zaterdag 17 oktober 2015

Tekst persconferentie Sandew Hira zaterdag 17 oktober 2015 in ParamariboRGB-bewindsman doet onderzoek naar 'onregelmatigheden' in Bigi Pan-gebied

Ondernemer zou in natuurgebied zand afgraven


Guyanese vissers zouden met medeweten ambtenaren dienst 's Lands Bosbeheer dammen doorsteken


Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer heeft opdracht gegeven om per direct onderzoek te doen naar onregelmatigheden in het Bigi Pan-gebied. Hij wil weten wat zich heeft afgespeeld in de afgelopen periode in het beschermde gebied. Relyveld heeft informatie bereikt, dat een ondernemer daar bezig was met zandafgravingen. 'Indien de informatie waar blijkt te zijn, dan is het een vrij ernstige zaak', zegt de bewindsman, aldus de webeditie van de Ware Tijd vanavond, zaterdag 17 oktober 2015.

Hij is druk bezig samen met de politie actie te ondernemen om illegale praktijken in het Bigi Pan-gebied te voorkomen.

'Vaststaat dat we zeker zullen optreden indien wij merken dat er ongelimiteerd en ongestoord zonder vergunning zand wordt afgegraven.'

De minister laat ook onderzoek doen naar beschuldigingen aan het adres van ambtenaren van de dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) die debet zouden zijn aan illegale praktijken van vissers uit Guyana. Volgens ondernemer Pritem Hira zijn jachtopzieners van LBB zelf verantwoordelijk voor wat vernield wordt in het natuurgebied.

Guyanese vissers steken volgens hem de dammen door om hun vangsten te vergroten, en dat is niet mogelijk zonder medeweten van LBB-medewerkers. Volgens de ondernemer wordt er ook gejaagd op beschermde vogels.

Relyveld zegt dat de zaak grondig onderzocht zal worden. Hij weet dat de jachtopzieners het niet makkelijk hebben. Bij het ministerie gaat het niet om het veelvuldig in beslag nemen van jachtgeweren, visnetten en wild, 'maar om vernietiging van onze flora en fauna te voorkomen'. 'En als het feit reeds geschied is, dan hebben onze jachtopzieners geen andere keus dan te handelen en bezittingen in beslag te nemen.'

Samaidy Akima en Eugenio Bruce nieuwe CARICOM Jeugd Ambassadeurs

Nieuwe ambassadeurs gaan zich sterk maken voor jongerenvraagstukken


Samaidy Akima (zie foto - Bron: Facebook) en Eugenio Bruce  zijn vandaag, zaterdag 17 oktober 2015, in de Congreshal in het centrum van Paramaribo, gekozen tot de nieuwe Caricom Youth Ambassadors (CYA) door het Nationaal Jeugdparlement. De negen kandidaten hebben eerst in een speech in het Engels aangegeven waar zij zich sterk voor zullen maken, zo bericht Starnieuws. 

De twee jeugdambassadeurs volgen Tasmara Pique en Franky Koffie op. Om de twee jaar worden een vrouwelijke en mannelijke jeugdambassadeur gekozen.

De nieuwe CYA's zeiden zich sterk te zullen maken voor jongerenvraagstukken. Ook zal meer bekendheid gegeven worden aan CARICOM. Aan die bekendheid onder jongeren ontbreekt het nog steeds Jongeren over het algemeen blijken weinig belangstelling hiervoor te hebben. De nieuwe jeugdambassadeurs zeggen positief te zijn en zich niet uit het veld te zullen laten slaan.

Bruce zegt dat ook gewerkt moet worden aan een goede communicatie met het Jeugdparlement. Daar schort het ook aan en daarom wordt dat zijn eerste prioriteit.

Akima stelt, dat het onderwijs niet aansluit op het bedrijfsleven. Veel jongeren die afgestudeerd zijn, moeten eerst behoorlijk ingewerkt worden voordat zij ingezet kunnen worden. Dit zal van haar moeten veranderen. Door goed samen te werken met de jeugdparlementariërs zal de verandering die nodig is bereikt worden, aldus Akima. Hierbij wordt niet alleen op Paramaribo gefocust, maar het hele land.

Prya Sital, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, zegt dat de voorbereiding goed is gegaan. De negen kandidaten zijn twee weken geleden getoetst. Aan de kandidaten zijn diverse vragen gesteld over hun visie en wat hun motivatie is om deel te nemen aan de verkiezingen.

Dienst Openbare Werken Curaçao zoekt van dak rijdende pick-up gevallen GPS-receiver

Receiver waarschijnlijk tijdens het rijden van auto gevallenMedewerkers van de Dienst Openbare Werken (OW) hebben gisteren na werkzaamheden aan de Sta.Rosaweg een zogenoemde GPS-receiver van het merk Trimble (serienummer 4749141822) op het dak van een pick-up laten liggen. Die is hoogstwaarschijnlijk tijdens het rijden van de wagen gevallen en is nog steeds niet teruggevonden. De overheidsdienst doet in verband hiermee een dringende oproep aan de samenleving om dit apparaat te helpen vinden, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 17 oktober 2015.
 
Het apparaat zou ter hoogte van het pompstation voor KFC/Subway zijn gevallen of gedurende de route die de medewerkers namen, namelijk Wayacastraat, Aloëstraat, Kaya Milon di Seru, Kaya Kasha, Seru Loraweg, Weg naar Sta. Catharina, Cas Coraweg, Schottegatweg Oost, Schottegatweg Noord, Beatrixlaan, Koninginnelaan en de Prinsenlaan.

Het is voor deze dienst, die onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning valt, heel belangrijk om het apparaat te vinden gezien de waarde hiervan in het algemeen, maar in het bijzonder omdat het hard nodig is om de werkzaamheden aan de Sta. Rosaweg voort te kunnen zetten.

Het apparaat wordt gebruikt om te meten en zou in de staat waarin het wordt gevonden niet functioneren, aangezien hiervoor bepaalde onderdelen nodig zijn.

Degene die het apparaat heeft gevonden kan hier niets mee doen, maar kan het beter inleveren bij het kantoor van OW in Parera. Men kan ook bellen naar 521-1500 of 465-1477 om het te laten ophalen. 

Norbert George verliest zaak tegen Land Curaçao

Beschikking voor functie binnen ministerie van SOAW is geen arbeidsovereenkomst


Het Gerecht in Ambtenarenzaken heeft gisteren geoordeeld dat de beschikking die Norbert George kreeg voor een functie binnen het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) niet als arbeidsovereenkomst gezien kan worden. Dit bericht vandaag, 17 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

'Zoals het Land terecht heeft aangevoerd, is ingevolge de Staatsregeling van Curaçao voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst door het Land een machtigingsbesluit vereist. Bij gebreke daarvan is geen arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Overigens is ten processe niet gebleken dat sprake is van een rechtens afdwingbare toezegging dat het Land een arbeidsovereenkomst zou sluiten met George.'

Uit de stukken blijkt, dat George door de toenmalige minister van SOAW, Hensley Koeiman (MAN), alleen voorgedragen is voor de aanstelling als ‘taskforce manager ambtenaar in vaste dienst als projectleider’. Ook wordt het niet als geldig beschouwd dat George werd aangesteld als coördinerende implementatiemanager respectievelijk als interim-manager, belast met de waarneming van de functie van secretaris-generaal. Want dit gebeurde zonder dat het Land hem daarbij heeft voorzien van arbeidsovereenkomsten of Landsbesluiten die ten grondslag liggen aan die aanstellingen.

Dat de minister, en dus niet de Raad van Ministers, hem uiteindelijk een werkgeversverklaring verstrekt is ook niet geldig. Want, zo blijkt, deze verklaring is alleen afgegeven om aangenomen te kunnen worden bij een onderwijsinstituut in Nederland om zo te kunnen voldoen aan een studieopdracht.

In zijn pleidooi voerde George onder andere aan dat hij van 1 januari 2012 tot november 2014 vanuit huis werkzaamheden verrichtte ten behoeve van het Land, waarbij hij ook tot november 2014 salaris ontving van het Land. Op 4 juni 2012 heeft het Land George verplicht een studieopdracht uit te voeren. In dat verband heeft de minister George op 6 juni 2013 een werkgeversverklaring verstrekt waarin staat dat George vanaf 1 januari 2012 in vaste dienst is van de overheid, aldus George.

Hij eiste ook een rectificatie in de lokale pers waarin de regering verklaart dat het niet waar is dat hij al jaren niet-actief thuis zit, salaris opstrijkt en hier geen werkzaamheden en prestaties tegenover heeft laten staan. Dit zou zijn goede naam hebben aangetast en zijn kansen op de arbeidsmarkt hebben verkleind. Hij eiste hiervoor bovendien een schadevergoeding van 10.000 gulden. George eiste verder het doorbetalen van zijn pensioenpremie en de terugbetaling van de studiekosten van ruim 24.000 gulden.

Nieuw politiebureau te Otrabanda op Curaçao geopend

Korpschef Sambo krijgt sleutel nieuw bureau overhandigd


Het nieuwe politiebureau aan het Molenplein in Otrobanda is klaar. Korpschef Mauricio Sambo kreeg gisteren de sleutel overhandigd, zodat de agenten en het personeel er officieel hun intrek kunnen nemen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 17 oktober 2015.

Het bureau bestaat uit twee gebouwen met in totaal 650 vierkante meter vloeroppervlak. De oplevering van het bureau is ongeveer een half jaar later dan oorspronkelijk gepland was.

Curaçao's minister Van der Horst vindt Statenleden 'leugenachtig'


'Inzake Salariswet zijn Statenleden op hoogte van convenanten en wat met vakbonden besproken is'


Dat de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) een voorschot neemt op de begroting op een nog niet aangenomen Salariswet, is een normale zaak. Dat is de reactie van minister Etienne van der Horst van BPD vandaag, zaterdag 17 oktober 2015, in het Antilliaans Dagblad, op de kritiek deze week in de centrale commissievergadering van de Staten op het schrappen van de automatische salarisverhoging voor ambtenaren. 

Dat Statenleden, waaronder ook coalitieleden, stellen niet op de hoogte te zijn van de convenanten en ook dat zij niet geweten hebben wat met de vakbonden besproken is noemt Van der Horst leugenachtig.

'In 2013 ben ik met de voorstellen naar de samenwerkende partijen gegaan. Dit is een overleg van de coalitiepartners. Daarna ben ik in overleg getreden met de bonden en heb daar overeenstemming bereikt. De zes convenanten heb ik vervolgens in november 2014 bij de behandeling van de begroting 2015 aan alle Statenleden overhandigd en toegelicht met een Power Point-presentatie. Daarvóór nog heb dit ook gedaan in de vaste commissievergadering van de Staten waarin zowel leden van de coalitie als oppositie zitten. Daar was onder andere ook Armin Konket (PAR) aanwezig, die nu in de centrale commissievergadering stelt dat ik mijn koffers maar moet pakken omdat iedereen voor een voldongen feit is gesteld. Dat is dus pertinent niet waar.'

'De begroting is een beleidsdocument waarin de beleidsvoornemens van de regering verwerkt en omgezet worden in cijfers. De begroting kan op sommige punten pas definitief zijn als er een akkoord is in de Staten. Mochten de Staten uiteindelijk deze wet niet aannemen, dan betekent dit dat er elders geschrapt moet worden in de begroting om deze sluitend te maken.'

De Salariswet betreft maar één onderdeel van een pakket van zes convenanten waarover de BPD-minister binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) overeenstemming heeft bereikt. Bovendien gaat het om een wetsvoorstel dat maar voor één jaar geldig is, namelijk over het niet uitbetalen van de loontrede in 2016.

NPS: Kansarmen verdienen altijd een nieuwe kans

'Groei economie heeft burgers nog weinig ontwikkeling gebracht'

 
Met dit thema voert de Nationale Partij Suriname (NPS) sinds haar bestaan een sociaal-maatschappelijk beleid waarbij vermindering dan wel uitroeiing van armoede het focuspunt is. Vandaag, 17 oktober 2015, is het de VN Internationale Dag van Uitroeiing van Armoede. Het thema dit jaar is Building a sustainable future: Coming together to end poverty and discrimination. Helaas moet worden opgemerkt dat de groei van onze economie de burgers van ons land nog weinig ontwikkeling heeft gebracht. De inkomensverdeling is nog heel scheef wanneer blijkt, dat ruim 70% van de bevolking nog onder de armoedegrens zit. 

Veel loontrekkers zijn al na de eerste week van de maand, nadat zij hun loon hebben ontvangen, platzak. Kortom ondanks alle beloften van de huidige regering, is werken voor vele burgers eigenlijk meer een straf geworden, omdat men niet rondkomt met het inkomen en daarnaast aan allerlei kenmerken van stress onderhevig is.

Een goede financieel-economische ontwikkeling creëert moge­lijkheden voor een gedegen sociaal-maatschappelijke ontwik­keling. In dit kader is de NPS bekend om haar decennialange sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Vandaar dat de NPS veel aandacht zal blijven schenken aan herallocatie van publieke investeringen; dit met grote prioriteit voor gezondheidszorg, veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs en huisvesting.

De NPS benadrukt dat sociale zekerheid nimmer mag betekenen dat burgers in een aanhoudende afhankelijkheidspositie ten opzichte van de overheid komen te staan. Burgers hebben de plicht om een ade­quate bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land en dat geeft ze het recht om een redelijk inkomen te genieten waardoor ze in staat zijn een waardig bestaan te leiden.

Zoals in elke maatschappij zijn er ook burgers die niet in staat zijn om voldoende middelen te genereren om in hun eigen levenson­derhoud te voorzien. Deze burgers vallen binnen de zorgsfeer van de overheid. De overheid heeft de plicht om deze burgers zodanig te begeleiden dat ze de kans krijgen om zelfstandig in hun eigen levensbehoeften te voorzien.
Vanuit deze achtergrond wordt het sociaal beleid van de NPS gevoerd. Het sociaal beleid dient nauw aan te sluiten bij het werkgelegenheidsbeleid en daarmee dus ook op het beleid met betrekking tot ondernemerschap en economische ontwikkeling.

Inzet
Met betrekking tot de sociale zekerheid, zal de NPS zich blijven inzetten voor het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving, middels:
* bevordering van participatie van alle delen van de bevolking in scholing, gendergelijkheid, gezondheid, sociaal zekerheidstel­sel, AOV, huisvesting, waardevaste salarissen en pensioenen;
* vergroting van de zelfredzaamheid, en weerbaarheid van de bevolking.
* invoering van conditionele sociale voorzieningen;
* (Dit zijn sociale uitkeringen die zijn gekoppeld aan de mate waarin de persoon zich inzet voor duurzame armoedebestrij­ding.)
* verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen;
* voorkoming van nieuwe stedelijke armoede;
* instelling van een Algemeen Pensioenfonds met waardevaste pensioenuitkeringen.

De NPS is er stellig van overtuigd dat het gezin de basis vormt van elke samenleving. De NPS stimuleert de vorming van gezonde en stabiele gezinnen waar:
* ouders de primaire verantwoordelijkheid nemen voor de op­voeding van hun kinderen;
* er sprake is van adequate huisvesting;
* kinderen de gelegenheid krijgen om zich te ontplooien tot kritische, verantwoordelijke en geschoolde burgers;
* gezinsleden respect hebben voor elkaar en voor hun mede­mens.

Dit is het ideaalbeeld van elk gezin dat een optimale bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een land: de kiem voor welzijn van duurzame aard voor elke natie. Met dit ideaalbeeld voor ogen, zal de NPS haar beleid uitvoeren, ook al zal het nu zijn buiten de regering. Aangezien niet alle gezinnen kunnen voldoen aan dit ideaalbeeld zal de overheid, samen met het maatschappelijk middenveld, steun moeten bieden.

Beleidspunten
De volgende beleidspunten zijn voor de NPS van belang:
* verbeteren van het sociaal zekerheidsstelsel zodat deze duur­zaam en betaalbaar blijft;
* bevorderen van professionele gezinsbegeleiding;
* bevorderen van het schoolbezoek door leerplichtigen middels o.a. financiële ondersteuning waar nodig;
* garanderen van voldoende en professionele kinderopvang (creches en dergelijke);
* opvoeren van de voorzieningen gericht op het directe welzijn van het kind.

De Nationale Partij Suriname

Lichaam kapitein gekapseisde sleepboot niet gevonden

Politie blundert met bericht dat lichaam verdronken kapitein is geborgen....


Naar aanleiding van verkregen informatie heeft de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname gisteren ten onrechte een bericht de wereld in gestuurd, dat het lijk van kapitein Vivian Api, die in de diepte van de Surinamerivier verdween nadat de sleepboot waarop hij werkzaam was kapseisde en zonk, was geborgen. 

De afdeling Maritiem van de politie had in eerste instantie een bericht ontvangen van een - niet nader bij naam genoemde - autoriteit die bij het onderzoek betrokken was, dat duikers van Suriname Diving het lichaam hadden geborgen.

Een inspecteur van politie en de hulpdiensten die waren ingeschakeld, begaven zich naar de oever van de Surinamerivier om te wachten op het lichaam, dat volgens informatie zou worden overgebracht. Uren later werd bekend, dat de informatie onjuist bleek te zijn. Vooralsnog is het lichaam niet geborgen en is de zoekactie in volle gang, zo bericht de afdeling Public Relations van de politie vandaag, zaterdag 17 oktober 2015.

'Public Relations biedt haar oprechte verontschuldiging aan de familie en de gemeenschap aan. De afdeling Maritiem van de politie gaat samen met de MAS door met de zoektocht.'

Kirpalani investeert ruim 11 miljoen Amerikaanse dollar in bouw 'Super Store'

Recente diefstal aanzienlijk geldbedrag zorgt niet voor stagnatie of demotivatie

(Bron foto's: Kirpalani)

Kirpalani zal ruim 11 miljoen Amerikaanse dollar investeren in de bouw van een Super Store, waarvan de eerstesteenlegging gisteren heeft plaatsgevonden. De recente diefstal van ruim Srd 4 miljoen en grote bedragen in Amerikaanse dollars en euro's zal niet zorgen voor stagnatie of demotivatie. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 17 oktober 2015.

De moeilijke economische situatie heeft er evenmin toe geleid, dat de plannen voor de bouw van de Super Store in de ijskast werden gestopt.

Shyam Kirpalani blikte ruim 79 jaar terug, toen de winkel in een houten gebouw gehuisvest was. Na ettelijke aanpassingen vond in 2000 de laatste verbouwing plaats. Daarna verhuisde een deel van de winkel naar de Johan Adolf Pengelstraat, toen nog de Wanicastraat. Het zuiden van Paramaribo bleek erg ingenomen met deze stap. Echter begon de ruimte zodanig krap te worden, dat ‘we have no space’ een klassiek gezegde werd van Kirpalani.

Het tekort aan ruimte resulteerde erin, dat vier jaar geleden de plannen voor een nieuw gebouw aan de Koningstraat ontstonden. Maar, even werd getwijfeld vanwege de slechte economische situatie. Immers, het is te verwachten, dat de verkopen zullen afnemen en de kosten zullen stijgen. Toch werd besloten het werk te starten. Kirpalani sprak de hoop uit, dat er na twee jaren weer een opleving zal zijn in de samenleving.

Na de eerstesteenlegging en de onthulling van het naambord door Mukesh Kirpalani, mocht de oudste medewerker in dienstjaren de traditionele eerste steen leggen. Als architect is het bedrijf KDV ingehuurd, terwijl het bouwbedrijf RCM belast is met de bouwwerkzaamheden. De winkel zal 10.000 m2 beslaan en is net zo groot als alle winkels van Kirpalani bij elkaar. Het gebouw reikt van de Johan Adolf Pengelstraat tot de Koningstraat. Op de begane grond is het parkeerterrein geprojecteerd en de winkel komt daarboven. De bouw zal ongeveer twee en een half jaar in beslag nemen.

SPBA-voorzitter wil niets te maken hebben met voorzitter BSP - Gemor onder padieboeren- en producentenorganisaties

BSP-voorzitter Bhikarie zou alleen handelen en zijn bestuur is niet bekend

'Gedrag van Oemraw is arrogant en wil niet werken aan aanpak rijstsector'


De voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), Harrinanan Oemraw, zegt vandaag, 17 oktober 2015, op Starnieuws, dat zijn leden niets te maken willen hebben met de voorzitter van de Bond Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikharie. Zij vinden, dat Bhikharie alleen optrekt en dat het bestuur van hem niet eens bekend is. Volgens de leden heeft de bondsvoorzitter gewoon inbreuk gepleegd en op een dag bekendgemaakt dat hij de belangen van de boeren zal behartigen. Tot nu toe hebben deze leden nog niets gemerkt dan alleen woorden.

Bhikharie zegt echter in een reactie, dat hij Oemraw benaderd heeft voor oriënterende gesprekken. Hij noemt het gedrag van Oemraw arrogant en vindt dat de SPBA-voorzitter op geen enkele wijze bereid is om te werken aan een noodzakelijke aanpak van de rijstsector.

Met de voorzitter van de Vereniging van Padie Producenten (VPP), Braamdew Rampadarath, heeft Bhikharie wel van gedachten gewisseld over actuele problemen in de rijstsector. Ook zijn ze nagegaan hoe problemen aangepakt en opgelost kunnen worden in de toekomst.

De BSP-voorzitter beweert, dat hij werkt aan een hechte eenheid onder de rijstverbouwers. Volgens Bhikharie moeten landbouwers zich niet overleveren aan de grillen van de overheid, maar zij moeten ook eigen initiatieven ondernemen.

Bhikharie vindt het ook onredelijk, dat terwijl de prijs voor cargorijst op de wereldmarkt ondanks enige daling toch nog redelijk is, de opkoopprijs van een baal natte padie amper tussen Srd 35 en Srd 38 bedraagt, terwijl de kostprijs voor de boer veel hoger is. De overheid heeft een compensatie van Srd 100 en twee zakken kunstmest per hectare aangeboden, maar dit is slechts een druppel op de gloeiende plaat, meent Bhikharie.

Getuigenis president Bouterse in gesprek met Hira 27, 28 en 29 november in Brokobaka

Staats- zender STVS heeft rechten van al het beeld- materiaal

 
De getuigenis die president Desi Bouterse zal afleggen tegenover Sandew Hira (Dew Baboeram) vindt plaats op 27, 28 en 29 november te Brokobaka, het buitenverblijf van de president. Sandew Hira zei vandaag, zaterdag 17 oktober 2015, op een persconferentie in hotel Residence Inn, dat hij met technici die de opnamen zullen maken de plek goed bevonden heeft, zo bericht Starnieuws.

Hoewel er geen garanties zijn of de waarheid rond 8 december 1982 en andere mensenrechtenschendingen nu eens werkelijk en volledig wordt geopenbaard, is Hira optimistisch over de uitkomst. Het is volgens hem in ieder geval alleszins het proberen waard.

'We hebben geen uitgebreid draaiboek. Mijn vrouw en ik komen rond de lunchtijd aan in Brokobaka, waar we ontvangen zullen worden door de president. Na de lunch begint het eerste gesprek. Daarna is alles open. Er is geen draaiboek anders dan lunch en avondeten. Voor de rest laten we tijden, inhoud van de gesprekken en alle andere zaken afhangen van hoe het loopt', aldus Hira.

De inzet van het gesprek is om in het reine te komen met het verleden via waarheidsvinding. 'Ik hoop dat de president mij en vele anderen niet zal teleurstellen en op al mijn vragen diepgaand en eerlijk zal antwoorden en de moeilijke discussies met mij niet uit de weg zal gaan.'

Het eerste deelrapport wordt  december aangeboden worden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons.

De staatszenders STVS en SRS zullen het volledige gesprek in een serie uitzenden. Ook zal het hele gesprek via YouTube geraadpleegd kunnen worden. De tekst wordt beschikbaar gesteld als een downloadbaar zogenoemde pdf-document. In het Nationaal Archief zullen de originele bestanden van de drie camera’s geraadpleegd kunnen worden. De rechten van het materiaal zijn bij de STVS.

5-Jarige scholier beschuldigt vrouwelijke leerkracht van mishandeling

Leerkracht zou jongen met vuist hebben geslagen en geknepen


De moeder van de 5-jarige scholier R.M. heeft gisteren aangifte gedaan bij de politie van De Nieuwe Grond van mishandeling. Haar zoon zit op de Shri Mansinghschool aan de Indira Gandhiweg in Paramaribo. Hij kwam met letsels thuis, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 17 oktober 2015. 

Volgens de zoon heeft de schooljuf hem met een vuist geslagen en ook zou zij hem hebben geknepen. Op de rug en op andere delen van het lichaam zijn de sporen duidelijk zichtbaar (Bron foto: Dagblad Suriname).

De moeder stelt, dat de juf een ring aan draagt en dat ze met die hand op de rug van haar kind heeft geslagen. ‘Ik sla mijn kind niet, waarom moet de schooljuf dat doen? Ik als ouder laat dit onwaardige gedrag van de onderwijzeres niet toe.’

Zij heeft na de ontdekking haar zoon naar de politie gebracht. De politie heeft een aangifte opgenomen. Omdat het weekend is, zal de politie de zaak hoogstwaarschijnlijk maandag verder onderzoeken en de leerlingen horen.

Volgens de 5-jarige scholier worden ook andere kinderen door de klassejuf geterroriseerd en geslagen.

Kwestie Tigrigebied niet aan de orde in contact tussen parlement Guyana en Suriname

Nadruk tijdens bezoek Guyanese parlementaire delegatie vooral op goed nabuurschap


'Grensgeschil is het werk van de presidenten en ministers van Buitenlandse Zaken'


De Nationale Assemblee (DNA) en de parlementaire delegatie uit Guyana leggen tijdens hun contacten deze week vooral de nadruk op goed nabuurschap. Het grensgeschil Tigri is niet door de twee parlementen besproken. 'Dat is het werk van de presidenten en de ministers van Buitenlandse Zaken. Wij gaan niet de buitenlandse politiek van de president overnemen. Natuurlijk praten we in onze landen met onze presidenten en geven onze mening. Tigri is niet op de agenda', zegt Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, aldus Starnieuws zaterdag 17 oktober 2015.

Het is de bedoeling, dat er regelmatig contact is met het Guyanese parlement, om een goede relatie te hebben, 'niet alleen, omdat we veel gemeenschappelijke belangen hebben, maar ook omdat het van belang is om goede vrienden te zijn met de buren', stelt Simons.

Ook Barton Scotland, voorzitter van het Guyanese parlement, benadrukt de vriendschappelijke band met Suriname. 'Ik kijk er naar uit om door te gaan op deze manier.' Barton is vooral onder de indruk van de automatisering in het parlement.

Een interessant verschil tussen de twee volksvertegenwoordigende organen is, dat in Guyana ook ministers deel uit kunnen maken van het parlement.

De Guyanese parlementaire delegatie heeft verschillende oriëntatiebezoeken gebracht aan onder andere Staatsolie en de buurt Weg naar Zee, waar een project wordt uitgevoerd met mangrove in de strijd tegen de zeespiegelstijging.

De Guyanezen zijn sinds woensdag in Suriname en blijven tot en met morgen.

Braziliaanse bijen openen de aanval op een gezin

Diverse familieleden door bijen gestoken

'Ik hoop dat niemand dit overkomt'


Braziliaanse bijen blijken afgelopen dinsdag, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 17 oktober 2015, in de vooravond een familie aan de George Rakhanweg, een zijstraat van de Vredenburgweg Serie A, aangevallen. Daarbij zijn de 25-jarige S.M., zijn vrouw S.B. (24), de 50-jarige moeder I.J. en haar 27-jarige dochter, gestoken. 

Volgens J. waren zij thuis toen een onbekende man op een leegstand perceel gras ging snijden. Op een gegeven moment zag de 50-jarige vrouw hoe de man door de Braziliaanse bijen werd aangevallen. De man is toen gerend op het erf van een buurvrouw van J. Hij heeft zijn trui weggehaald en een emmer met water over zijn lichaam overgoten. De bijen lieten de man niet met rust en op een gegeven moment werd het gezin van J. aangevallen.

De 50-jarige moeder maakte snel de deuren dicht. Omdat er vier minderjarige kinderen thuis waren, kon zij de deuren niet open doen en haar zoon en schoondochter niet te hulp schieten. De moeder en haar 27-jarige dochter werden gestoken in hun handen en hoofd.

De bezorgde moeder heeft haar zoon en schoondochter niet meer voor die avond gezien. Beiden zijn in de goot gesprongen, echter zonder het gewenste resultaat.

'Ik hoorde hoe mijn zoon en schoondochter om hulp riepen en ik kon hun niet te hulp schieten. Beiden schreeuwden dat zij dood zouden gaan door de bijensteken', aldus de moeder. De politie en de brandweer werden ingeschakeld.

De zoon en schoondochter kwamen uiteindelijk terecht op de hoofdweg. M. begon vanwege de bijensteek te braken. Hun gezichten en lichamen raakten behoorlijk opgezet. Een hulpverlener heeft het echtpaar snel naar de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis vervoerd. De moeder zegt dat zij haar zoon en schoondochter pas de volgende ochtend rond middernacht heeft gezien toen zij uit het ziekenhuis werden ontslagen.

'Dit drama heb ik nergens meegemaakt. Ik hoop dat dit niemand overkomt', aldus moeder tegenover de redactie van het dagblad. De slachtoffers verkeren buiten levensgevaar en zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Rosebel Gold Mines/IAmGold sluit verdere bezuinigingsmaatregelen, ontslagen, niet uit

Dalende goudprijs op wereld- markt heeft gevolgen voor grootste goudmijn Suriname


'De goudreserves waren dit jaar aanvankelijk uitgerekend op ruim 93.000 kilo overeenkomend met 3 miljoen troy ounces. Maar, dit zou pas kunnen indien er sprake zou zijn van een gemiddelde prijs van 1.300 Amerikaanse dollar per troy ounce. Met de huidige goudprijs van 1.176 dollar per troy ounce kan echter veel minder van deze reserves op een rendabele manier gemijnd worden', zegt Sharmila Jadnanansing, manager Juridische en Bedrijfsaangelegenheden van Rosebel Gold Mines NV, een dochter van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, vandaag, zaterdag 17 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Mocht de goudprijs verder dalen, zoals sommige gerenommeerde internationale instellingen voorspellen voor het komende jaar, 'dan zou het een nog kortere levensduur voor de mijn betekenen', stelt Jadnanansing.

De maatschappij is daarom al twee jaar bezig met bezuinigingsmaatregelen. IAmGold heeft volgens haar al 175 miljoen Amerikaanse dollar aan bezuinigingen doorgevoerd door onder andere efficiëntere bedrijfsprocessen en verminderde investeringen. Ook in de Rosebel-mijn in het district Brokopondo heeft de maatschappij het mes in de operatie gezet.
Daarnaast werd in 2014 al begonnen met het afvloeien van personeel. 'De eersten waren contractors, buitenlanders en CARICOM-burgers. Deze maatregelen blijken niet voldoende om het voortbestaan van de Rosebel in de huidige vorm te garanderen. Verdere bezuinigingsmaatregelen, met name personeelsinkrimping, zijn noodzakelijk.'

Initiatiefnemers Madho en Power van cassavefabriek IAP bijten van zich af

Regering zou debet zijn aan teloorgang cassave- fabriek

'Wij wilden onderzoek door Centrale Landsaccountantsdienst, niet minister Algoe'


De cassavefabriek IAP, Innovative Agro Processing Industries, in het district Para zou dringend een financiële injectie nodig hebben om goed te kunnen draaien. Dat het bedrijf in zwaar weer terecht is gekomen is volgens de initiatiefnemers Kamla Madho (echtgenote van de oud-minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin) en Robert Power - tevens initiatiefnemer van het niet van de grond gekomen aloë vera project in het district Coronie - door het ontbreken van een duidelijk beleid van de regering die zich niet heeft gehouden aan afspraken. 

'Als de regering een financieringsovereenkomst van Srd 2.7 miljoen naleeft en daarnaast ook voor nog een jaar de subsidie aan het bedrijf voortzet, dan kan de onderneming zich herstellen. We hebben drieënhalf jaar de overheid in bescherming genomen door onze mond te houden, maar het is nu genoeg', zegt Power vandaag, zaterdag 17 oktober 2015, in de Ware Tijd, die vindt dat het nu tijd is geworden om van zich af te slaan.

De initiatiefnemers hebben minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij om een onderzoek van de Centrale Landsaccountansdienst (CLAD) gevraagd. Zij hebben bij president Desi Bouterse hun beklag gedaan over het feit, dat nadat zij om het accountantsonderzoek hadden gevraagd, Algoe in de pers zei voorstander te zijn van dit onderzoek. Zij vinden, dat als niet wordt aangegeven dat zij zelf om een onderzoek hebben gevraagd, nog meer het stigma van onregelmatigheden op hun rust.

Volgens de initiatiefnemers van de cassavefabriek liepen zaken vanaf de start al mis. Zo zou de fabriek tegenover Matta verrijzen, maar moest plots uitgeweken worden naar de huidige locatie. Ook is de onderneming pas in het laatste kwartaal van 2013 op het elektriciteitsnet van de EBS aangesloten. Het tweetal zegt dat geld belangrijk blijft voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf en blijven ondanks hun kritiek vechten voor de onderneming.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Leider Amsterdamse tak motorclub No Surrender dood

Brian Dalfour vermoord gevonden in vakantie- huisje in Hooge Zwaluwe


De leider van de Amsterdamse tak van motorclub No Surrender is overleden. De uit Suriname afkomstige 'Captain' Brian Dalfour zou een van de twee op gewelddadige wijze vermoorde mannen zijn die donderdag werden gevonden in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe. Dat melden bronnen aan Het Parool en de NOS, zo bericht de Telegraaf vandaag, zaterdag 17 oktober 2015. De politie kan dit nog niet bevestigen. Op de Facebookpagina van de club wordt Dalfour herdacht met een foto:


De 47-jarige Dalfour was een beroepscrimineel, die onder meer optrok met Gwenette Martha tot die in 2014 werd geliquideerd. No Surrender is pas enkele jaren geleden opgericht door een oud-lid van de rivaliserende bende Satudarah.

Volgens de website vlinderscrime.nl was Dalfour ook actief in Suriname, waar hij betrokken zou zijn geweest bij het opzetten van de Surinaamse tak van de motorclub. Dalfour vloog volgens de website geregeld via Brussel naar Suriname 'om in Nederland geen slapende honden wakker te maken'.

Een neef van Brian Dalfour, Marlon Dalfour, was op 10 augustus 2009 in de Andries Vierlinghstraat in Amsterdam-West met zeker 34 kogels uit een machinepistool van dichtbij onder vuur genomen, zo bericht het Het Parool. Hij werd meerdere keren geraakt, maar overleefde die aanslag wonderwel. Hij slaagde er ook nog in terug te schieten, maar miste doel. Voor die aanslag zijn vier leden van de zogeheten 'tattookillers', een gewelddadige bende, tot langdurige celstraffen veroordeeld.

De politie is bezig met een groot onderzoek naar de dubbele moord in Brabant. De ernstig toegetakelde lichamen werden donderdag aan het einde van de middag gevonden in een recreatiewoning aan de Hamseweg in Hooge Zwaluwe. De woning ligt in een poldergebied niet ver van de rivier de Amer en de Biesbosch.

Hoewel de Brabantse politie nog druk bezig is met de identificatie van de twee vermoorde mannen, wijst de onderwereld Dalfour alias ’Dalla’ aan als degene die vermoedelijk al woensdag bij het vakantiehuisje is afgeslacht. De tweede dode is de in Macedonië geboren Muljaim Nadzak

Twee mannen zijn opgepakt, zo maakte de politie vandaag bekend. De verdachten zijn een 39-jarige Belg die woensdag was achtergelaten bij een ziekenhuis in Oosterhout en een 46-jarige man die gewond op straat in Breda lag. Na de arrestaties zijn zaterdag op diverse plekken in het land huizen doorzocht.

Uit respect voor de nabestaanden van captain Brian en om hem te gedenken,staat ons profiel op rouw. Sterkte voor de familie en Brothers.Grantangie for a famirie
Posted by No Surrender MC Den Haag on vrijdag 16 oktober 2015

VHP: Kloof tussen arm en rijk steeds groter door nepotisme, regering investeert niet in mensen

VHP staat stil bij VN-dag voor de uitroeiing van armoede 


'Regering doet te weinig tegen armoede'
 

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Landen en organisaties werden hiermee opgeroepen om stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. 

De Internationale dag voor de uitroeiing van armoede is een belangrijke dag om aandacht te schenken aan de vele mensen die dag in dag uit in armoede leven. Het algemene streefdoel van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) hierbij is dat mensen die in absolute armoede leven ook toegang hebben tot voedsel, gezondheidszorg, schoondrinkwater en onderwijs.

De VHP benadrukt dat de strijd tegen armoede voor haar een prioriteit is. We moeten de samenleving bewust maken dat armoede uitgeroeid moet worden. Wie in armoede leeft, heeft niet alleen financiële problemen. Het is vaak moeilijk om een blik op de toekomst te houden, om hoop te bewaren, om simpelweg een toekomst te hebben. Weet u wat het betekent om dagelijks te moeten rondkomen met een beperkt inkomen? Voor mensen die niet kunnen werken moet er een beschaafd vangnet zijn. De regering moet investeren in mensen. Investeren in mensen helpt mensen vooruit en helpt de samenleving vooruit. Voor een samenleving met meer herverdeling krijg je minder armoede.

Werken is de beste bestrijding van armoede. Investeren in economische groei en onderwijs is cruciaal. Het verhogen van de arbeidsparticipatie leidt tot economische zelfstandigheid voor eenieder. Niet alleen in andere landen, maar ook in Suriname zien we dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Dit komt door nepotisme. Ook, omdat de regering niet investeert in mensen. De huidige regering zegt dat armoede haar vijand is, maar helaas merken we dat er niet veel tegen armoede gedaan wordt.

Al te vaak is gebleken dat ambitieuze beleidsmaatregelen van de regering voor de uitroeiing van armoede weinig opleverden en moeilijk uit te voeren waren of in feite niet veel verder gingen dan bijstandsverlening. De verhoging van water- en stroomtarieven, Government take, en verhoging van goederen en diensten werkt inflatie in de hand. Bovendien merken we afname van de koopkracht door al die verhogingen. Een groot deel van de bevolking is door al die verhogingen onder de armoedegrens gekomen.

De afvloeiing van personeel en sluiting van Suralco zullen ook leiden tot achteruitgang van het welzijn en toename van werkloosheid. Vooralsnog heeft de regering heeft nog geen sociaal vangnet opgezet.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) roept de regering op om spoedig structurele maatregelen te treffen om de armoede tastbaar aan te pakken en vooral de kwetsbare groepen te beschermen

De VHP doet een beroep op eenieder om actief deel te nemen aan de herdenking van de Internationale Dag voor de uitroeiing van de Armoede op 17 oktober.

VHP