donderdag 5 maart 2015

VHP Holi-boodschap

'Ontwikkel jezelf, dan zal je de wereld kunnen ontwikkelen'


Wij vieren morgen, vrijdag 6 maart 2015, het Phagwa- oftewel het Holifeest. Het Holi- of Phagwafeest is van oudsher één van de hoogtijdagen binnen het Hindoeïsme, dat altijd zeer uitgebreid is gevierd door de belijders van het Hindoe-geloof. Het motto van Holi is: ‘O mens, wordt een beter mens, maak de wereld nobel’.

De viering van Holi Phagwa kenmerkt zich door een religie-overstijgende beleving die onze multiculturele realiteit functioneel ten goede komt. Het Holi-feest is één van vele religieuze feestdagen, die in ons kleurrijk Suriname haar plaats heeft weten te vinden binnen onze verscheidenheid in eenheid. Dit holi-feest is in principe een nieuwjaarsfeest. Het Holi-feest wordt ingeluid met het planten van de Holika.

Het Holi-feest benadrukt een belangrijk onderdeel van de essentie van de Dharma. Bij het Holi-feest gaat het om de eenheid tussen de verschillende mensen in de wereld. En die eenheid kan je alleen realiseren als je bij je zelf begint. Ontwikkel jezelf, dan zal je de wereld kunnen ontwikkelen.

Holi leert ons dat het goede altijd van het kwade overwint. Voor ons betekent dit dat we ons moeten vernieuwen en onze verlangens, hoogmoed, ego en gevoel van haat en wrok moeten verbannen en vernietigen, net als de heks Holika werd vernietigd in het vuur. Wij leven in een multi-etnische en in een multiculturele samenleving. We moeten respect tonen voor elkaars cultuur, maar vooral respect voor elkaars godsdienst is van eminent belang.

Het jaar wordt onderscheiden in aangename en onaangename seizoenen, zo kent het leven goede en slechte tijden, aangename en onaangename momenten, perioden van voorspoed, welvaart, recht, waarheid en hoop, afgewisseld met perioden van tegenspoed, crisis, onrecht, chaos en wanhoop.

Laten we ons vanaf nu samen eensgezind optrekken om het kwade, zij het op dit moment slechts symbolisch, maar later op een bestemd tijdstip afrekenen met al het kwaad in onze gemeenschap. Laten we alvast bij ons zelf beginnen met het kwade dat in ons verborgen is, om die meteen van ons af te schuiven, teneinde een goed mens voor de gemeenschap te worden.

Laten we als volk eensgezind, zoals de kleuren en geuren van Holi in elkaar opgaan, optrekken om het kwade uit te bannen. En dat er in plaats van het kwade er vrede, veiligheid en welvaart voor het gehele Surinaamse volk in al zijn lagen en diversiteit komt.

Poeder en kleuren: Het leert ons dat het leven, net als de gekeurde poeder, vergankelijk is. Ooit vergaat ons leven, net als de kleur van de poeder. Al het materiële geluk dat we in dit leven krijgen blijft hierachter. Alleen je ziel gaat weg. Materieel geluk is maar tijdelijk, terwijl je spiritueel geluk altijd met je meeneemt; ook als je de aarde verlaat. Daarom is het belangrijk om naar spiritueel geluk te streven in plaats van materieel geluk. N

Niet alleen de poeder maar ook de kleur van de poeder heeft een betekenis. Rood symboliseert de overwinning; Oranje staat voor tevredenheid en warmte; Rose voor blijdschap, geruststelling en hergeboorte; Groen voor hoop, vertrouwen en vitaliteit; blauw voor kalmte en rust; geel voor een vroom gevoel; en wit voor reinheid.

Quote: Elke keer dat de mensheid is gevallen en weer opgestaan, is ze er meer en meer in geslaagd haar aangeboren, eeuwige volmaaktheid uit te drukken. De VHP wenst u allen een heel vreugdevol Holi-feest toe.

Subh Holi
De VHP

Bijna 90.000 inwoners Braziliaanse deelstaat Acre getroffen door buiten oevers treden Acre-rivier

Vijftig vierkante kilometer hoofdstad Rio Branco onder water 

(Bron foto: Sérgio Vale/ Secom)

Het aantal mensen dat getroffen is door het buiten haar oevers treden van de Acre-rivier in de Braziliaanse deelstaat Acre is opgelopen tot bijna 90.000, aldus de lokale autoriteiten gisteren, zo berichten vandaag, donderdag 5 maart 2015, diverse Braziliaanse media.

Alleen al in de hoofdstad Rio Branco staan 53 wijken blank, een gebied van 50 vierkante kilometer.

Ruim 8.000 mensen hebben onderdak gevonden in publieke opvanglocaties en duizenden anderen verblijven bij familie, omdat ze werden gedwongen hun woningen te verlaten.

De bevolking kampt met een drinkwatertekort en de elektriciteitsvoorziening werkt niet meer. Het niveau van de rivier, die normaal een diepte heeft van zes tot acht meter, heeft een recordhoogte van 18.3 meter bereikt.

Ambtenaren hebben de hele week vrijaf gekregen om behulpzaam te kunnen zijn bij  reddingswerkzaamheden.

De lokale agrarische sector heeft een geschat verlies geleden van 17.3 miljoen Amerikaanse dollar en ongeveer 45 vierkante kilometer gecultiveerd gebied is vernietigd.

De minister van Integratie Gilberto Occhi, die de deelstaat Acre bezocht om met eigen ogen de situatie te kunnen waarnemen, verzekerde families die in risicogebieden wonen, dat zij worden opgenomen in het woningbouwprogramma van de landelijke overheid, zodat zij nieuwe woningen in verschillende gebieden kunnen betrekken.

(Red. De Surinaamse Krant)

Beroep milieuorganisaties inzake Wechi op Curaçao gegrond

'Overheid houdt zich wat betreft ontwikkeling Wechi niet aan de wet'


Het beroep van de milieu-organisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental op Curaçao is door de rechter gegrond verklaard, waardoor de weigering van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) om een beslissing te nemen op het LOB-verzoek van de organisaties vernietigd is. De VVRP-minister ‘dient binnen drie weken na heden alsnog een schriftelijke beslissing te nemen’. Dat meldt de Amigoe vanmiddag, donderdag 5 maart 2015.
 
Ook wordt het ministerie in de proceskosten van 700 gulden veroordeeld en 150 gulden voor griffierecht.

Lloyd Narain namens de milieuorganisaties: 'Door op het verzoek, een beroep op de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB), niet te antwoorden en de opgevraagde stukken die betrekking hebben op de ontwikkelingsplannen van Wechi niet te leveren, menen wij dat de overheid een strategie hanteert waarbij door het voeren van rechtszaken men rekent op een financiële uitputtingsslag. Dit terwijl de overheid zich wat betreft de ontwikkeling van Wechi duidelijk niet aan de wet houdt. Wij zijn nu dus in afwachting.'

Zoals bekend is de aftrap voor de ontwikkeling van Wechi in samenwerking met de woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP) op 20 augustus door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gegeven. Op het terrein dat een totaaloppervlak van 135 hectare bestrijkt en dat tussen Julianadorp en Souax ligt, zijn de werkzaamheden dan ook volop gaande.

Amigu di Tera en Defensa Ambiental maakten al in 1999 bezwaar tegen de overheidsplannen om Wechi te ontwikkelen en het gebied een stedelijke bestemming in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) te geven en hebben vervolgens tal van rechtszaken tegen de overheid gevoerd.

'Tot mijn verbazing heb ik recent de PNP-partijleider Humphrey Davelaar uitspraken op de radio horen doen, waarbij hij stelde dat de financiers van de partij niet tevreden zijn, omdat minister Earl Balborda niet zou luisteren. Aangezien de heer Davelaar zich ook sterk heeft gemaakt voor de start van de ontwikkeling van Wechi, er hals over kop een aanvang werd gemaakt, vragen wij ons af welke belangen van welke financiers in Wechi worden nagestreefd?'

Narain stelt verder dat ‘het geringe aanbod van nieuwe FKP-woningen voor de laagste inkomensgroepen onbetaalbaar zou zijn gebleken’.

Narain verwijst in dit kader naar een rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) van mei vorig jaar, en licht toe: 'Dat het hele beleid van FKP niet werkt is duidelijk gebleken uit dit rapport, de relatie met de overheid is niet goed geregeld. Er bestaat voor de sociale woningbouw geen financieringsregeling tussen de overheid en FKP. Noch de overheid noch FKP heeft ooit vastgesteld wat een sociale huurwoning is. FKP gaat er gewoon van uit dat alles wat zij bouwt – dus ook voor midden-inkomens – in deze (onbekende) categorie valt. Verder blijkt dat de wachtlijst van woningzoekenden die bij FKP zijn ingeschreven, niet wordt bijgehouden. Ook is volgens de ARC niet duidelijk of de woningzoekenden een huur- dan wel koopwoning wensen.'

Nieuwe politieke partij KLA op Curaçao bereidt zich al voor op verkiezingen in 2016

Kòrsou Liber i Asosiá werft kandidaten voor kieslijst in 2016


De nieuwe politieke partij Kòrsou Liber i Asosiá (KLA) op Curaçao is nu al bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen, die volgend jaar zullen plaatsvinden. KLA werft kandidaten die volgend jaar op de kieslijst moeten komen, aldus de Amigoe vanmiddag, donderdag 5 maart 2015.
 
De partij bestaat inmiddels iets meer dan een jaar, maar is sindsdien continu in het nieuws met persberichten en bijeenkomsten. Nu, met nog een jaar te gaan tot de nieuwe verkiezingen, roept de partij kandidaten op om zich te melden voor haar kandidatenlijst.

Iedereen mag zich melden, maar men moet wel de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar oud zijn voordat de verkiezingen worden aangekondigd en woonachtig zijn op Curaçao. Geïnteresseerden kunnen hun curriculum vitae en een pasfoto opsturen naar KLA via info@partidokla.com.

De partij stelt kandidaten te zoeken die keihard voor Curaçao willen werken.

Archeologische Dienst MinOV na 12 jaar weer actief

Rotstekeningen bij Trio-gemeenschap Kwamalasamutu
Ministerie wil beleid op terrein van archeologie ontwikkelen

Suriname moet internationale conventies op gebied van archeologie tekenen
 

De Archeologische Dienst van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) is na twaalf jaar weer actief. De dienst hield gisteren een tweede archeologiesymposium met als titel 'Stappen naar het archeologiebeleid', zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 5 maart 2015.

Samen met belanghebbenden wil het ministerie archeologiebeleid gaan ontwikkelen. 'Belangrijk is dat we toestemming hebben gehad van onze minister om een archeologe te mogen aantrekken voor de afdeling', aldus Stanley Sidoel, voorzitter van de stuurgroep Archeologie.

Verschillende beleidsmakers en leidinggevenden van organisaties, instanties en diensten die relevant zijn voor de archeologie in Suriname hebben inzicht gekregen over de effecten die het ‘archeologiebeleid’ zullen hebben op de activiteiten van hun dienst of organisatie. Aan hen werden de ontwikkelingen sinds vorig jaar gepresenteerd. Ook vond een presentatie plaats over de rol van de Anton de Kom Universiteit bij archeologie.

'Het is de bedoeling dat ze worden betrokken bij het tot stand komen van het beleid. Daarbij is ook belangrijk wat de bevoegdheden zijn, welk wetgeving er ligt en hoe we wetgeving en beleid op elkaar gaan afstemmen. Dit, om ervoor te zorgen dat we op een effectieve manier dat archeologiebeleid kunnen uitvoeren', zegt Johan Roozer, die ook in de stuurgroep zit.

Volgens Roozer zijn alle instituten belangrijk om te komen tot beleid. Hij stelt, dat gevraagd wordt dat vooral individuen met veel culturele kennis die niet zijn verenigd worden benaderd om een bijdrage te leveren. De stuurgroep wil binnen enkele maanden heldere contouren van het beleid hebben.

‘Wij zijn thans bezig op het directoraat Cultuur met de laatste voorbereiding voor een voorstel om toe te treden tot de conventie van UNESCO Immaterieel Erfgoed, maar ook de conventie rakende de illegale uitvoer van cultuurgoederen. Dit gaat dus over erfgoed in musea, bibliotheken van non-gouvernementele organisaties, die zich bezighouden met immaterieel erfgoed voor archieven, cultuur en gebruiksvoorwerpen over verhalen, rituelen, tradities en gebruiken’, aldus de Cultuur-directeur.

Medewerkster Archeologie, Ingrid Meulenberg, verzorgde een presentatie over de werkzaamheden van de Archeologische Dienst. Hierin gaf zij aan wat de huidige wetgeving is met betrekking tot archeologie. Verder gaf ze aan dat er gewerkt kan worden volgens internationale richtlijnen, die vertaald kunnen worden naar nationale wetgeving. Ook moet het gaan om het ontwikkelen van procedures totdat de wetgeving rond is om verlies aan bodemarchief te verhinderen.

Ook werd een aanzet gegeven om met een digitale archeologische waarderingskaart te komen, die als indicator kan dienen naar de vindplaats van voorwerpen. Bescherming en behoud van cultureel erfgoed van Suriname is belangrijk, omdat er een verhaal verteld wordt over de geschiedenis van het land van de inheemsen, Europeanen, de tot slaaf gemaakten, de contractarbeiders (hindoestanen, Javanen), Chinezen, joden, Portugezen en Libanezen. Het vertellen van het archeologische verhaal van Suriname kan als aanvulling dienen voor historische bronnen. 

'Het is belangrijk om relevante internationale conventies te ondertekenen, omdat we bepalingen moeten overnemen voor onze eigen wetgeving. Hoe kunnen we anders beleid maken als je internationaal niet gaat ratificeren?', stelt Roozer.

'Liquidatie in Shisha Lounge had overal kunnen gebeuren'

Leiding Shisha Lounge geeft persconferentie over liquidatie Marchano Pocorni


Net op het moment dat de veiligheidsman de achterdeur van de Shisha Lounge op slot zou doen, renden twee mannen het pand binnen aan de Heliumstraat binnen en schoten Marchano Pocornie van dichtbij neer. Omdat de zaak eigenlijk al gesloten was waren er maar weinig gasten in de uitgaansgelegenheid. 

Deze toelichting gaf Ricardo Oehlers, publiciteitsman van de Shisha Lounge, vandaag, donderdag 5 maart 2015, tijdens een speciale persconferentie naar aanleiding van de liquidatie van Pocornie afgelopen maandagmorgen.

Volgens Oehlers had het incident overal had kunnen gebeuren. Hij vindt dan ook niet dat zijn veiligheidsmensen gefaald hebben. 'Zoiets kan ook op de markt of bij de groenteboer gebeuren. Toen het gebeurde waren de meeste gasten al weg en ook het personeel. De veiligheidsman was de deur aan het sluiten toen de daders binnen kwamen en binnen ongeveer zes seconden weer weg waren. We hadden dit niet kunnen voorkomen', aldus Oehlers, zo bericht de Ware Tijd Online.

Volgens hem is het niet te doen en ook niet wenselijk om alle gasten te onderzoeken of ze eventueel een criminele achtergrond hebben.

'Het is nergens in de wereld gebruikelijk om bij iedere bezoeker een antecedentenonderzoek te doen. Dat neemt niet weg, dat als wij vermoeden dat iemand een gevaar voor klanten kan zijn, we die persoon wel vragen weg te gaan', zei Oehlers in reactie op de vraag of het management niet had kunnen weten, dat het slachtoffer een bekende uit de Amsterdamse misdaadscene was.

Hij was kritisch over de rol van en berichtgeving in Nederlandse media na de liquidatie. Oehlers deed zijn uiterste best om de bar-dancing positief neer te zetten en maakte met klem duidelijk dat het bedrijf niets te maken heeft met criminaliteit, in welke vorm dan ook. Overigens is over de Sisha Lounge op geen enkele wijze de afgelopen dagen in media op een negatieve wijze belicht, slechts dan dat de liquidate van de Amsterdamse onderwereldfiguur er heeft plaatsgevonden.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Typhoon verzorgt workshops voor leerlingen conservatorium Suriname

Zwolse rapper treedt ook op bij Hotel Torarica in Paramaribo Rapper Typhoon, ofwel Glenn de Ramdamie, uit Zwolle (Nederland) en zijn band vertrekken, vandaag, donderdag 5 maart 2015, naar Suriname. Op uitnodiging van het Surinaamse conservatorium gaan ze workshops geven aan leerlingen. Dat bericht de Nederlandse zender 3FM op haar website.

En als Glenn zich dan toch bevindt in het warme Suriname, zou het gek zijn om niet op te treden. Daarom staat hij zaterdag 7 maart op de tennisbanen van Hotel Torarica, waar hij twee uur zal spelen. Mocht je in de buurt zijn, de verkoop van de tickets gaat erg hard, aldus 3FM.

Typhoon heeft warme banden met Suriname. Niet gek dus dat hij en zijn band muzikale workshops gaan geven op het conservatorium. De titel van Typhoons tweede soloplaat, Lobi Da Basi, is zelfs naar aanleiding van zijn reis naar het Surinaamse binnenland ontstaan. De drie woorden hingen boven de deur van een huisje. Lobi da basi betekent 'liefde is de baas'.

Het album, dat erg goed werd ontvangen, kwam uit in juni 2014. Typhoon won in februari nog een Edison voor Beste Album. Hoog tijd dus om terug te keren naar de plek waar het allemaal begonnen is.

Het NRC schreef al in augustus 2007 onder andere het volgende over Typhoon: 'Ook als rapper is Typhoon opvallend bedachtzaam, genuanceerd en zorgvuldig. Een jongeman die met teksten vol mededogen en poëzie duizendmaal meer indruk maakt dan de talloze zichzelf overschreeuwende rappers met hun karikaturale gettofantasie.'

Aanpassing wet uitkeringen aan Assembleeleden ter tafel in parlement

Inkorting termijn van Assembleelid om voor pensioenregeling in aanmerking te komen


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons wil vandaag, donderdag 2015, naast de wijziging van de Wet Auteursrecht 1913, ook de wijzing van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblee behandelen. Dat bericht Starnieuws.

Nu moeten Assembleeleden zes jaar volksvertegenwoordiger zijn om in aanmerking te komen voor de pensioenregeling. Dit moet worden vervangen door vier jaar en zes maanden. Het pensioen gaat in bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de gewezen leden van De Nationale Assemblee, ingesteld bij Decreet Instelling De Nationale Assemblee. Zij moeten gediend hebben in de periode 01 januari 1985 tot en met 13 december 1987. Eventueel uit deze wet voortvloeiende financiële gevolgen werken terug tot 1 januari 2012.

Door omstandigheden, die buiten hun invloedssfeer vallen, hebben gekozen leden die gediend hebben in de zittingsperioden 1977-1980, 1987-1991, 1996-2000 en 2000-2005 of in een andere periode hun zittingsperiode van vijf jaren niet kunnen volmaken. Ook gewezen Assembleeleden, die in de plaats zijn getreden van Assembleeleden die president, vicepresident, minister of onderminister zijn geworden, kunnen niet worden aangemerkt als leden die een zittingsperiode, volgens het voorschrift vervat in de Grondwet, hebben volgemaakt. In de toekomst is een herhaling van dergelijke situatie niet ondenkbaar, waardoor het van belang is om enerzijds een regeling te treffen met betrekking tot enige geldelijke voorziening voor deze gewezen leden en anderzijds herhaling van dit ongerief te voorkomen.

De gewezen leden van het toenmalige parlement van Suriname en de Assemblee ingesteld bij Decreet A-17 zijn uitgesloten voor enige uitkering volgens de bestaande wet.

'Het is zonder meer een onuitwisbaar feit, dat deze assemblee een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van belangrijke wetten, waaronder de Grondwet, de Kiesregeling, de Wet op politieke partijen en de Wet verplichte burgerregistratie enzovoorts, waarvan wij tot de dag van vandaag dankbaar gebruikmaken', staat in de Memorie van Toelichting.

Suriname schaft doodstraf af

Doodstraf sinds 1927 niet meer uitgevoerd, maar was nog wel opgenomen in Surinaamse wetgeving

Drastische wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht


Het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee, heeft besloten de doodstraf af te schaffen. Deze straf was weliswaar sinds 1927 niet meer uitgevoerd, maar kwam nog wel voor in de wet, aldus bericht de telegraaf vandaag, donderdag 5 maart 2015.

Doordat het parlement een herziening van het verouderde wetboek van Strafrecht heeft aangenomen, is de doodstraf nu uit de wet. Als compensatie daarvoor is de maximumstraf van twintig naar vijftig jaar verhoogd. Dit is vergelijkbaar met levenslang.

Ook het vrijlaten van daders van zware delicten voordat ze hun totale straf hebben uitgezeten, de voorlopige invrijheidstelling, is afgeschaft. Het gaat daarbij om zaken als moord, doodslag, zedendelicten en zware drugsgerelateerde misdaden.

'Al met al zijn de straffen voor zware misdaden verhoogd. Dit is een duidelijk signaal naar de gemeenschap', zegt het parlementslid Ruth Wijdenbosch van de oppositionele Nationale Partij Suriname (NPS). Zij heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om de doodstraf uit het wetboek te krijgen.

Sinds 1987 ondersteunt Suriname al een verdrag dat uitvoering van de doodstraf verbiedt. De goedkeuring van de gewijzigde wet heeft negen jaar op zich laten wachten.

In de herziene wet zijn nu ook zaken als cybercrime en terrorisme strafbaar gesteld. In de oude wet kwamen deze vormen van misdaad niet voor.

Statenlid Ravenau op Curaçao pleit voor langere schooldag

'Verlengde schooldag zou meer rust geven aan ouders en kinderen'

'Onbegrijpelijk dat Nederlands onderwijsbeleid als kip zonder kop wordt gevolgd'


Het Statenlid Wini Raveneau (PS) op Curaçao houdt een pleidooi voor de verlengde schooldag en stelt het niet te begrijpen dat dit niet al lang is doorgevoerd. Het geeft volgens haar zoveel meer rust aan ouders en kinderen, vooral omdat uit cijfers blijkt dat 44 procent alleenstaande ouders zijn, en als het geen alleenstaande ouders zijn, dan werken beide ouders. 

'Van de schoolgaande jeugd gaat 82 procent naar de een of andere opvang of is alleen thuis of op straat', aldus Raveneau vandaag, 5 maart 2015, in het Antilliaans Dagblad. Ze geeft ook aan, dat de helft van de gezinshoofden een inkomen heeft van beneden de 2.000 gulden per maand en dat 63 procent van de gezinshoofden laaggeschoold is en 24 procent daarvan nog niet eens de basisschool heeft afgemaakt.

'We kunnen ons dus wel voorstellen hoe moeilijk het is voor onze kinderen om het tempo op de scholen te blijven volgen, om maar niet te spreken over de inhoud die ook voor wat betreft taal totaal niet aansluit bij de belevingswereld van het kind.'

Het Statenlid kan het dan ook niet rijmen, dat het Nederlandse onderwijsbeleid nog zo veel ‘als een kip zonder kop’ gevolgd wordt. Zij vindt het ook niet zo verwonderlijk dat er zoveel sociale ongelijkheid is, drop-out en criminaliteit.

De verlengde schooldag is voor haar de oplossing. Daarvoor moet er een goed schoolplan komen, moeten docenten opgeleid worden voor het inhoud geven aan die verlengde schooldag en moeten de schooltijden uiteraard aangepast worden.

Twee jongens en meisje ontsnappen uit jeugddetentiecentrum op Curaçao

Families ontsnapte kinderen geen onbekenden politie

Meisje is zus van een van de ontsnapte knapen


Twee 15-jarige jongens zijn afgelopen zondagavonden ontsnapt uit het jeugddetentiecentrum op Curaçao: Jefferson Winklaar en Anderhier Ander Carmelia. Een dag later wist ook de zus van Carmelia te ontsnappen, de 16-jarige Selsa Carmelia, aldus Paradise FM vandaag, donderdag 5 maart 2015.

De families Winklaar en Carmelia zijn niet onbekend bij de politie.

Vorig jaar zijn twee broers van de twee 15-jarige jongens ontsnapt uit de SDKK-gevangenis in Koraalspecht, nadat ze twee bewakers hadden mishandeld en opgesloten in de badkamer.

De politie is opzoek naar de drie weggelopen tieners en vraagt iedereen met tips te bellen naar 917 of anoniem naar 108.

Minister Balborda geeft aftrap Boardwalk Piscadera-project in Willemstad, Curaçao

Project beoogt grotere aantrekkingskracht op lokale bewoners als toeristen


Ondanks de interne politieke strubbelingen binnen zijn partij PNP, heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda, van Curaçao gisteren toch de aftrap gegeven van het Boardwalk Piscadera-project in Willemstad. Het project werd gisteren samen met de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) geïnitieerd. Hiermee wordt de ontwikkeling van het gebied langs het water van Piscadera tot een wandel- en recreatiegebied (promenade) beoogd. Dit is vandaag, donderdag 5 maart 2015, te lezen op gocuracao.nl.

Minister Balborda zegt, dat hiermee een grotere aantrekkingskracht van het gebied op zowel lokale bezoekers als toeristen wordt beoogd. De aftrap van het project vond plaats in navolging van een reeds in 2006 opgevat plan. In dat jaar heeft de overheid een masterplan uitgewerkt voor een de verdere ontwikkeling van het gebied. Het hoofddoel van dit plan was om een gebied te creëren met een weg van hoogwaardige kwaliteit om recreatiemogelijkheden te bieden. Zo werd in het verlengde van dit masterplan reeds in 2013 een nieuwe infrastructuur aangelegd, onder andere naast de aan het water gevestigde restaurants, Carmabi en het Hilton Hotel.

Langs het water zal ook een promenade ontwikkeld worden met een publiek gedeelte dat als terras kan dienen, waar iedereen terecht kan voor vertier zoals een picknick.

'De bewoners van Piscadera, de vissersgemeenschap en de bevolking van Curaçao kunnen zo van een uniek gebied genieten waar toerisme en recreatie parallel lopen', aldus Balborda.

Het merendeel van het project zal onder leiding van de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer worden aangestuurd, geassisteerd door een lokale architect die voor een ‘innovatieve insteek van de verdere ontwikkeling van het gebied’ zal zorgen. De minister laat ook weten dat dit infrastructuurproject deel uitmaakt van een strategie voor de economische herstructurering van het eiland.

'Aangezien de overheid de verantwoordelijkheid draagt om meer werkgelegenheid te creëren en een economische groei te bewerkstelligen, wordt er door de overheid veel energie ingestoken om de desbetreffende diensten de lopende projecten uit te doen voeren.'

Casinobezoekster door vier mannen overvallen in centrum Paramaribo

Vrouw staat onder bedreiging mes haar tas en mobiele telefoon af


Een casinobezoekster is gisternacht overvallen door vier mannen op de hoek van de Keizer- en Jodenbreestraat in het Centrum van Paramaribo, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 5 maart 2015.

Volgens de vrouw liep zij naar haar auto om naar huis te gaan. Op dat moment liepen vier mannen haar tegemoet, van wie een van hen een mes trok en haar bedreigde. Onder bedreiging werden haar tas en mobiele telefoon meegenomen.

Na de overval rende een van de mannen de Jodenbreestraat in, terwijl zijn kompanen via de Keizerstraat naar de Zwartenhovenbrugstraat zijn gerend.

Het slachtoffer rende terug naar het casino waar zij iemand vroef om de politie in te schakelen. De daders zijn vooralsnog voortvluchtig.


Lichamen twee in Surinamerivier verdwenen vissers geborgen

Niet duidelijk waardoor visser in rivier viel


De politie heeft het lichaam van de 36-jarige Subramanie Rawana, alias Brayen, afgelopen dinsdagmiddag opgevist uit de Surinamerivier iets voorbij de monding van Coppenamepunt. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 5 maart 2015.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat Brayen donderdag 26 februari, door tot nu toe onbekende reden in de rivier is gevallen. Zijn collega-visser John Gomes (53), die dit zag, probeerde Brayen te redden. Hij pakte een touw en bond het touw om zich heen om zodoende Brayen uit het water te kunnen halen.

Dat touw raakte echter verstrikt in de schroef van de boot, waardoor beide mannen in de Surinamerivier verdwenen.

Het lichaam van Gomes werd afgelopen maandag gevonden.

Assembleeleden willen snel wijziging Wet Auteursrecht 1913

Plotseling politieke vaart achter auteursrechtenkwestie nu SASur weer volledig mag optreden


De Nationale Assemblee (DNA) vindt het plotseling noodzakelijk dat de Wet Auteursrecht 1913, gewijzigd in 1981, weer wordt aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen over bemiddeling rond het muziekauteursrecht. De Nationale Assemblee wil deze wijziging vanmiddag, donderdag 5 maart 2015, in behandeling nemen, afhankelijk van het besluit dat wordt genomen in een huishoudelijke vergadering. De commissie van rapporteurs van de initiatiefwet is met spoed aan de slag gegaan. De directe aanleiding tot de wetswijziging is dat de Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) weer mag optreden als bemiddelingsbureau op basis van een onlangs uitgesproken vonnis van de rechter.

Tot tweemaal toe werd de beschikking van SASur om op te treden als bemiddelingsbureau inzake auteursrechten ingetrokken, maar de Staat Suriname is op basis van de wet in het ongelijk gesteld door de rechter.
Bij de inwerking treden van de wetswijziging worden ingetrokken:

a. de Resolutie van 15 januari 2005 no. 276 (S.B. 2005 no. 4, zoals gewijzigd bij S.B. 2008 no. 134) (Voorschriften Bemiddeling Muziekauteursrecht);
b. de Beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 26 november 2008 no. 7796/08, inzake vaststelling van het reglement van orde voor de Commissie van Toezicht ter uitvoering van artikel 15 van de Resolutie Bemiddeling Muziekauteursrecht (S.B. 2008 no. 150).


Op basis van deze intrekking en diverse wijzigingen die voorgesteld worden, zal SASur de bevoegdheid bij wet verliezen om als bemiddelingsbureau voor muziekrechten op te treden, zo schrijft Starnieuws vandaag. Voor het als organisatie verlenen van bemiddeling inzake muziekauteursrecht is de toestemming vereist van de minister. Maximaal vijf organisaties kunnen toestemming krijgen om als bemiddelingsbureau op te treden.

Volgens de ontwerpwet zal alleen gerechtigd zijn tot bemiddeling van muziekauteursrecht voor de in Suriname gevestigde makers van muziekwerken een vereniging opgericht zonder het oogmerk om winst te maken. De leden dienen geregistreerd te zijn bij een door de president aan te wijzen instantie, als te zijn makers van muziekwerken en die kantoor houdt in Suriname.

De bemiddeling mag slechts worden aangegaan door de organisatie indien de muziekwerken en de naam van de makers van deze muziekwerken voorkomen op een voor het publiek te allen tijden toegankelijke lijst, via de website van de organisatie en vrij van kosten ten kantore van de organisatie zonder betaling.

De makers van muziekwerken mogen slechts voorkomen op de lijst van slechts één organisatie die het recht hebben tot bemiddeling. De makers van muziekwerken zijn vrij om te kiezen voor één der organisaties voor het verlenen van bemiddeling inzake muziekauteursrecht. De vereniging is verplicht om bij het bemiddelen voor een persoon of groep of groep personen, inzake muziekauteursrecht, een rechtsgeldige machtiging aan te tonen, waaruit duidelijk blijkt dat de vereniging bemiddelt namens de maker(s) van de muziekwerken. Deze makers van muziekwerken moeten, indien het betreft in Suriname gevestigde makers van muziekwerken, voorkomen op de ledenlijst van de vereniging en zijn geregistreerd als te zijn de makers van de muziekwerken.

Geschillen tussen de organisatie en betalingsplichtigen betreffende de uitoefening van bevoegdheden op grond van deze wet wordt beslecht door een door de president in te stellen geschillencommissie die beschikt over ruime deskundigheid en ervaring in het muziekauteursrecht. Ook de intrekking van de beschikking wordt bij wet geregeld.


Ruzie binnen PNP op Curaçao leidt tot mediastilte

Statenlid Davelaar over 'zijn' minister Balborda: 'Ego mag niet belangrijker zijn dan belang volk'

Balborda: 'Mijn ontslagbrief ligt al klaar'


De ruzie binnen de PNP (Partido Nashonal Di Pueblo) op Curaçao is zo hoog opgelopen, dat het partijbestuur een radiostilte heeft afgekondigd. Intussen is, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 5 maart 2015, meer duidelijk geworden over de grieven van partijleider Humphrey Davelaar, tevens Statenlid, tegen ‘zijn’ minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). 

De bewindsman zou te veel aan zichzelf denken: 'Het ego mag niet belangrijker zijn dan het belang van de bevolking', zei Davelaar gisteravond, ondanks de door het bestuur afgekondigde mediastilte, in zijn radioprogramma op Fiesta FM. Daarin zei hij ook niet van zijn koers af te zullen wijken en zijn eigen verantwoordelijkheid te kennen.

Balborda op zijn beurt zegt vandaag in het Antilliaans Dagblad te wachten op antwoord van het partijbestuur, dat een dag eerder via de media bij monde van vicevoorzitter Kenneth Martis verklaarde achter de minister te staan. ,'Mijn ontslagbrief ligt al klaar en mijn kantoor is opgeruimd. Dus als het moet, ben ik weg', aldus Balborda.

Een paar uur daarvoor stuurde hij het PNP-bestuur een brief met het verzoek hem zo spoedig mogelijk te laten weten welke stappen hij moet nemen. Daarin ook een uiteenzetting van wat er de afgelopen periode allemaal is voorgevallen tussen hem en Davelaar. Tijdens een begin van een ‘dieptegesprek’ werd het Balborda duidelijk, dat volgens Davelaar bepaalde partijfinanciers kennelijk niet happy zijn met de in hun ogen te beperkte aandacht van de enige PNP-minister voor hun projecten.

In een e-mail heeft Davelaar dinsdagavond laten weten, dat Balborda gisteren tussen de middag zijn ontslag moest indienen en dat het anders zou aankomen op een motie van wantrouwen in de Staten. 'Ik heb de partijleider eerder al laten weten dat het voor mij no big deal is. Ik hoef niet per se minister te blijven. Ik beschouw mezelf als een professional die elders aan de slag kan.'

Balborda heeft voor zichzelf een deadline gesteld waarbinnen hij iets van het partijbestuur wil vernemen, maar zegt niet wanneer die verstrijkt.

'Er gebeurt nu zoveel, dat ik deze beslissing heb moeten nemen', zegt voorzitter Marelva Jansen-Liberia in reactie op het afkondigen van de mediastilte. Nadat Davelaar, het enige Statenlid van PNP, begin deze week minister Balborda de wacht aanzegde, is de groene partij in een chaos terechtgekomen waarin twee kampen lijken te zijn ontstaan. Voorzitter Jansen-Liberia wil de statuten van de partij volgen: 'Er moet rust in de tent komen. We zijn aan het onderhandelen over het bijeenroepen van een ledenvergadering. Daar moet beslist worden over wat er moet gebeuren.'

Haar eigen mening en die van andere bestuursleden doet nu niet ter zake, vindt ze. Wanneer de ledenvergadering zal plaatsvinden is nog niet bekend. 'Maar zeker binnen enkele dagen.'

Rotterdams adviesbureau: 'Ontwikkel Bullenbaai op Curaçao tot containerterminal'

Bullenbaai (Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Advies opgenomen in havenbeleidsplan van ministerie van Economische Ontwikkeling


De Curaçao Ports Authority (CPA) moet overwegen om 40 tot 50 hectare grond aan de kust te ontwikkelen tot een containerterminal. Dat is het advies van het Rotterdamse bureau Maritime & Transport Business Solutions (MTBS). De beste mogelijkheid daarvoor biedt Bullenbaai, aldus het adviesbureau. Dit bericht vandaag, donderdag 5 maart 2015, het Antilliaans Dagblad.

MTBS: 'De regering moet ervoor zorgen, dat de CPA hiervoor het mandaat krijgt en de CPA moet dit gebied bij Bullenbaai meenemen in het Port Master Plan. Er moet goed onderzoek gedaan worden naar de staat van het grondgebied om zo de exacte locatie op Bullenbaai vast te stellen en de CPA zal telkens opnieuw moeten nagaan of containerbusiness of andere havenactiviteiten in dit gebied tot de mogelijkheden behoort.'

Het advies van MTBS staat in een onlangs door de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Stanley Palm (PAIS), aan de Staten gepresenteerd havenbeleidsplan. In dit rapport gaat het adviesbureau - dat in december 2012 al een ‘strategische opties rapport’ schreef voor de toenmalige MEO-minister Nasser El Hakim (MFK) - in op de mogelijkheden van uitbreiding in de Sint Annabaai of her-allocatie bij Bullenbaai van de containerhaven.


Over de huidige containerhaven staat in het havenplan: 'De conditie van de terminal is slecht. De kademuur, de bestrating, de kranen en de hoofdingang moeten hoognodig vernieuwd worden, een investering van ongeveer 50 miljoen gulden.' MTBS stelt echter wel vast dat dit goedkoper is dan verhuizen naar Bullenbaai.

Het adviesbureau hierover: 'Op dit moment staan de Curaçao Ports Authority (CPA) en de Curaçao Port Services (CPS) op een cruciaal punt voor wat betreft besluiten voor investeringen of her-allocatie. Een van de mogelijkheden is Bullenbaai. Er is echter een gedetailleerde analyse nodig om na te gaan hoeveel een verhuizing naar Bullenbaai zou kosten ten opzichte van een uitbreiding van de huidige terminal. Na upgrading van de kademuur, de bestrating, de kranen en de hoofdingang zal de capaciteit verhoogd worden naar 125.000 TEU (dit is een standaardmaat die voor een container wordt uitgedrukt) per jaar. Dit zou genoeg zijn voor de komende jaren en als verdere uitbreiding nodig is, dan kan dit nog bij een stuk terrein ten zuiden van de terminal. Eerste berekeningen laten zien dat verhuizen naar Bullenbaai vele malen duurder is.'

Het advies van MTBS staat los van een marktconsultatie over het al dan niet ontwikkelen van een containerdoorvoerhaven op Bullenbaai.

Politicoloog Breeveld: 'Kinderbijslag moet geen investering worden in bodemloze put'

'Verhoging Kinderbijslag door regering moet niet ondoordacht gebeuren'


De voor deze maand door president Desi Bouterse, tijdens een NDP-massameeting dinsdagavond 24 februari 2015, aangekondigde verhoging van de Algemene Kinderbijslag van Srd 30 naar Srd 50 door de overheid moet niet ondoordacht gebeuren. Het is noodzakelijk dat er een controlemechanisme wordt ingesteld, om erop toe te zien dat het geld inderdaad wordt besteed zoals bedoeld. Gebeurt dat niet, dan kan dit bijna getypeerd worden als investeren in een bodemloze put. Dat stelt politicoloog Hans Breeveld vandaag, donderdag 5 maart 2015, in de Ware Tijd.

'Je moet een volk verantwoording bijbrengen en leren omgaan met geld', aldus Breeveld. De politicoloog neemt als voorbeeld het Braziliaanse welvaartssteunprogramma 'Bolsa Família' dat in 2003 geïntroduceerd werd door de toenmalige president Lula da Silva. Conform dit programma, dat geldt als een van de grootste sociale programma's in de wereld, komen gezinnen slechts aan de hand van bepaalde indicatoren in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Parlementariër Mahinder Jogi (VHP) en lid van de vaste commissie Sociale Zaken in het parlement, kan meegaan met de zienswijze van Breeveld, maar hij vindt het niet nodig dat het toekennen van Kinderbijslag nu verbonden wordt aan regels en voorwaarden. 

'We gaan ervan uit dat de ouders het belang van de kinderen voorop stellen en verantwoordelijk omgaan met het geld.'  Indien er toch een controlemechanisme wordt ingesteld, zou dat volgens Jogi ook moeten gelden voor particuliere bedrijven die Kinderbijslag toekennen aan hun werknemers.

Voorzitter vereniging van Taxihouders: 'Taxihouders moeten aan dienstverlening werken'

Suriname kent nog geen speciale taxi wetgeving


Na de introductie van de eerste taxicentrale in Suriname in maart 2014 zijn er inmiddels vier. De voorzitter van de Vereniging van Taxihouders in Suriname (Vetahos) Glenn Ramadhin, zegt vandaag, donderdag 5 maart 2015, in de Ware Tijd dat een taxicentrale meer dan een verkort nummer alleen moet zijn. 

Volgens hem moeten de taxihouders ook aan de dienstverlening werken. Hij denkt hierbij aan het trainen van de taxichauffeurs om klantgericht te werken en het verzekeren van de taxi's. Persoonlijk vindt hij de opkomst van taxicentrales een goede zaak.

Ramadhin stelt, dat deze nieuwe ontwikkeling voor ordening kan zorgen in de branche, maar het voornaamste middel, wetgeving, ontbreekt nog steeds. Omdat er geen regelgeving is, kan ieder persoon een bedrijfje oprichten. Als er een taxiwet is, is men verplicht om aan bepaalde eisen te voldoen en zich te houden aan de vastgestelde regels.

'Eigenlijk is die regelgeving al gemaakt, maar het moet nog naar het parlement.' De vereniging heeft tevergeefs een poging gedaan om hierover te communiceren met de huidig minister van Toerisme, Communicatie en Transport.

Monorath (Nieuw Suriname): 'Kiesbureau kan Nasibdar geen groen licht geven voor deelname verkiezingen'

Assembleelid sleept vermeend partijvoorzitter mogelijk voor rechter

Voorzitter OKB ergert zich aan uitlatingen Monorath: 'Kiesbureau heeft geen enkele fout gemaakt'


Het Assembleelid Harish Monorath is van plan stappen te ondernemen tegen John Nasibdar, de betwist voorzitter van Nieuw Suriname. Hij is niet bevoegd om namens de partij deel te nemen aan de verkiezingen, aldus Monorath. Namens Nieuw Suriname kan hij ook geen samenwerking aangaan met het Mega Front. Monorath zegt vandaag, donderdag 5 maart 2015, op Starnieuws, dat hij juridische stappen zal ondernemen.

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) kan Nasibdar geen groen licht geven voor deelname aan de verkiezingen. Het congres waar Nasibdar zich op beroept, is door de rechter ongeldig verklaard. Monorath stelt dat in die zaak een vonnis ligt. De rechter heeft bepaald dat Nasibdar voorzitter is, omdat hij in deze functie al eerder gekozen was. Maar, hij moet een algemene ledenvergadering beleggen waarop een bestuursverkiezing gehouden wordt.

Nasibdar beweert daarentegen, dat hij gekozen is als voorzitter en wel mag deelnemen aan de verkiezingen. 'Monorath is nu ABOP'er en mag niet meer namens Nieuw Suriname praten', zegt Nasibdar. Hij zegt, dat in 2014 Nieuw Suriname een congres heeft gehouden en dat toen alle besluiten zijn meegenomen. Eens in de drie jaren moet de partij een congres beleggen. Volgens Nasibdar zijn de Assembleeleden Monorath en Premdew Lachman niet op het congres geweest.

'Monorath mag van alles vinden, hij is ABOP'er, dus hij mag zijn mening hebben', stelt Nasibdar.

Monorath zegt, dat Nasibdar zal merken dat hij verkeerd bezig is. 'Dat hele Mega Front is illegaal en ook OKB is in de fout gegaan, want het congres is niet rechtsgeldig', stelt Monorath.

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het OKB, laat in een reactie weten zich mateloos te ergeren aan de uitspraken van Monorath. Volgens haar treft het OKB totaal geen blaam door John Nasibdar een uittreksel te geven van inschrijving van de partij. Deze partij staat geregistreerd in het openbaar register, met Nasibdar als voorzitter.

Volgens Monorath is er sprake van fraude, omdat het OKB door tussenkomst van districtscommissaris Mike Nerkust Nieuw Suriname heeft ingeschreven. Dit is een ernstige overtreding van de wet op basis van het vonnis uitgesproken door de rechter vorig jaar, aldus de politicus.

Silos stelt dat Monorath geen namen moet noemen van mensen die hier niks mee te maken hebben. Nerkust heeft volgens haar helemaal niks te maken met deze zaak. 'Ik ben niet op de hoogte gesteld door wie dan ook dat er een vonnis van de rechter is. Het is niet mijn taak om dit soort zaken uit te zoeken. Politieke partijen moeten geregistreerd zijn in het openbaar register. Zij halen een uittreksel voor de inschrijving bij het Centraal Hoofdstembureau om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.'

Volgens Silos heeft het OKB geen enkele fout gemaakt. Zij vindt dat Monorath als Assembleelid, advocaat en deken van de Surinaamse Orde van Advocaten de wet op Politieke Partijen blijkbaar niet kent. Als er een probleem is in Nieuw Suriname, dan moest het vonnis ook betekend worden aan OKB. 'Er is totaal geen sprake van fraude. Monorath weet niet waarover hij praat.'

Den Blauwvinger: Extra betalen in Surinaamse taxi voor je boodschappen

COLUMN: Meter in taxi prima, maar kom niet aanzetten met extra Srd voor 'vracht'


'Goedemiddag, zijn er wagens binnen? Kunt u er eentje sturen naar de .....?' Zo wordt in Suriname over het algemeen gebeld naar een taxibedrijf om een taxi te bestellen. Het wemelt in Paramaribo van de taxi's, maar niet als zodanig herkenbaar. Vaak zijn het kleine bedrijfjes, her en der, overal, die de meest gammele wagens als taxi's laten rijden. Sinds enige tijd is er echter een paar grotere bedrijven dat werkelijk de naam taxibedrijf kan voeren. Daaronder ook een onderneming die ondertussen beeldbepalend is geworden in Suriname. Opvallende gele taxi's met heuse lichtreclames op het dak  à la 'American yellow cabs'.

Een bedrijf waarvan de taxi's nu zelfs meters hebben. Als passagier kun je tijdens de rit zijn waar je aan toe bent als het om de ritprijs gaat.
'Het starttarief is zeven Surinaamse dollars van zes uur 's morgens tot negen uur 's avonds tot en met een afstand van tweeënhalve kilometer. Daarna begint de meter te lopen. Voor elke kilometer wordt daarna Srd (Surinaamse dollar) 2,24 op het basistarief bijberekend. De klant betaalt dus voor de gereden afstand en niet voor de duur van de rit. Het enige moment waarop men betaalt voor de duur, is bij de wachttijd', zei de eigenaar 29 oktober vorig jaar in gesprek met de Ware Tijd. 'Ook komt het voor dat passagiers bij verschillende winkels stopt en gaat winkelen. Dan telt de meter bij elke minuut Srd 0,50 op. Wij werken met de afstand.'

Een grote anarchistische bende
Dit zou bij ieder taxibedrijf zo moeten zijn. Maar, in de Surinaamse taxiwereld is het een grote anarchistische bende. Chauffeurs lijken maar wat te doen en hun werk niet serieus te nemen. Chauffeurs die zich niet gedragen en er niet uit zien als chauffeurs, verre van dat. Luide muziek in de taxi. Nauwelijks beenruimte voor passagiers in veel te kleine taxi's. Overal verschillende rittarieven. Kleine taxibedrijfjes langs de kant van een weg, taxi's geparkeerd in een berm, chauffeurs rondhangend en wachtend op een belletje. Klant. Her en der bordjes langs wegen met telefoonnummers van obscure zogenoemde taxibedrijfjes.

Betalen voor een paar boodschappentassen?
Er zijn zelf taxichauffeurs die het onfatsoen hebben om extra Surinaamse dollars, pas aan het einde van een rit, zonder vooraankondiging, te vragen bovenop de ritprijs als je als passagier een paar boodschappen bij je hebt, zoals goed gevulde rode stoffen Choi's tassen of plastic gele Jumbo-zakken. Als passagier word je gewoon aan het einde van een rit bovenop de ritprijs geld gevraagd voor je bagage. Dat extra kan variëren van 3.50 tot 5.00 Surinaamse dollar. Betalen voor je bagage? Het moet niet gekker worden. Je moet als passagier alleen voor de ritprijs betalen, ongeacht de hoeveelheid tassen of andere bagage die je bij je draagt. Als een passagier een taxi instapt met twee of drie andere mensen, dan vraagt een taxichauffeur toch ook niets extra's.....?

Het lef hebben om als taxichauffeur een passagier extra in rekening te brengen, bovenop de ritprijs, voor een paar tassen of andere zaken, gaat alle perken van fatsoen en normaal klantvriendelijk gedrag te buiten. Het slaat ook nergens op. Als taxichauffeur dien je passagiers van A naar B te vervoeren. Dat is het en geen flauwekul door een klant meer dan de normale ritprijs te vragen, omdat die in de stad wat boodschappen heeft gedaan.

Ook een file kan plotseling de ritprijs verhogen aan het einde van de rit
Maar, dat is nog niet alles in de Surinaamse vrijgevochten krakkemikkige taxiwereld. Beland je als passagier in een taxi in een file, dan loop je ook nog eens het risico dat de chauffeur extra in rekening gaat brengen, enkel en alleen omdat je als passagier buiten je schuld om in een file bent beland. Te zot voor worden. Een file hoort gewoon bij het beroepsrisico van een taxichauffeur. Als je als taxichauffeur een hekel hebt aan files, dan had je een ander beroep moeten kiezen. Immers, files horen vandaag de dag bij het dagelijkse straatbeeld in en rond de stad, Paramaribo, en ze worden alleen maar meer en langer. Ook ondergelopen wegen en straten. Ook gaten en kuilen in zandwegen. Chauffeurs jammeren zelfs hardop als ze met hun klanten in een file terecht zijn gekomen. Maar, een taxichauffeur moet gewoon zijn werk doen en de klant de gewone ritprijs laten betalen. De extra's belanden ook nog eens in de eigen zak. Feitelijk een vorm van corruptie die afgestraft zou moeten worden.

Corrupte taxichauffeurs duiken overal op
Bij een goed bekend staande taxionderneming zou je dergelijke praktijken niet horen te verwachten. Maar, ook daar blijken corrupte chauffeurs rond te rijden die het niet zo nauw nemen met de eigen bedrijfsprotocollen. Ook daar rijden chauffeurs rond, die er niet voor terugdeinzen om een klant extra in rekening te brengen voor een paar boodschappentassen, zogenaamd vracht. Het zijn rotte appels, dergelijke chauffeurs. Maar, dergelijke rotte appels zou de eigenaar van een taxionderneming uit het bedrijf moeten verwijderen. Toch gebeurt dat niet. De rotte appels kunnen rond blijven rijden en misbruik blijven maken van klanten met bagage.

De aanwezigheid van een meter in een taxi is nog geen garantie voor een passagier, dat er een fatsoenlijke chauffeur aan het stuur zit. Een meter voorkomt zeker niet de ongemanierde brutaliteit om bij een klant zijn of haar bagage aan het einde van een rit in rekening te brengen bovenop de ritprijs. U bent gewaarschuwd, heeft u bagage, tassen, vraag eerst de taxichauffeur of hij of zij daar extra voor in rekening brengt zodat u niet op de plaats van bestemming onaangenaam wordt verrast.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
05 maart 2015
Amsterdam-Paramaribo