vrijdag 4 december 2015

Rusland (NPS) stelt regering diverse vragen over de bauxietsector

NPS wil van regering weten wat zij doet inzake de oud-arbeiders van Suralco

'Waarom komt de Afobaka waterkrachtcentrale niet onmiddellijk in Surinaamse handen?'
 

NPS-fractieleider Gregory Rusland stelde gisteren diverse vragen tijdens de Algemene Beschouwing over de bauxietsector en specifiek over het Amerikaanse aluminiumbedrijf Alcoa. Suralco, een dochter van Alcoa, is inmiddels gestopt met de productie. De regering heeft de intentieverklaring  ofwel de Memorandum of Understanding (MoU) ingetrokken na kritische opmerkingen uit zowel de coalitie als de oppositie. Rusland wil weten welke concrete stappen de regering heeft gezet nu zoveel werknemers hun baan hebben verloren. Dit bericht Starnieuws vanavond, vrijdag 4 december 2015.

De president heeft in zijn Jaarrede gezegd, dat er sprake zal zijn van continuering van de bauxiet-industrie, met name in het Bakhuisgebied waar naar schatting 300 miljoen ton aan bauxiet in de grond zit. Er is aangegeven, dat hiervoor een bedrag van circa 3 miljard Amerikaanse dolar nodig is.

Rusland stelde de volgende vragen aan de president over de bauxietindustrie:


1. In het kader van werkgelegenheid voor de Surinamers die binnen de mijnbouw sector werkten en nu zonder baan zitten, welke concrete stappen heeft de regering op tafel? Is er überhaupt een plan?

2. Het bedrag van 3 miljard Amerikaanse dollar dat genoemd is in de Jaarrede, hoe zal Suriname kunnen beschikken over dit bedrag, daar waar nu internationaal duidelijk is dat de prijs van aluminium en dus bauxiet en aluinaarde laag is. Verder gaat men over tot het gebruik van alternatieve materialen. Heeft Suriname zich als land wel goed bedacht over de bauxiet/aluinaarde/aluminium industrie in de 21ste eeuw? Is er een plan van waar wij naar toe gaan?

3. Er is in de Jaarrede aangegeven dat Alcoa Suriname de achterstallige betalingen over de periode 2014/2015 zal kwijtschelden. Wat is de grote van het bedrag dat wij dan totaal nog zouden moeten betalen als wij dan nog 4,8 miljoen Amerikaanse dollar moeten betalen en wel in 48 termijnen.

4. Er is aangegeven dat de geest van de samenwerking tussen Suriname en Alcoa is, dat ermee wordt ingestemd om de Brokopondo Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en de overdracht van de waterkrachtcentrale te Afobaka aan Suriname te effectueren op 31 december 2019. Indien de overeenkomst door de handelingen van de Suralco als beëindigd beschouwd kunnen worden, waarom komt de hydrocentrale niet onmiddellijk in Surinaamse handen? Waarom gaan we nog 4 jaren betalen voor de energie uit de Afobakacentrale?

5. Er is aangegeven, dat de gemeenschappelijkheid van belangen tussen Suriname en Alcoa is de continuering van de bauxiet-industrie. Rusland wil van de regering weten wat het plan is in grote lijnen om invulling te geven aan dit streven. Welke deposits zullen worden ingezet en hoe wordt het energievraagstuk in relatie hiermee opgevangen?

Abdoel (NDP) wil dat CLAD alle staatsbedrijven onderzoekt

'Veel van de parastatalen produceren niet eens een jaarrekening'


Volgens de waarnemend fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, is er veel mis bij staatsbedrijven. Hij leverde tijdens de Algemene Beschouwingen in De Nationale Assemblee(DNA) gisteren behoorlijk kritiek op staatsbedrijven. De NDP'er vroeg de regering om bij alle parastatale bedrijven een onderzoek te laten verrichten door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). 
 
De politicus zei, aldus Starnieuws vanavond, vrijdag 4 december 2015, het triest te vinden, dat net één of twee bedrijven bijdragen aan de staatskas. 'Veel van de parastatalen produceren niet eens een jaarrekening. Bij een aantal moet de Raad van Commissarissen nog worden benoemd. Bij tenminste twee bedrijven verricht de CLAD onderzoek, dat er alles behalve goed uitziet. Bij een aantal van de bedrijven verdienen de directeuren meer dan de president, bij één van ze verdiende een secretaresse bijna anderhalve maal een DNA-lid', zei Abdoel.

De waarnemend fractieleider vroeg wat het beleid is naar de parastatalen. Hij vindt dat alle staatsbedrijven doorgelicht moeten worden. De Assembleeleden klagen dat ook zei geen toegang hebben tot de staatsbedrijven en hun controlerende taak niet kunnen uitoefenen.

'Wat is het beleid naar bedrijven die vanaf de oprichting verlies lijden? Hoe denkt de regering over privatisering? Wij hebben nu meer dan ooit een wet op jaarrekening nodig. De middelen van het volk moeten eindelijk worden verantwoord', sprak Abdoel.

Wat het Assembleelid betreft worden onderzoeksresultaten van de CLAD doorgestuurd naar de procureur-generaal voor verder onderzoek. 'Laat de regering het gelijkheidsbeginsel van behoorlijk bestuur toepassen Bij ons gaat het niet alleen om de aanwending en verantwoording van de middelen van het volk, maar ook een evaluatie of bij het productiebeleid.'

Scheepvaart Saramaccakanaal gestremd door omgeslagen ponton bij sluis Uitkijk

Vermoedelijk is lading in boot gaan schuivenHet scheepvaartverkeer op het Saramaccakanaal is sinds vorige week zondag gestremd. Tijdens het naar binnen varen vanuit de Surinamerivier is een ponton vlak voor de sluis te Uitkijk omgeslagen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 december 2015.

Medewerkers van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zijn naar de plek geweest en hebben de zaak geïnventariseerd. Er moet nog officiële rapportage komen.

Stanley Gerdijk, hoofd Maritime Traffic and Security, zegt dat de juiste oorzaak van het ongeval niet bekend is. Het vermoeden bestaat dat de lading in de boot is gaan schuiven, met als gevolg dat de ponton is omgekanteld. Maar, dat moet het onderzoek nog uitwijzen.

De gekantelde boot heeft het waterverkeer gestremd. Het verkeer van beide kanten zit momenteel vast. De eigenaar is momenteel zelf bezig zijn vaartuig vlot te trekken.

Het verkeer kan niet worden omgeleid, aangezien het kanaal aan dit uiteinde slechts deze enige in- en uitweg heeft. De route wordt gebruikt door de binnenvaart. Vooral zandbedrijven maken er vaak gebruik van. Vroeger was het een druk bevaren waterweg, waarbij ook enkele dorpen werden aangedaan. Door de Oost-Westverbinding naar Nickerie is er nu een snellere en eenvoudige verbinding ontstaan. Binnen vier tot vijf uren kan men over land van Paramaribo naar Nieuw Nickerie rijden.

Sangeeta Singh, hoofd Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken, zegt in een reactie dat de sluis normaal werkt. 'De sluisbediener heeft zijn werk zoals normaal gedaan. Daar zoeken zij in ieder geval geen schuld. De sluis werkt nog steeds.'

Ministerie van Welzijn stelt nieuwe onderdirecteur aan met een beperking

Ashwin Chitanie nieuwe onderdirecteur afdeling Categoriaal Maatschappelijk Werk

 
Ashwin Chitanie is de nieuwe onderdirecteur op de afdeling Categoriaal Maatschappelijk Werk, een onderafdeling van het ministerie van Welzijn. Minister Joan Dogojo maakte dat gisteren bekend tijdens een activiteit in verband met de viering van de ‘Internationale dag van de mens met een beperking’, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 december 2015.

De minister zei erin te geloven, dat het beleid op haar ministerie ook mede bepaald moet worden door mensen uit de doelgroepen van het ministerie zelf. Zij noemt het een inclusief beleid.

In dit geval moeten mensen met een beperking ook meehelpen het beleid ten aanzien van hun eigen groep te helpen ontwikkelen en ook in het algemeen zou deze groep haar bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van het land, meent Dogojo.

Toen Ashwin Chitanie op 25 augustus 2015 zijn bul in ontvangst nam verzekerde onderwijs minister Robert Peneux hem van een stafpositie binnen zijn ministerie. Inmiddels is met deze aanstelling gebleken dat zijn collega van Welzijn hem voor is geweest.

Regering Curaçao en overheidsvakbonden praten verder over pensioenregeling

Overleg zal onder andere 'zware beroepen' op agenda hebben


Tussen de regering en de overheidsvakbonden zijn afspraken gemaakt voor verdere gesprekken over zaken die niet in het nieuwe voorstel voor een pensioenregeling zijn opgenomen. Dit bevestigt NAPB-voorzitter Ronaldo Abraham (Nederlands Antilliaanse Politiebond) vanmiddag, vrijdag 4 december 2015, in de Amigoe.
 
Specifiek zal dit nadere overleg moeten gaan over de zogenoemde ‘zware beroepen’ en de vraag hoe realistisch of wenselijk het is dat in bepaalde beroepen overheidspersoneel werkzaam is dat nog tot het 65e jaar door moet werken. Hierbij moet worden gedacht aan beroepen zoals politieagent, brandweerman, douanier of gevangenisbewaarder.

In het voorstel dat naar de Staten is gestuurd en dat uitgaat van aanpassing van de pensioenen, wordt ook melding gemaakt van zaken die nog besproken moeten worden. In de uitvoeringsbesluiten staat vermeld dat hierover nader overleg moet worden gevoerd.

Een direct betrokkene stelt dat de partijen nog het hele jaar 2016 de tijd hebben om hierover tot een akkoord te komen, aangezien werknemers die in 2016 de leeftijd van 59 jaar bereiken, verplicht zijn om op hun 60e met pensioen te gaan.

De nieuwe pensioenregeling, die eerder deze week naar de Staten is gestuurd, gaat onder meer uit van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar, een nieuwe manier om de hoogte van het pensioen te berekenen, een partnerregeling, voorwaardelijke indexering en een overgangsregeling.

VVD Tweede Kamer stelt vragen over eventuele visumplicht Venezolanen die zich willen vestigen op Curaçao of Aruba

'Welke negatieve gevolgen zou een dergelijk besluit voor het Koninkrijk in zijn geheel kunnen hebben?'
 

Tweede Kamerpartij VVD vindt dat er op Koninkrijksniveau moet worden nagedacht over een visumplicht voor Venezolanen die zich op Aruba of Curaçao willen vestigen. De Kamerleden Han ten Broeke en André Bosman schrijven dit vandaag naar aanleiding van het Amigoe-artikel ‘Maatregelen tegen Venezolanen hebben politieke gevolgen’, zo bericht de Amigoe vanmiddag, vrijdag 4 december 2015.
 
In het artikel stelt de Arubaanse minister van Toerisme Otmar Oduber dat de instroom van Venezolanen weliswaar geremd zou kunnen worden met het instellen van een visumplicht, maar waarschuwt hij dat zo’n maatregel ‘zware politieke gevolgen’ zou kunnen hebben. Oduber noemt onder meer de mogelijkheid dat meer Venezolanen naar andere eilanden zullen reizen.

Ten Broeke en Bosman vragen of die verwachting klopt aan de ministers Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 'Deelt u de opvatting van de Arubaanse minister dat het instellen van een visumplicht enerzijds een effectieve oplossing zou kunnen zijn, maar anderzijds negatieve gevolgen zou kunnen hebben?', schrijven ze. 'Welke negatieve gevolgen zou een dergelijk besluit dan voor Aruba of het Koninkrijk in zijn geheel kunnen hebben? Welke indicaties zijn daarvoor?'

De twee VVD’ers willen ook weten of de Nederlandse regering bereid is om de instelling van een visumplicht te bespreken met de autoriteiten van Aruba en Curaçao en tot slot vragen ze of er een kans bestaat op een waterbed-effect, ofwel een toename van het aantal Venezolanen dat naar Bonaire reist op het moment dat er een visum nodig is op Aruba en Curaçao.

Op Aruba, meer dan op Curaçao, is zowel bij de overheid als bij de bevolking onrust over de stroom Venezolaanse dollartoeristen, die naar het eiland komen om daar zoveel mogelijk dollars te verzamelen, om die voor een enorme hoeveelheid bolivars op de zwarte markt in Venezuela te verkopen.

Schoolbussen Domburg-Paranam-Paranam en route Leiding 11A rijden al ruim drie weken niet

Scholieren en ouders zijn situatie meer dan zat en willen dat regering met oplossing komt


Bij uitblijven betaling achterstallige gelden dreigen bushouders 8 december in staking te gaan


De schoolbussen op de route Domburg-Paranam-Paramaribo rijden al ruim drie weken niet en dat geldt ook voor de schoolbussen op de route Leiding 11A. Als reden geven de bushouders aan, zo bericht vandaag, vrijdag 4 december 2015, het Dagblad Suriname, dat zij nog niet zijn uitbetaald. De schoolkinderen en de ouders zijn deze situatie beu en vragen zich af wat de desbetreffende regeringsautoriteiten gaan doen om dit probleem op te lossen.

Onderdirecteur Muriel Hoepel van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft eerder al laten weten, dat het ministerie nog bezig is met dit proces. Het is een proces waarin vanuit het ministerie van Financiën eerst goedkeuring moet worden verkregen. Er heeft volgens de onderdirecteur wel een deelbetaling plaatsgevonden.

Ten aanzien van deze ontwikkelingen belegde het bestuur van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) een vergadering met de bushouders. Kenneth Themen, voorzitter van OBS, zegt dat het een van de drukste vergaderingen was die de organisatie ooit heeft meegemaakt met bushouders, die helemaal vanuit Saramacca, Commewijne en Brokopondo waren gekomen. Tijdens de vergadering werd een motie aangenomen om met de minister van MinOC in onderhandeling te gaan, waarbij ook een ultimatum is gesteld. Het ultimatum houdt in, dat als de bushouders dinsdag niet over hun geld beschikken, zij de volgende dag landelijk in staking gaan.

'Het is geen kwestie van met het mes op de keel onderhandelen, maar eerder dat men het wachten beu is. Er zou vanuit het ministerie al lang betaald moeten worden. We hebben veel water bij de wijn gedaan. Zo direct begint de SO-periode. De leerkrachten hebben ook een goede relatie met de bushouders, zij zouden zelf ook hun stem kunnen laten horen', meent de OBS-voorzitter.

Dat de uitbetaling vertraagd wordt doordat Financiën nog geen goedkeuring zou hebben verleend, gelooft de OBS-voorzitter absoluut niet. 'Men moet de schuld niet schuiven en zeggen dat het aan Financiën ligt. Men moet echt ophouden hiermee. Het is toch één regering. Het is tevens ook Onderwijs, dat pas autorisatie heeft aangevraagd. Ik vind deze stelling maar hypocriet gekrijs', aldus OBS-voorzitter Kenneth Themen.

Bezorgdheid bij PL-Assembleelid Karta-Bink over gronduitgiftebeleid

Karta-Bink reageert op grondenrechtengeschil inzake perceel van Blanche Marie Vallen

Parlementslid kritisch over optreden blunderende minister Relyveld


Het Pertjajah Luhur-Assembleelid uit Commewijne, Ingrid Karta-Bink, is zeer bezorgd over het gronduitgiftebeleid van deze regering. Het meest recente geval is dat van een stuk grondperceel waarop de wereldbekende Blanche Marie Vallen stroomt, dat op onrechtmatige wijze is uitgegeven aan een zekere Steve Michael Douglas. Zij vindt het niet kunnen, dat hoewel de weduwe al haar stukken binnen de vastgestelde termijn in orde had, het stuk grondperceel toch aan Douglas wordt uitgegeven, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 december 2015.

‘En dan doet de minister van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld, alsof zijn neus bloedt. Op 6 augustus 2015 heeft hij een gesprek met de weduwe en haar dochter en een week later plaatst hij zijn handtekening onder de grondbeschikking op naam van Douglas.’

Karta-Bink kan zich niet voorstellen, dat de minister willens en wetens het perceel uitgeeft aan Douglas, ondanks positieve adviezen in het voordeel van de rechtmatige eigenaar. Er was ook geen sprake van een andere aanvrager. Op 6 augustus heeft de minister alle onderliggende bewijsstukken onder ogen gehad. Door de weduwe is een Kort Geding aanhangig gemaakt.

Het kan nog steeds niet tot de politica doordringen, dat de RGB-bewindsman, die door president Desi Bouterse wordt geprezen om zijn kundigheid, zo'n grote blunder maakt. Zij vreest dat andere burgers in het land en vooral de kleine man van de straat op deze sluwe wijze worden beetgenomen. Dit geldt vooral voor de ongeschoolde burgers die het zich niet kunnen permitteren om een advocaat in de arm te nemen wanneer blijkt dat een derde een grondbeschikking krijgt over het grondperceel waarop ze wonen. ‘Het kan een ieder overkomen. Je woont al tientallen jaren op je perceel en plotseling krijg je de nieuwe eigenaar op je dak die zwaait met een grondbeschikking waarop je woont.’ 

Al vanaf 2010, de eerste regeringstermijn, belooft president Bouterse dat er transparantie zou komen in het gronduitgiftebeleid van de NDP-regering. Hier heeft de politica niets van gemerkt. ‘Integendeel heeft Bouterse zijn politieke metgezellen beloond met grote lappen grond.’

Bond bij Rosebel/IAmGold wil standpunt RaVakSur weten inzake passieve houding regering

Directie Canadese goudmijn weigert bemiddeling Bemiddelingsraad en regering doet niets

'Regering beschermt arbeiders niet tegen gedrag multinationals'


De Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO) wil het standpunt van de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) weten inzake de houding van de regering in de kwestie Rosebel Gold Mines NV/IAmGold. De directie van de goudmijn heeft de wettelijke verschijningsplicht alsook de door de CAO verplichte bemiddeling van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname naast zich neergelegd, zonder dat de regering daar stappen tegen onderneemt. Dit bericht Starnieuws.

De regering heeft, zonder dat er sprake was van een bedreiging of verstoring van de openbare orde en zonder een rechterlijk bevel als basis, zwaar bewapende eenheden ingezet tegen onbewapende werknemers die bezig waren met een rechtmatige actie. 'Kennelijk om de werknemers te dwingen de staking te beëindigen', schrijft de RGWO die vandaag, vrijdag 4 december 2015, een petitie heeft aangeboden aan Errol Snijders, lid van het presidium van RaVakSur en voorzitter van De Moederbond.

De RGWO wil dat RaVakSur een standpunt inneemt in het gedrag van de regering dat de vakbond ziet als een directe bedreiging voor de rechten van alle werknemers in dit land.

'Ondersteunt RaVakSur het inzicht van de RGWO dat het gedrag van de directie van Rosebel ontoelaatbaar is? Wat vindt RaVakSur van het gedrag van de regering over het op gewelddadige wijze willen breken van een rechtvaardige arbeidersstrijd? Welke actie zal RaVakSur ondernemen om de arbeiders en de werkende klasse te beschermen tegen dit gedrag van multinationals en de regering?'

Read wijst erop, dat er rekening mee moet worden gehouden dat in de zaak Rosebel, Alcoa en anderen het duidelijk is dat de regering de werkende klasse niet beschermd tegen het gedrag van multinationals.

De RGWO zegt, dat zij bereid is om de fundamentele rechten van werknemers in Suriname te beschermen. Zij heeft de gehele vakbeweging opgeroepen om hetzelfde te doen. De actie van de stakende werknemers van RGM ging vandaag haar vierde dag in.

Wayana's van Apetina gaan zelf een MULO-school bouwen

Leerlingen kunnen niet naar Paramaribo voor MULO-onderwijs wegens ontbreken huisvesting


Wayana inheemsen van Apetina aan de Tapanahonirivier in het zuidoosten van het land willen dat hun kinderen na de lagere school zonder problemen vervolgonderwijs genieten. Zij hebben daarom besloten met hout uit het regenwoud een MULO-school op te zetten. Ze willen de school in het nieuwe leerjaar 2016/2017 openen. 

Granman Aptuk Noewahe van de Wayana's steunt het plan. De onderwijsinspecteur voor het gebied is al op de hoogte. Het is de bedoeling van de dorpelingen om binnenkort minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur te informeren.

'In Apetina zijn zestien jongeren die naar de MULO moeten, maar omdat ze onder andere geen huisvesting in de stad hebben, kunnen ze niet naar school', zegt Samoe Schelts, voorzitter van de stichting Kaluwayak die samen met inwoners zal werken aan het project. Achttien anderen zitten wel op de MULO in Paramaribo of in Para. Ze wonen in diverse opvanghuizen.

De accommodatiekosten van een leerling komen volgens Schelts jaarlijks op Srd 5.000. 'Ook komen andere kosten erbij zoals kleding en niet alle ouders kunnen alles bekostigen', zegt Schelts.

De ruim vijfhonderd dorpelingen van Apetina hebben negen jaar geleden de plaatselijke lagere school en onderwijswoningen helpen bouwen in samenwerking met het Gemeenschapsontwikkelingsfonds Suriname. Op deze school zitten momenteel 99 leerlingen.

De jongeren van het dorp zijn begonnen met een ontwerp voor de MULO-school en hebben dat geplaatst op Facebook om steun te krijgen om het plan uit te voeren. Architect Paul Spaltman is bereid om kosteloos een driedimensionale tekening te maken. Schelts wijst erop, dat er geld nodig zal zijn voor brandstof, zinkplaten en het transport van deze platen van Paramaribo naar Apetina. Het dorp beschikt over onder meer mankracht en kettingzagen om het hout te zagen.

Vergadering Assemblee uitgesteld vanwege ziekte president Bouterse

Vergadering verschoven naar maandag 7 december


De openbare vergadering van De Nationale Assemblee van vandaag, vrijdag 4 december 2015, waarin president Desi Bouterse vragen zou beantwoorden die gisteren door Assembleeleden zijn gesteld tijdens de Algemene Beschouwingen, moest worden uitgesteld. Bouterse kon wegens ziekte, griep, niet aanwezig zijn, aldus Starnieuws. De vergadering is verschoven naar aanstaande maandag.

Namens de oppositiefracties zei Chandrikapersad Santokhi (VHP), dat bij de Algemene  Beschouwingen de Assemblee in debat gaat met de president. Dit werd ook aangestipt door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Santokhi merkte verder op, dat de president verantwoording verschuldigd is aan de Assemblee. De regering was, aldus Starnieuws, goed vertegenwoordigd in de vergaderzaal.

Amzad Abdoel, waarnemend fractieleider van de NDP, zei dat de meeste vragen rechtstreeks gesteld zijn aan de president. Ook hij was het ermee eens, dat de vergadering moest worden uitgesteld. Aan de president werd door De Nationale Assemblee beterschap toegewenst.

Vicepresident Ashwin Adhin zei, dat de regering de antwoorden heeft voorbereid, maar dat de president zich niet goed voelt en dat was volgens de Assembleevoorzitter gisteren ook al het geval. Een groot deel van de vergadering was hij niet in de zaal, maar wel in het Assembleegebouw.

Paal (PALU) wil geen bemoeienis van het IMF

'Suriname heeft geen behoefte aan structureel aanpassingsprogramma van IMF'


Het Assembleelid Anton Paal (PALU) wil niks horen van een structureel aanpassingsprogramma voorgeschreven door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Suriname heeft volgens hem hier absoluut geen behoefte aan. De PALU kiest voor een structureel hervormingsprogramma. Dat zei hij gisteren tijdens de algemene beschouwingen in De Nationale Assemblee, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 4 december 2015.

'Structurele aanpassingsprogramma’s, zoals die decennialang eenzijdig zijn en worden voorgeschreven door het IMF aan ontwikkelingslanden, hebben nergens condities gecreëerd, die een duurzame ontwikkeling garanderen. Structurele aanpassingen hebben wij al eerder in dit land meegemaakt. Wij weten ondertussen wat zij betekenen, en wat de consequenties zijn en al zouden wij blind zijn, wij voelen wie de slachtoffers zijn. Het zal voor ons een teken zijn dat de regering het pad heeft verlaten van volksgericht, progressief beleid.'

Wanneer het beleid dat door de regering gevoerd zal worden op IMF-pijlers zal zijn gestoeld, dan zal dat de goedkeuring van de PALU niet kunnen wegdragen. Dat beleid zal niet worden gesteund, noch gedoogd door zijn partij.

Het structureel hervormingsprogramma, waar Paal voor pleit, moet allesomvattend zijn, moreel-ethisch, sociaal-maatschappelijk, financieel-economisch en politiek-bestuurlijk. De noodzaak voor deze allesomvattende hervorming ligt in het feit, dat er een directe beïnvloeding is tussen de verschillende gebieden, 'waardoor wij het ene moeten doen en het andere niet kunnen na laten'.

Door juiste prioriteiten te stellen kan de regering bepaalde hervormingen op korte termijn doorvoeren, meent Paal. Zo kunnen door programma’s en projecten ambtenaren gestimuleerd worden om zelfstandige ondernemers te worden. Ook de corruptie kan zo aangepakt kunnen worden.

Het Assembleelid vroeg aan de regering waar beloofde wet- en regelgevingen blijven om het bestuur te hervormen en goed bestuur te bevorderen. Hij noemde de integraal gewijzigde Comptabiliteitswet, de Wet op de Nationale Ombudsman en de Wet op Transparantie van Bestuur.

'Hervorming van onze economie zou niet zozeer gestoeld moeten zijn op importbeperking, maar op een ontwikkeling die een vruchtbare combinatie is van onze menselijke en natuurlijke hulpbronnen. Hervorming van het onderwijs op zodanige wijze, dat deze dienstbaar is aan de ontwikkeling van de sectoren waar Suriname comparatieve voordelen in heeft, vooral de ontwikkeling van de sectoren landbouw, tuinbouw en veeteelt, visserij en naast drinkwaterproductie en mijnbouw, zijn een gebiedende noodzaak. Het effect van dit beleid zal niet zozeer import beperking zijn, maar export vergroting. Gegeven de financiële crisis waar we nu in terecht zijn gekomen, gaat het vooral om de schaarse middelen te investeren in concrete financieel haalbare projecten voor productie bevordering gekoppeld aan export vergroting. En voor de financiering van deze financieel haalbare productie projecten staan voldoende financiële instellingen (waaronder de IsDB, Islamitische Ontwikkelingsbank) gereed om geld aan Suriname te lenen tegen relatief zachte voorwaarden', sprak Paal.

Gajadien (VHP): 'Oliesheik Bin Ali Misiekaba denkt nog steeds aan Dubai'

'Laat Misiekaba uitleggen waarom armen steeds armer zijn geworden en rijken rijker'

VHP'er Jogi: 'Wij moeten niet arrogant zijn, dat de 26 zetels gaat leiden tot heil van samenleving'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien kon zijn oren niet geloven, nadat NDP-fractieleider André Misiekaba de samenleving gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de Algemene Beschouwingen vroeg om problemen aan een kant te zetten en samen met de regering te werken om Suriname tot het volgende Dubai te maken. 'Ik wil Misiekaba bijna oliesheik Bin Ali Misiekaba noemen wanneer hij nog steeds blijft denken aan Dubai', stelde Gajadien, zo bericht vandaag, vrijdag 4 december 2015, het Dagblad Suriname. 

Volgens de VHP-parlementariër gaan er veel zaken mis in het land. Wanneer Misiekaba de samenleving vraagt om vrede te sluiten, moet hij volgens Gajadien komen uitleggen waarom de armen in de samenleving in de afgelopen jaren steeds armer zijn geworden. Dit, terwijl er volgens hem ook indicaties zijn, dat bepaalde rijken ook rijker zijn geworden.

'We hebben een samenleving gehad die tot tweemaal toe haar geld gedevalueerd heeft gehad. Het moet dus niet om preventieve maatregelen tegen corruptie gaan, maar om maatregelen waar eventueel gestolen gelden terug worden gestort voor de samenleving', sprak Gajadien. De VHP-parlementariër benadrukte, dat het een feit is dat 118.000 mensen voor de NDP hebben gestemd, maar dat er volgens hem ook meer dan 200.000 mensen zijn  die niet op die partij hebben gestemd.

Gajadien kreeg ondersteuning van collega Mahinder Jogi die zich afvroeg welke ontwikkelingen het land sinds 1980 heeft meegemaakt. Vooral de afgelopen 20 jaar NDP-regeringen hebben volgens Jogi desastreuze gevolgen gehad. De VHP’er waarschuwde, dat de regering niet moet denken dat zij alleenheerser kan spelen, terwijl zij heel zwak gedragen wordt met haar 26 DNA zetels. 'Die 26 zetels zijn niet genoeg om een land te runnen. Wij moeten niet arrogant zijn dat de 26 zetels gaat leiden tot heil van die samenleving', aldus Jogi.

NDP-parlementariër Amzad Abdoel is hij volledig eens met de stelling van zijn fractieleider Misiekaba. 'De samenleving heeft gezien en gehoord en op basis daarvan op 25 mei een besluit genomen. Dat betekent dat de samenleving de NDP mandaat geeft om te regeren voor nog een termijn.' Volgens Abdoel is tellen soms ook een probleem voor bepaalde mensen. Vandaar dat anderen met negatieve zaken komen. Misiekaba vindt dat bepaalde reacties een politiek antwoord vragen, omdat zijn verhaal kennelijk pijn doet. 'Het doet de anderen kennelijk pijn dat de NDP nu 26 zetels heeft', aldus Misiekaba.

Volgens ABOP-parlementariër Marinus Bee spelen zetels en aantal regeerperiodes op dit moment geen rol. Voor hem is het belangrijk dat de regering van haar stoel opstaat en de huidige problemen in het land aanpakt. 'Het volk daarbuiten wil niet horen wie hoeveel zetels heeft en wie hoeveel verwacht. Nog minder wat voor coalities er zijn geweest. Waar zijn de concrete modellen, zodat wij de regering de nodige steun kunnen geven?'

Den Blauwvinger: Veel vragen over zogenoemd 'doorlichten' Staatsmedia Suriname door Nico Haasbroek

COLUMN: Oud-hoofdredacteur NOS Journaal onder mistige omstandigheden naar Suriname gehaald en na tien dagen weer in stilte vertrokken

Doorlichting Staatsmedia, op verzoek van de Staat, al voor aanvang gedoemd te mislukken


De afgelopen dagen was de oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal Nico Haasbroek in Suriname om de staatsmedia door te lichten en om personeel van die zenders te trainen. Zijn bezoek was controversieel en met de nodige onbeantwoorde vragen omringd. Immers, hij was – kennelijk door de staat zelf uitgenodigd, maar de staatszenders hadden totaal geen trek om aan de doorlichting, waarvan zij niet vooraf op de hoogte zouden zijn geweest, mee te werken. Ondertussen leverde het werkbezoek aan Suriname Haasbroek een aardig euro-centje op.

Veel vragen over mistig 'Haasbroek-project'
Maar, door wie was de oude rot in het journalistieke metier uitgenodigd, waarom was juist hij voor dit klusje benaderd, waarom moesten de staatsmedia tegen het licht worden gehouden en hoe dacht hij die staatsmedia objectief te kunnen doorlichten - in slechts tien (10!) dagen tijd (hoe kun je twee Surinaamse omroepen, twee radiozenders en de Voorlichtingsdienst van de Staat in zo'n korte tijd op een geloofwaardige wijze doorlichten?) - als zij nauwelijks bereid bleken te zijn om medewerking te verlenen?
Overigens is hij alweer terug in Nederland. Op zijn website staat donderdag 3 december te lezen 'Na een pauze van tien dagen in Suriname ben ik weer terug in Middelland.' (een wijk in Rotterdam) Tien dagen. Heeft hij in tien dagen tijd de staatsmedia weten door te lichten? Hoogst onwaarschijnlijk.

Het was de Ware Tijd die woensdag 18 november gewag maakte van de komst van Haasbroek . De krant wist te berichten, dat de door te lichten staatsmedia – STVS, ATV, SRS, Radio Boskopu en de Nationale Voorlichtingsdienst – jaarverslagen, personeelsbestanden, uitzendschema’s en overzichten van beschikbare technologie ter beschikking zouden moeten stellen aan Haasbroek.
'Maar, ik weet van niets', liet Clifton Limburg, lid van de Raad van Toezicht bij de STVS en SRS, meteen weten. Niemand was geïnformeerd, niemand wist iets.

Wat was de rol van Roy Raymond de Miranda?
Een en ander werd gecoördineerd door Roy Raymond de Miranda, in alle stilte adviseur geworden van vicepresident Ashwin Adhin, en de persoon die leiding geeft aan een commissie die het project Naschoolse Opvang aan het evalueren is. Waarom hij betrokken was bij het 'Haasbroek-project' en wie feitelijk – en waarom – de opdracht daartoe had verstrekt aan de Nederlander is volstrekt onduidelijk. De Miranda heeft geen media-achtergrond en wat weet hij van het onderwijs? Ook niet veel, toch? Hij staat bekend als iemand met een arrogante attitude en een, te, grote mond, die houdt van schelden en vuil smijten en een besmet verleden heeft binnen de NDP van president Bouterse (Clean Files Tribunal, voor wie het zich weet te herinneren.....).

In de periode 21 tot en met 28 november zou Haasbroek workshops en trainingen verzorgen voor het personeel van de betrokken media. Maar, het bleef na dat ene bericht in de Ware Tijd van 18 november stil rond Haasbroek, tot diezelfde krant op 28 november met een 'follow-up' kwam.

De voorgenomen doorlichting en reorganisatie van de staatsmedia leek op drijfzand te berusten. Dat schreef de Ware Tijd. Leidinggevenden leken niet van zins te zijn veel medewerkers vrij te maken voor de training van Haasbroek en ook bleek het een lastig te nemen hobbel te worden om de benodigde documenten voor de doorlichting in handen te krijgen vanuit de door te lichten media.

Duur prijskaartje
In het radioprogramma Bakana Tori van Clifton Limburg op de SRS, spuugde Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President, zijn gal over het project. Hij plaatste ook vraagtekens bij wat met de doorlichting werd beoogd. Maar, vooral het prijskaartje - de consultant Haasbroek vroeg maar liefst 300 euro per uur – wekte bij Van der San en Limburg verbazing. In Nederland zou Haasbroek, zo beweerde hij, 1.200 euro per uur verdienen aan soortgelijke projecten, maar in Suriname wilde hij het wel voor een habbekrats van 300 euro per uur doen. Maar, 300 euro is dus in Suriname geen habbekrats - maar daar stond de doorlichter niet bij stil -, dat is omgerekend in Surinaamse dollar rond een modaal inkomen.
Om het project uit te voeren was 120 uur uitgetrokken, wat dus neer zou komen op een bedrag van minstens 36.000 euro. Snel en eenvoudig verdiend in tien dagen tijd.

Haasbroek heeft overigens niet gereageerd op vragen van de redactie van De Surinaamse Krant over zijn werkzaamheden in Suriname en op de vraag door wie hij feitelijk voor deze klus was gevraagd. Zijn digitale agenda op zijn website vermeldt ook niet dat hij deze dagen voor werkzaamheden in Suriname verbleef en ook wordt met geen woord hierover op de website gerept, behalve dan die ene zin vandaag, na terugkeer in Nederland.

Als een dief in de nacht
Haasbroek lijkt als een dief in de nacht Suriname te hebben verlaten, met, mogelijk, een goed gevulde portemonnee.
Maar, waarom al dat stilzwijgen rond het 'Haasbroek-project?
Waarom niet even een persconferentie beleggen om tekst en uitleg te geven over de doorlichting?
Wie heeft opdracht gegeven voor het doorlichten en waarom, met welke reden, met welk doel?
Is er wel doorgelicht en zo ja, wat heeft dat opgeleverd, welke conclusie kan er worden getrokken en heeft Haasbroek aanbevelingen gedaan?
Veel vragen, (nog) onbeantwoord, over een mistig, schimmig doorlichtingsproject.

Pauze...
Of het doorlichten van de staatsmedia door Haasbroek zal leiden tot zicht- en hoorbare kwalitatieve en technische verbeteringen bij die media valt ernstig te betwijfelen. Daarvoor zijn tien dagen simpelweg te kort en daarom kan het hele 'Haasbroek-project' niet echt serieus worden genomen.

Haasbroek zit weer thuis met in z'n kontzak wellicht nog een goed gevulde portemonnee en als herinnering een leuk verblijf ofwel een plezierige vakantie in Suriname. Hij schrijft niet voor niets op zijn website dat het tien dagen 'pauze' waren in Suriname.....en dat, dat ene woordje 'pauze', zegt meteen voldoende over hoe Haasbroek het doorlichtingsproject is ingestapt, relaxed, niet echt serieus, gewoon even vakantie vieren en tussendoor wat euro's binnenslepen, dat is het werk van consultant Nico Haasbroek.
En of de Surinaamse burger ooit hoort wat hij in Suriname precies heeft uitgespookt valt ook ernstig te betwijfelen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
04 december 2015
Amsterdam-Paramaribo

'Aanklacht' SPA tegen ondeugdelijk maatschappelijk regeringsbeleid

Socialisten roepen op tot strijd tegen verarming door regering Bouterse-Adhin

SPA ondersteunt acties van 'Wij zijn Moe'Het Surinaamse volk is het kind van de rekening van de huidige politieke en maatschappelijke crisis waarbij de sociale gevolgen niet te overzien zijn en de regering maar blijft aanmodderen. De SPA veroordeelt ernstig de huidige regering van ondeugdelijk maatschappelijk beleid, dat het volk regelrecht in een situatie van structurele toenemende armoede en uitzichtloosheid stort.

De tijd is nu aangebroken dat het Surinaamse volk eensgezind en heldhaftig de strijd aangaat met de regering om zo een eind te maken aan het materiële en psychische verval dat op elk gebied (onderwijs, gezondheidszorg, criminaliteit) van het maatschappelijke leven, om zich heen grijpt. Als sociaal democratische politieke partij die opkomt voor sociale rechtvaardigheid en streeft naar een eerlijke en gelijke verdeling van de rijkdommen en opbrengsten van onze natie, kan de SPA ook niet anders.

Voor de SPA is de tijd meer dan rijp voor een politieke change. Eendrachtig met het volk wil de SPA de strijd aangaan tegen de verdere politieke decadentie, armoede, moreel verval, corruptie, straffeloosheid en uitzichtloosheid. Het probleem is niet meer een probleem van geld, maar is een probleem van het volk van Suriname, dat in haar vooruitgaan en ontwikkeling tegengehouden wordt en beroofd wordt van haar capaciteiten en potenties dit land tot een welvarend en bloeiende natie te maken.

De aangekondigde maatregelen van de president van Suriname om het volk sociaal te compenseren, zullen geen soelaas brengen omdat ze ondoordacht, niet structureel en duurzaam van karakter zijn en bovendien de aard van de maatschappelijke vraagstukken onvoldoende beheersen, gezien de aanpak niet gericht is op het opheffen van de ware oorzaken, zoals de ongebreidelde corruptie, het financiële wanbeleid, de straffeloosheid, schending van mensenrechten, politieke hebzucht en onbehoorlijk en ondeugdelijk bestuur.

Het volk is moe en heeft absoluut geen toekomst met deze regering. De economie functioneert niet en bevindt zich in een neerwaartse spiraal. Er is geen ontwikkeling van productie en werkgelegenheid. Het ontbreekt de regering aan kennis, politieke wil en eerlijkheid om de reële oorzaken van de crisis bloot te leggen en daadkracht te tonen. Op dit moment leeft meer dan 70% van het volk onder de armoedegrens, terwijl het volk in inkomen en koopkracht met 21% achteruit is gegaan. Het enorme begrotingstekort, de enorme schulden van de overheid, de doorgevoerde devaluatie, de monetaire financiering en de recente sluiting van Suralco met als gevolg massa ontslagen, ook bij IAmGold en SBBS. Hieraan gevoegd de groeiende werkloosheid onder met name jongeren en vrouwen zijn een tijdbom voor sociale erupties. Komt nog bij de recente verhogingen van de olieprijzen aan de pomp en de reeds doorgevoerde tariefsverhogingen van elektriciteit en water. De dalende koopkracht zal de inflatie doen toenemen.

Het Keynesiaans ingrijpen van de regering zal op den duur leiden tot stagflatie en tot nog meer schulden en leningen die aangegaan zullen worden om het enorme begrotingstekort te dekken en ambtenaren te betalen. De grote risicogroepen zijn de mensen met een laag inkomen, werklozen, gepensioneerden, jongeren, vrouwen, mensen met een beperking en de mensen die dreigen hun baan te verliezen door sluiting van bedrijven. We bevinden ons als volk in een vicieuze cirkel van economische depressie en voortdurende maatschappelijke neergang.

We moeten er uit!. De SPA ondersteunt de acties van de jongere groep ‘Wij zijn Moe' en roept daarom alle rechtgeaarde Surinamers op, niet bij de pakken neer te zitten, maar samen met de SPA en anderen de strijd op te nemen tegen de verarming door deze regering. Samen staan wij sterk om Suriname te redden, alleen samen komen wij eruit.

Première documentaire ‘Onbekend Onbemind’ ‘de acceptatie van homoseksualiteit binnen de Surinaamse gemeenschap’

Première 11 december tijdens International Queer & Migrant Film Festival in de Amsterdamse MeervaartRachel: 'Wanneer ik tegen mensen zeg, ik ben gay en ik heb een relatie met een vrouw, dan antwoorden ze: 'oh ben je teleurgesteld in mannen'? Of: 'je hebt de juiste man niet ontmoet'. Dat is toch onzin!'

Jermain: 'Het is strange, je bent opgevoed met een heteronorm, you need to like girls, maar je krijgt gevoel voor iemand van hetzelfde geslacht en je weet even niet hoe of wat je ermee moet. Je hebt nooit gehoord over gay zijn, je weet eigenlijk niet eens wat het inhoudt.'

‘Onbekend Onbemind’ is een documentaire over de acceptatie van homoseksualiteit binnen de Surinaamse gemeenschap in Suriname en in Nederland en gaat 11 december in première tijdens het International Queer & Migrant Film Festival in de Meervaart in Amsterdam (aanvang 20:30 uur). Na afloop vindt er een nabespreking plaats met de regisseur en de hoofdpersonen uit de documentaire.

Deze gemeenschap is na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 in tweeën gesplitst, meer dan de helft van de Surinaamse bevolking besloot toentertijd naar Nederland te vertrekken. De bestaande Surinaamse tradities, uit de verschillende culturen zijn met de migratiestroom mee naar Nederland gegaan, maar hoe heeft de liberale Nederlandse samenleving bijgedragen aan de homo-emancipatie van de Surinamers?

In de film komen verschillende generaties uit de Surinaamse LHBT-gemeenschap aan het woord. Naast persoonlijke verhalen, laat de documentaire zien hoe de homo-emancipatie zich binnen de Surinaamse gemeenschap heeft ontwikkeld.

In de jaren '80 voerde Lionel (1951) een dubbele discriminatiestrijd, omdat hij niet alleen homoseksueel is, maar ook buitenlander. Activisten Jermain (1982) en Lucien (1988) geven hun visie op de hedendaagse ontwikkelingen van de LHBT-gemeenschap binnen de Surinaamse samenleving waar gebrek aan kennis nog steeds voor problemen zorgt. Kortom een Surinaams portret van veertig jaar homo-emancipatie, verteld door verschillende personages met ieder een ander intrigerend perspectief.

Beginnende documentairemakers Sabrina Sugiarto (regisseur) en Martine Antonissen (producent), leerden elkaar kennen tijdens een opleiding Camera Journalistiek en raakten met elkaar in gesprek over het Surinaamse antihomo nummer ‘Bullet’ van rapgroep HMG. Hoewel het nummer verder geen rol speelt in de film, is het wel de aanleiding geweest om dit onderwerp te onderzoeken en er een documentaire over te maken. De film is mede-geproduceerd door Chris Belloni (producent) van Stichting Art1 en het camerawerk is van Quincy Lisse.

De makers van de film: 'Met deze film hopen we inzicht, compassie en dialoog over seksuele diversiteit te creëren, zodat het taboe binnen de Surinaams Nederlandse gemeenschap verder doorbroken kan worden.'

Misiekaba (NDP) vraagt regering af te zien van grondconversie

'Omzetting grondhuur van domeingrond naar eigendom levert overheid geen voordeel op'


De omzetting van grondhuur van domeingronden naar eigendom (grondconversie) zal de overheid op de lange termijn geen voordeel opleveren. Ze zou dit voornemen daarom in heroverweging moeten nemen. Dat was gisteren tijdens de Algemene Beschouwingen in De Nationale Assemblee de reactie van NDP-fractieleider André Misiekaba op de aankondiging van president Desi Bouterse twee maanden geleden, dat grondhuurtitel zal worden omgezet naar eigendom. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 december 2015.

De parlementariër zei nog steeds te zoeken naar de rechtvaardiging voor het plan van de Staat om domeingrond over te dragen in eigendom. Hij voerde aan dat hiermee domeingrond uit de boezem van de Staat zal verdwijnen.

De politicus vindt dat grondhuurtitel al een sterke juridische titel is, waarmee burgers zakelijke transacties kunnen plegen. 'Door de grond in grondhuur uit te geven, heeft de Staat altijd inkomsten uit de huurbedragen', stelde hij.

Misiekaba deed een dringend beroep op de regering om de kwestie conversie in heroverweging te nemen. 'Conversie van grond levert op korte termijn wat centen op voor de Staat, maar dat is ook alles. Ik denk dat er meer nadelen dan voordelen aan kleven. Regering, kijkt u weer ernaar.'

Uiterlijk 8 december moeten bus- en boothouders over oktober 2015 zijn uitbetaald

Organisatie van Bushouders in Suriname wil aanpassing tarieven


De algemene ledenvergadering van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) heeft afgelopen woensdag een motie aangenomen waarin wordt gesteld, dat uiterlijk 8 december alle bus- en boothouders over oktober 2015 volledig moeten zijn uitbetaald. De reçu’s van mei, juni en juli 2015 voor diensten voor de Naschoolse Opvang moeten zijn uitgegeven. Het bestuur van de OBS is door haar leden opgedragen om met de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in onderhandeling te treden om de betaling van november uiterlijk 15 december te doen plaatsvinden. In de motie staat ook, dat de tarieven aangepast dienen te worden.

Kenneth Themen, voorzitter van OBS, zegt vandaag, vrijdag 4 december 2015, op Starnieuws, dat het besluit van de algemene ledenvergadering van woensdag, schriftelijk meegedeeld is aan minister Robert Peneux. Het bestuur vraagt om urgent ontvangen te worden. Naast het bespreken van de late betalingen, wil het bestuur oriënterende gesprekken voeren over de gevolgen van de devaluatie.

De overeenkomst met het ministerie is, dat uiterlijk de 15e van de maand betaald moet worden voor geleverde prestatie. 'Geheel tegen alle afspraken in en de in 23 jaren opgebouwde betalingsplicht van de overheid, worden deze door de regering met de voeten getreden', stellen de bus- en boothouders. Zij komen hierdoor in grote financiële problemen. Veel boot- en bushouders hebben slechts gedeeltelijk of helemaal geen geld ontvangen over oktober.

Benadrukt wordt, dat de bus- en boothouders steeds het belang van de leerlingen voorop hebben gesteld en nimmer tot actie zijn overgegaan voor betere tarieven. De ondernemers stellen dat de tarieven nu zeer laag zijn. Door de devaluatie van de Srd en het spin-off effect daarvan, zijn prijzen van onder andere onderdelen, smeermiddelen en banden fors omhoog gegaan.

Themen zegt, dat de leden bijzonder gebelgd zijn over de gang van zaken en hopen dat de minister oor zal hebben voor de problemen die zijn aangekaart.

Vrouw (61) in Spijkenisse mag niet meer overwinteren in Suriname

Vanwege ernstige gezondheids- problemen mocht vrouw altijd van gemeente overwinteren


Een 61-jarige vrouw in Spijkenisse mocht altijd van haar gemeente overwinteren in Suriname, omdat ze ernstige gezondheidsproblemen heeft. Maar, door de strengere wetgeving voor mensen in de bijstand mag dat niet meer, zo bericht het AD vandaag, vrijdag 4 december 2015.

De Surinaamse is vrijgesteld van solliciteren en werken, maar toch wil de sociale dienst niet dat ze drie maanden naar het buitenland gaat. Artsen vinden dat echter beter voor haar gezondheid. Hier, in Nederland, wordt ze ziek en zorgt ze daardoor voor kosten.

De gemeente Nissewaard, waaronder Spijkenisse valt, durft niet echt een besluit te nemen, omdat ze bang is dat meer mensen hetzelfde gaan doen. De advocaat van de vrouw dringt aan op een beslissing, zodat hij de rechter dit kan laten toetsen en er jurisprudentie is.

Oud-griffier Staten Curaçao: 'Statenvoorzitter Mike Franco gaat zijn boekje te buiten'

'Franco mocht niet eenzijdig besluiten dat Moses niet de Parlatino-vergadering mocht bijwonen'


Statenvoorzitter Mike Franco van regeringspartij PAIS is zijn boekje te buiten gegaan met de brief die hij naar Parlatino verzond om zijn voormalige partijgenoot Marilyn Moses te laten vervangen uit de commissies van Parlatino waar zij lid van is. Dat verklaart de voormalige griffier van de Staten Franklin Hanze vandaag, 4 december 2015, in het Antilliaans Dagblad.

'Conform het reglement van orde en de staatsregeling beslist de Staten, en dan een meerderheid daarvan, over zaken die het parlement aangaan. De voorzitter heeft in de Staten niet een rol die belangrijker, zwaarder is dan de andere leden, hij heeft ook niet meer bevoegdheden dan hen. De voorzitter moet de vergaderingen voorzitten en doet net als de andere Statenleden mee aan de stemronde in het parlement', zo legt Hanze uit.

'De voorzitter had dus in zijn eentje niet de beslissing mogen nemen dat Moses geen lid meer kan zijn van de commissies van Parlatino. Ook mocht hij niet eenzijdig besluiten dat Moses niet de vergadering mocht bijwonen', aldus Hanze.

Franco verklaarde desgevraagd, dat hij niet in strijd met de regels handelde. 'De brief naar Parlatino werd verzonden nadat er met Moses gesproken was dat ze PAIS niet bij dat parlement kon vertegenwoordigen. Zij ging daar eerst mee akkoord, maar kwam er later op terug, volgens haar had ze het recht om te gaan. Nadat Moses eerst instemde om niet te gaan, is er gekozen om haar door PAIS-Statenlid Cleopa te laten vervangen. Het besluit is door mij genomen in een tijd, dat er heel veel veranderingen in het parlement plaatsvonden. Zo werd de PAR coalitiegenoot terwijl de partij daarvoor in de oppositie zat en diende Statenlid Koeyers-Felida haar ontslag in. Ik heb toen ervoor gekozen om in een latere Statenvergadering alle wijzigingen in de samenstelling van de vaste commissies voor de Staten en de commissie voor Parlatino dan te behandelen.'

Volgens Franco is er geen sprake dat Moses gestraft moest worden voor het feit dat ze uit de coalitie stapte en niet langer lid wil zijn van PAIS.

'Kort na de crisis is zij naar St. Eustatius gegaan, dat was als onafhankelijk Statenlid. Zij zal straks ook als onafhankelijk Statenlid in de vaste commissies zitting nemen.'

Afgelopen week stuurde oppositielid Charles Cooper een brief naar Franco waarin de voorzitter van dictatoriaal handelen werd beticht. 'In deze brief heeft u eenzijdig besloten om het Statenlid Marilyn Moses te verwijderen uit twee commissies van Parlatino. De MAN-fractie beschouwt dit als illegaal, onbezonnen en een gebrek aan respect voor het reglement van het parlement en het Latijns-Amerikaanse parlement.'

Cooper schrijft dat het reglement van orde van de Staten de voorzitter nergens de bevoegdheid geeft om eenzijdig een Statenlid uit de commissies van Parlatino te ontslaan. 'Sterker nog, conform het zelfde reglement, artikel 120, moet een meerderheid in het parlement besluiten op het moment dat er geen andere voorzieningen in het reglement staan.'

Minister Navarro: 'Geen toename illegale Venezolanen op Curaçao'

'Er is op dit moment geen sprake van een alarmerende situatie'


Er is geen toename merkbaar in het aantal Venezolanen dat illegaal op Curaçao verblijft. Dat zegt minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) na een gesprek met de Immigratiedienst gisterochtend vandaag, vrijdag 4 december 2015, in het Antilliaans Dagblad.

'De Venezolanen die nu Curaçao binnenkomen, blijven dertig dagen en gaan dan terug', zo geeft Navarro te kennen. 'Er is op dit moment geen sprake van een alarmerende situatie.'

In dezelfde adem geeft de Justitieminister te kennen, dat alles afhankelijk is van de verkiezingen die komende zondag in Venezuela plaatsvinden. Bij deze verkiezingen neemt de partij van de huidige president Nicolás Maduro het op tegen de oppositie die gevormd wordt door verschillende samenwerkende partijen en die geleid wordt door Henrique Capriles. De oppositie lag flink voorop bij de laatste peilingen en onlangs heeft Maduro laten weten door te zullen gaan met zijn revolutie, zelfs als hij bij de komende verkiezingen verliest.

'We zijn op alles voorbereid. Als blijkt dat Maduro verliest, kan het heel goed zo zijn dat er een grote hoeveelheid Venezolanen deze kant op komt, op zoek naar een beter leven. De Kustwacht is op de hoogte gesteld en is in staat van paraatheid gebracht. Hetzelfde geldt voor de Immigratie op het vliegveld en de douane. Alle mogelijke ingangen tot het eiland worden in de gaten gehouden.'

Voor wat betreft de Venezolanen die via het vliegveld op Curaçao aankomen, gelden reeds bekende regels, waarvan de belangrijkste dat ze het eiland niet binnen kunnen zonder contant geld. Hieraan is een minimum van 500 dollar gesteld. Bovendien moeten ze kunnen aantonen dat ze in een hotel of andere accommodatie verblijven en indien ze langer op het eiland blijven, moeten ze een verblijfadres opgeven.

Raad van Ministers keurt ontslag Telesur-directeur Currie goed

Curie werd 6 november door ministerie van TCT geschorst vanwege financiële onrechtmatigheden

 
De Raad van Ministers heeft goedkeuring gegeven aan het ontslag van Dirk Currie als algemeen directeur van Telesur. Zijn ontslagaanvraag is woensdagavond behandeld, zo bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 4 december 2015.

Currie werd 6 november geschorst door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Dit gebeurde op aandringen van de aandeelhouder. Per 28 oktober is een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd bij het staatsbedrijf, onder leiding van Gardelito Hew A Kee.

Een intern onderzoek heeft uitgewezen, dat er sprake is van financiële onrechtmatigheden. Er zouden genoeg redenen zijn om Currie met ontslag te sturen. Het onderzoek is nog steeds gaande.

Eerder werd ook de waarnemend directeur van de NV Energiebedrijven Suriname, Willy Duiker, ontslagen. De Ontslagcommissie heeft inmiddels hiervoor goedkeuring gegeven. Duiker is net als de ex-directeur van EBS, Kenneth Vaseur, nog steeds in detentie in afwachting van een eventuele berechting.

Sehos op Curaçao viert 160-jarig bestaan


Werknemers planten zes zaadjes voor de zes kernwaarden van ziekenhuis


Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) vierde gisteren dat het 160 jaar bestaat. Na toespraken van onder andere minister Siegfried Victorina van Gezondheid en een zegen van bisschop Luis Secco werden symbolisch zes zaadjes geplant door enkele werknemers van de maand. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 december 2015.

De zaadjes staan voor de kernwaarden van het Sehos: verantwoordelijkheid, dienstbaarheid, communicatie, discipline, samenwerking en eerlijkheid.

Het idee is dat deze kernwaarden verder worden uitgezaaid en verzorgd en de komende jaren kunnen worden geoogst.

Grondgeschil legt toerisme-activiteiten bij Blanche Marie Vallen stil

Geschil over grondrechten sleept al sinds 2007 in allerlei procedures voortTouractiviteiten bij de Blanche Marie Vallen in West-Suriname liggen al geruime tijd stil. De familie Dubois, die rechten meent te hebben op het gebied van zo'n 133 hectare, is verwikkeld in een juridische strijd, omdat blijkt dat de grond waar het oord is gevestigd 'onrechtmatig en slinks' aan een derde is uitgegeven, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 december 2015, nadat gisteren het Dagblad Suriname hierover uitgebreid heeft bericht.

Evita Dubois, dochter van Julian Dubois, oprichter van het recreatieoord, is ontstemd dat de familie sedert het overlijden van haar vader in 2007 nog steeds met dit probleem zit. Na de dood van vader Dubois is de weduwe Marsinem Tordjo een proces begonnen om aanspraak te kunnen maken op het bezit van haar echtgenoot. Dat gebeurde binnen de wettelijk voorgeschreven periode van achttien maanden:

(Met dank aan Dagblad Suriname)
Tussen 2009 en 2015 is op verschillende momenten positief advies uitgebracht door de Grondinspectie en het districtscommissariaat van Kabalebo en bleek tot juli 2015 nog dat de weduwe de enige aanvrager was. Dat ging weliswaar met een proces gepaard waarin stukken waren verlegd en kwijtgeraakt.

Het Dagblad Suriname berichtte gisteren onder andere, dat de weduwe van het kastje naar de muur werd gestuurd. Het heen en weer geloop mondde maar niet uit in het krijgen van een grondbeschikking, totdat de dochter een gesprek arrangeerde met de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld. Dat vond plaats op 6 augustus 2015. 

Dubois, die voorzien was van al haar onderliggende stukken als bewijslasten, kon duidelijk van het gezicht van de minister aflezen dat hij de stukken voor de eerste keer zag. Zij zegt in het dagblad bijzonder veel vertrouwen gesteld te hebben in Relyveld als minister, omdat hij er bekend om stond de ethische codes niet overboord te gooien. De RGB-bewindsman verklaarde op deze dag, dat hij demissionair was en dus geen stukken kon tekenen. De verkiezingen waren op 25 mei 2015 achter de rug en de inauguratie van de president zou op 12 augustus plaatsvinden gevolgd door de beëdiging van de verschillende ministers.

Het vertrouwen in de RGB-minister bleek al gauw omgeslagen te zijn in een waas van onduidelijkheid, zo schrijft het Dagblad Suriname. Op 21 augustus 2015 kreeg de weduwe een brief van RGB. In de brief, die was ondertekend door dezelfde RGB-minister, stond vermeld dat het grondaanvraagverzoek niet kon worden ingewilligd, omdat het stuk perceel aan derden in grondhuur is afgestaan. Zowel moeder als dochter stonden perplex. Want dezelfde minister Relyveld die hen had ontvangen en al de bewijsstukken had doorgenomen, verklaarde op die bewuste dag, op 6 augustus 2015, dat hij niet kon tekenen, omdat hij demissionair was.


Op 12 augustus werd Relyveld weer geïnstalleerd als RGB-minister en amper twee dagen daarna, op 14 augustus, schreef hij een beschikking van hetzelfde perceel uit op naam van Steve Michael Douglas. 
De dochter van de oprichter van Blanche Marie kan het zich niet voorstellen, dat zaken omtrent grondaanvragen die haar vader toebehoorden op sluwe en heel slinkse wijze hebben plaatsgevonden. Ze zit nog steeds met vraagtekens. Vooral gelet op het feit dat gedurende 2007 tot 2015 er geen enkele aanvragers bleken te zijn. De weduwe was de enige aanvrager. Dat het stuk grondperceel plotseling aan een zekere Douglas is uitgegeven als een dief in de nacht, gaat haar verstand te boven. Er is inmiddels een rechtszaak aanhangig gemaakt over deze kwestie. 

Het Kort Geding diende gisteren en op 10 en 17 december worden partijen weer gehoord door de rechter.

Dermatologische Dienst start 'Lepra Eliminatie Campagne' met online gaan website

Dermatologische Dienst, PAHO en ministerie van Volksgezondheid willen meer bewustwording


 
Met het lanceren van de website www.derma.sr is het startsein gegeven voor de ‘Lepra Eliminatie Campagne’. Met de website, posters, folders, radio- en tvspotjes willen de Dermatologische Dienst, PAHO (Pan-American Health Organization) en het ministerie van Volksgezondheid de samenleving bewuster maken over de ziekte. Bij tijdig ontdekken kan een besmet persoon na een simpele kuur van tabletten, helemaal genezen.

Het uitroeien van de ziekte is moeilijker gebleken dan gedacht, zegt Ricardo Hu, waarnemend directeur van de Dermatologische Dienst. De World Health Organisation (WHO) heeft het doel bijgesteld: het aantal nieuwe gevallen moet heel laag gehouden worden, minimaal 1 op de 10.000 personen van de bevolking.

'Dat betekent voor Suriname dat we elk jaar hooguit vijftig gevallen mogen hebben. Wij doen het momenteel goed met gemiddeld dertig nieuwe gevallen per jaar. Maar natuurlijk ga je altijd voor steeds minder. Vandaar deze campagne', aldus Hu.

De bevolking wordt op het hart gedrukt om elke vlek en elke knobbel op het lichaam nader te bekijken. De ziekte wordt overgebracht door de leprabacil. In vijfennegentig procent van de gevallen is het lichaam zelf in staat de ziekte te bestrijden en immuniteit op te bouwen. Besmetting vindt plaats bij langdurige blootstelling aan de bacil en regelmatig contact met een besmet persoon. De ziekte kan zich in twee maanden manifesteren, bij anderen kan het twintig jaren duren voordat de klachten zich hebben ontwikkeld. De huid en zenuwen worden zodanig aangetast dat er misvormingen kunnen ontstaan aan lichaamsdelen. Men mag zich gratis laten onderzoeken bij ‘Derma’ aan de Tourtonnelaan in Paramaribo. Op de web site wordt ook aangegeven waar men op moet letten bij zelfonderzoek.


Met de website wordt ook de drempel verlaagd voor een bezoek aan de Dermatologische dienst.

'Tegenwoordig is alles en iedereen online bezig. Dit speelt daarop in',  stelt dermatologe Karin Sewpersad . 'Op de site vindt men alle informatie over lepra, de symptomen ervan en wat te doen als men het bij zichzelf ontdekt. Men hoeft zich niet te schamen of bang te zijn om naar de dienst te stappen. Alles wordt vertrouwelijk afgehandeld.'

De campagne zal in verschillende talen gevoerd worden waaronder Portugees. Brazilië is nummer drie op de wereldlijst van landen met de meeste lepragevallen. Hu: 'De kans is groot dat onder de Brazilianen ook leprapatiënten zitten. We zien ook op de poli, dat er Brazilianen komen die lepra hebben. Ze hebben natuurlijk niet alleen contact met elkaar, maar ook met Surinamers.'

Misiekaba (NDP) pleit voor uitstel verdere verhoging stroomtarieven EBS

'De rek is er uit voor het volk'

Santokhi (VHP): 'Er moet een integraal samenhangend pakket van crisismaatregelen genomen worden'
  

Net als de vakcentrales (RaVakSur, Raad van Vakcentrales in Suriname), heeft  NDP-fractieleider André Misiekaba  gisteravond tijdens de Algemene Beschouwingen in De Nationale Assemblee ervoor gepleit om de verdere verhoging van de elektriciteitstarieven uit te stellen. Hij stelde, dat het volk niet in staat is de verdere verhoging op te brengen. Ook VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi en diverse andere Assembleeleden benadrukten de moeilijke situatie waarin de samenleving is beland, zo schrijft Starnieuws, vanochtend, vrijdag 4 december 2015.

De tarieven van elektriciteit zijn in oktober aangepast, wat een extra last betekent voor de gemeenschap, stelde Misiekaba.

'Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft gepland om in drie stappen de tarieven marktconform te maken. In januari 2016 zou de tweee verhoging ingaan en in oktober de laatste. De fractie van de NDP staat achter het beleid om de subsidie op elektriciteit helemaal af te bouwen. Maar president, voorzitter via u, gelet op de huidige financieel economische situatie en de extra lasten op de samenleving, wil ik u vragen om de tweede verhoging en daarmee ook de derde verhoging van elektriciteit, indien mogelijk uit te stellen. De rek is er uit voor het volk.' 

Hij wilde weten hoe het is met de beloofde rationalisering van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Het ontheffen van directieleden, betekent nog niet dat het bedrijf gerationaliseerd is. 'Wat willen we precies met de EBS? Wat is het stappenplan in dit kader?'

Santokhi voerde aan, dat het volk te maken heeft met een systematisch inkrimpende bestedingsruimte. Er is minder geld beschikbaar, 'maar ook nog geld dat minder waard is, hetgeen het leven voor wat betreft de noodzakelijke en dagelijkse uitgaven, enorm moeilijk maakt. We zien drie dingen tegelijkertijd gebeuren, ten eerste is de inflatie aan het toenemen, hetgeen betekent hogere prijzen,  ten tweede heeft de devaluatie van 25% de bestedingsruimte met een kwart verminderd en ten derde komen deze recente maatregelen en ontwikkelingen, bovenop de toename van tarieven voor benzine, elektriciteit en water.' 

Deze situatie zal volgens Santokhi voor ernstige problemen voor de samenleving en leiden tot structurele armoede. 'Deze situatie leidt tot crises in verschillende sectoren en instituten. Er moet een integraal samenhangend pakket van crisismaatregelen genomen worden om de nood in de samenleving, voor de verschillende doelgroepen, maar vooral bij de kwetsbare groepen, te verzachten.'

Assembleeleden tijdens Algemene Beschouwingen kritisch over dubbele petten minister/governor Hoefdraad

Minister van Financiën mikpunt van kritische vragen


VHP'er Jogi vindt dat Hoefdraad dient te worden ontslagen van Somohardjo (PL) mag de hele regering naar huis


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die formeel nog governor is van de Centrale Bank van Suriname, werd vanavond tijdens de Algemene Beschouwingen flink onder vuur genomen. Diverse Assembleeleden wezen er op dat zijn beide functies - die van minister van Financiën en die van governor van de Centrale Bank van Suriname - onverenigbaar zijn. President Desi Bouterse antwoordt vanaf het middaguur vandaag, vrijdag 4 december 2015, de vele gestelde vragen, aldus Starnieuws vanochtend.

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) zei, dat de president Hoefdraad moet ontslaan als minister, totdat er een andere governor is benoemd. Paul Somohardjo (Pertjajah Luhur, PL) trok de deskundigheid van Hoefdraad in twijfel terwijl Gregory Rusland (NPS) en Chandrikapersad Santokhi (VHP) wezen op het belang van vertrouwen.

Oppositieleden stelden dat er geen vertrouwen meer is in de Centrale Bank van Suriname. Jogi wil van de president weten of het waar is, dat Hoefdraad ruim tweehonderd dienstreizen heeft gemaakt,  en zo ja, wat het rendement hiervan is geweest.

Somohardjo vindt, dat de regering moet aftreden en er gedurende een jaar een zakenkabinet moet komen. De politicus zei, dat indien Bouterse aftreedt, ook hij bereid is zijn functie neer te leggen. Somohardjo zei verder, dat Bouterse iedereen de schuld geeft van het falend beleid, maar zelf geen verantwoordelijkheid neemt. Benadrukt werd dat er een verkwistend beleid is gevoerd met veel corruptie en dat er meer is uitgegeven dan werd verdiend.

Oppositie- en coalitieleden stelden verder aan de orde de actie van stakende arbeiders bij Rosebel Gold Mines. Aan de regering werd gevraagd om een actieve rol te vervullen hierin. De stand van zaken rond de sluiting van Suralco kwam eveneens aan de orde.

Oppositieleden zeiden zich ook zorgen te maken over een tweede devaluatie, aangezien de koers van op de Amerikaanse dollar op de parallelmarkt ruim Srd 4,50 is. De oppositie vroeg ook naar cijfermateriaal over het pakket aan maatregelen dat de regering wil uitvoeren.