wan pas.'

De vp zei gisteren tegen de ontvangers van het pasje, dat zij nu een andere medicus kunnen kiezen als hun RGD-arts hen niet wenst te behandelen. Ameerali haalde aan, dat er geen onderscheid meer te zien is in de verschillende pasjes. Het doel hiervan is om iedereen een gelijkwaardige behandeling te bieden. 'Datra no kan sabi if yu na poti man of gudu sma. Yu ab a sref karta lek ala sma san ey go na datra.' Hij zei, dat de mensen niet meer als laatste in de rij moeten staan maar hun beurt moeten volgen.

Voor de groep mensen die in het bezit was van een on- of minvermogenkaart, was het een ware opluchting, aldus Starnieuws. Amafo zei, dat volgens de wet de overheid de premie van sommige groepen geheel of gedeeltelijk zal subsidiëren. Op basis hiervan heeft de screening van deze groep plaatsgevonden.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei onder andere, dat deze wet niet mogelijk zou zijn gekomen zonder het parlement. 'Jullie zouden niet hier zitten als De Nationale Assemblee niet had doorgetrokken. Die wet wordt door de regering gestuurd en wij als volksvertegenwoordigers werken het helemaal uit.'

Er zijn heel wat wijzigingen doorgevoerd door De Nationale Assemblee.

De Staat zal in de toekomst ruim honderd miljoen Surinaamse dollar (SRD) op jaarbasis besparen met de basiszorgverzekering. Dit zal gebeuren, ondanks dat de overheid besloten heeft de verzekeringskosten voor bepaalde groepen in de samenleving te dekken.

Ameerali zegt vandaag in de Ware Tijd, dat het nieuwe zorgsysteem voor een verschuiving zal zorgen in de sector. De gezondheidszorg wordt duurder, maar 'het risico dat op de Staat ligt, schuiven we nu op de verzekeringsmaatschappijen af'.  

De overheid stopt volgens zijn informatie 1 miljoen Surinaamse dollar op jaarbasis in de sector. Ameerali zegt verder, dat de Staat het bedrag dat vrijkomt aan andere sectoren kan besteden, of aan verbetering van de gezondheidszorg. Volgens hem is die nog niet wat het zijn moet, hoewel er wel vooruitgang is geboekt.

Speciale politie-eenheid Faya Blo formeel niet opgeheven

Korpschef: 'Er is een evaluatieproces ingezet'


De speciale eenheid Faya Blo, die bestaat uit politie en militairen, is formeel niet opgeheven Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname zegt vandaag, vrijdag 6 februari 2015, op Starnieuws, dat conform de afspraken met de procureur-generaal een politie-eenheid onder verantwoordelijkheid van de korpschef staat. Er is nu een evaluatieproces ingezet, aldus Tjin Liep Shie.

Vanwege een aantal incidenten dat zich op verschillende momenten heeft voorgedaan, ziet de korpsleiding zich genoodzaakt zich te beraden en Faya Blo te evalueren. Tijdens een optreden van Faya Blo afgelopen maand heeft de zestienjarige verdachte Dominio Hiwat het leven gelaten. Hij zou zijn geraakt door een kogel uit het wapen van een militair die deel uitmaakt van Faya Blo.

Tjin Liep Shie zegt, dat Faya Blo altijd twee elementen heeft gehad, te weten een zeer succesvolle aanhoudingseenheid die overwegend uit politieambtenaren bestond en een onopvallende surveillance-eenheid die overwegend uit militairen bestaat. De leden van de aanhoudingseenheid zijn nu allen toegevoegd aan het Arrestatieteam en zullen onder meer als observatie-unit de zware criminaliteit blijven bestrijden. Een groot deel van deze groep is ex-lid van het Arrestatieteam. Het voortbestaan van de surveillance-eenheid is reeds enige tijd een punt van discussie. Voorlopig is deze eenheid niet actief.

De structurele samenwerking met het Nationaal Leger waarbij onder meer de opvallende surveillance (in zwart-witte voertuigen) van de politie wordt versterkt, gaat gewoon door en staat niet ter discussie. Het voortbestaan van Faya Blo hangt af van de meerwaarde die deze eenheid toevoegt en nieuwe procedures om ernstige incidenten te voorkomen, aldus de korpschef.