zaterdag 29 augustus 2015

TNO: Groene aanslag lijkt afkomstig van industriële bronnen

TNO adviseert stof af te vangen bij onder andere de Isla en samenstelling te vergelijken met resultaten uit onderzoek


'Op basis van de aanwezigheid van de elementen vanadium, nikkel en zwavel en de bolvormige morfologie van sommige aangetroffen deeltjes, lijkt de groene aanslag mogelijk afkomstig van industriële bronnen – bijvoorbeeld vliegas – afkomstig van de verbranding van olie', aldus een conclusie van het Nederlandse TNO (Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) in het rapport van de analyse naar de groene aanslag op Curacao, zo bericht de Amigoe zaterdag 29 augustus 2015. De redactie is in het bezit van het rapport.

Verder is de vierde Kort Gedingzitting, die aanstaande maandag gepland stond inzake de uitstoot en gezondheidsklachten van bewoners onder de rook van de Isla-raffinaderij en de BOO-energiecentrale, verdaagd naar 14 september, op verzoek van de eisende partijen – de stichtingen SMOC (Schoon Milieu op Curaçao), CAE (Clean Air Everywhere) en vier bezorgde burgers tegen het Land. Dit bevestigt CAE-voorzitter Marc Verkade desgevraagd.

De stichtingen CAE en SMOC willen onder meer dat rechter Peter van Schendel in de avonduren de getroffen wijken intrekt om de heersende omstandigheden zelf te ervaren.

Verkade: 'De rechter had tegen deze uitnodiging geen bezwaar, mits het Land dat ook niet zou hebben. De advocaat van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Eric Kleist, gaf hierop aan geen bezwaar te hebben, vandaar dat dit nu ingepland zal worden.'

Verkade licht verder de redenen toe van het verzoek tot verdaging van de zitting: 'Eén van de advocaten van de stichtingen is momenteel uitlandig. Verder hadden wij GMN verzocht om de uitslag van de analyse van de groene aanslag, die uitgevoerd is door TNO en waarvan in eerste instantie slechts een gedeelte door de overheid publiek was gemaakt. Omdat deze gisteren om drie uur 's middags nog niet binnen was, hebben wij gemeend dat het beter is dat we enigszins de tijd krijgen om ons daarop in te lezen opdat er een constructieve zitting plaats kan vinden.'

De stichtingen hebben inmiddels inzage gekregen in het TNO-rapport. Tijdens de derde zitting had de overheid in eerste instantie aangegeven dat van TNO het rapport ‘niet verder gepubliceerd diende te worden’, waarop de stichtingen meenden dat TNO ‘slechts om een vrijwaring vraagt’ waarna het vrijgeven van het rapport geen probleem zou zijn. Raadsman Kleist heeft voor de vrijwaring gezorgd, waardoor de stichtingen inzage hebben kunnen krijgen.

Zoals bekend maakt de TNO-analyse slechts deel uit van een omvangrijker onderzoek – dat onder meer moet uitwijzen wie de veroorzaker van de groene aanslag is – dat door GMN is ingesteld, door het lokale milieu-consultancy bedrijf EcoVision in te schakelen. EcoVision had tijdens de laatste zitting tegenover de rechter verklaard dat aan de hand van deze bevindingen van TNO, een verder onderzoek zal worden ingesteld naar de exacte samenstelling en de verbindingen van de groene substantie, alvorens men met zekerheid zou kunnen verklaren of deze schadelijk is voor mensen door het inademen daarvan. Dit extra onderzoek, uitgevoerd door TNO/EcoVision, zou 1 tot 2 maanden in beslag nemen. Tijdens de zittingen werd onder duidelijke aansturing van de rechter, afgesproken dat de overheid de bevolking diende te adviseren hoe om te gaan met de groene aanslag.
EcoVision adviseerde hieromtrent contact met de huid te vermijden en de stof ook niet schoon te maken, zeker niet met een hogedrukspuit. Dit voordat bekend wordt welke verbindingen er exact in de groene stof zitten.

TNO heeft van EcoVision vijf kleefmonsters en twee materiaalmonsters van de groene aanslag, afkomstig van vijf verschillende locaties op Curaçao, waaronder een pompstation, Sambil, jachthaven en Blue Bay, ontvangen en geanalyseerd. De monsters werden door TNO met behulp van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) en Röntgen Microanalyse (RMA) onderzocht. Doel was om de elementsamenstelling van de aanslag te bepalen.

'Als zodanig kan dit onderzoek gezien worden als een eerste fase van een groter onderzoek waarin uiteindelijk bepaald dient te worden waar de groene aanslag vandaan komt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de groene aanslag voornamelijk bestond uit de elementen koolstof, zuurstof, vanadium, nikkel, zwavel, natrium, calcium, silicium en aluminium. Met uitzondering van een kleefmonster uit Blue Bay, werden deze elementen in alle onderzochte monsters aangetroffen', aldus TNO.

Op basis van de aanwezigheid van de elementen vanadium, nikkel en zwavel en de bolvormige morfologie van sommige aangetroffen deeltjes, ‘lijkt de groene aanslag mogelijk afkomstig van industriële bronnen (bijvoorbeeld vliegas, afkomstig van de verbranding van olie)’. “Het verdient daarom de aanbeveling bij nabijgelegen industriële bronnen – bijvoorbeeld de BOO-centrale en/of de Isla-raffinaderij – stof af te vangen en de samenstelling daarvan te vergelijken met de resultaten verkregen uit dit onderzoek. Dit stof zou bijvoorbeeld direct bij de bron verzameld kunnen worden of nabij de bron indirect uit de lucht op filters kunnen worden bemonsterd', aldus een aanbeveling van TNO voor verder onderzoek.

Wrakingsverzoek in Curaçaose Babel-strafzaak afgewezen

Hof: Geen vooringenomenheid rechter bij toetsing getuigenverzoeken advocaat Sulvaran


Het Hof op Curaçao heeft gisteren het wrakingsverzoek tegen rechter Irma Lips in de zaak Babel afgewezen. Volgens het Hof heeft Lips geen vooringenomenheid getoond bij de toetsing van de getuigenverzoeken die door advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran in juni waren ingediend, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 29 augustus 2015.
 
In de zaak Babel staan oud-premier Gerrit Schotte en zijn levenspartner Cicely van der Dijs terecht voor het witwassen van geld. Volgens Sulvaran zou Lips bevooroordeeld zijn. Dat zou zijn gebleken uit de afwijzing van de meeste getuigenverzoeken tijdens de regiezitting afgelopen juni.

Sulvaran diende toen ruim veertig verzoeken in en de meeste hiervan werden door Lips afgewezen. Onder die getuigen waren onder meer voormalig gouverneur Frits Goedgedrag en advocaat-generaal Anton van der Schans.

Het Hof heeft echter geoordeeld, dat er geen grond tot wraking is. Er is volgens het Hof geen sprake van vooringenomenheid bij Lips. De getuigenverzoeken zijn getoetst zoals een rechter dat naar behoren moet doen. Op 9 september staat de zaak Babel op de rol van de rechtbank.

Minister Peneux ontslaat acht leerkrachten: bewindsman gaat onaangekondigd scholen bezoeken

Vijf leraren zouden openlijk seksuele handelingen hebben gepleegd


Drie vrouwelijke collega's hebben zich schuldig gemaakt aan mishandeling van leerlingen


De afgelopen weken zijn acht leerkrachten ontslagen uit overheidsdienst. Het gaat om vijf mannelijke leerkrachten en vijf vrouwelijke. De mannen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het openlijk plegen van seksuele handelingen. Ook zouden zij zich bezig hebben gehouden met pornografie tijdens schooluren. De vrouwelijke leerkrachten zijn ontslagen vanwege lichamelijke mishandeling. 

'Wij gaan niet tolereren dat u bordenwissers naar leerlingen gooit', zei minister Robert Peneux over leerkrachten die losse handen hebben. Hij sprak die woorden in het voorlichtingsprogramma van het ministerie, 'Info Educatief', via de staatsradio SRS, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 29 augustus 2015.

Verder maakte hij bekend, dat hij onaangekondigd scholen zal bezoeken. 'Wie niet kan aangeven waarom een bepaalde leerkracht er niet is heeft een probleem met mij.'

Ontheven onderdirecteur Justitie en Politie: 'Ik ben niet ontheven, maar ontlast uit waarneming van mijn functie'

Seedorf zou alleen door president Bouterse ontheven kunnen worden


'Ik lig niet overhoop met andere staffunctionarissen'

 
Henry Seedorf, onderdirecteur van Justitie en Politie belast met de algehele leiding van de hoofdafdeling Algemeen Beheer, zegt vandaag, zaterdag 29 augustus 2015, op Starnieuws dat minister Jennifer van Dijk-Silos hem niet heeft ontheven. Hij is per ingaande gisteren ontlast uit de waarneming van zijn functie. Volgens Seedorf zou de bewindsvrouw op grond van verkeerde informatie een brief aan hem hebben getekend.

In het schrijven van de minister wordt gesteld, dat Seedorf per ministeriële brief in functie is gesteld en zij hem daarom ook per brief kon ontheffen. Seedorf legt uit, dat hij sedert augustus 2012 per presidentiële resolutie in de waarneming van de functie is gesteld. Op grond van de Personeelswet is hij dan ook in augustus 2013 stilzwijgend benoemd tot onderdirecteur. Deze informatie was minister Van Dijk-Silos niet bekend, beweert Seedorf.

Dat Seedorf overhoop ligt met andere staffunctionarissen op het ministerie wordt door hem ontkend. Wat wel het geval is, is dat hij ontevreden is over de manier waarop enkele weken geleden is omgegaan met rapportages die hij zou hebben gepleegd over dienstzaken onder de toenmalige minister. Om welke zaken het gaat wil Seedorf nu niet kwijt, omdat hij van oordeel is, dat op grond van zijn verantwoordelijkheid het niet de bedoeling is om de organisatie dan wel personen in de organisatie in diskrediet te brengen of te beschadigen.

Wat Seedorf tegen de borst stuit, is dat zijn naam wordt genoemd in een bericht waar tegelijk gesproken wordt over negatieve zaken op de afdeling Vreemdelingenzaken, waardoor de indruk gewekt wordt dat hij ook betrokken is bij dat schandaal.

In zijn schrijven aan minister Van Dijk-Silos vraagt Seedorf om door haar ontvangen te worden voor een nadere kennismaking en ook om gehoord te worden. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de minister na juist te zijn geïnformeerd zaken in goede banen zal leiden. Seedorf zegt dat hij graag een bijdrage wil leveren aan het realiseren van de goede beleidsintenties die de minister heeft aangekondigd vanaf haar aantreden.

Minister Van Dijk-Silos zegt in een reactie, dat vooruitlopend op een formele voordracht tot ontheffing, Seedorf voorlopig ontlast is van zijn werkzaamheden. 'De ambtelijke procedure is nu in voorbereiding.' Ze bevestigt, dat Seedorf bij resolutie is benoemd, dus kan hij niet ontheven worden door de minister, maar de president. 'Om verdere schade te voorkomen, is hij ontlast van zijn werkzaamheden, vooruitlopend op de finalisering van ambtelijke procedure', stelt de minister.

Werknemers schoonmaakbedrijf ‘Brenki’ dreigen het werk neer te leggen

Schoonmakers Centrale- en Vreedzaam Markt al 4 maanden niet uitbetaald


Werknemers van het schoonmaakbedrijf Brenki dreigen het werk neer te leggen, omdat zij al vier maanden wachten op uitbetaling door het ministerie van Financiën. Brenki is het bedrijf, dat  dagelijks de Centrale Markt en de Vreedzaam Markt schoonmaakt. 

Een vertegenwoordiger van het bedrijf zegt vandaag, zaterdag 29 augustus 2015, in het Dagblad Surinamem dat het bedrijf twaalf werknemers in dienst heeft, die met hun handen in het haar zitten. Per 1 september loopt het contract met het ministerie van Regionale Ontwikkeling af.

Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën zegt in een reactie, dat hij op dit moment bezig is een enorme inhaalslag te maken op de achterstallige betalingen. Een groot deel is volgens de bewindsman reeds afgerond.

Hoefdraad benadrukt, dat hij op dit moment overal geconfronteerd wordt met reçu’s. Zodra hij het reçunummer van Brenki krijgt, handelt hij de zaak af. De bewindsman vraagt geduld te betrachten, zodat hij alle zaken in orde kan maken. Het bedrijf had aanvankelijk een ultimatum gesteld tot vrijdag. De groep zal nog beslissen of de staking doorgaat.

Chinese houtmultinational Greenheart wil 90 werknemers de laan uit sturen en vervangen door Chinezen

Ontslag vanwege bezuinigingsover- wegingen en om winst te kunnen maken

De werkplaats van Greenheart in Apoera in West-Suriname

Het gaat met name om arbeiders uit Apoera en omliggende dorpen: zij worden vervangen door Chinezen...

Bondsvoorzitter Berenstein informeert minister Relyveld over ontslagen

 
Uit bezuinigingsoverwegingen wil de Chinese houtmultinational Greenheart negentig arbeiders ontslaan om nu winst te kunnen maken. Het gaat vooral om medewerkers uit Apoera en omliggende dorpen. Zij zullen worden vervangen door Chinezen. Dat schrijft vandaag, 29 augustus 2015, de Ware Tijd te hebben van bronnen binnen het bedrijf. Het bedrijf heeft ongeveer vierhonderd werknemers in dienst, van wie een deel via aannemers.

Greenheart heeft nu een Chinese eigenaar, die vijf leden van het managementteam op staande voet heeft ontslagen en Allan Ho heeft aangesteld als nieuwe topman. 'Het is een man die leiding heeft gegeven aan verschillende houtbedrijven, zoals All Wood, die hij heeft uitgehold en dat wil hij ook doen bij Greenheart', zegt een bron.

Het is niet bekend wanneer het bedrijf zal starten met de afvloeiing, maar het heeft nog geen ontslagvergunning aangevraagd bij het ministerie van Arbeid.

De Greenheart Werknemersorganisatie is mondeling door Greenheart geïnformeerd dat zij negentig werknemers wil ontslaan. Dat is volgens het management het gevolg van de jarenlange tegenvallende bedrijfsresultaten, ondanks de potentie van het bedrijf. 'De nieuwe aandeelhouders willen nu alleen winst zien, maar het gaat om negentig mensen en dit zal hierdoor effect hebben op negentig gezinnen. Dat zal leiden tot armoede in die gemeenschap', zegt bondsvoorzitter Robby Berenstein.

Hij heeft waarnemend minister Steven Relyveld van Arbeid per brief op de hoogte gesteld en haalt ook de gevolgen die het ontslag met zich meebrengt aan. Daarin staat, dat de bond voorlopig nog geen oordeel heeft over het voornemen, omdat een concreet uitgewerkt plan ontbreekt. De bond stelt vast dat er in de afgelopen jaren herkenbaar mismanagement heeft plaatsgevonden die op geen enkele wijze de werknemers kan worden aangerekend. Integendeel, het bedrijfsmanagement moet hiervoor verantwoordelijk gesteld worden en dit wordt bevestigd door de nieuwe leiding.

Autoriteiten sluiten zes warungs te Blauwgrond en Leonsberg

'Er zijn onhygiënische zaken geconstateerd'

Districtscommissaris Jerry Miranda gaat voortvarend te werk

Een team van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost, het Korps Politie Suriname en het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft gisteravond zes warungs te Blauwgrond (vier) en Leonsberg (twee) gesloten. Zij mogen vandaag, zaterdag 29 augustus 2015, niet verkopen, totdat er groen licht is gegeven. Enkele andere warunghouders, die wel mogen verkopen, moeten kleine mankementen verhelpen, zo bericht Starnieuws.

Het hoofd van de Milieu- en Gezondheidsdienst van het commissariaat, Maikel Wormer, zegt, dat de controles nodig zijn om na te gaan of de warunghouders zich houden aan de vergunningsvoorwaarden.

'Er zijn onhygiënische zaken geconstateerd, waardoor wij genoodzaakt waren om de warungs te sluiten', zegt Wormer. Wanneer er uitwerpselen van ratten worden ontdekt, wordt er onmiddellijk tot sluiting overgegaan. Dat was nu niet het geval. Bij sommige moeten de vetputten in orde worden gemaakt en bij anderen zijn vliegen ontdekt in een kast met eten.

Vandaag zal gecontroleerd worden of de mensen zich houden aan de beslissing die genomen is. Nadat de eethuizen voldoen aan de vergunningsvoorwaarden, zal na goedkeuring van het BOG, toestemming gegeven worden om weer etenswaren te verkopen.

Nieuw hoofd Luchtvaartdienst gaat vliegveiligheid en dienstverlening strakker aanpakken

Baarn wil ook illegale vliegvelden in kaart brengen

 
Suriname moet in staat zijn de ontwikkelingen in de luchtvaart bij te benen. Daarom zullen de vliegveiligheid en de dienstverlening strakker aangepakt worden, aldus het nieuwe hoofd van de Luchtvaartdienst Faizel Baarn vandaag, zaterdag 29 augustus 2015, op Starnieuws. Deze aanpak brengt volgens hem met zich mee het ‘upgraden’ van het personeel, de dienstverlening versoepelen, de financiën onder de loep nemen, de illegale vliegvelden in kaart brengen en benodigde apparatuur aanschaffen.

Iedereen mag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, geeft Baarn aan. Het beleid van zijn voorganger zal worden voortgezet. 'Maar, als blijkt dat we op sommige punten een andere kant op moeten, zal dat ook gebeuren. We verkeren nu in een fase van kennismaking en informatie verzamelen. We praten met stafleden en de andere mensen die zich dagelijks met het operationele bezighouden. Zij worden met de zaken geconfronteerd en dragen de kennis om problemen op te lossen. Het wordt een wisselwerking tussen de leiding en het personeel.'

Baarn gaat onderzoek laten doen naar de vliegvelden in het binnenland. Hij wil nagaan of het nog rendabel is om al de vliegveldjes te verharden. 'Natuurlijk ben ik voorstander van verharde vliegbanen. Dat is veiliger voor alle partijen. Maar ,wij moeten nu wel nagaan wat dit betekent voor de overheidsfinanciën. Je kunt niet blijven uitgeven en er niets voor terug zien.' Daarnaast zal het financieel verkeer in de luchtvaart onder een vergrootglas worden geplaatst. Dit moet onder andere resulteren in meer verdiensten voor de overheid.


De aanpak van de illegale vliegvelden zal in samenwerking gedaan worden met de Centrale Inlichtingen Dienst en het Bureau Nationale Veiligheid . 'We weten ongeveer al waar ze liggen. We zullen ze allemaal in kaart brengen. Behalve de criminaliteit die hiermee wordt aangepakt, zal ook de oneerlijke concurrentie weggemaakt worden. Er zijn mensen die netjes een aanvraag hebben ingediend voor de aanleg van een vliegbaan. Ordening is nodig als je de vliegveiligheid van passagiers en piloten wil garanderen.'

Baarn stelt, dat bij de aanpak van de illegale vliegvelden er meer nodig is dan fysieke en materiële inzet. Er is ook een ‘mindshift’ nodig. We begrijpen dat mensen gewend geraakt zijn aan een bepaalde manier van handelen. Die denkwijze moet gaan veranderen zegt Baarn.

'We willen alle facetten tegelijk aanpakken, het is een kwestie van samenwerken. Wij moeten op niveau blijven gelet op de ontwikkelingen in de burgerluchtvaart.' Het hoofd van de Luchtvaartdienst zal bijgestaan worden door een managementteam. De invulling van dit team is nog gaande. Baarn hoopt dat de vorming van dit team op woensdag al rond is.

(Bron foto: LinkedIn)

Ontheven EBS-directeur Duiker treedt af als regeringscommissaris bij Centrale Bank

Directeur ministerie van Financiën, Liane Pinas-Halfhide, neemt waar als regeringscommissaris


De directeur van het ministerie van Financiën, Liane Pinas-Halfhide, neemt waar als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Zij is ambtshalve al lid van de Raad van Commissarissen. Regeringscommissaris Willy Duiker, die tijdelijk ontlast is als waarnemend directeur bij de NV Energiebedrijven Suriname, heeft zijn functie bij de CBvS neergelegd.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bevestigt vanochtend, zaterdag 29 augustus 2015, via Starnieuws, dat Duiker meteen nadat hij ontlast werd bij de EBS, in een telefoongesprek  te kennen heeft gegeven dat hij aftreedt. Een dag later heeft hij dit formeel vastgelegd in een schrijven.

Direct nadat de brief van Duiker werd ontvangen, zijn president Desi Bouterse, vicepresident Ashwin Adhin en Pinas-Halfhide op de hoogte gesteld. Inmiddels zijn alle leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gesteld.

Duiker werd woensdag als waarnemend algemeen directeur van de EBS door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen tijdelijk ontlast uit zijn functie.

De waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft om medewerking van minister Dodson gevraagd, aangezien een politieonderzoek gaande is naar vermeende malversaties bij de EBS. In belang van dat onderzoek was het nodig om Duiker te ontlasten uit zijn functie. Duiker heeft de lijn doorgetrokken en minister Hoefdraad meegedeeld dat hij bedankt als regeringscommissaris bij de CBvS..

Buitenlandse vliegtuigen geparkeerd op Curaçao


Vanwege orkaan Erika brengt aantal luchtvaartmaatschappijen vliegtuigen onder op Hato

 
Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben een aantal van hun toestellen ondergebracht op luchthaven Hato. Dat laat de Curaçao Airport Holding (CAH) weten, zo meldt het Antilliaans Dagbad vandaag, zaterdag 29 augustus 2015.

De maatschappijen zijn uitgeweken naar Curaçao om ervoor te zorgen dat de toestellen niet beschadigd raken door storm Erika.

'Dit gebeurt bijna elk jaar een keer tijdens het orkaanseizoen', legt de CAH uit via social media.

Meteodienst Curaçao voorspelt dat het tot april volgend jaar warm en droog blijft

Boosdoener is El NiñoWie had gehoopt op wat verkoeling in de laatste maanden van het jaar, komt bedrogen uit. De Meteorologische Dienst (Meteo) Curaçao voorspelt dat het tot april volgend jaar warm en droog blijft. Het is niet warmer dan andere jaren. De Meteo registreerde voor augustus een hoogste temperatuur van 32 graden Celsius. 'Dat is niet boven het dertigjaargemiddelde', zegt Joffrey Boekhoudt van de afdeling klimatologie vandaag, 29 augustus 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

'Maar, het regent minder en de zon schijnt meer uren op een dag. Daardoor koelt het minder af dan anders.'

Normaal wordt het vanaf oktober wat koeler, maar Boekhoudt verwacht dat de droogte en warmte tot in april volgend jaar zal aanhouden. Boosdoener is El Niño, een weersverschijnsel dat wordt veroorzaakt door een sterke opwarming van het zeewater. De effecten van El Niño zijn eens in de drie tot zeven jaar voelbaar over de hele wereld. De verhoogde temperatuur van het zeewater heeft tot gevolg dat de windkracht toeneemt in de regio, waardoor de kans op bewolking afneemt.

Boekhoudt verwacht dat het op Curaçao voorlopig niet veel zal regenen. 'Alleen in het bijzondere geval dat er een orkaan of tropische depressie voorbijkomt.'

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) voorspelde op 18 augustus al meer regen langs de evenaar van de Stille Oceaan tot aan de kust van Ecuador en het noorden van Peru, maar ‘langs de noordkust van Zuid-Amerika en in het Caribisch gebied, inclusief de Antillen, blijft het de komende maanden juist droger

De verhoogde temperatuur van het zeewater veroorzaakt meer wind in de regio. Daardoor ontstaan er minder wolken en buien. September is normaal gesproken de warmste maand van het jaar op Curaçao met een record van 38,3 graden Celsius over de metingen van de afgelopen dertig jaar. Augustus is meestal wat koeler, maar in 1999 werd het in die maand toch 37,4 graden Celsius.

Toeristenpolitie moet waken over toeristen te Sambil op Curaçao

Toename drukte vanaf oktober door cruisetoeristen


De toeristenpolitie zal de veiligheid bewaken van toeristen die Sambilop Curaçao bezoeken. Gisteren werd een kantoor van Politur geopend in het nieuwe winkelcentrum van Veeris. 'Vanaf oktober verwacht Sambil veel cruisetoeristen', zegt Humphrey Josefa, voorzitter van Politur, zo bericht vandaag, 29 augstus 2015, het Antilliaans Dagblad.

'Maar, wij zijn daar aanwezig om de veiligheid van alle toeristen in de gaten te houden.'

Het kantoor begint met vier politieagenten en zal nauw samenwerken met de politiepost in het WTC te Piscadera. Politur heeft ook een post bij de Boulevard/Mambo Beach, en in het oude politiekantoor van Westpunt.

De agenten surveilleren te voet, op de fiets, met quads en in auto’s.

Mogelijk binnenkort ontmoeting president Bouterse met secretaris-generaal OAS in New York

Minister Badrising had werkbespreking met Luis Almagro in Washington


(Bron foto: ministerie van Buitenlandse Zaken)


Het ligt in de bedoeling dat president Desi Bouterse binnenkort in New York (VS) een ontmoeting zal hebben met de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Uruguyaan Luis Almagro. Een aantal belangrijke zaken inzake de relatie Suriname-OAS zal worden besproken. Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken had afge lopen donderdag een werkbespreking met de topman van de OAS in Washington, zo laat het ministerie weten in een gisteren, 28 augustus 2015, uitgebracht persbericht.

Minister Badrising benadrukte de committering van Suriname aan regionale integratie, de sociaaleconomische ontwikkeling van het land en die van de overige landen van de regio, op basis van Inter-Amerikaanse solidariteit. Zij bedankte de secretaris-generaal voor de jarenlange, goede samenwerking van Suriname met de OAS en sprak de hoop uit dat deze relatie verder zal worden voortgezet, aldus het ministerie.

Tijdens het gesprek is overeengekomen, dat door de OAS verdere ondersteuning zal worden gegeven aan initiatieven die eerder samen met de OAS werden ontplooid, waaronder een vergadering in Suriname die gericht op het vinden van een gezamenlijke oplossing van de grondenrechtenproblematiek. In 2014 werd door de OAS reeds goedkeuring verleend voor het organiseren van de Meeting of Governmental Experts on Land Rights, Natural Resources, Development and Consultation: Experiences and Challenges. Met het organiseren van een vergadering van (regerings-) experts zullen Suriname en overige OAS lidlanden in de gelegenheid worden gesteld om te leren van elkaars ervaringen, praktijken en uitdagingen, om sociale conflicten die kunnen ontstaan bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen te helpen voorkomen en oplossen.

Badrising gaf aan ook via het nationaal kantoor van de OAS in Suriname, nauwer te zullen samenwerken ter facilitering van processen en projecten. De bewindsvrouw kijkt uit naar de country strategy van de OAS, welke zal inspelen op de nationale ontwikkelingsprioriteiten van Suriname en hoe de OAS – op verzoek van de regering – daaraan invulling kan geven.

Nederland bepaalt zelf wel invulling Sinterklaasfeest

Premier Rutte lijkt VN te negeren:

'Jongens, come on, hoe je Kerst viert, Pasen of Sinterklaas, daar gaat de overheid toch niet over?'


Nederland trekt zich niets aan van het pietenrapport van de Verenigde Naties. De invulling van het Sinterklaasfeest bepalen we zelf wel. Dit bericht vandaag, zaterdag 29 augustus 2015, onder andere de Telegraaf.
 
'Jongens, come on. Hoe je Kerst viert, Pasen of Sinterklaas, daar gaat de overheid toch niet over?', zei premier Rutte als reactie op het advies van de VN.

Een comité van die Verenigde Naties oordeelde gisteren dat de Nederlandse politiek de ’negatieve stereotypen die aan Zwarte Piet vastzitten actief moet bestrijden’.

Direct ontstak er een enorme woede in het land. Menno Veen, initiatiefnemer van ’Zwarte Piet moet blijven’, vreest dat het rapport de doodsteek kan zijn van de Nederlandse Sinterklaastraditie. 'Als we het feest nog meer gaan aanpassen, is het niet leuk meer en viert straks iedereen kerst in plaats van pakjesavond.'

Of het feest verandert, is echter aan de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. De overheid is namelijk niet van plan om de pieterman en zijn culturele traditie aan te passen door wetgeving of een verbod.

Zie vanaf minuut 11.30:

Ontslagen onderdirecteur Veeteelt bij LVV zag het ontslag aankomen

Rozenblad: 'Het einde van iets kan het begin zijn van iets mooiers'


Edmund Rozenblad, de afgelopen week uit zijn functie gezette onderdirecteur Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zag zijn ontslag 'in zekere zin' aankomen. Waarom hij met het voorgevoel rondliep wil hij echter niet verduidelijken, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 29 augustus 2015.

Rozenblad zegt dat het werk niet is gestopt, omdat hij geen directeur meer is. 'Ik ben niet de enige persoon die kan nadenken. Het einde van iets kan het begin zijn van iets mooiers.'

LVV-minister Soeresh Algoe liet weten, dat de ontheffing van Rozenblad en directeur Gerrit Breinburg te maken heeft met gewijzigde beleidsinzichten. Over de gewijzigde beleidsinzichten wil hij geen uitspraak doen.

Rozenblad heeft geen zicht op de nieuwe beleidskoers waarover gesproken wordt. Hij vindt het ook niet nodig om duidelijkheid hierover te vragen, 'omdat ik in principe weet dat er geen verdere uitleg zal worden gegeven'.

Hij was sinds 1989 verbonden aan het departement als onderdirecteur. Samen met zijn team heeft hij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de veeteeltsector. Hij had nog genoeg plannen klaarliggen voor het departement. 'Je blijft altijd plannen. Je kan geen leiding geven en dan heb je geen plannen.'

Rozenblad zegt, dat hij zich zowel op nationaal als op internationaal niveau heeft ingezet voor het ontwikkelen van beleid, maar ook voor het werk dat in de praktijk plaatsvind, 'op het veld'. Honderd procent tevreden is hij niet, omdat de uitvoering van bepaalde zaken beter of anders kon. Een tekort aan kader speelde ook een rol.

In tegenstelling tot Rozenblad wil Breinburg niet veel kwijt over zijn ontheffing. 'Ik moet nog met de minister praten. Er is nog geen duidelijkheid', is alles wat hij voor dit moment kwijt wil.

'Ik kon bijna doodvallen toen ik het hoorde, ik dacht wat gebeurt daar?'

'Ministers moeten met handen afblijven van beleid bij KPS'

(Bron foto: Korps Politie Suriname)


Ministers moeten met de handen af blijven van het beleid bij het Korps Politie Suriname, KPS. Dit zei minister Jennifer van Dijk–Silos van Justitie & Politie gisteren bij haar eerste bezoek aan het korps. 'Er heeft zich een drama voltrokken anderhalf jaar terug', sprak de bewindsvrouw, aldus Waterkant,net vandaag, zaterdag 29 augustus 2015.

Benoemingen bij de politie zijn teruggedraaid door toenmalig minister Edward Belfort. Er was niet met hem afgestemd. 'Ik ga het zeggen, want het hindert mij. Ik kon bijna doodvallen toen ik het hoorde, ik dacht wat gebeurt daar?'

Voor korpschef Humphrey Tjin Liep Shie was het de reden zijn politiecarrière vroegtijdig te beëindigen. 'Dit kan niet, dit mag nooit meer gebeuren', sprak Van Dijk-Silos.

Het kan vooral niet, dat het ministerie zich inlaat met de rekrutering. Belfort vond kennelijk van wel. 'We gaan ons niet bemoeien en zeker geen opvangcentra maken van het korps voor ex-verdachten en ex-gedetineerden. U krijgt de minister op uw pad als u niet in staat bent uw werk te doen en nepotisme laat zegevieren. Ik ga niet bemoeien, omdat het niet bevorderlijk is voor de rechtstaat.'Kennismaking min Juspol
Posted by Korps Politie Suriname on vrijdag 28 augustus 2015

Minister Van Dijk-Silos: 'OM moet vrij zijn van smet, insiders weten precies waar ik het over heb'

Bewindsvrouw spreekt duidelijke taal bij afscheid Punwasi als procureur-generaal

'De derde macht wordt stiefmoederlijk behandeld'


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft gisteren enkele harde noten gekraakt bij het afscheid van Soebhas Punwasi als procureur-generaal. Zij heeft aangegeven dat dit jaar nog de rechterlijke macht wordt verzelfstandigd. De bewindsvrouw is het niet eens met vakbondsleider Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), die stelt dat eerst ambtenaren opgetrokken moeten worden en daarna de rechters. Dit vindt Van Dijk-Silos een belediging naar de derde macht toe, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 29 augustus 2015.

De rechterlijke macht moet die plaats krijgen die het verdient, aldus de minister. Ze liet ook duidelijk blijken, dat het imago van het Openbaar Ministerie vrij moet zijn van smet. Zonder in te gaan op details, merkte zij op dat 'insiders' precies weten waar ze het over heeft. De minister haalde aan dat alle instituten corruptievrij moeten zijn.

De mededeling van de bewindsvrouw, dat waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday definitief benoemd zal worden in deze functie, werd met instemming ontvangen. Punwasi zei dat hij met gerust hart afscheid neemt, want de juiste persoon neemt van hem over. Van Dijk-Silos zei dat er al groen licht is gegeven door president Desi Bouterse. Zij hoopt dat in november de benoeming in orde is.

De minister zei verder, dat de regering en De Nationale Assemblee hun positie goed geregeld hebben, maar dat de derde macht wordt stiefmoederlijk behandeld. Zij zal niet accepteren dat eerst gewacht zal worden op de verhoging van ambtenarensalarissen. De rechterlijke macht zorgt samen met de regering en De Nationale Assemblee voor het functioneren van de rechtsstaat en moet in balans zijn met hen. Dat is nu niet het geval, omdat de rechterlijke macht afhankelijk is in haar functioneren. Deze kwestie is een prioriteit voor de minister.

Aannemersvereniging tevreden met resultaat gesprekken met minister Hoefdraad

Hoefdraad heeft betalingen achterstanden prioriteit gemaakt


Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), is ingenomen met het resultaat van de gesprekken die gevoerd zijn met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij zegt vandaag, zaterdag 29 augustus 2015, op Starnieuws blij te zijn, dat de bewindsman de betaling van achterstallige schulden aan aannemers tot een prioriteit heeft gemaakt. Het gaat volgens Wong om meer dan Srd 200 miljoen.

De voorzitter van de AAV stelt, dat de minister hoop heeft gegeven dat de sector uit de sloppen gehaald wordt door de aannemers te betalen waar ze al lange tijd recht op hebben.

'Wij zullen minister Hoefdraad ondersteunen in zijn kruisvaart tegen corruptie en alle goede voornemens die hij heeft. Wij verwachten zeker dat hij de hard gemaakte afspraken ook na zal komen', zegt Wong.

De AAV vindt het een positief gebaar van Hoefdraad om de commerciële banken te vragen geen boeterente op te leggen aan aannemers die rood staan omdat de overheid hen niet heeft uitbetaald. Wong zegt dat de aannemers reikhalzend uitkijken naar de eerste betalingen die binnen twee weken moeten plaatsvinden.