zondag 19 juli 2015

Jurist en bestuurskundige Ahmadali: 'Samenvoegen ministeries zal overheidsfinanciën in nog grotere chaos storten'

'Financiële decentralisatie werkt al in de praktijk''Het clusteren van ministeries betekent niets anders dan concentratie van taken, bevoegdheden en middelen bij een kleine groep van personen. Dit is in tegenstelling tot het horizontaal of verticaal decentraliseren, dus afstoten naar en spreiden van bevoegdheden en middelen over autonome organen in een onderlinge harmonische samenhang. Samenvoegen van ministeries, die al fout in elkaar zitten, inefficiënt werken, onproductief en geld verspillend zijn, zal de overheidsfinanciën in een nog grotere chaos storten.'

Woorden van bestuurskundige en jurist Bas Ahmadali, die verantwoordelijk was voor het decentralisatieprogramma van de overheid, vandaag, zondag 19 juli 2015, op Starnieuws.

Om zijn stelling kracht bij te zetten, neemt hij als voorbeeld het ministerie van Regionale Ontwikkeling met een jaarbegroting van Srd 200 miljoen. Het personeelsbestand op dit departement is 3.000. Aan apparaatskosten wordt Srd 120 miljoen (60%) uitgegeven. De resterende middelen gaan naar districtsfondsen (Srd 23 miljoen), en naar FOB (Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland), IBAS (Informatie Bestuurs Ambtenaren Suriname), waterschappen, dorpsontwikkeling en ad hoc werken in de sectoren gebouwen en terreinen, wegen en irrigatie, totaal Srd 54 miljoen. Voor de uitvoering van de eigenlijke taken zijn geen begrotingsposten.

'Dus geen middelen voor de ontwikkeling van de regio’s, voor de financiering van de ressort- en districtsplannen, geen middelen voor het onderhoud van secundaire en tertiaire wegen en ontwateringswerken, geen middelen voor vuilophaal en reinigingsdiensten in de districten, met uitzondering van Paramaribo', aldus Ahmadali.

Pas na
1. analyse van alle ministeriële begrotingen,
2. afzonderen van het overtollige overheidspersoneel in een speciale wet,
3. institutionele versterking en capaciteitsopbouw naar hoge kwaliteitseisen en standaarden, en
4. afstoten van zeker 30% van de tertiaire en deels van de secundaire taken van de diverse ministeries naar de intussen gedecentraliseerde en versterkte districtsoverheden (die bewezen taken/werken over te nemen en het zelfs beter te doen),
kan worden overgegaan tot het clusteren en herinrichten van ministeries.

'De overheidsfinanciën waren in 1998 ook al chaotisch. Juist daarom werd in 1998 besloten te starten met het DLGP (Decentralization and Local Government Strengthening Program) om de regering in staat te stellen in Suriname de financiële decentralisatie door te voeren', stelt Ahmadali. Hij zegt verder, dat de centrale overheid bij het zoeken naar oplossingen, ook nu geen enkele poging doet, te kijken naar de moderne financiële systemen, die in de financiële administratie van de districten zorgen voor efficiënt, effectief en transparant begroten en financieel beheer.

De regering moet volgens Ahmadali eindelijk gaan inzien, dat de oplossing niet zit in verdergaande financiële centralisatie. Dus ook niet in het clusteren van ministeries, zoals is voorgesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

'De regering zou er goed aan doen niet voorbij te gaan aan de oplossingen, die voor een belangrijk deel zitten in de financiële decentralisatie. Gekeken kan worden in de regio, met name de Latijns-Amerikaanse landen, maar ook naar de programma’s van de Wereldbank, IDB (Inter-American Deveopment Bank), OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten), UNDP (het Ontwikkelings Programma van de Verenigde Naties), de EU (Europese Unie), alsook naar landen als de VS, die ter wille van efficiëntie en effectief bestuur zoveel mogelijk zaken afstoten naar de lokale overheden met eigen inkomsten en uitgaven, waarbij de bevolkingsparticipatie een voorname rol speelt. Een model waarin centrale overheden een sterke partner vinden om samen in de context van complementair bestuur, veel meer voor de bevolking te kunnen bereiken. In feite wat DLGP in Suriname aan het realiseren is, alleen, het besef daarvan dringt nog steeds niet door tot de centralisten die het beleid bepalen.'

'Het feit alleen, dat de financiële administratie verspreid is over tien districtsoverheden met een uniforme en moderne vorm van administratievoering in een financieel software, zorgt voor efficiëntie en transparantie, waardoor corruptie en bureaucratie weinig kans hebben het financieel gebeuren op districtsniveau te infecteren. De financiële decentralisatie is al in praktijk. Districten hebben geleerd om bij grote werken declaraties van aannemers via een beamer op groot scherm in het openbaar te behandelen, en na goed te zijn bevonden zelfs mogelijk is de betaling met een druk op de knop via het systeem van electronic banking te doen plaatsvinden. Districten zijn veel verder dan de ministeries, die verroest zijn in bepaalde systemen, die uit de tijd zijn. Jammer is het dat het verantwoordelijke ministerie zich niet kan verplaatsen in de nieuwe toebedeelde rol om de verworvenheden van het decentralisatieprogramma in stand te houden. En, even erg is het dat de centrale overheid aan alles voorbij gaat.'

Mogelijk nog voor 1 augustus duidelijkheid over vaststelling tarieven basiszorgverzekering

'Verzekerings- maatschappijen en ziekenhuizen werken aan overeenstemming'

Overheid nog steeds te traag in betaling ziekenhuizen - 'Het ziet er niet rooskleurig uit'


Verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen streven ernaar om nog vóór 1 augustus overeenstemming te bereiken over de uniforme definitieve tarieven van de basiszorgverzekering. Dit zegt de voorzitter van de Ziekenhuisraad en directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, Manodj Hindori, vandaag, 19 juli 2015, in de Ware Tijd Online.

Ongeveer twee maanden geleden hebben partijen een tussentijds akkoord bereikt, met de afspraak om in juni verder te werken aan de vaste tarieven. Die zouden in juli bekend worden gemaakt, maar er is vertraging ontstaan.

De nu geldende tussentijdse tarieven zullen, zodra er een akkoord bereikt is over de vaste tarieven, komen te vervallen. Met de vaste tarieven zullen de ziekenhuizen iets meer verdienen voor de dienstverlening. Hindori hoopt dat het probleem rond de on- en minvermogendenkaarten zo gauw mogelijk wordt opgelost. De ziekeninstellingen hebben hun personeel de afgelopen maand met veel moeite kunnen betalen.

De directeur wijst erop dat de ziekenhuizen wel geld ontvangen van onder andere de verzekeringsmaatschappijen en het Staatsziekenfonds, maar dat de bedragen aan de lage kant zijn. Betaling door de overheid verloopt nog steeds stroef. 'Bij het Sint Vincentius Ziekenhuis kijken we nog hoe het deze maand afloopt, maar op dit moment ziet het er niet rooskleurig uit.'

Ziekenhuizen lenen al meer dan een jaar geld bij de bank om het hoofd boven water te houden. Hindori stelt dan ook, dat de schulden steeds verder oplopen. Hij zegt wel begrip te hebben voor de moeilijke situatie waarin de overheid verkeert. Maar, als die onveranderd blijft, dan kan de kwaliteit van de zorg omlaag gaan en dat is iets wat hij zegt te willen voorkomen. 

Rusland en zijn NPS stellen hun gelijk te hebben gekregen

NPS zou bezorgdheid over economische situatie al 2 jaar voor verkiezingen hebben geuit


De bezorgdheid over de economische situatie die de Nationale Partij Suriname (NPS) al twee jaar vóór de verkiezingen zou hebben geuit, werd steeds door de regering weggewuifd en gebagatelliseerd.

'De regering heeft steeds gezegd dat er niets aan de hand was. Nu blijkt dat we al die tijd gelijk hadden', zegt partij voorzitter Gregory Rusland vandaag, 19 juli 2015, in de Ware Tijd Online in reactie op de presentatie die de monetaire autoriteiten - governor Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname en minister Andy Rusland van Financiën - afgelopen donderdag hebben verzorgd over de stand van de Surinaamse economie en de precaire financiële situatie.

Rusland zegt het frappant te vinden, dat president Desi Bouterse pas na zijn herverkiezing afgelopen dinsdag een tipje van de sluier lichtte en opbiechtte over de slechte economische situatie van het land. De voorzitter stelt, dat de NPS ruim vóór de verkiezingen van 25 mei begon te wijzen op de slechte financiële positie van de Staat, die voornamelijk werd veroorzaakt door de verspilzucht en het wanbeleid van de regering.

Er werd geen rekening gehouden met de dalende inkomsten uit de mijnbouwsector (goud en olie) en de uitgaven werden steeds maar hoger dan de inkomsten.

De NPS-voorman zegt ook, dat de partij de regering kritisch zal volgen bij de uitvoering van haar voorgenomen beleid. De partij voelt zich, aldus Rusland, niet geroepen om oplossingsmodellen of voorstellen aan de regering voor te leggen, zoals oppositiepartner VHP wel van plan is.
'De mensen hebben om nog vijf jaar gevraagd, dat hebben ze gekregen; dus moeten ze aan de slag', stelt de politicus.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Kokori nu verkrijgbaar bij Choi's supermarkt in Paramaribo Noord

Agro Coöperatie Wi! Uma Fu Sranan levert cassavepap

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
 
Liefhebbers van cassavepap kunnen sinds gisteren terecht bij Choi's supermarkt in Paramaribo Noord. De Kokori-pap is een product van Agro Coöperatie Wi! Uma Fu Sranan. Rond de veertig vrouwen werkzaam in de agrarische sector in heel Suriname zijn lid van deze organisatie, die nu ongeveer een jaar bestaat, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zondag 19 juli 2015.

'Ons doel is om door middel van samenwerking en door elkaar te steunen verder te komen met de agrarische sector. Een van de eerste producten die we nu op de markt brengen is de pap', aldus voorzitter Tania Lieuw-A-Soe.

De bedoeling is dat de pap binnenkort ook in andere supermarkten te verkrijgen zal zijn. Volgens Lieuw-A-Soe zijn er voldoende afzetmogelijkheden in Suriname, maar ook in het buitenland. Toch is het niet een en al optimisme wat de klok slaat, vertelt ze.

Een forse tegenvaller voor de coöperatie was, dat plotseling de cassavefabriek IAP NV in Para, een staatsbedrijf, in samenwerking met de Melkcentrale in Paramaribo ook cassave ontbijtpap is gaan produceren en dat levert aan het project Naschoolse Opvang.

Volgens Lieuw-A-Soe heeft IAP het idee van haar overgenomen en ontstaat er nu oneerlijke concurrentie. 'Het product dat zij maakt lijkt opvallend veel op ons product. Zelfs de naam is hetzelfde. Maar, wij hebben alles zelf ontwikkeld zonder subsidie. IAP kan echter veel sneller handelen doordat ze subsidie krijgen van de overheid. Kijk, concurrentie is niet erg, maar dan moet het wel eerlijk zijn', stelt Lieuw-A-Soe, die liever had gezien dat IAP naar haar was gekomen om  samen te werken.

'Als we samen optrekken, kunnen we er echt een top exportproduct van maken. Dat zou dus veel beter zijn.'

Ook de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa) vindt dat er nu oneerlijke concurrentie is. In een gesprek met president Desi Bouterse is dit aangekaart, aldus Asfa-voorzitter Wilgo Bilkerdijk in een reactie.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Dc Miranda gaat wanorde binnenstad aanpakken

'Auto's kris-kras op trottoir Saramaccastraat geparkeerd, mannen pissen links en rechts'

'Auto's zullen worden weggesleept, zonder uitzondering'
  

Districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noord-Oost Jerry Miranda begint komende week met 'operatie ordening binnenstad'. 'Ik kijk er enige tijd tegenaan. We hadden het druk met de verkiezingen, maar nu is het de hoogste tijd om orde op zaken te stellen. Vooral Saramaccastraat is een puinhoop. Auto's zijn kris-kras op het trottoir geparkeerd. Mannen pissen links en rechts, nadat ze toch bij de winkels kunnen drinken. Dit kan niet. De overheid moet betalen om plekken schoon te houden. Nu zal de winkelier er zelf voor opdraaien, behalve dat hij een boete krijgt', aldus Miranda zondag 19 juli 2015 op Starnieuws.

De dc heeft met de leiding van de stadspolitie al een gesprek gehad. 'Er zal ook met de commandanten van de ressorten worden gesproken. Wij gaan optreden met kraanwagen en al. Auto's zullen worden weggesleept. Wij zullen geen uitzondering maken. Tegen iedereen die verkeerd geparkeerd is, zal er worden opgetreden.'

'Het is erg dat mensen niet normaal kunnen lopen op een trottoir', aldus Miranda. Hij vindt dat mensen niet onverantwoord kunnen parkeren, al zijn er niet genoeg parkeerplaatsen.

'Wij kunnen geen chaos toestaan. Wet en recht zal worden toegepast. Het wordt een grootscheepse actie', stelt Miranda in het vooruitzicht.

De winkeliers weten dat er niet gedronken mag worden bij de winkels. Toch gebeurt dit nog te vaak. Verschillende plekken in de stad ruiken naar urine.

'De president heeft aangekondigd dat er bezuinigd moet worden. De Staat zal geen geld uitgeven om plekken schoon te maken waar geplast wordt. Winkeliers die toestaan dat er bij de winkel gedronken wordt, zullen voor de kosten moeten opdraaien', stelt Miranda.

VES: 'Overheid heeft met haar gedrag een tijdbom gecreëerd'

Surinaamse economisten: 'Geen sprake van een wereldcrisis zoals in vooruitzicht gesteld door president Bouterse'


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) laat vandaag, zondag 19 juli 2015, via Starnieuws weten, dat er geen sprake is van een wereldrecessie zoals in het vooruitzicht is gesteld door president Desi Bouterse. Er doen zich op het internationaal front zaken voor die nadelig zullen zijn voor de Surinaamse economie. 

Waddy Sowma, voorzitter van de VES, heeft sinds 2013 steeds tijdens de nieuwjaarsrede van de organisatie gewezen op het gevaar. De overheid moet de uitgaven verminderen en inkomsten verhogen. 'De overheid heeft met haar gedrag een tijdbom gecreëerd', aldus de VES, die overigens niet is geraadpleegd door Bouterse en zijn NDP-team. 

​VES geeft aan wat zich afspeelt in de wereldeconomie en wat de eventuele verwachtingen zijn:
1. Verminderde groei:
- China: van 10% naar 7%, dus minder vraag naar grondstoffen met name goud.
- Andere BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) kampen ook met problemen
2. Verdere toename aanbod olie door mogelijke toetreding Iran tot de wereldmarkt.
3. Minimale groei in Eurozone en met name het Griekse probleem
4. De VS groeit sterk en de aangekondigde rentestijging: hogere rentelasten, drukkende werking op de goudprijs door minder vraag naar goud daar dollar interessant wordt als belegging.


'Deze vooruitzichten/economische factoren verergeren de situatie waarin wij zijn beland door een overheid die de afgelopen jaren, ondanks vele waarschuwingen onder andere van de VES door is gegaan met een beleid dat toenemende tekorten in de overheidsfinanciën heeft veroorzaakt. De tekorten in 2013 en 2014 zijn jaarlijks in de orde van grootte van Srd 1 miljard en voor 2015 kijken we aan tegen een verwacht tekort van Srd 1,2 -1,4 miljard, met andere woorden, op maandbasis een tekort van Srd 100 miljoen', schetst de VES het financieel plaatje.

Deze tekorten veroorzaken:
- Toenemend beroep van de overheid op de geldmarkt met name kredietverlening door de commerciële banken. Hierdoor ontstaat volgens de VES het zogenaamde 'crowding-out effect', een verkrapping van de markt voor kredietverlening aan de particuliere sector en een verdere rentestijging, die kostenverhogend werkt.

- Doordat tegen elke prijs het beeld geschapen moest worden dat het (verspillend) overheidsbeleid juist was, is met jarenlange continue interventies de wisselkoers verdedigd.

'Helaas heeft dit monetaire beleid, waartegen ook eerder was gewaarschuwd niet het verwachte effect bereikt. De internationale reserves zijn sterk gedaald na een piek te hebben bereikt van 1 miljard Amerikaanse dollar. De juiste cijfers zijn niet bekend, maar geschat mag worden dat exclusief de verschillende valuta swaps met China en de lokale commerciële banken de internationale reserves zijn gedaald naar een onaanvaardbaar en zeer risicovol pijl van rond de 200 miljoen Amerikaanse dollar. Dit is ten opzichte van 2012 een daling van 80%', stelt de VES.

'De koers wijkt nog steeds af, wel is waar slechts met een paar procenten, maar is volgens de VES slechts het gevolg van de sterk afgenomen economische activiteit door de enorme betalingsachterstanden van de overheid aan haar verschillende leveranciers.'

De overheid moet volgens de VES op zeer korte termijn de uitgaven sterk verlagen. Voorgesteld wordt de volgende uitgaven verlagende maatregelen:
- stopzetten van onnodige kapitaaluitgaven (projecten)
- stopzetten niet noodzakelijke materiële uitgaven
- verlagen van de subsidie

De inkomsten verhogende maatregelen die genomen dienen te worden zijn volgens de VES:
- Zo snel als mogelijk invoering BTW
- Government-take verhogen: vaststellen minimumprijs benzine
- Overige niet-belasting ontvangsten verhogen.

Op middellange en lange termijn dienen we de overheidsfinanciën verder te saneren en is public sector reform dringend noodzakelijk.

Delen nieuwjaarsrede VES van 2013, 2014 en 2015:

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam, 19 juli, spreekt met organisator Kwaku Zomer Festival in A'dam Zuidoost

Panel belicht atoomakkoord Iran, situatie in Griekenland, MH-17-tribunaal en precaire financiële situatie Suriname


Het wekelijkse actualiteiten- programma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 19 juli 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd), weer diverse interessante en vooral actuele gespreksonderwerpen, zoals:

* Grexit, Griekse uittocht uit Eurozone en/of Europese Unie op het nippertje voorkomen.
Nu moeten de echte onderhandelingen gaan beginnen over de concrete invulling van de akkoorden die op het nippertje zijn bereikt. Griekenland zal zichzelf weer moeten uitvinden met de grote en ingrijpende bezuinigingen en hervormingen die aanstaande zijn. Het kan nog mis gaan ............

* De VS (I): nog steeds is er in de VS geen sprake van een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht. Nog steeds worden Afro's wat kennis, inkomen en macht betreft achtergesteld. Nog steeds worden Afro's fysiek onredelijk hard aangepakt door de Amerikaanse politie. Terwijl zij vandaag de dag daar toch een zwarte president hebben. Hoe is dat mogelijk?
President Barack Obama heeft het niet gemakkelijk om de grote doelen die hij zich heeft gesteld te realiseren, maar stapje voor stapje is hij toch bezig om de president te worden die nationaal de grootste hervormingen en internationaal de meeste militaire acties heeft weten te stoppen.

* Over het Atoomakkoord met Iran is 22 maanden onderhandeld door Iran, Duitsland en de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad: de VS, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Het akkoord heeft twee aspecten namelijk het weer sterker maken van Iran nu de handelsboycot geleidelijk zal worden opgeheven, maar vooral een bang Israël, bang dat een sterker Iran een groter gevaar voor het land zal zijn, omdat Iran nog steeds uit is op de vernietiging van Israël (vicieuze- cirkel-redenering). De Israëlische premier Netanyahu noemt het atoomakkoord met Iran een 'grote vergissing van historische proporties'. In Jeruzalem liet hij weten dat Israël zich niet gebonden acht aan het akkoord. Heeft Israël een punt of is dit wat er nodig is om de geweldspiraal in het Midden Oosten te doorbreken?

* MH-17 Tribunaal, moet dat er wel of niet komen? Rusland is faliekant tegen. Er komt echter definitief geen VN-tribunaal dat de daders van de MH17-ramp vervolgt. Het is Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne niet gelukt om Rusland over te halen om voor het tribunaal te stemmen. Maar, wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen van een dergelijk tribunaal?
En moet de afwikkeling van de MH-17-ramp een voorbeeld zijn dat dit soort daders nooit vrijuit zal gaan? Dan is inderdaad internationale bundeling in de vorm van een speciaal tribunaal noodzakelijk.

Van zeven uur tot acht uur actuele issues over Surinamers en Suriname: 

* Een telefonisch gesprek met Vincent Soekra, de organisator van het Kwaku Zomer Festival in Amsterdam Zuidoost.

* De sociaal-economische en financieel-monetaire situatie in Suriname is uiterst belabberd.
De regering Bouterse-I heeft zoveel geld uitgegeven, dat er nu sprake is van een precaire financiële  situatie voor de regering Bouterse-II. Alle maatschappelijke groeperingen, werkgevers en werknemers, worden nu opgeroepen om deze problemen gezamenlijk het hoofd te bieden. Maar, dan zal er toch eerst moeten worden gesproken over de oorzaken en veroorzakers van die problemen? De redactie hoopt een terzake deskundige in Suriname hierover aan de lijn te krijgen.

Het panel bestaat vanavond uit Owen Venloo, Max Sordam en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 19 juli 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 19.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Econoom Caram: 'Suriname hoeft in CARICOM-verband geen kwijtschelding schuldenlast te vragen'

'Internationaal gezien zijn schulden Suriname bijzonder laag'

'Wel jammer dat Suriname geen spaarpot heeft als appeltje voor de dorst'


De schuldpositie van Suriname mag, in vergelijking met andere landen in het Caribisch gebied, goed genoemd worden. Daarom zou het land niet kunnen meelopen met CARICOM-landen die zich opmaken om opnieuw kwijtschelding van hun schuldenlast te vragen. Dit zegt professor-econoom Anthony Caram naar aanleiding van een oproep op 13 juli 2015 van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC) aan de regio om schuldverlichting af te dwingen van schuldeisers (zie onderaan).

'Dit speelt niet voor Suriname, omdat onze schulden internationaal gezien, bijzonder laag zijn', zegt Caram zaterdagavond 18 juli 2015 in de Ware Tijd Online. Volgens de wet, mag Suriname nog twee keer zoveel lenen. Toch vindt Caram, dat er terecht geen feeststemming in Suriname is over de financiële situatie.

'Los van de wettelijke schuldlimiet van 60 procent van het bbp (bruto binnenlands product) moet ook rekening worden gehouden met de grens van wat de economie aankan en dit ligt veel lager, op 45 procent. Het feit dat onze schulden gegaan zijn van 20 naar 32 procent in vijf jaar tijd, geeft aan dat wij binnen deze periode al op de grens zullen zitten van wat de economie aankan', aldus de hoogleraar.

Hij is daarom hoopvol gestemd over het besluit van de regering om een werkgroep in te stellen die zich zal buigen over zowel drastische inkomstenverhogende, als bezuinigingsmaatregelen. 'Ze is zelfs laat. Hiervoor heb ik drie jaar geleden al gewaarschuwd. In mijn optiek zijn de sociale wetten te snel ingevoerd waardoor de overheid fors meer geld moet uitgeven in een vrij kort tijdsbestek.' Ook vindt hij het jammer, dat Suriname geen spaarpot heeft als 'appeltje voor de dorst'.

Brandweer rukt vaakst uit voor gras- en afvalbranden

Eerste 5 maanden 2015 590 keer uitrukken voor gras- branden

Meeste gras- en vuilnisbranden in wijk Geyersvlijt


De meeste branden waarvoor de brandweer moet uitrukken zijn grasbranden, gevolgd door vuilnis-, woning- en autobranden. Dit blijkt uit statistieken van het Korps Brandweer Suriname over de periode 1 januari tot en met 31 mei 2015 en over de jaren 2013 en 2014, aldus de Ware Tijd Online gisteravond, zaterdag 18 juli 2015. 

Het korps moest in de eerste vijf maanden van dit jaar 590 keer landelijk uitrukken voor een grasbrand. In 2014 was dat 571 keer en in 2013 799.

'Het baart de brandweer zorgen en we vragen de gemeenschap geen gras te branden. Als men een perceel wil ontbossen steekt men het in brand, maar dat is gevaarlijk', zegt voorlichter Olton Pinas van het Korps Brandweer Suriname.

Op de tweede plaats staan vuilnisbranden. Om die te blussen werd tot en met eind mei 366 keer de hulp van de brandweer ingeroepen. Bij autobranden staat de teller in 2015 tot 31 mei op 29, de meeste branden hiervan zijn gesticht.

In verband met de komende droge tijd is de brandweer begonnen met intensieve voorlichting om de bewustwording rond brandveiligheid te vergroten. De campagne is in de wijk Geyersvlijt gestart met huis-aan-huisbezoeken, omdat daar de meeste gras- en vuilbranden zijn geregistreerd.

De statistieken van de brandweer tot en met 31 mei dit jaar tonen 98 woningbranden. Gemiddeld zijn dat twee branden elke drie dagen. Het aantal branden dit jaar noemt Pinas stabiel.

De brandweer legt elke dag tien huisbezoeken af. 'Elke woning die we aandoen krijgt een rookmelder van ons. Dat is een aanzet. De mensen moeten zelf meerdere rookmelders aanschaffen.'