maandag 23 november 2015

VHP Srefidensi-boodschap: 'Toekomst en belangen van de natie veiligstellen'

'Suriname zal en moet weer een respectabele positie krijgen in de rij der naties'


Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek. Op deze dag werd de statutaire band met het Koninkrijk der Nederlanden verbroken. Hieraan is een lang proces van dekolonisatie vooraf gegaan. Juridische banden laten zich doorsnijden, maar historische- en culturele banden niet.  Suriname en Nederland zijn en zullen steeds nauw met elkaar verbonden blijven. Hoewel we als zelfstandige natie nog jong zijn, hebben we een rijke geschiedenis. Dit komt door onze gedeelde geschiedenis met diverse kolonisatoren, de culturele uitwisseling die nog steeds plaatsvindt en de vele Surinamers die in het buitenland, in het bijzonder Nederland, wonen.  

Bij de viering van veertig jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname is het gepast om erbij stil te staan. We mogen als natie trots zijn op de vreedzame wijze waarop ons geliefd land zijn onafhankelijkheid heeft verworven. We zijn trots dat we in vrede en harmonie leven, terwijl er elders in de wereld oorlogen worden gevoerd vanwege verschil in etniciteit, religie- en politieke standpunten.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) draagt verbroedering, vrede (shanti) en het harmonieus met elkaar leven hoog in haar vaandel. Het is ook de VHP geweest die onder leiding van wijlen haar voorzitter de heer Jagernath Lachmon, heeft zorg gedragen voor een vreedzame soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975. De partij heeft altijd in de voorhoede gestaan van het democratiseringsproces, voor vrede en veiligheid, voor welvaart en welzijn voor een ieder, ongeacht zijn of haar etniciteit, klasse of religie.

We zullen als zelfstandig volk moeten begrijpen, dat we verplicht zijn een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons geliefd land Suriname. Er is veel gebeurd in de afgelopen veertig jaar. Van 1975 tot 1980 worstelden we met het fenomeen onafhankelijkheid en probeerden we daarin zo goed als mogelijk het beste te bereiken zonder enige tussenkomst en/of bemoeienis van het voormalige moederland. In 1980 vond er een militaire coup plaats en werd de democratisch gekozen regering verdreven. Daarna volgde tot het millennium een periode van politieke instabiliteit. In de periode 2000-2010 hebben we politieke- en bestuurlijke stabiliteit gehad. Helaas moeten we constateren dat die stabiliteit vanaf 2010 teniet is gedaan door corruptie, verkwisting en politieke onbekwaamheid van de huidige- en voorlaatste regering. We zijn wederom in een politieke- en financiële neerwaartse spiraal beland net als in de periode 1996-1999.  Politieke- en bestuurlijke corruptie ondermijnen de democratie en vormen een serieuze bedreiging voor de eenheid in Suriname, welke kunnen gedijen dankzij ongelijkheid en armoede. Het uitblijven van structurele maatregelen ter leniging van de noden van de burgers druist ook ernstig in tegen het beloofde 'sociaal contract'.

De VHP vraagt de regering daarom ook, dat ze adequaat inspeelt op de verschillende brandende vraagstukken binnen de samenleving.   

De VHP acht het van belang, dat de regering de toekomst en de belangen van de natie Suriname veilig stelt door een toekomstgerichte visie te ontwikkelen en uit te voeren, welke is gebaseerd op duurzame benutting van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en menselijke kapitaal. Er dient een duurzame lange termijnplanning te worden gemaakt, waardoor de kansen op versnelde ontwikkeling ook daadwerkelijk omgezet kunnen worden in tastbare resultaten.

De wereld van vandaag is fundamenteel veranderd. De politieke-, economische- en sociale contouren van de wereld zijn mondiaal veranderd ten opzichte van veertig jaar geleden.  Suriname wordt heden ten dage geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals energieschaarste, grensoverschrijdende criminaliteit, corruptie, financiële- en economische instabiliteit en zorgwekkende milieuproblematiek.

Op nationaal niveau zal veel meer aandacht geschonken moeten worden aan het verhogen van de veiligheid in de samenleving en van het veiligheidsgevoel onder de burgers. De VHP vraagt de regering wederom dat er onmiddellijk effectieve maatregelen worden getroffen tegen de steeds toenemende verruwing- en verharding van de criminaliteit, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Het is alom bekend dat de georganiseerde misdaad de soevereiniteit van een land ernstig in gevaar brengt.

De partij ziet graag dat de regering op een gebalanceerde en gestructureerde wijze internationale, regionale- en bilaterale samenwerkingen aangaat om het land verder te ontwikkelen in het bijzonder met nationale- en eventueel internationale inspanningen. Suriname zal en moet weer een respectabele positie krijgen in de rij der naties, zijnde een gezaghebbende rechtsstaat gestoeld op democratische principes. 

Het diasporabeleid zal doelgerichter ontwikkeld moeten worden in nauwe samenwerking met de diasporasamenleving in het buitenland, voornamelijk in Nederland, door deze personen actief erbij te betrekken.
We moeten gezamenlijk werken aan een beter Suriname zodat we met z’n allen en de generaties die na ons komen daar maximaal van kunnen profiteren. 
De VHP wenst de hele natie en haar diaspora een Switi Srefidensi toe. God zij met ons Suriname! 

VHP 

Suriname kan geen beleid tegen kinderarbeid ontwikkelen door ontbreken data

ILO-project tegen kinderarbeid komt nauwelijks van de grond

Minister Moestadja wil gericht onderzoek naar kinderarbeid laten uitvoeren
 
 
Er kan geen gericht beleid tegen kinderarbeid worden ontwikkeld in Suriname, omdat data van kinderarbeid ontbreken. Dat is volgens minister Soewarto Moestadja van Arbeid de reden waarom het speciale pilot-project van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor bestrijding van kinderarbeid traag op gang komt, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 23 november 2015.

De bewindsman heeft gesproken met Mei Zegers (zie foto - Bron: LinkedIn), een internationaal ILO-consultant, die het project is komen evalueren. Ze wilde weten welke vorderingen Suriname heeft gemaakt in het uitbannen van kinderarbeid. Het project waarbinnen Suriname sinds 2013 participeert voor de aanpak van kinderarbeid staat bekend als het Clear-project - Country Level Engagement and Assistance to Reduce child labour.

Moestadja wil met externe Surinaamse consultants en de Anton de Kom Universiteit van Suriname in zee gaan om een gericht onderzoek te doen naar kinderarbeid. Zegers zegt, dat Suriname daarbij kan rekenen op technische ondersteuning van de ILO en het Amerikaanse ministerie van Arbeid dat het Clear-project financiert.

Het project richt zich op tien landen, waaronder Bangladesh, Paraguay, Filipijnen, Oeganda en Suriname. De landen die deelnemen, moeten gerichte acties ondernemen om ten minste de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen. Elk land zal hiervoor een eigen nationaal actieplan moeten ontwikkelen. Daarbij moet ook worden gewerkt aan de wetgeving op kinderarbeid en versterking van de Arbeidsinspectie die moet toezien op de naleving van deze wetten. Ontwikkelen van landelijke programma´s voor het stimuleren van elementair onderwijs voor kinderen, vaktrainingen voor vroege schoolverlaters en werkgelegenheid voor ouders, vormen ook deel van het project. De bedoeling is dat de overheid hierdoor greep krijgt op de oorzaken van kinderarbeid.

Meer geld voor onderwijs op Curaçao

Meer geld voor onder meer investeren in bekwaamheid en scholing leerkrachten


De regering stelt meer geld beschikbaar voor onderwijs. Dat staat in het regeerakkoord dat gisteren is ondertekend door PAIS, PAR, PNP, PS en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, zo schrijft de Amigoe vandaag, maandag 23 november 2015.
 
De partijen zijn overeengekomen dat er extra geld voor het onderwijs moet worden begroot. Dit onder meer voor het investeren in de bekwaamheid en scholing van leraren.

Daarnaast moet er ook meer geld worden vrijgemaakt voor de continuering van gratis onderwijs, studeren in de regio, de verdere ontwikkeling van het leerlingenvolgsysteem en voor de naleving van de onderwijswet (2002).

Deze investeringen zijn noodzakelijk om te garanderen dat er op het gebied van onderwijs wordt voldaan aan de heersende normen, zo vermeld het akkoord. Ten slotte streven de partijen naar een betere vorming van de jeugd, om op deze wijze hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Alle actoren zullen hier actief bij worden betrokken.

Regeerakkoord Curaçao: 25% Korten op AOV/AWW van personen in buitenland wordt aangehouden

Veel kritiek op voorstel uit oppositie en coalitie


Regeerakkoord: sluitende begroting noodzaak, extra communicatie voortgang werkzaamheden toekomst Isla en bouw ziekenhuis Otrobanda


Het voorstel van de regering om 25 procent te korten op de pensioenuitkering AOV/AWW voor diegenen die in het buitenland wonen, wordt aangehouden. Dit staat vermeld in het naamloze regeerakkoord, dat de partijen PS, PAIS, PAR, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran zijn overeengekomen, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 23 november 2015.
 
Op het voorstel van de regering was, tijdens de behandeling ervan in de Centrale Commissie eerder deze maand, veel kritiek van zowel oppositie als coalitie. In het regeerakkoord stellen de partijen dat, hoewel het voorstel al in de Centrale Commissie is behandeld, dat niet met een uitgebreide informatiecampagne gepaard is gegaan. Dit is voor de samenwerkende partijen aanleiding om te concluderen dat het niet verstandig is om het wettelijk project in haar huidige vorm voort te zetten.

Volgens de coalitiepartijen dient er eerst een nieuwe uitgebreide informatiecampagne te worden opgezet, waarna een aangepaste versie van het project ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. 'In de aangepaste versie zal het percentage dat ingehouden zal worden op het pensioen van diegenen die in het buitenland woonachtig zijn, opnieuw in het parlement worden besproken', aldus vermeld in het regeerakkoord. Er zullen extra fondsen beschikbaar worden gesteld voor de eerder genoemde informatiecampagne, die specifiek als doel heeft om aan te geven waarom de wet er moet komen.

De verlaging van het percentage van 25 procent in het originele voorstel kan volgens de coalitiepartijen alleen worden bereikt door de kerstbonus voor diegenen die woonachtig zijn in het buitenland af te schaffen. Dit zal dan ook vanaf 2016 worden ingevoerd.

In het regeerakkoord wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de noodzaak van een sluitende begroting. Dit wordt door de partijen omschreven als een basisvoorwaarde om de duurzaamheid van de openbaar financiën te kunnen garanderen. Blijft actie op dit gebied uit, dan zal het eiland op middenlange termijn met ‘ernstige gevolgen worden geconfronteerd’.

Een van de acties om te komen tot een sluitende begroting is aanpak van de ambtenarenpensioenproblematiek.

Gedurende het formatieproces kregen de formerende partijen een presentatie van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), dat met het beheer van het ambtenarenpensioenfonds is belast. De partijen gaan ermee akkoord om de pensioenregeling voor ambtenaren op de volgende punten aan te passen: de pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog naar 65, er komt een middenloonregeling, de pensioenen zullen voorwaardelijk worden geïndexeerd, er komt een partnerpensioenregeling en een overgangsregeling. Ook zal de loontrede in 2016 voor ambtenaren niet worden uitbetaald.
In het document wordt ook melding gemaakt van de noodzaak van een goede communicatie tussen de partijen, maar ook naar de gemeenschap toe. Als het noodzakelijk is, zullen hiervoor extra fondsen beschikbaar worden gesteld.

Extra communicatie is ook vereist over de voortgang van de werkzaamheden ten aanzien van de toekomst van de Isla-raffinaderij, maar ook over de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda.

Curaçao loopt in de wereld voorop met koraalonderzoek

Carmabi weet zich internationaal te profileren met onderzoek naar koraallarven


Caribbean Research and Management of Biodiversity (Carmabi) loopt voorop in de wereld als het gaat om koraalonderzoek. Dat stelt Paul Stokkermans, directeur van Carmabi op Curaçao, vandaag, 23 november 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Hij sprak onlangs tijdens het jaarcongres van NBA Opleidingen dat in het teken stond van kennismanagement.

Volgens Stokkermans is een van de onderzoeken waarmee Carmabi zich internationaal heeft geprofileerd, het onderzoek naar koraallarven en de mogelijkheden voor koraalrehabilitatie. Dit onderzoek wordt, onder meer, uitgevoerd in samenwerking met de stichting Sexual Coral Reproduction (Secore).

Momenteel is het nog niet mogelijk om een koraalrif dat (deels) is afgestorven opnieuw te creëren. Volgens Stokkermans bestaan de technieken hiervoor nog niet of zijn in een zeer pril stadium van ontwikkeling. Op Carmabi worden op dit moment technieken ontwikkeld om koralen in tanks op te kweken en weer te plaatsen op het rif. Stokkermans: 'Carmabi loopt met dit onderzoek, in samenwerking met Secor, voorop in de wereld.'

Op het moment van de zogenoemde ‘coral spawning’ verzamelen de onderzoekers de pakketjes met eicellen en spermacellen middels tentvormige doeken die boven de koralen worden gespannen. De pakketjes worden geplaatst in tanks waar de bevruchting plaatsvindt. De directeur van Carmabi legt in zijn speech uit dat in de tanks vervolgens kleine tegeltjes worden geplaatst die worden voorzien van een microfilm. De larven hechten zich op de tegeltjes en daarop ontwikkelt zich dan koraal. Op een gegeven moment worden de tegeltjes met daarop gegroeid koraal teruggeplaatst op het rif. Het koraal overgroeit het tegeltje zodat niet meer zichtbaar is.

Tijdens het jaarcongres van NBA Opleidingen sprak Stokkermans over de ‘hoogwaardige kennisontwikkeling’ bij zijn instituut. De onderzoeksafdeling van Carmabi is belast met het genereren van kennis. Het gaat daarbij om kennis op natuurgebied.

De resultaten van deze vorm van kennismanagement leveren volgens de directeur geen windeieren op: zo is de directe bijdrage aan de economie door uitgaven van de bezoekende studenten en wetenschappers en familie en vrienden wat hun een bezoek komt brengen, één miljoen gulden.
Het koraalrif genereert volgens Carmabi inkomsten ter waarde van 1,6 miljoen gulden per strekkende kilometer rif per jaar. Daar komt de organisatie op door de inkomsten van het duik- en snorkeltoerisme, de inkomsten uit de visserij, de besparingen door minder uitgave voor kustbescherming en de besparing op de volksgezondheid bij elkaar op te tellen.

Carmabi heeft als gevolg van kennismanagement eveneens een nieuw marien educatieprogramma. Dit bestaat uit lessen op school waarvoor een boekje is ontwikkeld en waarbij een bezoek wordt gebracht aan het nieuwe Marine Education Center, een museum over het leven onder water.

Jean-Julien Rojer en partner Horia Tecau wereldkampioen heren dubbel tennis

Eerste dubbelpaar dat ook Wimbledon wist te winnen

Rojer (r) en partner Tecau

De Curaçaose top-dubbeltennisser Jean-Julien Rojer en zijn partner Horia Tecau zijn wereldkampioen geworden. Zij wonnen zaterdag in de Britse hoofdstad Londen de Barclays ATP World Tour Finals in de halve finale van Bob Bryan en Mike Bryan, waardoor toen al bekend was dat Rojer en Tecau de wereldkampioen zouden worden, zo bericht vandaag, maandag 23 november 2015, het Antilliaans Dagblad.

De echte finale werd gisteren gewonnen van het dubbelpaar Rohan Bopanna en Florin Mergea.

Rojer en Tecau kwamen de ATP Tour Finals als tweede binnen. Ze zijn het eerste dubbelpaar dat vlak hiervoor ook nog eens het Wimbledon heeft gewonnen.

NPS geen voorstander van protesten tegen regeringsbeleid

Partijvoorzitter Rusland: 'We zeggen alleen dat het niet goed gaat'


De Nationale Partij Suriname (NPS) is geen voorstander van straatacties vanwege van de zorgwekkende situatie in het land. Op haar partijvergadering afgelopen zaterdagavond in Paramaribo hebben sprekers de achterban wel opgeroepen de ontwikkelingen te blijven volgen. 'Wij vinden, geef de regering de ruimte, zij zit er vier maanden. Ze heeft groot mandaat gehad van het volk. Laat haar bewijzen wat ze kan. We zeggen alleen dat het niet goed gaat', aldus partijvoorzitter Gregory Rusland, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 23 november 2015.

Hij is ook van mening, dat de oppositie bij wanbeleid tijdig aan de bel moet trekken om ervoor te zorgen dat dat beleid gecorrigeerd wordt. De NPS-voorzitter geeft toe, dat er binnen de partij stemmen opgaan om actie tegen de regering te voeren.

Rusland zegt de overtuiging te hebben dat de problemen in het land niet het gevolg zijn van de gekelderde olie- en goudprijzen in de wereld. 'Dat is niet waar. Dit is het gevolg van slecht beleid. Geen enkele regering heeft zoveel inkomsten gehad als deze. Als ze naar ons had geluisterd waren wij nu niet in deze rommel.'

De oplossing voor de problemen begint volgens Rusland bij het erkennen dat het beleid in de afgelopen vijf jaar niet goed was. Vervolgens is het volgens hem belangrijk, dat de regering uitkijkt naar mogelijkheden voor goedkopere energie.

Hoewel de oppositie in verschillende fracties functioneert in De Nationale Assemblee, zegt Rusland dat er degelijk overleg plaatsvindt tussen de oppositiepartijen. Niet alleen de NPS, ook de overige oppositiepartijen hebben in het weekend vergaderd met hun achterban.

Bewoners Witsanti krijgen in strijd voor collectieve grondenrechten steun van dorpshoofden Marowijne

'We hebben de grond te leen gekregen van onze kinderen en moeten het aan hen doorgeven'


'Individuele belangen kunnen nooit prioriteit krijgen boven dorpsbelangen'


De bevolking van het inheemse dorp Witsanti staat nog steeds achter de strijd voor collectieve grondenrechten. Een aantal bewoners had erover geklaagd, dat de dorpsleiding niet wil meewerken aan individuele grondhuuraanvraag op het stuk grond dat ze bewonen in het dorp, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 23 november 2015.

De Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para (OSIP) en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) hebben tijdens een drukbezochte dorpsvergadering gesteld, dat de grondrechtenstrijd al eeuwenlang duurt en dat die strijd nu niet mag worden opgegeven. 'We hebben de grond te leen gekregen van onze kinderen en moeten het aan hen doorgeven', spraken de verschillende vertegenwoordigers. OSIP is een regionale afdeling van de VIDS.

Ook dorpshoofden uit Marowijne woonden de vergadering bij om hun ondersteuning te tonen aan de grondrechtenstrijd. De NDP-Assembleeleden Grace Watamaleo, Jennifer Vreedzaam en Patrick Kensenhuis waren ook aanwezig.

Verschillende dorpshoofden hebben erop gewezen, dat collectieve grondenrechten van inheemse volken internationaal al lang en breed erkend zijn, maar dat Suriname zijn verplichtingen niet wil accepteren.

Aangegeven werd, dat ofschoon zij er vertrouwen in hebben dat in deze regeerperiode de grondenrechten wettelijk zullen worden vastgelegd, zij er niet voor zullen schromen vreedzame acties te voeren om hier vaart achter te zetten.

Kapitein Patrick Mandé van Witsanti heeft erop gewezen, dat individuele belangen nooit prioriteit kunnen krijgen boven dorpsbelangen. Zo zouden bepaalde personen bij het verkrijgen van een grondhuurbeschikking deze direct doorverkopen. 'Mensen mogen ergens anders een perceel gaan zoeken, maar zeker niet in inheems gebied.'

Verschillende sprekers maakten duidelijk, dat de VIDS of een enkel dorpshoofd alleen, het grondenrechtenvraagstuk niet kan oplossen. Dit moet samen met de regering, het parlement en bovenal met ondersteuning en druk vanuit de gemeenschap gebeuren. VIDS-voorzitter Lesley Artist zei, dat de organisatie al huiswerk heeft gemaakt door de inheemse gebieden in diverse regio´s van het land in kaart te brengen.

Jogi (VHP): 'Minister Hoefdraad moet eer aan zichzelf houden en aftreden'

'Hoefdraad heeft steeds beweerd, dat hij afscheid heeft genomen van de Centrale Bank'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zegt vandaag, maandag 23 november 2015, op Starnieuws, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de eer aan zichzelf moet houden en aftreden. President Desi Bouterse heeft in het weekeinde tijdens een persconferentie bevestigd, dat Hoefdraad nog governor is van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en 'pendelt tussen Financiën en de bank'. 

Jogi brengt in herinnering, dat hij in De Nationale Assemblee vragen hierover heeft gesteld. Hoefdraad heeft steeds ontkend, dat hij nog de scepter zwaait bij de bank, terwijl de president nu het tegendeel heeft beweerd.

De politicus zegt verder, dat in een persbericht van de CBvS van 13 augustus staat vermeld, dat Hoefdraad afscheid heeft genomen als governor. De waarnemend directeur van de CBvS is Ingeborg Geduld-Nijman.  Jogi zei eerder al eens  in De Nationale Assemblee, dat het niet in de haak is dat Hoefdraad nog gebruik maakt van de faciliteiten van de bank. Hij zei ook, dat Hoefdraad nog wordt beveiligd door de CBvS. Bovendien zou hij elke dag nog naar de bank gaan en gebruik maken van zijn oude kantoorruimte. Het Assembleelid suggereerde, dat de minister van Financiën zijn invloed aanwendt op de CBvS die onafhankelijk van de regering dient te opereren.


Terwijl Hoefdraad er alles van afwist, moesten zijn collega's uit de pers vernemen, dat de munt met minimaal 20% is gedevalueerd. Jogi vindt, dat de minister de volksvertegenwoordiging onjuiste informatie heeft verstrekt, nu de president publiekelijk heeft meegedeeld, dat Hoefdraad nog steeds governor is van CBvS.

Vakbond bij Rosebel/IAmGold praat met Bemiddelingsraad voor geheel Suriname

Bond vecht ontslag 165 arbeiders bij goudmijn aan


De Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO) praat vandaag, maandag 23 november 2015, met de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname. De vakbond heeft ook een gesprek met een multidisciplinair team van de Ministerraad. Voorzitter Lloyd Read en zijn vakbond vechten het ontslag van 165 arbeiders van het goudbedrijf aan, zo bericht Starnieuws.

De directie van de goudmijn heeft begin oktober bekendgemaakt, dat zij 10% van haar personeel zal afvloeien als gevolg van diverse problemen die zich in de goudsector voordoen, zoals lage wereldmarktprijzen voor goud, lage en duurdere productie en de constante aanwezigheid van honderden illegale goudzoekers in de Roma Pit die maar niet worden verwijderd door de autoriteiten.

Tot nu toe hebben 70 arbeiders, die zijn bedankt, zich geregistreerd bij de bond. De ontslagen arbeiders hebben er tussen de vijf tot vijftien dienstjaren opzitten en zijn tussen de veertig en vijftig jaar oud. Een aantal arbeiders heeft intussen een overeenkomst met de directie van Rosebel Gold Mines bereikt over een ontslagpakket.

Het gros is het echter niet eens met wat de directie aanbiedt. Zo zou de directie de thuis gezette arbeiders op basis van acht werkuren per dag willen uitbetalen, terwijl in hun arbeidsovereenkomst staat dat zij verplicht dagelijks twaalf uren moeten werken gedurende veertien dagen.

Read zegt, dat de bond zelf heeft gevraagd om het gesprek met de Bemiddelingsraad. De directie van Rosebel is ook uitgenodigd. Hij stelt dat de multinational zich noch aan wet noch aan recht houdt, gelet op het feit, dat de directie ook drie bestuursleden van de RGWO thuis heeft gezet. De vakbondsman vindt, dat de Bemiddelingsraad moet toetsen of de directie gerechtigd is acht basisuren in plaats van twaalf te hanteren. Hij wijst erop, dat de Staat over dit jaar niets heeft ontvangen van het goudbedrijf en deze aangeeft dat zij geen baangarantie kan geven. 'Het is vreselijk dat de werknemer zover moet zakken dat het bijna mensonwaardig is.'

De RGWO-voorman blijft vertrouwen in de vakbondsstrijd. Hij stelt wel, dat de tegenstander niet moet worden onderschat, omdat die nu eenmaal veel vermogender is dan de vakvereniging. 'Maar, ik ben tevreden met de eenheid en de discipline van de werknemers. We hebben het geheel onder controle.'

Het RGWO-bestuur praat vandaag ook met de minister van Arbeid, waarbij ook vertegenwoordigers van de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Handel en Industrie, Volksgezondheid en Natuurlijke Hulpbronnen aanwezig zullen zijn.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Nederland heeft geen speciale apparatuur of alternatief voor zoektocht naar zes maanden vermiste Hi-Jet-helikopter

Minister Koenders: 'Indien Suriname met ander hulpverzoek komt gaat Nederland onderzoeken of hieraan kan worden voldaan'


Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft geen apparatuur waarmee door bladerdek heen kan worden gezocht. Er is ook geen alternatief beschikbaar. Dit heeft minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken 19 november 2015 geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) over Nederlandse hulp bij de zoektocht naar de vermiste helikopter van Hi-Jet in Suriname. Het toestel werd bestuurd door de Surinaamse Nederlander Donavan van Embricqs (40).

De heli, waarin ook technicus Ryatno Kertodikromo (38) zat, wordt sinds de avond van 23 mei vermist in het binnenland.

De vragen van de politici kwamen na een eerste reactie van Nederland op een hulpverzoek van 5 augustus, dat de gevraagde hulp onmogelijk is. Dit is volgens Koenders op 4 september aan de autoriteiten in Suriname medegedeeld.

De bewindsman schrijft in zijn beantwoording, dat, zoals gebruikelijk bij vergelijkbare vermissingszaken, Nederland aan de lokale autoriteiten in het land waar de vermissing plaatsvindt, assistentie aanbiedt. Op 26 mei heeft de Nederlandse ambassade in Paramaribo assistentie in de vorm van expertise aangeboden aan de Surinaamse autoriteiten bij de zoektocht.

Op 9 juni 2015 heeft Suriname van het aanbod gebruik gemaakt. Specialisten van het Nederlandse ministerie van Defensie, onder wie spoorzoekers en beeldanalytici, hebben informatie geanalyseerd die door Suriname was toegestuurd en op grond van de uitkomst advies uitgebracht aan de Surinaamse autoriteiten.

'Indien Suriname met een ander verzoek om hulp, inzet materieel of advies komt, zal Nederland onderzoeken of hieraan kan worden voldaan', aldus Koenders.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

VHP stelt multidisciplinaire denktank samen om Suriname uit crisis te halen

'Het volk betaalt het gelag voor het wanbeleid'

(Bron foto: VHP)

De VHP zal een multidisciplinaire denktank samenstellen, bestaande uit deskundigen van alle disciplines, voor een crashprogramma om Suriname uit de crisis te halen. Dit is een van de besluiten die gisteren, zondag 22 november 2015, genomen is tijdens de structurenvergadering van de partij in het partijcentrum 'De Olifant' in Paramaribo. De regering zal worden aangespoord om haar beleid te corrigeren en weer op spoor te brengen:

PL-voorzitter ondersteunt alle acties die in belang zijn van Suriname

Somohardjo: 'Hele regering moet worden gedepolitiseerd inclusief de president'

Pertjajah Luhur voorstander van zakenkabinet
 

Paul Somohardjo, voorzitter en Assembleelid van de Pertjajah Luhur (PL), zegt vandaag, maandag 23 november 2015, op Starnieuws, dat zijn partij alle acties zal ondersteunen die in het belang zijn van land en volk. Ook de protestbordenactie die gevoerd wordt bij de Waterkant kan steun krijgen van de partij. Somohardjo zegt verder, dat niet alleen de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Volksgezondheid, maar de hele regering moet worden gedepolitiseerd, inclusief de president. 

De structuren van de PL waren gisteravond bijeen en zijn voorstander van een zakenkabinet.

Zij stellen in een verklaring, dat een zakenkabinet in staat moet worden geacht om ongeacht ras, kleur, politieke partij of religieuze overtuiging de noodzakelijke maatregelen te treffen die in het belang zijn van land en volk. De vakbeweging, het bedrijfsleven, religieuze organisaties en alle overige maatschappelijke groeperingen zullen in deze moeten worden betrokken.

Vandaag komen de PL, de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), de Nationale Partij Suriname (NPS) en de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) om een uur in De Olifant bij elkaar om verder van gedachten te wisselen. Alle vier partijen hebben in het weekend bijeenkomsten gehouden met hun structuren.

Brunswijk (ABOP) wil onderzoek naar Commissie Ordening Goudsector en Housing Authority Suriname

'Er vinden heel wat duistere praktijken plaats bij deze organisaties'


In navolging van de vele corruptiegevallen bij voornamelijk staatsbedrijven wenst de voorzitter van Algemene Bevrijding en Ontwikkelings Partij (ABOP), Ronnie Brunswijk, ook een onderzoek bij de Housing Athourity Suriname (HAS) en de Commissie Ordening Goudsector. 

Volgens de politicus is veel niet in de haak bij deze instanties. Behalve de wettelijke grondslag is het volgens Brunswijk zo, dat er heel wat duistere praktijken plaatsvinden bij deze organisaties. Dit zei hij gisteren tijdens een structurenvergadering van de ABOP, aldus Starnieuws vandaag, maandag 23 november 2015.

Brunswijk stelt dat in de HAS er meer dan 120 miljoen euro is gestopt, maar dat het rendement niet is wat het wezen moet. Dan komt nog bij kijken, dat personen die in aanmerking zijn gekomen voor woningen, gefinancierd zijn door de bank. De bank op haar beurt heeft contant geld overgemaakt voor deze autoriteit. Waar is al dat geld naartoe gegaan? vraagt Brunswijk zich af. Voorts werden terreinen bouwrijp gemaakt door het ministerie van Openbare Werken. Waar is het verschil in geld naar toe gegaan?

Hij heeft enige tijd gelden presidenr Desi Bouterse geattendeerd op deze situatie, maar tot heden is er nog niets gedaan, aldus Brunswijk. Hij wil vooral ook weten op welke rekening de gelden zijn gestort. 'We klagen nu dat we geen geld hebben, maar dit geld kon beter worden besteed', zegt Brunswijk.

'We praten nu over een Anti-Corruptiewet, maar het is de zelfde overheid die corruptie faciliteert. Bij de Commissie Ordening Goudsector geldt hetzelfde', stelt de politicus. Er schijnt veel mis te zijn bij deze organisatie, maar de regering kijkt maar toe, meent Brunswijk.