maandag 14 december 2015

'Anno 2015 kunnen tekorten op scholen niet door de beugel'

'Wat ik in scholen zag kan niet, geen stoel en tafel voor leerlingen'

'Ik krijg ook twijfels als brieven niet beantwoord worden door MinOWC'


Voor VHP-Assembleelid Riad Nurmohamed kan het niet door de beugel, dat anno 2015 verschillende scholen nog steeds te kampen hebben met een tekort aan leermiddelen, schoonmaakmiddelen en inadequate renovatie van schoolgebouwen. 'Ik heb in de afgelopen weken als lid van de vaste commissie Onderwijs in het parlement zelf bezoeken aan enkele scholen gebracht. Wat ik daar zag, kan eigenlijk niet. Zeker als leerlingen niet eens over een stoel en tafel beschikken', stelde de politicus tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).

Noermohamed deed een dringende beroep op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen en voortaan meer prioriteit hieraan te geven. Volgens de parlementariër is het vrijwel duidelijk, dat de begroting van dit ministerie vermeerderd is. De operationele uitgaven zijn van Srd 634.785.000 gebracht naar Srd 704.640.000. Voor de verschillende beleidsprogramma’s is het initieel bedrag van Srd 257.861.000 vermeerderd naar Srd 442.318.000. Nurmoehamed hoopt dat de bedragen voldoende zullen zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en dat het ministerie goede prioriteiten heeft gesteld.

Ook leerkrachten van Brokopondo worden volgens NDP-Assembleelid Wendel Asadang geconfronteerd met problemen. Recentelijk met watertekort, waardoor scholen dreigden te sluiten. Vanwege de droge tijd hebben sommige scholen een tekort aan drinkwater. Te Sarakreek was er een soortgelijk probleem, maar door ingrijpen van een districtsraadslid en Asadang werden lokale ondernemers van het gebied bereid gevonden 100 verpakkingen van 6 flessen water van elk 1.5 liter te doneren, waardoor onderbreking van het onderwijsproces kon worden voorkomen. De parlementariër wil weten hoe de regering het probleem van watertekort zal aanpakken.

Nurmohamed pleit ervoor dat het Natuurtechnisch Instituut (Natin) in de toekomst verzelfstandigd wordt door het toewijzen van een eigen budget. Een eigen budget zal volgens hem ervoor zorgen dat de inefficiëntie van nu kan worden uitgewerkt. 'Bij het Natin moet voor elk ding eerst een bon naar het ministerie, waardoor er enorm veel inefficiëntie ontstaat. Ik vindt dat Natin ook de gelegenheid moet krijgen naar een budget te gaan, zodat zij ook als het Polytechnisch College (PTC) kan opereren.' Volgens de parlementariër is de potentie wel aanwezig, omdat ook het bedrijfsleven daar investeert. 'Natin moet worden afgestoten en in plaats daarvan moet de controle worden verhoogd', aldus de VHP’er. Naast het eigen budget kampt de school volgens hem ook met een tekort aan schoonmaaksters en conciërges

Nurmohamed benadrukte dat er zich in de afgelopen vijf jaar verschillende schandalen binnen het ministerie hebben afgespeeld. Deze schandalen hebben volgens hem ervoor gezorgd dat het geloof en waarde is afgenomen. 'Wat doen we om de imago te herstellen? Ik krijg ook twijfels als brieven niet beantwoord worden. Gaan de zaken onderzocht worden?', vroeg de politicus. Nurmohamed is wel blij van het beleid van het ministerie om op grond van normen en eisen voor benoemingen te gaan. 'Het is een zeer goede ontwikkeling en een voorbeeld voor andere ministeries', aldus Nurmohamed.

De politicus vroeg aandacht voor de extra controle bij instellingen die gesubsidieerd worden. Het gaat om Stichting Dierentuin, Medische Zending, Parima, Stichting Kennedyschool en Mythylschool, bijdragen aan huishoudens en Stichting Conservatorium Suriname voor een totaal bedrag van Srd 8.265.000. 'Hoe vindt de controle plaats bij instellingen die subsidies ontvangen? Wat gebeurt er met instellingen die geen rapportages en jaarverslagen sturen?'

Ook de FIBOS-scholen (Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname) moeten volgens hem onder betere controle van het ministerie. Volgens Nurmohamed heeft MinOWC 53 onderwijsactiviteiten in haar begroting opgenomen en heeft zij 15.800 mensen in dienst. De regering is nog niet aan het woord geweest.

Kalloe vindt eigen Staatsolie-benzine 'politieke stunt' om mensen zogenaamd hoopvol te stemmen

'Het is gewoon voor-de-gek-houderij'

'Bij iedere liter Staatsolie-benzine lijdt het bedrijf verlies'


'De stemming bij de samenleving is in mineur. Dit is een politieke stunt om de mensen zogenaamd hoopvol te stemmen. Het is gewoon voor-de-gekhouderij', zegt Richard Kalloe vandaag, maandag 14 december 2015 in het Dagblad Suriname, in reactie op de ceremoniële introductie gisteren van eigen premium diesel en gasoline van Staatsolie Maatschappij NV. Ricard Kalloe is nog steeds de mening toegedaan, dat bij elke liter benzine door Staatsolie te produceren, het bedrijf verlies zal lijden.
 
Na de eerste concepten was het volgens hem al duidelijk dat onze olie moeilijk te raffineren was. Dat wist men al vanaf de periode van Eddy Jharap. Men zou dus een duurdere raffinaderij moeten opzetten, die 20%-30% duurder zou zijn. In plaats van 300 miljoen zou het 400 miljoen Amerikaanse dollar moeten kosten. Het is uiteindelijk bijna een miljard geworden.

'De raffinagekosten zijn ongeveer 9 Amerikaanse dollar. De winningskosten zijn ongeveer 50. Andere kosten zijn nog niet meegerekend. Men komt op een kostenplaatje van tussen de 60 en 70 Amerikaanse dollar per geraffineerd product. Men kan nu buiten de CARICOM voor 70 Amerikaanse dollar gasoline super importeren. Dat is goedkoper dan wat Staatsolie zal produceren. Als je het uit de CARICOM haalt, wordt het nog goedkoper omdat men geen heffing betaalt', zegt Kalloe.

Kalloe vraagt zich af hoe men in het buitenland wenst te concurreren als men bij de kosten meer uitgeeft dan de prijs die men buiten zal krijgen. 'Hoe ga je concurreren in het buitenland, terwijl ze daar allemaal goedkopere benzine hebben? Het idee dat de regering kan verbieden om brandstof te importeren, moet men durven te implementeren. Je kunt het verdragsmatig niet doen. Alles is gebaseerd op reciprociteit. Ze weten dat ze het product niet kunnen slijten op de lokale markt, vandaar een smoes van export', aldus Kalloe.

Jogi (VHP): 'President heeft met benoeming Elias als Staatsolie-directeur oppositie en coalitie genegeerd'

'Bouterse is met benoeming voorbarig geweest'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi heeft er moeite mee dat president Desi Bouterse de Raad van Commissarissen de opdracht heeft gegeven om gisteren Rudolf Elias te benoemen tot algemeen directeur van Staatsolie. Elias nam zes maanden waar als directeur van het staatsbedrijf. Jogi vindt dat de president met deze benoeming oppositie en coalitie negeert, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 14 december 2015.

Tijdens de begrotingsbehandeling en algemene politieke beschouwingen is door De Nationale Assemblee gevraagd om de parastatale bedrijven door te lichten.

Jogi vindt dat de president voorbarig is geweest met de benoeming van Elias. In De Nationale Assemblee werd het management van Staatsolie aan de orde gesteld en er werden vragen gesteld over het contract met de Italiaanse aannemer Saipem. Volgens Jogi zijn er claims van 50 miljoen euro. In plaats dat Bouterse verantwoording aflegt in het college, benoemt hij Elias definitief tot directeur, zei Jogi.

Vicevoorzitter van het parlement Melvin Bouva (NDP), die de vergadering leidde, zei dat de regering nog aan het woord moet komen. De president heeft volgens Bouva de formele bevoegdheid om zijn werk te doen. NDP-fractieleider André Misiekaba zei het niet eens mee te zijn met de opmerking van Jogi, dat de president de oppositie én coalitie negeert. De president heeft herhaaldelijk aangegeven dat de ministers in zullen gaan op detailvragen.

Eerder had Rabin Parmessar (NDP) minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen gevraagd naar het contract dat Staatsolie heeft afgesloten met Saipem. Hij hekelde het feit dat de staatsbedrijven geen informatie verstrekken aan de volksvertegenwoordiging.


Jotish Jaggernath (VHP) vroeg minister Dodson waarom de ontvangsten uit dividend Staatsolie is teruggebracht van Srd 150 miljoen in 2015 naar Srd 100 Miljoen in 2016. In de oorspronkelijk ingediende begroting was voor 2016 opgegeven, dat de ontvangsten dividend Staatsolie Srd 355 miljoen is. 'Hoe betrouwbaar is de opgebrachte ontvangst van Srd 100 miljoen, als twee weken terug was opgebracht Srd 355 miljoen?', vroef Jaggernath.

Raymond Sapoen vroeg vandaag bij interruptie of brandstof goedkoper zal worden nu Staatsolie diesel en gasoline verkoopt. 'Gaat de government-take niet meer geheven worden?', vroeg Sapoen.

Begroting 2016 voor herintroduceren Naschoolse Opvang met Srd 46 miljoen verhoogd

In eerste instantie was Srd 10 miljoen begroot
 
NPS-Assembleelid Etnel wil afschaffing schoolvoeding en gerichte subsidie voor ouders


De regering zal een bedrag van Srd 56 miljoen investeren om het project Naschoolse Opvang (NSO) voor scholieren te herintroduceren. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) had in eerste instantie een bedrag van Srd 10 miljoen op de begrotingen voor het dienstjaar 2016 opgenomen. Bij nota van wijziging werd dat met Srd 46 miljoen opgetrokken, zo bericht vandaag, maandag 14 december 2015, het Dagblad Suriname.

Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel pleitte tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) ervoor om het voedingselement achterwege te laten. In plaats van schoolvoeding aan kinderen te geven zullen als het aan Etnel ligt hun ouders met gerichte overheidssubsidie financieel ondersteund dienen te worden.

‘Voeding is een taak van het gezin. Een broodje of fruit mag op school gegeven worden als tussendoortje. Belangrijk is dat het ministerie van Welzijn het gezin moet gaan versterken’, aldus Etnel.

Zij is er ook niet over te spreken dat op de begroting veel meer geld voor infrastructuur en onderhoud is opgebracht dan voor de uitvoering van beleidsprogramma’s. Voor infrastructuur is meer dan Srd 120 miljoen opgebracht en voor beleidsprogramma’s slechts Srd 40 miljoen. In de afgelopen jaren is flink kritiek op dit project geleverd, omdat deze meer diende als een ‘njang project’ voor keukenhouders, die gelieerd waren aan regeringspartijen. Veel van de keukeneigenaren bleken zelfs grote politieke kopstukken te zijn.

President Desi Bouterse heeft enkele weken geleden, tijdens zijn Jaarrede, aangekondigd dat hij na evaluatie besloten heeft om de NSO nieuw leven in te blazen. Dit, om financieel zwakke gezinnen bij te staan. ‘Meer dan 80.000 leerlingen hebben hier gedurende circa drie jaar goed gebruik van kunnen maken. Ook de ouders hebben hun maatschappelijke voordelen hieraan gehad, doordat zij hierdoor hun andere maatschappelijke verplichtingen voor hun gezin en voor de samenleving hebben kunnen nakomen. Nu na evaluatie is gebleken dat dit project te duur was opgezet, maar tegelijkertijd onmisbaar is voor de sociale groei en ontwikkeling van onze samenleving, in het bijzonder van onze kinderen, heeft de regering besloten dat de NSO zeker weer zal worden opgevat. Vooruitlopend hierop heeft de regering besloten per januari 2016 alvast gefaseerd te starten met schoolvoeding’, aldus de president.

Lichaam kapitein Api na twee maanden geborgen uit gezonken MNO Vervat sleepboot

Door MNO Vervat ingehuurde lokale- en twee Nederlandse duikers bergen Vivian Api


Vermoedelijk zijn de stoffelijke resten van de 34-jarige kapitein Vivian Api gisteren door twee duikers van Suriname Diving en twee Nederlandse duikers, ingehuurd door MNO Vervat, boven water gehaald. De afdeling Maritiem van de politie kreeg de melding vanuit de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), zo bericht vandaag, maandag 14 december 2015, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De resten bevonden zich in een één van de ruimten van het vrachtschip dat vijf meter diep onder water was gezonken. De politie is vandaag met een uitvaartverzorgingsbedrijf naar de plek gegaan en hebben het lichaam overgebracht naar Paramaribo.

De sleepboot waarvan Vivian kapitein was kapseisde donderdag 15 oktober. Het slachtoffer bevond zich met twee andere medewerkers in de sleepboot die hulp bood aan een vrachtschip dat vast zat in de vaargeul voor de monding van de Surinamerivier.Tijdens het voorttrekken van het vrachtschip, kwam de boot van het Nederlandse bedrijf door de golfslag in gevaar. Ten gevolge hiervan kapseisde en zonk het vaartuig. De kapitein verdween hierbij in de diepte.

Het gelukte de twee andere opvarenden zichzelf in veiligheid te brengen. De MAS huurde op de dag van het ongeluk duikers van Suriname Diving in om te zoeken naar de vermiste Api, zonder het gewenste resultaat. Het Nederlandse bedrijf MNO-vervat, waar Vivian acht jaar als schipper werkzaam was, bleef de zoekactie echter voortzetten.

Brunswijk (ABOP) vindt interview Sandew Hira met president Bouterse 'president onwaardig'

'De functie van de president wankelt'

Brunswijk zal nooit met Hira praten en vraagt zich af op zijn project 'opgezette zaak' is


ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk heeft tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee vandaag, maandag 14 december 2015, felle kritiek geleverd op president Desi Bouterse en zijn beleid. Hij had ook geen goed woord over voor het interview dat de president heeft afgestaan aan Sandew Hira (Dew Baboeram) over de jaren tachtig. Brunswijk stelde dat het interview 'president onwaardig' was. 'De functie van de president wankelt.' Het beeld is niet mooi, meent de politicus. Hij vindt dat 'mensen niet hier moeten komen en het Surinaamse volk ophitsen'. Dit bericht Starnieuws.

In het interview met Hira zei Bouterse, dat hij met Brunswijk zou praten om gezamenlijk de Binnenlandse Oorlog te bespreken. Brunswijk zei echter, dat hij nooit met Hira zal praten hierover. Hij vroeg zich af of dit project een opgezette zaak is en of Hira een spion is. 'Wat is de juridische basis of wettelijk kader waarbinnen dit gesprek plaatsvindt', wilde Brunswijk weten.

De politicus, die leider was van het Jungle Commando tijdens de Binnenlandse Oorlog, bracht in herinnering dat een Amnestiewet is aangenomen. Daarin is opgenomen, dat er een waarheidscommissie in het leven zou worden geroepen. Dit is niet gebeurd. Brunswijk zei ook, dat een hoge militaire officier, doelende op Chas Mijnals, publiekelijk heeft verklaard dat 'de president liegt'.

Brunswijk leverde verder felle kritiek op het beleid van de regering en zei dat het volk is misleid. Voor de verkiezingen werd van alles beloofd, maar niks is volgens hem gerealiseerd. Hij voorspelde dat in februari weer een devaluatie mag worden verwacht.

'President, your ship is sinking', sprak Brunswijk, een vingerwijzing naar de woorden die Bouterse ooit uitte tegen toenmalige president Ronald Venetiaan. Brunswijk kondigde aan dat de ABOP harde oppositie zal voeren, 'want het volk lijdt honger'.

Sandew Hira reageert op kritiek Mijnals op 'getuigenis' Bouterse

'Mijnals baseert zich niet op feiten'

'In plaats zomaar wat te roepen zou Mijnals moeten aangeven wat verkeerd is aan onderzoek'


Chas Mijnals heeft geen hoge dunk van het onderzoeksproject dat ik leid. Dat is zijn goed recht. Maar in zijn betoog geeft hij een verkeerd beeld van wat we doen.

Mijnals: 'Hira is maar één man en heeft geen onderzoeksapparaat achter zich dat in staat is om zoveel informatie te verzamelen én zulke vragen te stellen die relevant genoeg zijn om werkelijk achter de waarheid te komen.'
Waar baseert Mijnals zich op? Niet op feiten. Ik heb al op mijn eerste persconferentie de centrale onderzoeksvraag aangegeven: welke processen van geweld hebben zich voorgedaan in de aanloop naar 25 februari 1980 en de jaren daarna, wat zijn de drijvende krachten achter deze processen geweest, wie hebben daarin welke rol gespeeld en wat is specifiek de rol geweest van president Bouterse?

Ik heb ook de onderzoeksmethoden uitgelegd: onderzoek naar openbare bronnen (kranten, boeken, et cetera), onderzoek in archieven, interviews met betrokkenen inclusief een interview met president Bouterse en locatiebezoek op de plekken waar processen van geweld zich hebben afgespeeld.
In plaats van zomaar wat te roepen zou Mijnals moeten aangeven wat er verkeerd is aan de centrale vraagstelling en de onderzoeksmethoden.
Dan vraag hij zich af: hoe kan één man zoveel informatie verzamelen. Ik heb op mijn persconferenties aangeven dat er een team van vijftien mensen aan het onderzoek werkt. Dit is openbare informatie. Mijnals denkt dat als een architect zegt dat hij een huis bouwt, hij ook daadwerkelijk metselt, bedradingen legt, verft etc. Hoe kan een architect in zijn eentje een huis bouwen? Nee, de architect is degene die het concept bedenkt, maar de uitvoering gebeurt door metselaars, elektriciens, schilders, et cetera. Dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen?

Zijn volgende punt is dat hulp uit Zuid-Afrika is uitgebleven. Waar baseert Mijnals zich op?
In Zuid Afrika hebben Sitla Bonoo en ik gesprekken gevoerd met diverse organisaties die direct betrokken waren bij de waarheidscommissie. In die gesprekken hebben we waardevolle adviezen gekregen. Dat contact is vervolgens gebleven. Als we adviezen of informatie nodig hebben, dan kunnen we mailen en skypen met onze contacten. Dat gebeurt ook.
Sterker nog, de belangrijkste organisatie in Zuid-Afrika op dit gebied na de opheffing van de waarheidscommissie is het Institute for Justice and Reconciliation (IJR). Sitla en ik hebben een presentatie gehouden voor hun staf. We hebben de nodige documentatie van hen ontvangen voor ons onderzoek naar waarheidsvinding in de wereld (ze hebben een database op dit gebied).
Het hoofd van IJR, prof. Tim Murithi, was zodanig onder de indruk van onze presentatie – waarin we een koppeling legden tussen Decolonizing The Mind (DTM) and concepten van gerechtigheid – dat hij nu een samenwerkingsrelatie heeft opgezet met ons instituut (International Institute for Scientific Research) op dit gebied. Murithi werkt met ons aan een boek dat gepubliceerd zal worden in de serie Decolonizing The Mind waarin hij DTM-concepten toepast op processen van amnestie en waarheidsvinding. Mijnals heeft niet kunnen bedenken dat Zuid-Afrikanen mogelijk ook iets van ons zouden kunnen leren.
Mijnals heeft geen flauw idee wat er gebeurt op dit gebied en roept maar wat.

Ik heb twee gesprekken gehad met Mijnals. In het eerste gesprek sprak hij zijn waardering uit voor het project. Sterker nog, hij wilde er deel van uitmaken en vroeg of hij mee mocht naar Zuid-Afrika. Ik heb aangegeven dat Sitla Bonoo de research met betrekking tot Zuid-Afrika had gedaan en het bezoek met de mensen in Zuid-Afrika heeft voorbereid. Het zou ook een beetje vreemd zijn om hem out of the blue mee te nemen.
Het tweede gesprek was een uitgebreid interview over zijn ervaringen als deel van het onderzoek. Dat interview heb ik met zijn toestemming op band opgenomen en zal opgenomen worden in het eindrapport zoals met hem is afgesproken. Ik was dan ook verbaasd om te lezen dat hij nu een ander beeld schetst van onze contacten.
Toen hij zijn persconferentie aankondigde, heb ik hem een email gestuurd met het verzoek om de tekst op te nemen in het eindrapport en een additioneel interview met hem te doen zodat zijn reactie op het interview met Bouterse kan worden meegenomen. Ik heb geen reactie gehad op die email. En maar roepen dat het onderzoek niet objectief is.

Mijnals heeft ook een merkwaardig concept van waarheidsvinding. In mijn concept betekent waarheidsvinding dat je onderzoek doet naar wat er gebeurd is zonder enige vooringenomenheid. Je werkt niet toe aan een vooraf aangenomen conclusie. Het concept van Mijnals van waarheidsvinding is: ”De enige waarheid die naar boven moet komen volgens de oud-militair, nu advocaat, is als Bouterse toegeeft dat hij wel betrokken is geweest bij de decembermoorden.
Stel nu dat uit onderzoek zou blijken, dat Bouterse de waarheid heeft gesproken? Wat dan? Volgens Mijnals kan dit niet en mag dit niet. Waarheidsvinding klopt alleen als het zijn mening bevestigt. En zo iemand heeft de titel van een jurist.

Mijnals vraagt zich af hoe we uitspraken van Bouterse kunnen toetsen. Dit is geen rocket-science. Toetsing gebeurt door onderzoek. Het gebeurt elke dag overal in de wereld. En dat is wat we nu ook doen.

Mijnals werpt zich op als een verdediger van de rechtstaat. Tegelijkertijd wil hij graag te boek staat als de bedenker van de coup die de rechtstaat weggeschoten heeft. Hoe dan?

Mijnals is niet integer. Dat blijkt niet alleen uit het bovenstaande, maar ook uit zijn dubbele moraal: wel een voorstander van een rechtsstaat voor slachtoffers van 8 december, maar zwijgen over de rechtstaat als het gaat om de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog.

Mijnals heeft geen hoge dunk van ons onderzoek. Welke dunk moeten we nu hebben over zijn argumentatie?

Sandew Hira

Assembleelid Mathoera (VHP) pleit na bijwoning VN Klimaattop COP21 in Parijs voor een ministerie van Milieu

'Milieu zal de komende jaren in Suriname een groot issue zijn'

 
Volgens het VHP-Assembleelid Krishnakoemarie Mathoera moet men in Suriname met milieu zeker op ministerieel niveau bezig zijn. Dit betekent dat er zeker een ‘ministerie van milieu’ in het leven zal moeten worden geroepen. ‘Milieu zal de komende jaren in Suriname een grote issue zijn. Suriname is één van de risicolanden, omdat wij aan de Atlantische Oceaan grenzen en heel laag liggen’, aldus Mathoera. Er moet actief beleid worden gemaakt. Ook aan een Milieuraamwet zal moeten worden gewerkt, aldus Mathoera vandaag, maandag 14 december 2015, in het Dagblad Suriname, die samen met haar collega van de NDP, Grace Watamaleo de afgelopen dagen aanwezig was op de VN Klimaattop COP21 in Parijs.
 
De 195 landen die in Parijs aanwezig waren, sloten afgelopen week een historisch akkoord waarin ze het eens werden over de aanpak van klimaatverandering. In de komende jaren moeten de landen op zoek naar alternatieve energiebronnen om zo minder mogelijk fossiele brandstoffen te verbruiken. Ook moeten de rijkere landen de armere landen helpen de klimaatdoelstellingen te bereiken. Zo moet de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graden als streefwaarde.

Een onderdeel van de klimaattop was een parlementaire bijeenkomst waaraan parlementariërs van meer dan 150 landen hebben deelgenomen. Suriname werd vertegenwoordigd door de  Mathoera en Watamaleo. De bedoeling was om deze keer parlementariërs te betrekken om actief een bijdrage te leveren aan wetgeving voor het tegengaan van klimaatverandering. Het tweede doel van deze bijeenkomst was het bewustwordingsproces.

Volgens Mathoera is er een noodzaak om actie te ondernemen. Eén van de acties is het tegengaan van verergering van de gevolgen van klimaatverandering. 'Dat betekent dat wij moeten kijken op welke manier landen bijdragen aan klimaatsverandering. Dat zal ook landelijk een assessment vergen. Ten tweede zal de impact van klimaatverandering inzake rampen zo goed mogelijk moeten worden opgevangen. Ten derde zullen de twee voorgaande alleen lukken als mensen bewust zijn', alds Mathoera.

Die bewustwording zal volgens Mathoera vooral bij de jeugd al moeten beginnen, zodat men met een andere cultuur zou kunnen opgroeien. Tijdens de bijeenkomst van de parlementariërs werd een intentieverklaring getekend waarin men in het geval van Suriname zal nagaan welke wetten Suriname heeft en welke wetten nog nodig zijn.

De president heeft tijdens zijn beëdiging concreet gehamerd op het onderwerp van klimaatsverandering. Uiteindelijk is het bij de mooie woorden gebleven en horen wij vandaag de dag niets meer over noch het klimaat noch de verandering, zo schrijft het dagblad.

Ambassade Suriname in Pretoria, Zuid-Afrika, neemt drastische maatregelen om uitgaven 'wezenlijk' in te perken
Brunswijk (ABOP) valt in Assemblee minister Van Dijk-Silos aan

'Als voorzitter Onafhankelijk Kiesbureau is Van Dijk-Silos met ministerpost beloond'


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie en ABOP-fractievoorzitter Ronnie Brunswijk zijn vanochtend, maandag 14 december 2015, in De Nationale Assemblee even hard met elkaar in aanvaring gekomen. Brunswijk zei, dat Van Dijk-Silos als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) een beloning heeft gehad in de vorm van de ministerspost. Hij bracht haar rol als voorzitter van het OKB in diskrediet. Brunswijk hekelde tijdens de begrotingsbehandeling ook de ontheffingen van ambtenaren die plaatsvinden binnen het ministerie Justitie en Politie, zo bericht Starnieuws.

Brunswijk waarschuwde ministers die mensen naar huis sturen. Hij zei, dat ontslagen ambtenaren die lid zijn van de ABOP naar de rechter zullen stappen om hun ontslag aan te vechten. De politicus zei  het ook niet goed te vinden, dat twee ambtenaren ontheven zijn uit hun functie, omdat zij een missive naar buiten hebben gebracht, waarover door het Dagblad Suriname afgelopen week werd bericht. Brunswijk meent dat een missive geen geheim is, immers, hij krijgt ze allemaal thuis bezorgd. Hij zei verder, dat de regering een anti-corruptiewet wil aannemen, maar daartegenover klokkenluiders ontslaat.

Vicepresident Ashwin Adhin stond erop, dat de minister van Justitie en Justitie op basis van een persoonlijk feit het woord zou krijgen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons reageerde aanvankelijk, dat de bewindsvrouwe op een ander moment aan het woord zou komen. Maar, kort daarvoor kreeg Rabin Parmessar (NDP) wel het woord op basis van een persoonlijk feit. Toen Adhin bleef persisteren, kreeg Van Dijk-Silos het woord.

De minister reageerde met de opmerking, dat persoonlijke aanvallen haar niet deren, omdat zij een rein geweten heeft en geen cent van de Staat onrechtmatig heeft toegeëigend. Zij viel wel over de aantijgingen van Brunswijk aan het adres van het OKB. Van Dijk-Silos sprak haar afkeuring uit over de wijze waarop in het college bepaalde leden de beschaving niet in acht nemen. Zij haalde aan dat Brunswijk suggereerde, dat het OKB corrupt is geweest. Zij zei dat niet te kunnen accepteren. Het OKB heeft volgens haar bewezen boven de partijen te staan, ook als het om de NDP gaat. Volgens haar redeneren mensen vanuit eigen inborst. De minister liet weten een open boek te zijn en dat zij geen cent van de Staat heeft aangenomen. Zij kan wel aantonen waar dienstwagens van Justitie en Politie in mijnen en boerderijen zijn gebruikt. Hierop schorste de Assembleevoorzitter de vergadering.

Brunswijk vroeg de minister waar die voertuigen nu zijn, waar zij over had gerept. 'Het kan zijn dat voertuigen van de politie of van het ministerie van Justitie en Politie op de goudvelden zijn, maar niet bij Brunswijk. Want op mijn goudveld kom je alleen met de helikopter.' Brunswijk zei, dat hij voertuigen voor de politie heeft gekocht en onderdelen heeft betaald. Blijkbaar is de minister daarvan niet op de hoogte. 'De voorzitter van de OKB heeft een voertuig gehad. Heeft zij het voertuig verhuurd aan Justitie en Politie?'

15 Jaar na zijn dood wordt Frederik Derby ervan beschuldigd in kader decembermoorden voor CIA te hebben gewerkt

'De man is in de war, hij heeft zoveel en vaak onwaarheid verteld, dat hij er zelf niet meer goed van wordt'
 

'A no mi na den trawan'

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het bij de jonge progressieven -meestal studenten- gebruik elkaar te beschuldigen van contacten te hebben met de Amerikaanse C.I.A. (Central Intelligence Agency). De toenmalige zich noemende progressieven waren verdeeld in tientallen splintergroepen, de Maoïsten (volgelingen van Mao Tse Tung, de leider van de Communistische Partij van China), de Marxistische Leninisten, de volgelingen van Trotsky (Trotskisten) et cetera, et cetera. De grootste scheldterm onderling was 'Jullie zijn agenten van de C.I.A'.

De Nationalisten van de Partij Nationalistische Republiek onder leiderschap van Eddy Bruma, waaronder Eddy Hoost, Henk Chin A Sen, Harold Rusland, Robin Ravales (Dobru), Hendrik Sylvester, Fred Derby, Desi Refos, Theo en Stanley Uiterloo, Henk Herrenberg, Frank Leeflang, Roy Adama, Jack Kross, Harold Braam waren te rechts. Nationalisten waren in de ogen van de toenmalige communisten nu eenmaal fascisten. De progressieven spraken niet over hen als zijnde politieke concurrenten op het linkse veld. Zij waren wel strijders tegen het Nederlandse bewind in Suriname en hadden dus de NAVO-partners, dus o.a. de CIA tegen zich, maar waren verder voor de linkse bewegingen niet gevaarlijk. Wat betreft "sociale rechtvaardigheid" in de meest brede zin van het woord hadden de Nationalisten wel progressieve ideeën, maar verder konden zij geen bijdrage leveren om de gemeenschap fundamenteel te veranderen.

Het spelen met de C.I.A als een soort 'satan', die iedere tegenstander moest besmetten was kinderlijk en naïef, maar het werkte wel. Velen waren er heel bang voor op deze wijze gestigmatiseerd te worden en deden er alles aan om van deze stigma gevrijwaard te blijven. Want het kwam toen ook voor dat deze blote beschuldiging zonder vorm van proces ook kon eindigen in ernstige maatschappelijke en lichamelijke schade.

Frederik Derby, lid van de Partij Nationalistische Republiek (PNR), was in de Staten van Suriname van 1973–1977 en speelde een belangrijke rol bij het verkrijgen van onze onafhankelijkheid. Hij was tevens vanaf 1978-2001 voorzitter van de Vakcentrale–47 (meer bekend als C–47). Als voorzitter van de vakcentrale ondersteunde hij o.a. de vakbondsstrijd van de BOMIKA -Bond Militair Kader- in het begin van 1980. De Moederbond, de CLO en de PWO de drie overige toen bestaande vakcentrales ondersteunden eveneens deze strijd. Tot grote verbazing van de vakbondsmensen pleegden exponenten van de BOMIKA op 25 februari 1980 een staatsgreep en kregen de militairen de macht in handen.

De staatsgreep was gepleegd door de groep van 16 onder leiding van D.D. Bouterse, de groep had de ondersteuning toegezegd gekregen van de Nederlandse regering, via kolonel Valk van hun inlichtingendienst. Dit gebeurde op het Westelijk Halfrond in de achtertuin van Verenigde Staten van Amerika, dus in de achtertuin van de C.I.A.. De staatsgreep was een groot geheim, de leider van de groep van 16, kolonel Valk en via Valk uiteraard de C.I.A. wisten dat het zou gebeuren. Bekendheid met het werk van geheime diensten inclusief de C.I.A. is dus voor de plegers van de staatsgreep geen nieuwigheid geweest. Werken met de C.I.A. is hun 'stock in trade' of te wel hun methode van werken.

De vrouw en kinderen van Frederik M.E. Derby en de mensen die dagelijks met hem waren en werkten weten dat hij nimmer geheimzinnige zaken deed. Alles moest bij Fred in het openbaar. Heb jij iets op jouw hart, zeg het dan en wij praten erover. Kwam er iemand voor vakbondszaken of politiek bij hem langs, thuis of op kantoor, dan vroeg hij altijd aan een of meer van de medebestuursleden om bij het gesprek aanwezig te zijn. Dat was zijn aard, dat was zijn karakter. Open, oprecht, eerlijk en recht door zee. Nimmer achterbakse onoprechte handelingen plegen. Zo kenden wij en heel Suriname hem.

Frederik M.E. Derby werd in de nacht van 7 op 8 december 1982 om circa 02.00 uur in zijn huis uit zijn slaap gewekt en meegenomen door een groep militairen onder leiding van militair Ruben Roozendaal. Aan zijn vrouw werd toen medegedeeld, dat hij slechts een hemd en een broek moest aandoen, schoenen of slippers zou hij toch niet meer nodig hebben. Hij heeft vanuit een cel in het Ford Zeelandia het gehele drama meegemaakt. Op de avond van 8 december 1982 werd hij rond acht uur terug naar huis gebracht. De militair D.D. Bouterse was de gehele nacht in het Ford Zeelandia en hij bepaalde wat er gebeurde. Frederik M.E. Derby heeft in zijn getuigenverklaring ten behoeve van het 8 decemberstrafproces tegen de personen, die toen de moorden gepleegd hebben, alles haarfijn verklaard. Het proces is nog steeds gaande. Waarom gaat de hoofdverdachte niet daar naartoe? In plaats van derden te beschuldigen.

Toen de rol van militair leider was uitgespeeld en de 'revolutie bankroet' was, brak de tijd aan van de politieke partijen. Vanuit met name de Moederbond, waar Fred van Russel boorzitter was, kwam de aandrang om een politieke partij op te richten door de vakbeweging. Dit lukte in 1987 niet. Fred Derby en Hendrik Sylvester waren echter wel in staat om op 1 juli 1987 met ondersteuning van een 45-tal prominente Surinamers als oprichters en 4.500 ondersteuners, de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) op te richten. Deze partij speelde in de periode 1991–1996 een belangrijke rol bij het oplossen van het machtsvraagstuk, het terugsturen van de militairen naar de kazerne. De botte beschuldigingen van D.D.Bouterse, dat Frederik Derby een mol was en/of geweest, werden ook toen niet geuit. Als Derby leefde zou hij antwoorden en het geheel van de beschuldigingen met zijn scherpe redeneerkracht kapot slaan. Dat bleek bijvoorbeeld in juni/juli 2000, toen D.D.Bouterse hem verdacht wilde maken, door te verkondigen dat zijn zoon in de drugs zat en dat hij ervan wist. Een persconferentie was voldoende om de gehele beschuldiging te ontrafelen en naar het rijk der fabelen te verwijzen en de persoon, die de beschuldiging had geuit, de mond te snoeren.

Ook probeerde Bouterse de SPA bij het aantreden van de nieuw gekozen Assemblee in 2000 te treffen door publicatie van een brief van de ex-echtgenote van de nieuwe minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds. Wederom een persconferentie van Fred Derby en D.D. Bouterse zijn mond was wederom gesnoerd.

Als nu Frederik Derby, 15 jaren na zijn dood, wordt beschuldigd van te zijn de mol van de C.I.A. in het kader van de decembermoorden, dan moeten wij constateren, dat de man de kluts is kwijtgeraakt. De man is in de war. 'A man ede sukru.' Hij heeft zoveel en zo vaak onwaarheid verteld, dat hij er zelf niet meer goed van wordt. Op de vraag waarom is deze beschuldiging in deze vorm niet eerder geuit, kan rustig worden gesteld: dit is de man zijn werkwijze. Dode mensen, lijken die niet kunnen zeggen wat er eigenlijk gebeurd is, lijken die geen beschuldigingen kunnen beantwoorden. Horb en Bhagwandas, die hadden de leiding in het Fort. Zij hebben gemoord, ik was er niet bij. Ik ben er nooit bij. Nu is het Frederik Derby, ik heb wel altijd de leiding, maar ik ben er nooit bij wanneer er onoorbare zaken gebeuren. D.D. Bouterse kent alleen de monoloog, zodra er antwoord op zijn verhaal kan volgen, zodra er debat kan volgen, doet hij niet meer mee.

De Vakcentrale C-47,
R. Berenstein, voorzitter

De Surinaamse Partij van de Arbeid,
G. Castelen–voorzitter

Basharat Ahmadali: 'Geen enkele wet verplicht burgers vuilniszak van overheid te kopen'

Oud-coördinator decentralisatie districten is duidelijk: 'Het mag niet'


Er is geen enkele wet waarop het ministerie van Regionale Ontwikkeling zich kan beroepen om burgers te verplichten een door de districtscommissaris aangewezen vuilniszak aan te schaffen. De sanctie bij weigering is, dat het vuil van betrokkene niet wordt opgehaald. 

'Het mag niet', zegt Basharat Ahmadali, die de afgelopen jaren de decentralisatie van de districten heeft gecoördineerd, vandaag,maandag 14 december 2015, in de Ware Tijd.

Parlementariërs hebben afgelopen week tijdens de begrotingsbehandeling kritiek geleverd op het project waarmee het ministerie de districtsfondsen wil versterken.


Ahmadali zegt, dat de bevoegde instanties voor vuilophaal, reinigingsdienst en vuilverwerking de minister van Regionale Ontwikkeling, voor de districten, en de minister van Openbare Werken, 'uitsluitend voor Paramaribo', zijn.

'Zij missen de bevoegdheid om tarieven vast te stellen, omdat het gewoonweg is voorbehouden aan de wetgever.' De ministers zijn wel bevoegd om wetsvoorstellen daartoe te doen, zegt Ahmadali.

In het kader van de decentralisatie heeft hij in 2012 wetsvoorstellen bij de regering ingediend die dit mogelijk maken. Hoewel het niet mag, benadrukt Ahmadali dat de maatregel wel kan.

Doppler radar Meteorologische Dienst wordt eindelijk in werking gesteld

OW-minister: 'Het apparaat ligt er al een tijdje, maar de leverancier moest nog betaald worden'De Doppler radar, die sinds februari 2014 onderhands werd gegund voor ruim 1,5 miljoen euro en al vele maanden in Suriname is, wordt morgen in werking gesteld. 'Het apparaat ligt er al een tijdje, maar de leverancier moest nog betaald worden', zegt minister Siegfried Wolff van Openbare Werken vandaag, maandag 14 december 2015, op Starnieuws.

De Meteorologische Dienst heeft jarenlang gevraagd om het systeem, zodat betere weersvoorspellingen kunnen worden gedaan. Wolff is blij dat het apparaat in gebruik kan worden genomen, nu de leverancier is betaald.

De radar wordt morgen te Zanderij na een ceremonie formeel in werking gesteld.

De Doppler radar is nodig om de Meteorologische Dienst in te staat te stellen de toebedeelde werkzaamheden beter te kunnen verrichten. Hierdoor zal de dienst tijdig in staat zijn om een melding te maken over opkomende ongunstige weersomstandigheden. Het exact voorspellen van het weer zal ook met de Doppler radar niet mogelijk zijn, maar het instrument is een aanmerkelijke verbetering. Met dit meetinstrument zullen meer gegevens beschikbaar komen.

Staatsolie door dalende wereldmarktprijs olie gedwongen verder te bezuinigen

'We zijn continu op zoek naar manieren om onze kosten omlaag te brengen'


De vrije val van de wereldmarktprijs voor olie dwingt Staatsolie om verder te bezuinigen en haar productiviteit te verhogen. Dit zegt Agnes Moensi, financieel manager van het bedrijf, vandaag, maandag 14 december 2015, in de Ware Tijd. 

'Wij gaan door met onze bezuinigingen en zijn continu op zoek naar manieren om onze kosten omlaag te brengen', aldus Moensi.

Ondanks het feit, dat de olieraffinaderij dit jaar weinig heeft gedraaid in verband met de uitbreiding, verwacht ze dat het bedrijf het jaar zal afsluiten met een bescheiden winst van 40 miljoen Amerikaanse dollar, zonder aftrek van belastingen. Dat is een forse daling in vergelijking met de 400 miljoen aan brutowinsten in 2014 toen de gemiddelde wereldmarktprijs van olie nog 85 Amerikaanse dollar per vat was.

Algemeen-directeur van Staatsolie,  Rudolf Elias, voegt eraan toe dat het bedrijf momenteel slechts 25 Amerikaanse dollar ontvangt voor een vat ruwe olie. Dat is minder dan de helft vergeleken met een jaar eerder. De olieprijs is nooit zo laag geweest sinds het begin van de financieel-economische wereldcrisis in 2008.

Hooghart (NDP) geen voorstander van voorwaarden voor verkrijgen Surinaamse nationaliteit

'Inburgering gebaseerd op taal die over 't algemeen wordt gesproken, Surinaams'

'Voorwaarden zoals voorgesteld zijn aftreksel van Westers systeem'


Het NDP-Assembleelid Ronald Hooghart laat vandaag, maandag 14 december 2015, via de Ware Tijd weten geen voorstander te zijn van voorwaarden voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dit eigen initiatief nader bespreken met andere ministeries die betrokken zijn bij het naturalisatieproces.

Waarnemend directeur Putridewi Amatsoemarto van het departement kondigde dit voorstel vorige week aan tijdens de naturalisatieplechtigheid van 198 burgers in het Lalla Rookhgebouw. Conform dit voorstel zal iemand om Surinamer te mogen worden eerst onder meer het volkslied, de officiële voertaal en de inrichting van het land moeten kennen.

Hooghart stelt dat inburgeringsvoorwaarden een aftreksel zijn van het Westers systeem. 'Het is nergens voor nodig. Als die mensen willen komen, laat ze komen.'

De parlementariër vindt dat er een definitie moet komen van wat de officiële voertaal moet zijn. 'Nederlands is niet de taal die de burger over het algemeen spreekt, dat is het Surinaams en daarop moet de inburgering gebaseerd zijn.'

Miss Curaçao Kanisha Sluis pakt in Las Vegas maaltijden in voor dak- en thuislozen

Kanisha neemt deel in Las Vegas aan Miss Universe-verkiezingMiss Curaçao, de in 1996 in Delft, Nederland, geboren Kanisha Sluis, is onlangs in het Amerikaanse Las Vegas aangekomen waar de MissUniverse-verkiezing zal plaatsvinden. Naast de nodige feesten is daarbij ook aandacht voor de minderbedeelden, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 14 december 2015.

Zo pakte Sluis zaterdag samen met Miss USA, Olivia Jordan, maaltijden in voor dak- en thuislozen. De Miss Universe-verkiezing vindt op 20 december plaats.


#selfie with Miss USA at yesterday's charity event: boxing food for the homeless❤️ #misscuracao #missusa #missuniverse #missuniverse2015 #curacao #usa #food #homeless #stophungernow
Posted by Kanisha Sluis - Miss Curaçao 2015 on zondag 13 december 2015

Regering Curaçao heeft bijdragen aan scholen in kader van gratis onderwijs nog niet voldaan

Veel scholen komen in de problemen door sinterklaasfeest en komende kerstvieringen

Minister Dick moet zich donderdag 17 december verantwoorden in de Staten


De bijdragen die de scholen in het voortgezet onderwijs moeten ontvangen in het kader van het gratis onderwijs, zijn nog steeds niet binnen. Het gaat om 150 gulden per leerling voor VSBO-scholen en 450 gulden per leerling voor HAVO/VWO-scholen. Het is het derde jaar dat deze bedragen door de regering betaald worden, in plaats van de ouders die dit in het verleden als ouderbijdrage moesten betalen. 

Met het afgelopen sinterklaasfeest en ook de kerstvieringen in het verschiet, komen vele scholen in de problemen. Zowel Diana Lorier, directeur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), als Karina Lombardi-de Freitas Bras, financieel directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), bevestigen vandaag, maandag 14 december 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Naar verluidt moet de overmaking nog besproken worden in de Raad van Ministers (RvM). Voordat het gratis onderwijs ingevoerd werd, waren de scholen in augustus al verzekerd van in elk geval een deel van dit geld dat door ouders betaald werd. Vanaf de invoering van het gratis onderwijs is het geld in oktober gestort. Maar, dit jaar is het geld er tot nu toe nog steeds niet. De fondsen raken op terwijl scholen het beste aan hun leerlingen willen bieden. Het geld wordt namelijk gebruikt als onkostenvergoeding en om verschillende activiteiten en leermiddelen te kunnen betalen.

Het blijkt overigens ook, dat sommige boeken er nog niet zijn, maar dit kan ook samenhangen met het feit dat sommige boeken niet meer leverbaar zijn omdat ze uitverkocht zijn in het buitenland, zo wordt vanuit het RKCS aangegeven.

De minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), is voor donderdag opgeroepen om zich te verantwoorden in de Staten. Zij zal het dan vooral hebben over de ontwikkelingen met betrekking tot de examenaanscherping voor HAVO en VWO, opdat de aansluiting met Nederlandse vervolgstudies gehandhaafd blijft. De minister wilde eerst niet voldoen aan de aanscherping of althans, zij stelde voor om afhankelijk van de prestaties van de leerling een verschillend diploma af te geven. Zo zou de leerling kunnen slagen volgens de aanscherping of zonder de aanscherping.

Na protest medio dit jaar, gaf de Nederlandse minister van Onderwijs Jet Bussemaker, Dick tot januari de tijd met wetgeving te komen opdat de aansluiting alsnog gegarandeerd is. Het gaat hier om een Landsbesluit waarin de zogenoemde ‘tweede aanscherping’ geregeld wordt. Tot op heden is niet bekend hoe het met dit Landsbesluit staat. Op 14 december 2014 werd er een convenant ondertekend tussen Nederland en Curaçao waarin staat: 'Curaçao kiest er voor om de aanscherping met betrekking tot de programma’s HAVO en VWO, die nodig zijn om gelijkstelling van de diploma’s te continueren na 1 januari 2016 (HAVO) respectievelijk 1 januari 2017 (VWO) in een voor alle leerlingen toegankelijke route in te voeren.'

Bikes4Kids op Curaçao overhandigt 100 fietsen aan kinderen van minderbedeelde gezinnen

Zo'n 50 fietsen betaald uit opbrengsten 'Rotarrally'


De stichting Bikes4Kids heeft gistermiddag honderd fietsen uitgedeeld aan kinderen van minderbedeelde gezinnen. Van het jongste kind in het gezin tot het oudste, allemaal werden ze door de stichting voorzien van een fiets, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 14 december 2015. 

De helft van de tweewielers werd dit jaar bekostigd door de opbrengsten van de ‘Rotarrally’ van de Rotary Club.

Clark Bloom, initiatiefnemer van de stichting, laat weten nu al uit te kijken naar volgend jaar: dan zullen er weer honderd kinderen rond kerst blij worden gemaakt.

Directeur Viren Adhin van SIS vecht zijn ontslag bij staatsbedrijf aan

Viren Adhin uit ongenoegen over gang van zaken in brief aan Raad van Commissarissen en aandeelhouder, de Staat Suriname


Viren Adhin is niet van plan om zijn ontslag als directeur van NV Seafood Industries Suriname (SIS) te accepteren. Hij is het niet eens met de gang van zaken en zal juridische stappen hiertegen ondernemen. Hij werd op 29 november op non actief gesteld door de nieuw benoemde Raad van Commissarissen, onder leiding van Yvonne Cheuk A Lam. Inmiddels is een ontslagprocedure ingezet. Hoewel vicepresident Ashwin Adhin de Staat vertegenwoordigt bij staatsbedrijven, was minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij gemachtigd om op 27 november een nieuwe Raad van Commissarissen te benoemen. Viren Adhin is een broer van de vicepresident.

Adhin heeft zijn mening vastgelegd in een schrijven gericht aan de raad van commissarissen en de aandeelhouder:

'Met heel veel verbijstering heb ik kennis genomen van de inhoud van het schrijven van de president-commissaris van SIS N.V., waarin wordt gesteld dat op een gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten de dienstbetrekking met mij te beëindigen op grond van een aantal redenen.

Volgens de statuten van de NV Seafood Industries Suriname (SIS) hebben directeuren, ook al zijn zij geen aandeelhouder, recht tot bijwoning van de algemene vergadering van aandeelhouders. De oproeping voor deze vergadering dient tenminste 7 dagen voor de vergadering te geschieden, en de agenda dient uiterlijk 5 dagen van te voren ter inzage te worden gelegd ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders. Daarnaast dienen van het verhandelde in de vergadering notulen te worden gehouden, die door de voorzitter, na te zijn gearresteerd, worden getekend.

Ik heb als directeur geen kennisgeving dan wel uitnodiging ontvangen om bij de algemene vergadering van aandeelhouders aanwezig te zijn, noch ben ik bekend met de agenda. Ook de getekende notulen van de vergadering zijn mij onthouden. Op grond van al het voren gaande, betwist ik de rechtsgeldigheid van de op 8 december 2015 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders, en in het verlengde daarvan, de rechtsgeldigheid van de besluiten, welke op die vergadering genomen mochten zijn.

Tevens heb ik per schrijven gedateerd 16 november 2015 door de raad van commissarissen, met onmiddellijke ingang tot nader orde op non-actief ben gesteld. Er is toen aangegeven dat er een onderzoek zal worden verricht, waarna ik in de gelegenheid zal worden gesteld verweer te voeren. Er wordt in het schrijven van de President-commissaris geen woord over enig onderzoek dat zou zijn gepleegd, dus ga ik er van uit dat deze niet heeft plaatsgevonden.

Reactie op aantijgingen
Naar aanleiding van de gronden voor mijn op non-actief stelling wil ik het volgende kwijt:

- Er is een gesproken over arbeidsonrust binnen het bedrijf. Deze arbeidsonrust is niet onder het personeel van de SIS geweest, zoals in de media bekend is gemaakt. Het ging om personeel van de contractors die voor de SIS werken. Achteraf is gebleken dat dit onderdeel is geweest van een complot tegen mij. Na het grondig onderzoek door de arbeidsinspectie zijn al de genoemde beschuldigen naar het rijk der fabelen verwezen. De president-commissaris zou ook op de hoogte hiervan moeten zijn.

- Er wordt gesproken over twijfels omtrent de voorbereidingen voor de Audit die deze maand zal plaatsvinden. Alle desbetreffende kwaliteitsdocumenten waren lang voor deze geplande Audit in place. Ook het personeel is reeds getraind en ready hiervoor. Het enige wat nog moest gebeuren is een verfbeurt geven aan het gebouw. Waarom is de president-commissaris niet op de hoogte hiervan? Als ik niet op non-actief was gesteld, was de verfbeurt ook al geweest.

- Er wordt aangegeven dat ik met bedrijfsgeheimen naar de media ben gestapt. Het is geen geheim voor de Surinaamse samenleving dat de SAIL, die een bloeiend bedrijf is geweest, met grote sprongen achteruit gaat. Elke poging die ik heb ondernomen om met de leiding om de tafel te zitten om beleidsplannen voor de groei van het bedrijf te bespreken, zijn afgewezen.

Ik word nu beschuldigd van financiële malversaties. Tot op heden ben ik helaas niet in de gelegenheid gesteld mij te verweren. Nota bene heb ik zelf meermalen bij de raad van commissarissen aangedrongen op een onafhankelijk en objectief onderzoek, bij voorkeur uit te voeren door de CLAD of een andere daartoe deskundige.
Hierbij kan ik aangeven dat ik altijd heb gehandeld conform de statuten. Met de directeursfunctie komen ook bevoegdheden. Als directeur ben ik bevoegd om bepaalde geldtransacties te verrichten. Bovendien zijn er voor al deze transacties getekende onderliggende documenten. Intussen staan alle gelden weer op de rekeningen van het bedrijf. Waarom wordt dat niet verteld?

Uit deze handelwijze komt duidelijk naar voren dat er andere motieven zijn om mijn dienstverband te beëindigen.

Vragen
Naar aanleiding van alle beschuldigingen naar mijn adres heb ik de volgende vragen aan de president-commissaris:
- Waarom wilt u niet dat de SIS vooruitgaat?
- Ik heb keer op keer nieuwe plannen en ideeën voor de productie groei van SIS ingediend. Deze plannen zijn door vakdeskundigen uitgewerkt. Waarom wijst u alle plannen voor groei af?
- Ik ben inderdaad naar de media gestapt om over de perikelen in dit bedrijf te praten. Blijkbaar heb ik daarmee een gevoelige snaar geraakt. Wat heeft u voor de Surinaamse samenleving te verbergen?
- Toen het bedrijf in de put zat heeft u ingestemd voor mijn benoeming als directeur. Nu er licht in de tunnel komt (het ministerie heeft aangegeven dat zij geld gaat stoppen in de productiesectoren) heeft u een probleem met mijn functioneren. Waarom heeft u hierover nooit eerder iets gezegd?
- Waarom wilt u geen vergaderingen beleggen op te praten over productie groei?
- U zegt dat ik een kettingroker ben en alcohol nuttig tijdens werktijd. Heeft u intussen kunnen achterhalen dat ik dit met privé gelden heb betaald. Ik rook inderdaad. Buiten werktijden nuttig ik ook af en toe een glaasje alcohol. Maar hoe weet u dat? Ik ben u nooit tijdens of na werktijden tegen gekomen.
- Als u morgen iets negatiefs over u zelf hoort, gelooft u dat ook meteen?
- U geeft aan dat ik in het bedrijf zit om mezelf te verrijken. Met de functie als directeur komen ook bevoegdheden. Ik heb inderdaad gelden/leningen aan derden verstrekt en voorschotten genomen. Al deze gelden zijn zoals aangegeven weer teruggestort op de rekeningen van het bedrijf. Dat weet u ook. Waarom wilt u geen onafhankelijk onderzoek en geeft u mij geen gelegenheid mezelf te verweren?
- Waarom zoekt u spijkers op laag water en hebben de grote problemen binnen het moederbedrijf SAIL niet uw aandacht?
- Het moederbedrijf SAIL, een bloeiende productiebedrijf in de jaren tachtig, staat nu bijna op de rand van faillissement, maar er zijn nog steeds mensen die dagelijks gebruik maken van de royale voorzieningen en zich zitten te verrijken. Heeft dit ook uw aandacht?
- Waarom heeft u moeite met transparantie bij SAIL? Wat heeft u te verbergen?
- Waarom is mijn aanwezigheid in het bedrijf een gevaar voor u?
- Bent u als topman in een Surinaams staatsbedrijf integer en loyaal naar de Surinaamse regering en samenleving toe?
- Kunt u rustig slapen nadat u mij slapeloze nachten heeft bezorgd door mijn privé aangelegenheden in het openbaar te gooien?
- Heeft u uw hart wel op de juiste plek?

Ik heb deze functie aanvaard omdat ik vanwege mijn competentie en werkervaring op dit gebied, naar mijn mening voldoende tools heb om dit bedrijf naar grotere hoogten te tillen. De leiding die dit vanwege diverse redenen niet wilt ondersteunen, wil dit rechtvaardigen door mij te criminaliseren en mijn imago schaden. Dat had ik niet verwacht van prominente Surinamers.

Bij deze wil ik aangeven dat ik volkomen oneens ben met de gang van zaken en juridische stappen ga ondernemen hiertegen.

Viren V. Y. Adhin
Directeur N. V. Seafood Industries Suriname'

Bushouders NVB beginnen zich te roeren: Zij zijn over vier maanden nog niet uitbetaald

'De mannen hebben nog geen ultimatum gesteld'


Bushouders die hun diensten verlenen aan het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) willen spoedig over hun gelden beschikken, omdat zij geen betaling hebben gekregen over vier maanden. Zij hebben bondsvoorzitter Kenneth Themen onlangs in een vergadering opgedragen om hierover te praten met de NVB-leiding. Dit bericht vandaag, maandag 14 december 2015, de Ware Tijd.

'De mannen hebben nog geen ultimatum gesteld, maar willen zo gauw als mogelijk hun geld hebben', zegt Themen. Hij verwacht dat de overheid haar verantwoordelijkheid op zich neemt, waardoor de bushouders het werk niet hoeven neer te leggen.

Hij weet, dat onlangs Lesley Daniel is ontheven als directeur van NVB en dat zijn functie wordt ingevuld door Guno Robertson. Ook zijn bijna alle leden van de Raad van Commissarissen bedankt. De bondsvoorzitter zal trachten om nog deze week om de tafel te gaan met de nieuwe leiding.

Daniel, die bevestigt dat hij op een zijspoor is gezet, zegt dat bushouders niet zijn betaald over de maanden oktober en november. Ook is de NVB de bushouders nog geld verschuldigd van twee maanden in 2014. 'De subsidiegelden zijn nog niet gestort en ook in 2014 was dit een probleem.'

Amerikaanse Alcoa wil geen einde Brokopondo Overeenkomst voor 2032

Assemblee neemt vandaag, maandag 14 december, standpunt in inzake reactie Amerikanen


De Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa is het niet eens met de regering en De Nationale Assemblee dat de Brokopondo Overeenkomst vóór 2032 wordt beëindigd, bij de stopzetting van de productie van Suralco te Paranam. Dit blijkt uit een door Alcoa aan minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen verzonden brief. De Nationale Assemblee komt vandaag, maandag 14 december 2015, in  huishoudelijke vergadering bijeen om een standpunt te bepalen inzake de reactie van de Amerikaanse multinational, zo bericht Starnieuws.

Uit de brief blijkt, dat de presidentiële commissie onder leiding van Dilip Sardjoe, nadat de intentieverklaring was opgezegd, een gesprek heeft gehad met Alcoa. De Nationale Assemblee had in een vergadering achter gesloten deuren de intentieverklaring afgewezen. Op grond hiervan heeft president Desi Bouterse besloten om deze op te zeggen.

De regering heeft op 20 november dit schriftelijk meegedeeld aan Alcoa. Over het algemeen werd verwacht dat de presidentiële commissie zou worden ontbonden of tenminste gewijzigd. Naast Sardjoe zitten in deze commissie ex-Staatsolie directeur Marc Waaldijk en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die als governor van de Centrale Bank van Suriname hier al deel van uitmaakte.

Alcoa stelt dat het vrijwillig aangegeven is, dat de Brokopondo Overeenkomst eerder beëindigd kon worden. Benadrukt wordt dat indien het erop aankomt, Alcoa vast zal houden aan de einddatum van de overeenkomst. De multinational geeft in haar brief aan, dat diverse scenario's uitgewerkt zijn over de raffinaderij, waarbij internationale experts betrokken waren. Na alles grondig te hebben bestudeerd, is de conclusie getrokken dat voortzetting van het in bedrijf houden van de raffinaderij te Paranam niet levensvatbaar is, schrijft Alcoa, die bereid is verder te praten over de toekomst van de bauxietsector.