vrijdag 28 augustus 2015

VHP feliciteert gemeenschap met Raksha Bandhan

VHP streeft naar versterking band met eenieder en naar bescherming bieden aan alle mensen


De bedoeling van deze dag (29 augustus) is het versterken van de band tussen broers en zusters. De zus geeft de broer op het voorhoofd een merkteken en bindt hem vervolgens een rakhi, een zijden koord (beschermkoord/Rakhi) om zijn pols. De rakhi staat symbool voor de bescherming tegen het kwaad en voor de versterking van de band tussen broers en zussen. 

De zus bidt daarbij voor het welzijn van de broer. De broer wenst zijn zus ook een goed leven en belooft plechtig zijn zus altijd te beschermen. De broer wordt dan geacht een geschenkje te geven aan zijn zus.

Het woord 'Raksha' betekent bescherming en 'Bandhan' betekent relatie. Vrij vertaald betekent het dus de beschermende relatie. Raksha Bhandan benadrukt de biologische relatie tussen broer en zus. Het wordt als een grote eer beschouwd, wanneer men een Rakhi krijgt aangeboden. Het hedendaagse aspect van raksha bandhan is onstaan in Noord India (Rajasthan) onder de Rajputs (edele krijgslieden, ridders). Een vrouw die behoefte had aan bescherming bond een rakhi om de pols van degene door wie zij beschermd wilde worden. De meest aangewezen persoon was een broer of neef, of als zij die niet had, een andere man. Deze werd dan als broer beschouwd. Dus een omgekeerde benadering ten opzichte van de voorgaande raksha bandhan wat betreft de beschermingsband. Een dergelijk beroep op bescherming werd zeer serieus genomen en daar werd zelfs op gevaar voor eigen leven gehoor aan gegeven.

Raksha-Bandhan maakt de man (echtgenoot) duidelijk, dat de vrouw er niet alleen voor staat, maar dat wanneer zij hulp nodig heeft, haar broer(s) haar te hulp kunnen schieten. Deze hoogtijdag kan ook vanuit een breder perspectief benaderd worden.

Tegenwoordig is het ook gebruikelijk in symbolische broer/zus relaties; dus tussen vrienden en kennissen. Raksha Bandhan is dus niet alleen een biologische, maar vooral een beschermende relatie.

Als een vrouw/meisje geen broer heeft kan ze de rakhi ook aan iemand anders aanbieden. Als een vrouw een beschermkoordje voor een vreemde bindt, dan beschouwt hij haar vanaf dat moment als een zus en ontstaat er een broer-zus relatie. Iedereen mag een rakhi worden gebonden. Het moet voorzien in de basisbehoefte van bescherming en benadrukt daarmee het belang van vrede en broederschap. Raksha bandhan is in principe een dag waarop we stilstaan bij de eenheid tussen de mensen.

De VHP streeft ernaar om de band met eenieder te versterken en bescherming te bieden aan alle mensen in de wereld. Dus niet alleen de bescherming en band tussen zus en broer.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) feliciteert de gemeenschap met Raksha Bandhan.

VHP

Guyanese en Amerikaanse autoriteiten rollen netwerk op van goudsmokkelaars tussen Suriname en Guyana


Goud verdwijnt via Guyanese luchthaven Chedi Jagan naar VS

Goud via Ogle luchthaven naar Suriname gesmokkeld

Naar Suriname via Ogle-vliegveld gesmokkeld goud zou verdwijnen naar Midden-Oosten


Er vindt een zeer lucratieve smokkel van goud plaats tussen Suriname en Guyana, waarbij eveneens getracht wordt het goud te smokkelen naar de VS. Dat berichtte woensdag 26 augustus 2015 de Guyanese newswebsite caribnewsdesk.com en vandaag, vrijdag 28 augustus 2015, de Guyana Times en Kaieteur News.

Guyanese en Amerikaanse autoriteiten hebben een netwerk opgerold dat zich bezighield met het witwassen van geld en de smokkel van goud, waarbij tot nu toe ter waarde van meer dan 200 miljoen Amerikaanse dollar (42 miljard Guyanese dollar) aan goud over een periode van vier maanden is weggesluisd. Een deel van het goud is via de internationale luchthaven Chedi Jagan van Guyana weggesluisd, andere hoeveelheden werden weggesluisd via de luchthaven Ogle.

Topfunctionarissen van de Guyanese regering deelden mee dat diverse Guyanese goudexporteurs enorme hoeveelheden goud uit Guyana hebben uitgevoerd en bij aankomst in de VS verklaarden dat het om zogeheten ‘scrap gold’ ging, dat echter niet na te trekken was. Het onvermogen om de gouduitvoer op de Cheddi Jagan International Airport te declareren, betekent ook dat de Guyana Revenue Authority (GRA) ofwel de Gyanese Belastingdienst niet in staat is geweest  de exportbelasting te heffen. De calculatie van 200 miljoen heeft betrekking op de gouduitvoer uit Guyana in de periode november 2014 tot maart 2015.

De functionarissen hebben bevestigd, dat de smokkel en verkoop van `schroot goud’ in de VS onderdeel was van een grootschalige operatie van witwaspraktijken. De Amerikaanse visa van verschillende goudzoekers en handelaren zijn inmiddels ingetrokken, naar een aantal van hen wordt een diepgaand onderzoek verricht.

Autoriteiten geven aan, dat terwijl een deel van het goud via Guyana’s internationale luchthaven Cheddi Jagan werd weggesluisd, andere hoeveelheden in Surinaamse vliegtuigen verdwenen op de andere Guyanese internationale luchthaven, Ogle. Afgezien van het feit, dat dit lucratief was vanwege lagere belastingen in Suriname, is gebleken, dat het goud verkocht werd aan het Midden-Oosten. De bronnen zeiden dat de beveiliging werd versoepeld, om zo de smokkelaars door beide luchthavens te laten passeren zonder controles en declaraties.

(Red. De Surinaamse Krant/De West/caribnewsdesk.com/Guyana Times/GRA) 

Politie Curaçao moet verhoren gaan opnemen

Minister Van der Steur van Justitie en Veiligheid reageert op CPT-rapport


Politieverhoren moeten opgenomen worden en dat is momenteel op Curaçao niet het geval, ondanks het feit dat dit vastgesteld in het gewijzigde Wetboek van Strafvordering. Hier zal echter verandering in komen. De registratie van politieverhoren zal een standaardpraktijk worden. Dat meldt minister van Justitie en Veiligheid Ard van der Steur namens het Koninkrijk, in een reactie op het rapport van het CPT, oftewel het Europese Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Dit bericht de Amigoe vrijdag 28 augustus 2015.
 
Het CPT is tevreden hiermee, maar verzocht verduidelijking hierover aan de ministers Van der Steur en Nelson Navarro van Justitie (PAIS). Zo wil het comité weten welke politieverhoren opgenomen zullen worden.

Verder beveelt het aan om ook alle nodige voorschriften te regelen voor het in te voeren systeem, zoals het gebruik van de opgenomen banden. Zo moet de opgenomen band in aanwezigheid van de verdachte verzegeld worden en dient een kopie hiervan gebruikt te worden bij nader onderzoek. Tevens moet er een kopie beschikbaar worden gesteld aan de verdachte, op verzoek van diens advocaat. Bovendien dient volgens het CPT de opnameverplichting weerspiegeld te worden in toepasselijke wetten en beleid.

In reactie hierop geeft minister Van der Steur aan, dat de politieverhoren van personen die verdacht worden van strafbare feiten als bedoeld in artikel 100 paragraaf 1 van het Wetboek van Strafvordering, (waar mogelijk) opgenomen zullen worden. Verdere instructies met betrekking tot de technische specificaties van de audioapparatuur en de registratie en opslag van de geregistreerde gegevens zullen gegeven worden op basis van een Landsbesluit houdende algemene maatregelen.

Lees vanaf pagina 34:Het doel van deze bepaling is voor een deel het voorkomen van ongeoorloofd gebruik van dwangmaatregelen, en voor een ander deel het creëren van de mogelijkheid voor controles. Door middel van een dergelijk Landsbesluit creëert de overheid de mogelijkheid voor het gebruik van deze digitale bronnen, maar geeft ook de instructies over hoe dit moet plaatsvinden, aldus de minister.

'Niet alle verdachten zullen zich de luxe van het inhuren van een advocaat kunnen veroorloven en de overheid kan dit ook niet altijd vergoeden. Om het cruciale belang om een advocaat fysieke aanwezig te hebben te verminderen, bepaalt dit artikel dat de gesprekken in alle gevallen opgenomen dienen te worden', licht de minister toe.

De opnameverplichting is beperkt tot interviews door opsporingsambtenaren van personen die verdacht worden van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis kan worden opgelegd. In andere gevallen (minder ernstige strafbare feiten of het horen van getuigen) kunnen de interviews met opsporingsambtenaren ook worden opgenomen, maar er is geen wettelijke verplichting om dat te doen. Ook moeten de ‘interview-kamers’ goed worden uitgerust voor de opnames.

Verder merken de ministers in hun reactie op dat, hoewel er geen lokale gevallen bekend zijn van eventuele gerechtelijke dwalingen te wijten aan een valse bekentenis, audiovisuele opname dit in de toekomst kan helpen voorkomen.

Wanneer het nieuwe systeem ingevoerd wordt, zal dat alle passende voorschriften moeten bieden. Dit geldt al in de weinige gevallen waarin interviews al zijn opgenomen. 'Meerdere banden worden gebruikt, en alle partijen, ook de advocaat van de gedetineerde, zijn van kopieën voorzien. Het is nog te vroeg om precies te stellen hoe het nieuwe systeem zal functioneren. De opnameverplichting is wel vastgelegd in het nieuwe Wetboek van Strafvordering', stelt Van der Steur.

In dit wetboek staat ook dat de algemene maatregelen in een Landsbesluit zullen worden opgenomen. Dit is een compleet nieuwe procedure die uitgevoerd moet worden en alle interviewruimtes moeten voldoende uitgerust zijn. 'We hebben dat stadium nog niet bereikt, en het is nog niet mogelijk om de precieze aard van de voorschriften inzake dit systeem te vermelden.'

Bankstatuut Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten (CBCS) moet gewijzigd worden

MFK-Statenlid Schotte: 'Fractie gaat nooit akkoord met uitbreiding regelgevende bevoegdheden CBCS als het toezicht nu al faalt'


Het bankstatuut van de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten (CBCS) moet eerst gewijzigd worden voor goedkeuring gegeven kan worden aan de ontwerplandsverordening voor wijzigingen in onder andere het toezicht op het bank- en kredietwezen uit 1994. Dat was de mening van de fractie van oppositiepartij MFK vanmorgen, vrijdag 28 augustus 2015, in de centrale commissievergadering over dit onderwerp, zo bericht de Amigoe.

Zowel partijleider Gerrit Schotte als Amerigo Thodé verwees daarbij opnieuw naar rapporten die zijn opgesteld over het niet goed functioneren van de CBCS. 'Onder de huidige omstandigheden zal onze fractie nooit akkoord gaan met uitbreiding van de regelgevende bevoegdheden van de CBCS, als het toezicht nu al faalt.' Schotte wees op het rapport van PwC, de fraude bij de Girobank en de malversaties bij First Curaçao International Bank van John Deuss.

Fractiegenoot Amerigo Thodé ging een stapje verder door het rapport uit 2011 aan te halen, dat onder leiding van Paul Rosenmöller werd opgesteld. Statenvoorzittter Mike Franco verzocht Thodé om zich aan het agendapunt te houden en geen passages te citeren uit een rapport dat niet op de agenda stond, anders zou hij de beraadslaging met Thodé stoppen. 'Maar de mensen buiten deze zaal hebben het recht om te weten waarom ik het niet eens ben met de uitbreiding van het toezicht. En als ik het niet in de Statenzaal kan zeggen, dan ga ik er zelf wel mee naar buiten', mokte, zo schrijft Amigoe, Thodé.

Alex Rosaria, fractieleider van coalitiepartij PAIS, wees op het feit dat de Landsverordening Toezicht op Geldtransactiekantoren al is aangenomen door de Staten en die maakt weer deel uit van de serie wetten waar de centrale commissie het vanmorgen over had. 'Het gaat hier om harmonisatiewetten, dus het afstemmen van financiële wetten op elkaar. Dit is geen vergadering om je boosheid te uiten over bepaalde mensen binnen de Centrale Bank.'

Dat betekende niet dat Rosaria geen kritiek had. Ook hij pleit voor wijziging van het statuut van de CBCS en vindt dat de bank veel transparanter dient te worden, met een grotere rol in adviezen aan de regering en met veel meer studies over bijvoorbeeld de human development index. Ook is er geen sprake van eenvormig procesrecht tussen Curaçao, Aruba en St. Maarten. De laatste twee hebben hiervoor al wetsontwerpen ingediend bij de Raad van Advies en zijn dus veel verder dan Curaçao, waar dat nog niet gedaan is. Bovendien wordt de Centrale Bank gedeeld met St. Maarten en daar wordt nog niet over de bovengenoemde harmonisatie gesproken. Rosaria wilde dus ook weten of er enig zicht is op verandering van de bankstatuten van de CBCS.

Verder haalde hij weer de woekerrentes aan die worden geheven bij de zogenoemde loansharks. Er is een maximaal rentepercentage van 27 procent opgenomen in de verordeningen, maar de woekeraars met hun 60 procent worden niet aangepakt. Bovendien is er een rechtelijk vonnis waarin een maximumpercentage van 18 procent renteheffing wordt gesteld. Rosario pleitte voor een centrale registratie, á la Bureau Krediet Registratie in Nederland, om mensen ook tegen zichzelf te beschermen.

Personeel Aqualectra aan de Dokweg te Willemstad, Curaçao, korte tijd in staking

Onvrede over wijze waarop directie omgaat met mede- werkers

Druppel was dreigend ontslag staflid  - Aqualectra: 'Niet vakbond bepaalt of wij wel of geen disciplinaire maatregel kunnen nemen tegen werknemer'
 

Het personeel van de fabriek van elektriciteitsbedrijf Aqualectra aan de Dokweg te Willemstad op Curaçao heeft vanochtend, vrijdag 28 augustus 2015, het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met de manier waarop de directie met personeelsleden omgaat. De druppel voor hen vanochtend was het dreigende ontslag van een staflid dat aan de Dokweg werkt, zo bericht de Amigoe.
 
De directie van Aqualectra had gedreigd met een Kort Geding om het personeel weer aan het werk te krijgen. Dat is inmiddels van de baan, omdat het personeel later weer aan het werk is gegaan in afwachting van een gesprek met de directie. 'Zij moeten zich nu aan hun woord houden om vanmiddag te komen praten', zei vakbondsman Errold Bishop van vakbond SEU. Volgens hem heeft het personeel geen vertrouwen en respect meer voor de directie door de manier waarop ze met het personeel omgaan. 'Nu moeten ze goed werkgeverschap tonen.'

Het conflict dat vanochtend tot de staking leidde, begon tien dagen geleden. Aqualectra hield een personeelslid met een staffunctie verantwoordelijk voor zaken die mis zijn gegaan. Vakbondsman Bishop geeft aan, dat Aqualectra de man verantwoordelijk houdt voor fouten die zijn gemaakt waardoor het bedrijf miljoenen heeft misgelopen.

Tijdens een gesprek vorige week tussen Aqualectra, het personeelslid en de vakbonden heeft Aqualectra aangegeven de man in kwestie tien dagen op non-actief te zullen stellen. In die tien dagen zou er onderzoek gedaan worden naar de gang van zaken. Het personeelslid stemde hiermee in, nadat hij en de vakbond die hem bijstond te horen hadden gekregen dat ze het rapport mochten inzien.
Gisterochtend meldden het personeelslid en de vakbondsman zich bij de directie van Aqualectra om te horen wat uit het onderzoek was gekomen. Tot verbazing van Bishop en het personeelslid kwam Aqualectra met een voorstel om de non actief-periode van het personeelslid te verlengen met nog tien dagen. Daar is het personeelslid niet mee akkoord gegaan. De vertegenwoordiger van Aqualectra haalde daarop een brief tevoorschijn waarin stond dat het personeelslid wordt ontslagen.
Bishop vermoedt dat dat altijd al de bedoeling was van Aqualectra.

In de ontslagbrief stond geen duidelijke reden waarom het bedrijf van de man af wilde. Ook over de uitkomst van het onderzoek kon geen duidelijkheid worden verschaft. Bishop denkt dat het onderzoek niet eens heeft plaatsgevonden, want op geen enkel moment werd het desbetreffende personeelslid gehoord. Bishop vraagt zich dan ook af of Aqualectra wel van plan was om een onderzoek te doen of gewoon van deze persoon af wilde.

Vanochtend had de man zich zoals gewoonlijk gemeld op zijn werk. Hij werd echter tegengehouden. Hierdoor besloot de rest van het personeel hem te steunen en het werk neer te leggen. Binnen korte tijd stond een groot gedeelte van het personeel buiten.

De gang van zaken rond het personeelslid is geen op zichzelf staand incident. Bishop wijst op een ander geval, waarbij een man vlak voor zijn pensionering naar huis werd gestuurd. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor olielekkages. Die man is uiteindelijk tot een akkoord gekomen met Aqualectra. Hij had besloten om gezien zijn leeftijd niet meer te vechten. Het gebeuren met deze man heeft ook een rol gespeeld bij de actie van de personeelsleden vandaag.

Bishop: 'Ze willen een gesprek met de directie van Aqualectra. Er is contact geweest met algemeen directeur Jonis. Die heeft aangegeven ‘s ochtends geen tijd te hebben door andere verplichtingen. Hij zegde toe pas vanmiddag tijd te hebben om met het personeel te praten.'

Het personeelslid waar het om draaide stond ook met de stakers te wachten op het gesprek met de directie van Aqualectra. 'De bal ligt nu bij de directie', aldus Errold Bischop.

Er zullen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen het desbetreffende personeelslid, omdat hij onze bedrijfsvoering in gevaar heeft gebracht, zo meldt Aqualectra-directeur Darick Jonis die vastbesloten is om de geëscaleerde situatie bij het nutsbedrijf anders aan te pakken dan wat de vakbond SEU voor ogen heeft.

'Niet de vakbond bepaalt of wij wel of geen disciplinaire maatregel kunnen nemen tegen een werknemer. De persoon in kwestie heeft bij herhaling een waarschuwing gekregen. Door zijn manier van handelen is niet alleen de bedrijfsvoering, maar ook de service aan de klant in gevaar gekomen. De fout is zo groot dat het Aqualectra in gevaar heeft gebracht', aldus Jonis. Wat de handelingen zijn geweest wil Jonis echter niet onthullen, omdat het om privacygevoelige gegevens gaat. Hij sluit niet uit dat de werknemer alsnog wordt ontslagen. Hij wijst erop dat in het verleden de persoon in kwestie vaker waarschuwingen heeft gekregen. Van de toezegging van een gesprek met de ontevreden werknemers en de vakbonden is Jonis niet op de hoogte. Hij wijst erop dat er maar een kleine groep het werk heeft neergelegd.

Baidjnath Panday wordt definitief de nieuwe procureur-generaal


Waarnemend procureur-generaal volgt Soebhaas Punwasi op


Waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday wordt binnenkort officieel benoemd als de hoogste vervolgingsambtenaar. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft vanmiddag, vrijdag 28 augustus 2015, bekendgemaakt, dat Baidjnath Panday de nieuwe procureur-generaal wordt.

Op het Openbaar Ministerie wordt vandaag afscheid genomen van oud procureur-generaal Soebhaas Punwasi. Hij was met verlof in aansluiting op zijn pensionering per 1 september, zo bericht Starnieuws.

President Desi Bouterse had Baidjnath Panday belast met de waarneming. Van Dijk-Silos zei kort na haar aantreden, dat zij Baidjnath Panday kundig en integer vindt om belast te worden met de vervolging. Zij heeft nu aangekondigd dat de benoeming door de president op korte termijn plaatsvindt.

Minister van LVV zoekt geld voor financiering diverse projecten

Algoe wil geld voor ananasfabriek, 150 plantenkassen, een groenteverwerkingsbedrijf en een cassavefabriek in Saramacca


Soeresh Algoe, minister van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) is op zoek naar geld voor de bouw van een ananasfabriek, 150 plantenkassen, een groenteverwerkingsbedrijf en een cassavefabriek in Saramacca. Deze projecten maken deel uit van het zogenoemde Commander Hugo Chavez Action Plan to Eradicate Hunger and Poverty . Het project is bedoeld om armoede en honger in de PetroCaribe-lidlanden te bestrijden, zo bericht Starnieuws vrijdag 28 augustus 2015.

In 2013 is het Commander Hugo Chavez Action Plan to Eradicate Hunger and Poverty in het leven geroepen. Elk land mag projecten indienen die voor hen het beste werkt. De minister heeft gisteren een onderhoud gehad met een delegatie uit Venezuela, die voor een deel bestond uit vertegenwoordigers van de PetroCaribe. Algoe heeft ze de plannen van Suriname voorgehouden.

De bewindsman zegt, dat met de lidlanden een ontwikkelingsfonds wordt ingesteld. Uit dat fonds is 0,6% beschikbaar voor activiteiten in de landbouw, veeteelt en visserij. 'Wij hebben een fonds van 200 miljoen Amerikaanse dollar. Daarvan is 12 miljoen beschikbaar voor LVV. Dat is bij lange na niet genoeg. De groentefabriek alleen gaat ruim 8 miljoen kosten en de cassavefabriek 3,2 miljoen.'

Algoe zegt verder, dat er ook niet genoeg geld beschikbaar is bij het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) dat vorig jaar is opgericht. Daar zit maar Srd 7 miljoen in.

Het zit de minister dwars, dat er zo weinig geld beschikbaar is bij het AKF. Algoe heeft daarom voorgesteld om 5 miljoen Amerikaanse dollar uit de ‘0,6 % regeling’ te storten voor AKF en om Srd 25 miljoen voor dit fonds op de begroting van 2016 te zetten. 'Om dingen goed te laten lopen in deze sector heb je minimaal 50 miljoen Amerikaanse dollar nodig. Dat zou de agrariërs ten goede komen. Het geld uit dat fonds is haast op en agrariërs hebben moeite met terugbetalen van de leningen.'

Met de Venezolanen wordt nagegaan welke van de vier voorgestelde projecten wordt aangehouden en hoe ze te financieren. 'Er zal goed gekozen worden welke plannen worden opgenomen zodat wij een goede presentatie kunnen verzorgen op Jamaica. Gelet op de dalende olieprijzen die iedereen treft, weten we hoe we ervoor staan. Nee hebben we, de ja moeten we zoeken.'

Op 5 en 6 september zal op Jamaica tijdens een top over de financiering van de ingediende projecten van de lidlanden worden gesproken.

Jogi (VHP) wil ook vervolging EBS-directeur Eyndhoven, oud-president commissaris Rusland en oud-directeur Vaseur

Volgens VHP-Assem- bleelid hebben Eyndhoven, Rusland en Vaseur meer op kerfstok dan wordt gezegd


Mahinder Jogi, waarnemend fractieleider van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in De Nationale Assemblee (DNA), wil dat waarnemend procureur generaal Roy Baijnath Panday ook een strafrechtelijk onderzoek start tegen EBS technisch directeur Marcel Eyndhoven, oud-EBS-president commissaris Andy Rusland en oud EBS-directeur Kenneth Vaseur. De politicus vermoedt dat deze functionarissen veel meer op hun kerfstok hebben, dan wordt gezegd.

Jogi zegt vandaag, 28 agustus 2015, in het Dagblad Suriname, dat het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) duidelijk ook de betrokkenheid van de drie heren aantoont. Hierover heeft hij ook gewag gemaakt in het parlement.

'Het lijkt echter alsof ik niets heb gezegd', stelt de parlementariër. Wat de zaak volgens hem nog erger maakt is, dat Rusland tot tweemaal toe een ministers functie heeft bekleed en in het dagelijks leven doet alsof er niets aan de hand is. De president moet volgens Jogi optreden tegen een bewindsman van zijn eigen kabinet. Dan pas zal er echt sprake zijn daadkracht tonen.

Ten aanzien van Eyndhoven heeft Jogi nog steeds zijn twijfels. 'Waarom is alleen Duiker ontheven, terwijl Eyndhoven zijn naam ook meerdere malen is genoemd. Het moet niet zo zijn dat een persoon opgeofferd wordt om de misschien zelfs grotere daders vrij te spreken', aldus Jogi.

De tijdelijke ontheffing van Duiker als algemeen directeur is volgens Jogi een goed begin. Hij hoopt dat de minister ook andere staatsbedrijven doorlicht en harde maatregelen treft. Ten aanzien van de zaak van Duiker wil Jogi de pg alle ruimte geven om zijn onderzoek te verrichten. Jogi geeft aan dat hij de kwestie binnen de NV EBS reeds vanaf 2010 aan de orde heeft gesteld, maar het steeds dezelfde president is geweest die geweigerd heeft dit bedrijf door te lichten.

Volgens de volksvertegenwoordiger worden deze mensen gekoppeld aan Duiker, omdat zij vanaf het begin mee hebben gedaan aan de zogenoemde scheefinkopen, zonder dat een van hun heeft ingegrepen. Hierdoor is het bedrijf voor miljoenen euro’s benadeeld. Vaseur heeft door zijn slecht beleid een gouden handdruk van enkele miljoenen Srd’s gekregen.

Ruslands betrokkenheid wordt gekoppeld aan het feit, dat hij eerder ook president commissaris is geweest van het staatsbedrijf, waar ook heel wat onregelmatigheden zich hebben voorgedaan. In zijn hoedanigheid van president commissaris heeft Rusland volgens de parlementariër nooit opgetreden. In het CLAD-rapport wordt vermeld, dat de president commissaris de directie nooit ter verantwoording heeft geroepen bij de scheefinkopen.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft het parlement na aandringen van Jogi beloofd het CLAD-rapport ter beschikking te stellen. Jogi zegt uit te kijken naar wat er nog meer in staat. Feit is volgens hem wel, dat niemand zonder vervolging kan worden gelaten.

In Saramacca wordt ziekenhuis gebouwd, maar ministerie van Volksgezondheid weet van niets....

'Een ziekenhuis opzetten, is meer dan het opzetten van een gebouw'Waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Maureen van Dijk, laat vandaag, 28 augustus 2015, via het Dagblad Suriname weten formeel niet op de hoogte te zijn van de bouw van een ziekenhuis in Saramacca. Districtscommissaris Lakshminarain Doebay van Saramacca heeft onlangs bekendgemaakt, dat een ziekenhuis gebouwd zal worden te Groningen. Hij heeft ook aangegeven, dat het de bedoeling is dat na de bouw het zal worden overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid. 

‘Als je me iets cadeau wil doen, geef me iets dat ik kan gebruiken. Een ziekenhuis opzetten, is meer dan het opzetten van een gebouw. Er komt namelijk veel meer bij kijken', aldus Van Dijk.

In de voorbereiding is het belangrijk om bijvoorbeeld te weten wat de behoefte is. Is er een behoefte in Saramacca aan een ziekenhuis en hoe kan op de beste manier aan die behoefte voldaan worden? Volgens Van Dijk zijn er richtlijnen waaraan een ziekenhuis moet voldoen. Officieel is het dus niet bekend of het ministerie is benaderd erop toe te zien of inderdaad deze richtlijnen gehandhaafd zullen worden.

De verantwoordelijkheid van de bouw van het ziekenhuis in Wanica ligt bij het ministerie van Openbare Werken (OW). Het ministerie van Volksgezondheid is in dit kader gevraagd om ten aanzien van de opzet ervan, input te geven. Van Dijk geeft aan dat burgerinitiatief nodig is, maar er moet geen misbruik van gemaakt worden en de mensen moeten dus niet verkeerd geïnformeerd worden.

‘Vandaar dat de behoefte heel belangrijk is in deze. Ter zake moet er dus deskundige hulp ingeroepen worden om deze behoefte dus goed te kunnen beschrijven. Er moet eerst behoefte zijn, daarna moet er een onderzoek gedaan worden naar de ligging van je ziekenhuis. Daarna moet men het gaan begroten. Wat gaat het kosten, want aan de hand van de behoefte ga je bepalen hoeveel ligbedden er moeten komen. Moet je chirurgie hebben? Dat zijn allemaal erg belangrijke vragen. Daarna wordt weer gekeken naar de kosten. En om het in stand te houden, daarvoor is er ook geld nodig. Er komt dus heel veel bij kijken’, besluit Van Dijk.

Ten aanzien van het Ziekenhuis in Wanica heeft het ministerie van Volksgezondheid geen bericht gehad van OW of van de regering wanneer de bouwwerkzaamheden weer worden opgepakt. Wat volgens Van Dijk wel bekend is, is dat de inrichting van het ziekenhuis al bekend is. ‘Men is namelijk al akkoord gegaan over hoe het ziekenhuis eruit zal zien. Vanwege de investeringen die zijn gepleegd, weet men zeker dat het doorgaat. Maar wanneer dit precies voortgang vindt, is nog niet duidelijk’, aldus de waarnemend directeur van Volksgezondheid.

Verbazing bij uit functie gezette hoofd Luchtvaartdienst Robby Venlo

'De minister heeft mij niet eens gesproken over de reden van mijn ontheffing'


Robby Venlo, het ontheven hoofd van de Luchtvaartdienst, zegt vandaag, vrijdag 28 augustus 2015, in het Dagblad Suriname, verbaasd te zijn over de manier waarop minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) hem heeft geïnformeerd over zijn ontheffing. 'Ik heb middels een brief moeten vernemen dat ik plaats moest maken. De minister heeft mij niet eens gesproken over de reden van mijn ontheffing', stelt Venlo. 

Het ex-Luchtvaartdienst hoofd wacht de instructies van de bewindsman af of hij ergens anders wordt ingezet. Bij de Luchtvaartdienst wordt hij opgevolgd door Faizel Baarn. Tot voor kort was Baarn hoofd Legal Affairs bij de Luchtvaartdienst.

Vooralsnog zegt Venlo besloten te hebben niets meer in de media hierover te zeggen. Vanuit het ministerie van TCT wordt gesteld, dat het besluit van de bewindsman niet verkeerd opgevat dient te worden. De bedoeling is het beleid van de regering uit te voeren waarbij belangrijke mensen op belangrijke plaatsen worden geplaatst.

Venlo komt uit de gelederen van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij (ABOP). De  partij van Ronnie Brunswijk is bij de formatie van de regering Bouterse-Adhin buiten spel gehouden. Hij nam het roer over toen Stanley Betterson in 2013 benoemd werd tot minister van Regionale Ontwikkeling (RO). In de afgelopen periode is Venlo verwikkeld geweest in een persoonlijke ruzie tussen hem en Hi-Jet directeur Jerrel van Embricqs. Venlo had Hi-Jet de toestemming geweigerd om een spoedvlucht uit te voeren.

Voorzitter Padieboeren Associatie: 'We zijn voor de gek gehouden door de regering'

Rijstboeren krijgen aanzienlijk lagere prijs voor export witte rijst dan paddie via PetroCaribe-deal

Boeren overwegen juridische stappen en exporteurs onderhandelen met Haïti


'We zijn voor de gek gehouden door de regering. De hele sector heeft ze beetgenomen', is een eerste reactie van Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), op de nieuwe ontwikkeling in de rijstsector. Nu de export van padie naar Venezuela via de PetroCaribe-overeenkomst is stopgezet, zullen exporteurs voor de normale wereldmarktprijs witte rijst moeten uitvoeren naar Venezuela. En die is aanzienlijk lager dan de prijs die ze via de PetroCaribe-overeenkomst zouden krijgen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 28 augustus 2015.

Nu is er een voorraad van ruim 50.000 ton padie, terwijl de oogst van dit seizoen nog niet is binnengehaald. De boeren zullen dit niet accepteren en zullen mogelijk juridische stappen ondernemen. Hierover zal het SPBA-bestuur zich vandaag beraden.

'Als de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken ons niets had beloofd, zouden de exporteurs zelf markten gezocht hebben. Nu zitten we met een overschot.' Oemraw onthult dat de exporteurs nu aan het onderhandelen zijn met Haiti. Hij heeft hierover gisteren voor het laatst met hen gecommuniceerd en als alles volgens plan verloopt zal volgende week de eerste partij padie verscheept worden.

Landbouwminister Algoe zegt dat het besluit voor export van witte rijst naar Venezuela ongeveer vier weken geleden is genomen. Hij heeft gisteren samen met leden van zijn staf en vertegenwoordigers van onder andere Venezuela, de Voedsel en Landbouw Organisatie en de Centrale Bank de projecten die binnen de PetroCaribe overeenkomst vallen besproken.

De Surinaamse overheid heeft volgens de minister geen bemoeienis met de overeenkomsten die de exporteurs zullen sluiten met de afnemer. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een lijst met namen van verwerkers opgestuurd naar Venezuela, maar zij zijn hiervan niet op de hoogte gesteld. 'Als ze met alle verwerkers gaan werken moeten ze zelf bepalen. LVV blijft gewoon er buiten. We hebben een faciliterende rol gespeeld om naar markten uit te kijken. Het beste is: praat met iedereen.'

Actrice Paulette Smit ontvangt plakkaat van erkenning van Cultuurminister Irene Dick

Smit krijgt prijs voor haar bijdragen aan kunst en cultuur op Curaçao en in Nederland

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

De oorspronkelijk van Curaçao afkomstige ‘Saida’-actrice Paulette Smit heeft een plakkaat van erkenning ontvangen van Cultuurminister Irene Dick (PS). Zij kreeg de erkenning namens de regering van Curaçao en Kas di Kultura. Smit ontving de prijs voor haar bijdragen aan kunst en cultuur op Curaçao en in Nederland. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 28 augustus 2015.

De award werd aangevraagd door de 10-jarige Stichting Julius Leeft!, van John Leerdam en stichting Seis den Un, die nu gedragen wordt door Rina Penso, Diana Lebacs, Greta Trapenberg, Mila Palm, Laura Quast en Jenny Fraai. Stichting Julius Leeft! heeft hiermee de tweeweekse Caribische tournee naar Curaçao en Bonaire afgerond. Smit voerde daarin de zelfgeschreven monoloog ‘Saida - de liefde overleeft’ op onder regie van John Leerdam.

Meer dan 750 scholieren en 1.000 bezoekers in Teatro Luna Blou, buurthuizen op Curaçao en in het Jeugdhuis Jong Bonaire te Kralendijk hebben de voorstelling bijgewoond. Ook de jongerenvoorstelling ‘Ata’ki mi boka’, geïnspireerd op ‘Saida - de liefde overleeft’, in een choreografie van danseres en theatermaker Junadry Leocaria, is door een kleine 200 jongeren en ouders in La Tentashon gezien. De Caribische tournee werd afgesloten in La Belle Alliance in het Avila Hotel met een benefietvoorstelling waarbij Stichting Julius Leeft! en het Avila Hotel een geldbedrag van 2.000 gulden doneerden aan de naschoolse opvang ‘Tarea Total’, die onderdeel vormt van de activiteiten van Fundashon Amigunan di Cristo te Fuik.

Stichting Julius Leeft! speelde de afgelopen tien jaar al eerder op de Curaçao en Aruba met de voorstellingen ‘Changá!’ (2007), ‘Claus!’ (2011), ‘Hoe duur was de suiker’ (2013) en ‘Geniale Anarchie’ (2013).

Op dit moment vinden er voorbesprekingen plaats om de eerstvolgende voorstelling ‘Juliana’ van Stichting Julius Leeft!, die op 19 en 20 december 2015 in première gaat in de Stadsschouwburg te Amsterdam, naar de drie ABC-eilanden te kunnen halen.

Smit was van 2003 tot 2013 artistiek leider van het toneelschrijver- en theatermakerfestival Hollandse Nieuwe bij het Cosmic Theater en later het MC Theater in Amsterdam. Sinds 2006 is ze artistiek coördinator, actrice, tekstschrijver en lid van de directie van Stichting Julius Leeft! In 2001 ontving ze de Nederlandse Cosmic Award voor artistieke moed en cultureel belang voor de multiculturele samenleving en in 2006 ontving ze voor haar verdiensten binnen de culturele sector een Nederlandse Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2013 was ze jurylid Kunst en Cultuur voor het Droomboek voor de Koning.

Plan regering Curaçao voor overheidsgebouw op Amstelterrein in ijskast gezet

Regering overweegt op terrein centraal gebouw voor overheidsdiensten te bouwen


Minister Van der Horst ontvangt duidelijke signalen dat locatie ongewenst is - Plaza Hotel mogelijk alternatief


Het plan van de regering van Curaçao om het Amstelterrein, dat eerst bedoeld was voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, te benutten voor een centraal gebouw voor overheidsdiensten is ‘on hold’ gezet. Dat is de uitkomst van de openbare Statenvergadering waarin PAIS-minister Etienne van der Horst van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening en minister José Jardim van Financiën gisteren vragen van de parlementariërs hebben beantwoord, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 28 augustus 2015.

Voordat Van der Horst vragen uit de tweede ronde beantwoordde, stelde de minister dat hij uit de vergadering duidelijke signalen had ontvangen dat de locatie bij het Amstelterrein ongewenst is. 'Ik durf zelfs te stellen dat het onacceptabel is', aldus de bewindsman, die verwees naar de visie van de parlementariërs.

'Wij hebben besloten om naar de ministerraad te gaan en de raad en het kabinet deelgenoot te maken van de opgevangen signalen. Wij gaan alles wat naar voren is gebracht analyseren en kijken wat dat betekent voor de keuze voor het Amstelterrein.'

Hierna komen de twee bewindslieden naar de Staten om het parlement over de resultaten van de her-evaluatieronde te informeren.  Van der Horst verklaarde na afloop van de vergadering tegenover het dagblad, dat hij nu samen met Jardim moet nagaan wat de financiële gevolgen zijn van het ‘on hold’ zetten van het Amstelterrein. 'Nu moeten wij nagaan wat voor gevolgen het heeft voor de meerjarenbegroting. Met de bouw van een centraal overheidsgebouw was een besparing van 50 miljoen gulden voorzien.'

Tijdens de vergadering opperde Statenlid Amerigó Thodé van oppositiepartij MFK om het centrale overheidsgebouw in het noodlijdende Plaza Hotel onder te brengen. Het hotel kan zo de schulden met de overheid vereffenen, het is centraal gelegen en bevat veel meer etages dan de vier of vijf bouwlagen die het gebouw op het Amstelterrein zou krijgen. Thodé sprak in dit kader van een win-winsituatie. Van der Horst stelde dat het Plaza Hotel een mogelijke optie is en signaleerde tegelijkertijd dat er bouwtechnische problemen aan het hotel kleven. 'Er moet nu een haalbare optie komen waarmee wij als land vooruit gaan.'

CHATA, Curaçao Hospitality and Tourism Association, presenteert jaarrapport

'CHATA is marketing- machine en trouble- shooter voor leden'


De Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) heeft gisteren in het bijzijn van verschillende leden haar jaarrapport gepresenteerd, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 28 augustus 2015.

Volgens de organisatie heeft zij het afgelopen jaar vooruitgang geboekt door een ‘agressieve strategie’ te implementeren en door al haar strategische en financiële doelen na te streven.

'CHATA is haar belofte nagekomen en is een marketingmachine en een troubleshooter voor haar leden', aldus voorzitter en ceo van CHATA, Liza Dindial. Zij overhandigde gisteren het meest recente jaarrapport aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, Will Vogels.

(Bron foto: CHATA/Facebook)

Braziliaanse GOL vliegt nu tegen scherpe ticketprijs van Belém naar Paramaribo

Geduchte concurrentie voor SLM op route Paramaribo-BelémDe Braziliaanse luchtvaartmaatschappij GOL heeft afgelopen dinsdag haar eerste tweewekelijkse vlucht van Belém naar Paramaribo uitgevoerd met een Boeing 737-700. Opmerkelijk is de scherpe prijs van een ticket voor een enkele vlucht, 103 Amerikaanse dollar, zo bericht vandaag, vrijdag 28 augustus 2015, de nieuwswebsite caribbeannewsnow.com.

Met de scherpe prijs gaat GOL de concurrentie aan met de SLM die, zo schrijft caribbeannewsnow.com, tientallen jaren een monopoliepositie op de route had.

Een ticket voor een enkele vlucht bij de SLM van Paramaribo naar Belém kost 163 Amerikaanse dollar. Uit de website van GOL blijkt dat de ticketprijs van 103 Amerikaanse dollar van Paramaribo naar Belém niet iets eenmaligs is, maar de standaardprijs is gedurende het jaar. Verder past GOL geen hoog- en laagseizoen toe. De prijs is tijdens de Kerstdagen hetzelfde.


De verwachting is dat door de aantrekkelijke GOL-ticketprijs meer Surinamers naar Brazilië zullen reizen.

GOL beschikt over een vloot van 130 vliegtuigen en heeft 140 Boeing 737 in bestelling. In het Caribisch gebied vliegt GOL op Aruba, Barbados, Curaçao, de Dominicaanse Republiek en Trinidad & Tobago.

(Red. De Surinaamse Krant/caribbeannewsnow.com)

Minister Hoefdraad bereikt overeenstemming met aannemers over betalingsregeling achterstanden

Achterstanden tot 2 miljoen worden binnen één a twee weken voldaan


Van resterende achterstanden en grote uitstaande bedragen wordt in september 40% betaald


Minister Hoefdraad van Financiën is vastberaden alle betaalachterstanden van de afgelopen periode spoedig af te betalen. De minister bereikte gisteren overeenstemming met de Algemene Aannemers Vereniging (AAV) inzake de betaling van achterstanden. Sinds zijn aantreden is er continu overleg geweest met de Algemene Aannemers Vereniging. Het gesprek van gisteren heeft geresulteerd in een overeenstemming naar tevredenheid van beide partijen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, 28 augustus 2015.

De afbetalingsafspraak is als volgt:
Achterstanden tot 2 miljoen worden binnen één a twee weken na vandaag uitbetaald. In september wordt van de rest en de grote uitstaande bedragen 40% betaald. En het restant 60% vervolgens in oktober, november en december, respectievelijk in kavels van 20%.

Verandering van deze afspraak op basis van veranderende economisch omstandigheden zullen in goed wederzijds overleg plaatsvinden. Op de banken doen het ministerie van Financiën en het bestuur van de AAV een beroep om de boeterente voor de aannemers vanwege betaalachterstanden van de overheid kwijt te schelden.

Het ministerie van Financiën werkt er ook naar toe om bedrijven die vanwege betaalachterstanden van de overheid hun leningen bij banken niet kunnen aflossen en daardoor veiling van bezittingen en of vanwege roodstanden bij de banken boeterente riskeren, prioriteit te geven in het afbetalingsplan. Het ministerie is ook begonnen in een rap tempo achterstanden tot en met Srd 5.000 weg te werken. Kort daarna volgt dan een andere groep.

Minister Hoefdraad roept personen en bedrijven op geduld te betrachten, omdat het ministerie druk doende bezig is alle achterstanden weg te werken, en om geen steekpenning te geven aan ambtenaren om de afbetaling van hun reçu’s te bespoedigen. De strijd tegen corruptie moet een gezamenlijke zijn.

Tegelijkertijd geeft de minister mee, dat in de toekomst vanuit de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst) strenge controle zal plaatsvinden op de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Op instructies van de CLAD zullen toezichthouders van de ministeries regelmatig moeten controleren of werken zijn uitgevoerd en zullen een eindrapport moeten opmaken over het geleverde resultaat. Hierdoor is er een betere garantie dat overheidsmiddelen doelmatig worden besteed. Van begin af aan zullen met eenduidige regels en normen de werken worden uitgezet. Vanaf het aanbestedingsproces, de uitvoering, tot aan de betaling zal alles op een transparante en kosten-efficiënte manier moeten toegaan. Hiermee wil de minister gezondheid in de overheidsfinanciën doen terugbrengen.

Minister Rusland bezoekt deze dagen 'zijn' parasatale bedrijven

Rusland bezoekt vandaag SLM en Lucht- haven- beheer


 
Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) brengt deze dagen bezoeken aan diverse parastatale bedrijven die onder beheer van zijn departement vallen. Hij vraagt alle bedrijven om zich effectief en efficiënt in te zetten om de doelen die gesteld zijn, te bereiken. Hij heeft Telesur, de Maritieme Autoriteit Suriname en NV Havenbeheer bezocht. De bewindsman heeft presentaties en rondleidingen gekregen om een beter inzicht in die bedrijven te krijgen. Hij bezoekt vandaag, vrijdag 28 augustus 2015, de SLM en Luchthavenbeheer.


De minister laat vandaag via Starnieuws weten, dat hij alles in het werk stelt om de belangrijke bijdrage die de bedrijven leveren aan Suriname te vergroten. Hij verdiept zich in de processen die zich afspelen binnen de bedrijven. Hij heeft de leiding en het personeel gevraagd om de productiviteit te verhogen, om de economie van het land te versterken.

Ondersteuning en regelgeving zijn volgens Rusland belangrijk. Van hem hebben de parastatale bedrijven alle steun om het werk zo goed mogelijk te doen.

VN adviseert Nederland: Bouw negatief stereotype Zwarte Piet af


Nederland moet actief einde maken aan negatieve stereotyperingen Zwarte Piet


De Nederlandse overheid moet actief bijdragen aan de uitbanning van negatieve stereotyperingen die aan de persoon Zwarte Piet vastzitten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kenmerken die mensen kunnen doen denken aan het slavernijverleden. Dat adviseert het VN-comité dat optreedt tegen rassendiscriminatie vandaag, vrijdag 28 augustus 2015.

Als optie noemt de VN om verschillende pieten te gebruiken. In haar rapport staat: 'In aanmerking genomen dat zelfs een diepgewortelde culturele traditie geen praktijken en stereotypen van discriminatie rechtvaardigt, beveelt de commissie aan dat de overheid zich actief bemoeit met het beëindigen van die kenmerken van het karakter van Zwarte Piet waaruit negatieve stereotypen spreken en die door veel mensen van Afrikaanse afkomst worden ervaren als een overblijfsel van slavernij.'

De VN-commissie beveelt aan 'dat de overheid op zoek gaat naar een redelijk evenwicht, zoals een ander uiterlijk van Zwarte Piet, en het respect verzekert voor de menselijke waardigheid en de mensenrechten van alle inwoners. De commissie beveelt ook aan dat de overheid non-discriminatie nastreeft bij het gebruikmaken van de vrijheid van meningsuiting en vereniging, en dat aanvallen op tegenstanders daadwerkelijk worden onderzocht en indien nodig strafrechtelijk vervolgd'.
Een Nederlandse delegatie was vorige week twee dagen bij het VN-comité (CERD, Committee on the Elimination of Racial Discrimination) in Genève. Dat comité bestaat uit mensenrechtenexperts en beoordeelt om de vier jaar of landen zich houden aan de VN-verdragen die zij hebben ondertekend.

Het ging in Zwitserland onder meer over arbeidsmarktdiscriminatie en de rol van lokale overheden bij de aanpak van discriminatie. En dus ook over Zwarte Piet, zo bericht onder andere de Telegraaf.

Minister Peneux zegt bijzonder afgestuurde student AdeKUS stafpositie binnen ministerie toe

Ashwin Chitanie, student met een beperking, neemt bul in ontvangst uit handen bewindsman

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Student Ashwin Chitanie werd onlangs in de bloemetjes gezet, omdat hij de eerste afgestudeerde is aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), met een motorische beperking. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Robert Peneux, die de buluitreiking aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen heeft bijgewoond, richtte een special woord tot Chitanie, zo is vandaag, vrijdag 28 augustus 2015, te lezen in het Dagblad Suriname.

Naast de complimenten van Peneux, kreeg Chitani ook een staande ovatie toen hij zijn bul uit handen van de minister in ontvangst nam. Peneux nodigde Chitanie uit voor een gesprek. De minister is van oordeel, dat Chitanie vanwege zijn studierichting een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het zorggebied van het ministerie. Hij verzekerde Chitani van een stafpositie binnen zijn ministerie. Chitanie heeft de uitnodiging van de minister aanvaard en zal woensdag aanstaande met de minister, voor een gesprek, rond de tafel zitten.

De minister blikte terug op de tijd dat hij Chitanie leerde kennen. Hij kan zich herinneren, dat Chitanie hem, als directeur van de Middelbare Handels Avondschool, aangaf dat hij de wil had om te studeren, maar de trap niet op kon. De minister zei, dat hij Chitanie in een situatie heeft leren kennen waarin niemand rekening hield met een beperking. Uiteindelijk was Chitanie de best geslaagde in zijn periode op de Middelbare Handels Avondschool.

Peneux heeft Chitanie ter plekke gezegd, dat hij graag wil hebben dat hij in dienst treedt van MinOWC.

'Je hebt een onderzoek gedaan naar hoe wij moeten omgaan met kinderen in het speciaal onderwijs. Als je minister bent, ben je minister voor iedereen. Je discrimineert niet. Je bent dus ook minister voor mensen met beperkingen. Ik wil voor de groep, speciaal onderwijs, mensen met beperkingen, bijzonder veel werk verzetten. Kinderen met een beperking verdienen een kans. Het is soms misdadig te noemen, wanneer we kinderen met een beperking niet op een correcte wijze behandelen. Het is ook erg in ons onderwijs wanneer wij als leerkracht een waardeoordeel vellen over een kind. Wanneer een kind in de jonge jaren lastig gedrag vertoont, moeten wij ophouden met het oordelen dat het kind naar het speciaal onderwijs moet. We moeten eerst onderzoek doen waarom dat kind zo is. Wij moeten er van af een waardeoordeel te vellen over kinderen en onszelf te plaatsen in de schoenen van de psycholoog en psychiater, door het kind te zeggen waar het moet gaan. Wij moeten als opvoeder gezag uitstralen, maar macht mag nooit de overhand nemen, anders is er sprake van chaos.'

De Nationale Assemblee is met reces

Eerste openbare vergadering na reces op 25 september met beëdiging vier nieuwe leden

 
De Nationale Assemblee gaat met reces en houdt haar eerstvolgende openbare vergadering 25 september. Dan zullen vier nieuwe leden toegelaten worden . Dit deelde Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gisteravond mee, nadat de ontwerpwet Elektronische uitgifte Staats- en Advertentieblad met algemene 40 stemmen werd aangenomen. Deze publicaties worden toegankelijk voor een groter publiek en zijn kostenbesparend, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 28 augustus 2015.

Simons had Keshopersad Gangaram Panday (NDP) maandag al willen toelaten, maar niet alle stukken bleken op de juiste wijze te zijn ingediend bij De Nationale Assemblee. Gangaram Panday schuift op, nadat vicepresident Ashwin Adhin bedankt had als Assembleelid. Ook Ricky Kromodihardjo heeft het lidmaatschap opgezegd. Hij was eerder benoemd als directeur van Staatsziekenfonds. In zijn plaats komt Ruchsana Ilahibaks binnen.

Sergio Akiemboto, die in Brokopondo met voorkeursstemmen was gekozen, heeft besloten om directeur van Grassalco te blijven. NDP-voorzitter president Desi Bouterse heeft aan zijn partijgenoten voorgehoudenm dat zij een keuze moeten maken. In de plaats van Akiemboto zal Wendell Asadang binnenkomen.

Minister Soeresh Algoe die in Wanica is gekozen, heeft intussen ook bedankt. Zijn plaats wordt ingenomen door Hans Sandjon.

President Hof: 'Tijd dat procedures binnen rechtspleging uit vlaag geheimzinnigheid en onbekendheid gehaald worden'

Hof van Justitie beëdigd mr. Ferdinand Lynden tot kandidaat-notaris

(Bron foto: Dagblad Suriname)

President Hof Rasoelbaks wil meer openbaarheid en transparantie


Tijdens een buitengewone openbare terechtzitting van het Hof van Justitie is gisteren mr. Ferdinand Lynden beëdigd tot kandidaat-notaris. De beëdiging geeft Lynden nu de bevoegdheid om als kandidaat-notaris in de functie van beroepsnotaris te kunnen waarnemen. Met de benoeming van Lynden als kandidaat binnen het notarieel beroep is het aantal notarissen nu verder opgelopen. Nu zijn er meer dan 20 kandidaat-notarissen, die op een beëdiging tot beroepsnotaris wachten, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 28 augustus 2015.

In artikel 3 van de Wet Notarisambt is bepaald, dat de hoogte van het aantal notarissen ten hoogste 20 bedraagt en bij Staatsbesluit wordt vastgesteld. Dit houdt in dat benoembare kandidaat-notarissen niet tot notaris benoemd kunnen worden, zolang er geen plek vrij komt voor benoeming. Een kandidaat-notaris kan zo echter ook nooit benoemd worden tot notaris.

De pensioengerechtigde leeftijd van een notaris is vastgesteld op 65 jaar. Volgens Hof-president Iwan Rasoelbaks kan hier slechts verlenging worden verleend als het geval wel dringend is. Suriname heeft op dit moment het maximum aantal van 20 beroepsnotarissen bereikt. De laatste persoon die toegelaten werd, was Shyamal Bishoen in mei 2015. Toen was het maximum aantal al bereikt. De laatste kandidaat-notaris die toegelaten werd als beroepsnotaris was mr. Kitty Olff. Zij had 4 jaar moeten wachten op de beëdiging. Ook Olff maakte zich zorgen om de wetgeving met betrekking tot dit beroep.

'De tijd is aangebroken dat de procedures binnen de rechtspleging uit de vlaag van geheimzinnigheid en onbekendheid gehaald worden. De Surinaamse natie is al lang toe aan deze transparantie en openbaarheid', sprak Rasoelbaks, zo is te lezen in de Ware Tijd.

Hij zei verder, dat het publiek ook op andere manieren dan bij de balie van het gerecht of het notariaat allerhande informatie moet kunnen krijgen. Hij sprak met name over de 'geheimzinnigheid' bij notariaten. Rasoelbaks riep Ferdinand op een deel van zijn tijd en energie hierin te stoppen, maar vindt dit voornamelijk een taak van de Vereniging van Notarissen.

Heel veel oponthoud en stagnatie kunnen volgens hem voorkomen worden indien de gemeenschap via brochures of een website spontaan geïnformeerd wordt over de procedures en benodigdheden. De Hof-president begrijpt dat transparantie de beroepsgroepen kwetsbaarder maakt voor - ongefundeerde - kritiek. Maar, hij vindt dat het niet opweegt tegen de besparing van tijd en moeite.

Hij vindt ook dat transparantie ervoor zal zorgen dat er meer begrip ontstaat voor de beroepsgroepen en ruis voorkomt. Behalve een notaris heeft het Hof van Justitie donderdag ook twee advocaten tot de balie toegelaten: Priyardarshini Sewdien en Seema Doelam.  

'Laat u zich leiden door de eed die u heeft afgelegd', zei hij. De president riep de advocaten op geen zaak aan te nemen wanneer zij er niet van overtuigd zijn dat die rechtvaardig is. 'Als u dat toch doet, zijn de consequenties voor u en u alleen.'

Pokie (ABOP) vraagt minister Dodson onmiddellijk goudpontons op stuwmeer te verwijderen

Deze zaak sleept zich volgens Pokie te lang voort zonder enige vorm van actie


Het ABOP-Assembleelid Diana Pokie vraagt minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen om de scalians ofwel goudpontons op het stuwmeer onmiddellijk te laten verwijderen. Deze varende goudfabrieken brengen heel veel schade toe aan het milieu. Er wordt al zolang over gesproken vindt Pokie, zonder dat er enige vorm van actie wordt ondernomen. In 2010 was er geen enkele scalian op het stuwmeer. Nu zijn het er inmiddels 12, zo sprak zij gisteravond, donderdag 27 augustus 2015, in De Nationale Assemblee bij de rondvraag.

Pokie meent, dat deze kwestie nu zal escaleren als er niet meteen ingegrepen wordt. Met haar optreden lijkt ze in de voetsporen te treden van het oud-Assembleelid Ronnie Asabina van de BEP die met regelmaat, als enig Assembleelid, over onder andere de illegale goudpontons in het parlement alarm sloeg.

(Bron foto: Ronnie Asabina)

Eerder was ook al aan president Desi Bouterse gevraagd om de pontons die op de bodem van het stuwmeer goud zoeken, te verwijderen. Maar, er is verder geen enkele aandacht besteed aan deze kwestie. Volgens haar zijn toppers eigenaar van deze scalians. Het Assembleelid stelt, dat ook al zou haar eigen leider eigenaar zijn van de pontons, de minister mag optreden.

Volgens informatie van Pokie wordt er heel wat aan steekpenningen betaald, van 10.000 tot 50.000 Amerikaanse dollar. Mensen die alleen het geld zien en hieraan meewerken, houden geen rekening met de gemeenschap. Het gaat om de omgeving Sarakreek, Lebidoti en Brownsweg.

Het ABOP-Assembleelid kreeg bijval van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en DOE-fractieleider Carl Breeveld. Simons merkte op, dat al lang hierover wordt gesproken en dat ook Paramaribo last ondervindt van kwik dat gebruikt wordt om goud te zoeken. Mensen verdienen geld, maar de kinderen moeten volgens Simons blijven leven om ervan te kunnen genieten.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Jogi (VHP): 'Minister Dodson moet bij Staatsolie naar de wortel gaan en niet alleen bladeren plukken'

VHP-Assembleelid wil weten wanneer raffinaderij operationeel wordt

'U moet het mes erin zetten'
 
 
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft bijval van Mahinder Jogi (VHP) gekregen in De Nationale Assemblee over zijn optreden bij Staatsolie. Maar, het Assembleelid vindt wel, dat de bewindsman verder moet gaan naar de wortel 'en niet alleen maar de bladeren plukken'. Zo wil hij weten wanneer de raffinaderij van Staatsolie gaat draaien, aldus bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 28 augustus 2015.

Jogi heeft opgemerkt tijdens het agendapunt rondvraag donderdagavond in De Nationale Assemblee, dat de uitbreiding van de Staatsolieraffinaderij vor 400 tot 500 miljoen was begroot, maar uiteindelijk in de buurt van een miljard heeft gekost. Kopstukken van het bedrijf, directieleden, hebben volgens hem in dure hotels geslapen in Italië, omdat ze toezicht moesten houden opdat de bestellingen goed gefabriceerd zouden worden. 'En vandaag de dag draait de raffinaderij nog steeds niet.'

De VHP'er stelt dat er veel meer mis is binnen het staatsbedrijf. Er zijn bedrijven opgezet door directieleden die diensten verlenen aan Staatsolie. Hij plaatst vraagtekens bij diverse contracten die worden getekend.

'U moet het mes erin zetten. U krijgt alle ondersteuning bij de ordening', sprak Jogi. De gehele top van de afdeling Drilling werd afgelopen woensdag van de een op de andere dag ontheven. Het bericht hierover heeft voor behoorlijke commotie gezorgd. Het is volgens Jogi echter een topje van de ijsberg.

Zorgen bij ABOP over 'koppensnellerij' door regering

Diverse ontheven topambtenaren zouden uit ABOP-achterban afkomstig zijn

'Rancuneuze koppensnellerij' wordt gehoord binnen oppositiekringen


De recente golf van het uit hun functies zetten van topambtenaren bij ministeries leidt tot de nodige bezorgdheid bij de politieke partij ABOP, omdat verschillende van haar exponenten die topfuncties bekleden. Naar verluidt zouden ook NPS'ers slachtoffer zijn van vermoedelijke koppensnellerij op de verschillende ministeries, zo schrijft de Ware Tijd vrijdag 28 augustus 2015.

Het ABOP-Assembleelid en voorzitter van het partijcongres Marinus Bee zegt, dat de ontheffingen ook aan de organisatie zijn gerapporteerd. 'Maar, voorlopig kan ik over deze ontwikkeling nog niets zeggen. Heel binnenkort komt de partij bij elkaar om zich hierover te buigen. Dan komen we zeker uit met een verklaring.'

Bee zegt verder,dat de uit zijn functie ontheven waarnemend hoofd van de Luchtvaartdienst Robby Venlo en Ingrid Kindooi, die onlangs bij het ministerie van Justitie en Politie uit haar functie als onderdirecteur Vreemdelingenzaken is ontheven, ABOP-leden zijn.

Ook op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben, aldus Bee, mutaties plaatsgevonden die de partij en de samenleving zorgen baren. Berichten als zou ook waarnemend directeur bij het Nationaal Vervoersbedrijf, Lesley Daniel, op de schopstoel zitten, berusten volgens minister Rusland niet op waarheid.

In kringen van de oppositie worden de huidige mutaties, aldus de Ware Tijd, gekwalificeerd als 'rancuneuze koppensnellerij'.

Minister Pengel wil betalingsachterstanden wegwerken

Betalingsachterstand overheid bij dienstverleners en leveranciers werkt remmend op uitvoering plannen


De betalingsachterstand die de overheid heeft bij dienstverleners en leveranciers werkt remmend op de uitvoering van plannen, onder andere bij het ministerie van Volksgezondheid. Minister Patrick Pengel zegt vandaag, vrijdag 28 augustus 2015, in de Ware Tijd, dat hij hierdoor een moeilijke taak heeft, maar geeft zich er rekenschap van dat zijn collega van Financiën voor grotere uitdagingen staat. 

Pengel benadrukt de noodzaak dat de achterstand wordt ingelopen, zodat de dienstverlening op gang komt of blijft. Het probleem laat ministers niet ongemoeid, zoals blijkt uit het feit dat zij zich met hun collega van Financiën buigen over mogelijke oplossingen.

De schuldenlast ligt bij het ene ministerie hoger dan bij het andere. De totale staatsschuld bedraagt Srd 6.3 miljard, waarvan Srd 2.5 miljard binnenlandse schuld.

Onlangs hebben specialisten van de afdeling Spoedeisende Hulp van het Sint Vincentius Ziekenhuis gedreigd met een werkonderbreking, omdat ze al negen maanden niet zijn uitbetaald. De overheid heeft de vergoeding van deze specialisten voor haar rekening genomen. Pengel heeft vorige week aan de medisch directeur van de instelling toegezegd dat de specialisten hun betaling tegemoet mogen zien.

De financiële situatie van de ziekenhuizen is al enige tijd precair, waardoor sommige leningen bij de bank moeten sluiten, om bijvoorbeeld salarissen te betalen. Volksgezondheid heeft een betalingsachterstand bij de ziekenhuizen.

Onenigheid in Surinaamse afleggerswereld

Binnen Federatie voor Afleggersverenigingen zou sprake zijn van ronselpraktijken

Goedhart, voorzitter Tuberoos en federatie, ontkent beschuldigingen


Er is beroering ontstaan in de afleggerswereld. Afleggersverenigingen spreken hun afkeuring uit over ronselpraktijken binnen de Federatie voor Afleggersverenigingen in Suriname en willen dat dit stopt. Als boosdoener wordt genoemd Tuberoos, de vereniging waarvan Irwin Goedhart (Bron foto: Irwin Goedhart/Facebook) voorzitter is. Hij is ook voorzitter van de federatie, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 28 augustus 2015.

Enkele lidverenigingen hebben hun uittreden aangekondigd. Er heeft zich al zeker één vereniging teruggetrokken.

Bij het overkoepelend lichaam zijn al 25 jaar 45 organisaties aangesloten. Het ronselen begint volgens de ontevreden verenigingen al in het ziekenhuis bij een ernstig zieke. Familieleden worden bewogen het lichaam van hun dierbare, na overlijden, door Tuberoos te laten klaarmaken voor begraving. Ook wordt beweerd, dat deze vereniging bij begrafenisondernemers langsgaat om afleggerswerken af te dwingen. Verder wordt aangegeven, dat Tuberoos een dusdanig ledenaantal heeft, dat ze per dag meerdere lijken kan behandelen.

Goedhart ontkent alle beschuldigingen en zegt dat de roep om Tuberoos groot is door de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd. 'Elke familie bepaalt zelf met wie ze wil werken. Mijn vereniging probeert prachtig werk te leveren.'

Goedhart stelt, dat de federatie geen afleggerswerk verdeeld onder de leden. Hij zegt dat verenigingen zelf naam moeten maken om in aanmerking te komen voor het afleggen. Kreten als zou de federatie geen activiteiten ontplooien weerspreekt Goedhart ook. Elke lidorganisatie betaalt maandelijks Srd 25 waarvan activiteiten worden betaald. Zo'n activiteit is een algemene dinari-dey die nu wordt voorbereid.

Henry Seedorf uit functie van waarnemend onderdirecteur Justitie gezet

Seedorf lag overhoop met staffunctio- narissen en voerde gebrekkige communicatie


Henry Seedorf is ontheven als waarnemend onderdirecteur van Justitie bij het ministerie van Justitie & Politie belast met de algehele leiding van de hoofdafdeling Algemeen Beheer. Minister Jennifer van Dijk-Silos heeft dit besluit gisteren genomen. De bewindsvrouw bevestigt vandaag, vrijdag 28 augustus 2015, op Starnieuws dat zij genoodzaakt was Seedorf te ontheffen uit zijn functie.

De ontheffing van Seedorf is niet als een verrassing gekomen bij het ministerie. De minister had hem al eerder gevraagd om zich te verweren in zaken die zich voorgedaan hadden op het departement. Een van de klachten is, dat Seedorf overhoop lag met diverse staffunctionarissen. Het zou ook hebben geschort aan communicatie.

Minister Van Dijk-Silos wil niet veel kwijt over deze beslissing. 'Ik hoorde bij mijn aantreden al enkele zaken, maar ik wil altijd mijn eigen oordeel vellen. Uit zaken die zijn voorgevallen, heb ik kunnen concluderen dat het om structurele zaken gaat.'

Zij heeft deze week ook de onderdirecteur Vreemdelingenzaken, Ingrid Kindooi, per direct uit haar functie ontlast. Tegen haar is er een politieonderzoek gaande. Uit onderzoek blijkt, dat mensen geld onder de tafel moesten geven om hun documenten in orde te krijgen. In het belang van het onderzoek en op basis van de feiten die naar boven zijn gekomen, heeft Van Dijk-Silos besloten om Kindooi te ontlasten van haar taken.

Na zes maanden is Chantal Doekhie alweer ontheven uit functie directeur RGB

Doekhie tast in duister over reden voor plotselinge ontheffing


Chantal Doekhie is door minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ontheven als directeur van het departement. Zij heeft gisteren een brief ontvangen van de bewindsman waarin wordt vermeld, dat zij 'In het belang van de dienst' per 1 september ter beschikking is gesteld van de minister. Dit bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 28 augustus 2015.

Doekhie werd zes maanden geleden benoemd als directeur van RGB. Zij hield zich voornamelijk bezig met personeelszaken, materiële aangelegenheden en de vele rechtszaken die aanhangig zijn gemaakt tegen het ministerie.

'Ik heb geprobeerd orde op zaken te stellen. Zo werden er nog diensttelefoons gebruikt door ex-ministers. Er was zelfs een rekening van Srd 2.500. Ik heb alles stopgezet. Ook bepaalde onduidelijke privileges die mensen hadden, heb ik aangepakt', aldus Doekhie.

Doekhie tast in het duister over de reden voor haar plotselinge ontheffing. Relyveld heeft geen onderhoud met haar gehad. Zij was op kantoor toen zij haar ontheffingsbrief kreeg. Zij is kort daarna vertrokken van het departement.

Doekhie stelt, dat zij steeds in overleg met de minister zaken van het personeel heeft aangepakt. Haar ontheffing is als een verrassing aangekomen.