maandag 6 juli 2015

Soedeschand Jairam: 'Nieuwe regering moet extra aandacht hebben voor agrarische sector Nickerie'

Jairam: 'Kostprijs rijst moet verlaagd worden'


De nieuwe regering, onder leiding van president Desi Bouterse, zal extra aandacht moeten gaan hebben voor de agrarische sector in Nickerie om de sector uit de verdoemenis te helpen. Tot deze conclusie kont Soedeschand Jairam, landbouwdeskundige en voorzitter Comité Behoud Landbouwsector en tot kort geleden nog directeur van het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON). Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 6 juli 2015.

Volgens Jairam is het opmerkelijk, dat de prijs van rijst op de internationale markt behoorlijk is gedropt. Aangezien het al jaren een vaststaand feit is dat de kostprijs in deze sector veel hoger ligt in Suriname, kan verwacht worden dat rijstproducenten in Suriname nog minder winsten zullen maken. Zaken kunnen volgens hem verergeren wanneer zaken niet op een adequate wijze worden aangepakt.

Hij stelt voor om zoveel als mogelijk de efficiëntie op de sector door te voeren en de kostprijs te verlagen. De overheid kan een belangrijke rol hier spelen. Een van de punten waarop zij kan inspelen, is de government take op brandstof verder te verlagen of volledig weg te schrappen. Volgens Jairam heeft ons buurland Guyana rijstboeren vrijgesteld van het betalen van deze government take.


Jairam zegt ook, dat de regering zal moeten beseffen dat haar huidige financiële problemen deels ook opgelost kunnen worden door een goed functionerende agrarische sector. Door het geven van incentives kan de productie eventueel ook verhoogd worden. Met de PetroCaribe-deal was volgens hem een goede stap gemaakt, maar de boeren constateren dat de naleving van de overeenkomst niet vlot verloopt. Zo zitten opkopers nog met voorraden.

Jairam hoopt dat de plannen om de Stichting Machinale Landbouw (SML) te Wageningen te herstarten verder wordt uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt, moet de stichting dit jaar weer starten met de opkoop en verwerking van padie. Iets dat voor gedeeltelijke verlichting bij rijstboeren zal zorgen.

OM Curaçao eist weer 15 jaar celstraf voor Saliña-moord

Door advocate verdachte opgeroepen getuigen volgens OM onbetrouwbaar

Moord niet bewezen, maar doodslag wel


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao eiste onlangs weer vijftien jaar gevangenisstraf tegen Dennis ‘Payo’ Niles, voor zijn betrokkenheid bij de dood op Guillermo Borrebach in Saliña op 15 maart vorig jaar. De rechter in Eerste Aanleg veroordeelde Niles in oktober vorig jaar conform de eis van het OM tot vijftien jaar cel en hij is in beroep gegaan hiertegen, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 6 juli 2015.
 
De rechter achtte moord niet bewezen, maar wel doodslag, gebaseerd op de getuigenverklaringen van onder meer zijn goede vriend Luigino H., die eerder ook hiervoor vastzat maar later werd vrijgelaten. Verder achtte de rechter de ontlastende verklaringen van de drie getuigen die advocate Marije Vaders namens Niles had opgeroepen, onbetrouwbaar.

Het OM beschuldigde Niles eerst van moord, maar zaaksofficier Gert Rip gaf vanaf het begin al aan moord niet te kunnen bewijzen en dat er in die bewuste nacht sprake was van een uit de hand gelopen ruzie, waarmee Niles zelf niets te maken had. Borrebach begaf zich na de carnavalsoptocht met een grote groep personen richting Saliña, waar zij rondhingen, toen een ruzie ontstond tussen de groep mannen waarmee hij was en een andere groep. Deze kleine ruzie waarmee Borrebach noch Niles iets te maken had, mondde uit in een vechtpartij die eindigde toen Borrebach door Niles in de rug werd geschoten en ter plekke overleed, aldus Rip.

Niles ontkende zelf eerst iets te maken te hebben gehad met de vechtpartij voor de moord, en benadrukte dat hij op geen moment uit zijn auto is gestapt, zoals anderen beweren. Daarvoor verklaarde hij dat hij niet eens bij Saliña aanwezig was. Zijn advocate pleitte tijdens de behandeling voor vrijspraak van haar cliënt.

Diverse getuigenverklaringen wijzen er echter op, dat Niles de schutter was. Vaders stelde dat geen van de getuigenverklaringen betrouwbaar zijn. Niles strijdt door en hoopt dat de drie rechters van het hof tot een andere conclusie komen dan de eerste rechter.
Het Hof maakt binnenkort het vonnis in deze zaak bekend.

Echtgenoot vermiste zwemster Amanda Waller op Curaçao wil afsluiting

Allan Waller weer thuis in Houston


Allan Waller, de echtgenoot van de sinds 25 juni 2015 bij Cas Abou te Curaçao vermiste zwemster Amanda Waller, wil afsluiting voor zichzelf en voor de nabestaanden van de verdwenen Amerikaanse toeriste. De vrouw verdween tijdens het snorkelen. Dat zei hij in een exclusief interview op 3 juli met ABC13 in Houston, Texas, zo bericht de Amigoe vandaag, maandag 6 juli 2015.
 
De man reisde afgelopen woensdag terug naar Houston, waar hij vrijwel direct op bezoek is geweest bij de nabestaanden en vrienden van de vrouw. Hij wilde eigenlijk op het eiland blijven totdat Amanda weer terecht was, maar haar vader die ook op het eiland was in verband met de zoektocht, haalde Allen over om terug naar huis te reizen.

Volgens de man zou Amanda’s vader tevreden zijn met al zijn inspanningen om haar te vinden en zou hem hebben gezegd dat de tijd is aangebroken om weer naar huis te gaan. Dat heeft hij dus gedaan.
Allan was vrij rustig tijdens het interview, wat volgens hem te danken is aan gesprekken die hij met Amanda had over leven na dood:

Uitleg VHP over niet voordragen kandidaat voor president- en vicepresidentschap

'Regering moet zo snel mogelijk beginnen met aanpakken vele problemen in het land'


De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) legt vandaag, maandag 6 juli 2015, in een verklaring uit waarom er geen kandidaat voor het president- en vicepresidentschap wordt voorgedragen. De regering moet zo snel mogelijk beginnen met het aanpakken van de vele problemen in het land. De VHP heeft technische steun en expertise aangeboden indien de regering dat wenselijk acht.

De verklaring van de VHP:
 
'De VHP ging in mei 2014 een overeenkomst aan met andere politieke partijen om gezamenlijk de verkiezingen op 25 mei 2015 in te gaan, en regeermacht te verwerven. De VHP bleek na de verkiezingen in aantallen stemmen en in aantallen zetels voor DNA (De Nationale Assemblee), DR (districtsraden) en RR (ressortraden) vooruit te zijn gegaan. De VHP visie heeft ruime ondersteuning gevonden.

Maar, de verkiezingen hebben voor de VHP geen mogelijkheden opgeleverd om regeermacht te verwerven en een regering te leiden om VHP visie te realiseren. De VHP zal zich echter onverkort blijven inzetten voor de rechtvaardige belangen van ons volk, en elk initiatief daartoe ten volle steunen. 


In de afgelopen weken, na de verkiezingen, zijn op uitnodiging van de voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) informatiegesprekken gevoerd met de VHP, in het kader van parlementaire ondersteuning voor een komende regering. De VHP heeft in de informatiegesprekken de NDP voorzitter gefeliciteerd met de uitkomst van de verkiezingen en hem voorgehouden dat nu op hen de verantwoordelijkheid rust om zo gauw mogelijk een regering te vormen, en ons land te besturen en te leiden uit de ernstige sociale, economische en financiële problemen die manifest zijn.

De VHP heeft hierbij nadrukkelijk gesteld, dat zij een partner is waarop gerekend kan worden als het gaat om het welzijn van het volk van Suriname en zaken als behoorlijk bestuur: ook nu zal zij dit pad blijven volgen. De NDP en haar regeerpartners zullen de politieke verantwoordelijkheid voor het bestuur moeten dragen, maar zij kunnen – indien ze dat wensen - rekenen op steun voor de gepresenteerde beleidsissues. De VHP heeft ook concreet technische steun en expertise aangeboden, als de regering dat nodig mocht vinden.

Gezien de ernstige financiële, monetaire en sociale problemen waarvoor Suriname staat moet er zo snel mogelijk een nieuwe regering aantreden die aan de slag gaat; de problemen in ons land zijn groot. De VHP concludeert na zorgvuldig intern beraad dan ook, dat het in het algemeen belang is om de procedure tot verkiezing van de president en vice president kort en efficiënt te doen zijn. Op grond van voorgaande overwegingen heeft de VHP besloten om bij de aanstaande verkiezing van een president en een vice president in DNA geen kandidaten voor te dragen. 


De VHP benadrukt dat het in ieders belang is dat een nieuwe regering onmiddellijk aantreedt en de talrijke problemen van huishoudens en bedrijven begint op te lossen.'

Jogi (VHP) wil dat maatschappelijke groepen betrokken worden bij uitvoering regeringsbeleid

'Het heeft geen zin mensen te horen als formateur en dan toch vervolgens je eigen beleid gaan voeren'

'Neem iemand uit bankiers- en aannemersvereniging op in het kabinet'

 
De president is bezig met zijn consultatierondes en daarbij zijn twee zaken die volgens het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi spelen. ‘Ten eerste gaat het niet goed in het land, economisch en maatschappelijk. Dat weet de president. En ten tweede, het land is ontspoord. Dus de president probeert draagvlak te zoeken met zijn consultaties om een zodanig beleid te kunnen voeren wat de samenleving kan dragen’, aldus Jogi vandaag, maandag 6 juli 2015, in het Dagblad Suriname.

De president heeft de afgelopen dagen diverse maatschappelijke groepen ontvangen. Volgens Jogi zou het goed zijn die groepen ook in de gelegenheid te stellen deelgenoot te zijn van de uitvoering.  

‘Wanneer de bankiersvereniging zegt, dat er niet moet worden gedevalueerd, maar het land financieel ontspoord is en zij een oplossing ervoor heeft, zou het van goed bestuur getuigen om iemand uit de bankiersvereniging in het kabinet op te nemen en hem/haar een sleutelpositie toe te kennen. Wanneer de aannemers worden gehoord en zij openlijk verklaren dat ze vanwege het vorig beleid van deze zelfde Bouterse in de verloedering zijn geraakt, moet de president hen een oplossing bieden en ook die groep in de gelegenheid stellen om bijvoorbeeld het ministerie van Handel en Industrie of Openbare Werken te beheren.’

‘Wanneer wij willen, dat het land tot ontwikkeling gebracht wordt en de president oprecht bezig is en de hearings die hij houdt daadwerkelijk wil gebruiken, moet hij de resultaten inderdaad inbouwen in het nieuwe beleid ten voordele van de ontwikkeling van Suriname. Dan alleen zullen de hearings zinvol blijken te zijn.’

Het heeft volgens Jogi geen zin de mensen te horen en vervolgens alles terzijde te leggen om dan toch je eigen beleid te voeren. Anders is er volgens Jogi sprake van een stukje misleiding en dat zal later moeten blijken. Ten aanzien van de politieke partijen heeft de president volgens Jogi al een besluit genomen. Jogi zelf staat niet te springen om in de regering te komen.

De VHP’er heeft niet de indruk dat Bouterse de persoon is die zich aan zijn woord houdt. ‘Hij draalt met de onderhandelingen, omdat hij bezig is goodwill te kweken binnen de samenleving om zo zijn verkiezing als president te vergemakkelijken. Of dat zal lukken, moet ook nog blijken.’

Over de verkiezing van de president en vicepresident zegt Jogi het volgende. ‘Zolang de verkiezing niet gehouden is, kan je niet veel zeggen. De verwachting, zoals de kaarten nu liggen, is dat Bouterse in het parlement niet meer dan 32 stemmen zal krijgen. Wanneer de president niet gekozen kan worden in het parlement, dan gaan we volgens de grondwet richting Verenigde Volksvergadering, VVV. Politiek voeren is een keiharde business. Ik ben niet gediend van het kat-en-muis-spelletje dat  nu gespeeld wordt. Bouterse speelt nu met een ieder en is ook heel lief en aardig voor alle mensen, ook voor zijn politieke tegenstanders. Maar, wanneer hij eenmaal gekozen is als president, dan zullen wij hem anders leren kennen. Als we afspraken maken, moeten we ons aan onze afspraken houden en geen afspraken maken om korte termijn doelen te realiseren. Wij moeten de samenleving dienen.’

Hulpagent te Apoera verdacht van onzedelijk betasten 16-jarig meisje

Agent buiten functie gesteld door regiocommandant West Suriname


De regiocommandant van het Korps Politie Suriname West Suriname blijkt afgelopen week een hulpagent, te werk gesteld op het politiebureau Apoera, buiten functie te hebben gesteld. 

Het Dagblad Suriname bericht vandaag, maandag 6 juli 2015, van een betrouwbare bron te hebben vernomen, dat deze agent zich schuldig zou hebben gemaakt aan een zedendelict. Hij zou een 16-jarig meisje naar zijn privéwoning hebben gebracht en daar onzedelijk hebben betast.

De ouders van het meisje hebben aangifte bij de politie gedaan. De politieagent in kwestie is, in afwachting van het verdere onderzoek, uit zijn functie gezet. Het onderzoek in deze zaak duurt voort

Slager Ashruf geeft tekst en uitleg over kwestie runderen te Tibiti

Zo'n 400 runderen moeten van Tibiti verwijderd worden

Runderen worden door militairen bewaakt - Minister Algoe was niet geïnformeerd over aanwezigheid runderen


'Ashruf moet liever vandaag dan morgen zijn runderen weghalen van Tibiti.' Dat zegt minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, maandag 6 juli 2015, op Starnieuws. Hij benadrukt dat hij nimmer heeft gezegd dat de ondernemer zijn runderen niet mocht weghalen. Ashruf krijgt vandaag nog zijn brief om zijn kudde te verwijderen van Tibiti.

'Ik heb altijd gezegd,dat hij na de quarantain periode zijn runderen moet weghalen.'


Op een persconferentie vandaag heeft ondernemer/slager Ashruf de ontwikkelingen over zijn runderen en het ministerie van LVV uit de doeken gedaan. Adviseur Arthur Krommie vermoedt dat er meer speelt. Hij vraagt zich af waarom militairen het vee bewaken. 'Is dat een nieuw fenomeen, wat moeten wij hierachter zoeken?'

Zo’n 400 runderen van de ondernemer zijn al maanden op het slachtvee vermeerderingsbedrijf te Tibiti waar LVV bezig is met het project 'Stimulering Kleine Herkauwers'. Minister Algoe, die niet op de hoogte was van de runderen, besliste nadat hij dat te weten kwam, dat de kudde tien weken in quarantaine gehouden moest worden.

'Het gaat niet om Ashruf, maar om de hardwerkende veehouders in Suriname. Als er maar sprake was van één ziek beest of een of ander virus, bestond de mogelijkheid dat de hele sector naar de filistijnen was. Het lijkt simpel, maar we blijven niet stilstaan bij de staart die het kan hebben.'

Krommie zei ook, dat de ondernemer zijn dieren eerlijk heeft gekocht voor 706.000 Amerikaanse dollar, waarvoor een forse lening bij de Hakrinbank is genomen. 'Waarom probeert de minister deze ondernemer de grond in te boren? Minister geeft u de ondernemer alstublieft zijn beesten terug.' Het lijkt erop, dat het verzoek van Krommie wordt gehonoreerd. Minister Algoe zegt, dat er een schaderapport is opgemaakt en dat Ashruf de schade die de kudde onder andere aan bedrading heeft aangericht moet betalen. 'Hij moet zijn dieren daar weghalen.'

De adviseur van Ashruf vindt dat de minister bezig is met powerplay. 'Hij negeert het vonnis van de rechter en laat de boete oplopen tot het maximale Srd 1 miljoen.' De volgende stap zegt Krommie is juridisch en dat is beslaglegging op tegoeden van de overheid. 'Wat zeer jammer is in deze precaire, monetaire situatie waarin het land verkeert.'

Deelname DOE aan coalitie met NDP nog niet zeker

Na partijcongres volgt definitief besluit over al of niet samenwerken met NDP in coalitie


DOE en NDP hebben de gemeenschappelijke doelen op een rijtje gezet. Een van de aandachtspunten is het verminderen van het aantal ministeries. Transparant financieel beleid en het tegengaan van corruptie worden door DOE van groot belang geacht voor een gezonde ontwikkeling van de samenleving. 

'Daarnaast zal Suriname hierdoor aantrekkelijker worden voor buitenlandse investeerders, wat onze bevolking - met name jongeren - hoognodige banen zal opleveren. In dit kader is het stellen van doelen evenals de praktische uitwerking daarvan voor DOE minstens even belangrijk', aldus DOE in een vandaag, maandag 6 juli 2015, uitgebracht persbericht.

Na de algemene verkiezingen werd DOE, evenals andere politieke partijen en samenwerkingsverbanden, door de NDP benaderd voor informatiegesprekken. Het onderhandelingsteam heeft daarbij aangegeven welke issues van belang zijn voor DOE. Daarna volgde deelname aan gesprekken om te komen tot een nieuwe regeringscoalitie, afhankelijk van een besluit van het partijcongres.

Na mandaat van de partijstructuren is het DOE onderhandelingsteam doelgericht aan de slag gegaan. 'DOE is een partij met eigen waarden en doelen en is van mening dat het nationaal belang altijd moet prevaleren. Daarom is reeds aan het begin van de gesprekken aangegeven wat DOE van belang acht voor een mogelijke samenwerking.'

De NDP heeft duidelijk laten doorschemeren meerdere partners te willen betrekken bij de te vormen coalitie. DOE zet zich in om de komende regering bij de formulering van een toekomstbestendig beleid, op een proactieve wijze te begeleiden. Verbeteringen doorvoeren zullen niet eenvoudig zijn, maar daar moet aan gewerkt worden. Na afronding van de gesprekken wordt het partijcongres opnieuw geïnformeerd worden over afspraken die gemaakt zijn. Dan volgt een definitief besluit, aldus voorzitter Carl Breeveld in het persbericht.

Bedrijfsleven Curaçao: Het lukt nog steeds niet om economische groei van grond te krijgen

Mogelijke investeerders op eiland huiverig voor ontwikkelingen in Venezuela


De politieke en daaruit voortvloeiende onzekere financiële en sociaaleconomische ontwikkelingen die zich in Venezuela voltrekken, spelen volgens de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) een belangrijke rol bij het besluitvormingsproces van mogelijke investeerders op Curaçao. Dat staat in de laatste nieuwsbrief van de VBC, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 6 juli 2015. 

In het eerste kwartaal van dit jaar is er sprake geweest van een krimp van de Curaçaose economie van 0,5 procent. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van de Short Term Economic Review (Ster) van de Kamer van Koophandel Curaçao. De Financieel Management Rapportage (FMR) van het eerste kwartaal van 2015 rapporteert een surplus op de begroting. Hoewel er sprake is van een positieve ontwikkeling van de overheidsfinanciën en daarmee in beginsel voldaan wordt aan de eis van macro-economische stabiliteit, lukt het nog steeds niet om (structurele) economische groei van de grond te krijgen, aldus de VBC.

Naar oordeel van de VBC vormt gebrek aan vertrouwen de hoofdreden waarom investeerders het vooralsnog laten afweten waardoor de economie stagneert. Het gebrek aan vertrouwen is volgens de vereniging te wijten aan een aantal ontwikkelingen en factoren, waaronder de reeds genoemde ontwikkelingen in Venezuela, maar ook ‘de politieke onzekerheid en een niet stimulerend investeringsbeleid’.

'De verkiezingen die in 2016 op het programma staan en waarvan de verwachte uitkomst moeilijk te voorspellen is, leidt ertoe dat investeerders terughoudend zijn. In ieder geval zit men niet te wachten op een herhaling van een gevoerd beleid welke geresulteerd heeft in grote overheidstekorten waardoor het noodzakelijk was om zware lasten verhogende maatregelen te nemen. Dit beleid, gevolgd door voorstellen om de faciliteitenwetgeving te versoberen en een aantal onderdelen af te schaffen werkt remmend en tot afwachtend gedrag', aldus de VBC in haar laatste nieuwsbrief.

Andere ontwikkelingen zoals interne verdeeldheid binnen de coalitie, integriteitsperikelen bij bestuurlijke organen, voorstellen tot devalueren van het onderwijsniveau, fors verhogen van de lokale prijzen van olieproducten zonder dat de wereldmarktprijs van olie daartoe aanleiding geeft, dragen volgens de VBC eveneens bij tot het verslechteren van het leef- en investeringsklimaat met als gevolg dat investeerders nog meer de kat uit de boom kijken.

'Onduidelijkheid en onzekerheid ten aanzien van de raffinaderij, einde ‘grandfather’-regeling internationale financiële dienstverlening, terugbetaling schulden leiden ook tot terughoudend en voorzichtig gedrag bij investeerders. De rechtszaken tegen de raffinaderij vergroten deze behoedzame houding', aldus de vereniging.

'Zolang geen duidelijkheid verkregen wordt over deze onzekerheden zal het moeilijk zijn om het vertrouwen te herstellen. Daar het overgrote deel van de hierboven opgesomde onbestendigheden intern van aard is, zou het in principe mogelijk zijn om snel hierin verandering en helderheid te brengen. Wat nodig is, is voeren van een beleid dat de elementen samenwerking, eenduidigheid, transparantie, integriteit en consistentie omvat en die gericht is op duurzame economische groei.'

Het strategisch toerisme masterplan 2015-2020 dat nu op tafel ligt, biedt volgens VBC hiertoe alle mogelijkheden. 'Een kwestie van gezamenlijk en eensgezind uitvoeren.'

Parlatino onderzoekt of Nederland autonomie Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondermijnt

Statenlid Wilsoe: 'Nederland handelt in strijd met internationale verdragen'


Een driekoppige delegatie van Parlatino (het Latijns-Amerikaanse parlement) is binnenkort hetzij op Aruba, Curaçao of op Sint Maarten op bezoek om informatie te vergaren over de manier waarop Nederland de autonomie van de landen in het Koninkrijk ondermijnt, om daar aan het eind van de maand tijdens een vergadering een formeel standpunt over in te nemen. Dat zegt parlementariër Elmer ‘Kadè’ Wilsoe van regeringspartij Pueblo Soberano vandaag, 6 juli 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Parlatino heeft het bezoek van de driekoppige delegatie onlangs per brief aangekondigd. In een toelichting zegt Wilsoe: 'Nederland handelt in strijd met de internationale verdagen als het gaat om de ruimte die het als moederland moet geven aan de voormalige kolonies in het dekolonisatieproces. Het moederland moet juist alle ruimte en steun op allerlei terreinen bieden zodat het nieuwe land, ongeacht of het nou bijvoorbeeld om een gemenebest, of een onafhankelijk land gaat, zich ten volle kan ontwikkelen.'

Het bezoek van de delegatie vloeit voort uit een eerdere toespraak van PS-parlementariër Jaime Córdoba bij Parlatino en een brief van de PS-fractie aan dat parlement. In zijn toespraak liet Córdoba zich kritisch uit over de leden van Parlatino die al lang onafhankelijk zijn en geen oog lijken te hebben voor het onrecht dat niet onafhankelijke leden te verduren hebben van het moederland.

'De consensuswetten waar Justitie ook onder valt, laten duidelijk zien dat er geen sprake is van autonomie. Justitie en financiën zijn geen Koninkrijkaangelegenheden, de invloed van het College financieel toezicht reikt wat dat betreft veel te ver, afgezien daarvan heeft Nederland zowel bij Sint Maarten als op Aruba via de gouverneur zich oneigenlijk bemoeit met interne aangelegenheden.'

Wilsoe noemt ook de samenstelling van de integriteitskamer op Sint Maarten als voorbeeld van hoe Nederland de autonomie van het eiland ondermijnt. 'Het idee is dat er daarin twee vertegenwoordigers van Nederland en één vertegenwoordiger van Sint Maarten komt te zitten. Dat betekent dat Nederland uiteindelijk bepaalt wie er wel of niet minister kan worden. Ook de geschillenregeling, die juist bedoeld is om spanningen in de samenwerking binnen het Koninkrijk weg te werken en duidelijkheid te verschaffen, wordt door Nederland consequent van tafel geveegd.'

Het Statenlid omschrijft de status van de partners in het Koninkrijk als ‘een holle autonomie’. 'Als puntje bij paaltje komt kan Nederland in de Rijksministerraad via een Algemene Maatregel van Rijksbestuur alle parlementen buitenspel zetten en zijn wil opleggen.'

Wilsoe stelt verder, dat de kwestie van de autonomie door de PS-fractie naar voren is gebracht. 'Andere partijen hebben uiteraard recht op hun eigen mening, maar ik kan mij niet voorstellen dat zij het oneens zijn met fundamentele zaken als de autonomie van de afzonderlijke partners in het Koninkrijk. Wij gaan ons later na het standpunt van Parlatino beraden over nader te nemen vervolgstappen.'

De PS-fractie overlegt nog met Aruba en Sint Maarten over de plaats waar de Parlatino-delegatie ontvangen wordt. Deze landen waren ook vertegenwoordigd in de vergadering waarin Córdoba van leer trok.

NDP neemt waarschijnlijk ontwikkelingsissues VHP op in regeerprogramma

Groot deel VHP-vraagstukken staat ook in NDP-verkiezingsprogramma


De Nationale Democratische Partij (NDP) is bereid de ontwikkelingsissues van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) op te nemen in het regeerprogramma. Een groot deel van de vraagstukken komt ook voor in het NDP-verkiezingsprogramma. 

De VHP mag binnen een week nog meer punten toevoegen aan de ingediende lijst. De NDP zal schriftelijk bevestigen, dat de ontwikkelingsvraagstukken opgenomen zullen worden in het uit te voeren regeringsprogramma.

Op basis van de brief en het gesprek dat de VHP vandaag, maandag 6 juli 2015, heeft gehad met de NDP-top onder leiding van formateur en president Desi Bouterse, zullen de structuren van de partij beslissen of de presidents- en vicepresidentskandidaat van de NDP zullen worden ondersteund.


De achterban van de VHP zal worden geïnformeerd over de ingenomen standpunten en de toezeggingen die de NDP heeft gedaan. Daarom is de brief die beloofd is van belang, aldus Starnieuws.


Braziliaanse evangelisten hebben hun eigen Facebook: Facegloria

Zuckerberg's Facebook zou zondig zijn


Braziliaanse evangelisten hebben hun eigen versie van Facebook opgericht. Facegloria is bedoeld voor mensen die Zuckerberg's versie zondig vinden. Berichten liken kan niet, in plaats daarvan klik je op 'amen'. Half juni was er al veel aandacht voor in Braziliaanse media, maar deze dagen heeft de bijzondere Braziliaanse Facebook-versie ook andere media wereldwijd bereikt waaronder vandaag,maandag 6 juli 2015, RTL Nieuws in Nederland.

'Op Facebook zie je veel geweld en pornografie. Daarom besloten we ons eigen netwerk te maken waar kan worden gepraat over God en liefde', vertelt een van de Braziliaanse oprichters Atilla Barros. Drie jaar geleden kreeg hij samen met drie andere toegewijde christenen het idee voor Facegloria. Inmiddels is het netwerk een maand actief en heeft het al ruim 100.000 gebruikers.

'We willen moreel en technisch beter zijn dan Facebook. We zouden graag zien dat alle Braziliaanse evangelisten overstappen naar ons', zegt Barros. Daarbij gaat het om 42 miljoen Brazilianen.

Facegloria versus Facebook, dit is anders:

Liken zit er niet meer in op Facegloria, in plaats daarvan klik je op 'amen'
Vloeken is uit den boze. Er is een lijst van 600 verboden woorden opgesteld
Gewelddadige of erotische berichten zijn niet toegestaan
Homoseksuele foto's, video's of andere activiteiten zijn verboden

20 Vrijwilligers moeten ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd. Maar, heel hard hoeven ze daar hun best niet voor te doen. 'Ons publiek publiceert geen gekke dingen.'

VHP komt niet met eigen kandidaat voor president- en vicepresidentschap

Assemblee beslist 7 juli wanneer verkiezing president en vicepresident wordt gehouden


De VHP heeft toch besloten dat ze geen kandidaten zal presenteren voor het president- en vicepresidentschap. Dit heeft partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi vanochtend, maandag 6 juli 2015, bekendgemaakt vlak voor het vierde gesprek van de VHP met de NDP-top onder leiding van president en formateur Desi Bouterse, aldus Starnieuws.

De Nationale Assemblee houdt morgen een huishoudelijke vergadering om de datum vast te stellen voor  de verkiezing van de president en vicepresident. Dan zal ook de termijn van kandidaatstelling worden bekendgemaakt. Zeven Assembleeleden mogen een kandidaat voor president en vicepresidentschap indienen.

Deze functionarissen moeten met twee derde meerderheid worden gekozen. Als het niet lukt in de eerste vergadering dan volgt een tweede ronde. Indien een kandidaat de benodigde 34 stemmen niet haalt, moet de Verenigde Volksvergadering de doorslag geven.

Behalve de VHP heeft ook NPS-voorzitter Gregory Rusland meegedeeld geen kandidaten naar voren te zullen schuiven. De kandidaten van de NDP zijn bekend. Het gaat om Desi Bouterse voor presidentschap en Ashwin Adhin als vicepresident. De ABOP kan samen met dePertjajah Luhur nog een kandidaat naar voren schuiven.

Na zes jaar voorbereiding is modernste kassenteeltbedrijf Spirits Grun2 in Lelydorp geopend

Tomaten in volle bloei (Bron foto: Spirits Grun2)
Bedrijf wil vanaf 2016 kwaliteitsproducten als tomaat, paprika, bloemkool en broccoli leveren


Het modernste bedrijf voor kassenteelt in Suriname, Spirits Grun2, is afgelopen zaterdag na zes jaar voorbereiding met allerlei problemen, zoals plantenziekten in de pilotkassen en onvoldoende kennis van het planten in kassen, in Lelydorp geopend. De onderneming, met achtduizend vierkante meter aan kassen, wil volgend jaar de lokale markt voorzien van hoge kwaliteit producten zoals tomaat, paprika, bloemkool en broccoli. Er zal ook worden geëxporteerd, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 6 juli 2015.

De producten van Spirits Grun2 worden gevoed met water waarin voedingsstoffen zijn opgelost waardoor een optimale kwaliteit gewaarborgd is.

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt, dat dit bedrijf door zijn moderne aanpak een voorbeeld voor anderen mag zijn. Tegenslagen zoals ziektes en mislukte oogsten konden de directeur en de motor achter Spirits Grun2, Raween Ramtahalsingh, niet tegenhouden. Hij en zijn familie hadden geen band met landbouw of tuinbouw. De grootste inspiratiebron van de familie is Charles Wilfrid, dè pionier van professionele kassenteelt in Suriname.

Buurman Chandrikapersad Santokhi van Grun2 zegt. dat andere ondernemers een voorbeeld mogen nemen aan deze familie, wanneer het gaat om geïnspireerd, gemotiveerd en met plezier, liefde en passie aan de slag gaan.

Op dit moment beschikt het bedrijf over vijfduizend vierkante meter aan kassen, waarvan slechts 20 procent in productie is. Eigenaar Kries Ramtahalsingh schuift de oorzaak daarvan in het verlaat aankomen van importmateriaal. De eigenaar verwacht dat over drie maanden de kassen volledig in productie zullen zijn. Het bedrijf wil volgend jaar nog drieduizend vierkante meter aan kassen in productie brengen.

Advocaat Kanhai: 'Terugroepwet is rommelwet in strijd met Grondwet en niemand komt er uit, zelfs rechters niet'

(Bron foto: JessicaDikmoet.nl/impressie)
Kanhai: 'Sapoen en Chitan hoeven zich geen zorgen te maken'


Irvin Kanhai, advocaat van de Pertjajah Luhur (PL)-leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, vindt dat de Terugroepwet vol ogen en haken zit. 'Deze wet die ten tijde van president Venetiaan is gemaakt is een rommelwet, in strijd met de Grondwet; niemand komt er uit, zelfs rechters niet', zegt hij vandaag, maandag 6 juli 2015, in de Ware Tijd.

Volgens hem hoeven zijn twee cliënten zich geen zorgen te maken dat ze teruggeroepen kunnen worden. Bovendien zijn hun geloofsbrieven ook al goedgekeurd.

Afgelopen week deelde Gerold Sewcharan, advocaat van de P), namens de partij schriftelijk de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, mee dat de twee parlementariërs teruggeroepen zijn door hun partij. In dezelfde brief wordt ook het verzoek gedaan om hen per direct geen toegang te verschaffen tot het college. Geerlings-Simons zegt, dat ze de brief met haar deskundigen zal bespreken, voordat ze een besluit neemt. Ze kan niet exact aangeven binnen hoeveel tijd Sewcharan antwoord van haar mag verwachten.

Kanhai zegt dat volgens het Centraal Hoofdstembureau het nog steeds gaat om kandidaten van de V7-combinatie, maar de brief is door Sewcharan verzonden namens de Pertjajah Luhur. 'Immers is V7 ontbonden door een communiqué. De verkiezingsautoriteiten weten niets van die ontbinding.'

Kanhai stelt verder, dat PL-voorzitter Paul Somohardjo ook weet, dat de twee niet teruggeroepen kunnen worden. 'Hij kent de perikelen die we hebben gehad met Diana Pokie in het parlement. Hij weet ook alles van overlopen. In 1975 is hij ook overgelopen van de NPS naar de VHP.'

Grote marihuanaplantage ontdekt aan Larecoweg in Nickerie

530 Grote marihuanaplanten door politie ontdekt op landbouwperceel


De politie van Regio West in het district Nickerie heeft een grote marihuanaplantage ontdekt op een landbouwperceel aan de Larecoweg. Het gaat om 530 marihuanaplanten die ruim twee meter hoog zijn. Er werden ook 30 droge planten in beslag genomen.

De commandant van Regio West, hoofdinspecteur Robert Rakijo, zegt vanochtend, maandag 6 juli 2015, op Starnieuws, dat de recherche onder leiding van een hulpofficier van Justitie de locatie gisteren wist te identificeren op basis van een binnengekomen tip.

Er zijn nog geen personen aangehouden, omdat niemand ter plekke werd aangetroffen. De politieambtenaren hebben ter plekke rugspuiten en waterpompen in beslag genomen. Het onderzoek is nog gaande.

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken blijft behouden

Surinaams Olympisch Comité spreekt met Bouterse


SOC wijst op belang van sport op school


Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) is blij dat tijdens het onderhoud met de NDP-top onder leiding van president en formateur Desi Bouterse gezegd is, dat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken blijft bestaan. Eerder werd gesteld, dat dit departement weer samen zou smelten met het ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Secretaris-generaal van het SOC, Astra Singh, bevestigt dit vandaag, maandag 6 juli 2015, op Starnieuws.

Voor de ontwikkeling van sport is het volgens het SOC belangrijk, dat het departement blijft bestaan. Er is veel te doen rond de ontwikkeling van sport en het stimuleren van een gezonde leefstijl, aldus voorzitter Guno van der Jagt. Het SOC is een overkoepelende organisatie en heeft een totaal overzicht van de sport in het land. Aangegeven is tijdens het gesprek, dat het SOC zijn bijdrage wil leveren voor de ontwikkeling van de sport. Kinderen moeten veel meer bewegen, waarbij schoolsport belangrijk is.

Singh zegt, dat overgewicht onder kinderen zorgwekkend is in het Caribisch gebied en dus ook in Suriname. Singh stelt, dat er een goede samenwerking moet zijn tussen de ministeries van Sport- en Jeugdzaken, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Volksgezondheid. Het allerbelangrijkste is dat de bevolking gezond is om goed aan sport te kunnen doen. 'Kinderen moeten meer bewegen in het algemeen.'

Tijdens het gesprek met de president werd de beleidsnota van het SOC aangeboden. Hierin staat vermeld waar de organisatie zich sterk voor maakt. De situatie waar het SOC naar streeft is er een waarin elke Surinamer, van wieg tot graf, een gezonde bewegingsontwikkeling mag doormaken. Het onderwijssysteem speelt hierin een cruciale rol. Er moeten voldoende faciliteiten en leerkrachten zijn om deze beweging mogelijk te maken. Hiermee wordt een basis gelegd, niet alleen voor een uiterst gezonde bevolking, maar ook voor het destilleren van sporttalent om te komen tot internationale topsport prestaties.

Dit betekent een totale ommekeer in de benadering van sport. Om het concept succesvol te kunnen uitvoeren, zullen verscheidene ministeries en de sportgemeenschap nauw samen moeten werken.

Het SOC heeft de volgende voorstellen voor de korte termijn, met een lange termijn uitwerking:
1. Samenwerkingsverband op beleidsniveau creëren met de ministeries van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Sport- en Jeugdzaken en Volksgezondheid;
2. Ontwikkelen en uitvoeren van het ‘Long Term Athlete’s Development’ principe;
3. Creatie van een ‘Top Sport’ fonds, eventueel uit middelen van de Surinaamse loterijen;
4. Hosten van de 1e Caribbean Games in 2017.

Bouterse praat voor vierde keer met VHP

Formateur en president spreekt ook met Wan Okasi en Christelijke Kerken


De top van de Nationale Democratische Partij (NDP) onder leiding van president en formateur Desi Bouterse praat vanochtend, maandag 6 juli 2015, voor de vierde keer met de VHP. Deze partij wil diverse nationale vraagstukken gerealiseerd zien op basis waarvan ondersteuning toegezegd zou worden voor het regeerprogramma. Woordvoerder Winston Lackin van de NDP bevestigt, aldus Starnieuws, dat om tien uur met de VHP wordt gesproken. 

Om twaalf uur is er een ontmoeting met Aniel Koendjbiharie, voorzitter van de stichting Wan Okasi die opkomt voor mensen met een beperking, en om half tweewordt het Comité Christelijke Kerken ontvangen.

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft gesteld, dat de VHP een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het land, zoals iedere partij dat wil. De VHP heeft eerdereen lijstje achtergelaten bij de NDP en wil weten wat de stand van zaken is.

Lackin zegt, dat de NDP zich gebogen heeft over de vraagstukken en dat in de ontmoeting vandaag hier nader op ingegaan zal worden. Er zijn geen andere politieke partijen uitgenodigd voor vandaag.

De VHP heeft aangegeven dat het gaat om:
1. Rechtvaardig kiesstelsel
- Wijziging van Grondwet en de Kieswet
2. Institutionele en structurele maatregelen ter garantie van goed bestuur:
- Voorkoming en aanpak van corruptie (onder andere Anti- Corruptiewet)
- Verhoging van de transparantie van bestuur
- Wet op openbaarheid van bestuur
- Wet op openbare aanbesteding en gunning
- Wet Ombudsman
- Aanpassing van wet op ministeriële verantwoordelijkheid
- Instelling van een Constitutioneel Hof waarvan de voordracht in overleg met de rechterlijke macht moet geschieden.
3. Vergroting van veiligheid en het veiligheidsgevoel
- Rechtshandhaving door het nationale veiligheidsplan in uitvoering te brengen
- Institutionele versterking van de veiligheidsinstituten
4. Behoud koopkracht/waarde Srd/versterking van de economie
- Garanderen van een wisselkoers op maximaal Srd 3.35 voor de Amerikaanse dolar
- Opvoeren van de importdekking naar minimaal drie maanden
5. Modernisering en prestatie gerichte overheid, onder andere door:
- Effectieve ontwikkeling van het Surinaams kader
- Wet voor aantrekken van overheidspersoneel door een onafhankelijk orgaan.
- Terugdraaien van discriminatoire ontheffingen, ontslagen en overplaatsingen van ambtenaren en personen werkzaam bij parastatale bedrijven en organisaties.
5. Versterking rechtsstaat
- Versterking van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
- Garantie van de naleving van wet en recht
6. Verbetering van sociaal beleid
- Reparatie van de sociale wetten samen met relevante stakeholders
- Structurele maatregelen voor de armoede aanpak op basis van overleg met alle ontwikkelingspartners waaronder de Sociaal Economische Raad.
7. Gestructureerde dialoog
- Op basis van overleg met alle ontwikkelingspartners (breed draagvlak)
- Structureel overleg tussen de regering en De Nationale Assemblee (DNA) en de oppositie over het beleid en wetsproducten.
- Identificeren van prioriteitswetten voor behandeling in DNA door de regering samen met de oppositie.