woensdag 7 oktober 2015

Hira wil oud-president Venetiaan bij zijn onderzoek betrekken

Bezoek aan Zuid-Afrika brengt Hira bij Venetiaan


Sandew Hira (Dew Baboeram) wil bij zijn zoektocht naar de waarheid over de 8 decembermoorden en andere politieke gewelddadigheden in de jaren tachtig van de vorige eeuw, ook oud-president Ronald Venetiaan betrekken. Dat zei Hira vandaag, woensdag 7 oktober 2015, tijdens een persconferentie waarin hij de vorderingen van zijn waarheidsproject meedeelde (klik hier voor complete tekst persconferentie Hira). Het idee om ook andere personen dan alleen hoofdverdachte van de decembermoorden, Desi Bouterse, te interviewen kreeg hij onlangs tijdens een oriëntatiemissie in Zuid-Afrika. Dit bericht de Ware Tijd Online.

Door het onderzoek op dit stuk uit te breiden naar meerdere personen kan getoetst worden of hetgeen Bouterse zal prijsgeven, geen leugens zijn. Hira: 'Zo hebben we met Zuid-Afrikanen gediscussieerd over de vraag: hoe weet je dat de president de waarheid spreekt? Uit de discussie kwam naar voren dat je zijn getuigenis zou moeten afzetten tegen andere getuigenissen van mensen die een rol hebben gespeeld in die periode. Dus niet alleen Bouterse, maar ook mensen die nu nog leven zoals president Venetiaan en de Nederlandse premiers of ministers van buitenlandse zaken zouden opgeroepen moeten worden om hun getuigenis af te leggen over deze periode.'

Door verschillende getuigenissen wordt een bijdrage geleverd aan waarheidsvinding en kan een genuanceerder beeld ontstaan, meent Hira. 'Daarom doe ik bij deze een oproep aan ex-president Venetiaan en andere belangrijke spelers om hun bijdrage aan waarheidsvinding te leveren door ook hun versie van het verhaal te vertellen en een getuigenis af te leggen.'

Op vragen van de Ware Tijd, stelde Hira, dat ofschoon personen niet betrokken hoeven te zijn geweest bij zaken zoals de 8 decembermoorden, zij wel over bepaalde informatie kunnen beschikken die ze verkregen tijdens hun ambtsperiode.

Het interview dat Hira zal afnemen van Desi Bouterse vindt in het laatste weekeinde van november plaats en duurt drie dagen. Hira zal 8 december een rapport plus audio- en videomateriaal over de getuigenis van Bouterse aan De Nationale Assemblee overhandigen.

Nieuwe stroom- en watertarieven gaan 15 oktober in

Minister Dodson: Hoogte tarieven wordt 8 oktober bekendgemaakt


De nieuwe tarieven voor elektriciteit en water gaan per 15 oktober in. Dit in tegenstelling tot wat eerder was gemeld door president Desi Bouterse en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), zo bericht Starnieuws woensdagavond 7 oktober 2015.

Minister Dodson heeft vandaag aan de Assembleecommissie Natuurlijke Hulpbronnen medegedeeld, dat morgen bekendgemaakt zal worden hoe hoog de tarieven zijn.

De verhoging zal in drie termijnen plaatsvinden. Per 15 oktober moet 60% van de verhoging worden betaald. Daarna in twee termijnen van 20%. In een jaar tijd is het tarief marktconform.

De tarieven zijn diverse keren berekend en aangepast. De vakbeweging en het bedrijfsleven hadden een kostprijs van 43 cent per kilowattuur (kWh). NH/EBS kwam op een kostprijs van rond de 60 cent. Het bedrijfsleven is tegenstander van subsidie door grootverbruikers. Uiteindelijk zijn er diverse aanpassingen geweest. De vakbeweging pleit tegelijk voor verhogen van salarissen en andere structurele aanpassingen.

Professor Caram: 'Interventie CBvS heeft deviezenvoorraad verminderd'

Uitleg Caram over plotselinge stijging valutakoersen


Professor Anthony ‘Tony’ Caram ziet verschillende oorzaken die geleid hebben tot de plotselinge stijging van de valutakoersen. Volgens de hoogleraar, vandaag, woensdag 7 oktober 2015, in het Dagblad Suriname, is één van de punten dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in de afgelopen tijd in aanzienlijke mate geprobeerd heeft deze koersen stabiel te houden door te interveniëren. Hoewel dat voor korte termijn geholpen heeft, blijkt dat nu ineens niet meer te lukken. Een Amerikaanse dollar wordt nu opgekocht voor rond de Srd 3,67. Wie dollars wil kopen moet daar Srd 3,70 voor neertellen. 

Volgens Caram betekent het, dat de enorme interventies van de moederbank geleid hebben tot vermindering van de deviezenvoorraad. Volgens eigen analyses van de econoom was de deviezenvoorraad van de bank twee jaar geleden nog op 1 miljard Amerikaanse dollar. Dit is nu teruggevallen naar tussen de 430 en 450 miljoen. Daarboven heeft de Centrale Bank ook schulden in vreemde valuta in de orde van 300 miljoen Amerikaanse dollar. Caram zegt dat de CBvS de moeite kan besparen om de interventies nu te plegen. Gezien de financiële omstandigheden zal dat alleen, maar ervoor zorgen dat de deviezenvoorraad verder zal afnemen.

De stijging van de koersen zal duidelijk ervoor zorgen dat prijzen voor levensonderhoud ook zullen stijgen. Van elke Surinaamse dollar die in omloop komt, wordt ongeveer de helft gebruikt voor de import van goederen. Volgens Caram is Suriname grotendeels een importerend land en zijn geïmporteerde goederen afhankelijk van de koers.

Caram zegt nog twee problemen te zien die als oorzaak aangeduid kunnen worden voor de drastische stijging van de valutakoersen. Eén van deze heeft te maken met een zekere onzekerheid die zich op de markten aan het voltrekken is. Een van de redenen daarvan is het recent bericht dat de CBvS in samenwerking met het ministerie van Financiën heeft besloten de korte schuld om te zetten in een langere schuld. Hierbij is ook besloten de langere schuld te verhogen. Dat heeft volgens hem ertoe bijgedragen, dat er een onzekere vrees is ontstaan met betrekking tot wat er met de monetaire situatie zal gebeuren. Het andere belangrijke punt is, dat het maatregel van de overheid, om het budget in evenwicht te brengen, nog steeds niet geëffectueerd is. Hierdoor is er ook een zekere onzekerheid ontstaan. Volgens de hoogleraar leidt onzekerheid ertoe dat de markt daarop gaat anticiperen, inspelen en dan ook actie gaat ondernemen.

Een heel groot probleem volgens Caram is ook de toegenomen schuld van de overheid bij de CBvS. De bank heeft volgens Caram pas een weekstand uitgegeven waarin staat aangegeven dat per 26 september de schuld van de overheid per saldo met Srd 1.8 miljard is toegenomen. Dat is ongeveer 10% van het BBP. Caram wijst de vinger naar het recente besluit van de regering om de achterstallige leveranciers te betalen. 'Iedereen vroeg zich af waar het geld vandaan kwam. Nu blijkt dat het geld rechtsreeks van de CBvS komt.' Volgens de econoom druist deze opvatting in tegen de monetaire filosofie die haar grondslag vindt in de bankwet. Deze wet geeft twee dingen aan, namelijk: de CBvS mag kort kredieten opnemen tot een bepaald maximum van 10% van alle ontvangsten op de begroting. Dit is alleen voor cijfermatige kredieten. Dus niet voor duurzame financiering. De tweede overtreding is dat in de memorie van toelichting staat dat de CBvS nimmer mag meewerken aan het verzoek van de overheid om mee te gaan met een langere termijn financiering van de CBvS.

Caram zegt dat de regering met goede bedoelingen bezig was de valutakoers te stabiliseren. Dit beleid is echter volledig doorkruist door het feit dat de overheid doorging tekorten te creëren en geld te scheppen.

'In 2013 hadden wij een tekort van Srd 1 miljard, in 2014 Srd 950 miljoen. In 2015 schatten wij ook ergens bijna tegen de Srd 1 miljard. Dus terwijl de CBvS probeert om geld uit de economie te halen door de interventies, zien wij dat de overheid geld in de economie pompt. Ter overmaat is de CBvS ook gaan meewerken aan de omzetting van de korte schuld naar de lange schuld', stelt Caram.

Caram voorziet een niet te rooskleurig toekomst indien de situatie zo blijft voortduren. Op lang termijn ziet hij dat wel indien zaken wel op een correcte manier worden uitgevoerd. Hij verwijst naar de inkomsten uit het Meriam-goudmijnproject en de olieraffinaderij. De moeilijkste perioden zullen de eerste twee jaren zijn. 'Wij gaan op onze tanden moeten bijten. Als men een wijs beleid voert, zullen wij het wel overbruggen', aldus de econoom.

Theo Para: Nationale Verzoening

'Interpersoonlijke verzoening tussen daders en slachtoffers c.q. nabestaanden niet noodzakelijk en vaak ongewenst voor nationale verzoening'De ernstige schendingen van de mensenrechten door de militaire dictatuur (1980-1988) hebben de natie diep verdeeld. De pijnlijke scheidslijnen hebben zelfs families uiteengedreven. Aan dit verdriet van Suriname voorbij gaan en tegelijkertijd oproepen tot nationale eenheid is illusoire op zijn best, en demagogisch op zijn slechtst.

(Foto-onderschrift: Schilderij van de gerenommeerde Zuid-Afrikaanse kunstenares Marlene Dumas over de Decembermoorden. Speciaal gemaakt voor de tentoonstelling Roemers Drieling georganiseerd door documentairemaker Cindy Kerseborn en Stichting Cinemake Foundation in samenwerking met het Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam Oost.)
 
Voor nationale verzoening is interpersoonlijke verzoening tussen daders en slachtoffers c.q. nabestaanden niet noodzakelijk en vaak ongewenst. Harvard professor en moraalfilosoof T.M. Scanlon schreef in zijn boek Moral Dimensions: 'In geval van massamoord en ernstige schendingen van de mensenrechten lijkt niet alleen verwijt, maar ook het publiek uiten van dat verwijt noodzakelijk. Dat is waarom slachtoffers van zulke misdaden, en hun families, zo krachtig bezwaar maken als de daders niet worden bestraft en behandeld blijven worden als normale leden van de samenleving. Hun claim is niet alleen dat het passend is om verontwaardiging en misnoegen te voelen, of dat het passend is dat de daders de prijs voor hun misdaden betalen (...). Het punt is ook dat er iets oneigenlijks is aan het gevraagd worden de daders als respectabele burgers te behandelen, of van anderen te accepteren dat zij hen als zodanig behandelen.' (vertaling TP).

De door Scanlon beschreven morele dissonantie wordt soms ook enigszins aangevoeld door de verantwoordelijken voor de ernstige schendingen van de mensenrechten. Tenminste als we de woorden van de president van de republiek in zijn 'open' brief van 25 juli mogen geloven: 'Nu ik president ben, hoor ik er te zijn voor de hele samenleving. Ik kan me nauwelijks een voorstelling maken hoe het voor de nabestaanden moet zijn om mij in deze positie te zien.' De goed verstaander leest naast een onbedoelde schuldbekentenis een ontkiemend besef van morele ongerijmdheid. Waaruit bestaat die ongerijmdheid?

Van een president mag, gezien de constitutionele eisen aan het presidentschap, worden verwacht dat hij (of zij) het recht op leven en andere mensenrechten beschermt en heeft beschermd. Dat hij de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van elke burger, zonder te discrimineren, respecteert en heeft gerespecteerd. Een president die de rechtsbescherming van slachtoffers en nabestaanden met een zelfamnestiewet onder de voet loopt, om zelf als hoofdverdachte in een lopend strafproces tegen massamoord het afleggen van verantwoording te ontlopen, frustreert ernstig die legitieme verwachtingen. Zo een presidentschap voegt moreel leed toe aan het lijden van nabestaanden. Zonder rechtsbescherming van het leven heerst gekwetst rechtsgevoel, angst en onveiligheid. Zeker na de verschrikkingen van de brandstichtingen, ontvoeringen, folteringen en moorden, de laster tegen de slachtoffers en de lange nacht van ontkenning, leugen en rechteloosheid, is zo een presidentschap in de geest van het internationaal humanitair recht een onacceptabele situatie. Ook al heeft die president als machthebber, in verkiezingen zonder equality of arms, een paar tienduizend stemmen weten te verzamelen.

De notie van nationale verzoening is opgekomen in post-dictatoriale en post-apartheid omstandigheden, waarbij samenlevingen de grote schisma's als gevolg van ernstige schendingen van de mensenrechten trachtten te overbruggen. Nationale verzoening beoogt herstel van de democratische rechtsorde en mensenrechten en niet onbelangrijk: verzachting van het leed van en recht doen aan slachtoffers en nabestaanden. Berechting van de ergste misdaden en hoofdverantwoordelijken, waarheidscommissies, compensatie en reparatie regelingen, openbaar excuus, eerherstel en gedenktekens voor de slachtoffers, het zijn verschillende vormen van gerechtigheid die tegemoet komen aan het rechtsverlangen en het lijden van de getroffenen en hun families. Soms wordt de leuze van nationale verzoening om machtspolitieke redenen misbruikt door daders, om nabestaanden moreel tot 'vergeving', lees subassertiviteit, te dwingen. In de onderzoeksliteratuur wordt dan gesproken van 'false reconciliation' of 'cheap reconciliation'.

De filosofen WilhelmVerwoerd (Zuid-Afrika) en Trudy Govier (Canada) hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de Zuid-Afrikaanse post-apartheidervaringen met processen van nationale verzoening. In een poging de begripsverwarring rond verzoening te boven te komen, conceptualiseerden zij nationale verzoening als processen van herstel en opbouw van vertrouwen. Vertrouwen is nodig om in de samenleving met onvermijdelijke conflicten en problemen productief te kunnen omgaan. Verwoerd en Govier maakten onderscheid tussen de domeinen stoppen van geweld, samenwerking en vriendschap. Gezien de doelen in de drie domeinen verschillen worden ook verschillende vertrouwensniveau 's gevraagd. Om het geweld te stoppen is een vertrouwensniveau zoals dat in interpersoonlijke vriendschap wordt gevraagd een overdreven eis. Vanuit het concept van vertrouwen kent Suriname belangrijke verworvenheden als het gaat om nationale verzoening. De ontvoeringen, folteringen en moorden zijn gestopt. De militaire dictatuur maakte plaats voor een formeel democratische rechtsorde. Zeven vreedzame verkiezingen vonden plaats.

Suriname werd, hoewel nog niet verwerkt in de nationale wetgeving, partij bij het Internationaal Strafhof. De doodstraf werd formeel afgeschaft. In parlement, arbeidsorganisaties en verenigingen wordt samengewerkt, ongeacht verschil in narratieven over de barbarij van het verleden. Dat nabestaanden en mensenrechtenorganisaties zich beijveren voor de integriteit en ongestoorde voortzetting van het 8 december strafproces tekent de verworvenheid van gegroeid onderling vertrouwen. Zij vertrouwen er immers op dat alle partijen, ook in het geval van het strafrechtelijk afleggen van verantwoording voor ernstige misdrijven als moord, de afgesproken vreedzame kaders van de grondwet zullen respecteren. Zonder aanziens des persoon.

De strijd van de slachtoffers, nabestaanden en democraten voor gerechtigheid en vrede was niet de enige factor, maar wel de ethisch drijvende kracht in de realisatie van de verworvenheden van nationale verzoening. Echter, naast die verworvenheden zijn er nog steeds uitdagingen in het proces van nationale voorziening. Het probleem van daders in het openbaar bestuur en gewapende machten vormt zo een uitdaging. Het is een illusie te denken dit probleem op te kunnen lossen door van nabestaanden te eisen, al dan niet onder geweldsdreiging, de dadersmacht moreel als onvermijdelijk en onveranderlijk te accepteren. Slachtoffers en nabestaanden hebben al de hoogste prijs betaald. Zij zijn ernstig ontrecht en disempowered.

Voor healing en verzoening zijn voor nabestaanden juist empowering ervaringen noodzakelijk. Er zijn bestuurders en functionarissen voor veel minder afgetreden. Het is redelijk en billijk met het oog op verdere verdieping en consolidatie van het proces van nationale verzoening, van daders te vragen dat zij terugtreden uit het openbaar bestuur en de gewapende machten. Indien zij dat uit zichzelf doen leveren ze een bijdrage aan het proces van nationale verzoening en aan de vermindering van het leed van de nabestaanden. Integriteitsherstel van het openbaar bestuur opent de poort voor de nieuwe generaties om uit de schaduw van de moreel besmette machtspersonages van de vorige eeuw te treden, en nieuwe ervaringen van vreedzaam samenleven, vruchtbaar samenwerken en respectvolle vriendschap te scheppen.

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van de Ware Tijd van 3 oktober.

Sandew Hira's instituut wil onderzoek naar rol Nederland in 8 decembermoorden Suriname

International Institute for Scientific Research (IISR) vraagt Nederland om medewerking


Om meer te weten te komen over de rol van Nederland bij de decembermoorden in 1982 in Suriname, heeft het International Institute for Scientific Research (IISR) Nederland om medewerking gevraagd. Het instituut heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken inzage gevraagd in documenten die gaan over de contacten tussen Nederland en Suriname in de jaren tachtig, aldus het Nederlandse persbureau ANP vandaag, woensdag 7 oktober 2015.

Dit maakte Sandew Hira, directeur van IISR, vandaag tijdens een persconferentie in Paramaribo bekend. Het instituut doet onderzoek naar de decembermoorden in samenwerking met de universiteit van Suriname en het Nationaal Archief in het kader van de waarheidsvinding.

Hira is bezig met de voorbereiding voor een 'getuigenisgesprek’ dat hij eind november met Desi Bouterse zal hebben. De huidige Surinaamse president is de hoofdverdachte in de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat het verzoek in behandeling is genomen.
De informatie uit die periode is belangrijk omdat er veel geruchten zijn dat kolonel Hans Valk, leider van de Nederlandse militaire missie, in die tijd een rol zou hebben gespeeld Bouterse in het zadel te krijgen.
De gezochte informatie ligt in archieven die officieel pas in 2060 open zullen gaan. Eerdere verzoeken de archieven te openen, zijn tot nu toe afgewezen.

Eind juli maakt Bouterse bekend dat hij mee wil werken aan de waarheidsvinding over de gebeurtenissen in 1982 en de periode ervoor en erna. Hira had hem hierom gevraagd. Hira (Dew Baboeram) is een broer van een van de mannen die in 1982 door het leger onder leiding van Bouterse zijn vermoord.

Een rechtszaak over deze zaak ligt sinds 2012 stil nadat het Surinaamse parlement een wet aannam die de verdachten amnestie verleent, zo bericht het ANP.

De volledige tekst van Hira gesproken tijdens zijn persconferentie:

Kolkata, India, heeft nu ook een 'Baba en Mai' monument

Monument feestelijk onthuld in bijzijn van de Surinaamse ambassadeur Kanhai
 
(Bron foto: The Indian Express/Subhan Dutta)

In Kolkata, India, vond vanmiddag, woensdag 8 oktober 2015, de inauguratie ofwel onthulling van het 'Baba en Mai' monument plaats. Dit gebeurde door de minister van Indian Overzeese- en Buitenlandse Zaken Sushma Swaraj. De ceremoniële plechtigheid vond plaats onder leiding van de gouverneur van West Bengalen, Shri Kesari Nath Tripathi. Als eregast was aanwezig de ambassadeur van Suriname Aashna Kanhai. Dit bericht onder andere The Indian Express en de Business Standard.

In haar toespraak sprak Kanhai in het kort over de geschiedenis van de emigratie naar Suriname. 'In 1863 kwam er een einde aan de slavernij in de Nederlandse kolonie Suriname, maar omdat er zo veel plantages waren had het land arbeiders nodig. Dus, met de hulp van de Oost-Indische Compagnie wilde Nederland arbeiders naar Suriname brengen, vooral uit de Bhojpuri regio.'

Verder zei ze: 'In Paramaribo staat er op de plek van aankomst van de emigranten een 'Baba en Mai' monument. Met het monument in Kolkata op de plek vanwaar de emigranten vertrokken, is vandaag de historische verbondenheid tussen Suriname en India ook beeldend zichtbaar gemaakt.'

Gouverneur Kesari Nath Tripathi zei: 'Toen ik in Suriname was, voelde het aan alsof ik nog in India was. Ze vieren de festivals die wij vieren en ondanks culturele- en taalverschillen, blijft de essentie van het Indiër zijn behouden.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/The Indian Express/Business Standard)

El Niño lijkt nog geen invloed te hebben op Suriname


Surinaamse meteorologen durven geen voorspelling over El Niño te doen


Het zuiden van Guyana voelt de gevolgen van El Niño, maar in Suriname zijn nog geen zichtbare aanwijzingen dat wij aankijken tegen een super El Niño. Het natuurverschijnsel, dat van invloed is op het weer in grote delen van de wereld, zou dit jaar verantwoordelijk zijn voor extremere weersomstandigheden dan normaal. Het waterpeil in verschillende rivieren in Guyana is aanzienlijk lager dan normaal, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 7 oktober 2015.

Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), zegt in een reactie, dat in Suriname nog geen trends zijn die wijzen op een situatie als in het buurland. Toch blijft zijn organisatie alert, zeker gezien de internationale verwachtingen.

Volgens de Meteorologische Dienst zullen de gevolgen van El Niño ook in Suriname merkbaar zijn, maar geen enkele meteoroloog waagt zich aan een voorspelling, aangezien het verschijnsel vrij grillig van karakter is. Meteoroloog Roel Oehlers durft wel te waarschuwen, dat de kleine regentijd die loopt van november tot januari 'onder druk kan komen.

Hij pleit voor het nauwlettend monitoren van de rivieren, zeker tegen de achtergrond van het stuwmeer dat over voldoende water moet beschikken voor het opwekken van energie. Evenals Slijngard merkt hij nog geen afwijkend patroon.

Temperaturen van ongeveer 35 graden Celcius die nu bijna dagelijks worden gemeten, zijn normaal voor deze tijd van het jaar. Terwijl in Suriname nog niet veel merkbaar is, kreunt de regio al geruime tijd onder de effecten van El Niño, zo schrijft de Ware Tijd. Met dat in het achterhoofd is in het zuiden Guyana - in Lethem, Rupununi, regio 9 - het 'El Nino commitee' opgericht, met daarin onder andere vertegenwoordigers van Conservation International en de Kamer van Koophandel.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Guyana Chronicle)

Politiebond bereidt Kort Geding voor om uitbetaling gewerkte overuren af te dwingen

Bondsvoorzitter Ramjiawan: 'Het kan vandaag maar ook morgen plaatsvinden'
 

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft advocaat Frank Truideman in de arm genomen om de belangen van de leden te behartigen. Bondsvoorzitter Robby Ramjiawan zegt vandaag, woensdag 8 oktober 2015, in het Dagblad Suriname dat de advocaat bezig is om de documenten c.q. processtukken te verzamelen om een Kort Geding aanhangig te maken tegen de werkgever wegens het niet uitbetalen van de gewerkte c.q. verrichte overuren. ‘Het kan vandaag maar ook morgen plaatsvinden.’

De bezwaren en protesten van de leden hebben betrekking op het niet uitbetalen van overwerk over de maand juli 2015 door de werkgever, de korpsleiding. Daarnaast is er een wensenpakket van de SPB, waaraan invulling moet worden gegeven. Enkele ondertekenaars van de aanvraag van de algemene vergadering hebben ook bezwaren en protesten van de leden met betrekking tot het mutatie- en het bevorderingsbeleid van het Korps Politie Suriname (KPS) aangevoerd. Ook zijn er bezwaren en protesten van de leden, die onder erbarmelijke omstandigheden op bepaalde plaatsen werkzaamheden verrichten.

Uit het onderzoek blijkt dat dit niet de eerste keer is dat overwerk van korpsleden door de korpsleiding niet is uitbetaald. Vanwege de aanhouding is het voor de leden onduidelijk wie wel en wie niet de bevoegdheid heeft om het verrichte overwerk al dan niet te laten uitbetalen c.q. delen daarvan door te halen. Bovenal bestaat er een mutatiebeleid, dat door de korpsleiding is goedgekeurd.

Op een algemene ledenvergadering werd besloten om het voorgelegd wensenpakket goed te keuren en het bestuur te machtigen om dit ten spoedigste aan de regering aan te bieden ter realisering c.q. ter bespreking. Het bestuur is gemachtigd om de kwestie rond het niet uitbetalen van overwerk door de korpsleiding voor te leggen aan de rechter in Kort Geding, zodat daarover een uitspraak wordt gedaan, met daaraan gekoppeld een dwangsom, zodat voor de toekomst het in ieder geval voor de leden duidelijk is wie de autoriteiten zijn die bevoegd zijn om overwerk te laten verrichten, waarvan de betaling gegarandeerd is.

Het bestuur is opgedragen om met de minister van Justitie en Politie zo spoedig mogelijk oplossingen te bewerkstelligen voor de slechte werkomstandigheden van de leden op de posten Cabanavo, Antonio do Brinco, Stolkertsijver, Klaaskreek, Djoemoe, Sarakreek en Burnside. Daarnaast eisen de leden dat het bestuur van de Surinaamse Politiebond medezeggenschap krijgt in het mutatie- en bevorderingsbeleid van het Korps Politie Suriname.

NH-minister wil versterking van zijn diensten

Op veel afdelingen binnen NH is een gebrek aan kader


Minister Dodson wil deskundigen aantrekken


Minister Regilio Dodson wil versterking van de diensten die onder zijn ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen vallen. Hij denkt onder andere aanhet  herstructureren van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD). Deze dienst was ook vertegenwoordigd in zijn delegatie die vorige week op werkbezoek was in de westelijke districten. Dat heeft de bewindsman bewust gedaan, 'omdat we ook geconfronteerd werden in alle drie districten met concessies voor bouwmaterialen', kennelijk doelend op zandafgraving. De bedoeling was, dat de GMD direct kon inspelen op probleemgevallen. 

De bewindsman is geconfronteerd met gebrek aan kader op veel afdelingen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 8 oktober 2015. Hij wil binnen het overheidsapparaat deskundigen aantrekken.

'Om het beleid aan te scherpen hebben we feedback nodig, vandaar dat wij in het westen van het land zijn om aan te horen wat er speelt in het veld', zei de NH-minister zondag in Nickerie. Hij zegt heel gemotiveerde werknemers gezien te hebben die met weinig middelen proberen het werk te doen.

Volgens de bewindsman moet het beleid voor de komende vijf jaar zo effectief mogelijk worden uitgezet. 'Wij zijn heel content met wat we hebben gezien in de districten en wij nemen alles mee.'

Dodson heeft ook goede gesprekken gevoerd met de districtscommissarissen van Saramacca, Coronie en Nickerie. Hij beloofde aandacht te schenken aan zaken die door hen zijn aangekaart. De districtscommissarissen hebben voor het verlenen van concessies voor zandafgraving duidelijke instructies gekregen. 'Wij kunnen niet toestaan dat er concessies worden uitgegeven zonder dat de voorwaarden in acht worden genomen', zei Dodson.

Verhoging tarieven stroom en water leidt niet tot zuiniger gedrag burger

Huishoudens verbruikten in september drie procent meer stroom


De aankondiging dat de nutstarieven zullen worden verhoogd en de oproep zuinig om te gaan met stroom en water, hebben niet ertoe geleid dat de samenleving zuiniger met energie omgaat. Alleen bij sociale instellingen, waaronder ziekenhuizen, scholen, kinder- en bejaardentehuizen, werd in september 15 procent minder energie verbruikt dan de maand ervoor. Huishoudens en de categorie klein commercieel hebben elk 3 procent energie meer verbruikt, aldus de Ware Tijd vandaag, 7 oktober 2015.

Grote bedrijven en de industriële sector trokken respectievelijk 3 en 5 procent meer.

Marcel Eyndhoven, waarnemend directeur bij de EBS, denkt dat het verbruik is toegenomen vanwege de vakantie- en de droge tijd periode. Het energieverbruik is in september, oktober en november altijd het hoogst. Eind deze maand zullen de eerste nieuwe energietarieven in rekening worden gebracht.

De SWM beschikt nog niet over recente cijfers en kan daardoor nog niet vaststellen of het watergebruik is toegenomen dan wel afgenomen. De afgelopen dagen was er een behoorlijke drukte bij de SWM van cliënten die zich moesten melden vanwege een verhoogde waterrekening.

Woordvoerder Edmond Blufpand zegt, dat het gangbaar is dat in de grote vakantie verbruikers worden geconfronteerd met een eenmalige hogere rekening. 'Meestal zijn in de vakantie mensen thuis dan kunnen we op het erf om de meter stand op te nemen.' Bij afwezigheid van bewoners begeeft de SWM zich niet op erven indien er sprake is van een gesloten poort of het risico van bijtende honden. Dit heeft tot gevolg, dat de SWM werkt met de gemiddelde afnamen van huishoudens waarvan het exacte gebruik wel bekend is bij de watermaatschappij. Cliënten die meer gebruiken dan het gemiddelde, moeten dan bijbetalen wanneer de werkelijke meterstand binnen is.

'Er zijn ook gevallen waar het verbruik is afgenomen, die gebruikers krijgen hun geld terug', zegt Blufpand.

Zonnepanelen op dak van Plasa Bieu in Willemstad, Curaçao

Zonnepanelen gaan afzuiginstallaties van stroom voorzien

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

Het dak van Plasa Bieu te Punda wordt voorzien van zonnepanelen. Deze moeten de afzuiginstallaties van energie voorzien. De installatie van de duurzame energie-opwekkers moet ervoor zorgen dat de  energierekening naar beneden gaat. Verder wordt het plafond opnieuw geïsoleerd en voorzien van zogenoemde ‘Solatubes’. Dat blijkt uit de openbare aanbesteding die het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) van minister Etienne van der Horst heeft uitgeschreven, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 7 oktober 2015. 

De eetgelegenheid wordt tijdelijk verplaatst naar Marshe Nobo. De zes locaties waar eten gekookt en geserveerd wordt, zijn gedurende de verbouwing te vinden in de nieuwe markt. Door middel van borden zullen bezoekers van Plasa Bieu worden verwezen naar de tijdelijke locatie. De verbouwing moet binnen zes maanden zijn afgerond.

'Nergens anders kan je de warmte van de bevolking zo goed voelen. De Marshe Bieu of Plasa Bieu is niet alleen een bijzondere eetgelegenheid, maar ook een sociale ontmoetingsplaats. Nadat de werkzaamheden rond de nieuwe markt in 1975 waren afgerond en de verkopers daar hun waren gingen verkopen werd het stil rond de oude markt. In 1997 werd de locatie uitgebreid en in 2004 gerenoveerd. Na elf jaar heeft Plasa Bieu een facelift nodig, waarbij de aandacht niet alleen wordt gevestigd op een meer toeristische uitstraling, maar ook dat de lokale bevolking verzekerd kan zijn van hun ‘kuminda krioyo’ in een compleet nieuwe ‘ambiente’', aldus het ministerie van BPD.

De overdekte hal wordt opnieuw geschilderd. Er zullen verschillende energiebesparende ingrepen worden verricht, zoals de aanleg van de zonnepanelen en het isoleren van het plafond. Voor de zes huurders van de bestaande kookplaatsen zal de renovatie volgens het ministerie een ‘complete facelift’ betekenen zowel wat betreft de bijkeukens als de bergingen die zullen worden uitgerust met alle noodzakelijke apparatuur. Dat was volgens de huurders van Plasa Bieu ook wel nodig. In april klaagden ze nog dat ze regelmatig te maken hebben met ongedierte en last hebben van kapotte vloeren en slechte ventilatie.

De bestaande, volgens de huurders dus kapotte, vloer wordt voorzien van een kunststoflaag die volgens het ministerie ten goede komt van de hygiëne.

Het ministerie heeft tot doel één of meerdere aannemers aan te trekken voor het renoveren van Plasa Bieu. Begin december vorig jaar kondigde minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm (PAIS) de facelift aan van de overdekte hal in een Statenvergadering. Palm toen: 'We gaan hierin investeren om een aangenamer product te maken voor zowel de lokale bevolking als voor de toeristen die hier willen eten.'

Plasa Bieu wordt door Fundashon Marshe beheerd. Deze stichting valt op haar beurt weer onder het ministerie van Palm: Economische Ontwikkeling. Daarnaast beheert Fundashon Marshe ook Marshe Nobo en het plein voor het gebouw van Landsloterij in Otrobanda.

Ruim 6 van de 10 Nederlanders wil banden met Curaçao, Aruba en Sint Maarten verbreken

PVV laat opiniepeiler Maurice de Hond enquête uitvoeren


Meer dan zes van de tien Europese Nederlanders ziet in financieel wanbeheer, corruptie en fraude in het Caribisch deel van het Koninkrijk reden om de banden met Curaçao, Aruba en Sint Maarten te verbreken. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van de PVV is uitgevoerd door de bekende opiniepeiler Maurice de Hond, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, 7 oktober 2015.

Uit zijn onderzoek komt tevens naar voren dat 55 procent van de Europese Nederlanders van mening is dat het koloniale verleden geen zorgplicht rechtvaardigt. Iets minder dan de helft van de Nederlandse bevolking acht het bovendien onterecht dat Nederland niet eenzijdig de koninkrijksbanden kan verbreken.

PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma zal de uitkomsten van de peiling vandaag tijdens het debat over de begroting Koninkrijksrelaties voorhouden aan minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij zal de bewindsman per motie vragen om de Nederlandse burger zeggenschap te geven over de vraag of de band met de eilanden gecontinueerd moet worden.

Sinds de PVV in Kamer vertegenwoordigd is (2006), hebben de achtereenvolgende partijwoordvoerders in navolging van leider Geert Wilders consequent gepleit voor het beëindigen van de koninkrijksbanden met de Caribische landen en bij de Verenigde Naties de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Gesterkt door de uitkomst van de enquête zegt Fritsma: 'Het is onhoudbaar en ondemocratisch dat het kabinet en de Kamer het normaal vinden dat Nederlanders niets te vertellen hebben over het wel of niet verbreken van de banden met de eilanden. De burger moet hier zo snel mogelijk een stem in krijgen waarna we definitief afscheid kunnen nemen van de voormalige Antillen. Want het is niet alleen de PVV die dat wil, maar ook een ruime meerderheid van de Nederlanders.'

Voor het onderzoek zijn ruim 2.000 Europese Nederlanders via Peil.nl geënquêteerd. Dat gebeurde afgelopen vrijdag en zaterdag, precies een week na het spectaculaire slotfeest van de viering van 200 jaar Koninkrijk.

Justitie Curaçao neemt bij twee huiszoekingen luxe auto's en groot contant geldbedrag in beslag

In beslag genomen auto's, motor en scooter worden op den duur verkocht 

(Bron foto's: OM Curaçao)

Het zogenoemde Afpakteam heeft vanmorgen, woensdag 7 oktober 2015, tijdens twee huiszoekingen te Sunset Heights en Rancho vijf luxe auto’s (Porsche Cayenne, Porsche Carrera, Jeep Cherokee, Chevrolet Camaro en Lexus), een motorfiets en een scooter in beslag genomen. Daarnaast werden  nog waardevolle goederen als horloges (Rolex, Breitling), sieraden en een groot contant geldbedrag in euro’s in beslag genomen. Dit laat het Openbaar Ministerie (OM) Curacao in een persbericht weten.

Op 20 september werd van dezelfde verdachtengroep al 70.000 euro afgepakt bij twee koeriers die op lchthaven Hato arriveerden vanuit Nederland.

De bedoeling is dat de in beslag genomen goederen, waarvan wordt vermoed dat ze zijn aangekocht met crimineel geld, uiteindelijk worden verkocht en dat de opbrengst daarvan gebruikt wordt voor de bestrijding van de criminaliteit op Curaçao.

Het Afpakteam wordt gevormd door medewerkers van de Belastingdienst, Douane, KMAR, KPC en Kustwacht en werkt onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Het team werd vandaag bijgestaan door leden van het RST en een gespecialiseerd zoekteam van Defensie.

Fortkerk in Willemstad op Curaçao opent na restauratie 11 oktober weer de deuren

Dak van Fortkerk vervangen, lekkages verholpen en binnen en buiten geverfd

 
Na vier maanden van restaureren is de Fortkerk gereed en gaat deze 11 oktober weer open voor kerkgangers. Het dak van de Fortkerk is vervangen, de vele lekkages zijn verholpen en de kerk is van binnen en van buiten geverfd, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 7 oktober 2015.

De bezoekers gingen de afgelopen vier maanden naar de diensten in de Emmakerk.

Het Monumentenfonds heeft een substantieel gedeelte van de totale kosten van 600.000 gulden gesubsidieerd. Daarnaast heeft de Stichting Behoud Fortkerk van vele bedrijven, gemeenteleden en andere particulieren een donatie ontvangen waardoor het mogelijk was om de restauratie uit te laten voeren. Curaçao

Criminaliteit baart Curaçaoënaars het meeste zorgen

Curaçaoënaars ontevreden over de politieDe criminaliteit baart Curaçaoënaars het meeste zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inter Continental University of the Caribbean (ICUC). Ruim tachtig procent geeft aan de kans groot te achten zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. Daarnaast zijn er grote zorgen over de werkloosheid en economie, zo bericht vandaag, woensdag 7 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

De onderzoekers van ICUC belden willekeurig 236 personen op Curaçao en legden hen verschillende vragen voor over onder meer criminaliteit en de economische situatie. Driekwart van de ondervraagden zegt dat zij vinden dat het slechter gaat met het land in vergelijking met vorig jaar.

Vooral personen boven de 45 jaar (85 procent) zeggen dat het slechter gaat met Curaçao. Vooral de criminaliteit baart dus zorgen, 52 procent van de ondervraagden geeft aan zich hier het meeste zorgen over te maken.

Ook op het gebied van werkloosheid (41 procent), economie (20 procent), over kosten van het levensonderhoud (16 procent), het onderwijs (12 procent), de regering (15 procent) zijn er zorgen. Hier zitten wel verschillen in tussen mannen en vrouwen: mannen maken zich meer zorgen over de economie en vrouwen maken zich drukker over het onderwijs.

De onderzoekers hebben ook gevraagd waar ze zich het meeste zorgen over maken. Twee op de drie laten weten een overval het meest te vrezen. Met stip op één: een gewelddadige overval thuis, gevolgd door een overval op straat. Ook een inbraak in huis of het stelen van de auto wordt gevreesd.

Over de politie zijn de ondervraagden ook niet tevreden. Zowel over de zichtbaarheid van de politie op straat, over de hoeveelheid patrouilles als over de snelheid waarmee de agenten ter plaatse zijn is men ontevreden. Allemaal worden deze als slecht bestempeld. Over de manier waarop de politie mensen behandelt zijn de geënquêteerden neutraal.

Dienstverlening Medische Zending in binnenland niet meer gegarandeerd

Spoedvervoer ernstig zieke patiënten in gevaar


De dienstverlening van de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) in het binnenland is vanaf vandaag, woensdag 7 oktober 2015, niet meer gegarandeerd, omdat spoedvervoer van ernstig zieke patiënten vanuit het binnenland door gebrek aan financiële middelen bij de MZ mogelijk niet kan worden uitgevoerd. De overige dienstverlening was al tot een minimum beperkt, aldus bericht het Dagblad Suriname.

De overheidssubsidie vanaf juni 2015 is nog niet overgemaakt. Vorige week donderdag heeft de minister van Financiën, via de minister van Volksgezondheid, toezeggingen gedaan dat een maand subsidie zou worden overgemaakt, in reactie op een brandbrief van de Medische Zending aan de minister van Volksgezondheid.

Maar, tot nu toe nog geen cent subsidie overgemaakt. De minister van Financiën is, ondanks herhaaldelijke pogingen vanuit de Medische Zending, onbereikbaar.

De MZ betreurt het dat zij in deze fase terecht is gekomen en hoopt dat het verhoogd risico op calamiteiten voor mensen van het binnenland snel tot het verleden zal behoren.

Oud-ambassadeur Sonny Hira: ‘Suriname moet uitspraken Granger terstond weerspreken’

'Guyanese president heeft ongebrui- kelijk fel gehandeld ten aanzien van het Tigrigebied'


‘De regering van Suriname moet de uitspraak van het staatshoofd van Guyana terstond en resoluut weerspreken. Het is absoluut geen gebruik dat op deze wijze wordt omgegaan met een stukje territoir.’ Dit zegt de gewezen ambassadeur van Suriname in Brazilië, Sonny Hira, vandaag, woensdag 7 oktober 2015, in Dagblad Suriname naar aanleiding van de uitspraken van de Guyanese president, David Granger, in reactie op hetgeen president Desi Bouterse aanhaalde tijdens zijn Jaarrede over de kwestie Tigrigebied/New River Triangle.

‘President Bouterse heeft groot gelijk. Hij heeft dit geladen onderwerp tussen Suriname en Guyana op een aanvaardbare wijze ter sprake gebracht. Ik vind, dat de Guyanese president ongebruikelijk fel heeft gehandeld ten aanzien van het Tigrigebied, want het is hoe dan ook een onderwerp waarover nog geen oplossing bestaat.’ 

Dat de Guyanese president zich op het standpunt stelt, dat dit al geregeld is, is volgens Hira onjuist. De gewezen diplomaat stelt dat in feite de hele westgrens van Suriname en Guyana nog een vraagstuk is. ‘De uitspraak van Granger alsof de Corantijnrivier niet geheel aan Suriname toebehoort, is ook onjuist. Er zijn voldoende aanwijzingen in de historie daartoe.’

Er zou volgens Hira geen discussie over de Corantijnrivier moeten zijn, omdat bij traktaat is aangegeven, dat de Corantijnrivier aan Suriname toebehoort. De Boven-Corantijn wordt niet erkend wordt door Guyana. De Corantijn splitst zich in het zuiden in tweeën, namelijk in de Coeroenierivier en de Boven-Corantijn. Guyana noemt de Boven-Corantijn de Nieuwe Rivier (New River). De watercapaciteit van de Boven-Corantijn is aanzienlijk groter dan die van de Coeroenierivier. Op basis daarvan wordt in de geografie aangenomen dat dit de hoofdrivier en dus de grensrivier is.

De Duitse onderzoeker Robert Hermann Schomburgk (door het Dagblad Suriname ten onrechte in het artikel Robert Schomboer genoemd....) betrokken bij het samenstellen van de kaart voor Suriname, wist niet af van het bestaan van de Boven-Corantijn en heeft toen de Coeroenie gezien als voortzetting van de Corantijn en is aldus ervan uitgegaan dat dit de grensrivier is. Later heeft de onderzoeker Barrington Brown, de Boven-Corantijn, de zogenaamde Nieuwe Rivier, ontdekt. Deze rivier was hiervoor dus niet bekend.

Terugkomend op het gebied, de zuidelijke driehoek Tigri, stelt Hira dat het door eerdergenoemde grove onjuistheid van de onderzoeker Schomburgk geweest is dat eerst Engeland en later Guyana een claim hebben gelegd op dit gebied. Aangezien er nooit een finale uitspraak geweest is, zou door middel van arbitrage een oplossing gebracht moeten worden in dit dispuut. ‘Het is onjuist van Guyana om nu te stellen dat dit gebied van hem is.’

Er moet voorts onderzocht worden of Suriname gedurende de afgelopen 30 jaar genoeg geprotesteerd heeft bij de VN, om de acties van Guyana ter sprake te kunnen brengen. ‘Als dat niet het geval is en Guyana kan aantonen dat zij al die tijd beheer had over dit gebied en ook beheersdaden heeft uitgevoerd, kan dit in het voordeel van Guyana gaan werken’, legt Hira uit. Dit moet volgens hem daarom nauwkeurig onderzocht worden. ‘Als Staat zullen wij zeker acties moeten ondernemen om een oplossing te brengen. Dit kan bilateraal, maar die kans is klein. Beide landen gaan namelijk op hun standpunt willen staan, maar het is niet uitgesloten. Aannemelijker is dat men naar een aanvaardbare instantie gaat, meestal de instituten van de VN, om deze kwestie uit te vechten.’


Met geweld het gebied inlijven, is volgens de diplomaat de slechtste vorm van gebiedsuitbreiding, omdat het probleem dan zal blijven bestaan. Volgens Hira zitten we nu niet alleen in Suriname met de overblijfselen van de koloniale periode, waarbij de moederlanden van destijds niet de moeite hebben genomen om bij het moment van overgang naar onafhankelijkheid, de grenzen op een juiste wijze vast te leggen.

Suriname moet er ook aan denken om Nederland verantwoording te laten afleggen over de ontstane grenskwestie tussen Suriname en Guyana, meent Hira. ‘Dit, omdat Nederland bij de onafhankelijkheid in november 1975, de plicht had als voormalig moederland om Suriname met de juiste grenzen over te dragen aan het volk van Suriname als onafhankelijk land.’ Als blijkt dat later problemen zijn ontstaan met buurlanden ten aanzien van die grenzen, moet Nederland volgens hem kunnen aangeven welke grenzen zijn overgedragen. Suriname kan zich volgens Hira beroepen op deze verantwoording van de zijde van Nederland, omdat het voormalige moederland uit het oogpunt van goed fatsoen en respect voor het internationaal recht destijds de plicht had exact aan te geven wat de grenzen waren van Suriname. Als er later problemen zouden ontstaan, had Nederland ook moeten stellen dat hij die met het voormalige moederland van Guyana zou oplossen.

SP en PVV in Tweede Kamer vliegen elkaar in de haren over toekomst Antillen

SP'er Van Raak: 'In welke kelder heeft u gezeten de afgelopen jaren?'

 
PVV en SP zijn elkaar vandaag, woensdag 8 oktober 2015, in de haren gevlogen over de toekomst van de Nederlandse Antillen. De PVV wil van de overzeese eilanden in het Koninkrijk af en verweet de Tweede Kamer niet te luisteren naar de burgers en met geen enkel voorstel te komen. 'Kletskoek. In welke kelder heeft u gezeten de afgelopen jaren?', sneerde SP'er Ronald van Raak, aldus de Telegraaf.

De SP'er wees erop, dat hij juist met de VVD voorstellen heeft gedaan om de banden tussen Nederland en de eilanden drastisch te veranderen.

'Het Koninkrijk werkt niet. We moeten toe naar een gemenebest', zei Van Raak. In zo'n structuur is elk land onafhankelijk en is samenwerking het uitgangspunt.

De Kamer is verdeeld over dit idee.
Andere partijen dringen aan op een goede geschillenregeling om mogelijke conflicten beter op te kunnen lossen

'Uitspraken oud-VS ambassadeur Anania zijn niet officieel standpunt regering VS'

Zaakgelastigde VS tracht ophef in regeringskringen over uitspraken te sussen


Uitspraken die de oud-Amerikaanse ambassadeur Jay Anania onlangs heeft gedaan tijdens drie interviews in De West, dragen niet het officieel standpunt uit van de Amerikaanse regering. Dat heeft tijdelijk zaakgelastigde van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo, Valerie Belon, gezegd tegen minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken (BuZa). De diplomate werd vanmorgen, woensdag 8 oktober 2015, op eigen verzoek ontvangen door de minister, aldus het ministerie vandaag in een persbericht.


Eerder had BuZa-minister ad interim Gillmore Hoefdraad Belon ontboden naar aanleiding van de uitspraken door Anania. In de interviews heeft Anania onder andere gezegd, dat de corruptie in Suriname het grootste probleem van het land is. Ook zouden er volgens hem staatsmiddelen zijn gebruikt om kiezers bij de afgelopen verkiezingen ‘om te kopen.’

De uitspraken van Anania zijn bij de regering in het verkeerde keelgat geschoten en is om opheldering gevraagd bij de Amerikanen. Belon zegt, dat zij niet op de hoogte is van de inhoud van de interviews van Anania. Ze stelt, dat Washington toekomstgericht wil handelen in de bilaterale relatie met Suriname. Belon heeft het beleid van Washington in relatie tot Suriname herbevestigd, aldus het ministerie.

Zo zou de Verenigde Staten willen blijven samenwerken met Suriname voor het verbreden van de bilaterale handels- en investeringsmogelijkheden tot wederzijds voordeel. Over Dino Bouterse heeft de Amerikaanse diplomaat gezegd, dat dit een juridische kwestie is die de Amerikaanse rechtbanken afhandelen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet betrokken bij deze kwestie.

De toelichting van Belon is vastgelegd in een diplomatieke nota die zij heeft afgegeven aan minister Badrising.

Dagblad Suriname: Ouders corrumperen voetballende kinderen

'Veel Surinamers zijn draad totaal kwijt, voor een bordje linzensoep zouden ze zelfs hun moeder verkopen'
 
Rol 'Tony's Football School Rotterdam' in internationaal U-15 toernooi onder vuur
 
 
Is er in de voetballerij een hogere eer te behalen dan de nationale selectie? In alle landen van de wereld niet, maar in Suriname wel. Veel Surinamers zijn de draad totaal kwijt, voor een bordje linzensoep zouden ze zelfs hun moeder kunnen verkopen. Dat blijkt uit het gedrag van ouders, die er niet voor schromen om hun voetballende kinderen te vergiftigen met een materialistische benadering in plaats de nadruk te leggen op de liefde voor de sport. De sporter die niet bereid is voor de nationale selectie te spelen en/of zich daarvoor niet inzet, is totaal waardeloos en de Staat mag zo'n sporter verwaarlozen. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 7 oktober 2015.

Er is nu een U-15 (onder-15) toernooi gaande in Suriname met onder andere de Surinaamse nationale selectie, een team van Feyenoord en een team van een zogenaamde Tony's Football School Rotterdam. Al enkele dagen rouleert het gerucht, dat deze zogenaamde voetbalschool misbruik heeft gemaakt van een ruimte gegeven door de SVB zelf om hoofdspelers van de U-15 selectie te onttrekken van de nationale selectie onder beloften en giften en deze in te zetten voor de private doelen van de voetbalschool.

Op gegeven moment zat de U-15 selectie door de leegloop verlegen om spelers en moest er weer gerekruteerd worden voor het toernooi. Hulde aan de moedige jongens die hun medewerking hebben verleend en de jongens die zijn gebleven. De genoemde voetbalschool heeft een deel van de U-15 jongens weggezogen uit de nationale selectie en dat met goedkeuring van de ouders. Deze ouders vinden dat de nationale selectie (dus de bevolking: u en wij) ondergeschikt is aan een voetbalschool. De reden dat onze nationale U-15 selectie ondergeschikt is, is omdat de voetbalschool nu met geld kan strooien en dure voetbalschoenen en tenues voor de jongens kan beloven en Europese dromen aan hen kan verkopen.

De bestuurders van de voetbalschool zijn bezig deze groep voetballers te corrumperen en ze op te voeden tot compleet onbruikbare misbaksels. De ouders vinden het allemaal leuk en doen keihard mee om hun kroost te vergiftigen. Ze denken dat ze straks zullen genieten van de miljoenen die zoonlief zal verdienen. In principe werken deze ouders mee aan kinderprostitutie van hun eigen kinderen. Aan de kinderen wordt geleerd om zonder te letten op waarden, normen en met name loyaliteit, te gaan voor de hoogste bieder.

De SVB aan de andere kant geeft aan de voetbalschool de kans om de nationale U-15 selectie uit te hollen. De SVB is niet in staat gebleken om het onethisch en onzedelijk gedrag van de voetbalschool een halt toe te roepen.

Als we letten op de handelswijze van de zogenaamde voetbalschool, dan kan een aantal conclusies worden getrokken. De schooleigenaren hebben totaal geen respect voor de republiek Suriname en haar bevolking, want al zou de eerste keusspelers van de U-15 trainer willen meekomen, als verantwoordelijke sporter had de school de jongeren moeten wijzen dat niets boven de nationale selectie gaat en dat ze voor de selectie moesten kiezen. De schooleigenaren hebben geen goede bedoelingen met hun voetbalschool, want men corrumpeert en vergiftigt het denken van jonge spelers. Ook hier moet gelet worden op mogelijke uitbuiting en mensenhandel in de toekomst.

Kennelijk worden deze schooleigenaren gedreven door commerciële belangen: klaarmaken van talent en als spelersmakelaar/manager geld maken. Bovendien blijft geld in het laatje stromen als de school als een vereniging straks internationaal aangemerkt wordt als de opleider van spelers. De kassa rinkelt dan steeds bij professionele transfers. Het is een schande voor zowel de voetbalschool als de ouders die eraan meewerken dat ze zich tot zo een laag gedrag hebben laten verleiden.

De trainer van de U-15 selectie heeft dit gedrag van de spelers en de school gehekeld in de pers, maar hij laat zijn werkgever SVB onbesproken. De trainer moet lef hebben om te zeggen, dat de SVB niet correct heeft gehandeld door zijn eigen nationale selectie te ondergraven. Deze U-15 spelers zijn als het ware verkocht door de ouders aan de voetbalschool. Als men al op 15-jarige leeftijd achter middelen aanloopt en de nationale selectie verlaat, wat voor overlast en vervuiling zullen deze jongeren straks niet bezorgen bij de voorzitters van de respectieve voetbalclubs waar ze terechtkomen? Clubs moeten goed kijken wat met een deel van de getalenteerde jeugd gebeurt en voor de komende jaren oppassen als deze gecorrumpeerde spelers aankloppen om ingelijfd te worden.

Hierbij brengen we hulde aan de ouders en de voetballers, die de nationale selectie en dus Suriname niet in de steek hebben gelaten. De zogenaamde voetbalschool heeft een aantal jonge Surinamers verleid om verraad te plegen tegen het eigen vaderland.

Tegelijkertijd spreken we onze afkeuring uit over het schaamteloos en gênant gedrag van een aantal ouders en hun voetballende tieners. Het was diep beschamend voor Surinaamse burgers om dit te mogen aanschouwen tijdens een internationaal toernooi in het Essed Stadion. Aan onze U-15 selectie wordt de komende twee dagen veel succes toegewenst. Ze is in onze ogen al de winnaar van dit toernooi.

Suppletoire begroting 2015 8 oktober in Assemblee in behandeling

Wijzigingen in goedgekeurde begroting 2015 door regering


De Nationale Assemblee gaat de suppletoire begroting van dit jaar morgen in het openbaar  behandelen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft een vergadering uitgeschreven vanaf twaalf uur 's middags, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 7 oktober 2015.

Vooruitlopend op de openbare vergadering, wordt eerst een huishoudelijke vergadering gehouden waarin diverse commissies verslag uitbrengen over het vooronderzoek. Indien de eindverslagen goed worden bevonden, volgt de openbare behandeling.

De regering heeft vorige maand een suppletoire begroting ingediend. Er was behoefte om wijzigingen aan te brengen in de goedgekeurde begroting van 2015.

Geld dat bestemd was voor uitvoeren van diverse beleidsdoelen, wordt nu anders ingezet. Daarnaast zal voor een bedrag van ruim Srd 3,2 miljard worden bezuinigd. Diverse ministeries kunnen ook geen salarissen meer betalen en toch uit te kunnen betalen zal geschoven worden met bedragen waardoor geen extra geld hoeft te worden gevraagd aan De Nationale Assemblee.

Jongen te Nieuw Ganzee steekt nichtje in onderbuik

Meisje opgenomen in Academisch Ziekenhuis Paramaribo


Samuel K. is door de politie van Brownsweg in het district Brokopondo aangehouden, nadat hij zijn nichtje Gabriëlla K. met een een mes had verwond in het dorp Nieuw Ganzee. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 7 oktober 2015. De leeftijden van betrokkenen worden door de politie niet vermeld.

Uit het voorlopig politieonderzoek is komen vast te staan, dat de twee een woordenwisseling hadden, die uitmondde in een vechtpartij. Samuel K., die op dat moment een mes in zijn hand had waarmee hij bezig was, stak zijn nicht ermee in de onderbuik.

Het slachtoffer werd met een ambulance naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoer, waar ze ter verdere verpleging is opgenomen.

Samuel K. is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.

Twee kandidatenlijsten voor bestuursverkiezing NPS-afdeling Paramaribo

Lijsten Judith Faerber en Ivanildo Plein gaan strijd met elkaar aan


Twee kandidatenlijsten zijn gisteren ingediend voor de bestuursverkiezing van de afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS). De kandidaten onder leiding van Judith Faerber zullen het opnemen tegen Ivanildo Plein (Bron foto's: Faerber/Facebook - Plein/Facebook). Op beide lijsten komen vijftien kandidaten voor, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 7 oktober 2015.

De bestuursverkiezingen worden gehouden op 16 oktober. Van de zesentwintig onderafdelingen van de NPS-afdeling Paramaribo hadden tien een kandidatenlijst opgehaald. Uiteindelijk zijn er twee lijsten ingediend. De kandidatenlijsten moeten door minstens vijf onderafdelingen worden ondersteund.

In juli werd tijdens een partijcongres een motie aangenomen waarin het mandaat van het hoofdbestuur met veertien maanden werd verlengd. In deze periode moeten de verkiezingen van de besturen van de onderafdelingen, de afdelingen, het congresbestuur en het hoofdbestuur, worden gehouden. De afdeling Paramaribo bijt de spits af.

Nieuwe Assembleecommissie moet zich verdiepen in bauxietsector

Commissie gaat zich vooral storten op kwestie Alcoa en Suralco


Zoals aangekondigd door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 7 oktober 2015, werd gisteren een commissie benoemd die zich zal verdiepen in de bauxietsector. De regering legt de laatste hand aan een overeenkomst met Alcoa. Duidelijk is dat Suralco per 30 november de deuren sluit en dat het personeel wordt afgevloeid. President Desi Bouterse heeft aangekondigd tijdens zijn Jaarrede op 30 september, dat er een studie verricht zal worden voor het opzetten van een aluinaarde raffinaderij om het bauxiet van het Bakhuisgebergte in het oosten van het land te verwerken. Het zou gaan om een investering van 3 miljard Amerikaanse dollar.

De Assembleecommissie werd tijdens de huishoudelijke vergadering ingesteld onder leiding van Rabin Parmessar (NDP). In deze commissie hebben verder zitting Gregory Rusland (NPS), Marinus Bee (ABOP), Asiskumar Gajadien (VHP), Carl Breeveld (DOE), Ingrid Karta-Bink (PL), Patrick Kensenhuis, Glenn Sapoen en Jennifer Vreedzaam (allen NDP, afkomstig uit district Para).

Er was overigens een soortgelijke commissie tijdens de vorige zittingsperiode, maar het was nodig om een nieuwe commissie in te stellen. In juni 2014 werd op aandringen van president Desi Bouterse een commissie in het parlement ingesteld, die zich moest buigen over de kwestie Suralco. Het ging meer om een adviserende rol richting de regering. De commissie, onder leiding van het ABOP-Assembleelid Ronnie Brunswijk heeft na haar instelling tot de verkiezingen van 25 mei geen enkel verslag aan het parlement uitgebracht, zo berichtte gisteren het Dagblad Suriname.

In De Nationale Assemblee bleek duidelijk behoefte te bestaan aan meer informatie. Ruim 2.000 banen komen op de tocht in deze sector door de sluiting van Suralco. Werknemers in dienst van toeleveringsbedrijven zijn tussen wal en schip beland.

Diverse critici hebben de voorlopige intentieverklaring aan flarden geschoten. Zij vinden dat het Amerikaanse Alcoa wil voorkomen, dat andere spelers op het veld komen. Er zijn diverse studies uitgevoerd door Alcoa over het Bakhuisgebergte (zie hieronder), maar deze waren steeds negatief.

Internationaal zijn overigens door Alcoa geen mededelingen gedaan over de voornemens om een raffinaderij op te zetten. Deze mededeling is via de directie van Suralco alleen in een interne mail kenbaar gemaakt en door president Bouterse aangehaald in zijn Jaarrede.

Ter info:(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/Dagblad Suriname)

Douanebond: Politie neemt vaak te vroeg verdachten in verzekering

Bond reageert op arrestatie collega verdacht van medeplichtigheid smokkel drugs

Voorzitter bond pleit voor OvJ en hulpofficieren vanuit Douanedienst


De Douanebond vindt dat de politie vaak te vroeg personen in verzekering stelt van wie het vermoeden bestaat, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit. Bondsvoorzitter Romeo Chin A Loi stelt vandaag, 7 oktober 2015, in de Ware Tijd, dat de politie een zaak eerst grondig moet onderzoeken, alvorens over te gaan tot aanhouding van verdachten.

Om te voorkomen dat douaniers ‘onterecht’ aangehouden worden, pleit de bondsvoorzitter voor een Officier van Justitie (OvJ) en daarnaast hulpofficieren vanuit de Douanedienst.

Hij onderstreept, dat het vaak gebeurt dat personen worden aangehouden en vervolgens weer worden vrijgelaten door het Openbaar Ministerie of door de rechter-commissaris (rc).

De bondsvoorzitter houdt er daarom rekening mee, dat ook de onlangs aangehouden collega Joyce de Vlucht onterecht kan zijn aangehouden. De Vlucht, die ondervoorzitter is van de Douanebond, werd vorige week aangehouden verdacht van medeplichtigheid aan een poging drugs uit te voeren. Volgens Chin A Loi ontkent de vrouw. Desondanks geeft het de voorzitter een onprettig gevoelm dat het bondsbestuurslid in relatie is gebracht met het strafbaar feit.

Hij betreurt de smet op haar naam, maar ook op het imago van de dienst, aldus Chin A Loi. De bond heeft juridische bijstand voor de vrouw geregeld.

Advocaat Benito Pick zegt, dat De Vlucht gisteren is voorgeleid aan de rc. Het Openbaar Ministerie is van mening, dat het genoeg bewijs heeft om de verdachte langer vast te houden, maar Pick is het hiermee oneens. De rc neemt mogelijk vandaag een beslissing. Als de rechter de inverzekeringstelling goedkeurt, dan zal de vrouw nog minimaal dertig dagen in verzekering blijven.

Deel airco's uitgevallen rechtszalen Hof van Justitie

Zittingen worden tot een uur 's middags gehouden


In de rechtszalen van het Hof van Justitie (HvJ) aan de Grote Combéweg in Paramaribo worden sinds afgelopen maandag tot een uur 's middags zittingen gehouden. Dit besluit heeft waarnemend president Iwan Rasoelbaks moeten nemen, omdat een groot deel van de airco's is uitgevallen. Het systeem moet worden vervangen.

Advocaat Harish Monorath, tevens deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, zegt vanochtend, woensdag 7 oktober 2015, op Starnieuws, dat doorgaans tot drie uur zittingen in het HvJ worden gehouden. Het gaat om alle civiele zaken en zittingen van de raadkamer. In het Kantongebouw aan de Fred Derbystraat worden de strafzaken behandeld. Dat gebouw laat ook behoorlijk te wensen over, zegt Monorath.

De hitte is ondraaglijk en het onderhoud laat te lang op zich wachten.

Het probleem met de koeling van het gebouw is enige tijd geleden doorgegeven aan het ministerie van Justitie en Politie. Er is een raadsvoorstel ingediend bij de Raad van Ministers. Geprobeerd is om met ventilatoren de zaak op te vangen, maar dit is geen oplossing met de hitte deze dagen.

Uiteindelijk is besloten om tot een uur 's middags door te gaan met de zittingen. Dit betekent dat er ook minder zaken afgehandeld kunnen worden per dag. Ook de lift van het gerechtsgebouw doet het al enige tijd niet.