dinsdag 27 oktober 2015

Isla-personeel laat zijn stem horen bij gerechtsgebouw in Willemstad

Personeel steunt werkgever bij Kort Geding tegen SHZC en SMOC


Meer dan 200 mensen verzamelden zich vanmiddag, dinsdag 27 oktober 2015, rond half twee voor het gerechtsgebouw, terwijl de tien bussen die op en af rijden vanaf de Isla-raffinaderij nog demonstranten aanvoerden. Het complete management van de Isla en vertegenwoordigers van vakbonden Apri en PWFC waren ook van de partij. 'Iedereen zal zijn stem komen laten horen, Isla-personeel en contractanten', aldus PWFC-vakbondsleider Angelo Meyer (Petroleum Workers Federation of Curaçao) vanmiddag in de Amigoe. 'We gaan niet weg voor de zitting is afgelopen.' 
 
De zitting van het Kort Geding dat de Isla-raffinaderij heeft aangespannen tegen de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) (hoofdeiser namens 24 bewoners ‘onder de rook’) en mede-eiser stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC), stond vandaag om kwart over twee uur ingepland.

De vakbonden PWFC en Apri hadden hun leden opgeroepen om zich ‘met zo veel mogelijk man’, om een uur uit protest over de gelegde beslagen, voor het gerechtsgebouw te verzamelen. 'Het gaat nu om een 75 miljoen gulden, maar ze zijn ook al bezig met 2014. Dan gaat het in totaal om een dwangsom van 150 miljoen', aldus Meyer vanmiddag.

De vakbondsleider geeft aan dat de Isla-raffinaderij nu al voor slechts 50 procent draait en dat er verlies wordt geleden. Hij vreest dat het zo niet meer interessant wordt om de raffinaderij draaiende te houden, terwijl er plannen zijn om binnen 4 jaar op gas over te gaan waardoor de raffinaderij een stuk schoner zou worden.

In het Kort Geding vraagt de Isla opheffing en schorsing van de dwangsom van 75 miljoen gulden. Met het kort geding streeft de Isla tevens opheffing van de derdenbeslagen na. De Isla vraagt om opheffing van het beslag op de aandelen in Refineria Isla Curaçao BV – die door Isla worden gehouden – en de derdenbeslagen die ten laste van de Isla zijn opgelegd onder de Curaçao Utility Company (CUC), Aqualectra, Curoil, Asphalt Lake Recovery en de MCB bank.

Nadat eerder bekend werd dat het overheidsbedrijf Curoil het Gerecht in Eerste Aanleg had verzocht om zich te voegen in het kort geding om zich zo aan de zijde van de Isla-raffinaderij te scharen, volgden ook de vakbonden Apri (de vakbond voor stafpersoneel van de raffinaderij) en de vakbond voor het personeel in de oliesector PWFC ook met hun verzoeken tot voeging.

De mogelijkheid bestaat dat ook andere belanghebbende partijen tijdens de zitting alsnog een verzoek om voeging zullen doen. SHZC-voorzitter Norbert George bevestigt dat ook het Land zich op de valreep met een verzoek achter de raffinaderij heeft geschaard.

De beslagen zijn gelegd aan de hand van een vonnis uit 2010, in hoger beroep aangespannen door SHZC namens de bewoners onder de rook en Smoc. Daarin werd door het hof vastgelegd dat de wettelijk vastgestelde jaarlijkse norm voor uitstoot van zwaveldioxide (SO2), van 80 microgram per kubieke meter, door de Isla-raffinaderij niet mag worden overschreden. Dit op straffe van een dwangsom van het voornoemde bedrag van 75 miljoen gulden.

Het vonnis uit 2010 en de daaraan gekoppelde dwangsom voor ieder jaar dat de Isla in strijd handelde tegen het verbod, is van kracht voor de periode tot en met eind 2014. In het vonnis werd tevens bepaald dat het aandeel door de raffinaderij, bij overschrijding van de SO2-uitstoot berekend moet worden conform de berekenmethode van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) uit Nederland, benedenwinds – ‘op leefniveau’ – van de raffinaderij bij Beth Chaim. Om deze bijdrage te berekenen hebben de stichtingen het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau TNO ingeschakeld dat uitkomt op een gemiddelde SO2-uitstoot van 118,6 microgram per kubieke meter voor het jaar 2013.

Willy Duiker moet van rechter-commissaris in zijn cel blijven

Advocaat van ex-waarnemend directeur EBS had vrijlating cliënt gevraagd

 
Willy Duiker, de ex-waarnemend directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), blijft in de cel. Dit heeft de rechter-commissaris vandaag, dinsdag 27 oktober 2015, beslist. In een uitgebreide beschikking zet de rechter-commissaris uiteen waarom Duiker in bewaring blijft, zo bericht Starnieuws.

De verdediging van Duiker had gevraagd om zijn vrijlating. Hij werd voorgeleid om over zijn bewaring te beslissen. De rechter-commissaris vindt, dat er voldoende gronden zijn om de verdachte in bewaring te houden.

Duiker werd 21 september in verzekering gesteld, nadat hij op non-actief werd gesteld als waarnemend directeur van de EBS. Op 15 oktober werd hij ontslagen uit zijn functie. De aandeelhouder, de Staat Suriname, voerde aan dat het bedrijf imagoschade lijdt.

De inverzekeringstelling van Duiker werd eerder met dertig dagen verlengd. Na deze periode volgt de bewaring die drie maal dertig dagen kan duren. Indien het gerechtelijk vooronderzoek nog niet is afgerond, kan de bewaring met twee keer dertig dagen worden verlengd door de rechter commissaris.

Schietgrage basja door politie van Nieuw Aurora aangehouden

Basja zou volgens een bootsman badende vrouwen langs rivier molesteren

Jachtgeweer en 500 gram marihuana bij basja aangetroffen en in beslag genomen


De politie van Nieuw Aurora heeft afgelopen zondag de 43-jarige Avia K. aangehouden in een dorp in het district Brokopondo. Via de Centrale Meldkamer kwam het bericht, dat er schoten waren gelost in het dorp, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 27 oktober 2014. Om onduidelijke reden vermeldt de politie niet in haar bericht uit welk dorp de basja afkomstig is.

Bij aankomst ter plekke trof de politie een basja en een bootsman aan die ruzie hadden met elkaar. De bootsman vond, dat de basja vrouwen die langs de rivier waren om te baden, molesteerde. K. ging naar huis en keerde terug met het jachtgeweer. Hij loste een schot in de richting van de rivier, maar niemand werd geraakt. De man werd aangehouden. 

Op hem werd een jachtgeweer met 6 hagelpatronen, die hij illegaal in zijn bezit had, aangetroffen en in beslag genomen. Ook werd bij hem 500 gram marihuana aangetroffen en in beslag genomen. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd de schietgrage basja in verzekering gesteld.

Nog steeds geen nieuwe lesboeken voor scholen binnenland

Leerkrachten gedwongen om lesboeken te kopiëren

Minister Peneux lijkt zich niet druk te maken om de echte problemen in het onderwijsveld


Imro Leidsman, die het beraad van schoolleiders in Boven-Suriname heeft geleid, betreurt het dat een maand nadat de scholen weer zijn begonnen, er nog steeds geen leerboeken zijn voor het binnenland. Onderwijscoördinator van het ministerie van Onderwijs, Welzijn en Cultuur in het district Marowijne en leerkracht Hugo den Boer heeft besloten de boeken met eigen middelen te laten drukken, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 27 oktober 2015.

De nieuwe leermethodes worden gefaseerd ingevoerd over de verschillende leerjaren en zijn drie jaar geleden geïntroduceerd. Het is onderdeel van de achtjarige basisschool. De eerste klassen zijn de voorlopers in het gebruik van dit curriculum.

In de nieuwe situatie wordt de eerste klas aangeduid met derde leerjaar. Dit schooljaar zou de methode voor leerjaar zes ingevoerd worden, voorheen bekend als de vierde klas. De vernieuwing verdeelt het onderwijs in de onderbouwleerjaren één tot en met vier. De middenbouw richt zich op leerjaar vijf tot en met acht en daarna volgt de bovenbouw. Dit is de samensmelting van alle VOJ-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Junioren).

Het ministerie werkt in de nieuwe situatie met vijf leergebieden met daarin verschillende domeinen. Het leergebied Nederlands bestaat uit de domeinen mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, taalbeschouwing en meertaligheid. Rekenen/wiskunde behelst getallenbegrip, verhoudingen, meetkunde en verbanden. Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW) bevat aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Het leergebied Kunst en Cultuureducatie is opgebouwd uit muziek, beeldende vorming, dans en drama en cultureel erfgoed. Het laatste leergebied is bewegingsonderwijs.

Ook diverse basisscholen hebben niet de beschikking over voldoende lesboeken voor bepaalde klassen. Hier en daar wordt een lesboek 'gewoon' gekopieerd door leerkrachten, zo bleek vanavond in het 10 Minuten Jeugdjournaal.

Het is onduidelijk wat minister Robert Peneux aan deze situatie denkt te kunnen veranderen. Hij lijkt zich nog steeds vooral druk te maken om de kledingdracht en schoeisel van leerkrachten, de haardracht van scholieren, het wijzigen van de populaire, betaalbare snoeppauze in een dure fruitpauze, het verplaatsen van de ouderochtend naar de middag en het niet langer toestaan dat leerkrachten bijlessen voor leerlingen verzorgen. De daadwerkelijke problemen in het onderwijsveld lijken nauwelijks serieuze aandacht van de bewindsman te krijgen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Autokeuringsbedrijven verrast door plotselinge verandering in toezicht

'Waarom moest het zo geheimzinnig?'


Keuringsstations waren via digitaal netwerk verbonden met door minister buitenspel gezette STKM


De verschillende autokeuringsbedrijven hebben bericht ontvangen van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) dat zij zich voortaan moeten wenden tot het door minister Jennifer van Dijk-Silos ingestelde nieuwe toezichtinstituut, Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen Suriname (SHMS). Hiermee ontneemt Van Dijk-Silos de Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen (STKM) de bevoegdheid om dit te doen, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, 27 oktober 2015.

Micha Willemsberg, directeur van het keuringsbedrijf Spar, zegt dat hij alle keuringen voorlopig heeft afgezegd, omdat hij nog niet naar het nieuw systeem is overgestapt. Dit, omdat de aankondiging zo plotseling is geweest. De keuringsstations zijn via een digitaal netwerk verbonden met STKM.

‘Ik weet niet waarom dat ding niet op de juiste manier is gegaan. Waarom moest het zo geheimzinnig?’ Hij zegt bericht ontvangen te hebben, dat nieuwe formulieren opgehaald moesten worden en een programma gedownload moest worden. Je kunt je volgens hem nu zonder een beveiligde stick aanmelden en de keuringen doen. Hij heeft dit zelf nog niet gedaan, omdat hij eerst precies wil weten wat er allemaal speelt en nog eventueel zijn personeel wil trainen in de omgang met het nieuw systeem.

Willemsberg is ook belast met het organiseren van keurmeester trainingen, waarvoor hij samen met het Natin een overeenkomst met de STKM heeft lopen. Hij vernam in eerste instantie dat de trainingen die nu gaande zijn, stopgezet zouden worden. Dit had de onderdirecteur van JusPol aan een docent van de training meegedeeld. Maar, de minister heeft volgens Willemsberg zelf gebeld naar de docent met de mededeling, dat de trainingen toch voortgang konden vinden. ‘Het STKM heeft ook aangegeven dat de trainingen door kunnen gaan.’

Willemsberg zegt, dat hij nu niet meer weet wie de aanspreekpersoon is in deze, aangezien niemand hem formeel benaderd heeft, terwijl hij degene is die de trainingen organiseert. Hij weet niet of de overeenkomst die hij met STKM heeft nu komt te vervallen, of er een nieuwe overeenkomst komt of  dat het ministerie de trainingen zelf overneemt.

Ook de keurmeester bij het keuringsbedrijf Lieuw’s zegt, dat het bedrijf nu genoodzaakt is om te werken met het nieuw instituut. Indien zij toch via het STKM-systeem gaan, worden zij op het matje geroepen door SHMS. Het nieuw toezichthoudend instituut stelt dan, dat zij strafbaar zijn als zij bij de STKM gaan, alhoewel dit wettelijk nog nergens is vastgelegd. Voor de rest kan het bedrijf zijn werk wel gewoon doen, mits het SHMS-systeem gebruikt wordt. De nodige app is gedownload door Lieuw’s, waarna door middel van een speciale code tot keuring kan worden overgegaan. Ook dit bedrijf geeft aan, dat nu geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van een speciale ‘dongle’ (stick) om in het systeem te komen.

‘Dit systeem is in principe een kopie van het voorgaande systeem. Het verschil is, dat de keurmeester nu geen stick meer hoeft te gebruiken. Het probleem dat men nu in de praktijk heeft bij het werken met dit systeem, is dat het voor verwarring zou kunnen zorgen als de klanten het nog niet kennen en erger nog als de politie het niet herkent, omdat er ook andere keuringsformulieren zijn’, zegt de keurmeester.

Voor de betaling wordt bij Lieuw’s nog steeds het systeem, zoals aangegeven door STKM, gebruikt. Het is bij de keuringsbedrijven nog niet bekend waar en op welk rekeningnummer de stortingen van de keuringsbedrijven aan het eind van de maand gedaan moeten worden.

'25 november 1975 - 2015'; Alphons Levens

25 november 1975 – 2015


Wel of niet feestvieren, is de vraag;
zijn wij veertig jaren lang vooruitgegaan?
Laat de wetenschappers
van onze universiteit met de juiste naam
eerst netjes voor ons zetten op een rij:
hoeveel padi plantten wij toen… en hoeveel nu?
Hoeveel hectaren suikerriet hadden wij toen… en hoeveel nu
en hoeveel hectaren obé, citrus en cocos?

Laat de wetenschappers
van onze universiteit met de juiste naam
eerst netjes voor ons zetten op een rij:
hoeveel arme mensen hadden wij toen… en hoeveel hebben wij nu?
Hoeveel druggebruikers en -verslaafden
toen… en nu?
Hoe sterk was onze gulden
en hoe sterk nu is onze dollar…?

Laten zij
eerst netjes voor ons zetten
op een rij:
wat waren toen onze normen en waarden
en wat zijn ze nu?
Laten zij alles voor ons zetten
netjes op een rij;
dan kunnen wij besluiten.

Alphons Levens,
25 oktober 2015.

Dit jaar al 323 elektriciteitspalen EBS door verkeer kapot gereden

Twee EBS-palen aan de Kwattaweg vanochtend, 27 oktober, omver gereden

Herstel kapot gereden EBS-mast aan Kwattaweg. (Bron foto: EBS)

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is vanmorgen, dinsdag 27 oktober 2015, weer eens geconfronteerd met schade aan haar netwerk. Aan de Kwattaweg – een paar honderd meter voor de kruising met de Kernkampweg – werden twee elektriciteitsmasten aangereden. Hierdoor waren de bewoners van de omgeving Kwattaweg, Munder en Beni's Park enige tijd verstoken van energie, zo bericht het Dagblad Suriname.

Afhankelijk van de mast die is aangereden en de lijn die er loopt (hoogspanning of laagspanning), kunnen de herstelwerkzaamheden complex zijn en kan het opheffen van een storing twee tot acht uur duren.

Bijna dagelijks worden elektriciteitsmasten aangereden. Voor dit jaar zijn het er al 323. Vorig jaar werden op een dag negen masten aangereden. Onzorgvuldig rijgedrag is daarom ook voor de EBS een zorgpunt, omdat haar klanten hier last van ondervinden. Een mastaanrijding zorgt altijd voor onderbreking van de stroomvoorziening.

EBS-klanten kunnen naar storingen informeren via het telefoonnummer 175. Geplande onderbrekingen worden vooraf bekendgemaakt en staan ook vermeld op de website www.nvebs.com.
De EBS verzoekt automobilisten veilig te rijden in het verkeer, om zo schade aan haar netwerk te voorkomen.

Een overzicht van het aantal aangeraden masten van 1 januari t/m 25 oktober 2015:
36 masten in januari, 27 in februari, 31 in maart, 25 in april, 34 in mei, 32 in juni, 44 in juli, 34 in augustus en 31 in september.

Vereniging van Rijstexporteurs krijgt stiefmoederlijke behandeling van LVV-minister

Alleen zaken doen door minister Algoe met VVRE is 'heel verdacht'

 
De redactie van het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 27 oktober 2015, dat zij van diverse kringen uit de rijstsector heeft vernomen, dat de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) een stiefmoederlijke behandeling krijgt van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe. 

Dit was al eerder verklaard door de voorzitter van de VRE, Imro Manglie. Hij verklaarde ook, dat de VRE niet benaderd is voor export van witte rijst naar Venezuela. De bewindsman doet slechts zaken met de Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs, de VVRE. Dat de LVV-bewindsman slechts zaken doet met de VVRE, wordt getypeerd als ‘heel verdacht’.

Gesteld wordt, dat indien leden van de VRE wel in de gelegenheid worden gesteld om te exporteren tegen een bedrag van 550 Amerikaanse dollar per ton witte rijst, zij bereid zijn de kleine rijstboeren een bedrag tussen de Srd 60 en Srd 65 per baal padie uit te betalen. Momenteel bedraagt de opkoopprijs Srd 35 per baal padie.

De rijstboeren aangesloten bij de Surinaamse Padieboeren Associatie, de SPBA, hebben graag dat er een aanpassing komt in de opkoopprijs van padie. Zij hebben brieven gestuurd naar zowel de VRE als de VVRE onder voorzitterschap van Bhagwatpersad Ramadhin. Aanpassing van de padieopkoopprijs is haast niet haalbaar, meent Ramadhin. Als reden haalt hij aan, dat oude padie die al jaren in de schuren opgeslagen was, verwerkt en geëxporteerd wordt. Hij had deze hoeveelheid tegen een betere prijs opgekocht bij de rijstboeren. De VRE daarentegen stelt, dat zij behalve de opkoopprijs van tussen de Srd 60 en Srd 65, ook bereid is om suppletie aan de rijstboeren te betalen.

Dat de LVV-minister slechts toestemming heeft verleend aan de VVRE en dat de minister deze vereniging voortrekt, wordt ontkend door VVRE-voorzitter Ramadhin.

De VRE bestaat al 30 jaar, terwijl de VVRE enkele maanden geleden is opgericht door leden van de tweede lijst die niet was gekozen. Deze werd aangevoerd door Jokhoe met Ramadhin als penningmeester. Acht exporteurs stemden op de lijst van Jokhoe, tien exporteurs stemden op Manglie, een stem was ongeldig en een exporteur onthield zich van stemming.

Vernomen wordt, dat Venezuela een bedrag van zo'n 800 Amerikaanse dollar aanbiedt voor een ton witte rijst. Hiervan worden havenkosten, transportkosten en de kosten voor de boot afgetrokken door Iboza, het tussenbedrijf dat door de Staat is ingehuurd. Uit de 550 Amerikaanse dollar die overblijft, krijgen de rijstexporteurs slechts 510 dollar in handen voor een ton witte rijst. Opmerkelijk is, aldus het dagblad, dat zij geen vreemde valuta maar Srd omgerekend door de Centrale Bank in handen krijgen tegen een koers van 3.35. Opmerkelijk is ook, dat de export naar Venezuela beschouwd wordt als een gok waarbij niet met zekerheid gesteld kan worden of de exporteurs daadwerkelijk hun geld zullen krijgen.

Bosexploitanten in Houtunie niet in paniek door corruptie binnen SBB

Houtunie reageert niet: Het gaat om interne aangele- genheid ministerie van RGB


Bosexploitanten, die zijn aangesloten bij de Algemene Surinaamse Houtunie (ASHU), zijn niet in paniek door de financiële malversaties bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De Houtunie zal pas wat van zich laten horen, indien de belangen van de bosbouwsector in gevaar komen als gevolg van de frauduleuze handelingen. De Houtunie doet geen uitspraak in deze kwestie, omdat het om een interne aangelegenheid gaat van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer (ROGB). Dit bericht vandaag, 27 oktober 2015, het Dagblad Suriname.

Ook tijdens de jongste ASHU-bestuursvergadering is dit punt niet aan de orde gekomen.

Bosexploitanten betalen regelmatig zowel retributie als hun exploratie-, concessie- en exportrechten aan de SBB. 'Wat met de ontvangsten gebeurt, is dus een zaak tussen de SBB en de staat Suriname', zegt André Soeltansingh, voorzitter van de Houtunie.

Soeltansingh waarschuwtm dat de Houtunie nooit de hand boven het hoofd zal houden van leden die zich eventueel niet zouden houden aan de wettelijke bepalingen binnen de sector. 'De leden zijn niet de meest perfecte wezens, maar zij weten heel goed dat de wet ook hard optreedt tegen overtreders.'

De Houtunie, die toezicht moet houden op het totale gebeuren binnen de bosbouwsector, is een gesprekspartner van de minister van RGB. 'Als de minister ons nodig heeft om te helpen een oplossing te vinden in de gerezen problemen binnen de SBB, dan zijn we natuurlijk daar om onze inzichten met hem te delen', zegt de voorzitter.

De Houtunie heeft 4 september een brief gericht aan minister Relyveld waarin een gesprek wordt aangevraagd over de ontwikkelingen binnen de sector. In een reactie hierop op 10 september heeft de minister beloofd binnenkort de Houtunie te zullen ontvangen. 'Wij wachten nog steeds daarop', zegt Soeltansingh.

Virginia Popken nieuwe waarnemend Onderdirecteur Veeteelt bij LVV

Popken al zo'n 20 jaar werkzaam bij afdeling Veeteelt

(Bron foto: ministerie van LVV)

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een nieuwe waarnemend Onderdirecteur. Virginia Popken werd gisteren officieel belast met de waarneming in deze functie, zo bericht het ministerie vandaag, dinsdag 27 oktober 2015.

Mevrouw Popken, die zo'n 20 jaar geleden in dienst kwam bij de afdeling Veeteelt, wil het beleid, dat zij zeer rechtlijnig noemt, voortzetten. Er wordt gewerkt met een goed uitgestippeld veeteeltbeleid.

Volgens mevrouw Popken staat Suriname voor vele grote uitdagingen binnen de ontwikkeling van de sector veeteelt. Het wordt steeds innovatiever en professioneler. Vanuit het ministerie zal er dus meer ondersteuning gegeven moeten worden aan vooral de particuliere sector, waar het eigenlijk allemaal om draait.

Ministeries beheerd door NDP blijven buiten schot in openbaar gemaakte corruptieschandalen

Sham Binda: 'Binnen alle ministeries zijn wisselingen geweest en het is er niet beter van geworden'

'Corruptie is zodanig verspreid, dat het een ziekte is geworden'

 
De ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), en Justitie en Politie (JusPol) zijn tot nu toe vanwege de openbaarheid van de vermeende corruptie zaken en schandalen flink in het nieuws.
Dit zijn ministeries waarvan men openlijk, zelfs zonder te twijfelen, kan zeggen dat er zaken mis zijn gegaan. NH werd door de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) beheerd, en JusPol door de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). Het lijkt er nu op, alsof de ministeries die door de Nationale Democratische Partij (NDP) werden beheerd, er schoon van af komen. Dit zijn weliswaar de twee meest besproken ministeries op dit moment, maar het verleden kent meer verhalen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 27 oktober 2015.

Volgens ondernemer en voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) Sham Binda moet er niet naar enkele ministeries worden gekeken. Het totaal plaatje is van belang. 'We kennen binnen alle ministeries wisselingen en het is er niet beter van geworden. Financiën is ook belast met de douane. Men heeft daar miljoenen verkwanseld. Er is ons monetair veel informatie onthouden. Er werd gezegd dat alles goed ging. Wij hebben het inzichtelijke niet omdat zij nog steeds de scepter zwaaien.'

'Het huidig financieel economisch plaatje waarin wij als natie nu zijn komen te verkeren is de schuld van de Centrale Bank. We hebben een man daar binnen gehaald die vereerd is met een astronomisch salaris en hij heeft ons toch naar de bliksem geholpen. De zelfde man wordt nu bij Financiën geplaatst. Hij heeft nu geen oplossingsmodellen. We moeten ook nog kijken naar het inkoopbeleid in zijn totaliteit. Hoeveel wagens zijn er niet aan het wagenpark toegevoegd? We weten ook wat er bij Openbare Werken (OW) allemaal is gedaan door Abrahams. OW is geen ministerie geweest van een andere partij. De concessierechten voor hout via NH zijn ook aan NDP'ers verstrekt. Wie heeft dat toegestaan? Het is altijd de strategie van meneer Bouterse, waarbij hij nooit de schuld heeft. Het zijn volgens hem altijd anderen die de schuld hebben', zegt Binda.

Het is publieksgeheim dat vanuit het kabinet van de president vele ministeries werden begeleid. Volgens Binda ligt het in beginsel niet aan de corrupte regeringen. Het ligt aan het systeem. 'Je systeem begint bij je kiesreglement en je kieswet. Begin daar een verandering aan te brengen. Het tweede probleem is de afwezigheid van integer leiderschap. Mensen lopen met dubbele agenda’s. Als men gekozen is door het volk, moet men voor het volk werken. Het eerste waar men na verkozen te zijn aan werkt, is zelfverzekering', stelt Binda.

'Als je plotseling een paar goede ministers krijgt die in zaken graven, moet jij je hart vasthouden. De minister van JusPol bijvoorbeeld gaat op de solotour. Waar zij kan ontmaskeren doet ze dat, maar ook het langste touw heeft een einde. Hoelang houdt men dat vol? Corruptie is zodanig verspreid, dat het een ziekte is geworden. Die ziekte is vanaf de top begonnen. Er is nog steeds corruptie gaande', aldus Binda.

Voetgangster (39) alsnog overleden aan verwondingen opgelopen na te zijn aangereden afgelopen zaterdag

Slachtoffer werd 24 oktober door dronken automobilist op Tampoeaweg geschept


Randhanawatie Nagesar, 39 jaar, is gisteren op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden aan de gevolgen van verwondingen die ze afgelopen zaterdag had opgelopen na te zijn aangereden door een dronken automobilist. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 27 oktober 2015.

Randhanawatie liep samen met vier familieleden over de Tampoeaweg in het ressort Santo Boma. Zij liepen vanuit de Welgedacht A-weg en gingen in de richting van de Helena Christinaweg. Op een bepaald moment werd Randhanawatie aangereden door Kailash, G., die met zijn auto in dezelfde richting reed.

De bestuurder, die onder invloed van alcoholhoudende drank verkeerde, verklaarde na de aanrijding in eerste instantie tegenover de politie, dat hij de voetgangers niet had gezien en plotseling een klap hoorde.

Toen Kailash nuchter was, gaf hij echter toe de voetgangers te hebben gezien. Vanwege het feit dat hij in dronken was, was zijn reactievermogen vertraagd en kon hij niet snel genoeg uitwijken.

Kailash werd onderworpen aan een blaastest en blies 715 micogram per liter uitgeademde lucht. De bestuurder werd in verzekering gesteld en zijn rijbewijs ingevorderd.

Randhanawatie Nagesar is de 41e verkeersdode dit jaar....

Ernstige vertraging KLM-vlucht KL 785 van afgelopen zondag van Curaçao naar Schiphol


Problemen met brandstoftoevoer KLM-toestel

Technici uit Nederland ingevlogen om probleem te verhelpen


De KLM-vlucht KL 785 van zondag is ernstig vertraagd. De vlucht had eigenlijk zondagmiddag om vijf uur vanaf Curaçao moeten vertrekken met eindbestemming Schiphol, maar door een probleem met de brandstoftoevoer vertrok de vlucht uiteindelijk pas gisteravond laat. Er zijn technici uit Nederland ingevlogen om het probleem te verhelpen, zo bericht vandaag, dinsdag 27 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

'Ik ben geen technicus, dus wat het probleem precies was kan ik niet uitleggen. Ik weet alleen dat er niet mee gevlogen kon worden', zei general manager van KLM op Curaçao, Pieter de Man, gisteravond desgevraagd. 'We hebben op Curaçao niet alle onderdelen, dus dan moeten er mensen uit Nederland komen. We dachten gisteren de problemen verholpen te hebben, maar dat bleek toch niet het geval', aldus De Man.

Voor de bijna 400 passagiers was het vervelend om het toestel weer te moeten verlaten toen ze dachten eindelijk te kunnen gaan vliegen, geeft De Man toe. 'Maar we vliegen niet als het niet veilig is.'

De gestrande passagiers die niet op Curaçao wonen zijn voor de duur van de reparatie ondergebracht in hotels. 'Daar zijn ze voorzien van wat te eten en een drankje.' Het was volgens De Man niet mogelijk een extra toestel in te zetten: 'We beschikken niet over een aantal reservetoestellen. Vliegtuigen moet vliegen en niet stilstaan.'

Passagiers die door de vertraging een aansluiting hebben gemist zijn overgeboekt, aldus de general manager. De Man zegt dat machines nu eenmaal kapot kunnen gaan. 'Het is zeldzaam, we vliegen 99,7 procent op tijd.'

De vertraging van de KL 785 heeft geen gevolgen voor de rest van het vliegschema, ook niet naar Suriname, waarop ook met een Boeing 747 wordt gevlogen. De Man nodigt passagiers die dat willen uit om in Nederland via de website van KLM een claim in te dienen. Hij kan niet zeggen of die kansrijk is. 'De claims worden niet door ons op Curaçao beoordeeld. Maar, er zijn uitzonderingen als de vertraging wordt veroorzaakt door overmacht en ook een technisch probleem kan overmacht zijn.'

Overheid Curaçao heeft jaren verzuimd handhavend op te treden naar Isla-raffinaderij toe

'Nu burgers naar rechter stappen is de overheid als haantje de voorste erbij'


De overheid is jaren tekort geschoten door niet handhavend op te treden naar de Isla-raffinaderij toe. Nu burgers naar rechtsmiddelen grijpen om toegewezen dwangsommen verbeurd te verklaren, is diezelfde overheid als een haantje de voorste erbij. Dat zegt voorzitter Norbert George (zie foto - Bron: Twitter) van de Stichting Humanitaire Zorg, een van de stichtingen die een derdenbeslag liet leggen bij zakelijke relaties van de Isla, vandaag, dinsdag 27 oktober 2015, in het Antilliaans Dagblad.

'Isla kon al die tijd onbelemmerd de norm van 80 µg/m3 overschrijden. De overheid had dit kunnen voorkomen, het gaat uiteindelijk om de gezondheid van mensen en de schade die er aan hun leven wordt toegebracht.'

De overheid schetst met wapengekletter het beeld, dat Curaçao naar de verdoemenis gaat als de dwangsom verbeurd wordt verklaard, zo merkt George op. 'Vijfenzeventig miljoen gulden is peanuts voor het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA dat volgens de laatste mij bekende cijfers in 2013 een omzet van 144 miljard dollar had. Het bedrijf heeft voor 2015 meer dan 3 miljard dollar opzijgezet voor rechtszaken. De Isla is een dochtermaatschappij van PdVSA, al het geld dat zij hier verdienen, gaat naar Venezuela, het economisch belang van de raffinaderij is relatief', aldus George.

Het gaat de stichting die beslag liet leggen, in tegenstelling tot wat er beweerd wordt, niet om het geld, aldus George. 'Het gaat om de mensenrechten, de schade aan de gezondheid van mensen. De vakbonden Apri en de PWFC (Petroleum Workers Federation of Curaçao) die nu protesteren hebben geen protestacties gevoerd toen kinderen van school gestuurd werden om dat het daar verstikkend voor hen was. Op zulke momenten zien wij die bonden niet. Zij zeggen nu dat de sluiting van de raffinaderij een verwoestende uitwerking heeft, maar als het om de gezondheid van kinderen gaat houden zij zich stil.'

De publieke opinie wordt deze dagen bespeeld, zo merkt George op. Zo wordt er gezegd, dat de eisers zich met geld van de dwangsom willen verrijken als het uitgekeerd zou worden. 'Iedereen weet dat bestuursleden van een stichting het geld niet voor privédoelen kunnen gebruiken.'

Hernieuwde Surinaamse Beroepsopleiding Advocaten ‘geeft impuls aan versterking rechtsstaat’

Opleiding start 30 en 31 oktober met als doel verdere professionalisering advocatuur


De officiële start van de hernieuwde Surinaamse Beroepsopleiding Advocaten vindt 30 en 31 oktober plaats in Paramaribo. Deze opleiding werd sinds 2004 niet meer georganiseerd, maar wordt nieuw leven ingeblazen door de Surinaamse Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN) met hulp van de Nederlandse opleidingsinstituten CPO en Dialogue. 'Doel van het project is om de Surinaamse advocatuur verder te professionaliseren en daarmee de rechtsstaat te versterken.' Dit bericht vandaag, dinsdag 27 oktober 2015, de website advocatie.nl.

57 Advocaat-stagiaires nemen deel aan de Openingsconferentie. De officiële aftrap zal geschieden met presentaties van onder meer de minister van Justitie en Politie, de Deken van de Orde van Advocaten, een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie en de waarnemend president van het Hof van Justitie.

‘De nieuwe Beroepsopleiding draagt bij aan de versterking van de Surinaamse balie door, naast ruime aandacht voor juridisch inhoudelijke vakken, aandacht te geven aan gedragsregels voor advocaten, een nieuw vaardighedenprogramma op te zetten en door de inrichting van een digitale leeromgeving,’ aldus de organisatie in een persbericht.

Het is voor het eerst sinds 2004 dat de opleiding voor advocaat-stagiaires weer wordt aangeboden. Suriname heeft van 1998 tot ongeveer 2004 een Beroepsopleiding Advocatuur gekend, maar die is vanwege een gebrek aan financiële middelen gestopt. Er zijn in de loop van de tijd wel af en toe cursussen aangeboden voor advocaten en stagiaires, maar de bij wet verplichte opleiding bestond eenvoudigweg niet. Aan die leemte komt nu een einde.

Om de opleiding opnieuw en in herziene vorm aan te bieden, heeft de SJSSN het CPO en Dialogue, de organisaties die in Nederland in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten de Beroepsopleiding Advocaten uitvoeren, benaderd om een samenwerkingsverband aan te gaan. Voor het project hebben de organisaties een subsidie ontvangen van €200.000 van UTSN (Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland), een organisatie die in opdracht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken samenwerkingsverbanden tussen Surinaamse en Nederlandse ‘spiegelorganisaties’ (‘twins’) financiert. Met behulp van een redelijke cursusprijs kan de opleiding zich vervolgens zelf bedruipen.

Federatie Javanisme Suriname wil dat Javaans Nieuwjaar een nationale vrije dag wordt

Minister Noersalim legt verzoek voor aan regering

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)

De Federatie Javanisme Suriname ziet Sasi Sura, het Javaans Nieuwjaar, graag uitgeroepen worden tot een vrije dag. Deze wens is geuit door voorzitter Harold Posetiko tijdens een ontmoeting afgelopen week met minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken op zijn kabinet, waarbij ook de Islamitische Federatie Suriname aanwezig was. Dit laat de afdeling Voorlichting van het ministerie vandaag, dinsdag 27 oktober 2015, in een persbericht weten.

Sasi Sura zou feitelijk al vóór de aanvang van het vasten bij deze doelgroep tot nationale gedenkdag moeten worden uitgeroepen, stelt Posetiko. Omdat de vastenperiode echter al is begonnen, is het verzoek gedaan om de laatste vastendag uit te roepen tot vrije dag en dat is dit jaar op 13 november.

Noersalim heeft aangegeven, deze kwestie voor te zullen leggen aan de regering. Hij stelde dat religieuze organisaties een belangrijke ruggengraat zijn voor de waarborging van morele waarden en normen in een samenleving en beloofde waar mogelijk, alle religieuze organisaties te ondersteunen in de uitvoering van hun werkzaamheden.

De Islamitische Federatie Suriname heeft om ondersteuning gevraagd bij haar activiteiten in achtergestelde wijken. Op de minister is een beroep gedaan om de mogelijkheden na te gaan voor het beschikbaar stellen van arbeidskrachten van uiteenlopende aard. Als voorbeeld is gesteld het project voor de bouw van een school op Brokopondo, waar zij momenteel kampen met onvoldoende mankracht. De federatie stelt zich ook beschikbaar voor het helpen formuleren van beleid.

CLO: 'Laat politiek aangeven wie om politieke redenen is ontheven'

Bond kritisch over vele ontheffingen: 'Iedereen wordt op corruptiehoop gegooid'


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft voor het eerst in de geschiedenis van de Surinaamse overheid zoveel ontheffingen, die aan de lopende band plaatsvinden, mogen waarnemen te midden van de aanpak van corruptie praktijken door de regering.

De samenleving ziet op dit moment door het bos de bomen niet meer, daar op de sociale media geen onderscheid meer gemaakt wordt en iedereen op de corruptiehoop wordt gegooid, al zijn sommigen ontheven vanwege gewijzigde beleidsinzichten. Het ware beter dat de politiek gewoon de realiteit op tafel brengt en aangeeft wie om politieke redenen is ontheven.

Op een ministerie is zelf de gehele directie vervangen en een groot aantal afdelingshoofden. Dit betekent verlies aan kader, dat dan vervangen zal worden door personen die nog moeten groeien om kader genoemd te worden. Want kader wordt je door ervaring. Hoe dit experiment zal uitpakken zal de toekomst uitwijzen.
De ontheven personen kunnen niet elders ingezet worden, omdat ze werk op hetzelfde niveau zouden willen verrichten en die posities liggen niet voor het oprapen.

Aan de andere kant wil de politiek ook niet dat ze functioneren. Een ontheven functionaris zei een keer 'Mogen functioneren is een voorrecht, dat niet een ieder gegund is.' Vanwege het sleutelen aan het beloningssysteem in 1998 en het invoeren van FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) in 2009 is het ook niet verstandig voor deze ontheven functionarissen om een functie lager dan waarin zij dienden, te accepteren. Bij pensionering merken deze personen dat zij bij acceptatie van een lagere functie niet het pensioen kunnen genieten als die waarin zij ontheven waren. Het is dus verstandig om liever niet te werken tot je met pensioen bent. Anders was het toen iedereen nog een rang had voor FISO. Dan telde de functie niet, maar de rang. Toch hebben wij opgemerkt dat op ad hoc basis er een oplossing is gezocht voor bepaalde personen, terwijl er liever naar een algemene oplossing gewerkt moet worden.

Een ander fenomeen welke reeds enige tijd speelt is dat de functionarissen worden ontheven zonder behoud van bepaalde emolumenten. De formulering is dan met behoud van die emolumenten die bijdragen aan de pensioen grondslag. Hierdoor gaat de functionaris achteruit in salaris. Vroeger vond de ontheffing plaats met behoud van alle emolumenten. Naast het verlies van emolumenten, transportmiddel en telefoon, verliest men ook de status en andere immateriële zaken verbonden aan de functie. Wij hebben ook mogen waarnemen dat het aanpakken van corruptie bij gelegenheid plaatsvindt en op bepaalde ministeries. Het zou beter zijn indien de regering al haar ministers de opdracht gaf om op hun respectieve ministeries corruptie haarden te verwijderen, zonder aanzien des persoon en van hoog tot laag.

Bij het corrigeren van de inpassing in het beloningssysteem FISO hebben wij mogen merken dat de regering de correctie een jaar terug laat lopen, terwijl dat vanaf de ingangsdatum van FISO moet geschieden dus per 1 januari 2008. De CLO is het niet eens met deze handelwijze en zal een beroep doen op de regering deze zaak met haar te bespreken.

Een ander fenomeen dat wij bij FISO zien, is dat personen, zoals zij dat gewoon waren in het vorig beloningssysteem, niet meer naar de naast volgende schaal bevorderd kunnen worden, zonder verandering van functie. Was het zo dat een beleidsmedewerker die nu in schaal 8A dient, vroeger bevorderd kon worden naar schaal 8B en daarna naar 8C als beleidsmedewerker, nu kan dat niet, de persoon dient eerst een diploma te halen alvorens bevorderd te kunnen worden of naar een andere functie in een hogere schaal met dezelfde vereisten als beleidsmedewerker, namelijk HBO, te solliciteren. De invulling vindt dan subjectief plaats.

Het wederom invoeren van de bekende ambtelijke rangen, zoals stafambtenaar en hoofdambtenaar en het herintroduceren van rangbevorderingen zal dit probleem oplossen. Personen die bij de introductie van FISO gestigmatiseerd werden met de term Relatieve Over Waardering (ROW) hebben sinds 2008 geen loonsverhoging meer gehad. Voor deze groep zou naar oplossingen gezocht worden, echter zijn die achterwege gebleven. Indien bij de invoering van FISO de bezoldiging van zo een persoon op Srd 1.500 was gesteld en de persoon Srd 2.000 verdiende, werd de bezoldiging op de navolgende manier geadministreerd. Bezoldiging Srd 1.500 + ROW Srd 500 samen Srd 2.000. Wanneer bij een loonsverhoging de personen die in zijn schaal zitten Srd 100 zouden ontvangen, dan wordt zijn bezoldiging dan gewijzigd naar Srd 1.600 + ROW 400 samen Srd 2.000. Dit gaat zo door totdat de loonsverhoging boven het ROW bedrag uitkomt. Gevolg is dat deze personen vanaf 2008 niets erbij hebben gekregen, terwijl de kosten voor levensonderhoud met de dag toenemen. Straks de verhoogde stroom- en watertarieven.

De oplossing hiervoor is om de mensen in een functie in te passen met een bezoldiging gelijk aan hun bezoldiging +ROW, in het genoemde voorbeeld Srd 2.000.

CLO Persdienst

'Onderwijs in het binnenland kan een tijdbom zijn'

Inspecteurs van het MinOWC laten zich niet zien in het binnenland


'Onderwijs in het binnenland kan een tijdbom zijn.' Dit concludeert Imro Leidsman, die twee jaar hoofd is geweest van de openbare school Goejaba-2 in het Boven-Surinamegebied. Hij werkt nu op de basisschool Brownsweg in Brokopondo, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 27 oktober 2015.

'Ik heb veel meegemaakt', zegt Leidsman. Hij vertelt over leerlingen die met messen op school kwamen en over leerlingen die de mesjes van potloodslijpers los schroefden en elkaar daarmee verwondden. Ook schetst hij situaties waarbij leerkrachten flink zijn uitgescholden door ouders.

Andere problemen zijn tekort aan leermiddelen en gedemotiveerde leerkrachten. Ook zijn er geen sportfaciliteiten in het gebied. De jongeren vallen terug op voetbal en slagbal.
In Goejaba - ook bekend als onderduikadres van criminelen, zo schrijft de Ware Tijd althans - wordt ook drugs geteeld. In zijn twee jaar in het dorp heeft Leidsman nooit een inspecteur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) gezien. 'Als je niet gecontroleerd wordt, denk je als schoolleiding dat je het goed doet.'

Omdat de inspectie het laat afweten is er volgens hem op sommige scholen een chaotische situatie ontstaan. Ook meent hij, dat kinderen in het binnenland geen figuren hebben naar wie ze kunnen opkijken. Die er zijn, zijn de leerkrachten. 'De meeste mensen uit die gebieden zijn drop-outs.'

Leidsman denkt dat als er regelmatig inspectiebezoek was, het slagingspercentage onder scholieren in het achterland hoger zou zijn.

Grootschalig onderzoek naar effecten kwik en pesticiden op gezondheid moeder en kind

Onderzoek door AZP in samenwerking met Amerikaanse Tulane University en Anton de Kom Universiteit


Er zal op grote schaal onderzoek uitgevoerd gaan worden naar de effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind in Suriname. Er zijn momenteel weinig data over de effecten van deze stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en hun pasgeborenen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 27 oktober 2015.

Antoine Brahim, directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zegt, dat het Scientific Research CenterSuriname (SRCS) samen met twee de Tulane University in New Orleans, Louisiana (VS), en de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit, een schenking van drie miljoenAmerikaanse dollar heeft ontvangen van de National Institutes ofHealth in Bethesda, Maryland (VS), voor het opzetten van een regionaal onderzoekscentrum.

'Vermeldenswaard is, dat er wereldwijd slechts zeven schenkingen zijn toegekend en dat wij daarvan een hebben ontvangen, als enige in de Caribische regio', zegt Brahim.

Wilco Zijlmans, hoofd van het SRCS, zegt dat er bij de nominatie gekeken wordt naar de training en het onderzoek. Suriname heeft van alle aanvragen over de hele wereld de hoogste score gekregen bij het trainingsgedeelte van de professoren Maureen Lichtveld van de Tulane Universiteit en Dennis Mans van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zijlmans zegt dat dit een bijzondere erkenning is, maar ook dat er hierdoor gewerkt wordt aan de duurzaamheid omdat de mensen een training gaan krijgen van een uitstekend niveau en we zelf onderzoeken zullen kunnen doen naar internationale standaarden.

Aan het project, genaamd Meki Tamara, dat gisteren is gestart en vijf jaar duurt, zullen duizend zwangere vrouwen deelnemen die door hun eetpatroon kunnen worden blootgesteld aan kwik, lood en pesticiden. Ook de kinderen die zij baren worden tot de leeftijd van vier jaar gevolgd. Bij de baby's zal gekeken worden naar de ontwikkeling van de hersenen. Ook zullen de risico’s op belangrijke ziekten zoals diabetes en hypertensie worden gemeten. Het gaat om zeshonderd vrouwen in Paramaribo, tweehonderd in Nickerie en tweehonderd in Sipaliwini.

De verwachting is dat deze studie hierover objectieve data genereert en dat de bewustwording over dit onderwerp sterk zal toenemen.

(Red. De Surinaamse Krant/Tulane University/de Ware Tijd/Starnieuws)

Sharmila Mansaram keert terug als onderdirecteur Algemeen Beheer Justitie en Politie

Mansaram werd in 2010 ontslagen vanwege 'onmogelijkheid tot samenwerken'

'President Bouterse zegt, dat mevrouw Mansaram bekend staat als harde werkster'


Sharmila Kalidien-Mansaram zal per 1 november haar werk bij het ministerie van Justitie en Politie hervatten. Zij krijgt haar oude functie terug als onderdirecteur Algemeen Beheer. Dit bevestigt minister Jennifer van Dijk-Silos vandaag, dinsdag 27 oktober 2015, op Starnieuws.

De bewindsvrouwe heeft vorige week een gesprek gevoerd met Mansaram. Zij komt nog steeds voor als ambtenaar op de lijst van personeel bij het ministerie. Mansaram werd in 2010 ontslagen met als reden 'onmogelijkheid tot samenwerken'. Het ontslag werd goedgekeurd door de Raad van Ministers en de ontslagresolutie werd getekend door president Desi Bouterse. Mansaram zei destijds, dat het ging om een daad van rancune en heeft met succes het ontslag aangevochten.

'Ik heb een diepgaand onderhoud gehad met mevrouw Mansaram. Zij is bereid zich in te zetten. Ik heb haar voorgehouden, dat ik moet afstemmen met de president, omdat hij de resolutie moet tekenen', zegt Van Dijk-Silos.

Er was ook veel te doen rond uitspraken die gedaan waren in de richting van president Desi Bouterse door Mansaram. 'Toen ik afstemde met de president, heeft hij aangegeven met eenieder samen te werken. De president zei dat mevrouw Mansaram bekend is als een harde werker', aldus de minister.

Mansaram heeft vernomen, dat de stukken in orde worden gemaakt, zodat zij per 1 november haar werkzaamheden kan hervatten. Haar is meegedeeld, dat de president met eenieder werkt die zich wil inzetten.

Van Dijk-Silos stelt, dat hoewel Mansaram een VHP-kopstuk is, het haar niet uitmaakt welke politieke kleur iemand heeft. 'Het ministerie van Justitie en Politie stelt zich apolitiek op. Het werk moet naar eer en geweten gedaan worden.'