zaterdag 24 oktober 2015

'Curaçao lapt met erven Maal overeengekomen verplichting inzake bestemmingstraject Oostpunt aan zijn laars'

'Het Land komt domweg gemaakte afspraken niet na'


Willy Maal, de eigenaar van Oostpunt, overweegt bovenop de eerder aangezegde 66 miljoen gulden, schadevergoeding van de overheid te eisen wegens wanprestatie. 'Het Land heeft de met erven Maal overeengekomen verplichting tot de grootst mogelijke voortvarendheid in het bestemmingstraject Oostpunt, stelselmatig aan zijn laars gelapt en komt domweg niet na hetgeen na jarenlange onderhandelingen is afgesproken. Dat is niet alleen onfatsoenlijk, maar het maakt het Land ook schadeplichtig', aldus HBN Law-advocaat Robert Blaauw namens zijn cliënt in een brief aan de overheid. Dit meldt de Amigoe vandaag, zaterdag 24 oktober 2015.
 
De brief werd op 20 oktober jongstleden naar de overheid gestuurd met de titel: ‘Gebrek aan voortvarendheid Land Curaçao inzake Oostpunt’.

Door raadsman Blaauw wordt een ‘feitenopsomming’ gegeven van de langdurige juridische strijd van de familie Maal tegen de overheid om Oostpunt te ontwikkelen en de uitkomsten van de gevoerde onderhandelingen.

'Het Eilandgebied Curaçao (rechtsvoorganger van het Land) werd bij vonnis van 7 juni 1999 veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan Maal van 20 miljoen gulden, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 december 1995. Die vordering bedraagt thans 56,5 miljoen.
De veroordeling had als grondslag het niet nakomen van toezeggingen aan Maal. Bij de bepaling van het schadebedrag ging het gerecht ervan uit dat Maal daarnaast 40 tot 50 procent van Oostpunt zou kunnen ontwikkelen. Na dit vonnis en indiening van een planschadeclaim van 66 miljoen door Maal, hebben Maal en het Eilandgebied jarenlang onderhandeld”, aldus Blaauw. De raadsman verwijst naar de daaruit voortvloeiende ‘Vaststellingsovereenkomst’ van 25 augustus 2010, waarin volgens Blaauw ‘door bestemmingswijziging, ontwikkeling voor Oostpunt – als door Maal verlangd – uitgangspunt was, en als eis van de overheid was geformuleerd’.

In de Vaststellingsovereenkomst die nooit officieel publiekelijk werd gemaakt, stelde de overheid dat ‘met de grootst mogelijke voortvarendheid het traject bestemmingswijziging (van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan, EOP) zal worden voortgezet’.

Blaauw: 'Vervolgens is er pas in juli 2014 een ’Beslisdocument’, waarin de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning door hem gewenste aanpassingen van de eerder ter inzage gelegde concept-Landsverordening en Memorie van Toelichting toelichtte, voor het eerst aan de ministerraad voorgelegd. Daarna is over de concept-Landverordening en de Memorie van Toelichting advies gevraagd. Deze adviezen zijn in augustus 2014 ontvangen, op basis hiervan is deze aangepast. De ministerraad keurde vervolgens de aangepaste concept-Landsverordening herziening bestemmingen Oostpunt met Memorie van Toelichting en het ‘Beslisdocument’ goed.'

Blaauw licht verder toe, dat vervolgens de stukken met verzoek om advies aan de Sociaal Economische Raad, en ter kennisname en voorbereiding aan de Raad van Advies (RvA) zijn aangeboden. 'Ten onrechte werd aan de SER geen spoedadvies gevraagd, gezien de verplichting van de overheid. De SER bracht pas tien maanden later, begin juni 2015, een advies uit. Bijkomende oorzaak van de absurd lange duur van het SER-advies was gelegen in het feit dat het VVRP-ministerie niet of uiterst traag reageerde op vragen van de SER om nadere informatie. Tevens is gebleken dat ook vragen van de RvA niet of foutief beantwoord zijn.'

In totaal worden acht rechtszaken gevoerd door stichtingen/organisaties en particulieren, tegen de voorgenomen bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt. Herhaaldelijk werd gewezen op het gelijkheidsbeginsel, waarbij de partijen zich afvroegen in hoeverre men op gelijke wijze inzage heeft in relevante informatie/processen en stukken. Uit de voornoemde uiteenzetting van de raadsman van Maal, blijkt in ieder geval dat Blaauw inzage heeft in het verloop van de door de overheid gevraagde adviezen, aan de voornoemde onafhankelijke adviesorganen SER en de RvA. Zo heeft de SER tot taak de regering van Curaçao van advies te dienen omtrent alle belangrijke onderwerpen van sociaal-economische aard. Dit om veranderingen te kunnen doorvoeren met een sociaal-economische impact, waarbij de regering de wettelijke verplichting heeft om een SER-advies in te winnen. De RvA heeft als hoogste onafhankelijke adviseur van de regering over zaken van wetgeving en bestuur een belangrijke taak in het goed functioneren van de democratie, zo luidt de toelichting op de RvA-website.

In de brief wordt de overheid verder verzocht om Maal schriftelijk te informeren over de voortgang van het traject. 'Is er nu wel of niet een spoedadvies gevraagd bij de RvA? Zo ja, wanneer en zo nee waarom niet? Gaarne ontvangt Maal binnen een week antwoord. Indien het Land – bepaalde ministeries – door negeren de overeengekomen ‘grootst mogelijke voortvarendheid’ frustreert, zal Maal geen andere keus overblijven dan stappen te ondernemen om schadevergoeding te eisen wegens wanprestatie. De planschade bijvoorbeeld zal niet beperkt kunnen worden tot het eerder aangezegde bedrag van 66 miljoen gulden', aldus Blaauw.


De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), laat weten nog niet bekend te zijn met de inhoud van de brief. Ze kan wel al zeggen dat het traject ‘de normale wettelijke gang doorloopt’. 'De SER heeft reeds advies uitgebracht, terwijl de stukken nu officieel voor advisering naar de RvA zullen worden doorgestuurd. De RvA had reeds – informeel – ter inzage en voorbereiding, de stukken ontvangen maar zal zich daar nu voor advies over buigen.'

De concept-Landsverordening kan voor de bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt pas ter goedkeuring aan de Staten worden aangeboden, als het advies van de RvA binnen is. Zoals bekend kan de concept-Landsverordenning voor gedeeltelijke wijziging in het EOP van de bestemming van de gronden van Oostpunt, pas ter goedkeuring aan het parlement worden aangeboden als het RvA-advies binnen is.

Domeinbeheer op Curaçao moet van VVRP-ministerie mutaties kustlijn onderzoeken

Satellietbeelden en recente luchtopnamen met een drone worden vergeleken met elkaar


 
De uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer van het VVRP-ministerie heeft van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), de opdracht gekregen om de mutaties van de kustlijn – ondermeer langs de wijk Pietermaai – grondig te onderzoeken. Hiervoor worden vergelijkingen gemaakt tussen recente luchtopnamen met een drone – gemaakt in opdracht van VVRP – en satellietbeelden van de kustlijn zoals deze in het verleden werd gevormd. Dit bericht de Amigoe zaterdag 24 oktober 2015.
 
Dit laat de VVRP-minister in een update weten en zij licht toe: 'Overigens was Domeinbeheer er reeds mee bezig om op verschillende locaties de mutaties in kaart te brengen. Nu zal er ook middels meetbrieven gemeten moeten worden – langs de kust, ook bij Pietermaai – om de situatie nauwkeurig per geval in kaart te brengen.'

Vorig jaar werd door het VVRP-ministerie de introductie van een Geografisch Informatiesysteem (GIS) aangekondigd om illegale bouw, landwinning langs de kust en terreinroof op te sporen. Met het GIS-systeem worden mutaties in het landschap opgespoord middels satellietbeelden. Het ministerie krijgt via dit systeem een melding als er iets aan de satellietbeelden verandert, dus als er ergens wordt gebouwd. De bouwactiviteiten worden gekoppeld aan een uitgegeven bouwvergunning. Als er geen bouwvergunning is, zou het ministerie dit met de introductie van GIS meteen kunnen constateren.

Minister Camelia-Römer vervolgt: 'Zoals meermaals aangehaald is er op Curaçao vele jaren sprake geweest van wildgroei aan illegale bouwontwikkelingen, wel of niet op illegaal geoccupeerd overheidsterrein, landaanwinning van zee en noem maar op.'

De minister benadrukt dat ‘het jarenlange niet handelen vanuit de overheid’ heeft geresulteerd in 10.000 gevallen waar er sprake is van illegaliteit. 'Ik heb een streep getrokken om in ieder geval het ontstaan van nieuwe illegale situaties tegen te gaan en om een traject in te zetten dat vanwege de enorme omvang van de problematiek waarschijnlijk vijf jaar in beslag zal nemen, om een oplossing te bieden voor 10.000 gevallen. Dit betekent dat men per geval zal kijken naar mogelijkheden om te legaliseren, aangezien het onmogelijk is om in het wilde weg tot sloop over te gaan. Dit geldt voor het hele eiland, er zijn zoals bekend gehele wijken illegaal ontsproten. Dus er wordt niet alleen naar Pietermaai gekeken.'

Over lopende kustversterkingsaanvragen in het voornoemde gebied laat de minister het volgende weten: 'De streep is getrokken, men zal de aanvragen met de nodige zorgvuldigheid analyseren, waarbij men er niet automatisch vanuit dient te gaan dat een aangevraagde vergunning ook meteen door VVRP verstrekt zal worden. Eerst zal alles getoetst worden.'

PNP-partijleider en Statenlid Humphrey Davelaar heeft de minister een reeks vragen gesteld, waarbij hij pleit voor een diepgaand onderzoek naar onder meer de wijze waarop bouwvergunningen door het ministerie verstrekt zijn in Pietermaai, het nalopen van de meetbrieven, herstel van ‘passages naar de kust’ en de toegankelijkheid van publieke stegen.

Foei toch BuZa, foei toch SLM!

Verkeerde kaart Suriname bij overheidsartikel in SLM Sabaku Inflight Magazine
 

Zeer recent, toen ik met de SLM naar Europa afreisde, bladerde ik door Sabaku, het als gebruikelijk zeer goed verzorgde inflight magazine van de SLM. Op de bladzijden 54 en 55 is informatie opgenomen onder de kop Tourist Card for Suriname en tot mijn verbazing is daar een kaart van een land opgenomen en in een cirkel om die kaart staat geschreven '*Suriname * Republiek Suriname'. Door deze tekst om de kaart moet men wel tot de conclusie komen, dat bedoeld was daar de kaart van Suriname te plaatsen.

Als verder alles er op wijst, dat wij hier te doen hebben met een publicatie van ons ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), dan rijst de vraag hoe dit mogelijk is.

Les één van elke ambtenaar op BuZa zou toch moeten zijn 'De kaart van Suriname', dit voor het geval men op school niet goed had opgelet.


Ja, ook foei toch SLM, omdat de SLM dit nooit in haar magazine had moeten opnemen ook al zou het door BuZa zijn aangeboden.


De oplossing is heel simpel en dat is onmiddellijk het magazine te verwijderen uit alle vliegtuigen van de SLM.
De uitstekende service van SLM gedurende de vluchten heen en terug heeft mijn stemming die danig verstoord werd door dit pruts werk niet kunnen verbeteren.
Dit kan toch niet!

Lothar Boksteen

EBS breidt opwekcapaciteit uit met komst vierde 21 MW MAN-generator

Vierde generator zorgt ook voor een reserve


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) breidt haar opwekcapaciteit uit. Een vierde 21 MW MAN (HFO, Heavy Fuel Oil) generator is vandaag, zaterdag 24 oktober 2015, vanuit de Nieuwe Haven naar de EBS-centrale aan de Saramaccastraat vervoerd. Dit meldt de EBS vandaag in een uitgebracht persbericht.

Technici van het Deense bedrijf BWSC (Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S), die samen met collega's van de EBS de generator zullen installeren, zijn al enkele dagen bezig met de voorbereiding voor de installatie. Over twee weken arriveert een schip met de resterende hulpequipment en motoren.

Met deze vierde generator komt het totaal geïnstalleerd vermogen van DPPII (dieselpowerplant II) op 84 MW. Dit extra vermogen zal niet alleen nodig zijn in verband met de steeds toenemende vraag naar energie, maar schept ook een reserve die kritisch kan zijn in piektijden of bij onderhoud of storingen van andere units in een van de opwekcentrales. De oplevering is gepland voor april 2016.

Hiernaast zal op korte termijn gestart worden met de noodzakelijke uitbreidingen in het transmissiesysteem, om dit extra vermogen naar de diverse onderstations te transporteren.

(Red. De Surinaamse Krant)

Commissie moet president Bouterse adviseren over festiviteiten 40 jaar onafhankelijkheid

Commissie zal rekening moeten houden met budgettaire beperkingen

'We hebben niet zoveel financiële middelen om te feesten en te eten'


Een commissie onder leiding van Henk Herrenberg zal president Desi Bouterse adviseren met betrekking tot de viering van 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (zie foto top) installeerde gisteren officieel alle negen leden van de commissie, zo bericht onder andere het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 24 oktober 2015.

De commissie bestaat uit Henk Herrenberg (voorzitter), Anil Manurat (kabinet vicepresident), Marlon Powel (Binnenlandse Zaken), Arianti Todirjo (Onderwijs Wetenschap en Cultuur), Jan Tawjoeram (Financiën), Inderpal Jangbahadoer (Justitie & Politie), Audrey Christopher (Buitenlandse Zaken), Wilco Finisie (Regionale Ontwikkeling) en kapitein Ronnie Ramautar (Defensie). Met de installatie wordt een officiële start gemaakt van de activiteiten rond 25 november 2015.

Deze Srefidensie Commissie, die een interdepartementale samenstelling heeft, is gelijk na de installatie aan het werk gegaan met haar eerste vergadering. Noersalim benadrukte, dat de commissie gezien de economische recessie rekening zal moeten houden met de budgettaire beperkingen.

Herrenberg is ingenomen met het vertrouwen dat het staatshoofd en de regering in de commissie heeft gesteld. Uiteraard gaat de commissie er rekening mee houden ‘dat we niet zoveel financiële middelen hebben om te feesten en te eten’.

Hij denkt echter, dat de commissie zich meer gaat bezig houden met de historische kant van 40 jaar onafhankelijkheid. 'Wij gaan meer thema-avonden hebben, waar gesproken zal worden over de onafhankelijkheid', sprak de voorzitter gisteren. 's Avonds heeft de commissie kennis gemaakt met de president. Hier zijn nog de laatste instructies gegeven.

De leden hebben behoorlijk ervaring opgedaan bij de eerdere voorbereiding van de viering van immigratiedagen. Na 25 november zullen nog meerdere activiteiten worden ontplooid. Het gaat volgens Herrenberg om een jubileumjaar.

Curaçao's loterijbaas Dos Santos zou voor ruim 244 miljoen gulden aan belasting hebben ontdoken

Advocaat van Dos Santos ontkent hoogte van het bedrag in fraude- zaak Bientu


Loterijbaas Robbie dos Santos zou voor ruim 244 miljoen gulden aan belasting hebben ontdoken. Dat staat in de financiële rapportage van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), zoals gisteren door de advocaat van Dos Santos, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, naar voren gebracht tijdens het preliminair verweer in de fraudezaak Bientu, zo bericht vandaag, zaterdag 24 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad. 

De raadsman van de loterijmagnaat zelf ontkent met klem, dat dit het bedrag zou zijn dat door zijn cliënt aan belastingen is verzwegen. Zeven jaar nadat de zaak Bientu werd geopend, verscheen gisteren de verdachte, Dos Santos, voor het gerecht. Hem wordt het voorhanden hebben van een vuurwapen, het plegen van valsheid in geschrifte, het witwassen van gelden en het ontduiken van belastingen in de sfeer van de omzetbelasting, de winstbelasting en de inkomstenbelasting ten laste gelegd. Naast Sulvaran, wordt de loterijeigenaar ook bijgestaan door advocaat Roel Kerckhoffs van het Nederlandse kantoor Hertoghs Advocaten-Belastingkundigen, die bekendstaat om zijn kennis van fiscaal strafrecht.

Ook de bedrijven van Dos Santos worden in de zaak Bientu vervolgd. Het gaat om The Money Game nv, Administratiekantoor Dollar nv en Jamaroma Lotteries nv. De nv’s The Money Game en Jamaroma Lotteries zijn op Sint Maarten gevestigd. De dochter van Dos Santos is sinds 2013 de directeur van alle bedrijven, zo gaf raadsman Sulvaran gisteren te kennen.

Tijdens zijn verweer sprak de advocaat uitvoerig over de financiële rapportage van het RST. Dit rapport ligt volgens de advocaat ten grondslag aan het onderzoek in de zaak Bientu en zou - zo beweert hij - volgens het Openbaar Ministerie de ‘verstrekkende en ingrijpende acties’ tegen zijn cliënt rechtvaardigen. In het rapport - opgemaakt door verbalisant Marcel Hensing - zijn de brutoresultaten van de reeds genoemde bedrijven van Dos Santos over de periode van 2005 tot en met de helft van 2011 opgenomen en hieruit zou zijn gebleken dat door de loterijbaas het bedrag van 244.257.658 gulden is gefraudeerd dan wel verzwegen voor de winstbelasting.

'Niets is minder waar', liet de raadsman van Dos Santos gisteren weten. 'De bevindingen van deze misleidende rapportage zijn gebruikt om meerdere partijen waaronder in ieder geval ook de rechter, de verdediging en de Amerikanen op het verkeerde been te zetten.'

De Officier van Justitie die belast is met de zaak heeft kort na opmaak van dit financieel rapport van Hensing de rechter laten weten, dat het vermoedelijke nadeel van de belastingfraude een ondergrens heeft van 244 miljoen gulden en dat het fiscale nadeel mogelijk nog eens 100 miljoen gulden zou bedragen. Dat werd gisteren door Sulvaran naar voren gebracht.

Overheids NV Curoil wil zich voegen in Kort Geding Isla

Curoil: Derden- beslag kan gevolgen hebben voor levering brandstof

'Curaçao en Bonaire kunnen letterlijk plat komen te liggen'


Overheids-NV Curoil wil zich voegen in het Kort Geding van de Isla om het derdenbeslag van tafel te krijgen. Zij stelt zich op hetzelfde punt als de regering: het beslag zou volgens het bedrijf gevolgen hebben voor de continuïteit in de levering van brandstof. Curoil stelt, dat als het beslag niet wordt opgeheven ‘Curaçao en Bonaire letterlijk plat komen te liggen’. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 24 oktober 2015.

Volgens Curoil kan dit beslag met zich meebrengen dat de Isla niet langer brandstofproducten aan de overheids-nv kan leveren, omdat zij vanwege het gebrek aan financiële middelen, niet in staat is om de levering voor te financieren.

'Een onderbreking in de levering door Isla betekent de facto dan ook dat er geen brandstof producten meer beschikbaar zullen zijn, waardoor dit ernstige gevolgen zal hebben voor vervoer, toelevering van elektriciteit, bunkering in de haven en ook voor de luchthaven', stelt Curoil in het incidenteel verzoek tot voeging.

Op 15 oktober lieten de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao, de stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) en een groep van 24 burgers een derdenbeslag van ruim 75 miljoen gulden leggen bij onder andere Curoil, MCB Bank, Aqualectra, Asphalt Lake Recovery en de aandelen in Refinería Isla Curaçao bv. Smoc benadrukte gisteren dat zij niet alléén 75 miljoen gulden eist van de Isla; Smoc is een van de 26 eisers, hoofdeiser is Stichting Humanitaire Zorg.

'Het gaat SMOC niet om geld, niet om eigen belang, niet om grond onder de rook, niet om de Isla te sluiten. Elke beschuldiging aan SMOC dat dat wel zo zou zijn is gelogen', aldus de stichting gisteren in een uitgebreid persbericht. SMOC stelt, dat zij het doordraaien van de Isla niet bedreigt. Als Isla 75 miljoen gulden moet betalen is dat, omdat Isla in 2010 door de rechtbank in hoger beroep veroordeeld is tot die boete als er meer zwaveldioxide wordt uitgestoten dan toegestaan.

'Sinds 2010 is de uitstoot van zwaveldioxide door Isla echter niet afgenomen, maar ernstig toegenomen, en voor 2013 hebben deskundigen vastgesteld dat Isla meer zwaveldioxide heeft uitgestoten dan toegestaan.'

Als Isla moet betalen zal stichting SMOC ruim twee miljoen gulden ontvangen, De mede-eisers gezamenlijk ontvangen dus samen ruim 72 miljoen gulden. 'Niet iemand van SMOC krijgt het geld, nee, de stichting. Als dat geld bij SMOC zou komen, zal SMOC dat geld vollédig gebruiken voor het enige doel waar het SMOC om gaat: schonere lucht.'

Misbruik bij Kinderoorden Brakkeput op Curaçao mogelijk het topje van de ijsberg

Vijf jongens Kinderoorden Brakkeput doen  aangifte seksueel misbruik door twee begeleiders


Het misbruik bij Kinderoorden Brakkeput is het topje van de ijsberg, dat vreest Aliansa. Deze Curaçao pressiegroep, bestaande uit zestien verschillende organisaties die zich inzetten tegen huiselijk geweld en kindermisbruik, riepen donderdag tijdens een persconferentie op tot maatregelen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 24 oktober 2015. 

Om hoeveel gevallen zij denken dat het, verspreid over het eiland, gaat, is niet duidelijk. Zij willen zich tot nu toe alleen baseren op de gevallen van seksueel misbruik waarvan aangifte is gedaan. Volgens Aliansa moet er een controlemechanisme komen zodat het geweld en welke vorm van kindermisbruik dan ook een halt kan worden toegeroepen.

Deze maand werd bekend dat vijf jongens van Kinderoorden Brakkeput aangifte hebben gedaan van seksueel misbruik door twee begeleiders van het internaat. Drie jongens zijn jonger dan vijftien jaar, de andere twee zijn achttien jaar of ouder. Hoewel het onderzoek nog loopt, is één begeleider al ontslagen.

Op 8 september stuurde Aliansa al een brandbrief naar het Openbaar Ministerie (OM), de politie, minister van Justitie Nelson Navarro en minister van Sociale Ontwikkeling Ruthmilda Larmonie-Cecilia. Dat doen ze nu opnieuw, waarin ze oproepen tot maatregelen. Daarin stellen ze onder meer dat de autoriteiten die de kinderen bij Kinderoorden Brakkeput hadden moeten beschermen hebben gefaald. Ook stellen zij dat het onderzoek naar deze vijf aangiftes te veel tijd in beslag neemt.

Eerder zei een bestuurslid van Kinderoorden Brakkeput in de media dat het Openbaar Ministerie ‘niets zou doen’.

Norman Serphos, woordvoerder van het OM, laat desgevraagd weten dat het OM deze uitspraken betreurt. Hij benadrukt dat het onderzoek in handen is van gespecialiseerde zedenrechercheurs en dat er een officier van justitie speciaal belast is met zedenzaken. Volgens de overkoepelende organisatie moet er extra worden opgelet bij aanstelling van personeelsleden die met kinderen werken. Zo zouden zij een psychologische test moeten ondergaan. Ook stellen zij dat het belangrijk is dat de kinderen zelf hun grenzen kennen en daarom seksuele voorlichting zouden moeten krijgen. Tevens zeggen zij dat er snel een crisisteam aanwezig zou moeten zijn in de internaten in het geval van misbruik. Zij willen ten slotte dat er nu, na meerdere toezeggingen van de regering, een kinderombudsman wordt aangesteld.

Gewelddadig gedrag scholieren in Moengo lijkt aan orde van de dag

MinOWC bezorgd over gedrag leerlingen


Leerkrachten voelen zich niet veilig
 

Het gedrag van leerlingen op scholen in Moengo baart het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zorgen. Gewelddadig gedrag lijkt aan de orde van de dag te zijn, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 24 oktober 2015.

'Dit kunnen wij niet hebben in ons onderwijs. Wij motiveren onze leerkrachten om te blijven werken. Maar dit kun je als ministerie niet in lengte van dagen doen', zegt de onderdirecteur van de afdeling Beroepsonderwijs, Ashok Rambalie.

Hij denkt dat met de Moengonese gemeenschap gesproken moet worden om de zaak in goede banen te leiden. Hij denkt daarbij aan een plan samen met de politie, de districtscommissaris, districts- en ressortraad.

De onderdirecteur schetst een beeld waarbij leerlingen niet in uniform. maar in dusdanige kleding verschijnen die niet voor de school geschikt is. Als de schoolleiding besluit om af te schrijven krijg je 'rigoureus optreden vanuit de ouders'.

Volgens Rambalie treedt niemand corrigerend op. Leerkrachten voelen zich niet meer veilig. Het gedrag wordt vertoond door leerlingen die in Moengo wonen. Zij die uit de nabij gelegen dorpen de school bezoeken zijn mild. Hij vreest, dat als de situatie niet verandert het ministerie kan besluiten de school te sluiten. Dit zou kunnen gebeuren als leerkrachten uit vrees besluiten massaal naar de stad te vertrekken. Ze voelen zich in elk geval niet veilig en de schrik zit er goed in. 'Het is de taak van ons allen om ons over dit probleem te buigen als de ouders niet willen luisteren.' 

Hugo den Boer, coördinator van Onderwijs in Marowijne, verwijt het ministerie niet het belang van het kind in Marowijne voorop te stellen en steeds weer verkeerde keuzes te maken.


Erg studenten van nu
Posted by Cherryl Oehlers on dinsdag 20 oktober 2015

Ministerie van LVV hecht belang aan vorming coöperaties binnen de agrarische sector

Voorlichting belang samenbundeling agrarische sector

(Bron foto: ministerie van LVV)
36 Coöperaties zijn nu actief, verspreid over geheel Suriname


Het Onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gisteren, vrijdag 23 oktober 2015, een voorlichtingsdag gehouden met betrekking tot agrocoöperaties in Suriname. Agrariërs, leden van reeds opgerichte coöperaties en coöperaties in oprichting, uit verschillende districten hebben deze dag bijgewoond.

De onderdirecteur van het Onderdirectoraat Landbouw, Ashween Ramdin, heeft in zijn toespraak aangegeven, dat beheer, controle en planning van belang is voor een goed winstgevende coöperatie. Naast ondersteuning en begeleiding, wordt landelijk ook institutionele versterking gegeven aan coöperaties door de afdeling Coöperatiewezen van het ministerie van LVV. 

Op deze eerste voorlichtingsdag werden twee presentaties gehouden, respectievelijk over agrocoöperaties in Suriname en vormen van samenbundeling, hetzij coöperatie, stichting en vennootschap. Daarna zijn de landbouwers in de gelegenheid gesteld te spreken en vragen te stellen.
Er zullen meerdere bijeenkomsten komen om gerichter beleid te maken met betrekking tot coöperaties ter verhoging van gezonde producties in de agrarische sector.


De afdeling Coöperatiewezen geeft ondersteuning aan landbouwers bij coöperatievorming middels trainingen, voorlichting, begeleiding en controle. Voor de ontwikkeling van duurzame landbouw is het van belang dat landbouwers een coöperatie vormen. In coöperatieve organisatiestructuren kunnen landbouwers naast meer en beter produceren, samen overleven en groeien, aldus het ministerie.

Een coöperatie is een sociaaleconomische organisatie van personen die zich vrijwillig hebben aangesloten om gemeenschappelijke doelen te bereiken die als individu onbereikbaar zijn. De cöoperatie dient rechtspersoonlijkheid te hebben, bestaande uit een bestuur, Algemene Leden Vergadering (ALV) en een Commissie van Toezicht (CvT).

Om een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling te bevorderen, gebaseerd op productieverhoging, verbetering van de inkomensverdeling, bevordering van de werkgelegenheid alsmede de vermogensvorming in brede lagen van de bevolking, dient de overheid de coöperatiebeweging actief te laten participeren in zowel beleidsbepalingen als beleidsuitvoering.

De Afdeling Coöperatiewezen begeleidt tal van belanghebbenden die zich willen bundelen als een coöperatie in zowel landbouwgewassen als veeteelt.

Er zijn momenteel 36 actieve coöperaties, verspreidt over geheel Suriname, waarvan 31 onder toezicht van de Afdeling Coöperatiewezen is opgericht. Zij krijgen nog steeds de begeleiding. De meeste coöperaties houden zich voornamelijk bezig met landbouwgewassen. Er zijn enkele veeteeltcoöperaties in het westen en de coöperatie in het district Coronie zijn verenigde imkers.

Voor meer informatie over Coöperatiewezen bent u terecht bij de Afdeling Coöperatiewezen op het nummer 479112 toestel 1414.

Minister Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur blijft verbazen met zijn vernieuwingen

Peneux besluit populaire snoeppauzes op scholen om te toveren tot fruitpauzes

Echte problemen in onderwijs lijken niet te worden opgepakt


Snoeppauzes op scholen zullen worden omgezet in fruitpauzes. Dit is volgens minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) nodig om gezonde voeding te stimuleren. Dit werd gisteren door de bewindsman bekendgemaakt bij de afsluiting van een 2-daagse seminar 'Health in all policies' in Hotel Torarica.

De bewindsman zei, dat iedereen een stukje verantwoordelijkheid heeft voor de algehele gezondheid. 'Ministeries, maar ook non-gouvernementele organisaties en elke burger. Het moet samen, het moet integraal.'

Het ministerie van Openbare Werken zal volgens Peneux meer fietspaden aanleggen, zodat de jeugd weer met de fiets naar school kan gaan en meer bewegen, wat goed is voor de gezondheid. Justitie en Politie zal zorgen voor veilig verkeer waardoor niet alleen fietser, maar ook zij die willen lopen en bewegen veilig en zonder ongelukken hun werk en de school kunnen bereiken.

Statistieken zijn volgens Peneux nodig om beleid te kunnen ontwikkelen, 'vandaar dat wij wetenschappelijke onderzoekers, critical thinkers en problem solvers nodig hebben. Gegevens verzamelen, onderzoek doen, je omgeving echt begrijpen en iets doen om je eigen omgeving steeds te verbeteren en problemen op te lossen vereist volgens hem bepaalde skills'.

Het ministerie heeft volgens de bewindsman daarom een aanvang gemaakt met een nieuwe opleiding voor leerkrachten: 'ICT in Education'. Met deze opleiding is volgens de onderwijsminister een nieuwe methodologie geïntroduceerd.

Terwijl de minister steeds weer opduikt met onder andere nieuwe verrassende regels en voorschriften voor leerkrachten (kleding, haardracht, schoeisel) en leerlingen (haardracht), lijkt er nauwelijks aandacht te zijn voor de echte problemen binnen het onderwijs, zoals drinkwater- en huisvestingsproblemen voor leerkrachten in diverse dorpen in het binnenland, de vele oude, versleten en soms bijna uit elkaar vallende lesboeken waaruit scholieren vele, vele lessen moeten leren, het slechte en ook hier en daar te weinige meubilair (tafeltjes en stoelen) in scholen en het maar uitblijven van de betaling van leerkrachten in de - aan een evaluatie onderhevige - Naschoolse Opvang (diverse leerkrachten wachten al maanden op de toegezegde betaling). Over dat maar uitblijven van die betaling heerst grote onvrede onder de leerkrachten en het heeft een demotiverend effect.

Overigens, het laatste plannetje uit de toverhoed van Peneux lijkt slechts als aanleiding te hebben het seminar waar hij sprak, om toch maar weer iets nieuws tevoorschijn te toveren voor het onderwijsveld en het publiek. En, de prijs van fruit vandaag de dag is kennelijk niet bekend bij de bewindsman.
Een ander plan, het verschuiven van de ouderochtend naar de middag, is inmiddels getorpedeerd door de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) en de Bond van Leraren (BvL). De bewindsman lijkt voorbij te zijn gegaan aan het feit, dat leerkrachten al zeer veel tijd en energie, buiten de reguliere schooltijd, investeren in hun werk en dus in hun leerlingen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Vakbonden binnen politie blijven ook na vertrek korpschef op zijn steun steun rekenen als directeur bij ministerie

Bonden tonen zich tevreden over samenwerking met Tjin Liep Shie


De Surinaamse Politie Bond (SPB) en de Bond Burgerpersoneel Korps Politie Suriname rekenen er op, dat korpschef Humphrey Tjin Liep Shie als waarnemend directeur van Justitie en Politie de belangen van de leden zal blijven behartigen. De bonden zijn gisteren geïnformeerd over het vervroegde vertrek van de korpschef, die per 1 juni 2016 met vervroegd pensioen zal gaan uit het korps. Hij heeft zijn 35 dienstjaren dan achter de rug. Plaatsvervangend korpschef commissaris Agnes Daniel is belast met de waarneming.

De voorzitter van de SPB, Robby Ramjiawan, laat vandaag, zaterdag 24 oktober 2015, via Starnieuws weten, dat er een heel goede samenwerking was met Tjin Liep Shie. Hij heeft als eerste lid een gouden medaille gekregen van de SPB. Deze zal voortaan gegeven worden als aandenken van leden die 35 jaar lid zijn of zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Tjin Liep Shie deelde mee, dat hij eerder dan gepland was het roer overdraagt. Door de plotselinge ontheffing van directeur Inez Huijzen-Sedney heeft minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie een beroep op hem gedaan om vanaf maandag waar te nemen in deze functie. Tjin Liep Shie was al aangetrokken om het directoraat Operationele Diensten binnen het ministerie op te zetten en daar leiding aan te geven. Hij zal voor een korte periode waarnemen als directeur bij het ministerie.

De korpschef heeft de officieren en de bonden bedankt voor de goede samenwerking. Commissaris Daniël rekent op de volle ondersteuning van alle leden van de politieorganisatie en is ervan overtuigd dat wanneer de handen in elkaar geslagen worden om het werk samen te doen, het korps grotere hoogtes zal bereiken.

Ramjiawan zei, dat de SPB en de korpschef dezelfde doelen nastreven, vanuit verschillende posities. Samen met de bond heeft de korpschef enkele projecten uitgevoerd voor de leden. Hij noemt onder andere de bouw van een sporthal en de renovatie van het zwembad.

PL-voorzitter: 'Indonesië wordt in diskrediet gebracht'

Somohardjo: 'Waarom zou gouverneur Midden Java Prawono die uitspraken doen als ze niet op waarheid zouden berusten?'

'We komen onbetrouwbaar en ongeloofwaardig over'


De voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) Paul Somohardjo, vindt dat reacties van regeringsfunctionarissen over het aantrekken van 500 verpleegkundigen uit Midden-Java in Indonesië het land schaden. Gouverneur Ganjar Pranowo van Midden-Java heeft met diverse regeringstoppers gesproken, waarbij deze kwestie aan de orde is geweest. Nu worden er verklaringen afgelegd, waarin Indonesië in diskrediet wordt gebracht, aldus Somohardjo vandaag, zaterdag 24 oktober 2015, in het Dagblad Suriname.

'Wanneer China werkers via Dalian naar Suriname stuurt om wegen te asfalteren of huizen te bouwen, zegt niemand wat. Als de Cubanen naar hier komen om een bijdrage te leveren in onze gezondheidssector, dan klaagt niemand daarover. Hoe kan het dan, dat wanneer de gouverneur van Java hier een onderhoud heeft met de vicepresident, de minister van Buitenlandse Zaken en die van Arbeid, met artsen, en daarna aanbiedt om 500 verpleegkundigen van Indonesië naar Suriname te sturen, deze zaak zó negatief wordt benaderd? Dan zijn we selectief bezig', stelt Somohardjo in een verklaring.

Er is commotie ontstaan over het inzetten van verpleegkundigen uit Java voor behandelingsvaardigheden in nierfalen, nadat afgelopen dinsdag De Surinaamse Krant er als eerste over berichtte, die zich baseerde op een artikel die dag in de bekende Indonesische krant The Jakarta Post.

'Dit is één van de overeenkomsten die de overheden van Suriname en Midden-Java zijn aangegaan', zei Pranowo (zie foto - Bron: The Jakarta Post). Somohardjo vindt het afkeurenswaardig, dat vandaag de dag Surinaamse regeringsfunctionarissen publiekelijk verklaren niet op de hoogte te zijn van deze afspraken.

'Waarom zou Ganjar Prawono, die gouverneur is van Midden-Java met miljoenen inwoners, deze uitspraken doen als ze niet op waarheid zouden berusten? Zo moeten we niet omgaan met bevriende naties. We komen onbetrouwbaar en ongeloofwaardig over', aldus de PL-voorzitter.

De PL-voorzitter wijst er verder op, dat er in de berichtgeving vanuit de Indonesische ambassade niet eens gesproken is over betaling van de verpleegkundigen. Als land zouden we dankbaar moeten zijn dat Indonesië ons als bevriende natie een dergelijke handreiking doet, maar in plaats daarvan worden zoveel bezwaren geopperd. 'Alsof verpleegkundigen uit Midden-Java derderangsburgers zijn, terwijl we geen bezwaar hebben wanneer Chinezen en Cubanen ons hier komen helpen', stelt Somohardjo.

Hij zegt verder nog, dat de financiële problemen bij het Staatsziekenfonds (SZF) de situatie binnen de gezondheidszorg er niet beter op maken. Ziekenhuizen hebben reeds aangegeven dat het salaris van hun personeel mogelijk niet betaald kan worden deze maand. Ook zijn er houders van on- en minvermogenden die hun kaart niet hebben kunnen verlengen, waardoor deze groep geen aanspraak meer kan maken op medische zorg. 'Nu wordt er vanuit de regering van Indonesië een handreiking gedaan en dan wordt zo negatief gereageerd? De regering maakt ons onsterfelijk belachelijk!', meent Somohardjo.

Vanaf zondag 25 oktober weer vier uur tijdsverschil tussen Suriname en Nederland

In de nacht van 24 op 25 oktober gaat in Nederland wintertijd in

 
Komende nacht, van zaterdag 24- op zondag 25 oktober 2015, gaat onder andere in Nederland de wintertijd weer in. De wintertijd betekent, dat de klok een uur terug moet worden gezet. Zondag om 03:00 uur Nederlandse tijd moet de klok terug naar 02:00 uur. Het tijdsverschil tussen Suriname en Nederland gaat terug van vijf naar vier uur.
De wintertijd is eigenlijk de 'normale' tijd en duurt vijf maanden. Het is juist de zomertijd waarbij van de standaardtijd wordt afgeweken door de klok een uur vooruit te zetten.

In de zomer komt de zon namelijk zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok dan te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens langer donker, en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn.

In de winter is hier allemaal geen sprake van, omdat de zon dan pas later opkomt en ook weer vroeger onder gaat. De noodzaak van de tijd verzetten is daarmee verdwenen.
Zo'n 70 landen verzetten op dit moment twee keer per jaar de klok. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

'Nieuwe' SLM Airbus A340-300 wordt vijf jaren ingezet op route Paramaribo-Schiphol

Huurcontract met huidige Airbus 'Palulu' loopt deze maand af


Het ‘nieuwe’ vliegtuig van de SLM, weer een Airbus A340-300, zal de komende vijf jaar worden ingezet op de route Paramaribo-Schiphol. Het toestel wordt nu gekeurd en geregistreerd door de Surinaamse burgerluchtvaartautoriteit (CASAS). Dit bevestigt Gerard Brunings, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de SLM, vandaag, zaterdag 24 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Het huurcontract van de huidige Airbus, 'Palulu', loopt deze maand af en wordt teruggegeven aan de verhuurder. De kans is groot, dat de vervanging niet op tijd gereed zal zijn waardoor het huurcontract kort zal moeten worden verlengd. 'Zo gauw de nieuwe machine gereed is, zal ze officieel in gebruik worden genomen', zegt Brunings.

De nieuwe kist is zeventien jaar oud. 'Het wordt rechtstreeks gehuurd van de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij heeft goed werk gedaan om een goedkopere huurovereenkomst te sluiten voor de komende vijf jaar', zegt hij verder zonder in details te treden, zo schrijft de Ware Tijd.

Minister Pengel: 'SZF en NZR moeten niet bij mij aankloppen voor betalen ligdagtarieven'

'Staatsziekenfonds en ziekenhuizen moeten sanerings- en bezuinigingsplan uitvoeren'


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vindt, dat het Staatsziekenfonds (SZF) en de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) niet bij hem moeten aankloppen voor het betalen van de ligdagtarieven. De parastatalen zijn aangeschreven over de suppletoire begroting 2015 en de teruggelopen overheidsbijdrage. Het SZF en de ziekenhuizen moeten, als het aan de bewindsman ligt, een sanerings- en bezuinigingsplan opstellen en uitvoeren. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 24 oktober 2015.

Het SZF, dat samen met de andere verzekeraars (Survam), in onderhandeling is met de NZR over nieuwe tarieven, heeft een brief ontvangen over de teruggelopen overheidsbijdrage. Het SZF zou Srd 55 miljoen op jaarbasis ontvangen, maar op de suppletoire begroting voor dit jaar is het bedrag teruggebracht tot Srd 11,7 miljoen. Hierover hebben de parastatalen een brief ontvangen van Volksgezondheid. Na ontvangst van de brief hebben de onderhandelingen een andere wending genomen en iedereen keerde zich naar het ministerie van Volksgezondheid. 'Dit is niet geheel terecht', stelt de minister.

'Ten eerste is het ministerie van Volksgezondheid geen verzekeringsmaatschappij, dus een rappelschrijven van de NZR aan de minister gaat niets oplossen, omdat hij niet aan de onderhandelingstafel zit over tarieven. Daarover moet de NZR met de Survam onderhandelen. Ten tweede ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Basiszorgverzekering niet bij het ministerie van Volksgezondheid', zegt Pengel. Het Uitvoeringsorgaan noch de Zorgraad vallen onder zijn verantwoordelijkheid. De NZR moet zich tot die partijen richten voor problemen in de uitvoering van de Wet Basiszorgverzekering waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden, bijvoorbeeld onverzekerden aan wie behandeling niet geweigerd mag worden. Het ministerie van Binnenlandse zaken is via de wet mede belast met de uitvoering.

'Wat de partijen van de minister zullen horen wanneer ze op kort termijn ontvangen zullen worden, is om in de respectievelijke organisaties terug te gaan en een bezuiniging- en/of saneringsplan op te stellen en na overleg uit te voeren. Natuurlijk zullen de instellingen in de problemen komen wanneer er niet bezuinigd wordt op de uitgaven. Daarom zullen de bezuinigingsplannen doorgevoerd moeten worden.'

Dezelfde boodschap zal de SZF-directie ook horen van de minister. De beleidsmaatregel waar het SZF het over heeft, betreft een additionele suppletie vanuit de overheid ter waarde van 3% van de lonen van mensen in overheidsdienst waar het ziekenfonds al 9% premie voor ontving. In totaal ontving het SZF dus 12% premie voor het verzekeren van landsdienaren. 'In het bedrijfsleven worden mensen voor minder verzekerd waarom bij de overheid niet? De uitgaven van het SZF moeten ook omlaag om van de inkomsten rond te komen', zegt de minister.

Waar de minister zich voor zal inspannen is om de betalingsachterstanden vanuit de overheid onder de aandacht te brengen van zijn collega van Financiën, zodat cashflow problemen minder voorkomen bij de zorginstellingen en het SZF.

Chantal Doekhie informeerde RGB-minister over corruptie binnen SBB

Doekhie werd ontheven, omdat zij weigerde mee te werken aan corruptieve handelingen


De plotselinge ontheffing van Chantal Doekhie als directeur van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) op 1 september van dit jaar, is niet zonder redenen gebeurd. Die ontheffing had alles te maken met het feit, dat zij minister Steven Relyveld van RGB op de hoogte had gesteld van de corruptieve handelingen bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Dit zegt een zogenoemde 'NDP-topper' vandaag, zaterdag 24 oktober 2015, in het Dagblad Suriname. 

Het is ook Doekhie die de taak had om de beschuldigingen uit het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) te onderzoeken. Doekhie zou in vroeg stadium op de hoogte zijn gebracht over het reilen en zeilen van de inmiddels ontslagen SBB-directeur Pearl Jules en besloot terstond de bewindsman op de hoogte te stellen over de malversaties. Omdat verschillende sleutelpersonen echter een vinger in de pap hadden en zij weigerde mee te werken aan deze praktijken, werd zij ontheven.  

'De minister en alle betrokken personen schreeuwen alsof het een nieuw ding is, maar Doekhie had dit al lang aangekaart. Ondanks harde indicatoren weigerde de bewindsman in te grijpen’, stelt de ' NDP-topper'.

Doekhie, die niet inhoudelijk over deze kwestie wenst te praten, zegt dat zij altijd in samenspraak met de minister heeft gehandeld. Hoewel er wel bepaalde zaken zijn waarover zij niet op één lijn met hem stond, geeft zij aan dat het haar taak was om orde op zaken te stellen.

Zij vermoedt dat haar ontheffing een tegenreactie was van het op orde stellen van zaken. Doekhie vindt het frappant, dat dezelfde minister die haar had aangesteld, haar weer heeft verwijderd. Volgens haar gaat het om een dienstverlenend ministerie, waar het heel storend is als mensen de zaak frustreren.

Het SBB-bestuur is afgelopen maandag met spoed bij elkaar gekomen om zaken tot in de finesses te bespreken. Volgens de minister bleef de directie onder leiding van Jules steeds ontkennen enige betrokkenheid te hebben gehad met de feiten die in het CLAD-rapport zijn gepresenteerd.