woensdag 9 december 2015

Nieuwe slogan OM Curaçao: 'Samen staan wij sterk!'

Bij presentatie film 'Nos hóbennan, nos futuro' staat ketensamenwerking centraal


Hoofdofficier van Justitie De Jongh: 'Om resultaten te bereiken kunnen we niet zonder elkaar'

Op initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en in samenwerking met het ministerie van Justitie voor ketenpartners heeft vandaag, woensdag 9 december 2015, een presentatie plaatsgevonden van de film 'Nos hóbennan, nos futuro' ('De jeugd is onze toekomst') van mevrouw Renee Gielen. Dit bericht het OM vanavond in een persbericht.

'De justitiële keten moet investeren in die toekomst. Onze inspanningen moeten gericht zijn op het waken over onze jeugdigen. Ze behoeden voor afglijden in de criminaliteit. Maar, ook jeugdige criminelen een perspectief geven op een betere toekomst, zoals via het OM-project 'Top C' en het project 'Abo mes ta disidí'. Dit probleem overstijgt echter onze keten. We zullen hiervoor aansluiting moeten zoeken bij andere ministeries zoals dat van onderwijs. Maar, we moeten ook aansluiting zoeken bij de niet traditionele ketenpartners zoals de private sector. It takes an island to raise a child', zei Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong ter gelegenheid van de vertoning van de film.

De Jongh: 'Om resultaten te bereiken kunnen we niet zonder elkaar. Samen vormen wij een krachtige machine. Samen delen we de ambitie om onze toekomst veilig te stellen. Samen produceren wij rechtvaardigheid en veiligheid in de samenleving. Onze samenleving. Van ons land Curaçao. Ik neem nu dan ook de gelegenheid om het credo van het Openbaar Ministerie Curaçao voor komend jaar te lanceren: Union ta hasi forsa! (Samen staan wij sterk!)'

Het OM doet de daad reeds bij het woord door letterlijk 'de Tempel uit te gaan'. Het OM is reeds aanwezig op de wijkteams van politie en bij informatiebijeenkomsten in de wijken, maar ook recentelijk met het uitdragen van ons beleid met betrekking tot relationeel geweld en herstelrecht en door het opzetten en stimuleren van projecten. Uiteraard met het project 'Tur Wowo Riba Bo'.

Daarnaast lukt het om samen met het Korps Politie, KPC, ook meer strafzaken te doen. De processen-verbaal (pv’s) die het KPC aanlevert laten een kwaliteitsverbetering zien waardoor onze sepots flink zijn gedaald. Het OM Curacao is zeer tevreden met het reeds behaalde resultaat.

'De criminaliteit op ons eiland is onverminderd hoog, maar laat dit jaar een lichte daling zien. Deze dalende lijn willen we samen met de politie en alle ketenpartners de komende twee jaar doortrekken. Dat zijn we aan de burger verplicht. We moeten bestendige barrières opwerpen tegen de georganiseerde misdaad op ons eiland. Alleen dan zullen we in staat zijn de criminaliteit fors te doen afnemen. Dat is niet eenvoudig maar ik ben ervan overtuigd dat bij alle betrokkenen de wil bestaat om het werk te klaren. Ik merk dat de neuzen steeds meer dezelfde kant op staan. Union ta hasi forsa!', aldus Hoofdofficier De Jong.

Het Koffiekamp Collectief is gesprekspartner inzake voortbestaan Koffiekamp-gemeenschappen

Collectief roept op om niet met 'splijtzwammenstrategie onnodige spanning teweeg te brengen in de Koffiekamp-gemeenschap'

 
In Koffiekamp bestaat naast de traditionele gezagsstructuren een gemandateerd Koffiekamp Collectief, dat de belangen van alle Koffiekampers (Eendracht/Marchalkreek, Nw.Koffiekamp, Paramaribo en Nederland) behartigt. Benadrukt moet worden dat het Koffiekamp Collectief in actie komt als het collectieve belang van de Koffiekampers in gevaar komt.

In de beginjaren '90 van de vorige eeuw, heeft het Koffiekamp Collectief zijn bijdrage geleverd toen er sprake was van een eventuele relocatie van Nieuw Koffiekamp. In de Delfstoffenovereenkomst tussen de Staat Suriname en het Canadese bedrijf Golden Star is in artikel 6.11 opgenomen, dat het dorp zou kunnen verhuizen, indien de werkmaatschappij en de Staat technisch en overtuigend kunnen aantonen, dat er veel exploiteerbare goudvoorkomen zijn onder de oppervlakte van de locatie waar de dorpsgemeenschap gevestigd is. In het artikel is geen ruimte geboden om dwingend de bevolking tot verhuizing over te doen gaan.

Er zijn in dit kader vele deliberaties geweest omtrent een eventuele verhuizing. Het Koffiekamp Collectief heeft toen alle kaders van het dorp gemobiliseerd en zich met ondersteuning nationale en internationale deskundigen goed voorbereid de onderhandeling ter zake met Golden Star en de Staat te voeren. Er is serieus binnen de gemeenschap nagedacht over de condities die op tafel gelegd zouden worden, indien het de werkmaatschappij en de Staat zou lukken de gemeenschap te overtuigen van de noodzaak tot relocatie als bedoeld in artikel 6.11 van de Delfstoffenovereenkomst.

Kennelijk is om de voornoemde condities door het bedrijf afgezien om verder te praten over relocatie van Nieuw Koffiekamp. Het Koffiekamp Collectief heeft de interne verdeeldheid omtrent de aanwezigheid van het bedrijf op zeer tactische wijze opgelost. Voorgesteld werd aan de dorpsleiding om een twee sporen beleid te volgen. De dorpelingen die binnen het bedrijf willen arbeiden, moeten die mogelijkheid krijgen. Daar tegenover moeten zij die een porknokkersbestaan willen leiden ook die mogelijkheid worden geboden. Dat voorstel is ook opgevolgd door de dorpsleiding.

De eerste generatie porknokkers richtten de eerste belangen organisatie 'de Stootgroep' op in 1993. Daarna werd door de tweede generatie porknokkers van Koffiekamp de belangengroep Makamboa opgericht. Makamboa is een verzamelnaam van de delen/wijken/dorpen die Nieuw Koffiekamp vormt. Het moet duidelijk zijn, dat wanneer het gaat om de bedreiging of voort bestaan van de Koffiekamp-gemeenschappen, Makamboa geen gesprekspartner is, maar het Koffiekamp Collectief en de dorpsleiding. Wij van Koffiekamp kunnen met autoriteit stellen, dat er voldoende deskundigheid en ervaring in de gemeenschap bestaat om het belang van de gemeenschap op waardige wijze te verdedigen c.q.te behartigen.

Wij willen een ieder oproepen niet te trachten middels de splijtzwammenstrategie onnodige spanning teweeg te brengen in de Koffiekamp-gemeenschap door bespreking over het algemene Koffiekamp belang te voeren met een porknokkers belangengroep. Ter herinnering het volgende: Koffiekamp Is het eerste dorp dat onder water liep als gevolg van de bouw van de Afobaka dam. De traumatische gevolgen zijn na 51 jaar nog bij velen aanwezig die de gedwongen transmigratie hebben meegemaakt.

Het Koffiekamp Collectief roept tenslotte alle Koffiekampers op alert te zijn. Wij zullen met alle democratische middelen ten strijde moeten trekken tegen elke vorm van onrechtvaardige, incorrecte bejegening naar Nieuw Koffiekamp toe.

Het Koffiekamp Collectief
Namens de Koffiekamp gemeenschappen
De voorzitter
Henry Lila

Bewoners en personeel Huize Ashiana willen ontslagen directeur Valpoort-Vrede terug

In een brief aan de minister van Welzijn wordt terugkeer gevraagd

'In korte tijd heeft zij wezenlijke bijdrage geleverd aan personeel en bewoners'

 
Bewoners en medewerkers van Huize Ashiana hebben in een brief op 7 december de minister van Welzijn gevraagd om Judith Valpoort-Vrede weer te laten terugkeren op haar post als directeur van het tehuis. 7 December is de dag waarop Valpoort-Vrede haar ontslag aanvroeg bij de minister. Een aangehechte lijst met handtekeningen toont 76 handtekeningen, waarvan niet duidelijk is hoeveel handtekeningen van de medewerkers zijn en hoeveel van de bewoners afkomstig zijn, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 9 december 2015.


De reden van dit verzoek is het feit, dat nooit eerder er een directeur en een ondersteuningsteam zijn geweest die in zo'n korte tijd zo'n wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan zowel het personeel alsook de bewoners van het tehuis. Volgens het schrijven is het het vermelden waard, dat de medewerkers een prettige samenwerking hadden met de directeur en haar teamleden.

Zij zou volgens de medewerkers vanaf haar aantreden steeds een open oor voor hen hebben gehad.
'Wij, personeelsleden en bewoners van Ashiana, zijn van mening dat er geen onregelmatigheden zijn geweest als zodanig ten aanzien van de aankoop van de dienstauto en de commotie die rondom dit punt is ontstaan in de media', staat in de brief.

De commotie bij Ashiana begon met het ter beschikking stellen van twee medewerkers. Die medewerkers hebben op hun beurt eerder getracht de media erbij te halen, alvorens zaken door tussenkomst van de bond te doen schikken. Hierbij is informatie naar buiten gekomen, waaruit zou blijken dat de directeur donatiemiddelen zou hebben aangewend voor de aanschaf van een directieauto. Dit laatste wordt door Valpoort-Vrede nog steeds ontkend.

Minister Joan Dogojo van Welijn was gisteren niet in de gelegenheid te reageren op de stand van zaken betreffende het verzoek van de medewerkers Valpoort-Vrede bij Ashiana weer in dienst te nemen.

Politie vraagt hulp samenleving bij oplossen moord op 19-jarige Sharon Cairo

Sharon werd deels ontkleed gevonden in goot langs Vredeslustweg


De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname vraagt hulp van de samenleving die kan leiden tot het achterhalen van de dader of daders van de moord op de 19-jarige Sharon Cairo (Bron foto: Korps Politie Suriname), zo meldt de afdeling Public Relations van het korps vandaag, woensdag 9 december 2015.

Het lichaam van Sharon werd donderdag 26 november aangetroffen in een goot aan de Vredeslustweg niet ver van haar ouderlijke woning. De familie van Sharon had eerder op die dag aangifte gedaan van haar vermissing.

Sharon was 25 november van huis vertrokken om naar het stadscentrum, vanwege de festiviteiten rond de viering van 40 jaar onafhankelijkheid, te gaan en is niet meer teruggekeerd naar huis. Het lichaam van Sharon was gedeeltelijk naakt.

De politie vraagt een ieder die Sharon mogelijk op woensdag 25 november voor het laatst tussen 21.00 uur en 23.00 uur heeft gezien of zij die informatie hebben contact op te nemen op de telefoonnummers: 403645 /403252/ 402355 of de tiplijn 179.

Door staking bus- en boothouders zijn nog geen 100 van 214 leerlingen VOJ-school Atjoni aanwezig

VOJ-school te Atjoni de dupe van staking bus- en boothouders


Jeugdparlementslid Sampi zal problemen schoolvervoer in Jeugdparlement aankaarten

 
Veel leerlingen van de VOJ-school te Atjoni kunnen niet naar school vanwege de staking van bus- en boothouders die niet of niet volledig zijn uitbetaald door de overheid. Van de 214 leerlingen waren er vandaag nog geen honderd aanwezig, allemaal uit Jaw Jaw en Gengeston, aldus jeugdparlementariër Edgar Sampi uit het district Sipaliwini vandaag, woensdag 9 december 2015, in een persbericht.

Gengeston ligt niet ver van Atjoni. De kinderen van dit dorp hebben gelopen tot aan de overkant van de aanmeersteiger bij Atjoni. Van daaruit hebben zij hulp gevraagd aan particuliere bootsmannen die daar toevallig waren aangemeerd. Zo slaagden deze kinderen erin om de school te bereiken.

Vanuit Jaw Jaw hebben twee boten gevaren, vertelt een van de stakende bootslieden. Zijn collega’s zouden daartoe opdracht hebben gehad van een lid van de Nationale Assemblee. De kinderen uit de overige dorpen hadden geen keus en zijn thuisgebleven.
Er zijn in totaal zes boten die elk tussen 20 en 26 kinderen vervoeren, zegt Jeugdparlementariër Edgar Sampi. Verder zijn er drie bussen, die samen ongeveer 75 kinderen naar school vervoeren. Ook de bushouders zijn in staking.

Sampi zal deze zaak ter sprake brengen in het Nationaal Jeugd Parlement, om extra aandacht te vragen voor deze problematiek.

Directeur Henry Jozefzoon van de VOJ Atjoni betreurt de situatie. 'Gelukkig kan ik de kinderen van het vierde leerjaar wel opvangen in het internaat, want zij beginnen op 14 december met de schoolonderzoeken. In de andere klassen zijn wij vanaf vandaag genoodzaakt om de stof te herhalen, zodat de kinderen die de school niet konden bereiken een niet al te grote achterstand oplopen. Vandaag sluiten wij om tien uur.' Jozefzoon is machteloos, hij kan niets doen voor meer dan 115 kinderen die de school niet kunnen bereiken vanwege deze situatie.

De brug van Zuurzak op Curaçao in ere hersteld

Stichting Maritiem Archeologie Curaçao heeft brug laten herstellen

 
De brug van Zuurzak kan weer vijftig jaar mee. Stichting Maritiem Archeologie Curaçao (Stimacur) heeft de brug laten herstellen met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Uniek Curaçao en particuliere gelden. Dit bericht de Amigoe woensdag 9 december 2015.
 
In 1876 kocht de familie Gorsira de plantage Zuurzak en bouwde hier een lusthof met de brug, een zwanenmeer en siervijvers. Rond 1900 was dit lusthof niet meer in gebruik en gedurende de vorige eeuw raakte de historische plek in verval.

 Tegenwoordig maakt de brug deel uit van het vrij toegankelijke Den Dunki Nationaal Park, dat wordt onderhouden door Uniek Curaçao.

De brug van Zuurzak is onlangs geconsolideerd zodat hij weer vijftig jaar kan worden gebruikt zonder in te storten. Alle gebreken zijn hersteld en er zijn traptreden aan de brug toegevoegd, overigens zijn die ruw uitgevoerd en zonder reling, dus voorzichtigheid is geboden bij het betreden van het bouwwerk.

Curaçao's Statenlid Rosaria (PAIS) wil loan sharks aan wettelijke banden leggen

'Iemand leent 100 gulden en moet vervolgens 3.500 gulden terugbetalen, waar haalt men dit geld vandaan?'


 
Alex Rosaria, politiek leider van PAIS, zal deze week tijdens de behandeling van de begroting 2016 stilstaan bij het fenomeen van loan sharks. Volgens Rosaria moeten leeninstanties aan wettelijke banden worden gelegd. Hiertoe zal hij met een voorstel voor de regering komen, zo bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 9 december 2015.
 
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft op verzoek van de PAIS-parlementariër enige tijd terug een onderzoek gedaan naar het fenomeen van geld lenen en loan sharks. Uit dit onderzoek blijkt, dat er binnen de micro-financieringssector veel verschillen zijn voor wat betreft de rentes die worden gehanteerd. Deze varieert van 12 tot 3.500 procent. De exorbitante rente van meer dan 3.000 procent wordt alleen gehanteerd bij lage leningen die tot een paar honderd gulden gaan.

'Zoals ik enige tijd geleden gezegd heb, moet de overheid ingrijpen als regulator van deze financiële sector. Het kan niet zo zijn dat mensen 100 gulden moeten lenen omdat ze zelf geen 100 gulden hebben en vervolgens 3.500 gulden terug moeten betalen. Waar haalt men dit geld vandaan?', vraagt Rosaria zich af.

De PAIS-voorman pleit voor regelgeving. Zo moet de rente die op een lening berekend mag worden wettelijk vastgelegd worden. Ook wil hij dat alle leeninstanties verplicht worden om op een transparante wijze inzicht te geven in de rentes die ze berekenen, wat de overige kosten zijn die bij de lening komen kijken en wat de boetes zijn als blijkt dat iemand niet aan de terugbetalingsregeling voldoet. 'Op dit moment zijn hierover geen regels', zegt Rosaria.

Met de publicatie van de Harmonisatiewet over de toezichtbevoegdheid van de CBCS vorige week heeft de Centrale Bank meer instrumenten in handen gekregen om tegen loan sharks op te treden. Rosaria: 'Ik ben ervan overtuigd dat er regels moeten komen, maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat het om niet alleen een bancaire aangelegenheid is, maar ook van sociale aard is. De aanbevelingen voor het tot stand komen van regelgeving moet daarom sociaal-economisch worden benaderd ,samen met onder andere de ministeries van Financiën, Justitie en Sociale Ontwikkeling.'

In mei heeft de CBCS ter bestrijding van exorbitante rentetarieven de ‘Annual Percentage Rate (APR)’-beleidsvoorschriften aangepast. Die voorschriften gelden voor alle legale kredietverleners die op Curaçao en St. Maarten consumptieve kredieten verlenen. Deze beleidsvoorschriften zullen aan de hand van een nader onderzoek per 1 januari 2016 worden aangescherpt c.q. uitgebreid teneinde de loan shark-problematiek gerichter aan te pakken.

Bepaalde groepen kredietverstrekkers, waaronder in ieder geval hypothecaire- en consumentenkredieten, vallen onder het regime van de MOT-regeling. Maar, er is een grijs/zwart gebied van kredietverstrekkers, de zogeheten ‘loan sharks’, die tegen exorbitante rentes kredieten verlenen aan consumenten. Loan sharks wenden weleens fysiek geweld aan om terugbetaling van verleende kredieten af te dwingen. Legale kredietverleners staan onder toezicht van de Centrale Bank.

Pietermaai op Curaçao tot kerstmarkt met stands en live muziek omgetoverd

Christmas Fair in Pietermaai district


Komende zaterdag wordt het Pietermaai district omgetoverd tot een kerstmarkt met stands, live muziek en vermaak voor jong en oud. Na het succes van vorig jaar, wordt ook dit jaar de Christmas Fair georganiseerd. Dit jaar is er nog meer te doen, beleven en zien, aldus vandaag, woensdag 9 december 2015, het Antilliaans Dagblad.

Maar liefst 59 standhouders, bijna drie keer zo veel dan vorig jaar, laten zich komende zaterdag in de Nieuwestraat van hun beste kant zien met kleding, accessoires, sieraden, kunst en decoratie.

De straat wordt uitbundig versierd met kerstverlichting, slingers, kerstballen en een grote kerstboom. Een bijzonder moment tijdens de Christmas Fair is het ontsteken van de lampjes in de kerstboom, dat wordt gedaan door de Kerstman zelf, samen met Coca Cola. Daarmee wordt de feestelijke kerstperiode officieel en symbolisch ingeluid.

Het populaire kerstkoor ‘Popcorn’ onder leiding van Jochem Smid, is net als vorig jaar aanwezig om de mooiste kerstliedjes ten gehore te brengen.

Voor degene die de winterse kerst missen in de tropen, zijn er ook echte winterse lekkernijen te verkrijgen, zoals erwtensoep, goulashsoep en oliebollen. Voor de kinderen is er een speciaal kerstdorp met allerlei spelletjes en activiteiten, waar ze zich naar hartenlust kunnen vermaken. Alle ouders kunnen zich ondertussen amuseren bij de horecagelegenheden in de Nieuwestraat met live muziek en barretjes buiten op straat bij Miles Jazz Café, restaurant Ginger en Mundo Bizarro.

De Christmas Fair in het Pietermaai district is op zaterdag 12 december, van 16.00 uur tot 22.00 uur. In verband met de voorbereidingen wordt de Nieuwestraat op zaterdag 12 december vanaf 7.00 uur afgesloten voor verkeer.

Avila Hotel op Curaçao heeft nieuwe eigenaar

Nieuwe eigenaar zou Wilhelmus Vogels zijn van het Lions Dive Hotel


Het bekende Avila Hotel aan de Penstraat gaat over in andere handen. Als alles volgens plan verloopt kan Wilhelmus ‘Will’ Vogels, zelf bekend als de grootste aandeelhouder van het zeer goed lopende Lions Dive Hotel, zich vandaag na maanden van in stilte onderhandelen de nieuwe eigenaar van Avila noemen. Dat schrijft vandaag, 9 december 2015, het Antilliaans Dagblad uit goede bronnen te hebben verkregen. 

Decennialang was Avila eigendom van de familie Møller. Nic Møller, die in juni dit jaar overleed, kocht het complex in 1977. In 2014 bestond het hotel 65 jaar. Nadat Møller zich langzaamaan terugtrok, was de dagelijkse leiding al enige jaren in handen van zijn dochter Tone Møller en zakenpartner Paul Kok (beiden 53). Laatstgenoemde was tevens minderheidsaandeelhouder.

Met de voor velen in de Curaçaose gemeenschap verrassende verkoop wordt bij Avila het roer overgenomen door de familie Vogels, die de afgelopen periode het Lions Dive Hotel & Marina tot grote bloei heeft gebracht. Directeur Will Vogels en zijn echtgenote Katja Vogels-Goene, die operationeel directeur is, zijn tevens grootaandeelhouders.

Lions Dive, dat in 2014 haar 25-jarige jubileum vierde, werd onder hun beheer vernieuwd en flink uitgebreid; en behoort tot de best presterende hotels op Curaçao met de hoogste opbrengsten per beschikbare kamers.

Het is de bedoeling het Avila-personeel later vandaag in te lichten. De werknemers houden allemaal hun baan. Wel zal het management worden gewijzigd en zal de nieuwe leiding - Robbin Vogels (26) plus nog enige tijd ondersteund door Kok - te zijner tijd allerlei veranderingen doorvoeren. Onder andere komen er kamers bij.

Bekend is dat de 59-jarige Vogels, momenteel ook voorzitter van het bestuur van Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), uitstekende contacten onderhoudt met onder meer touroperator TUI en met name in Europa een uitgebreid netwerk aan toeristische contacten heeft, dat zorgt voor een constante toevoer van gasten.

Avila telt bijna 150 luxe kamers, ongeveer evenveel als Lions Dive. Avila is vooral bekend onder buitenlandse (lees: Nederlandse) zakenlieden, topambtenaren, politici en diplomaten die graag in het hotel verblijven. Diverse leden van het Koninklijk Huis hebben er gelogeerd. Lions Dive, pal naast het Sea Aquarium, is erg populair onder Europese vakantiegangers. Vandaag worden nog de handtekeningen gezet, maar met huisbankier MCB is de financiering al rond.

Pontjesbrug, Willemstad en Curaçao verblijd met grote kerstboom


Kerstboom versierd met behulp van ladders en een kraan

 
Vlakbij de Pontjesbrug staat een knoert van een kerstboom, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 9 december 2015.

Het enorme gevaarte werd gisteren met behulp van ladders en een kraan versierd. Punda wordt daarmee steeds meer, veel meer dan voorgaande jaren, in kerstversiering gehuld.

De binnenstad heeft koopavonden op donderdag 10 en 17 december en ook op zaterdag 12 en 19 december zijn er speciale activiteiten in verband met de feestdagen.

Jack Menke wordt nieuwe voorzitter bestuur Anton de Kom Universiteit van Suriname

Universiteit zou imagoschade leiden door handelingen van bestuurslid Vaseur


De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft binnenkort een nieuw bestuur. Op 15 januari 2016 zal het nieuw bestuur haar intrede doen. Als de beschikking rond is zal professor Jack Menke de nieuwe voorzitter zijn van het universiteitsbestuur. Deze mededeling komt van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 9 december 2015.

De voorzitter van het bestuur wordt professor Jack Menke, ondervoorzitter professor Dennis Mans en de secretaris wordt drs. Jenny John Christopher. Het is ook bekend dat de universiteit met grote waarschijnlijkheid imagoschade lijdt door handelingen en kenmerken van een der bestuursleden, Kenneth Vaseur, oud-directeur van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS.

In zijn toespraak bij de opening van het nieuw collegejaar van de Universiteit van Suriname had de minister toegezegd, dat er binnenkort een nieuw bestuur op de Anton de Kom Universiteit van Suriname zou komen. Het ziet er naar uit, dat de minister meteen de daad bij het woord heeft gevoegd.

Menke wil echter niet vooruit lopen op zaken. Hij is er wel van op de hoogte, maar wil gezien het feit dat zaken nog niet officieel vast staan, nog niet erover praten. De minister heeft ook gezegd, dat de universiteit moet worden doorgelicht en transparant moet zijn. Wanneer het nieuw bestuur aantreedt, zijn er sowieso een aantal zaken die zijn voorgeschoteld. Uiteindelijk ligt het aan het nieuw bestuur om zaken voor te leggen aan de minister. 'Wanneer er een universiteitsbestuur is geweest die een aantal zaken heeft gerealiseerd, moeten wij ook de positieve kanten ervan zien. Mochten er zich minpunten voordoen, dan ligt het aan het nieuw bestuur om dat ook voor te leggen aan de minister', zegt Peneux.

Ryan Sidin, voorzitter van het huidig bestuur, is er ook van op de hoogte dat het ministerie een traject heeft ingezet om het bestuur te vervangen. 'Ik ga dan ervan uit dat binnenkort daarmee ook het probleem, Vaseur, als ik het zo mag uitdrukken, tot het verleden zal behoren voor de universiteit', zegt Sidin.

Sidin zegt verder, dat er voor hem in het nieuwe bestuur ook een plek gereserveerd stond, maar hij heeft voor die eer bedankt.

Oud-Telesur directieleden Currie en Muringen slepen TCT-ministerie voor de rechter

Currie en Muringen hebben nog geen formeel ontslagbericht ontvangen


Dirk Currie en Kenneth Muringen, de ex-directieleden van het Telecommunicatie Bedrijf Suriname (Telesur), slepen het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) voor de rechter. Dit bevestigt advocate Monique Vos vandaag, woensdag 9 december 2015, in het Dagblad Suriname.

De Raad van Ministers heeft woensdag 2 december toestemming verleend aan minister Andy Rusland van TCT om Currie te ontslaan. Zowel algemeen directeur Currie als financieel directeur Muringen van Telesur mogen een ontslagbrief tegemoet zien.

Vos zegt echter dat haar cliënten formeel nog niets over hun ontslag hebben vernomen. 'Geen van beide heren heeft tot op dit moment enig bericht daarover ontvangen. Het enige dat zij hebben ontvangen, is dat zij zijn geschorst. Daar is er verweer over gevoerd', stelt de advocaat. Vos kan vooralsnog niet inhoudelijk op de vordering ingaan, omdat zij hierover nog overleg met haar cliënten moet plegen. Beide Kort Gedingen zijn apart ingediend en dienen morgen.

Beide heren werden eerder geschorst, omdat de nieuwe Raad van Commissarissen onder leiding van Gardelito Hew A Kee meent financiële onregelmatigheden te hebben ontdekt. Currie en Muringen hebben zich verweerd in deze kwestie. Ondertussen bleek, dat de situatie onwerkbaar was geworden, omdat de twee menen dat de verstandhouding met de nieuwe Raad van Commissarissen door deze kwestie dusdanig is verslechterd, dat zij ook geen voortzetting wensen van dit samenwerkingsverband.

Om een strafrechtelijk onderzoek op dit moment in te schakelen zou prematuur zijn. Volgens het NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis, lid van de vaste Assembleecommissie TCT, zijn er op dit moment slechts financiële onregelmatigheden ontdekt, waarvan de verantwoording niet adequaat is geweest. Volgens hem is door het wegvallen van het vertrouwen in de directie ervoor gekozen om het dienstverband te beëindigen. Het intern onderzoek duurt echter nog voort. Indien er inderdaad bepaalde zaken opduiken, neemt hij aan dat het ministerie en de Raad van Commissarissen niet zullen schromen om de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) en of de procureur-generaal in te schakelen.

'Iedereen pakt zijn zaken op een andere manier aan. Ik neem aan dat de Raad van Commissarissen bij Telesur een andere strategie heeft en op dit moment bezig is de administratie in het staatsbedrijf door te lichten. Op grond daarvan zijn deze besluiten genomen.' Volgens de politicus is dit het verschil met het strafrechtelijk onderzoek van de NV Energiebedrijven Suriname, waar pas na de bevindingen in het CLAD-rapport de Raad van Commissarissen en ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen geen enkel keus hadden, dan deze maar aan het Openbaar Ministerie (OM) over te dragen. Voor vrijdag zal Kensenhuis inhoudelijke zaken met TCT-minister Andy Rusland bespreken.

Volgens het voorlopig onderzoek zouden Currie en Muringen onder hun toeziend oog een bedrag van 2 miljoen Amerikaanse dollar uit het Telecommunicatiebedrijf hebben laten verdwijnen. Bij verschillende politici en binnen de gemeenschap is sinds het uitkomen van deze informatie de vraag gerezen of het niet inschakelen van de CLAD of het OM een manier van belangenbescherming zou zijn geweest. Kensenhuis ontkent dit echter. 'Ik weet niet of er bepaalde belangen beschermd moeten worden en waarom dat zou moeten gebeuren.'

Raffinaderij van Staatsolie te Tout Lui Faut ligt plat sinds EBS-stroomstoring

'Levering eerste premium diesel en premium gasoline 13 december aan GOw2 niet in gevaar'

 
De Staatsolieraffinaderij te Tout Lui Faut is sinds de totale black-out van afgelopen maandag down. Dit bevestigt Rudolf Elias, algemeen directeur van het staatsbedrijf, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 9 december 2015. Volgens de Staatsolietopman hoeft dit echter geen paniek te betekenen. Het bedrijf is momenteel druk bezig de raffinaderij weer op te starten. 

'De levering van premium diesel en premium gasoline op 13 december aan GOw2 komt niet in gevaar. Er is in de afgelopen periode voldoende voorraad geproduceerd, zodat de Surinaamse bevolking aanstaande zondag in ieder geval bij het station te Beekhuizen Surinaamse producten kan tanken', stelt Elias. De leiding van het oliebedrijf meldt verder, dat er gisteren een lading premium diesel, die door de raffinaderij is geproduceerd, aan de opslagtanks van GOw2 is geleverd.

Al enkele dagen bleken geluiden te circuleren dat de Staatsolieraffinaderij met een stroomstoring te kampen zou hebben. Aan de hand hiervan zou er dan getracht worden om importgasoline bij de lancering te verkopen. De gemeenschap hoeft volgens de Staatsolieleiding niet te vrezen voor eventuele calamiteiten, aangezien de raffinaderij al een behoorlijke voorraad in de opslagtanks heeft.

President Desi Bouterse zal als eerste staatsburger in het 35-jarig bestaan van Staatsolie in staat worden gesteld echte Surinaamse gasoline te tanken. GOw2, een dochtermaatschappij van Staatsolie, zal primair dienen als verkooppunt. Roy Boedhoe Enterprises (RBE) en SOL zullen het overschot delen. Het brandstoftransport zal plaatsvinden via pijpleidingen die 30 meter onder de bodem van de Surinamerivier zijn gelegd.


Het staatsbedrijf heeft reeds meerdere malen aangegeven, dat de door hem geproduceerde brandstof niet goedkoper aan de man zal worden gebracht. Behalve dat het staatsbedrijf marktconform moet blijven opereren, zal de Staat haar aandeel in de brandstofprijs – de government take – niet zo gemakkelijk opgeven. Dit zou namelijk een groot gat kunnen slaan aan de inkomstenzijde van de staatsbegroting, tenzij er andere inkomstenbronnen bijkomen.

De prestatie van Staatsolie komt op een moment waarop Suriname in een diep dal zit en de inkomsten aan de pomp kunnen dienen om meer zuurstof te brengen in de financieel-economische longen. Door de sterk teruggelopen inkomsten van Staatsolie, als gevolg van de internationaal dalende prijs, komt er wat verlichting. Markant is dat Suriname door de eigen productie zelfvoorzienend wordt in de behoefte aan brandstof. Een besparing van een paar honderd miljoen Amerikaanse dollars op de overheidsbegroting vloeit voort uit de productie, terwijl Staatsolie meer zal verdienen uit elk vat ruwe olie.

Echtpaar door vier mannen overvallen en gekneveld aan Sir Winston Churchillweg in Ornamibo

Slachtoffers uit Nederland verblijven tijdelijk in Suriname


Vier mannen hebben gistermorgen rond half drie een echtpaar in hun woning aan de Sir Winston Churchillweg te Ornamibo overvallen. De overvallers waren via het keukenraam het huis binnengedrongen. Zij hadden de spijlen van het traliewerk verwijderd en zich via de ontstane opening toegang tot de woning verschaft, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 9 december 2015.

Volgens het echtpaar, dat tijdelijk in Suriname logeert, werden zij onder bedreiging van een vuistvuurwapen en een pijpentang gekneveld.

De buit bestaat uit onder andere vier mobiele telefoons en een vliegticket naar Nederland. Het echtpaar, dat gekneveld werd achtergelaten, heeft zich zelf bevrijd. Tegen half vier in de ochtend kreeg de politie de melding over deze overval.

Het echtpaar heeft geen verwondingen opgelopen. Het is vooralsnog niet bekend hoe de vier overvallers zijn ontkomen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Ambtenaren krijgen een extraatje voor de Kerst van Srd 100

Geen geld voor ministeries om feestjes te organiseren rond jaarafsluiting
De ministers hebben een brief van vicepresident Ashwin Adhin ontvangen, waarin meegedeeld wordt dat ambtenaren Srd 100 op hun rekening belastingvrij gestort zullen krijgen voor de Kerstviering. In de missive is het besluit van de Raad van Ministers (RvM) meegedeeld. In de brief wordt ook vermeld, dat er geen geld beschikbaar gesteld zal worden voor feestelijkheden rond de jaarafsluiting, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 9 december 2015.

Dit is een groot verschil met 2011. Toen waren er door de Raad van Ministers enorme bedragen vrijgemaakt voor de diverse ministeries, vicepresident Robert Ameerali en president Desi Bouterse. Voor de huldiging van jubilarissen werd een gouden pin tot maximaal een bedrag van Srd 1.400, een oorkonde en een bloemstuk toegekend.


Gepensioneerden van de diverse ministeries kregen ook een gouden pin tot maximaal een bedrag van Srd 1.400, een oorkonde en een bloemstuk en een gesloten enveloppe met een maximum bedrag van Srd 350.

In 2011 werd de Kerst uitbundig gevierd met staatsgelden. De prijs van een Kerstpakket voor personeelsleden bedroeg Srd 150. De verschillende ministers kregen hooguit Srd 30.000 voor relatiegeschenken.

De vicepresident mocht Srd 50.000 uitgeven aan relatiegeschenken en de president mocht Srd 100.000 opnemen voor relatiegeschenken. Daarnaast werden er grote bedragen vrijgemaakt voor de jaarafsluiting. Tot en met 1.000 personeelsleden werd per ministerie een maximaal bedrag van Srd 30.000 toegekend. Per 500 personeelsleden boven het aantal van 1.000 werd een bedrag van Srd 15.000 bijberekend tot een maximaal van Srd 100.000. Voor dit jaar ziet het er echter anders uit.

COL vraagt in brief aan president Bouterse om belangen leden 'aanvaardbaar' af te wikkelen

'Overduidelijk is dat wij niet passief blijven'


De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) heeft president Desi Bouterse in een brief laten weten, dat het lijkt alsof de regering besluiten neemt over landsdienaren zonder inspraak van deze vakcentrale. Het hoofdbestuur van de COL is niet betrokken, terwijl er wel gesproken is gisteren met RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO).

De COL heeft een open brief gestuurd naar de president, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 9 december 2015. Het hoofdbestuur van de COL verwacht van de president zodanige weerklank en handelingen, dat de belangen van de COL-leden aanvaardbaar afgewikkeld worden.

'De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) voelt zich niet gebonden aan voorzieningen voor landsdienaren waar zij geen inspraak in heeft,  stelt COL-voorzitter Hugo Blanker. Hij brengt in herinnering de calamiteiten rondom de implementatie van FISO. In eerste instantie luisterde de toenmalige regering ook niet naar de COL. Het was een rechtvaardige en verbeten strijd met het resultaat dat de voorwaarden voor reparatie van FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) werd bereikt.

Vandaag de dag horen we duidelijke verklaringen dat FISO op de schop moet. Dit gebeurt nota bene door de zelfde leiders van RaVakSur. Tijdens de COL strijd bezongen zij hoe FISO in de oorspronkelijke staat zaligmakend zou zijn.
Onder verwijzing naar een passage in de open brief van de COL, omstreeks 08 september 2015:

'De COL blijft inderdaad per definitie voorstander van maatregelen, die de overheid neemt die gericht zijn op inkomstenverruiming, mits een aanvaardbaar deel hiervan gereserveerd wordt voor nivellering van de welvaart. Tegelijkertijd is zij voorvechter van transparantie, bescherming en optimalisering van inkomensniveau, c.q. welvaart en welzijn van de actief dienende en gepensioneerde landsdienaren en hun respectieve gezinnen.
Bij de beoordeling en ondersteuning van micro en macro economische besluiten, zal het voorgaande steeds ons vertrekpunt zijn.'

De COL blijft voorstander van commercialisering van de daarvoor in aanmerking komende diensten van de overheid met dien verstande dat de middelen direct bestemd worden voor de optimalisering van de dienstverlening, direct gerelateerd aan de overheid (parastataal).
De samenleving, vakbeweging in het algemeen hoort vandaag de dag dat RaVakSur zich wil gaan bemoeien met de directe belangenbehartiging van de landsdienaren. Eerder is vanuit die zijde verwarring binnen deze sector gebracht door de landsdienaren te verblijden met de aankondiging van 20% loonsverhoging. De COL onderkent dat haar voorstellen voor de materiële positie van de landsdienaren nog moeten worden uitgewerkt en haakt in met de volgende voorwaarden:

A. Correcties m.b.t. het inkomen
1. De landsdienaren (dito gepensioneerden) worden bijvoorbeeld ingedeeld in inkomensgroepen: - 1.000 Srd (25 %); 1.000 - 2.000 Srd (20 %); 2.000 - 4.000 Srd (10 %). Inkomensgroepen boven 4.000 worden ongemoeid gelaten.
2. Het salaris en de schadeloosstelling van politieke ambtsdragers tot een redelijk en rechtvaardig maximum terugbrengen.
3. Te rekenen van 01 Jan. 2017 wordt de vastgestelde representatie toelage voor onder andere: president, vicepresident, ministers, DNA-leden bevroren. Vooralsnog geschiedt deze voorziening.
4. Evaluatie m.b.t. continuering, dan wel vervanging FISO, voorafgaand aan gelijkschakeling van alle betrokken functiegroepen.
5. Ontkoppeling van de salariëring van landsdienaren en politieke ambtsdragers.
6. Vaststellen van een aanvaardbaar standaard levenspakket van alle landsdienaren en bij de salariëring hiermee rekening houden.
7. Vaststelling van aanvaardbare inkomensverhouding binnen de overheid, dus nivellering.
8. Met medewerking van de Fiscus een zekere inkomens nivellering tot stand brengen met betrekking tot de parastatalen en het particulier bedrijfsleven.
9. Overzicht van bedrijfsadviseurs, periode van hun aanstelling, specifieke deskundigheid en functionaliteit.
10. Reactivering en adequate samenstelling en bemensing.
11. Overzicht en met hun inspraak inzetten van tot spookgemaakte lansdienaren en motivering.
12. Kaalpluk bij grove corruptie m.b.t. plegers en aanstichters/mede plegers
13. Reactivering en aanpassing studietoelagen van schoolgaande kinderen (VOJ) van landsdienaren.

B. Aanvullende bronnen van inkomsten: Naast de grote macro-economische problematiek
1. Introductie van bijdrage voor onderhoud en vuilophaal, bijv. 100 (honderd ) Srd per huishouden per jaar verspreid over gelijke maandelijkse termijnen.
2. Introductie van bijdrage aan waterirrigatie met betrekking grote agrarische activiteiten.
3. Herinvoering en aanpassing kentekenbelasting uitgaande van klasse voertuig en bouwjaar.
4. Verzelfstandiging van specifieke overheidsdiensten.
5. Kaalpluk bij grove corruptieve handelingen te beginnen bij $. 20.000 ( twintig duizend).
6. Zware boetes bij ernstige vervalsingen met behulp van notarissen.
7. Aanpassing van grondhuur, c.q. bij grote lappen grond, die na 10 jaar nog niet voor minstens 50 % in cultuur zijn gebracht, in gevolge de toewijzingsbeschikking.
8. Bewoners van internaten van de overheid inzetten voor zelfvoorziening, middels eigen kweek en planten, met behoud van bestaande subsidie.
9. Operationalisering van het ambtenarenpensioenfonds met betrekking tot materiële ondersteuning van ambtenaren bij duurzame bestedingen
10. Gelijke storting van 10 % door de werkgever in het ambtenaren pensioenfonds. Hiertoe een terugbetaling schema overeenkomen.
11. Invoering van een nationaal prijsbeleid.
12. Gedetineerden de gelegenheid bieden om middels structurele programma's een substantiële bijdrage te leveren aan hun huidig en toekomstig levensonderhoud.
Overeenkomstig de cultuur binnen de organisatie hebben wij ons bereid en in staat getoond om verantwoordelijkheid te nemen en uit te dragen, mits besluiten in samenspraak en/of ondersteuning van de COL en haar achterban zijn. Overduidelijk is dat wij niet passief blijven en dat voor ons 'Tantiri a no don' is.

Paramaribo, 08 december 2015
Het hoofdbestuur van de COL
Met verontruste vakbondsgroeten
V. Schattevo – secretaris-generaal'

Schoolvervoer door bus- en boothouders volledig platgelegd

'Aan elk touw komt een eind, hoe lang ook, we kunnen het niet langer volhouden zonder geld'

Voorzitter MULO-directeurenberaad: 'Deze situatie is triest'

 
Bus- en boothouders hebben vandaag, woensdag 9 december 2015, landelijk het schoolvervoer stilgelegd, omdat de overheid hen niet of niet volledig heeft betaald. Zij voeren hiermee een motie uit die onlangs tijdens een algemene ledenvergadering werd aangenomen, waarin staat vermeld, dat alle bus- en boothouders uiterlijk vandaag uitbetaald moeten zijn, zo bericht de Ware Tijd.

'Aan elk touw komt er een eind, hoe lang het ook mag zijn. We kunnen het niet langer volhouden zonder geld en we betreuren het ten zeerste', zegt voorzitter Kenneth Themen van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS).

Hij weet dat de meeste scholen op dit moment hun schoolonderzoeken hebben of daar vandaag mee beginnen. Themen ontkent dat de organisatie om strategische reden voor deze periode heeft gekozen.

De OBS heeft de overheid tijdig op de hoogte gesteld dat zij het schoolvervoer - waarvan duizenden scholieren en leerkrachten afhankelijk zijn - zou lamleggen. Het gaat om meer dan vierhonderd bustrajecten en ongeveer tachtig boottrajecten. 'De districtskinderen zullen de actie het zwaarst voelen en dat is erg jammer', zegt Themen.

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur had de OBS beloofd om maandagavond te proberen zijn collega Gillmore Hoefdraad van Financiën zover te krijgen om de betaling te regelen, maar kennelijk is dat niet gelukt.

Marisa Meye, voorzitter van het MULO-directeurenberaad, vindt de situatie triest. 'Sommige vierdeklassers zullen vervoerd worden door hun ouders en anderen zullen door de bushouders afgezet worden tegen betaling. De plaatselijke leerkrachten zullen surveilleren.'

Stakers Rosebel beletten werkwillige collega's de goudmijn te bereiken

'Ze zijn bang, maar ze moeten zich bij de bond melden die hen op hun stakingsrecht zal wijzen'

Werkwilligen moeten van werkgever verklaring tekenen, dat zij zich distantiëren van staking


Stakende arbeiders van Rosebel Gold Mines/IAmGold verhinderen sinds gisteren collega’s die wel naar het werk willen om het complex te bereiken. Ongeveer veertig werknemers staan bij de afslag naar het bedrijfsterrein en droegen de werkwilligen op om terug te keren. Soms gingen ze voor het voertuig staan, waardoor dat niet verder kon. Ook een grote bus met arbeiders werd teruggestuurd, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 9 december 2015.

'De mensen worden door het bedrijf bedreigd, dat wanneer zij niet naar het werk komen, ze ontslagen zullen worden. Ze zijn bang, maar ze moeten zich bij de bond melden die hen op hun stakingsrecht zal wijzen', zegt Clayton Sedney, shopsteward van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie.

De bond zal proberen hen over te halen zich solidair te verklaren met de stakende collega's. Sedney zegt, dat wanneer arbeiders zich melden bij het bedrijf, ze een verklaring moeten ondertekenen dat ze zich distantiëren van de actie. 'Dit kan de vakbond niet accepteren, omdat dit het desavoueren van de bond en het negeren van arbeidswetten betekent. Ze willen ons uit elkaar scheuren.'

Sedney zegt dat het geen wilde actie is en dat bondsvoorzitter Loyd Read op de hoogte is. Het goudmijnbedrijf heeft onlangs een Kort Geding tegen de bond aangespannen om de staking te verbieden. De stakende werknemers verwachten dat de rechter morgen uitspraak doet en volgens Sedney zullen tot morgen werkwilligen verhinderd worden om het terrein te betreden.

Werkgever en vakbond kunnen het niet eens worden over onder meer de afkoopsom voor werknemers die het goudbedrijf wil afvloeien. Stafmanager Sharmila Jadnanansing van Rosebel/IAmGold was niet bereikbaar voor commentaar.

VHP staat stil bij Internationale VN-dag voor de Rechten van de Mens 10 december

VHP: Mensenrechten zijn universeel en ondeelbaarDe Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint met een simpele boodschap: 'Alle mensen worden gelijk in waardigheid en rechten geboren.' Mensenrechten zijn de basisbeginselen voor het menselijk bestaan en de samenleving. 

Alle mensenrechten zijn universeel, ondeelbaar en onderling afhankelijk. Het zijn de principes waarop wij het heilige huis voor menselijke waardigheid bouwen. mensenrechten zijn er ook om mensen te beschermen tegen de macht van de staat. Het gaat bijvoorbeeld om vrijheid van meningsuiting of dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers kan gebruiken, maar ook recht op onderwijs is van belang bij mensenrechten.

Mensenrechten zijn wat ons menselijk maakt. Je hebt deze rechten omdat je een mens bent. Het is de afspraak deze rechten voor iedereen te garanderen, ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, afkomst, welstand of enige andere status.

Mensenrechten zijn de fundamentele rechten en vrijheden waarop iedere mens aanspraak kan maken. De geschiedenis geeft alle reden om mensenrechten als iets universeels te beschouwen. Een hedendaagse reden om de mensenrechten als universeel te zien is dat het overgrote deel van de landen zich aan die mensenrechten heeft verbonden. De grondslagen van mensenrechten zijn in alle culturen terug te vinden. Vooral in de wereldreligies zie je dat regels voor een fatsoenlijke maatschappij zijn vastgelegd. Ze benadrukken elk de waardigheid van de mens, het belang van recht en rechtvaardigheid, de hulp waarop de zwakkeren recht hebben.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de concrete uitwerking van een eenvoudig, maar krachtig idee: 'alle mensen op aarde zijn gelijk en hebben recht op een vrij en menswaardig leven' (artikel 1 UVRM). Wanneer we spreken over het recht op leven, het recht op ontwikkeling, of het recht op meningsverschillen en diversiteit, dan spreken wij over verdraagzaamheid. Zonder verdraagzaamheid kunnen we van geen enkele vrijheid zeker zijn. Verdraagzaamheid en barmhartigheid zijn steeds in alle culturen de idealen geweest van menselijk gedrag.

De vrijheid om te spreken en te schrijven zijn essentiële voorwaarden om te laveren naar democratie en goed bestuur. Recentelijk is een lokaal dagblad bedreigd met betrekking tot persvrijheid. De media het zwijgen opleggen of trachten om hen te intimideren, is een onaanvaardbare aanslag op het recht van burgers om geïnformeerd te worden.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) roept de overheid en alle burgers op om het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals is vastgelegd in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en het recht op informatie te respecteren.

Armoede is een schending van de mensenrechten. Heel triest dat door wanbeleid van de regering thans veel burgers in armoede leven. Wij van de VHP kunnen dit geenszins dulden. De bescherming en de bevordering van de mensenrechten is een prioriteit voor de VHP. Ook dient kinder- en vrouwenrechten bevorderd en beschermd te worden. Voorts gaat de partij voor bevordering en bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden, vooral in de strijd tegen de straffeloosheid en alle vormen van discriminatie en onverdraagzaamheid, of ze nu gebaseerd is op kleur, geslacht, seksuele oriëntatie, godsdienst of overtuiging, maatschappelijke afkomst of een ander aspect.

Onderwijs is ook een mensenrecht. Onderwijs is veel meer dan een les in scholen, het is een proces om mensen uit te rusten met de instrumenten, die ze nodig hebben om in waardigheid en veiligheid te leven. Voorts heeft de mens recht op gezondheid, voedsel, behuizing, goed drinkwater, deel te nemen aan het openbare leven, vrij te zijn van foltering, willekeurige arrestatie en opsluiting.

Kortom, de rechten die nodig zijn om vrij van behoefte en angst te zijn. Laat ons dan ook op deze Internationale Dag van de Mensenrechten verder samenwerken om in de komende generaties een cultuur van mensenrechten te ontwikkelen en te koesteren en vrijheid, veiligheid en vrede in ons geliefd land Suriname te bevorderen.

VHP

Vakbond binnen EBS wil geen nieuwe directie van buiten het bedrijf

'Kennis en kunde die nodig zijn voor een nieuwe directeur zijn ook te vinden onder het personeel'


Bondsvoorzitter Geerlings: 'Personeel staat achter waarnemend directeur Eyndhoven'


Steve Geerlings, bondsvoorzitter bij de EBS, heeft niet graag dat de nieuwe directie van het bedrijf van buiten komt. Geerlings zegt vandaag, woensdag 9 december 2015, in de Ware Tijd, dat  geruchten sterk de ronde doen over een nieuwe kandidaat die de leiding bij het energiebedrijf zal overnemen. 'We zijn ertegen. Ze moeten mensen kiezen die al in het systeem zijn. De kennis en kunde die nodig zijn voor een nieuwe directeur is ook te vinden onder het personeel.'

De leden van de bond staan volgens Geerlings achter waarnemend directeur Marcel Eyndhoven. Kort vóór de ontheffing van de waarnemend directeur Willy Duiker, sprong Geerlings ook in de bres voor de directeur toen hem ontheffing boven het hoofd hing. 'Dan mag er nu elke maand een Centrale Landsaccountantsdienst onderzoek komen doen.'

Hij stelt, dat het twee jaar duurt voordat iemand van buiten daadwerkelijk inzicht heeft in het bedrijf. 'De afgelopen jaren heeft de politiek mensen gestuurd en wij zijn er niet beter vanaf gekomen. We hebben alleen slechte ervaringen.'

Zijns inziens hebben leidinggevenden die uit het bedrijf komen, altijd de rust weten te behouden binnen het bedrijf. Geerlings beseft dat bij het aanstellen van een nieuwe directeur de Raad van Commissarissen het laatste woord heeft, maar dat het politiek wisselen van de wacht om de vijf jaar in het nadeel is van de maatschappij.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zegt in een reactie, dat het uiteindelijke besluit bij de aandeelhouders ligt en dat het proces om een nieuwe directeur aan te stellen al begonnen is.

Hugo Essed: 'Het 8 decemberstrafproces is geen politiek proces'

Nabestaanden maken zich niet druk om 'dode mus'-verhaal van advocaat Kanhai

 
Op basis van het gezag van het Hof van Justitie als hoogste rechtsinstantie, hebben zowel nabestaanden als hun advocaat Hugo Essed in het 8 decemberstrafproces geloof in de recente beslissing van het Hof. Aan de uitspraak van de advocaat van onder andere hoofdverdachte Desi Bouterse, Irvin Kanhai, die meent dat betrokkenen in het proces met een 'dode mus zijn blij gemaakt', wordt weinig tot geen waarde gehecht. 

'Ik begrijp dat Kanhai een uitspraak zou doen die erop zou neerkomen dat de beslissing van het Hof geen betekenis heeft, maar het Hof heeft tot twee keer toe uitdrukkelijk gezegd dat het besluit om de zaak te schorsen een fout besluit is, dus we verwachten dat zowel het Openbaar Ministerie als de Krijgsraad goede nota daarvan neemt', aldus Essed vandaag, woensdag 9 december 2015, in reactie in de Ware Tijd.

Essed zegt er zeker van te zijn, dat het proces nu ongehinderd voortgang zal hebben. Die zekerheid baseert hij op het vertrouwen dat hij heeft in de rechtsinstituten en hun integriteit.

Hij is het er niet mee eens, dat beweerd wordt dat het proces een politiek proces is, waardoor een juridische strijd vechten tegen de bierkaai is. 'Dat is een valse voorstelling van zaken. De moorden waren politieke moorden en als politieke moorden berecht worden heeft dat politieke consequenties, maar dat maakt het nog niet tot een politiek proces.'

Bestuursvoorzitter Huize Ashiana was op hoogte van gebruik donatiegeld voor aankoop directieauto

Ondervoorzitter bestuur weerspreekt uitspraken van Ernie Landveld

 
'Meneer Landveld liegt. Hij was van alles op de hoogte.' Dat beweert althans vandaag, woensdag 9 december 2015, de ondervoorzitter van het Stichtingsbestuur van Huize Ashiana, Anita Imandi-Algoe, in de Ware Tijd, Ze reageert op uitspraken van Landveld, dat hij pas achteraf wist van een inzamelingsactie via de radio en ook niets van doen heeft gehad met de aankoop van een nieuwe directieauto.

Imandi-Algoe heeft samen met secretaris Gloria Lieuw A Joe getekend om een deel van het donatiegeld in te zetten voor de aanschaf van het nieuwe voertuig.

De vrouwen hebben nog geen formeel schrijven van de minister ontvangen, dat zij op non-actief zijn gesteld. Volgens Imandi-Algoe hebben alle nieuwe directeuren die het tehuis tot nog toe gehad heeft, een nieuwe dienstauto aangeschaft uit werkgeld van het tehuis. Dat is ook gedaan door waarnemend directeur Judith Valpoort-Vrede, voor de aanschaf van een Honda CRV. Het bedrag werd aangevuld met geld uit de iets meer dan Srd 40.000 dat werd ingezameld op 28 oktober via Radio SRS.

Imandi-Algoe zegt, dat bestuursvoorzitter Ernie Landveld wel degelijk vooraf wist van transacties om te komen tot de aankoop van de auto.

Valpoort heeft, door de commotie die in de samenleving is ontstaan wegens het gebruik van donatiegeld, ontslag genomen. Het ontslag is aanvaard door minister Joan Dogojo van Welzijn.

Er werd besloten tot aankoop van een nieuwe auto, omdat de beschikbare directiewagen zichtbare mankementen vertoonde. Het verzoek tot de aankoop van een auto werd gedaan door de beleidsadviseurs van de minister. Uiteindelijk moest er op het bedrag dat Ashiana zelf beschikbaar had nog tweeduizend Amerikaanse dollar worden toegelegd.

CLO-voorzitter Hooghart haalt uit naar vakbondscollega Snijders van De Moederbond en zaait onrust in vakbeweging

'RaVakSur niet bevoegd om over salarissen ambtenaren te praten'

'Voorzitter De Moederbond moet ver blijven van deze kwestie' - 'RaVakSur is een slangenkuil met politiek bedrijvende voorzitters'


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), en Assembleelid namens de NDP, vindt dat RaVakSur (Raad van Vakcentrales Suriname) niet bevoegd is om te praten over salarissen en andere voorzieningen voor landsdienaren. Van hem moet vooral Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond, ver blijven van deze kwestie, zo bericht Starnieuws woensdag 9 december 2015.

Hooghart brengt in herinnering, dat toen Snijders minister was in de periode 1996-2000 de salarisstructuur van de landsdienaren compleet ontwricht is. Toen kwam de verdeel en heers politiek, waarbij strategische groepen in het leven zijn geroepen.

De CLO is gisteren ontvangen door president Desi Bouterse. Hooghart stelt, dat de bonden door ministers worden ontvangen, vakcentrales door de vicepresident en RaVakSur door de president. Volgens de structuur die afgesproken is, mag de president een onderhoud hebben met RaVakSur. 'Maar, als het op voorzieningen voor landsdienaren aankomt, is het de CLO die daarover onderhandelt', beweert Hooghart, die nooit verlegen zit om scherpe opmerkingen. Hij wil in dit stadium nog niet ingaan op de inhoud van het gesprek met de president. Na de CLO had Bouterse een onderhoud met RaVakSur waarin om loonsverhoging is gevraagd voor ambtenaren.

Hooghart vindt, dat RaVakSur een slangenkuil is. Robby Berenstein, voorzitter van C-47, en Snijders proberen volgens Hooghart politiek te bedrijven met de kwestie van ambtenaren.

CLO-kopstuk Michael Miskin woont namens de CLO de gesprekken binnen RaVakSur ook bij. 'Ik doe niet mee met RaVakSur, want de oprichters van deze bundeling worden aangevallen', aldus Hooghart. 'De anderen proberen de zaak in goede banen te leiden, maar Snijders moet zijn mond houden over CLO. Laat hij kijken naar hoe hij De Moederbond kapot heeft gemaakt. Hij gaat niet bepalen voor ambtenaren.'

'Waarom vraagt niemand hoe ik mij voel?'

'Woordvoerder jurist Essed van nabestaanden 8 december slachtoffers moet volk minder opstoken'De andere nabestaanden - dan alleen die van de 8 december 1980 omgebrachte 15 mannen - en slachtoffers van politiek geweld tijdens de militaire periode willen ook erkenning voor hun leed, gerechtigheid en eindelijk rust. 'Natuurlijk irriteert het mij als mensen het alleen maar over 8 december hebben en ze hem (Sandew Hira) vragen hoe hij zich voelt. Waarom vraagt niemand hoe ik mij voel?', vroeg Madzy Flemming gisteren tijdens de persconferentie van Sandew Hira naar aanleiding van zijn gesprek met president Desi Bouterse. 'We moeten gezamenlijk tot vrede komen. Wij willen ook kransen leggen bij het monument van Gerechtigheid & Vrede, maar we mogen er niet bij zijn, omdat we van de Binnenlandse Oorlog zijn.' Fleming verloor haar echtgenoot tijdens de Binnenlandse oorlog. Hij was militair. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 9 december 2015.

Flemming heeft samen met Sandew Hira het ‘Comité van Nabestaanden en slachtoffers van alle processen van geweld sinds 1980’ opgericht. Hira ofwel Dew Baboeram is de jongere broer van John Baboeram, een van de 15 mannen die op 8 december 1980 werd vermoord. Hira zei, dat de decembermoorden niet uit de lucht waren komen vallen en dat het begrijpen van de gebeurtenissen voor en na die datum van belang is om deze periode, die de natie al langer dan 30 jaren in de greep heeft, af te sluiten. Flemming en Hira deden een handreiking gedaan naar nabestaanden van de slachtoffers van 8 december en wilden heel graag aanwezig zijn bij de herdenkingsdienst, maar werden niet uitgenodigd.

Flemming: 'De 15 slachtoffers zijn al begraven, maar er zijn nog tientallen die spoorloos zijn. Mijn man is al dertig jaren dood, maar ik mis hem nog elke dag. Op dit moment dat jullie nu bezig zijn zie ik zijn lijk weer in het mortuarium, kapot geschoten gezicht, opengeschoten lichaam, onherkenbaar.' Flemming brengt elk jaar met haar kinderen bloemen en andere stukken naar het graf van haar echtgenoot en en hun vader. Flemming haalde uit naar Nederland, 'dat dit heeft veroorzaakt, die achter de mensen van 8 december stonden, die onze kinderen vernietigd heeft'.

'Ik heb niets tegen de nabestaanden van 8 december. Ik heb ook vrienden daar. Ik heb het met die mensen die hen vertegenwoordigen, zij zijn niet eerlijk bezig. Hun woordvoerder Hugo Essed, bijvoorbeeld. Hij moet het volk minder opstoken, hij moet ook aan ons denken en zeggen dat hij ons de hand reikt.'

Flemming zei verder, dat ze de hoofdrolspelers van het politiek geweld, Desi Bouterse en Ronnie Brunswijk, bereid is te vergeven. 'Het zijn mensen, ze hebben fouten gemaakt. Ik ben van huis uit christen, af en toe vergeet ik dat, maar als christen moet ik ze kunnen vergeven.'