vrijdag 14 augustus 2015

Regeringsaandacht voor natuur stemt Conservation International Suriname tevreden

CIS heeft 7 aanbevelingen voor regering Bouterse-2 geformuleerd

Natuurbeschermingswetten moeten gemoderniseerd en uitgebreid worden

 
Het stemt de natuurbeschermingsorganisatie Conservation International Suriname (CIS) tevreden, dat de regering Bouterse-Adhin waarschijnlijk van plan is veel aandacht aan natuurbeheer te gaan besteden. De organisatie wil de regering daar graag bij helpen door het inzetten van kennis, geld en het meedenken over oplossingen. Dat heeft directeur John Goedschalk van CIS vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, in onderstaande brief laten weten aan president Desi Bouterse:


President van de Republiek Suriname
Zijne Excellentie Desiré Delano Bouterse
Kleine Combéweg 2-4, Paramaribo

Paramaribo, 15 augustus 2015


Zijne excellentie heer Bouterse,

Namens alle mensen die hart hebben voor de Surinaamse natuur wil ik u en de rest van uw kabinet van harte feliciteren met het nieuwe Regeerakkoord 2015-2020.
Door het regeerakkoord te starten met het onderwerp ‘Behoud van evenwichtige ecosystemen in het kader van duurzame ontwikkeling’ geeft u het krachtige signaal af dat u het behoud van onze prachtige en waardevolle natuur de komende vijf jaar centraal zal stellen in uw beleid. Conservation International Suriname zegt u bij deze haar volledige steun toe en zal zich ten volle inzetten een bijdrage hieraan te leveren.

Net als de afgelopen drieëntwintig jaar zal Conservation International Suriname zich blijven inspannen voor het behoud van onze natuur ten behoeve van het menselijk welzijn in Suriname. U kunt zeker op ons rekenen, als het gaat om onze expertise, innovatie, financiering en bijdragen aan oplossingen voor natuurbescherming.

Samen met de deelnemers van ons bedrijvenplatform Friends of Green Suriname hebben we recent een prioriteitenlijst samengesteld met de naar ons idee meest urgente overheidsmaatregelen op het gebied van natuurbehoud. We bieden u deze lijst aan als een handreiking om de ambities uit het regeerakkoord te vertalen naar concrete maatregelen. In de bijlage geven we per onderwerp meer toelichting.

Actualiseren Natuurbeschermingswet (1954)
Aanname en behandeling Wet Kustbescherming
Aanname en behandeling Wet Milieubeheer
Stimuleren van Mercury Free Mining technieken
Capaciteit versterken van de afdeling Natuurbescherming
Bescherming van de biodiversiteit in de Surinaamse zeewateren
Ontwerp, aanname en behandeling van Klimaatveranderingswet

We zien ernaar uit om samen met u, de betrokken Ministeries en andere stakeholders te werken aan het realiseren van deze doelstellingen. We wensen u veel succes toe in uw tweede ambtsperiode als President van Suriname.

Hoogachtend,


John Goedschalk, MBA
Executive Director,
Conservation International Suriname


Bijlage(n): 1.

Bijlage 1: Voorgestelde overheidsmaatregelen ten aanzien van Natuurbeleid

1. Actualiseren Natuurbeschermingswet (1954)

In deze verouderde wet dienen nieuwe inzichten en ontwikkelingen te worden geadresseerd, zoals publieke betrokkenheid en consensus bij totstandkoming van beschermde gebieden. Ook verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen waaraan Suriname zich in de afgelopen jaren heeft gecommitteerd, zoals het Biodiversiteitsverdrag, het Klimaatsverdrag en de Internationale Handel in beschermde dieren noodzaken een urgente actualisering.

2. Aanname en behandeling Wet Kustbescherming

De laaggelegen kuststrook is kwetsbaar voor overstromingen als gevolg van de zeespiegelstijging en vereist de ontwikkeling van beleid en regelgeving ten behoeve van bescherming van de economische zone en de woongebieden die voornamelijk langs de kust zijn gesitueerd.

3. Aanname en behandeling Wet Milieubeheer

Milieubeleid omvat vele beleidsterreinen. Dit leidt tot fragmentatie en onduidelijkheden over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, met als gevolg een niet gestructureerde aanpak tegen verontreiniging. De Wet Milieubeheer voorziet in de centrale coördinatie en biedt concrete houvast voor milieugerelateerde maatregelen. Daarnaast zien bedrijven die uitvoering willen geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, door het ontbreken van een milieuwet- en regelgeving, hun bedrijfskosten omhoog gaan vanwege de moeizame aansluiting met lokale mogelijkheden.

4. Stimuleren van kwikvrije goudwinning technieken

Het “corrigerend” optreden tegen kleinschalige goudwinning is een kostbare en ingewikkelde exercitie gezien de dichtheid en uitgestrektheid van ons bos. Een effectievere methode is door de behoefte van binnenuit te scheppen zodat kleinschalige goudwinners ZELF de overstap willen maken naar kwikvrije goudwinning. Dit kan enkel door het introduceren, stimuleren en het praktisch aantonen van de levensvatbaarheid en de voordelen van kwikvrije goudwinning technieken. Ondernemers pleiten daarnaast voor het afdwingen van het herstel van uitgemijnde gebieden door de mijnbouwindustrie.

5. Capaciteit versterken afdeling Natuurbescherming

De afdeling Natuurbescherming heeft een cruciale rol bij het beschermen van het natuurlijk kapitaal van het land. Gezien de omvang van haar werkveld is dringend versterking nodig zodat de uitvoering van de taken, zoals toezicht houden op beschermde gebieden, handhaving van de Natuurbeschermingswet en de Jachtwet, op een verbeterde manier kan plaatsvinden.

6. Bescherming biodiversiteit in onze zeewateren

Suriname heeft volledige beschikking over de maritieme en minerale grondstoffen binnen het gebied van de Exclusieve Economische Zone (EEZ), een gebied met een oppervlakte van 291,592 km2. Het beheer van een dergelijk gebied kan bijzonder kostbaar zijn, maar het niet beheren is uiteindelijk nog kostbaarder in de vorm van inkomsten derving voor de Staat en eventuele verliezen van kostbare diersoorten die door het gebied heen migreren. Door de EEZ tot een beschermd gebied te verklaren is het mogelijk om zowel financiële als technische hulp te mobiliseren voor het beheer van dit gebied. Olie exploratie en visserij in het gebied blijven mogelijk maar dan met toepassing van duurzaamheidsrichtlijnen.

7. Klimaatveranderingswet

Als een van de meest kwetsbare landen ter wereld, en tegelijkertijd een van de weinige carbon negatieve landen, is Suriname in een unieke positie om ondersteuning te krijgen bij het zich weerbaar maken tegen klimaatverandering, terwijl anderzijds een deel van de oplossing aan te kunnen bieden middels het in stand houden van haar bosbedekking. Als Suriname wetgeving formuleert die klimaatverandering erkent en adresseert wordt daarmee een belangrijk signaal gegeven naar de internationale samenleving die fondsen beschikbaar stelt.
Gebleken is dat het onderwerp klimaatverandering nog niet leeft in de Surinaamse samenleving. Voorlichting over het onderwerp en de gevolgen voor de samenleving verdienen meer aandacht.

Ministerie van SoZaVo steunt nabestaanden bij woningbrand Flora omgekomen gezin

Minister Burleson bezoekt oma die zorgt voor twee kleinkinderen

Minister Burleson (r) bij de grootmoeder op bezoek. (Bron foto: SoZaVo)

De nabestaanden van het bij de brand te Flora in Paramaribo omgekomen gezin, krijgen van het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting ondersteuning. Twee maatschappelijk werkers en een psycholoog zijn beschikbaar gesteld om de familie te begeleiden. Minister Sieglien Burleson heeft een bezoek gebracht aan Liliana Lilienthal, die de zorg van haar twee kleinkinderen op zich heeft genomen, zo laat het ministerie vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, weten.

Burleson is belast met het beheer van het ministerie van Handel en Industrie en tijdelijk ook van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Zij overhandigde de familie bonnen ter waarde van 1.500 Surinaamse dollar. Het Surinaams Rode Kruis houdt een inzamelingscampagne om de familie van de vier slachtoffers die door brand zijn omgekomen (een echtpaar - Raymond Henar (43) en moeder Dayenne Schuyer (27) - en een 7 maanden jonge tweeling) aan de Fajadjanstraat te Flora, te helpen.

Lilienthal is alleenstaande en zal nu moeten zorgen voor twee kinderen. Roberto Schuyer, de jongere broer van het vrouwelijke slachtoffer, krijgt ook psychologische begeleiding; hij was ter plekke toen de tragedie zich voltrok.

Nabestaanden 8 decemberslachtoffer Baboeram hekelen getuigenis initiatief familielid Dew Baboeram/Sandew Hira

Familie van Hira is woedend 

'Hij heeft zijn familie niet geïnformeerd over zijn initiatief met Bouterse'


Nabestaanden van de op 8 december 1982 door militairen vermoorde advocaat John Baboeram, zijn woedend op diens jongere broer, Sandew Hira, het pseudoniem van Dew Baboeram. Deze is zonder de familie te raadplegen samen met hoofdverdachte Desi Bouterse in het 8 decemberproces een project begonnen, dat zou moeten resulteren in waarheidsvinding over onder andere de 8 decembermoorden 1982. In een verklaring die vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, is uitgegeven (zie hieronder) typeren de nabestaanden het Bouterse-Baboeram-project als 'kromme waarheid'.

De volledige verklaring:

Waarom is het initiatief van Sandew Hira om de hoofdverdachte/-verantwoordelijke in de Decembermoorden van 1982 en andere mensenrechtenschendingen tijdens het militaire regime in Suriname via een getuigenis schoon te wassen, ongeloofwaardig?

De initiatiefnemer en de hoofdpersoon in dit geheel gaan op een emotionele toer om aan te geven hoezeer zijzelf getroffen zijn en hoezeer zij het beste voor iedereen willen. Sandew Hira haalt zijn hele lieve familie erbij, maar uiteindelijk gaat het om zijn eigen ‘rust’ en niet die van de familie, die niet achter zijn initiatief staat. Hij vond het niet eens nodig de familie vooraf op de hoogte te stellen. Hij lijkt zijn familierelatie tot een van de slachtoffers uit te buiten om zichzelf als de ‘verzoener’ te positioneren. 

Dat hij daarbij tegelijk stemming maakt tegen de andere nabestaanden van 8 December, die alleen geïnteresseerd zouden zijn in ‘hun slachtoffers’ en niet in die van andere moordpartijen, is op zijn zachtst gezegd verwerpelijk. Op zijn beurt gebruikt Bouterse in zijn brief aan Hira bekende manipulatietechnieken om zieltjes te winnen. Laat vooral zien dat je meeleeft met en begrip hebt voor iedereen ('fake empathy'). Stel je kwetsbaar op: je bent ook maar een mens die fouten maakt, maar je hebt de beste bedoelingen. Wat is echter het uiteindelijke doel van de onderhavige exercitie? Straffeloosheid voor zichzelf.

Hira rechtvaardigt zijn initiatief met het feit dat de weg van rechtspraak al 30 jaar lang niets heeft opgeleverd. Maar, waarom is dit zo? In de eerste fase van het democratiseringsproces in Suriname was de situatie nog erg fragiel en heerste er bij de toenmalige regeringen (terecht of niet – dat moet Bouterse weten!) angst om tot onderzoek van de begane mensenrechtenschendingen over te gaan, laat staan vervolging en berechting van de schuldigen. Toen het 8 Decemberproces eindelijk op gang kwam, is dit op allerlei manieren tegengewerkt door Bouterse. Daar wordt hij nu door Hira voor beloond. 

Hira vindt het nodig te beklemtonen dat het juridische 8 December-proces wordt ondersteund door politieke krachten in binnen- en buitenland. Is zijn initiatief dan vrij van politieke steun? Zonder die steun zou hij het helemaal niet kunnen uitvoeren! Hira heeft blijkbaar sowieso niet veel op met ‘recht’. In het Surinaams volkslied zingen wij: ‘Recht en waarheid maken vrij’. Hira wil waarheid zonder recht. Een kromme waarheid.

Ramjiawan, voorzitter Politiebond, haalt ongemeen fel en onvolwassen uit naar oud-minister Belfort

'Belfort is een soort mens met zieke geest die eigenlijk zou moeten worden beschermd'

'Ik adviseer ABOP-voorzitter om Belfort te helpen en te begeleiden zodat hij weer een normaal mens kan worden.'


De voorzitter van de Politiebond in Suriname Robby Ramjiawan haalt vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, ongemeen fel en onvolwassen uit naar oud-minister Edward Belfort van Justitie en Politie in een ingezonden stuk, dat onder andere volledig is geplaatst door en op Starnieuws

Het is een reactie op door Belfort, tijdens de overdracht gisteren van zijn ministerie aan zijn opvolgster Jennifer van Dijk-Silos, gedane uitspraken, dat Ramjiawan hem eens dronken en met bevende stem had gebeld over het verliezen van zijn dienstwapen en hem had gevraagd om advies.

Ramjiawan voelt zich kennelijk zeer gegriefd door die uitspraak en stelt vandaag in zijn ingezonden stuk 'nooit en te nimmer met hem gepraat' te hebben 'over het verliezen van mijn vuistvuurwapen enkele jaren terug'. Feit is, dat enkele jaren geleden zijn dienstwapen uit zijn auto werd gestolen, terwijl hij vlakbij de wagen stond in gesprek met enkele vrienden. Dat gebeurde in de laatste week van oktober 2013 bij het Flamboyant Park waar een landbouwtentoonstelling was op 4 november zei hij op Starnieuws ‘Dit is echt raar en onvoorstelbaar.'

'Mensen met een zwakke zieke geest dromen vaak over hun wensen en als ze wakker worden gaan ze ervan uit dat hetgeen zij gedroomd hebben waarheid is. Kennelijk had de zieke Belfort gedroomd dat ik hem heb gebeld zoals hij dat zou hebben gewenst', schrijft Ramjiawan vandaag in zijn ingezonden epistel.

Ramjiawan fulmineert als volgt verder: 'Ik adviseer de voorzitter van ABOP dan ook om hem te helpen en te begeleiden zodat hij weer een normale mens kan worden en zich dienstbaar kan maken voor zijn partij. Want ik ga ervan uit dat hij ontwikkeld is en een juridische bagage heeft en zijn bul niet heeft gekregen door intimidatie of omkoperij maar dat hij echt gestudeerd heeft daarvoor.'

'Tot slot geef ik toe dat ik nimmer had geweten 3 jaren lang een minister te hebben gehad met een zieke geest. (...)   Ik zal dan ook vanaf dit moment niet meer reageren op artikelen of interviews van deze zwakgeestige Belfort Edward, totdat ik heb begrepen dat hij ingeschreven is begeleid wordt door PCS.' (Psychiatrisch Centrum Suriname)

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat Ramjiawan op deze onvolwassen en beledigende wijze - hij insinueert dat Belfort geestelijk ziek is en zou moeten worden opgenomen in een psychiatrische instelling -, via een ingezonden stuk naar de media, bot wil vieren op de inmiddels vertrokken minister, die nu voor de ABOP Assembleelid is. Een oud-minister die erom bekend stond en staat geen blad voor de mond te nemen en te spreken zoals het gewone volk spreekt. Een man die van zijn hart nimmer een moordkuil maakt. Dat had Ramjiawan moeten weten en 'mee kunnen nemen' in de toonzetting van zijn stuk.

Ramjiawan laat hiermee zien wellicht zelf een zieke geest te zijn, maar het lijkt in Suriname de gewoonste zaak van de wereld te zijn voor mensen van enig niveau en aanzien om op bedenkelijke en onvolwassen wijze via ingezonden brieven en dergelijke in media te reageren als ze iets dwars zit. Dat lucht op...... en het kind is blij.

(Red. De Surinaamse Krant)

Gebrek aan visie op onderwijs irriteert Statenleden Curaçao

Statenleden missen een totaal plan voor onderwijs

Debat in Staten naar aanleiding van kwestie minister Dick en HAVO- en VWO-diploma


De Staten van Curaçao snakken naar een totaalplan voor het onderwijs. Dat hebben verschillende leden vanochtend, vrijdag 14 augustus 2015, tijdens een debat in de Staten duidelijk gemaakt aan Onderwijs-minister Irene Dick (PS). De volksvertegenwoordigers zijn het er echter niet over eens wat de prioriteiten zijn om dat plan tot stand te laten komen, zo bericht de Amigoe vanmiddag.

De vergadering van vanochtend was aangevraagd door parlementariërs Omayra Leeflang (onafhankelijk), Zita Jesus Leito (PAR) en Hensley Koeiman (MAN). Aanleiding was de brief van minister Dick aan haar Nederlandse collega Jet Bussemaker waarin Dick aangaf de aanscherping van het havo- en vwo-diploma niet in te voeren zoals Nederland dat wenste. Naast de vakken Nederlands, wiskunde en Engels wilde Dick ook Papiaments een prominentere rol laten spelen in de eindcijfers voor het HAVO- en VWO-diploma. Inmiddels heeft Dick onder druk van de ministerraad de brief weer ingetrokken en heeft ze bekendgemaakt, dat vanaf dit schooljaar de Nederlandse eisen ook voor de Curaçaose leerlingen gaan gelden als ze een HAVO-diploma willen behalen. Vanaf volgend jaar gaat ook voor de VWO’ers gelden dat ze voor die drie kernvakken maximaal één 5 mogen hebben.

Vanwege het feit dat Dick de brief introk en bekendmaakte de Nederlandse normering te volgen, was de reden voor het Statendebat eigenlijk al achterhaald. Toen de vergadering vanochtend om negen uur moest beginnen was maar een klein deel van de parlementariërs aanwezig. Vanwege een gebrek aan quorum had voorzitter Mike Franco besloten de vergadering een uur later te laten beginnen.

Opmerkelijk was dat één van de aanvragers, PAR-fractievoorzitter Zita Jesus-Leito, zelf in eerste instantie niet aanwezig was. Ook de gehele MFK-fractie ontbrak, al moet gezegd worden dat Monique Koeijers-Felida langdurig afwezig is vanwege ziekte. Hetzelfde geldt ook voor PS-Statenlid Melvin Cijntje, aldus de Amigoe.

Toen de vergadering om tien uur begon, trok Jesus-Leito sterk van leer tegen Humphrey Davelaar (PNP). Het irriteerde haar, dat hij er als de kippen bij was om in te schrijven voor spreektijd. Volgens de PAR-leider wilde Davelaar zo de toon zetten voor de manier waarop het debat moest verlopen. Davelaar eiste van de minister rapporten over afgelopen onderwijsjaren voordat er verder zou worden gesproken. Jesus-Leito beet hem toe dat hij zelf vorming nodig heeft, want er zijn al een heleboel rapporten over het onderwijs geschreven.

Daar wees Winifred Raveneau (PS) in haar spreektijd ook op. Ze had maar liefst vier rapporten over het onderwijs naar voren gehaald waarin de knelpunten worden beschreven. Een daarvan was een onderzoek van Nelly Winkel. Zij had al in 1969 een analyse gemaakt van de prestaties van kinderen in de eerste en zesde klas van de lagere school. Raveneau maakte haar politieke collega’s in het parlement duidelijk, dat Winkel indertijd al concludeerde dat er een groot verschil was tussen kinderen die Nederlands en die Papiaments thuis praten. Kinderen die in het Nederlands worden opgevoed en daarin ook les krijgen, presteren beter. Kinderen die te maken krijgen met een andere instructietaal dan hun moedertaal bleven achter. Raveneau maakte over die constatering uit het rapport Kabes duru, dat in 1970 uitkwam, duidelijk dat als er over het onderwijs gesproken moet worden, eerst de taalkwestie aangepakt moet worden.

De term ‘kabes duru’ (letterlijk hard hoofd) is een manier om in het Papiaments aan te geven dat iemand niet goed kan leren. Om nu alleen te praten over de aanscherping voor HAVO en VWO vond Raveneau duidelijk een te smalle basis. Ze wees erop, dat slechts 20 procent van de leerlingen van het funderend onderwijs naar de HAVO doorstroomt. Slechts een klein percentage daarvan maakt uiteindelijk ook zijn opleiding af. Voor Raveneau was het niet fair om slechts te praten over een klein percentage en de rest van de Curaçaose leerlingen die op een andere onderwijsinstelling zitten, te negeren.

Toch wilden de sprekers vanochtend wel een visie van de minister op tafel hebben. Gerrit Schotte (MFK) wees erop, dat men niet kan blijven praten over problemen die veertig jaar geleden al zijn geconstateerd. 'Er moet een voortschrijdend inzicht zijn.' Net zoals nu al is vastgesteld dat er eind dit jaar weer duizenden werklozen bij zullen komen. 'Dat zijn allemaal jongeren die na hun opleiding merken dat hun diploma’s niets waard zijn.'  Schotte wilde van de minister weten hoe ze dit gaat aanpakken. Welk plan ze hiervoor heeft opgesteld. 'Buiten praat de minister over een plan dat wij nooit in het parlement hebben gezien.'

Het is duidelijk dat minister Dick een maand nadat ze de brief naar Bussemaker had gestuurd deze onder druk van de ministerraad weer heeft moeten intrekken. De MFK-fractieleider snapte niet hoe het kan dat keer op keer de minister van Onderwijs iets presenteert, om het daarna weer in te trekken. Hij wilde dan ook van Dick weten waar zij haar plannen op baseert. En ook of zij steun geniet van de ministerraad. Reden ook voor Omayra Leeflang om het advies dat aan de minister was gegeven, op te vragen. Zij wilde van de minister weten of de problemen die zij heeft met het Nederlands ook voor het Engels gelden.

Op MAN-fractieleider Koeiman maakte de draai van Irene Dick ook een rare indruk. Al merkte deze ook op, dat ten halve gekeerd beter is dan ten gehele gedwaald. Voor Koeiman wordt het tijd dat onderwijs een prioriteit wordt. 'Wil je vooruitgang dan moet je in het onderwijs investeren.' In tegenstelling tot Raveneau wilde hij een uitgebreid lespakket zien waardoor alle kinderen van Curaçao kansen krijgen. Ook degenen die niet goed zijn in taal en rekenen.

De minister kwam later aan het woord om de vragen van de volksvertegenwoordigers te beantwoorden.

Voor oud-minister van Volksgezondheid Blokland is zijn opvolger Pengel een grote onbekende...

Pas op dag van beëdiging hoort Blokland de naam Pengel voor het eerst


Pengel was directeur bouwbedrijf...


De gewezen minister van Volksgezondheid, Michael Blokland, zegt onbekend te zijn met zijn opvolger Patrick Pengel in de gezondheidszorg. Pas op de dag van de beëdiging hoorde Blokland over de nieuwe minister die de gewezen directeur is van de onderneming CKC BEM N.V., zo berichtte De West gisteravond, donderdag 13 augustus 2015.

BEM is volgens haar website een bedrijf dat bouwmaterialen en betonproducten vervaardigt en verkoopt. BEM biedt verschillende constructieoplossingen op het gebied van huizenbouw, wegenbouw, riolering, bestrating, infrastructuur en grondstoffen.

Blokland, die vier jaar leiding gaf aan de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), zegt verder dat hij niets over minister Pengel weet als het om een medische achtergrond gaat, daar hij niet voorkomt in het ledenbestand van de VMS.

Blokland, die zijn artsenpraktijk weer ter hand neemt, zegt dat zijn opvolger veel te doen krijgt, maar dat er ook al veel uitgewerkt is zodat het gezondheidsbeleid voortgezet kan worden. Volgens Blokland zijn er nu projecten die gewoon gecontinueerd moeten worden door Pengel. 'Het proces van de volksgezondheid is niet iets waar je mee stopt en met iets nieuws begint.'

Terugblikkend zegt Blokland, dat hij en zijn directieteam geprobeerd hebben om ordening in de gezondheidssector te brengen, vooral op het gebied van regelgeving. In het verlengde hiervan noemt hij onder andere de ongelijke betalingsmethode die er vroeger was tussen de patiënten met kaarten van sociale zaken en patiënten verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Door de invoering van de basiszorgverzekering zijn de verschillen rechtgetrokken. Blokland vertelt dat dit project nog steeds in de startblokken staat, maar dat de financiering steeds beter gaat.

Hij hoopt, dat de nieuwe minister het werk naar behoren zal doen daar hij een goed kader overneemt van zijn voorganger.

(Red. De Surinaamse Krant/De West)

Handel en Industrie wordt ministerie van Economische Zaken

Nieuwe minister vindt 'Economische Zaken' lading ministerie beter dekken


Het ministerie van Handel en Industrie (HI) zal binnen de korte tijd een naamsverandering ondergaan. De nieuwe HI-minister Sieglien Burleson gaf gisteren, tijdens de overdracht van dit ministerie, te kennen, dat de naam van ‘Economische Zaken’ het doel van dit ministerie beter tot uiting zal brengen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 14 augustus 2015.

Het gaat volgens Burleson om de economie die moet draaien en groeien. Dat bevat volgens de bewindsvrouw meer dan de slechts de termen handel en industrie. Voor handel betekent het export, handelsbevordering en opvoering van de productiviteit. Dit, terwijl industrie te maken heeft met meer bedrijven en bedrijvigheid.

Het punt waar wij als samenleving volgens haar zijn gekomen is, dat wij de instituten hebben geërfd. ‘Suriname heeft het verbeterd en ontwikkeld en is het nu eindelijk de tijd om instituten en de economie in te richten voor wie wij zijn, waarin wij sterk zijn en waarin onze mensen kunnen excelleren’, stelde de minister. Het gaat om een economie die volgens Burleson past om Suriname naar een hogere hoogte te brengen.

Burleson neemt het roer over van Don Tosendjojo, die namens de ABOP tijdens de regering Bouterse-Ameerali als derde minister leiding gaf aan HI.

Hof van Justitie gaat klacht 13 personen over niet verdere vervolging 8 decemberverdachten schriftelijk afhandelen

Nog geen datum bepaald waarop Hof beslissing neemt


Een besloten zaak van het Hof van Justitie waarin de klacht van 13 klagers zou worden behandeld over het niet verder vervolgen van de 8 decemberverdachten is vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, niet doorgegaan. Partijen zullen schriftelijk stukken uitwisselen. 

Procesgemachtigde advocaat Hugo Essed zei voor de microfoon van Radio ABC, dat in goed overleg tussen het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie besloten is om af te zien van het mondeling toelichten van repliek en dupliek.

Essed zei, dat er nog geen datum is vastgesteld waarop het Hof van Justitie op de klacht van de nabestaanden over het niet verder vervolgen van de verdachten zal beslissen. Essed gaf aan dat dit mede verband houdt met twee procesrechtelijke issues waarover eerst beslist moet worden.

* Het eerste issue betreft het verzoek van de nabestaanden om ook de verdachten Badresein Sital, John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp onmiddellijk te dagvaarden en dat de behandeling van hun strafzaken ter terechtzitting zo spoedig mogelijk wordt aangevangen. De vervolging van deze verdachten is namelijk niet geschorst door het gewraakte vonnis van de Krijgsraad in mei 2012. Om niet geheel duidelijke redenen is het zelfs nooit tot een dagvaarding gekomen, terwijl het gerechtelijk vooronderzoek tegen die verdachten wel is afgesloten.
Essed vindt dat een ernstige omissie en stelde, dat het mogelijk verband houdt met het feit dat er in 2007 niet voldoende rechters beschikbaar waren voor het instellen van de verschillende kamers van het Hof van Justitie. Deze drie verdachten waren in december 1982 leden van de Raad van Ministers. Zij moeten terechtstaan bij de kantonrechter. Het Openbaar Ministerie zal aan het Hof van Justitie en de gemachtigden van de nabestaanden hierover nadere mededelingen.

* Het tweede issue is de vraag of het Hof van Justitie, alvorens op de klacht te beslissen, de in totaal 26 verdachten in het 8 decemberproces de gelegenheid zal bieden gehoord te worden. De gemachtigden van de nabestaanden zijn van oordeel, dat het 'hoor beginsel' daartoe noopt. Immers, in deze zal beslist worden over een zaak die deze verdachten persoonlijk aangaat en waarbij zij een aanmerkelijk juridisch belang hebben.

Essed is van oordeel, dat niet het risico moet worden genomen dat een verdachte zich na de beslissing bij het Hof van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) erover beklaagt, dat zijn recht om gehoord te worden is geschonden. En dan zal die verdachte gelijk hebben, meent Essed. Hij wijst er verder op, dat niet alle verdachten op één lijn staan. Een verdachte heeft aangegeven wel vervolgd te willen worden. Het Hof van Justitie zal over de vraag of de verdachten gehoord zullen worden een besluit nemen.

Essed zei zich te beseffen, dat de door de nabestaanden voorgestane stappen tijd in beslag zullen nemen, maar vindt dat alle zaken sowieso reeds voor onbepaalde tijd stilliggen. Essed verwacht eerder dat door de inwilliging van de verzoeken van de nabestaanden het 8 decemberstrafproces weer op de rails en in een nieuwe versnelling zal komen.

Waarnemend minister SoZaVo onderzoekt waarom zwakke huishoudens en mensen met beperking te laat zijn uitbetaald

HI-minister Burleson neemt tijdelijk waar op ministerie van SoZaVo


Nog onduidelijkheid over samenvoeging SoZaVo met Arbeid tot Welvaart, Welzijn en Gezin


Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie, die door president Desi Bouterse aangesteld is om tijdelijk waar te nemen op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft bij de overdracht van dit ministerie gezegd, dat zij zo snel als mogelijk met de directie van het ministerie zal nagaan wat de exacte reden is geweest voor het niet op tijd uitbetalen van financiële bijstand aan zwakke huishoudens en mensen met een beperking, zo is vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, te lezen in het Dagblad Suriname.

De bewindsvrouwe, die gisteren van voorgangster Alice Amafo (ABOP) overnam, stelt dat zij nog geen zicht heeft op het reilen en zeilen binnen dit ministerie. Zij gaat zich daarom per direct oriënteren op de financiële implicaties. Het is volgens haar niet de bedoeling dat mensen in een onzekere en ongunstigere situatie komen. 'Waar er onzekerheid is, zal er binnen de meest korte mogelijke termijn zekerheid worden gegeven.'

Burleson wil verder werken aan een crèche-beleid en kinderbescherming. Zij denkt dat er conceptwetten in het parlement liggen die nog afgerond moeten worden. Ook wil zij een nadere precisering hebben van het sociaal zekerheidsstelsel. Dit geeft volgens haar een meer fundamentele basis om het concept van verhoging van welzijn te bevorderen.

Burleson liet gisteren ook weten, dat het geenszins de bedoeling is dat zij langere tijd leiding zal geven aan dit ministerie. De waarneming heeft alleen maar mee te maken met het feit, dat er op dit moment geen bewindspersoon voor het ministerie is aangewezen.

Burleson gaat conform de toespraak van president Desi Bouterse ervan uit dat het de bedoeling is dat een van de maatschappelijke groeperingen uit het vakbondswezen een voordracht doet. 'Of het uit de voordracht komt of niet, de bedoeling is wel dat er iemand komt te zitten op het ministerie van Sociale Zaken. Wel is er een voornemen om het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken samen te voegen, maar ook dat is des presidents', sprak de minister.

Een nieuwe naam voor het gefuseerde ministerie blijft voorlopig echter achterwege. Eerder werd door het DOE-Assembleelid Carl Breeveld gesuggereerd, dat het nieuwe ministerie het ministerie voor Welvaart, Welzijn en Gezin zou gaan heten.

Bestuur Commewijne grijpt in bij grondgeschil tussen stichting en verkavelingsbedrijf

Stichting Peperpot Natuurbos en Intertrade Investment claimen recht op beschermd gebied De districtscommissaris van Commewijne, Remi Pollack, heeft deze week moeten ingrijpen in een grondgeschil dat zich al enkele jaren voortsleept tussen de Stichting Peperpot Natuurbos en de directie van het verkavelingsbedrijf Intertrade Investment NV in Commewijne. Beide organisaties claimen het recht op een groot perceel land dat in handen was van de Surinaamse Cultuurmaatschappij N.V. (Mariënburg). Het stuk land is nu een beschermd gebied en is gevestigd tussen de rechteroever van de Surinamerivier en de Oost-Westverbinding.

De districtscommissaris stelt, dat de Surinaamse Cultuurmaatschappij N.V. de grond, waarover partijen een conflict hebben, twee keer heeft uitgegeven. Daardoor beschikken beide organisaties nu over documenten van de grond en beide voeren activiteiten uit op het terrein. Eerder werd er melding gemaakt in de media, dat de toenmalige projectdrager van de Surinaamse Cultuurmaatschappij, Michel Sjak Sjie, 360 hectare grond in de omgeving van het beschermd gebied had verkocht aan Intertrade Investment NV, waarvan blijkbaar een deel voorkomt in het beschermd gebied.

Uit de officiële hypotheekuittreksels van het Management Instituut Grondregistratie en Land Informatie Systeem - Suriname (GLIS) blijkt, dat het beschermd gebied groot 792 hectare grond in handen ligt van de stichting en een deel in handen van de directie van Intertrade Investment NV. Dit bedrijf heeft het gedeelte dat zij heeft gekocht verkaveld en biedt kavels te koop aan voor Euro 20 per vierkante meter. Zij wil dwars door het beschermd gebied een verbindingsweg aanleggen die de Communicatieweg met de Oost-Westverbinding verbindt. Daar is de stichting het niet mee eens en stuit de werkzaamheden van de verkavelaar. De verkavelaar is sinds 2012 bezig met het aanleggen van de weg. Het aannemingsbedrijf Caribbean Builders & Construction N.V in Commewijne is belast met de werkzaamheden en er is al een groot deel van het beschermd gebied ontbost.

Ilonka Sjak Sjie, voorzitter van Stichting Peterpot Natuurbos, zegt idat de stichting de rechtmatige eigenaar is van het groot stuk perceel land. Het bedrijf is onrechtmatig bezig vindt zij, maar de directie van het bedrijf heeft documenten overlegd aan Pollack, waaruit blijkt dat zij ook recht heeft op het perceel.
Volgens Sjak Sjie heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van Marienburg het perceel land in 2009 rechtmatig overgedragen aan de stichting met de bedoeling een natuurpark op te richten. Terwijl de stichting bezig is met het opzetten van het Peperpot Natuur Park om het behoud van de natuur en de biodiversiteit erom heen te behouden, is de verkavelaar bezig grote lappen grond open te stoten voor de aanleg van infrastructuur.

De verkavelaar had in 2012 gepoogd de weg aan te leggen, maar er kwam verzet vanuit de stichting en de werkzaamheden werden na een schrijven aan de toenmalig minister van Openbare Werken stopgezet. Maart vorig jaar waren de mannen echter weer gestart met het ontbossen van het gebied. Het is gelukt om 40.000 hectare te ontbossen. De stichting had toen de politie erop afgestuurd, maar er is niet veel van terechtgekomen. De werkzaamheden werden weer gestaakt, maar vorig week heeft de verkavelaar zijn werk ongestoord weer kunnen hervatten.

De districtscommissaris is nu ingeschakeld en het probleem is aan hem voorgelegd. Hij heeft gisteren de partijen opgeroepen om over deze zaak te praten en ze geadviseerd de zaak in de rechtszaal uit te vechten. Pollack heeft de directie van Intertrade Investment NV geadviseerd om voorlopig de werkzaamheden weer te staken totdat de rechter een beslissing heeft genomen in deze zaak.

Minister Hoefdraad wars van corruptie

Nieuwe bewindsman Financiën kondigt zero tolerance corruptiebeleid aan

(Bron foto: ministerie van Financiën)

Hoefdraad laat aan duidelijkheid niets te wensen over


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei gisteren, bij de overname van de leiding over het ministerie, allergisch te zijn voor corruptie en riep de gehele publieke sector op om in het financieel handelen steeds alle wettelijke bepalingen in acht te nemen. Hij kondigde een zero tolerance corruptiebeleid aan. De bewindsman zei alles wat binnen zijn vermogen ligt te gaan doen wat het volk vraagt en verdient. 'Dit is een prudent en transparant financieel beleid vrij van corruptie', zo sprak de oud-governor van de Centrale Bank van Suriname.

Gelijk na de ondertekening van het protocol van overdracht had Hoefdraad een onderhoud met de directeur van Financiën, de Belastingdienst, afdelingshoofden en coördinatoren. Hij bezocht ook een aantal afdelingen, waaronder Economische Aangelegenheden. Hij oriënteert zich vandaag op het directoraat belastingen, waaronder ook de douane valt, zo laat het ministerie vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, weten in een persbericht.

Bijzondere aandacht van de bewindsman gaat uit naar de afdeling Economische Aangelegenheden (EA), die andere verantwoordelijk is voor het samenstellen van de Financiële Nota, het monitoren begrotingsuitvoering en analyses van nationale en internationale economische ontwikkelingen die aanleiding geven tot het treffen van tijdige maatregelen.

Het ministerie in het algemeen en de afdeling EA in het bijzonder zal, waar nodig alle ondersteuning krijgen van het technisch kader van de Centrale Bank van Suriname, dat Hoefdraad als governor enorm heeft verstrekt. Capaciteitsopbouw is een van de prioriteitsgebieden van de bewindsman, aangezien zonder een sterk kader geen goede prestaties neergezet kunnen worden.


Op korte termijn zal de minister landelijk bezoeken brengen aan de verschillende afdelingen. Hij rekent op zijn staf en samen zullen de problemen waarmee het ministerie kampt, worden aangepakt. Bij de bezoeken die hij op de eerste werkdag aflegde, werd hem ook alle ondersteuning toegezegd. De komende tijd zal er een inventarisatie gemaakt worden van zaken die een dringende aanpak behoeven. Bij de overdracht kreeg minister Hoefdraad al een overzicht van de stand van zaken op het ministerie.

Zijn voorganger Andy Rusland, die nu de scepter zwaait op Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), riep het personeel op om zijn volledige ondersteuning te geven aan de nieuwe bewindsman. Hoefdraad zei met veel enthousiasme de nieuwe job te hebben aanvaard. De uitdagingen die de sterk gedaalde grondstoffenprijzen en moeilijkere toegang tot internationaal kapitaalmarkt met zich meebrengen voor Suriname, vereisen passende maatregelen om het land te loodsen naar rustig vaarwater. Hij is ervan overtuigd dat de samenleving bereid zal zijn om de nodige offers te brengen, zodat sterke fundamenten gelegd worden voor nu en de toekomst.

Stropers zeeschildpadeieren zouden zijn ontmoedigd door aangescherpte controles

LBB en politie nemen minder eieren in beslag


Het gaat goed met de strijd tegen stropers van eieren van zeeschildpadden, zo bericht althans de Dienst 's Lands Bosbeheer van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer vrijdag 14 augustus 2015 in een bericht. Jachtopzieners van de dienst en de politie hebben in het afgelopen legseizoen 16.526 eieren in beslag genomen. Vorig jaar waren het er nog 30.000 en in 2013 60.000. Dat blijkt uit cijfers van de LBB. 

Sinds 2014 worden de processen tegen recidivisten niet meer buiten de rechtszaal afgehandeld.
'Vroeger konden zij nog een boete betalen, maar nu gaan zij de bak in', meldt de Dienst LBB, zo schrijft de Ware Tijd.

Stropers die toch met een boete ervan afkomen moeten veel meer betalen dan voorgaande jaren. LBB en de politie hebben de controle aangescherpt en de voorlichting op scholen opgevoerd. Al deze maatregelen hebben eraan bijgedragen, dat de stropers zouden zijn ontmoedigd.

Het rapen, vervoeren, bezitten, kopen en verkopen van zeeschildpadeieren is sinds 1 januari 2003 gedurende het hele jaar verboden. Dit is geregeld in het Jachtbesluit 2002. Tijdens het legseizoen van zeeschildpadden worden landelijk patrouilles uitgevoerd. Hierbij worden de belangrijke locaties waar vermoedelijk eieren worden verhandeld, zoals de markten van Paramaribo, Lelydorp en Commewijne, extra gecontroleerd.

Aan de andere kant worden zeeschildpadeieren ook rechtstreeks verkocht. Internationaal zijn de ongecontroleerde consumptie van eieren en vlees van zeeschildpadden en het vervaardigen van sieraden (uit het schild) de belangrijkste oorzaken van bedreigingen van de dieren. Het verstrikt raken in visnetten en het verlies aan legstranden, wegens onder andere de bouw van bijvoorbeeld hotels en restaurants op de stranden, en kustafslag, hebben erin geresulteerd dat de zeeschildpad nu wereldwijd met uitsterven wordt bedreigd.

Overigens, hoeven de afnemende aantallen in beslag genomen eieren niet te danken zijn aan verscherpte controles. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat, juist door die aangescherpte controles, stropers gedwongen zijn geworden om slimmer en effectiever te worden en daardoor controles weten te omzeilen. Pas, wanneer eieren op de legstranden jaarlijks goed worden geteld, zou werkelijk aangetoond kunnen worden dat de controles hun vruchten afwerpen....

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Ondervoorzitter Assemblee Bouva waarschuwt jonge leden kabinet te waken voor corruptie

'Houdt vast aan jouw missie'


'Jonge bewindslieden die deel uitmaken van het nieuwe kabinet, moeten ervoor waken om meegesleept te worden in corruptiezaken', zegt Melvin Bouva (NDP), de jongste ondervoorzitter ooit van De Nationale Assemblee. 

'In de realiteit zullen er mensen vanuit de gevestigde orde zijn die zullen proberen om je zover te krijgen bepaalde zaken te doen, maar houd vast aan jouw missie', aldus Bouva vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, in de Ware Tijd.

Faizal Abdoelgafoer kreeg gisteren het ministerie van Sport- en Jeugdzaken uit handen van vertrekkend bewindsman Ismanto Adna. Hij is met zijn 26 jaar de jongste minister ooit in de geschiedenis van Suriname.

Bouva erkent, dat jongeren gemakkelijk om te buigen zijn, maar onderstreept dat zij naar eer en geweten hun werk moeten uitvoeren. 'We moeten beseffen dat het een strijd is.'

Hij richtte zich vooral tot Abdoelgafoer en vicepresident Ashwin Adhin die de jongste vicepresident ooit is in Suriname.

Abdoelgafoer zei, dat het land in een dusdanige financiële situatie verkeert, dat het belangrijk is om de schaarse middelen die er zijn effectief en efficiënt aan te wenden. Hij verwees naar eerdere uitspraken van de president die er immers vaak op heeft gewezen, dat corruptie met wortel en tak moet worden uitgeroeid.

Over beschuldigingen dat hij in zijn functie als millenniumdoelen jeugdambassadeur misbruik zou hebben gemaakt van staatsgelden, had Abdoelgafoer niet veel te zeggen. 'Het zijn dingen die nooit zijn bewezen. Ik heb iedereen die dat beweert uitgedaagd om met bewijzen te komen.' 

Dominicaanse luchtvaartmaatschappij Pawa Dominicana maakt 1e vlucht naar Curaçao

Iedere maandag,‭ ‬woensdag,‭ ‬vrijdag en zondag vluchten


De Dominicaanse luchtvaartmaat- schappij Pawa Dominicana maakt vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, haar eerste vlucht met bestemming Curaçao.‭ ‬De maatschappij zal ook gaan vliegen op Aruba en Sint Maarten, aldus bericht Paradise FM.

Elke maandag,‭ ‬woensdag,‭ ‬vrijdag en zondag zal om‭ ‬kwart voor acht 's morgens een vlucht vertrekken naar Santo Domingo om daar om‭ ‬negen‭ ‬uur aan te komen.‭ ‬Vervolgens zal de vlucht om‭ ‬tien ‬uur vertrekken vanuit Santo Domingo naar Sint Maarten en om‭ ‬kwart voor vier terugkeren naar Santo Domingo.‭ ‬

De terugvlucht naar Curaçao vertrekt om‭ ‬zes‭ ‬uur uit Santo Domingo‭ ‬met aankomst om‭ ‬kwart over zeven 's avonds op luchthaven Hato.‭

Nederlanderschap voor 61 personen op Curaçao

Bewoners leggen verklaring van verbonden- heid af


Eenenzestig inwoners van Curaçao hebben afgelopen woensdag tijdens een naturalisatieceremonie en ten overstaan van de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, de verklaring van verbondenheid afgelegd. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 14 augustus 2015.

Op de foto is de gouverneur te zien samen met kinderen die het Nederlanderschap hebben verworven tijdens de ceremonie die op 12 augustus in het Paleis van de Gouverneur heeft plaatsgevonden.

OM Curaçao en Isla-raffinaderij op eiland treffen schikking in zaak olielek augustus 2012 om kans herhaling olielek te verkleinen

Partijen bereiken na zo'n jaar onderhandelen overeenkomst en wordt vervolging voorkomen

OM: 'We moesten afwegingen maken'


Refineria Isla heeft in het geval van het olielek van augustus 2012 een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) getroffen, zo bevestigt hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

Na ongeveer een jaar van onderhandelen hebben de partijen deze week een handtekening geplaatst onder het akkoord. Nu het OM afziet van vervolging, omdat er een schikking is getroffen, komt het dus niet meer tot een strafrechtelijke zaak over de vraag wie er schuldig was aan het olielek.

'In de zogeheten vaststellings- overeenkomst hebben partijen met elkaar afgesproken, dat het OM niet over zal gaan tot strafrechtelijke vervolging indien de Isla aan bepaalde voorwaarden voldoet.  
Wie herinnert zich niet de beelden van met olie besmeurde flamingo's?  

De belangrijkste punten uit de overeenkomst bestaan uit een pakket van technische maatregelen en een aanscherping van de procedures om de kans op een olielek in de toekomst te verkleinen en de schade ervan te beperken', zo legde de hoofdofficier uit.

'Wat de technische maatregelen betreft is er afgesproken om een bouwwerk tussen de saliña bij Jan Kok en de openwaterverbinding te plaatsen, bijvoorbeeld een dam of een sluis. De bedoeling is dat in het geval zich een olielek zou voordoen, de olie niet bij het rif naar binnen kan en het gebied vervuilt.'
Als onderdeel van de technische voorzieningen worden leidingen bij Bullenbaai vervangen, komt er een nieuw alarm- en signaleringssysteem in dat gebied en worden daar ook voorzieningen getroffen om in het geval van een ‘oilspill’ bij Bullenbaai de schade te beperken, aldus De Jong.

Verder moeten er vacuümtrucks bij Bullenbaai paraat staan zodat in het geval van ‘overload’ deze meteen kunnen worden ingezet om de olie op te vangen. En Carmabi zal een zogeheten ‘sensitivity map’ van Curaçao opstellen waarin alle plekken die in het geval van een olielek kwetsbaar zijn, in beeld worden gebracht. Het OM was er om verschillende redenen voorstander van om tot een schikking te komen.

'De Haven Veiligheidsinspectie, de Kustwacht, de Milieudienst en het OM hadden wat het olielek betreft een duidelijk beeld van wat zich heeft voorgedaan. Maar, gelet op de wettelijke middelen - die in vergelijking met andere landen beperkt zijn - en alle inspanningen die je je moet getroosten om zo’n zaak ter zitting te brengen, moesten we afwegingen maken', aldus de hoofdofficier van Justitie.

Op Curaçao is de maximale boete voor een olielek 5.000 gulden op grond van het havenreglement en dat bedrag wordt verdubbeld indien er binnen een jaar weer een spill plaatsvindt.

'Herziening energie- en watertarieven zal op een technische basis geschieden'


Nieuwe NH-bewindsman Dodson: 'Mensen zonder water willen betalen, terwijl zij die het wel hebben het verspillen'


De tarieven van nutsvoorzieningen in Suriname zullen voortaan zakelijk worden bepaald. 'Het beleid van de president is om zaken zoveel mogelijk uit de politieke sfeer te halen. Vandaar dat hij een ministersteam heeft gevormd dat overwegend uit technocraten bestaat. De herziening van de energie- en watertarieven zal op een technische basis geschieden', aldus de nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson (DOE), vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, in de Ware Tijd. 

Hij weet niet wanneer de tarieven zullen worden verhoogd. 'Het kan over twee weken zijn of een paar maanden. Samen met de nutsbedrijven zullen optimale tarieven worden bepaald. Soms zal het pijnlijk zijn, maar laten we realistisch zijn: mensen zonder water zijn bereid te betalen en zij die het wel krijgen, verspillen. Dat mag, maar dan moet je het in je zak voelen', stelt de bewindsman.

Hij belooft dat de verhogingen transparant en technocratisch zullen plaatsvinden.

Ook in de discussie over de transformatie van de bedrijfsstructuur van de EBS (NV Energiebedrijven Suriname), waarbij de productie van stroom zal worden gescheiden van de verkoop en distributie, vraagt Dodson om een doordachte benadering.

'Je hoort allerlei emotionele verhalen, dat kapitalisten zich willen verrijken, maar wij moeten de discussie uit de emotionele sfeer halen.' Hij wijst erop, dat de productie van stroom in Suriname vrijgegeven moet worden. Daarbij zal het mogelijk zijn dat zelfs huishoudens elektriciteit moeten kunnen opwekken. Ook zullen investeerders die in de productie willen gaan de burgerij in de gelegenheid kunnen stellen om mee te liften door aandelen te kopen.

FOLS-president: 'Toetsresultaat zesde klas niet iets om vrolijk van te worden'

Nerkust: 'Er gaat iets fundamenteels fout in het basisonderwijs'


Het toetsresultaat van de zesde klas in het basisonderwijs is niet om vrolijk over te zijn. Dit zegt Marcellino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, op Starnieuws.

De resultaten van deze landelijke toets voor toelating tot het voortgezet onderwijs junioren (VOJ) zijn gisteren bekendgemaakt. In 2014 bedroeg het percentage geslaagden 53,1 procent. Dit jaar is het licht gestegen met 2,9 naar 56 procent. Voor de toets waren er 553 kandidaten meer in vergelijking met  2014.

'Er gaat iets fundamenteels fout in het basisonderwijs', stelt Nerkust. De uitvoering van alle nieuwe methoden moeten volgens de FOL-president worden geëvalueerd. Voorts is het volgens hem goed om te onderzoeken bij welke vakken slecht is gescoord. Hij is benieuwd naar het algemeen resultaat van de vakken rekenen en taal.

Verder zegt Nerkust, dat drie jaren Naschoolse Opvang ook geen beter resultaat hebben opgeleverd bij de leerlingen die toen in de 4e klas zaten en nu de toets hebben afgelegd.

Nerkust vindt, dat nu ook moet worden onderzocht of tot de voortijdige schoolverlaters leerlingen gaan behoren die klas zes moeten overdoen of schooladvies hebben gekregen. Zo wil hij graag weten hoeveel van de 1.857 scholieren met schooladvies dit daadwerkelijk zullen opvolgen, want als ze dat niet doen, dan is de vraag waar zij terecht komen.

Assembleeleden Sapoen en Breeveld zeggen steun toe aan Hira

Breeveld (DOE): 'Kerken kunnen ook bijdrage leveren aan natraject project Hira'


In afzonderlijke gesprekken hebben de Assembleeleden Raymond Sapoen van de Groep Sapoen en Carl Breeveld (DOE) hun steun toegezegd aan Starnieuws-columnist Sandew Hira bij zijn project 'De getuigenis van president Bouterse'. Zij zullen zich ook sterk maken om, nadat het resultaat van het interview aangeboden is aan De Nationale Assemblee, dit ter discussie te stellen in het parlement.

Volgens Sapoen is binnen de Pertjajah Luhur uitvoerig gesproken over de in april 2012 door het parlement aangenomen gewijzigde Amnestiewet, waaraan de partij heeft meegewerkt. Er zijn felle discussies gevoerd binnen de politieke organisatie, waarbij uiteindelijk is besloten om via de weg van dialoog en verzoening tot een oplossing te komen. De Nationale Assemblee heeft een commissie ingesteld voor waarheidsvinding, maar hier is ook niet veel van terecht gekomen.

Hira en Sapoen stonden er ook tijdens hun onderhoud bij stil, dat voorstanders van het strafproces aangegeven hebben dat na de veroordeling alsnog amnestie gegeven kan worden. Hira beweert echter, dat hiermee mensen voor de gek gehouden worden. Zelfs al zou het vonnis uitgesproken worden, met het uitzitten van een straf, dan zou dat niet uitvoerbaar zijn de komende vijf jaren. 'Ik kies voor de weg van dialoog, waarbij de waarheid wordt verteld, excuses worden aangeboden en de pijn wordt erkend', stelt Hira, die Starnieuws als zijn spreekbuis en als een soort persoonlijk persbureau voor zijn 'getuigenis-project' gebruikt.

In het gesprek met Breeveld kwam naar voren, dat ook de kerken een bijdrage kunnen leveren in het natraject. Dit is ook gebeurd in Zuid-Afrika. Besloten is om verder na te denken over wat er na de getuigenis zal volgen.

Hira is bereid de documenten die verzameld worden en alle andere gegevens ter beschikking te stellen van De Nationale Assemblee die daar verder mee aan de slag kan gaan. Hij is blij met de ondersteuning die toegezegd is door de politici, waarbij niet de weg van confrontatie, maar dialoog en verzoening wordt gekozen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Somohardjo (PL): 'Regering geen weerspiegeling van multiculturele samenleving'

'Meest achtergestelde groepen in het land zijn er bekaaid van afgekomen'

'Minister Noersalim kan niet als Javaan worden beschouwd'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), vindt dat de regering geen weerspiegeling is van de multiculturele samenleving. Hij weerspreekt hiermee, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, wat president Desi Bouterse woensdag zei bij de presentatie van het kabinet. Hij had het er juist over, dat het kabinet de samenleving weerspiegelt. 

Somohardjo vindt echter, dat de meest achtergestelde groepen in het land er bekaaid van afgekomen zijn. Er is slechts één vertegenwoordiger van de marrons in de regering, namelijk Edgar Dikan van de BEP die minister is geworden van Regionale Ontwikkeling. Mike Noersalim, hoofdbestuurslid van de PL en woensdag beëdigd als minister van Binnenlandse Zaken en afkomstig uit de groep Sapoen, kan volgens de politicus niet beschouwd worden als een Javaan, aldus Somohardjo in een persbericht.

Somohardjo stelt, dat sinds wijlen Iding Soemita (KTPI) er strijd is geleverd om Javanen een plaats te geven in de politiek. Javanen en marrons hebben na een moeizame weg hun positie veroverd. Nu is het volgens hem weer teniet gedaan.

De PL-leider laat via Starnieuws weten, dat hij niet etnisch bezig is met zijn opmerkingen. Hij beweert, dat het om de politieke realiteit gaat. Steeds waren er drie Javanen in het kabinet. Zij werden ook als onderministers naar voren geschoven. De PL heeft een Javaanse basis, maar er zijn diverse bevolkingsgroepen in de partij en zij zijn ook ministers, onderministers en Assembleeleden geworden.

De Javanen zijn volgens Somohardjo kandidaat gesteld om stemmen binnen te halen. Nu zijn er tien parlementariërs van Javaanse afkomst die in De Nationale Assemblee zitten, van wie zes behoren tot NDP.

'De Javanen die nu namens de NDP in het parlement zitten, zijn als ‘pieren’ gebruikt om de Javaanse stemmen te hengelen. Door geen enkele Javaan in het kabinet te benoemen, is deze groep opnieuw in een hoekje gedrukt. Hij vindt dat de Javaanse gemeenschap een betere behandeling moet krijgen.'

Nieuwe minister BiZa Noersalim neemt ministerie over van Leilis

Noersalim wil evenwichtig genderbeleid en service naar burgers verhogen


De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim. en de vertrekkende minister Edmund Leilis hebben gisteren, donderdag 13 augustus 2015, het protocol van overdracht getekend. Noersalim heeft kennisgemaakt met zijn staf en ambtenaren van het ministerie en zei, dat het onlangs getekende regeerakkoord van de samenwerkende coalitiepartners als basis gehanteerd zal worden voor het uit te voeren beleid.

Noersalim stelde, dat het ministerie het werk dat al is gedaan zal uitbreiden. De ICT zal een toenemende rol van belang vervullen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Noersalim wil de efficiëntie en effectiviteit in de dagelijkse service naar de samenleving toe verhogen.

Hij kondigde ook de nodige aandacht aan voor het ambtenaren personeelsbeleid en een nieuwe blik op de functionaliteit, efficiëntie, effectiviteit van het huidige functionerings- en waarderingssysteem.

Volgens Noersalim moeten landsdienaren na hun pensionering kunnen rekenen op hun pensioen. Er zijn al stappen gezet voor ordening en regulering van het ambtenarenpensioen.

Ook een evenwichtig genderbeleid, de herziening van de wetten die te maken hebben met de algemene, vrije en geheime verkiezingen en een efficiënte budgetvoering, zullen de nodige aandacht krijgen, zei Noersalim.

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Nog geen akkoord tussen Alcoa en Suriname

Overeenkomst bereiken met Amerikaanse multinational toch lastiger dan was ingeschat

 
De regering van Suriname en de Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa bereiden zich voor om morgen, zaterdag 15 augustus 2015, de dag dat feitelijk de sluiting van Suralco zou plaatsvinden, wat meer informatie vrij te geven omtrent de onderhandelingen die ze voeren over de overname van Suralco. 

‘Echter, het bereiken van een akkoord over complexe vraagstukken kost veel tijd en de discussies zijn nog steeds gaande’, aldus de voorzitter van het onderhandelingsteam van Suriname, de ondernemer Dilip Sardjoe, in een persverklaring. ‘Zodra we in staat zijn om de informatie te delen, zullen we dat kenbaar maken aan de werknemers.’

Alcoa wil de Suralco-activiteiten sluiten. De staat Suriname is bereid dit bauxietbedrijf en de waterkrachtcentrale te Afobaka over te nemen. De eerste streefdatum voor overname was 1 juli 2015. Toen dit niet haalbaar bleek, werd de datum van overname gebracht naar 1 augustus. Maar, ook die datum werd niet gehaald.

De aluinaardeoperatie is verlieslatend en de prijs op de wereldmarkt is bijzonder laag. Alcoa heeft aangegeven wereldwijd verlieslatende ondernemingen af te stoten. President Desi Bouterse heeft eerder al laten weten, dat hij de sector voor Suriname wil behouden. Getracht wordt om een zo goed mogelijke overeenkomst te sluiten, waar de Afobaka waterkrachtcentrale deel van uitmaakt.

De werknemers van Suralco worden, zo schrijft althans Starnieuws vandaag, 14 augustus, met de dag onrustiger, maar kunnen niet tot actie overgaan, omdat dat Alcoa mogelijk in de kaart zou spelen. Het personeel wil weten waar het aan toe is. Voor de werknemers duurt de onzekerheid te lang, waardoor het vertrouwen in de leiding van het bedrijf behoorlijk is afgenomen.

Een van de onderhandelingspunten is dat het personeel niet benadeeld mag worden. Ook de milieuaspecten wegen zwaar. De Brokopondo-overeenkomst maakt, dat Alcoa zonder meer rekening moet houden met de staat Suriname.

President Correa van Ecuador voelt zich onheus bejegend bij inauguratie president Bouterse

Rafael Correa en zijn BuZa-minister op stel en sprong uit Suriname vertrokken

Correa bij aankomst in Suriname (Bron foto: elciudadano.gob.ec)

De Ecuadoraanse president Rafael Vicente Correa Delgado zou ontevreden uit Suriname zijn vertrokken. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, vrijdag 14 augustus 2015. De bejegening tijdens de beëdiging van president Desiré Bouterse zou niet geweest zijn wat die had moeten wezen. Correa en gezelschap pakten ijlings het vliegtuig terug. 

Dit gebeurde na een onderhoud met het hoofd van het presidentiële protocol. Correa vond de behandeling die hem en zijn minister van Buitenlandse Zaken (BuZa), Julio Xavier Lasso Mendoza, ten deel viel, ongepast. Tijdens het defilé, na de huldiging van Bouterse, nam Correa plaats op het erepodium. Hij kon echter maar weinig waarnemen van het defilé. Veiligheidsmannen hadden pal voor hem hun positie ingenomen. Toen daarop werd gewezen ontstond een woordenwisseling.

Alsof het nog niet genoeg was, mocht minister Lasso Mendoza het podium niet op. Het werd hem verboden door een lid van het presidentiële protocol. Correa besloot onmiddellijk te vertrekken.

Na het gesprek met de functionaris, vertrok hij met gezelschap per auto richting Johan Adolf Pengelluchthaven. De bedoeling was dat Correa, één van de drie bezoekende presidenten, deel zou nemen aan een speciale lunch met Bouterse.

Overigens had Correa slechts één dag voor zijn bezoek aan Suriname uitgetrokken, zo berichtte het officiële persagentschap van de Ecuadoraanse regering afgelopen woensdag.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/elciudadano.gob.ec)