woensdag 2 maart 2016

Ondernemers in Atjoni en Kwakoegron fors beboet door ECD

Pomphouder Ajoni houdt zich niet aan vastgestelde brandstofprijzen

Twee winkeliers in Kwakoegron verkopen producten te duur - Ook jachtgeweren, smokkelsigaretten, landbouwgif en vaten benzine in beslag genomen


Prijsopdrijving is enkele ondernemers te Atjoni en Kwakoegron duur komen te staan. Een pomphouder te Atjoni, die zich niet had gehouden aan vastgestelde pompprijzen, verloor zijn vergunning en kreeg een strafklacht aan zijn broek. In Kwakoegron, aan de Saramaccarivier, moesten de enige twee winkeliers in dit Matawaidorp, die prijzen van verschillende artikelen hadden opgeschroefd, per persoon Srd 30.000 boete betalen.

Ambtenaren van de Economische Controle Dienst (ECD) bezochten het gebied nadat klachten binnen warem gekomen over vermoedelijke prijsopdrijving van benzine, zo bericht het ministerie van Handel en Industrie (HI) vandaag, woensdag 2 maart 2016. Voor de benzine werd voor 1 liter Srd 5 gevraagd, terwijl de prijs vastgesteld door HI Srd 4.23 is voor een liter unleaded en voor diesel Srd 4,01. De benzine van het pompstation werd in beslag genomen en de zaak gesloten. Omdat de pomphouder geen medewerking verleende, werd zijn vergunning in belang van het onderzoek ingetrokken, meldt de voorlichting van Handel en Industrie (HI). Er is een dossier opgemaakt en verstuurd naar het Openbaar Ministerie.

De winkeliers te Kwakoegron vroegen hogere dan de door HI vastgestelde prijzen voor unleaded en diesel.

In beide supermarkten werden ook nog eens jachtgeweren, smokkelsigaretten, gascilinders van 20, 28 en 100 lbs, landbouwchemicaliën en ook een telescoop van vermoedelijk een geweer aangetroffen.

Daarnaast werden 22 vaten unleaded bij een supermarkt in beslag genomen, omdat de winkelier met een vergunning van iemand anders werkte.

Alle alcoholische drank werd in beslag genomen, omdat de winkelier niet beschikte over een vergunning voor de verkoop daarvan. Hij had ook geen vergunning voor de verkoop van kerosine en de ECD-ambtenaren namen twee vaten hiervan in beslag.

Oud-ministers Rusland en Sapoen: 'Huidige regelingen gewezen ministers niet zomaar ontstaan'

Sapoen: 'De gewezen ambtsdragers moeten niet als zwervers op straat gaan lopen'


De Assembleeleden Gregory Rusland (NPS) en Raymond Sapoen (Pertjajah Luhur) zijn het niet eens met de stelling, dat zij met immorele handelingen bezig zijn, wanneer zij maandelijks op grond van de wet een uitkering krijgen voor hun ministerschap eerder. 

Rusland, die van 2005 tot 2010 minister van Natuurlijke Hulpbronnen is geweest, zegt vandaag, woensdag 2 maart 2016, in het Dagblad Suriname, dat de huidige regelingen voor gewezen ministers niet zomaar zijn ontstaan. Volgens hem zou het wijs zijn om na te gaan wat de gedachte van de mensen was, die deze regeling hebben ingevoerd. Zes maanden na het ministerschap gaan de voorzieningen door, maar dat heeft allemaal te maken met het feit dat wanneer men minister wordt, men geen ander werk mag verrichten.

'Al je functies en jobs moet je laten varen om na vijf jaar weer in dezelfde maatschappij terug te keren.'

'De zes maanden waarin alle voorzieningen nog van kracht zijn, zijn volgens Rusland een overgangsfase voor de gewezen minister om zijn weg terug te vinden in de samenleving. Daarna is er een bedrag dat ingaat met betrekking tot het pensioen. Per jaar dat men als minister gediend heeft, heeft men dan recht op 2% pensioen', stelt de NPS-politicus en -voorzitter.

Rusland zegt, dat hij als ex-minister recht heeft op een eerste klasse ziektekostenverzekering. Van 2010 tot en met 2015 heeft hij de kosten hiervan echter nooit laten declareren bij de staat. 'Dit, terwijl ik wel regelmatig kosten heb voor mij en mijn gezin.' Hij zegt verder, dat de pensioenregeling belangrijk is, omdat het pensioen bij de oude job gelijk stopt wanneer iemand de functie van minister aanvaardt. Deze vangt aan wanneer het oude beroep weer wordt hervat. Wettelijk mag een minister niet bezoldigd worden door de oude werkgever, totdat die werkzaamheden niet weer worden hervat. Wijzigingen kunnen volgens Rusland altijd komen. Maar, dat hangt volgens hem af van welke wijzigingen men precies in de huidige regelingen wil aanbrengen.

'Wanneer iemand zegt dat ministers immoreel handelen, moet de zaak genuanceerd worden', stelt Sapoen, die eerder minister van Handel en Industrie en van Onderwijs is geweest. Elke minister moet volgens hem erop kunnen rekenen, dat hij na zijn ambtsperiode niet brodeloos wordt, maar dat hij binnen een bepaald systeem ingevoerd wordt, zodat hij wel over een salaris beschikt.

Vaak gebeurt het volgens hem dat mensen in de publieke sector niet terug kunnen keren naar hun oude baan, omdat die al lang door iemand anders is ingevuld. 'Deze mensen kunnen wij niet brodeloos op straat zetten. De gewezen ambtsdragers moeten niet als zwervers op straat gaan lopen', aldus Sapoen.

Assembleelid Hooghart (NDP) haalt uit naar 'rijke' collega's die niet aan arme mensen zouden denken

Hooghart: ‘Rijke mensen creëren schaarste en onzekerheid’ 


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en NDP-Assembleelid, beweert vandaag, woensdag 2 maart 2016, in het Dagblad Suriname, te doen te hebben met de bevolking die moeilijke tijden meemaakt. De situatie waar niet alleen de landsdienaren, maar de totale bevolking mee worstelt, knaagt aan het welzijn van de mensen, aldus Hooghart. 

Suriname heeft niet voor alles een pasklare oplossing. 'Het leven kent helaas hoogtepunten en dieptepunten, wij moeten trachten om oplossingen te vinden om uit de moeilijke tijden te komen. Het samenwerken kan veel beter, wij blijven elkaar negatief beïnvloeden', jammert Hooghart.

Hij is niet te spreken over de inhaligheid van de 'rijke mensen' die kunstmatig schaarste en onzekerheid creëren en ‘het volk doen lijden’.

'Onder de rijke mensen tref je ook politici aan, die niet denken aan een beter leven helpen bewerkstelligen voor het overgrote deel van de bevolking, de arme mensen', stelt Hooghart, die met regelmaat met scherpe, ongenuanceerde woorden, de confrontatie zoekt met collega's in parlement en vakbond. Overigens zegt hij niet wat hij zelf doet voor mensen die het deze dagen niet zo breed hebben. Neen, hij schreeuwt slechts een slag in de lucht.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Telecombedrijf UTS op Curaçao heeft werknemer ontslagen na constatering fraude bij dochter TDS

Personen krijgen gratis TDS-aansluiting


Telecombedrijf UTS heeft een werknemer ontslagen nadat er fraude was geconstateerd bij dochterbedrijf TDS. Dit bevestigt UTS-directeur Paul de Geus vandaag, woensdag 2 maart 2016, in de Amigoe. De fraude hield in. dat tal van personen een TDS-aansluiting kregen zonder dat zij hiervoor hoefden te betalen.

De fraude kwam volgens De Geus aan het licht tijdens een reguliere audit van het bedrijf. Hierbij kwamen een aantal vreemde zaken aan het licht die niet door de beugel konden. Hierop is een apart onderzoek opgestart dat meer gevallen van illegaal verkregen ‘blackboxen’ heeft opgeleverd.

Het onderzoek richt zich op wat er nu precies is voorgevallen in deze zaak en of meerdere TDS-werknemers zich met soortgelijke constructies bezig hielden.

De Geus wilde zich vanochtend niet in details uitlaten over de omvang van de fraude en wat de gevolgen zullen zijn voor degenen die zonder te betalen een TDS-abonnement kregen. Hij stelde dat hij eerst de definitieve resultaten van het onderzoek wil afwachten. In ieder geval is de bewuste werknemer ontslag aangezegd en is deze persoon niet meer werkzaam bij het bedrijf, aldus de UTS-directeur.

Seda wil minister voor genderbeleid in volgend kabinet Curaçao

Regering Curaçao moet van 'gender' beleidsprioriteit maken


De Curaçaose overheid moet van ‘gender’ weer een beleidsprioriteit gaan maken. Dit staat in het ‘schaduwrapport’ dat Fundashon Sentro di Dama (Seda) heeft uitgevoerd (zie onderaan) in het kader van het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW, Committee on the Elimination of Discrimination against Women). Het rapport werd gisteren gepubliceerd op de website van de Verenigde Naties, aldus de Amigoe vandaag, 2 maart 2016.

Het rapport roept op tot de oprichting van een Nationaal Gender Bureau binnen de structuur van de overheid. De opstellers van dit rapport, bestaande uit diverse niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), willen zelfs dat bij de eerstvolgende kabinetsvorming een minister voor gender wordt benoemd. Ook moet de deelname van vrouwen aan het politieke proces worden aangemoedigd, bijvoorbeeld met trainingsprogramma’s door het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).

Het rapport adviseert verder om een expertisebureau op te richten om statistische en kwalitatieve informatie te vergaren over de positie van vrouwen, maar ook over andere kwetsbare groepen als jongeren, migranten en de LGBT-gemeenschap. Tevens wordt de regering opgeroepen om te komen met passend beleid voor gezinnen en een sociaal vangnet voor meisjes en jongens, met extra aandacht voor kinderen met een handicap en migrantenkinderen. Als laatste adviseert Seda de overheid om verregaande maatregelen te nemen om vrouwenhandel en geweld tegen vrouwen aan te pakken, en de rechten van prostituees te beschermen.

Het Cedaw ‘schaduwrapport’, waarbij lokale ngo’s wereldwijd misstanden kunnen aankaarten die niet in de officiële cijfers van een regering worden gerapporteerd, is dit jaar voor het eerst onafhankelijk opgesteld op Curaçao. Een diverse waaier van lokale voorvechters van vrouwenrechten, politici en professionals uit het maatschappelijk middenveld heeft aan het vierjaarlijkse rapport bijgedragen. Voorheen werden de cijfers naar Nederland gestuurd, maar na geldgebrek bij Vrouwennetwerk aldaar is besloten om dit keer een eigen, lokale rapportering op te zetten.

De onderzoekers liepen tegen grote obstakels aan. Zowel het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) als de Nederlandse overheid wilde geen geld steken in het onderzoek, waarop Seda besloot het onderzoek op vrijwillige basis uit te voeren en gebruik te maken van donatie- en onderzoeksgeld. In het rapport zeggen de opstellers ‘verbijsterd’ te zijn dat veel sleutelfiguren in de politiek en het maatschappelijk middenveld niet bereid waren om mee te werken aan de informatievergaring.

VMSC: Hospital Nobo Otrobanda zal nauwelijks genoeg capaciteit hebben voor alle medisch specialisten

'Kleinere vakgroepen onderbrengen in de Advent Ziekenhuizen'

Het in aanbouw zijnde HNO begin 2016
Onduidelijkheid onder specialisten over hoe zij binnen HNO betaald gaan worden


Het toekomstige Hospital Nobo Otrobanda (HNO) zal volgens de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) onvoldoende capaciteit hebben om alle medisch specialisten onder te brengen. Dit in tegenstelling tot wat er in het transitieplan is vastgesteld, zo schrijft de vereniging in het deze week gepubliceerde visiedocument, aldus de Amigoe vanmiddag, woensdag 2 maart 2016.

'Met name voor de kleinere vakgroepen is er nog geen oplossing. De verwachting is dat deze specialismen ondergebracht zullen worden in de satellietklinieken, zijnde de Advent Ziekenhuizen.'

Wat betreft de transitie naar het nieuwe ziekenhuis vraagt de belangengroep zich daarnaast af of vrijgevestigde specialisten, ‘waarvan verwacht wordt dat zij straks in het HNO werkzaam zijn, zullen worden vergoed voor hun investeringen in onroerend goed die zij in het verleden noodgedwongen hebben moeten plegen’. 'Zal het ziekenhuis hun medische instrumenten en apparatuur overnemen, het ondersteunend personeel van de dokterskantoren in dienst nemen en hun pensioenopbouw overnemen?'

Een ander punt dat volgens de VMSC niet volledig duidelijk is, is de bekostiging van de zorg. 'Opvallend is dat in het algemeen maar weinig woorden worden vuilgemaakt aan de wijze van bekostiging van de specialistische zorg. Met geen enkel woord wordt gerept over de bekostiging van diegenen die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de zorg in HNO, namelijk de medisch specialisten. Tot op heden zijn de medisch specialisten niet door het ministerie van Gezondheid, dan wel de afdeling Financiën uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de wijze van waarop ze in het HNO zullen worden gehonoreerd.'

De Euro-Amerikaanse zorg die men volgens de VMSC op Curaçao verdient, vormt de rode draad in het visiedocument, maar om dit te kunnen bereiken moet er wel duidelijkheid zijn. 'De nieuwe zorg waar patiënten recht op hebben, betekent niets anders dan de zorg die (aan)geboden zal worden in het nieuwe ziekenhuis, welke naar verwachting eind 2017 operationeel zal zijn.'

En groot deel van de hiermee samenhangende aspecten staan reeds beschreven in de nota ‘Bewust kiezen voor veiligheid en kwaliteit patiëntenzorg’ en het ‘Transitieplan Hospital Nobo Otrobanda 3.0 van maart 2015’, schrijft de VMSC.

'Desalniettemin missen we in de gepresenteerde plannen van aanpak betreffende de totstandkoming van het HNO enkele belangrijke facetten, welke mogelijkerwijs door minister Siegfried Victorina van Gezondheid, het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en Usona over het hoofd zijn gezien, dan wel niet als prioriteit zijn aangemerkt.'
Volgens de vereniging zijn in de reeds bestaande plannen een aantal fundamentele vragen over het nieuwe ziekenhuis dus nog niet beantwoord. De VMSC wil zodoende dat hier op termijn opheldering over wordt gegeven, ter aanvulling van het huidige transitieplan.

In reactie op de onduidelijkheden laat waarnemend medisch directeur Franke Scheper (Sehos) weten dat een werkgroep, bestaande uit het Sehos, de specialisten en het ministerie van Gezondheid, onlangs overleg heeft gehad. Dit met als doel het wegnemen van de onduidelijkheden en aannames om te kijken hoe het verder moet.

President Bouterse verwacht dat veiligheid toeneemt met Baidjnath Panday als procureur-generaal

'Voor mij bestaat de term miscommuni- catie niet, overleggen zo vaak mogelijk'

'Rekent u op mij en ik zal al het mogelijke doen wat van mij verwacht mag worden'


Roy Baidjnath Panday is vandaag, woensdag 2 maart 2016, tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie beëdigd door president Desi Bouterse. Hij nam sinds 3 december 2014 al waar in deze functie en werd per 1 december 2015 benoemd. Bouterse verwacht dat met deze benoeming de veiligheid verder verbeterd zal worden, zo bericht Starnieuws.

'Zware misdrijven, grensoverschrijdende handel in verdovende middelen, zedenmisdrijven zullen hard aangepakt moeten worden. Ook andere vormen van misdrijven, zoals mensenhandel, money laundering, deelneming aan criminele organisaties, terrorisme, computercriminaliteit die vanuit de wereld overwaaien naar onze landen zullen zoveel mogelijk door een doortastend beleid voorkomen moeten worden. Voorts zoveel mogelijk buiten onze grenzen gehouden moeten worden. En indien deze toch de kop opsteken in ons land, zullen deze evenzeer hard aangepakt moeten worden', zei Bouterse over de taken die horen bij de functie van procureur-generaal.

Baidjnath Panday zei, dat de president hele hoge verwachtingen heeft van de invulling van de functie. Hij beloofde zijn nieuwe functie in alle in hem beschikbare krachten te zullen invullen. De procureur-generaal stond stil bij het in hem geschonken vertrouwen door de voordracht van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie.

Tijdens de waarneming van de functie heeft Baidjnath Panday kunnen ervaren, dat hoezeer de vervolging als onderdeel van de rechterlijke macht stappen voorwaarts wenst te doen in de bestrijding van de criminaliteit, zij alleen niet daartoe is staat is. Er moet meer in orde gebracht worden om de nobele taak om de criminaliteit tegen te gaan en het land veilig te houden, zo sprak hij vandaag.

Behalve het organisatorisch niveau van het Openbaar Ministerie (OM) is ook het beschikbaar krijgen van budgetmogelijkheden belangrijk. Naast de nodige voorzieningen is het helpen ontwikkelen van werkrelaties met de werkarmen van het OM ook van belang. 'Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de opsporing. Wij zijn ons als geen ander ervan bewust, dat het land in financieel noodweer terecht is gekomen. Maar, de zon schijnt elke dag en biedt mogelijkheden en daarbij moeten wij de kansen benutten om met de schaarse middelen toch succes te kunnen boeken.'

'En het stoort mij steeds president wanneer ik hoor, dat iets niet voor mekaar is gekomen en dat de  woordkeus wordt gemaakt miscommunicatie. Gelooft u erin president, voor mij bestaat de term miscommunicatie niet. Overleggen zo vaak als het nodig is, kan ons helpen om op eenvoudige wijze met voldoende flexibiliteit te doen waarvoor wij zijn geroepen, in de rechtsstaat Suriname, namelijk als vervolging strafbare feiten opsporen en bij voldoende bewijs de verdachten te vervolgen. Ik acht mij geroepen, heer president, om met het team van de vervolging datgene te doen waar u naar uitkijkt, waar de regering naar uitkijkt, waar ons parlement naar uitkijkt, waar de samenleving naar uitkijkt. Rekent u op mij en ik zal al het mogelijke doen wat van mij verwacht mag worden.'

Vertegenwoordiging van Lufthansa Technik bezoekt de SLM in Suriname

Duits bedrijf voert in België onderhouds- werkzaamheden uit aan de Airbus 340-300


De nieuwe, zeventien jaar oude, aanwinst van de SLM, de Airbus 340-300 die in december 2015 op de Mid-Atlantische route in operatie is gegaan, heeft conform het onderhoudshandboek (Maintenance Manual) haar 1e zogenoemde A-check achter de rug. De A-check wer in de periode 15 tot en met 21 februari 2016 succesvol uitgevoerd door het onder andere in België, Brussel, gevestigde Duitse bedrijf Lufthansa Technik, zo is vandaag, woensdag 2 maart 2016, te lezen op Waterkant.net.

Afgelopen week heeft een delegatie van Lufthansa Technik een bezoek gebracht aan de SLM in Suriname voor een nadere kennismaking. Tijdens dit bezoek werd onder andere de eerste A-check geëvalueerd en zijn de originele overeenkomsten uitgewisseld die in december 2015 tussen de SLM en Lufthansa zijn gesloten (zie onderaan).

Hiermee is er meer inhoud gegeven aan de samenwerking tussen de SLM en Lufthansa Technik. Vermeldenswaard is, dat de A340-300 vanaf haar intrede in de SLM vloot geen onoverkomelijke operationele problemen heeft ondervonden. Overigens heeft het Duitse bedrijf ook een vestiging op Puerto Rico.

Ter informatie (bron: aviantioninfo.nl):

Dagelijkse check
De dagelijkse check is bekend onder verschillende namen: pre-flight check, post-flight check, etc. Deze check houdt in dat er van buiten goed wordt gekeken of het vliegtuig niet beschadigd is. Hierbij wordt het logboek geraadpleegd om te kijken of alles correct is uitgevoerd. Deze check wordt elke 24 tot 60 uur uitgevoerd.


A Check
De A check wordt uitgevoerd elke keer als een vliegtuig tussen de 500 en 800 uur heeft gevlogen. Per vliegtuigtype kan het verschillen wanneer de check wordt gedaan. Bij het ene type wordt bijvoorbeeld het aantal start en landingen bekeken, terwijl bij een ander vliegtuig het aantal vlieguren geldt. De A check wordt doorgaans gedurende de nacht aan de gate uitgevoerd. Onderdeel van deze check is het visueel vast stellen dat het vliegtuig niet beschadigd is, geen onderdelen mist en er geen corrosie optreedt. Het zuurstof systeem wordt gecontroleerd, evenals de noodverlichting.

Levensmiddelenpakketten voor dorpen Boven-Suriname

Er zou sprake zijn van hongersnood in de dorpen door extreme droogte

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Bewoners van de dorpen Amatopo, Kasjoe eiland en Coeroeni in het Boven-Surinamegebied worden voorzien van levensmiddelenpakketten. Het ministerie van Welzijn coördineert dit project dat wordt uitgevoerd in opdracht van president Desi Bouterse, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 2 maart 2016.

Er zullen drie vluchten worden uitgevoerd naar het gebied. Er is sprake van hongersnood in de dorpen. De totale aanplant van de lokale bevolking is verloren gegaan, vanwege extreme droogte in het gebied. De waterstand is heel laag en is het heel moeilijk varen.

Een delegatie van het ministerie is vanochtend vertrokken naar de dorpen. De komende week zullen zeven andere dorpen, waaronder Kwamalasamutu en Palumeu, worden aangedaan.

SGP-fractie Tweede Kamer steekt de draak met PVV-plan Zwarte Piet

Tweede Kamer bespreekt.....het uiterlijk van Zwarte Piet....


Op verzoek van de PVV werd gisteren in de Tweede Kamer gesproken over het uiterlijk van Zwarte Piet.  De partij wil voorschriften voor het uiterlijk van de kindervriend, zo bericht vandaag, woensdag 2 maart 2016, het Reformatorisch Dagblad.

Met name de SGP stelde een aantal hilarische vragen. Zo wil de SGP weten of ook muziekkorpsen geschminkt moeten worden tijdens een intocht. En of deze regels ook gelden voor kinderen die op straat Zwarte Piet spelen.


De SGP waarschuwt ook voor discriminatie. Doordat alleen zwarte of bruine mensen voor Piet mogen spelen, zouden blanke mensen niet meer in aanmerking komen.

Volgens de PVV moet de Piet zwart of bruin zijn, rode lippen hebben, beschikken over zwart krulhaar en oorbellen, een pofbroek dragen en een hoofddeksel opzetten met een gekleurde veer.

Papiamentstalige ochtendkrant Èxtra viert 40-jarig bestaan

Krant viert verjaardag met onder andere donaties aan stichtingen


De Papiamentstalige ochtendkrant de Èxtra heeft bij de viering van haar 40-jarig bestaan een donatie gedaan aan de Fundashon pa Promové Lesamentu, een stichting die in de wijken Mundo Nobo en Charo het lezen onder kinderen stimuleert. extra1 In de aanloop naar het jubileum doneerde de krant ook aan andere organisaties geld, zoals de Ride for the Roses, Fundashon Alton Paas, Biblionef Curaçao, Stichting Jeugd en Kinderzorg en wijk- en sportorganisaties. Dit bericht vandaag, woensdag 2 maart 2016, het Antilliaans Dagblad.

Lezers van de het ochtendblad konden als onderdeel van het feest meedingen naar een prijs van 4.000 gulden bij een cijferspel in de krant.

De Èxtra werd op 1 maart 1976 opgericht door wijlen Eddy Oleana en Mike Oehlers en de aandeelhouders Ronald Irausquin, ambtenarenvakbond Abvo en de Curaçao Federation of Workers (CFW). De krant telde eerst 12 pagina’s maar het ochtendblad wist het aantal pagina’s daarna uit te breiden tot 56.

In het commentaar van gisteren werd met gepaste trots gemeld dat het ochtendblad de eerste krant was die de officiële spelling van het Papiaments hanteerde. In de tijd van de lancering van de krant waren er twee andere Papiamentstalige kranten op de markt. De Nobo, die in 1974 door Carlos Daantje was opgericht en La Prensa, die sinds 1928 op de markt was.

De ochtendkrant had jarenlang een eigen leus namelijk ‘de krant die aan de bakermat staat van de arbeiders en werknemers in de Nederlandse Antillen’. Die leus werd onder het logo op de voorpagina afgedrukt. De werknemers en arbeiders waren via de bonden aandeelhouders bij de krant. De redacteuren van Èxtra hadden 51 procent van de zogeheten A-aandelen, een garantie dat het moeilijk was om van buitenaf door te dringen in de redactie, aldus Oleana bij de oprichting.

'De vakbonden participeren samen met ons zodat de arbeiders en werknemers praktisch de totale meerderheid hebben van het bedrijf', aldus een uitspraak van Oleana in de eerste editie van de krant. 'Van de zogeheten aandelen is 51 procent in handen van collega’s bij de krant en de rest is voor de andere arbeiders en werknemers van Curaçao, als zij interesse hebben. En dat is een novum voor de Antillen', aldus Oleana op 1 maart 1976.

De krant moest als voorbeeld dienen voor de arbeiders en werknemers, zo werd bij de oprichting geschreven. 'Wij weten dat hun blik op ons gericht is.' Alle arbeiders en werknemers werden opgeroepen om mee te werken zodat de krant hun de beste informatie kon bieden. Tegelijkertijd verklaarde de krant de arbeiders, werknemers en hun leiders kritisch te zullen volgen.

De Èxtra werd ook op Bonaire op 1 maart 1976 gelanceerd en werd daar door Agensia Noticiero Multro van Niki en Marvel Tromp vertegenwoordigd. De redactie bestond uit Herbert Cesilia en Bòi Antoin. Lezers konden zich op de krant abonneren, maar de distributie was lastig. Een jaar na de oprichting nam Boi Antoin op 22-jarige leeftijd de krant over met Bonaire Communication Services en werd hij directeur/redacteur. De krant ging in de losse verkoop. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Èxtra de krant is die het meest op het eiland wordt gelezen.

Stichting Uniek Curaçao begonnen met bouw van Unikliko

Tonnen moeten bijdrage leveren aan aanpak zwerfvuil


Stichting Uniek Curaçao is begonnen met de bouw van de Unikliko en heeft exemplaren hiervan reeds in zo’n zes gebieden geplaatst. Nog tien andere Unikliko’s zullen de komende weken op andere plaatsen worden geplaatst, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 2 maart 2016. 

Dankzij de donatie van de Antillean Soap Company, die de tonnen levert en de inzet van het vrijwilligersteam van Uniek Curaçao, is de aanpak van zwerfvuil zo goed begonnen.

Met de Unikliko wil Uniek Curaçao voorkomen dat bezoekers van plaatsen waar geen afvalbakken staan, afval op de grond gooien.

Curaçao Ports Authority (CPA) is bereid twee nieuwe containerkranen zelf te kopen

Twee huidige kranen kunnen ieder moment uitvallen


Indien een akkoord met Curaçao Port Services (CPS) over de nieuwe havenconcessie te lang op zich laat wachten, is Curaçao Ports Authority (CPA) bereid de twee nieuwe containerkranen zelf te kopen. Dat zegt CPA-directeur Humberto de Castro vandaag, woensdag 2 maart 2016, in het Antilliaans Dagblad. Dit is ook schriftelijk geformuleerd in een brief aan de regering. 

Volgens De Castro is er weinig tot geen ruimte meer om te onderhandelen over de concessie, omdat de containerkranen - zoals in het verleden vaker het geval is geweest - ieder moment kunnen uitvallen. Volgens de nieuwe concessie zou CPS de nieuwe kranen aanschaffen en tevens zorg dragen voor de vernieuwing van de kade. Aanschaf van de twee nieuwe kranen kost 30 miljoen gulden en de renovatie van de kade 20 miljoen gulden. Ook zou CPS het onderhoud voor haar rekening nemen.

'Zolang die nieuwe concessie echter niet is getekend, blijft de verantwoordelijkheid bij CPA', zo legt de CPA-directeur uit. 'En we kunnen nu echt niet langer wachten.'

Eugene Rhuggenaath (PAR), minister van Economische Ontwikkeling, laat in een reactie weten CPS toch nog wat ruimte te willen geven, echter niet te lang. 'Hoewel we de nieuwe concessie nog niet zo lang geleden hebben gepresenteerd, is dit een discussie die al jaren gaande is. Het is niet iets dat nog eens jaren kan gaan duren. Er is wel een enorme sense of urgency.' 

Onlangs kondigde CPS aan van de onderhandelingstafel op te staan en niet meer aan te zullen schuiven totdat de regering een duidelijk standpunt met betrekking tot de havenconcessie heeft ingenomen.

'Hoewel de regering CPA een duidelijke instructie heeft gegeven, wil CPS toch nog een duidelijk standpunt hebben en daar zijn we ook toe bereid. Woensdag zal ik in de Raad van Ministers een voorstel presenteren, dat vervolgens meteen naar CPS wordt gestuurd. Hierin wordt het standpunt van de regering duidelijk geformuleerd en wordt tevens een termijn aangegeven waarin wij antwoord verwachten van CPS', aldus Rhuggenaath.

Indien CPS zich niet houdt aan de gestelde termijn, moet volgens de minister inderdaad gedacht worden aan een alternatief, mogelijk dat CPA zelf de kranen koopt.

EBS wil haar vuile was binnenskamers houden

'Eyndhoven verdient het respect dat de zaak intern wordt opgelost, zonder sensatie'


De problemen die geleid hebben tot het op non-actief stellen van twee managers van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) worden intern opgelost. 'Wij willen deze kwestie rustig en professioneel aanpakken uit respect voor de mensen die jarenlang hun krachten hebben gegeven aan dit bedrijf', zegt Patrick Peneux, voorzitter van de Raad van Commissarissen vandaag, woensdag 2 maart 2016, in de Ware Tijd. 

Marcel Eyndhoven, technisch directeur, en Nisa Bergraaf, bedrijfsjuriste, zijn maandag voorlopig thuis geplaatst. Aanleiding zijn onduidelijkheden rond contractuele afspraken die gemaakt zijn tussen een aannemer en het bedrijf.

Onder het personeel zou geschokt zijn gereageerd op de maatregelen, omdat beide medewerkers een goede naam hebben binnen het bedrijf. 'Meneer Eyndhoven verdient het respect dat deze zaak intern wordt opgelost, zonder sensatie en allerhande beschuldigingen. Wij zullen de zaak rustig bekijken en beoordelen.Er zal nagegaan worden of alle procedures correct zijn gevolgd en dan zullen wij een beslissing nemen over de verdere afhandeling', aldus Peneux.

De pas aangestelde algemeen directeur van de EBS, Rabin Parmessar, noch de vakbondsvoorzitter, Steve Geerlings, willen op deze zaak ingaan. 'Ik ben niet bevoegd om hierover uitspraken te doen', zei Parmessar gisteren, terwijl hij voor verdere details naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen verwees. Ook Eyndhoven, momenteel met vakantie, wil niet op de zaak ingaan.

Advocaat Kanhai staat niet achter beëdiging Roy Baidjnath Panday tot procureur-generaal

Baidjnath Panday is volgens Kanhai niet geschikt

'Pikant dat Baidjnath Panday de eed aflegt in handen van iemand, die hij als verdachte heeft opgebracht'


Advocaat Irvin Kanhai is het niet eens met de beëdiging van Roy Baidjnath Panday tot procureur- generaal. Baidjnath Panday is volgens de advocaat niet geschikt voor de functie, waarin hij vandaag, woensdag 2 maart 2016, wordt aangesteld door president Desi Bouterse.'En iedereen mag weten dat ik het oneens ben', zegt de advocaat in de Ware Tijd. 

Kanhai zegt dat er tal van andere potentiële personen in Suriname rondlopen die een veel betere kandidaat zijn dan Baidjnath Panday.

'Maar, als Baidjnath Panday vindt dat hij geschikt is, dan moet hij de president hem maar laten benoemen.'

Daarnaast vermoedt de bekende advocaat, dat er gewoon voor Baidjnath Panday is gekozen, omdat hij de volgende was in de hiërarchie van het Openbaar Ministerie (OM). 'Men denkt niet out of the box.'

Het antecedentenonderzoek dat over het milieu van Baidjnath Panday is gedaan, noemt de advocaat daarom waardeloos. Een gedegen onderzoek zou volgens Kanhai duidelijk doen blijken, dat Baidjnath Panday niet geschikt is. De advocaat vindt het bovendien niet logisch dat politieagenten, die hiërarchisch onder de procureur-generaal vallen, een onderzoek moeten doen naar handelingen van een aankomend procureur-generaal.

Kanhai weigert echter een concreet argument aan te halen, waarom hij zo fel tegen de benoeming van de nieuwe procureur-generaal is. Hij vindt het overigens ook 'pikant' dat Baidjnath Panday de eed zal afleggen in handen van iemand, die hij als verdachte heeft opgebracht. 'Als je vindt dat die man verdachte is, dan moet je de eed niet in zijn handen afleggen', vindt Kanhai. Bouterse is namelijk gedagvaard om in de 8 decembermoordenzaak weer, vrijdag 4 maart, voor de Krijgsraad te verschijnen.

Strafproces tegen Bouterse en medeverdachten 8 decembermoorden vrijdag 4 maart hervat

Advocaat Essed: 'Ik merk aan zijn speeches, dat Bouterse zich in 't nauw gedreven voelt'

'Zijn vrijheid komt in het geding'


Het Parool in Nederland herinnert vandaag, woensdag 2 maart 2016, - op gezag van persbureau ANP - iedereen er aan, dat het strafproces tegen de Surinaamse president Desi Bouterse en 25 andere verdachten van de 8 decembermoorden vrijdag aanstaande wordt hervat. Dit gebeurt nadat het ruim 3,5 jaar stil heeft gelegen.

Op 8 december 1982 martelde en vermoordde het toenmalige militaire regime van Bouterse vijftien tegenstanders van het bewind in Fort Zeelandia. Dat was toen het hoofdkwartier van de militaire machthebbers.

De Surinaamse krijgsraad schorste het proces in 2012, nadat het Surinaamse parlement een omstreden Amnestiewet had aangenomen. Deze wet regelt dat alle verdachten van de decembermoorden vrijuit gaan. De schorsing was nodig zodat het Constitutioneel Hof zou kunnen toetsen of de Amnestiewet niet in strijd is met de Surinaamse grondwet. Maar, zo'n hof bestaat (nog steeds) niet in Suriname.

De hoogste rechter in het land gaf eind vorig jaar het Openbaar Ministerie opdracht de vervolging weer op te pakken. Dit gebeurde, nadat de nabestaanden van de slachtoffers hierom hadden gevraagd.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, vindt het lastig uitspraken te doen over hoe de zaak vrijdag zal verlopen. 'Er kan van alles gebeuren, maar logischerwijs moet het proces doorgaan waar het is gestopt en zou het OM met een strafeis moeten komen. Maar, of het zo gaat, weet ik echt niet', aldus Essed.

Voor hem staat het wel vast, dat Bouterse betrokken was bij de moorden en dat hem in ieder geval dood door schuld kan worden aangerekend. Mocht het OM vrijspraak eisen voor Bouterse, dan zal dat een zware teleurstelling zijn. 'Ik kan me dat niet voorstellen. Er zijn voldoende feiten aan het licht gekomen, ook onlangs nog in de interviews die Bouterse heeft gegeven over 1982, om hem schuldig te verklaren.'

Mocht het ervan komen dat Bouterse wordt veroordeeld, dan verwacht Essed dat Bouterse in hoger beroep zal gaan. Toch maakt de president zich wel degelijk zorgen, denkt de advocaat. 'Bouterse heeft altijd gedacht dat het OM hem schuldig zou verklaren. Anders zou hij de Amnestiewet niet hebben afgekondigd. Ik merk het ook aan zijn speeches, waaruit ik opmaak dat hij zich in het nauw gedreven voelt. Zijn vrijheid komt in het geding.'

In eerste twee maanden 2016 62 EBS-elektriciteitspalen beschadigd door aanrijdingen

Stroomstoringen ten gevolge van een 'mastaanrijding' kunnen twee tot acht uur duren

Door EBS gemaakte kosten worden verhaald op veroorzaker aanrijding tegen mast


Het jaar is nog maar net begonnen en het netwerk van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is al 62 keer beschadigd door een aanrijding, met een stroomstoring als gevolg. Dit meldt het bedrijf dinsdag 1 maart 2016 in een persbericht. 

In januari waren er in totaal 27 storingen, waarvan twee 12 hoogspannings-distributielijnen (12kV feeders) uitvielen. Tot en met 25 februari waren het 35 storingen als gevolg van mastaanrijdingen, waarvan vier 12 kV feeders uitvielen. Onder de noemer mastaanrijdingen worden onder andere geplaatst aangereden masten, pad-mounted transformatoren en schoordraden, kortom alle storingen als gevolg van een aanrijding.

Afhankelijk van de mast die is aangereden en de lijn (hoogspanning of laagspanning, transmissie of distributie) die daar loopt, kunnen de herstelwerkzaamheden complex zijn en kan het opheffen van de storing twee tot acht uren duren. Ook het type mastconstructie bepaalt de complexiteit en dus de duur van de herstelwerkzaamheden.

Het uitwisselen van een transformator en de herstelwerkzaamheden kunnen ruim Srd 65.000 kosten en het uitwisselen van een mast ruim Srd 10.000. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de netcomponenten die beschadigd zijn geworden. Alle door de EBS gemaakte kosten zullen op de veroorzaker van de mastaanrijding worden verhaald.

Lange rij wachtenden bij Centrale Bank voor buitenlandse valuta

'Die Amerikaanse dollars zouden ze gewoon moeten afschaffen'


Veel mensen die hun woninghuur in euro's of Amerikaanse dollars moeten betalen in problemen


Het was gisteren zuchten en steunen onder de drukkende warmte bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan de Waterkant, maar dat weerhield tientallen mensen niet om een hele dag in de rij te staan, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 2 maart 2016. Met kranten, waaiers en handdoekjes probeerden mensen zich koel te houden onder de stijgende frustraties. 

'Wij verdienen alleen Srd’s, maar moeten wel onze auto of huishuur in Amerikaanse dollars aflossen. En dat met zo’n hoog koersverschil, dat kan toch niet?', zei Geneviève Afania gisteren, een van de wachtenden. De 26-jarige vrouw stond helemaal achteraan in de rij en zou nog de hele dag moeten wachten.

'De huidige situatie in het land dwingt mij tot besparen. Dan doe ik dat ook waar het kan.Ik ben al blij dat ik hier kan zijn en ik heb het er best voor over om te wachten.'

'Ik heb tot mijn zestigste jaar hard gewerkt, maar met mijn maandelijkse pensioenuitkering van Srd 1.000 kan ik niet veel', aldus de 64-jarige N. Nirendjan. Ook hij vindt het vervelend dat bepaalde zaken in het land nog steeds in Amerikaanse dollars verrekend worden. 'Die dollars zouden ze gewoon moeten afschaffen.'

Veel mensen moeten hun huishuur en/of auto in valuta betalen en begeven zich aan het eind van elke maand naar de Centrale Bank. De overheid verleent een voorziening van valuta bij de CBvS als een tegemoetkoming naar het volk, maar zo voelt het voor de wachtende personen in de rij niet aan.

'De president is de hoofdverantwoordelijke. Hij heeft voor deze puinhoop gezorgd, en wij moeten betalen', zei Nirendjan. Het is niet de eerste keer dat hij wacht bij de Centrale Bank. Hij was maandag zijn hele voormiddag kwijt. Toen hij eindelijk binnen was, kreeg hij te horen dat hij gisteren terug moest komen.
'Ik had mijn laatste kwitantie om mijn auto af te betalen niet bij me. Door de valutaveiling zal het alleen maar erger worden, dan worden wij ook geveild.'

De Centrale Bank gaf tot gisteren laat geen reactie op de gebeurtenissen.

Emmanuel Scheek vertegenwoordigt studenten in nieuw bestuur Anton de Kom Universiteit

Walter Bouterse eindigde bij studentenkandidaten op derde plaats


Tot de vertegenwoordiger van de studenten in het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) is gisteren Emanuel Scheek gekozen. Namens het Wetenschappelijk Personeel heeft Yvonne Baal de verkiezing gewonnen. Soenilkoemar Mahabir is de vertegenwoordiger geworden van het Technisch Administratief Personeel. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 2 maart 2016.

De verkiezing bij de studentenvertegenwoordiging in het bestuur van AdeKUS was, aldus Starnieuws, 'bijzonder spannend'. De kandidaten hebben behoorlijk wat propaganda gevoerd. Het was een haast gelijkopgaande strijd tussen Scheek en Joël Frijde. Scheek kreeg 229 stemmen en Frijde 222. Op Walter Bouterse stemden 161 studenten en Radjivkumar Sunderpersad Lall kreeg 91 stemmen.

Als vertegenwoordiger voor het Wetenschappelijk Personeel namen drie kandidaten deel aan de verkiezing. Zes personen van het Technisch Administratief Personeel deden een gooi naar een functie binnen het universiteitsbestuur.

Een van de zaken die alle kandidaten verbeterd willen zien is de communicatie binnen de hoogste onderwijsinstelling. Vijf plekken in het bestuur, onder leiding van Jack Menke, zijn ingevuld door de regering.

Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname door parlement aangenomen

Minister Dodson neemt veel wijzigingsvoorstellen van Assembleeleden over

Alom positieve reacties op aangenomen wetten


Na veel wijzigingen zijn gisteren de Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname, met algemene 39 stemmen door De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen.  Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons bedankte het gewezen Assembleelid Rabin Parmessar (NDP) en de commissie van rapporteurs die veel werk hadden verzet, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 2 maart 2016.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft veel wijzigingsvoorstellen van De Nationale Assemblee overgenomen. Tijdens schorsingen werd gewerkt aan formuleringen van de wijzigingen samen met deskundigen.

Diverse fractieleiders zeiden na de aanname van de ontwerpwetten, dat nu de verdere regulering van de sector kan plaatsvinden.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi zei, dat nu de wetten aangenomen zijn, ook gewerkt moet worden aan de uitvoering. Hij haalde aan, dat alle deskundigen nodig zijn om hier invulling aan te geven. Verder zei hij nog dat er alles aan gedaan moet worden om parastatale instellingen efficiënt te latenwerken en pleitte voor betaalbare tarieven.

NDP-fractieleider André Misiekaba wil dat mensen die schade toebrengen aan EBS-infrastructuur, daarvoor moeten betalen. Er moet ook een fonds komen waardoor burgers die schade oplopen door stroomuitval gecompenseerd kunnen gaan worden. Hij benadrukte dat ook het binnenland van Suriname over elektriciteit moet beschikken. Hierin werd hij ondersteund door Celsius Waterberg, fractieleider van de BEP en Carl Breeveld van DOE.

Breeveld zei dat de uitvoering van de wetten staat en valt met de invulling.

Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, wees ook op deskundigheid die nodig is. Hij stelde net als Marinus Bee (ABOP) en Ingrid Karta Bink (Pertjajah Luhur) dat er een goede basis is gelegd om verder op te bouwen. Het gaat om een raamwerk dat heel belangrijk is voor deze strategische sector. Namens de regering zei minister Soewarto Moestadja dank voor de gezamenlijke inspanning om te komen tot aanname van de wetten.

Eendaags bezoek Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken was 'productief'

Bouterse via minister Vieira door president Rousseff uitgenodigd voor bijwonen opening Olympische Spelen
 
(Bron foto: ministerie van Buitenlandse Zaken Brazilië)

Het eendaags werkbezoek van de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Mauro Vieira aan Suriname is zeer ‘productief’ geweest. Er zijn enkele overeenkomsten getekend met de zuiderburen en veel ‘key issues’ werden belicht. President Desi Bouterse is door zijn ambtgenoot, Dilma Rousseff, uitgenodigd om bij de opening van de Rio 2016 Summer Olympic Games aanwezig te zijn, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, woensdag 2 maart 2016, weten.

Er zijn overeenkomsten getekend die ervoor gaan zorgen dat de aanpak van ‘bosyaws’, malaria, hiv-aids onder risicogroepen en de ziekte van Chagas in Suriname, versterkt wordt. Een overeenkomst heeft te maken met de nieuwe geologische kaart van Suriname. De voorbereidingen bij het verkrijgen van geofysische onderzoeksdata en het opzetten van een geologisch databestand, zullen met technische hulp van de Brazilianen, getroffen worden. De documenten zijn getekend op het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Minister Niermala Badrising is tevreden met de resultaten van het bezoek. Volgens haar kan de samenwerking echter nog niet in kapitaal omgezet worden, omdat het 'langlopende projecten zijn en de waarde van de technische hulp niet in geld is uit te drukken'. 

Vieira zei onder andere, dat het belangrijkste van de samenwerking is de 'kennisoverdracht, het menselijk kapitaal en het vermogen om ondanks de nijpende economische omstandigheden de relaties te verdiepen'.


Vieira heeft een 'buitengewoon goed' gesprek gehad met president Bouterse, aldus Badrising. De Braziliaan laat verder weten, dat zijn delegatie ook goede gesprekken gehad heeft met de vertegenwoordigers van de verschillende ministeries. Een betere samenwerking op het gebied van sport- en jeugdzaken, tussen de universiteiten, justitie, het opschroeven van de rijstexport, verbetering van het personenvervoer, zaken doen en investeringen, zijn enkele van de toponderwerpen geweest. Vieira deelt mee dat de uitnodiging om diplomaten op te leiden en te trainen in zijn land, nog steeds openstaat. Hij hoopt dat Suriname hier nu wel op ingaat.


Vieira is de eerste buitenlandse minister die Suriname bezocht heeft sinds de inauguratie van president Bouterse. Hij kijkt uit naar het tegenbezoek van Badrising in de tweede helft van het jaar. Vieira heeft namens zijn regering Surinaamse atleten uitgenodigd voor deelname aan de komende Olympische Spelen in zijn land.

'Regering is vastgelopen en men probeert met kunst en vliegwerk hoofd boven water te houden'

NPS-voorzitter Rusland: ‘Wij durfden om ministers en autoriteiten te dreigen met gevangenisstraf’


Volgens de voorzitter van de NPS en Assembleelid, Gregory Rusland, blijkt dat waar de partij zich al die tijd bezorgd om maakte, nu werkelijkheid is geworden. Hij reageert vandaag, woensdag 2 maart 2016, in het Dagblad Suriname, op het besluit van de regering om de definitie van het begrip staatsschuld te wijzigen. De regering stelt dat gerefereerd moet worden aan internationale definities voor de staatsschuld. De conceptwet is al goedgekeurd door de raad van ministers. 

'Men probeert ons gerust te stellen, maar het blijkt dat de situatie zeer ernstig is. De regering is vastgelopen en men probeert met kunst en vliegwerk het hoofd boven water te houden. Het is zeer ernstig als men nu gaat kijken naar het leningenplafond en daar verschuivingen gaat brengen zodat men niet in de problemen komt.'

De regering onder de NPS en haar partners voerden volgens Rusland verantwoord beleid. Reden waarom zij het hebben aangedurfd om mensen, ministers en autoriteiten, die in de fout gingen, te dreigen met gevangenisstraf.

'Nu merken we dat men die regels teniet wil doen. Je kunt alles internationaal aangeven, maar waar we in de eerste plaats naar moeten kijken is onze eigen situatie. Natuurlijk zul je voorbeelden internationaal vinden van hoe het anders gedaan wordt, maar dat betekent niet dat wij onze regels moeten aanpassen wanneer het ons goed uitkomt en dan als argument de internationale regelgeving gebruiken. Het zit goed fout met onze economie, het zit goed fout met onze financiële huishouding en dit is nogmaals het bewijs dat wij in een nog ernstigere financiële situatie terecht zijn gekomen.'

De Ware Tijd ontslaat journalisten - Personeel zal geen salarisverhoging krijgen

Ontslagen volgens directie in kader van 'herstructurering'

Personeelsbond stelt 'onaangenaam verrast' te zijn door aangezegde ontslagen 'We gaan dit niet zo laten, deze handelswijze is onbeschoft en onbehoorlijk bestuur'


De directie van dagblad de Ware Tijd (dWT) heeft vier van haar journalisten gisteren ontslag aangezegd. Ook andere journalisten, van wie het contract verloopt, zullen worden bedankt. Herstructurering heet dat in een document dat de directie vrijdag heeft gestuurd naar het bestuur van de personeelsbond, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 2 maart 2016.

De directie geeft in het document aan, dat zij door de huidige situatie genoodzaakt is 20% van haar redactiebestand in te korten. Voorts zal het bedrijf volgens de directie niet in staat zijn salarisverhoging toe te kennen aan het personeel.

Robby Naarendorp, voorzitter van de personeelsbond bij de Ware Tijd, is onaangenaam verrast. Hij laat via Starnieuws weten, dat hij dacht dat de directie had gereageerd op het voorstel dat de bond al enige tijdgeleden had ingediend,maar dat was dus niet het geval. 'Als je het document leest van de directie, lijkt het erop alsof geen van de mensen deugt', zegt Naarendorp.

Onder de ontslagen journalisten is er ook een bestuurslid. 'Tussen het ontslag van leden en bestuursleden is er een verschil', stelt de bondsvoorzitter. Hij is, nadat bekend was wat de directie had gedaan, direct naar het bedrijf gestapt om directeur Ben Halfhide te spreken. Maar, die was al weg. Naarendorp hoopt hem vandaag te spreken.

Hij vertelt dat de bond vorige week was uitgenodigd om te praten over werknemers die moeilijk doen. 'We hebben gesproken en zijn in een gemoedelijke sfeer uit elkaar gegaan, met de toezegging dat we nog zouden praten over het wensenpakket dat de bond heeft ingediend. En dan krijgen we dit.' 'We gaan dit niet zo laten. Deze handelswijze is onbeschoft. Dit is onbehoorlijk bestuur.'

Nu blijkt dat het document dat vrijdag is aangeboden aan de bond gezien moet worden als mededeling aangezien de maatregelen van de directie per 1 maart zijn ingegaan. Naarendorp wijst erop, dat volgens de wet een contract dat niet schriftelijk is opgezegd, wordt geacht te zijn verlengd. 'We hebben te maken met een directeur die de mazen van de wet kent en die misbruik maakt van die mazen. Dit gaan we niet zo laten. Zo kan je niet omgaan met werknemers, vooral in deze tijd.'

Vorig jaar heeft het personeel van dWT acties gevoerd, omdat een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst uitbleef en de voorstellen van de directie de bond tegen de borst stuitten. Het personeel ging toen zelfs de straat op en de krant verscheen vier dagen in mei niet. Uiteindelijk zijn partijen bij de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname beland.

Onduidelijk is wat de positie van hoofdredacteur Iwan Brave is in deze ontslagkwestie.... Hij laat vandaag via het Dagblad Suriname slechts dit, afwachtend, weten: 'Ik ga nog geen commentaar geven. Toen de stakingen waren, hebben wij dat ook niet gedaan. Wij praten niet met de pers, omdat ik geen interne zaken met een journalist kan bespreken.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Op non-actief gezette EBS-technisch directeur tekent vlak voor komst nieuwe directeur 'wurgcontract' met Olibis

Eyndhoven tekent contract met Olibis voor levering onderdelen MAN-generatoren

 
Zes dagen voordat Rabin Parmessar algemeen directeur werd van de NV Energiebdrijven Suriname (EBS) tekende technisch directeur Marcel Eyndhoven een 'wurgcontract' met het bedrijf Olibis. Dit contract werd op 12 augustus getekend. De juridische screening werd gedaan door juriste Nisa Bergraaf. Beide functionarissen zijn door de Raad van Commissarissen, met instemming van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, op non-actief gesteld. Zij kregen hiertoe een brief van Parmessar, waarin wordt medegedeeld, dat zij per 29 februari op non-actief zijn gesteld. Tegen hen wordt een onderzoek ingesteld. Zij mogen de bedrijfsterreinen niet betreden, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 2 maart 2016.

Otmar Heve Sibilo en Eyndhoven tekenden een overeenkomst voor financiering van 5 miljoen Amerikaanse dollar voor levering van onderdelen voor MAN-generatoren. De credietfaciliteit is tegen een rente van 22,5%. Er was een intentieverklaring hierover getekend in oktober 2015. Inmiddels was echter besloten om geen nieuwe contracten te sluiten met Olibis.

(Bron afbeelding: Starnieuws)

In de financieringsovereenkomst is ook opgenomen een boeterente van 1% per maand als EBS niet op tijd betaalt.

De leiding van het bedrijf en het ministerie van NH willen een onderzoek naar de inhoud van het contract en de opgegeven prijzen en condities. Eerder had Dodson al gesteld, dat wurgcontracten de EBS de das hebben omgedaan.

Jamaicaanse autoriteiten nemen 50 ton met knaagdierenuitwerpselen verontreinigde rijst uit Suriname in beslag...

Lading Surinaamse rijst wordt vernietigd

(Bron foto: Jamaica Observer)
De 'Food Storage and Prevention of Infestion Divison' (FSPID) van het Jamaicaanse ministerie van Industrie, Investeringen en Handel heeft zo'n 50 ton uit Suriname geïmporteerde met uitwerpselen van knaagdieren verontreinigde rijst in beslag genomen, aldus de Jamaica Observer vandaag, woensdag 2 maart 2016. Het gaat waarschijnlijk om uitwerpselen van ratten, zo is af te leiden uit de vele reacties van lezers onder het artikel in de Jamaicaanse krant.

Woordvoerster Tamara Morrison van de FSPID zei tegen JIS News (Jamaica Information Service), dat de besmetting was bevestigd nadat tests op monsters waren uitgevoerd door het FSPID 'Rodent Biology and Control Laboratory'.

'Op 8 en 9 februari voerde de FSPID inspecties uit in twee 20-ft. containers rijst, verpakt in zakken van 45 kilo, in de opslaglocatie van de importeur in Montego Bay. De uit Suriname afkomstige rijst was bestemd voor de lokale markt', aldus Morrison.

Volgens Morission heeft de besmetting plaatsgevonden voordat de lading in Jamaica was gearriveerd en het was de eerste keer dat een lading verontreinigde rijst is ontdekt.

Ze zei verder tegen JIS News, dat de bevindingen van het onderzoek, alsook de gezondheidsrisico's, zijn besproken met de importeur en dat 'deze factoren de basis vormden voor onze beslissing om de lading in beslag te nemen'.

'Nu worden maatregelen getroffen om de lading op een uitgezochte locatie eind deze week te vernietigen.' Tegen de importeur worden verder geen maatregelen genomen.

(Nog) Niet bekend is of de exporteur - van wie de naam nog niet bekend is - uit dezelfde partij rijst heeft afgezet in eigen land, Suriname. Inmiddels zijn de autoriteiten op Jamaica door de webredactie van De Surinaamse Krant benaderd met de vraag om meer informatie te verstrekken over de exporteur in Suriname. Daarnaast is ook nog niet bekend of Jamaica de Surinaamse autoriteiten heeft geïnformeerd.

(Red. De Surinaamse Krant/Jamaica Observer)

Regering creëert nogal wat onduidelijkheden rond nieuwe prijs toeristenkaart

Forse prijsverhoging blijkt plotseling niet te gelden voor Nederland en Frans-Guyana


Regering communiceert bar slecht over prijsverhoging toeristenkaart


Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft gisteren in De Nationale Assemblee gezegd, dat voorlopig de verhoging van de toeristenkaart niet geldt voor Nederland en Frans-Guyana. De rest van de landen moet wel de 90 euro of 100 Amerikaanse dollar betalen voor de toeristenkaart. 

Binnen twee weken zal de verhoging van de toeristenkaart worden geëvalueerd. Dan zal bepaald worden hoe de eventuele verhoging uitziet voor Nederland en buurland Frans-Guyana. Het gaat om twee landen waar de meeste mensen vandaan komen naar Suriname. Uit Nederland doen ruim 100.000 mensen jaarlijks Suriname aan, terwijl uit Frans-Guyana 35.000 mensen hiernaar toe komen.

De verhoogde prijs wordt voor andere landen gehandhaafd. Na evaluatie zal nagegaan worden of er een bijstelling komt. De regering heeft geluisterd, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 2 maart 2016, naar enorme protesten die gekomen zijn na de verhoging van de toeristenkaart van 20 naar 90 euro.

Uit de hele gang van zaken blijkt weer eens dat de regering slecht communiceert met de samenleving en ad hoc besluiten neemt en daarna pas eens kijkt naar de gevolgen van die besluiten. De regering creëert verwarring, komt niet met een plausibele verklaring voor de prijsverhoging van de toeristenkaart - terwijl iedereen begrijpt dat het slechts bedoeld is om de staatskas te vullen - en dat heeft geleid tot protesten tegen de prijsverhoging in Nederland en bij het Surinaamse consulaat in Cayenne, Frans-Guyana.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)