zaterdag 19 december 2015

Voor een bedrag van 8 miljoen Euro (!) aan lesboeken onderwijs niet gebruikt

Om geen magazijnhuur meer te betalen is groot deel boeken door MinOWC 'gewoon' verbrand


Voor 8 miljoen euro aan lesboeken in het onderwijs is niet gebruikt. Een deel van de boeken is verbrand, zodat geen huur meer voor magazijnen betaald hoefde te worden. Dit zei minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) gisteren in De Nationale Assemblee in reactie op vragen van Assembleeleden tijdens de begrotingsbehandeling. Dit bericht Starnieuws vanavond, zaterdag 19 december 2015.

De boeken, die tijdens de vorige regeerperiode al waren besteld, bleken 'incourante leerboeken' te zijn, zei Peneux en zij waren niet te gebruiken op de scholen. Onduidelijk is waarom zij dan waren besteld en wie ervoor verantwoordelijk was. Van een deel werden geen vervolgboeken besteld. Daarom kunnen de methoden niet geïntroduceerd worden op de scholen.

Op de basisscholen werd ook na een brede consultatie besloten om de nieuwe methoden niet te vervolgen. De nieuwe methode was voor de basisschool bestemd tot de derde klas. Het vervolg was nog niet klaar. Verder moeten bij de introductie van een nieuwe methode ook leerkrachten worden getraind. Daarnaast moet het examen worden afgestemd op de nieuwe leerstof.

Er was ook een tekort aan oude methoden waardoor niet alle scholen optimaal voorzien zijn van leermiddelen. Peneux deelde mee dat hard aan gewerkt wordt om tekorten en logistieke problemen op te lossen.

Rijstboeren in Nickerie, Saramacca en Coronie vragen ingrijpen president Bouterse in sector

In petitie somt SPBA probleempunten in rijstsector op


Rijstboeren hebben president Desi Bouterse dringend gevraagd maatregelen te nemen tegen 'de chaotische situatie en hebzucht' in de rijstsector. Ongeveer honderd rijstboeren in Nickerie, ondersteund door collega’s van Saramacca en Coronie, hebben gisteren de Surinaamse Padie Boeren Associatie ondersteund bij het aanbieden van een petitie aan de districtscommissaris, met het verzoek die door te geleiden naar Bouterse, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 19 december 2015.

De petitie is een opsomming van zaken die vaak door de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) ter sprake zijn gebracht, zoals de lage padieprijzen waardoor boeren hun schuld bij de bank niet kunnen aflossen, een boeterente krijgen en bovendien risico lopen dat hun bezittingen in beslag worden genomen. De president zou ook erin moeten bemiddelen, dat de banken rekening houden met de precaire financiële situatie door de rente te bevriezen en een aflossingsvrije periode in te bouwen.

De boeren willen verder dat de beloofde zestig Amerikaanse dollar per hectare en twee zakken mest inderdaad worden verstrekt.

Verder wordt aandacht gevraagd voor de verdeeldheid in de sector, waardoor een noodzakelijk productschap niet tot stand kan komen. De SPBA wil niet langer bemoeienis van de politiek met het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) en verlangt dat het instituut bemensd wordt door deskundigen. Hierdoor zouden eindelijk rijstrassen van hoge kwaliteit, goede ziekteresistentie en lage kosten kunnen worden ontwikkeld.

De boeren zien ook graag, dat de president de rijstsector betrekt bij oplossingsmodellen voor de huidige economische crisis in het land.

Srd 600.000 staat oplevering nieuw Kantongerecht in de weg

Ministerie van Financiën nog niet bereid het bedrag te autoriseren voor betaling aannemer

'Ik zou het jammer vinden als het gebouw door zwervers betrokken wordt'


Om het nieuwe Kantongerechtsgebouw voor strafzaken aan de Wulfingstraat in Paramaribo in gebruik te kunnen nemen, moet een bedrag van Srd 600.000 neergeteld worden voor de aannemer. De reden waarom de ingebruikname niet plaats heeft kunnen vinden is, dat het ministerie van Financiën dit bedrag niet bereid is te autoriseren. Dit zei minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 19 december 2015. 

'Ik hoop op kort termijn autorisatie te krijgen van Financiën voor een bedrag van Srd 600.000 plus. Dat is het bedrag dat de oplevering in de weg staat. Het is ongelofelijk, dat zelfs de minister van Openbare Werken het verzoek voor autorisatie heeft gedaan.'

De minister benadrukte dat het gebouw ondertussen over zowel elektriciteit als water beschikt om in gebruik te worden genomen. 'Ik zou het jammer vinden dat het gebouw door zwervers betrokken wordt, omdat wij om een of andere reden geen Srd 600.000, een klein bedrag, kunnen vrijmaken om de aannemer te betalen', aldus de minister.

Het nieuwe kantongerechtsgebouw moest vanaf de start in april 2010 na 328 werkdagen worden opgeleverd. Het pand is opgezet door architectenbureau Woei A Sioe.

Wat het onlangs afgekeurde gebouw van het hoofdbureau van de politie betreft, dat zal worden afgebouwd. Het gebouw zou volgens Van Dijk-Silos met een bouwlaag minder worden afgebouwd vanwege geconstateerde technische mankementen. Haar ministerie gaat actief op zoek naar alternatieve financieringsbronnen om de gebouwen af te kunnen bouwen en hoopt in 2016 daarmee te starten.

NCCR valt nu onder Bureau Nationale Veiligheid en dus onder president Bouterse

Minister van Defensie onthult tijdens begrotingsbehande- ling dat NCCR niet meer onder Defensie valt

 
Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) valt niet meer onder het ministerie van Defensie. Het NCCR is nu administratief ondergebracht bij het Bureau Nationale Veiligheid dat rechtstreeks ressorteert onder president Desi Bouterse. Dat bleek donderdag in het parlement bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling 2016. Defensieminister Ronni Benschop deed de voornoemde mededeling na de vraag van het NPS-Assembleelid Patricia Etnel waarom er geen middelen voor het NCCR zijn opgebracht op de begroting.  Dit bericht de Ware Tijd zaterdag 19 december 2015.

Etnel zei het rampenbestrijdingsbeleid totaal te missen in de begrotingen. Ze voerde aan dat president Bouterse recentelijk had aangegeven, dat de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering prioriteit geniet bij de regering. Bestrijding of beperking van de gevolgen van calamiteiten als gevolg van klimaatverandering is derhalve van essentieel belang voor Suriname, aldus de NPS'er. Ze wilde daarom weten hoe het rampenbestrijdingsbeleid in elkaar zit en hoe het ministerie van Defensie in dat kader zal samenwerken met het ministerie van Volksgezondheid.

'Het NCCR is nergens begroot en er is ook niet duidelijk aangegeven hoe wij zullen omgaan met het rampenbestrijdingsbeleid. Wat houdt het rampenbestrijdingsbeleid van Defensie in?', vroeg Etnel.

De bewindsman voerde voorts aan, dat het leger de organisatie bij uitstek is om de druk op het nationaal budget te helpen verlagen, door zwaar te ondersteunen bij de productieve en dienstverlenende activiteiten. Deze nieuwe beleidsrichting gaat resulteren in het actief participeren van militairen in de ontwikkeling terwijl participatie van het leger in de veiligheid van het land gegarandeerd blijft.

'Het terrein van de waakzaamheid wordt vergroot', verzekerde de bewindsman.

Gesteggel tussen groep Sapoen en Pertjajah Luhur gaat overminderd voort

Brief van Hervormings- en Verjongingsbeweging roept bij PL-leider Somohardjo vragen op

Groep Sapoen beweert, zonder argumenten aan te voeren, dat partijraad 20 december in strijd is met statuten

 
De naam van de politieke organisatie Pertjajah Luhur (PL) ontbreekt in het briefhoofd van een gisteren door de beweging onder leiding van Raymond Sapoen verzonden brief aan het hoofdbestuur van de PL. Het briefhoofd luidt ‘Hervormings en Verjongingsbeweging’. Ook is het opvallend, althans zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 19 december 2015, dat als secretariaat van de beweging als adres wordt vermeld ‘H.D. Benjaminstraat nummer 75, Paramaribo’, terwijl het secretariaat van de PL is gevestigd aan de Mangrovestraat 17, Beekhuizen. 

De gisteren verzonden brief is ondertekend door een negental leden waaronder, Sapoen, Chitan, Noersalim, Soeroredjo, S‎oerokarso, Karaya, Abbas, Amatsoematie en Njadikromo. In de brief wordt protest aangetekend tegen de te houden partijraad van morgen. Deze zou volgens de leden in strijd zijn met de statuten van de partij. In de brief wordt slechts gewezen op de onstatutaire handelswijze en de consequenties die hieruit zullen voortvloeien.

Partijvoorzitter Paul Somohardjo fronst zijn wenkbrauwen bij het lezen van de zinsnede ‘in strijd met de statuten’. Hij beweert, dat de regelgeving voor het houden van de partijraad in acht s genomen. De partijraad vindt dan ook gewoon morgen plaats. Het verbaast hem verder, dat in de brief geen concrete zaken zijn aangegeven op grond waarvan gesteld kan worden dat de te houden partijraad statutair niet correct zou zijn.

Voor Somohardjo is er bewijs voldoende aanwezig waaruit blijkt, dat de beweging van Sapoen niet onder de PL ressorteert. De naam van de PL komt niet eens voor in hun naamgeving. Ook hebben zij een eigen secretariaat. Volgens Somohardjo is met de brief het bewijs geleverd dat de ‘coupplegers’ zichzelf hebben weggewerkt uit de PL.

Ook vindt hij het frappant dat van de 16 PL’ers die in eerste instantie de beweging ondersteunden, slechts 9 hun handtekening hebben geplaatst. ‘Ze hebben hun eigen organisatie opgericht’, zegt Somohardjo.

De partijleiding van de PL heeft gisteren schriftelijk op de brief van de groep Sapoen gereageerd. Hierin wordt gevraagd welk concreet aspect in strijd zou zijn met de statuten. Ook wordt in de brief vermeld, dat de partijleiding uitkijkt naar de aanwezigheid van de negen leden tijdens de partijraad zondag.

Somohardjo zegt, dat de strijd niet slechts door de beweging wordt gevoerd tegen de PL, maar dat de totale gevestigde orde gekant is tegen de PL, ook de regering, want die zou er belang bij hebben dat Sapoen en Chitan zijn overgelopen.

Curaçao's VVRP-minister tekent beheersovereenkomst voor Groot St. Joris

'Feit blijft wel dat door beheer de veiligheid in het gebied verhoogd zal worden'


VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) heeft een beheersovereenkomst getekend voor het conserveringsgebied Groot St. Joris. Dit bevestigt Camelia-Römer, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 19 december 2015. 

'Na twee positieve adviezen van de uitvoeringsorganisaties ROP en Domeinbeheer te hebben ontvangen, was de toekenning in een afrondende fase beland. Ik heb ook al een persoonlijk gesprek met de vrouw in kwestie gehad, dit om in de toekomst misverstanden te voorkomen. Er is uitgelegd dat zij er vanuit dient te gaan dat er voor de uitvoering van haar plannen voor ieder onderdeel een vergunning vereist is, alvorens te kunnen starten', aldus de minister.  

De minister zei onlangs, dat de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov) eerder de bouw bij de ingang van dit gebied – op overheidsterrein en in conserveringsgebied – terecht had stilgelegd. Dit, omdat voor de bouwwerkzaamheden geen vergunningen waren aangevraagd noch verstrekt en de ontwikkelaar – die nu het beheer officieel in handen zal krijgen – nog geen terrein toegewezen had gekregen. De bouw vond plaats bij de ingang van het gebied, aan de rechterzijde van de zandweg die na de Ostrich Farm het gebied in voert. Inmiddels heeft de minister na ondertekening van de beheersovereenkomst de stukken voor verdere afhandeling naar Domeinbeheer gestuurd, dat over de uitgifte van domeingronden gaat.

Minister Camelia-Römer verklaarde de handelwijze van de vrouw als een ‘misverstand’ en stelde dat er vermoedelijk sprake was van onwetendheid omtrent het juiste verloop van procedures, waarin de overheid in algemene zin – voor startende ondernemers van projectontwikkelingen – meer begeleiding dient te bieden. 'De aanvragen liepen al geruime tijd, waarvoor dus twee positieve adviezen zijn uitgegeven. De praktijk wijst regelmatig uit dat mensen uit onwetendheid voorbarig tot handelingen overgaan. Ik zal dan ook voor nadere begeleiding hierin de taskforce van VVRP benaderen.'
Deze taskforce wordt gevormd door zes experts met kennis op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling, milieu- en natuurzaken en financiën. 'Men hoeft zich verder geen zorgen te maken dat het gebied zomaar wordt afgesloten. Feit blijft wel dat door beheer de veiligheid in het gebied verhoogd zal worden.'

De minister geeft aan dat de kitesurfers die in dit gebied hun sport beoefenen, zich beklagen over auto-inbraken. 'Ik begrijp dat terwijl zij op het water zijn het regelmatig voorkomt dat er in de geparkeerde auto’s wordt ingebroken. En zo zijn er ook andere veiligheidsissues. Het plan van de vrouw behelst onder meer de aanwezigheid van Politur-agenten in een Politur-gebouw. Mocht zij bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen in de avonduren tot afsluiting van het gebied willen overgaan, door plaatsing van een slagboom, dan zal zij daar uiteraard eerst een vergunning voor moeten aanvragen. Dit is duidelijk uitgelegd. Een slagboom dient er bijvoorbeeld ook toe om de wagens die het gebied bezoeken te registreren, maar daar is dus een vergunning voor nodig', aldus de minister.

Camelia-Römer noemt tevens het voornemen tot fietsverhuur, waar ook een vergunning voor nodig is. 'Men krijgt dus geen vergunning om het hele gebied af te sluiten, nee, er wordt dan vergunning verleend voor slechts een klein stuk terrein, waarop bijvoorbeeld de fietsen mogen worden neergezet.'

Op de vraag of de vrouw enige ervaring heeft met natuurbeheer, aangezien het een natuurrijk conserveringsgebied betreft, antwoordt de minister: 'De aanvragen lopen nog uit de tijd van voor mijn aantreden, of dat zo is weet ik niet. Ik kan na het gesprek wel stellen dat zij een natuurliefhebber is. Ook is er veel steun voor dit ecologisch project uitgesproken vanuit de politiek, zowel vanuit coalitie als oppositie.'

Zowel PNP-partijleider en Statenlid Humphrey Davelaar als Elvin Gerard, PNP-lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP) namens Plataforma Bándariba, heeft zijn steun uitgesproken voor het voornoemde project van een ‘yu di Kòrsou’. De aanhoudende berichten dat de vrouw een familielid van Davelaar zou zijn, werden onlangs door het Statenlid tegenover de Amigoe ontkend. Het project wordt verder qua opzet als een ‘ecologisch-toeristisch project’ omschreven. Met een realisatie daarvan worden onder andere recreatiemogelijkheden, zoals rondvaarten, mogelijkheden tot vissen en fietstochten, beoogd en de aanleg van een restaurant met palapa’s.

Ook MFK-Statenlid Amerigo Thodé deed onlangs tijdens de begrotingsbehandeling in de Staten navraag over dit project. Hij gaf aan dat ‘deze yu di Kòrsou het gebied heeft opgeschoond, de pier heeft opgeknapt, een bewakershuisje heeft gerealiseerd en een Politur-gebouw wil realiseren om deze activiteiten te ontplooien’.

Benzine op Curaçao wordt vanaf 5 januari goedkoper

Prijs voor liter benzine met 2 cent omlaag en diesel met 5 cent

Prijsdalingen door ontwikkelingen op internationale brandstofmarkt


Volgend jaar wordt tanken opnieuw goedkoper op het eiland. De benzineprijs gaat met twee cent omlaag van 1,45 gulden nu naar 1,43 gulden per liter vanaf 5 januari. Ook dieselrijders zijn goedkoper uit: zij betalen vanaf de eerste dinsdag in het jaar vijf cent minder, daarmee komt de prijs voor een liter diesel precies op 1 gulden, zo bericht zaterdag 19 december 2015 het Antilliaans Dagblad

De brandstofprijzen blijven maar dalen en daarmee wordt record na record verbroken. December was de goedkoopste maand van 2015 als het gaat om brandstofproducten en naar nu blijkt duikt de prijs nog verder omlaag. Het is de vijfde maand op rij dat de prijzen voor benzine en diesel omlaag gaan.

Dat komt grotendeels overeen met de ontwikkeling op de internationale brandstofmarkt. Deze markt wordt voor een deel beïnvloed door de ontwikkelingen op de oliemarkt. De oliekraan staat wagenwijd open en dat is wereldwijd terug te vinden in de benzineprijzen, ook op Curaçao. Grote onafhankelijke oliehandelaren verwachten dat de olieprijs zeker niet voor 2017 weer zal gaan stijgen.

Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTP&U) benadrukte eerder dat dat niet automatisch ook goed nieuws is voor de portemonnee van de Curaçaose consument: 'De olieprijzen zijn niet één op één te herleiden naar derivaten.'

Het bureau stelt dat niet omdat de een daalt, de ander ook daalt of andersom. 'Olie en derivaten zijn verschillende producten die ook hun eigen vraag en aanbod kennen die de tarieven per product beïnvloeden. Dus niet omdat men verwacht dat de olieprijzen laag zullen blijven, betekent dit dat de brandstofprijzen laag zullen blijven.'

De prijzen voor een grote en kleine gasbom, respectievelijk 45 en 9 gulden blijven gelijk. De nieuwe prijs voor benzine, 1,43 gulden en de 1,00 gulden voor een liter diesel zijn vanaf 5 januari 2016 van kracht.

China toont zijn culturele aspecten op Curaçao

Curaçao en China bevorderen hun culturele uitwisselingTeneinde de culturele uitwisseling tussen China en Curaçao te bevorderen, werd gisteren een cultureel evenement georganiseerd waarbij een deel van de cultuur van China werd tentoongesteld, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 19 december 2015.

De organisatie was in handen van het Chinese consulaat op Curaçao en het evenement vond plaats bij de International School.

Tijdens de culturele show werden onder andere verschillende Chinese liedjes gezongen.

Drie leden Curaçaose Sport en Olympische Federatie naar IOC in Lausanne voor erkenning

CSOF pleit al sinds 2008 voor eigen erkenning als Olympisch Comité


Jean Francisca, Rein Persaud en Roy Bottse van de Curaçaose Sport en Olympische Federatie (CSOF) krijgen op 20 en 21 januari samen met hun internationale advocaten nog een keer de gelegenheid te pleiten voor een eigen Curaçaose Olympische erkenning. Zij gaan dit doen op het hoofdkantoor van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Lausanne, Zwitserland, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 19 december 2015.

De CSOF pleitte al voor een eigen erkenning in 2008, nog voor de staatkundige ontmanteling. Maar toen kon het eiland nog onder de Antilliaanse vlag meedoen. Na 10 oktober 2010 viel de Nederlands Antilliaanse formatie uit elkaar en daarmee ook de participatie aan de Olympische Spelen.

Persaud en Bottse hebben het al een keer tot Lausanne gebracht samen met de internationale juridische expert professor Blackshaw. Het verzoek tot erkenning werd afgewezen omdat internationaal gezien Curaçao niet als onafhankelijk land erkend wordt. De vraag bleef hangen wat een onafhankelijk land is en wat de internationale gemeenschap precies inhoudt. Het was reden voor de CSOF om toch door te blijven pleiten voor een eigen Olympische erkenning, die Aruba overigens ook heeft. Aruba kon deze verkrijgen nog voordat bepaalde regelgeving van het IOC werd aangepast in 1996.

De CSOF heeft de statuten dermate aangepast dat vanuit de organisatie volledig voldaan wordt aan de IOC-vereisten. Ook de sportfederaties die zich bij CSOF hebben aangesloten hebben hun statuten aangepast om aan te sluiten bij internationale sportfederaties. Met 11 Curaçaose sportfederaties die ook internationaal zijn aangesloten, voldoet Curaçao ruimschoots aan de minimumvereiste van vijf federaties. Ook de nodige steun van de Curaçaose regering en de Staten is van groot belang.

In juli 2011 is het verzoek van Curaçao om een Olympische erkenning in Durban, Zuid-Afrika, officieel afgewezen, terwijl tegelijkertijd het Nederlands Antilliaans Olympisch Comité (Naoc) werd opgeheven. De zaak kwam vervolgens met hulp van het advocatenbuffet Froriep Rengllie in Lausanne voor bij het Court of Arbitration for Sport (CAS). Het CAS oordeelde toen negen maanden later, niet het instituut te zijn dat over de gecompliceerde kwestie een uitspraak kon doen. Overigens is CAS ingesteld door IOC, maar behoort wel onafhankelijk te zijn.

'De rechtszaak heeft ons veel geld gekost en waarschijnlijk heeft IOC gedacht dat we de zaak zouden laten liggen om zo ook geen precedent te scheppen voor andere ‘landen’ die op een erkenning wachten', zo wordt uitgelegd door Francisca, Persaud en Bottse. 'We hebben geconcludeerd dat het IOC discrimineert en onze rechten als volk niet respecteert. Er is daarom officieel een klacht ingediend bij kanton Vaud, het district in Zwitserland waar het IOC onder valt.'

In augustus 2014 is de CSOF benaderd door het IOC om tot een schikking te komen. De partijen kwamen op schrift het een en ander overeen en de rechtszaak werd daarom stopgezet. Francisca, Persaud en Bottse: 'Maar, het IOC heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Op basis hiervan hebben we de rechtsgang voortgezet. We zijn daarin gesterkt door een brief getekend door voormalig premier Ivar Asjes (PS) die de Nederlandse minister van Buitenlandse Betrekkingen Frans Timmermans op schrift heeft laten verklaren de strijd van Curaçao te steunen.' Dit heeft geleid tot het voorkomen van de zaak in Lausanne op 20 en 21 januari 2016. Daarbij zal het drietal van CSOF aanvoeren dat in de regio Curaçao beschouwd wordt als land en inmiddels ook als zodanig participeert in Parlatino en verder natuurlijk dat de lokale sportorganisaties aan alle Olympische vereisten voldoen.

Schaatsen bij het strand van Curaçao...


IJspret op de Curaçao Beach Boulevard

 
Net als vorig jaar kan op Curaçao weer geschaatst worden. Sinds donderdag is de schaatsbaan op de Curaçao Beach Boulevard weer open, zo bericht vandaag, zaterdag 19 december 2015, het Antilliaans Dagblad.

Kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen mogen de baan op voor 10 gulden per persoon voor 25 minuten schaatsplezier, inclusief de schaatsen. De schaatsbaan heeft een oppervlakte van ruim 250 vierkante meter.

De schaatsbaan blijft open tot 15 januari 2016.

Waarschijnlijk wordt Roy Baidjnath Panday in januari officeel benoemd tot procureur-generaal

Benoeming president Hof van Justitie vergt meer tijd vanwege uitgebreid antecedentenonderzoek
 
Mr. Roy Baidjnath Panday

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie verwacht dat Roy Baidjnath Panday officieel in januari benoemd kan worden tot procureur-generaal (pg). Voor de benoeming van de president van het Hof van Justitie is meer ruimte nodig voor het verrichten van onderzoek. Voor de procureur-generaal is al positief advies ontvangen van het Hof van Justitie. Deze mededeling deed de minister gisteren in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling, aldus vandaag, zaterdag 19 december 2015, Starnieuws.

De procureur-generaal wordt benoemd door de regering. Alle ministers hebben inmiddels de conceptresolutie getekend. Dit document wordt gestuurd naar president Desi Bouterse voor ondertekening. De procureur-generaal wordt voor het leven (tot zijn 65e jaar) benoemd.

Over de benoeming van de president van het Hof van Justitie, zei de minister dat het onderzoek nog gaande is. 'Dit betreft een zeer uitgebreid onderzoek waarbij ook inlichtingendiensten betrokken zijn', sprak de bewindsvrouwe. Ook voor deze functie is advies nodig van het Hof van Justitie. De benoeming van de president van het Hof van Justitie is ook voor het leven (70 jaar).

Landmeters blijken voor een perceel twee verschillende omschrijvingen uit te schrijven op 'uitmetingskaart'

RGB-minister Relyveld: 'Landmeters boosdoener dubbele uitgifte percelen'


Bij het onderzoek naar de dubbele uitgifte van domeingronden, is naast ambtelijke en administratieve onvolkomenheden ook gebleken, dat zich zaken voordoen buiten de invloedssfeer van het ministerie, waarbij landmeters, die in de arm moeten worden genomen om de uitmetingskaart te maken, voor hetzelfde perceel twee verschillende omschrijvingen geven. Hierdoor zou het lijken alsof het om twee verschillende percelen gaat, terwijl het om het ene en zelfde perceel gaat. 

Deze mededeling deed minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht het Dagblad Suriname in haar editie van gisteren, vrijdag 18 december 2015.

De bewindsman zei, dat zijn ministerie druk bezig is om samen met GLIS (Grondregistratie en Land Informatie Systeem) en de landmetersvereniging hier een oplossing voor te vinden. Relyveld werd tijdens de eerste ronde van de begrotingen flink onder vuur genomen door verschillende parlementariërs.

De bewindsman liet de Assemblee weten, dat hij verschillende zaken heeft nagetrokken. Zo bleek dat de uitgifte van 8 hectare uit de 50 hecare van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) aan een ondernemer, niet in de administratie van RGB voorkwam. Met de anticipatie op de uitvoering van het ethanolproject van Staatsolie te Wageningen, zoals dat was gepland, had het ministerie 35 hectare grond ter beschikking gesteld. Deze 35 hectare is volgens hem nog steeds ter beschikking voor het implementeren van een woningproject in Wageningen.

Het ministerie had volgens hem in 2015 een saldo van 142 rechtszaken, die tegen haar waren aangespannen, over. Anno eind december is 40% hiervan opgelost middels schikkingen. De overige zaken liggen nog steeds ter beoordeling bij de rechter.
 
Relyveld ze ook, dat zijn ministerie 10 hectare bouwrijpe grond ter beschikking heeft gesteld om prefabwoningen in Smalkalden, in het district Para, neer te zetten. Simultaan is hij ook druk bezig gronden bouwrijp te maken in Wanica en Saramacca voor prefabwoningen. De bewindsman benadrukte, dat begin 2016 de grondhuurvergoeding en vergoeding voor erfpacht aangepast zullen worden aan de huidige tijd. 'De vraag die ook gesteld moet worden is waarom het zo lang duurt om toestemming te krijgen tot overdracht van domeingrond. Het is gebleken, dat decennia lang overdrachten van domeingrond ontzettend lang op zich hebben laten wachten. Thans is het ministerie bezig de achterstanden in te lopen en die tot een minimum te beperken. Wij werken er hard aan om achterstanden in te lopen', aldus de minister.

Ook het GLIS-gebouw aan de Jaggernath Lachmonstraat werd door de directievoerder afgekeurd. RGB is samen met OW bezig hierin een oplossing te brengen.

Assemblee bespreekt 'hossel' bijbaantjes leerkrachten om financieel rond te kunnen komen

Breeveld (DOE): 'Ik heb zelfs een leerkracht als ober in de avonduren zien werken'
 
MinOWC kan geen beperkingen of verbod aan leerkrachten opleggen
 
 
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) kan geen beperkingen of verbod opleggen aan leerkrachten, die na hun gewone werktijd een bijbaantje hebben om rond te kunnen komen. Indien ze hun werk verzaken, zal het ministerie conform de Personeelswet moeten handelen. Dit zei minister Robert Peneux gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 19 december 2015.

Peneux reageerde op vragen die eerder door DOE-parlementariër Carl Breeveld waren gesteld.

'Ik heb zelfs een leerkracht als ober in de avonduren zien werken', sprak Breeveld. Het feit dat zij met hun leerkrachtensalaris niet uitkomen is vooral de reden dat voor zo'n optie wordt gekozen.

Maar, het probleem kan ontstaan, dat leerkrachten oververmoeid op schoo verschijnen, waardoor het onderwijsproces kan worden verstoord. Breeveld kreeg bijval van ABOP-parlementariër Diana Pokie, die afkomstig is uit het onderwijsveld, die vond dat er serieus naar dit probleem moet worden gekeken.

Ambtenaren willen dat het december Srd 100 extraatje 'permanent' karakter krijgt

Idee voor blijvend extraatje komt uit de hoge hoed van CLO-voorzitter Hooghart


Landsdienaren zien graag dat het extraatje van Srd 100 dat zij bovenop het salaris van december ontvangen een ‘permanent’ karakter krijgt, als een soort compensatie, terwijl er verder onderhandeld wordt over een definitieve betere loonstructuur, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 19 december 2015.

De ledenraad van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft gisteren voorzitter Ronald Hooghart opgedragen om een en ander voor elkaar te krijgen.

De ledenraad heeft het voorstel van Hooghart voor een nieuwe loonstructuur goedgekeurd en hem mandaat gegeven hierover te onderhandelen met de regering. De Raad van Ministers heeft begin deze maand besloten dat alle ambtenaren Srd 100 belastingvrij extra krijgen in verband met de feestdagen.

Het voorstel om met de regering te praten om het eenmalige bedrag van Srd 100 'permanent' te maken, komt van Hooghart zelf. De leden proefden echter te veel onzekerheid in zijn mededeling. Ze hebben vervolgens tijdens een schorsing een stevig standpunt ingenomen. Uiteindelijk werd besloten dat er een brief gericht zal worden aan de president over deze zaak.

De CLO-voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om weer eens af te geven op zijn collega-vakcentralevoorzitters. Hooghart beschuldigt de vakcentrales ervan continu te proberen bonden van hem over te nemen. 'Ze willen de plek van CLO innemen.'

Assemblee waardeert aanpak Van Dijk-Silos om misbruik minderjarige meisjes binnenland tegen te gaan

Districtscommissaris van Brokopondo ontkent seksueel misbruik in Brownsweg

ABOP-Assembleelid Pokie en RO-bewindsman Dikan spreken districtscommissaris tegen


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie kreeg gisteren tijdens de begrotingsbehandeling de volledige ondersteuning van De Nationale Assemblee (DNA) om misbruik van minderjarige meisjes in het binnenland aan te pakken. De meisjes worden geëxploiteerd. Het dorpsbestuur van Apoera, onder leiding van kapitein Carlo Lewis werkt volledig mee. Ook districtscommissaris Naltus Naana heeft alle medewerking toegezegd. De bewindsvrouwe zei, dat de districtscommissaris van Brokopondo, Ivonne Pinas, met ondersteuning van twee sociologen, ontkend heeft dat soortgelijke praktijken plaatsvinden te Brownsweg.

Van Dijk-Silos zei echter, dat zij ernstige gevallen van misbruik van kinderen te Brownsweg gerapporteerd heeft gekregen. Als zij geen medewerking van het districtsbestuur en het traditioneel gezag krijgt, zal zij Brownsweg niet kunnen aanpakken. Ook van haar collega van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft zij vernomen dat er zaken plaatsvinden die niet door de beugel kunnen.

Het uit Brownsweg afkomstige Assembleelid Diana Pokie (ABOP) beaamde, dat in het dorp Brownsweg meisjes misbruikt worden. Er moet inderdaad opgetreden worden. Zij gaf alle ondersteuning aan de bewindsvrouwe, die daar nadrukkelijk om vroeg.

Van Dijk-Silos zei zich, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zorgen te maken over de verdwijning van tienermeisjes in Paramaribo die volgens haar informatie uitgelokt worden naar de 'cabarets' op de goudvelden. Het gaat om meisjes van 14, 15 en 16 jaar. 'Het is trafficking in person vanuit Paramaribo naar de cabarets', stelde de minister.

De minister benadrukte, dat de tienermeisjes worden gelokt onder het mom van ‘Ik hou van je, ik vind je geweldig, kom laten wij uitgaan’ en worden naar de cabarets, op de goudvelden, gebracht. De minister zei, dat het om een nationaal probleem gaat dat een ieder moet bekijken. 'Straks gaan ze me weer uitschelden, omdat het niet bestaat. Het ministerie is gek. Ik ga mensen geen knuppels geven om me te slaan. Ik ben geen masochist', sprak zij, verwijzend naar de kritiek bij haar aanpak tegen kindermisbruik.

ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk, die eerder heftige kritiek leverde op de minister, zei dat hij 'eindelijk iets heeft gevonden om haar te ondersteunen'. Marinus Bee (ABOP) gaf alle ondersteuning. Deze kreeg zij ook van de fractie van de NDP. Fractieleider André Misiekaba zei, dat hij als ontwikkelingswerker door het hele land heeft gereisd en dit soort praktijken komen wel degelijk voor. Patricia Etnel (NPS) haalde aan dat meisjes vernietigd worden op de goudvelden. Zij pleitte voor begeleiding van de kinderen, die niet gewoon in hun thuissituatie teruggeplaatst worden.

De minister voelde zich gesterkt door de reactie van De Nationale Assemblee om nu ook Brownsweg aan te pakken.

Er is een plan van aanpak voorbereid, dat samen met de organisaties UNICEF, UNDP (VN Ontwikkelingsprogramma) en UNFPA (VN Populatie Fonds) wordt uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2016 wordt een project geschreven, waarn het probleem in de districten Paramaribo, Wanica, Nickerie en Sipaliwini (Apoera en omstreken) wordt aangepakt, deelde de minister mee.

Gajadien (VHP): 'Er is 8 miljoen Amerikaanse dollar gebruikt van IMF-rekening bij Centrale Bank'

'Suriname is in zeer slecht vaarwater terecht gekomen en ik ben bijzonder verontrust'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zei gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee bijzonder verontrust te zijn over de financieel-monetaire situatie in het land. Hij had gehoopt dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gisteren de vragen zou beantwoorden die gesteld waren tijdens de begrotingsbehandeling, waardoor zaken die geen uitstel dulden aan de orde konden komen. Er is 8 miljoen Amerikaanse dollar van de rekening bij Centrale Bank van Suriame (CBvS) gebruikt, terwijl dit bedrag was gereserveerd als reserve tranche positie in het Internationaal Monetair Fonds (IMF), aldus Gajadien.

 

Gajadien concludeerde, dat Suriname in zeer slecht vaarwater terecht is gekomen. De 8 miljoen is de officiële tegenwaarde van de Special Drawing Rights (SDR’s) van 25% van het quotum van Suriname in het IMF en behoort ook tot de deviezenreserves, zegt het Assembleelid vandaag, zaterdag 19 december 2015, op Starnieuws.


Volgens de statuten van het IMF moet 25% van het landenquotum worden voldaan in harde valuta. Op dit bedrag kan ingeval van betalingsbalansproblemen zonder meer een beroep worden gedaan. De overige 75% is gestort in Surinaams courant op een rekening van het IMF bij de CBvS.

Het verkopen van dollars aan cambio’s door de CBvS via de Surinaamse Postspaarbank voor Srd 4,20 met borg van 30 cent per Amerikaanse dollar, duidt op een derde devaluatie van de Surinaamse munteenheid. Hoefdraad heeft in 2011 als governor van de CBvS de Srd met 20% gedevalueerd. Op 18 november volgde de tweede devaluatie. De cambio's mogen de dollars nu voor Srd 4,55 verkopen via de SPSB. Formeel is de maximale bandbreedte door de CBvS gesteld op Srd 4,20 voor de Amerikaanse dollar

Gajadien vindt, dat de minister van Financiën zo snel mogelijk aan het woord moest komen bij de beantwoording van vragen door de regering. In twee dagen tijd is Hoefdraad nog niet geweest om antwoord te geven. De samenleving verliest vertrouwen en de regering doet er weinig aan om de bevolking gerust te stellen, meent de volksvertegenwoordiger.

De politicus is er ook niet gerust over, dat er een grote missie van het IMF in Suriname is. Er is onduidelijkheid over of er voorbereidingen getroffen worden om een pakket van maatregelen van het IMF uit te voeren in ruil voor betalingsbalanssteun. Eerder heeft Hoefdraad in De Nationale Assemblee meegedeeld dat structurele aanpassingsprogramma's niet meer van deze tijd zijn. 'Het vertrouwen moet weer herleven anders gaan wij allemaal ten onder', stelt Gajadien.

Binnenkort kunnen fout geparkeerde auto's een wielklem krijgen

'Het wordt tijd dat dit fenomeen haar intrede doet in chaotische verkeerssituatie in Suriname'

Regering streeft naar ordening openbaar vervoer en betaald parkeren in delen Paramaribo

 
De politie zal binnenkort gebruik kunnen maken van wielklemmen op voertuigen die fout worden geparkeerd. Dit deelde minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gisteren mee tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht vandaag, zaterdag 19 december 2015, het Dagblad Suriname.

Volgens de bewindsvrouwe wordt het tijd, dat dit fenomeen optimaal haar intrede in de chaotische verkeerssituatie in het land doet. Het gaat om een reeks van sancties, die volgens haar worden opgenomen. Het gaat om een nieuw administratief dwangmiddel.

'Het openbaar vervoer moet beter georganiseerd worden en zeker een systeem van betaald parkeren zal geïntroduceerd worden voor delen van het centrum van Paramaribo. De overheid zal een leidende rol hierin moeten vervullen', aldus Van Dijk-Silos.

De minister benadrukte dat het parkeerprobleem in de binnenstad van Paramaribo een structurele oplossing vereist. Ze zei het overigens wel raar te vinden, dat dit punt onder haar ministerie valt, omdat het juist Openbare Werken is dat belast is met het inrichten en onderhouden van wegmeubilair op en langs voetpaden. Deze kwestie wordt binnenkort besproken binnen de Raad van Ministers (RvM). Mogelijk kan de bevoegdheid worden overgeheveld naar de districtscommissarissen.

De aanpak van verkeersveiligheid vereist volgens Van Dijk-Silos een integrale benadering. De strafrechtelijke benadering is slechts het deel van het ministerie. 'Er zullen meer departementen betrokken worden in het geheel. Met name het ministerie van Volksgezondheid loopt al jaren achter, omdat wij geen verkeersongevallenambulance hebben die ter plaatse de slachtoffers behandelt.’ Van Dijk-Silos hoopt dat het de minister van Volksgezondheid lukt om zo'n ambulance in 2016 in te zetten.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal ook betrokken worden, om kinderen aan te leren dat zij veilig in het verkeer moeten zijn.

Ten aanzien van alcoholgebruik in het verkeer komt er meer voorlichting. Er zullen, aldus de minister, meer alcoholblaasmeters aangeschaft worden.

De bewindsvrouwe zei verder, dat zij bericht heeft ontvangen, dat enkele snelheidsmeters niet meer functioneren. Zij is hard bezig de oorzaak hiervan te onderzoeken.

De politie zal ook optreden tegen onbevoegde rijinstructeurs die actief zijn. De waarnemend  korpschef, Agnes Daniel, heeft opdracht gehad om in 2016 een nieuwe opleiding van rijinstructeurs op te starten. Hierna zal dit regelmatig eenmaal per twee jaar worden verzorgd.

CLO wijst definitief het het FISO af

CLO-voorzitter Hooghart: 'Het Algemene Bezoldigingsbesluit is het beste alternatief'

Weer uit Hooghart zich kritisch over vakbondscollega's Valies en Snijders


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) wil af van het FISO, het Functie Informatie Systeem van de Overheid. Het bestuur heeft gisteren tijdens de zogenoemde ‘assemblee van de ledenraad’ mandaat gekregen om dat aan de overheid voor te leggen en een alternatief te presenteren. Voorzitter Ronald Hooghart, die tevens namens de NDP in De Nationale Assemblee een stoel heeft, zegt, dat 'teruggaan naar het oude systeem de beste oplossing is tegen het FISO en de repercussies daarvan', aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 19 december 2015.

Het Algemene Bezoldigings Besluit (ABB) is simpel en overzichtelijk geweest, aldus Hooghart. Maar, door toedoen van vakbondsleiders Wilgo Valies en Errol Snijders - zo beweert Hooghart althans - is er een situatie ontstaan waarin verdeeldheid is ontstaan in het ambtelijke apparaat.

Zogenaamde ‘strategische groepen’ zoals verpleegsters en militairen zijn op den duur meer gaan verdienen dan bijvoorbeeld de onderwijzers die op HBO-niveau hun werk uitoefenen. De laatste groep is tot nu toe achtergebleven. De komst van FISO heeft geen soelaas gebracht. Hooghart: 'Het heeft alleen voordelen voor directeuren, ministers en Assembleeleden. Het heeft niets gedaan voor de andere ambtenaren.'

Het ABB is het beste alternatief voor het FISO, vindt Hooghart. 'Het kost geen geld, er hoeven geen consultants bij te komen, het is eenvoudig en iedereen in het land kent het ABB, het is zo eenvoudig als wat.'

De CLO heeft daarnaast mandaat gekregen om de overheid op het hart te drukken om de beloofde SRD 100 op het salaris van december te storten. Ook moet de CLO verder onderhandelen over de loonsverhogingen.

Tijdens de Algemene Beschouwingen afgelopen week uitte Hooghart als NDP-Assembleelid ook al zijn bezwaren tegen het FISO. De man gebruikt dus twee kanalen om druk uit te oefenen op de regering om af te stappen van het FISO-systeem.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Vier van de negen door EU-missie geïnspecteerde visserijbedrijven mogen niet meer naar EU exporteren

Onder getroffen visbedrijven ook staatsbedrijf SAIL en haar dochter SIS


De Surinaamse garnalensector is vrij zwaar getroffen na een inspectiemissie van de Europese Unie (EU), die afgelopen donderdag werd afgesloten, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 19 december 2015. Vier van de negen visserijbedrijven die zijn doorgelicht mogen niet langer naar de EU exporteren. Daaronder ook staatsbedrijf SAIL en zijn dochterbedrijf SIS, die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de aanlevering en verwerking van garnalen voor de export. 

Ansoe Fishing - die ook niet door de keuring kwam - en SAIL zijn de voornaamste exporteurs van marinegarnalen (de grote garnalen), waardoor de export van deze garnalen bijna stil komt te liggen, terwijl de export van seabop garnalen door het wegvallen van SIS een dreun krijgt.

Het resultaat bij de staatsbedrijven SAIL en SIS valt op, omdat daar nu een machtsstrijd gaande is, wat resulteerde in het op non-actief stellen van beide directeuren. Nu blijkt deze strijd nog meer consequenties te hebben.

'Een zware klap', erkent René Lieveld, directeur Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, geconfronteerd met het resultaat van de doorlichting. Er zijn vijftien bedrijven die vis en visproducten mogen exporteren naar de EU. Dat bijna de helft van de negen die zijn bezocht, niet door de keuring kwamen, vindt Lieveld fors.

Overigens, ontkomen de bedrijven die niet zijn bezocht niet aan de keuring. Het Surinaams Viskeuringsinstituut (VKI) is gemachtigd deze bedrijven door te lichten en zal dat op korte termijn doen. De visserijdirecteur hoopt op het beste bij de voortgezette keuring, omdat de visserijsector een jaarlijkse exportwaarde van ongeveer dertig miljoen Amerikaanse dollar heeft.

Het artikel in de Ware Tijd vermeldt niet waarom de vier bedrijven niet meer naar de EU mogen exporteren.

Vanwege hoge kosten nauwelijks onderwijsinspecteurs naar binnenland

Een onderwijsinspecteur naar binnenland sturen kost MinOWC zo'n Srd 25.000

Ministerie heeft een tekort aan onderwijsinspecteurs: 'Niemand rent voor die functie'


Om een onderwijsinspecteur naar het binnenland te sturen,moet het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zo'n Srd 25.000 neertellen. Dit zei MinOWC-minister Robert Peneux gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 19 december 2015.

De bewindsman zei, dat het ministerie alleen al voor bootvervoer naar de verschillende gebieden een bedrag van tussen de Srd 12.000 en Srd 13.000 moet betalen. Vandaar dat zijn ministerie besloten heeft om onderwijsinspecteurs niet frequent naar het binnenland te sturen.

Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee wilde naar aanleiding hiervan weten waarom er geen gebruik wordt gemaakt van de transportmiddelen van de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Welzijn voor de inspecteurs. Hierdoor hoeft men niets te betalen.

De minister liet weten, dat het MinOWC het onderwijs in het binnenland wel hoog in het vaandel heeft staan en dat er hard aan wordt gewerkt alle relevante instituten in orde te maken. Binnenkort wordt een inspecteur aangetrokken voor het kleuteronderwijs die in groepsverband naar het binnenland zal afreizen.

Volgens hem is het moeilijk om onderwijsinspecteurs aan te trekken, vanwege de onaantrekkelijke lonen. ‘We hebben vanaf de tijd van ex-minister Raymond Sapoen sollicitaties geplaatst, maar niemand rent voor die functies. Vandaar dat het ministerie met een tekort te kampen heeft.' 

Oud-directeur van de EBS Vaseur is met de Kerst thuis

Rechter-commissaris beslist dat bewaring moet worden opgeheven

Advocaat Kanhai: 'Mijn cliënt moet in feite meteen in vrijheid worden gesteld' - Kort Geding advocaat tegen OMKenneth Vaseur, ex-directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) hoeft niet langer in bewaring te blijven. Advocaat Irwin Kanhai heeft aan de rechter-commissaris gevraagd om zijn cliënt op vrije voeten te stellen en die heeft in het voordeel van zijn cliënt beslist, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 19 december 2015.

Kanhai zegt, dat Vaseur in feite meteen in vrijheid moet worden gesteld. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen beroep aangetekend. De beschikking van de rechter-commissaris wordt afgewacht.

Eerder had de rechter-commissaris Vaseur ook op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie is toen succesvol hiertegen in beroep gegaan. Inmiddels was ook oud-waarnemend directeur Willy Duiker al op vrije voeten gesteld.

Kanhai heeft vanochtend een Kort Geding aanhangig gemaakt tegen het Openbaar Ministerie om Vaseur op vrije voeten te krijgen. De rechter-commissaris had vrijlating gelast, maar de beschikking is nog niet op schrift gesteld.

'Het Openbaar Ministerie heeft besloten mijn cliënt vrij te laten, nadat het Kort Geding ingediend was,' zegt Kanhai. Op grond hiervan wordt de zaak weer ingetrokken.

Het Openbaar Ministerie stelt, dat de opdracht tot in vrijlating van Vaseur om elf uur vanochtend is gegeven. Hij mocht gelijk hierna gaan. 'De vrijlating heeft niks te maken met het Kort Geding, waar er nog niet eens rechtsingang voor verleend. De versie van de advocaat is niet correct.'

Minister Van Dijk-Silos reageert fel in Assemblee op persoonlijke aantijgingen

'Mijn dochter mag er ook niet de dupe van worden dat ik minister ben'

Bee (ABOP): 'Minister is emotioneel en stelt zich op als moeder en advocate'


In felle bewoordingen maakte minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) duidelijk dat haar dochter, Nailah van Dijk, niet toegevoegd is als landsadvocate. Zij reageerde op de persoonlijke aantijgingen aan haar adres van de parlementsleden Mahinder Jogi (VHP) en Ronnie Brunswijk (ABOP), zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 19 december 2015.

De minister zei ook, dat haar dochter niet de goed draaiende advocatenpraktijk, die zij van haar moeder heeft overgenomen, gaat verruilen om in dienst te treden van de overheid. Het is de procureur-generaal die de advocaten aanwijst om in rechte voor de Staat te procederen ingeval een vordering tegen de Staat wordt ingesteld. Van Dijk-Silos merkte op dat zij niet aan nepotisme doet. Haar dochter zal nooit een zaak van haar ministerie krijgen, hoewel eerder het advocatenkantoor in diverse zaken is opgetreden voor de Staat. Zij zei verder over deze 'kwestie', dat als andere ministeries haar aanwijzen het iets anders is. 'Want mijn dochter mag er ook niet de dupe van worden dat ik minister ben.'

Brunswijk - die in een eerder stadium opmerkingen had gemaakt over haar auto - maakte zij duidelijk dat zij haar auto, die zij had als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), niet heeft gekocht en nu verhuurt aan de Staat. Zij rijdt met toestemming van minister Mike Noersaliem van Binnenlandse Zaken nog in deze auto, zo liet ze weten.

De bewindsvrouwe, zei dat enkele van haar collega's in een Prado rondrijden, maar zij heeft hier niet voor gekozen, hoewel besloten is welke auto's voor bewindslieden gekocht mochten worden. Zij haalde aan dat juist door de precaire financiële situatie zij nog in dezelfde auto rijdt. Van Dijk-Silos maakte duidelijk, dat zij een bloeiend bedrijf met enorme inkomsten heeft verruild voor het ministerschap. Hoewel zij enorm achteruit is gegaan in salaris, heeft zij 'ja' gezegd tegen de baan toen de president haar vroeg om als technisch deskundige de kar binnen het ministerie te trekken. 'Ik heb het gedaan uit liefde voor mijn land.'

Van Dijk-Silos stelde dat zij in finesses was gegaan bij de beantwoording van de vragen, omdat deze zaken aan de orde waren gesteld door Assembleeleden. Zij merkte op dat het haar beleid ook niet is om ABOP-leden te ontslaan. Er zijn diverse leden van deze partij met wie zij gewoon werkt. Zij zal wel optreden tegen corrupte ambtenaren.

Marinus Bee (ABOP) beweerde, dat de minister emotioneel was en zich ook als moeder en advocate had opgesteld. Hij zei te verwachten dat een minister aan het woord is. Van Dijk-Silos reageerde hierop met de opmerking, dat er ernstige beschuldigingen waren geuit aan haar adres waarbij haar dochter ook werd besproken. Zij moest, zo zei ze, op deze manier antwoord geven, omdat de samenleving het goed moet begrijpen.