zondag 8 november 2015

Ir. Lothar Boksteen: 'Herstel het regiem van de Pararivier'

'Alcoa moet oorspronkelijk regiem Pararivier herstellen'

 

Nu de Alcoa per 30 november 2015 ophoudt met haar bauxietactiviteiten in Suriname, is het goed te benadrukken dat in de jaren (tot eind 2019) waarin de multinational nog in ons land zal zijn, vooral aandacht besteed zal moeten worden aan het oplossen dan wel mitigeren van door deze bauxietmaatschappij gecreëerde milieuproblemen. Zo'n milieuprobleem is de ingrijpende wijziging van het regiem van de Pararivier door maatregelen getroffen door Alcoa in de Paradoorsnede. Onder het regiem van een rivier wordt verstaan de schommeling in de waterafvoer van die rivier in de loop van een jaar.

Een korte historie
In de koloniale periode waren de Para-plantages vooral bekend om het hout dat daar geoogst werd.
Het hout werd in vlotten de Pararivier afgedreven naar de Surinamerivier. Ter informatie: de locatie waar de Pararivier uitmondt in de Surinamerivier ligt op ongeveer 3 kilometer ten zuiden van de Staatsolie raffinaderij.
Aangezien de Pararivier in de omgeving van La Vigilantia op een afstand van slechts 3 kilometer stroomt langs de Surinamerivier kreeg men in de koloniale periode logischerwijs al gauw het idee om op die locatie de twee rivieren met elkaar te verbinden. Deze verbinding zou een aanzienlijke vermindering betekenen van de tijd om houtvlotten vanaf Onoribo/La Vigilantia via de Doorsnede over de Surinamerivier naar Paramaribo af te drijven dan over de vanaf Onoribo tot de monding in de Surinamerivier ongeveer 30 kilometer lange, bochtige en smalle Pararivier.

Tot slaven gemaakte mensen hebben in de 18e eeuw met de hand de verbinding tussen de Para- en de Surinamerivier gegraven. De verbinding was dus slechts bedoeld om houtvlotten af te drijven en aangenomen mag worden dat de ontgraving smal en niet diep was terwijl deze waarschijnlijk alleen bij vloed goed gebruikt kon worden. Deze ontgraving is in de loop van twee eeuwen geërodeerd tot een diepere verbinding waar later ook met boten met een kleine diepgang doorheen gevaren kon worden. Belangrijk is hierbij op te merken dat het grootste deel van het debiet van de Pararivier na deze ingreep nog steeds via haar oorspronkelijke monding in de Surinamerivier terecht kwam.

Een drastische ingreep
Het moet in de periode tussen eind vijftiger en begin zestiger jaren van de vorige eeuw zijn geweest, ik was in elk geval nog geen teenager, dat Alcoa de Paradoorsnede aanzienlijk heeft verbreed en verdiept. Dit met het oog op het verbeteren van haar mijnbouw activiteiten in het district Para.
Het gevolg van deze ondoordachte en kortzichtige handeling was eenvoudig te voorspellen. Het water kiest de weg van de minste weerstand dus 'mondt' de Pararivier sinds dit ingrijpen bij La Vigilantia uit in de Surinamerivier. Het effect is zo erg dat een deel van de Pararivier dat benedenstrooms ligt van de Paradoorsnede nu tegen haar oorspronkelijke stroomrichting terugstroomt naar de Paradoorsnede. In feite is de gehele Pararivier benedenstrooms van de Paradoorsnede dichtgeslibt en wel zodanig dat velen voor dit deel van de Pararivier ten onrechte de naam Parakreek gebruiken.

Wat moet er gebeuren?
Wij moeten er op toezien dat de Alcoa het oorspronkelijke regiem van de Pararivier herstelt en wel tot de situatie van vóór haar drastische ingreep in het midden van de vorige eeuw. Dit zal zeker in de door Alcoa uit te voeren milieuwerken moeten worden opgenomen.
Met het herstellen van het oorspronkelijke regiem van de benendenloop van de Para zal de drainage van het omliggende gebied worden verbeterd, zal dit deel van de rivier weer bevaarbaar worden en zal het oorspronkelijke milieu langs de rivieroever zich herstellen. Vanzelfsprekend is dat door de te plegen de herstelwerken de waarde van de gronden langs dit deel van de rivier zal toenemen.

Ir. Lothar Boksteen
8 november 2015

NPS wil een evenwichtig pakket aan maatregelen

'Maatregel CBvS om kasreserve- percentage banken te verhogen is ondoordacht'

  
Met grote verbazing heeft de gemeenschap vernomen dat de Centrale Bank van Suriname plotseling het kasreservepercentage van de banken heeft verhoogd van 30% naar 35%. Voor de gemiddelde burger, die deze maatregel onvoldoende kan plaatsen, is het goed uit te leggen dat verruiming van de kasreserve betekent dat de banken een grotere beperking opgelegd krijgen om leningen te verstrekken aan ondernemers en huishoudens. Dit houdt dus in dat de banken ervoor zullen kiezen om de rente op leningen te verhogen. 


Deze maatregel treft de overheid, omdat zij de vraag naar goederen omlaag wil drukken zodat ook de vraag naar valuta zal afnemen met als gevolg dat de koers onder controle blijft. Op zich lijkt deze maatregel een juiste, maar het is raadzaam om deze binnen het kader van een groter raamwerk te plaatsen zodat de samenleving een beter beeld krijgt van het uiteindelijk resultaat.

Een aantal zaken dient meegenomen te worden:

1. De productie van Suriname valt met rassenschrede terug vanwege: het vertrek van Suralco, de uitgebroken ziekte van de bacovenaanplant, de lage goud- en olieprijzen;

2. De schandalen bij staatsbedrijven, die van strategisch belang zijn voor de productie. Staatsolie, Telesur, EBS, SBB zijn allen productieondersteunende bedrijven. Instabiliteit bij deze bedrijven betekent automatisch ook een verhoogd risico voor productie;

3. Het verspillend beleid van de afgelopen periode, waarbij vrijwel alle reserves zijn besteed aan ondoordachte overheidsinvesteringen, met als gevolg dat het land enorme achterstanden heeft aan betalingen van aannemers en leveranciers;

4. Het aantreden van een nieuw kabinet, waarvan het grootste deel van de ministers (inclusief de vp) weinig of geen bestuurlijke ervaring heeft, nauwelijks op elkaar afgestemd zijn en waarvan nu al blijkt dat ze gedreven worden door infantiele stoerdoenerij, die overigens spoedig zal leiden tot een politieke crisis;

5. De vele ontslagen waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden;

6. De steeds verslechterende positie van Suriname op de Doing Business lijst, die een duidelijk signaal geeft dat het doen van zaken in Suriname steeds riskanter wordt.

Deze productieonvriendelijke omstandigheden maken, dat de maatregel van de Centrale Bank als ondoordacht gekwalificeerd moet worden. Hoe kan een moederbank onder deze omstandigheden een maatregel doorvoeren die de productie nog meer schade zal toebrengen? Met deze maatregel mogen wij ongetwijfeld verwachten dat investeringen zullen afnemen. Dat zal verder resulteren in vertraging van de economische groei en verdere toename van de werkloosheid.

Het is pijnlijk om te moeten constateren dat de moeizaam opgebouwde stabiliteit van 2010 en daarvoor, wordt teniet gedaan door populistisch wanbeleid en wijdverspreide corruptie. Onze stabiele economie is weer gemanoeuvreerd in een situatie waarin een aanpassingsprogramma noodzakelijk is.

De NPS roept de regering op om zich opnieuw te beraden over de maatregel van de Centrale Bank. Een evenwichtig pakket van maatregelen is nu geboden. In plaats van deze contraproductieve maatregel, doet de regering er beter aan om meer productieondersteunende maatregelen te treffen. Het is nu juist tijd om ruime aandacht te besteden aan de ondersteuning van de particuliere sector die uiteindelijk de motor van de economie moet worden.

De bevolking wordt opgeroepen het beleid van de regering nauwgezet in de gaten te houden en te toetsen aan de vele mooie beloftes die gedaan zijn vóór de verkiezingen van mei 2015. De NPS is ervan overtuigd dat de bevolking verstandig genoeg is om de juiste conclusies te kunnen trekken.

NPS

VHP: Diválifeest in het teken van saamhorigheid en bezinning

'Onze harmonieuze multi-etnische en multiculturele samenleving maakt het ons mogelijk een veilig, vredelievend en welvarend land te worden'


Het Divali feest staat in het teken van saamhorigheid en bezinning. Diváli is een belangrijke religieuze feestdag binnen het Hindoeïsme waarmee onze multireligieuze samenleving ook wordt verrijkt en dat door miljoenen Hindoes over de hele wereld met vreugde en ingetogenheid wordt gevierd. 

Divali is gewijd aan Maha Lakshmi, de gemalin van God Vishnu, de personificatie van licht, geluk, de voorspoed, het succes, wijsheid, welvaart en het symbool van de ideale (huis)vrouw. De boodschap die op deze feestdag wordt uitgezonden heeft een universeel karakter. De mens wordt eraan herinnerd dat het kwade zowel buiten ons als in ons verslagen wordt om innerlijke en maatschappelijke vrede te creëren en te verspreiden.

De diepere betekenis van Divali: 'We verwelkomen God Lakshmi en willen dat er licht moet schijnen. De duisternis moet verdwijnen. Het allerbelangrijkste is dat het licht in ons lichaam en in onze harten moet schijnen. Dan hebben we ons doel als mens bereikt. Vredig met elkaar omgaan, broederlijk met elkaar leven en iets voor elkaar kunnen betekenen voegt veel meer functionele, morele en ethische waarde aan het leven toe.'

Het begrip ‘licht’ heeft in bijkans alle culturen een bijzondere betekenis, echter wordt het door elke cultuurgroep anders benaderd, hetgeen toch op hetzelfde neerkomt. Behalve dat het een symbool is van het goddelijke, wordt het ook in verband gebracht met kennis en spiritualiteit. Als we conform de Dharma (de hoogste orde van onze geloofsovertuiging) denken en handelen, zal het Goddelijke Licht ons zeker bereiken en ons leiden naar de weg van de waarheid en duistere krachten verdringen. Divali is een tijd van vreugde en vernieuwing, de dia’s kondigen Divali aan en symboliseren en verspreiden het licht dat op Divali centraal staat, het is het licht van verlichting, het is licht van harmonie, het is het licht van vrede (Shanti), het is het licht van liefde en broederschap, en het is licht van de Almachtige dat vanuit ons hart de wereld mooier maakt.

Het Divalifeest accentueert ook een aantal belangrijke maatschappelijke waarden zoals gemeenschapszin en gezamenlijkheid, reinheid en schoonheid. Dus reden om letterlijk en figuurlijk schoonschip te maken. Het is goed om die waarden ieder jaar opnieuw bewust te vieren en uit te dragen.

Onze grootste verworvenheid, namelijk onze harmonieuze multi-etnische en multiculturele samenleving maakt het ons mogelijk een veilig, vredelievend en welvarend land te worden van mensen die van overal ter wereld bij elkaar zijn gebracht. We weten met zijn allen dat de gedachtegang achter dit belangrijke feest dieper ligt dan het feesten alleen, in die zin dat Diváli de mogelijkheid biedt om het gevoel van verbondenheid tussen de burgers van onze natie verder te versterken als een essentieel element in het traject van natievorming.

Samen moeten we buigen en bewust worden van wie zijn we, wat hebben we opgebouwd en hoe gaan we ermee om. We moeten, wat we aan culturele rijkdommen hebben overgehouden, koesteren en waarderen. De grondslag voor eenheid, saamhorigheid, vrede en liefde met en voor elkaar ligt hierin verscholen.

Het Diválifeest moet ons ook stimuleren om gedurende de rest van het jaar meer oog te hebben voor elkaar, zodat we gezamenlijk, met behoud van de hoogstaande waarden en normen van moraal en ethiek, verder kunnen werken aan de versnelde ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.

Moge de Godin Lakshmi Mátá u allen zegenen met voorspoed, veel geluk, wijsheid en een gezond leven. Laten we op deze bezinningsvolle dag bidden voor de eenheid, saamhorigheid en voorspoed van ons geliefd land Suriname. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de totale Surinaamse samenleving een Subh Divali toe.

Subh Diwáli 
VHP

Delegatie van Grassalco in Ghana om investeerders te zoeken voor Surinaamse mijnbouwsector

Suriname creëert wegen om het voor Ghanese investeerders makkelijker te maken naar Suriname te komen
 
Suriname wil een directe lijnverbinding met Ghana om vliegtijd in uren aanzienlijk te verminderen


Een delegatie van het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco is in Ghana om (inheemse) investeerders te vinden voor de mijnbouwsector in Suriname. De delegatie wordt geleid door de directeur van het bedrijf, Sergio Akiemboto. Ook zou Grassalco op zoek zijn naar Ghanese bedrijven die interesse zouden kunnen hebben om mineralen te exploiteren in Suriname. Dit bericht de zaken-sector van de Ghanese webiste Ghanaweb.com vandaag, zondag 8 oktober 2015.

Volgens Akiemboto heeft de delegatie gekozen voor Ghana vanwege een gezamenlijke geschiedenis met Suriname.

 'We kozen voor Ghana, omdat ik geloof dat wij dezelfde ervaringen en uitdagingen hebben als het gaat om mijnbouw, maar ik moet erkennen dat Ghana een voorsprong heeft als het gaat om wet- en regelgeving op het gebied van de kleinschalige goudwinning en het is daarom voor ons belangrijk om gebruik te maken van de Ghanese deskundigheid zodat wij ook onze kleinschalige goudzoekers kunnen gaan ordenen en van ze profiteren', aldus Akiemboto.

Hij zei verder er naar uit te zien om kennis van Ghana mee te kunnen nemen naar Suriname en om een dusdanige omgeving te creëren waardoor het voor Ghanese mijnbouwbedrijven makkelijk wordt om in Suriname te gaan mijnen.

Verder verklaarde Akiemboto, dat gewerkt wordt aan een beleidsraamwerk tussen de 'Minerals Commission' van Ghana en die van Suriname om het eenvoudiger te maken voor Ghanezen om in Suriname te gaan investeren.

Herman P. Alendy, consultant voor Grassalco, zei dat ook gewerkt wordt aan het opheffen van 'visa issues' tussen beide landen, ook in het kader van maatregelen om het voor Ghanese investeerders makkelijker te maken om actief te worden in Suriname.

Naast mijnbouw wil Suriname ook een directe lijnvlucht naar Ghana lanceren, waardoor de reis slechts zes uren zal duren in plaats van de huidige vijftien uren. Ook hebben beide landen aandacht voor elkaars agrarische sector.

- Het Dagblad Suriname besteedde dinsdag 10 november aan dit onderwerp zonder ook maar een bron te vermelden,

(Red. De Surinaamse Krant/Ghanaweb.com)

Ministerie van Arbeid bereidt zich voor op begrotingsbehandeling 2016: 'Het wordt passen en meten'

Leiding ministerie bezoekt commissie voor Arbeid in Assemblee en personeel in Nickerie en Saramacca

Minister Moestadja in gesprek met parlementaire commissie Arbeid (Bron foto: Arbeid)
Minister Moestadja wil Arbeidsinspectie moderniseren


De leiding van het ministerie van Arbeid heeft de afgelopen week van gedachten gewisseld met de vaste parlementaire commissie voor Arbeid, onder leiding van Patrick Kensenhuis, over de komende begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2016. Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling heeft minister Soewarto Moestadja de afgelopen week ook meteen een aanvang gemaakt met werkbezoeken aan onderdelen en werkarmen van het ministerie. Afgelopen vrijdag werden de diensten van het ministerie in het westen van het land als eerst aangedaan, zo laat het ministerie vandaag, zondag 8 november 2015, in een persbericht weten.

Het ministerie verwacht dat het passen en meten zal worden nu de begroting voor het dienstjaar 2016 is ingekort, maar door bijsturen zal getracht worden invloed te hebben op de haalbaarheid van beleidsdoelen. Vooral het stimuleren van ‘menswaardig werk voor iedereen in ons land (Decent Work) ’ geniet prioriteit. In dit verband zijn in samenspraak met de sociale partners alvast zeven ontwerpwetten ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Ministers.

De leiding van het ministerie heeft de parlementariërs inzicht verschaft in de kwestie van de collectieve ontslagen in de mijnbouwsector die nu spelen. Bij inkrimping zal de ontslagcommissie kijken of er sprake is van een absolute noodzaak om vergunning te verlenen voor ontslag van werknemers. De parlementariërs zien graag meer geld op de begroting voor het trainen en begeleiden van vroegtijdige schoolverlaters en het decentraliseren van vaktrainingen. Voorts zien de parlementariërs een voortvarende aanpak van de Arbeidsinspectie ter bescherming van vooral laag opgeleide werknemers. De aanvang van de begrotingsbehandeling is gepland voor 4 december 2015.

Omdat de werkbezoeken aan diensten van het ministerie in de districten Saramacca en Nickerie voor het personeel onaangekondigd waren, kon de minister een reëel beeld krijgen van het functioneren en de dienstverlening van de dependances van de Arbeidsinspectie en Arbeidsbemiddeling die in Nickerie gevestigd zijn en het bijkantoor van de Raad voor Coöperatiewezen (RACO) in Saramacca.

Moestadja heeft gezien hoe het personeel in beide districten zich probeert te redden met de beschikbare schaarse middelen. Toch heeft hij kunnen waarnemen dat de motivatie aanwezig is bij zijn ambtenaren in Nickerie om de taken van het ministerie uit te voeren. Zo blijkt dat de Arbeidsinspectie in Nickerie, met het toepassen van het snelrecht, eindelijk in staat is overtreders van de arbeidswetgeving effectief aan te pakken.

Sinds de invoering van het snelrecht op arbeidsovertredingen in april dit jaar, is een verbetering te zien in de productie van processen verbaal tegen overtreders. Echter is dit bijlange na onvoldoende, uitgaande van de vele klachten die de leiding van het ministerie bereiken over mensonwaardige toestanden op de werkplek.
In Nickerie zijn het vooral klachten over:
onveilige werkomstandigheden;
structurele overschrijding van de wettelijk vastgestelde arbeidstijden;
onrechtmatige ontslagen; het niet sluiten van een ongevallenverzekering voor werknemers, werkgevers die zich niet houden aan het minimumloon en vreemdelingen die als goedkope arbeidskrachten buiten de wet Werkvergunning Vreemdelingen in dienst worden genomen.
Omdat illegale vreemdelingen door werkgevers worden geprevaleerd boven Surinamers, zitten veel Nickerianen verlegen om werk in hun eigen district. In een voorbespreking die de bewindsman had met de districtscommissaris van Nickerie werd deze negatieve beeldvorming over zowel de arbeidsomstandigheden in bedrijven als de situatie op de arbeidsmarkt in Nickerie bevestigd.

In zijn streven naar menswaardig werk voor iedereen in ons land is Moestadja vast van plan de Arbeidsinspectie, die moet toezien op de naleving van de arbeidswetgeving, gezond te maken en te moderniseren. In het kader van dit traject mochten de arbeidsinspecteurs in Nickerie alvast hun hart bij hem uitstorten en mochten ze helpen meedenken over de gewenste vernieuwing.

Over de output van de raad voor Coöperatiewezen (RACO) in Saramacca is de bewindsman niet tevreden. Het aangetroffen personeel kon niet aangeven welke de vorderingen zijn met betrekking tot begeleiding van de coöperatieve ontwikkeling in het district. Een van de taken van het ministerie is om coöperatieve samenwerking te promoten onder kleine zelfstandigen ter behartiging van hun zakelijke belangen met het doel hun levensvatbaarheid te vergroten. Dit is een manier voor het ministerie om duurzame werkgelegenheid te stimuleren. Saramacca is volgens Moestadja bij uitstek het district om coöperatieve samenwerking te promoten en begeleiden onder kleine zelfstandigen, gezien de vele boeren en landbouwers die actief bezig zijn in het district.

De kern van de boodschap van Moestadja tijdens zijn werkbezoeken is dat lopende beleidsactiviteiten bijgestuurd zullen worden op basis van doelmatigheid en doeltreffendheid. Hiervoor is een cultuuromslag nodig op het ministerie en bij de werkarmen. Het zal volgens de minister niet meer zo mogen zijn dat het personeel ervan uitgaat dat de bomen kunnen groeien tot in de hemel.

De rode draad van de boodschap van de minister moet gezien worden tegen de achtergrond van het gegeven dat de begroting van het ministerie voor het komend dienstjaar (2016) drastisch is ingekort.

Minister Dodson belooft een Suriname zonder kwik.....

Paar duizend mensen nemen deel aan wandelloop 'No Kwik'-campagneEen paar duizend mensen hebben gisteravond deelgenomen aan de 'No Kwik wandelrally'. Het evenement was het hoogtepunt van een een week durende bewustwordingscampagne over de gevolgen van het gebruik van kwik voor het milieu en de mens. De wandeling werd in de Palmentuin gestart door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson. De bewindsman beloofde zich in te zullen gaan zetten voor een Suriname zonder kwik, aldus Starnieuws vandaag, zondag 8 november 2015.

'Ik ben een volle supporter van de campagne. Ik kan u meegeven, dat we volledig staan achter het uitbannen van kwikgebruik uit ons milieu. Het ministerie heeft al stappen ondernomen om een inventarisatie te maken van de bronnen van kwikvervuiling. Er komt een analyse van waarom de bestrijding niet is gelukt. We zullen alles op alles zetten om de fouten die in het verleden gemaakt zijn niet meer te maken. We gaan meer doen dan het ondersteunen van dit initiatief dat als doel heeft een ‘Suriname zonder kwik’ te realiseren', sprak Dodson.

Hoewel de import van kwik verboden is, wordt het metaal door veelal de kleine goudzoekers gebruikt om goud te winnen. De grenzen van Suriname zijn lek en daardoor is het mogelijk om kwik vanuit bijvoorbeeld Guyana het land binnen te smokkelen. Nu en dan wordt bij toeval tijdens een reguliere verkeerscontrole in Coronie kwik in voertuigen als smokkelwaar aangetroffen en in beslag genomen. Maar, voor zover bekend, wordt nooit gericht op de goudvelden door de autoriteiten gezocht naar kwik en is daar ook nooit ook maar een kilo kwik geconfisqueerd. Enige actie vanuit de overheid is nimmer ondernomen tegen het gebruik van kwik door goudzoekers. Een fonds dat zou worden opgezet, waarop goudzoekers een beroep zouden kunnen doen voor de financiering van de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethodes, is nooit van de grond gekomen. Goudzoekers worden nauwelijks gestimuleerd en ondersteund om over te stappen op milieuvriendelijke goudwinningsapparatuur waarvan veel verkrijgbaar is, ook in Suriname.

De trekker van de campagne, Hennah Draaibaar van de Back Lot en het Jeugdjournaal, was meer dan tevreden met de opkomst. 'Het gaat erom dat steeds meer mensen bewust gemaakt worden. Er zijn plekken in de stad waar er meer kwikdampen in de lucht zitten dan in het binnenland. We moeten echt alles doen om dit probleem op te lossen. Wij, de Back Lot en de Nederlandse ambassade kunnen niet veel doen. We kunnen alleen de mensen mobiliseren. Als ik kijk naar de opkomst ben ik meer dan tevreden.' 

De vraag is of de regering en goudzoekers zich laten beïnvloeden door een No Kwik-campagne die vooral lijkt te streven naar het verkrijgen van zoveel mogelijk 'ondersteuners' via de website en 'volgers' via Facebook. In het verleden hebben de regering en goudzoekers zich ook niet laten beïnvloeden door criticasters en door verschenen (internationale en nationale) onderzoeksrapporten over de aanwezigheid van kwik in riviervissen en in de haren van inheemsen en marrons in het binnenland.

Lees hier meer over het gebruik- en de gevolgen ervan van kwik.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Landelijk onderzoek naar aantal kinderen met spraakprobleem

IOL voert onderzoek uit samen met een Belgisch instituut


De opleiding Logopedie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) is deze week samen met een Belgisch instituut begonnen met een landelijk onderzoek naar het aantal kinderen met een spraakprobleem, zodat hen de juiste logopedische hulp kan worden geboden. Het onderzoek is donderdag in Coronie gestart onder de naam ‘Logopedie ook voor jou’, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zondag 8 november 2015. 

Nickerie was gisteren aan de beurt en zo zullen de komende dagen alle districten aan de beurt komen. Het onderzoek moet ook uitwijzen wat het grootste spraakprobleem is.

De Suriname-coördinator is Naomie Lien Kioen Sjoe, opleidingscoördinator van de opleiding Logopedie van het IOL. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse (Belgische) overheid en zal ongeveer twee jaar duren. Er is hiervoor 75.000 euro beschikbaar gesteld. De opleiding Logopedie en Audiologie van de Thomas More Hogeschool in België werkt voor het project samen met de opleiding Logopedie van het IOL om de behoefte aan logopedisten te peilen.

Kirsten Schraeyen van de Belgische hogeschool heeft geconstateerd, dat leerkrachten en ouders er alles aan doen zodat hun kinderen goed geholpen worden en alle kansen krijgen om later een goede baan te vinden.

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan wat de verschillen zijn op logopediegebied tussen de districten, maar vooral ten opzichte van Paramaribo. Dit is nodig om het juiste hulpaanbod te geven. Logopedisten die momenteel afstuderen, vestigen zich vooral in Paramaribo en willen zo weinig mogelijk naar de districten om de hulpverlening op te zetten. Suriname heeft twintig afgestudeerde logopedisten.

VHP'er Gajadien vindt reactie LVV-minister Algoe 'misleidend'

'Het lijkt of regering wat betreft PetroCaribe-deal transparantie schuwt'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt de reactie van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) misleidend. De bewindsman stelt, dat de bedragen door Gajadien aangehaald de eerste onderhandelingsprijzen waren.

'Hierdoor ontstaat de indruk dat de prijzen voor de volgende bezending iets anders zouden zijn. Terwijl voor het eerste leveringscontract een prijs van 615 Amerikaanse dollar FOB, 'Free On Board', (715 dollar met vracht en verzekering) vastgesteld is', zegt het Assembleelid vandaag, zondag 8 november 2015, op Starnieuws.

De cijfers zijn gepresenteerd op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aangegeven werd door Buitenlandse Zaken, dat LVV een voorstel gedaan heeft van 682 Amerikaanse dollar voor een ander leveringscontract van 65000 MT witte rijst.


Gajadien stelt, dat de regering tot de dag van vandaag niet over de brug kan komen, ondanks dat vaak gevraagd is naar de de contracten binnen de PetroCarbe-overeenkomsten. 'Het lijkt alsof men transparantie schuwt', stelt de politicus.

De VHP'er hekelt het feit, dat de minister niet aangeeft waarom exportonderneming Jubosa 65 Amerikaanse dollar per ton moet opstrijken. 'En waarom gaat de minister niet in op de vraag waarom de boeren niet een betere prijs kunnen krijgen?', vraagt Gajadien zich af.

Gajadien zegt verder, dat de voorzitter van de Vereniging van Rijst Exporteurs, Imro Manglie, hem aangaf niet op de hoogte te zijn, dat zijn organisatie geweigerd heeft om te exporteren. 'Er is juist informatie voor de organisatie achtergehouden.'

IAmGold is illegale goudzoekers in Roma goudput zat en stelt regering ultimatum

Door goudzoekers veroorzaakte schade, 27 miljoen Amerikaanse dollar, gaat IAmGold op Staat verhalen


Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold heeft de regering een ultimatum gesteld om de illegale activiteiten van goudzoekers in Roma East, de Roma-goudput, stop te zetten. Uiterlijk 14 november moeten de illegale goudzoekers worden verwijderd van het concessieterrein van RGM/IAmGold. De Staat Suriname is voorgehouden dat 27 miljoen Amerikaanse dollar schade is geleden door illegale activiteiten van de porknokkers en goud dat wordt weggedragen. Dit bedrag zal verhaald worden op de Staat. Rosebel heeft ook een Kort Geding aanhangig gemaakt tegen verschillende illegale goudzoekers. 

Starnieuws schrijft vandaag, zondag 8 november 2015, te hebben vernomen, dat het ultimatum aanvankelijk gesteld was op 27 oktober. De regering gaf echter aan dat dit niet haalbaar zou zijn, waarop het mijnbouwbedrijf besloot om onder condities de deadline te verschuiven naar 14 november.

Rosenel/IAmGold heeft de regering, via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, een concreet plan gevraagd van maatregelen die genomen zijn om de illegale goudzoekers te verwijderen. RGM wil ook dat uiterlijk 14 november aangegeven wordt welke stappen ondernomen zullen worden om alle illegalen van de concessie van RGM te verwijderen. Het gaat niet alleen om Roma East.

Het Canadese moederbedrijf van de Rosebel, IAmGold, wil van de regering een wekelijkse rapportage over de vorderingen die gemaakt worden. RGM/Iamgold vraagt van de regering een voorstel voor de compensatie van de schade die wordt geleden. Starnieuws weet verder te berichten, dat zij heeft vernomen, dat de regering het niet eens is met het bedrag dat door RGM is aangegeven en heeft dat ook kenbaar gemaakt.

De internationale jurist die RGM/Iamgold in de arm heeft genomen, stelt dat indien de Staat Suriname niet kan zorgen voor verwijdering van de illegale goudzoekers en kan garanderen dat het bedrijf geen last meer can goudzoekers gaat ondervinden, internationale acties ondernomen zullen worden, op rond van de goudovereenkomst die is getekend tussen beide partijen.

Sharmila Jadnanansing, Manager Legal and Corporate Affairs van de Rosebel/IAmGold, bevestigt dat het bedrijf 'ingevolge de Delfstoffenovereenkomst, een brief heeft gestuurd naar de Staat Suriname met het verzoek Roma East te ontruimen van alle goudzoekers die daar illegaal goudwinningsactiviteiten ontplooien'.

Panel van ’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam, laat wereldnieuws revue passeren

Aandacht voor twee crisissen: 
vluchtelingencrisis in Europa en financiële crisis in Suriname

Panel in gesprek met econoom en jurist Guillermo Samson over crisis in Suriname

  
Het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 8 november 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse Wintertijd!), weer diverse interessante en vooral actuele wereldse gespreksonderwerpen: 

* Vluchtelingencrisis
In het debat over de opvang van vluchtelingen worden allochtonen, moslims en vluchtelingen op een hoop gegooid. In de ogen van de tegenstanders van de opvang zijn genoemde groepen een pot nat. Meningen en gevoelens worden als feiten gepresenteerd. Dit doet sterk denken aan het debat ten tijde van het 'multiculturele drama'.
Is er wat betreft acceptatie en tolerantie niets veranderd?
Zet de komst van vluchtelingen de multi-etnische samenleving onder druk?

Intussen heeft de ontrafeling van Europese samenwerking een nieuwe fase bereikt. Modelland Zweden neemt namelijk geen vluchtelingen meer op. Het aantal vluchtelingen in Zweden zal dit jaar uitkomen op 190.000. Zweden,vier miljoen inwoners, is niet meer bij machte om er meer op te nemen. Het land roept de aanwezige vluchtelingen op om weg te gaan en toekomstige vluchtelingen om niet te komen. Ook heeft Zweden de EU gevraagd om vluchtelingen uit Zweden over de Unie te verspreiden.
Schept het Zweedse voorbeeld een precedent?
Zullen meer landen het Zweedse voorbeeld volgen bij wijze van excuus om zo min mogelijk vluchtelingen op te nemen?
Hoe kansrijk is het voorstel om vluchtelingen uit Zweden over de EU te verspreiden?
Net als elders in Europa, winnen ook in Zweden anti-migrantenpartijen aan populariteit. De anti-stemming in Europa zoekt een uitweg. Staat Europa aan de vooravond van een populistische omwenteling?

* Bomaanslag Russisch vliegtuig
Het wordt steeds aannemelijker dat het Russisch passagiersvliegtuig dat in de Sinaï-woestijn neerstortte, is verongelukt ten gevolge van een bomaanslag (zie foto - Bron: EPA). Het kost geen moeite om schuldigen aan te wijzen: IS of aan IS verwante jihadisten. Mogelijk als vergelding voor de Russische interventie in Syrië.
Heeft IS een nieuwe fase ingeluid in de strijd tegen het Westen?
Moeten andere Westerse landen die tegen IS vechten vrezen voor bomaanslagen op vliegtuigen?
Is het Westers massatoerisme het nieuwe doelwit van IS?

* Turkije: Erdogan wint, Koerden pakken wapens weer op
De Turkse premier Recip Erdogan heeft de verkiezingen overweldigend gewonnen. De tactiek om de Koerden verdacht te maken en de gewapende strijd tegen hen op te voeren heeft gewerkt. De Koerden laten het echter niet bij zitten. Zij hebben besloten om de wapens op te nemen tegen de Turkse staat. Een nieuwe brandhaard, naast de bestaande in Irak, Syrië en Palestina maakt de situatie in het Midden-Oosten nog complexer en onoverzichtelijker. Op papier zijn de Koerden en Turken bondgenoten van het Westen in de strijd tegen IS. Ondertussen heeft de EU het steeds autoritairder wordende Turkije omhelsd als redder in nood inzake de vluchtelingencrisis. Maar wordt het langzamerhand niet duidelijk dat niet IS, maar Turkije onder leiding van Erdogan de destabiliserende factor is in het Midden-Oosten?

* Canada heeft kabinet dat lijkt op Canada
Justin Trudeau, de nieuwe premier van Canada, haalt de bezem door zijn land. Een van eerste vegen betreft de samenstelling van 31-koppig kabinet. Dat weerspiegelt de bevolkingssamenstelling van Canada. Er zijn evenveel mannelijke als vrouwelijke bewindspersonen. Een inheemse Canadees maakt er deel van uit. Ook zijn er twee ministers met een handicap, waaronder een blinde. Verder zijn er vier Sikhs benoemd, waaronder de minister van Defensie. En een moslima die als vluchtelinge naar Canada kwam. Op de vraag waarom hij voor deze samenstelling heeft gekozen antwoordde Trudeau 'omdat het 2015 is'.
Wordt Canada de trendsetter in de Westerse wereld? I
s het niet hoog tijd dat Nederland, dat zich te pas en onpas vooruitstrevend noemt, het Canadese voorbeeld opvolgt?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

- Aandacht voor Suriname. Het panel spreekt met jurist en econoom Guillermo Samson. over de financiële crisis waarin het land is beland. Samson is tevens politiek commentator in de Surinaamse media. 

Het programma wordt vanavond gepresenteerd door Krishna Salikram en het panel wordt gevormd door Wesley Amzand en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 8 november 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.