donderdag 25 februari 2016

EBS overweegt invoeren 'prepaid billing' voor bewoners binnenland

Steun gevraagd door EBS voor plan aan Inter-American Development Bank


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) houdt er rekening mee dat het innen van geld voor geleverde stroom in het binnenland waarschijnlijk niet op dezelfde manier zal verlopen als in de stad. Er wordt mogelijkheden gekeken om prepaid billing (elektriciteit vooraf betalen) in te voeren in het binnenland. Dit idee werd tijdens het bezoek van de Inter-American Development Bank (IDB) op 24 februari 2016 bediscussieerd, zo laat het bedrijf vandaag, donderdag 25 februari 2016, weten.

Aan de IDB werd gevraagd om tijdens het financieren van de plannen om Atjoni en Powakka van stroom te voorzien, meteen de mogelijkheid te bekijken om prepaid betalen mee te nemen.
Volgens algemeen directeur Rabindre Parmessar wil de EBS bij het elektrificeren van Atjoni en Powakka aan het begin van het project prepaid meters aanleggen. Aan de IDB is daarom concreet gevraagd hierin te assisteren.

De investeringen om een betaalkantoor in landelijke gebieden op te zetten zijn heel duur en verdienen zichzelf niet terug. Daarnaast ontbreken vaak de basisvoorzieningen zoals internet en stromend water. Een permanent kassagebouw biedt ook geen soelaas. De dorpen of woongemeenschappen liggen onderling ook ver van elkaar en dorpelingen zullen voor het betalen van elektriciteit geen reiskosten maken die hoger zijn dan de rekening.

IDB-vertegenoordiger Alejandro Melandri noemt de mogelijkheden om prepaid te betalen daarom wonderful news. De IDB heeft volgens Melandri ervaring opgedaan in Guyana waar dit al wordt toegepast. 'Er is veel ervaring op dit gebied en de IDB is bereid een handje te helpen.'

Uit de verdere discussies bleek, dat de EBS dit idee al eerder had geopperd. De IDB zal nagaan wat de status van deze aanvraag is. Uit de gesprekken die toen gevoerd werden, bleek dat de infrastructuur niet voldoende was om direct te investeren in prepaid billing.

Onderwijsvakbond Sitek op Curaçao voor rechter gedaagd door regering

Sitek en overheid komen niet dichter bij elkaar voor oplossing acht zorgpunten bond

Staking leerkrachten is vierde dag ingegaan - Bondsleden niet akkoord met principe-akkoord


Een Kort Geding is vandaag, donderdag 25 februari 2016, ingediend tegen Sitek (Sindikato di Trahadó den Edukashon na Kòrsou). Dat bevestigt minister Irene Dick van Onderwijs (PS) in de Amigoe. Voordat de overhandiging plaatsvond, bracht minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (Pais) een bezoek aan de sede van de onderwijsvakbond om te luisteren naar het protest van de leden. 

De onderwijsvakbond en de overheid liggen al enige tijd met elkaar in de clinch, omdat er geen akkoord bereikt kan worden over acht zorgpunten die door de vakbond naar voren zijn gebracht. Daarom werd de staking van Sitek vandaag voor de vierde dag op rij voortgezet.

Dit tot groot ongenoegen van Dick, die laat weten altijd te hebben opengestaan voor gesprekken met de onderwijsvakbond. De minister betreurt de gang van zaken, ‘omdat de kinderen de dupe zijn van de staking’. 'Het is erg dat er zoveel problemen zijn in het onderwijs en dat kinderen nu geen les krijgen. Ik heb klachten gehad van ouders, maar de actie komt vanuit de vakbond, niet vanuit de regering', aldus Dick.

De vakbond, beide ministers en hun adviseurs bereikten gisteren na bijna vier uur onderhandelen een principe-akkoord. Op een aantal aanscherpingen na leken de partijen het eindelijk met elkaar eens te zijn. Het stuk werd een paar keer over en weer gestuurd voor becommentariëring door de verschillende partijen, waarna het document werd ondertekend door de ministers en per koerier naar het vakbondsgebouw van Sitek werd gebracht.
De leden konden zich echter niet vinden in het document, omdat er volgens voorzitter Lio Plantijn ‘feitelijk maar één punt duidelijk geformuleerd was in het akkoord, namelijk dat de nieuwe cao uiterlijk 1 mei ondertekend zal worden’.

In reactie op Plantijn zei Dick vanochtend, dat Sitek na de ledenvergadering de punten niet alleen heeft geherformuleerd, maar ook nieuwe punten heeft toegevoegd die onredelijk zijn. Dit tot grote verbazing van de minister, daar er meerdere e-mails zijn uitgewisseld waarin de partijen het met elkaar eens leken te zijn. 'Nu krijgen we echter te horen dat het document slechts vanuit de regering is opgesteld. Dit terwijl het in samenspraak is gebeurd.'

Een van de punten die Dick onredelijk acht, is dat de regering niet mag vergaderen met een andere onderwijsvakbond. Volgens Dick is dit voorstel echter absurd, omdat de regering vrij is om met wie dan ook te onderhandelen. 'Ruzies die de vakbonden onderling hebben, moeten onderling worden opgelost.'

Concluderend zegt de minister, dat ze geen grond ziet in een voortzetting van de staking. 'Ik heb ze nooit geweigerd, integendeel zelfs, mijn deur stond altijd open. Het onderwijs gaat mij aan het hart en we kunnen geen tijd verliezen door steeds te kibbelen.'

Het Kort Geding zou vanmiddag om kwart over vier worden behandeld.

Succes criminaliteitsbestrijdingsfonds op Curaçao lijkt bedreiging voor fonds....

Financierings- verzoeken nemen jaarlijks toe waardoor bodem fonds in zicht dreigt te komen


Gezien de jaarlijkse toename in financieringsverzoeken bij en de geprojecteerde inkomsten van het criminaliteitsbestrijdingsfonds (CF, crimefonds), is de kans groot, dat dit jaar op een gegeven moment sprake kan zijn van ontoereikende financiële middelen om ingediende verzoeken in behandeling te nemen. Dat blijkt uit het onlangs door minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) bij de Staten ingediende beleidsplan van het crimefonds voor 2016, dat onder meer de lopende projecten behelst, zo bericht de Amigoe vandaag, donderdag 25 februari 2016.

Het fonds streeft een integrale aanpak van de criminaliteitsbestrijding na. Het CF-beleid volgt het justitiële beleid en zal dit jaar zich in het bijzonder richten op de bestrijding van de criminaliteit, alsook de resocialisatie/rehabilitatie van (jeugdige) gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij, waarbij in preventieve sfeer ook de naasten van de betrokkenen worden ‘meegenomen’. Hierbij zal de aandacht gericht zijn op de versterking en aanscherping van de opleiding- en resocialisatieprogramma’s en trainingen. In dit kader komen projecten die uitwerking geven aan de volgende aandachtsgebieden in aanmerking om uit het crimefonds medegefinancierd te worden, namelijk Bestrijden, Resocialisatie/rehabilitatie, Opleiding en trainingen, en Preventie.
Volgens Navarro worden net als in de voorgaande jaren projecten voor het lopende begrotingsjaar niet voorgedragen.

'Ervaring heeft namelijk uitgewezen, dat gaande het begrotingsjaar veel relevante en goede projectdossiers worden ingediend met verzoek tot financiering. Er wordt voor gekozen om projecten per geval en moment van indiening te evalueren.' Het project dient wel te voldoen aan het hierboven opgesomde kader en speerpunten van het justitieel beleid, aldus de minister.

Er is echter sprake van een jaarlijkse toename in financieringsverzoeken en de vrees bestaat dat er hiervoor onvoldoende geld is. Gedurende dit begrotingsjaar wordt naar een structurele en werkbare oplossing gezocht voor de manier waarop met de eventuele ingediende (of nog te ontvangen) financieringsverzoeken wordt omgegaan. Van de totale inkomsten van het crimefonds zal ook dit jaar, 60 procent besteedt worden aan projecten met preventie en jeugd als aandacht. De overige 40 procent van de inkomsten van het fonds zijn bestemd voor projecten die betrekking hebben op bestrijding en resocialisatie, welke geïnitieerd worden vanuit de diverse instellingen die onder het ministerie van Justitie ressorteren. In dit kader wordt gedoeld op trajecten met als aandachtsgebied het oplossen van misdrijven, evenals het bewust maken van de gemeenschap dat ook zij een verantwoordelijkheid dragen in de criminaliteitsbestrijding.

Dit jaar begon met diverse projecten conform de criteria preventie en bestrijding, die nog uitgevoerd moeten worden. Zo komt sportvereniging Sta. Maria Pirates in het kader van preventie met sport en spel als interventie, in aanmerking voor een driejarig-project. Gedurende drie jaar zullen kansarme jongeren in verschillende wijken begeleid worden, met als doel hun gedrag te beïnvloeden en de mogelijkheid te creëren voor sportieve interactie tussen hen en hun ouders. Hierdoor wordt overlast en probleemgedrag in de wijk verminderd. Ook Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou komt om dezelfde redenen in aanmerking voor financiering uit het crimefonds.

E Awards, E premio Perfekto Foundation, zal de jeugd stimuleren direct te presteren, door het kind medeverantwoordelijk te maken voor de eigen leer- en onderwijsomgeving. Het project dat ‘muzikaal onderricht’ aan duizend jongeren beoogt, inclusief van de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (voorheen GOG), wordt dit jaar voortgezet.

Verder komt ook Youth Vision 5000 Foundation in aanmerking voor een project dat uit twee deelprojecten bestaat, samengesteld voor geïntegreerde aanpak van waarden, duurzaamheid en het versterken van het NGO-veld (niet-gouvernementele organisatie). Zo zal GreenKidz 8.000 kinderen (9-12 jaar) en hun leerkrachten op de scholen binnen het funderend onderwijs informeren en stimuleren, om als zorgzame en verantwoordelijke jongeren/burgers actief en duurzaam bij te dragen aan een schone, groene, gezonde en veilige leef- en schoolomgeving op Curaçao.
Het deelproject Waardeneducatie richt zich op het vergroten van waarden, gestuurd door ethisch leiderschap. Hiervoor zal enerzijds een platform worden gecreëerd, waarop jongeren tot twintig jaar, hun begeleiders en volwassenen ideeën, oplossingen en uitdagingen op het gebied van waardeneducatie en vaardighedentrainingen kunnen uitwisselen. Anderzijds worden mogelijkheden gecreëerd om ethisch leiderschap binnen NGO’s te verbeteren en versterken. De activiteiten op het gebied van waardeneducatie en ethisch leiderschap, dragen bij aan het opnieuw kalibreren van het morele kompas van de hele samenleving.

Verder komt Stichting Materieel Beheer Politur Curaçao in aanmerking voor financiering van voertuigen voor het korps, voor een effectieve bestrijding en preventie van criminaliteit in toeristische gebieden. En voor wat de criteria Resocialisatie/rehabilitatie betreft, komt het Openbaar Ministerie in aanmerking voor financiering van enkelbandjes met GPS-volgsysteem (Global Positioning System), voor de implementatie van een effectief resocialisatiebeleid ter voorkoming van recidive.

'Bouterse schijnt behoorlijk bang te zijn voor de rechter, anders begrijp ik zijn uitspraak niet'

Somohardjo (Pertjajah Luhur): 'Eerst was het neks no fout en nu is alles fout'

'Wanneer zijn wetsdienaren uitgerukt om mensen te liquideren, liquideren is iets waar Bouterse alles van weet'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zegt president Desi Bouterse helemaal niet meer te begrijpen. 'Wij leven in een rechtsstaat. Zolang wij rechtsingang hebben, zullen wij naar de rechter gaan om ons gelijk te zoeken. Bouterse schijnt behoorlijk bang te zijn voor de rechter, anders begrijp ik zijn uitspraak niet', aldus Somohardjo vandaag, 25 februari 2016, in reactie op door Bouterse gisteravond gedane uitspraken, op Starnieuws.

Bouterse beweerde gisteravond in zijn toespraak op het Revoplein in Paramaribo, dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, Assembleeleden en de president steeds weer naar de rechter worden gebracht door onverlaten. Hij benadrukte, dat ook het langste touw een eind heeft en dat niet omdat hij geen antwoord geeft alles maar geaccepteerd wordt.

Somohardjo vindt, dat Bouterse blijkbaar last heeft van slapeloze nachten. 'Eerst was het neks no fout en nu 'is alles fout.' Volgens de PL-voorzitter is de president behoorlijk in de war. 'Ik voel mij niet geïntimideerd. Wij gaan rustig door. Dit is geen machtsstaat', stelt Somohardjo. Het Kort Geding tegen het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en de Staat dient op 3 maart. PL, VHP, NPS en de kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe eisen, dat het CHS voorziet in de vacature. Zij stellen nog steeds, dat de PL-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn teruggeroepen.

De PL-voorzitter begrijpt ook niet wat Bouterse bedoelt met de opmerking, dat 'wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren'. 'Wanneer is dat gebeurd? Liquideren is iets waar Bouterse er alles van weet. Bouterse praat van historische fouten. De grootste historische fout is op 25 februari 1980 begonnen', zegt Somohardjo.

Gerda Havertong veilt kunst tijdens boottocht voor haar stichting Wiesje

Gasten zogenoemde 'charity brunch' met de 'River Dream' 3 april over IJ en IJmeer

Brunch met optredens van Kenny B,  Edsilla Rombley en jazz-zangeres Denise Jannah


Actrice en zangeres Gerda Havertong neemt dit jaar de gasten van haar charity brunch mee voor een vaartocht over het IJ en het IJmeer. Tijdens deze tocht, op zondag 3 april, worden kunstwerken en ‘ludieke stukken’ geveild ten bate van Gerda’s stichting Wiesje, zo laat de stichting vandaag, donderdag 25 februari 2016, weten. 

Met deze stichting zet Gerda zich in voor de opvang van mensen met dementie in Suriname. De stichting Wiesje is vernoemd naar Gerda’s in 1999 overleden moeder. Zij leed enkele jaren aan dementie. Met deze ervaring heeft Gerda zich het lot van mensen met dementie in Suriname aangetrokken. De door haar opgerichte stichting Wiesje ijvert niet alleen voor de inzameling van geld, maar ook voor de uitwisseling van kennis.

Sinds tien jaar is in Paramaribo een door de stichting Wiesje gefinancierd dag- en kenniscentrum voor mensen die aan dementie lijden. Op dit moment wordt er een woonvoorziening voor 24-uurszorg gebouwd. Ruim een half jaar geleden is de eerste zorgwoning, bestaande uit een huiskamer, een grote keuken, badkamers, twee tweepersoonskamers en vier eenpersoonskamers, opgeleverd en in gebruik genomen. Het is de eerste voorziening voor kleinschalig wonen in Suriname. De eerste zorgwoning maakt deel uit van een groot project bestaande uit een hoofdgebouw dat onderdak moet gaan bieden aan het dag- en kenniscentrum en personeelsruimten. Daar komen ook nog drie huizen voor elk acht bewoners bij.

'De eerste van de vier woningen staat er', zegt Gerda. 'Nu moeten we doorpakken om te zorgen dat we zo snel mogelijk het hoofdgebouw en liefst ook de andere drie huizen kunnen bouwen.’

Gerda zal tijdens de brunch vertellen wat de stand van zaken is voor wat betreft het vervolg van de woonvoorziening. 'Suriname is familie en familie laat je niet in de steek’, geeft zij aan.

Voor deze charity brunch weet Gerda zich verzekerd van de hulp van vrijwilligers en de medewerking onder meer topchef Ramon Beuk die zorgt voor een Surinaams menu. Naast de veiling van diverse kunststukken – die belangeloos door de kunstenaars zijn gedoneerd - zijn er optredens van artiesten als zangeres Edsilla Rombley, Kenny B. en jazz-zangeres Denise Jannah. Zij worden begeleid door Harto’s Band.

Prem Radhakishun maakt zich druk over loterij en de leiding van de veiling ligt in handen van Nederlands eerste vrouwelijk veilingmeester Lydia Snel. De Wiesje Charity Brunch op zondag 3 april vindt plaats aan boord van partyschip River Dream. Voor de brunch zijn tafels en individuele couverts te koop. Zie ook: www.wiesje.nl.

'President heeft met uitspraken meer onzekerheid, angst en wanhoop gegeven'

Santokhi: 'Uitspraken in deze fase leveren zeker geen positieve bijdrage aan imago van het land'


'Van een president, die het land en het volk leidt, moet je verwachten dat hij het volk in tijd van crisis, in tijd van nood, onzekerheid en angst, moed en hoop moet inspreken. Maar integendeel heeft hij het volk, dat zoveel offers brengt, meer onzekerheid, angst en wanhoop gegeven. Dat verdient het volk niet', zegt VHP-leider Chandrikapersad Santokhi vanmiddag, donderdag 25 februari 2016, op Starnieuws, in reactie op uitspraken van Bouterse gisteravond.

President Desi Bouterse zei, dat er iets serieus mis is met het land. Hij haalde aan dat naast minderjarigen ook peuters worden misbruikt en dat graven worden opengebroken en men zich vergrijpt aan lijken. Verder zei hij, dat wetsdienaren mensen liquideren en onverlaten de Assembleevoorzitter, de president en Assembleeleden naar de rechter brengen. Bouterse wenste na zijn korte toespraak, waarin hij beweerde zijn hart te hebben gelucht, mensen een slapeloze nacht toe.

Santokhi zegt, dat de uitspraken van de president op een moment komen, waar kort te voren in De Nationale Assemblee oppositie en coalitie hard gewerkt hebben om drie ontwerpwetten te behandelen en aan te nemen. 'Wij hebben land en het volk van Suriname tot laat in de avond proberen te behoeden tegen blacklisting en isolatie. De uitspraak van de president in deze fase levert zeker geen positieve bijdrage aan het imago van het land, en dat betreur ik ten zeerste.'

De gevangenis op Curaçao is een vrijstaat van corrupte bewaarders en criminele bendes

Personeel gevangenis zendt brandbrief aan politiek Den Haag

Corruptie zou tot in de justitiële top zijn doorgedrongen


De gevangenis op Curaçao is een vrijstaat van corrupte bewaarders en criminele bendes. Medewerkers slaan in een brandbrief aan politiek Den Haag alarm over smokkel, diefstal, prostitutie en misbruik. Volgens de medewerkers die de noodklok luiden, weigeren justitie en gevangenisdirectie de misstanden aan te pakken. Dat blijkt uit een document van klokkenluiders in de gevangenis, zo schrijven Tobias den Hartog en Tonny van der Mee in onder andere het AD en de Nederlandse regionale krant Tubantia vandaag, donderdag 25 februari 2016.

Drugs, wapens, telefoons, geld en gereedschap zouden moeiteloos binnen de muren van het Centrum voor Detentie en Correctie Curaçao (SDKK), voorheen Koraal Specht en Bon Futuro geheten, worden gesmokkeld. Zo komen zagen om celdeuren open te breken en onderdelen voor vuurwapens in de vorm van sleutelhangers, bij gevangenen.

Ook zijn er meldingen van prostitutie en misbruik van gevangenen en seksuele relaties onder personeel en tussen bewaarders en gedetineerden. Vooral personeel op sleutelposities werkt mee aan de criminele praktijken in de gevangenis.

De corrupte bewaarders worden zowel door gevangenen betaald als door drugsbaronnen buiten de muren. Ze verdienen extra geld door de levendige handel in voedselbonnen en medicijnen, die buiten de gevangenis worden doorverkocht. Bewaarders die dat aan de kaak stellen, worden met de dood bedreigd of geschorst.

Al sinds begin jaren '90 worden misstanden gemeld aan de directie, justitie en het ministerie op Curaçao. De anti-corruptiebeweging MKK (Movementu Kontra Korupshon) bracht hierover een lijvig rapport naar buiten. Het ministerie van Justitie wilde maatregelen nemen, maar volgens de MKK werden ze tegengewerkt en bedreigd door vakbonden van bewaarders. Inmiddels liggen er zestig aangiftes en meldingen. 'Maar alles wordt in de doofpot gestopt en men durft niets aan te pakken', zegt John Baselmans (zie foto - Bron: Twitter) van MKK. 'De bewaarders en de gedetineerden hebben de touwtjes in handen bij justitie. Ze creëren hun eigen wereld.'

Met hulp vanuit Nederland wordt al jaren geprobeerd de veiligheid in de gevangenis te verbeteren. In 2010 werden managers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en leden van de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) naar het eiland gestuurd om schoon schip te maken. Zo vonden de LBB'ers bij een acties in de cellen tachtig mobiele telefoons, zeventig steek- en dertig slagwapens, patronen, cocaïne, hasj, pepperspray, handboeien, gummiknuppels, zagen en messen. Baselmans: 'De Nederlandse gevangenisbewaarders werd het leven onmogelijk gemaakt.'

Begin vorig jaar werden Nederlandse militairen gestuurd voor de bewaking van de gevangenis, omdat bij enkele cellen de tralies waren doorgezaagd. Onlangs werd een cipier uit de gevangenis in Nederland opgepakt met 1,5 kilo cocaïne.

Volgens een recent evaluatierapport is de gevangenis nog lang niet veilig en is er sprake van onderbezetting. Een speciaal bureau moet misstanden onder personeel aanpakken. Cipiers krijgen een integriteitscursus.

'Wij zijn tevreden over de aanpak van misstanden', zegt Norbert Serphos, woordvoerder van het Openbaar Ministerie op Curaçao. 'Smokkelen wordt moeilijker gemaakt. Er hebben grote schoonmaakacties plaatsgevonden, mensen zijn veroordeeld.'

VVD-Kamerlid André Bosman wil dat Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de meldingen onderzoeken. 'Dit is een zorgwekkende boodschap. Recent is ons een voortgangsrapport getoond waarin de boodschap was dat het prima ging met de gevangenis. Als dat niet zo is, dan zijn we op het verkeerde been gezet. Dat is onacceptabel.'

De MKK vraagt Nederland in te grijpen omdat de corruptie tot in de justitiële top is doorgedrongen. Baselmans: 'Nederland zegt dat het een interne aangelegenheid is, maar volgens het statuut moet Nederland inspringen. De misstanden vinden plaats op Nederlands grondgebied.'

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken verwijst toch naar Curaçao. 'Het is in eerste plaats iets dat de lokale autoriteiten moeten oppakken.' In uiterste gevallen kan Nederland ingrijpen, maar dat is een extreem middel dat liever wordt vermeden.

Oud-minister El Hakim op Curaçao failliet verklaard

El Hakim heeft meerdere schuldeisers waaronder de Girobank


Abdul Nasser El Hakim, de voormalige MFK-minister van Economische Ontwikkeling in het kabinet Schotte, is gisteren door de rechter failliet verklaard. Dat is te lezen in de rechterlijke uitspraak en is ook bevestigd door advocaat André Small die tot aan het faillissement nog de ex- bewindsman vertegenwoordigde, aldus vandaag, donderdag 25 februari 2016, het Antilliaans Dagblad.

El Hakim heeft in totaal 3.814.493,35 gulden aan schulden uitstaan. De ex-minister had een schuld van 686.000 gulden bij de Girobank uitstaan. Uit een overzicht dat door de bewindvoerder begin februari van dit jaar is opgesteld, blijkt dat er meerdere schuldeisers zijn, inclusief de Girobank, aan wie de voormalige minister in totaal krap 4 miljoen schuldig is.

Op 13 november vorig jaar vroeg de Girobank het faillissement van El Hakim aan. De ex-minister vroeg daarop surseance van betaling aan. De rechtbank verleende op 27 november 2015 een voorlopig uitstel van betaling aan de ex-bewindsman. Daarbij werd advocaat Paul van de Laarschot als bewindvoerder benoemd. Van de Laarschot moest samen met de voormalige bewindsman het beheer over zijn zaken voeren. De bewindvoerder diende op 1 februari van dit jaar een verzoekschrift in bij de rechtbank. Daarin werd geadviseerd om de surseance niet definitief te verlenen. De rechtbank heeft op 19 februari van dit jaar het verzoek voor faillissement behandeld.

Tijdens de zitting is gebleken, dat El Hakim heeft nagelaten om documenten te overleggen waarmee hij eventueel het bankroet had kunnen afwenden. Zo stelde hij niet een concept-akkoord en een goed onderbouwd financieel plan op, aan de hand waarvan geconcludeerd zou kunnen worden dat de ex-minister zijn verplichtingen aan de schuldeisers kan nakomen. De ex-minister is vaak door de bewindvoerder gevraagd om informatie te geven over de omvang van zijn boedel en een plan van aanpak om de schuldeisers tevreden te stellen. Maar, El Hakim bleef in gebreke.

De vertegenwoordiger van El Hakim bracht gedurende de zitting naar voren dat de ex-minister niet genoeg tijd had gekregen. De rechtbank was hier niet gevoelig voor naar aangezien de surseance van betaling al drie maanden geleden was verleend. Zelfs indien er rekening gehouden was met de feestdagen, had de voormalige bewindsman voldoende tijd gehad om een degelijk en goed onderbouwd overzicht van de omvang van zijn boedel en een plan van aanpak op te stellen, aldus de rechtbank. Nu het faillissement is uitgesproken, is Van de Laarschot tot curator benoemd.

El Hakim was sinds de bekendmaking van het faillissement onbereikbaar voor commentaar.

Curaçao's ministerie van Verkeer plaatst 'punaises' op rotondes

Vibrerende 'punaises' moeten verkeer dwingen snelheid te minderenHet ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) plaatst plastic zogeheten verkeerspunaises bij drie rotondes om automobilisten eraan te herinneren snelheid te minderen als ze de rotonde naderen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 25 februari 2016.

Het departement wil hiermee voorkomen, dat automobilisten veel schade veroorzaken aan het straatmeubilair omdat ze te hard op de rotonde rijden. Automobilisten die op de eilanden midden op een rotonde rijden, veroorzaken veel schade, die dan later door de dienst Openbare Wreken moet worden gerepareerd.

De borden met de maximumsnelheid die voor automobilisten goed zichtbaar zijn geplaatst en de plastic punaises moeten de automobilisten eraan herinneren dat zij een rotonde naderen. Wanneer automobilisten veel te hard op de rotonde rijden ontsnapt er een naar geluid uit de punaises. De auto gaat ook vibreren wanneer een chauffeur veel te hard over de punaises rijdt.

Het plaatsen van de punaises neemt vijf dagen in beslag. De rotonde bij Julianadorp was gisteren als eerste aan de beurt. Maandag worden de punaises bij de rotonde Parasasa geplaatst, terwijl vanaf 7 maart de punaises bij de rotonde aan de Hamelbergweg aan de beurt zijn. Tijdens de werkzaamheden blijven de rotondes toegankelijk, maar er zijn wel wat aanpassingen om de veiligheid van de automobilisten en wegwerkers te garanderen.

Surinamer in Groningen : 'Behandeling van vreemdeling in Nederland is ongelijk en oneerlijk'

'Het heeft 'Anton' bij elkaar meer dan 15 jaar gekost om zijn vrouw en dochter uit Suriname over te laten komen'


Een Surinaamse man uit Groningen, 'Anton', vertelt vandaag, donderdag 25 februari 2016, in de Groninger Krant, dat hij ontevreden is over de manier waarop hij is behandeld in Nederland en hoe zijn gedeeltelijke gezinshereniging pas na meer dan een decennium en omwegen plaats heeft kunnen vinden. Als hij dit vergelijkt met de manier waarop vluchtelingen nu worden behandeld en zodra ze een status hebben hun gezinnen kunnen laten overkomen, kan hij enorm kwaad worden.

Anton besloot om in 1985 om naar Nederland te emigreren en zijn vriendin en kinderen voorlopig achter te laten. Hij werkte destijds bij bauxietfabriek Suralco. Hij ging iedere werkdag vanuit Paramaribo met een bus vol arbeiders naar de fabriek. Tijdens de busrit naar zijn werk kreeg Anton een aanvaring met een paar militairen. De soldaten haalden tijdens een controle iedereen uit de bus. De arbeiders moesten op hun buik op de grond gaan liggen. Volgens de soldaten was dit om iedereen op papieren te controleren. Anton sputterde in eerste instantie tegen waarop de militairen hem hardhandig tegen de grond werkten en hem bedreigden met de dood.

Het was tijdens de roerige jaren tachtig, toen de staatsgreep in Suriname had plaatsgevonden en toenmalig sergeant Desi Bouterse met de ‘Groep van 16’ op 25 februari 1980 de macht overnamen. Het land werd een legerstaat en er gold een straatverbod in Paramaribo na zes uur ’s avonds. De soldaten die Anton naar het leven stonden kwamen hem verscheidene keren tegen in de hoofdstad en keer op keer werd hij met de dood bedreigd. Zelf bij het huis van zijn vader, waar hij en zijn vader in de tuin wat dronken, werd hij bedreigd. Dit duurde ongeveer een jaar lang. Anton was een gewone arbeider en niet politiek actief, toch had dat ene incident bij de bus zijn leven voorgoed veranderd.

Anton werd bang en voelde zich niet meer veilig in zijn eigen land en stad Paramaribo. Hij had moeite met de dictatuur onder Bouterse en de strenge regels. Ook de ingestelde avondklok was voor hem niet acceptabel. Hij wilde veiligheid voor zijn gezin en voor zichzelf. In 1982 werd de avondklok voor het eerst afgeschaft tijdens de viering van de revolutie op 25 januari maar de militaire dictatuur met bijhorende angstcultuur bleef. Na de poging tot een contra-revolutionaire machtsovername op 11 en 12 maart 1982 die mislukte, werd de avondklok weer ingesteld.

In 1986 kwam Anton naar Nederland en vroeg asiel aan. In zijn achterhoofd had hij het idee, dat zijn vrouw en vier kinderen ook snel konden overkomen. Een nicht van zijn vriendin in Suriname die al in Nederland woonde stond garant voor hem. Om in Nederland te mogen blijven en een permanente verblijfsvergunning te bemachtigen, adviseerde kennissen hem om te trouwen met een inwoner van Nederland. Zijn vriendin in Suriname gaf hem – in het belang de gezinshereniging in Nederland – toestemming hiervoor. De vrouw waar Anton mee trouwde had zelf ook kinderen en begreep in welke moeilijke situatie Anton en zijn gezin in Suriname zich bevonden. Het was haar niet te doen om geld, maar om gerechtigheid.

Volgens Anton werd bij de vreemdelingenpolitie geadviseerd om afstand te doen van zijn kinderen in Suriname zodat hij een Nederlands paspoort kon krijgen en zijn verblijf in Nederland veilig kon stellen. Zou hij geen afstand doen van zijn kinderen, kon hij linea recta op het vliegtuig naar Paramaribo worden gezet. Voor Anton was dit een enorm dilemma aangezien het 1986 was en het nog niet veilig was voor hem om naar Suriname terug te keren. Naar zijn eigen zeggen heeft Anton onder ‘psychologische dwang’ afstand gedaan van zijn vier kinderen.

Voor Anton was het in de jaren erna moeilijk om aan werk te komen. Veel mensen dachten dat Anton lui was maar door de crisis was het moeilijk om aan het werk te komen. Zijn vrouw in Nederland onderhield hem.
In 1993 ging Anton na drie jaar getrouwd te zijn geweest scheiden van zijn Nederlandse vrouw. Dat was van te voren de afspraak. Na 1988 werd het weer veiliger in Suriname. Anton pakte kort daarna het vliegtuig naar Suriname en trouwde met zijn vriendin in Paramaribo. Daarna keerde hij weer terug naar Nederland om gezinshereniging aan te vragen. Zijn kersverse vrouw mocht  naar Nederland komen, alleen zijn kinderen moesten in Suriname blijven omdat ze niet meer erkend waren, Anton had namelijk ‘onder dwang’ afstand gedaan. Hij voelde zich genaaid door de Nederlandse Vreemdelingenpolitie.

In 2000 kreeg Anton een baan bij een borg in de provincie Groningen. Een collega van Anton had ‘connecties’ bij de Vreemdelingendienst en hielp Anton met het papierenwerk wat nodig was voor de aanvraag tot gezinshereniging. In 2001 mocht zijn vrouw en jongste dochter overkomen naar Nederland. Drie kinderen lieten ze bij familie in Suriname achter.

Het heeft Anton bij elkaar meer dan 15 jaar gekost om zijn vrouw en dochter over te laten komen. Nu hij ziet hoe makkelijk de gezinshereniging verloopt voor vluchtelingen die statushouder zijn geworden in Nederland, maakt hij zich vreselijk boos en is hij teleurgesteld. Anton kwam destijds alleen naar Nederland en nu komen ze met duizenden hier naartoe. 'Het is niet eerlijk', aldus Anton.

Het geval van Anton is niet uniek. Veel Surinamers hebben in het verleden problemen gehad met gezinshereniging. Dit heeft veel Surinaamse gezinnen en families verscheurd. Een deel van de gezinnen woont nu hier in Nederland en de overige gezinsleden moesten in Suriname blijven.

Assemblee neemt wetten Identificatieplicht Dienstverleners, Melding Ongebruikelijke Transacties en Internationale Sancties aan

Wetten op laatste moment aangenomen om te voorkomen dat Suriname gebrandmerkt wordt


De Nationale Assemblee heeft gisteravond met algemene 36 stemmen drie wetsontwerpen aangenomen om te voorkomen dat het land door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) op haar 'zwarte lijst' wordt geplaatst. Suriname moet 11 maart een rapport verzenden, waarna de CFATF op 15 maart reageert. Na de reacties van Suriname en de expert, worden de bevindingen van de CFATF medio mei gepresenteerd. Suriname was drie achtereenvolgende jaren bij die presentatie niet aanwezig. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie beloofde De Nationale Assemblee dat zij er alles aan zal doen dat deze keer Suriname wel aanwezig is, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 25 februari 2016.

De wetsontwerpen, Identificatieplicht Dienstverleners, Melding Ongebruikelijke Transacties en Internationale Sancties, moeten volgens de minister ervoor zorgen dat hiaten in de wetgeving worden weggemaakt.

Op vragen van VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi antwoordde Van Dijk-Silos, dat afstemming is gepleegd met deskundigen van de CFATF. De bewindsvrouwe en de Assembleeleden zijn zich er bewust van, dat met de aanname van de wetsontwerpen het werk niet af is. Suriname moet invulling geven aan de verdragen die het getekend heeft. Nog meer wetten dienen in overeenstemming te worden gebracht, terwijl instituten daadwerkelijk moeten optreden.

De wetsontwerpen moesten in sneltreinvaart worden behandeld en aangenomen. De ontwerpen zijn dinsdag en gisteren behandeld. Na diverse wijzigingen werden de ontwerpwetten aangenomen.

Naast de commissie van rapporteurs hebben diverse leden van oppositie en coalitie bijgedragen om de ontwerpwetten staande de vergadering aan te passen. Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat er veel wijzigingen zijn aangebracht. De minister is volgens hem flexibel geweest en heeft veel van de wijzigingen meegenomen in de ontwerpwetten. Diverse Assembleeleden benadrukten dat het natraject belangrijk is. Benadrukt werd, dat het nooit meer mag voorkomen dat op het laatste moment wetten goedgekeurd moeten worden.

Abdoel (NDP) plaatst vraagtekens bij effectiviteit toezichthouders als de Centrale Bank

'Wat weerhoudt CBvS als toezichthouder op te treden als cambio's zich niet houden aan Wet Identificatieplicht?'


Het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel heeft er moeite mee, dat instituten die als toezichthouders worden aangewezen hun taken vaak niet conform de wettelijke bepalingen nakomen. Abdoel zei gisteren in De Nationale Assemblee, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) belast is met het toezicht houden op de financiële instellingen. Hij begrijpt niet waarom de toezichthouders niet optimaal hun werk doen. Abdoel is voorzitter van de commissie van rapporteurs die drie wetten - Identificatieplicht Dienstverleners, Melding Ongebruikelijke Transacties en Internationale Sancties - moest voorbereiden, die moeten voorkomen dat Suriname 'geblacklist' wordt door de de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), zo schrijft Starnieuws vanochtend, donderdag 25 februari 2016.

'Wat weerhoudt de Centrale Bank om als toezichthouder op te treden als bijvoorbeeld de cambio's zich niet houden aan de Wet Identificatieplicht. Ik ben de mening toegedaan dat wanneer de toezichthouders zich niet adequaat kwijten van hun toezichthoudende taak, er ook tegen hen opgetreden moet worden. Wij gaan ervan uit dat de toezichthouders te goede trouw handelen, maar het kan ook zo zijn, dat om grote belangen te beschermen de toezichthouder met opzet nalaat haar taken zoals bij wet vastgelegd, uit te oefenen. Dan moeten er sancties aan verbonden zijn', stelde Abdoel.

Het Assembleelid zei ook, dat een toezichthouder eventueel niet over de middelen of kennis beschikt om op te treden, maar dan moet dit kenbaar gemaakt worden.

Het uitoefenen van een streng en strak toezicht zal volgens Abdoel ongetwijfeld ertoe leiden dat het vertrouwen in de toezichthouder en de instellingen, alsook in de aanbieders van kansspelers, zal toenemen. Hij riep op tot het strikt naleven van wetten. Er moet pro-actief worden gewerkt, waardoor voorkomen wordt dat op het laatste moment gewerkt wordt aan wetten. Abdoel ziet een actieplan van de regering tegemoet, waardoor De Nationale Assemblee ook erop toe kan zien dat de deadlines gehaald worden.

President Bouterse: 'Er is iets goed fout met ons'

'Ik wens u een slapeloze nacht toe'

'Als ik lees dat zelfs kleuters worden misbruikt, dan is er iets serieus mis met ons op geestelijk niveau'


President Desi Bouterse zei iets na middernacht, bij de herdenking van 36 jaar machtsovername op het Revoplein in Paramaribo, dat er iets serieus mis is met dit land. Hij maakt zich als president ernstige zorgen over de situatie. 'Er is iets goed fout met ons.' Hij zei in zijn korte toespraak, dat hij zijn hart wilde luchten en eindigde met 'Ik wens u een slapeloze nacht toe', zo schrijft Starnieuws vanochtend, donderdag 25 februari 2016.


'Er is iets historisch fout met ons. Er gebeurt op het ogenblik iets met ons en wij zouden serieus, heel serieus over moeten nadenken. Want mi denki taki a momenti doro fu par anu draai a boto disi. Wanneer ik vandaag de dag in kranten lees, dat niet alleen minderjarige kinderen, maar kleuters worden misbruikt, dan is er iets serieus mis met ons op geestelijk niveau. Wanneer wij in de kranten lezen dat graven worden opengemaakt en mensen zich vergrijpen aan lijken, dan is er iets serieus met dit land aan de hand. Wanneer meer als voldoende bekend is, dat wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren, dan is er iets serieus aan de hand', sprak Bouterse.

'Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de Assembleevoorzitter voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen. Kortom, we siki in a kondre disi. Maar, niet omdat mi ne piki unu... Wi habi fu tak' nanga den geestelijke leiders. Wi habi fu tak' ook tu nanga den beleidsmakers. Omdati un no denki taki a tee sang we gi, a tee san we langa. Unu no mo denki dati a tee na einde. Ik wens u hiermee een slapeloze nacht toe.'

Minister Noersalim overweegt samenwerking met Cuba voor Kustwacht

Nieuwe Cubaanse ambassadeur Manuel Rubido Díaz brengt beleefdheidsbezoek aan Noersalim

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)
Suriname en Cuba willen op nog meer gebieden samenwerken. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken wil nagaan wat de mogelijkheden zijn voor de Kustwacht om expertise uit te wisselen met de Cubanen. Hij sprak hierover woensdag 24 februari 2016 met de nieuwe Cubaanse ambassadeur in Suriname, Manuel Rubido Díaz, bij een beleefdheidsbezoek van de ambassadeur, zo bericht het ministerie in een persbericht.

Noersalim meent dat Suriname en Cuba veel van elkaar kunnen leren op het terrein van beveiliging en veiligheid. De Kustwacht van Suriname valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens Díaz zijn er in de samenwerking tussen beide landen al verschillende projecten met andere ministeries uitgevoerd. Hij wil nu ook nagaan wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn met Binnenlandse Zaken.

'Op Cuba is het ministerie van Binnenlandse Zaken wel heel anders dan in Suriname. Daar zijn voornamelijk militairen in dienst en wordt er gericht op nationale veiligheid en beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders', zei Díaz. Hij noemt de regio een voorbeeld voor de wereld, daar onderlinge conflicten er tot nu toe niet hebben geleid tot gewapende acties.

Toeristenkaart voor Suriname fors in prijs verhoogd van 20 euro naar 90 euro

Nederlandse ambassade maakt verhoging bekend, maar vermeldt geen reden


'Met ingang van 1 maart aanstaande wordt de prijs voor een toeristenkaart verhoogd van 20 euro (25 USD) naar 90 euro (100 USD). De toeristenkaart is voor een ‘single entry’ voor Suriname en maximaal 90 dagen geldig.’ Dit heeft de Nederlandse ambassade in Suriname vandaag, 24 februari 2016, bekendgemaakt op haar Facebookpagina.

Een visum voor Nederland vanuit Suriname kost Euro 60.

SURINAME VERHOOGT PRIJS TOERISTENKAART:Met ingang van 1 maart as wordt de prijs voor een toeristenkaart verhoogd van...
Geplaatst door Nederlandse ambassade in Suriname op woensdag 24 februari 2016

Regering schaft visumplicht voor UNASUR-, CELAC- en CARICOM-lidlanden af

Suriname wil verdere versoepeling personenverkeer naar Suriname...


...maar verhoogt prijs Toeristenkaart naar 90 euro


De regering heeft het besluit genomen om de visumplicht af te schaffen voor burgers van de overige nog visumplichtige landen van Unie van Zuid Amerikaanse Naties (UNASUR), de Gemeenschap van Latijns Amerika en het Caribisch Gebied (CELAC), inclusief de CARICOM. Het besluit van de regering dient geplaatst te worden tegen de achtergrond van de verdere versoepeling van het personenverkeer naar Suriname. De versoepeling is begonnen met de introductie van de toeristenkaart in 2012 (die overigens per 1 maart in prijs wordt verhoogd van 20 euro naar 90 euro) en de afkondiging van de Wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) in 2014, zo bericht het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, woensdag 24 februari 2016.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat met dit besluit gevolg wordt gegeven aan de verplichtingen, voortvloeiende uit het lidmaatschap van regionale en internationale organisaties. Tegelijkertijd wordt met deze maatregel beoogd het toerisme naar Suriname te bevorderen, alsmede de toegang voor zakenlieden te vergemakkelijken. Dit zal de handels- en investeringsmogelijkheden ten goede komen.


Per 1 maart 2016 mogen burgers uit de betreffende landen met een toeristenkaart naar Suriname reizen. Deze burgers hebben de mogelijkheid de toeristenkaart te kopen op de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Suriname in hun eigen land of bij aankomst in Suriname bij een van de grensposten. De vereiste van een toeristenkaart is niet van toepassing op burgers van landen, die reeds een visumafschaffingsovereenkomst hebben met de Republiek Suriname.

Het aantal van 37 wordt naar 51 landen uitgebreid. Hieronder vallen Colombia, Ecuador, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua, alsmede China, India, Indonesië en Turkije.

Het tarief voor de toeristenkaart is bepaald op 100 Amerikaanse dollar of 90 euro voor een enkele entree (single entry). Reizigers hebben echter nog steeds de mogelijkheid om een visum met meerdere binnenkomsten (multiple entry) voor toeristische doeleinden aan te vragen, waarvan de hoogte van het tarief momenteel aan een evaluatie wordt onderworpen.

Buitenlandse Zaken zal eveneens overgaan tot versoepeling van de verstrekking van zakenvisa. Aanvragen voor een zakenvisum, die gedaan worden op de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen door internationale bedrijven c.q. gerenommeerde nationale bedrijven, zullen zoveel als mogelijk zelfstandig door de diplomatieke vertegenwoordigingen van ons land worden afgehandeld.

Aanvragen voor een zakenvisum, die gedaan worden in Suriname, zullen met grotere voortvarendheid worden afgehandeld, waardoor het visum tijdig kan worden verstrekt door de vertegenwoordigingen in het buitenland.
Voor een goede uitvoering van de genomen maatregelen, zal er intensiever gebruik worden gemaakt van het Border Management System, dat momenteel in gebruik is op de doorlaatposten in Suriname. Dit binnen het kader van effectieve controle van het personenverkeer naar en van ons land. Het ligt tevens in de bedoeling dat dit systeem wordt aangesloten op de diverse regionale - en internationale veiligheidssystemen, aldus Buitenlandse Zaken.