dinsdag 9 juni 2015

NOS: Curaçaoënaars zijn groene uitstoot Isla-raffinaderij zat - Omwonenden kampen met gezondheidsproblemen(Bron foto: SMOC, Stichting Schoon Milieu op Curaçao)

Cotticarivier buiten oevers getreden

Dorpen Akalekondre, Happyland en Ricanaumoffo staan blank


De Cotticarivier in het district Marowijne is door de zware regenval de afgelopen dagen buiten haar oevers getreden. Vooral bewoners van de dorpen Akalekondre, Happyland en Ricanaumffo hebben last van de situatie. 

Districtssecretaris Betterson-Afroedoe en assistent districtssecretaris Alanterie Romeo hebben zich vandaag, dinsdag 9 juni 2015, met enkele medewerkers van de bestuursdienst in deze dorpen georiënteerd, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Marowijne.

Het is de tweede keer binnen twee weken dat het water van de rivier de dorpen Akalekondre en Happyland overstroomt. Delen van het dorp Ricanaumoffo zijn ook onder water komen te staan. Als het water hoger komt te liggen, zullen de dorpsbewoners onder begeleiding van de bestuursdienst verhuisd worden.

De wateroverlast is wel ernstig, maar het is niet zo erg als in 2013, aldus het BIC Marowijne.

Algemene Rekenkamer Curaçao: Parlement en SOAW moeten meteen ingrijpen inzake afgifte tewerkstellingsvergunningen

Afgifte druist in tegen geldende procedures en is feitelijk illegaal


Het parlement en de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) moeten meteen ingrijpen in de gang van zaken binnen het ministerie rond het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen (TWV’s). De afgifte hiervan druist in tegen de geldende procedures en is daarmee feitelijk illegaal.
 
Dat stelt de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) die een rechtmatigheidsonderzoek uitvoerde naar de TWV’s. Het rapport werd gisteren gepubliceerd en is in één woord vernietigend, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 9 juni 2015. Binnen het ministerie wordt er met de verstrekking van de werkvergunningen over de gehele linie een potje van gemaakt, zo schrijft de krant.

De afgelopen drie jaar werden zo’n 4.000 werkvergunningen ingediend en veelal volgens de verkorte procedure behandeld. En dat terwijl de aanvraag niet aan de eisen voldoet en er geen juridisch-wettelijke grondslag is voor het gebruik van de verkorte procedures. Die verkorte procedure werd door het toenmalige Bestuurscollege in 2003 ingesteld voor buitenlandse werknemers die bijvoorbeeld bij de Isla of Dokmaatschappij aan de slag gingen.

Verder wordt de versnelde procedure ten onrechte toegepast bij de behandeling van aanvragen van bedrijven die niet in het besluit van 2003 zijn genoemd.

In oktober vorig jaar heeft het Gerecht in Eerste Aanleg in twee strafzaken over vrouwenhandel en prostitutie bewezen verklaard. Het gaat hierbij om vrouwen die gedwongen als prostituee te werk werden gesteld bij een bedrijf waaraan voor de tewerkstelling van deze vrouwen als danseres, een TWV werd verstrekt. Ook wordt geen handvat gegeven voor het beoordelen van de hoogte van het loon dat een buitenlandse werknemer wordt aangeboden. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat managers een maandsalaris van 2.500 gulden wordt geboden, terwijl voor de betreffende functie op Curaçao normaliter een veel hoger salaris zou worden uitbetaald. Het risico bestaat dat het gaat om een andere functie, dan die waarvoor de vergunning is aangevraagd.

Klaarblijkelijk heeft zich bij de verstrekking van deze TWV’s een contra-legem praktijk ontwikkeld, die indruist tegen de belangen van het Land, concludeert de ARC. Dat wil zeggen, tegen de beoogde bedoeling van de wetgever in om de arbeidsmarkt ten behoeve van lokale werkzoekenden te beschermen en de lokale werkgelegenheid te bevorderen.
De geconstateerde contra-legem praktijk betekent een ernstige inbreuk op de wil van de wetgever en dus een ernstige aantasting van algemeen aanvaarde normen voor het functioneren van een democratische rechtsstaat. Deze situatie vereist een onverwijld ingrijpen van de Staten en de minister van SOAW door middel van corrigerende maatregelen om een juiste wetstoepassing af te dwingen en te waarborgen, aldus de ARC.

Van 2011 tot 2013 zijn er jaarlijks gemiddeld 4.000 TWV’s ingediend, waarvan het merendeel werd toegewezen. Via SOAW werd respectievelijk 3,9, 4,1 en 3,9 miljoen gulden geïnd aan bedragen voor deze TWV’s.

Door structurele onderbezetting binnen het ministerie is geen toezicht op de verstrekking en handhaving van de vergunningen, concludeert de Rekenkamer verder. Het verstrekken van een TWV is een kritisch proces, waarmee grote financiële en economische belangen gemoeid zijn. Wanneer de lonen in andere landen lager zijn dan hier gebruikelijk is, hebben werkgevers er financieel belang bij om deze buitenlandse werknemers, in plaats van (werkloze) lokale arbeidskrachten, aan te trekken. Ook de competenties van de lokale arbeidskrachten kunnen hierbij een rol spelen. Verder heeft de vreemdeling er (economisch) belang bij om te mogen werken op Curaçao. Daardoor ontstaat er druk op de overheid om TWV’s te verstrekken en bestaat het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik van de Landsverordening Arbeid Vreemdelingen.

Dit was voor de Rekenkamer de aanleiding om onderzoek te doen naar de rechtmatige verstrekking van de TWV. De Rekenkamer deed haar onderzoek op basis van de reeds in 2009 door de Stichting Overheidsaccountantsbureau gesignaleerde knelpunten. Die betroffen de interne beheersingsmaatregelen bij het proces van het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen. Op grond hiervan is destijds een verbeteringstraject ingezet, dat de ARC eveneens aan een evaluatie heeft onderworpen. Het blijkt dat ook dit verbeteringstraject nog helemaal niet is afgerond. De daarvoor opgestelde plannen kunnen nog niet worden uitgevoerd, omdat de minister deze plannen nog niet formeel heeft vastgesteld.

De Rekenkamer legde in december vorig jaar al haar bevindingen voor aan het ministerie van SOAW en dat van Bestuur, Planning en Dienstverlening (dat betrokken is bij de aanvraag en afgifte van de vergunningen) voor hoor en wederhoor. Hierop is geen reactie gekomen. Ook de huidige minister van SOAW, Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) heeft nog niet gereageerd.

Coalitie regering Curaçao blijft verdeeld over locatie nieuw te bouwen overheidsgebouw: PAIS en PNP lijnrecht tegenover elkaar

PNP-leider Davelaar: 'Heisa over komst gebouw goedkope politiek'

Verschillende panden huren brengt te hoge kosten met zich mee


De regeringscoalitie op Curaçao is sterk verdeeld over de locatie van een centraal overheidsgebouw. Tijdens de statenvergadering vandaag, dinsdag 9 juni 2015, is duidelijk geworden dat de partijen PAIS en PNP lijnrecht tegenover elkaar staan, aldus de Amigoe.
 
De discussie over een centraal overheidgebouw is al een tijd gaande. De kosten die de overheid maakt door verschillende gebouwen te huren, zijn erg hoog. Daarom heeft het College financieel toezicht (Cft) met de regering afgesproken dat zo’n gebouw er moest komen. Om niet op zijn vingers getikt te worden door het Cft heeft minister van Financiën Jose Jardim (namens onafhankelijk statenlid Glenn Sulvaran) haast gemaakt met een besluit hierover.

Tevens profiteerde Jardim ervan, dat hij de afgetreden Earl Balborda (PNP) verving als minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Op het moment dat PAIS-minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) uitlandig was, jaste Jardim het besluit over een centraal overheidsgebouw door de ministerraad, zo schrijft de krant.

Het plaatsen van ambtenaren valt eigenlijk direct onder Van der Horst, die voor een voldongen feit stond bij zijn terugkeer. Van der Horst en Jardim zaten vandaag naast elkaar in het parlement om de vragen van de Statenleden over de komst van een centraal overheidsgebouw te beantwoorden.

In de Statenvergadering van vandaag noemde PNP-leider Humphrey Davelaar de heisa die is ontstaan over de komst van het gebouw ‘goedkope politiek’. Voornamelijk, omdat MFK-leider Gerrit Schotte vraagtekens had gezet bij het besluit. Het verbaasde Schotte dat het terrein niet goed was om een nieuw ziekenhuis te bouwen, maar door de regering nu wel geschikt wordt bevonden om er een centraal overheidsgebouw neer te zetten. Davelaar had in zijn spreektijd geen enkel bezwaar tegen de komst van het overheidsgebouw op het voormalige Amstel-fabrieksterrein. Hij riep Schotte op om vooral te kijken naar zijn eigen regeerperiode. Davelaar verwees naar een rapport van de Algemene Rekenkamer (ARC) waarin wordt ingegaan op het plaatsen van ambtenaren in andere gebouwen en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Tegen de komst van een centraal overheidsgebouw op het voormalige Amstel-terrein had hij geen bezwaar.

Daarentegen was coalitiepartner Alex Rosaria (PAIS) duidelijk in zijn mening dat een centraal overheidsgebouw in het centrum moet komen. Of het nou Punda of Otrobanda wordt, het maakte hem niet uit. Hij vreest een economische terugval als straks alle ambtenaren uit het centrum van de stad zijn vertrokken. Hij prees het besluit om het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda te bouwen. Terloops pleitte hij er ook voor om de vervallen schouwburg Sentro Pro Arte een doorstart te laten maken in Punda of Otrobanda.

Dat de coalitiepartners het niet eens zijn over de door de regering aangewezen locatie, toont de onderlinge verdeeldheid. Eerder had Mevin Cijntje van Pueblo Soberano ook al aangeven het niet eens te zijn met de locatie aan de Nieuwe Haven.

'Meerderheid, minderheid'

Meerderheid, minderheid


Tel je de kruiken en kruikjes
maar let je niet op hun inhoud,
hoe weet je dan
over hoeveel liters water je beschikt?

Hoe weet je waar de meerderheid zit
als je slechts de zetels telt
en niet het aantal stemmers,
ook niet het aantal niet-stemmers… 

Alphons Levens,
9 juni 2015.

Kunuku Aqua Resort op Curaçao vervijfvoudigt aantal kamers

'Wij zien dat de vraag naar Curaçao toeneemt'


Het Kunuku Aqua Resort vervijfvoudigt het aantal kamers. Van 24 kamers nu, naar 114 accommodaties straks. Daarnaast gaat het resort een all inclusive principe aanbieden en worden er twee glijbanen bijgebouwd. Op 15 december moet de bouw zijn afgerond. Dat laat Dylan de Rooij van het resort vandaag, dinsdag 9 juni 2015, via het Antilliaans Dagblad weten. Al sinds januari wordt er gebouwd. Volgens hem om zo de toenemende vraag tegemoet te komen. 

'We zien dat de vraag naar Curaçao toeneemt, kijk daarbij bijvoorbeeld naar het aantal luchtvaartmaatschappijen dat het aantal vluchten uitbreidt', zegt De Rooij.

Om aan die vraag tegemoet te komen is door het resort, dat sinds 2011 is gevestigd op Curaçao, besloten rigoureus te gaan uitbreiden. Er worden straks vier verschillende typen appartementen/kamers aangeboden. Daarnaast telt het complex straks drie glijbanen en voor de kleinste bezoekers een speciaal ingericht kinderbad.

Naast het al bestaande appartement Kunuku, geschikt voor twee tot maximaal zes personen en een baby, zijn er straks kamer Slide, kamer Enjoy en kamer Swim. Kamer Slide is geschikt voor 1 tot 2 personen. Het bestaat uit een tweepersoonskamer, badkamer en een terras. Kamer Enjoy is iets groter en geschikt voor 1 tot 3 personen. Het resort omschrijft het als een tweekamerstudio bestaande uit een woonkamer met slaapbank, een tweepersoonskamer, badkamer en terras. Kamer Swim is de grootste van de nieuw te bouwen accommodaties. Deze tweekamerstudio bestaat eveneens uit een apart slaap- en woongedeelte. Ook is er in het woongedeelte een slaapbank geplaatst, geschikt voor twee personen. Tevens is er de mogelijkheid deze kamer te combineren met kamer Enjoy. De ruimtes zijn dan samen geschikt voor een gezelschap van 4 tot maximaal 8 personen.

De nieuw te bouwen appartementen zijn alleen te boeken met verblijf op basis van een all inclusive verzorging. Er worden dus ook twee nieuwe glijbanen gebouwd, naast de al bestaande. De Rooij benadrukt dat ook het nieuwe zwembad gewoon toegankelijk blijft voor de lokale bevolking. Daarvoor moet dan wel een dagpas van 15 gulden worden aangeschaft. Zo’n dagpas moet wegens de grote belangstelling worden gereserveerd.

Ombudsman Curaçao geeft namen informanten zaak Gevolmachtigd Minister Wiels niet prijs

Marvelyne Wiels naar rechter
Mareleyne Wiels spant Kort Geding aan tegen Ombudsman Curaçao


Gevolmachtigd Minister Marvelyne Wiels heeft een Kort Geding aangespannen tegen de Ombudsman, Alba Martijn. Wiels is het niet eens met de wijze waarop het onderzoek naar haar handelen in het Curaçaohuis is uitgevoerd, zo bericht vandaag, dinsdag 9 juni 2015, Paradise FM.

Zo zou er volgens Wiels geen sprake zijn van een integere procesorde. Er is gebruik gemaakt van anonieme bronnen die niet onder ede zijn gehoord. Verder heeft Wiels een deel van de documenten die bij het rapport zijn gebruikt niet hebben kunnen inzien; enkele daarvan zouden volgens Wiels van ‘twijfelachtige herkomst’ zijn.

Ombudsman Martijn heeft tegenover Paradise FM gezegd de aankondiging van het Kort Geding van Wiels' advocaat Arjen van Rijn vanmorgen in haar e-mail te hebben gekregen.

Het geding is op 15 juni gepland.

Martijn zegt, dat ze haar eindrapport vóór 15 juni al naar de autoriteiten – regering, Staten en gouverneur – had willen sturen. Daarna zou de geanonimiseerde versie worden openbaar gemaakt. Alles wordt nu opgeschoven, maar mocht de rechter Wiels niet ontvankelijk verklaren, dan is de openbaarmaking vóór het eind van der maand wettelijk verplicht.

Inhoudelijk wil Martijn nu niet ingaan op de beschuldigingen van Wiels, omdat de zaak onder de rechter is. Wel wil ze kwijt dat op het verzoek van Wiels dat zij de namen van de informanten krijgt en die zelf dan ook kan ondervragen, niet zal honoreren. Martijn zal de geheimhoudingsplicht die de ombudsman heeft niet schenden, zegt ze.

Falcon Air Express van 'redder' Curaçaose maatschappij DAE Nelson Ramiz heeft faillissement aangevraagd

(Bron foto: Curaçao Chronicle)
Sinds 2009 was Falcon Air in handen van Ramiz

Werknemers DAE wachten nog steeds op 3.3 miljoen gulden aan salaris


Falcon Air Express, de in Miami, Florida (VS), gevestigde luchtvaartmaatschappij van Nelson Ramiz - in 2011/2012 door onder meer Korpodeko en Girobank binnengehaald als redder van Dutch Antilles Express (DAE), maar waar later onder Ramiz de stekker er uit moest worden getrokken - lijkt bankroet. De chartermaatschappij Falcon Air zou op 5 juni haar vergunning hebben ingeleverd bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (zie onderaan) na het verlies van het contract met het Amerikaanse ministerie van Justitie en in verband met de opgestapelde schulden. De Curaçao Chronicle berichtte er gisteren over, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 9 juni 2015:

 
 Falcon Air was sinds 2009 in handen van Ramiz. Falcon had in de betere jaren circa 150 medewerkers in dienst. In de periode voorafgaand aan het einde was dat aantal teruggebracht tot circa 50, met de belofte dat ze de onbetaald gebleven maanden nog uitgekeerd zouden krijgen. Het zou gaan om twee maanden salaris.

Hetzelfde gebeurde onder Ramiz met werknemers van de in augustus 2013 in staat van faillissement verklaarde DAE op Curaçao. Dutch Antilles Express, geleid door Ramiz, had al twee maanden haar personeel niet meer betaald. Volgens het curatorenverslag moeten de werknemers van DAE nog 3,3 miljoen gulden aan salaris krijgen. De belastingontvanger ‘mist’ nog 7,9 miljoen aan niet betaalde belastingen en premies, terwijl de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 6,9 miljoen tegoed heeft.

Het Antilliaans Dagblad berichtte dat Ramiz met DAE een ‘spoor aan financiële schade’ had achterlaten: minimaal 89 miljoen gulden aan schulden plus nog eens een vordering van zo’n 35 miljoen gulden van Girobank. Bij elkaar opgeteld 124 miljoen gulden. Zo bleekt uit het faillissementsverslag van Dutch Antilles Express (DAE) bv, dat door de curatoren Paul van de Laarschot en Mirto Murray bij de rechter-commissaris was ingediend. 'Bij de huidige stand van de boedel is het niet waarschijnlijk dat aan preferente en concurrente crediteuren een uitkering zal worden gedaan', schreven zij. Tot die concurrente schuldeisers behoort ook ontwikkelingsbank Korpodeko, die 26,9 miljoen claimt. Korpodeko kwam er later nog enigszins goed van af, omdat voormalig DAE-eigenaar Niek Sandmann begin augustus 2014 werd veroordeeld tot het betalen van een fikse boete van 6,9 miljoen aan Korpodeko omdat hij eerder - zonder medeweten van Korpodeko als medefinancier - de noodlijdende luchtvaartmaatschappij DAE verkocht had aan Arnold Leonora, die vervolgens met de noorderzon vertrok.

Na Leonora kwam Ramiz van Falcon Air in beeld. Oud-gezaghebber en de latere interim-premier Stanley Betrian was er ten tijde van Leonora bijgehaald en bleef betrokken.

Ramiz werd door Girobank en Korpodeko gepresenteerd als de persoon die DAE uit het slop zou trekken en die, als hij daarin zou slagen, de optie had om DAE over te nemen. Met twee petten op, als huurder (DAE) en verhuurder (Falcon) zorgde Ramiz ervoor dat DAE enkele MD-83’s leasete, waarmee Falcon in Miami zich verzekerd wist van inkomsten.

Polikliniek van Sehos te Willemstad, Curaçao, krijgt 3e verdieping

Niet gewacht kan worden tot nieuwe Hospital Nobo Otrobanda eind 2017 wordt opgeleverd


In de derde week van deze maand beginnen de bouwwerkzaamheden van de circa 6 miljoen kostende derde verdieping van de polikliniek, zo heeft oncoloog Franke Scheper van de polikliniek in een persconferentie bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 9 juni 2015.

De financiële middelen voor de bouw zijn door de regering beschikbaar gesteld. De nieuwe verdieping wordt eind juni 2016 opgeleverd. Bij de presentatie verklaarde Scheper dat de extra verdieping nodig is, omdat niet gewacht kan worden tot de oplevering eind 2017 van het nieuwe Hospital Nobo Otrobanda, HNO.

De oncoloog zei ook, dat met de centralisering, de zorg naar de patiënt toe efficiënter wordt. Als een specialist een patiënt naar een andere specialist wil verwijzen, is dat letterlijk naast de deur, aldus Scheper.

De extra verdieping past in het beleid van minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur om de medische zorg van specialisten meer in het ziekenhuis te integreren. Tijdens de bouw wordt de parkeerplaats van de polikliniek als opslagplaats voor de bouw gebruikt. Het idee is om via de Parking Authorities ervoor te zorgen dat patiënten van de polikliniek van de parkeerplaats buiten bij het ziekenhuis gebruik kunnen maken. Bij de bouw van de derde verdieping worden prefab-onderdelen gebruikt. Hiervoor is gekozen om de overlast als gevolg van de bouw zo veel mogelijk te beperken.

In de huidige polikliniek zijn 24 specialisten werkzaam, zoals onder andere longartsen, geriaters, endocrinologen, gynaecologen, neurologen. Door de extra verdieping zullen in de toekomst in het Sehos 42 specialisten gehuisvest worden. In de nieuwe verdieping wordt een afdeling cardiologie gevestigd en wordt de afdeling neurologie uitgebreid.

Gekozen VHP-Assembleelid Sharman: 'Etnische politiekvoering is dodelijk voor het land en zeker voor VHP'

RGD-arts Sharman kreeg na NDP-voorzitter de meeste stemmen (12.217)


De nieuw gekozen parlementariër Dew Sharman van de VHP en enige kandidaat binnen V7 die met 12.217 voorkeurstemmen 25 mei werd gekozen, heeft naast beleidsvraagstukken die voor hem essentieel zijn. 'Het is allang tijd voor een meer volwassen politiekvoering. Een volwassenheid, waarbij we als politici in het belang van het land partijtradities en partijgevoelens moeten overstijgen. Wat goed is voor dit land, moeten we met z’n allen ondersteunen en niet alles wat tot het andere kamp behoort, als het nou oppositie of coalitie is bij voorbaat al niet goed vinden', zegt hij vandaag in gesprek met webredacteur Wilfred Leeuwin op Starnieuws.

Sharman heeft een uitgesproken mening over etnische politiekvoering. Hij vindt dit dodelijk voor Suriname en zeker voor de VHP.

Sharman zegt, dat hij het er absoluut niet mee eens is, dat de VHP een etnische campagne heeft gevoerd. Volgens hem is er sinds de leiding van de partij enkele jaren geleden werd overgenomen door een nieuwe generatie onder leiding van Chandrikapersad Santokhi, een duidelijk signaal gegeven om af te rekenen met etnische politiek.


'Het is een proces binnen een partij met een Hindostaanse historie van langer dan 60 jaar. Je zal de samenleving ervan bewust moeten maken en ook de eigen achterban. Er zal ook weerstand zijn. Maar, wij jonge generatie politici, hebben zeker het verlangen de partij open te gooien. Het moet gaan om een principe, een ideologie en het maakt niet uit van wie het is, of waar je woont. Ik ben voorstander van om dat fundament nu te leggen.'

De VHP'er stelt, dat zijn zienswijze alles te maken heeft met wat hij zijn voordeel noemt en dat is geboren zijn in het plattelandse Paradise in het rijstdistrict Nickerie.

'Daar ben ik opgegroeid met veel meer etnische groepen dan alleen Hindostanen. De meeste van mijn vrienden zijn van creoolse en Javaanse komaf. In mij zit het hokjesdenken en handelen niet en die verandering zie ik steeds meer in de VHP. Wil de partij groter worden en willen we landelijk in alle kiesdistricten meedoen aan de verkiezingen, dan moeten we de zaak opengooien en niet alleen opengooien om kleur te krijgen. Wij moeten de mensen ook omarmen en betrekken en laten doorstromen in alle organen van de partij tot zelfs de top. Die mogelijkheid moet er zijn voor alle Surinamers. In elk geval is de nieuwe generatie politici in de VHP daar erg gevoelig voor. We praten alleen daarover en niet meer in termen van Hindostanen, dat is niet meer onze stijl en absoluut niet mijn stijl.'

Sharman, die arts is en werkzaam is voor de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), heeft na NDP-voorzitter Desi Bouterse (34.891) de meeste stemmen behaald bij de verkiezingen in Paramaribo.

'Het is leuk voor mij, maar het gaat in de eerste plaats om de partij en de V7-combinatie. Het zou meer glans hebben gehad als wij de verkiezingen hadden gewonnen.' De politicus die bij de verkiezingen van 2010 al kandidaat was in Nieuw Front-verband behaalde toen ruim 4.500 stemmen, maar miste op enkele honderd stemmen toch een zetel in het parlement. 'Die 4.500 stemmen waren denk ik mijn propaganda in deze verkiezingen. Daarnaast de huis-aan-huisbezoekjes in de 'Meet de people campagne' van de VHP, het stemadvies dat op het laatst is gegeven door de partij en zeker ook mijn maatschappelijke binding met de gemeenschap.'

Over hoe de president gekozen moet worden en de samenstelling van een nieuwe regering wil Sharman in dit stadium vooral geen ondoordachte uitspraken doen en afwachten wat in de samenwerking van V7 en in de VHP wordt besloten. 'Op zich zou het geen slechte optie zijn onze medewerking te verlenen om de president in De Nationale Assemblee te kiezen. De NDP heeft de verkiezingen gewonnen. De resultaten liegen er niet om en dat moeten we gewoon toegeven.'

Houten bovenwoning te Clarapolder, Nickerie, door brand verwoest

(Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Eigenaar blijkt chemicaliën te hebben ingenomen en zat dronken in woning


Het vier leden tellende gezin van Bin Dwarka in de Clarapolder in Nickerie is sinds gistermiddag rond half zes dakloos, nadat hun houten bovenwoning door brand werd verwoest, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 9 juni 2015.

Ooggetuigen verklaren in gesprek met de Ware Tijd, dat de eigenaar in beschonken toestand zat te genieten van luide muziek in zijn woning. 'Op een gegeven moment zagen we een enorme rookontwikkeling boven het dak en vervolgens vlammen', zegt buurtbewoner Roy.

Ze renden naar het brandadres en boden hulp. De buren ontdekten toen, dat de eigenaar chemicaliën had ingenomen. Hij werd snel afgevoerd naar het streekziekenhuis. 

Op een bromfiets na is alles door de vlammen vernietigd. Het is nog niet bekend of de woning verzekerd was tegen brand. De brandweer was met twee blusvoertuigen uitgerukt, maar toen die arriveerden was de woning al ingestort. De schade is enorm, aldus de krant. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Ondernemer dreigt aanleg vliegveld Apoera te staken vanwege protesten bewoners

Bewoners Apoera niet door kapitein Lewis in kennis gesteld van aanleg verharde airstrip

Kostgrondjes door ontbossen terrein vernietigd


Ondernemer Naureen ‘Nootje’ Raghoebarsing overweegt te stoppen met de aanleg van een vliegveld in Apoera, dat hij wil schenken aan de bewoners. Hij is bezig met de ontbossing van het terrein, maar stuit op protest van de inwoners van Apoera. Zij zeggen, dat ze niet op de hoogte zijn gesteld van het project en zien kapitein Carlo Lewis van Apoera als schuldige. 

'Ik bouw het vliegveld en ga het aan de Staat geven ten behoeve van de gemeenschap. Ik kom de mensen hierdoor juist tegemoet', aldus Raghoebarsing vandaag, 9 juni 2015, in de Ware Tijd. Het vliegveld is begroot op Srd 400.000.

Hij zegt dat het een airstrip wordt met een verharde landingsbaan, waardoor vliegtuigen te allen tijde kunnen opstijgen en landen. De situatie vandaag de dag is, dat als het regent vliegtuigen soms niet op de airstrip van Washabo, zo'n vijf kilometer verwijderd van Apoera, kunnen landen. Volgens hem is de bouw van een vliegveld met verharde landingsbaan de wens van de gemeenschap. Raghoebarsing heeft al eerder investeringen voor het dorp gedaan zoals in de bouw van een mortuarium en een multifunctionele zaal.

Hij zegt dat de mensen die kritiek hebben sympathisanten van V7 zijn, terwijl hij de NDP aanhangt. Ook kapitein Carlo Lewis van Apoera is NDP'er.

Marciano Jong, woordvoerder van de actiegroep zegt echter, dat de kwestie niets te maken heeft met politiek. Hij stelt, dat de bewoners boos zijn, omdat Lewis hen niet heeft geïnformeerd. Hij zegt verder dat door het ontbossen van het terrein kostgrondjes zijn vernietigd.

Lewis geeft dit toe en belooft dat de gedupeerden zullen worden gecompenseerd. Hij geeft aan dat het besluit voor de aanleg van het vliegveldje is genomen in het algemeen belang, omdat een verharde landingsbaan noodzakelijk is voor het gebied. Hij heeft voor vandaag een vergadering uitgeschreven om zijn besluit voor de aanleg van het vliegveld te onderbouwen.

Jongen (11) zonder papieren wilde met Gum Air naar Cajana

BNV-medewerkers pikken jongen uit incheck-rij passagiers op vliegveld Zorg en Hoop


Medewerkers van het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) hebben gisteren tijdens de incheck van een binnenlandse vlucht van Gum Air naar Cajana, op vliegveld Zorg en Hoop, een 11-jarige jongen uit de rij gehaald. Deze jongen was zonder begeleider en zonder in het bezit te zijn van  identiteitsdocumenten, van plan naar het binnenland af te reizen, aldus bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 9 juni 2015.

Onderzoek wees uit ,dat hij door een volwassene moest zijn afgezet. Volgens verklaring van de minderjarige ging hij naar zijn vader te Cajana.

Nadat telefonisch contact was gemaakt met de vader, liet die weten dat een 'tante' de jongen zou komen ophalen op Zorg en Hoop. Tot vijf uur 's middags had echter niemand zich gemeld voor de jongen.

'We hebben een zero tolerance beleid, als het gaat om de preventie van mensenhandel en mensensmokkel, illegaliteit, en vervoer van contrabande', zegt Mark Karg van BNV. BNV heeft de jongen voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.

Personeel Visserij Centrum Commewijne niet blij met vertrek waarnemend manager

Ontevreden werknemers sturen brief naar LVV-minister en districtscommissaris

Diverse redenen voor vertrek aangevoerd terwijl Jhingoeri bedrijf winstgevend heeft gemaakt


Werknemers van het Visserij Centrum Commewijne en andere betrokkenen zien niet graag dat waarnemend manager Dennis Jhingoeri op 1 augustus plaats moet maken voor een andere leidinggevende. Hij heeft in april 2011 het bedrijf overgenomen, dat bijna failliet was, en heeft het gemaakt tot winstgevende organisatie, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 9 juni 2015.

Jozef Karijosintani, terreincoördinator en woordvoerder, zegt dat een ontevreden groep van vijftig mensen een brief heeft gestuurd naar minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij, onderdirecteur Visserij Rene Lieveld en districtscommissaris Remy Pollack van Commewijne. Tot nu toe is geen enkele reactie ontvangen.

Hij stelt, dat Jhingoeri het bedrijf heeft overgenomen toen er een ijsmachine was die niet lang daarna defect raakte. Door leningen heeft het visserijcentrum drie ijsmachines kunnen aanschaffen met elk een capaciteit van vier ton ijs per dag. Ook heeft de waarnemend manager een steiger gebouwd en een ijsslurf geïnstalleerd waardoor vissersboten zowel bij eb en vloed ijs kunnen inladen. Vroeger kon het bedrijf niet voldoende ijs produceren en waren de vissers overgeleverd aan de grillen van andere verkopers.

De waarnemend directeur zegt, dat steeds verschillende redenen zijn aangegeven voor zijn vertrek. Nu is hem gezegd, dat de baan voor bepaalde tijd zou zijn, terwijl eerder aan hem beloofd was dat hij permanent op de post zou blijven. Jhingoeri zal weer aan het werk gaan als inspecteur van het Visserij Keuringsinstituut, waar hij eerder werkzaam is geweest.

Edmund Muntslag wacht nog steeds op uitlevering door Trinidad & Tobago aan de VS

Alle juridische mogelijkheden om uitlevering aan te vechten bijna uitgeput


Edmund Muntslag, die wordt gezocht door de Verenigde Staten (VS) op beschuldiging van samenzwering om tien kilo cocaïne de VS in te smokkelen, leed afgelopen vrijdag weer een nederlaag bij het Hoog Gerechtshof op Trinidad & Tobago in de uitleveringszaak waarin hij zijn gevangenhouding aanvecht. Dit bericht de Trinidad Daily Express vandaag, maandag 8 juni 2015.

De rechter oordeelde in het voordeel van de 'Centrale Autoriteiten' door de beslissing van 'chief magistrate' Marica Ayers-Caesar van 8 januari te handhaven. Ondanks de uitspraak, zal Muntslag niet onmiddellijk aan de VS worden uitgeleverd, omdat hij nog een mogelijkheid heeft om in beroep te gaan.

Muntslag zit in een cel van de streng beveiligde gevangenis in Golden Grove, Arouca. Hij werd op29 augustus 2013 gearresteerd door agenten in Trincity Mall, kort na aankomst op Trinidad.Zijn medeverdachte Dino Bouterse, zoon van de Surinaamse president Desi Bouterse, zit inmiddels in New York een gevangenisstraf van 16 jaar uit.

Brunswijk (ABOP): 'Wij gaan samen met NDP nieuwe regering vormen, zoals afgesproken'

'Afspraak samenwerking in nieuwe regering voor 25 mei gemaakt'

'Gang naar VVV is groot risico, dus we gaan president gewoon in parlement kiezen'
 

'We zitten niet in de wachtkamer en gaan ook niet in een wachtkamer, we zitten nu in de regering en gaan samen ook de nieuwe regering vormen, zoals afgesproken met de NDP', zegt Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Alternatieve Combinatie/ABOP, vandaag, dinsdag 9 juni 2015, op Starnieuws. Die afspraak zou lang vóór 25 mei zijn gemaakt. Brunswijk zegt dat het dan ook geen enkel probleem zal zijn om in De Nationale Assemblee de president te kiezen, waardoor een verkiezing in de Verenigde Volksvergadering (VVV) niet nodig is.

De gang naar de VVV vindt Brunswijk een groot risico. 'Dat is een heel nieuwe verkiezing en je weet nooit hoe een dubbeltje kan rollen. Dus we gaan dat risico niet nemen en gaan de president gewoon in het parlement kiezen.'

Hij was gistermiddag aanwezig bij de openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo in de Anthony Nesty Sporthal. De uitslag die werd bekendgemaakt was voor hem geen verassing. 'Ik had al voorspeld hoe de districtsraads- en ressortraadszetels zouden worden verdeeld en dat is uitgekomen. Dit hier was alleen maar een formaliteit en ik ben tevreden met wat hier heeft plaatsgevonden.'

Dat de AC/ABOP slechts vijf zetels heeft weten te behalen, ligt volgens Brunswijk aan het feit dat de kiezers uit het binnenland (marrons) geen bundeling hebben. 'Je ziet het resultaat. Er is geen bundeling en de stemmen zijn overal naar toe gegaan, vooral naar de NDP. Als de BEP en ABOP bij elkaar waren, hadden we alle drie zetels in Marowijne gewonnen en in Paramaribo zouden we zeker ook nog een zetel behaald hebben. In elk geval is dat een gepasseerd station waarover we ons wel moeten gaan buigen. De binnenlandbewoner wil, dat alle partijen van het binnenland zich gaan bundelen en daaraan zal gewerkt worden. Wij leiders moeten nagaan op welk moment het, het beste is om een lijmpoging te wagen.'

Leiders partijen binnen V7 feliciteren NDP met verkiezingsoverwinning

Geruchten doen de ronde over mogelijke overstap Sapoen (PL) naar NDP...


Geruchten doen de ronde dat het Pertjajah Luhur-kopstuk en -presidentskandidaat Raymond Sapoen zou zijn overgestapt naar de NDP. VHP-leider en V7-coördinator Chandrikapersad Santokhi zegt vanochtend, dinsdag 9 juni 2015, op Starnieuws, dat hij dat bericht gisteravond tijdens een bijeenkomst van de leiding van V7 heeft vernomen. Aan voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur is gevraagd om een ander te bespreken met Sapoen. Somohardjo heeft tevergeefs getracht Sapoen telefonisch te bereiken.

Santokhi en NPS-voorzitter Gregory Rusland zeggen voorzichtig te zijn met geverifieerde berichten. De VHP-voorzitter stelt, dat er een goede campagne is gevoerd met Sapoen in V7-verband. Hij is succesvol geweest. 'Wij moeten er voor waken dat gekozen kandidaten vroegtijdig worden beschadigd.'

De leiders van V7 hebben de NDP gisteren via onderstaande brief gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning. V7 erkent dat de NDP op het niveau van De Nationale Assemblee én de regionale organen de verkiezing heeft gewonnen. Er wordt verder een afwachtende houding aangenomen, aldus Santokhi en Rusland.

Binnen V7 is afgesproken, dat wanneer een partij wordt uitgenodigd door de NDP, ze vrij is om te gaan praten. Ook V7 zal een uitnodiging om van gedachten te wisselen over de toekomst van het land accepteren. De leiders hebben afgesproken dat alle partijen intern een evaluatie plegen over de verkiezingsresultaten. Ook V7 als combinatie wordt geëvalueerd. Voorlopig wordt er gezamenlijk opgetreden. Er zal ook een bespreking komen met de gekozen structuren.

Rusland laat weten, dat er nog geen formele ontmoeting is geweest met de NDP. De NPS wilde eerste de uitslag van de verkiezingen afwachten.


Stichting Nos Kasita weerspreekt in verklaring beschuldigingen geuit door SoZaVo

'SoZaVo reageert niet op subsidieaanvragen 2e halfjaar 2014 en 2015'


De directie en het bestuur van Stichting Nos kasita weerleggen vandaag, dinsdag 9 juni 2014, in een verklaring hetgeen afgelopen week in de media voor wat betreft uitspraken door een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) over de directie, het bestuur en de kinderen van Nos kasita. 

Volgens de directie en het bestuur zijn in diverse artikelen onder andere denigrerende, insinuerende, beschuldigende, beledigende uitspraken en handelingen gedaan jegens het bestuur, de directie en kinderen van Stichting Nos kasita, door de vertegenwoordiger van ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die ook waarnemend hoofd is van het  Bureau rechten van het kind en voorzitter van de Raad van Toezicht op residentiële en algemene kinderopvanginstellingen.

De verklaring van Nos Kasita:

Het is bekend, dat na de brand van 2013 de gehele administratie van Nos Kasita is vernietigd. Tot nu toe hebben wij alleen voor het 1e halfjaar 2014 subsidie ontvangen, terwijl wij nu al in juni 2015 leven. De stukken voor de subsidieaanvraag 2e halfjaar 2014 en subsidieaanvraag 2015 zijn reeds ingediend, maar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft ons tot op heden niet op de hoogte gesteld als de stukken in orde zijn of niet. Als wij contact maken met SoZaVo, krijgen wij steeds weer te horen dat de stukken nog in behandeling zijn en dat wij over 1 of 2 weken terug moeten bellen, dit, ondanks men op de hoogte is dat de middelen nodig zijn voor zowel de pupillen als het personeel om het tehuis draaiende te houden

Het is bekend, dat er meer middelen gedoneerd zijn ten behoeve van Nos Kasita dan genoemd in de media. Verder hebben wij tot heden geen volledig overzicht gehad van de donaties.

De leidsters hebben een belangrijke bijdrage in het opvoeden van de kinderen. Er zijn leidsters die reeds trainingen gevolgd hebben. Ons streven is de leidsters op een hoger niveau op te leiden.

Het bevreemd ons ook, dat de vertegenwoordiger van SoZaVo onnodig het Bureau van de First Lady beschuldigd dat Nos Kasita gezichtsverlies heeft geleden bij haar bureau. Wij van Nos Kasita benadrukken dat de president en de First Lady tot de eersten behoren die fysiek aanwezig waren na de brand en zich hebben ingezet voor hulp. Voorts is het door de inzet van de president dat het pand waarin Nos Kasita nu verblijft tot stand is gekomen. Het bureau van de First Lady heeft zich altijd ingezet voor vooral kinderen. 

Zelfs in de beste gezinnen zijn er kinderen die inadequate – of probleemgedragingen vertonen. Kinderen in kindertehuizen zijn ook kinderen van deze samenleving, die zoals alle andere kinderen (makkelijk) te beïnvloeden zijn door vrienden, leeftijdsgenoten, hun omgeving et cetera. Desondanks vinden wij het prettig met kinderen om te gaan en is het bovenal een voorrecht een bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van deze kinderen. 

De Stichting Nos Kasita is een privaatrechtelijke stichting die langer dan 30 jaren op diverse manieren haar krachten aan de ontwikkeling van het Surinaams kind levert die allen op hun beurt een bijdrage leveren aan de opbouw van ons geliefd Suriname. 

Het kinderhuis biedt momenteel onderdak aan kinderen in de leeftijd 0 t/m 18 jaar, die nog schoolgaand zijn en geen eigen kinderen hebben. Ook zijn er pupillen ouder dan 18 jaar in het kinderhuis die vanwege hun huissituatie nog niet teruggeplaatst kunnen worden.

Voor wat betreft de wet opvanginstellingen behoort Nos Kasita tot de groep die reeds vanaf het begin eraan werkt om te voldoen aan de eisen. Waar de gegevens niet naar wens worden genoteerd is een tijdige, adviserende en ondersteunende rol van de overheid gewenst, want wij onderschrijven het belang van de samenwerking met de overheid. Zo zou bijvoorbeeld na elke controlebezoek van de overheid een controlerapport met verbeterpunten ontvangen moeten worden.

Wij willen besluiten met het feit dat het verzorgen en opvoeden van zoveel kinderen niet iets is dat van een leien dakje gaat. Zonder financiële middelen en middelen in natura is dit niet mogelijk. De Stichting Nos Kasita die ook wel waarde hecht aan het sleutelwoord van onze overheid nl. ‘SAMEN’, bedankt daarom wederom een ieder die VOOR, TIJDENS en NA de brand in 2013 een bijdrage heeft geleverd om samen de behaalde resultaten te bereiken.'

Nauwelijks verschil tussen eindresultaat stemming hoofdstembureau Paramaribo en BiZa

Grootste verschil 212 stemmen meer voor V7 op niveau parlementNu de uitslag gisteren door het hoofdstembureau van Paramaribo is vastgesteld, blijkt dat het verschil met de cijfers gepresenteerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)voor de meeste partijen minimaal is. Alleen V7 heeft 212 stemmen op het niveau van De Nationale Assemblee (DNA) erbij gekregen. De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft 10 stemmen meer en de Alternatieve Combinatie heeft 34 stemmen erbij, aldus bericht vandaag, dinsdag 9 juni 2015, Starnieuws.

De NDP trok op 30 mei aan de bel, omdat de partij bezorgd was over de gang van zaken. Er werd schriftelijk geprotesteerd over de gang van zaken bij 21 stembureaus. NDP-woordvoerder Winston Lackin liet weten, dat er ernstige zaken waren ontdekt, waardoor de NDP mogelijk veel minder stemmen zou hebben gekregen dan verwacht. Er waren volgens de NDP malversaties geweest bij de verkiezingen. Lackin zei, dat hij nog een zetel had verwacht in Paramaribo. In sommige stembussen bleken er minder of meer stembiljetten te zitten dan het geval zou moeten zijn geweest. Uiteindelijk bleek dat het om kleine verschillen gaat.

Volgens de resultaten van Binnenlandse Zaken zijn in Paramaribo 113.307 stemmen uitgebracht. De cijfers van het hoofdstembureau geven 113.490 stemmen aan. Volgens de officiële cijfers blijken 183 personen meer te hebben gestemd in kiesdistrict Paramaribo.

V7 heeft met argusogen de hertelling en de verwerking van de stemmen in Paramaribo gade geslagen. Gaandeweg het proces bleek dat geconstateerde vermeende zaken meevielen.