maandag 2 november 2015

Waarnemend president Hof van Justitie accepteert verontschuldiging minister Van Dijk-Silos

Rasoelbaks laat kwestie rond opmerkingen over advocatuur door minister achter zich


De waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, heeft minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie laten weten, dat hij niet meer zit met het incident van vrijdag. De minister zegt, aldus Starnieuws vanmiddag, maandag 2 november 2015, dat de waarnemend president van het Hof de zaak achter zich laat. Hij heeft haar verontschuldiging geaccepteerd.

De bewindsvrouwe had Rasoelbaks vrijdag en zondag een sms gestuurd waarin zij hem liet weten, dat haar uitspraken niet erg tactisch waren. Zij had het niet persoonlijk bedoeld en bood daarvoor haar verontschuldiging aan. Van Dijk-Silos blijft er wel bij, dat er misstanden zijn binnen de advocatuur en dat deze aangepakt moeten worden.

Rasoelbaks liep vrijdag, bij de officiële start van de advocatenopleiding, uit de zaal na de gewraakte uitspraken van de minister. Ook de Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten verliet de zaal. De Deken van de Orde, Harish Monorath, vindt dat de minister haar verontschuldiging moet aanbieden. Zij zou de rechtsstaat hebben beledigd. De minister vindt echter dat zij niet verkeerd was, maar dat zij wel advocaten die goed bezig zijn had moeten uitzonderen.

Voor de minister is de zaak nu gesloten, na de reactie van de waarnemend Hofpresident.

Raad van Advies op Curaçao negatief over kortingen op AOV en AWW

RvA vraagt regering kortingen niet in huidige vorm bij Staten in te dienen


De Raad van Advies (RvA) heeft bezwaar tegen de voorgenomen kortingen in de ontwerplandsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) en geeft de regering in overweging deze niet aldus bij de Staten in te dienen. Dat staat in het advies dat afgelopen week op de website van de RvA werd gepubliceerd (zie onderaan), aldus bericht vanmiddag, maandag 2 november 2015, de Amigoe.  

Het ontwerp beoogt de bestaande landsverordeningen te wijzigen, ten einde in te korten op het recht op ouderdomspensioen en weduwen- en wezenpensioen van niet-ingezetenen en de toeslag en de uitkering in de zin van de AOV te beperken tot de ingezetenen. Het doel van de voorgenomen wijziging is volgens de Memorie van Toelichting op het ontwerp om het ouderdomspensioen op een aanvaardbaar niveau te houden.

Als iemand enkele jaren gaat studeren in het buitenland, of daar gaat werken, of door omstandigheden moet verhuizen, betekent met deze wijziging dat men in de toekomst gekort wordt op zijn Curaçaose AOV-uitkering, omdat men die jaren geen ingezetene is geweest. Omgekeerd is de regeling nu ook al van kracht dat studenten die in Nederland hebben gestudeerd en gewerkt, geen recht meer hebben op een klein deel Nederlandse AOW, waar destijds wel premie voor is afgedragen. De RvA vindt de voorgestelde wijziging een inperking op het recht van eenieder om het eigen land te verlaten.

Hoewel de RvA zich bewust is van de noodlijdende positie van het Ouderdomsfonds (AOV-fonds), vraagt ze zich echter af of de regering voor het solvabel maken en houden van het AOV-fonds en daarmee het op een aanvaardbaar niveau houden van het ouderdomspensioen een duidelijk en doeltreffend plan heeft. De AOV is in 2013 reeds ingrijpend gewijzigd juist met het doel om het AOV-fonds solvabel te maken en te houden. Daarvoor is toen de leeftijd waarop het recht op uitkering ingevolge de Landsverordening AOV ontstaat van 60 naar 65 jaar verhoogd.
Staan er voor de toekomst nog meer aanpassingen op stapel, waardoor bepaalde groepen (weer) nadeel zullen ondervinden, aldus de RvA die de regering met nadruk wijst op het sociale aspect van de AOV en de AWW.

De Raad is van oordeel dat financiële en economische motieven alleen, gezien de in het geding zijnde grondrechten en de omstandigheden van uitkeringsgerechtigden – waaronder het niet hebben van een additionele inkomstenbron (zoals een opgebouwd pensioen, red.) – onvoldoende zijn om bovengenoemde grondrechten op de wijze zoals dat in het ontwerp plaatsvindt, te beperken.

Volgens jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kan bij het afschaffen of inkorten van de sociale uitkering of pensioen sprake zijn van inmenging in het eigendomsrecht waarbij sprake moet zijn van een proportionaliteitsrelatie tussen de gekozen middelen en het doel van de maatregel. Een redelijk evenwicht, tussen de ontneming van het reeds opgebouwde recht op een uitkering en het doel dat met het ontwerp wordt beoogd, ontbreekt naar het oordeel van de RvA en in de lijn met de rechtspraak van het EHRM als de uitkeringsgerechtigden daardoor onevenredig zwaar worden geschaad.

Bus rijdt woning binnen in Van Engelen, Willemstad (Curaçao)

21 Mensen raken gewond, waarvan twee zijn opgenomen in ziekenhuis


Een konvooibus van het ABC-busbedrijf is gisteren een woning binnengereden aan de George Maduroweg in Van Engelen. 21 Mensen raakten hierbij gewond. Twee hiervan, de vrouwelijke bestuurder en haar kind, zijn opgenomen in het ziekenhuis, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 2 november 2015.

Politiewoordvoerder Alfred Suarez laat in een reactie weten, dat alle gewonden naar het Sehos zijn gebracht per ambulances van het ziekenhuis en het Rode Kruis. Negentien van hen zijn ondertussen weer thuis.

Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag op de kruising van de George Maduroweg en de Van Staverenweg. Uit een eerste onderzoek van de politie blijkt volgens Suarez, dat de vrouwelijke bestuurder geen voorrang verleende aan de bus die op de George Maduroweg reed in de richting van het tankstation Cas Cora. Daarop ramde de bus de auto, een Kia Sportage. De Sportage kwam daarbij terecht nabij het linker voorwiel van de konvooi bus, op de plek waar de buschauffeur zit. Hierop verloor de buschauffeur de controle over het stuur en belandde in een huis aan de Geroge Maduroweg.

De ravage aan het huis is enorm. Niet alleen de hele afrastering van het huis is eruit gereden, maar ook de muur en een deel van het dak zijn vernield. De auto van de bestuurster belandde door de klap in de afrastering van een huis aan de Van Staverenweg.

Vrij snel na het ongeluk was slachtofferhulp ter plaatse om de gewonden en omstanders op te vangen. Ook de brandweer en Curgas waren snel ter plaatse om de politie en ambulance te ondersteunen. Gisteren aan het begin van de avond is begonnen met het verwijderen van de bus.

DMO geeft stoffig Punda in Willemstad, Curaçao, grote schoonmaakbeurt

Punda maakt zich op voor duizenden cruisetoeristen


Punda is stoffig en onverzorgd. Dat stelt de Downtown Management Organization (DMO). Om de binnenstad gereed te maken voor de ruim 60.000 cruisetoeristen die deze maand Punda aandoen, is DMO alvast begonnen met de schoonmaak, zo bericht vandaag, maandag 2 november 2015, het Antilliaans Dagblad (zie foto - Bron: Antilliaans Dagblad).

Pandeigenaren en winkeliers begonnen afgelopen weekend met het schoonspuiten van de binnenstad met de hogedrukspuit.

Dat de binnenstad stoffig is, komt door de vele werkzaamheden van de afgelopen maanden, die volgens DMO ‘zeer positief’ zijn.

Maar, zegt de organisatie: 'Stadsonderhoud is een publieke/private aangelegenheid en DMO hoopt zeer binnenkort een structurele onderhoudsaanpak te realiseren met de verantwoordelijke overheidsdiensten.'

Vader en zoon verdrinken in Coppenamerivier bij Boskamp

Vader valt uit kantelende boot, zoon springt na om vader te redden

 
Een vader (de 65-jarige Williams Scholzberg) en een zoon zijn gisteren verdronken in de Coppenamerivier ter hoogte van de oude veersteiger te Boskamp. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname laat vandaag, maandag 2 november 2015, via Starnieuws weten, dat de vader op een gegeven moment opstond, waardoor de boot kantelde.

De vader verdween in de diepte. De zoon dook het water in om zijn vader te redden, maar hij raakte ook in de problemen.

Het lichaam van de vader is geborgen. Er wordt nog gezocht naar zijn zoon.

Aanvankelijk werd aan de politie meegedeeld, dat de mannen ruzie met elkaar hadden. Die conclusie werd getrokken door mensen die aan de kant stonden. Bij nader onderzoek blijkt het eerste bericht niet te kloppen, aldus de politie.

DA'91: Vrijheid van meningsuiting essentieel voor democratie

Verklaring DA'91 op VN-Internationale Dag voor beëindiging straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten


Vandaag, 2 november 2015, is het de Internationale Dag voor beëindiging straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten. Deze dag werd in 2013 ingesteld door de Verenigde Naties en in vele landen worden jaarlijks bijzondere aandacht besteed aan het bijzondere belang van een vrije media, een garantie voor vrijheid van meningsuiting. 

Hoewel over het algemeen de nadruk ligt op journalisten en activisten die van het leven beroofd zijn vanwege de uitoefening van hun beroep, zijn de andere vormen van belemmering van minstens even groot belang.
Een cultuur van straffeloosheid werkt belemmerend op het recht van vrije meningsuiting. Deze cultuur neemt vele vormen aan en ook wij in Suriname zijn niet gespaard gebleven van deze verderfelijke cultuur uitingen. Alle vormen van de cultuur van straffeloosheid hebben als uiteindelijk doel het zwijgen op te leggen aan critici, de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen.

Als persoon betekent het dat binnen deze cultuur van straffeloosheid, zij die zich durven uit te spreken slachtoffer worden van bedreigingen, aanvallen en zelfs vermoord kunnen worden. Veel van deze misdaden worden niet onderzocht. Suriname kent en heeft al deze vormen van straffeloosheid nu ervaren.

Tijdens de laatst gehouden bijeenkomst van de Mensenrechten Commissie in Genève, gaven experts van deze commissie ook uiting aan hun bezorgdheid met betrekking tot de beleving van het recht op vrije meningsuiting in Suriname. Hoewel de regering aangaf dat er geen zaken bij hen bekend waren, was de commissie wel op de hoogte van klachten van molest van journalisten en burgers door leden van het voormalig militair bewind.

Maatschappelijk creëert een cultuur van straffeloosheid een klimaat van angst en apathie en wantrouwen waar personen bang zijn om te praten over die zaken die van invloed zijn op hun omgeving hun gemeenschap en het hele land. Vaak genoeg ervaren journalisten dat personen bij interviews niet in beeld durven te komen, en aangeven dat ze geen mening hebben over zaken waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. Dit zijn allemaal signalen van de diepgewortelde angst. De angst om je baan te verliezen, gemolesteerd te worden, openlijk of gedekt bedreigd te worden. Het resultaat hiervan is een slecht geïnformeerde gemeenschap die zich neerlegt bij de bestaande situatie. Ook in Suriname zien we dit proces zich aftekenen.

Een dergelijke ontwikkeling is niet in het belang van ons Suriname nu, noch voor onze toekomst. Een zwakke rechtsstaat en het falen van nationale instituten vormen de basis voor de cultuur van straffeloosheid. Om de steeds zichtbaarder wordende corruptie een halt toe te roepen, om ons allen te beschermen tegen ongecontroleerde machtsuitoefening en om gegarandeerd te zijn van een effectief rechtssysteem, waarbinnen het recht daadwerkelijk zegeviert, is het van cruciaal belang dat journalisten en wij, burgers, niet ten prooi vallen aan de cultuur van straffeloosheid.

Wij roepen de regering dan ook op de rechten van de media te beschermen, de Media Raad in overleg met de betrokkenen in te stellen en duidelijkheid te verschaffen aangaande de samenstelling hiervan en de benoemingsprocedure. Cruciaal in een daadwerkelijke participatie in de democratie door alle burgers is de wet voor Openbaarheid van Bestuur.

DA’91 roept daarom ook alle burgers en in het bijzonder journalisten op, om kritisch te blijven en die rol die zo noodzakelijk is voor een daadwerkelijke democratie naar eer en geweten te vervullen. Laten we samen de cultuur van Straffeloosheid bestrijden in het belang van ons allemaal.

Angelic Alihusain-del Castilho
Voorzitter DA’91

Geen actie personeel vandaag bij de EBS

Te laat uitbetaalde lumpsum van Srd 1.000 wordt uiterlijk 6 november gestort
 

De 1.400 werknemers van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) hebben besloten om vandaag, maandag 2 november 2014, toch niet in actie te gaan. De lumpsum van Srd 1.000, die het personeel al twee maanden geleden had moeten ontvangen, wordt uiterlijk vrijdag gestort. 

Dat was gisteravond het resultaat van een gesprek tussen de bond en waarnemend-directeur Marcel Eindhoven van de EBS.

'De mensen waren echt blij met de mededeling en dat hebben ze beaamd met een daverend applaus', zegt bondsvoorzitter Steve Geerlings vandaag in de Ware Tijd. Hij heeft vanmorgen een algemene ledenvergadering gehouden.

Geerlings had vrijdag gezegd, dat de leden verhit waren, omdat de lumpsum nog niet was uitbetaald en dat daarom vandaag hoogstwaarschijnlijk het werk zou worden stilgelegd.

De lumpsum is een uitvloeisel van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)van 2015. De CAO verziet ook in een loonsverhoging van zes procent, waarvan tot nu toe vier procent is uitgekeerd. Geerlings geeft aan dat binnenkort bekend wordt gemaakt wanneer en hoe het resterende bedrag uitbetaald wordt.

Man (66) dodelijk op terras woning door auto aangereden

Tweede persoon met ernstige verwondingen opgenomen in AZP


De 66-jarige Warno Toegiman is gisteravond om het leven gekomen na te zijn aangereden door een auto. Op de kruising van de Drambrandersgracht en de Johan Adolf Pengelstraat vond een aanrijding plaats tussen twee voertuigen. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 2 november 2015.
 
Bij aankomst ter plekke van de politie bleek, dat de 63-jarige bestuurster Ilse B. over de Drambrandersgracht in de richting van de J.A. Pengelstraat reed. Zij verzuimde op voormelde kruising voorrang te verlenen aan het verkeer komende vanuit de J.A. Pengelstraat met als gevolg een botsing. Door de klap verloor zij de controle over haar voertuig en reed in de richting waar de latere slachtoffers op een terras zaten. Zij reed een grootvader en zijn twee kleinkinderen aan.

Per ambulance werden de twee zwaargewonden afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De 3-jarige Vonity P. werd per eigen gelegenheid gebracht naar het AZP, waar zij na medisch te zijn behandeld naar huis werd gestuurd.

De bestuurster Ilse en de meerijder liepen lichte letsels op. De voertuigen raakten aanzienlijk beschadigd. Het voertuig van Ilse is voor herkeuring in beslag genomen.

Plannen voor teelt sopropo in Nederland

Nederlands collectief onderzoekt slagingskans Nederlandse productie groente sopropo


Een Nederlands collectief van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland in Lelystad, bedrijven en wetenschappelijke instellingen onderzoekt welke soproporassen de beste verhouding van bioactieve inhoud stoffen hebben en hoe die in Nederland kunnen worden geproduceerd. De bittergourd ofwel sopropo, een Aziatische bitter smakende komkommerachtige groente met een knobbelige schil, is volgens verschillende voedingsonderzoeken heilzaam tegen obesitas en diabetes type2.

Geïmporteerde sopropo is in Nederland in beperkte mate verkrijgbaar bij toko’s. De groente is vanwege de bittere smaak niet populair bij West Europeanen, maar ook daar zal aan worden gewerkt, indien het onderzoek slaagt, zo is te lezen op de website van de Ontwikkelingsmaatschappij.

De toko’s van de Surinamer bestaan over twee tot drie jaren ook niet meer. De Marokkanen en de Turken nemen het daar allemaal over. Dit horen de Surinaamse sopropo-exporteurs althans van de afnemers, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 2 november 2015.

Er zijn in Suriname zeven sopropo-exporteurs. Deze exporteurs kunnen wekelijks twee keer gezamenlijk ongeveer 3.500 kilo sopropro leveren. Op weekbasis wordt maximaal tien ton aan sopropo geëxporteerd. Sopropo is ook keuringsplichtig geworden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij moet over deze keuring waken.

Jammer genoeg gebeurt dit volgens Bisnoe Gopal van Gopex International N.V. niet. ‘Wij planten of zelf of wij houden controle op de veiligheid bij de leverancier. Anderen kopen maar raak sopropo op de markt, verpakken en exporteren. Nederland gaat natuurlijk schrikken als ze de grote hoeveelheid pesticiden in onze sopropo zien. Je kunt daar geen gif leveren voor de consumenten’, zegt Gopal.

Als de Nederlanders het zo ver schoppen om na het onderzoek zelf sopropo te telen en de markt te interesseren, zal dat volgens Gopal een harde klap voor Suriname kunnen betekenen. De enige twee producten waar Suriname op de Nederlandse markt nog mee kan spelen, zijn sopropo en oker. ‘Wij hebben alleen twee hot items. Op de rest hoeft men niet te mikken. Bij kousenband, pesi en andere groenten spelen wij niet meer mee. Dat weten alle exporteurs ook. Als wij niet oppassen, zijn wij deze markt ook kwijt. Vandaar dat het residulab van het ministerie in werking moet worden gesteld. De minister moet er werk van maken. Een voedselschuur bouw je toch niet zo op. We moeten eerlijk zijn. We hebben een lab aan de Letitia Vriesdelaan. Het gebouw staat er al, apparatuur is er ook al. We moeten gewoon beginnen. Wij moeten haast maken, anders nemen andere landen en zelfs de Nederlanders de markt over’, stelt Gopal.

Suriname kan volgens Gopal de Nederlanders niet tegenhouden bij het innoveren, maar als Suriname weet dat landbouw zijn brood is, zal ook Suriname moeten professionaliseren. ‘Moeten wij niet investeren of moeten wij steeds blijven planten op de oude manieren?’, eindigt Gopal.

NPS-voorzitter Rusland stelt zich herkiesbaar

Rusland maakt zich sterk voor opzetten meer onderafdelingen en leden

Planning is bestuursverkiezingen in eerste kwartaal 2016


Gregory Rusland stelt zich herkiesbaar als voorzitter van de Nationale Partij Suriname, NPS. Hij zegt zich onder andere sterk te willen maken voor het oprichten van meer onderafdelingen om uiteindelijk meer leden te werven. Het streven is om in het eerste kwartaal 2016 verkiezingen voor een nieuw hoofd- en congresbestuur te houden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 2 november 2015.

Hij wijst erop dat tijdens het voorzitterschap van Henck Arron de afdeling Paramaribo 49 onderafdelingen telde. Nu zijn het er 26.

Rusland zal mobilisatiecampagnes voeren om het aantal te vergroten, niet alleen in Paramaribo, maar ook in de districten. 'Toen ik in juni 2012 het roer overnam, moesten we de partij redden van een neergang. De opiniepeilingen gaven aan dat de NPS nul zetels zou behalen, maar wij hebben daarin verandering gebracht', zegt Rusland.

De partijorganen, zoals het hoofdbestuur, hebben in juli mandaat gekregen van alle elf afdelingen in het hele land, om binnen veertien maanden bestuursverkiezingen te houden.

In deze periode worden er eerst bij afdelingen en onderafdelingen verkiezingen gehouden, voorafgaand aan de verkiezing van een hoofdbestuur. De driejarige zittingstermijn van dit orgaan is op 17 juni verstreken.

Inmiddels zijn bij de afdelingen Paramaribo, Wageningen en Nieuw Nickerie bestuursverkiezingen gehouden. De komende twee weken volgen Wanica en Commewijne. Alleen in Paramaribo waren er twee kandidatenlijsten. Rusland zegt, dat bij de andere afdelingen zoveel mogelijk wordt gewerkt aan een consensuslijst per afdeling, maar tegenkandidaatlijsten zijn niet uitgesloten, omdat de NPS een democratische partij is.

Twee doden te Kwatta door kapwonden

Man kapt zijn echtgenote en schoonzoon dood


De politie van Kwatta heeft vanochtend, maandag 2 november 2015, het lichaam, met diverse kapverwondingen, aangetroffen van Sanjaykoemar Shafiek. Het lijk werd in de woning van de schoonvader, die als verdachte is aangemerkt, aan de Sophiaslustweg ontdekt. De verdachte heeft aan de Kalicharanweg ook zijn vrouw Aminagatoen Mohammed Issa ernstige kapverwondingen toegebracht. 

De 54-jarige Aminagatoen  is vanochtend tegen kwart voor negen alsnog overleden aan de kapwonden die haar ex-man haar had toegebracht. Dit wordt bevestigd door de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, aldus de Ware Tijd Online.

De verdachte, ene Boyke, en zijn vrouw zijn enige weken geleden na een ruzie uit elkaar gegaan. De vrouw had haar intrek genomen bij haar dochter aan de Kalicharanweg. De verdachte was daar gisteravond. De vrouw zou de man duidelijk gemaakt hebben, dat hij moest vertrekken.

Boyke en zijn schoonzoon Sanjaykoemar vertrokken naar Sophiaslustweg. Daar moet het slachtoffer om het leven zijn gebracht door Boyke. Daarna is hij naar de Kalicharanweg gegaan en heeft de vrouw ernstige kapverwondingen toegebracht. De politie is bezig met de opsporing van de verdachte.

Spelers nationaal voetbalteam zijn verzekerd voor wedstrijden in Suriname

Streven is om zwaar geblesseerde speler Cronie medisch te laten behandelen buiten Suriname


De voorzitter van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB), John Krishnadath, zegt vandaag, maandag 2 november 2015, op Starnieuws dat sinds het ongeluk met Miquel Cronie, alle spelers van de nationale selectie (natio) worden verzekerd voor wedstrijden in Suriname. Cronie raakte op 30 april dit jaar tijdens een oefeninterland tegen buurland Guyana in het André Kamperveenstadion ernstig geblesseerd. Hij liep een dubbele beenbreuk op na een overtreding van een tegenstander en is inmiddels al vier keer zonder succes geopereerd.


Krishnadath liet eerder al weten, dat alle kosten voor de operaties van Cronie, medische behandelingen en ook taxikosten om naar de fysiotherapeut te gaan, betaald zijn door de SVB.

De Stichting Equal Opportunities for All staat samen met anderen Cronie bij. Het doel is om hem naar het buitenland te sturen, opdat een operatie met meer mogelijkheden succesvol kan zijn. Cronie (25) wil tenminste weer kunnen lopen en voor het levensonderhoud van zijn gezin kunnen zorgen.

De SVB verzekerde de spelers die voor natio uitkomen in het buitenland, maar dit was niet het geval voor wedstrijden in eigen land. Krishnadath zegt, dat spelers sowieso door hun club verzekerd moeten worden, wat echter niet altijd het geval is.

Over hoe het verder moet met Cronie, zegt Krishnadath dat de SVB geen medisch specialist is die bepaalt hoe het verder moet.

De Stichting Equal Opportunities for All, het Jeugdparlement en de stichting 'Sociaal en sportontwikkeling Para' hebben met de behandelend specialist gesproken. Hij heeft zijn medewerking toegezegd bij een vervolgtraject, maar heeft zich ook laten ontvallen dat er nog een openstaande rekening is die voldaan moet worden. Krishnadath zegt hierover, dat de SVB garant heeft gestaan, maar er is nog geen rekening ontvangen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Bestuurskundige Boldewijn waarschuwt regering voor effecten alle kleine stakingen

'Surinaamse economie kan nu geen algemene staking verdragen'


De regering doet er goed aan een algemene beslissing te nemen over hoe om te gaan met alle kleine stakingen op dit moment. Tegen de achtergrond van de slechte financieel-economische situatie in het land zouden al die kleine stakingen wel eens kunnen overslaan naar andere bedrijven, ook buiten Paramaribo en omstreken, aldus bestuurskundige August Boldewijn vandaag, maandag 2 november 2015, in de Ware Tijd.

Hij noemt het opvallend dat er op dit moment hier en daar stakingen uitbreken. Dit was ook tekenend bij de grote stakingen in 1969, 1973 en 1998. Hoewel staken een internationaal erkend recht is, waarschuwt Boldewijn dat de Surinaamse economie op dit moment geen algemene staking kan verdragen.

Hoewel de stakingen geen direct verband met elkaar hebben en diverse buiten de directe invloed van de regering plaatsvinden, vindt Boldewijn dat de regering toch een rol te vervullen heeft. Zaken op hun beloop laten geeft een voedingsbodem voor anderen om ook te gaan staken.

De regering moet op z'n minst een zogenoemde 'arbeidsobserver' benoemen die de situatie nauwlettend volgt, analyseert en met voorstellen komt, zodat die stakingen op korte termijn op voor partijen aanvaardbare manier beëindigd kunnen worden. De observator dient ook goed te kijken naar de oorzaken.

De arbeidsonrust bij Suralco, Rosebel Gold Mines NV/IAmGold, Defensie en huize Bethaljada bijvoorbeeld dient ook een indicatie voor de regering te zijn dat 'iets niet goed loopt'. Al gaat het bij vrijwel al deze acties om particuliere bedrijven of instellingen, dan nog heeft de overheid een rol te vervullen.

Nieuwe zuil ministerie van BiZa ligt weg te roesten

Zuil werd verwijderd vanwege plaatsing digitale verkiezings- billboards

 
De nieuwe zuil, die op de zestigste verjaardag van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) werd onthuld, ligt sinds april van dit jaar achter de kantine van het ministerie weg te roesten (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 2 november 2015.

De zuil werd verwijderd en dusdanig vernietigd omwille van de plaatsing van digitale billboards voor de verkiezingen in mei 2015.

Het naambord werd onder voormalig BiZa-minister Soewarto Moestadja in 2011 tijdens de 60e jaardag onthuld. Het ontwerp heeft enkele duizenden Surinaamse dollars gekost.

Politie Nickerie komt in actie tegen eigenaren loslopende runderen

Ruim 100 koeien lopen vrij rond in Uitbreiding Groot Henarpolder en richten vernielingen aan

'Geef ons een terrein, dan is het probleem ook opgelost'


De politie in Nickerie onderneemt actie tegen eigenaren die hun vee hebben losgelaten in de Uitbreiding Groot Henarpolder in het oosten van het district. Meer dan honderd koeien lopen er vrij rond en vernielen de infrastructuur. Het is de bedoeling dat de politie ze verwijdert. Er wordt een schutmeester ingeschakeld om het loslopend vee te schutten, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 2 november 2015.

Hoofdinspecteur van politie Wiedjaikumar Oedit overlegt vandaag met districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh over acties die de politie wil ondernemen.

Het gesprek komt nadat rijstboeren vrijdag de politie opnieuw gevraagd hebben het probleem aan te pakken. De kwestie is al vaker onder de aandacht van de autoriteiten in Nickerie gebracht, maar een afdoende oplossing is tot nu toe uitgebleven. Oedit is gevraagd het probleem ernstig aan te pakken en het vee te laten verwijderen voordat de arealen ingezaaid worden.

Behalve dat in de verzorgingsperiode van de gewassen de jonge rijstplantjes worden opgevreten, wordt ook enorme schade aangericht aan de dammen en de bermen die beplant zijn met drooggewassen.

Rijstboeren herinneren eraan, dat het najaarsseizoen voor de deur staat en dat de rijstvelden worden klaargemaakt om te kunnen inzaaien. Oedit heeft recent nog gesproken met enkele veeboeren die toen beloofd hebben dat ze maatregelen zouden treffen.

'We gaan harde maatregelen treffen, omdat het ook niet zo moet zijn dat de boeren steeds schade ondervinden.' Veehouder Bhajo Ramdas heeft bij de overheid vaak aangegeven, dat hij geen grond heeft om zijn vee onder te brengen. 'Geef ons een terrein, dan is het probleem ook opgelost.'

Minister Van Dijk-Silos: 'Mijn uitspraken waren niet tactisch'

Bewindsvrouwe wilde slechts misstanden in advocatuur in algemene zin aan orde stellen


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft afgelopen weekend contact gemaakt met de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks. Zij heeft hem per sms laten weten, dat haar gewraakte uitspraken tijdens de opening van de beroepsopleiding Advocatuur vrijdag, niet tactisch waren. De minister heeft zich verontschuldigd bij Rasoelbaks. Tegelijk wijst zij er op, dat er misstanden plaatsvinden binnen de advocatuur die niet worden aangepakt en dat is schadelijk voor de rechtsstaat.

De bewindsvrouwe zegt vandaag, maandag 2 november 2015, op Starnieuws dat zij ook niet alle advocaten heeft willen grieven met haar uitspraken. Zij geeft toe, dat zij zich niet tactisch heeft opgesteld. De minister stelt, dat zij zaken die misgingen binnen de advocatuur in het algemeen aan de orde gesteld heeft gesteld. Het gaat om een opleiding van advocaat-stagiairs, waarbij het volgens Van Dijk-Silos belangrijk is, dat zij moeten beseffen dat de ethische normen hoog gehouden moeten worden.

De Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Monorath, heeft gelijk na het incident, waarbij de Hofpresident de zaal had verlaten, geëist dat de minister zich verontschuldigt. Ook de Raad van Bestuur van de Orde ging uit protest naar buiten. Monorath vindt dat de minister de rechtsstaat heeft geschaad met haar opmerkingen. De Surinaamse Orde van Advocaten komt vandaag in een algemene ledenvergadering bijeen en daarin zal deze kwestie aan de orde komen.

Hoewel de bewindsvrouwe erkent dat zij niet tactisch is geweest, blijft zij er wel bij, dat zij met haar opmerkingen onethische handelingen door advocaten bloot heeft willen leggen. Ook zij hebben een belangrijke taak bij de instandhouding van de rechtsstaat.

Voordat Van Dijk-Silos minister werd was zijn achttien jaar werkzaam in de advocatuur. Monorath stelt, dat de minister geen brief heeft geschreven naar het Hof van Justitie om zich af te schrijven van het tableau. Van Dijk-Silos zegt hierover, dat zij niet in dienst is van het Hof van Justitie. Voor de uitoefening van het beroep van advocaat moet toelating daartoe door het Hof van Justitie zijn verkregen en moet de advocaat als zodanig zijn ingeschreven op het tableau. De minister zegt dat elk jaar in november een advocaat een akte van beëdiging moet indienen die door de griffier wordt geviseerd. Het was daarom niet nodig om zich af te schrijven.

Tot gisteravond had de waarnemend Hofpresident overigens nog niet gereageerd op de twee sms'jes die de minister naar hem heeft gestuurd. De sms'jes zijn vrijdag en gisteren verzonden. De bewindsvrouw zegt, dat zij hiermee een handreiking heeft gedaan en aangegeven heeft dat zij hem niet persoonlijk heeft willen raken.