donderdag 19 november 2015

Regering wil hernieuwd onderhandelingstraject in met Alcoa

President Bouterse legt in beslotenheid verklaring af over intrekken intentieverklaring


De regering zal proberen nieuwe onderhandelingen te starten met de Amerikaanse multinational Alcoa. Na ruim anderhalf jaar van onderhandelen was een Memorandum of Understanding getekend. Deze is nu ingetrokken, nadat uit De Nationale Assemblee fundamentele kanttekeningen waren geplaatst, zo bericht Starnieuws vanavond, donderdag 19 november 2015.

De Nationale Assemblee heeft de verklaring van de president, die achter gesloten deuren is afgelegd, vrijgegeven:

'Mevrouw de voorzitter,

De regering heeft in Comité Generaal verband uw geacht college mogen informeren over de overeengekomen Memorandum of Understanding met de Alcoa. Deze Memorandum of Understanding heeft in uw geacht college tot de nodige vragen en discussies geleid. Ik heb bij de behandeling van dit memorandum of understanding aan uw college ook bekendgemaakt dat ik met deskundigen ter zake uit de samenleving ampel van gedachten heb gewisseld. 
 
Uit al deze discussies heeft de regering zich samen met onderhandelingscommissie andermaal gebogen over het Memorandum of Understanding. Na rijp beraad heeft de regering besloten aan uw geacht college te vragen deze memorandum of understanding bij deze terug te nemen en hiermede de regering de gelegenheid geven te proberen nieuwe onderhandelingen te beginnen met de Alcoa en afhankelijk van de reactie hierop van Alcoa verdere stappen te nemen. De regering zal deze nadere stappen in goed overleg met uw college uitvoeren.

Ik dank u en uw college voor de gelegenheid.'

Open grenzen leiden niet tot grootschalige migratie Guyana's en Suriname

Simona Vezzoli verdedigt proefschrift over migratie Guyana's en Suriname aan Universiteit Maastricht


Gesloten grenzen of andere beperkingen in het vrije verkeer van mensen verminderen emigratie op de lange termijn niet, terwijl open grenzen niet noodzakelijkerwijs leiden tot een grootschalige migratie. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het proefschrift van Simona Vezzoli - verbonden aan het National Migration Institute van de Universiteit van Oxford -, dat ze morgen, vrijdag 20 november 2015, verdedigt aan de Universiteit Maastricht. Dit bericht de Universiteit Maastricht vandaag, donderdag 19 november 2015.

Ze onderzocht de invloeden van grensregelingen en onafhankelijkheid op korte- en lange termijn migratiebewegingen in het Caribisch gebied. 'Het idee dat iedereen uit ontwikkelingslanden zou vertrekken als ze de mogelijkheid hebben, is niet op wetenschappelijk bewijs gestoeld. Het illustreert eerder de angst in landen van bestemming', aldus Vezzoli.


In publieke debatten over migratie wordt geregeld opgeroepen tot verhoogde grenscontroles om te voorkomen dat 'ongewenste' migranten het land binnenkomen.

In het proefschrift `Borders, independence and post-colonial ties: the role of the state in Caribbean migration' zoomt Vezzoli in op Guyana, Suriname en Frans Guyana.

Uit haar onderzoek blijkt dat in de periode tussen 1950 en nu migratiebeperkingen die rond de onafhankelijkheid van Guyana en Suriname zijn ingevoerd hebben geleid tot onbedoeld sterke verhogingen van emigratie, terwijl dergelijke pieken zich niet voordoen wanneer er geen migratiebeperkingen zijn, zoals in het geval van Frans Guyana. Open grenzen blijken vaker te leiden tot hogere (circulaire) mobiliteit, inclusief korte bezoeken en remigratie. Daarnaast toont dit onderzoek hoe staten, met name in landen van herkomst, migratie indirect beïnvloeden via beleidsmaatregelen die niet op migratie zijn gericht. Hierbij valt te denken aan de politieke en sociaal-economische beleid en stabiliteit in een thuisland.

Sterke banden tussen voormalige koloniën en hun kolonisator na het realiseren van onafhankelijkheid leiden vaak tot verhoogde migratie richting de voormalig kolonisator. Daarentegen blijkt het versterken van de relatie met andere landen, via handel, onderwijs of media-aandacht, het blikveld van migranten eveneens te verruimen als het om bestemmingen gaat, wat tot een verlegging van migratiestromen naar nieuwe bestemmingen kan leiden.

De Ontvanger op Curaçao legt in september voor aanzienlijk bedrag beslag

Beslagleggingen moeten duidelijk signaal zijn naar belastingschuldigenVergeleken met de maand augustus heeft de Ontvanger (de Belastingdienst) in september voor een aanzienlijk bedrag beslag gelegd, ruim 67 miljoen gulden meer. Dat blijkt uit het Financieel Managementrapport van september. Tevens hebben in september voor het eerst sinds lange tijd weer openbare verkopen plaatsgevonden, zo is vanmiddag, donderdag 19 november 2015, in de Amigoe te lezen.
 
Doel van het weer oppakken van de openbare verkopen is naast het genereren van inkomsten, het geven van een duidelijk signaal naar de belastingschuldigen, dat als niet tijdig contact wordt gezocht met de Ontvanger om tot een oplossing te komen voor de belastingschulden, een openbare verkoop het gevolg kan zijn.

Volgens minister van Financiën José Jardim verloopt de bestandsopschoning conform plan. Over de periode maart tot en met september 2015 is voor een totaal bedrag van 40 miljoen gulden aan belastingmiddelen ontvangen. Hiervan is ongeveer 19 miljoen gulden winstbelasting, circa 10 miljoen gulden loonbelasting, 3,5 miljoen gulden omzetbelasting, ongeveer 2,4 miljoen gulden inkomstenbelasting en 1,6 miljoen premies basisverzekering. De rest zijn overige belastingen en premies.

Ook voor wat betreft de bezwaarschriften worden inspanningen geleverd. Vooral van de Top 500-debiteuren worden de bezwaarschriften met voorrang behandeld om het invorderingsproces zo min mogelijk te vertragen. In september is voor een bedrag van 1,6 miljoen gulden ontvangen. Cumulatief is over de periode maart tot en met september 2015 voor een totaalbedrag van 26,3 miljoen gulden ontvangen.

Met ingang van 1 januari 2016 zal de invorderingsrente in rekening worden toegepast op de per 1 januari 2016 openstaande belastingaanslagen. Hierbij zal de wettelijke rente (momenteel 3 procent) worden gehanteerd. Er zal binnenkort een publiciteitscampagne worden gelanceerd om belastingschuldigen te bewegen om de openstaande aanslagen nog voor 1 januari 2016 te voldoen om hiermee de invorderingsrente te voorkomen. Het doel is om verjaring van ten minste 75 procent van deze aanslagen in te dammen. Het bestand wordt opgeschoond voor de verjaarde aanslagen en het interne proces wordt geoptimaliseerd om nieuwe verjaringen te voorkomen.

PAR draagt Eugene Rhuggenaath (45) voor als minister van Economische Ontwikkeling op Curaçao

Rhuggenaath geen onbekende binnen de PAR


Eugene Rhuggenaath (45) is door de toekomstige coalitiepartij PAR (Partido Antiá Restrukturá) officieel voorgedragen als kandidaat-minister van Economische Ontwikkeling. Zijn naam is ingeleverd bij formateur en demissionair premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS). Rhuggenaath zal de komende dagen gescreend worden, conform de bepalingen van de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers, aldus de Amigoe vandaag, donderdag 19 november 2015.
 
Dat Rhuggenaath is voorgedragen, werd gisteravond meegedeeld tijdens een algemene ledenvergadering van de gele partij. De melding door politiek leider Zita Jesus-Leito werd met enthousiasme ontvangen door de aanwezigen.

Rhuggenaath was gisteren voor het eerst in lange tijd aanwezig bij een partijbijeenkomst van de PAR. Sinds zijn aftreden in 2009 als gedeputeerde na onenigheid met de toenmalige partijleiding was hij maar zelden te zien geweest in het partijgebouw aan de Fokkerweg. Rhuggenaath was volgens aanwezigen zichtbaar geroerd door de steun die hij van de leden kreeg.

Rhuggenaath is geen onbekende binnen de gele partij. Hij werd gezien als een van de rijzende sterren bij de PAR. Ten tijde van het eilandgebied Curaçao bekleedde hij functies zoals gedeputeerde van Financiën, maar ook van Economische Ontwikkeling en Toerisme voor de partij. Ook was hij lid van de Eilandsraad in deze periode. Sinds zijn breuk met de PAR is hij werkzaam bij Citco. Hij hield zich ver van de politiek, alhoewel zijn naam bij de vorige verkiezingen werd genoemd als een mogelijke kandidaat voor de verkiezingslijst van PAIS.

Als minister van Economische Ontwikkeling neemt hij de portefeuille over van huidig demissionair minister Stanley Palm (Pais). Tijdens de vergadering van gisteren werd niet besloten wie de PAR zal voordragen voor de functie van waarnemend gevolmachtigde minister in Den Haag. De gele partij kreeg deze post toebedeeld tijdens de formatiebesprekingen met haar toekomstige partners PS, PAIS, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.

Het is de bedoeling dat deze dagen de namen van alle ministers naar informateur Whiteman zullen worden gestuurd. Voor de post van minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), die onder de PS valt, wordt de naam van verslavingsexpert Siegfried Victorina genoemd. Sinds het aftreden van Ivar Asjes als premier combineerde Whiteman de functie van premier met die van GMN-minister. Asjes heeft inmiddels de oprichting van zijn eigen partij aangekondigd.

Naar verwachting zal de screening van de kandidaat-ministers een week in beslag nemen. Het streven van alle betrokkenen is dat het nieuwe kabinet, het kabinet Whiteman II, per 1 december zal aantreden.

Agrarische Raad VHP houdt 21 en 22 november voor 3e keer veetentoonstelling

Ministerie van LVV voor het eerst aanwezig met eigen informatiestand


De Agrarische Raad van de Vooruitstrevende Hervormingspartij, VHP, houdt 21 en 22 november voor de derde keer een veetentoonstelling. Voorzitter van het organiserend comité Subhas Ganpat zegt vandaag, donderdag 19 november 2015, in het Dagblad Suriname, dat de opzet van de beurs hetzelfde is als de voorgaande jaren.

Dit jaar zullen bezoekers en standhouders in de gelegenheid worden gesteld om informatie uit te wisselen. Bij de eerste tentoonstelling was het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)  er niet bij. Bij de tweede tentoonstelling heeft het ministerie zijn bijdrage geleverd bij het opzetten van de beurs. Dit jaar neemt LVV deel aan de beurs door een eigen informatiestand op te zetten.

Dit initiatief is volgens Dayanand Dwarka, voorzitter van de raad, geboren als protest op het beleid van de regering over het besluit om slachtvee te importeren. 'Elk zichzelf respecterende natie moet het streven hebben om zichzelf te voorzien van voeding. Wij zijn in Suriname in staat qua vee vlees onszelf te voorzien. De import van slachtvee is een grote disaster geworden, ook voor de mensen die dachten veel geld te maken', zegt Dwarka.

Deze keer geschiedt de organisatie van de beurs met medewerking van LVV. 'Het is niet een samenwerking. Voor een samenwerking zijn wij nog niet zo ver. Dat is wel de uiteindelijke bedoeling.'

De agrarische sector is jaren gezien als een sector voor drop-outs en mislukkelingen, maar dat is volgens Dwarka al heel lang niet meer het geval. Innovatie en technologie zijn hier van eminent belang om hoogwaardig en betaalbaar voedsel te produceren. 'We zien weinig beweging vanuit de regering, maar de sector moet ook zelf zaken ter hand nemen', stelt Dwarka.

Er wordt deze keer meer nadruk gelegd op een stukje modernisering. Er zijn ongeveer twintig boeren die hun producten tentoon zullen stellen. Ook zijn er vijf stands voor het verstrekken van informatie. De veetentoonstelling heeft volgens Ganpat zeker bewezen een bijdrage te hebben geleverd in de veeteeltsector. 'Er zijn contacten tussen de boeren op gang gekomen. Boeren zijn elkaar meer gaan vertrouwen. Er is meer samenwerking op het gebied van kennis. Het is dus bewezen dat de beurs zinvol is', aldus Ganpat.

De veetentoonstelling zal volgens Dwarka moeten uitgroeien tot een veemarkt waar de boer zijn veestapel verder kan veredelen.

Ministerie van HI: 'Pomphouders moeten brandstof tegen thans geldende pompprijzen verkopen'

Prijzen brandstof worden voorlopig niet verhoogd


Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie heeft vandaag, donderdag 19 november 2015, een spoedonderhoud gehad met zowel de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB) als de oliemaatschappijen in verband met de brandstofvoorziening als gevolg van de koersontwikkelingen, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname vanmiddag. 

Uit de gesprekken is komen vast te staan, dat de voorradige brandstof tegen de thans geldende pompprijzen aan het publiek zal worden verkocht. De brandstofprijzen zullen vooralsnog niet worden verhoogd.

De HI-minister zal de komende week met partijen en andere regeringsfunctionarissen werken aan de continuering van de brandstofvoorziening en vaststelling van de pompprijzen.

Minister Burleson doet een dringend beroep op de samenleving om geen brandstof te hamsteren en abnormale aankopen te doen. Dit om te voorkomen, dat er een schaarste optreedt, alvorens er een nieuwe aanvoer plaatsvindt.

Ook wordt de samenleving eraan herinnerd, dat het verboden is om brandstof aan te kopen, te vervoeren en op te slaan in daarvoor niet bestemde opslagmiddelen zoals jerrycans, vaten etc.
In middels heeft de bewindsvrouw na overleg met de oliemaatschappijen aan de servicestationhouders medegedeeld, dat ze hun pompstations moeten openhouden en de brandstof tegen de thans geldende pompprijzen moeten verkopen.

Vicepresident Adhin hapert bij beantwoording vragen Assembleeleden over devaluatie Srd

Adhin: 'Bouterse belegt persconferentie en regering werkt aan sociaal vangnet'

Politici niet tevreden met antwoorden vicepresident - Voorzitter Assemblee: 'Iedereen had devaluatie moeten zien aankomen'


Vicepresident Ashwin Adhin kon geen afdoend antwoord geven vanmiddag, donderdag 19 november 2015, in De Nationale Assemblee op vragen over de devaluatie van de Surinaamse munt. Assembleeleden eisten dat president Desi Bouterse antwoord zou gegeven over de devaluatie en de maatregelen die getroffen worden om de situatie het hoofd te bieden. Adhin zei, dat Bouterse een persconferentie zal organiseren, zo bericht Starnieuws.

De vicepresident zei, dat de regering meteen gisteravond in spoedberaad is gegaan toen de devaluatie door de Centrale Bank van Suriname werd bekendgemaakt. De regering werkt aan een sociaal vangnet en bezuinigingsmaatregelen, zo liet Adhin weten. Binnenkort zal De Nationale Assemblee hierover geïnformeerd worden.

Over de run op de benzinepompen wist Adhin te vertellen, dat vanmorgen een goed gesprek heeft plaatsgevonden met de pomphouders. Ook hierover zal nog informatie worden gegeven.
 
Oppositieleden waren het totaal niet eens met de wijze waarop Adhin antwoord heeft gegeven. Zij vinden dat de president via de volksvertegenwoordiging de samenleving moet antwoorden. Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, meent dat de wijze waarop Adhin de vragen heeft beantwoord, duidelijk aangeeft dat er gesold wordt met de belangen van het volk. Oppositieleden zijn niet te spreken over de behandeling die zij krijgen van de regering.

Assembleevoorzitter Geerlings-Simons liet weten, dat de oppositie een spoedvergadering heeft aangevraagd over de devaluatie. Op de agenda van vandaag stond de behandeling van de Anti-Corruptiewet en niet de devaluatie van de Surinaamse dollar. Vanuit het ministerie van Justitie en Politie was een uitgebreide nota van wijziging gekomen inzake de Anti-Corruptiewet. Deze wijziging moet van het kabinet van de president komen, daar werd op gewacht en daarom werd de vergadering even door de voorzitter geschorst.

Simons zei, dat de devaluatie een feit is. Door een vergadering te houden zou volgens haar de situatie niet veranderen. Zij kon niet afwijken van de agenda om een andere vergadering te houden.

De Assembleevoorzitter voerde aan, dat iedereen die de economie volgt de devaluatie moest zien aankomen. De deviezeninkomsten van de Staat zijn schrikbarend afgenomen. Een devaluatie is altijd pijnlijk, maar zoals gebruikelijk, ook tijdens de regering van Nieuw Front, wordt een devaluatie niet van te voren aangekondigd. Voor haar is het belangrijk dat sociaal zwakkeren wordt opgevangen en dat kinderen naar school kunnen gaan.

Regering trekt intentieverklaring met Alcoa onder druk van parlement in

Assemblee toonde zich zeer kritisch over 'Memorandum of Understanding' met Amerikanen

 
De regering heeft besloten de intentieverklaring die getekend is met het Amerikaanse Alcoa in te trekken. Deze mededeling deed president Desi Bouterse vanmiddag, donderdag 19 november 2015,  in een 'geheime vergadering' die gehouden is met De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws.

Vanuit de volksvertegenwoordiging was stevige kritiek geleverd op het 'Memorandum of Understanding' dat getekend was met Alcoa. Vooral de oppositie heeft steeds aangedrongen op intrekken van de intentieverklaring, omdat die niet de belangen van Suriname zou dienen.

Er werd drie keer achter gesloten deuren vergaderd tussen regering en De Nationale Assemblee.

Het is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn van het intrekken van de intentieverklaring voor de onderhandelingscommissie. Hierin hebben zitting Dilip Sardjoe (voorzitter), Marc Waaldijk, ex-directeur van Staatsolie en Gillmore Hoefdraad (eerst als governor van de Centrale Bank van Suriname en daarna als minister van Financiën).

NPS: 'Devaluatie Surinaamse munt is klap in gezicht van het volk'

Partij roept regering op zich ernstig te beraden over haar ondoordacht beleid


De Nationale Partij Suriname (NPS) vindt dat de devaluatie van de Surinaamse munt een klap is in het gezicht van het volk. De partij roept de regering op om zich ernstig te beraden over het ongecoördineerde en ondoordacht beleid dat nu wordt gevoerd. Er is ook geen sprake van transparantie. De devaluatie is volgens de NPS misplaatst, zo laat de partij vandaag, 19 november 2015, via onderstaande verklaring weten:
  
'Aan de vooravond van de viering van ons veertigjarige onafhankelijkheid heeft de huidige regering het volk van Suriname een monument gepresenteerd dat ons eraan herinnert dat wij nog steeds hele grote uitdagingen hebben op het vlak van goed en doordacht bestuur.

De Centrale Bank van Suriname schijnt er een gewoonte van te maken om in het holst van de nacht aankondigingen te doen over ingrijpende monetaire interventies zonder verdere uitleg te geven. Dit getuigt van een ernstige vorm van minachting van ons volk.

De Nationale Partij Suriname heeft in een eerder uitgegeven communiqué reeds aangegeven, dat de oorzaak van de economische malaise niet zozeer te zoeken is in de dalende grondstofprijzen maar in het verspillend en corrupt beleid en het onvermogen van de regering om daar een volksvriendelijk beleid op los te laten. De nationale munt, die met veel opoffering van het Surinaamse volk, is opgebouwd en stevig verankerd is achtergelaten in 2010, is nu voor de tweede keer officieel in waarde gedaald en is nu maar liefst 44% minder waard dan toen. Indien een dergelijke aanpassing nodig was om duurzaam de waarde van de munt te herstellen, zou hier geen bezwaar tegen hoeven te bestaan. De realiteit is echter dat het huidig besluit tot devaluatie noch het vorig besluit om de kasreserve te verhogen, zijn ingebed in een samenhangend pakket beleidsmaatregelen dat bekend is bij het volk van Suriname of haar vertegenwoordigers in de Nationale Assemblee.

De tot nu toe uitgevoerde monetaire maatregelen geven geen enkele garantie dat de koers zich zal stabiliseren zolang de monetaire financiering niet een halt wordt toegeroepen, de overheid doorgaat met onbezonnen populistische uitgaven en de overheid geen openheid van zaken geeft.

De Centrale Bank roept in haar persbericht, de sociale partners op om het aanpassingsproces te ondersteunen door prijs- en loonstijgingen te minimaliseren. Dit houdt in dat het volk wordt opgeroepen de waardedaling van hun loon in te slikken; het verlies van arbeidsplaatsen te accepteren; de waardedaling van hun moeizaam opgebouwd pensioen en de steeds groeiende corruptie zonder meer te accepteren. Kortom: het volk wordt opgeroepen om de onafwendbare verergering van armoede, die door deze onbezonnen daad is ontstaan, maar ongestoord tot zich te laten komen.

De NPS roept de regering op, zich ernstig te beraden over het ongecoördineerd en ondoordacht beleid dat nu wordt gevoerd. Elke regering, inclusief de Centrale Bank, dient transparant beleid te voeren en tijdig rekenschap te geven van vooral ingrijpende maatregelen als deze. De devaluatie is misplaatst en is een klap in het gezicht van het volk en vooral dat deel van het volk dat geloof had in nog vijf jaren regering Bouterse en niet vijf SRD voor de Amerikaanse dollar.'

Devaluatie Srd leidt al tot problemen bij tankstations

Lange rijen auto's, sommige tankstations gesloten en bij anderen tanken voor slechts Srd 50
 
(Bron foto: Dagblad Suriname)

Er heerst volgens Starnieuws en de webeditie van het Dagblad Suriname van vandaag, donderdag 19 november 2015, al een chaotische situatie bij de tankstations dankzij de devaluatie van de Surinaamse dollar. Bij diverse tankstations staan lange rijen auto's, andere zijn gesloten  en er zijn tankstations waar voor  slechts Srd 50 getankt mag worden.

Door de mededeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dat de wisselkoers is aangepast, is er onzekerheid ontstaan bij velen in de samenleving. Diverse vragen worden gesteld, waar echter geen antwoorden op zijn. Een van de resultaten is een rush op de pompstations.

Pomphouders hebben te horen gekregen,dat opgepast moet worden voor hamsteren. Hier moet er extra op worden gelet, zegt een dealer op Starnieuws. Opslaan van brandstof is bijzonder gevaarlijk.

Door de devaluatie van de Surinaamse munt met 25%, zullen ook de brandstofprijzen de lucht in gaan.

Oppositie Assemblee wil spoed openbare vergadering inzake devaluatie Srd

Fracties willen door regering geïnformeerd worden


Oppositiefracties in De Nationale Assemblee hebben vandaag, 19 november 2015, voorzitter Jennifer Geerlings-Simons van het parlement gevraagd om een spoed openbare vergadering te beleggen. Zij willen de huidige financieel-economische situatie bespreken naar aanleiding van de gisteravond door de Centrale Bank van Suriname in een persbericht aangekondigde devaluatie van de Srd. 

De Assembleeleden wensen van de regering te weten welke maatregelen er getroffen worden om de verdere neergang te beteugelen. De fracties van de VHP, Pertjajah Luhur, ABOP en de NPS hebben de vergadering aangevraagd:

VHP'er Gajadien ontevreden over wijze waarop regering optreedt inzake informatieverstrekking over kwestie Alcoa

'Wij bereiken een situatie van terwijl het gras groeit, sterft het paard'


'Ik moet mijn bezorgdheid uitspreken dat met dit handelen van de regering wij een situatie bereiken van terwijl het gras groeit, sterft het paard. Wij wachten op de regering om meer informatie te verstrekken aan het parlement', aldus het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vandaag, donderdag 19 november 2015, in het Dagblad Suriname.

Volgens de politicus had president Desi Bouterse bij de sluiting van het comité generaal van afgelopen vrijdag toegezegd opgevraagde informatie zo snel als mogelijk naar de volksvertegenwoordiging te sturen. Tot gistermiddag was deze informatie echter niet aan het parlement verschaft. De Nationale Assemblee (DNA) en de regering komen vandaag weer bij elkaar om het probleem rond de intentieverklaring van multinational Alcoa te bespreken. 

De parlementariër stelt verder, dat het uitgeschreven comité generaal volgens eerdere afspraken gepland was voor dinsdag of woensdag. De bedoeling was dat de volksvertegenwoordiging ondertussen meer informatie vanuit de regering zou krijgen en ook eigen besprekingen zou kunnen voeren met andere deskundigen.

'Wij hebben de deskundigen gesproken, maar de nodige informatie is in ieder geval niet bij mij aangekomen', aldus Gajadien. De politicus stelt dat dit gedrag alleen, maar aangeeft hoe de regering met haar verantwoordelijkheid en de belangen van zowel de gemeenschap en de Suralco werknemers omgaat. De twee eerdere besloten zittingen hebben geen oplossing gebracht, waardoor de regering en de volksvertegenwoordiging nog niet op een lijn zijn. Vooral de overdracht van de Afobaka waterkrachtcentrale en de ontmanteling van de Suralco-raffinaderij te Paranam zijn hete hangijzers.

VHP-fractievoorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt, dat zijn eerdere bekendmaking niet onderschat moet worden. Er zijn volgens hem inderdaad ondernemers uit Brazilië, Frankrijk, China en India die interesse hebben getoond voor de bauxietsector. Deze zouden graag door de regering ontvangen willen worden om alvast te praten. De namen van deze ondernemingen wil hij in dit stadium nog niet kwijt, aangezien hij hun niet in diskrediet wil brengen.

'De bedrijven willen discreet met de regering praten en het zou goed zijn om naar hun te luisteren en alle informatie van hun op te vragen', stelt de politicus. Volgens Santokhi moet de regering een meersporenbeleid ontwikkelen voor deze sector, zoals het praten met Alcoa om de beste deal voor Suriname te halen en praten met andere belangstellenden en nagaan wat zij te bieden hebben. Daarnaast zou er volgens hem diversificatie van de sector moeten komen om een basis van joint ventures met kmo’s halffabricaten en eindproducten te ontwikkelen.

VS maakt excuses voor schending Venezolaans luchtruim vanaf Curaçao

Generaal Kelly: 'We geven het toe en we bieden onze verontschuldigingen aan'

 
Generaal John F. Kelly, de huidige bevelhebber van het zogenoemde United States Southern Command, heeft zijn excuses gemaakt voor de schending van het Venezolaanse luchtruim vanaf Curaçao. Kelly sprak bij de International Institute of Strategic Studies over de uitdagingen op het gebied van veiligheid in Latijns-Amerika, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 19 november 2015.


Daar werd hem de vraag gesteld over de schending van het luchtruim. Kelly erkende dat het toestel van de Amerikanen zich heeft begeven in het Venezolaanse luchtruim. 'Het vliegtuig heeft 3,5 minuut in het luchtruim van Venezuela gevlogen', zei hij. Hij benadrukte, dat het vliegtuig niet verder dan zo’n vijftien kilometer het luchtruim van Venezuela is binnengevlogen. 'We geven het toe en we bieden onze verontschuldigingen aan', aldus Kelly.

Eerder liet het Amerikaanse consulaat op Curaçao al weten dat op de bewuste vrijdag, 6 november, een Amerikaans vliegtuig van de Forward Operation Location (FOL) op Hato het Venezolaanse luchtruim heeft geschonden. Dit zou gebeurd zijn na een navigatiefout. Volgens Kelly vond deze fout plaats terwijl het vliegtuig jacht maakte op een drugsboot. Deze zou, zo stelt de generaal, zeker 1.000 kilo verdovende middelen aan boord hebben gehad.

'We willen samen het drugsprobleem in de regio verhelpen. We werken samen met bijna elk land in Latijns-Amerika, maar helaas niet met allemaal', aldus Kelly.

Door Venezuela werd eerder een officieel protest overhandigd aan de Amerikaanse zaakgelastigde in Caracas. Daarin stonden coördinaten en het tijdstip van de luchtruimschending. In Venezuela wordt met wantrouwen naar de FOL-bases (Forward Operating Locations) - er is er onder andere ook een op Aruba - gekeken omdat de Verenigde Staten Venezolaans leiderschap in de regio zouden willen voorkomen.

Volgens Venezuela zou de schending van 6 november onderdeel zijn van een reeks ‘ongewone verkenningsvluchten’ die verband houden met de aanstaande verkiezingen van 6 december in dat land. Op deze beschuldiging zegt Kelly ‘geen minuut’ wakker te liggen van de aankomende verkiezingen. 'Ze varen hun eigen koers', aldus de bevelhebber.

Boten Bounty en Summer Bliss in Spaanse Water, Curaçao, 'gevaarlijk'

Boten vormen gevaar voor veiligheid en milieuDe boten Bounty en Summer Bliss verkeren in slechte staat en vormen een direct gevaar voor de veiligheid en het milieu in de omgeving. Dat stelt de Curaçao Ports Authority (CPA). De twee boten zullen daarom binnen twee weken worden verwijderd, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 19 november 2015.

Hiervoor beroept CPA zich op de Landsverordening opruiming van schepen en wrakken. Er zal ook een houten schip, dat is gezonken in het Spaanse Water en bijna helemaal vergaan is, worden opgeruimd. Het is niet bekend van wie dit vergane schip is.

Dat CPA de boten in het Spaanse Water gaat opruimen is opvallend. In juni liet CPA-directeur Humberto de Castro nog weten, dat het Spaanse Water niet onder het beheer valt van de havenautoriteit.

De Bounty is gebouwd in 1982 en als eigenaar staat bij CPA Yanir Regulo Sambo geregistreerd. Het schip werd jaren geleden uit Nederland naar Curaçao gebracht en een tijd lang werden er tochten door Bounty Adventures naar Klein Curaçao mee georganiseerd. Het schip werd verkocht, maar sinds anderhalf jaar lag de Bounty er verlaten bij en is uiteindelijk gezonken in het Spaanse Water.

De Summer Bliss uit 1979 ligt aan de Scharlookade in de Sint Annabaai en staat geregistreerd in Georgetown, Guyana. De eigenaar van het schip is Deosarran Shivpaul. De Summer Bliss kwam in opspraak toen vanaf deze boot eind september 2012, 216 kilo goud werd gestolen. De boot ligt al sinds 2012 in de haven en wordt nu dus binnen twee weken verwijderd.

Diegenen die bezwaar willen maken tegen de verwijdering van de schepen dienen zich binnen twee weken te melden bij CPA.

Supermarkt te De Goede Verwachting volledig uitgebrand

Busje in garage ook prooi voor het vuur


Een supermarkt te De Goede Verwachting in Paramaribo is vanochtend, donderdag 19 november 2015, rond vier uur volledig uitgebrand. Een busje, dat in een garage naast de supermarkt was geparkeerd, werd ook door brand verwoest (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd), zo bericht de Ware Tijd Online.

Een man die toevallig in de buurt was, zag rook uit het pand komen en sloeg alarm bij de buren. Zes mensen die in het pand sliepen konden zich op tijd in veiligheid brengen.

Volgens de brandweer was het pand tegen brand verzekerd. Twee gascilinders konden uit het pand worden gehaald. Het vermoeden bestaat dat de brand bij een zekeringkast is begonnen. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.

Wrijving tussen actiegroep van Gerda King en dorpsbestuur Wit Santi

'Kapitein Mande gedraagt zich als een dictator en kan niet zorgen voor rust en orde in dorp'

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Actiegroep zet zich in voor grondhuur voor inheems dorp


De actiegroep te Wit Santi in Para onder leiding van Gerda King kan niet langer door één deur met het dorpsbestuur. De groep vindt, dat kapitein Patrick Mande niet naar haar wil luisteren en wil bepalen wat hij goed vindt voor het dorp. 

'Hij gedraagt zich hierdoor als een dictator en is niet in staat te zorgen voor orde en rust in het dorp', zegt King vandaag, donerdag 19 november 2015, in de Ware Tijd. Ze is één van de initiatiefnemers die zich inzet voor grondhuur voor Wit Santi. De groep wil begin december een referendum in het dorp houden om te bepalen of het dorpsbestuur nog door de dorpelingen wordt gedragen. Als dat niet het geval is, moet er een nieuw bestuur komen.
King legt uit dat het nimmer de bedoeling was om de leiding van het dorp te vervangen. Door de kwestie van grondhuur zijn volgens haar de mensen teleurgesteld in de kapitein en overige bestuursleden. Zij hebben haar daarom onlangs op een vergadering gevraagd om het roer over te nemen, maar zij weet nog niet of ze dat zal doen. 'Ik wil de mensen niet teleurstellen, maar ik heb ook andere dingen te doen.'
Kapitein Patrick Mande zegt, dat hij niet onder de indruk is van de stappen die King onderneemt. Zij wil volgens hem alleen haar doel bereiken namelijk een titel voor haar stuk grond. 'Ze zal een gepast antwoord krijgen van de dertien dorpen van Para, want wat ze wil is onmogelijk in Wit Santi.'

In het dorp vergaderen zaterdag vertegenwoordigers van dertien dorpen van Para en één van Wanica over de kwestie van grondhuur. 'Al heeft ze het hele dorp achter zich, de veertien dorpen keuren grondhuur in de dorpen af, omdat een individuele titel indruist tegen de traditie van een dorp', zegt Mande.

Voorzitter VSB bezorgd over mogelijke inflatiespiraal waarin Suriname terecht kan komen

Devaluatie Srd geen verrassing voor VSB-voor- zitter Welzijn

'De situatie was te lang op zijn beloop gelaten'


Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB),  is bezorgd dat het land in een inflatiespiraal terecht kan komen als de koersaanpassing niet verdedigd kan worden. Dat de koers aangepast moest worden, is niet als een verrassing gekomen bij Welzijn. Hij hoopt dat de monetaire autoriteiten goede data hebben en de juiste analyse gemaakt hebben voordat overgegaan is tot devaluatie, zo zegt hij vandaag, donderdag 19 november 2015, op Starnieuws.

Sins maandag heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de middenkoers vastgesteld op Srd 4,00 per Amerikaanse dollar. De CBvS zal een verschil tussen de aan- en verkoopkoers hanteren van ongeveer één procent rond de middenkoers. De aankoopkoers is nu Srd 3,96 voor de Amerikaanse dollar en de verkoopkoers is Srd 4,04. De koers van Srd 3,35 is niet meer geldig. De CBvS hanteert een bandbreedte voor valutatransacties van circa 5% rond de middenkoers. Marktparticipanten mogen Amerikaanse dollars kopen en verkopen in een bandbreedte tussen Srd 3,80 en Srd 4,20 per Amerikaanse dollar.

Welzijn stelt, dat de prijzen de lucht in zullen gaan door de aanpassing van de koers. Gezien de enorme vlucht van de koers voor vreemde valuta was het duidelijk, dat de CBvS geen middelen had om te interveniëren.

'Ik ga ervan uit dat de CBvS nu voldoende valuta heeft om ervoor te zorgen dat de koers niet verder omhoog gaat, want stabiliteit is erg belangrijk in de economie', zegt Welzijn. Hij zegt verder nog, dat de situatie te lang op haar beloop is gelaten, totdat deze zo uit de hand is gelopen.

Nauwelijks openheid over ernstige mishandeling contractarbeiders Staatsolie te Powakka door agenten

Verklaringen dorpsbewoners, slachtoffers en agenten zouden tegenstrijdig zijn

Traditionele gezagsdragers doen er het zwijgen toe

 
Het bevreemdt dorpsbewoners van Powakka, dat er een angstvallige stilte is rond de zware mishandeling van vier Staatsolie contractarbeiders door agenten en, aldus de inwoners van het dorp vermoedelijk ook veiligheidsmensen van de overheid, zondag in hun dorp. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 19 november 2015.

Vier jongemannen werden op weg naar huis afgetakeld door minstens acht gewapende mannen.

De traditionele gezagdragers houden de lippen stijf op elkaar, wanneer ze door de Ware Tijd worden benaderd voor informatie over het incident. Ook de dorpsbewoners vinden het vreemd, dat traditionele gezagdragers proberen de zaak te sussen. 'Zij moeten toch juist voor ons opkomen. Dit gaan wij niet zo laten', zegt Marlène Biswane, moeder van één van de mishandelde mannen.

De politie bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden. Verdere details zijn niet beschikbaar, omdat het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Onderzoek Politionele Zaken binnen het Korps Politie Suriname. Volgens de politie zijn de verklaringen van de dorpelingen, slachtoffers en agenten tegenstrijdig.

De slachtoffers zijn, zo schrijft de Ware Tijd, op beestachtige wijze afgetakeld. Een gebroken arm, kapwonden aan hun hoofd, schaafwonden en kneuzingen. Marlène en Cercinio Biswane en Ricardo Sabajo zouden door de politie zijn geïnformeerd dat de staat alle medische kosten zal betalen.

De moeder vraagt zich af hoe de jongens verder door het leven moeten. Zij zegt dat Roël Sabajo, één van de slachtoffers, zo angstig is geworden dat hij niet meer in Powakka wil wonen. 'Hij is bij een tante in Matta.'

Oud-Assembleebleelid Tjin-A-Tsoi (NPS) vindt Anti-Corruptiewet een 'zoethoudertje'

'President Bouterse kan Anti-Corruptiewet beter terugnemen, essentiële zaken ontbreken'

'Wet rammelt aan alle kanten en klokkenluider wordt niet beschermd'
 

Het oud-Assembleelid en hoofdbestuurslid van de Nationale Partij Suriname (NPS), Arthur Tjin-A-Tsoi, vindt dat de Anti-Corruptiewet beter teruggenomen kan worden door president Desi Bouterse. 'Het is een zoethoudertje, want essentiële zaken ontbreken in de ontwerpwet die vandaag op de agenda staat van De Nationale Assemblee. De wet rammelt aan alle kanten en de klokkenluider wordt helemaal niet genoemd. Mensen die corruptie aangeven, worden niet beschermd in de wet', zegt Tjin-A-Tsoi vandaag, donderdag 19 november 2015, op Starnieuws. Hij was het die het mega-corruptieschandaal bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft gemeld bij het Openbaar Ministerie.

Tjin-A-Tsoi noemt diverse zaken op die niet in de ontwerpwet voorkomen. Zo is het in staat van beschuldiging stellen van een politieke ambtsdrager niet opgenomen in het ontwerp. 'Ik mis ook de straf voor de persoon, die de publieke persoon aanzet om corruptieve of frauduleuze handelingen laat plegen', stelt Tjin-A-Tsoi. Hij vindt dat politieke en publieke ambtsdragers die over de schreef zijn gegaan, net als politieagenten, dubbel gestraft moeten worden, want zij hebben een eed afgelegd.

In de ontwerpwet wordt aangegeven, dat binnen een jaar verslag moet worden uitgebracht, maar wat gebeurt er als het verslag niet komt, vraagt Tjin-A-Tsoi zich af. Hij zegt ook dat er geen sancties zijn opgenomen. De douane wordt in de wet genoemd, maar de politie, militairen en penitentiaire ambtenaren komen er niet in voor.

Als het aan Tjin-A-Tsoi ligt moet de wet compleet herschreven worden. 'Nu gaat het om een gelegenheidswet om het volk zoet te houden, aangezien er diverse corruptiegevallen worden onderzocht. De klokkenluider wordt niet beschermd en de gestolen gelden kunnen ook niet worden teruggevorderd om de schade te beperken.'

Hoewel Tjin-A-Tsoi succesvol is geweest in de EBS-zaak, stelt hij dat Assembleeleden in feite slechts boodschappers zijn van 'de echte klokkenluiders'. Zij hebben de moed om bezwarende informatie te droppen bij politici. Er is jaren gevraagd om de Anti-Corruptiewet, maar wat er nu gepresenteerd is, stelt volgens de NPS'er niks voor.

VHP'er Gajadien zag devaluatie Srd aankomen 'na desastreus beleid regering Bouterse'

'Deze devaluatie is erger dan die van 2011 met 20 procent, nu gaat het om 25 procent'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt vandaag, donderdag 19 november 2015, op Starnieuws, dat de Surinaamse munteenheid met 25% gedevalueerd is. De Amerikaanse dollar mocht voor Srd 3,35 opgekocht worden, maar nu is zelfs Srd 4,20 toegestaan. Gajadien zegt in een reactie op de devaluatie van de Surinaamse munt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gisteravond in een persbericht aangekondigd, dat hij dit moment al had zien aankomen, na een desastreus beleid van de regering Bouterse in de afgelopen 5.5 jaar.

'Deze devaluatie is erger dan die van 2011 met 20%. Toen waren er nog goede perspectieven in het land aanwezig. Met de huidige devaluatie zonder andere gepaste maatregelen, is er nog geen zicht tot verbetering van onze financieel-economische situatie. De regering kan nog steeds niet de tering naar de nering zetten. Men geeft nog steeds meer uit dan er wordt verdiend', aldus Gajadien.

De VHP-fractie in De Nationale Assemblee had al een interpellatievoorstel voorbereid om de president te vragen het parlement uitleg te geven welke stappen er ondernomen zullen worden om de verdere ondergang van onze economie stop te zetten.

Gajadien ziet de diplomatieke taal van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om een beroep te doen op de regering om een ​​strak fiscaal beleid te voeren, ter voorkoming van opwaartse druk op prijzen en de valutamarkt vanwege grotere vraag naar goederen en diensten, onvoldoende. Het moet niet zo worden, dat men vervolgens meewerkt als in het recente verleden om monetair de tekorten te financieren.

Er is, aldus Gajadien, duidelijke taal nodig van deze monetaire autoriteit voor het scheppen van vertrouwen bij de samenleving. Hij zegt, dat deze situatie voorkomen had kunnen worden, als eerder gepaste maatregelen waren getroffen. 'Maar, toen moest de samenleving misleid worden.'

'Antilliaanse bommenmaker' gezocht na aanslagen in Parijs


Belgische media berichten over de jacht op een terrorist van Antilliaanse afkomst


Terwijl het nog altijd onduidelijk is of het brein achter de aanslagen in Parijs, Abdelhamid Abaaoud, daadwerkelijk is omgekomen bij een politieactie gisteren in een voorstad van de Franse hoofdstad, Saint-Denis, wordt er ook jacht gemaakt op een tweede terrorist. Het gaat om Mohamed K. (zie foto - Bron: Het Belang van Limburg/Reuters). Volgens verschillende Belgische media is hij van Antilliaanse afkomst. Waarschijnlijk wordt daarmee de Franse Antillen bedoeld, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 19 november 2015.

Hij zou in het Noord-Franse Roubaix hebben gewoond en zou mogelijk de explosieven en ontstekingsmechanismen van de bomgordels die gebruikt werden voor de aanslagen in Parijs, waarbij 129 mensen omkwamen, hebben geleverd. Belgische veiligheidsdiensten zijn met man en macht naar hem op zoek. Hij wordt omschreven als ‘zeer gevaarlijk’. Het vermoeden is dat hij voor en na de aanslagen contact zocht met Salah Abdeslam.

'Naast Salah Abdeslam (26) uit Sint-Jans-Molenbeek - de ‘chef logistiek’ van de aanslagen in Parijs - maken politie en gerecht zich mogelijk nog meer zorgen om Mohamed K., een Antilliaan met als thuisbasis het Noord-Franse Roubaix', aldus de krant Het Belang van Limburg gisteren.

Een Belgische veiligheidsbron zegt tegenover de redactie van die krant, dat er in het land massaal gezocht wordt naar Mohamed K. De vrees bestaat dat hij België als onderduikadres gebruikt. 'Nog meer dan Abdeslam is hij de man die we zo snel mogelijk moeten vinden.'

De recherche vreest dat Mohamed K. zich naar België zal begeven - of daar al is - om zijn vriend Abdeslam te helpen ontsnappen uit de klauwen van de politie.

Volgens de Franse zender BFMTV was de grote anti-terreuractie in Saint-Denis gericht tegen de ‘negende verdachte’ van de aanslagen in Parijs. Mogelijk ging het om deze Antilliaan Mohamed K.

De Telegraaf berichtte afgelopen maandag nog, dat op het Internationale Prinses Juliane Vliegveld op Sint Maarten drie mogelijk Syrische mannen zijn aangehouden die met valse paspoorten het Nederlands-Franse eiland wilden betreden. De personen kwamen met het vliegtuig vanuit Haïti en wilden afgelopen zaterdag als Griekse toeristen langs de douane op vliegveld glippen.

Dat mislukte. Verder onderzoek naar de paspoorten wees uit, dat het inderdaad om vervalste identiteitspapieren gaat. Het Korps Politie Sint Maarten vermoedt dat het om personen afkomstig uit Syrië gaat. In verband met de bloedige aanslagen in Parijs doet de politie nu haar uiterste best om de ware identiteit van de verdachten te achterhalen, evenals hun ware bedoelingen op het Caribische eiland.

Het is op dit moment onduidelijk of de drie mannen op het Nederlandse deel van Sint Maarten wilden blijven of van plan waren richting het Franse deel te reizen.