vrijdag 18 december 2015

Alle voetbalclubs mogen van minister van Defensie gebruik maken van legerbussen

Bee (ABOP): 'Transportkosten moeilijk op te brengen voor ploegen in verre districten'


'Het ministerie van Defensie heeft geen geld, maar wel beperkte middelen. Met deze middelen helpen we ook de gemeenschap waar we dat kunnen.' Dit zei Defensieminister Ronnie Benschop gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de begrotingsbehandelingen, zo bericht vandaag, vrijdag 18 december 2015, het Dagblad Suriname.

Aanleiding voor de opmerking van de bewindsman was de vraag van ABOP-Assembleelid Marinus Bee, hoe men in aanmerking kan komen als voetbalclub om vervoerd te worden met legerbussen. Ploegen van vooral de verre districten kunnen met moeite het hoofd boven water houden om de transportkosten op tafel te leggen.

Volgens Bee maakt Robinhood gebruik van legerbussen naast de thuisploeg SNL. Benschop zei dat iedereen een aanvraag kan indienen voor hulp met bussen. ‘We zullen na beoordeling bepalen wie in aanmerking komt voor ondersteuning.’

Felle kritiek uit Staten Curaçao op nieuwe pensioenregeling ambtenaren


MFK-leider Schotte: 'Regering wil behandeling pensioenvoorstel er snel doorheen jagen'

Mocht Pensioenwet worden aangenomen stapt Statenlid Leeflang naar rechter


De behandeling van de nieuwe pensioenregeling voor overheidsdienaren is vanochtend, vrijdag 18 december 2015, met enige vertraging van start gegaan. De coalitiefracties van PS, PAIS, PAR, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran konden niet voldoende leden op de been brengen om de vergadering op tijd te laten beginnen. Van de twaalf Statenleden van de coalitie konden er, door familie-omstandigheden, in eerste instantie maar negen op de been worden gebracht. Maar, na wat telefoontjes over en weer kon toch een quorum worden gevormd, waardoor de vergadering met meer dan een uur vertraging kon worden geopend door Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (PAIS).

Op de agenda van de bijeenkomst van vanochtend stond het voorstel voor een nieuwe pensioenregeling voor overheidsdienaren en de eenmalige tijdelijke bevriezing van de loontrede in 2016. De pensioenregeling gaat onder meer uit van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar, voorwaardelijke indexering, overstappen van eind- naar middelloonregeling, het partnerpensioen en een overgangsregeling. In het kort komt het erop neer dat alle ambtenaren die in 2016 de leeftijd van 59 jaar bereiken, verplicht met pensioen moeten. Personen die in 2016 55 tot 58 jaar zijn, hebben de keuze om eerder met pensioen te gaan of tot hun 65e door te werken.

Het eerste Statenlid dat vanochtend het woord nam was MFK-leider Gerrit Schotte, die fel uithaalde naar de pensioenplannen van het kabinet. Hij hekelde het feit dat de regering de behandeling van het pensioenvoorstel er snel doorheen wil jagen. 'Woensdag werd het voorstel in een Centrale Commissie behandeld en vandaag al, twee dagen later, komt het aan bod in een Openbare Vergadering. Wij zullen er niet aan meewerken om maatregelen purá purá (heel snel) aan het volk op te leggen. Dit zijn maatregelen van een regering die niet met creatieve oplossingen kan komen, maar ook niet met het volk kan meevoelen.'

Ook MAN-lid Charles Cooper liet zich kritisch uit over het pensioenplan. Hij verwees hierbij naar buureiland Aruba, waar ook de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar werd verhoogd, maar daar tien jaar over werd gedaan. Cooper wilde weten waarom op Curaçao dan de verhoging in één jaar moet worden doorgevoerd. Hij riep zijn collega’s op om de wet niet klakkeloos over te nemen, maar dat zij de juiste balans moeten zien te vinden tussen de noodzaak om de pensioenproblematiek aan te pakken, de wens van velen binnen het ambtenarenapparaat om tot hun 65e door te werken en de noodzaak van instroom van jongeren.

Marilyn Moses (onafhankelijk) leverde op haar beurt kritiek op het feit dat de regering niets doet om de economie aan te zwengelen. Zij wees op winkeliers in de binnenstad die met de handen in het haar zitten omdat niemand iets komt kopen, terwijl de regering het alleen maar over visie heeft en niets doet om de economie te verbeteren. Ze beschuldigde haar voormalige partners in het kabinet van day dreaming, dagdromen.

Onafhankelijk lid Omayra Leeflang hekelde het onrechtvaardige in het pensioenvoorstel. Zo wees zij erop dat vut’ers straks 31 procent aan premies kwijt zullen zijn. 'BVZ (13,6 procent), AOV (15), AVBZ (2) en daar komen nog belastingen bij. Dit is niet correct. Dit is wreed.' Zij wees het argument van de hand dat de regering moet ingrijpen omdat de dekkingsgraad van pensioenfonds APC in het geding is. 'Een dekkingsgraad is een momentopname. Vandaag ben je onder de 100 procent, maar wat later kun je er weer bovenop zijn. Ik ben het ermee eens dat we structurele maatregelen moeten treffen, maar gebruik dan niet het argument van de dekkingsgraad.'

Leeflang kondigde aan dat, mocht de Pensioenwet worden aangenomen, zij naar de rechter zal stappen.

Ministerie van Onderwijs op Curaçao wil af van ouderbijdrage

Regering wil dat onderwijs in beginsel kosteloos is


Het ministerie van Onderwijs wil dat de mogelijkheid tot deelname aan het funderend, voortgezet en secundair beroepsonderwijs niet langer afhankelijk is van de ouderbijdrage. Daartoe is gisteren een ontwerp-landsverordening aangeboden aan de Staten, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 18 december 2015.
 
De wijziging houdt in, dat de regering ervoor wil zorgen dat het onderwijs in beginsel kosteloos is.
In het schooljaar 2012-2013 heeft de regering een aanvang gemaakt met het kosteloos ter beschikking stellen van schoolboeken aan leerlingen in het voorgezet en beroepsonderwijs. Ook werd toen gestart met het geven van een vergoeding aan scholen voor additionele kosten, die aan de ouders in rekening worden gebracht.

Door de wijziging van de landsverordening wil het ministerie overgaan op een structurele regeling waarin is vastgelegd dat de overheid lesmateriaal in bruikleen ter beschikking stelt, toegang tot alle onderwijsvoorzieningen zonder ouderbijdrage mogelijk maakt en additionele kosten vergoed. Particuliere scholen en niet bekostigde opleidingen vallen overigens niet onder deze regeling
De regering elimineert hiermee een belangrijke belemmering: ‘de financiële kosten voor ouders die verbonden zijn aan het onderwijs van hun kind’. Hierdoor wordt namelijk gelijke en vrije toegang verschaft tot het onderwijs.

In de landsverordening wordt gesproken over lesmateriaal en niet slechts de aanschaf van schoolboeken door de overheid. Naast studieboeken kan het dus ook werkboeken en ander materiaal omvatten die nodig zijn binnen het onderwijs, zoals grafische rekenmachines, elektronische middelen en naslagwerken. Laptops vallen overigens niets onder deze bepaling.

De regering koopt het lesmateriaal zelf in, waarna dit in bruikleen wordt gegeven aan ouders/leerlingen. Wel kunnen er kosten in rekening worden gebracht indien dit beschadigd raakt of verloren gaat. Door de centrale inkoop van de regering kunnen er kosten worden bespaard.

In het funderend onderwijs bestaat al een bepaling waarin is vastgelegd dat de toelating, schorsing en eventuele verwijdering niet afhankelijk mag zijn van een ouderbijdrage. In het voortgezet onderwijs bestaat er een soortgelijke bepaling over de toelating. In het voorstel worden die bepalingen aangescherpt en uitgebreid. Voor het secundair beroepsonderwijs is de regeling nieuw. Door de wettelijke afschaffing kunnen ouders ook niet worden verplicht lid te worden van een school- en of oudervereniging. Indien ouders dat wensen, kunnen ze vrijwillig een bijdrage leveren.

Onder additionele kosten vallen onder meer uitstapjes, introductiedagen en vieringen. Eveneens worden ook inschrijving, handboek, schoolkrant en het lidmaatschap van de mediatheek, bibliotheek en oudervereniging bekostigd. De scholen krijgen daartoe een vergoeding van de overheid.

Voor de vergoeding van het lesmateriaal is 13,2 miljoen gulden gereserveerd op de meerjarenbegroting. Dit bedrag is gebaseerd op het uitgangspunt dat een periode van vijf jaar wordt gehanteerd voor de vernieuwing van al het lesmateriaal. Met betrekking tot de operationele kosten die gepaard gaan met de aanschaf en distributie is een bedrag van 500.000 tot 800.000 gulden begroot. Ten slotte is er voor de vergoeding van de additionele kosten 6,4 miljoen beraamd op de meerjarenbegroting.
De nieuwe landsverordening heeft alleen betrekking op zaken die in direct verband staan met het onderwijs. Zaken zoals schoolvervoer, voeding en kleding vallen niet onder deze bepaling.

Isla-raffinaderij op Curaçao moet compenserende maatregelen treffen voor werk aan pijpleidingen

Raffinaderij moet nog aanlegvergunning aanvragen voor onderhoud aan leidingen


Compensatie mogelijk in vorm voorlichtingsboekjes over mangrovenbehoud en aanplant

 
De Isla-raffinaderij moet voor nog beoogde onderhoudswerkzaamheden aan de pijpleidingen in Ramsar- en conserveringsgebied St. Michiel en Malpais, een aanlegvergunning aanvragen. Dit zegt VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) vandaag, vrijdag 18 december 2015, in de Amigoe, over de eerder uitgevoerde graafwerkzaamheden bij Vaersenbaai.
 
'Hierover heb ik al contact gehad met de Isla-woordvoerder, Kenneth Gijsbertha, waarbij tevens besproken werd dat bij verstrekking van een dergelijke vergunning, voorwaarden voor herstel zullen worden opgenomen maar ook compenserende maatregelen.'

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft als voorbeeld van mogelijke compensatie door de Isla voor de verloren gegane natuur de bekostiging van voorlichtingsboekjes geopperd. 'Ik heb tegenover de heer Gijsbertha aangegeven, dat de bekostiging van boekjes voor kinderen over het belang van mangrovenbehoud een mogelijkheid zou zijn, iets waar hij met begrip op reageerde. Of dat de raffinaderij bijvoorbeeld tot aanplant van extra mangroven overgaat. Maar goed, het ministerie zal nu in beraad gaan over de voorwaarden die opgenomen zullen worden in de vergunning, voor de eerder zonder toestemming uitgevoerde graafwerkzaamheden waarbij beplanting is weggehaald.'

De milieugroepen Curaçao Footprint Foundation (CFF) en Amigu di Tera brachten de omvangrijke graafwerkzaamheden onder de aandacht, waarbij ook op de voorbeeldfunctie van een dergelijk groot bedrijf werd gewezen en het feit dat de werkzaamheden zonder de nodige vergunning waren ondernomen in een gebied dat conform het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) tot conserveringsgebied is aangewezen en volgens het internationaal Ramsar-verdrag bescherming geniet. Met de ondertekening van dit verdrag verplichten de landen zich om de unieke ecosystemen van draslanden (saliñas) te beschermen. Stichting Uniek Curaçao wees op het belang van naleving van het verdrag en meende dat door de uitgevoerde werkzaamheden, de natuurwaarde van het gebied ernstig was aangetast. In een eerdere reactie wees minister Camelia-Römer ook op de voorbeeldfunctie van het bedrijf.

Deputy general manager van de Isla, Karel van Haren, stelde in een reactie op de nog beoogde onderhoudswerkzaamheden aan de pijpleidingen en over de reeds uitgevoerde graafwerkzaamheden: 'Deze zijn aan de hand van onze interpretatie van de huurovereenkomst met de overheid ondernomen. De Isla was/is niet uit op een conflictsituatie.' De raffinaderij ‘hoopte dan ook spoedig in overleg te kunnen treden met VVRP, dit ter afstemming van de vervolgwerkzaamheden’.

De minister stelt dat er nog overleg dient plaats te vinden tussen de Isla-vertegenwoordiging en de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov). ROP heeft zoals bekend de werkzaamheden stilgelegd. 'Nogmaals, er is begrip voor het feit dat er onderhoud gepleegd dient te worden. Aangezien het oude pijpleidingen betreft, nog uit de tijd van Shell, dient de overheid de werkzaamheden te allen tijde te kunnen toetsen waaraan ook eisen worden verbonden, dit geheel naar de reële omstandigheden van vandaag de dag.'

OM Curaçao wil nog 14 getuigen horen in zaak Bientu tegen Robbie Dos Santos en zijn bedrijven

Dos Santos wordt verdacht van zestien strafbare feiten waaronder wapenbezit en witwassen


Het Openbaar Ministerie (OM) wil nog een veertiental getuigen horen in de zaak Bientu, tegen Robertico ‘Robbie’ Dos Santos en diens bedrijven. Zijn advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran (en Paula Janssen), ondersteund door de Nederlandse advocaat-belastingdeskundige Roel Kerckhoffs en collega Mariëlle Boezelman, vinden het een te laat stadium hiervoor en merken op dat de verzoeken bovendien onvoldoende zijn gemotiveerd, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 18 december 2015.
 
De verzoeken werden al op 27 november door Officieren van Justitie Jasper Mul en Henk van der Werff ingediend.

Het OM heeft tevens vandaag tijdens de regiezitting de zestien feiten bekendgemaakt, die aan Dos Santos en zijn bedrijven (de rechtspersonen) The Money Game nv, Jamaroma Lotteriers nv – beide gevestigd op St. Maarten – en Administratiekantoor Dollar nv op Curaçao ten laste zijn gelegd. Zoals bekend werd dat bij de vorige regiezitting niet gedaan. De feiten werden gepleegd in de periode tussen 2004 en 2011, aldus het OM.

Dos Santos wordt verdacht van vuurwapenbezit.
* Ook van het feit dat hij een gewoonte heeft gemaakt van het opzettelijk witwassen van gelden en buitenlandse banktegoeden;
* dat hij loten van de nummerloterij Wega di Number Kòrsou (WNK) valselijk heeft opgemaakt/gebruikt/voorhanden heeft gehad;
* dat hij de aangiften Inkomstenbelasting (ten name van zichzelf) over de jaren 2004 tot en met 2008 opzettelijk onjuist heeft gedaan;
* dat hij (samen met een of meerdere personen) een zogenaamde (bijzondere) inkeerverklaring met betrekking tot gerechtigdheid tot inkomsten uit binnenlandse en buitenlandse vermogensbestanddelen valselijk heeft opgemaakt/gebruikt;
* dat hij samen met Jamaroma Lotteries nv zogenaamde omzet- en commissieoverzichten valselijk heeft opgemaakt, of hieraan leiding heeft gegeven; dat hij samen met de drie rechtspersonen meerdere aangiften winstbelasting ten name van die rechtspersoon opzettelijk onjuist heeft gedaan of hieraan leiding heeft gegeven;
* dat hij samen met The Money Game en Jamaroma Lotteries meerdere aangiften ‘belasting op bedrijfsomzetten’ opzettelijk onjuist heeft gedaan, of hieraan leiding heeft gegeven;
* dat hij samen met Administratiekantoor Dollar meerdere aangiften omzetbelasting opzettelijk onjuist heeft gedaan, of hieraan leiding heeft gegeven, en
* dat hij en de drie rechtspersonen meerdere (in de tenlastelegging gespecificeerde) jaarrekeningen van deze drie bedrijven valselijk heeft opgemaakt.

Ten slotte wordt hem verweten dat hij samen met de drie rechtspersonen heeft deelgenomen aan een vereniging/organisatie, bestaande uit Dos Santos zelf en meerdere rechtspersonen, welke vereniging/organisatie tot doel had het plegen van misdrijven, namelijk het plegen van valsheid in geschrifte, (gewoonte)witwassen en het opzettelijk onjuist doen van belastingaangiften.
Hij zou hiermee voor 244.257.658 gulden hebben gefraudeerd, dan wel hebben verzwegen.

Ter informatie:

RO-bewindsman: 'De president benoemt geen granman, basja noch kapitein'

Minister Dikan: 'De stam, de Lo's, moet iemand aanwijzen volgens traditionele wijze'


‘Laten wij het duidelijk zeggen, de regering, de president benoemt geen granman, geen basja en ook geen kapitein. De stam, de Lo’s, moet iemand aanwijzen volgens de traditionele wijze. Pas dan worden de stukken naar Paramaribo gestuurd, zodat wij voor de administratieve afhandeling kunnen zorgen.’ Dit zei minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname een dag later, vrijdag 18 december 2015.

De bewindsman zei, dat er een misverstand bestaat met betrekking tot de benoeming van het traditioneel gezag in het binnenland, omdat de regering slechts belast is met de facilitering. Dikan reageerde na een interruptie van NDP-parlementariër Aida Nading, die van de minister wilde weten wanneer de granman der Aucaners benoemd zou worden.

Dikan reageerde met de opmerking, dat het zaak is dat de granman binnenkort daadwerkelijk beëdigd wordt. Van zijn kant doet de regering er alles aan om de toekomstige granman al in het eerste kwartaal van 2016 te ontvangen voor de beëdiging. De voorbereiding voor de beëdiging geschiedt volgens hem in overleg tussen het ministerie, het traditioneel gezag en het kabinet van de president.

‘Men hoeft zich niet druk te maken, het komt snel in orde’, aldus de minister.

Willen wij verantwoordelijk zijn voor het uitsterven van de tapir?Ondanks het feit dat de tapir een van 's werelds grootste landzoogdieren is, is het leven van deze solitair levende dieren een mysterie gebleven. Bekend als 'het levende fossiel' liep dezelfde tapir die vandaag de dag zijn weg vindt in het regenwoud en het grasland van Zuid Amerika meer dan 5 miljoen jaar geleden daar ook al rond.

(Bron foto: Daniel Zupanc)

Maar, de tapir (Tapirus terrestris) wordt bedreigd door stropers - die op de tapir jaagt voor zijn vlees en huid -, ontbossing en vervuiling vooral in het steeds meer geïndustrialiseerde Brazilië. De tapir leeft ook in Suriname, maar niemand (lees: natuurbeschermingsorganisatie) kan bij benadering zeggen hoeveel er in het land leven. Ook in Suriname is het dier slachtoffer van menselijke activiteiten zoals jacht en mijnbouw.

Biologe en tapirdeskundige Patrícia Medici deelt in bovenstaande video haar werk met deze verbazingwekkende dieren en daagt ons uit met de vraag: Willen wij verantwoordelijk zijn voor het uitsterven van de tapir?

(Red. De Surinaamse Krant/Ted.com)

Militairen Nationaal Leger twee weken langer op detachement wegens bezuinigingen

Afonsoewa (NDP): 'Militairen zijn nu door veranderde omstandigheden 30 dagen van hun gezin'


Militairen van de landmacht van het Nationaal Leger moeten twee weken langer op detachement blijven, vanwege het feit dat er geen middelen zijn om troepen eerder naar de stad terug te vervoeren. Deze mededeling deed het NDP-Assembleelid Silvana Afonsoewa gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 18 december 2015.

De parlementariër zei, dat troepen vroeger slechts twee weken wegbleven en nu door veranderde omstandigheden dertig dagen van hun gezin, huis en familie moeten wegblijven.

Zij vroeg minister Ronni Benschop van Defensie om duidelijkheid in deze kwestie te brengen. 'It is defence business. Daar zijn wij niet aan tijd gebonden', was zijn reactie. Volgens Benschop wordt aan de hand van de omstandigheden bepaald of een bepaalde groep van het leger twee weken op een post moet blijven.

'Als er veranderde omstandigheden in het land zijn, kan het zijn dat je langer blijft. It is defence business', stelde de minister, die sprak als een militair.

Benschop zei verder, dat hij wel degelijk rekening houdt met de werkomstandigheden van legerpersoneel. Hij heeft daarom de zaken rond de nieuwe toelagen van het personeel bijna rond. 'De mensen werken hard en verlaten hun gezin voor een langere tijd. Ik denk dat wij dit in het eerste kwartaal van 2016 al af hebben.'

Wakay-pompen door ontbreken brandstof stilgelegd door OW-MCP

Rijstboeren zijn de dupe, zij vrezen waterschaarste


Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OW-MCP) heeft woensdag de Wakay-pompen stilgelegd, omdat er geen brandstof meer is om ze in bedrijf te houden. Rijstboeren die midden in de inzaaiperiode zitten, worden hierdoor ernstig gedupeerd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 18 december 2015. 

Met het stilleggen van de pompen is het waterpeil gedaald in de hoofdirrigatieleidingen die het water distribueren naar de rijstarealen. De boeren vrezen waterschaarste.

OW-MCP-directeur Richenel Small zegt, dat sinds vorige week brandstof geleverd had moeten worden, 'maar dat is uitgebleven, waardoor wij genoodzaakt waren de afgelopen dagen de machines op een steeds lager niveau te draaien'.

In De Nationale Assemblee pleitten gisteren tijdens de begrtingsbehandelingen de VHP-Assembleeleden Mahinder Jogi en Jitendra Kalloe voor direct overheidsingrijpen. Rijstboeren die bezig zijn met de natte grondbewerking zitten nu in problemen.

'Om door te gaan moeten wij een andere methode, bijvoorbeeld pompen met behulp van een tractor, toepassen om het water uit de lozingen of de irrigatieleidingen op de arealen te krijgen', zegt boer Suniel Seonarain. Pompen van water uit de lozing zal hem Srd 100 per uur kosten, waardoor zijn productiekosten verder zullen stijgen. Collega's overwegen te stoppen met de natte grondbewerking, omdat zij niet de garantie hebben dat er voldoende water beschikbaar zal zijn voor de verdere gewasverzorging.

NDP-fractie in Assemblee heeft 'een probleem met Staatsolie'

'Staatsolie moet op de operatietafel'

Directie Staatsolie weigert inzicht te geven in loonstructuur en directieleden gunnen zichzelf werk


NDP-fractieleider André Misiekaba heeft bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling vanmorgen, vrijdag 18 december 2015, duidelijk gemaakt dat zijn fractie een probleem heeft met Staatsolie. De directie van het staatsbedrijf heeft geweigerd om inzicht te geven in de loonstructuur van het bedrijf en directieleden gunnen zichzelf werk. 'Staatsolie moet op de operatietafel.' Dit bericht Starnieuws.

Misiekaba zei, dat Staatsolie op eigen verzoek gisteren en vandaag een presentatie heeft gehouden over het bedrijf aan De Nationale Assemblee, op grond van opmerkingen die gemaakt zijn in het parlement. De NDP'er merkte op dat het ging om een besloten vergadering waar vragen zijn gesteld over salarissen. 'De pers was er niet bij, maar de directie heeft geweigerd om de loonstructuur te presenteren', zei Misiekaba verontwaardigd, aldus Starnieuws.

Na de presentatie en vragenronde zijn de onduidelijkheden nog groter geworden. Misiekaba stelt dat de regering zich verantwoordelijk moet op stellen bij zaken die gaande zijn bij Staatsolie. Hij verwacht dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen diepgaand in zal gaan op deze zaken. 'Wij willen geen business as usual.' De NDP-fractieleider benadrukte, dat zaken die krom zijn gegroeid recht moeten worden gezet.

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) heeft diverse keren vragen gesteld over Staatsolie. Volgens hem gaan veel zaken mis bij dit Staatsbedrijf. Hij ondersteunde Misiekaba en zei, dat de oppositie ook een brief heeft geschreven aan de regering met vragen over Staatsolie. 'Wij willen dat de regering De Nationale Assemblee serieus neemt en ingaat op de vragen die namens het volk zijn gesteld', zei Jogi.

Hij merkte op, dat minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme gisteren heeft aangekondigd dat het mes ingezet zal worden in staatsbedrijven. Dit moet voor alle parastatale instellingen geleden. Ook Raden van Commissarissen moeten onder de loep genomen worden.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei, dat sinds zij lid is van De Nationale Assemblee er vragen gesteld worden over de staatsbedrijven. Er is ook geen informatie over de EBS gekomen, omdat de minister aangaf die informatie niet te hebben. Simons wees er op, dat gewerkt wordt aan het enquêterecht van De Nationale Assemblee. Dan zal het parlement zelf op onderzoek uitgaan.

Nieuw bestuur Anton de Kom Universiteit treedt 15 januari in functie

Minister Peneux ziet graag meer wetenschap binnen universiteit


Het nieuwe bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), onder voorzitterschap van hoogleraar Jack Menke, treedt 15 januari in functie. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt vandaag, vrijdag 18 december 2015, op Starnieuws dat de ministeriële beschikking komende week door hem in orde zal worden gemaakt. De Raad van Ministers heeft goedkeuring gegeven aan de benoeming van het nieuwe universiteitsbestuur.

Als ondervoorzitter wordt benoemd Dennis Mans, terwijl Jenny John-Christopher de nieuwe secretaris wordt.Advocate Nailah van Dijk en docente Rosita Woodley-Sobhie maken ook deel uit van het nieuwe bestuur.

De vertegenwoordiger van de studenten en die van het technisch-administratief personeel worden door een verkiezing bepaald.

Peneux zegt, dat het huidig bestuur onder leiding van Ryan Sidin nog enkele zaken moet afhandelen. Er zijn afspraken hierover gemaakt. De minister stelt verder, dat de beoefening van wetenschap op de universiteit meer tot uiting zal moeten komen.

Minimumuurloon per 1 januari omhoog in bijna alle categorieën

Algemeen minimumuurloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd van Srd 4,29 naar Srd 5,22


Per 1 januari gaat in vrijwel alle categorieën het minimumuurloon omhoog. Dat heeft de Raad van Ministers bepaald. De minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, heeft dit gisteravond bekendgemaakt in De Nationale Assemblee. Hij zegt dat hij van plan is de wet ‘Minimum uurloon’ ter discussie te stellen in het parlement, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 18 december 2015.

Moestadja zei, dat zijn ministerie bezig is met de voorbereiding van het doorvoeren van de verhoogde minimumuurlonen per volgende maand. Daartoe heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken op directie- en managementniveau capaciteitsversterking plaatsgevonden. Daarnaast wordt een strakke evaluatie gemaakt van onder meer de diensten, Surinaamse Productieve Werkeenheden en Stichting Arbeidsontwikkeling. 'Er moet gekeken worden of de subsidie die zij krijgen effectief wordt ingezet, wat de output is en de verantwoording', sprak Moestadja.

Het algemeen minimumuurloon is per 1 januari 2016 vastgesteld op Srd 5,22. Nu bedraagt het algemeen minimumuurloon Srd 4,29. Ook voor de sectoren die genoemd zijn in de Wet Minimum Uurloon (WMU) zijn hogere minimumuurlonen vastgesteld . Zo zal het minimumuurloon voor winkelbedrijven in het komend jaar Srd 6,27 zijn. Voor horeca- en bewakingsbedrijven is het minimumuurloon vastgesteld op Srd 7,31.

Voor de sectoren winkel- en horecabedrijven geldt echter een uitzonderingsregeling, aldus het Dagblad Suriname vandaag. Deze regeling komt erop neer dat buurtwinkels, die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan vier personeelsleden hebben, het algemeen minimumloon mogen hanteren. Ook horecabedrijven met minder dan dertien werknemers mogen het algemeen minimumuurloon toepassen in plaats van het sectoraal minimumuurloon. Deze nieuwe bedragen zijn geen aanpassingen van het huidig minimumuurloon. De nieuwe bedragen hebben te maken met de tweede fase van de wet Minimum Uurloon die uitgevoerd zal worden.

Bij de aanname van de wet in augustus 2014 werd bepaald dat het algemeen minimumuurloon Srd 6,14 zou bedragen. Ook werd bepaald, dat dit bedrag in drie fasen zou worden doorgevoerd. De eerste fase is op 1 januari 2015 ingegaan met een minimumuurloon van Srd 4,29. De tweede fase gaat in op 1 januari 2016 met een minimumuurloon van Srd 5,22 De laatste fase zal ingaan op 1 januari 2017. De minimumuurlonen voor de drie sectoren die in de wet zijn genoemd, worden ook gefaseerd uitgevoerd. Het sectoraal minimumuurloon is altijd hoger vastgesteld dan het algemeen minimumuurloon.

Het wettelijk vastgestelde minimumuurloon is het laagste bedrag dat een werkgever verplicht is te betalen als loon voor een uur aan zijn werknemer. De wet biedt niet alleen bescherming aan werknemers, ook aan uitzendkrachten en kleine zelfstandigen zoals huishoudsters en tuinlieden. Kleine zelfstandigen zijn personen die niet in loondienst zijn, maar hun diensten aanbieden. Voor hun diensten mag niet minder betaald worden, dan het vastgestelde minimumuurloon. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten die uitgeleend worden aan bedrijven die vallen onder het sectoraal minimumuurloon, moeten tenminste het vastgesteld sectoraal minimumuurloon uitbetaald krijgen.

Het vastgestelde minimumuurloon is ook van toepassing op parttimers, losse krachten, tijdelijke krachten, contractarbeiders, avondwerkers, en werknemers in de proeftijd. Deze arbeidskrachten, maken ongeacht hun status, aanspraak op ten minste het vastgestelde minimumuurloon.
Hogere uurlonen mogen volgens deze wet niet worden aangetast door de werkgever of opdrachtgever. De wet verplicht de werknemer om erop toe te zien dat zijn werkgever hem niet minder betaalt dan het vastgesteld minimumuurloon. Als de werknemer constateert dat zijn werkgever hem niet ten minste het vastgestelde minimumuurloon uitbetaalt, dient hij terstond een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie. Hij hoeft niet bang te zijn voor broodverlies, want de Ontslagwet biedt hem voldoende bescherming.

AKMOS-voorzitter: 'Transparantie Centrale Bank laat veel te wensen over'

Binda heeft gevoel dat bij CBvS 'corruptief en uitzichtloos beleid' wordt gevoerd


De transparantie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) laat vooral volgens AKMOS-voorzitter Sham Binda (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen Suriname) veel te wensen over. Binda heeft het gevoel dat er corruptief en uitzichtloos beleid wordt gevoerd bij de moederbank, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 18 december 2015.

In een eerder verschenen artikel in het Dagblad Suriname werd aangegeven, dat de mogelijkheid bestaat dat de Centrale Bank van Suriname ook meedoet aan koersopdrijving. Uiteindelijk krijgt de krant bevestiging van informatie van een andere bron, dat een cambio gisteren nog 60.000 Amerikaanse dollar van de CBvS heeft gekregen voor een prijs van Srd 4.50 per Amerikaanse dollar. Die cambio verkoopt de Amerikaanse dollar verder voor 4.55 aan handelsbedrijven.

'Met koersverschillen spelen is heel gevaarlijk. Mensen worden overnight rijk. Kunnen wij over de afgelopen zes maanden een staat krijgen van bij hoeveel cambio’s er is geïntervenieerd, wie geld heeft gehad en waar het geld naar toe is gegaan? Dan zien wij precies waar het mis gaat', zegt Binda.

Hij vraagt zich dus af of de CBvS ook geen deel is van het systeem dat in stand wordt gehouden, zodat bepaalde mensen rijk kunnen worden met deze koersverschillen.

De CBvS kwam zelf met een bandbreedte, welke niet boven 4,20 mocht gaan. Men heeft nooit aangegeven op grond waarvan men de calculatie heeft gemaakt om tot deze bandbreedte te komen, zo schrijft het dagblad. Men heeft het noch aan de gemeenschap, noch aan de bancaire wereld kunnen uitleggen. Over de controle wordt ook niet gesproken. De bancaire wereld vraagt om gelden bij de bank te laten. Hiermee beaamt men dus ook dat er een bankrun is. Dat spreekt in ieder geval van het zoek zijn van het vertrouwen in de Surinaamse munt.

'Ik praat toch nooit over een aanrijding die nooit plaats heeft gevonden?', zegt Binda. Er is eerder opgemerkt dat indien de Centrale Bank inderdaad meedoet aan de koersopdrijving, de bank indirect toegeeft dat de munt nogmaals gedevalueerd is. Het verhaal van de eerste devaluatie begon precies zo en eindigde in slag nummer één. Waar deze neergang zal stoppen en als het zal stopen, is onbekend.

Nachtbussen NVB rijden al twee weken niet

Bushouders wachten op achterstallige betalingen overheid

 
De nachtbussen van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) zijn al twee weken gestopt met de dienstverlening op de zeven trajecten die zij onderhouden. Het nachtvervoer werd enkele jaren geleden ingevoerd om trajecten te onderhouden waar de particuliere bussen niet rijden of vroeg stoppen met de dienstverlening, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 18 december 2015.

Aanleiding voor het staken van de dienstverlening is een betalingsachterstand bij de overheid en het besluit van de overheid dat bushouders op krediet brandstof mochten kopen. Vorig jaar was de dienstverlening ook enkele dagen stilgelegd, eveneens vanwege achterstallige betaling.

Buseigenaar Daniëls, die de routes Paranam, Sunnypoint en Tout Lui Faut verzorgt, zegt, dat de dienstverlening is gestopt, omdat tegoeden over het lopende jaar en een deel van 2014 nog steeds niet zijn betaald. Hij moet iets meer dan Srd 300.000 ontvangen.

De nieuwe NVB-directeur Guno Robertsen bevestigt de betalingsachterstand en zegt dat Daniëls naar het kantoor moet gaan. De directeur wijst er wel op, dat uitbetaling afhankelijk is van de stortingen van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en verzekert dat het ministerie al geruime tijd ermee bezig is.

Daniëls betreurt het, dat de passagiers gedupeerd worden, maar zegt dat de situatie zo niet meer is uit te houden. Zo lijdt het onderhoud van de bussen eronder. 'De bussen zien er niet uit.'

Curaçao krijgt per 1 januari omzetbelasting in plaats van logeergastenbelasting

Eilandsverordening Curaçao 2009 wordt ingetrokken


Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Eilandsverordening Curaçao 2009 ingetrokken. Hiervoor in de plaats komt een omzetbelasting (ob-)heffing van 7 procent over het verstrekken van logies. Dit meldt Meijburg & Co Caribbean in een zogenoemd Tax Alert, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 18 december 2015. 

Momenteel wordt 7 procent logeergastenbelasting (LGB) geheven indien personen die niet staan ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao tegen vergoeding verblijven in een accommodatie op Curaçao. Ook in bepaalde timeshare-situaties wordt LGB geheven ter hoogte van 70 gulden (studio), 80 gulden (unit met één slaapkamer) of 90 gulden (unit met twee of meer slaapkamers) per week. Vervolgens wordt in de ob een vrijstelling verleend in deze situaties. Zowel de LGB als de daarmee samenhangende vrijstelling van ob komt per 1 januari te vervallen.

'Hierdoor wordt ob verschuldigd over de vergoeding die u ontvangt voor de verhuur van hotelkamers en appartementen, alsmede voor het gebruik van onroerende zaken in het kader van timeshare', aldus het belastingadvieskantoor.

Meijburg: 'In afwijking op de reguliere ob van 6 procent, bedraagt het tarief 7 procent voor het verstrekken van logies in een hotel, logement, pension, appartement, woning of enig ander tot onderkomen dienende onroerende zaak, dan wel door middel van timeshare, aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven.'

Op basis van de overgangsregeling blijven de bepalingen van de Eilandsverordening logeergastenbelasting Curaçao 2009 van toepassing met betrekking tot de LGB die reeds vóór 1 januari 2016 verschuldigd is geworden.

Curaçao krijgt in juli 2018 groots evenement Sail 2018 in de haven

In ieder geval komen acht zogenoemde tallships naar het eiland

 
Curaçao krijgt van 15 tot 18 juli 2018 een groots Sail-evenement in de haven. Dat bevestigt voorzitter Lourdes ‘Lucky’ Ezechiëls van de Curaçao Sail Foundation vandaag, vrijdag 18 december 2015, in  het Antilliaans Dagblad. Het evenement brengt in ieder geval acht zogenoemde tallships naar Curaçao, maar de organisatie hoopt dat het er nog meer worden. 

'Er is tien jaar lobbyen voor nodig geweest om het evenement naar Curaçao te krijgen', aldus Ezechiëls. Curaçao wordt onderdeel van de vierjaarlijkse cyclus van het Latijns-Amerikaanse evenement voor tallships.

'In 2018 is Chili aan de beurt om het te organiseren. Vorig jaar was dat Argentinië. Het wordt altijd georganiseerd door de marines van de landen, die de tallships gebruiken als opleidingsschip. De landen organiseren het evenement om de beurt.'

Er gaat veel werk zitten in het organiseren van Sail. Om daar deel van te mogen uitmaken vergt dan ook langdurig lobbywerk. 'Je moet drie jaar van tevoren beginnen met de schepen te reserveren. Tot nu toe hebben we alleen zekerheid over de schepen uit de regio. Voor schepen uit andere werelddelen is dat veel lastiger. Je kunt wel een schip uit Japan vragen, maar dat moet dan wel een hele oversteek maken.'

Curaçao maakt bij de volgende editie deel uit van de tournee die de schepen maken langs landen in Latijns-Amerika. 'Ze beginnen in 2018 in Rio de Janeiro in Brazilië. Dat zal op 25 maart zijn. Daarna gaan ze om Zuid-Amerika heen en komen onder andere langs Chili, Venezuela en dit keer ook Curaçao. Ze eindigen op 2 september in Veracruz in Mexico.'

Rondom het evenement op Curaçao zullen er tal van activiteiten worden georganiseerd, zegt Ezechiëls. 'Maar, we zijn nog maar net begonnen, dus daar kan ik nog niet veel over zeggen.' De Koninklijke Marine zal ook haar medewerking verlenen, maar hoort niet bij de Curaçaose organisatie.

Voorzitter Age Bakker van het College financieel toezicht (Cft) liet eerder deze week weten dat het bedrijfsleven op Curaçao economische prikkels goed kan gebruiken. Hij noemde activiteiten in de haven als een goed voorbeeld. 'Dat is mooi om te horen', aldus Ezechiëls.

'Het gaat er ons om iets te organiseren dat er nog niet is geweest. Het zou mooi zijn als mensen in het buitenland dat zien en dan denken: dat ze dat kunnen organiseren op zo’n klein stipje op de kaart.'

Curaçao heeft eerder bezoek gehad van tallships. In 1999 werd een Sail Curaçao 500 georganiseerd ter gelegenheid van 500 jaar geschreven geschiedenis van het eiland. Toen kwamen er maar een paar schepen, nu wordt het een internationaal Sail-evenement. Verder werd het eiland incidenteel bezocht door tallships, zoals in juli dit jaar door de Chileense viermaster Esmeralda.

Leiding Pertjajah Luhur wil vijf hoofdbestuursleden uit functie zetten

De vijf worden gezien als de trekkers van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging

Sapoen, Chitan, Noersalim, Soerodimedjo en Soerokarso tekenen protest aan: 'Vergadering in strijd met partijstatuten'
 

Vijf leden van het hoofdbestuur van de Pertjajah Luhur (PL) zijn voorgedragen voor ‘ontslag’ uit hun functie. Het gaat om Raymond Sapoen (ondervoorzitter), Diepakkoemar Chitan, Mike Noersalim, Rudy Soerodimedjo en Isaak Soerokarso (secretaris). Zij worden beschouwd als de trekkers van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), zo bericht vanochtend, vrijdag 18 december 2015, Starnieuws.

Op de partijraadsvergadering van  komende zondag zal aan de partijraad worden voorgelegd deze vijf hoofdbestuursleden te ontslaan van hun verplichtingen als hoofdbestuurslid. PL-voorzitter Paul Somohardjo zegt dat op basis van de statuten van de partij het besluit pas kan worden voorgelegd aan de partijraad, indien deze leden de gelegenheid hebben gekregen om zich te verweren. Zij zijn daarom hierover aangeschreven.

De hoofdbestuursleden die dreigen uit de leiding te worden gezet, hebben inmiddels Somohardjo een brief geschreven. Zij hebben de convocatie van de partijraadsvergadering gelezen in een krant en tekenen protest aan tegen de buitengewone vergadering die is uitgeschreven. Volgens hen is de vergadering in strijd met de statuten van de partij en wijzen op de consequenties die hieruit voortvloeien.

De vergadering van zondag is volgens Somohardjo een herbevestiging van het besluit van de in juli gehouden partijraadsvergadering, waarop Sapoen en Chitan waren teruggeroepen. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) had te kennen gegeven geen wettelijke gronden te zien voor terugroeping, waardoor volgens dit instituut geen vacature is ontstaan, als gevolg waarvan Prim Sardjoe van de NPS de plaats van Chitan niet kan innemen, terwijl Barkat Mohabali van de VHP ook niet de plaats van Sapoen in het parlement kan innemen.

In het eerste Kort Geding dat de partij in deze kwestie aanhangig had gemaakt, had de rechter geoordeeld dat de terugroeping van Sapoen en Chitan te vroeg was geschied, omdat zij nog niet beëdigd en toegelaten waren tot De Nationale Assemblee. In een tweede Kort Geding oordeelde de rechter, dat er voldoende bewijzen waren dat beide leden de partij hadden verlaten, onder meer getuige het feit dat Sapoen een eenmansfractie had gevormd en Chitan zich daarbij had aangesloten.

De partij had zich volgens de rechter niet gehouden aan artikel 11 van de statuten, dat aangeeft dat de dag en datum van de partijraadsvergadering, waarop het besluit tot terugroeping is genomen, minstens zes weken vooraf bekend moest zijn gemaakt. De convocaties waren echtr twee dagen van tevoren geschied.

'Wij hadden gewerkt met een ander artikel, dat aangeeft dat bij spoed de partijraad binnen twee weken bijeengeroepen kan worden. Maar, inmiddels hebben we alle adviezen van de rechter opgevolgd en zijn alle leden vanaf 1 november geconvoceerd, dus dat is ruim van tevoren', zegt Somohardjo, die eraan toevoegt, dat de argumenten die de rechter heeft aangedragen een bewijs zijn voor de Pertjajah Luhur, dat er nog een rechtstaat is.

Twee Nederlandse dienstmaten rijden begin januari voor goed doel in Suriname naar de Noordkaap

Rijden naar Noordkaap voor bouw huis in Suriname voor kinderen met hiv-virusSchoonhovenaar Arthur Vermeij en Hans Vermoolen uit Oosterhout gaan een uitdaging aan van zo’n 7.000 kilometer. Eindbestemming is de Noordkaap. Beiden doen mee aan de ScanCoveryTrial, die wordt verreden van zaterdag 2 januari tot en met zondag 10 januari, zo bericht gisteren, donderdag 17 december 2015, Het Kontakt editie Lek en IJssel in Goudriaan. Zij doen dat voor een goed doel in Suriname.

De tocht gaat in acht dagen tijd kris kras door Scandinavië, onder –normaal gesproken- barre omstandigheden met sneeuw, ijs en temperaturen tot minus 40 graden Celsius.

'Naast het navigeren om de juiste route te bepalen zijn er ook klassementsproeven', licht Arthur toe. 'Alles bij elkaar wordt het een bijzondere ervaring.' Er doen circa 75 equipes van twee personen mee.

Arthur en Hans kennen elkaar van hun diensttijd en houden wel van een uitdaging. 'Daarbij willen we onze prestatie koppelen aan een goed doel, namelijk de JA foundation (gevestigd in Bavel). Meer specifiek  willen we bijdragen aan het bouwen van een nieuw huis in Suriname voor kinderen die besmet zijn met het hiv-virus en vaak onder barre omstandigheden moeten leven. We hopen dat iedere gereden kilometer minimaal één euro  oplevert.'

Arthur wenst daarbij te benadrukken dat alles wat voor de tocht en ombouw van de auto -een zilvergrijze VW Touareg- nodig is, door henzelf  wordt bekostigd. 'Alle sponsorgelden gaan rechtstreeks naar de JA Foundation. Het totaalbedrag zullen we op 10 januari bekendmaken.'

Beiden zijn via Facebook live te volgen tijdens de trial. Meer informatie en doneren kan via www.medusas.nl/donaties. 'Wie doneert maakt bovendien kans op vier mooie -geschonken- pakketten ter waarde van 250 euro', besluit Arthur.

Delegatie van een Caribisch agrarisch onderzoeksinstituut bezoekt Surinaamse kokossector

Diverse activiteiten binnen kokossector zijn geëvalueerd


Een delegatie van de Caribbean Agricultural Research and Developement Institute (CARDI) heeft deze maand tijdens een bezoek aan Surinamediverse activiteiten binnen de kokossector geëvalueerd. De aandacht was onder meer gericht op de versterking van de productie en de verwerking van kokos en het ontwikkelen van de juiste technische methode voor de teelt van groente en fruit onder kokospalmen. Alle informatie zal worden vastgelegd voor het hoofdkantoor van CARDI op Trinidad & Tobago, aldus het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gisteren, 17 december 2015, in een persbericht.

 
De evaluatie was in het kader van het project 'Coconut Industry Development for the Caribbean'. De verzamelde informatie zal voordelen met zich meebrengen voor alle kokosstakeholders op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Het project heeft als doel de kokosindustrie in de Caribische landen, waaronder Suriname, verder tot ontwikkeling te brengen en wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) uit het 10th European Development Fund (EDF). Het project wordt samen met het International Trade Centre (ITC) en de CARDI uitgevoerd.

Het ministerie geeft ondersteuning aan CARDI bij het uitvoeren van het project.

Stichting Birti Wenkri biedt basisgoederen tegen kostprijs aan

Stichting streeft naar zoveel mogelijk landelijke dekking
 
(Bron foto: Stichting Birti Wenkri)

Bij start verkoop aanwezig vicepresident Adhin en bewindslieden Moestadja en Algoe

 
Consumenten kunnen sinds afgelopen woensdag basisproducten tegen kostprijs kopen bij Stichting Birti Wenkri. De organisatie streeft naar een landelijk dekkend netwerk van Birti Wenkri’s om zoveel mogelijk de basisgoederen aan te kunnen bieden. De districten Para, Coronie, Saramacca, Commewijne en Marowijne zullen worden voorzien en in de ressorten van de districten Paramaribo en Wanica zijn de voorbereidingen getroffen. Komend weekeinde is het district Nickerie aan de beurt, bij de Coöperatie Groenten Verbouwers in de Van Pettenpolder en bij de familie Ramcharan in de Corantijnpolder, aldus de stichting in een 17 december 2015 uitgebracht persbericht.

Vicepresident Ashwin Adhin en minister Soewarto Moestadja van Arbeid waren aanwezig bij de lancering van het project en spraken vol lof over dit burgerinitiatief. Ook minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij, districtscommissaris Roline Samsoedin en de NDP-volksvertegenwoordigers Hans Sandjon uit Wanica en Remie Tarnadie uit Coronie waren aanwezig aan de Santopolderweg bij de families Piroe en Balgobind aan de Merveilleweg.

Zelfwerkzaamheid en het stimuleren van klein ondernemerschap van dit particulier initiatief zijn de fundamentele beginselen van de stichting, aldus de stichting.

Het dagelijkse bestuur van de organisatie bestaat uit voorzitter Soeparmin Djojobesari, penningmeester Michel Nathoe en Mas Jo Moestadja (secretaris).

SLM en Telesur worden door regering geprivatiseerd

Telesur en SLM moeten met privatiseringsplan komen


Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), heeft gisteren in het parlement gezegd, dat de SLM en Telesur als eerste in aanmerking komen om te worden geprivatiseerd. Hij zei, tijdens het beantwoorden van vragen over de begroting in De Nationale Assemblee, dat als er geen privatisering komt, over twee tot drie jaar er geen SLM meer zal zijn, zo bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 18 december 2015.

Aan Telesur en SLM is de opdracht gegeven door Rusland om met een privatiseringsplan te komen.

De bewindsman zei, dat al jaren gesproken wordt over privatisering van staatsbedrijven, maar dat het bij woorden is gebleven. Rusland vroeg De Nationale Assemblee om mee te helpen denken. Ook burgers met technische expertise mogen met ideeën komen.

Rusland zei verder, dat hij op 11 september een overlegorgaan van alle staatsbedrijven van TCT in het leven heeft geroepen. Zo is het mogelijk om zaken gelijk af te stemmen en dat er standaardisatie komt in het beleid. Door het overlegorgaan is er een betere controle op wat er gebeurt binnen de staatsbedrijven.

Diverse Assembleeleden hebben tijdens de begrotingsbehandeling er op gehamerd om informatie te krijgen van staatsbedrijven. Ook de bedrijven die onder dit ministerie vallen, geven geen informatie.

Minister van Welzijn start Sociaal Verbeteringsprogramma met uitreiking voedselpakketten aan drie gezinnen

Ministerie begint maandag registratie voor project in 62 wijkkantoren


Minister van Welzijn (voorheen Sociale Zaken en Volkshuisvesting geheten) Joan Dogojo heeft gisteren, donderdag 17 december 2015, het Sociaal Verbeteringsprogramma symbolisch aangevangen met de overhandiging van voedselpakketten aan de eerste drie gezinnen in het wijkkantoor van het ministerie in de Coesewijnestraat in Paramaribo, zo laat het ministerie in een persbericht weten.

Het ministerie begint maandag met de registratie voor dit sociaal project in 62 wijkkantoren. Behoeftigen kunnen in aanmerking komen voor een voedselbon of pakket. Gezinnen woonachtig in de kustvlakte krijgen een voedselbon en die in het binnenland komen voor een voedselpakket in aanmerking. Om de twee groepen te identificeren zijn deskundigen nagegaan welke gezinnen, naast de Srd 100 die zij extra hebben ontvangen, nog meer hulp nodig hebben.

'De voedselbonnen of het pakket worden dus verstrekt aan cliënten van het ministerie behorende tot sociaal zwakke huishoudens en/of een huishouden met iemand met een beperking', aldus het ministerie. Zij wijst erop, dat vanwege de huidige economische en sociaal maatschappelijke ontwikkeling in de Surinaamse samenleving, mede als gevolg van de lage grondstoffen in de wereld, wordt voorondersteld dat sociaal zwakke huishoudens in een kwetsbare situatie zullen geraken. 

'Het is niet leuk om in zulke omstandigheden te verkeren, maar als wij de regering blijven ondersteunen kunnen wij samen zaken in place brengen', stelt minister Dogojo in het persbericht.

Er gaat einde komen aan transport van boomstammen over de weg

Misiekaba (NDP) wil van RGB-minister weten wanneer verbod komt


'Wij willen gewoon geen houtblokken meer, wij willen dat deze zaken via de rivier gaan'


Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) streeft ernaar om houttransport over de weg te stoppen. Er zal ook een verbod komen op export van rondhout. In plaats van rondhout, moet verwerkt hout worden geëxporteerd of als het niet anders kan halffabricaten. Dat zei RGB-minister, Steven Relyveld, woensdag in De Nationale Assemblee (DNA) bij de beantwoording van vragen in de eerste ronde van de begrotingsbehandelingen, aldus De West in haar editie van gisteravond, donderdag 17 december 2015.

Zowel het parlement als de regering is het er unaniem mee eens, dat het vervoeren van boomstammen een gevaar vormt voor de veiligheid van de burgers en dat dit over water moet geschieden. Beide acties zullen echter niet over één nacht ijs gaan. Relyveld wees het parlement erop, dat hij steeds handelt afhankelijk van de Boswet, waarin over houttransport over de weg geen regels zijn vastgelegd. Om over te gaan tot watertransport, zal de hulp moeten worden ingeroepen van het ministerie van Openbare Werken (OW) en van  Justitie en Politie (JusPol).

De houtzagerijen moeten volgens de minister ook hun medewerking hieraan verlenen. '48 Procent van de houtzagerijen is gevestigd langs wegen, terwijl 42 procent van de houtzagerijen langs het water is. Met OW en JusPol zal op korte termijn watertransport worden geactiveerd en transport over openbare wegen een halt worden toegeroepen', aldus Relyveld in DNA.

Met de aankondiging van Relyveld was NDP-parlementariër André Misiekaba niet helemaal tevreden. Volgens Misiekaba moet de minister concreet vertellen wanneer het verbod van houttransport over wegen precies zal komen. 'We praten al jaren over transport van houtblokken over de weg. Dit is niet de eerste keer dat wij erover praten. Wij willen gewoon geen houtblokken meer. We willen dat deze zaken via de rivier gaan', zei hij. Hij haalde aan, dat zijn collega Rabin Parmessar met een concreet voorstel is gekomen, te weten om per 1 januari 2017 te komen met het verbod. Dit voorstel is volgens Misiekaba aannemelijk. De minister beloofde op korte termijn in actie te komen, afhankelijk van zijn bevoegdheid.

Ten aanzien van het verbod van export van rondhout, gaf oppositieparlementariër Mahinder Jogi van de VHP aan de minister het advies om dit in samenwerking met het ministerie van Handel en Industrie te doen. De lokale zagerijen leveren volgens de minister geen kwaliteitshout, daarom moet volgens Jogi het ministerie van Handel en Industrie accommoderend optreden, zodat de kwaliteit hoger wordt. De minister garandeerde dat op korte termijn de problemen met betrekking tot houttransport tot het verleden zullen behoren.