donderdag 15 oktober 2015

Waarnemend directeur EBS Duiker wordt ontslagen

Besluit genomen door vergadering aandeelhouders onder voorzitterschap minister Dodson

Ontslag vanwege imagoschade geleden door bedrijf


De op non-actief gestelde waarnemend directeur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Willy Duiker, zal worden ontslagen. Dit besluit is vanavond genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Duiker zit in voorarrest rond de corruptiezaak die onderzocht wordt door het Openbaar Ministerie. Dit meldt Starnieuws vanavond, donderdag 15 oktober 2015.

De vergadering werd namens de aandeelhouder, de Staat Suriname, voorgezeten door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat Duiker ontslagen wordt op basis van imagoschade die het bedrijf heeft geleden. Op basis van het onderzoek kan hij niet worden ontslagen, omdat er nog geen vonnis is uitgesproken door de rechter.

Nadat Duiker in verzekering was gesteld, heeft zijn verdediging er alles aan gedaan om hem op vrije voeten te krijgen. Verzoeken tot invrijheidstelling leidden echter niet tot zijn vrijlating.

De aandeelhouder moest op basis van de statuten een besluit nemen over verdere stappen. Indien dat niet zou gebeuren, moest zijn contract worden afgekocht. Dit is eerder gebeurd bij de toenmalige directeur van EBS, Kenneth Vaseur. Ook hij is in verzekering gesteld in deze zaak.

Komst Venezolaanse president Nicolás Maduro aantal uren uitgesteld

Bliksembezoek wegens 'onvoorziene omstandigheden' uitgesteld


De komst van de Venezolaanse president Nicolás Maduro is een aantal uren uitgesteld. Wegens onvoorziene omstandigheden komt hij nu morgenochtend aan in plaats van vanavond, donderdag 15 oktober 2015. Dit deelt het Kabinet van de President mee.

Aanvankelijk zou het Venezolaanse staatshoofd vanavond rond half elf uur landen op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Alles was al in stelling gebracht om Maduro en zijn gezelschap te ontvangen.

Er zijn geen mededelingen gedaan over hoe lang Maduro in Suriname zal blijven. Aanvankelijk zou morgenmiddag weer vertrekken. De Venezolaanse president komt onder andere met vijf ministers en zijn echtgenote.

Opdracht Curaçao aan TNO voor vervolgonderzoek groene aanslag nog niet verstrekt

GMN-ministerie onderzoekt inhoud contract met Isla-raffinaderij


De opdracht aan TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) voor een vervolgonderzoek naar de verbindingen en daarmee de giftigheid van de groene aanslag is nog steeds niet verstrekt door de overheid. Dit zegt voorzitter van Clean Air Everywhere (CAE) Marc Verkade, na een gesprek met het GMN-ministerie dat gisteren plaatsvond, aldus de Amigoe vanmiddag, donderdag 15 oktober 2015. Geldgebrek zou de reden zijn. 

Het ministerie stelde twee weken geleden in een persbericht ‘binnenkort’ deze opdracht te zullen verstrekken. Wordt de opdracht verstrekt, dan duurt het naar verwachting nog twee maanden voordat de resultaten er zijn.

Het ministerie stelt volgens Verkade dat het waarschijnlijk inderdaad zo is dat in het contract met de Isla-raffinaderij is bepaald dat indien er geen actie wordt ondernomen in 2017 het huidige contract, dat in 2019 afloopt, automatisch wordt verlengd.

Verkade: 'Over de voornoemde bepalingen van het contract stelt het ministerie daar nog verder onderzoek naar te zullen verrichten. Zoals bekend is er om dit proces te leiden door de overheid een Multi Disciplinair Project Team (MDPT) ingesteld. Naar wij nu begrijpen staat dit team noch in contact met het ministerie van Gezondheid, Milieu en natuur (GMN) en de uitvoeringsorganisatie Milieu, Natuurbeheer (MNB, de vroegere Milieudienst), noch met belangengroeperingen, wat bij de instelling van het team wel werd toegezegd. Dit is natuurlijk opmerkelijk.'

Over de contractduur had Statenlid Alex Rosaria (PAIS) de ministers van Algemene Zaken en Volksgezondheid vragen gesteld. Hij wilde tevens antwoord op de vraag of het klopt dat in het contract met de Isla-raffinaderij is bepaald dat bij uitblijven van actie er automatische verlenging van het contract plaatsvindt voor een periode van nog eens tien jaar, tot 2029. Niet alleen zou het contract automatisch met tien jaar worden verlengd, ook zou de Isla in dat geval tot 2029 geen plicht hebben om de raffinaderij te moderniseren.

Zoals bekend worden in opdracht van de rechter in het kader van het Kort Geding, aangespannen door de stichtingen CAE, SMOC en vier bewoners onder de rook tegen het Land, gesprekken gevoerd. De inmiddels vierde zitting staat voor maandag aanstaande gepland. Bij het gesprek van gisteren was voorzitter Peter van Leeuwen van Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) ook aanwezig.

'Ook dit gesprek verliep weer goed waarbij de ambtenaren zich welwillend opstelden, maar helaas loopt het bij de uitvoering van de overeengekomen actiepunten spaak. Door geldgebrek, uitblijven van politieke bekrachtiging en noem maar op. De stichtingen hebben er ditmaal opnieuw op gehamerd om de hulp in te roepen van Nederland. Dit zeker gezien de recente ontwikkelingen, de aanname van de motie door de Tweede Kamer', aldus Verkade.

In de motie krijgt de Nederlandse regering het verzoek tot intensieve samenwerking met Curaçao met betrekking tot de aanpak van de Isla-problematiek. De motie behelst de oproep aan de Nederlandse regering om samen met de Curaçaose autoriteiten scenario’s te ontwikkelen, die moeten leiden tot een duurzame oplossing voor de vervuiling op dat punt. 'Als men nu geen geld voor een aanvullend TNO-onderzoek naar de verbindingen van de groene aanslag heeft, waarom niet om hulp vragen. Nederland heeft herhaaldelijk gesteld bereid te zijn middels expertise en geld hulp te willen bieden, mocht er een verzoek komen. De reactie van GMN was dat uit politieke overwegingen men nog niet bereid is om Nederland om hulp te vragen. Dit is natuurlijk schandalig. Het kan toch niet zo zijn, dat politieke of economische overwegingen prevaleren boven de volksgezondheid, dit druist in tegen de rechten van de mens', aldus Verkade.

Iedereen in Centrale Commissie Staten Curaçao luistert aandachtig naar voorzitter Fundashon E Hende

Ardieth Meriën-Martha vindt gehoor voor verhalen bewoners die onheus zijn bejegend door FKP

Niet transparante dienstverlening woningbouwstichting laat te wensen over

 
Alle ogen waren vanmorgen, donderdag 15 oktober 2015, tijdens de vergadering van de Centrale Commissie van de Staten gericht op Ardieth Meriën-Martha, de voorzitter van Fundashon E Hende. De stichting treedt op namens honderden bewoners van FKP-huizen die vinden dat ze onheus bejegend zijn door de sociale woningbouwstichting. Dit bericht de Amigoe.

Meriën-Martha voelde zich vanochtend vereerd om onder de volksvertegenwoordigers te zijn. Met pijn in haar hart constateert ze dat FKP (Fundashon Kas Popular) zich niet aan de regels houdt. De dienstverlening van FKP is volgens haar niet transparant en laat veel te wensen over. Ze had verschillende hartverscheurende verhalen van bewoners die door FKP in het nauw zijn gedreven. Zo kreeg een bewoner voor een huurachterstand van 250 gulden de deurwaarder achter zich aan. Woningen die zonder gegronde redenen gesloopt worden; ook dat is FKP niet vreemd.

De voorzitter van Fundashon E Hende kreeg aanvankelijk 20 minuten voor haar presentatie. Dat bleek niet genoeg. Ook het kwartier extra spreektijd dat ze kreeg was onvoldoende om alle misstanden uit de doeken te doen. Volgens Meriën-Martha heeft de regering geen beleid voor de sociale woningen. Verschillende bewoners waren naar de Staten gekomen om de vergadering bij te wonen.

De komst van het bestuur van E Hende naar de Staten was bedoeld om een oplossing te vinden voor de verkoop van huizen die in opdracht van Woningbedrijf Semako zijn gebouwd. Het probleem is vergelijkbaar met dat van de woningen van Woningbouw Curaçao NV. Huurders konden na verloop van tijd de woningen overnemen; op de aankoopprijs zouden zij dan diverse kortingen krijgen. De toekenning van deze kortingen is niet altijd correct gegaan. Ook heeft niet iedereen de kans gekregen om zijn woning te kunnen kopen.

De vergadering was aangevraagd door de MFK-fractie. De ruim vierduizend woningen zijn gebouwd voordat FKP was opgericht. Zita Jesus-Leito, fractievoorzitter van oppositiepartij PAR, wenste het bestuur van Fundashon E Hende veel succes. Ze hoopt dat deze affaire zo snel mogelijk achter de rug is. Verder sprak ze de hoop uit dat de personen die op een huis wachten dat spoedig zullen krijgen en dat daarvoor een beleid komt.

Humphrey Davelaar van PNP merkte op dat er enkele stappen zijn overgeslagen. De Vaste Commissie van Infrastructuur van de Staten was met dit onderwerp bezig. Zowel Fundashon E Hende als FKP is gehoord. De laatste stap zou een vergadering met de ministers van Ruimtelijke Planning en Sociale Ontwikkeling zijn over de stand van zaken. Pas nadat die twee ministers gehoord waren zou de Vaste Commissie schriftelijk verslag uitbrengen aan de Centrale Commissie. 'Deze vergadering werd opgevoerd voordat er met de twee ministers gesproken kon worden', aldus Davelaar.

Volgens MFK-parlementariër Gerrit Schotte functioneert de Vaste Commissie van de Staten niet. Vanaf maart jongstleden had de Vaste Commissie de twee ministers kunnen horen. Ze hadden meer dan een half jaar de tijd. Er zat volgens Schotte dan ook niets anders op dan deze vergadering van de Centrale Commissie door te zetten. Hij wendde zich tot de FKP-bewoners en het bestuur van Fundashon E Hende en stak hen een hart onder de riem. 'De boodschap is aangekomen bij het parlement. Het is gehoord.'

Volgens Schotte hoeft er hierna geen Openbare Statenvergadering te worden gehouden als de minister van Ruimtelijke Planning duidelijke antwoorden geeft. 'We willen niet horen dat er beleid wordt gemaakt. Dit kabinet is weg als het beleid klaar is. Wij wachten niet op dat soort antwoorden', aldus Schotte. Er is volgens hem een acuut probleem bij FKP dat nu opgelost moet worden. 'We willen dat de huizen voor een eerlijke prijs worden verkocht en dat het achterstallige onderhoud van de verkoopprijs wordt afgetrokken.'

Bemiddeling door NH-ministerie maakt einde aan staking contractarbeiders bij Suralco Moengo

Ministerie voert spoedoverleg met aannemer Jac Rijk, vakbondsman Leeflang en SuralcoTijdens een spoedoverleg vandaag, donderdag 15 oktober 2015, bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is overeenstemming bereikt met vakbondsleider Murwin Leeflang, aannemingsbedrijf Jac Rijk en Suralco. Sinds vorige week waren werknemers te Coermotibo bij Moengo in staking, waardoor er geen bauxiet meer werd geleverd aan Suralco. Minister Regilio Dodson zei na de bijeenkomst, dat de actie onmiddellijk is opgeheven.

De bespreking werd gevoerd door minister Dodson en zijn collega Edgar Dikan van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Zij traden op als intermediair tussen de vakbeweging en de werkgevers.

De contractors in dienst van de toeleveringsbedrijven zullen worden afgevloeid, nu Suralco op 30 november de fabriek te Paranam zal sluiten. De werknemers waren niet eens met de afvloeiingsregeling. Nu zijn er ten overstaan van de ministers afspraken gemaakt.

Dodson zegt, dat Suralco zaterdag al zou sluiten als er geen bauxiet meer geleverd zou worden vanuit de Coermotibomijn. De voorraad zou over twee dagen opraken. Gezien de ernst van de situatie hebben de bewindslieden alles opzij gezet om een oplossing te kunnen bereiken.

Er werd zelfs afgestemd met president Desi Bouterse, na een onderhoud dat de ministers vooraf hadden met de vakbond.

Den Blauwvinger: Armand Zunder en zijn Reparatie Commissie draven en draaien door

COLUMN: Zunder lijkt alles wat koloniaal Nederlands klinkt uit te willen bannen

De geschiedkundige censuur van een econoom


De eigenzinnige, arrogant overkomende econoom Armand Zunder, vakbondsman, onruststoker binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) met zijn actiegroepje Seti NPS dat zich afzet tegen de partijleiding, en voorzitter van de zogenoemde Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) blijft verbazen. Hij blijkt als voorzitter van de NRCS een belangrijk stuk Surinaamse geschiedenis met blunderkalk en gom uit te willen wissen: de koloniale periode onder Nederlands gezag. Hij wil dat verleden wegwerken van de Surinaamse geografische kaart. Maar, waarom? Wat schiet je ermee op? Waarom een belangrijk deel van het verleden, van de Surinaamse geschiedenis, negeren? Slechts persoonlijke genoegdoening, een zucht naar aandacht overheerst door een duister, mystiek slavernijverleden dat als een spook om hem heen lijkt te zweven. Niets meer en niets minder.

Doe niet zo flauw, geef bergen hun inheemse namen terug....
In een brief van 9 oktober aan president Desi Bouterse heeft de NRCS-voorzitter gevraagd om het Wilhelminagebergte en de 1.280 meter hoge Julianatop hun oorspronkelijke inheemse namen terug te geven, zonder overigens bekend te maken wat die inheemse namen dan zijn. 'Ter gelegenheid van veertig jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname zal het heel gepast zijn om dit te doen', aldus Zunder, voor wie het koloniaal verleden een doorn in het oog lijkt te zijn.

Bij de herdenking van 152 jaar afschaffing van de slavernij, op 1 juli, lukten het Zunder en zijn commissie om het wapenschild van de Nederlandse Geoctrooieerde Sociëteit van het presidentieel paleis te laten verwijderen en in de plaats daarvan het Surinaams wapen te laten plaatsen.

 
Dat lijkt de aanzet te zijn geweest voor het streven van Zunder om het nog resterende zichtbare koloniale verleden in Suriname uit te bannen.

Geen benul van historisch besef
De man ontbeert geschiedkundig inzicht en respect voor het verleden, heeft geen enkel historisch besef als econoom, hoe pijnlijk dat verleden, die geschiedenis, ook moge zijn. Geschiedenis is niet uit te wissen en je mag en moet er niet voor weglopen. In Nederland en vele andere landen in de wereld wordt ook niet weggelopen voor bepaalde zwarte perioden in het verleden. Die perioden zijn feiten en met feiten moet men leren leven, er mee om leren gaan.

'Ook de mind van de mensen moet bevrijd worden en dat kan door de mensen bewust te maken van hun eigen geschiedenis', beweert Zunder. Natuurlijk, natuurlijk moet je de bevolking bewust maken van haar eigen geschiedenis, maar hoort daar ook niet dat verfoeilijke koloniale verleden bij? Wat Zunder wil en doet is echter censuur toepassen op de eigen lokale geschiedenis. De man blikt steeds maar terug op het verleden in plaats van met een frisse blik naar de toekomst kijken.

Slechts tussen de oren van een enkeling woedt de brand van een zwart verleden
'Het Nederlands kolonialisme is een afschuwelijke geschiedenis geweest van wreedheden en mentale slavernij. Een groot deel van de Surinaamse bevolking weet niet dat daar de wortels liggen van de problemen die zich nu voordoen.'
Ook woorden van de wat toonzetting betreft zwaar aanzettende econoom Zunder, die de kennis van zijn eigen burgers kennelijk onderschat en problemen ziet die er in werkelijkheid nauwelijks meer zijn. De huidige Surinaamse generatie leeft met de cellulair, IPhone, internet, sms, YouTube, videoclips, Facebook en staat ver weg van de eigen geschiedenis, dan slechts de lessen op school. Zogenaamde 'problemen' zijn nagenoeg uitgestorven. Slechts in het hoofd van, tussen de oren van, een enkeling - zoals Zunder - woedt de brand van een zwart verleden voort, aangespoord door een wellicht persoonlijke verbeeldende psychologische problematiek voortgekomen uit eigen gecreëerde waan- en droombeelden die dagelijks als een onzichtbare last worden mee gesleept aan eveneens onzichtbare ketenen. 

Schoenmaker blijf bij je leest
Misschien zou Zunder er goed aan doen om zich te gedragen en op te treden als econoom en zich niet voor te doen als een mislukt historicus/geschiedkundige. Schoenmaker blijf bij je leest en tracht niet met allerlei populaire ideetjes het koloniale verleden weg te vegen van de landkaart en elders.

Nu zijn het het Wilhelminagebergte en de Julianatop, maar als Zunder consequent is dan gaan er nog meer brieven aan de president volgen met verzoeken - omkleed met krankzinnige argumenten - om bijvoorbeeld de namen van plaatsen als Groningen, Alkmaar, Katwijk, Domburg, Wageningen, Fort Zeelandia, Nieuw Amsterdam en Boskamp en bergen als het Bakhuisgebergte, Van Asch van Wijckgebergte en Eilerts de Haangebergte te wijzigen in meer 'Sranen'-klinkende namen. Hoe ver reikt de waanzin van een econoom die zich met veel bravoure, belerend toontje en oog voor publiciteit op het terrein van een historicus begeeft? C'est le tone qui fait la musique!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
15 oktober 2015
Amsterdam – Paramaribo

Nieuwe Ombudsman op Curaçao Keursly Concincion streeft naar Ombudsman voor kinderen

'Mijn belangrijkste taak is erop toezien dat de overheid goed functioneert'


Concincion ziet graag een mensenrechteninstituut op eiland


Curaçao heeft een nieuwe Ombudsman. Keursly Concincion werd dinsdag door de Staten gekozen met 14 van de 17 stemmen. De laatste Ombudsman, Alba Martijn, trad op 30 juni af, sindsdien heeft Concincion de functie al tijdelijk waargenomen. Concincion (1976) hoopt dat tijdens zijn ambtsperiode een Ombudsman voor kinderen wordt benoemd en dat er een mensenrechteninstituut op het eiland wordt geïnstalleerd. Dat zegt Concincion vandaag, donderdag 15 oktober 2015, in het Antilliaans Dagblad.

'Het is niet aan ons om zelf die dingen in het leven te roepen, maar wij kunnen als organisatie wel daarvoor bij de regering lobbyen.' De Ombudsman voor kinderen moet erop toezien dat kinderen conform de internationaal geldende verdragen worden behandeld. 'Een tijd geleden heeft Unicef aandacht gevraagd voor lijfstraffen van kinderen, die straffen zijn eigenlijk in strijd met de internationale verdragen.'

Nederland kent het College voor de Rechten van de Mens, de organisatie heeft als taak om erop toe te zien dat de mensenrechten gerespecteerd worden en brengt daarover verslag uit aan het parlement, aldus Concincion. Op Curaçao wordt de Ombudsman formeel voor de duur van zes jaar benoemd, dat kan verlengd worden met een tweede termijn.

De nieuwe Ombudsman is sinds 2011 als plaatsvervangend hoofd bij het bureau werkzaam. Concincion was van 2006 tot 2011 coördinator bij de afdeling Algemene Juridische Zaken bij het Eilandgebied Curaçao en werkte daarvoor een paar jaar als jurist bij diezelfde afdeling. 'De belangrijkste taak in mijn functie als Ombudsman is om erop toe te zien dat de overheid goed functioneert. Dat wij dat aan de bevolking kunnen garanderen en ons werk objectief kunnen doen.'

Veel zaken kunnen gemakkelijk achter de schermen geregeld worden. 'Als dat mogelijk is dan kiezen wij ook daarvoor. Het is niet de bedoeling om de overheid of de bestuurders in de openbaarheid stevig aan te pakken.'

De Ombudsman is zich ervan bewust dat hoge bomen veel wind vangen. 'Dat is iets wat mij in de tijd dat Alba Martijn Ombudsman was, al is opgevallen. Voor mij is het een uitdaging om het werk bij alle negen ministeries te monitoren. De minder leuke kant van het werk is dat je als publiek figuur soms veel over je heen krijgt, maar daar leer je mee om te gaan.'

Curaçao heeft al bijna 20 jaar een Ombudsman. Volgens Concincion weten burgers de Ombudsman wel in te schakelen wanneer dat nodig is. 'Waar ik nog wel aan moet wennen is de reactie van burgers als ze de Ombudsman persoonlijk aan de lijn krijgen in verband met hun zaak. Dan merk je dat er heel veel respect is voor de functie.'

Nieuwe gulden wordt eindelijk geslikt door parkeerautomaten centrum Willemstad, Curaçao

Munt werd gedurende lange tijd uitgespuugd

 
De nieuwe gulden, met de afbeelding van koning Willem-Alexander, wordt nu ook geslikt door de parkeerautomaten in de binnenstad van Willemstad, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 15 oktober 2015.

Lange tijd werd de munt uitgespuugd, maar dat probleem is enige tijd geleden verholpen, laat de Parking Authorithy Curaçao (PAC) desgevraagd weten. De software van de machines is bijgesteld, zodat nu ook deze nieuwe munt wordt geaccepteerd, verklaart George Strick, manager van PAC.

Op de luchthaven Hato waren ook problemen met de munt en de parkeerautomaten, maar dit werd medio mei al opgelost.

Overal op het eiland leidde de nieuwe munt tot problemen voor automobilisten die met deze munt probeerden te betalen bij de parkeerautomaten.

De guldens kwamen eind juli in omloop, waarmee het tekort aan muntgeld op het eiland werd opgelost door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De 1 guldenmunt bleek al snel massaal te worden uitgespuugd door de automaten. Nadat de CBCS lucht kreeg van het probleem, heeft de bank begin september samen met de Koninklijke Nederlandse Munt die de munten slaat, een onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek van de nieuwe gulden bleek begin oktober dat er geen verschil is in gewicht, diameter of dikte tussen de oude en nieuwe guldens. Toch accepteerden (betaal)automaten de guldens niet.

Volledige leiding ministerie van Handel en Industrie vervangen

Minister Burleson haalt de bezem door top van haar ministerie


De complete leiding van het ministerie van Handel en Industrie (HI) is vervangen. Directeur Mauro Tuur en onderdirecteur Administratieve Diensten, Jessy Dankerlui, zijn vanaf vandaag, donderdag 15 oktober 2015, ontlast uit hun functies. Onderdirecteur Marktbeheersing, Mahinder Rathipal, heeft verlof opgenomen en gaat aansluitend hierop met pensioen in maart, zo weet Starnieuws te melden.

Begin deze maand waren de onderdirecteuren Henna Djosetiko, Sandra Lee en Dirk Heave al ontlast uit hun functies. Dit houdt in, dat minister Sieglien Burleson met een geheel nieuw team leiding zal geven aan het ministerie.

Tuur bevestigt, dat hij de president om ontheffing heeft gevraagd uit zijn functie. 'Ik ga nog een lange tijd mijn kennis beschikbaar stellen aan de gemeenschap. Ik heb in vijftien jaar als directeur met acht ministers te maken gehad.'

In een reactie laat Rathipal weten, dat hij besloten heeft om de eer aan zichzelf te houden en verlof  heeft opgenomen.

Bouw nieuw ziekenhuis Wanica in volle gang - Oplevering in 2016

'Er wordt elke dag met 30 mensen gewerkt, het project is helemaal op schema'
 

De bouw van het nieuwe ziekenhuis in Wanica is in volle gang. Dit bevestigt het directielid van Rudisa Holding, Anand Pherai, vandaag, donderdag 15 oktober 2015, in het Dagblad Suriname. Het project wordt uitgevoerd door Surinam Road & Civil Technical Company (SRCC), onderdeel van  Rudisa Holding.


Pherai zegt, dat er onlangs nog 350 kub betonmortel gestort is. 'Er wordt elke dag met 30 mensen gewerkt. Het project is helemaal op schema.' Hij zegt ook, dat het ziekenhuis in 2016 opgeleverd zal zijn. De exacte datum is bij hem nog niet bekend.

China had destijds de toezegging gedaan om de fondsen voor dit project te schenken. Voor het verloop van de ontwikkelingen omtrent deze schenking waarvan de intentieverklaring in januari 2015 getekend werd, verwijst Pherai naar de regering.

'Wij houden ons bezig met wat wij in inschrijving hebben gehad. We doen ons werk conform Openbare Werken (OW) en conform bestek', zegt Pherai. SRCC kwam als laagste inschrijver (Srd 9,5 miljoen) uit de bus na een openbare aanbesteding van de overheid voor dit project.

De bouw van het ziekenhuis was kort na aanvang van de bouwwerkzaamheden, eind vorig jaar, voor enige tijd stil komen te liggen, omdat de tekeningen en contracten moesten worden aangepast. Dit had de eigenaar van SRCC, Dilip Sardjoe, via lokale media laten weten.

Waarborgfonds Motorverkeer wil verhoging jaarlijkse geringe bijdrage weggebruikers

Bedrag al veertien jaar niet veranderd

Directeur Faverus: 'Ik weet niet hoelang wij het nog volhouden met dit bedrag'


Het Waarborgfonds Motorverkeer kijkt dringend uit naar een verhoging van het bedrag, dat weggebruikers jaarlijks betalen ten behoeve van het fonds. Dit is volgens de directeur van het fonds, August Faverus, erg noodzakelijk, zo bericht de Ware Tijd donderdag 15 oktober 2015.

Het bedrag is al veertien jaar ongewijzigd. Wanneer voertuigen bij een verzekeringsmaatschappij worden verzekerd, wordt er naast de premie een bedrag ingehouden, dat achteraf aan het fonds wordt overgedragen. Voor bromfietsen is het Srd 1 per jaar en voor de overige motorrijtuigen Srd 4 per jaar. Dit bedrag is al veertien jaar ongewijzigd. 'Ik weet niet hoelang wij het nog volhouden met dit bedrag', zegt de directeur.

Volgens de directeur weten de burgers niet in welke gevallen een beroep kan worden gedaan op het fonds. Hij wordt nog vaak geconfronteerd met vragen voor de vergoeding van schade, die niet gedekt kan worden door het fonds. Een belangrijke voorwaarde is dat het fonds slechts schade kan vergoeden, die door een voertuig is aangericht.

Burgers vragen vaker om vergoeding van schade aan een voertuig, die is aangericht door bijvoorbeeld omgevallen bomen, takken of andere delen van bomen. Schade die is aangericht door loslopende dieren, kan niet vergoed worden.

Huize Ashiana heeft een nieuwe directeur, Judith Valpoort-Vrede

Vakbondsman Leeflang neemt aan dat minister iemand plaatst die weet heeft van zorg voor ouderen


Huize Ashiana heeft vanaf vandaag, donderdag 15 oktober 2015, een nieuwe directrice, Judith Valpoort-Vrede.  Bondsvoorzitter Murwin Leeflang van de Ashiana Werknemersorganisatie (ASWO) zegt in het Dagblad Suriname, dat de minister van Welzijn de bond in een vroeg stadium heeft ingelicht dat er een nieuwe directie zou komen in Huize Ashiana. Minister Joan Dogojo heeft duidelijk aangegeven wat de contouren zijn. 

'Wij nemen aan dat de minister zeker iemand zal plaatsen die weet heeft wat betreft de zorg voor oudere mensen. We moeten de mensen de gelegenheid geven om hun werk uit te voeren. De bond is ervan overtuigd dat er een stap in de goede richting wordt gedaan vooral als de nieuwe directeur er echt werk van zal maken om zaken betreffende Huize Ashiana aan te pakken. Wij hopen dat de nieuwe directeur in ieder geval aan tafel zal zitten met de vakbond zodat deze zaken goed besproken kunnen worden', zegt de bondsvoorzitter.

Hij hoopt in ieder geval, dat met de komst van de nieuwe directrice de seniorenburgers weer eens zullen kunnen genieten van een tijd zoals die ten tijde van Ashiana directeur Dennis Rust het geval was.

Valpoort-Vrede zei, dat de keuken een van de belangrijkste zaken is die ze wil aanpakken. 'Dat is een prioriteit, omdat onze burgers gezond moeten gaan eten.' Ze wil, aldus Starnieuws, ook de werkomgeving van het personeel verbeteren. 'Als je medewerkers het niet goed hebben of niet lekker zitten in hun vel, kunnen ze het werk niet goed doen.'

De nieuwe directrice is zich ervan bewust dat Ashiana het moet hebben van fondsen. Er zullen op kort termijn plannen worden geschreven om deze middelen te genereren om het tehuis te brengen naar een hoger niveau.

Al geruime tijd is er overigens sprake van een machtsstrijd tussen twee bonden in Ashiana. Het gaat om de bond onder leiding van Ronald Hooghart en de ASWO onder leiding van Murwin Leeflang.

'Er is sprake van slechts een bond en dat is de ASWO en wij hopen dat de nieuwe directeur daar rekening mee houdt. Het overgrote deel van het personeel is nog bij de ASWO', zegt Leeflang.

De nieuwe directrice neemt de plaats in van Glaynes Mawie. Zij werd op 1 september 2012 benoemd tot directrice van Ashiana. Toenmalig minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Alice Amafo gaf Mawie en het personeel de garantie en zekerheid dat het tekort aan personeel, waarmee het tehuis lange tijd kampte, spoedig tot het verleden zou behoren. Maar, tot nog toe zijn de problemen niet opgelost en hebben de medewerkers van Huize Ashiana meerdere malen het werk platgelegd.
Mawie, kreeg op donderdag 17 september te horen, dat ze ter beschikking is gesteld van de onderdirecteur Categoriaal Maatschappelijk Werk.

Uitvoeringsorgaan basiszorgverzekering zoekt nog zo'n 120.000 niet verplicht verzekerden

'Wij weten niet waar ze zitten'


Het Uitvoeringsorgaan voor de basiszorgverzekering zal op zoek gaan naar 120.000 personen die zich nog verplicht moeten verzekeren. 'Wij weten niet waar ze zitten. Vanuit het systeem van basiszorg zullen wij kijken in welke gebieden ze wonen', aldus de directeur van het Uitvoeringsorgaan, Rachel Perri, vandaag, 15 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Zij zegt, dat deze personen opgespoord zullen worden door gerichte informatie naar hen toe te brengen. Volgens de Wet Nationale Basiszorgverzekering is eenieder zelf verantwoordelijk voor de financiering van zijn gezondheidszorg, waarbij een basiszorgverzekering verplicht is. Iets meer dan 410.000 personen hebben nu zo'n verzekering.

Hiervan zijn 250.000 individueel via bedrijven of als ambtenaar verzekerd. Voor de rest wordt de premie betaald op basis van de wet Basis Zorgverzekering die in oktober vorig jaar in werking is getreden. Perri zegt dat nog heel wat zaken uitgewerkt moeten worden om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg beter te maken.
Over de verzekering van inwoners in het achterland zegt zij, dat de eerstelijnszorg door de Medische Zending geboden wordt. Voor specialistische hulp moeten binnenlandbewoners een verzekering sluiten of bij het ministerie van Welzijn een basiszorgverzekering, waarvan de premie door de overheid wordt betaald, aanvragen.

VHP-voorzitter juicht herstructureringsplan minister Jennifer Van Dijk-Silos toe

Tijdens ministerschap Santokhi werd reorganisatie afdeling Vreemdelingenzaken ingezet

'Bij aantreden regering Bouterse-Ameerali werd deskundig personeel vervangen door ondeskundigen'


Gewezen minister van Justitie en Politie, VHP-Assembleelid en -voorzitter Chandrikapersad Santokhi juicht het herstructureringsplan van minister Jennifer Van Dijk-Silos van Justitie en Politie toe. 

Hij zegt vandaag, donderdag 15 oktober 2015, in het Dagblad Suriname te hopen dat het Openbaar Ministerie alle ruimte krijgt alle corruptiegevallen te onderzoeken en de brandstichting bij de afdeling Vreemdelingenzaken. Corruptie en het aannemen van smeergelden vierden de afgelopen vijf jaren hoogtij op deze afdeling. De brandstichting wordt door Santokhi bestempeld als heel ernstig.


Tijdens zijn periode als Justitie-minister, gedurende 2005 tot 2010, werd een reorganisatie ingezet bij de afdeling Vreemdelingenzaken als onderdeel van het beleidsplan rechtsbescherming en veiligheid met onder andere nieuwe structuren bij voornoemde afdeling, een werkgroep permanent advies commissie, automatisering en digitalisering van de afdeling Vreemdelingenzaken. Ook werden nieuwe wetten gemaakt en goedgekeurd met betrekking tot Machtiging voor Kort Verblijf, het vreemdelingenbeleid werd aangescherpt en er werd een mensenhandelbeleid ontwikkeld.

Maar, aan het beleid van Santokhi kwam een einde in 2010 bij het aantreden van de toenmalige regering Bouterse-Ameerali.

'Alle deskundig personeel werd vervangen door ondeskundigen', aldus Santokhi.

Tientallen arbeiders Suralco te Paranam voeren prikactie

Actievoerders willen aandacht leiding bedrijf voor slechte afvloeiingsregeling contractwerkers


De staking van werknemers van de Suralco in Moengo, Marowijne, lijkt even te zijn overgewaaid naar Paranam, in het district Para. Enkele tientallen werknemers hebben daar gisteren een prikactie gevoerd bij de Paranam Raffinaderij, aldus de Ware Tijd een dag later, donderdag 15 oktober 2015.

Het werk was tot elf uur 's morgens neergelegd. 'Hiermee wilden wij de aandacht van de leiding van Suralco vragen voor de slechte omstandigheden waaronder contractarbeiders, die hun krachten via onderaannemers aan het bedrijf hebben gegeven, nu worden afgevloeid', zegt Murwin Leeflang, voorzitter van de Algemene Werknemers Organisatie.

Zijn organisatie vertegenwoordigt het gros van de ongeveer 1.500 arbeiders die via onderaannemers werk uitvoeren namens de Suralco. Hij hoopt dat de Suralco, een dochtermaatschappij van de grootste bauxietproducent ter wereld, het Amerikaanse Alcoa, druk zal uitoefenen op de onderaannemers om hun arbeiders op een schappelijke manier af te vloeien in verband met de definitieve sluiting van Suralco eind november.

Over Moengo heeft de AWO reeds een aanvang gemaakt met onderhandelingen met de hoofdeigenaren van de onderaannemer, Jac Rijk, die er werkt in opdracht van de Suralco. Leeflang is positief gestemd, nadat verzekerd is door de onderneming dat de afvloeiingen conform de wettelijke bepalingen in het land zullen plaatsvinden.

De werkzaamheden in Moengo zullen echter pas worden hervat nadat er overeenstemming is bereikt over een aanvaardbare regeling.

Kruisland: 'Als nu een verkiezing komt, dan verliest de NDP grandioos'

'NDP heeft nu het volk afpersing an armoede te bieden'

'Bouterse heeft meer armoede gebracht'


Voor gewezen diplomaat, Assembleelid en politicus Arnold Kruisland is het overduidelijk. ‘Als er nu een verkiezing komt, dan verliest de NDP grandioos.’ De politicus houdt, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 15 oktober 2015, letterlijk zijn hart vast voor wat de NDP nu te bieden heeft aan het volk. Voor Kruisland is het antwoord: ‘afpersing en armoede.’ Hij vreest dat het volk een veel moeilijkere periode te wachten staat dan de tachtiger jaren van voorheen. 

Opmerkelijk is dat Bouterse, die altijd zijn mond vol heeft over armoedebestrijding, in zijn Jaarrede op 30 september slechts enkele beleidsmaatregelen heeft opgesomd om de armoede terug te dringen. ‘Integendeel, Bouterse heeft meer armoede gebracht.’

Feit is ook, dat de financiële situatie in het land helemaal is vastgelopen. Zelfs de naschoolse opvang, de trots van de NDP regering, moet het thans ontgelden, geeft Kruisland aan. Daarnaast is er nog het grote probleem van de vele arbeiders die op de ontslagstoel zitten. De politicus voegt eraan toe, dat het volk bang is voor wat er nog komen zal, met in haar kielzog ook nog het steeds duurder wordende levensonderhoud en de kostenverhogende maatregelen voor de nutsvoorzieningen. ‘Het ziet er helemaal niet goed uit.’

Waar dezelfde regering een kruistocht tegen corruptie zou aangaan, blijkt dat de corruptie juist wordt beloond door regering Bouterse. Dit blijkt heel duidelijk volgens de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de scalians die naar zeggen van velen illegaal opereerden op het stuwmeer. De realiteit blijkt nu heel wat anders te zijn. Men heeft bewust informatie achtergehouden, aldus Kruisland.

Bij daadwerkelijke corruptiebestrijding zouden de scalians gedemonteerd moeten worden en zou er een strafrechtelijk onderzoek moeten volgen, redeneert Kruisland. Maar, tot zijn grote verbazing worden de eigenaren van de scalians gecompenseerd met een concessie op het vasteland. Zelfs de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die zijn mond van vol had dat hij de scalians zou verwijderen, is nu mondverlegen gemaakt. ‘Die goede man wist kennelijk ook niet dat de scalians , globaal bekeken, toebehoren aan NDP-gelieerden.’

Vraagtekens onder rijstboeren bij hoge prijs zaaizaad

Voorzitter SPBA wil duidelijkheid over zaadprijs

'ADRON moet extra kosten maken om kwalitatief zaad te produceren'


Rijstboeren plaatsen vraagtekens bij de aangekondigde hoge prijzen voor een baal zaaizaad van zeventig kilo. Ze zeggen vernomen te hebben, dat de prijs van de zogenoemde ADRON-lijnen 125, 128 en 130 voor de najaarsinzaai tussen de 75 en 80 Surinaamse dollar per baal zal bedragen. 

'Een situatie om ons zorgen over te maken, want het kan nooit zo zijn, dat zaad twee en een half maal duurder wordt verkocht dan de prijs die molenaars betalen voor een baal natte padie van 79 kilo', zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), vandaag, 15 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Hij wil duidelijkheid over de prijs van het zaad. 'Boeren in Wageningen hebben ons verteld, dat het zaad geproduceerd is op velden die aangetast waren met ziektes en plagen, vandaar dat het van een lage kwaliteit en vooral duur is', zegt Oemraw.

Hij stelt, dat ADRON (Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie) niet meer dan 15 procent van de verkoopprijs van een baal natte padie zou mogen vragen voor het zaad.
Volgens bestuurslid Bramdew Rampedareth van ADRON gaat het om zaad van een heel hoge kwaliteit. 'We hebben het uitgetest en daarom beginnen we heel binnenkort met de verkoop.'

Als voorzitter van de Vereniging van Padieproducenten vindt hij het zaad niet duur. 'We weten dat ADRON extra kosten moet maken om kwalitatief zaad te produceren en daarvoor moet de organisatie andere velden inhuren, waardoor de productiekosten omhoog gaan.'

In corruptiezaak EBS zijn twee nieuwe verdachten korte tijd gearresteerd

Hoofd en medewerker Inkoopafdeling betrokken in gerechtelijk vooronderzoek


Het onderzoek in de corruptiezaak van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 15 oktober 2015, nog twee verdachten in beeld gebracht. Het hoofd en een medewerker van de Inkoopafdeling zijn gisteren korte tijd aangehouden door de politie. 

De twee zijn na verhoor weer in vrijheid gesteld, maar worden betrokken in het gerechtelijk vooronderzoek. Met waarnemend directeur Willy Duiker en ex-directeur Kenneth Vaseur, die nog steeds vast zitten, en de weer in vrijheid gestelde directeur Dick van Kanten van NV Greenland, loopt nu tegen vijf personen een strafrechtelijk vooronderzoek.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de EBS komt overigens vandaag bijeen en zal zich vermoedelijk ook buigen over een brief van accountant BDO die ernstige vraagtekens plaatst bij het jaarverslag van 2014 van de EBS. BDO struikelt over een overeenkomst met Superior Contracting (SC), die getekend is namens de Raad van Commissarissen, maar waarvan niet alle leden op de hoogte waren. Maar, er zijn koopopdrachten getekend door Duiker op basis van facturen van SC.

De accountant stelt vast, dat nagenoeg alle leveringen van SC administratief zijn verwerkt, maar dat in 2014 onjuiste prijzen zijn gehanteerd en beklaagt zich erover dat documenten waar naar gevraagd wordt, niet zijn ontvangen. Het betreft niet alleen documenten van de overeenkomst met SC, maar ook die met Greenland, waardoor het voor de accountant onmogelijk is om zijn werk goed te kunnen doen.

OW richt zich op onderhoud infrastructuur en gebouwen gedwongen door begroting 2016

Minister Wolff: 'Vrij bewegen is geen issue, maar we moeten niet te hoog grijpen'


Met het weinige geld dat het ministerie van Openbare Werken (OW) op haar begroting heeft, zal de focus nu vooral gericht zijn op onderhoud van infrastructuur en gebouwen. Grote projecten die geen prioriteit genieten, worden aangehouden. 

Dat is de reactie van minister Siegfried Wolff vandaag, donderdag 15 oktober 2015, in de Ware Tijd, op de recente aantekeningen van ex-vicepresident Robert Ameerali - gepubliceerd op zijn Facebookpagina -, die na een analyse van de vorige en huidige begroting per ministerie tot de conclusie komt dat er weinig beleid gemaakt kan worden.

De begroting van de afdeling Civiel Technische Werken is bijvoorbeeld van Srd 550 miljoen teruggebracht naar Srd 159 miljoen.

Opvallend is dat op de begroting van 2016 tot nu toe meer geld is opgebracht voor onderhoud van wegen ten opzichte van de vorige begroting. Het verschil is ruim Srd 5 miljoen.
Wolff erkent dat zijn ministerie voor een grote uitdaging staat. 'Vrij bewegen is geen issue, maar we moeten niet te hoog grijpen.' Hij geeft de garantie dat asfalteringsprojecten die al zijn gestart, voortgezet zullen worden, al dan niet in fasen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Personeel Stichting Planbureau Suriname in onzekerheid over positie

Vicepresident Adhin reageert niet op brief met knelpunten

SPS negeert rechterlijk vonnis en trekt ontslag 6 personeelsleden niet in


Medewerkers van de Stichting Planbureau Suriname (SPS) overwegen om desnoods onuitgenodigd op bezoek te gaan bij vicepresident Ashwin Adhin, voor het bespreken van de problemen die heersen bij de stichting. Hij is per brief sinds 20 augustus op de hoogte gesteld van de knelpunten, maar heeft nog niet gereageerd, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 15 oktober 2015.

Het personeel verkeert in onzekerheid over hun positie. Besprekingen over de compensatie die zij in verband met het uitblijven van een verbeterd pakket secundaire voorzieningen moeten ontvangen, zijn sinds 30 juni door hen stopgezet. Zij vinden dat hun werkgever de landsdienaren die in dienst zijn van het Planbureau, in onzekerheid probeert te manoeuvreren over hun status.

Ook over het nog steeds niet intrekken van het ontslag van zes personeelsleden is men zeer ontevreden. De SPS weigert volgens de bond, uitvoering van een rechterlijk vonnis om medewerkers weer in te zetten voor werkzaamheden.

Bestuur en leden van de Bond Personeel Stichting Planbureau Suriname (BPSPS), onder leiding van Hugo Blanker, zeggen tevergeefs te wachten op voorstellen van Adhin, om de problemen op te lossen. Op een algemene ledenvergadering afgelopen dinsdag hebben de leden hun teleurstelling over het uitblijven van een reactie uitgesproken.

Adhin heeft formeel ook nog geen kennisgemaakt met het directieteam, staf en overige medewerkers van het Planbureau. De persdienst van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), de overkoepelende organisatie waaronder de BPSPS valt, zegt te hopen dat dit geen signaal is over de behandeling die het personeel mag verwachten en hoopt nog steeds op een aanvaardbare reactie van de vicepresident.

LVV-minister Algoe: Import Braziliaanse runderen nog niet van de baan


LVV wil in Braziliaanse staat Pará gefokt Nelore-ras naar Suriname halen


De import van Braziliaanse runderen om de veestapel in Suriname te verbeteren, is volgens de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, niet van de baan, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 15 oktober 2015.

Door bijzondere omstandigheden is het nog niet gelukt dit al lang bestaande plan uit te voeren. Wat die bijzondere omstandigheden zijn, wordt echter niet door de Ware Tijd vermeld.

De bewindsman zegt, dat inmiddels een inschrijving heeft plaatsgevonden voor de import van de dieren uit Brazilië. De te importeren runderen zijn van het ras Nelore dat onder Surinaamse omstandigheden, onder andere luchtvochtigheid en temperatuur, in de staat Pará in Brazilië is gefokt.

De invoer zal in delen plaatsvinden. Het ministerie richt zich echter niet alleen op de import, maar wil veeboeren ook stimuleren om hun productie te verbeteren en op te voeren. Het is de bedoeling dat de boeren hun veestapel verbeteren door kruising met het ras uit Brazilië. Door deze aanpak zullen er, als alles naar wens verloopt, voldoende slachtdieren beschikbaar zijn', zegt Algoe.

Accountant BDO Assurance kan jaarrekening 2014 EBS niet afronden

Belangrijke documenten over levering noodstroom door NV Greenland ontbreken


Vraagtekens rond overeenkomst met Superior Contracting


Het accountantsbureau BDO Assurance NV heeft in een brief aan de directie en de Raad van Commissarissen van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, gesteld dat belangrijke documenten over levering van noodstroom door NV Greenland ontbreken. De offerte van onderdelen in het contract is opgevraagd bij waarnemend directeur Willy Duiker, maar is niet ontvangen. Dit geldt ook voor de onderdelenlijst en andere bijlagen. Door het ontbreken van een aanbesteding is een nadere beoordeling van prijzen niet goed mogelijk. BDO is niet in staat om de controlewerkzaamheden over 2014 af te ronden. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 15 oktober 2015.

De afdeling Project Engineering en technisch directeur Marcel Eyndhoven hebben BDO meegedeeld, dat de bedragen van de installaties en het meerwerk hoog zijn. Ook is aangegeven dat het meerwerk in die omvang, zoals geclaimd door NV Greenland, niet nodig was. De huisaccountant is ook niet geïnformeerd over afhandeling van meerwerk-facturen van 463.867 en 263.441 euro. Er is ook nader onderzoek nodig naar directe betrokkenheid van beleidsbepalende personen buiten de EBS. Waarom heeft EBS betalingen verricht die in strijd zijn met de contracten? Ook dat moet nader onderzocht worden.

BDO stelt verder, dat op basis van bevindingen over de interne beheersing het risico van afwijkingen in de jaarrekening door fouten of fraude hoog is. De gevolgen van zwakke corporate governance en doorbreking van functiescheiding en procedures zijn ook als redenen opgegeven. De opgevraagde documenten zijn niet beschikbaar gesteld aan de accountant.

'Het is niet mogelijk om geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop een oordeel te baseren. De mogelijke gevolgen van eventuele niet-gedetecteerde afwijkingen voor de financiële overzichten, kunnen zowel van materieel belang zijn als een diepgaande invloed hebben. Wij onderkennen het risico van (het faciliteren van) frauduleuze handelingen', zo staat in de brief van BDO.

De accountant stelt ook indringende vragen over miljoenenleveringen door Olibis NV en Global Export Finance. Het is niet mogelijk om geschikte controle-informatie te verkrijgen en daarop een oordeel te baseren. Niet kan worden beoordeeld of overeengekomen bedragen met Olibis, hoger zijn dan de marktwaarde. De hoogte van de rente en 'financing fees' zijn twijfelachtig, aldus BDO.

De Raad van Commissarissen heeft de accountant meegedeeld, dat er een intern onderzoek is gedaan naar mogelijke fraude, nadat het Openbaar Ministerie de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) had ingeschakeld. Bij de vermeende fraude kunnen betrokken zijn:
- het management, werknemers die een belangrijke rol spelen bij maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn voor de jaarrekening. 'Het bestuur heeft ons op de hoogte gesteld van alle aanwijzingen voor fraude, beschuldigingen van fraude of fraude met mogelijke invloed op de jaarrekening van de entiteit die hem bekend zijn door mededelingen van werknemers, voormalige werknemers, regelgevende instanties of anderen', aldus BDO in de brief aan de EBS.

Verder is uit een intern onderzoek rond Superior Contracting NV de indruk ontstaan, dat besluitvorming plaatsvindt door tussenkomst van beleidsbepalende personen buiten de EBS, vanwege het algemeen belang van energievoorziening. Dit kan gepaard gaan met risico's waarvoor geen beheersmaatregelen aanwezig zijn binnen het bedrijf, stelt BDO.

Een overeenkomst met Superior Contracting is getekend namens de Raad van Commissarissen, terwijl niet alle leden op de hoogte waren van het bestaan hiervan. De statutaire bepalingen zijn niet nageleefd. De overeenkomst roept vragen op over de wijze waarop de rente wordt berekend en de geldende leveringscondities. Twee leveringen - op 30 december 2014 en 10 februari 2015 - zijn niet in het voorraadsysteem verwerkt en niet in de financiële administratie, omdat de facturen van Superior Contracting ontbreken. Bovendien waren de geleverde artikelen voldoende in voorraad, stelt de huisaccountant.

Geconstateerd is dat alle leveringen van Surperior Contracting administratief zijn verwerkt. Hierbij zijn gedurende 2014 onjuiste prijzen gehanteerd. Er zijn hierdoor onzekerheden ontstaan over:
- Waardering van de aanwezige voorraden en bepaling van eenheidsprijzen.
- Waardering van de verbruikte voorraden (investeringen en onderhoudskosten)
- Waardering van de schulden en de omvang van teveel betaalde bedragen.
- De omvang van de rente.
- Eventuele juridische gevolgen van de leveranciers van EBS.

Er zijn volgens BDO niet genoeg waarborgen aanwezig om voldoende betrouwbare en controleerbare (financiële) informatie te verkrijgen. Het gaat om de volgende factoren:
- Het niet informeren van de gehele raad van commissarissen en het niet naleven van statutaire bepalingen over het aangaan van financieringsovereenkomsten.
- Het ontbreken van interne controle op de naleving van de financieringsovereenkomst.
- Afwijken van geldende richtlijnen, procedures en doorbreken van functiescheiding en het niet (tijdig) informeren van andere afdelingen.

Onder deze omstandigheden is het volgens de accountants niet mogelijk om geschikte controle-informatie te verkrijgen en om daarop een oordeel te baseren.

Bliksembezoek Venezolaanse president Nicolás Maduro aan Suriname

Maduro wordt vergezeld van vijf ministers tijdens eendaags bezoek

 
De Venezolaanse president Nicolás Maduro zal vanavond, donderdag 15 oktober 2015, arriveren in Suriname voor een werkbezoek van nauwelijks een dag. Dit meldt de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, in een persbericht.

Suriname en Venezuela hebben in de afgelopen jaren de samenwerking op diverse gebieden geïntensiveerd, onder meer binnen de PetroCaribe-overeenkomst.

'Beide landen beogen een verdieping van de relaties in het kader van de historische en vriendschappelijke banden. Ook onderhouden Suriname en Venezuela een hechte samenwerking binnen diverse multilaterale fora, zoals UNASUR, CELAC, de VN en de OAS', zo bericht het Kabinet van de President.

Maduro komt met een delegatie van vijf ministers en andere hoge functionarissen. Ook zijn echtgenote maakt deel uit van het gezelschap. De presidentiële delegatie zal morgenmiddag al weer vertrekken.