donderdag 10 september 2015

'Isla-raffinaderij op Curaçao komt zeer zeker niet boven vastgestelde zwaveldioxide (SO2)-norm uit'

Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha reageert op rapport GGD Amsterdam ‘Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014’ 


 
De Isla-raffinaderij op Curaçao heeft naar eigen zeggen van 2012 tot 2014 tussen de 55 en 65 microgram zwaveldioxide (SO2) per kubieke meter uitgestoten. Dit zou ruim onder de norm van het jaargemiddelde van 80 microgram per kubieke meter uitkomen. De Isla heeft de laatste jaren geen uitspraken gedaan over de eigen metingen. 

'De Isla-raffinaderij komt zeer zeker niet boven de vastgestelde zwaveldioxide (SO2)-norm uit', stelt Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha vandaag, 10 september 2015, in de Amigoe. Hij reageert hiermee op het rapport van GGD Amsterdam ‘Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014’ van 26 augustus jongstleden, dat hij overigens nog niet heeft gelezen.

In een persbericht meldt Isla verder, dat wat fijnstof betreft de uitstoot bij meetpunt Beth Chaim de afgelopen jaren gemiddeld 8 microgram bedroeg, terwijl de hindervergunning 75 microgram toelaat. Het gaat hierbij om niet gecontroleerde cijfers van de raffinaderij zelf. Als dit inderdaad klopt, zou een groot deel van de vervuiling elders – wellicht bij de BOO-centrale – liggen. Dit toont het belang aan van verder onderzoek naar verschillende bronnen van vervuiling. Ook is het curieus te noemen dat in de vergunning de vervuiling die één bedrijf mag uitstoten ook het maximum is wat een persoon mag inademen. Hier is een grote rol weggelegd voor de overheid.

Het GGD-rapport, dat in opdracht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) werd opgemaakt, is door SMOC (Stichting Schoon Milieu op Curacao) op haar website publiek gemaakt en geeft de gevalideerde data van de meetresultaten van de twee meetstations – Beth Chaim en Kas Chikitu – weer over het jaar 2014. Door GGD Amsterdam wordt in het rapport ook middels een overzichtstabel van de SO2-jaargemiddelden de gemeten uitstoot vanaf het jaar 2010 tot en met 2014 weergegeven.

'De gemeten zwaveldioxide-concentraties op meetstation Beth Chaim overschreden in 2014 de eisen, zowel voor het daggemiddelde – hoger dan 365 microgram per kubieke meter, wat vijf maal is voorgekomen – als voor het jaargemiddelde', aldus GGD Amsterdam in het rapport. De constatering is dan ook dat de zwaveldioxide- en fijnstofconcentraties in 2014 gestegen zijn ten opzichte van 2013.

Gijsbertha: 'Naar ik begrijp, stelt GGD Amsterdam dat de norm voor SO2 in 2014 is overschreden. Wij weten zeker dat een mogelijke overschrijding niet door de Isla-raffinaderij – ik spreek alleen voor de Isla en dus niet voor de BOO-energiecentrale – is geweest. De norm van een jaargemiddelde van 80 microgram is uitsluitend voor de Isla-raffinaderij vastgesteld en uit berekeningen van StAB (de Nederlandse Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, red.) is gebleken dat wij onder deze norm van 80 microgram zitten. Overigens verrichten wij zelf ook metingen om te monitoren ofwel te detecteren of alles in orde is.'

De Isla-woordvoerder geeft de toelichting dat het StAB-rapport nog niet publiek is gemaakt, maar dat de Isla door inzage van een ‘draft-versie’ reeds op de hoogte is van de uitkomsten. Zoals eerder door deze krant gemeld, hebben de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en SMOC inzake mogelijke normoverschrijding van de zwaveldioxide-uitstoot door de Isla-raffinaderij over het jaar 2013, vorig jaar een zaak aangespannen.
Dit naar aanleiding van de gevalideerde data van de metingen door GGD Amsterdam over het jaar 2013. In het voornoemde jaar was er bij Beth Chaim een gemiddelde hoeveelheid aan zwaveldioxide gemeten van 152 microgram per kubieke meter (in 2014 was dit nog hoger, met een jaargemiddelde van 170 microgram, terwijl de norm 80 bedraagt).

Voor het meetstation Beth Chaim worden doorgaans de hoogste concentraties verwacht – vanuit het industriegebied – aangezien deze metingen zijn bedoeld om de grenswaarden op het industriegebied van de Isla-raffinaderij te controleren. Het meetstation Kas Chikitu, dat in de woonwijk ligt, is ingericht om de luchtkwaliteit nabij bewoning te monitoren. De meetstations, gelegen in de wijk Marchena (Kas Chikitu) en ten westen van het industriegebied Schottegat (Beth Chaim), ‘liggen beide buiten de directe invloedsfeer van het verkeer’, aldus de uitleg van GGD Amsterdam in het rapport.

In de nog lopende rechtszaak van SMOC en SHZC, namens tal van bewoners onder de rook van de Isla-raffinaderij, diende het aandeel van de raffinaderij – aangezien de raffinaderij ook had gesteld dat de uitstoot van uitlaatgassen van auto’s, de BOO-energiecentrale en Aqualectra van invloed kan zijn – in de normoverschrijding over het jaar 2013 te worden berekend door StAB. Deze berekeningen zouden dan aan de rechter worden gepresenteerd. Smoc heeft eerder hierover ook gesteld dat het StAB-rapport nog niet publiek was gemaakt, maar dat de stichtingen aan de hand van de voorlopige inzage (de draft-versie) bezwaar hadden gemaakt, dat de invloed van het verkeer verwaarloosbaar was en dat de stichtingen het in algemene zin niet eens waren ‘met de wijze waarop de berekeningen waren doorgevoerd’.

Rosaria (PAIS): 'Wegen zoeken om minister die wanbeleid voert daarvoor niet persoonlijk verantwoordelijk te stellen'

PS-Statenlid Wilsoe: 'Wij steunen alle initiatieven die een schone en transparante overheid bevorderen'

 
Volgens Alex Rosaria, voorman van coalitiepartij PAIS op Curaçao, moet er naar manieren worden gezocht om te voorkomen dat een minister wanbeleid kan voeren zonder dat hij daar persoonlijk verantwoordelijk voor kan worden gesteld. Dat zei hij vanmorgen, donderdag 10 september 2015, zo bericht de Amigoe, tijdens de vergadering van de Centrale Commissie in de Staten op de door zijn partij voorgestelde wijziging van de wet Comptabiliteit 2010.
 
Op Aruba is het al mogelijk om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor handelingen die rampzalig uitpakken. Met het wetsvoorstel wordt bijgedragen aan de inperking van malversaties door gezagdragers. Desondanks lost het niet alle problemen op, aldus Rosaria.

Zo ging volgens Rosaria de toekenning van subsidie aan het project van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, Fundashon pa Deporte i Responsabilidat Sosial (FDRS), slecht. Dit was onder meer ook aanleiding voor de PAIS-fractie om met deze wetswijziging te komen.

Volgens Zita Jesus-Leito, PAR-fractieleider, helpt de voorgestelde wetswijziging bij het tot stand komen van goed bestuur. 'Goed bestuur moet de norm zijn van ons land', aldus de parlementariër. Aangezien Curaçao pas vijf jaar een zelfstandig land in het Koninkrijk is en het in die korte tijd slecht ging met het financieel beheer, is het volgens haar belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten.

De Raad van Advies (RvA) stelde in haar advies dat het goed is dat er een poging wordt gedaan om het bestuur te versterken. Wel werd aanbevolen om drie punten in te voeren. Zo moet het Burgerinitiatief worden ingevoerd, net als de persoonlijke aansprakelijkheid en de Klokkenluidersregeling. Met het Burgerinitiatief kunnen burgers onderwerpen op de agenda van het parlement zetten. Met de Klokkenluidersregeling kunnen ambtenaren vermeende misstanden, bijvoorbeeld een ernstig strafbaar feit, aan de orde stellen.

Volgens PS-Statenlid Elmer Wilsoe (zie foto) heeft zijn partij altijd voor een ‘schone’ overheid gepleit. 'Wij steunen alle initiatieven die een schone en transparante overheid bevorderen, zonder te kijken van welke fractie het initiatief afkomstig is', sprak Wilsoe.

MAN-parlementariër Charles Cooper heeft meer argumenten nodig die hem ervan kunnen overtuigen dat deze wetswijziging in de praktijk gaat werken. 'Ik wil ook goed bestuur, maar bovenal wil ik dat alle dubbeltjes worden omgedraaid voordat ze worden uitgegeven. In principe ben ik tegen dit voorstel, maar ik wil de indieners de ruimte geven om me te overtuigen.'

'Als het aan mij lag, had ik padie gedumpt voor paleis van president’

Na Surinaamse Padieboeren Associatie dreigt ook  Bond van Surinaamse Padieproducenten met actie


'Als het aan mij lag, had ik de padie gedumpt voor het paleis van de president’, zegt de voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten, Radjoe Bikharie, vandaag, 10 september 2015, in het Dagblad Suriname. Hij vindt het niet kunnen, dat hoewel de kostprijs van padie tussen de Srd 55 en Srd 60 per baal ligt, de opkoopprijs beneden de Srd 30 is. ‘Dan kunnen we liever de padie dumpen voor het paleis van de president’, aldus de bondsvoorzitter. De bond die kort geleden is opgericht, heeft zo'n 100 padieproducenten achter zich. 

De bond is nog bezig zich te beraden welke actiemodellen er gehanteerd kunnen worden om de regering te dwingen in te komen met maatregelen voor het gezond maken van de rijstsector. Er wordt afgewacht wat voor model de Surinaamse Padieboeren Associatie, die een grote actie plant, zal uitvoeren. Aansluitend hierop zal ook de bond van Bikharie zijn stem laten horen.

Bikharie waarschuwt er ook voor, dat de rijstboeren niet voor eeuwig koest gaan blijven. Eens gaat het moment aanbreken dat hun geduld opraakt. Met de verhoogde stroom- en waterrekeningen en de solidariteitsheffing van 40 cent per liter brandstof ‎zijn de rijstboeren verder van wal geraakt. ‘De rijstboeren zijn ook consumenten. Ze gaan ook naar de winkel en moeten voor alles duurder betalen. Ook gaan ze dure diesel kopen en moeten ze meer betalen voor stroom en water. Ze gebruiken de diesel niet om naar discotheek te gaan, maar om productie te leveren.’ 

Bikharie wijst erop. dat opeenvolgende regeringen nooit met structurele maatregelen zijn gekomen voor de rijstsector. Er zijn altijd ad hoc subsidies ‘in de vorm van brandjes blussen’ gegeven. Bikharie stelt voor om de government take die Srd 1.90 per liter brandstof bedraagt, af te schaffen of terug te brengen naar beheersbare proporties.

Vicepresident Adhin garandeert sociaal vangnet voor meest kwetsbaren

Adhin biedt verontschuldi- gingen aan voor slechte communicatie met samenleving

Regering komt met een solidariteitsfonds en aanvullend pakket samenhangende maatregelen


Vicepresident Ashwin Adhin heeft vanmiddag, donderdag 10 september 2015, in het parlement, tijdens het debat over de prijsverhogingen, aangekondigd dat er een sociaal vangnet komt. Dit is bedoeld om de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen in verband met de kostenverhogende maatregelen van de regering. Dit bericht de Ware Tijd Online.

Er komt ook een solidariteitsfonds kondigde de bewindsman aan. Hij stelde, dat er naast de verhoging van de tarieven voor water en stroom en de solidariteitsheffing op brandstof een 'aanvullend pakket van samenhangende maatregelen' zal worden doorgevoerd.

Adhin bood de samenleving en het parlement verontschuldigingen aan dat de drastische tariefsverhogingen niet op een behoorlijke wijze zijn gecommuniceerd met de samenleving. Gelet op de constant dalende prijzen van aardolie en goud, met als direct gevolg ook een drastische afname van de staatsinkomsten was er, aldus de vicepresident, 'geen gelegenheid om het pakket aan maatregelen grondig door te communiceren'.

Hij voerde verder aan, dat al voor de verkiezingen van 25 mei duidelijk was, dat ongeacht de verkiezingsuitslag de nieuwe regering met harde maatregelen zou moeten komen. 'Conventionele proactieve maatregelen' om de staatsuitgaven terug te dringen en de inkomsten te verhogen bleken in de vorige regeerperiode onvoldoende om de slechte positie van de staatsfinanciën te verbeteren, zei Adhin. Vandaar de onder-realisatie van de ministeries.

De vicepresident stelde dat alleen een structurele verandering nog hoop biedt om de dalende staatsinkomsten weer omhoog te krijgen. Alleen ingrijpende maatregelen en offers van de samenleving kunnen volgens hem nog enige soelaas bieden en een bijdrage leveren aan het creëren van duurzaam welzijn.

Cricketteam Suriname weet in Engeland niet te winnen van Guernsey

Toch geplaatst als runner-up van groep A voor volgende ronde

(Bron foto: espncricinfo.com)

Het Surinaams cricketteam heeft haar derde en laatste groepswedstrijd in Essex, Engeland, tegen Guernsey niet in winst weten om te zetten. Tegen Guernsey verloor het Surinaams team met 44 runs. Het team dat Suriname haar eerste nederlaag op de ICC World Cricket League Division Six bracht, maakte 239 runs in 50 overs. David Hooper was de grote man aan de kant van Guernsey. Hij maakte 55 runs in 59 batting, zo bericht de Ware Tijd vanmiddag, donderdag 10 september 2015.

Muneshwar Patandin speelde de sterren van de hemel voor Suriname, maar zijn 100 runs was niet voldoende om de achterstand goed te maken. Arun Gokoel was de enige andere Surinaamse speler die kon bijdrage aan het aantal runs. Hij maakte 20 runs in 59 batting.

Ondanks het verlies heeft Suriname zich geplaatst voor de volgende ronde als runner-up van groep A.

Die andere wedstrijd in deze groep tussen Botswana en Fiji werd gewonnen door het Afrikaanse land. Met nog acht ballen tegoed wonnen de Afrikanen de wedstrijden met 2 wickets. Hierdoor eindigt Botswana op plek drie in de groep en Fiji op de laatste plaats.

Points Table

Group A

Teams Mat Won Lost Tied N/R Pts
Guern 3 3 0 0 0 6
Sur 3 2 1 0 0 4
Botsw 3 1 2 0 0 2
Fiji 3 0 3 0 0 0

Group B

Teams Mat Won Lost Tied N/R Pts
Van 2 2 0 0 0 4
Norwy 2 1 1 0 0 2
Caym 2 0 2 0 0 0

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Bijdrage VHP-fractievoorzitter Santokhi aan openbare vergadering Assemblee over prijsverhogingenEBS niet in staat kapotte straatverlichting in Moengo te herstellen vanwege defecte 'bakwagen'

EBS in Moengo mag niet zonder toestemming EBS-leiding materieel inzetten


In een aantal straten in Moengo is de straatverlichting uitgevallen. De onveiligheid in de avonduren in deze wegen is daardoor toegenomen. Verontruste burgers hebben deze situatie met regelmaat aangekaart bij de lokale autoriteiten, maar het probleem wordt niet aangepakt. De ondernemer Eugene Profijt, directeur van de Moengo-haven, laat vandaag, donderdag 10 september 2015, via de Ware Tijd weten, er niet over te spreken te zijn, dat deze situatie niet wordt aangepakt. 

De EBS in Moengo zou hebben aangegeven het probleem niet te kunnen aanpakken, omdat het materieel om dat te doen, een zogenoemde bakwagen, defect is.

De Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, dat Profijt had aangeboden een hoogwerker op eigen kosten te huren zodat de EBS'ers het probleem konden aanpakken. Dit wordt bevestigd door de havendirecteur. EBS-Moengo had volgens hem ingestemd met zijn voorstel en de bedoeling was de hoogwerker te huren bij hetzelfde bedrijf dat de EBS inschakelt voor haar werkzaamheden.

'Geloof het of niet, we zijn nu al zeker drie maanden verder en steeds als ik bel krijg ik te horen dat de EBS-leiding in Paramaribo toestemming moet geven. Dit kan toch niet? Als het hier in de stad was, zou men het toch niet doen?'

Het kan er bij de ondernemer niet in, dat de EBS in Moengo kennelijk niet in staat is zelfstandig materieel in te zetten voor werkzaamheden en dat wanneer burgers een helpende hand reiken om onder supervisie van het bedrijf problemen te helpen oplossen 'het zo lang duurt'. 'Het geeft je een verschrikkelijk onveilig gevoel. Terwijl het gras groeit sterft het paard.'

Het is de redactie van de Ware Tijd niet gelukt om een reactie van de EBS in Moengo te krijgen.

Misiekaba (NDP) wil afschaffen loonbelasting en brandstofprijs te brengen op niveau Frans-Guyana

NDP-fractie- voorzitter ziet graag forse straffen voor smokkel: 10 jaar cel of Srd 100.000 boete of intrekking bedrijfsvergunning


NDP-fractieleider André Misiekaba heeft vanmiddag, donderdag 10 september 2015, tijdens een openbare vergadering in het parlement over de prijsverhogingen, de regering opgeroepen de loonbelasting af te schaffen. Ook adviseerde hij de regering om de brandstofprijs op hetzelfde niveau als Frans-Guyana te brengen. Afschaffing van de loonbelasting zou al in oktober moeten ingaan, zo schrijft de Ware Tijd Online.

De politicus zei, dat vanwege de hogere prijs voor brandstof in Frans-Guyana op grote schaal brandstof naar dat land wordt gesmokkeld. Verhoging van de brandstofprijs zal dat volgens hem terugdringen.

Hij vindt verder, dat naast afschaffing van de loonbelasting, ook de belastinggrens opgetrokken dient te worden naar Srd 2.000. Hij stelde, dat vooral mensen die minder dan Srd 2.000 per maand verdienen getroffen zullen worden door de kostenverhogende maatregelen.

Ook smokkel zou van hem hard aangepakt moeten gaan worden. Hij stelde voor de strafmaat voor smokkel bij wet te brengen naar tien jaar gevangenisstraf of een boete van Srd 100.000. Wordt de smokkel gepleegd door ondernemers zoals pompstationhouders, dan adviseert Misiekaba onmiddellijke intrekking van hun vergunning. Van winkeliers die betrapt worden smokkelwaar te verkopen, moet ook direct de vergunning worden ingetrokken. 'Korte metten, harde aanpak', sprak de fractieleider.

Misiekaba heeft de regering ook opgeroepen om met ingang van volgend jaar belasting op onroerende goederen te introduceren. Behalve dat de staat inkomsten zal genereren op in huur uitgegeven domeingrond, zal ook de lucratieve speculatie met de gratis gekregen gronden worden ingedamd, stelde de politicus.

BEP-Assembleelid Zeeman: 'Met deze hoge tarieven wordt het ondraaglijk voor de bewoners in binnenland'

'We zijn afhankelijk van subsidie op brandstof'


Tariefsaanpassing bij boottransport in het binnenland is een kwestie van tijd. Momenteel wordt er in de buurt van Drietabbetje voor een liter benzine Srd 10 neergeteld, terwijl dit slechts Srd 3,98 kost in Paramaribo. 

Met de verhoging van de government take op brandstof met Srd 0,40 per liter bij de pomp verwacht parlementariër Rudolph Zeeman van de BEP een lastige verhoging van alle prijzen van goederen en diensten in het binnenland.

Zeeman zegt dat er geen subsidie gegeven wordt op de brandstof in het achterland. ‘Wij zijn ervan afhankelijk en met deze hoge tarieven wordt het ondragelijk voor de bewoners’, zegt Zeeman vandaag, 10 september 2015, in het Dagblad Suriname.

Op de met spoed bijeengeroepen openbare vergadering van De Nationale Assemblee vandaag zal hij zeker de gevoelens van het binnenland bespreekbaar te maken. Hij heeft met belangrijke delen van zijn achterban al gepraat over de stand van zaken. Zo is er gerapporteerd, dat er in bepaalde delen van het binnenland een prijsverhoging te merken is op bepaalde goederen.

Berenstein en Miskin namens RaVakSur in Staatsraad

Alle betrokken partijen hebben hun vertegenwoordigers aangewezen


De vertegenwoordigers van de Raad van Vakcentrales in Suriname  (RaVakSur) in de Staatsraad worden Robby Berenstein (voorzitter C-47) en ex-minister Michael Miskin (Centrale van Landsdienaren Organisaties, CLO). De namen zijn gisteren doorgegeven aan het Kabinet van de President.

De leden van de Staatsraad worden morgen beëdigd door president Desi Bouterse. De namen van Miskin en Berenstein zullen alsnog worden toegevoegd in de resolutie die intussen is uitgevaardigd. De nieuwe zittingstermijn van de Staatsraad gaat per 11 september in.

Alle voorgedragen vertegenwoordigers:
NDP: Michel Kerpens, Dean Linger, Praathna Sital, Annie Kersenhout-Sadi
VHP: Mahinder Rathipal en Ganeshkoemar Kandhai
ABOP: Marinus Cambiel
Pertjajah Luhur: Rinette Soentik-Sapei
NPS: Hesdy Pigot
DOE: Marlyn Aaron-Denz
PALU: Rudi Schillevoort
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven: Flip de Vries
Associatie van Surinaamse Fabrikanten: Wilgo Bilkerdijk.

C-47 houdt morgen een besturenvergadering rond hetzelfde tijdstip waarop de leden van de Staatsraad beëdigd zullen worden. Berenstein hoopt dat de beëdiging op tijd begint zodat hij na de ceremonie gelijk weg kan.

De Assemblee van de Arbeid van de vakcentrale zou dinsdag worden gehouden, maar werd uitgesteld omdat woensdag nog een onderhoud over de verhogingen was met de president.

'Wij gaan vrijdag een half uur later beginnen, maar verder uitstel kan niet', zegt Berenstein vanmiddag, donderdag 10 september 2015, op Starnieuws. De vakbeweging heeft voorstellen gedaan aan de regering. Deze worden vrijdag besproken met de besturen van de aangesloten bonden.

Turbulent begin openbare vergadering Assemblee over prijsverhogingen

Oppositie verontwaardigd over afwezigheid president Bouterse


De start van de openbare vergadering van het parlement vanochtend, donderdag 10 september 2015, verliep tumultueus. Het parlement debatteert over de diverse door de regering ingevoerde en nog in te voeren prijsverhogingen. 

Het VHP-Assembleelid Manhinder Jogi wilde weten waar president Desi Bouterse is. Hij werd hierin meteen gesteund door zijn ABOP-collega Ronny Brunswijk. Hij stelde een punt van orde. 'De totale samenleving zit nu te wachten op de president. Het arme volk kan de prijsverhogingen niet betalen. Hoe series moeten we deze vergadering nemen. Laten wij als parlement vragen om de president te laten komen.'

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons reageerde, dat de president voor de vergadering is uitgenodigd en dat er geen bericht van verhindering is ontvangen. Ze liet duidelijk blijken dat ze ook graag Bouterse ziet in de vergaderzaal, maar dat ze het belangrijker vindt dat de vragen van de Assembleeleden, die ook schriftelijk gesteld zijn (zie hieronder), voorgelegd worden in de openbare vergadering.

Vicepresident Ashwin Adhin excuseerde Bouterse voor diens afwezigheid en zei dat hij feitelijk wordt vertegenwoordigd door de Raad van Ministers. Adhin wees de parlementsleden erop, dat Bouterse de afgelopen dagen druk is geweest met gesprekken met maatschappelijke organisaties zoals de vakbeweging. De opmerkingen van de vicepresident leidden tot een woede-uitbarsting van Brunswijk die hard met een vuist op zijn desk sloeg.

VHP-parlementslid Asiskumar Gajadien reageerde op de uitspraak van Adhin door te zeggen 'wij hebben hier te maken met een belangrijke vergadering met een weerslag direct naar het volk. Bouterse devasouieert het parlement.'

Amzad Abdoel (NDP) wees iedereen erop, dat alle zaken uitvoerig zijn besproken in vier vaste commissies van het parlement. Uit die vergaderingen zijn vragen en aandachtspunten naar voren gekomen (zie hieronder) inzake de prijsverhogingen en daar dient de regering op te antwoorden. De aanwezigheid van de president is daarvoor, aldus, Abdoel niet nodig.

Uiteindelijk kon de vergadering alsnog beginnen.

Ter informatie:
(Red. De Surinaamse Krant)

SWM zegt dat service zal verbeteren na tariefsverhoging per 15 september

Bedrijf kampt met enorme achterstand in regulier onderhoud netwerkDoor de aangepaste watertarieven die op 15 september ingaan, verwacht de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) betere service aan haar klanten te kunnen bieden, zegt woordvoerder Edmond Blufpand vandaag, donderdag 10 september 2015, in de Ware Tijd.

Het bedrijf heeft in het verleden vaak aangedrongen op aanpassing van het tarief van gemiddeld Srd 1,80 per kubieke meter, dat nu betaald wordt door de consument. Dit ligt ver beneden de kostprijs van gemiddeld Srd 2,90.

Volgens de woordvoerder is er door de niet kostendekkende tarieven een enorme achterstand ontstaan op het gebied van de dienstverlening met name in het reguliere onderhoud van het netwerk. Het gevolg is verouderde waterleidingbuizen en lekkages in de leidingen, waardoor er enorme hoeveelheden water verloren gaan.

'Je doet wel wat, maar niet voldoende. Het is wel knijpen', aldus Blufpand de situatie. Hij benadrukt dat de betere dienstverlening niet direct merkbaar zal zijn. Het wordt een proces dat op lange termijn vruchten zal afwerpen. De aangepaste tarieven zijn beduidend hoger dan wat het bedrijf kostendekkend vindt voor een kwalitatieve dienstverlening.

Met de verhoogde tarieven van 280 procent wordt de maandelijkse subsidie van miljoenen Srd's door de overheid aan de waterleverancier als het ware overbodig. De SWM heeft in het afgelopen jaar Srd 47.5 miljoen aan subsidies ontvangen volgens het rapport van het Financieel Economisch Platform.

In de verhoogde tarieven zijn ook bedragen voor investeringen opgenomen. Dit alles zal ertoe leiden, dat het bedrijf zonder overheidssteun geheel zelfstandig zal moeten opereren. 'De SWM zal in ieder geval in staat zijn om investeringen te plegen ten behoeve van een kwalitatief product', stelt Blufpand.

'Benoeming dochter president Bouterse als adviseur op Kabinet van President verkeerd signaal'

Bestuurskundige Boldewijn: 'Het is nepotisme, ook al is zij gekwalificeerd'

'Je zit altijd met de vraag over de objectiviteit van de persoon'


Het Kabinet van de President heeft gisteren in een persbericht bekendgemaakt, dat Peggy Bouterse-Bilkerdijk, dochter van president Desi Bouterse, adviseur wordt op het kabinet en belast zal worden met het buitenlandbeleid, economische aangelegenheden en de reorganisatie van het kabinet. Ook zal zij de nieuwe functie van chef staf voorbereiden en tijdelijk waarnemen.

Bouterse-Bilkerdijk heeft internationale relaties gestudeerd in Brazilië en veertien jaar gewerkt als senior manager bij een paar grote Nederlandse bedrijven.

'Deze informatie ten spijt, de president geeft met de benoeming van zijn dochter een verkeerd signaal aan de gemeenschap. Het is nepotisme, ook al is zij gekwalificeerd. Het is ook niet het moment dit te doen', zegt bestuurskundige August Boldewijn vandaag, 10 september 2015, in de Ware Tijd, met verwijzing naar de discussies over de aangekondigde verhogingen en de moeilijke tijdens die burgers tegemoet gaan.

Boldewijn wijst op een obstakel dat op dit niveau speelt, namelijk dat de adviseur en de president een emotionele band hebben. 'En dat moeten wij op dit niveau niet hebben, want je zit altijd met de vraag over de objectiviteit van de persoon.'

Top afdeling Drilling en aantal medewerkers bij Staatsolie hebben gesjoemeld met bedrijfsmiddelen


Betrokkenen zijn geschorst of ontslagen


De top van de afdeling Drilling Divisie bij Staatsolie en enkele medewerkers blijken gesjoemeld te hebben met middelen van het bedrijf. Zij waren eerder al op non-actief gesteld door waarnemend directeur Rudolf Elias, nadat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen hem tijdens een informeel bezoek gevraagd had orde op zaken te stellen. Bij de Drilling Divisie zijn vier personen ontslagen, terwijl zes werknemers zijn geschorst. Dat is 7 december door het bedrijf aan het personeel bekendgemaakt, zo bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 10 december 2015.

Het onderzoek dat ingesteld is, heeft uitgewezen dat er gebruik is gemaakt van Staatsolie-materieel, materiaal en mensen voor privédoeleinden. Dat is in strijd met de regels van het bedrijf.

'Staatsolie heeft hierdoor weliswaar beperkte materiële schade opgelopen, maar is niet gevrijwaard gebleven van reputatieschade die dit incident met zich heeft meegebracht', aldus de leiding van het bedrijf in de bekendmaking aan de medewerkers.

Gehavende pontjesbrug in Willemstad, Curaçao

Reparatie gaat langer duren dan gepland en wordt wellicht duurderDe pontjesbrug ofwel koningin Emmabrug ligt er gehavend bij op Parera, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 10 september 2015.

De reparatie gaat hoogstwaarschijnlijk langer dan de aangekondigde twee maanden duren en wordt mogelijk ook duurder dan de gemelde half miljoen gulden.

 De brug werd in 1888 gebouw en geheel vernieuwd in 1939.  Vanaf midden 2005 tot mei 2006 was de brug buiten gebruik voor de hoognodige en grondige reparaties voor een bedrag van 4.5 miljoen euro, betaald door de Europese Unie. De brug werd toen voor 95% vervangen, alleen de pontons werden hergebruikt. (Bron foto rechts: prachtigcuracao.nl)

Oud-premier Asjes van Curaçao wordt sectordirecteur bij ministerie van BPD

Begin oktober neemt Asjes naar verwachting zijn intrek bij ministerie


De stoel van de premier van Curaçao is nog niet koud of de vertrokken premier Ivar Asjes neemt zijn intrek al weer elders, als sectordirecteur Publieke Dienstverlening bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Dat melden welingelichte bronnen tegenover het Antilliaans Dagblad, zo bericht die krant vandaag, donderdag 10 september 2015.

Volgens informatie waar, zo schrijft het Antilliaans Dagblad, haar redactie over beschikt, neemt Asjes begin oktober zijn intrek bij het ministerie van zijn ex-collega minister Etienne van der Horst (PAIS). Zijn nieuwe aanstelling komt niet helemaal als een verrassing: in 2011 werd al bekend dat Asjes - toentertijd nog in de hoedanigheid van Statenvoorzitter voor Pueblo Soberano (PS) - was benoemd voor de functie van sectordirecteur bij het ministerie van BPD.

De werving en selectie van in totaal 38 leden van het topmanagement in de Nieuwe Bestuurlijke Organisatie (NBO) werd toen door het bureau Aalse & Partners verricht. De voordracht werd in april 2011 bekend, nadat een brief van de toenmalige minister van BPD, Lia Willems- Martina (ook PS), uitlekte. De voordrachten voor het topmanagement werden met de betrokken ministers - toen het kabinet Schotte (MFK/PS/MAN) - besproken. Op basis hiervan besloot de ministerraad om de genoemde benoemingen, zo ook die van Asjes als sectordirecteur bij BPD, goed te keuren.

Sinds de benoeming van Asjes vier jaar geleden heeft niemand de functie van sectordirecteur Publieke Dienstverlening bekleed. De baan is al die tijd voor eerst de parlementsvoorzitter en later de premier vastgehouden. Wel neemt Artoir Herrera de functie als sectordirecteur Publieke Zaken ad interim waar.

De benoeming van Asjes zorgde in 2011 voor veel ophef in de gemeenschap. Zo reageerde onder andere de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) destijds fel op de benoeming van Asjes, die toen nog namens Pueblo Soberano Statenvoorzitter was. De belangenvereniging kon zich niet aan de indruk onttrekken dat politieke gezindheid, loyaliteit, kleur en affiniteit in het benoemingsproces een dominante rol hadden gespeeld en de belangrijkste wegingsfactoren waren bij het vaststellen van het eindbesluit.

'Het bij voorbaat trachten veilig te stellen van een positie in het overheidsapparaat voor het geval het politiek mis zou lopen, is niet alleen het schoolvoorbeeld van ‘politikeria’, maar ook een afkeurenswaardig concept dat niet langer past in onze moderne tijd', zo stelde de VBC, die de benoeming van Asjes bestempelde als ‘zeer kwalijk en schadelijk’.

Welingelichte bronnen melden tegenover de krant, dat Asjes gedurende deze maand nog gebruik zal maken van een overbruggingsregeling, een regeling voor Statenleden en ministers waarbij de persoon in kwestie voor een bepaalde periode tot maximaal twee jaar zijn of haar salaris of een deel daarvan behoudt tot hij of zij een nieuwe baan heeft. Daarna zal hij of zij door de overheid worden ‘opgeroepen’ om met gebruikmaking van de terugkeerregeling zijn functie bij het ministerie van BPD in te nemen. Van ‘terugkeer’ is evenwel geen sprake.

Minister Van der Horst wilde desgevraagd geen enkel commentaar leveren en de oud-premier zelf was niet bereikbaar voor een uitleg.

Den Blauwvinger: Onderwijsminister Peneux wil zich laten gelden

COLUMN: Peneux verbiedt dreadlocks en figuurtjes in haar bij jongens en gekleurd haar bij meisjes

Peneux moet investeren in leerlingen, ze motiveren en niet demotiveren


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft sinds het aantreden van de regering Bouterse-Adhin een bewindsman aan het roer staan die zich wil laten gelden. De oud-directeur Onderwijs van het ministerie, Robert Peneux, staat bekend als een boeman en als een man die als een olifant door de porseleinkast kan gaan en die porseleinkast heeft hij nu stevig in handen.

Zijn nieuwste plannetje dat hij er door gaat drammen is een zogenoemd 'uniform schoolreglement' waarin onder andere worden opgenomen voorschriften voor kleding en gedrag waaraan alle VOJ- (Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau) en basisscholen zich moeten houden. Maar, erger, er wordt binnen de burelen van het domein van Peneux ook gewerkt aan een reglement voor leerkrachten. Enkele opmerkelijke en niet van deze tijd zijnde regels daarin zijn, dat het kapsel van jongens netjes en kortgeknipt moet zijn, figuurtjes en tekeningen in jongenskapsel en gekleurd haar bij meisjes zijn verboden. Dit geldt ook voor dreadlocks, tenzij het een leerling betreft die belijder is van het rastafari geloof.

Waar ligt de grens van betutteling voor Peneux?
Ongeloof. Absurd. Waar gaat deze minister de grens leggen als het gaat om het pesten van leerlingen? Wat kunnen zij nog meer verwachten van Peneux? Dat de jongens zwarte schoenen moeten gaan dragen met rode veters, dus, dat sportschoenen, instappers, slippers en ander schoeisel wordt verboden. Dat de meisjes geen vlechten of van die leuke gekleurde kraaltjes in hun haar mogen hebben? Straks worden ze nog verplicht om allemaal naar school te komen met op hun rug allemaal het zelfde, uniforme, rugzakje.

Sinds wanneer wordt leerproces scholieren beïnvloed door soort haardracht?
Draaft Peneux nu niet door? Is hij het contact met de werkelijkheid van alle dag volledig kwijtgeraakt? Ja. Velen keuren de nieuwe plannen af, zo blijkt uit de vele reacties op social media als Facebook. Peneux krijgt er flink van langs. Dreadlocks, figuurtjes in het haar bij jongens en gekleurd haar bij meisjes hebben toch geen invloed op het leerproces van de leerlingen?

Investeer in scholieren, motiveer ze in plaats van ze te demotiveren
Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in moderne leerboeken voor de leerlingen. Want als u ziet waar scholieren in bijvoorbeeld het basisonderwijs hun lessen uit moeten leren...... Ongeloof. Oude versleten lesboeken. Rommel. Beschamend.

Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in computertechnologie in scholen. Hoeveel scholieren in het basisonderwijs hebben de beschikking over een computer, een laptop? Neen, Peneux is maar wat blij met First Lady Ingrid Bouterse-Waldring die nu en dan eens een partij laptops cadeau krijgt van de Chinese ambassade en ze vervolgens dumpt in allerlei in de haast gecreëerde computerlokalen op scholen die met veel bombarie worden geopend. Maar, hier ligt een essentiële taak voor het ministerie.

Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in nieuw schoolmeubilair. Schoolbankjes en stoelen. Het is triest en beschamend om te zien hoe scholieren moeten werken. Oude en vaak kapotte schoolbankjes en stoelen. Soms zelfs te weinig.
Vaak ook nog eens tussen 2e en 20e hands uit Nederland. In bijna geen enkel klaslokaal zult u nieuwe en allemaal dezelfde bankjes en stoelen zien. Beschamend. Het is 2015.
Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in …....
Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in …....

Laat Peneux daarin eens gaan investeren, nieuw modern lesmateriaal, computerapparatuur, schoolmeubilair, enzovoorts, enzovoorts.....

Investeer in de kinderen en leg ze niet aan een leiband... motiveer ze in plaats van ze te demotiveren!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
10 september 2015
Amsterdam-Paramaribo

Robert Ameerali heeft 9 augustus de ABOP vaarwel gezegd

'Om politiek tactische reden had ik mijn status als technocraat verruild voor lidmaatschap ABOP'

'Mijn bedrijven hebben vijf jaar mijn aandacht moeten ontberen'


Robert Ameerali, oud-vicepresident, heeft in een brief op 9 augustus aan ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk het lidmaatschap van de partij opgezegd. 'Ik kom uit het bedrijfsleven en mijn bedrijven hebben vijf jaar mijn aandacht moeten ontberen', aldus Ameerali vandaag, donderdag 10 september 2015, in de Ware Tijd. Het opzeggen van het lidmaatschap van de ABOP was niet meer dan een logische stap. 

'Het bekleden van het ambt van vicepresident is tot stand gekomen op verzoek van, omwille en door de voorzitter van de NDP. Doordat de positie wegens combinatievorming was toebedeeld aan de ABOP, is om politiek tactische reden van mij gevraagd mijn status als technocraat gedurende mijn ambtsperiode te verruilen voor het lidmaatschap van de ABOP. Mijn ambtsperiode is verstreken en zo ook mijn lidmaatschap van de ABOP.'

Ameerali stelt, dat hij nog steeds beste vrienden is met Brunswijk en de ABOP erkentelijk is voor de ondersteuning. Op andere vragen reageert Ameerali, aldus de Ware Tijd, 'vrij zuinig'.

Zo zegt hij over zijn functioneren, dat hij steeds gepoogd heeft het landsbelang in acht te nemen. Over de financiële perikelen waar de regering mee kampt en het verwijt dat dit stamt uit de vorige regeerperiode, zegt Ameerali dat het verkiezingsjaar extra druk heeft gelegd op het budget. Op de vraag of hij het beleid van de regering ondersteunt, voert hij aan dat de regering na de jaarrede van de president de begroting zal aanbieden. 'Tot dat moment zou het spreken voor mijn beurt zijn omtrent de beleidsinzichten van deze regering.'

CLAD-rapport EBS eindelijk in handen Assembleeleden

'Stukken waren niet volgens de procedure ontvangen'

 
Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi laat vandaag, donderdag 10 september 2015, via Starnieuws weten, dat hij gisteren de beloofde CLAD-rapporten (Centrale Landsaccountantsdienst) over de EBS heeft ontvangen van waarnemend Assembleevoorzitter Melvin Bouva. Hij had op 25 augustus tijdens een openbare vergadering gevraagd of minister Gillmore Hoefdraad de rapporten beschikbaar kon stellen aan De Nationale Assemblee.

Jogi klaagde eerder erover, dat hij het gevoel had van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Van de afdeling Agenda en van Bouva vernam hij dat de rapporten er nog niet waren, terwijl het secretariaat van Hoefdraad hem zei dat de stukken sinds vorige week waren afgegeven.

Bouva zegt, dat de stukken niet volgens de procedure ontvangen waren. Dit is toen gecorrigeerd. Hij kreeg gisteren de beschikking over de documenten en heeft deze terstond aan alle leden van De Nationale Assemblee doen toekomen.

De Nationale Assemblee komt vandaag in een openbare vergadering bijeen over de prijsverhogingen die doorgevoerd zijn en nog doorgevoerd moeten worden door de regering. De volksvertegenwoordiging heeft besloten de recesperiode te onderbreken om informatie van de regering te krijgen. De verhogingen hebben voor behoorlijke beroering gezorgd in de samenleving.

Werelderfgoeddagen Slavernij 11, 12 en 13 september in Den Haag

Haagse politici hielden zich bezig met verdiensten uit koloniën en dus ook met slavernij


In Den Haag valt veel meer te ontdekken over het slavernijverleden dan vaak gedacht wordt. Komend weekend kunt u tijdens de Werelderfgoeddagen Slavernij alles te weten komen over deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse en Haagse geschiedenis, zo bericht vandaag, donderdag 10 september 2015, Den Haag FM.

In onze stad woonden veel prominente families die nauwe banden hielden met het Caraïbisch gebied en Afrika. Vaak bezaten zij aandelen in plantages in de overzeese gebieden. Deze gebieden werden vanuit Den Haag door het ministerie van Koloniën bestuurd. Haagse politici hielden zich bezig met de verdiensten uit de koloniën en dus ook met slavenhandel, slavernij en later de afschaffing hiervan in 1863.


'We willen laten zien hoe het slavernijverleden te maken heeft met Nederland, Curaçao, Suriname en ook met wat minder bekend gebied zoals Indonesië en Afrika. We gaan serieuze discussies houden over hoe kleur nog steeds een rol speelt in onze samenleving, maar ook heel erg genieten', zegt mede-organisator Valika Smeulders op Den Haag FM.

'Het slavernijverleden is de basis geweest van al onze samenlevingen. En daarom valt er heel veel over te ontdekken en te bespreken. Er is weinig bekend en dat willen wij juist laten zien', zegt Valika.

De Werelderfgoeddagen Slavernij zijn op 11,12 en 13 september in buurthuis Samen Sterk aan het Zieken. Het volledige programma kunt u vinden op Samensterkdenhaag.nl.

Belangrijke getuigenverklaring in Suriname verblijvende echtgenote hoofdverdachte in moordzaak Emmeloord onzeker

Vrouw zou iets kunnen verklaren over moordwapen, een baksteen

18-Jarige Tessa van Bokhorst 19 oktober vermoord op camping te Emmeloord


De Officier van Justitie maakt zich grote zorgen of een belangrijke getuige in de zaak rond de moord op Tessa van Bokhorst in Emmeloord wel een verklaring kan afleggen. Het gaat om de vrouw van verdachte R. van S.. Zij verblijft momenteel in Suriname. Dat bleek gisteren tijdens een pro forma-zitting in de rechtbank in Lelystad, zo bericht vandaag, donderdag 10 september 2015, de regionale krant de Stentor.

Het lichaam van de achttienjarige Tessa van Bokhorst werd op 19 oktober aangetroffen op camping Het Bosbad in Emmeloord, nadat er brand had gewoed in het vakantiehuisje waar ze verbleef. Al snel werd duidelijk, dat ze niet door de brand om het leven was gekomen, maar was vermoord. Ze is om het leven gebracht doordat ze meerdere malen met een baksteen op haar hoofd is geslagen. Daarna is de chalet in brand gestoken.

Aanvankelijk rezen er problemen met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) over een terugkeer naar Nederland. Nu er een gerechtelijk bevel ligt, denkt de advocaat van Van S. dat de vrouw eind september naar Nederland kan komen. De officier van justitie vreest dat dit te optimistisch is en vreest dat een verklaring van de vrouw wel eens niet op tijd kan worden afgenomen.

De vrouw zou mogelijk iets kunnen verklaren over de herkomst van een steen, die gebruikt is bij het doden van de achttienjarige Tessa. Op de steen is DNA aangetroffen van de verdachte, maar die zegt de steen alleen gebruikt te hebben voor het vastzetten van een antenne.

Op 18 november staat de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland. Dat dit langer duurt dan gebruikelijk heeft volgens de rechter twee redenen. Het rooster van de rechtbank liet een eerdere zitting niet toe. Daarnaast moet er nog het een en ander gebeuren aan onderzoek. Zo moet er nog een rapport komen van het Pieter Baan Centrum, waar Van S. is onderzocht. Ook moeten er nog drie getuigen gehoord worden. Naast de vrouw van Van S. zijn dat de vader Van Bokhorst en de patholoog-anatoom.

De verdachte, een 35-jarige man uit Emmeloord, was niet bij de zitting aanwezig.

Leden Staatsraad worden 11 september door president Bouterse beëdigd

BEP ontvangt geen uitnodiging om voordracht te doen


RaVakSur heeft nog niemand voorgedragen


De leden van de Staatsraad voor de zittingsperiode 2015-2020 worden morgen  om elf uur 's morgens beëdigd door president Desi Bouterse in de Congreshal. De nieuwe zittingsperiode gaat dezelfde dag in, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 10 september 2015.

De NDP heeft op basis van het aantal zetels dat verworven is vier leden in de Staatsraad, die maximaal uit vijftien leden mag bestaan. De VHP heeft twee vertegenwoordigers. De president bepaalt op basis van de wet de samenstelling van het grondwettelijke orgaan.

De namen die tot nu toe bekend zijn:
NDP: Michel Kerpens, Dean Linger, Praathna Sital, Annie Kersenhout-Sadi
VHP: Mahinder Rathipal en Ganeshkoemar Kandhai
ABOP: Marinus Cambiel
Pertjajah Luhur: Rinette Soentik-Sapei
NPS: Hesdy Pigot
DOE: Marlyn Aaron-Denz
PALU: Rudi Schillevoort
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven: Flip de Vries
Associatie van Surinaamse Fabrikanten: Wilgo Bilkerdijk.

RaVakSur (Raad van Vakcentrales Suriname) heeft nog geen vertegenwoordiging aangewezen.

De enige politieke partij, vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee die niet is opgenomen, is de BEP. Deze partij heeft twee zetels. In de wet op de Staatsraad is aangegeven, dat alle politieke partijen in De Nationale Assemblee recht hebben op een vertegenwoordiging in de Staatsraad. Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat BEP geen uitnodiging heeft ontvangen van de president om een vertegenwoordiger aan te wijzen. Waarom dat niet is gebeurd vermeld die nieuwswebsite niet.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Fietser zwaargewond na te zijn aangereden door betonmolentruck

Slachtoffer met been en arm onder en tussen banden vrachtwagen


Een fietser is gisteravond zwaargewond geraakt na door een betonmolentruck te zijn aangereden op het Molenpad in Paramaribo. De fietser kwam daarbij met een been en arm onder en tussen de banden van de truck vast te zitten. De brandweer moest er aan te pas komen om de fietser uit zijn benarde positie te bevrijden. Het duurde ongeveer een half uur om de zware truck zo voorzichtig mogelijk van het slachtoffer te lichten, zo bericht de Ware Tijd Online vanochtend, donderdag 10 september 2015.

Volgens getuigen zouden de fietser en de truck over het Molenpad dezelfde richting op hebben gereden, richting de J.A. Pengelstraat. Bij de kruising met de Fred Derbystraat had de truckbestuurder vermoedelijk niet door dat de fietser, die rechtdoor wilde gaan, naast hem reed en sloeg links af met de aanrijding als gevolg.

De fietser werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis afgevoerd. De politie van het bureau  Nieuwe Haven heeft de toedracht van de aanrijding in onderzoek.

Canadese luchtvaartmaatschappij Air Transat voegt Curaçao aan haar bestemmingen toe

Air Transat begint 20 december met eerste vlucht naar eiland


Reizigers kunnen ticket reserveren en verblijf in een hotel


De Canadese luchtvaartmaatschappij Air Transat in Montreal besloot onlangs om Curaçao aan haar bestemmingen toe te voegen. Dat bericht de Curaçao Chronicle in haar editie van woensdag 9 september 2015.

Air Transat heeft haar eerste vlucht naar Curacao voor 20 december gepland staan. In totaal heeft de luchtvaartmaatschappij 36 bestemmingen vanaf Toronto in Cananda. Iedere zondag zal de maatschappij op Curaçao vliegen tot 3 april 2016.

Er is een mogelijkheid voor reizigers om naast een ticket meteen een hotel te reserveren. Daartoe heeft Air Transat de volgende hotels gekozen: Renaissance Curaçao Resort & Casino, Santa Barbara Beach & Golf Resort, Hilton Curaçao en Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino.

De laatste maanden constateert het eiland een belangrijke toename van bezoekers uit Canada. Voor de Canadese markt is Curaçao het belangrijkste eiland geworden as bestemming in het Caribisch gebied, zo zou blijken uit cijfers van de Caribische Toerisme Organisatie, dat haar hoofdkantoor op Barbados heeft.

Ontevredenheid binnen VHP-geledingen over voordrachten voor Staatsraad

Rewtie Sitaram zou door partijvoorzitter Santokhi plaats in Staatsraad zijn beloofd

Sitaram voelt zich beetgenomen


Er is ontevredenheid binnen de VHP ontstaan naar aanleiding van de voordrachten voor de Staatsraad. De politieke partij van Chandrikapersad Santokhi heeft besloten om de hoofdbestuursleden Mahinder Rathipal en Ganesh Kandhai voor te dragen voor de Staatsraad. Er is beroering ontstaan onder de overige bestuursleden, omdat vóór de verkiezingen er een functie in de Staatsraad was beloofd aan Rewtie Sitaram (Bron foto: Sewtie Sitaram/Facebook), die ambities had voor een functie op Assemblee-niveau. Zij moest echter pas op de plaats maken met de belofte, dat zij in de Staatsraad zitting mocht nemen.

Voor Sitaram komt de voordracht als een zware klap. 'Als eerste vind ik het erg dat ik vanuit de pers moet vernemen wie de vertegenwoordigers zijn. De voorzitter heeft mij voor de verkiezingen een belofte gedaan en nu heeft hij zijn belofte verbroken', aldus Sitaram woensdagavond 9 september 2015, in De West. Ze vindt dat de VHP een vrouwonvriendelijk beleid voert. 'Er wordt zo vaak gesproken over gendergelijkheid binnen de partij, maar ik zie niets hiervan terug. Ook voor de verkiezingen was de VHP een van de weinige partijen die de vrouwen nauwelijks op een verkiesbare plaats heeft gezet.'

In een reactie zegt Santokhi, dat het dagelijks bestuur van de VHP uit meerdere leden bestaat dan alleen de voorzitter en de meerderheid zelf heeft beslist wie de partij zal vertegenwoordigen in de Staatsraad.

'We werken naar een sterk bestuur in juli 2016 om betere beslissingen te kunnen nemen voor de VHP en haar leden', aldus Santokhi.

Niet alleen Sitaram is ontevreden. Ook andere leden van het hoofdbestuur hebben inmiddels de voorzitter om een verklaring gevraagd, omdat ook zij het niet eens zijn met de voordrachten.

Sitaram voelt zich beetgenomen. 'Eerst moest ik een jaar lang een DNA-training (De Nationale Assemblee) volgen en ben niet als kandidaat uit de bus gekomen en nu moet ik weer kijken naar een tweede teleurstelling.' Ze zegt dat hardwerkende VHP-leden aan de kant worden gelaten, terwijl anderen die pas lid zijn geworden, op handen worden gedragen.

'En als je overloopt dan word je schuin aangekeken, maar alleen de persoon die overloopt weet wat hij heeft meegemaakt in een partij', stelt de politica. Voorlopig heeft ze geen plannen om de partij te verlaten. Ze vindt dat ze als VHP-lid wel recht heeft om haar zegje te doen. Uiterlijk 25 september moet de nieuwe Staatsraad in functie zijn.

Eerste arrestatie in corruptiezaak EBS

Directeur van NV Greenland, Dick van Kanten, aangehouden

Administratie bedrijf in beslag genomen


Dick van Kanten, directeur van NV Greenland, is gisteren aangehouden door de politie in het corruptie-onderzoek bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Het is volgens justitiële bronnen verwachtbaar, dat er op korte termijn meerdere aanhoudingen zullen volgen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 10 september 2015.

Klokkenluider en toenmalig NPS-parlementariër Arthur Tjin A Tsoi berichtte de procureur-generaal enkele maanden geleden, dat de EBS drie betalingen had gedaan aan dit bedrijf voor de aanschaf van mobiele noodaggregaten in verband met het EPAR-project (Energievoorziening Paramaribo). Op 29 januari 2013 zou Srd 7.757.343 zijn betaald aan Greenland. op 30 september Srd 14.237.500 en op 5 november van hetzelfde jaar Srd 35.175. 

'In de geconsolideerde jaarrekening 2013 van de EBS is deze aankoop echter nergens terug te vinden en dat bevestigt het vermoeden dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan', schreef de politicus.

Alvorens bij Greenland de administratie in beslag te nemen, zijn agenten bij het hoofdkantoor van de EBS geweest om de verzegeling van de kamer van de op non actief gestelde waarnemend directeur Willy Duiker te verwijderen. Bij Greenland duurde het ongeveer een uur om de administratie in beslag te nemen. Dat er geen bezwarende documenten werden gevonden, was geen reden om niet op te treden. Immers de documenten die bij de EBS zijn gevonden, sedert het onderzoek op 20 augustus begon, gaven wel reden tot aanhoudingen over te gaan. 

Een informant, zo schrijft de Ware Tijd, geeft aan dat afgaande op de eerste verklaringen van de verdachte, verwachtbaar is dat nog deze week meer koppen zullen rollen. Het vooronderzoek zou grotendeels af zijn.   

De NPS-klokkenluider zegt niet blij te zijn. 'Het is een kliek die bezig is geweest en wij als Surinamers moeten de prijs daarvoor betalen.' Waar Tjin A Tsoi wel blij mee is, is de voortvarendheid van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), het Openbaar Ministerie en de politie. 'Die verdienen een pluim.' 

Over zijn eigen inzet als klokkenluider zegt hij: 'Ik heb mijn case gemaakt en het is nu aan de vervolging en de rechter om te beslissen wat er gebeurt.' Hij meent dat er veel tijd overheen is gegaan en dat vasthoudendheid nodig was, maar dat heeft resultaat opgeleverd, waar het schip ook mag stranden. 'Wat ik wel hoop is dat we verlost kunnen worden van het corruptievirus dat het land in zijn greep houdt.'

Quotenet.nl In love with the coco: familie van Desi Bouterse showt rijkdom in video

De weelde van de familie van president Bouterse in beeld terwijl deel bevolking moet pinaren en hosselen


Blowin' money fast, galmt het in onderstaande video die de Nederlandse website Quote kreeg toegezonden vanuit Suriname. In beeld zijn twee mannen te zien, familie van Desi Bouterse, die hun rijkdom showen, zo schrijft Quote gisteren, woensdag 9 september 2015. Quote is een maandblad en bericht over de stand van zaken in het Nederlandse bedrijfsleven, over ondernemers, geld, carrière en het leven aan de top.

Het gaat om Romano Meriba, een, volgens Quote, roemrucht pleegkind van Bouterse, en naar verluidt om Miquel, een neef van de president van Suriname.

Dit filmpje, onbekend is wanneer die precies is gemaakt, was door Meriba op Facebook gezet, zo vernam Quote, maar op last van de familie snel weer verwijderd. Want het tonen van zoveel weelderige rijkdom ligt niet bij alle Surinamers goed, de belastingen zijn net, schrijft Quote.

Meriba komt in onderstaande video onder begeleiding van hip hop, house en latinmuziek aanrijden in een Lexus bij een woning waar de vlag van de NDP, de partij van Desi Bouterse, wappert, om vervolgens in een jacuzzi te stappen. Daarna zien we hem en Miquel vanaf een steiger een boot in stappen, gevolgd door een scène waarin de mannen zich vermaken op jetski's.


Overigens berichtte Quote dinsdag, dat de redactie 'van overzee' deze foto ontving. Daarop zouden te zien zijn Jen-ai (r), dochter van Desi Bouterse en zijn tweede vrouw, en Shahira, een aangenomen dochter van de president van Suriname. De twee zijn aan het shoppen in Parijs, net op het moment dat Bouterse een ‘solidariteitsheffing’ heeft doorgevoerd.


Vandaar dat sommige Surinamers nogal verbolgen zijn over deze foto. De recent per direct ingevoerde ‘solidariteitsheffing’ diesel en een tariefsverhoging voor water en benzine per 15 september betekent voor een deel van de huishoudens dat de vaste lasten flink hoger worden. Dat is onder andere een gevolg van de daling van de prijzen van grondstoffen die in Suriname worden gedolven, goud en olie. Dus terwijl veel Surinamers de broekriem moeten aanhalen, zijn deze dochters geld aan het stukslaan, aan deze foto te zien bij Louis Vuitton, aldus Quote.

Wie de foto heeft gemaakt is niet bekend, maar volgens informatie die de redactie van Quote heeft ontvangen appt iedereen in Suriname deze aan elkaar. Ook gaat het gerucht dat deze twee dames na hun shop-sessie in Parijs zijn doorgevlogen naar Ibiza. Shahira is een dochter van de zus van de vrouw van Bouterse.