dinsdag 28 april 2015

Gevonden man met schotwond in hoofd trachtte carcenter te overvallen met twee anderen

Bewaker carcenter lost schoten op drie overvallers

Twee overvallers laten gewonde comparant in de steek tijdens vlucht


De man die vanochtend, dinsdag 28 april 2015, door buurtbewoners van de Belladonnastraat, een zijstraat van de Kwattaweg in Paramaribo, met een schotwond aan zijn hoofd werd aangetroffen, probeerde in de buurt een overval te plegen. Dit laat de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanavond in een persbericht weten. 

Uit onderzoek van de politie blijkt, dat drie gemaskerde mannen vanochtend rond vier uur de bewaker bij een carcenter probeerden te overrompelen. Het lukte de bewaker echter zijn wapen tevoorschijn te halen en te schieten op de mannen, die daarop de benen namen. De man die werd geraakt is vermoedelijk door zijn comparanten in de steek gelaten tijdens de vlucht.

De ontdekking werd gedaan door buurtbewoners die bloedsporen zagen en op onderzoek uitgingen. De sporen leidden naar een man die niet aanspreekbaar was en gewond was aan zijn hoofd. Zij hebben de politie ingeschakeld. waarna een ambulance de man naar een ziekenhuis heeft gebracht.

De man wordt onder politiebewaking verpleegd in een ziekenhuis.

Distributie stemkaarten verloopt goed

Tot en met 27 april is 65% van de oproepingskaarten uitgereikt

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)

De distributie van oproepingskaarten aan stemgerechtigden verloopt goed. Tot en met 27 april is ruim 65% besteld, aldus bericht het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag, dinsdag 28 april 2015. Er komt een tweede en een derde ronde waarbij het ministerie  hoopt een hoger percentage dan in 2010 het geval was te halen. 

De ideale situatie is wanneer alle kaarten worden verstrekt. De colporteurs komen weer langs bij degenen die niet thuis waren aangetroffen. De samenleving wordt gevraagd klaar te staan met een geldig id-bewijs, paspoort of rijbewijs. Men kan dit bewijs ook achterlaten bij een volwassene thuis die de kaart in ontvangst kan nemen. Deze persoon zal zich ook met een geldig identiteits bewijs moeten legitimeren.

Oproepingskaarten die na de periode van het verstrekken dan nog niet verstrekt zijn zullen dan naar de districtskantoren worden gestuurd waar ze per stembureau gesorteerd zullen worden. Betrokkenen zullen dan middels een sms te horen krijgen op welk stembureau ze terechtkunnen. Binnenkort geeft Binnenlandse Zaken meer informatie hierover.

President Bouterse honoreert bezwaren ABOP/Alternatieve Combinatie, AC

Kandidaten ABOP/AC ten onrechte geschrapt in Coronie en Saramacca


De ABOP/Alternatieve Combinatie (AC) is blij dat de kandidaten in de districten Coronie en Saramacca gehandhaafd blijven op de lijst voor de verkiezingen. President Desi Bouterse heeft het beroep van de politieke combinatie gehonoreerd. De kandidaten waren ten onrechte geschrapt door de hoofdstembureaus.

Congresvoorzitter Marinus Bee zegt vanavond, dinsdag 28 april 2015, op Starnieuws dat het bewijs is geleverd, dat de kandidaten langer dan twee jaar in de districten wonen.

Hortence Monkou, lijsttrekker van de ABOP, heeft haar hele leven in Coronie gewoond. Zij is echter van het ene naar het andere ressort binnen het district verhuisd. Harold Vriesde die op plaats twee is gekandideerd woont ook twee jaar in het district.

Avinash Hira in Saramacca was bijzonder verontwaardigd toen bleek dat hij door het hoofdstembureau van de kandidatenlijst was geschrapt. Hij was in hetzelfde ressort naar een andere straat verhuisd. De kandidaten kregen niet de ruimte om het bewijs te leveren bij de hoofdstembureaus.

Sharmila Mansaram door het stof voor ABOP-leider Brunswijk in advertentie na rechterlijke uitspraak

Mansaram biedt in advertentie excuses aan voor uitspraken over gaarkeukens Brunswijk


Sharmila Mansaram, de kersverse campagne perschef van VHP-V7, geeft gehoor aan het vonnis van de rechter om haar excuses aan te bieden aan ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. In een advertentie die morgen in de Ware Tijd verschijnt, biedt ze haar excuses aan voor de uitspraak dat Brunswijk twee gaarkeukens zou hebben waarmee hij voedsel aan scholen levert. Dit bericht de Ware Tijd Online vanavond, dinsdag 28 april 2015.

De rechter besloot op 7 april, dat Mansaram binnen twee weken na ontvangst van het vonnis publiekelijk haar excuses moet aanbieden. Om te voorkomen dat ze een dwangsom moet betalen, heeft Mansaram besloten het vonnis te volgen.

'Deze uitspraak gedaan door mij berust niet op waarheid en neem ik deze door mij gedane uitspraak dan ook terug', aldus een deel van de advertentietekst.

De uitspraak over de gaarkeukens van Brunswijk werd op een politieke bijeenkomst eind 2014 gedaan. Omdat het volgens Brunswijk niet waar is wat Mansaram gezegd heeft, hebben hij en zijn advocaat Robby Denz haar eerst per brief gevraagd haar woorden terug te nemen.  Toen ze dat weigerde zijn ze naar de rechter gestapt. De rechter besliste dat Mansaram geen onderzoek heeft gedaan waaruit zou blijken dat haar uitspraken kloppen.

Onlangs liet ze nog weten, dat de uitspraak van de rechter haar niet een toontje lager laat zingen. 'Ik denk dat dit het risico is van het vak.'


Politieke partij PAIS op Curaçao wil Gemeenschappelijk Hof van Geschillenbeslechting binnen Koninkrijk

PAIS-fractie in Staten dienst voorstel voor geschillenregeling in

Voorstel besproken eind mei tijdens Ipko in Den Haag


De PAIS-fractie in de Staten van Curaçao heeft vorige week een voorstel voor een geschillenregeling voor het Koninkrijk bij de Vaste commissie Koninkrijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen ingediend. Dit laat de partij weten in de laatste editie van haar info-blad Paisahe, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 28 april 2015.
 
Het voorstel van PAIS gaat uit van een Gemeenschappelijk Hof van Geschillenbeslechting, die de geschillen binnen het Koninkrijk moet gaan beslechten. Het voorstel gaat concreet uit van een onafhankelijk orgaan dat geschillen beslecht als ultimum remedium. De bevoegdheid van het Gemeenschappelijk Hof is beperkt tot geschillen ter zake van verenigbaarheid van een besluit van de regeringen van het Koninkrijk met het Statuut en de rechtmatigheid van de voor het tot stand komen van het bestreden besluit.

Voor het opstellen van dit voorstel van Rijkswet is volgens PAIS gebruik gemaakt van de aanbevelingen en conclusies uit de Voorlichting van de Raad van Staten en het Rapport werkgroep Geschillenregeling 2014.

Het is de bedoeling dat het voorstel binnenkort in de vaste commissie besproken zal worden. Het onderwerp zal verder tijdens het tripartiet overleg op 25 en 26 mei tussen Curaçao, Aruba en St. Maarten in Den Haag worden besproken. Het komt ook aan bod tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat van 27 tot en met 29 mei ook in Den Haag zal worden gehouden.

In Paisahe benadrukt PAIS, dat het belangrijk is dat er binnen het Koninkrijk snel een onafhankelijke geschilleninstantie in het leven wordt geroepen om bepaalde juridische zaken te beslechten.

'De behoefte aan een geschillenregeling, heeft reeds in 2010 geresulteerd in de uitbreiding van het Statuut met artikel 12a met de mogelijkheid waarin wordt bepaald om bij Rijkswet een regeling voor behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen te treffen. Door de intensivering van de samenwerking zoals afgesproken in het kader van de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk en de toename van het aantal landen in het Koninkrijk neemt daarnaast de kans op geschillen tussen de landen toe, terwijl er tegelijkertijd een groter belang is bij een goede en effectieve samenwerking.'

PAIS meent, dat de geschillenregeling een adequate voorziening zou moeten bieden voor onafhankelijke beslechting van geschillen over de juridische interpretatie van de door de landen gezamenlijk overeengekomen Statutaire bepalingen. 'Het Koninkrijksbestel kent een ‘fundamentele lacune’, een legaliteitsdeficit, waarvoor zo’n geschillenregeling een voorziening kan bieden.'

Vraagtekens Raad van Advies bij wijze waarop regering Curaçao Petroleumlandsverordening (Oliewet) wil invoeren

Wet moet winning petroleum in kustwateren eiland mogelijk maken


RvA Memorie van Toelichting op tal van punten onvoldoende gemotiveerd


De Raad van Advies (RvA) plaatst vraagtekens bij de wijze waarop de regering van Curaçao de Petroleumlandsverordening ofwel Oliewet wil gaan invoeren. Deze wet heeft als doel om het onderzoek naar en de winning van petroleum in de kustwateren van het eiland alsmede in de ondergrond, mogelijk te maken. De zogenoemde Oliewet werd eind vorige week naar de Staten gestuurd. Dit bericht de Amigoe dinsdag 28 april 2015.
 
Het voorstel gaat uit van het aanwijzen van een naamloze vennootschap, die het exclusieve recht heeft op het onderzoek naar en de winning van petroleum in de wateren rondom Curaçao. Het gaat hierbij om een overheids-nv die namens het privaatrecht moet gaan functioneren. Deze nv, de Kompania di Petroli i Gas (KPG), is inmiddels opgericht. Het is deze KPG die met oliemaatschappijen overeenkomsten zal moeten sluiten om tot een onderzoek en boringen naar olie en gas in de Curaçaose wateren over te gaan.

De minister van Algemene Zaken krijgt twee instrumenten om deze naamloze vennootschap aan te sturen. Zo dient de premier overeenkomsten die de nv wil aangaan eerst goed te keuren, de zogenoemde goedkeuringsbevoegdheid. Ook heeft de premier de bevoegdheid om de nv een schriftelijke aanwijzing te geven, als zij niet de verplichtingen zoals in de wet vermeld nakomt, de zogenoemde aanwijzingsbevoegdheid.

De RvA stelt in haar advies aan de regering, dat de Memorie van Toelichting (MvT) op de wet op tal van punten onvoldoende gemotiveerd is. Zo gaat de MvT niet in op de redenen waarom de regering bovengenoemde activiteiten in de wateren rondom Curaçao alsmede in de zeebodem en ondergrond daarvan wenst te stimuleren. Ook is in de MvT niet opgenomen, aldus de RvA, waarom de regering heeft gekozen voor de privaatrechtelijke behartiging van het onderzoek naar en de winning van petroleum.

De Raad heeft verder ook problemen met het feit, dat de premier met tegenstrijdige belangen te maken krijgt bij het uitvoeren van toezicht op de eerdergenoemde naamloze vennootschap. Aan de ene kant heeft de minister de goedkeuring-, maar ook de aanwijzingsbevoegdheid ten aanzien van de nv. Maar, als lid van de Raad van Ministers heeft hij ook met de privaatrechtelijke bevoegdheden te maken die het Land toekomen als enige aandeelhouder van de overheidsvennootschap.

'Dit spanningsveld van verschillende belangen en bevoegdheden die samenkomen in een persoon, in dit geval de minister, kan volgens de Raad leiden tot tegenstrijdige belangen. Teneinde de spanning in de overheidsvennootschap tussen publieke en private belangen te mitigeren beveelt de Raad de regering aan een afweging te maken of het instellen van een onafhankelijke Raad van Commissarissen (...) ten behoeve van de overheidsvennootschap een oplossing zou kunnen zijn', aldus de RvA in haar advies.

De RvA is verder van mening, dat de regering, om te voorkomen dat straks maar één minister het voor het zeggen krijgt over de nv, in de wet moet laten opnemen dat de Raad van Ministers haar toestemming moet geven voordat de premier goedkeuring kan verlenen aan de overheids-nv bij het aangaan van een overeenkomst met een derde.


De RvA laat zich ook uit over de voorgestelde winstdeling van de mogelijke opbrengsten op olie- en gasproducten die in de Curaçaose wateren worden gevonden. In plaats van het huidige voorstel dat toestaat dat de oliemaatschappij met haar overheadkosten kan schuiven waardoor een lagere winstuitkering kan worden betaald, voelt de RvA veel meer voor een alternatief van de sectordirecteur van de ministerie van Financiën. Dit voorstel gaat uit van een vergoeding voor elke eenheid petroleum die gewonnen wordt. De RvA wil dan ook weten waarom de overheid niet voor dit alternatief heeft gekozen.

Dronken agent op Curaçao rijdt scooterrijder (23) dood

Agent na aanrijding meteen aangehouden


Een dronken agent van het politiekorps Curaçao, M., werd direct aangehouden na een fataal verkeersongeluk afgelopen zondag op de kruising Weg naar Welgelegen en de Roosendaalweg in Willemstad. Daarbij kwam de 23-jarige scooterrijder Harrison Janga om het leven. Dat meldt de politie vandaag, dinsdag 28 april 2015.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Uit het politieonderzoek blijkt dat M., de chauffeur van de auto, op de Weg naar Welgelegen richting de Van Eyck van Voorthuizenweg reed, toen hij zonder voorrang te verlenen links afsloeg om de Roosendaalweg in te rijden.

De scooterrijder, die richting Marchena reed, kon een aanrijding niet meer voorkomen en botste tegen de auto. Janga liep hierdoor ernstige verwondingen op aan zijn nek en bezweek vrijwel direct hieraan. De politiearts constateerde ter plekke de dood van de man en het lichaam werd in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor lijkschouwing.

De bestuurder van een auto, een politieagent in burger, die kennelijk dronken was, werd aangehouden. Een uitgebreid onderzoek naar het ongeluk is in volle gang.

Woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar Ministerie liet vandaag via de lokale media weten, dat de man extra gestraft zal worden hiervoor, aangezien hij een agent is. Het gerecht houdt altijd rekening met de persoonlijke situatie van een verdachte, in dit geval een agent, en zal hem een hogere straf (ruim 30 procent meer) opleggen vergeleken met een normale burger, liet Serphos weten.

Janga is de vijfde verkeersdode van dit jaar op het eiland.

Studenten fraaien muren langs kust van Curaçao op met afbeeldingen van geiten

'Kana nos kosta' project lokale studenten en studenten uit diverse landen


Geiten op Curaçao, ze banen zich een weg om te gaan waar ze willen gaan. Laten zich niet tegenhouden, zijn eigenzinnig, maar werken samen. De mensen op Curaçao kunnen een voorbeeld aan hen nemen. Daarom hebben studenten, die samenwerken in het project ‘Kan nos kosta’, op verschillende muren langs de kust van Marie Pampoen tot Avila silhouetten van geiten op muren gespoten. Ook een aantal houten geiten sieren sinds vorige week de kuststrook, aldus de Amigoe vanmiddag, dinsdag 28 april 2015.

‘Kana nos kosta' ('Loopje langs de kust') is een samenwerkingsproject van studenten van de University of Curaçao, IBB en studenten en instanties uit onder andere Colombia, Uruguay, Canada en België. Sinds 2007 is er tussen de verschillende universiteiten en betrokken instanties een aantal projecten uitgevoerd variërend van het maken van straatmeubilair tot wijkonderzoeken. Afgelopen week hebben de betrokkenen gewerkt aan projecten waar de bewoners en bezoekers van de wijken Marie Pampoen, Hala Canoa en Nieuw Nederland van kunnen genieten.

Lang geleden stonden de huizen in Nieuw Nederland en Hala Canoa nog ver van de kust. Iedereen kon toen nog vrij gebruikmaken van de strook langs de stranden daar. Tegenwoordig zijn er op de kust muren tot aan de waterkant opgetrokken. Hierdoor is de kustcorridor van Punda naar Marie Pampoen niet meer begaanbaar. Dat is zonde vinden de mensen die betrokken zijn bij ‘Kana nos kosta’.

In een week tijd hebben de studenten en medewerkers op verschillende plekken langs de kust een stukje van het gebied op symbolische wijze teruggenomen. Gewapend met spuitbussen zijn ze geiten gaan spuiten op muren die door de jaren heen langs de kust zijn verrezen. Met medeweten van de bewoners. Daarbij wilden ze geen politie op hun dak, dus moesten ze de mensen in de buurt wel vertellen waar ze mee bezig waren. De bewoners gaven daarna alle medewerking. Nu bokken verschillende witte en zwarte geiten op de muren alsof ze een wandeling maken langs de kust.

Geiten hebben als eigenschap dat ze zich niet laten weerhouden. Of het nou om een bosgebied of een wijk gaat, ze weten wel hun weg te vinden. De ‘kaminda di kabritu’ (geitenpad) is een begrip op Curaçao. Geiten zijn ook altijd samen. Daarom heeft ‘Kana nos kosta’ dan ook een bokkende geit gekozen als symbool voor het project. Studenten van kunstinstituut IBB hebben zelfs een drietal houten geiten gebouwd die nu verspreid op het strand naar de zee staan te turen.

Naast de gespoten geiten is er ook heel veel gebouwd in een week tijd. Met hout van pallets is er bij Boca Simon een pergola opgetrokken. Verder op de kust van Marie Pampoen zijn er grote houten stoelen in elkaar getimmerd. 'Daar kunnen de bewoners of bezoekers gaan zitten, naar de zee staren en even tot rust komen', aldus een van de betrokkenen. ‘Kana nos kosta’ ziet mogelijkheden voor buurtbewoners om met toeristen langs de strook te gaan lopen. Gehoopt wordt dat ook toeristen dit gebied gaan ontdekken en dat er daardoor er ook een economisch impuls komt voor de bewoners in de wijken langs de kust.

Op een panoramafoto kan men de muren met bokkende geiten en andere bouwwerken zien. De panoramafoto is te zien op www.gigapan.com/gigapans/171796.

V7 wil geen verminkte versie van Constitutioneel Hof

V7-coördinator Santokhi voorziet problemen als Hof alleen uitspraken mag toetsen


Oppositiegroepering V7 wil geen verminkte versie van een Constitutioneel Hof voor Suriname. Zoals de huidige regeerders het hebben geformuleerd, moet het dat wel worden. Chandrikapersad Santokhi, coördinator van V7 en VHP-voorzitter en -Assembleelid, belooft daarentegen een compleet systeem.

De Grondwet schrijft zo'n Hof voor als beroepsinstantie voor justitiabelen. Maar, dan niet in de vorm zoals de regering die nu voorstaat.

'Je kunt een Constitutioneel Hof niet alleen belasten met het toetsen van uitspraken door de rechterlijke macht, want daarvoor heb je het Hof van Justitie al', zegt Santokhi vandaag, 28 april 2015, in de Times of Suriname. Naar het er nu op lijkt, moet het Hof zich uitspreken over de gewijzigde Amnestiewet.

Het proces rond de 8 decembermoorden is gestaakt, vanwege de wet. Volgens het Openbaar Ministerie zou het nog op te richten Constitutioneel Hof zich moeten uitspraken. Het moet dan blijken of de Amnestiewet inbreuk pleegt op de rechtsgang.

Santokhi voorziet problemen als het Hof alleen maar uitspraken mag toetsen. Het rechtssysteem kan vastlopen. Santokhi belooft een uitgebreider model als V7 na de verkiezingen van 25 mei aan de macht komt.

Effectieve controleacties team politie Curaçao

Drugs, auto's, cash geld en vuurwapens in beslag genomen

Vijf personen in de boeien geslagen: een arrestant onwel tijdens aanhouding


Ploeg 5 van de politie op Curaçao heeft afgelopen vrijdag en zaterdag meerdere preventieve controles gehouden. Dat gebeurde in De Savaan, Otrobanda, Mahuma, Ser’i Papaya, Punda en Bapor Kibrá, aldus bericht Paradise FM vandaag, dinsdag 28 april 2015.

Dat leverde behalve drugs, ook vuurwapens op. Verder werden enkele voertuigen in beslag genomen wegens het ontbreken van de benodigde papieren.

Bij een gerichte controle aan de Rooseveltweg kregen agenten van enkele aanwezigen informatie dat zij drugs kochten in een huis in de buurt. De politie deed daar een inval en trof er behalve een hoeveelheid drugs ook gestolen goederen, zoals scooter-onderdelen, aan, twee vuurwapens en een behoorlijke hoeveelheid cash geld.

Vijf jongemannen werden ter plaatse gearresteerd. Eén van hen moest naar het ziekenhuis worden gebracht, omdat hij onwel werd tijdens de aanhouding.

Buurtbewoners zijstraat Kwattaweg vinden man met schotwond in hoofd

Man mogelijk tijdens plegen strafbaar feit door iemand beschoten

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant

Een aantal buurtbewoners heeft vanochtend, dinsdag 28 april 2015, rond acht uur een man met een schotwond aangetroffen in het Prinspark achter de Belladonnastraat, een zijstraat van de Kwattaweg in Paramaribo, aldus de Ware Tijd Online.

De buurtbewoners zagen bloedsporen en gingen vervolgens op onderzoek uit. De sporen leidden naar een man die niet aanspreekbaar was en gewond was aan het hoofd. De bewoners alarmeerden de politie waarna een ambulance de man naar een ziekenhuis heeft gebracht.

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, die het geval bevestigt, zegt dat  verschillende eenheden ter plaatse bezig zijn met het onderzoek.

De krant schrijft te hebben vernomen, dat de man geopereerd moet worden. Hij is niet aanspreekbaar en heeft veel bloed verloren. Het vermoeden bestaat dat de man hoogstwaarschijnlijk een strafbaar feit in de buurt heeft gepleegd waarbij er op hem moet zijn geschoten.

Weer werkonderbreking personeel overheidscrèches

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Regering reageert maar niet op knelpunten neergelegd in petitie november vorig jaar

Bond wil nu rechtstreeks met president Bouterse onderhandelen


Ontevreden werknemers van de crèches van de overheid hebben gisteren het werk neergelegd. Het is nog niet bekend hoe lang deze actie zal voortduren, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 28 april 2015. 

De actievoerders geven aan sinds november 2014 hun grieven te hebben voorgelegd aan de regering in een petitie. Tot op heden is echter een reactie van overheidswege uitgebleven.

Joyce Watson, voorzitter van de Bond Landsdienaren Crèches (BLC), zegt dat zaken niet vorderen en dat de werknemers het wachten op de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Volkshuisvesiting beu zijn. De bond zou nu met president Desi Bouterse zelf willlen onderhandelen.

De bond heeft een pakket aan aandachtspunten aangeboden aan de overheid. Er is door de BLC onder meer herhaaldelijk aan de overheid gevraagd om de crèchemedewerkers in te passen in het Functie- en Informatiesysteem van de Overheid (FISO).

De minister van Binnenlandse Zaken, Edmund Leiles, heeft afgelopen vrijdag de bond gevraagd om het ministerie tijd te geven tot vrijdag om te reageren. De BLC blijft in afwachting op een reactie van president Bouterse gewoon in actie.

Districtscommissaris Paramaribo Zuid-West maakt werk van onderhoud verwaarloosde percelen

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Jacht op eigenaren verwaarloosde percelen gaat door


De districtscommissaris van Paramaribo Zuid-West, Mike Nerkust, heeft gisteren afspraken gemaakt over het onderhoud van verwaarloosde percelen. Dat meldt het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 28 april 2015.

Er werden werkafspraken gemaakt met de onderdirecteur Delinquentenzorg, Paulus Pinas, van het ministerie van Justitie en Politie voor de inzet van gedetineerden bij het opschonen van de verwaarloosde percelen.

Nerkust gaf duidelijk te kennen, dat men de eigenaren van die percelen zal blijven opsporen. Wie na herhaalde aanzegging nog steeds zijn perceel niet opschoont, zal opdraaien voor de schoonmaakkosten.

SLM wil voor verkiezingen duidelijkheid over vervanging 'Palulu' Airbus 340-311

Contract met Airbus verloopt in oktober dit jaar


De leiding van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) wil graag de knoop voor de verkiezingen doorgehakt hebben over het vervangen van haar vlaggenschip, de Airbus 340-311. 'De bedoeling is om een nieuwe machine op tijd binnen te hebben vóór oktober, wanneer het contract van de Airbus verloopt', zegt Gerard Brunings, president commissaris van de SLM, vandaag, dinsdag 28 april 2015, in de Ware Tijd.

De zogenaamde 'Palulu' behoort sinds december 2009 tot de vloot van het staatsbedrijf en was de vervanger van de Boeing 747.

Dit keer is het aanschaffen van een splinternieuw toestel van de gerenommeerde vliegtuigbouwer een optie. 'Een eventueel besluit hierover hangt niet af van de huidige moeilijke financiële tijden', zegt Brunings. Hij doelt onder meer op de mogelijkheden van externe financiering via vliegtuigbouwers. Zo'n investering kan liggen tussen 150 en 200 miljoen Amerikaanse dollar.

Brunings zegt verder, dat het opnieuw huren van een vliegtuig nog altijd een voor de hand liggende optie is.

'Grote machines als de 777 met twee motoren zijn gewenst, maar wij voldoen nog niet aan alle eisen hiervoor. Daardoor zullen wij waarschijnlijk genoegen moeten nemen met weer een A340 of een Boeing 747, machines met vier motoren. Het oude plan om een tweede machine beschikbaar te hebben voor de Mid-Atlantische Route (MAR) is nog niet aan de orde. Je kan geen tweede machine hebben slechts als back-up voor de MAR. Hij moet ingezet kunnen worden. En nu is er geen ruimte, omdat de uren op de route Paramaribo-Schiphol al vol zijn met één machine', zegt Brunings.

De aankomst van de 'Palulu' in december 2009:

Van der San: 'Geen conceptresolutie bij president van oud-minister Setrowidjojo'

'Ex-bewindsman moet de juiste weg bewandelen'

'Wat nu wordt beweerd is complete onzin, er worden politieke verhalen gemaakt'


Eugène van der San, directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President zegt vandaag, dinsdag 28 april 2015, op Starnieuws, dat er geen enkel conceptresolutie ligt op het bureau van president Desi Bouterse van oud-minister Hendrik Setrowidjojo.

'Zijn brief aan de president ligt wel hier, maar het is niet waar dat de president geen resolutie wil tekenen. De ex-minister moet de juiste weg bewandelen', stelt Van der San. Hij zegt ook, dat het absoluut niet waar is dat de president weigert om een resolutie te tekenen. 'Dit is complete onzin. Er worden politieke verhalen gemaakt.'


De directeur van het Kabinet van de President zegt voorts, dat Setrowidjojo zich moet melden bij het directoraat Algemene Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar wordt een conceptresolutie opgemaakt en doorgestuurd naar het kabinet.

'Wij gaan echt niet achter resoluties van ex-ministers aan die opteren voor een functie van departementsdirecteur. Zij moeten hun zaken zelf in orde maken', stelt Van der San. Hij merkt op dat Setrowidjojo ruim acht jaar minister was. Hij moet dus weten wat de procedures zijn.

Setrowidjojo, die partijraadsvoorzitter is van de Pertjajah Luhur, en voorzitter Paul Somohardjo vinden dat er sprake is van rancune. De ex-minister heeft twee brieven geschreven aan minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken, onder wie directoraat Algemene Zaken ressorteert en de president. Hij is nu naar de rechter gestapt om uitbetaling te krijgen.

Setrowidjojo zegt dat hij, nadat hij geen minister meer was, contact heeft gemaakt met de directeur van Algemene Zaken, Louis van Geenen. 'De procedure hebben wij samen doorgenomen. Ik heb in overleg met de heer Van Geenen gehandeld en heb nooit antwoord gekregen van de president.' De ex-minister heeft inmiddels al ruim dertien maanden geen geld ontvangen van de overheid.

Van der San is er niet van onder de indruk, dat Setrowidjojo naar de rechter is gestapt. 'De Staat Suriname staat sterk. Er is helemaal geen case hier.'

Setrowidjojo laat zich echter, zo schrijft Starnieuws, niet van de wijs brengen. Hij zegt de juiste wegen te hebben bewandeld. Van de directeur Algemene Zaken heeft hij wel begrepen dat een conceptresolutie is gestuurd naar het Kabinet van de President. Setrowidjojo toont een schrijven aan Leilis aan, waarin hij vraagt om volgens de wettelijke voorzieningen in aanmerking te komen voor onderstand en pensioenuitkering. Aan de president heeft hij schriftelijk gevraagd om hem aan te stellen als hoofdambtenaar (gelijk aan directeur van een departement). Setrowidjojo blijft erbij dat hij de juiste wegen heeft bewandeld.

Overbeladen houttruck kantelt bij Moengo

Truck verliest in bocht balans en slaat om: boomstammen blokkeren verkeer

(Bron foto: Burger Informatie Centrum Moengo)

Een truck met grote boomstammen is vanmorgen, dinsdag 28 april 2015, gekanteld te Moengo bij de kruising van de Kapitein Chris Silosweg en Julianaweg nabij clockhouse. De houtblokken liggen verspreid over de straat, waardoor het verkeer nabij deze kruising is gestremd, zo is te lezen op Starnieuws.

De truck bleek overbeladen te zijn. Bij het nemen van een bocht bij de kruising met de Lijnweg is de truck uit balans geraakt en is de lading grote houtstammen op de weg terecht gekomen.

Er hebben zich persoonlijke ongelukken voorgedaan, op letsels na die de chauffeur heeft opgelopen. De politie van Moengo is bezig met het onderzoek

Kandidaten PING zouden buiten hun medeweten om op kandidatenlijsten zijn geplaatst

Enkele 'kandidaten' dreigen aangifte te doen bij politie tegen PING


De voorzitter van de politieke partij PING, Ramsoender Jhauw, weerspreekt de beschuldiging van kandidaten voor de verkiezingen van 25 mei, dat zij zonder hun medeweten op de kandidatenlijst van de partij zijn geplaatst. Enkele van deze personen dreigen bij de politie aangifte te doen, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 28 april 2015.

Volgens Jhauw zijn bestuursleden van de partij op zoek gegaan naar de kandidaten die zelf hebben aangegeven op de lijst te willen. De bestuursleden hebben daadwerkelijk met de kandidaten gesproken.

Jhauw zelf heeft nog niet met alle kandidaten gesproken, omdat er specifieke mensen belast waren met de werving. 'Het berust niet op waarheid dat kandidaten buiten hun weten om op de lijsten staan.'

PING neemt deel aan de verkiezingen in de districten Paramaribo, Wanica, Coronie, Commewijne, Brokopondo en Para. In deze zes districten heeft PING rond de tachtig kandidaten op het niveau van De Nationale Assemblee (DNA) en de districts- en ressortraden.

De kandidaten hadden een uittreksel nodig, een nationaliteitsverklaring en een bewilligingsformulier. DNA-kandidaten hadden ook een bewijs nodig dat zij minimaal twee jaren wonen in het district waar zij gekandideerd zijn. De bewilligingsformulieren worden door de politieke partijen zelf opgemaakt. Of bij PING inderdaad de handtekeningen van de kandidaten daar op staan moet onderzocht worden.

Dit geldt niet alleen voor PING, maar voor alle partijen die zich hebben geregistreerd voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei.

Vermeend opiniepeilingdeskundige Menke volhardend in kritiek op opiniepeiling Maurice de Hond/LC Media

Spook van 'wetenschappelijk kolonialisme' doemt op in visie Menke

'We moeten niet slaafs kennis imiteren die niet is getoetst op de bruikbaarheid in ons land'


Hoogleraar en vermeend opiniepeilingdeskundige Jack Menke lijkt zich te willen doen gelden en gaat onverminderd door met zijn kritieken op de deze maand gehouden opiniepeiling van de bekende en betrouwbaar geachte Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond in samenwerking met het bureau LC Media in Paramaribo. Menke gaat vandaag, dinsdag 28 april 2015, zelfs zo ver, op Starnieuws, dat hij zogenoemd 'wetenschappelijk kolonialisme' erbij sleept die hij ziet als basis van de door De Hond en LC Media uitgevoerde peiling.

'Dekolonisatie van kennis moet de hoogste prioriteit krijgen binnen het wetenschaps- en technologiebeleid in Suriname. We moeten in Suriname en de Zuid-Amerikaanse regio ervoor waken dat het wetenschappelijk kolonialisme zich nestelt in sectoren waar we goed op weg zijn bevrijdende kennis te produceren om onze eigen werkelijkheid te analyseren en oplossingen aan te dragen', aldus Menke op Starnieuws in weer een reactie op de gewraakte opiniepeiling van de Nederlander in samenwerking met een lokaal, Surinaams, bureau.

Menke geeft een recent voorbeeld van de pretentie om het Nederlandse bureau van Maurice de Hond als 'partner' een onderzoek te laten doen in de hoop 'dat Suriname zou afkomen van de eeuwige discussie over de objectiviteit van Surinaamse opiniepeilingen'. Met het aantrekken van De Hond werd verwacht dat niemand in Suriname zou twijfelen aan de objectiviteit en juistheid van zijn onderzoek.

'In tegenstelling tot wat werd gehoopt is er terecht een discussie losgebrand over de werkwijze en resultaten van de peiling. Wat we hieruit kunnen leren, is dat westerse kennis en methoden niet algemeen geldig zijn en gebonden zijn aan omstandigheid en plaats', stelt Menke.

'Dit betekent, dat geïmporteerde benaderingen, methoden en onderzoeksresultaten altijd eerst moeten worden getoetst op de bruikbaarheid in ons land. Dus degenen die zich beijveren dat de langzaam opgebouwde kennis over onze opiniepeilingen door het westen moet worden erkend, in dit geval Nederland, zijn bedrogen uitgekomen. Er zijn in Suriname lokale instituten (SWI, IDOS, NIKOS) die creatieve en originele kennis hebben ontwikkeld over opiniepeilingen, welke door discussie en toetsing op hun bruikbaarheid zijn afgestemd op de Surinaamse werkelijkheid', beweert de hoogleraar, die er kennelijk aan voorbijgaat dat de door De Hond en LC Media gehanteerde werkwijze niet uniek is en daarom ook zeker toepasbaar is in Suriname. Of je mensen nu thuis in Suriname, in Nederland, in Colombia, in Indonesië of waar dan ook aan de hand van een vragenlijst vragen stelt, die op basis van anonimiteit mogen worden beantwoord, het is een geaccepteerde wijze van het houden van een peiling.

Dat Menke nu 'wetenschappelijk kolonialisme' - welk begrip hij verder niet inhoudelijk omschrijft - erbij haalt, lijkt er meer op te duiden, dat kennelijk een door een Nederlander in Suriname, in samenwerking met een Surinaams bureau, uitgevoerde peiling niet door Menke en een handjevol anderen (waaronder de bekende criticus/publicist/schrijver Julian With) kan worden geacepteerd als zijnde een net zo betrouwbare opiniepeiling, zo niet betrouwbaarder, als die van lokale bureaus als NIKOS en IDOS. Maurice de Hond staat verre van zogenoemd 'wetenschappelijk kolonialisme'.

Zijn alle bemoeienissen van Nederlandse bedrijven en bureaus met de Surinaamse maatschappij, de economie, het onderwijs, te omschrijven als vormen van hernieuwd kolonialisme? Daar is geen hoogleraar of wetenschapper over te horen. Die bemoeienissen worden zonder slag of stoot geaccepteerd.

Dekolonisatie van kennis is een must voor opinieonderzoek, maar is ook noodzakelijk voor andere kennisgebieden in de technologie, economie, gezondheid en de sociale sfeer waar een koloniale mindset domineert, aldus Menke.

'Wetenschappelijk kolonialisme verwijst naar de manier waarop westerse instituten in Europa/VS kennis produceren, verwerken en analyseren binnen een scheve internationale arbeidsverdeling. Hierbij komen sommige instituten en academici in onze samenleving in een positie om toonaangevende benaderingen en methoden uit het ‘westen’ die in een andere context zijn voortgebracht, zonder toetsing over te nemen', beweert Menke. Dit heeft volgens hem veel gelijkenis met de productie en verspreiding van kennis tussen de vroegere koloniale mogendheid en de kolonie.

De volgende aspecten zijn, althans in de beleving van de hoogleraar, typerend voor het wetenschappelijk kolonialisme:
i) Westerse instituten ontwikkelen voor kernproblemen benaderingen en analysemodellen, terwijl de randproblemen - de kluifjes - worden overgelaten aan instituten in Suriname.
ii) Het imiteren en kopiëren van benaderingen in onderwijs en wetenschap uit het Westen.

'Het wetenschappelijk kolonialisme vindt een voedingsbodem in zwakke lokale kennisinstituten in ons land. Deze fungeren als waterdrager van ruwe gegevens voor westerse instituten, en richten zich veelal op randproblemen waarmee niet wordt bijgedragen aan bevrijdende kennis. We moeten daarom de wetenschappelijke afhankelijkheid in diverse sectoren in ons land doorbreken en onze kennisinstituten versterken. Door kennis te dekoloniseren kan worden voorkomen dat we voor erkenning steeds naar instituten in het westen verwijzen en slaafs kennis imiteren die niet is getoetst op de bruikbaarheid in ons land', aldus Menke.

Hij schoffert hiermee kennelijk ook nog eens LC Media door dit bureau, weliswaar indirect en zonder bij naam te noemen, te kwalificeren als een 'zwak lokaal kennisinstituut'.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Inspecties horecabedrijven toeristische locaties op Curaçao niet langer tijdens piekuren

Minister Palm: Inspecties op een voor horeca schappelijker moment


De inspecteurs van het ministerie van Economische Ontwikkeling op Curaçao zullen niet langer preventieve controles uitvoeren tijdens de piekuren van horecaondernemingen op toeristische locaties. Dat zegt minister Stanley Palm (PAIS), aldus bericht vandaag, 28 april 2015, het Antilliaans Dagblad.

Minister Palm heeft de inspectie van zijn ministerie opdracht gegeven om de controles op een voor de horeca schappelijker moment uit te voeren. 'Bijvoorbeeld aan het eind van de middag, om vijf, zes uur. Dan zijn er vaak nog geen klanten, maar is het personeel wel aanwezig.'

Vorige week moesten vijf horecagelegenheden op Pietermaai de deuren sluiten na een preventieve controle door verschillende diensten. De ondernemers van Pietermaai District stoorden zich vooral aan het tijdstip en de wijze waarop de controles werden uitgevoerd: met een ‘overweldigend aantal mensen’ en ‘net als de eerste gasten aan tafel zitten’.

Minister Palm heeft nog geen contact gehad met Pietermaai District, maar sprak wel met eigenaren van horecagelegenheden in andere toeristische gebieden. Hij is het met de ondernemers eens als zij zeggen dat een dergelijke actie slecht is voor het imago van het eiland. 'Dit is een nare ervaring voor toeristen. Dat vind ik erg.'

De preventieve controles waren een gezamenlijke actie van de afdeling Vergunningen van de politie, de douane, het ministerie van Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn, de Sociale Verzekeringsbank, de brandweer en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Pietermaai District stelt voor om één woordvoerder aan te wijzen die namens de instanties alle controles doet.

Palm: 'Een goed idee, maar volgens de huidige wetgeving is iedere instantie verplicht zelf haar controles uit te voeren. Dan moet de wet dus eerst worden aangepast.'

Tas presentatrice Paradise FM op Curaçao tijdens uitzending gestolen

Buschauffeur vindt bijna alle gestolen spullen terug in zijn bus


Tijdens een uitzending afgelopen zaterdagochtend sloop een dief het gebouw van radiostation Paradise FM op Curaçao binnen en ging er ongezien met de tas van presentatrice Anneke Polak vandoor, aldus bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 28 april 2015.

Totaal onverwacht kreeg zij gisterochtend een telefoontje van buschauffeur Joel Aquiar de Sousa. Achterin Bus 6 (Rond) had hij bijna al haar spullen gevonden.

Via social media wist hij de eigenaresse van de spullen te achterhalen. Bij busstation Otrobanda kon De Sousa de tas met inhoud aan de opgeluchte presentatrice overhandigen.

Jamaicaanse politie onderzoekt reisgedrag 16-jarige door Suriname uitgezette jongen

Geen enkel bewijs dat jongen zich werkelijk wilde aansluiten bij de IS


De zestienjarige jongen die zaterdag 4 april door Suriname ervan werd weerhouden door te reizen naar Nederland, had mogelijk toch plannen om door te reizen naar Turkije. Jamaicaanse politionele autoriteiten onderzoeken onder andere het reisgedrag van de jongen, zo bericht gisteren en vandaag, dinsdag 28 april 2015, de lokale krant The Jamaica Observer.

Los van het feit dat de jongen mogelijk naar Turkije wilde afreizen, zijn er ook andere zaken die bij de 'Counter Terrorism and Organised Crime Branch' (C-TOC) op het eiland, het vermoeden versterkte dat hij zich wellicht 'zou willen aansluiten bij de IS of materiële steun zou verstrekken aan de terreurgroep'.

Zo was de jongen niet in het bezit van een ticket voor een terugreis naar Nederland. Zijn reis, die ruim 2.600 Amerikaanse dollar kostte, werd mede gefinancierd door derden, van wie enkelen niet in beeld zijn. 'Hij beweerde op vakantie te zullen gaan bij zijn grootmoeder in Turkije, maar er kon geen bewijs worden aangedragen dat zij ook daar zou zijn. Bovendien ondernam hij de reis tijdens de schoolperiode', schrijft C-TOC in een verklaring (zie onderaan). Het was ook de eerste buitenlandse reis van de jongen die hem meteen naar een aantal landen zou voeren, zonder begeleiding.

De mededelingen van de speciale eenheid in Jamaica komen hard aan bij de familie van de jongen die blijft vohouden, dat hij geen terroristische intenties had. Kort voor de verklaring van de C-TOC verscheen zijn vader nog j The Jamaica Observer om een officiële verontschuldiging van de minister van Veiligheid Peter Bunting te eisen. Hij stelt, dat zijn zoon juist het Christelijke geloof aanhangt. De vader is moslim, maar zegt dat pogingen om zijn zoon over te laten stappen naar de islam door de jongen werden afgewezen.

Om de naam van de jongen geheim te houden wordt de naam van zijn vader niet bekendgemaakt.

De jongen is momenteel onder voogdij van zijn vader geplaatst, na twee weken in detentie te zijn geweest in zijn thuisland. Hij zal de komende twee jaren worden begeleid door sociaal maatschappelijk werkers.

Ruim 800 kavels Back Pro Nickerie worden 30 april toegewezen aan burgers

Doekhie (NDP): 'We schrijven geschiedenis in Nickerie'

Assembleelid trekt zich niets aan van kritieken uit VHP-hoek over veiligheids- en gezondheidsaspecten


Ruim 800 bouwkavels worden komende donderdag in Nickerie toegewezen aan burgers. Het gaat om Back Pro, waar de grond in orde gemaakt is voor de bebouwing. 'Wij zullen dan heel veel mensen die een kavel nodig hebben om een huis op te zetten kunnen helpen', zegt Assembleelid en hoofdbestuurslid van de NDP Rashied Doekhie vandaag, dinsdag 28 april 2015, op Starnieuws.

'Wij schrijven geschiedenis in Nickerie want we gaan ook de infrastructuur van de Stalweide in orde maken. Enkele mensen hebben eerder een stuk terrein toegewezen gekregen, maar er is niks gedaan aan de infrastructuur. Dat zullen wij wel doen, waardoor ongeveer vierduizend mensen geholpen kunnen worden', aldus Doekhie.

De politicus trekt zich niks aan van de kritiek die Radjen Kisoensingh heeft geleverd op het voornemen van de regering om de kavels in dit gebied uit te geven. Kisoensingh had president Desi Bouterse gevraagd om af te zien van dit voornemen. Het stelde dat er geen rekening is gehouden met gezondheids- en veiligheidsaspecten om dit gebied te bestemmen als wooncentrum. Het gebied is ingeklemd tussen twee grote landbouwbedrijven. De Prins Bernardpolder en het bacovenareaal van het voormalige Surland/SBBS doen aan hoog gemechaniseerde landbouw waarbij, veel chemicaliën en meststoffen toegediend worden aan de gewassen via vliegtuigbespuiting.

'Kisoensingh hoeft daar niet te wonen. En wij weten precies, dat de kritiek komt uit de VHP-hoek waar hij nu lid van is geworden', stelt Doekhie.

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer zal de grondpapieren uitreiken. Ook minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal aanwezig zijn.

Hij zal in Nickerie zijn met personeel van de Venezolaanse ambassade en technici die zich komen oriënteren over de export van padie. De knelpunten die er waren bij de verscheping, moeten worden opgeheven, zegt Doekhie. Ook minister Rabin Parmessar zal in het westelijke district zijn. Hij is morgen aanwezig bij het startsein van het asfalteren van de Harjanaweg.

Hoofdinspecteur Peiter bevorderd tot commissaris Korps Politie Suriname

Ongemerkt Nederlander geworden agent wordt uit korps ontslagen


Hoofdinspecteur Ruben Peiter is gisteren bevorderd tot commissaris van politie. Hij maakt nu deel uit van het management van het Korps Politie Suriname (KPS). Peiter zegt, dat dit een hoogtepunt is in zijn carrière, omdat niet eenieder in aanmerking komt voor zo'n hoge functie. Hij is ook Human Resource Manager binnen het korps.

'Ik moet een balans zoeken tussen het behartigen van de belangen van de organisatie en die van de manschappen', zei Peiter, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 28 april 2015. Hij stelt, dat hij zich met deze mijlpaal beter kan inzetten in de organisatie en het helpen bestrijden van de criminaliteit.

Peiter trad op 31 oktober 1981 in dienst, samen met de huidige korpschef Tjin Liep Shie, Krishna Hussainali-Mathoera, Agnes Daniel, Hendrik Setrosentono en tweeëntwintig anderen, onder wie ook Ferdinand Welzijn, die nu voorzitter is van de Vereniging Surinaams Bedrijsleven. Ook oud-commandant van de Militaire Politie, Carlos Li Fo Sjoe, Mark Karg en anderen maakten deel uit van deze lichting. Zij volgden de vierjarige HBO-politie opleiding tot inspecteur.

De leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft overigens besloten een hoofdinspecteur van politie binnenkort uit het korps te zetten. Tegen de regels in heeft hij de Nederlandse nationaliteit aangevraagd en verkregen. Dat maakte Tjin Liep Shie gisteren bekend tijdens de bevorderingsceremonie van een aantal politiefunctionarissen, aldus de Ware Tijd.

De korpsleiding kwam erachter toen werd nagegaan welke hoofdinspecteurs in aanmerking zouden moeten komen voor bevordering tot commissaris van politie. De betrokken politieman heeft er ongeveer 25 dienstjaren opzitten.

Dat de politieambtenaar nu de Nederlandse nationaliteit heeft, is volgens de korpschef niet de enige reden waarom besloten is hem te ontslaan. Er zijn veel meer klachten 'van tuchtrechtelijke aard', die hiertoe hebben geleid.

Tjin Liep Shie zei, dat het wel eens eerder is voorgekomen dat politieambtenaren een vreemde nationaliteit hadden aangevraagd, terwijl zij nog in dienst waren. Het is echter nooit zo ver gekomen, dat het korps de persoon heeft moeten ontslaan.

Volgens de hoofdcommissaris hebben de functionarissen toen zij erop betrapt werden, hun ontslag ingediend, nog voordat de korpsleiding dat kon doen. Op de vraag hoe het zo ver is gekomen, kon Tjin Liep Shie geen antwoord geven. 'Dat ligt aan de mensen zelf.' De politiechef neemt het betrokkenen kwalijk dat zij deze informatie verzwijgen.

Schoonzoon NDP-kopstuk Abrahams directeur nieuwe NV van de EBS

Schoonzoon Abrahams directeur nieuwe NV van EBS...
'Hij is een kundige jongen en ik heb hem niet voorgedragen'

Gajadien (VHP): 'Dit wordt teruggedraaid zodra V7 regeermacht heeft'


Giovanni Ridley wordt directeur van de nieuwe naamloze vennootschap van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), Energy Producers Suriname (EPS). Dit bevestigt zijn schoonvader NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams vandaag, dinsdag 28 april 2015, in de Ware Tijd. Het nieuwe bedrijf zal onder andere energie opwekken. 

'Hij is geen soso jongen, hij is een kundige Surinamer en ik heb hem niet voorgedragen. Hij is voorgedragen op basis van zijn kennis', zegt Abrahams. Hij zegt verder, dat zijn schoonzoon motortechniek heeft gestudeerd aan de universiteit van Delft, negen jaar in het managementteam van de Suralco heeft gezeten en op dit moment bij de EBS werkt.

'Elke keus die nu gemaakt wordt is beter dan de huidige EBS-directeur Willy Duiker met alles te belasten', zegt NPS-Assembleelid Arthur Tjin A Tsoi in een reactie. Of Ridley bekwaam is moet volgens Tjin A Tsoi nog blijken. Indien hij over de competenties beschikt ziet de politicus geen vuiltje aan de lucht. Er is immers een schaarste aan bekwame mensen in Suriname. Hij hoopt dat de aankomende directeur geen slappe Raad van Commissarissen boven zich krijgt die hem moet controleren, zoals dat het geval is met de huidige raad bij de EBS. 'Het is een jonge Surinamer, waarom zou hij geen goede kans moeten krijgen?'

Collega parlementariër van de VHP Asiskumar Gajadien is minder optimistisch. 'Heel de EBS weet dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan onder leiding van Ridley. Toen de EBS-arbeiders in het geweer kwamen, is hij weggehaald van de afdeling.'

Hij noemt het een cultuur van de president om mensen die een corruptief beleid voeren te benoemen. Gajadien garandeert dat deze zaken teruggedraaid zullen worden als V7 in het machtscentrum komt.

NPS-voorzitter: 'Afobaka-centrale mag niet overgaan in handen van andere particulieren'

'Energie is strategisch product waarmee zorgvuldig mee moet worden omgegaan'


Wanneer het Amerikaanse bedrijf Alcoa op 1 juli haar operaties in Suriname aan de overheid overdraagt, mag de Afobaka-waterkrachtcentrale daarna onder geen beding overgaan in handen van andere particulieren. Dat zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland vandaag, dinsdag 28 april 2015, in de Ware Tijd.

Dat de hydrodam momenteel in handen is van Alcoa, ook een particulier, is geen probleem, zegt hij, omdat dit gestoeld is op de Brokopondo-overeenkomst van 1958. Daarin is vastgelegd, dat de waterkrachtcentrale energie zal opwekken voor de bauxietsector en de energielevering aan de Staat. Ook is bepaald dat na 75 jaar de centrale in handen komt van Suriname.

Rusland is van oordeel dat energie een strategisch product is waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Hij zegt dat als Alcoa opbreekt, de Staat het beheer over de dam moet krijgen en behouden.

'Wij wensen niet dat deze aan particulieren wordt overgedragen.' De Staat moet de samenleving behoeden voor 'perikelen', aldus Rusland, die zich zouden kunnen voordoen wanneer zij niet het beheer voert over de stroomopwekking en distributie te Afobaka.

Bij de presentatie van hun verkiezingsprogramma afgelopen vrijdag wezen de V7-leiders Rusland een Chandrikapersad Santokhi erop, dat er een waas van geheimzinnigheid hangt over de besprekingen tussen de regering en Alcoa over het vertrek van de multinational.

In haar verkiezingsprogramma schrijft V7, dat ze bij haar aantreden als regering de bauxietsector zal evalueren 'en onder de huidige omstandigheden het nationaal economisch rendement zal bepalen'. Er zal naar gestreefd worden de bauxietindustrie en de daaraan verbonden arbeidsplaatsen te behouden. Ook een actievere bemoeienis van de overheid in deze sector door participatie in de bauxietwinning en verwerking, al dan niet in samenwerking met het Surinaams bedrijfsleven, behoort tot de actiepunten van V7.

President Bouterse herplaatst 8 door hoofdstembureau Brokopondo geschrapte V7-kandidaten

Acht V7 kandidaten in Brokopondo onterecht van lijst verwijderd


De acht kandidaten van V7 die door het hoofdstembureau van Brokopondo waren geschrapt, moeten weer op lijst worden geplaatst. President Desi Bouterse heeft bepaald, dat zij onterecht van de lijst zijn gehaald door het hoofdstembureau. Ook in Coronie is een kandidaat onterecht geschrapt.

ABOP, V7, Mega Front, Amazone Partij Suriname, DOE, PALU en NDP hadden bezwaren ingediend bij de president. Uiterlijk vandaag moet de president antwoord geven op de bezwaren.
 \
Sommige kandidaten waren van de lijst afgevoerd door fouten in de onderliggende stukken. In het geval van Brokopondo was het hoofdstembureau er niet van op de hoogte, dat het aantal zetels in enkele ressorten was uitgebreid.

Eugène van der San, directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, zegt vandaag, dinsdag 28 april 2015, op Starnieuws dat het besluit van de president vandaag officieel bekendgemaakt wordt.

De meeste van de 43 bezwaren die zijn ingediend zijn door de president gehonoreerd. De toetsing heeft plaatsgevonden door een commissie onder leiding van minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken.