maandag 25 januari 2016

Nieuwe 2-jarige termijn voor Raad van Bestuur Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling

Minister Moestadja: 'Raad moet erop toezien dat subsidie bijdraagt aan realisering doel stichting'

(Bron foto: ministerie van Arbeid)

De Raad van Bestuur bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is de afgelopen week voor een nieuwe termijn van twee jaren geïnstalleerd. De raad die een tripartiete samenstelling heeft, blijft qua bemensing haast ongewijzigd en wordt weer geleid door Claudette Hiwat, onderdirecteur Arbeidsmarkt op het ministerie van Arbeid. Dit meldt het ministerie van Arbeid vandaag, maandag 25 januari 2016, in een persbericht. 

Dallas Bauer, onderdirecteur Ondersteunende Diensten op het ministerie van Arbeid, wordt toegevoegd aan de raad.

Bij de installatie legde de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, de nadruk op de exploitatie van de SAO die voortaan in overeenstemming met de statuten en de taakstelling moet gebeuren.

Ook moet de raad erop toezien dat de toegekende subsidie daadwerkelijk bijdraagt aan de realisatie van het doel van de stichting. Tegen deze achtergrond verwacht de bewindsman jaarlijks een beleidsplan dat zich vertaalt naar een adequate begroting die op tijd bij hem moet worden ingediend.

De minister werkt naar een monitoringssysteem toe, waarbij stichtingen die ressorteren onder het ministerie van Arbeid, periodiek moeten rapporteren over de voortgang van beleidsactiviteiten en de besteding van de financiële middelen.

Bij deze gelegenheid vroeg de raad om aandacht voor de geslonken subsidie die de uitbetaling van lonen van het personeel in gedrang brengt. De minister zal dit punt aan de orde stellen bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling door De Nationale Assemblee.

De overige leden van de raad van bestuur zijn: Orlando Dos Ramos namens de VSB, Guno Elskamp namens de RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), Ashok Rambali namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, en Ronald Hooghart namens de vakbond bij SAO.

NDP, de Nationale Doofpot Partij - Deel 1: Kwestie geldscheppen

De scheuren zijn door president Bouterse gelijmd, maar daardoor is het vertrouwen nog niet terug


Ruim vijftien jaar geleden (periode 1996-2000) speelde zich op het monetaire vlak ook een drama af met in de hoofdrollen de gewezen president Jules Wijdenbosch en Errol Alibux, minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Financiën. Beide heren van het Democratisch Nationaal Plaform (DNP) 2000 zijn momenteel door president Desi Bouterse (bron afbeelding: Red. De Surinaamse Krant) aangesteld als Raadsadviseurs. De heer Wijdenbosch als Raadsadviseur voor bestuurlijke en staatsrechtelijke aangelegenheden en de heer Alibux als Raadsadviseur voor buitenlandse politiek en ontwikkeling in de internationale rechtsorde. In 2013 werd de heer Alibux tevens benoemd tot niet-residerend ambassadeur voor Turkije.

De heer Wijdenbosch had bij zijn aftreden als president in 2000 niet alleen een torenhoge staatsschuld achtergelaten, maar ook een persoonlijke schuld van 300 duizend dollar opgebouwd voor de Staat Suriname (middels creditcards), volgens opgaaf van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

De heer Alibux werd in 2003 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens valsheid in geschrifte en oplichting van de Staat, middels het vervalsen van een missive van de ministerraad voor de aankoop van een pand als minister van Financiën. Eind november 2007 begon de rechtszaak tegen Alibux en 24 andere overgebleven verdachten van de 8 Decembermoorden in 1982, id. president Bouterse. Het proces werd in mei 2012 geschorst na aanname van de omstreden Amnestiewet.

Op dit moment speelt er opnieuw op het monetaire vlak een drama af met in de hoofdrollen wederom Jules Wijdenbosch, Errol Alibux en als 'nieuweling' Andojo Rusland, huidig minister van Transport, Communicatie en Toerisme). Allen zijn afkomstig van het Democratisch Nationaal Platform 2000. In het jaar 2014 tot aan de verkiezingen van mei 2015 hebben deze heren ondernemers die vorderingen op de Staat hadden afgeperst op commissie basis tussen de 15-25%. De koersen bleven daarom ook stabiel.

De huidige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft wel degelijk gelijk dat zijn informatie als governor van de CBvS, van de toenmalige minister van Financiën Andojo Rusland onvolledig dan wel niet correct was. Als minister heeft Andojo Rusland gesteld, dat de achterstallige schulden Srd 300 miljoen waren in plaats van Srd 1,3 miljard. Dit heeft Rusland tot op heden niet publiekelijk weerlegd en bevestigt hiermee, dat hij de governor moedwillig heeft misleid. De overheid heeft inmiddels Srd 800 miljoen aan achterstallige betalingen ingelopen. De explosieve stijging van de valutamarkt is hieraan te wijten.

Deze drie DNP-leden zijn 3-handen op 1-buik. Het ziet er ook naar uit, dat de 'duistere valuta-interventie' via Remi Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, en de Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB) afkomstig is van deze drie DNP-heren. Het witwassen via het officiële circuit is hiermee een feit en de reputatieschade van Suriname is onherroepelijk.

De heer Jules Wijdenbosch heeft Bouterse ooit aangesteld als Adviseur van Staat en hem deze functie weer ontnomen. President Bouterse heeft Jules Wijdenbosch nu als het Paard van Troje binnengehaald. Het geldscheppen is weer willens en wetens begonnen en het eind is helaas niet in zicht. De governor (met zijn deskundig team) moet samen met de minister van Financiën hier krachtig tegen optreden. De scheuren zijn door president Bouterse gelijmd, maar daardoor is het vertrouwen nog niet terug.

Jimmy Jacobzon

Refineria di Kòrsou zal asbestonderzoek 'geheel steunen'

Raffinaderij zegt volledige medewerking toe vanwege transparant en objectief onderzoek


De directie van Refineria di Kòrsou (RdK) laat weten het uitgebreide onderzoek naar de wijze waarop het bedrijf is omgegaan met de reiniging en opslag van asbest, ‘geheel te steunen’. 'Dit onderzoek is op initiatief van de overheid ingesteld. RdK is van mening dat het overheidsbedrijf de juiste procedure – op correcte wijze – heeft gevolgd. Aangezien er behoefte is aan een transparant en objectief onderzoek, zegt RdK zijn volledige medewerking toe', aldus José van den Wall-Arnemann namens het overheidsbedrijf vandaag, 25 januari 2016, in de Amigoe.

Deze verklaring werd door het overheidsbedrijf in navolging van de ‘gevoerde discussies betreffende het functioneren van het bedrijf’, uitgegeven. De Fundashon Promové Derecho Humano Kòrsou (FPDHK) ageert tegen de opslag en reiniging van asbest op het RdK-terrein. Ook kwam afgelopen dinsdag in het Statendebat de aanbesteding van het asbestruimingsproject uitvoerig aan bod, waarbij verschillende parlementariërs de kosten voor meerwerk aan de kaak stelden. Premier Ben Whiteman (PS) vroeg toen om twee weken extra tijd, dit in afwachting van de resultaten van een onafhankelijk ingesteld onderzoek naar de doorlopen procedures van het overheidsbedrijf, alvorens de vragen van de Statenleden nader te kunnen beantwoorden.

De RdK stelt verder over de ‘ontstane discussie’ in de verklaring, de belangrijkste punten ‘in hun juiste context te willen plaatsen’.

'De financiële positie van de onderneming is gezond en solide, met een solvabiliteit van 65 procent en een liquiditeitspositie van 285 procent, wat betekent dat het bedrijf aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Genoemde percentages zijn up-to-date, aangezien ze vermeld staan in de meest recente jaarrekeningen', aldus Van den Wall-Arnemann.

De directie licht verder toe dat er eerder sprake was van een achterstand – van enkele jaren – in de aanlevering van de jaarrekeningen. 'Maar daarvan is geen sprake meer. De jaarrekeningen van 2011 en 2012 zijn door de accountant gecontroleerd en door de Raad van Commissarissen (RvC) vastgesteld. Samen met de jaarrekening van 2010 zijn deze ter goedkeurig voorgelegd aan de AvA-aandeelhouder.”
Ook wordt de toelichting gegeven dat de jaarrekeningen over de jaren 2013 en 2014, afgerond zijn en gecontroleerd door de accountant. 'De RvC heeft deze op 14 januari behandeld. Volgens planning worden die in februari door de RvC vastgesteld, waarna ook deze stukken naar de aandeelhouder kunnen voor goedkeuring. Overigens is RdK verheugd dat de afgeronde jaarrekeningen voorzien zijn van een goedkeurende accountantsverklaring.'
Tot slot stelt RdK dat de jaarrekening over 2015 volgens planning medio maart zullen worden opgeleverd. 'Daarmee zal RdK tot de groep overheids-nv’s behoren, die hun jaarrekening uitbrengen kort na het afsluiten van het verslagjaar.'

Met betrekking personeelsaangelegenheden wordt melding gemaakt van ‘diverse ontwikkelingen’: 'RdK heeft de functiebeschrijvingen afgerond en een personeelsbeoordelingssysteem – inclusief waardering – ontwikkeld voor de Curaçao Refinery Utilities (CRU), waarvan RdK de enige aandeelhouder is. De introductie van functiebeschrijvingen en een personeelsbeoordelingssysteem voor het personeel van RdK, bevinden zich in een implementatiefase. De verwachting is dat dit proces in februari wordt afgerond', aldus de RdK-directie die benadrukt dat ‘het merendeel van de kernposities vervuld zijn’.

'Nog een klein aantal posities is echter vacant. Hiervoor lopen sollicitatieprocedures en alles lijkt erop dat bepaalde posities per mei 2016 zullen worden ingevuld. Indien het toch ingewikkelder blijkt te zijn om posities bemand te krijgen, zal dit de RdK niet in de weg staan om alle kernposities uiteindelijk vervuld te krijgen. Indien nodig zal de werving simpelweg geïntensiveerd worden, totdat iedere positie uiteindelijk bemand is', aldus de directie.

Voorzitter Fundashon Akshon Sivil: 'Wijze waarop met civiele enquête wordt omgegaan dient de burger niet'

'Rechterlijke macht geeft op Curaçao te weinig richting aan democratie'


Het is inmiddels tweeënhalf jaar geleden dat Fundashon Akshon Sivil (FAS) de procedure initieerde om gebruik te maken van de civiele enquête. Naar de mening van voorzitter Ruben Suriel duurt het te lang, waardoor dit burgerrecht het doel voorbij streeft. Volgens hem moet worden uitgezocht waarom dit zo lang kan duren. 'De rechterlijke macht behoort de democratie richting te geven. Dat gebeurt veel te weinig op Curaçao', aldus de voorzitter van de burgerbelangenvereniging vandaag, maandag 25 januari 2016, in de Amigoe. 

Het onderzoek naar het reilen en zeilen binnen de Curaçaose overheidsvennootschappen Integrated Utility Holding (IUH, Aqualectra), Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK) werd op 15 juli 2013 gestart. Dit vanwege de verhouding tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. FAS bepleit, dat er in strijd met de Code Corporate Governance wordt gehandeld binnen de bedrijven, dit tegen de achtergrond van de verslechterde financiële positie van de overheids-nv’s. Het onderzoek betreft zoals bekend de periode van de eerste regering van het land Curaçao: het kabinet-Schotte.

In een brief aan het Hof van Justitie liet onderzoeker Huub Willems weten, dat hij zich ervan bewust is dat het rapport langer op zich laat wachten. Ten grondslag hieraan ligt de (administratieve) complexiteit van het onderzoek. 'De administratieve ondersteuning had een andere vorm moeten krijgen', aldus Willems.
In de brief, die inmiddels vijf maanden oud is, schreef hij verder dat het onderzoek op bepaalde onderdelen ‘ongemeen complex’ is, waardoor het moeilijk is om een voorspelling te doen over de duur.
Desondanks zei Willems geen bijstand nodig te hebben op het gebied van lokale deskundigheid. Hij zou wel gebaat zijn bij administratieve hulp met betrekking tot het typen van het verslag en het managen van het dossier. Ook zei hij dat de bodem van het budget langzaam in zicht komt.

Suriel laat desgevraagd weten na deze brief niets meer vernomen te hebben, noch van de onderzoeker, noch van het Hof. De duur van het onderzoek baart hem dan ook grote zorgen. 'Niemand is er gebaat bij, dat er na drie of vier jaar inderdaad sprake is van fraude. In 2013 is er al gewaarschuwd voor de frauduleuze praktijken. De autoriteit die namens het volk regeert moet er drie jaar over doen, waar de burger drie jaar geleden al de conclusie heeft kunnen trekken. Dit is mosterd na de maaltijd', aldus Suriel.

De voorzitter van de pressiegroep verklaart daarom dat de civiele enquête onder de loep moet, daar de burger betaalt voor het onderzoek. Hij benadrukt overigens dat het Openbaar Ministerie (OM)  geen blaam treft.

'Het OM heeft ons uitstekend geholpen om alles op poten te krijgen, maar bij de rechterlijke macht is het uiteindelijk compleet misgelopen.' Hij voegt hieraan toe dat de enquête een zwaar wapen is waar drie rechters zich over buigen. 'Dit geeft aan dat de wetgevende macht de ernst van de zaak inziet. De manier waarop er echter uiteindelijk met de enquête wordt omgegaan dient de burger niet. Het blijft een zooitje bij RdK en Aqualectra.' 

Het Hof was voor het ter perse gaan van de Amigoe vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

2015 Recordjaar wat betreft aantal aanvragen voor ontslagvergunning: 1.152

170 Bedrijven dienen in 2015 ontslagaanvragen in


Honderdzeventig bedrijven hebben in 2015 een aanvraag ingediend voor ontslagvergunning voor in totaal 1.152 werknemers. Dat is een drastische stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2014 vroegen 128 bedrijven voor totaal 191 personen een ontslagvergunning aan. Het jaar daarvoor hadden 117 ondernemingen zo'n aanvraag ingediend voor 319 werknemers. Dat blijkt uit statistieken van de ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid, zo bericht vandaag, 25 januari 2016, de Ware Tijd.

De drastische toename in 2015 is te wijten aan vele collectieve aanvragen om bedrijfseconomische reden. Een daarvan is volgens de ontslagcommissie het sluiten van de Suralco. De sluiting heeft gezorgd voor een sneeuwbaleffect, omdat ook contractors hun arbeiders moesten bedanken.

Ook bedrijven zoals de goudijn Rosebel Gold Mines/IAmGold en de Chinese houtmultinational Greenheart wilden af van arbeiders wegens bedrijfseconomische redenen. Sommige bedrijven hebben in 2015 ontslagvergunning aangevraagd wegens achterstallige betalingen van de overheid. Hierdoor kwam hun bedrijf in de problemen.

Robby Berenstein, voorzitter van de Vakcentrale C-47, is niet verbaasd over de drastische stijging van de aanvraag van ontslagvergunningen. 'Vanwege de verslechterde economische situatie hadden we dat al aangegeven.'

Hij weet ook dat dit een rol heeft gespeeld bij onder andere Suralco en Rosebel Gold Mines/IAmGold, maar bij Greenheart blijkt mismanagement de oorzaak te zijn. De aanvraag van Greenheart werd dan ook afgewezen door de ontslagcommissie.

De andere redenen voor het indienen van ontslagvergunningen zijn onder andere plichtsverzuim en schenden van vertrouwen. 'Sommige werknemers komen elke dag laat, maar ook werkgevers kennen bepaalde wettelijke procedures niet en stappen direct naar de ontslagcommissie', zegt Berenstein. Hij ziet daarom graag dat zowel werknemers als werkgevers bewust worden gemaakt van hun rechten en plichten.

Chinees Nieuwjaar 8 februari een nationale vrije dag

Hof van Justitie verwerpt uitspraken president Bouterse over 'buitenlandse krachten' en rechterlijke macht

'Het Hof zal nooit meewerken aan ondermijning constitutionele verhoudingen'

 
Het Hof van Justitie (HvJ) zal nooit meewerken aan ondermijning van de constitutionele verhoudingen. Zij verwacht dat feiten en omstandigheden die duiden op het tegendeel via de geëigende kanalen op het daarvoor bestemde forum zullen worden bekendgemaakt, opdat een onderzoek kan worden ingesteld.

Zo reageert het Hof op de inmiddels geruchtmakende uitspraken van president Desi Bouterse op zijn persconferentie van afgelopen vrijdag. Het staatshoofd beweerde, dat er krachten zijn, die worden aangestuurd door het buitenland om in Suriname onregelmatigheden te veroorzaken. Hij zei het verdacht te vinden, dat de 8 decemberstrafzaak weer op de rol komt.

'Ik ben er heilig van overtuigd, omdat de mensen van de rechterlijke macht niet achterlijk zijn. Die weten natuurlijk dat er wet- en regelgeving is. Het rekest wordt buiten geschreven. Het requisitoir wordt buiten geschreven, overigens zij die het gaan schrijven, zijn al hier.'

Het Hof schrijft met verbazing kennis te hebben genomen van de mededelingen van de president:

Assemblee dringt bij regering aan op intensieve campagne en bestrijding gevreesde Aedes aegypti muskiet

Muskiet is bron van het oprukkende zikavirus

Parlementsleden kritisch over BOG en trage aanpak overheid


De Nationale Assemblee (DNA) heeft er vandaag, maandag 25 januari 2016, bij de regering op aangedrongen om een intensieve campagne en bestrijding te beginnen van de Aedes aegypti muskiet. Naast het zikavirus verspreidt deze muskiet ook dengue, chikungunya en gele koorts. Assembleeleden zijn ontevreden over wat er tot nu toe gedaan is. Er werd kritiek geleverd op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zei, dat de eerste gevallen in november zijn ontdekt en dat de aanpak terstond zal worden opgevoerd, zo bericht Starnieuws.

Indien er meer geld nodig is, is De Nationale Assemblee bereid om hierin te voorzien. Pengel deelde mee, dat vanuit het ministerie van Financiën tussen de Srd 250.000 en Srd 300.000 beschikbaar is gesteld.

Vier personen zijn overleden die het zikavirus hadden. Het zal echter nog zo'n drie maanden duren volgens Pengel voor het duidelijk is of deze ziekte ook werkelijk de oorzaak van de dood was. Het gaat om mensen die andere ziekten hadden en daarenboven besmet raakten met het zikavirus. In Suriname vindt er ook een eigen onderzoek plaats naar dit nieuwe virus.

Minister Pengel zei, dat aan gezinsplanning moet worden gedaan. Het wordt afgeraden aan vrouwen om nu zwanger te raken. Zij die in verwachting zijn, moeten zich extra laten controleren door de vrouwenarts.

Pengel legde uit, dat het bespuiten met malathion niet veel zal helpen. De Aedes aegypti legt eitjes in waterhoudende spullen en leeft voornamelijk in en rond het huis. Bespuiten met malathion doodt de larven in het water niet. De samenleving moet meehelpen om de muskiet te bestrijden, aldus de bewindsman. Het lijkt een kras op de cd, immers al vele jaren worden burgers erop gewezen, dat zij waterhoudende objecten op hun percelen moeten verwijderen, omdat dat geliefde broedplaatsen zijn van de muskiet, maar het lijkt praten tegen dovemansoren. 

Diverse Assembleeleden vinden dat de regering en het BOG te laat hebben gehandeld. Er is een blauwdruk aanwezig hoe te handelen bij uitbraak van dit soort ziekten. Hier wezen ook de leden Dew Sharman (VHP) en Celsius Waterberg (BEP), beiden arts, en Silvana Afonsoea (NDP) op. Volgens Sharman zijn mensen in de hele kustvlakte al besmet. De poliklinieken zitten vol zieke mensen.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei tegen de minister, dat elk kind vanaf drie jaar moet weten hoe de muskiet bestreden moet worden.

Humberto Tan is Omroepman van het Jaar 2015

Presentator RTL Late Night Tan ontvangt prijs vanwege zijn persoonlijkheid


Humberto Tan is door mediavakblad Broadcast Magazine uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar 2015. De presentator van talkshow RTL Late Night kreeg de prijs op het Media Park uitgereikt door Jan Slagter van Omroep MAX, die vorig jaar won. Eerder al gingen Paul de Leeuw (2007), Erland Galjaard (2010) en Matthijs van Nieuwkerk (2012) hem voor. De prijs wordt dit jaar voor de 25e keer uitgereikt, zo bericht vandaag, maandag 25 januari 2016, onder andere de NOS.

Volgens de redactie van Broadcast Magazine heeft Tan de overwinning te danken aan zijn persoonlijkheid. Als voorbeeld wordt de rol van Tan in het verhitte debat over Zwarte Piet genoemd. Tijdens de uitzending van RTL Late Night die daarover ging, zei Tan: 'Blijf koel in het hoofd en warm in het hart.'

Bovendien bepaalden Tan en zijn redactie steeds vaker het gesprek van de dag, stelt de jury.
Broadcast Magazine noemt een uitzending over de aanslag in Parijs op theater Bataclan een onbetwist hoogtepunt.

Tan reageert verheugd op de prijs. 'Ik had het absoluut niet verwacht, je bent er ook totaal niet mee bezig. Maar, alleen al het feit dat Frits Barend en Henk van Dorp vijftien jaar geleden deze award kregen en ik nu ineens zelf in die positie zit, maakt het wel gek. Zelfs ietwat onwerkelijk.'

De lijst met Omroepmannen en –vrouwen van het Jaar ziet er in chronologische volgorde:
1991 Boudewijn Paans
1992 Aart Geurtsen
1993 Freddy Thyes
1994 Lejo Schenk
1995 Paul Witteman
1996 Fons van Westerloo
1997 Joop van den Ende
1998 Burny Bos
1999 John de Mol
2000 Frits Barend & Henk van Dorp
2001 Arthur Valkieser
2002 Cathy Spierenburg
2003 Peter R. de Vries
2004 Gerard Timmer
2005 John de Mol
2006 Paul de Leeuw
2007 Ton F. van Dijk
2008 Tina Nijkamp
2009 Linda de Mol
2010 Erland Galjaard
2011 John de Mol
2012 Matthijs van Nieuwkerk
2013 Bert Habets
2014 Jan Slagter
2015 Humberto Tan

Vijf verdachten groepsverkrachting van 20-jarig meisje in Nickerie aangehouden

Een zesde verdachte is nog voortvluchtig

Ondanks doodsbedreiging door daders doet slachtoffer aangifte


De politie van Nickerie heeft afgelopen weekeinde vijf verdachten van een groepsverkrachting aangehouden. Deze verdachten en een vooralsnog voortvluchtige man zouden zo'n twee weekeinden terug een 20-jarig meisje middels geweld en bedreiging met geweld opzettelijk van haar vrijheid hebben beroofd en verkracht. Dit bericht vandaag, maandag 25 januari 2016, het Dagblad Suriname.

Onder bedreiging van een zogenoemde 'five shooter' zouden zes mannen, van wie twee jeugdigen, het meisje hebben ontvoerd en naar Zeedijk gebracht. Daar hebben de verdachten beurtelings het slachtoffer verkracht.

Na de verkrachting lieten de daders het meisje weten, dat wanneer zij de politie zou inlichten, zij gedood zou worden. Dat dreigement heeft haar er echter niet van weerhouden om aangifte te doen.

In het belang van het verdere onderzoek had de politie geen ruchtbaarheid aan deze zaak gegeven.  De twee gearresteerde minderjarigen zijn overgebracht naar het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli. De overige drie mannen zijn hangende het verdere onderzoek opgesloten in Nickerie. De politie is nog op zoek naar de  voortvluchtige verdachte.

Consumentenkring overweegt Centrale Bank voor de rechter te slepen

Voorzitter Alleyne: 'Niet ingrijpen bank mede oorzaak schandalige prijsverhogingen'


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) mag uitzien naar een rechtszaak aangespannen door de Consumentenkring onder voorzitterschap van Albert Alleyne. De voorzitter vindt, dat de Centrale Bank niet in staat is gebleken de koers onder controle te houden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 25 februari 2016.

Alleyne vindt, dat deze stap noodzakelijk is om de consumenten te beschermen. Volgens hem is het niet ingrijpen van de CBvS mede de oorzaak van de schandalige prijsverhogingen.

Hij neemt het de Centrale Bank kwalijk, dat deze toestaat dat transacties worden verricht buiten de door haar vastgestelde koers van Srd 4,20 voor een Amerikaanse dollar. 'Wat er nu gebeurd op het koersenfront is onoverzichtelijk', aldus Alleyne.

Jogi (VHP) vindt politie in zijn district Saramacca te laks

Politie zou niet optreden tegen serie inbraken en overvallen

Reactie politie: We hebben geen brandstof om met politieauto's naar plaatsen delict te gaan.....


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt de houding van de politie in het district Saramacca laks. De parlementariër zegt vandaag, maandag 25 januari 2016, in het Dagblad Suriname, dat het district al een week geterroriseerd wordt door een serie inbraken en roofovervallen, terwijl de manschappen van het korps niets daartegen doen. Wat zaken volgens hem erger maakt, is dat burgers doodleuk te horen krijgen dat er geen brandstof is om met dienstvoertuigen op locaties te gaan waar strafbere feiten zijn gepleegd. 

'Als dat het niet is, komen deze grappenmakers zelfs uren later op plaatsen waar mensen beroofd of mishandeld zijn. Het district wordt onveilig gemaakt. Zeker vier tot vijf dagen is het al zo dat er rovers worden gesignaleerd in de ressorten Calcutta en Tijgerkreek. Burgers zijn ongerust en bellen naar de politie. Ik heb zelf ook naar de politie gebeld, maar steeds komt de politie met verhalen dat er geen dienstvoertuig of brandstof beschikbaar is.' Volgens Jogi blijven de politie maar zeggen dat zij ‘straks’ zullen komen.

'De politie moet haar werk beter doen. Ik heb politiepost Calcutta gebeld en een dame zei tegen mij nee meneer, het is niet waar. Wij hebben niemand gezegd dat er geen brandstof is. De leiding van de politie op Groningen heb ik al twee dagen niet kunnen bereiken.' 

Volgens de politicus heeft de politie ondanks tips van de gemeenschap niet opgetreden tegen de overvallers. Een ander geval is waarbij er middernacht naar de politie is gebeld om aan te geven dat overvallers waren gesignaleerd. 'De politie komt pas om drie uur ’s ochtends, nog erbij met loeiende sirene. Hoe ga je die criminelen pakken als je met loeiende sirenes komt?', vraagt Jogi zich af.

De VHP’er vindt dat de politie de zaak niet ernstig bekijkt, waardoor mensen zelf letsels door roofovervallen hebben opgelopen. De politicus wil graag ingrijpen van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie.

Oppositie in Assemblee tekent bij brief aan voorzitter protest aan tegen aanwezigheid duo Sapoen/Chitan

PL, VHP en NPS blijven zich inspannen voor terugroeping Sapoen en ChitanDe oppositiefracties VHP, NPS en Pertjajah Luhur (PL) in De Nationale Assemblee (DNA), protesteren vanochtend, maandag 25 januari 2016, tegen de uitnodiging van de PL-Assembleeleden Raymond Sapoen en Deepak Chitan voor de vergadering van vandaag. In onderstaande protestbrief aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons schrijven genoemde fracties, dat Geerlings-Simons een rechterlijk vonnis opzij schuift. De oppositie neemt dan ook onder protest deel aan de voortzetting van de begrotingsbehandeling.'Kredietbeoordelingen Standard & Poor's, Moody’s, Fitch Ratings en Dagong moeten geherwaardeerd worden'

Fiscaal jurist Makka: 'We laten ons raten aan de hand van geleverde diensten en cijfers, die niet altijd sterk verifieerbaar zijn'
 
'Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt. Zo typeer ik elke keer de kredietrating'


Indien na onderzoek blijkt dat Srd 1.4 miljard aan reçu’s in de periode van minister van Financiën Andy Rusland 2014 tot de gewraakte uitspraken huidig minister van Financiën Gillmore Hoefdraad afgelopen week, in de lade lag en andere economische informatie niet is doorgegeven aan credit rating waakhonden, zal er een herijking moeten plaatsvinden van de kredietbeoordelingen. Dit zegt fiscaal jurist Robby Makka vandaag, maandag 25 januari 2016, in het Dagblad Suriname naar aanleiding van de recente reacties van president Desi Bouterse en Hoefdraad.

Standard & Poor's en Fitch Ratings hebben Suriname over de periode 2014 ratings gegeven van BB-. Beide kredietbeoordelaars hebben dit herbevestigd en vonden zowel het per capita inkomen als ‘governance’ indicatoren van Suriname beter dan vergelijkbare landen in de BB-rating categorie. Moody’s gaf een BA3, terwijl Dagong Global Credit Rating een BB+ gaf. De situatie was volgens hun stabiel. 'De wurgeconomie werd niet gewurgd. We kennen de maatregelen, devaluatie, government take, BBP-verhoging per sector, olie, goud, doch met wurgcontracten is de economie nu doodgedrukt', aldus Makka.

Makka zegt, dat vanuit de nieuwe top van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ofwel het ‘crisisteam’, Suriname mag verwachten dat de rating aandacht zal krijgen. Ratings kosten volgens hem heel veel geld, volgens ingewijden tussen 50.000 en 100.000 Amerikaanse dollar per beoordeling. De interne controle van de CBvS en of andere controleautoriteiten kunnen middels reçu dit bedrag bevestigen. 'Nu hebben wij een moni no de staatskas. De president zei op 20 april 2015 precaire financiële situatie. Twee maanden eerder, op 20 februari 2015, zei de voorzitter van de vaste parlementaire commissie Financiën, Amzad Abdoel, dat de sfeer niet zo was: een partij, twee stemmen. Dat moeten wij niet hebben', aldus de fiscaal jurist.

Tot op heden kunnen de kredietbeoordelaars volgens Makka nauwelijks ter verantwoording geroepen worden, doordat ze zich beroepen op het gegeven dat hun beoordelingen meningen zijn. Hierdoor worden ze door de wet voor vrijheid van meningsuiting beschermd en zijn alle pogingen fouten te straffen door aanklachten, mislukt. De kredietbeoordelaars lopen dus geen risico’s door het uitvaardigen van foutieve beoordelingen. Zulke beoordelingen hebben investeerders volgens hem vele miljarden dollars gekost.

Makka maakt een vergelijking met de situatie in de periode 2005-2010 waarin de Nieuw Front-regering met Andre Telting en Humphrey Hildenberg als monetaire autoriteiten voor monetaire stabiliteit zorgden, geconsolideerd met een dekking van 150%. De dekking van de Surinaamse munt was 150% en dus ver boven de wettelijk vastgestelde 50%. Er was een gemiddelde economische groei (BBP) van 5% per jaar (één der hoogste in de regio), de financieel-economische weerbaarheid werd verbeterd. Een groot deel van de achterstallige buitenlandse schulden werd afbetaald, waaronder 80 miljoen Amerikaanse dollar voor de aankoop van militair materieel uit de periode 1980 – 1987 en schulden voor de Para Industries, eveneens uit die periode. Het BBP nam toe tot 3,1 miljard dollar en het BBP per hoofd van de bevolking steeg tot 5.818 Amerikaanse dollar. De monetaire reserve klom tot 680 miljoen en de importdekking steeg tot circa zes maanden. Het gerealiseerde overheidstekort in procenten van het BBP bleef stabiel rond 0,5%. De koersen waren stabiel en de inflatie was onder controle. Ook 2009 – dat internationaal als een economisch rampjaar wordt beschouwd – vertoonde volgens Makka een positieve groei van 2,5%. Het macro-economisch beleid 2005-2010 leidde tot een creditrating van een solide B+, met een positieve outlook. Dat betekent dat Suriname direct na 2010 een verbetering van zijn kredietwaardigheid tegemoet kon zien.

Volgens Makka is het bovenstaande de ratingsinformatie die het Nieuw Front overdroeg en is deze gepubliceerd. Hierbij was zelf in 2010 voorspeld, dat het land betere ratings in de opvolgende jaren zou krijgen
We laten ons ‘raten’ aan de hand van geleverde diensten en cijfers die niet altijd sterk verifieerbaar zijn
Ratinganalyses zijn volgens Makka bedoeld als aanbevelingen voor investeerders. Een beoordeling weerspiegelt het risico op wanbetaling of verlies van investeringen. Zo’n oordeel wordt meestal uitgedrukt in een eenvoudig classificatiesysteem, als hierboven bedoeld.

'Het geven van een kredietbeoordeling aan een land is niets anders dan een raadspel, wordt ook wel gezegd.' De beoordelingen zouden zelden accuraat of stabiel zijn, zeker als het gaat om de beoordelingen van landen of ingewikkelde financiële producten, die vanwege hun complexiteit nauwelijks te ‘raten’ zijn. 'Ik deel die mening niet. We moeten elke rating serieus nemen. Maar, Suriname laat zich niet specifiek raten, omdat een goede CLAD (Centrale 's Landsaccountantsdienst), Rekenkamer en andere auditinstellingen ontbreken. We laten ons ‘raten’ aan de hand van geleverde diensten en cijfers, die niet altijd sterk verifieerbaar zijn. Dat merk je nu tussen Rusland en Hoefdraad. Als je een goed netwerk hebt in Amerika, waar de adviseurs van Hoefdraad vandaan komen, en goed kan lobbyen, lukt het wel. Bovendien betaal je ervoor. You don’t bite the hand that feeds you’, aldus Makka

'We hebben een groeicijfer gehad zonder bloeiperiode, als het gaat om de rating. Groei wel voor (sommige politici) maar economische bloei niet voor het volk, althans niet zoals wordt beloofd of in programma’s wordt vastgesteld.' Ook hier is de interpretatie volgens de fiscaal jurist des gelegenheid en politiek zwaar scorend.

'Verschillende macro-economische indicatoren worden onbewust gemixt. Veel criteria die gewaardeerd zijn zoals BTW is meer hoop dan realisatie gebleken. Ik hoop dat  Glenn Gersie, Anthony Caram en Silvano Tjon Ahin meer licht zullen doen schijnen in de donkere ratingtunnel, waarin politici rijden. Staatsschuld, inflatie, monetaire reserve, creditrating, BBP, fiscaliteit et cetera zijn aparte sporen. Zo ook het KPMG-rapport dat over sociale uitgaven wat zegt en niet over goede economie. Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt. Zo typeer ik elke keer de kredietrating', aldus Makka.

Minister Van Dijk-Silos geschokt door rapportages over kinderporno in wijk Paramaribo

Peuters door volwassenen aangezet om seks met elkaar te hebben

Het zou gaan om een niet nader genoemde buurt in Groot Paramaribo


Schokkende rapportages van kinderporno in een wijk in Paramaribo hebben het ministerie van Justitie en Politie ertoe bewogen om na het pilotproject aanpak kindermisbruik in Apoera eerst de kustvlakte aan te pakken. Het was aanvankelijk de bedoeling om na de pilot in West-Suriname naar Brownsweg in het district Brokopondo te gaan. Maar, door de ernst van de situatie in Paramaribo heeft het ministerie haar schema omgegooid.

Minister Jennifer van Dijk-Silos noemt de gevallen die tot nu toe aan haar zijn gerapporteerd ‘schokkend en walgelijk’, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 25 januari 2016.

Het gaat volgens haar om peuters tot iets oudere kinderen die door volwassenen worden aangezet om seks met elkaar te hebben. Dit wordt vervolgens op een mobiele telefoon vastgelegd en commercieel verhandeld.

Silos zegt, dat één persoon is aangehouden. Dat gebeurde nadat enkele buren aangifte hadden gedaan bij de politie. Het geval kwam volgens Silos ongeveer twee weken geleden aan het licht toen één van de kinderen die 'mentaal gestoord' was geraakt, begon te praten.

In verband met het lopende onderzoek wil de minister de naam van die buurt nog niet bekendmaken. Ze zegt slechts, dat het gaat om een wijk in Groot Paramaribo.

Silos zegt verder, dat het project in Apoera vlot loopt. Sinds de aanvang ervan in november zijn zeker tien gevallen van kindermisbruik gerapporteerd. De minister weet nog niet hoe lang het zal duren voor het project in de kustvlakte begint, maar zij garandeert een spoedige en zakelijke aanpak.

Suriname wil non-stop vluchten naar de VS

'Suriname is nu op het punt van lobbyen hiervoor'


Suriname zet zich in voor het verkrijgen van een last point of departure – zogeheten LPD-status, nodig zodat luchtvaartmaatschappijen non-stop vluchten naar de VS kunnen uitvoeren. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft vorig jaar december het verzoek gedaan om non-stop vluchten vanaf de J.A. Pengelluchthaven uit te voeren naar de VS, zegt Gerard Brunings (zie foto - Bron: Ranu Abhelakh/Starnieuws), luchtvaartadviseur van de president, vandaag, maandag 25 januari 2016, op Starnieuws. 'Suriname is nu op het punt van lobbyen hiervoor.'

Het laatste punt van vertrek moet een punt zijn waar de veiligheid gegarandeerd is, aldus Brunings uit. Suriname voldoet nu aan de veiligheidsvoorwaarden die de Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) stelt. 'Maar, Amerika zegt we gaan je de toestemming niet zomaar geven. Eerst moet een Surinaamse luchtvaartmaatschappij de aanvraag indienen voor de non-stop vlucht.'

Brunings wijst erop dat wanneer vliegtuigen moeten vliegen er eerst diplomatieke wegen zijn die je als land moet bewandelen. 'Die wegen, het lobbywerk, moeten leiden tot die toestemming. Het is niet alleen een kwestie van luchtvaart technisch oplossen. Het verkrijgen van de LPD-status betekent niet alleen minder reistijd en reisgenot voor de passagier.' De status geeft aan, dat je een veilige luchthaven bent en Suriname kan dan lobbyen, zodat meer vliegmaatschappijen het land kunnen aandoen. 'Het maakt jou als land, luchthaven, aantrekkelijk. Als bijvoorbeeld het Braziliaanse GOL morgen zegt ik wil van hier naar Amerika, dan wordt Suriname het laatste punt van vertrek. Passagiers willen niet meer dan twee tussenstops.'

Waarnemend directeur Brian da Souza van de Burger Luchtvaartautoriteit van Suriname (CASAS,  Civil Aviation Safety Authority Suriname) zegt betrokken te zijn bij dit aanvraagproces. Binnen het luchtvaartonderhandelings- en adviesorgaan is het verzoek besproken. 'Het is met de SLM besproken en het staat ook op hun businessprogramma voor dit jaar.' De weg via diplomatieke kanalen komt volgens hem, omdat het in dit geval de luchthaven betreft. De aanvraag voor een LPD-status, heeft enige tijd op zich laten wachten. Volgens Da Souza is het ook een vraagstuk geweest of de SLM wel non-stop vluchten naar de VS wilde. De markt vanuit Suriname is bepalend. Volgens Brunings was de security regelgeving van ons land niet helemaal in orde. 'Er moest bijvoorbeeld een hek om het terrein of een regel hoe je de security garandeert.' Ook het luchthavenpersoneel belast met de screening, moest getraind worden. Een deel van hen is opgeleid door de Amerikanen zelf, weet hij.

CASAS, die nauw betrokken is bij het proces, stelt dat de kwestie van de omheining om het vliegveld nog niet volledig is afgerond. 'Maar, het hoeft ook geen probleem te zijn, als je maatregelen treft om bijvoorbeeld de bewaking van die omheining op te voeren, in aanloop naar de verhoging van het hekwerk, dan is dat ook acceptabel.' 

 Da Souza zegt verder, dat andere issues die speelden grotendeels zijn opgelost, en die nog openstaan, van minder belang zijn. De CASAS-waarnemend-directeur geeft ook aan, dat Suriname en TSA een goed contact hebben en samenwerken. De TSA is vaak in Suriname, zo ook later dit jaar voor een tussentijdse evaluatie. Er zijn Amerikaanse vliegmaatschappijen (vrachtvliegtuigen) die rechtstreeks vliegen vanuit Suriname naar Amerika. 'De TSA komt soms ook naar ons land om deze maatschappijen te inspecteren.'

Een rechtstreekse vlucht kent een eventuele tussenlanding, maar zonder overstap. Er kunnen passagiers uit- of instappen. En een non-stop vlucht is een directe vlucht zonder tussenlanding of overstap. Brunings benadrukt, dat het voldoen aan de voorwaarden en het krijgen van de toestemming voor een non-stop vlucht, twee verschillende zaken zijn. De SLM vliegt nu al rechtstreeks naar Miami, met een tussenstop in Guyana of Aruba, waar passagiers door de (TSA) veiligheidscontrole gaan. 'Maar, als wij in Suriname niet aan de veiligheidsvereisten zouden voldoen, dan zou de check in Guyana veel moeilijker zijn.'

De passagier zal niets merken van de LPD-status, dan alleen het doorvliegen zonder stop naar Amerika. Volgens Da Souza zorgt Suriname zelf voor de bewakings- en veiligheidschecks op de luchthaven. Het kan dat er extra equipment wordt aanschaft, wat een plus betekent. 'Dit, omdat je niet meer zoveel handmatig bezig bent met bijvoorbeeld het screenen van passagiers. Bagage wordt al elektronisch gescand.'

Brunings, tot begin december 2015 de president-commissaris bij de SLM, weet niet of het ministerie van Buitenlandse Zaken al bezig is met het diplomatieke lobbywerk of de nota al heeft opgemaakt.

De Amerikaanse ambassade in Paramaribo laat weten, dat een luchtvaartmaatschappij en niet de regering het proces moet starten op de LPD-status te verkrijgen. Bij navraag door de ambassade zelf bleek er geen verzoek van een Surinaamse vliegmaatschappij binnen te zijn. De missie verwijst naar Amerikaanse vliegmaatschappijen zelf, om te weten of zij interesse hebben om op Suriname te vliegen. Suriname en Amerika hebben in 2013 de ‘Open Sky’ luchtvaartovereenkomst getekend, die in 2014 door De Nationale Assemblee is goedgekeurd.

Kustwacht Curaçao zoekt twee vermiste snorkelaars

Twee mannen gingen zaterdag snorkelen bij Sint Joris en werden verrast door sterke stroming

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

De Kustwacht is nog op zoek naar twee mannen die sinds zaterdag vermist worden nadat ze bij Sint Joris aan het snorkelen waren. Die dag gingen vier mannen bij Sint Joris snorkelen, maar zij kwamen in de problemen doordat er een sterke stroming was, aldus woordvoerder Imro Zwerwer van de politie vandaag, maandag 25 januari 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Door de sterke stroming konden twee mannen niet aan land komen. Een derde man slaagde erin om zich aan een rots vast te klampen. De vierde slaagde erin om aan land te gaan en alarmeerde waarschijnlijk de autoriteiten, zo legt de woordvoerder uit.

Nadat de politie omstreeks half drie de melding binnen had gekregen, kwamen agenten, de Kustwacht, de Citro en de brandweer meteen in actie.

Het zoeken werd zaterdagavond gestaakt toen het donker werd. Gisteren is er weer naar de twee vermiste snorkelaars gezocht. Tot nu toe heeft de zoekactie zich niet naar de andere eilanden uitgebreid, zo liet Zwerwer weten. De politie doet in dit stadium geen mededelingen over de identiteit van de vermiste snorkelaars.

Aloëplantage bij Sint Joris (Curaçao) zoekt zoet water

Curaçao Ecocity Projects (CurAloë) wil uitbreiden en dan dreigt watertekort


'We denken aan de mogelijkheid om zout water te ontzouten'

De aloëplantage bij Sint Joris is op zoek naar zoet water. Nu lukt het nog om de planten voldoende water te geven, maar het bedrijf wil uitbreiden en dan dreigt een tekort. Dé uitdaging van 2016, noemt Sebastiaan van der Veer, general manager van Curaçao Ecocity Projects (CurAloë), het dreigende watertekort. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 25 januari 2016.

Leidingwater van Aqualectra is te duur om te gebruiken voor de irrigatie van de aloëplantage. Tot nu toe krijgt het bedrijf regenwater van de Dienst Openbare Werken. Maar, de vraag is groot en het aanbod beperkt. CurAloë zoekt naar alternatieven voor de schaarste aan zoet water.

Van der Veer: 'We denken aan de mogelijkheid om zout water te ontzouten. Het zou goed zijn als alle plantages zouden samenwerken om een oplossing te vinden.'

CurAloë denkt dit jaar het bebouwde oppervlak met aloëplanten uit te kunnen breiden, omdat de verkoop van cosmeticaproducten in de Verenigde Staten (VS) op gang begint te komen. Augustus vorig jaar werd bekend dat producten vanaf Curaçao invoerrechtenvrij naar de VS mogen worden geëxporteerd. De voorbereidingen om aan alle eisen van de Food and Drug Administration (FDA) te voldoen namen veel tijd in beslag, maar inmiddels staat er in Miami een depot van het bedrijf en zijn de cosmeticaproducten die CurAloë produceert, geregistreerd.

'De verkoop komt langzaam op gang. We hebben ons allereerst geconcentreerd op de verkoop via de webshop. Een online bestelling wordt binnen 48 uur afgeleverd.' In de toekomst zullen de cosmeticaproducten ook via Amerikaanse distributeurs te koop zijn.

Carmabi geeft uiteenzetting over zeeschildpaddenpopulatie op en rond Curaçao

‘Betere toekomst zeeschildpadden’ 

Hawksbill zeeschildpad, Playa Lagun, Curacao, aug. 2013 (Bron foto)

'Alle zeeschildpadden in Curaçaose wateren zijn bedreigde of zelfs kritiek bedreigde diersoorten'


'Het is zeer bijzonder om te zien hoeveel in een relatief korte tijd is bereikt. Dit geeft hoop voor een betere toekomst voor de zeeschildpadden rond Curaçao.' Woorden van Sabine Berendse, afdelingshoofd van de parken van Carmabi, die afgelopen vrijdag een presentatie gaf over de resultaten van het Sea Turtle Conservation Curaçao-project (STCC), dat in 2014 binnen Carmabi is opgezet, zo bericht vandaag, maandag 25 januari 2016, het Antilliaans Dagblad.

'Alle zeeschildpadden die voorkomen in de Curaçaose wateren zijn bedreigde of zelfs kritiek bedreigde diersoorten. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in de stand van de populaties en welke soorten schildpadden waar precies voorkomen. Die informatie wordt gebruikt om betere bescherming te kunnen bieden aan de zeeschildpadden.'

 De doelgroep voor deze presentatie bestond uit de sponsoren van 2015, diverse ministeries, allerlei instanties op het gebied van natuurbeheer, het bestuur van Carmabi, (potentiële) vrijwilligers en overige geïnteresseerden. De projectgroep van STCC bestaat voornamelijk uit vrijwilligers.

'Binnen de projectgroep wordt er gewerkt aan onderzoek, conservering en educatie. De vrijwilligers van het project hebben van mei tot en met december Boka Mansaliña, Boka Braun en Klein Curaçao gemonitord. Dat wil zeggen dat de stranden wekelijks twee tot drie keer zijn gecontroleerd op zeeschildpaddenactiviteiten.'

Daarnaast zijn vorig jaar ook twee hawksbill-nesten geregistreerd bij Barbara Beach. Op Boka Mansaliña ging het om vier hawksbill-nesten. 'Berekend is dat de zes hawksbill-nesten naar schatting 579 jonge hawksbill-zeeschildpadden hebben voortgebracht.'

Bij Klein Curaçao zijn het voorbije jaar 54 nesten gevonden van groene zeeschildpadden. Berendse: 'Deze 54 nesten hebben naar schatting gezorgd voor 3.842 ‘hatchlings’ van de groene schildpad.'


In 2015 zijn geen loggerhead-nesten geregistreerd, maar de stranden waarvan bekend is dat er loggerhead-schildpadden nesten zijn ook niet specifiek gemonitord. 'Hiervoor was het afgelopen jaar onvoldoende capaciteit.'

Bij de aantallen hatchlings moet volgens STCC de kanttekening worden gemaakt dat slechts één op de duizend schildpadjes die zijn geboren ook volwassen wordt en naar Curaçao terug zal komen om haar eieren te leggen. Om meer te weten te komen over de schildpadden die in de Curaçaose wateren voorkomen is in samenwerking met Marjolijn Christianen van de Rijksuniversiteit Groningen en Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) een zogeheten ‘in-watersurvey’ gehouden en zijn er satellietzenders geplaatst op maar liefst drie nestende groene zeeschildpadden. Bij de in-watersurvey zijn in totaal 32 schildpadden onderzocht bij drie verschillende locaties: Boka Ascencion, Wacawa en Klein Curaçao.

'Deze schildpadden zijn gemeten, gesampled, getagd en gefotografeerd', vertelde Berendse. Voor 2016 heeft STCC het doel om het programma op alle vlakken uit te breiden. Voor het nieuwe nestseizoen wil Sea Turtle Conservation Curaçao ook een expositie organiseren die bezoekers informeert over zeeschildpadden. 'Het doel van de expositie is om de zichtbaarheid en kennis met betrekking tot zeeschildpadden te vergroten. Dit is noodzakelijk om de zeeschildpadden beter te kunnen beschermen.'

Binnenkort zal Carmabi een schriftelijk verslag publiceren van de STCC-resultaten in 2015. Komende maand wordt gewerkt aan een meerjarenplan. 'Het succes van het project is te danken aan de inzet van gepassioneerde vrijwilligers en de steun vanuit de gemeenschap. Carmabi is eenieder die het STCC-project heeft gesteund in 2015 ontzettend dankbaar.'

Personen die willen helpen bij een of meer van de geplande activiteiten kunnen contact opnemen via de Facebookpagina van Sea Turtle Conservation Curaçao of via e-mail: s.berendse@carmabi.org.

Carwasheigenaren moeten zich registreren bij SWM

SWM-directeur Oosterling: 'Wie zich niet laat registeren wordt van het net van de SWM gehaald'


De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zal carwashhouders registreren. Ze hebben tot en met 15 februari de gelegenheid zich te melden. Al enige tijd vertoont de SWM hierover op televisie een informatiefilmpje. SWM-directeur Marlon Oosterling zegt vandaag, maandag 25 januari 2016, in de Ware Tijd niets tegen deze ondernemers te hebben. Ze mogen van hem verdienen, maar waterverspilling moet worden tegengegaan. (Bron foto: moncha.nl)

'Wie zich niet laat registeren wordt uit het net van de SWM gehaald.'

Volgens de directeur moet de registratie resulteren in het vergunningplichtig maken van deze ondernemers, ook zullen zij in een andere tariefgroep worden opgenomen.

Carwasheigenaren overwegen water te kopen en vrezen dat zij belastingplichtig zullen worden of op den duur de deuren moeten sluiten. Jurmain Geldorp, eigenaar van 'Better Day Carwash' aan de Koningstraat, is nuchter in zijn benadering. Hij denkt dat gevestigde ondernemingen met deze aanpak minder risico lopen op oneerlijke concurrentie. 'De ordening moest allang komen, want wanorde wekt oneerlijke concurrentie in de hand.' Maar, Geldorp vreest dat er in het verlengde van deze maatregelen extra kosten komen bij kijken.

Oosterling stelt, dat de overheid ergens moet beginnen en dat het er niet om gaat mensen brodeloos te maken, het gaat volgens hem om ordening. 'Als het gedoogd is, komt er een einde aan.'

SWM maakt zich zorgen over het feit, dat deze bedrijven als paddenstoelen uit de grond verrijzen. De eigenaren moeten zich registeren bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Vervolgens moeten zij naar SWM met dat bewijs en daarna naar de districtscommissaris om een vergunning aan te vragen.