zaterdag 3 oktober 2015

270 Personen ontvangen bereidverklaring grond te Richelieu

Vlak voor verkiezingen werd gestart met verkavelingsproject te Richelieu

 
270 Personen hebben gisteren een bereidverklaring voor een stuk grond ontvangen te Richelieu in het district Commewijne. Op initiatief van de districtscommissaris (dc) Remy Pollack en met toestemming van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) werd kort voor de verkiezingen gestart met een verkavelingsproject te Richelieu, aldus bericht het ministerie vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.

De uitgifte van de nodige gronddocumenten kon niet eerder plaatsvinden door enkele stagnaties, stelt RGB.

Minister Steven Relyveld hield de belanghebbenden voor, dat met de toezeggingen gedaan door de dc en de verplichting die er op hem rust eenieder die aanspraak maakt op een stuk grond, in aanmerking zal komen. Ook degene die nog niet in aanmerking zijn gekomen wordt gevraagd om geduld te betrachten.

De bewindsman zei verder, dat het ministerie heeft gewerkt met de lijst die door Pollack is opgemaakt. De belanghebbenden werd op het hart gedrukt om zo spoedig als mogelijk te voldoen aan de voorwaarden, zodat zij binnen twee maanden kunnen beschikken over hun grondbeschikking.

Minister van Financiën: 'Srd 3 miljard betalingsachterstand door media uit duim gezogen'

Hoefdraad: 'Onjuiste berichtgeving kan alleen maar dienen om verwarring te zaaien'


Gajadien (VHP) handhaaft interpellatie over deze kwestie - 'Ministerie zorgt voor verwarring over hoogte betalingsachterstand'


Het ministerie van Financiën ontkent, dat de betalingsachterstand bij particulieren die reçu’s hebben ingediend ruim Srd 3 miljard bedraagt, zoals de Ware Tijd afgelopen maandag berichtte. Het gaat om de helft minder dat nog uitbetaald moet worden, aldus het ministerie in een persbericht, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.

 'Aan openstaande reçu’s is op het ministerie van Financiën Srd 1.4 miljard aangetroffen. Het getal dat in de berichtgeving circuleert, is volledig uit de duim gezogen en kan alleen maar dienen om verwarring te zaaien', aldus Financiën.

Volgens het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien, die de regering over de reçuaffaire wil interpelleren, zorgt het ministerie met haar persbericht voor nog meer verwarring in plaats van helderheid te geven. Hij zegt woensdag deze kwestie in het gebouw van het parlement summier te hebben besproken met minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Die zou daarbij hebben laten doorschemeren, dat er wel problemen zijn met bepaalde reçu's, maar dat de genoemde aantallen niet kloppen. Het zou gaan om ongeveer Srd 1.4 miljard.

Gajadien voert aan, dat Hoefdraad recentelijk informatie aan het parlement heeft verstrekt, waaruit blijkt dat de betalingsachterstand Srd 1 miljard zou zijn.

Nu is het ineens gestegen naar Srd 1.4 miljard.' Hij blijft bij zijn verzoek aan het parlement om de regering uit te nodigen duidelijkheid te geven over de staatsfinanciën. Het ministerie zegt al in een vroeg stadium van de nieuwe regering, en mede in het kader van het gereed brengen van de begroting 2016 en de gewijzigde begroting 2015, betalingsachterstanden te hebben geïnventariseerd en gestructureerd. Tevens is een crashprogramma opgezet om de uitgavendiscipline te versterken. Er is daarnaast een plan opgezet om betalingsachterstanden zo veel mogelijk in te lopen vóór het einde van het jaar.

'Gekozen volksvertegenwoordigers op Curaçao kijken weg van groot milieu-economisch probleem, de Isla'

Een compilatie van de meetgegevens van de twee meetstations.
SMOC: 'Jaarlijks zijn er minimaal achttien vroegtijdige doden te betreuren'


'De lucht is groen, het gras blauw, dat is het op Curaçao. De omgekeerde wereld op een prachtig eiland met democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, die al heel lang wegkijken van een groot milieu-economisch probleem: de Isla', aldus de stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) in een maandelijkse update op haar website, aldus vandaag, 3 oktober 2015, de Amigoe.
 
SMOC verwijst naar de voorlopige luchtmetingsgegevens over de maand augustus, die door de overheid op de website www.luchtmetingen.org worden weergegeven. De stichting vervolgt: 'Winstbelasting hoeft de Isla-raffinaderij niet te betalen, in plaats daarvan slechts een schamele huur voor de 550 hectare olieraffinaderij in het hart van Curaçao. Om de Isla nog meer tegemoet te komen mag zij ook nog eens van de overheid flink veel uitstoten. Variërend van fijnstof tot zwaveldioxide (SO2). Met als resultaat: jaarlijks zijn er minimaal achttien vroegtijdige doden te betreuren en duizenden mensen die een beroep moeten doen op de gezondheidszorg', aldus SMOC, die naar een EcoRYS- rapport uit 2005 verwijst.

'Geen wonder dat het Volksgezondheid Instituut Curaçao daarom in 2013 rapporteerde, dat Curaçao tot de mondiale top behoort voor wat betreft hoge zorguitgaven als percentage van het Bruto Binnenlands Product. In een rechtstaat had het dan ook een verademing moeten zijn dat in 2010 de rechter op Curaçao de Isla in hoger beroep veroordeelde voor onrechtmatig handelen. Dat zou de Curaçaose overheid toch moeten wakker schudden om de Isla daadwerkelijk te gaan handhaven en zodoende het mensenrecht op leven en schone lucht voor de mensen onder de rook te respecteren. Niets is tot op heden minder waar', aldus de milieustichting, die stelt ‘daarentegen niet weg te kijken en de bevolking om deze reden informeert’.

'SMOC doet dit dolgraag, dat weet de Isla maar al te goed, voor wie een flinke dwangsom van de rechter in het verschiet ligt en een nog veel slechter imago. Zeker als zij doorgaat zoals de afgelopen maand, want ook in september was het weer flink raak', aldus de stichting, die stelt weer te zijn overspoeld met telefoontjes van bezorgde burgers uit Wishi/Marchena.

'De bezorgdheid is terecht, zo blijkt althans uit eerste metingen. Ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de richtlijnen van de World Health Organization (WHO) voor SO2 tig maal overschreden', aldus SMOC. Daarbij wordt gesteld dat een persoon niet langer dan tien minuten mag worden blootgesteld aan waarden van 500 microgram per kubieke meter en is het 24-uursgemiddelde op 20 microgram per kubieke meter vastgesteld. 'Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 25) en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (artikel 24 en 29). Wie wil dat op zijn geweten hebben?', aldus de stichting, die naar de compilatie van data van de twee meetstations, Beth Chaim en Kas Chikitu, over de maand september verwijst.

Volkshelden Curaçao moeten een herdenkingsdag hebben

Curaçao herdenkt Tula


Volkshelden moeten een herdenkingsdag hebben. ‘Het herdenken van historische figuren helpt bij de versterking van de cultuur en de eenheid, de vergroting van het zelfvertrouwen en het opwekken van eigenwaarde’, aldus Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut. Dit bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.

Vandaag wordt Tula herdacht, die op 3 oktober 1795 opkwam voor de rechten van de mens op Curaçao. De organisatie nodigde iedereen uit om vanaf negen uur vanochtend bij het monument bij het Nationaal Archief een offer te brengen in de vorm van bloemen, fruit, drinken of kaarsen.

Om zeven uur vanavond is er een Heilige Mis in de Kathedraal van Pietermaai.

Regering Curaçao op verkeerde been gezet door ministerie van VVRP

'Nieuwe' door VVRP gepresenteerde bestemmingskaart Oostpunt is oude kaart uit mei 2011Een jaar geleden werd door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aan de Raad van Ministers (RvM) de ‘nieuwe bestemmingskaart Oostpunt’ gepresenteerd, teneinde zich een oordeel te kunnen vormen over de plannen inzake de ontwikkeling van Oostpunt. Die kaart werd gepresenteerd als zijnde ‘een nieuwe bestemmingskaart’, ofwel een aangepaste versie aan de hand van behandeling van de ‘zienswijzen’ (bezwaren van stichtingen en particulieren tegen de ontwikkelingsplannen), echter het blijkt een oude, ongewijzigde, kaart uit mei 2011 te betreffen, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.
 
Aangezien het ‘landgedeelte’ van de bewuste bestemmingskaart geheel ongewijzigd is, en de Raad van Ministers een presentatie kreeg onder het voorwendsel dat het een aangepaste versie betrof waarin de bezwaren waren meegenomen, lijkt er sprake te zijn van misleiding.

De RvM kreeg medio september 2014 een technische presentatie van het zogenoemde ‘Beslissingsdocument’, waarin de overheid een standpunt inneemt inzake de mogelijke bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt, nadat twee weken eerder de ontwerp-Landsverordening Oostpunt was gepresenteerd en wat toen omschreven werd als de ‘gecorrigeerde bestemmingskaart’ van het gebied, dat een tiende van het totaaloppervlak van Curaçao bestrijkt. De presentatie aan de RvM werd toen verzorgd door de toenmalige interim-directeur van de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Op uitnodiging van het ministerie kreeg de Amigoe ook een presentatie, die door de bewuste interim-directeur als ‘dezelfde als die aan de RvM’ werd omschreven. Op 2 september 2014 werd van deze presentatie door het VVRP-ministerie dan ook in de Amigoe uitvoerig verslag gedaan in het artikel ‘Nieuwe bestemmingskaart voor herziening gronden Oostpunt’.

Over de ‘nieuwe bestemmingskaart’ werd toen gesteld dat in deze ‘gecorrigeerde kaart, de adviezen van de vijfkoppige ‘Commissie Oostpunt’ waren opgenomen’. Zoals bekend was deze commissie – gevormd door overheidsexperts en daarvoor aangetrokken consultancy-experts – er door de overheid mee belast om zich over de door verschillende stichtingen/organisaties ingediende bezwaren te buigen en advies uit te brengen. De bezwaren werden, op verzoek van de overheid, door belangengroeperingen ingediend.

Aangezien de bewuste kaart al in mei 2011 in het KPMG-rapport de ‘Economic Impact Study Oostpunt’ (EIS) met ongewijzigde zoning op land opduikt, en de overheid pas in 2013 de partijen die een bezwaar hadden ingediend heeft gehoord, is het onmogelijk dat de adviezen van de Commissie Oostpunt hierin zijn meegenomen.
Aangezien de RvM in september 2014 akkoord gaf voor het Beslissingsdocument, liggen de gerelateerde stukken zoals de concept-Landsverordening voor de wijziging van de bestemming van deze gronden en de bestemmingskaart nu voor verder advies bij de Sociaal-Economische Raad (SER) en zal deze nog naar de Raad van Advies worden gestuurd, alvorens het geheel voor goedkeuring naar het parlement wordt gestuurd.

Overigens zouden het onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran en PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje vorig jaar met verbazing reageren op de goedkeuring van het Beslissingsdocument door de RvM. De Statenleden verklaarden medio september 2014 tegenover de Amigoe ‘dat de accordering door de RvM had plaatsgevonden zonder dat de partijleiders van de coalitie daarover hadden beraadslaagd’.

'De PS-fractie weet ook niet wat het Beslisdocument precies inhoudt, daar moet meer informatie over komen. Wij willen dan ook eerst een presentatie van experts, die ook de mogelijke impact van de ontwikkelingen op de natuur uiteen kunnen zetten. Wat wij hebben opgevangen is dat de minister (oud-minister Balborda, red) op basis van uitzondering, dus uitsluitend voor Oostpunt, de bestemming wil wijzigen. Alleen al deze aanpak lijkt ons niet geijkt. Dus voor Oostpunt wel een uitzondering in de wetgeving maken, en voor andere plekken niet. De PS wil sowieso een debat aangaan over het bestaande EOP', aldus de eerdere reactie hieromtrent van Cijntje.

Hij stelde ook samen met zijn collega PS-parlementariërs een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten te zullen aanvragen. 'De concept-Landsverordening zal natuurlijk in de Staten belanden, waarbij we dus eerst duidelijkheid over de impact op de natuur willen krijgen. Overigens zitten wij wat dit onderwerp betreft ook op één lijn met onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, en zal de aanvraag voor een openbare vergadering dan ook waarschijnlijk in afstemming plaatsvinden.'

De bestemmingskaart betreft een kaart die de overheid als ‘Zoning Plan’ (vlekkenkaart) heeft laten vervaardigen door consultants Ted Wolff van Wolff Landscape Architecture en Eric Schwarz van Langan Engineering & Environmental Services. Naar aanleiding van de eerste publieke presentatie/hoorzitting gegeven door de overheid op 30 oktober 2012, met als doel om de mogelijke bestemmingswijzing van Oostpunt in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) bekend te maken, kwam naar voren dat een mogelijke impact van de beoogde ontwikkelingen van Oostpunt langs de kust met betrekking tot de zee- en zeespiegelstijging/klimaatverandering, stormen en het koraalrif, buiten beschouwing was gelaten. Een opmerkelijk feit omdat, zoals bekend is uit de omvangrijkste koraalstudie ooit in het Caribisch gebied uitgevoerd, het rif van Oostpunt van bijzondere waarde is, aangezien dit als een van de drie best bewaarde riffen in het Caribisch gebied wordt aangemerkt.

'Genoeg van de Zwarte Pietendiscussie, kom naar België'

'Roet is nu eenmaal niet paars, groen of geel'...

...maar, Zwarte Pieten trakteren in België op mandarijntjes en niet op pepernoten


Genoeg van de Zwarte Pietendiscussie? Kom naar België! Met die oproep nodigt Koen Kennis, schepen (wethouder) van Toerisme in Antwerpen, alle Nederlandse kinderen uit om het Sinterklaasfeest in België te komen vieren.

'We willen de Hollanders in de watten leggen met een discussieloos feest', belooft Kennis. 'Zonder gedoe over de Pieten!' 

 De Sint komt – samen met de Zwarte Pieten – aan in de Vlaamse havenstad op zaterdag 14 november. 'Van discussies over racisme horen wij hier vrijwel niets, terwijl we een stad zijn met 176 verschillende nationaliteiten. Iedereen weet: Pieten krijgen hun kleur door hun halsbrekende toeren in de schoorsteen. Roet is nu eenmaal niet paars, groen of geel', aldus Kennis vandaag, zaterdag 3 oktober 2015, in de Telegraaf.

Kennis wil naar eigen zeggen ’de hand reiken’ naar Nederland, waar al jaren een heftige discussie over de kleur van de Pieten woedt.

'Wij vieren Sinterklaas hier op de authentieke manier. Ik denk dat veel Nederlanders daar behoefte aan hebben. Ze zijn van harte welkom.'

Sinterklaas neemt voor de gelegenheid ook het boek met informatie over Nederlandse kindjes mee, zegt de schepen.

Er is nog wel één probleem: Zwarte Pieten trakteren in België op mandarijntjes in plaats van pepernoten. 'Misschien is dat voor de Nederlandse kinderen iets te exotisch… Maar, als er genoeg animo is, zorgen wij dat zij voor één keer ook pepernoten bij zich hebben.' Ook het inzetten van bussen vanuit ons land behoort volgens de politicus tot de mogelijkheden.

Ministerie van NH begroot voor 2016 Srd 9.320.000 minder voor energiebeleid

Srd 30.353.000 begroot voor ontwikkeling energiesector


Voor binnenland Srd 17.988.000 opgenomen voor brandstof en smeermiddelen, meer dan voor 2015


Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft een bedrag van Srd 9.320.000 minder opgenomen in zijn energiebeleid voor het dienstjaar 2016. Uit de conceptbegroting van het ministerie blijkt, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 3 oktober 2015, dat de regering van plan is een bedrag van Srd 30.353.000 uit te geven aan de ontwikkeling van de energiesector. Dit is SRD 9.320.000 minder dan de begroting van 2015. 

Uit dit bedrag gaat Srd 18 miljoen naar energievoorziening, Srd 5 miljoen naar openbare straatverlichting, Srd 4.9 miljoen naar kosten elektrische centrales binnenland en Srd 2.453.000 naar renewable energie (zonne-, water- en windenergie). Het ministerie heeft Srd 150 miljoen voor subsidie voor de EBS weggeschrapt. Ook de Srd 250 miljoen voor de inkoop van energie uit de Brokopondo-overeenkomst is niet opgenomen.
Opmerkelijk is, alds het dagblad, dat hier geen bezuinigingen te merken zijn, maar slechts wegvallen van bepaalde kosten, vanwege het vertrek van multinational Alcoa en de overdracht van de Afobaka waterkrachtcentrale. Of de ‘bezuinigingsmaatregelen’ voor het komende dienstjaar nog voordelen zullen leveren, moet nog blijken.

Gelet op de stijgende trend voor brandstof op de wereldmarkt en het 1x 24 uur draaien van enkele generatoren, is het totaal bedrag dat is opgebracht voor subsidies en bijdragen aanzienlijk verhoogd. Er moeten circa 129 dorpen in het binnenland voorzien worden van brandstof en smeermiddelen. Per maand wordt 224.000 liter diesel, 58.800 liter gasoline, 141 pails smeerolie,120 karton nautillus en 2 vaten coolant aangekocht. Het totaal aan brandstof voor alle districten is Srd 17.963.760.00. De greasing fluid Srd 5.400,00, coolant Srd 17.500,00 en ‘hi. temp. grease’ Srd 750,00 leveren een totaal van Srd 23.650 op. Het bedrag dat is opgebracht voor brandstof en smeermiddelen is Srd 17.988.000. In vergelijking met 2015 is dit bedrag met Srd 88.000 toegenomen

Uit voornoemde bedrag gaat Srd 12.888.600 naar energievoorziening in Sipaliwini. Het zuidelijke district is de grootse uitgavenpost wat brandstof en smeermiddelen betreft. De tweede die in de rij staat is Marowijne met maar liefst Srd 2.742.960. De overige districten zijn Srd 796.920 naar Brokopondo, Srd 126.960 Commewijne, Srd 126.960 Nickerie, Srd 974.880 Para en Srd 306.480 Saramacca. In vergelijking zijn de kosten in Sipwaliwini drastisch teruggebracht van Srd 16.225.512 in 2015.

Raad van Ministers op Curaçao keurt Masterplan Toerisme 2015-2020 goed

Minister Palm biedt masterplan komende week aan in de Staten


De Raad van Ministers van Curaçao heeft het Masterplan Toerisme 2015-2020 goedgekeurd. Voor de uitvoering van het plan is in totaal ongeveer 40 miljoen dollar nodig. Minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling biedt het masterplan volgende week aan in de Staten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.

Tijdens een presentatie afgelopen zondag, in verband met de Dag van het Toerisme, benadrukte Palm al dat hij het plan direct wil implementeren. De minister zal onder andere een marketingbureau inhuren in de Verenigde Staten (VS) en mogelijkheden zoeken voor meer vluchten vanuit de VS.

Naar verwachting zal de investering zich na vijf jaar dubbel en dwars hebben terugverdiend met 200 miljoen dollar, 4.000 extra banen en 200.000 meer toeristen. 'Daarom is het erg belangrijk dat er een brede steun is voor de uitvoering van het plan', aldus minister Palm.

Het vorige masterplan (2010-2015) kreeg nooit de steun van de ministers in het kabinet Schotte. Het vijfjarenplan is opgesteld door Robertico Croes en zijn team van de University of Central Florida en heeft als uitgangspunt dat Curaçao de meest populaire bestemming in het Caribisch gebied moet worden. Daarvoor zijn zes strategieën benoemd: een nieuwe focus op de behoefte van de toerist, het optimaliseren van het aantal stoelen in vliegtuigen en kamers in hotels, het investeren in opleiding en training van werknemers in het toerisme, het ontwikkelen van duurzame financiële bronnen, het renoveren van de binnenstad en het plannen van de ontwikkeling van het gebied bij Oostpunt.

Presentatie Concept Masterplan door Croes op 29 juni in het World Trade Center Curaçao:Volgens Croes is de groei van het toerisme op Curaçao nog te beperkt in vergelijking met andere bestemmingen. Waar Curaçao al sterk in is, de Nederlandse, Venezolaanse en Latijns-Amerikaanse markt bijvoorbeeld, dat moet goed blijven, maar daarnaast moet er veel meer nadruk worden gelegd op de hotelsector en de Verenigde Staten. De strategie zou zich moeten richten op het toeristische profiel van een Amerikaan met een inkomen van 50.000 dollar of meer, met een vervolgopleiding, 31 jaar of ouder, getrouwd en met kinderen. Het eiland kan zich dan met een agressieve marketing in de markt profileren als ‘A different Dutch Caribbean’.

Croes adviseert allereerst om de inkomsten per beschikbare kamer, revenue per available room (RevPar), jaarlijks te verhogen met gemiddeld 7,5 procent tot 133 dollar in 2020. Dat zal, volgens de berekeningen in het masterplan, in het tweede jaar zorgen voor een economische groei van 1,9 procent en ongeveer 2.000 banen opleveren. In 2020 verwachten de opstellers van het plan dat door de verhoging van de RevPar het bruto nationaal product van Curaçao groeit met 1,2 procent. Dat levert dat jaar naar schatting 3.700 nieuwe banen op.

Vissers Playa Kanoa op Curaçao hebben zich verenigd in de Koöperativa Playa Canoa

Coöperatie initiatief van ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur


De vissers van Playa Kanoa hebben zich verenigd in de Koöperativa Playa Canoa (Koplacan). De coöperatie is een initiatief van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).  Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.

Op de foto staan op de achterste rij, van links naar rechts, Lucien Larmonie van Fekoskan, Raymon Gericho van GMN, Herbert Henrietta, voorzitter Koplacan Reny Pinedo, penningmeester Emilio de Windt. Op de voorste rij, van links naar rechter, Ellis Ercicia, Jarmine Ercicia-Angela en getuige Lorine Simmons.

'De zorg op Curaçao wordt een uitgehold en uitgedroogd systeem'

Meer geld noodzaak om gezondheidszorg op eiland op hoog niveau te houden


Om de gezondheidszorg op Curaçao op een hoog niveau te houden is meer geld nodig. Kwaliteit heeft een prijs, stelt de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC). De tweedelijnszorg brokkelt in hoog tempo af,  aldus voorzitter Alexander Saleh. Door de bezuinigingen is er een ‘structureel en ernstig tekort’ aan specialisten. Er is al enige tijd geen aanwas meer van nieuwe specialisten die ‘hoogwaardige tweedelijnszorg kunnen leveren’. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.

Door de budgettering van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) wordt de zorg op Curaçao ‘een uitgehold en uitgedroogd systeem’. 'Voor het nieuwe ziekenhuis HNO is de specialisten niet om input gevraagd. Dat dreigt op een debacle uit te lopen, een gemiste kans voor generaties op een gedegen centraal ziekenhuis.'

Over de toekomst van het Cathlab maakt de VMSC zich zorgen. 'De twee interventie-cardiologen zijn idealisten. Zij hebben de katheterisatie op Curaçao opgezet en ze willen nu extra toeslagen om hun inkomen op een normaal niveau te brengen.' Maar, de budgettering ‘verstikt het Sehos’, waardoor er weinig ruimte is. Daardoor dreigt het nog vrijwel nieuwe Cathlab over een paar maanden zonder specialisten te zitten. Het beleid van de overheid om specialisten alleen nog in loondienst aan te nemen is volgens de vereniging desastreus. 'De specialisten verliezen hun autonomie. Door de autonomie is in al die jaren de kwaliteit juist opgebouwd.'

De VMSC benadrukt niet tegen loondienst te zijn, maar de mogelijkheid om zich vrij te vestigen mag niet verloren gaan. Maatschappen worden door de SVB niet geaccepteerd. De VMSC wijst er nog op dat de specialisten maar 17 procent van de totale kosten voor de gezondheidszorg uitmaken.

Bovendien is de zorg op Curaçao helemaal niet duur in vergelijking met Nederland. 'Per patiënt per jaar zijn de kosten hier maar de helft: 6.000 gulden tegenover 12.000 gulden.' De VMSC vindt dat de overheid de tarieven zou moeten vaststellen. Dat dan de premies voor de zorgverzekering omhoog gaan is onontkoombaar, al tekent de vereniging daar direct bij aan dat ‘er nog ruimte zit’ in de huidige tarieven. 'Er wordt geld over de balk gegooid. Niemand weet hoeveel geld er naar de medische uitzendingen naar het buitenland gaat. De meeste patiënten gaan daar naar particuliere praktijken en veel werk moet na terugkomst worden over gedaan.'

Kortom, er kan nog heel wat geld bespaard worden door behandelingen op Curaçao te doen zonder dat de premies omhoog zouden moeten. De specialisten proberen al wekenlang een afspraak te maken met minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) om over een oplossing te praten. 'De minister is op de hoogte', zegt Saleh, maar een afspraak maken blijkt lastig door zijn drukke programma. De tijd dringt, vinden de specialisten.

'Politie doet onvolledig onderzoek in routinezaken door gebrek aan juridische kennis'

Deken Orde van Advocaten: 'Jonge agent begeleiden bij schrijven proces-verbaal'

 
Volgens Harish Monorath, deken van de Orde van Advocaten, blijkt in de praktijk, dat de politie in routinezaken door gebrek aan juridische kennis onvolledig onderzoek doet. 'De prijs hiervan is dat de rechter soms het bewijs niet aangeleverd krijgt om een vrijwel zekere dader te veroordelen. Zo kan bijvoorbeeld informatie ontbreken waaruit opzet of voor medeplegen noodzakelijke bewuste nauwe samenwerking is af te leiden', aldus Monorath vandaag, 3 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Een oplossing volgens hem is de begeleiding van jonge agenten bij het schrijven van processen-verbaal.

De waarnemend president bij het Hof van Justitie, Ivan Rasoelbaks, kon gisteren, bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van het Hof, niet zeggen hoeveel straf- en civiele zaken in eerste aanleg voor het nieuwe zittingsjaar in behandeling zijn. Hij zei, dat hierbij het gemis aan digitalisering aan het licht komt. omdat alles op de verschillende rollen en registers moet worden nageteld. 'Ik klaag niet, ik geef alleen de stand van zaken door.'
Desondanks vindt Monorath, dat de ontwikkelingen in het rechtswezen sinds 2014 in een razendsnel tempo zijn gegaan. Zo werd binnen een jaar de Advocatenwet gewijzigd en werd voor de advocatuur een verplichte beroepsopleiding begonnen. Daarnaast is het Hof van Justitie uitgebreid met tien rechters, zijn er dertien deurwaarders bijgekomen en meerdere griffiers en substituut griffiers beëdigd

Salarissen en reiskosten drukken het zwaarst op begroting Buitenlandse Zaken

De 445 ambtenaren in binnen- en buitenland zorgen voor Srd 44.900.000 kostenpost

Het ministerie van Buitenlandse Zaken

De grootste uitgaven van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de salarissen van de ongeveer 445 personeelsleden, zowel in binnen- als buitenland. In totaal heeft het ministerie een bedrag van Srd 44.900.000 nodig om het personeel te kunnen onderhouden. De kosten met betrekking tot mutatie en detachering van personeel naar zogenoemde buitenposten zijn hierin opgenomen en geraamd op Srd 5.064.000. Ook de reguliere reiskosten van personeel en de departementsleiding van het ministerie zijn hierin opgebracht. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.

Het totaal personeelsbestand voor de thuisdienst is 230. Er zijn 21 vertegenwoordigingen van Suriname in het buitenland met een personeelsbestand van 194, waarvan 97 uitgezonden personeel en 97 lokaal aangetrokken personeel. Het consulaat-generaal Amsterdam heeft met 21 mensen het grootste personeelsbestand in het buitenland. De overige zijn de ambassade Brasilia (16), consulaat Belem (13), ambassade Caracas (10), ambassade Georgetown (10), consulaat-generaal Willemstad (6), consulaat-generaal Cayenne (13), P.V. New York (15), ambassade Washington (8), P.V. OAS (10), consulaat-generaal Miami (7), ambassade Den Haag (9), ambassade Brussel (15), ambassade Port of Spain (11), ambassade China (7), ambassade India (7), ambassade Indonesië (10), ambassade Pretoria (10), ambassade Cuba (12) en ambassade Parijs (16). Het gaat in totaal om 43 contractanten, 72 midden kader en slechts 34 hoger kader. Ondertussen blijkt de vervanging van verschillende diplomaten te zijn ingezet. Recent nog is zaakgelastigde Lucretia Redan uit Nederland teruggeroepen.

Als gevolg van het opzetten van ambassades en consulaten in verschillende landen zal er een toename in de reguliere kantoorkosten plaatsvinden. Hier gaat het om de jaarlijkse huur van panden voor de buitenposten. Vanwege de toegenomen huurkosten van de panden in het buitenland, die als oorzaak hebben de algemene prijsstijgingen, zijn ook de kosten hiervan toegenomen. Ook het klein onderhoud van de eigen panden in het buitenland zal belast worden onder deze kostensoort. De aanschaffingen voor de thuisdienst als voor de buitendienst bestaan voornamelijk uit investeringen in de vervanging van kantoorinventaris, meubilair, automatisering en de aanschaf van transportmiddelen. Het geraamd bedrag is totaal Srd 1.320.000.

Het ministerie maakt nergens melding van de status van het ambassadegebouw in Parijs, dat voor zo'n Euro 6 miljoen was gekocht. Vooralsnog zijn er 16 personeelsleden aangewezen voor deze ambassadepost. Pogingen om een reactie van minister Niermala Badrising los te krijgen, mochten niet baten.

Het ministerie acht het van belang over een goed onderhouden wagenpark te beschikken en acht het wenselijk de nodige vervoermiddelen aan te schaffen voor zowel de thuisdienst als de buitendienst. Hiervoor is in 2016 een bedrag van Srd 500.000 opgenomen.

Psychiatrisch Centrum Suriname viert 120-jarig bestaan

PCS-directeur: 'Het is ons gelukt het imago te veranderen, om laagdrempelig te worden'


Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft zijn 120-jarig bestaan donderdagavond herdacht met topklasse multiculturele optredens. Dit is een reflectie van waar het enige geestelijke gezondheidscentrum in het land voor staat en de kwaliteit aan zorg die geboden wordt, zegt algemeen directeur van PCS, Dayasankar Mathoera, vandaag, zaterdag 3 oktober 2015, op Starnieuws. 'Het is ons gelukt het imago te veranderen, om laagdrempelig te worden, de zorg en de diensten die overigens aan internationale standaarden voldoen, uit te breiden. We staan klaar voor iedereen.'

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zei onder de indruk te zijn van het centrum: 'Ik complimenteer het PCS, dat ondanks en dankzij dit alles heeft doorgezet, altijd de internationale trend volgt en zich heeft kunnen opwerken tot dit niveau.' Het ministerie gaat vanaf dit jaar een hechtere relatie aan met PCS, sprak Pengel.

Bij PCS wordt niet alleen het personeel continu getraind. Ook cliënten krijgen de gelegenheid om cursussen te volgen die te maken hebben met hun ziektebeeld en om vaardigheden aan te leren zoals het omgaan met de computer. De cliënten krijgen volop de kans om zich creatief te uiten. Enkelen leveren kunstwerken aan.

De afgelopen jaren is de ‘Lieberman’-cursus voor schizofrene cliënten vaak verzorgd geworden. 'Mede door de training ben ik in staat beter met mijn aandoening om te gaan. Ik heb veel kennis opgedaan en inzichten gekregen. Het heeft de kwaliteit van mijn leven verbeterd', aldus Ingeborg Zeggen, voorzitster van de Cliëntenparticipatie

Pengel hoopt dat in de volgende 120 jaar het beddenaantal in het centrum zal zijn afgenomen. Mathoera: 'Het is eigenlijk een dilemma. De zorg is erop gericht dat cliënten niet meer vastgehouden worden, maar terugkeren in de maatschappij. De bezetting is op dit moment 180 bedden. We willen naar veel en veel minder. Maar, we hebben gemerkt dat het afgelopen jaar er een toename is geweest van 15.000 naar 18.000 contactmomenten met cliënten. Jammer is ook om te constateren, dat men niet zo goed beseft hoe belangrijk mentale zorg is, dat men in een vroeg stadium al stappen kan ondernemen. Men wacht nog teveel tot de nood hoog is om dan te stappen naar PCS.'

Guyanese president Granger: 'Het issue New River Triangle (Tigrigebied) is al lang geleden geregeld'

Guyana wil van Suriname opheldering over uitspraken president Bouterse in Jaarrede over betwist grensgebied


Guyana gaat opheldering bij Suriname vragen inzake opmerkingen van president Desi Bouterse in zijn Jaarrede op 30 september, waarin hij zei, dat het issue rond het betwiste Tigrigebied in het zuidwesten van Suriname op de agenda van de regering staat deze regeerperiode. Het gebied, door Guyana de New River Triangle genoemd, wordt al tientallen jaren door beide landen geclaimd.

President David Granger van Guyana zei gisteren tijdens een persconferentie, dat hij via de media heeft vernomen van de uitspraken van zijn Surinaamse collega en dat hij dit weekeinde hierover een ontmoeting zal hebben met zijn minister van Buitenlandse Zaken, alvorens officieel opheldering te vragen bij Suriname, zo bericht de Guyanese krant Stabroek News vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.

'We zijn ons bewust van de historische claims van Suriname op de New River, maar dit is niet het moment of de plaats om de claim weer bespreekbaar te maken', aldus Granger gisteren.

De positie van Guyana met betrekking tot de New River Triangle is altijd heel duidelijk geweest, namelijk dat het deel is van Guyana's grondgebied en volgens Granger is de kwestie al lang geleden geregeld.

(Red. De Surinaamse Krant/Stabroek News)

NIMOS: Eigenaren scalians hebben geen rekening gehouden met milieu

'De gevolgen die deze werkwijze kan hebben, worden onderschat'


Als mosterd na de maaltijd zegt de waarnemend directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), Cedric Nelom, vandaag, zaterdag 3 oktober 2015, in de Ware Tijd het af te keuren, dat de eigenaren van scalians geen rekening hebben gehouden met de gevolgen van hun werkwijze voor het milieu.

'Dat is iets wat je als verantwoordelijke ondernemer zeker in acht moet nemen', zegt waarnemend NIMOS-directeur Cedric Nelom. Hij vindt het daarom goed, dat de machines uit het stuwmeer zijn verwijderd.

'Liever nu, dan dat je problemen krijgt in de toekomst. De gevolgen die deze werkwijze kan hebben, worden onderschat en dat is niet goed in kaart gebracht voordat men ertoe is overgegaan om werkzaamheden te verrichten.'
Het NIMOS heeft vaak gewezen op de negatieve gevolgen van kwikgebruik voor het milieu en heeft in dat kader verschillende activiteiten ondernomen. Nelom benadrukt dat de organisatie een benadering heeft die erop is gericht om bij elke activiteit eerst in kaart te brengen wat de sociale, de milieu- en economische impact daarvan zal zijn, vooral in negatieve zin. Zowel bij de kleinschalige goudwinning als bij de winning van goud met scalians is  sprake van kwikgebruik.

Hof van Justitie opent zittingsjaar 2015-2016

Start zittingsjaar met introductie procesreglement

'Een markante verbeterslag binnen de bedrijfsvoering van het Hof'


Het Hof van Justitie (HvJ) heeft gisteren tijdens een buitengewone openbare bijeenkomst het zittingsjaar 2015-2016 geopend. Een oude traditie, die weer nieuw leven is ingeblazen. Waarnemend Hof-president Iwan Rasoelbaks introduceerde bij die gelegenheid formeel het procesreglement. 'Een markante verbeterslag binnen de bedrijfsvoering van het Hof.'

Het procesreglement met 43 artikelen, is een ordening en structuur van civiele rechtszaken, met transparante regels over de wijze van procederen en termijnen. Volgens Rasoelbaks, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 3 oktober 2015, zal de toepassing hiervan bijdragen aan de verbetering van de snelheid, effectiviteit, uniformiteit en de kwaliteit op de advocaten- en de deurwaardersrollen. De samenstelling van het reglement heeft 1,5 jaar geduurd. Rechters, de Surinaamse Orde van Advocaten, deurwaarders en griffie hebben hieraan gewerkt.

Voor waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday is de verzameling van ordemaatregelen een aanzienlijke verbetering van het burgerlijk procesrecht. Naast ordenend, heeft het ook tot doel om misbruik van recht te voorkomen. Er komen uniforme gedragsregels in het nemen van conclusies en inbrengen van producties in rechtszaken. Procespartijen kunnen op tijd beschikken over relevante informatie over de procesfase, de ondernomen stappen of welke handelingen nog volgen. Procespartijen zien graag snelheid in het nemen van een beslissing van hun geschil. Lange wachttijden leiden tot wrevel en onbegrip bij hen. 'Enerzijds voor het vele werk van de rechter om tot waarheidsvinding te komen en anderzijds het vele geld dat als honorarium betaald moet worden aan advocaten of deurwaarders', aldus Baidjnath Panday.

Ook de Surinaamse Orde van Advocaten is blij met het procesreglement. In het document staat dat periodiek overleg met de orde de kwaliteit van de rechtsgang moet blijven garanderen, merkte Deken Harish Monorath op.

'Dit getuigt van lef en durf binnen de rechterlijke macht.' Een bijzondere verademing voor advocaten en toch moeten enkele punten extra aandacht krijgen, zei Monorath. De orde ziet graag dat er een stop komt op ‘niet-advocaten’, personen die eenmalig als gemachtigde optreden en dan geregeld procederen, verder afschaffing van de term ’s landsadvocaat en een zuiniger optreden van de rechter bij het verstrekken van toestemming tot beslag. 'De rechterlijke macht moet ook waakzaam zijn dat advocaten geen misbruik maken van procesrecht, bijvoorbeeld opzettelijk uitstellen om de wederpartij te pesten.'

Twee onderdirectrices ministerie van Handel en Industrie uit functie ontlast

Henna Djosetiko (Bron foto: HI)
Djosetiko (Handel) en Lee (Industrie) prominente Pertjajah Luhur-leden
 
Sandra Lee (Bron foto: HI)

Dames worden 'uitgeleend' aan Standaardenbureau en Suriname Business Forum

 
De onderdirectrices van het ministerie van Handel en Industrie (HI), Henna Djosetiko (Handel) en Sandra Lee (Industrie) zijn ontlast uit hun functie door minister Sieglien Burleson. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 3 oktober 2015.

Beide functionarissen kregen gistermiddag te horen, dat zij maandag alles moeten overdragen. Zij zullen worden uitgeleend aan het Standaardenbureau en Suriname Business Forum. De onderdirecteuren worden niet, zoals tot nu toe gebruikelijk, ter beschikking gesteld van de minister.

Djosetiko en Lee zijn beiden prominente leden van Pertjajah Luhur. Djosetiko was lid van de Staatsraad namens deze politieke partij. Lee was Assembleelid.

De dames hebben nog geen resolutie ontvangen dat zij ontheven zijn uit hun functie. Vooruitlopend hierop zijn zij per direct ontlast van hun werkzaamheden.