donderdag 16 juli 2015

Minister Leilis roept op tot vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid

Ied-ul-Fitr boodschap minister van Binnenlandse Zaken


Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken grijpt het einde van de vastenmaand Ramadan aan om in een boodschap op te roepen vergevingsgezind en verdraagzaam te zijn. Alleen zo 'kunnen we in vrede en harmonie met elkaar blijven leven en werken aan de opbouw van het land'.

'Landgenoten, moslim broeders en zusters,
Kijkers en luisteraars,
Moge de vrede, de genade en de zegeningen van de Almachtige met u allen zijn.
Het is voor mij als minister van Binnenlandse Zaken belast met religieuze aangelegenheden, ook dit jaar een voorrecht en een bijzonder genoegen om u aan de vooravond van de nationale religieuze feestdag in verband met Ied-ul-Fitr, een nationale overdenking mee te geven.

De vastenmaand Ramadan is ten einde en de meer dan 1 miljard moslims verspreid over alle continenten in de wereld maken zich op om het Ied-ul-Fitr feest op gepaste wijze, samen met een ieder te vieren.
Voor onze moslim broeders en zusters - en vele anderen - is Ramadan een periode van geestelijke en spirituele opleving. Het is immers in deze maand dat volgens de Islamleer de openbaring van de Koran heeft plaats gevonden. Een openbaring, die ongetwijfeld kan dienen als een leidraad voor de gehele mensheid.
In de Koran is uitdrukkelijk aangegeven dat er door het vasten godvrezendheid wordt verkregen en gedurende de vastenmaand geven moslims in hoge mate aandacht aan hun verlangen tot spiritualiteit en devotie.

Devotie en spiritualiteit worden verkregen door de materiële- en de immateriële onthouding in de vastenmaand, van zonsopkomst tot zonsondergang. Er worden nobele karaktereigenschappen ontwikkeld zoals zelfbeheersing, volledige overgave aan God en het verstevigen van de onderlinge banden met familie, vrienden, collega’s, buren, kennissen en in feite met de gehele gemeenschap.
De onthouding van voeding, drank en andere wereldse geneugten bevordert tevens het verkrijgen van begrip en medeleven voor diegenen die niet door hun eigen keuze, maar door allerhande externe omstandigheden in erbarmelijke situaties verkeren. Het zich onthouden van spijs en drank wakkert spontaan het gevoel om actie te ondernemen tegen honger en armoede in het diepste van het hart aan. Gelovigen worden bewuster over de waarde van de gemeenschappelijke actie tegen de problemen en dagelijkse beslommeringen waarmee vele mensen te kampen hebben.

Na een maand vasten is het begrijpelijk dat de vreugde van de moslim een climax bereikt bij het Ied-ul-Fitr-feest. Gelovigen zijn in staat en bereid om de viering dagenlang voort te zetten. Maar, wat men niet uit het oog mag verliezen bij het feesten is de toestand van de minder fortuinlijke medemensen. Immers, de conditie om een volledige beloning te verkrijgen voor het vasten, is het schenken van een verplichte aalmoes aan behoeftigen en minderdraagkrachtigen en wel voordat men het Ied-ul-Fitr-gebed verricht. Uiteindelijk moet dit leiden tot het in de praktijk brengen van een belangrijk beginsel in de Islam, en ik citeer: “Niemand van jullie heeft daadwerkelijk geloof, totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst” wat min of meer overeenkomt met een populaire uitdrukking: “Heb uw naaste lief, gelijk uzelve”.

Landgenoten, broeders en zusters
Het Ied-ul-Fitr-feest is de afsluiting van een maandlange periode van zelfreflectie en bezinning over de zin van het leven, en zoals eerder gezegd leidt deze bezinning tot godvrezendheid. Deze vormt de basis voor oprechtheid, eerlijkheid en de motivatie om de naasten en de gemeenschap dienstbaar te zijn en te werken aan het behalen van de persoonlijke en maatschappelijke doelen.
In tegenstelling tot de negatieve en angstaanjagende nieuwsberichten en beelden die via de media worden verspreid, waarin de Islam wordt geassocieerd met chaos en ellende, roept de Islam een ieder nadrukkelijk op om in eenheid, broederschap en met naastenliefde met elkaar te leven en om te gaan.

Een noemenswaardig kenmerk van het Ied-ul-Fitr-feest is haar universeel karakter. Dit komt tot uitdrukking bij de dagelijkse gebeden, waarbij de gelovigen ongeacht ras, etnische groep, nationaliteit, sociale status of huidskleur elke avond weer schouder aan schouder de extra gebeden verrichten in de vele moskeeën.
In de maand Ramadan heeft de islamitische gemeenschap dagelijks vele smeekgebeden verricht voor land en volk en voor de nieuwe regering die het land de komende vijf jaren zal besturen. Want wees ervan verzekerd dat de smeekbede van een vastende door de Schepper wordt verhoord. Er is bewust ook in de gebeden blijk gegeven van de bezorgdheid over de moeilijke situatie waarin broeders en zusters in verschillende landen zich bevinden en gevraagd om oplossingen en verbetering.

In deze Ied-ul-Fitr-boodschap doe ik een oprechte oproep aan eenieder in Suriname om vergevensgezind en verdraagzaam te zijn. Want slechts daardoor kunnen we in vrede en harmonie met elkaar blijven leven en werken aan de opbouw van het land.
Laten wij dit Ied-ul-Fitr-feest als gemeenschap daarom aangrijpen om de vele uitdagingen die op ons pad zijn aan te gaan en vol optimisme en frisse moed door te gaan om ons in te zetten voor land en volk.


Namens president D. D. Bouterse en de regering van Suriname, wens ik u allen een gezegende Ied-ul- Fitr toe.
Ied Moebarak.'

Curaçao's Statenlid Leeflang: 'Minister Dick moet nieuwe beslissing uitvaardigen inzake eisen HAVO- en VWO-diploma'

Mocht beslissing uitblijven dan gaat Leeflang ouders oproepen rechtszaak te starten


Minister van Onderwijs op Curaçao Irene Dick (PS) moet nu een nieuwe beslissing uitvaardigen met betrekking tot de geldende, strenge eisen voor het HAVO- en VWO-diploma. Dat schrijft Omayra Leeflang, onafhankelijk Statenlid, in een brief aan de Staten. Als die beslissing uitblijft, zal het Statenlid ouders mobiliseren om een rechtszaak aan te spannen, aldus bericht de Amigoe vandaag, donderdag 16 juli 2015.
 
Leeflang verwijst naar de brief die op 19 juni werd verstuurd door de minister met betrekking tot versoepeling van de eisen, en die inmiddels is ingetrokken. Reden voor deze brief waren de tegenvallende resultaten inzake het aantal geslaagde eindexamenkandidaten. Schoolbesturen en ouders ageerden massaal. Ze waren bang dat Curaçaose diploma’s in Nederland straks geen waarde meer zouden hebben voor een vervolgstudie in Nederland.

Dat is ook de reden waarom Leeflang hamert op een nieuwe beslissing van de minister. 'Anders is er straks per 1 januari 2016 geen garantie dat het HAVO- en VWO-diploma dat hier behaald is, erkend wordt als het niet voldoet aan de verscherpte regeling.'

Om de diploma’s gelijkwaardig te laten blijven aan die van Nederland, moet minister Dick hierover vóór 1 augustus een beslissing nemen. Hierin zullen de nieuwe normen genoemd moeten worden die zijn opgenomen in het samenwerkingscovenant tussen Nederland en Curaçao, dat dateert van 16 december vorig jaar.

In dat convenant staat:
'Curaçao kiest er daarom voor om de aanscherping met betrekking tot de programma’s HAVO en VWO, die nodig zijn om gelijkstelling van de diploma’s te continueren na 1 januari 2016 (HAVO) respectievelijk 1 januari 2017 (VWO), in een voor alle leerlingen toegankelijke route in te voeren.'

In het kader van goed bestuur en omwille van de toekomst van de jongeren is minister Dick daarom volgens Leeflang, zelf oud-minister van Onderwijs namens de PAR, verplicht om vóór 1 augustus de schoolbesturen officieel te verwittigen dat de brief van 19 juni is ingetrokken. En verder dat de nieuwe normering, te weten de tweede aanscherping, ingaat voor het schooljaar 2015-2016. Ook dient Dick een Landsbesluit voor te bereiden waarin de nieuwe normering, de tweede aanscherping, van kracht wordt.

Als Dick geen beslissing neemt zal Leeflang ouders mobiliseren om een rechtszaak aan te spannen, omdat de toekomst van jongeren in het geding is.

Agenten Klaaskreek leggen werk neer

Geen eten voor politie te Klaaskreek

'De politie wordt al een tijdje stiefmoederlijk behandeld'


Agenten die met detachering gaan in opdracht van hun regiocommandant, hebben recht op voeding van hun werkgever, omdat zij vierentwintig uur per dag elders tewerkgesteld zijn. De aflossing is elke woensdag. Afgelopen woensdag is gebleken, dat bij de aflossing geen voeding is gegeven aan politiemannen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 16 juli 2015.

Al enige tijd gaf de korpschef per kas aan elk lid die gedetacheerd wordt Srd 280 om een week lang te zorgen voor eigen voeding. In dat geld is inbegrepen water, gas, rijst en alle andere levensmiddelen. Nu blijkt echter, dat de korpschef deze groep geen geld heeft gegeven. Ze zijn aan hun lot overgelaten.

Het is nu donderdag 16 juli, dus de tweede dag dat agenten van de post Klaaskreek zonder eten zitten. Ze overwegen het werk lam te leggen, omdat ze daar geen eten hebben. Rond half vijf vanmiddag hebben ze het werk neergelegd. De leden hebben een bezoek gebracht aan de korpschef om een oplossing te zoeken voor het probleem. De korpschef wilde slechts Srd 500 geven voor een week om twaalf agenten te voorzien.

Voor een wekelijkse detachement werd in het verleden Srd. 3000 tot Srd 4.000 inkopen gedaan bij handelszaken. Volgens deze politieagenten vertrapt het korps het com pletehandvest van de politie. ‘Ze willen nu dat de politie per individu zelf moet inkomen voor de kosten van de staat. Dit is onmogelijk. De politie wordt al een tijdje stiefmoederlijk behandeld’, zeggen ze. De leden willen graag veranderingen zien in deze kwestie.

Nederland verleent geen financiële steun voor archiefonderzoek project ‘Massagraf Marienburg’

Archeoloog Mitrasingh diep geraakt door weigering: 'Oud-kolonisator wil niet dat massagraf wordt gevonden'

Ambassadeur Noorman: 'Inzichten ambassade ten opzichte van twee jaar geleden gewijzigd'


Archeoloog Ben Mitrasingh, die al jaren bezig is het project ‘Massagraf Marienburg’ te trekken, voelt zich diep geraakt door de weigering van de Nederlandse ambassade om financiële steun te geven voor het archiefonderzoek behorende bij eerdergenoemd project. De aanvraag werd 2 jaren geleden ingediend door de Stichting Hindoestaanse Immigratie en zou uit het programma ’Gedeeld Cultureel Erfgoed’(GCE), gefinancierd worden, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 16 juli 2015.

In eerste instantie werd de aanvraag van de stichting voor de inzet van een Nederlandse archeoloog bij het onderzoek goedgekeurd. Ambassadeur Ernst Noorman geeft nu echter in een brief  aan de stichting aan, dat de ambassade geen middelen uit dit project meer heeft om het archiefonderzoek te ondersteunen. Ook zijn de inzichten van de ambassade ten opzichte van twee jaar geleden gewijzigd.

‘Het budget wordt nu met name ingezet op directe kennisoverdracht en bevordering van bewustzijn onder jongeren’, stelt de ambassadeur in het schrijven.

Volgens Mitrasingh ligt de weigering mogelijk in het feit dat Nederland zijn vuile was niet buiten wenst te hangen. Bij de opstand te Marienburg in 1902 werden de Brits-Indiërs niet alleen doodgeschoten door Nederlandse soldaten, hun bestaan werd totaal uit de geschiedenis gewist door hun lijken te bestrooien met ongebluste kalk nadat ze in een massagraf waren gegooid.

Mitrasingh gelooft dat de voormalige kolonisator niet wil dat het massagraf gevonden wordt.

Schoolhoofden mogen materiaalkosten voor leerlingen gaan innen

Materiaalkosten schooljaar Srd 10 voor basisscholen en Srd 35 voor MULO- en VSO-scholenVoor MULO lijk het te gaan om verkapte vorm van (afgeschaft) inschrijfgeld  


De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft toestemming gegeven aan schoolhoofden om materiaalkosten voor de leerlingen te innen vanaf het nieuwe schooljaar. Volgens het ministerie gaat het niet om inschrijfgeld, aldus Starnieuws donderdag 16 juli 2015.

Het besluit is genomen, omdat de departementsleiding heeft geconstateerd, dat veel scholen door het schooljaar heen leerlingen geld vragen voor het maken van kopieën van documenten en voor materiaal voor praktijkvakken. Om hierin ordening te brengen, is besloten materiaalkosten per onderwijstype voor het schooljaar 2015-2016 vast te stellen op Srd 10 voor basisscholen en Srd 35 voor MULO- en VSO-scholen.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat bijzondere scholen ook dezelfde richtlijnen hebben ontvangen van de departementsleiding.

In een brief van Onderwijsdirecteur Robert Peneux aan onderdirecteur Roy Narain wordt gesteld, dat het inschrijfgeld en ouderbijdrage zijn afgeschaft.

Opvallend is dat het inschrijfgeld vóór de 'afschaffing' ook Srd 35 bedroeg voor MULO-scholieren. Deze nieuwe instructie heeft veel weg van een verkapte vorm van inschrijfgeld in een ander jasje, aldus Starnieuws.

Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten verwacht voor 2016 kleine groei van 0.3%

Centrale Bank presenteert Jaarverslag 2014

'Daling binnenlandse vraag oorzaak teleurstellende economische prestatie Curaçao in 2014'


Terwijl 2014 het derde opeenvolgende jaar was dat Curaçao een negatieve groei registreerde, verwacht de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) dat ook 2015 nog afsluit met een krimp van 0,1 procent, terwijl voor volgend jaar voorzichtig wordt gerekend op een kleine groei van 0,3 procent. Dat kwam naar voren tijdens de presentatie van het jaarverslag 2014 van de Centrale Bank, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 16 juli 2015.

'In de monetaire unie liepen de economische ontwikkelingen uiteen', aldus CBCS-president Emsley Tromp. Het reële bruto binnenlands product (bbp) groeide met 1,5 procent op Sint Maarten, terwijl Curaçao een economische krimp van 1,1 procent registreerde. De inflatiedruk nam op Curaçao toe van 1,3 procent in 2013 tot 1,5 procent in 2014. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van hogere lokale voedselprijzen. Op Sint Maarten daarentegen nam de inflatie af van 2,5 procent in 2013 tot 1,9 procent in 2014, dankzij een daling in de internationale olieprijzen en de inflatieontwikkelingen in de Verenigde Staten.

Ter vergelijking: op Aruba zakte de groei van 4,7 tot 1,1 procent; in Amerika groeide het bbp 2,4 procent; Nederland kroop uit een min van 0,7 procent naar een plus van 0,9 procent; en buurland Venezuela kampt met een crisiscombinatie van een krimp van 4 procent en hyperinflatie van ruim 62 procent.

'De teleurstellende economische prestatie van Curaçao was voornamelijk het gevolg van een daling in de binnenlandse vraag', stelt Tromp. Hij geeft aan dat de verminderde consumptieve bestedingen in lijn is met de afname in de geïnde invoerrechten en de daling in de consumptieve kredieten. Zowel de private als overheidsinvesteringen namen af. De overheidsconsumptie daalde door minder uitgaven aan goederen en diensten.

'De economische krimp werd enigszins gematigd door een stijging in de netto buitenlandse vraag, aangezien de exporten in reële termen stegen terwijl de importen daalden', vervolgt Tromp. De productie in de meeste sectoren van de economie nam af in 2014 - behalve in het toerisme - maar de daling was het sterkst in de sectoren groot- en kleinhandel, transport, opslag & communicatie, bouw en utiliteiten. In de sector transport, opslag en communicatie nam de reële toegevoegde waarde af door een daling in de luchtvaart gerelateerde activiteiten, zoals blijkt uit het lagere aantal afgehandelde passagiers, in het bijzonder transitopassagiers. Ook nam het aantal commerciële landingen af. De activiteiten in de zeehaven namen daarentegen toe, wat kan worden toegeschreven aan een stijging in de aantallen bezoekende schepen en vrachtbewegingen.

De tegenvallende resultaten in de bouwsector zijn te wijten aan een daling in zowel de particuliere als publieke investeringen. De financiële dienstverlening en industrie droegen ook bij aan de negatieve groei in 2014.

'De restaurants en hotels sector presteerde daarentegen goed, zoals blijkt uit de versnelde groei in het aantal overnachtingen. Het aantal verblijfstoeristen en cruisetoeristen nam echter minder sterk toe in 2014 vergeleken met 2013.'

12 Legale casino’s op Curaçao maken in 2014 nettowinst van ruim 107 miljoen gulden

Overheid heft vergunningsrecht over nettowinst

Casino's worden streng gecontroleerd


In 2014 hebben de 12 casino’s op Curaçao die over een casinovergunning beschikken, een nettowinst gemaakt van ruim 107 miljoen gulden. Dat is minder dan de 111 miljoen gulden in 2013, maar wel hoger dan de jaren dáárvoor. Dit blijkt uit een schrijven van de minister van Financiën, José Jardim, aan Statenlid Elmer Wilsoe (PS) die hier vragen over stelde, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 16 juli 2015.

De minister legt over dit bedrag uit dat het gaat om de omzet, oftewel de inkomsten, ‘drop’ genoemd, van met name slotmachines en tafelspelen, minus de uitbetaling van prijzen. Over deze nettowinst wordt door de overheid een variabel vergunningsrecht geheven. Tevens zijn er inkomsten in de staatskas van het vaste vergunningsrecht dat elke casino moet betalen.

Jardim stelt dat de casinosector een complexe en dynamische is waar continue materiële investeringen, kennis en materiaal voor is vereist. In een uitvoerige opsomming doet hij verslag van wat er sinds 2011 allemaal in de sector heeft plaatsgevonden en uitgevoerd is door de Gaming Control Board (GCB). Zo zijn er bij dit instituut vier auditors geschoold tot internationaal geaccepteerd Certified Anti-Moneylaundring Specialist (CAMS). In 2015 komen er nog drie CAMS bij. Met deze specialisten wordt ook voldaan aan de eisen van de Financial Action Taksforce (FATF) om zo de sector minder gevoelig te maken voor witwassen van geld.

Vanaf 2012 wordt het toezicht niet meer door een vaste persoon per casino uitgevoerd, maar is een roulerend toezicht ingevoerd. In ditzelfde jaar is de onafhankelijke internationale Gaming Laboratories International (GLI) ingehuurd om alle slotmachines in alle casino’s te auditen en te verzegelen. Deze verzegelingen worden regelmatig getest, aldus Jardim. De audits bij casino’s worden nu door personeel van de GCB uitgevoerd, maar het is de bedoeling dat externe auditors worden getraind en ingezet voor de controle.

Casino’s moeten verder volgens een vast sjabloon voor de jaarrekening, de cijfers jaarlijks opmaken. Op deze manier is het voor de GCB gemakkelijker vergelijkingen te doen. Vorig jaar is een samenwerking aangegaan met Interpol en het Korps Politie Curaçao in het kader van screening op criminele antecedenten.

Jardim: 'Verder is de GCB zeer innovatief bezig met de ontwikkeling van in-house applicaties, die het toezicht efficiënter en effectiever zullen maken.' Hij noemt dat in 2015 onder andere het Online Aangifte Systeem toegepast gaat worden. Ook deze maatregel is om het toezicht op mogelijk witwassen van geld vanuit het casino te verscherpen. Ook wordt het casinopersoneel bewust gemaakt en geschoold waar het gaat om klanten die mogelijk geld willen witwassen.

Vlaggen vrijdag 17 juli halfstok op Curaçao

Vlaggen op eiland halfstok ter nagedachtenis slachtoffers MH-17-ramp Oekraïne

Onder slachtoffers was Curaçaoënaar Kevin Jusurun


De vlaggen van de overheidsgebouwen op Curaçao hangen morgen halfstok ter nagedachtenis van de mensen die zijn omgekomen tijdens de vliegramp in Oekraïne. Dat meldt Versgeperst.com vandaag, donderdag 16 juli 2015.

Het is morgen precies een jaar geleden dat vlucht MH-17 van Malaysia Airlines werd neergehaald. 298 Mensen verloren daarbij hun leven waaronder de Curaçaoënaar Kevin Jusurun.


De overheid doet een beroep op de gemeenschap om ook de vlaggen halfstok te hangen.

Diverse mensen in Suriname voelen aardbeving ten noordoosten van Barbados

Geen schade of gewonden op Barbados, Martinique en St. Lucia

(Bron: Sky News)

Diverse inwoners van Suriname zijn vanochtend opgeschrikt door trillingen. Enkele seconden trilde de grond. Wie op een stoel of bank zat, kon die voelen bewegen, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 16 juli 2015.

Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) zegt ook gevoeld te hebben alsof zijn stoel bewoog. Er zouden twee bevingen zijn geweest zo'n 140 kilometer ten noordoosten van Bathsheba op Barbados op een diepte van 30 kilometer. Zij hadden een kracht van respectievelijk 5.3 en 6.5 op de schaal van Richter.

Er zijn geen berichten over schade of gewonden op Barbados of de nabij gelegen eilanden Martinique en St. Lucia.

Supermarkten en andere bedrijven werden geëvacueerd en mensen verlieten gebieden vlak aan de kust meteen na de eerste beving.

Een Facebookpagina van de University of the West Indies Seismic Research Center, gevestigd op Trinidad & Tobago, toont diverse reacties van mensen die de aardbeving hebben gevoeld in onder andere St. Vincent & the Grenadines, Venezuela, Guyana en Trinidad & Tobago.

Slijngard laat weten dat er een tsunami-waarschuwing is uitgegaan, zoals is te zien op de website van het Pacific Tsunami Warning Centre van het Amerikaanse nationaal weersbureau, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA):

(Red. De Surinaamse Krant/The Star Tribune/Barbados Today/Pacific Tsunami Warning Center/Sky News/Starnieuws)

Asfa-voorzitter: 'Bedrijfsleven moet geen politieke functies invullen'

'Plan van Bouterse voor gemengd kabinet is te mooi om waar te zijn'


Het plan van president Desi Bouterse om een gemengd kabinet samen te stellen, waarin ook maatschappelijke groepen vertegenwoordigd zullen zijn, is te mooi om waar te zijn. Dit zegt de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa), Wilgo Bilkerdijk, vandaag, donderdag 16 juli 2015, in de Ware Tijd.

Hij vindt niet dat het bedrijfsleven politieke functies moet invullen, zoals ministers en directeuren van departementen.

De Asfa-voorzitter vindt het wel nodig te weten wie de kandidaten zijn. Hij noemt het profiel van deze personen en hun milieu belangrijk. De organisatie wil het staatshoofd hierin helpen. Asfa hunkert niet naar een ministerspost, maar verklaart zich wel bereid functies als adviseur, leden van raden van commissarissen of beleidsadviseurs in te vullen. 

'Ministersposten zijn politiek gebonden en moeten politiek blijven. Wij moeten niet meedoen aan partijpolitieke zaken en functies die daarmee gepaard gaan.'

Mercelino Nerkust, voorzitter van de onderwijsvakbond FOLS ( Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname), zegt dat het niet alleen gaat om het gemengde kabinet, maar ook om de deskundigheid. Hij stelt, dat er vaak genoeg wordt gesproken over technocraten, maar later vervallen deze personen in politieke functies.

De voorzitter van de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), Ferdinand Welzijn, zegt dat het de vrijheid van de president is om te bepalen hoe zijn kabinet eruit ziet. 'Wij hopen dat bij de selectie rekening wordt gehouden met mensen die het bedrijfsleven kennen. Dit voornemen valt toe te juichen. Dan is er meer draagvlak voor de uitvoering van zaken.'

ABS: Suriname telt in totaal ruim 16.000 werklozen

Weinig opvallende veranderingen afgelopen vijf jaren in aantallen werkenden en werkzoekenden


Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft gisteren haar nieuwste publicatie ‘Huishoudens in Suriname’ gepresenteerd. In het document zijn de cijfers opgenomen over de periode 2009 tot en met het eerste kwartaal van 2014. Het hoofd van de afdeling Huishoudonderzoek, Jacqueline Sontohartono, stelt dat de resultaten voor de resterende kwartalen over 2014 in de loop van dit jaar zullen worden afgerond en eventueel zullen kunnen worden ingekeken. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 16 juli 2015.

Over het algemeen schijnt de werkende bevolking in het land te zijn toegenomen in Suriname sinds 2009. Met uitzondering van een piek in 2009 is het werkloosheidscijfer tot 2014 hetzelfde gebleven. Uit de arbeidspotentiële bevolking is onder de kleine zelfstandigen slechts sprake van lichte fluctuaties dus geen opvallende toe- of afname. Bij de zelfstandige (groot)ondernemers is geen groei te bespeuren sinds 2009.

Het werkloosheidscijfer over 2013 en 2014 bedraagt in enge zin 7% en in ruime zin 10%. Bij de ruime benadering is het aantal werklozen dat geen werk zoekt (‘Ontmoedigden’ genoemd) en het aantal werklozen dat wel werk zoekt, bij elkaar opgeteld. De groep werklozen in enge zin, dus alleen de werklozen die wel werk zoeken, bedroeg in het eerste kwartaal van 2014, een totaal van 10.745 personen. De groep ‘ontmoedigde’ werklozen berdraagt in totaal 5.551 personen. Samen telt Suriname in ruime zin volgens de meest recente cijfers dus 16.296 werklozen. In verhouding tot het arbeidspotentieel van 245.880 personen, is het aantal economisch actieven in Suriname hierdoor 63%.

Aan de hand van de gepresenteerde cijfers blijkt dat zich voor de rest maar weinig opvallende verschuivingen hebben voorgedaan binnen de Surinaamse huishoudens als het gaat om de werkenden en werklozen in het land, genomen over iets meer dan vijf jaren.

Een merkwaardige fluctuatie was te constateren in het eerste kwartaal van 2014 in het aantal werkenden gemeten naar sector. In die periode zijn er meer mensen in dienst getreden in de secundaire sector dan alle jaren daarvoor. Deze sector behelst onder andere de industrie en constructie zoals goud en oliewinning en ook elektra en water. Dit cijfer is in die bewuste periode zelfs hoger dan het aantal werkenden bij de overheid en in de tertiaire oftewel dienstensector, welke doorgaans de meeste werknemers telt. Bij de overheid zijn in ieder geval steeds meer mensen in dienst genomen gezien de geleidelijke stijging van het aantal mensen werkzaam in deze sector over de gepresenteerde jaren.

Bij de overheid is in de ABS-grafiek na een hoogtepunt in 2009, een dip in 2010 te zien, waarna weer een geleidelijke stijging tot aan het eerste kwartaal van 2014 in het aantal werknemers. In 2014 piekt dit aantal zelfs iets boven de 2009-piek uit. Van 2012 naar 2013 en 2014 is een opmerkelijke stijging te merken van de werkzame bevolking naar beroepsgroep. Er is een toename aan werknemers op leidinggevend niveau zoals managers, wetenschappers, leerkrachten, wetgevers en de krijgsmacht ten opzichte van de overige jaren. Dit kan een indicatie zijn, dat de Surinaamse beroepsbevolking steeds hoger opgeleid is of dat simpelweg meer mensen, wel of niet gekwalificeerd, op hogere posten zijn geplaatst.

Cellenhuizen in Wanica zijn vol....

Er is geen geld voor renovatie politieposten en cellenhuizen

Arrestanten in bureau Livorno kunnen met blote handen stenen uit muur verwijderen.....


De politie van het bureau De Nieuwe Grond heeft vandaag, donderdag 16 juli 2015, twee verdachten van inbraak aangehouden. Maar, na hun aanhouding bleek het, aldus het Dagblad Suriname, bijzonder lastig om ze in een cel te kunnen plaatsen.

De politie belde met omliggende cellenhuizen om te horen waar de verdachten eventueel zouden kunnen worden ondergebracht. Tot grote verbazing van de agenten, bleek dat geen van de cellenhuizen in Wanica nog ruimte heeft om verdachten in te sluiten.

Vernomen is, aldus het dagblad, dat de politiepost De Nieuwe Grond niet over een eigen cellenhuis beschikt. Het politiebureau Livorno heeft wel een cellenhuis, maar dat gebouw is zo poreus dat de arrestanten met hun blote handen de stenen uit de muur kunnen verwijderen. Arrestanten kunnen daar dus ook niet ondergebracht worden. Het gebouw is oud en bouwvallig. Recentelijk nog is een arrestant op deze eenvoudige wijze gevlucht uit het cellenhuis. Hij had enkele stenen van de muur los gepeuterd en is toen door de ontstane opening ontsnapt. Deze arrestant is tot heden toe niet aangehouden.

Men heeft geen geld om de gebouwen van de politieposten en cellenhuizen te renoveren.... Waar de twee arrestanten uiteindelijk terecht zijn gekomen vermeldt het dagblad niet.

'NPS heeft haar principes niet laten varen tijdens verkiezing president en vicepresident'

NPS-voorzitter Rusland reageert op opzeggen lidmaatschap partij door Oemrawsingh

Rusland: 'Al enige tijd zijn er problemen binnen leiding afdeling Paramaribo'

'Bedanken Oemrawsingh deel scenario actiegroep binnen partij'


'De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft haar principes niet laten varen tijdens de verkiezingen van de president en vicepresident van de republiek Suriname. Wij hebben in het voortraject, binnen de structuren van de NPS en tijdens de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee, consistent aangegeven waar de partij voor staat. De nadruk is gelegd op de beleving van de rechtsstaat en de democratie in de samenleving.'  

Dit zegt de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, vandaag, 16 juli 2015, op Starnieuws in reactie op het opzeggen van het partijlidmaatschap door Sunil Oemrawsingh, die secretaris was van de afdeling Paramaribo.

Rusland beweert, dat er al enige tijd problemen zijn binnen de leiding van de afdeling Paramaribo. Op het bijzondere partijcongres van afgelopen zondag verlieten vier leden van het bestuur van de afdeling het congres. De voorzitter van de afdeling Paramaribo, John van Coblijn, wilde dat Oemrawsingh het woord zou voeren. Toen het congresbestuur, ondersteund door het overgrote deel van de aanwezige partijgenoten dit weigerde, voerde Van Coblijn het woord.

Rusland ziet het bedanken van Oemrawsingh als deel van het scenario dat zich aan het voltrekken is door de actiegroep binnen de partij. Volgens hem wordt alles uit de kast gehaald om strijd te voeren tegen besluiten die genomen zijn door de structuren van de partij.

Tijdens de verkiezing van Bouterse tot president, heeft de NPS-fractie een duidelijk signaal gegeven, stelt Rusland. In overleg werd namelijk besloten, dat Patricia Etnel niet aanwezig zou zijn in de vergaderzaal tijdens de verkiezing, waarbij overigens niet gestemd werd. Indien er gestemd zou worden, dan had de NPS een andere strategie als antwoord klaar. De aanwezigheid van 34 leden was voldoende om de president en vicepresident te kiezen. Er waren 45 Assembleeleden aanwezig bij het bewuste agendapunt.

'Ik was in de zaal om de statement van de NPS kenbaar te maken, waarbij de nadruk gelegd is op de wens tot beleving van de rechtsstaat gedachte', stelt Rusland. Hij heeft in de Assembleevergadering ook de bezorgdheid van de NPS naar voren gebracht over de financieel-economische situatie die er niet rooskleurig uitziet, evenals problemen op maatschappelijk vlak. Rusland kaartte ook aan, dat de NPS een anti-corruptie strategie voorstaat om de enorme financiële tekorten terug te dringen.

De voorzitter van de NPS wijst er ook op, dat ook de partij met de realiteit rekening dient te houden. De NDP heeft de verkiezingen gewonnen, het volk heeft een keuze gemaakt en daar moet elke democraat zich voor buigen. De NPS heeft vanaf het prille begin meegedeeld dat in de oppositiebanken plaats zal worden genomen, ondanks het aanbod van de NDP-leiding om deel te nemen aan de coalitie.

'Als wij op macht uit waren zouden wij onze principes hebben laten varen. Wij hebben duidelijk gesteld waar onze plaats is. Er is een signaal gegeven aan de samenleving door niet voltallig aanwezig te zijn bij de verkiezing van de president en de vicepresident. De boodschap is helder en duidelijk gegeven. Dit is volledig in afstemming geweest met de structuren van de partij. Een democraat hoort zich ook neer te leggen bij het besluit van de meerderheid van de partij.'

Twee advocaten oud-directrice HAVO-2 trekken handen af van hun cliënte

Relatie tussen cliënte en advocaten al weken verstoord

Zaak tegen van verduistering verdachte ex-directrice wordt 21 oktober voortgezet


De advocaten Irene Asarfi-Lalji en Oscar Koulen hebben zich gisteren onttrokken van de strafzaak waarin hun cliënte Joyce V., de ex-directrice van de HAVO 2, terecht staat voor verduistering en valsheid in geschrifte. De raadslieden gaven de Kantonrechter te kennen, dat de relatie tussen hen en de verdachte al een aantal weken verstoord is, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 16 juli 2015.

De verdachte wordt nu bijgestaan door advocaat Lesley Rodgers.

Robert Peneux, de directeur Onderwijs binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft weer enkele bezwarende stukken aan de rechter overhandigd. De Onderwijsdirecteur zei, dat hij de beweringen van de ex-directrice is gaan onderzoeken en tot de ontdekking kwam, dat zij heeft gelogen. Joyce beweerde namelijk op een eerdere zitting, dat zij een kort financieel verslag op de agenda van Peneux had achtergelaten als aanhechting van een brief. Peneux stelt echter, dat hij slechts de brief heeft ontvangen. Ook het hoofd van de afdeling financiële controle zou geen kennis hiervan hebben gehad. Hij overlegde een kopie van het kasboek van de school en een uitdraai van de Hakrinbank om aan te tonen op welke tijdstippen geld zou zijn opgenomen.

Peneux liet eerder al weten, dat uit een intern onderzoek van het ministerie duidelijk is geworden, dat veel meer geld dan het bedrag van Srd 56.500 van de bankrekening van de school is gehaald. Het zou, na eigen berekening, gaan om een bedrag van Srd 270.834,60 dat in totaal door de ex-directrice van de school ten eigen bate zouden zijn aangewend.

Volgens de Onderwijsdirecteur heeft de oud-directrice met haar handelen een grote deuk in de geschiedenis van het Surinaams onderwijs veroorzaakt en zit de middelbare school hierdoor in grote financiële problemen. 'De schoolkas is helemaal leeg', aldus Peneux. Hij stelde, dat verder onderzoek hem tot de conclusie heeft gebracht, dat de gehele directie van de school een vinger in de pap heeft gehad. Aangezien de onderdirectrice tot driemaal toe goedkeuring heeft gegeven om grote geldbedragen over te dragen, zonder dat hij als Onderwijsdirecteur hiervan ter kennis was gesteld, moet hij concluderen dat er meer schuldigen moeten zijn.

De verdachte blijft ontkennen. Vanwege het opkomend reces van de rechterlijke macht zal deze zaak pas op 21 oktober verder worden behandeld. Dan zal het hoofd van de afdeling Interne Controle van het ministerie worden gehoord.

Minister Belfort haalt 4 miljoen Euro lening uit China voor camerabeveiliging in en rond Paramaribo

Cameraproject om beloofde veiligheid voor gemeenschap te garanderen

'Afronding project slechts een kwestie van tijd'


Minister Edward Belfort van Justitie en Politie heeft een lening van Euro 4 miljoen met China geregeld voor het plaatsen van camera’s in en rond Groot Paramaribo. Dat zegt de bewindsman vandaag, donderdag 16 juli 2015, in het Dagblad Suriname. Volgens hem wordt internationaal meer  gefocust op camera’s om strafbare handelingen vast te kunnen leggen. 

Met het project wordt beoogd de beloofde veiligheid aan de gemeenschap te garanderen. Met de hulp van camera’s kan ook gezien worden wat er allemaal gebeurt op plekken waar de politie niet snel bij kan komen. 'Dat geld is er al en zijn wij nu bezig te kijken hoe wij dit project kunnen uitvoeren', aldus de minister.

De camera’s zullen in een straal van 50 kilometer vanuit Paramaribo worden geplaatst. Ook plaatsen als Stolkersijver en Wayambo zullen binnen het ontvangstgebied vallen. Alle signalen zullen vanuit de verschillende cameralocaties draadloos naar een centrale in Paramaribo worden gestuurd, waarna de politie gemakkelijk over kan gaan tot opsporing van eventuele daders van strafbare feiten. De minister stelt, dat de nodige juridische maatregelen hiervoor inmiddels in orde zijn gemaakt en het slechts een kwestie van tijd is dat dit project wordt afgerond.

Zodra het project in uitvoering is zal de politie in staat zijn om alle politieonderzoek op een snellere en efficiëntere manier te kunnen doen. De camera’s worden daarom ook op strategische locaties geplaatst om onder meer criminelen op te sporen. Belfort zegt, dat de camera’s ook preventief zullen werken, omdat criminelen nu naar verwachting eerst zullen nadenken alvorens over te gaan tot het plegen van strafbare feiten.

De camera’s kunnen zo ook gebruikt worden om verkeerscriminaliteit tegen te gaan. Doordat de camera’s nummerplaten van voertuigen kunnen vastleggen, zullen automobilisten volgens hem geïdentificeerd worden, wanneer zij de maximum toegestane snelheid overtreden. Dit zal met behulp van nummerplaatlezers worden gedaan. Enkele van de mogelijke locaties zijn onder meer de brug over de Surinamerivier, Indira Gandhiweg, Highway, Oost-Westverbinding, verkeerslichten en andere belangrijke verkeersknooppunten zijn. De nieuwe methode zal plaats maken voor de flitspalen, die al jaren niet in werking zijn. Volgens Belfort heeft zijn ministerie geprobeerd om de wettelijke regelingen hiertoe in orde te maken. Door gebrek aan tijd is dit echter niet gelukt.

Belfort kwam op dit idee in 2013 tijdens een bezoek aan Cuba. Daar zag hij hoe effectief deze cameramethode werkte. 'Mensen zullen gedwongen worden om hun negatieve gedragingen achterwege te laten', denkt de minister.

Hoewel de ambtstermijn van Belfort over een maand eindigt, hoopt de bewindsman dat hij dit project toch nog kan uitvoeren. Zijn hoop is dat zijn opvolger dit project niet in lades stopt en het ook uitvoert, aangezien het zonde zou zijn om de gelden niet te besteden waarvoor zij bestemd zijn.

Noersalim (PL): 'Voorzitter is bezig met plegen van kindermoord' - Gedragingen Somohardjo leiden tot weerstand binnen PL

'Somohardjo wil zijn eigen kinderen Sapoen en Chitan vernietigen'

'Voorzitter negeert achterban Sapoen en Chitan'

  
De hervormings- en vernieuwingsbeweging binnen de Pertjajah Luhur (PL) wil dat partijvoorzitter Paul Somohardjo stopt met rancuneuze handelen tegen de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. 'De voorzitter is bezig met het plegen van kindermoord, want hij wil zijn eigen kinderen vernietigen. Hij wil de zetels toekennen aan anderen, terwijl de V7 combinatie niet meer bestaat', aldus woordvoerder Mike Noersalim vandaag, donderdag 16 juli 2015, op Starnieuws.

Noersalim stelt, dat structuren van de partij nu in het geweer zullen komen. Zij willen geraadpleegd worden voordat de partijleiding overgaat tot dergelijke rigoureuze stappen als het terugroepen. Het gaat om kandidaten die door de structuren zijn goedgekeurd. Noersalim zegt ook, dat de partijraadsvergadering die gehouden is, niet op een rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden. De tijdstippen om de kernen te convoceren zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

'De achterban van Sapoen en Chitan vindt dat de voorzitter stappen onderneemt zonder haar te consulteren. Het gaat ook om personen die deel uitmaken van de structuren. De mensen hebben voor Sapoen en Chitan gestemd om hen te vertegenwoordigen in De Nationale Assemblee', aldus Noersalim.

Wanneer het zou lukken om Sapoen en Chitan terug te roepen, komen een VHP'er en een NPS'er in hun plaats. 'Dit, terwijl de combinatie V7 niet meer bestaat en de partijen te kennen hebben gegeven een eigen fractie te zullen vormen in De Nationale Assemblee. Hoe kunnen andere bevoordeeld worden ten koste van eigen mensen? Dit heeft niks met stem van het volk te maken, want is er ruggespraak gehouden met de kiezers van Sapoen en Chitan?'

Noersaliem zegt verder, dat de partij steeds meer imagoschade lijdt. Somohardjo heeft niet kunnen optreden als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee, omdat door zijn gedrag president Desi Bouterse genoodzaakt was Ronald Hooghart te beëdigen. Het is ook mislukt om Sapoen en Chitan terug te roepen. De rechter heeft vonnis geveld in het nadeel van PL.

'Nu is de voorzitter weer met een tweede actie bezig en zo gaat hij maar door en doet uitspraken die schadelijk zijn voor de partij', aldus meent Noersaliem. Daarom zullen de structuren volgens hem nu in actie komen.

Bioloog Ouboter: 'Ik zou niet te veel grote anjoemara en pireng eten'

Anjoemara (Bron foto)
Ouboter waarschuwt voor aanwezigheid giftig kwik in anjoemara en pireng


'Ik zou niet te veel grote anjoemara en pireng eten.' Dat advies gaf bioloog Paul Ouboter van de Nationale Zoölogische Collectie Suriname (NZCS) van de Anton De Kom Universiteit van Suriname, in verband met het kwikgehalte dat in deze vissoorten voorkomt, gisteravond als inleider van een workshop over de invloed van goudwinning op bosbedekking en zoetwater, georganiseerd door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

Doordat roofvissen kleinere vissen opeten, die al kwik in zich hebben, beschikken zij vaak over een veel hogere concentratie van de giftige stof.

Met betrekking tot risicogebieden zei Ouboter, dat hij zich het meest zorgen maakt over het Boven Coppenamegebied en de dorpen waar de Kwinties woonachtig zijn. Doordat er geen goudwinning in dit gebied is, houden de bewoners geen rekening met de aanwezigheid van kwik in vissen die zij consumeren. De bioloog waarschuwde, dat dit gebied ook met kwik wordt vervuild via de wind en de regen. Hij vindt kwikvervuiling in dergelijke gebieden zelfs gevaarlijker.

Ook het zuidoosten van Suriname is een risicogebied, volgens Ouboter. Door de Franse buren zijn in het verleden metingen gedaan, waaruit blijkt dat het kwikgehalte in het lichaam van een groot deel van de bewoners van dit gebied ver boven de norm is. Dat hebben ook metingen enkele jaren geleden uitgewezen, verricht door onder andere de Amerikaan Daniel Peplow onder Wayana in het Tapanahonigebied (zie verslag van dat onderzoek onderaan).

NIMOS-waarnemend-directeur Cedric Nelom zei  heel graag met andere organisaties samen te willen werken om onder meer 'het gecoördineerd publiceren van data' te bevorderen.

Rudi van Kanten, directeur van de Surinaamse tak van Tropenbos International maakte duidelijk dat ongecontroleerde goudwinning tegenwoordig niet alleen door marrons en Brazilianen plaatsvindt, maar ook door Chinezen.

Er is wel een aanpak van de goudwinning in ons land, maar de coördinatie vindt niet goed plaats, aldus De West van gisteravond.  Suriname zou in ieder geval lering moeten trekken uit vergelijkbare situaties buiten de grenzen, in dit kader heeft bijvoorbeeld de Braziliaanse wetenschapper Oswaldo Bezerra voor de organisatie Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) belangwekkend en uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact van goudwinning.

Bezerra had zo’n beetje van alles in kaart gebracht: aantal hectaren waarop aan winning werd gedaan, hoeveelheid machines, kwik, sigaretten, bier en andere consumptieartikelen die naar het gebied gingen en het aantal prostituees dat werkzaam was. Bezerra had zich onder meer gericht op Tapajós, het westelijke deel van de staat Pará waar de mijnbouw als de belangrijkste economische activiteit geldt. In zijn studie werd de structuur, economie en milieu effecten van de goudwinning geanalyseerd. Hij kwam tot de bevinding, dat dergelijke effecten resulteerden in verplaatsing van jaarlijks circa 67 miljoen kubieke meter grond en het jaarlijks vrijkomen van ongeveer 12 ton kwik in de lucht en ondergrondse rivieren. Begin 1990 waren er 245 mijnen in die regio,  waarbij 30.000 mensen leefden van de sector, er een productie was van 35 ton goud per jaar dat een waarde van ongeveer US$ 400.000.000 per jaar vertegenwoordigde.

Van Kanten stelde voor om dergelijke Braziliaanse bevindingen mee te nemen bij het in kaart brengen van de goudwinningsactiviteiten in Suriname. 

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/De West)

'Sapoen heeft parlement belazerd door deel te nemen aan vergadering'

PL-voorzitter: 'Sapoen nam onrechtmatig deel aan vergadering Assemblee'

'Als voorzitter Assemblee Sapoen en Chitan weer toelaat, dan gaan we weer naar rechter


Dat Raymond Sapoen dinsdag, volgens Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo, 'onrechtmatig' heeft deelgenomen aan de vergadering van De Nationale Assemblee waarin de nieuwe president en vicepresident werden gekozen, daarvoor treft parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons geen enkele blaam. 'Zij was officieel nog niet op de hoogte, dat Sapoen door zijn partij is teruggeroepen', aldus Somohardjo vandaag, donderdag 16 juli 2015, in de Ware Tijd. 

De brief waarin de Assembleevoorzitter wordt geïnformeerd dat het parlementslid is teruggeroepen door zijn partij, had ze dinsdag nog niet ontvangen. 'Sapoen heeft het parlement belazerd door deel te nemen aan de vergadering, terwijl hij zich ervan bewust was dat hij was teruggeroepen', stelt Somohardjo.

De terugroeping was dinsdag nog niet betekend aan Diepakkoemar Chitan - hij was niet thuis en andere huisgenoten namen het document niet aan -, het tweede PL-Assembleelid dat in ongenade is gevallen en door de partij wordt teruggefloten.

Inmiddels is de terugroepbrief zoals bij wet voorgeschreven bij de procureur-generaal afgegeven, wat inhoudt dat die aan Chitan is betekend. De eerste terugroeping van Sapoen en Chitan werd vorige week onrechtmatig verklaard door de Kort Gedingrechter, omdat Sapoen en Chitan op dat moment nog niet tot het parlement waren toegelaten.

Die fout heeft de PL nu verholpen door hen opnieuw per deurwaardersexploot te informeren, dat ze geen Assembleelid meer zijn, zegt Somohardjo.

De parlementsvoorzitter en andere relevante instanties zoals de president en het ministerie van Binnenlandse Zaken kregen gisteren een kopie van de brief. Nu parlementsvoorzitter Geerlings-Simons formeel op de hoogte is dat Sapoen en Chitan geen leden meer zijn van het parlement, verwacht Somohardjo dat ze geen convocaties meer krijgen en ook niet meer worden toegelaten om vergaderingen bij te wonen en andere parlementaire activiteiten te ontplooien.

'Als de voorzitter dat toch doet, gaan wij weer een zaak tegen haar aanspannen', stelt de PL-voorzitter.

Financieel-monetaire situatie wordt deze dagen onder de loep genomen

Gesprekspartners NDP-top luisteren naar presentatie governor Centrale Bank en minister van FinanciënCoalitiepartners, oppositiepartijen, bedrijfsleven, vakbeweging, bankiersvereniging, vrouwenbeweging en burgerparticipatie worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen  voor de financieel-monetaire situatie. Governor Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname en minister Andy Rusland van Financiën presenteren deze dagen de internationale en nationale situatie aan de gesprekspartners van de NDP-top. Zij geven ook aan wat de mogelijke maatregelen zijn die genomen moeten worden om de situatie aan te pakken, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 16 juli 2015.

De monetaire autoriteiten hebben gisteravond hun een presentatie gehouden voor de coalitiepartners PALU, BEP, DOE en de 'groep Sapoen/Chitan'.

NDP-woordvoerder Winston Lackin zei na afloop, dat er een evaluatie is gemaakt van de informatieronde die president Desi Bouterse heeft gehouden. Nagenoeg alle gesprekspartners hebben te kennen gegeven zich zorgen te maken over de financieel-monetaire situatie. Daarom is besloten om het financiële plaatje met hen door te nemen en te luisteren naar voorstellen. Het internationale plaatje wordt meegenomen in de gesprekken, omdat dit ook invloed heeft op Suriname.

Minister Rusland doet ook voorstellen voor belastinghervormingen. Er wordt ook gesproken over aflossingen van schulden en leningen. Daarnaast moet er worden bezuinigd en inkomstenverhogende maatregelen moeten worden genomen.

De regering wil de te nemen maatregelen volgens Lackin goed doornemen met de gesprekspartners. Zij zullen door een op te richten platform worden betrokken bij nationale vraagstukken, waardoor er een groter draagvlak is voor het beleid.

De presentatie van Hoefdraad en Rusland wordt vandaag rond het middaguur gehouden voor de oppositionele partijen. Uitgenodigd daarvoor zijn de VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS.

In de avonduren volgt er een onderhoud met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Surinaamse Bankiers Vereniging en de Algemene Aannemers Vereniging. Komende zaterdag is het de beurt van de vakbeweging om ontvangen te worden. Maandag wordt van gedachten gewisseld met de vrouwenbeweging en het Burger Initiatief voor Participatie en Goed Bestuur. De ronde wordt afgesloten met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname en de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Extra speurders van Simpar naar Suriname voor zoektocht naar Donavan en Ryatno

Twee extra hulpverleners vertrokken naar Suriname


Voor de zoektocht naar de vermiste Donavan van Embricqs en Ryatno Kertodikromo in Suriname zijn gisteren, twee extra hulpverleners van de stichting Simpar op het vliegtuig gestapt, aldus bericht RTV Noord-Holland woensdag 15 juli 2015.


Het tweetal verdween op de avond van 23 mei tijdens een helikoptervlucht in het binnenland van Suriname. Sindsdien zijn ze spoorloos. De zoektocht verloopt moeizaam. De families hebben op eigen initiatief een benefietavond georganiseerd.

Met het opgehaalde geld hebben ze de stichting Simpar ingeschakeld. Inmiddels zijn er vier hulpverleners naar Suriname gegaan. De families hopen zo de zoektocht te verbeteren.

Voor honkballer Vince Rooi zijn het loodzware weken. Donavan van Embricqs is zijn zwager. 'Ik sta er nog een beetje vanaf, maar voor de directe familie is het verschrikkelijk. Wij weten helemaal niets en zo lang wij niets weten houden wij hoop', zegt Rooi.

Rooi honkbalt voor de Pioniers uit Hoofddorp. 'Het is ook een beetje mijn werk. In het begin ging het heel slecht en speelde ik niet goed. Ik was er gewoon niet met mijn gedachte bij. Nu gaat het wel. Het is ook een soort van afleiding voor mijn en mijn team helpt mij goed', laat de honkballer weten.

Mensen kunnen een donatie doen op het volgende rekeningnummer: NL24ABNA0455278067 t.a.v. Simpar.