donderdag 21 januari 2016

Ramnandanlal (PALU) vindt investeren in agrarische sector noodzakelijk

'Kiezen voor gewassen die kunnen worden afgezet op markten in de regio en in Europa'


Investeren in de agrarische sector is een noodzaak. Het biedt tegelijkertijd goede perspectieven, aldus PALU-politicus en oud-Assembleelid Henk Ramnandanlal. Hij heeft gisteren een inleiding gehouden met als thema ‘Integraal beleid en innovatie in de agrarische sector’ tijdens een driedaagse conferentie in Hotel Torarica van het Algemeen Verbond van Vakverenigingen in Suriname (AVVS) De Moederbond vanwege haar 65e verjaardag.

Ramnandanlal vindt - zo bericht vandaag, donderdag 21 januari 2016, Starnieuws - dat Suriname nu in een fase verkeerd, waarin met concrete productie stimulerende projecten grote stappen vooruit kunnen worden gemaakt. Belangrijk daarbij is volgens hem, dat er strategische keuzes worden gemaakt. Een daarvan is, dat in eerste instantie gewassen worden gestimuleerd die wij kennen en vervolgens een aantal nieuwe gewassen als cacao en podosiri.

'Maar, vooral gewassen die kunnen worden afgezet op markten in de regio en in Europa. Deze gewassen moeten worden gekoppeld aan verwerking, omdat die de meeste toegevoegde waarde opleveren.'

Hij wees er in zijn toespraak op, dat Suriname zijn comparatieve voordelen beter moet benutten. 'De innovatie zit in de verwerking, minder in de teelttechnieken.' Ramnandanlal vindt, dat financiering van de agrarische sector geïntegreerd moet worden met belastingincentives en een nationaal hervormingsplan. Hij noemde onder andere noodzakelijke wetgeving om onder andere de organisatie in de agrarische sector te verbeteren en infrastructurele voorzieningen.

Vraagstukken als het gebrek aan goede arbeiders en boeren in de agrarische sector moeten worden opgelost. Franchising biedt volgens Ramnandanlal ook goede kansen voor het land, 'de vraag is alleen op welke wijze hiervan gebruik zou kunnen worden gemaakt'.

Nederland denkt slechts mee over toekomst Isla-raffinaderij op Curaçao

Minister Plasterk: 'Nog niemand door rechter veroordeeld voor schenden milieuregels'


De Nederlandse inzet met betrekking tot de Isla-raffinaderij is nog steeds beperkt tot meedenken over mogelijke oplossingen voor de uitstoot. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer (zie onderaan), waarin hij stelt dat de autoriteiten en de Isla nooit zijn veroordeeld voor overtreding van de milieuregels, zo bericht de Amigoe donderdag 21 januari 2016.

'Zowel het vraagstuk van overschrijding van milieunormen als de handhaving door de landsregering is de afgelopen jaren veelvuldig door de rechter getoetst. Ik stel vast dat er tot op heden geen rechterlijke uitspraak is geweest die de landsregering of de vervuiler(s) heeft veroordeeld voor het schenden van milieuregels', aldus Plasterk.

In 2010 kreeg de Isla weliswaar een verbod om de wettelijk toegestane uitstoot van zwaveldioxide te overschrijden, maar sindsdien is het nooit tot een feitelijke veroordeling of dwangsom gekomen. Na een overschrijding van het jaargemiddelde in 2013 leek een veroordeling onvermijdelijk. Maar door onduidelijkheid over de locatie van de metingen, kwam het niet zover. Overigens noemde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het in 2010 zeer aannemelijk dat de uitstoot van zwaveldioxide hoger is dan toegestaan en omschreef dit als ‘onrechtmatig handelen jegens de benedenwindse bewoners’; een uitspraak waar belangengroeperingen vaak naar verwijzen.

Volgens Plasterk staat het vast dat de uitstoot door de Isla-raffinaderij toeneemt, maar is er nog steeds sprake van een ‘veronderstelde overschrijding van de milieunormen’. De minister wijst verder op de constatering van het Hof dat de Curaçaose overheid bovendien het recht heeft om een afweging te maken tussen de handhaving van de milieuregels en andere belangen. 'Die afweging tussen milieu en gezondheidsbelangen enerzijds en sociale, economische en financiële belangen anderzijds, wordt door de regering van Curaçao gemaakt', aldus de minister.

Met betrekking tot de toekomst schrijft Plasterk dat de Staten van Curaçao in 2013 een voorkeur uitspraken voor het moderniseren van de raffinaderij, een optie die wordt onderzocht door het multidisciplinair projectteam. Er wordt ook gekeken naar de ontmanteling van de raffinaderij, maar alleen als modernisering niet haalbaar blijkt. 'De regering van Curaçao heeft aangegeven dat verschillende partijen interesse hebben getoond. De komende maanden zal er naar verwachting meer duidelijk worden over de uitkomst van deze openbare aanbesteding en daarmee over de toekomstplannen van de raffinaderij', schrijft Plasterk.

De rol van Nederland is beperkt tot meedenken over de toekomst en juridische en beleidsmatige ondersteuning. Premier Ben Whiteman liet Plasterk in december desgevraagd weten, dat hij Nederlandse hulp op prijs stelt, dus de afgelopen weken vond er overleg plaats over de invulling van de samenwerking. Nederlandse ministeries, met name Infrastructuur en Milieu, willen concrete uitvoering geven aan de professionalisering van de milieudienst, waarvoor in 2012 een plan van aanpak werd opgesteld, en verbetering van de concept-milieuvergunning.

Nederland biedt verder eigen of externe technische deskundigen aan op het gebied van raffinage. 'De minister van Economische Zaken is daarnaast bereid om mee te denken over het vinden van alternatieve en schone energiebronnen voor het productieproces van de raffinaderij, zoals gas. Nederland zou ook mee kunnen denken over het door de regering van Curaçao genoemde terugvalscenario, waarbij de raffinaderij sluit en er vervangende economische activiteiten worden ontwikkeld', schrijft Plasterk.

De brief van Plasterk dient als voorbereiding op het overleg met de Tweede Kamer over de Isla op 28 januari. Een dag eerder spreken Tweede Kamerleden met vertegenwoordigers van de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), Greentown en oud-omwonenden.

Leden en niet-leden Politiebond Curaçao ontevreden over minister Navarro van Justitie

Agenten zouden 'illegaal' werken, omdat Politie- regeling nog niet is afgerond


Een groep van ruim vijftig leden en niet-leden van de Nationale Algemene Politiebond (NAPB) vergaderde vanochtend, donderdag 21 januari 2016, bij het hoofdkwartier van de bond. Zij uitten daar hun ontevredenheid over de manier waarop minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) met hen omgaat en het feit dat ze ‘illegaal aan het werk zijn’, aangezien de Politieregeling, waarin hun rechtspositie wordt vastgelegd, nog niet afgehandeld is. Navarro zou tevens geen fatsoenlijke reactie hebben gegeven op diverse brieven van de bond met daarin hun zorgen hierover, zo schrijft de Amigoe vanmiddag.

Voorzitter Ronaldo Abrahams zei vanochtend, dat er heel veel problemen zijn binnen het politiekorps, dat de agenten zeer ontevreden zijn met diverse aspecten en dat minister Navarro simpelweg niet serieus bezig is. Tijdens de ledenvergadering vanochtend was de positie die de agenten zouden innemen nog niet bekend.

Bestuurslid Soraida Cicilia legde vervolgens vanmiddag uit, dat de agenten inderdaad ontevreden zijn over de minister, omdat hij geen reactie geeft op hun brieven, niet met hen om de tafel wil zitten en dus ook geen duidelijkheid wil verschaffen aan de bond, waardoor de politieagenten in hun rechten worden geschonden.

Dit was de derde vergadering waarin specifiek over de Navarro’s houding en de negatieve gevolgen daarvan werd gesproken. Begin deze maand heeft de bond twee keer vergaderd en in beide gevallen zijn brieven naar de minister gestuurd, waarop hij geen fatsoenlijke reactie heeft gegeven. De bond zou telefonisch contact hebben gehad met een medewerker, die het antwoord van Navarro op de brieven heeft doorgegeven. Cicilia kan niet ingaan op dat gesprek, maar zegt dat het zodanig onacceptabel was dat de agenten besloten om wederom te vergaderen.

Cicilia is zeer tevreden met de opkomst vanochtend. Ze benadrukt dat de bond voor de rechten van de politieagenten strijdt. 'Dat moet minister Navarro eens begrijpen.'

Het is echter niet alleen een strijd van de NAPB, zegt Cicilia. 'Een vertegenwoordiger van de ABVO (Algemene Bond van Overheidspersoneel) zou ook vanochtend aanwezig zijn, maar heeft later vanwege onvoorziene redenen afgelast.' De bond concentreert zich echter niet op wie lid is van welke bond. 'Wij strijden voor álle agenten, leden en niet-leden.'

Vertegenwoordigers van de bonden ABVO en SAP (Sindikato di Amtenarnan di Polis) waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar op de vraag of ze zich in deze strijd verenigen. De agenten hebben na de vergadering opnieuw een bief opgesteld die vanmiddag bij de minister werd ingediend.

Minister Navarro zegt, dat hij de bond heeft doorgegeven om aanstaande maandag om twee uur ‘s middags met hen te willen vergaderen. Nu wacht hij de brief die vandaag zou worden ingediend af, om te kijken of zij zijn uitnodiging op prijs stellen. 'Ik wilde met alle drie de vakbonden tegelijk vergaderen over de ontwikkelingen binnen het Korps Politie Curaçao, anders moet ik hetzelfde drie keer uitleggen. Het zou makkelijker zijn om deze bonden tegelijk te informeren over de rechtspositie van de agenten in verband met de Politieregeling die nog geformaliseerd moet worden. Uiteindelijk zal ik op hun eigen verzoek eerst alleen met de NAPB vergaderen en dat gebeurt maandag, vooropgesteld dat ze ingaan op mijn uitnodiging.'

Curaçao's Statenlid Leeflang: 'Premier Asjes moest vertrekken vanwege asbest-gate Isla'

Asjes zegt nog steeds geen idee te hebben waarom hij moest aftreden
 
'Er zijn geen onderzoeken door OM ingesteld, dus om van ‘gate’ te spreken vind ik overtrokken'


De precieze reden waarom Ivar Asjes in augustus als premier moest vertrekken van Pueblo Soberano (PS) is nooit duidelijk geworden. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang zegt nu, dat het aanbestedingsproces voor het opruimen van asbest op het Isla-terrein, waarover de Staten afgelopen dinsdag vergaderde, de reden was voor het vertrek van Asjes. De Amigoe bericht vandaag, donderdag 21 januari 2016, uitgebreid over deze zaak.

Asjes zegt in een reactie niet te weten waarom hij het veld moest ruimen en dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. 'Als ik iets op mijn kerfstok had gehad, zou ik niet onmiddellijk weer de politiek in zijn gegaan.'

'Het vertrek van oud-premier Ivar Asjes is naar mijn mening duidelijk gekoppeld aan de ‘asbest-gate’, ofwel het aanbestedingsproces van Refinería di Kòrsou (RdK) om asbest op het terrein te ruimen, dat zoals gebleken niet naar behoren is verlopen', aldus Leeflang.

Om deze conclusie te staven verwijst het Statenlid naar meerdere documenten, onder meer naar de notulen van een vergadering van 30 september 2015 van de premier – op dat moment Ben Whiteman (PS), aangezien Asjes op 31 augustus zijn ontslag had ingediend – met drie leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de RdK (CRU/BOO-energiecentrale).
'Wat opvallend is, is dat bij deze meeting premier Whiteman en alle Statenleden van de PS-fractie aanwezig waren, waarbij de premier ook benadrukte, dat het niet gebruikelijk is dat tijdens een dergelijke vergadering leden van het parlement aanwezig zijn. Gesteld werd, dat de PS-leden een observerende rol hadden tijdens de vergadering. Centraal in deze vergadering stonden de geruchten die de ronde deden dat de aanbesteding van het RdK-project om asbest te elimineren niet transparant verliep', aldus Leeflang.
Uit de bewuste notulen, die in het bezit zijn van de Amigoe, blijkt verder dat er ook twijfels waren over de uitvoering van het project, zowel de administratieve uitvoering als de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden.

Asjes zegt in een reactie, er niet van op de hoogte te zijn, dat dit de reden zou zijn geweest voor zijn vertrek. 'Ik weet alleen wat mij is verteld. Dat de steun aan mij is opgezegd met het oog op een eigen te bewandelen weg van de PS in aanloop naar de verkiezingen. Ik kan niet beamen wat mij nooit is verteld. Toen er eenmaal sprake was van meerwerk, wat goedgekeurd was door de RvC, vond ik dat het werk zo snel mogelijk afgerond moest worden aangezien er een belang was voor de volksgezondheid. Als AVA-aandeelhouder en met het oog op good corporate governance meende ik dat ik noch op de stoel van de directeur noch van de RvC, het toezichthoudend orgaan, moest gaan zitten. Als aandeelhouder geef je de gewenste richting aan en controleer je vervolgens of daar uitvoering aan is gegeven.'


Asjes zegt dat hij destijds geen aanwijzingen had dat er iets onwettigs was. 'De RvC heeft het meerwerk goedgekeurd.' Hij geeft aan, dat het wel lastig was dat de jaarrekeningen van RdK niet up to date waren. Ook vindt hij dat de voorbereidingen beter hadden gekund. 'Maar, dat was ook lastig, want de directeur heeft aan de RvC uitgelegd dat het asbesthoudende materiaal begraven was en men slechts met schattingen kon werken.'

De oud-premier zegt dat hij alle stukken heeft ingezien en niet tot de conclusie is gekomen dat er dingen waren die niet door de beugel konden. 'Het bevreemdt mij dat men het nu over ‘asbest-gate’ heeft, want zover ik weet zijn er geen onderzoeken door het OM ingesteld, dus om van een ‘gate’ te spreken vind ik overtrokken.'
Asjes besluit: 'Als ik iets op mijn kerfstok had gehad, dan zou ik niet onmiddellijk weer de politiek in zijn gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat ik integer heb gefunctioneerd en zie nog veel positief werk voor mij in de toekomst.'

Leeflang zegt over de vergadering: 'Het feit dat alle PS-parlementariërs aanwezig waren, duidt er op dat – zodra Whiteman het roer als premier overnam – er vanuit de PS-partij flink aandacht aan deze gang van zaken is besteed. Zoals algemeen bekend was huidig RdK-directeur Jose van den Wall Arnemann de protegé van Asjes. Dit is duidelijk gebleken tijdens het benoemingsproces voor een nieuwe directeur van RdK. Dit aangezien Roderick van Kwartel als beste uit het assessment was gekomen en men desondanks de benoeming van Van den Wall Arnemann heeft doorgedrukt, waar Asjes zich dus sterk voor heeft gemaakt.'
Statenlid Leeflang verwijst in het verlengde hiervan wederom naar de notulen van 30 september, waarin het volgende vermeld staat: 'De fractieleden geven aan dat zij twijfelen aan de deugdelijkheid en integriteit van zowel de betrokken afdeling als van de directeur van de RdK. De procedure voor aanbestedingen die door RdK gehanteerd wordt, is overgenomen van de Isla. Hiervan was in het verleden reeds duidelijk dat het gebruikt werd voor manipulatieve doeleinden. Het feit dat er sprake is van een overschrijding van de kosten van meer dan 100 procent, is volgens de fractieleden een indicatie van onbehoorlijk handelen.'

De benoeming van Van den Wall Arnemann ging niet zonder slag of stoot. Hij behoorde weliswaar tot de drie kandidaten die bij de werving- en selectieprocedure van Balance Recruitment Company als beste uit de bus kwamen, maar hij was niet kandidaat nummer 1.

In zijn assessment besloot toenmalig premier Asjes, die met RdK was belast, om niet de beste kandidaat Roderick van Kwartel naar voren te schuiven, maar Van den Wall Arnemann. Asjes wees bij de motivering van zijn keuze op de managementskwaliteiten van Van den Wall Arnemann. Vanuit de politiek en vooral vanuit coalitiepartij Pais was er veel kritiek op de voordracht van Van den Wall Arnemann, die in het verleden lid van het bestuur van de PS was geweest.
De gemoederen binnen de coalitie liepen bijzonder hoog op. Van Kwartel trok zijn kandidatuur in, waardoor de druk van de ketel was en de RdK vanaf 15 april 2015 een nieuwe statutair directeur had.

Uit een stuk dat de MFK-fractie tijdens het Statendebat eerder deze week omtrent ‘asbest-gate’ onder de aandacht bracht – een aanpassingsdocument – blijkt dat reeds op 22 april 2015 de nieuwe RdK-directeur, samen met een projectmanager en een onderhoud- en inspectiecoördinator, tekent voor meerwerk van de schoonmaakwerkzaamheden van 200 kubieke meter extra asbest. In dit document staat vermeld dat het project de ruiming van asbest op het RdK-terrein behelst en de omvang van de werkzaamheden tijdens een ‘job walk’ op 17 april was vastgesteld. Er werd dus nog geen week later al getekend voor meerwerk.

Tijdens het Statendebat deze week hebben verschillende parlementariërs de kosten van dit meerwerk aan de kaak gesteld. De kosten van de schoonmaak kwamen uit op meer dan 2,5 maal de begrote 1,1 miljoen gulden.

Uit de notulen van 30 september blijkt verder, dat de drie aanwezige RvC-leden hadden aangegeven ‘met betrekking tot de aanbesteding niet betrokken te zijn geweest bij het evalueren of aanbestedingen conform procedures zijn verlopen’. Het toezicht hierop zou volgens hen op operationeel niveau moeten geschieden en behoorde daarom niet tot de taken van de RvC.
'De RvC geeft echter wel toe dat zij als toezichthouder van de totaliteit een grotere rol had kunnen spelen door het indienen van een verzoek om meer informatie vooraf', aldus de notulen van de meeting tussen Whiteman, de PS-Statenleden en de drie RvC-leden van RdK.
Ook blijkt dat de onderhandelingen tussen RdK en het bedrijf waarvoor werd gekozen, Torcida nv, plaatsvonden op basis van de prijs per kubieke meter aan asbestschoonmaak en niet op basis van een vastgestelde ‘fixed prize’. 'De commercial bid ging uit van een schatting van 200 kubieke meter, die bleek later gebaseerd te zijn op een verkeerde opname van hetgeen verwerkt moest worden. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke discrepantie tussen het aanbod en de uiteindelijke kosten', aldus de notulen.

Volgens Leeflang kan men uit het bovenstaande opmaken dat de PS-fractie, snel na het vertrek van Asjes, heeft gepoogd om deze gang van zaken nader te onderzoeken. 'De asbest-gate is naar mijn mening de smoking gun geweest voor de PS om het vertrek van Asjes te eisen, die immers hierin niet de morele autoriteit zou hebben gehad om deze misstanden aan te pakken. Whiteman had die wel', aldus de politica.
Het Statenlid verwijst verder naar een brief van premier Whiteman van 15 december 2015, gericht aan de president-commissaris van RdK die ook bij de bewuste vergadering van 30 september aanwezig was. 'Hierin benadrukte hij dat er een onderzoek door een onafhankelijk bedrijf diende te worden ingesteld, aangezien er ‘niet met zekerheid gesteld kon worden dat de aanbesteding/uitvoering van het asbestproject deugdelijk was verlopen', aldus Leeflang.

De betrokkenheid van de PS-parlementariërs om de kwaliteit van de uitvoering van het asbest-project te controleren, wordt ook door de medewerker van Curaçao Refinery Utilities (CRU/BOO-centrale) die onlangs is ontslagen en zijn ontslag momenteel aanvecht, Eugene Angelica, tegenover de Amigoe beaamd.
'Ik ben door de heer Jaime Cordoba (partijleider en Statenlid van de PS) verwittigd dat hij samen met de parlementariërs Melvin ‘Mac’ Cijntje en Sherwin Leonora op locatie een bezoek heeft gebracht. Overigens zouden zij tijdens dit bezoek met maskers worden uitgerust die niet voldoende bescherming bieden tegen de asbest-microvezels', aldus Angelica, die tevens secretaris is van Fundashon Promove Derecho Humano Kòrsou.

Eerste Mercedes Benz-showroom in Suriname van Rudisa Motor Company

(Bron foto: Regilio Derby/Dagblad Suriname)

Opening in bijzijn Jeremy Hart, directeur Mercedes Benz Amerika's


Rudisa Motor Company opent vanavond, donderdag 21 januari 2016, de eerste ultramoderne Mercedes Benz-showroom in Suriname. Deze is gevestigd op de hoek van de Prinsenstraat en Zwartenhovenbrugstraat. Dit bericht het Dagblad Suriname.

Rudisa houdt zich hiermee aan een gemaakte belofte in 2014. Speciaal voor deze gelegenheid reist Jeremy Hart, de hoogste baas van Mercedes Benz in de Amerika’s, vanuit Brazilië met een privéjet naar Suriname.

Mercedes Benz behoort tot de A-klasse automerken in de wereld.

'Je kunt er een hele hoop dingen over zeggen, maar de president heeft ons gehoord'

De Moederbond viert haar 65e verjaardag met een 3-daagse conferentie


Voorzitter Snijders: 'Bij De Moederbond wil niemand weten wie de schuldige is'


Het Algemeen Verbond van Vakverenigingen in Suriname ‘De Moederbond” vierde gisteren haar 65ste bestaansjaar. Deze mijlpaal wordt gevierd met een driedaagse conferentie, met als thema ‘Suriname 3.0. Een Wetenschappelijke visie die leidt tot een planmatige aanpak en een duurzame ontwikkeling’. Errol Snijders, voorzitter van De Moederbond, is ervan overtuigd dat er na de conferentie een goed product op tafel zal worden gelegd. De resultaten zullen in boekvorm aan de president worden overhandigd, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 21 januari 2016.

Wat maakt nou het verschil met alles wat er al eerder is gezegd en gedaan in het kader van de ontwikkeling van Suriname. Ons land heeft tal van conferenties gehad, waar in de meeste gevallen de einddocumenten in de lade van beleidsmakers zijn beland.
Het verschil volgens Snijders is vorig jaar begonnen, waarbij de president de vakbeweging heeft gehoord en gekend. Dat is volgens hem een begin.

'Dit hebben wij in geen jaren meegemaakt. Je kunt er een hele hoop dingen over zeggen, maar de president heeft ons gehoord. De inleiders komen uit verschillende hoeken. We hebben de inleiders duidelijk geïnstrueerd dat bij De Moederbond niemand wil weten wie de schuldige is. Dat is het verschil van onze conferentie met anderen. Wij gaan niemand beschuldigen. We zullen praten over bijvoorbeeld de mogelijkheden om toch profijt te kunnen halen uit olie en landbouw. Wij hebben niet zomaar mensen laten halen. We hebben belastingdeskundigen, monetaire economen, deskundigen op het agrarisch gebied, visserij, mijnbouw et cetera', zei Snijders.

Deze conferentie is niet bedoeld om personen te bespreken, maar om overstijgend bezig te zijn. De verschillende deskundigen zullen vanuit hun vakgebied in discussie treden met de verschillende panelleden en het publiek. 'Wanneer wij de president het boekwerk zullen aanbieden, zullen wij op zijn nek zitten en zwaaien met het boek', sprak Snijders.

Volgens RaVakSur-woordvoerder Robby Berenstein (Raad van Vakcentrales in Suriname) is er ondanks het 65-jarig bestaan en de waardige bijdrage van De Moederbond nog veel te doen.
'Werkers zijn gebaat bij ‘samen zijn wij sterk’. Daar heeft De Moederbond een belangrijke bijdrage bij geleverd. Onze positie als vakbeweging wordt gedomineerd door de situatie van de economie, maar de economie is er om de mensen te dienen. Mensen moeten niet leven om te kunnen voldoen aan mathematische economische modellen. Die modellen moeten zich ontwikkelen naar de behoefte van de mens', zei Berenstein. Hierbij is duurzame ontwikkeling op de arbeidsmarkt zeker een aandachtspunt waar aan gewerkt moet worden.

Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Fabrikanten, sprak over de samenwerking tussen de vakbeweging en het bedrijfsleven.

De conferentie werd geopend door de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons. De titel van de conferentie, ‘Suriname 3.0’, heeft te maken met de benadering die drie componenten heeft in de sociale, politieke en economische ordening.

Sapoen en Chitan worden gewoon door Assembleevoorzitter voor vergaderingen uitgenodigd

Geerlings-Simons: 'Het is niet aan mij om te bepalen wie Assembleelid is en wie niet'

'Terugroeping is een kwestie tussen Pertjajah Luhur en haar leden'


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft vandaag, donderdag 21 januari 2016, tijdens een persconferentie gezegd, geen andere keus te hebben dan de Pertjajah Luhur-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan uit te nodigen voor de vergadering van maandag. Na een huishoudelijke vergadering wordt maandag de begrotingsbehandeling hervat. Simons zei, dat het niet aan de Assembleevoorzitter is om te bepalen wie lid is van het college en wie niet.

Simons zei ook, dat de organen die in de Kiesregeling voorkomen De Nationale Assemblee niet te kennen hebben gegeven dat er een vacature is. Zij heeft niets daarover ontvangen van het Centraal Hoofdstembureau (CHS).

Volgens de Assembleevoorzitter zijn er gescheiden machten. De politieke vraagstukken worden nu verplaatst naar de groene tafel. Volgens Simons is de terugroeping een kwestie tussen de Pertjajah Luhur en haar leden.

Sapoen en Chitan hebben in een bodemprocedure aan de rechter gevraagd om een oordeel te vellen over de terugroeping. Simons zei, dat in plaats van de uitkomst daarvan af te wachten, de Pertjajah Luhur nu bezig is met Kort Gedingen om haar wil op te leggen aan De Nationale Assemblee.

Zij zei verder, dat deskundigen bezig zijn om deze kwestie goed door te nemen. De wijze waarop Assembleeleden hun stem uitbrengen, mag niet beïnvloed worden van buitenaf.

Tien Nederlanders lopen zikavirus op in Suriname

Onder de patiënten zijn geen zwangere vrouwen

In Brazilië blijft aantal meldingen over baby's met aandoening microcefalie stijgen


Tien Nederlanders zijn besmet geraakt met het zikavirus. Ze hebben de ziekte in de afgelopen weken opgelopen in Suriname. De kans is heel erg klein, dat het virus zich in Nederland verspreidt, omdat die wordt overgedragen door een steekmug die daar niet voorkomt. Het is niet bekend hoe het met de patiënten gaat. Onder hen zijn geen zwangere vrouwen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vandaag, donderdag 21 januari 2016.
De symptomen van het virus zijn koorts, huiduitslag, oogontsteking, gewrichtspijn en hoofdpijn. Patiënten hebben ongeveer twee tot zeven dagen nodig om te herstellen. Het virus is niet gevaarlijk voor volwassenen, maar kan mogelijk tot geboorteafwijkingen leiden wanneer zwangere vrouwen besmet raken. Baby's van besmette moeders worden geboren met een te kleine schedel, waardoor ze hersenbeschadiging oplopen.

Het zika-virus werd in 1947 ontdekt in Uganda en Tanzania. Vorig jaar dook het virus op in Zuid- en Midden-Amerika. De verantwoordelijke mug komt ook voor op de Antillen en in Suriname.

In Brazilië blijft het aantal meldingen over baby's met de aandoening microcefalie stijgen. Sinds vorig jaar oktober zijn tot nog toe bijna 3.900 vermoedelijke gevallen geregistreerd, zo bleek vandaag uit cijfers van de gezondheidsautoriteiten.

Microcefalie bij zuigelingen is te herkennen aan een abnormaal klein hoofd. De hersenen zijn niet goed ontwikkeld en vaak is dan ook sprake van een verstandelijke beperking. De aandoening wordt veroorzaakt door het zikavirus, dat wordt overgedragen door muggen die voorkomen in tropisch en subtropisch gebied. Diezelfde mug, de Aedes aegypti, verspreidt ook dengue (knokkelkoorts).

De uitbraak in Brazilië is voor zover geregistreerd de grootste ooit wereldwijd.

Suriname wacht al 11 jaar op komst (Chinese) palmolieplantage in Patamaccagebied

Chinese investeerder Zong Heng Tai moet spoedig uitsluitsel geven over voortgang project


Het zou Suriname economisch gezien goed uitkomen indien het palmolieproject in het Patamaccagebied, dat al jaren op zich laat wachten, nu zou worden opgestart. De Staat verkeert in een financieel precaire situatie en zou inkomsten kunnen verdienen uit het project. De voorzitter van de stuurgroep 'Ontwikkeling Oliepalmindustrie in Marowijne', Philip Tjang A Tjoi, zegt vandaag, donderdag 21 januari 2016, dat nu de Chinese investeerder, Zong Heng Tai, aan zet is. 

'Die moet uiterlijk volgende maand uitsluitsel geven over de uitvoering. Op basis daarvan zal advies aan de regering worden uitgebracht.' Het Chinese bedrijf moet onder andere een uitvoeringsplan overleggen. Het is de bedoeling eerst te beginnen met een proefproject. De overheid heeft tweeduizend hectare grond ter beschikking gesteld voor het hele project.

Onlangs heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Suriname Bamboo Company International voor de teelt van bamboe in het Patamaccagebied. De bamboe zal niet worden geteeld op terrein dat bestemd is voor oliepalm. Er is al een contract getekend met de investeerder, dus kan de staat niet zomaar toestemming geven voor andere activiteiten op die plek. 'Zong Heng Tai heeft persoonlijk recht van huur op het areaal voor de duur van veertig jaar.'

Elf jaar geleden zijn de eerste stappen gezet om de oliepalmindustrie in Suriname nieuw leven in te blazen. Tjang A Tjoi zegt dat hij, ondanks de uitvoering van het project jaren op zich laat wachten, nog hoop en geloof erin heeft. Investeren in de palmolie industrie blijft aantrekkelijk. 'Je hebt verschillende mogelijkheden. In feite kan je de hele plant gebruiken voor het vervaardigen van verschillende producten, naast de palmolie zelf.'


Het palmolieproject is duurzaam, maar de productie heeft negatieve gevolgen voor het milieu waaronder ontbossing, vervuiling en vergiftiging van drinkwater. Ook kunnen diersoorten sterven. Tjang A Tjoi zegt, dat hiermee rekening wordt gehouden. 'Het bedrijf moet daarom ook een milieu effectenstudie doen.'  Milieuorganisaties maken zich, wereldwijd, zorgen om ontbossing die op grote schaal plaatsvindt vanwege de aanleg van palmolieplantages.

Ter achtergrondinformatie:

Bestuursambtenaren huis aan huis om informatie te verstrekken ter bestrijding Zika

'Samenleving moet ervan doordrongen worden, dat zij het middelpunt is bij het voorkomen van Zika'

(Bron foto: Kevin Ngadimin/Dagblad Suriname)

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de ministeries Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Openbare Werken, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Welzijn), Regionale Ontwikkeling en Justitie en Politie, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), het ziekteverwekkende virus Zika te bestrijden. 

Het virus verspreidt zich met rassen schreden in de wereld. In het Caribisch gebied en Latijns-Amerika is het virus aangetroffen in de landen Suriname, Brazilië, Colombia, El Salvador, Frans-Guyana, Guyana, Guatemala, Haïti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Puerto Rico, Paraguay en Venezuela.

Bestuursambtenaren zijn gisteren in het veld geweest met een team van het BOG en de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD) om de burgers informatie te verschaffen over de bestrijding van het virus en hoe men de broedplaatsen van de Aedes Aegypti, ook wel tijgermuskiet genoemd, kan voorkomen. Deze muskiet is overdag actief en heeft ongeveer dezelfde ziekteverschijnselen en klachten als die van de dengue en chikungunya. Er is geen medicijn tegen het virus. ‘Bescherm u zelf door geen vuil te laten liggen op u erf, muskieten te houden uit uw huis en broedplaatsen van muskieten te bestrijden.’ 

Secretaris Maikel Wormer van het commissariaat Paramaribo Noordoost is nauw betrokken bij het tegengaan van het Zika-virus. Hij zegt dat de werkzaamheden in samenwerking met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg zijn voorbereid. 'Mijn medewerkers zijn gedurende twee weken zowel theoretisch als praktisch getraind door deskundigen van de afdelingen Epidemiologie en Milieu-inspectie van het BOG, het veldwerk is officieel op 20 januari begonnen.'

Coördinatrice Astrid Lemmers zegt, dat het Burger Informatie Centrum een flink deel van de voorlichting op zich heeft genomen. De samenleving moet ervan doordrongen worden, dat zij het middelpunt is bij het voorkomen van Zika. Preventie en de daarmee samenhangende voorlichting zijn belangrijk en dat begint thuis in de eigen woon- en leefomgeving. De broedplaatsen worden aangepakt door die op te ruimen en bestrijdingsmiddelengebruik.

Stephany Cheuk A Lam van het BOG is content met de wijze waarop de medewerkers van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost zich hebben bekwaamd in het geven van voorlichting over en de bestrijding van Zika. Naast huisbezoeken wordt er via de media, posters, brochures, audio- en audiovisuele spotjes en andere vormen van communicatie gewezen op hoe Zika zich verspreidt en hoe de ziekte kan worden voorkomen. Op de websites van onder andere het ministerie van Volksgezondheid en het BOG is informatie te vinden over de plaag.

Het hoofd van de afdeling Milieu-Inspectie van het BOG, Patricia Warner, benadrukt dat Zika vanuit verschillende hoeken wordt bestreden. Het gaat om een landelijke aanpak en er wordt met alle districtscommissariaten gewerkt om het Zika-virus het hoofd te bieden.

Voorzitter AKMOS: 'CBvS en SPSB zijn met illegale praktijken bezig'


Binda kan geen touw vastknopen aan valutakoersen- beleid Centrale Bank

'Mogelijk hebben toppolitici geprofiteerd van interventies en zijn binnen een avond multimiljonair geworden'


Ondernemer en voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), Sham Binda, kan geen touw vastknopen aan het valutakoersenbeleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Meer dan honderd bedrijven hebben zich al via vijftien cambio’s ingeschreven voor het kopen van dollars tegen de koers van Srd 5,15. De koers is door interventie van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) van Srd 5,50 voor de Amerikaanse dollar gedropt naar Srd 5,40. 

'Alle pogingen om de koers omlaag te krijgen, juichen wij toe. Natuurlijk moet je zodanig handelen dat het wel geloofwaardig overkomt. Als de CBvS heeft vastgesteld dat de koers Srd 4,20 is, kan het dan moeilijk zijn, dat een autoriteit als de CBvS zich schuldig gaat maken aan koersopdrijving. Als wij als ondernemers onze prijzen in Amerikaanse dollars converteren met een koers van Srd 5,15, dan worden wij daardoor gepakt of gestraft door de Economische Controle Dienst (ECD). Dus in feite is de CBvS regelrecht bezig haar eigen regels te negeren', aldus Binda vandaag, 21 januari 2016, in het Dagblad Suriname.

De AKMOS-voorzitter stelt dat het een kwalijke zaak is dat een staatsbank als de SPSB gebruikt wordt voor zo'n illegaal doel, omdat commerciële banken over het algemeen niet bereid zijn meer dan Srd 4.20 neer te tellen voor de dollar. Hierdoor kiest het publiek ervoor om zijn vreemde valuta helemaal niet bij de banken te wisselen. 'Hierdoor kom je niet meer geloofwaardig over, omdat je eigenlijk wantrouwen in de gemeenschap schept', aldus Binda.

Binda vermoedt dat er toppolitici zijn die geprofiteerd hebben van de interventies. Hierdoor zijn zij binnen een avond multimiljonair geworden. 'Ik blijf erin geloven dat de interventiegelden op die speculatiemarkt terecht zijn gekomen. Ik heb een paar van die illegale cambio’s waargenomen en het gaat om ‘bogo bogo moni’. Het moet van ergens vandaan gevoed zijn', aldus Binda.

De vraag die hij ook stelt, is van waar men ineens al die Amerikaanse dollars haalt. 'Onze buitenlandse schuld ligt al bij de zoveel miljard dollars, maar waar komen die dollars van de cambio’s plotseling vandaan? Waarom kunnen de commerciële banken niet beschikken over voldoende dollars?' Binda vraagt zich ook af waarom de cambio’s zo plotseling een prominente rol hebben te vervullen. 'Waar zijn al onze commerciële banken en officiële banken gebleven?'

Volgens Binda heeft de CBvS door haar interventies meer macht aan de cambio’s gegeven. Vandaar dat er bij hem vraagtekens rijzen welke cambio’s geld hebben gehad. Dit, omdat er ook een zekere mate van selectie is geweest bij de interventie bij banken. 'De ene cambio kreeg bitter weinig, terwijl de andere meer dan een ton aan interventie per dag kreeg. Waarom zo'n discrepantie?', vraagt Binda zich af.


De ondernemer stelt het als een eis dat er een grootschalig onderzoek komt naar vermoedelijke malversaties binnen de Centrale Bank. 'Wat is er gebeurd met al die interventies? Wie hebben geprofiteerd van de interventies? Wat is het beleid geweest met betrekking tot die interventies? Hoeveel zijn die interventies geweest? Laten wij dat transparant en zichtbaar maken. Bij de cambio’s als de commerciële banken is transparantie geboden. Ze moeten een verslag indienen bij de CBvS om aan te geven wat er precies met de gelden zijn gedaan. Als ze die transparantie niet kunnen aantonen, dan krijg ik het gevoel dat er geknoeid is. Als men zegt dat er een Bankwet is die dat hindert, is dat nonsens. Dit, omdat in het verleden dit wel was gedaan waar oud-bankpresident Henk Goedschalk met een hoop geld ervandoor was gegaan. Toen werd het wel gepubliceerd. Waarom kan dat nu niet worden gedaan?'

Daarnaast wordt de gehele Bankwet vertrapt door aan te geven dat de governor van de CBvS geen nevenfuncties mag bekleden. 'Wie speelt de rol van controleur van de CBvS als de minister van Financiën afgeeft op zijn voorganger?' De hele CBvS-geschiedenis moet volgens hem doorgelicht worden, omdat daarmee alleen de rust op de valutamarkt gegarandeerd kan zijn.

Binda zegt dat zijn vermoedens nog groter worden, wanneer ervan uit wordt gegaan dat de in ongenade gevallen ex-EBS directeur Willy Duiker de president-commissaris was bij de CBvS. 'Het gaat om een man die met grootschalige corruptie geconfronteerd is en in de Raad van Commissarissen van de CBvS zat. Dit wekt bij mij allemaal vraagtekens op. De AKMOS eist transparantie', aldus Binda.

'Er zal aan prijsopdrijving worden gedaan door een monetaire autoriteit zelf. Als je zo'n koers propageert, dan rennen alle supermarkthouders en handelaren die een Amerikaanse dollar voor Srd 4,20 hadden gekocht, om de prijzen bij te stellen aan de koers van Srd 5,15. Je geeft dus zelf een deuk aan het prijzenbeleid.'

Volgens de AKMOS-voorzitter zal zelf bij eventuele onderhandelingen over loonsverhogingen en verhogingen van bustarieven door partijen worden gesteld dat de koers op Srd 5,15 ligt. 'In feite is door de laatste persconferentie bekendgemaakt dat de koers van Srd 4,20 niet meer bestaat en wij officieel al voor de derde maal zijn gedevalueerd.'

Daarnaast gaat men selectief met een bank werken, waarvan de directeur, Ginmardo Kromosoeto, een topper is van de Nationale Democratische Partij (NDP). 'De man is puur uit politiek daar gepositioneerd, omdat de man geen economische achtergrond heeft. Hij is een technische man.'

Leerkracht St. Wilhelmusschool in Paramaribo in oktober met toestemming Arbeidsinspectie ontslagen

46-Jarige onderwijzeres heeft leerling 5e klas in gezicht geslagen


Leerkracht A. V. (46) van de St. Wilhelmusschool aan de Indira Gandhiweg in Paramaribo blijkt in oktober met toestemming van de Arbeidsinspectie door het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) te zijn ontslagen. Zij heeft een leerling van de 5e klas een klap in het gezicht gegeven, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 21 januari 2016.

'Ik heb hem met de rug van mijn hand een zijwaartse klap gegeven', aldus de leerkracht. Zij spreekt van een klas met 40 leerlingen waardoor er niet voldoende bewegingsvrijheid zou zijn om een leerling te slaan op de manier zoals beweerd wordt dat het zou zijn gebeurd. De onderwijzeres beweert, dat de leerling moest werken, maar constant bezig was op de tafel te tekenen. De leerkracht gaf hem toen een duw met de hand. De jongen reageerde: 'Yu no musu fasi mi.'
De leerkracht zegt in een reflex te hebben gehandeld, maar het schoolhoofd Renfrum heeft anders gerapporteerd aan de leiding van RKBO. De rapportage luidt mishandeling met een stok. Het schoolhoofd wil niet reageren op dit voorval. De leerkracht zegt, dat het het om een ander geval gaat, waarbij ze de jongen met haar aanwijsstok op zijn schouders had getikt om naar het schoolhoofd te lopen.
De directeur van RKBO, Ricardo Kenswil, zegt echter onomwonden dat de leerkracht fout is geweest indien ze heeft geslagen. 'Dat gaan wij niet tolereren.' Volgens hem volgt er in het algemeen een waarschuwing als een leerkracht een leerling heeft geduwd. Maar, als het weer gebeurt dan heeft zo iemand een probleem. 'Deze mevrouw heeft meerdere keren geslagen. De Arbeidsinspectie heeft haar opgeroepen, maar ze is niet verschenen. Wij hebben een verklaring van het ministerie van Arbeid dat er geen bezwaar is voor ontslag wegens dringende reden.'
De leerkracht zegt in een dip te zijn en daarom niet op de oproep van de Arbeidsinspectie te zijn ingegaan. Haar salaris wordt nog uitbetaald. Naar verluidt zal het ministerie zelf besluiten om het stop te zetten. Als dan het salaris toch is doorbetaald zal het teruggevorderd worden.

Mathoera (VHP) waarschuwt voor internationale aandacht voor djugu djugu rond CBvS en cambio's

'Cambio's lijken boven de wet te staan en versterken witwas-vermoedens'


Het Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vindt dat het financiële stelsel niet misbruikt mag worden. De verantwoordelijkheid die de regering heeft, is de integriteit van het financiële systeem te garanderen. Er wordt volgens haar met argusogen nationaal en internationaal gekeken naar de verrichtingen van de monetaire autoriteiten. 'Uitspraken en handelingen van personen en autoriteiten kunnen zeer ernstige gevolgen hebben voor Suriname en de economische situatie, waarin het land is gebracht', aldus Mathoera vandaag, donderdag 21 januari 2016, op Starnieuws.

De cambiohouders en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) proberen de koers omlaag te brengen door de Amerikaanse dollar tegen een prijs van Srd 5,15 aan te bieden aan ondernemers. Deze dollars komen niet van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, Remy Bhailal, heeft via media laten weten, dat het dagelijks gaat om 2 miljoen Amerikaanse dollar. Cambio’s zijn volgens de wet verplicht alle transacties boven de 10.000 dollar te rapporteren, zodat de herkomst van de middelen kan worden getraceerd en het financiële systeem niet gebruikt wordt om illegaal verkregen middelen uit de misdaad, wit te wassen.

'En nu zegt meneer Bhailal 'dat het ons geheim is hoe wij aan de dollars komen'. Dat betekent, dat zij niet transparant zijn, boven de wet staan en het vermoeden van witwassen versterken. Dit is een ferme klap in het gezicht van de Centrale Bank, het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie en Politie, die erop moeten toezien, dat de controle en toezicht op financiële transacties gewaarborgd blijven en dat wetten in het land nageleefd worden. De autoriteiten zwijgen in alle talen, terwijl de transacties al dagen plaatsvinden en enorme schade kunnen toebrengen aan het vertrouwen in de financiële instituten', zegt Mathoera.


Ook het feit dat de koers officieel is gedevalueerd naar Srd 4,04 voor de Amerikaanse dollar en dat de overheid toekijkt en toestaat dat via haar bank de SPSB, de dollar voor een hoger bedrag wordt verkocht, geeft volgens Mathoera aan, dat de overheid gezag aan het verliezen is en haar wettelijke verplichting niet na kan komen. Het is ook niet fair naar de andere bankinstellingen, die zich moeten houden aan de officiële koers en aan alle andere wettelijke richtlijnen en procedures, terwijl een uitzondering wordt gemaakt voor de SPSB. Het getuigt volgens Mathoera van onbehoorlijk bestuur en desavouering van de handelsbanken en indiceert een volgende formele devaluatie.

Het Assembleelid zegt verder, dat Suriname diverse wetten, zoals de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, Wet Identificatieplicht Dienstverleners, Wet Strafbaarstelling Money Laundering en de Wet Strafbaarstelling Terrorisme heeft om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Deze wetten zijn een vereiste van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), het regionaal toezichthoudende orgaan op het gebied van de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme, waarvan Suriname lid is.

Suriname heeft van dit orgaan juist een waarschuwing gekregen om met spoed met meer wetgeving te komen, zodat Suriname niet op de zwarte lijst komt van landen die hun wetgeving niet hebben aangepast aan regionale en internationale standaarden, om het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme effectief te bestrijden.

Ook hoogleraar en oud-president van de Centrale Bank van Aruba, Anthony Caram waarschuwt, dat het bankwezen in Suriname in een isolement kan geraken. Suriname doet te weinig om witwassen tegen te gaan. Nu alle aandacht op Suriname gericht is en zijn verrichtingen, blijken cambio’s dagelijks 2 miljoen Amerikaanse dollar op te brengen, waarvan de herkomst onduidelijk is. Dit zou nooit mogen in een geordende samenleving, benadrukt Mathoera.

Santokhi (VHP): 'Pengel zou huilen bij het zien van situatie staatsfinanciën’


'Jopie Pengel heeft altijd strijd geleverd voor behoud van welzijn en welvaart van het volk'

Kritische NPS'ers: 'Voorzitter Rusland zal uiteindelijk de generaal zijn van een leger zonder soldaten'


Indien Johan Adolf Pengel, voormalig voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), nog in leven was zou hij, volgens de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, huilen als hij zou kijken naar het ministerie van Financiën en om wat er gebeurd is met de staatsfinanciën. 

Niet alleen met betrekking tot de staatsfinanciën, maar ook wanneer Pengel zou kijken naar de rechtsstaat en hoe die is uitgehold, het centrale gebouw van staatsbestuur waar het bestuur van het land op dit moment wankel is en naar de De Nationale Assemblee waar al twee weken niet vergaderd is en hoe de democratie onder druk staat. 'Dit alles zou hem veel pijn doen', zei Santokhi gisteren bij de herdenking van de 100e geboortedag van Pengel bij zijn standbeeld op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 21 januari 2016.

In het kader van de herdenking hebben de NPS en haar structuren gisteren een krans bij het monument gelegd. Verder werden kransen gelegd door verschillende politieke partners, waaronder de Pertjajah Luhur en DA’91, vertegenwoordigd door de voorzitters Paul Somohardjo en Angélique del Castillo. De VHP en ABOP plaatsten een bloemstuk. De partijen werden vertegenwoordigd door voorzitter Chandrikapersad Santhoki en parlementariër Marinus Bee. Ook de familie van Pengel, waaronder zijn broer en zus (zie foto - Bron: NPS Facebook), heeft een krans gezet en aanwezigen die daar behoefte aan hadden, mochten bloemen plaatsen.


'Jopie Pengel heeft altijd strijd geleverd voor behoud van welzijn en welvaart van het volk. Samen met politieke broeder Jagernath Lachmon zijn zij het boegbeeld van de verbroederingspolitiek en hebben zij de basis gelegd voor een brede gedachte, waarbij politiek gevoerd moest worden met het weghalen van etnische spanningen en het brengen van maatschappelijke en politieke rust.'

Santokhi is van mening dat met het herdenken van de 100e geboortedag van Adolf Pengel men een periode markeert in de geschiedenis van leiderschap en rechtsstaat.

'Jopie Pengel en Jagernath Lachmon waren strijdmakers met verschillende politieke inzichten, die broederlijk naast elkaar hebben gestaan en die hebben laten zien dat met een gezamenlijke strijd er veel meer bereikt kan worden met het land als we elkaars verschillen ondergeschikt maken aan het groter staatsbelang', aldus Santokhi.


De redactie van het Dagblad Suriname werd gisteren overigens benaderd door enkele oud-NPS’ers, die stelden, dat er nog steeds geen verjonging wordt doorgevoerd binnen de partij. Dit, ondanks berichten vanuit de partij, dat er verkiezingen worden gehouden en er verjonging zal worden doorgevoerd. Dit is een doorn in het oog van enkele NPS-leden uit de buurt Ephraimzegen. Een oud-NPS’er is van mening, dat er geen vertrouwen blijkt te zijn in de jongere generatie politici binnen de groene partij.

'De huidige voorzitter, Gregory Rusland, blijkt niet de omslag te kunnen maken binnen de partij om de stigmatisering van de partij als te zijn oud naar jong en verfrissend. Dit zal de uittreding van meer leden binnen de partij versterken. Rusland zal uiteindelijk de generaal zijn van een leger zonder soldaten', aldus een oud-NPS’er.

Ambtenaren ontvangen ook in januari een extraatje van Srd 100

Regering besluit tot tweede extraatje na Kerst- extraatje


Ambtenaren ontvangen de Srd 100 extra die zij in december hebben ontvangen, ook deze maand. Deze beslissing is genomen door de regering. Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), had het voorstel voor 'verlenging' van het extraatje in december gericht aan president Desi Bouterse. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 21 januari 2016.

Hooghart heeft eerder gezegd, dat deze tegemoetkoming aan de ambtenaren gezien moet worden vooruitlopend op andere aanpassingen. De loonschijven moeten ook worden aangepast.

Hooghart vindt dat niet RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), maar de CLO de aangewezen organisatie is om te onderhandelen over lonen van landsdienaren. Dit zou in de Personeelswet zijn opgenomen.

Overigens botert het al geruime tijd niet tussen Hooghart en zijn vakbondscollega's en waar hij kan uit de CLO-voorzitter dan ook ongezouten kritiek op zijn collega's.

RaVakSur, de Bond van Leraren en de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) hebben dinsdag een onderhoud gehad met een regeringsdelegatie onder leiding van president Desi Bouterse. Het gesprek is nog niet afgerond, omdat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in het buitenland was. Aangezien het om diverse financiële maatregelen gaat waarover Ravaksur wil spreken, zal het onderhoud maandagavond worden voortgezet.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Districtscommissaris Miranda neemt tijdelijk waar in het district Marowijne

Miranda ontheft meteen districts- administrateur en constateert dat velen zich niet aan wetgeving houden


Albina moet een aantrekkelijk vakantieoord worden


Districtscommissaris (dc) Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost neemt tijdelijk waar in het district Marowijne. Hij heeft de districtsadministrateur meteen ontheven uit zijn functie. Miranda laat vanochtend, donderdag 21 januari 2016, via Starnieuws weten, dat de financiële administratie veel te wensen overlaat. Er vindt nu een controle plaats.

De dc blijft ook verantwoordelijk voor Paramaribo Noordoost. Hij zal enkele dagen per week in Marowijne zijn. Miranda zegt, dat het overheidsgezag in Marowijne als eerste hersteld zal worden. Hij heeft geconstateerd, dat veel mensen zich niet houden aan wettelijke regels. Dit gedrag zal meteen door hem  gecorrigeerd worden.

Miranda had gistermiddag een bespreking met de districts- en ressortraadsleden. Ook zijn alle overheidsinstanties in het district gevraagd om mee te helpen om orde op zaken te stellen.

De dc heeft overgenomen van zijn collega, Remy Pollack, van Commewijne. Miranda zegt, dat afgesproken is dat de waarneming voor enkele maanden is totdat een districtscommissaris wordt benoemd. In de tussentijd is hij van plan om samen met de gemeenschap en andere diensten het district grondig aan te pakken en Albina weer tot een aantrekkelijk vakantieoord te maken.

Er is nogal wat mis bij de Refineria di Kòrsou

Achterstand in jaarrekeningen en tekort aan deskundige functionarissen


Bij Refineria di Kòrsou (RdK) is niet alleen ernstige twijfel ontstaan over de correctheid waarmee de aanbesteding van het asbestproject is verlopen, ook is er sprake van een achterstand aan jaarrekeningen en een tekort aan cruciale functionarissen. Dat blijkt uit een brief van premier Ben Whiteman (PS) aan de Raad van Commissarissen van deze overheids-nv, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, 21 januari 2016.

Het schrijven is van 15 december 2015 en lijkt wat betreft de zorgpunten nog actueel. Whiteman verwijst naar een vergadering van 30 september, waar het Antilliaans Dagblad gisteren uitvoerige verslag van deed.

'Tijdens genoemde vergadering had ik aan u duidelijk gemaakt dat met de feiten die aan het licht zijn gekomen niet met zekerheid gesteld kan worden dat het aanbesteden c.q. de uitvoering van het asbestproject deugdelijk is verlopen. Met name het systeem van aanbestedingen binnen de Refineria di Kòrsou leek niet transparant te zijn. Voorts zijn de achterstallige jaarrekeningen van de RdK en het tekort aan belangrijke functionarissen in kernfuncties binnen een instelling als de RdK, die cruciaal is voor de economie van Curaçao, aanleiding tot bezorgdheid.'

De brief van Whiteman – die dan amper een maand minister-president is nadat Ivar Asjes door zijn toenmalige partij Pueblo Soberano abrupt was afgezet - is gericht aan Mariselle Maduro, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Zij was er ook bij tijdens de bijzondere vergadering op 30 september in de vergaderzaal van Wetgeving & Juridische Zaken (WJZ) in regeringscentrum Fort Amsterdam. Er zijn dan nog twee andere commissarissen aanwezig, Rupert Arrindell en Rein Persaud. Opvallende aanwezigen zijn ook alle vijf leden van de grootste regeringspartij PS.

Volgens de notulen hebben zij die dag ‘een observerende rol’, want de premier benadrukt dat het niet gebruikelijk is dat parlementariërs bij een dergelijke vergadering aanwezig zijn. Het lijkt er overigens op dat president-commissaris Maduro zich enigszins overvallen voelt, want zij geeft aan ‘niet voorbereid te zijn op de vergadering aangezien er ondanks haar verzoek geen agendapunten van tevoren zijn doorgegeven’. Daardoor is Maduro niet in staat volledig inhoudelijk in te gaan op de te bespreken vraagstukken.

Aan bod komt uitvoerig het asbest-opruimproject (zie de editie van woensdag 20 januari 2016). Maar ook, dat er binnen RdK en tekort is aan gekwalificeerde medewerkers die nodig zijn voor het kunnen garanderen van een effectieve bedrijfsvoering. Met name worden de functies van financial controller en internal auditor genoemd, die overigens niet zo lang geleden zijn ingevuld. Tijdens de meeting komt tevens aan bod dat ‘onder normale omstandigheden de overheid niet op de stoel van de Raad van Commissarissen dient te gaan zitten en de RvC niet op de stoel van het management van de RdK’.

'Het betreft hier echter in dit geval geen normale omstandigheden', melden de notulen, met direct daarna deze zinsnede: 'De minister-president onderstreept de noodzaak om meteen op te treden als er sprake is van vermoedens van corruptieve handelingen.'

Curaçao Zoo adopteert 2-jaar jong Amerikaans raspaard MacKenzie Violin Uno

Paard alleen te bezoeken onder begeleiding van verzorgerDe Fundashon Parke Tropikal, de beheerder van Curaçao Zoo, heeft onlangs de 13-jarige Seppo geadopteerd, omdat de eigenaar remigreerde naar Rusland. Seppo heeft nu gezelschap gekregen van de nog geen twee jaar oude MacKenzie Violin Uno uit de VS, een raspaard met een stamboom, zo bericht vanochtend, donderdag 21 januari 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Friends of the Curaçao Zoo zorgde ervoor dat de English Shire, een van de grootste paardenrassen ter wereld met een schouderhoogte tussen 1.80 en 1.90 meter, kon worden geadopteerd.

MacKenzie Violin Uno eet per dag 14 kilo gras en 4 kilo muesli en drinkt 400 liter water. Het paard is alleen onder begeleiding van een verzorger te bezoeken.

Alle evenementen van Ride for the Roses zondag 24 januari op Curaçao zijn afgelast

Ride for the Roses is verschoven naar zondag 28 februari

Politie en andere overheidsdiensten kunnen geen voldoende begeleiding garanderen

 
Alle evenementen van de Ride for the Roses van aanstaande zondag zijn afgelast. De Walk, Ride, Swim, Spinergy & Sail for the Roses zijn verschoven naar zondag 28 februari. Dat maakte de organisatie gisteravond bekend, aldus vandaag, donderdag 21 januari 2016, het Antilliaans Dagblad. De politie en andere overheidsdiensten kunnen niet garanderen dat er voldoende begeleiding beschikbaar is. 

De organisatie geeft vanochtend op een persconferentie een nadere toelichting op het besluit.

De Ride for the Roses, waarvan de opbrengsten naar het Prinses Wilhelmina Fonds gaan voor de kankerbestrijding, lijkt het slachtoffer te worden van de geweldsincidenten die zich de laatste weken hebben voorgedaan. Daardoor is er meer menskracht nodig voor de ordehandhaving. De organisatie zegt daarover: 'De overheid heeft de stichting kenbaar gemaakt dat Curaçao de laatste tijd geconfronteerd wordt met situaties die een negatieve invloed hebben op de openbare orde en veiligheid. Om deze reden en op grond van haar verantwoordelijkheid voor de ordehandhaving heeft het Korps Politie Curaçao alle tot haar ter beschikking staande mankracht en middelen nodig om die maximaal en effectief te kunnen inzetten om de openbare orde en veiligheid te garanderen.'

Het was geen gemakkelijke beslissing, aldus de organisatie, maar de conclusie van overleg met de instanties was dat het ‘niet haalbaar en niet verantwoord is om de evenementen van Stichting Ride for the Roses doorgang te laten vinden’.

Omdat het carnavalstijd is, is er een groter dan normaal aantal openbare evenementen. Het risico dat de openbare orde en veiligheid in het gedrang komen is daardoor groter, zegt politiewoordvoerder Imro Zwerwer. 'Daarom heeft de politieorganisatie de organisatoren van de evenementen geïnformeerd dat het beter is om de evenementen van komende zondag naar een latere datum te verschuiven.'

De Stichting Ride for the Roses Curaçao betreurt het ‘enorm’ dat het evenement van zondag afgelast moet worden, maar ziet geen andere keus. De inschrijvingen deze week gaan wel door zoals gepland. Die blijven geldig voor zondag 28 februari. Vanaf woensdag 24 februari zijn er extra inschrijvingsdagen.

Somohardjo (PL) wil vrijdag 22 januari een 'volksfeestje' bij terugroep-rechtszaak

'De trend van rechtsvertrapping en machtswellust nu moet worden gestopt'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zegt dat burgers ervoor moeten zorgen dat de rechtsstaat overeind blijft en roept daarom iedereen op om morgen vanaf een uur 's middags aanwezig te zijn bij de zaak die de PL, NPS, VHP en de kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe aanhangig hebben gemaakt tegen het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in het gerechtsgebouw aan de Grote Combéweg.

Somohardjo zegt vandaag, donderdag 20 januari 2016,op Starnieuws dat ook de overige oppositionele politieke partijen hun achterban zullen oproepen om aanwezig te zijn. De vakbeweging, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties zullen ook gemobiliseerd worden.

Het CHS heeft nog steeds geen gehoor gegeven aan de eis van de politieke partijen om te voorzien in de vacature. Deze partijen stellen dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan geen Assembleeleden meer zijn. Zij zijn teruggeroepen door de partij.

De PL vindt. dat het CHS met zijn handeling een trend ingezet heeft, waarbij uitspraken van rechters geen waarde meer hebben. Het vonnis van de rechter wordt gereduceerd tot een stukje papier. Daartegen moet gevochten worden, vindt de PL. De partij stelt dat het gaat om het behoud van de rechtsstaat en dat de balans tussen de drie machten verstoord wordt door de weigerachtige houding van het CHS.

'Wij zullen lijfelijk aanwezig zijn bij de rechtszaak om te tonen dat de trend van rechtsvertrapping en machtswellust nu moet worden gestopt', aldus de PL in een verklaring.

Zorgen bij Staatsolie-directeur over dalende olieprijs op wereldmarkt

Staatsolie is deze dagen meer afhankelijk van haar andere activiteitenAlgemeen directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, maakt zich zorgen over de dalende prijs van olie op de wereldmarkt. De prijs van ruwe olie is vandaag, donderdag 21 januari 2016, gedaald naar 16,20 Amerikaanse dollar per vat. De totale kostprijs van Staatsolie is 19,50 Amerikaanse dollar per vat. De olie wordt nu hoger dan de wereldmarktprijs geproduceerd.

Elias zegt op Starnieuws, dat het bedrijf nu veel meer afhankelijk is van de andere activiteiten. De raffinaderij, de opwekking van energie, Gow2 en het bunkeren van schepen zullen de verliezen moeten compenseren. Daarnaast bezuinigt het bedrijf continu, zegt Elias.

De olie die uit de grond wordt gewonnen kost 10 Amerikaanse dollar per vat. Als alle handelingen en activiteiten bij elkaar opgeteld worden bedraagt de uiteindelijke kostprijs 19,50 dollar.

Hij zegt verder, dat de productiekosten een van de laagste zijn in de wereld en de laagste in de regio. 'We komen nu in de zone waar we zeggen dit is niet prettig om zo je bedrijfsvoering te doen. De olieprijs is zorgwekkend, maar gelukkig heeft het bedrijf meer inkomstenbronnen.'

Afgelopen jaar is de olieprijs van 85 Amerikaanse dollar verlaagd naar gemiddeld 41 dollar per vat. Toch zal Staatsolie het jaar afsluiten met een bijdrage aan de Staat van tussen de 40 en 50 miljoen dollar. Hierin is inbegrepen winstbelasting, loonbelasting en dividend.

Nog steeds geen uitbetaling financiële bijstand

Veel mensen staan tevergeefs in de rij bij afdeling AUSV 

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Er stond dinsdag een lange rij wachtende mensen bij het kantoor van de afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV) aan de Gemenelandsweg in Paramaribo. Velen waren op die locatie bij elkaar gekomen in verband met de toegezegde uitbetaling van de financiële bijstand, zo is 20 januari 2016 te lezen op de website van het Dagblad Suriname.

Het ministerie van Welzijn heeft 11 januari bekendgemaakt, dat de uitbetaling van de Financiële Bijstand (FB)/ Zwakke huishoudens (Zw.h.h.) en Mensen met een Beperking (MmeB) over de maand januari 2016, welke 11 januari uitbetaald zou worden, wegens bijzondere omstandigheden uitgesteld was tot nader orde.

De mensen hebben dus acht dagen moeten wachten en gisteren was er nog steeds geen geld. Zij konden niet over hun uitkering beschikken.

Het bedrag dat zij elke maand in handen moeten krijgen is Srd 325. Een van de wachtenden in de rij zei, dat zij een oproep van het ministerie had gehad om het geld op te halen. Van een andere wachtende vernam het dagblad, dat zij vanaf maandag kon komen, maar zonder resultaat. Het ministerie was niet bereikbaar voor commentaar.

DA'91: 'Ministers Hoefdraad en Rusland moeten hun portefeuille ter beschikking stellen'

'President Bouterse moet in Assemblee opheldering verschaffen over uitspraken Hoefdraad'


DA'91 vindt dat de ministers Gillmore Hoefdraad (Financiën) en Andy Rusland (Transport, Communicatie en Toerisme) hun portefeuille ter beschikking moeten stellen. De partij eist dat De Nationale Assemblee in een spoedvergadering bijeenkomt. President Desi Bouterse moet van DA'91 de volksvertegenwoordiging opheldering verschaffen over de beschuldigingen die geuit zijn door Hoefdraad aan het adres van Rusland, zo laat de partij in een woensdag 20 januari 2016 uitgebracht persbericht weten.

DA'91 schrijft in haar persbericht, dat de minister van Financiën heeft aangegeven dat hij in zijn functie als governor van de Centrale Bank van Suriname voor de gek is gehouden, misleid is door zijn voorganger, Andy Rusland. Het resultaat is, dat er een financieel onvoorspelbare, onbetrouwbare en onoverzichtelijke situatie is ontstaan.

'Deze situatie is niet beperkt tot het nationaal verlies van vertrouwen in de regering, vooral in de monetaire autoriteiten van het land, maar heeft ook internationale repercussies voor mogelijke buitenlandse investeerders die geen vertrouwen meer kunnen hebben in de Surinaamse regering haar voorspiegelingen', aldus DA'91.

'Als gevolg van de ontboezemingen van de huidige minister van Financiën, die neerkomen op het structureel hanteren van leugen en bedrog binnen deze regering en de vorige, verkeert het volk nu in grote onzekerheid over in het bijzonder de daadwerkelijke monetaire situatie en de ware toekomstperspectieven. Het is aan de volksvertegenwoordiging om te beslissen over het lot van de ministers.'

DA’91 eist dat de ministers Hoefdraad en Rusland bedankt worden aangezien het vertrouwen in beide ministers onherstelbaar geschaad is.

President Bouterse ziet graag dat overleden zanger Max Nijman in Suriname zijn laatste rustplaats krijgt

'Het wordt tijd voor Hall of Fame om bijzondere Surinamers te eren'


President Desi Bouterse hoopt, dat de familie van de dinsdag thuis in Leiderdorp, Nederland, op 74-jarige leeftijd overleden zanger Max Nijman ervoor kiest om hem in Suriname zijn laatste rustplaats te geven. Dit zou een enorme eer zijn voor het land, aldus de president, zo is vandaag, donderdag 21 januari 2016, te lezen op Starnieuws. Bouterse, die bevriend was met de zanger, is dinsdagmiddag door de familie telefonisch op de hoogte gesteld van de dood van Nijman. De president beschrijft hem als een 'voorbeeld figuur, een bijzonder mens en een grote zoon van Suriname'.

De president vindt verder, dat het hoog tijd wordt voor een 'Hall of fame' om bijzondere Surinamers te eren. Hij stelt, dat talentvolle mensen in de muziek, kunst en sport enorme bijdragen hebben geleverd. Hun nalatenschap moet dan ook volgens hem worden vastgelegd.

Onlangs is ook Alberto Gemerts, die veel gedaan heeft op muziekgebied, overleden. Bouterse noemt ook Papa Touwtji die een bijzonder nalatenschap heeft.

'Max heeft zijn talent op de juiste manier gebruikt om zoveel Surinamers een plezier te doen', zei de president in gesprek met zijn perschef Clifton Limburg. Hij heeft de liefde van het land op een sublieme manier bezongen in onder andere Ai Sranang. Hij heeft de hoogste onderscheiding gekregen van de president.

Politiehulpposten Nieuw Aurora en Djumu worden opgeheven....

Korpsleiding en minister zouden echter van niets weten....


De politiehulpposten in Nieuw Aurora en Djumu worden ingaande 23 januari 2016 officieel opgeheven. Ze zullen ophouden te bestaan. Dit blijkt uit een schrijven van het hoofd van de afdeling Beleidsvoorbereiding, commissaris Ruben Peiter, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 20 januari 2016.

Vanwege financiële problemen worden die twee hulpposten definitief buiten werking gesteld. Het dagblad bericht, dat zij informatie 'van welingelichte bronnen' heeft, dat het gebouw, althans de politiehulppost te Nieuw Aurora, is ondergebracht in een huurpand. Men moest Srd 1.500 maandelijks aan huur betalen. Behalve de huur moet het korps ook nog manschappen naar deze gebieden detacheren, maar door een tekort aan geld is dit echter niet meer mogelijk.

Door dit bericht verkeren de dorpsbewoners momenteel in een onzekere situatie wat hun veiligheid betreft. Er zijn nog twee van soortgelijke hulpposten bij IAmGold/Rosebel en Sarakreek. Die blijven overeind, omdat men daar geen huur hoeft te betalen.

Wat de wenkbrauwen doet fronzen, zo schrijft het dagblad, is dat er ook manschappen van het Korps Politie Suriname naar die twee posten worden gedetacheerd en dat er dus ook extra kosten gemaakt worden.

Het Dagblad Suriname heeft in verband met deze zaak een reactie gevraagd van de waarnemend korpschef, Agnes Daniel. Via haar secretaresse vernam de krant dat de waarnemend korpschef niet op de hoogte is van deze intrekking. Ook de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, zegt niet op de hoogte te zijn van deze ontwikkeling.

Het komt erop neer dat overuren van agenten die naar deze hulpposten werden gedetacheerd, te beperken en zodoende de kosten te beperken.

Regiocommandant Midden Suriname, commissaris Robby Ramjiawan, bevestigt dat het managementteam van Korps Politie Suriname in december 2015 deze kwestie al had besproken en goedkeuring had gegeven om de twee hulpposten op te heffen. Ramjiawan heeft gisteren de opdracht gegeven om infrastructurele maatregelen te treffen. Een boot moet er naar beide posten varen om alles te verhuizen. Het komt erop neer, dat vanaf 23 januari die twee posten niet meer zullen bestaan. De regiocommandant benadrukt, dat er wel politiezorg zal zijn, maar dan op mobiele basis. De politie komt, controleert en vertrekt.

UPDATE: De minister zegt donderdag 21 januari op Starnieuws, dat in Djumu en Nieuw Aurora het afgelopen jaar nauwelijks een melding is geweest van een strafbaar feit. Het kost heel veel geld om de posten in die dorpen operationeel te houden. Het ministerie heeft gekozen voor het toepassen van andere maatregelen om de veiligheid van die dorpen en omgeving te blijven garanderen. Het gebied kan aangedaan worden door de politie vanuit een andere locatie.

Komend weekeinde wordt over het terugtrekken van de politie gesproken met de dorpen.