donderdag 10 maart 2016

Minister Peneux ziet graag gesprek tussen regering en Bond van Leraren

Peneux stelt altijd geloof te hebben in dialoog en openheid van zaken


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) vindt dat er om  tafel gezeten moet worden met de regering om uiteindelijk te komen tot pasklare oplossingen. Hij zegt dat in reactie van de voor morgen aangekondigde staking door de Bond van Leraren (BvL). De leraren gaan in actie om een ernstig signaal af te geven aan de regering.

'Ik heb altijd het geloof dat dialoog, openheid van zaken en communicatie moeten leiden tot oplossingen. President Desi Bouterse is ook altijd voorstander van dialoog. Het zal uiteindelijk liggen aan de bereidwilligheid van zowel de regering als van de BvL om open te staan voor een oplossingsmodel', aldus de bewindsman vandaag, donderdag 10 maart 2016, in een persbericht.

Minister Peneux heeft het gevoel, dat de leraren hun verantwoordelijkheid wel kennen, want ze hebben gezegd dat ze het doen als een soort 'alert situatie'. Dit is volgens de vakbond bedoeld om in feite de regering erop te wijzen, dat er een ombuiging moet plaatsvinden van de stijgende koersontwikkeling.

Peneux hoopt dat het gaat om een eenmalige actie, waardoor er niet teveel stagnatie komt binnen het onderwijsproces, zodat uiteindelijk een vlotte beëindiging van het schooljaar gegarandeerd kan worden.

De minister heeft gisteren gesprekken gevoerd met BVL-voorzitter Wilgo Valies. Volgens Peneux bracht de vakbondsleider tijdens de gesprekken naar voren, dat de leraren op dit moment ontstemd zijn over de huidige koersontwikkeling. Door de fluctuaties is hun salaris minder waard en zij zich kunnen zich niet meer in hun eigen behoefte kunnen voorzien. Dit maakt dat ze gedemotiveerd raken.

Isla-vakbond wil met directie raffinaderij in gesprek over bezuinigingsmaatregelen Venezolaanse eigenaar

'Besparingsmaat- regelen mogen dagelijkse operatie en productie niet verstoren'


Isla-vakbond PWFC (Petroleum Workers Federation Curaçao) heeft een gesprek aangevraagd met de directie van Refineria Isla Curaçao over de bezuinigingsmaatregelen die de moedermaatschappij in Venezuela heeft aangekondigd. Dat zegt Dennis Daal, vicevoorzitter van PWFC, vandaag, donderdag 10 maart 2016, in de Amigoe.  

In een naar het topkader van alle PdVSA-vestigingen (Petróleos de Venezuela, S.A.) verzonden interne memo, die in het bezit is van de Amigoe, staat dat de kosten van de olieraffinaderij met 30 procent moeten worden verlaagd. Om dit te bereiken moet het gebruik van videoconferentie onder meer worden gestimuleerd en mogen gebouwen slechts gemoderniseerd worden als dit strikt noodzakelijk is. Deze modernisering moet ook in lijn zijn met de huidige economische situatie.

Volgens Daal is de vakbond nog niet officieel geïnformeerd over de bezuinigingsronde. 'We hebben het via via gehoord, maar nog geen concrete plannen gezien. Hoogstwaarschijnlijk zitten we volgende week met de directie om de tafel om hierover te praten.'

Hij staat in principe niet negatief tegenover eventuele bezuinigingen bij de Isla. 'Elk bedrijf heeft waste. Met een plan van aanpak kun je de waste wegwerken', aldus Daal.

In de media zei Karel van Haren, onderdirecteur van de Isla, dat er met de bezuinigingsronde kritisch wordt gekeken naar projecten die voor de lange termijn bedoeld zijn. Afspraken die de Isla met derden is aangegaan, gaan gewoon door. Dat zou bijvoorbeeld ook gelden voor afspraken met aannemers en de bouw van het vakbondsgebouw van de PWFC op het Isla-terrein.

In de memo staat ook nadrukkelijk dat de besparingsmaatregelen de dagelijkse operatie en productie niet mogen verstoren.

Raad van Advies buigt zich over concept-Landsverordening Oostpunt op Curaçao

Wet moet bestemmingswijziging tot stand brengen gronden Oostpunt voor ontwikkeling gebied
 
(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Ontwikkeling kan negatief effect hebben op het rif van Oostpunt


Over de door het VVRP-ministerie geformuleerde concept-Landsverordening om tot bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt te komen en zo ontwikkeling mogelijk te maken, buigt zich nu de Raad van Advies (RvA). Dit bevestigt de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), zo bericht de Amigoe vandaag, donderdag 10 maart 2016.

'De RvA hanteert een criterium van maximaal drie maanden voor het uitbrengen van een advies. Het wetsontwerp zal dus het gehele adviseringstraject doorlopen, alvorens het parlement zich over een eventuele bestemmingswijziging van deze gronden kan buigen. Zodra het RvA-advies binnen is, zal het ministerie met technische en juridische deskundigen beraadslagen. Dus het is nu wachten op het advies', aldus de minister.

Het bestemmingwijzigingstraject werd ingegeven nadat de overheid op 25 augustus 2010 tot een schikking kwam met de erven Maal – de eigenaren van Oostpunt – middels het ondertekenen van een zogenoemde ‘Vaststellingsovereenkomst’ om zo onder meer een miljoenenclaim van de familie af te wenden. De overeenkomst kwam tot stand nadat de erven Maal jarenlang een juridische strijd tegen de overheid hadden gevoerd om tot ontwikkeling over te mogen gaan.

Tegen de wijze waarop de overheid – lees het VVRP-ministerie – tot een bestemmingswijziging wilde overgaan, gingen tal van stichtingen/organisaties en particulieren in verweer, waarover nog acht rechtszaken lopen. Herhaaldelijk werd door deze partijen gewezen op het gelijkheidsbeginsel. In deze rechtszaken staat dan ook de vraag centraal in hoeverre men op gelijke wijze inzage heeft gehad in relevante informatie en stukken in de besluitvorming van VVRP.

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft reeds vorig jaar een advies uitgebracht. De SER heeft als taak om de regering van advies te dienen omtrent alle belangrijke onderwerpen van sociaal-economische aard. Dit om veranderingen te kunnen doorvoeren met een sociaal-economische impact, waarbij de regering tevens wettelijk verplicht is om een SER-advies in te winnen. De RvA heeft verder als hoogste onafhankelijke adviseur van de regering, als belangrijke taak om over zaken van wetgeving en bestuur te waken voor het goed functioneren van de democratie, zo luidt de toelichting op de RvA-website.

Namens de familie Maal zou raadsman Robert Blaauw meermaals stellen ‘dat de handelwijze van de overheid niet voortvarend genoeg is geweest’. De raadsman liet zich tevens kritisch uit over ‘lange duur’ van de adviesronde. Hij stelde onder meer, dat de oorzaak van ‘de absurd lange duur van het eerder uitgebrachte SER-advies’ zou zijn gelegen ‘in het feit dat het VVRP-ministerie niet of uiterst traag reageerde op vragen van de SER om nadere informatie’. Volgens de raadsman van de erven Maal zou verder ook ‘gebleken zijn dat vragen van de RvA door het ministerie niet of foutief beantwoord zijn’. Uit deze uiteenzettingen bleek in ieder geval, dat Blaauw inzage heeft gehad in het verloop van de door de overheid gevraagde adviezen aan de voornoemde onafhankelijke adviesorganen SER en de RvA. De raadsman gaf eind oktober vorig jaar ook aan dat de erven ‘bovenop de eerder aangezegde claim van 66 miljoen gulden, tevens overwegen om een schadevergoeding van de overheid te eisen wegens wanprestatie’.

Het feit dat de omvangrijkste wetenschappelijke studie ooit uitgevoerd in het Caribisch gebied naar de gesteldheid van koralen, heeft aangetoond dat het rif van Oostpunt één van de top drie best bewaarde riffen in deze regio is, speelt voor de partijen die een gang naar de rechter hebben ingezet, ook een belangrijke rol. Dit aangezien het rif van Oostpunt het Land toebehoort. Een dichte ontwikkeling van de kuststrook – zoals dat eerder door de overheid middels ontwikkelingsplannen bekend werd gemaakt – kan een nadelige uitwerking op de gesteldheid van het rif van Oostpunt hebben en daarmee de algehele gesteldheid van het Curaçaose rif.

VSB en RaVakSur gaan samenwerking aan

'Onverantwoord uitgavenpatroon overheid belangrijkste oorzaak economische problemen'

'Gebrek aan transparantie is zeer storend'


De besturen van de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven (VSB) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) hebben gisteren besloten zich te bundelen. Dit gebeurde tijdens een spoedoverleg naar aanleiding van de financieel-economische situatie in het land. Dit melden de organisaties vandaag, donderdag 10 maart 2016, in een persbericht.

'Partijen zijn het met elkaar eens, dat het onverantwoord uitgavenpatroon van de overheid, waarbij totaal geen rekening is gehouden met de verminderde staatsinkomsten de belangrijkste oorzaak is van de huidige economische problemen in Suriname.'

De VSB en RaVakSur zien de werkgevers in de particuliere sector en hun werknemers als de dragers van de economie en het baart hun zorgen, dat de regering de organisaties niet op structurele wijze betrekt om maatregelen te bespreken. Beide organisaties hebben tijdens het onderhoud hun ernstige bezorgdheid geuit over de impact van de huidige crisis op economische bedrijvigheid en de ernstige gevolgen voor de werkgelegenheid.

'Maatregelen worden op ad hoc basis aangekondigd en uitgevoerd, hetgeen zorgt voor een verdere verstoring van de economie en brengt paniek reacties teweeg', aldus de partners.

De besturen van beide organisaties zijn overeengekomen, dat partnerschap niet alleen voldoende draagvlak heeft, maar ook noodzakelijk is. Zij willen zich inzetten voor de aanpassing van de belastingschijven bij loon- en inkomstenbelasting en een grondige herziening van de sociale wetten.

'De partners zullen eveneens eisen, dat zij op structurele wijze betrokken worden bij het doorvoeren van beleidsmaatregelen, die hun direct of indirect raken. Het gebrek aan transparantie wordt momenteel als zeer storend ervaren.'

Tijdelijke importstop door levensmiddelenimporteurs

'Torenhoge koers vormt ernstige belemmering om voorraden tijdig op peil te houden'

'Schaarste dreigt, we vragen partijen mee te werken om spoedig te komen tot stabiele koers'


Diverse levensmiddelenimporteurs spreken met klem tegen, dat zij de oorzaak zijn van prijsstijgingen van producten. 'Door de valutavlucht en het gebrek aan vreemde valuta zijn wij als levensmiddelenimporteurs genoodzaakt tijdelijk pas op de plaats te maken. Wij zullen dus niet onnodig tegen deze hoge koersen inkopen. Deze torenhoge koers vormt een ernstige belemmering om onze voorraden tijdig op peil te houden, wat schaarste tot gevolg zal hebben naarmate deze situatie voortduurt. Wij vragen daarom alle betrokken partijen mee te werken om zo spoedig mogelijk te komen tot een stabiele koers. Wij vragen rust en stabiliteit', aldus de importeurs vandaag, donderdag 10 maart 2016, in een gezamenlijk persbericht.

'Gezien de dramatische ontwikkeling van de koers zijn wij genoodzaakt de prijzen te verhogen, wat ten koste zal gaan van de koopkracht', stellen de importeurs.

'Na enkele weken van relatieve rust op het valutafront, waarbij voor de Amerikaanse dollar Srd 5,15 werd betaald tot en met vrijdag 4 maart, zijn wij als levensmiddelenimporteurs op maandag 7 maart opgeschrikt door valutakoersen van Srd 5,45 die per heden zelfs voor Srd 6,00 en meer aangeboden worden. Bovendien zijn de vreemde valuta’s nauwelijks te verkrijgen.'

De importeurs benadrukken, dat zij juist gebaat zijn bij een stabiele koers, waardoor onnodige prijsstijgingen voorkomen worden.

De Surinaamse Levensmiddelenimporteurs zijn:
B. Bisheshar N.V.
Cirkel Direct Sales N.V.
Devnan Agencies Inc.
Firgos Suriname N.V.
Guimar N.V.
Hatramij N.V.
HEM Suriname N.V.
H.J. De Vries Engros N.V.
Kopcke Trading Suriname
Nutrisur N.V.
N.V. Rambros
Subisco International N.V.

6.500 Krapé-eieren onderschept door politie Stolkertsijver

Stroper (41) niet in staat boete te betalen en blijft in hechtenis


De politie van Stolkertsijver, in het district Marowijne, heeft gistermorgen een automobilist staande gehouden die 13 zakken met daarin krapé-eieren in zijn bezit had. Bij controle bleek dat de 41-jarige G.F. in elke zak ruim 500 eieren naar Paramaribo vervoerde. De politie heeft de zakken met inhoud en het voertuig in beslag genomen, zo bericht vandaag, donderdag 10 maart 2016, het Dagblad Suriname.

Uit het politieonderzoek blijkt dat de verdachte een recidivist is. Hij is eerder in aanraking gekomen met de politie voor een soortgelijk delict. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie werd een boete vastgesteld. De verdachte bleek echter niet in staat te zijn de opgelegde boete te betalen. Hij werd in het belang van het verdere onderzoek in verzekering gesteld.

De 6.500 eieren worden aan de Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) worden overgedragen ter vernietiging. G.F. blijft gedurende het onderzoek aangehouden.

Krapé is de Surinaamse naam voor de soepschildpad of groene zeeschildpad (Chelonia mydas) en is van de zeven soorten zeeschildpadden de grootste soort en heeft tevens het grootste verspreidingsgebied; de schildpad komt overal rond de evenaar voor.

Vorige week werd ook iemand gearresteerd met in zijn bezit 5.000 eieren van de groene zeeschildpad.

VS: Curaçao is een groot witwasland

'Curaçao en Sint Maarten kunnen voorbeeld nemen aan Aruba'


In het jongste verslag (2016) van het ‘Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs’, van het Amerikaanse State Department (ministerie van Buitenlandse Zaken) over de internationale drugshandel, wordt Curaçao genoemd in een opsomming van de 68 grootste witwaslanden ter wereld. Ook Sint Maarten wordt genoemd, evenals de Verenigde Staten (VS) zelf en Nederland. Aruba en de BES-eilanden komen niet in het rijtje voor, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 10 maart 2016.

Een ‘groot witwasland’ (major money laundering country) is volgens de definitie in het rapport een land waarvan de financiële instituties betrokken zijn bij transacties van grote geldbedragen die afkomstig zijn uit internationale drugshandel of andere misdaad. Dit onderscheid is tegenwoordig moeilijk te maken, zo wordt uitgelegd, en dus komen in de lijst alle landen voor waar grote geldbedragen bij financiële instituties terecht komen, of dit nu om drugshandel of andere misdaad gaat.

Waar het gaat om samenwerking in de regio tegen drugshandel, witwassen en terrorismefinanciering stelt de rapportage dat Curaçao en Sint Maarten een voorbeeld mogen nemen aan Aruba.

'Vijf jaar na de staatkundige ontmanteling zijn Curaçao en Sint Maarten nog steeds bezig met het instellen van organisatiestructuren tegen drugshandel. Het is noodzakelijk dat beide eilanden regionale samenwerking en informatie-uitwisseling omarmen. Zowel Curaçao als Sint Maarten kunnen Aruba daarbij als voorbeeld nemen', zo wordt geconcludeerd.

Hieronder de tekst van het verslag over onder andere Curaçao:


Country Report: Dutch Caribbean

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
Report
Share

A. Introduction
The Dutch Caribbean consists of the six entities of the former Netherlands Antilles: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius, and Saba. In 2010, the Netherlands Antilles dissolved as a political unit. Curaçao and Sint Maarten acquired the same “autonomous country” status within the Kingdom of the Netherlands as Aruba, which became an autonomous entity in 1986. The three smallest islands, Bonaire, St. Eustatius and Saba (BES), became part of the country of the Netherlands in a status similar to municipalities.
Aruba, Bonaire, and Curaçao (often referred to as the ABC Islands) are located 30 to 40 miles north of Venezuela and continue to serve as northbound transshipment points for cocaine originating from the Guajira Peninsula in Colombia and from the Maracaibo, Venezuela area. Cocaine is primarily transported via fishing boats and inter-coastal freighters for transshipment to the United States, other Caribbean islands, Africa, and Europe. Sint Maarten, the Dutch half of the island of the same name (the French side is called Saint Martin), is located in the Eastern Caribbean and is a transshipment hub for cocaine, heroin, and marijuana destined for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands as well as Europe.

B. Drug Control Accomplishments, Policies, and Trends
1. Institutional Development
Aruba, Curaçao, and Sint Maarten have a high degree of autonomy over their internal affairs, with the right to exercise independent decision-making in a number of counternarcotics areas. The Kingdom of the Netherlands is responsible for the islands’ defense and foreign affairs, and assists the Governments of Aruba, Curaçao, Sint Maarten, and the BES islands in their efforts to combat narcotics trafficking through its support for the RST (Dutch acronym for “Special Police Task Force”). The RST maintains its headquarters in Curaçao and has its largest presence there.
In 2012, both Curaçao and Sint Maarten adopted the BOP (Dutch acronym for “law on special investigative techniques”), which governs the use of techniques such as electronic surveillance and the infiltration of criminal organizations by the police on those islands. The BOP was already in effect in Aruba. No new counternarcotics programs were initiated in 2015. Although the BOP law has been authorized, local authorities are reluctant to use it to infiltrate criminal organizations because it is relatively new.
The Netherlands extended the 1988 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the 1961 UN Single Convention on Narcotic Drugs, the UN Convention against Transnational Organized Crime, the 1971 UN Convention on Psychotropic Substances and the 1981 Netherlands-U.S. Mutual Legal Assistance Treaty to the former Netherlands Antilles and Aruba. Additionally, the former Netherlands Antilles and Aruba adopted the Agreement Regarding Mutual Cooperation in the Tracing, Freezing, Seizure and Forfeiture of the Proceeds and Instrumentalities of Crime and the Sharing of Forfeited Assets, which was signed by the Kingdom of the Netherlands in 1994.

Aruba
Aruba’s police force, the Korps Politie Aruba (KPA), continues to evolve into a regional leader in the fight against narcotics trafficking and international criminal organizations. The KPA is at the forefront in collecting and sharing intelligence with regional law enforcement partners. Despite systemic problems of prison overcrowding and insufficient resources, the KPA continues to investigate trafficking organizations effectively. The Organized Crime Unit of the KPA conducted several successful investigations in 2015, which led to over 92 kilograms (kg) in cocaine seizures and the confiscation of over $120,000 in drug related proceeds, along with the arrest of multiple subjects.

Curaçao
Curaçao has vastly improved its effectiveness and efficiency in addressing endemic drug-related crime, violence, and corruption. In January 2015, the Korps Politie Curaçao (KPC) appointed a new police chief who has greatly enhanced the leadership and stability of the KPC, which in turn has led to successful counter narcotics operations. The KPC has made dramatic strides in aggressively countering the narcotics trade in Curaçao. The local price per kilogram of cocaine has increased due to increased narcotics seizures in Curaçao.

Sint Maarten
Sint Maarten is co-located on a single island with French St. Martin. This division provides unique challenges for law enforcement investigations. Colombian and Dominican-based drug-trafficking organizations have expanded their operations into Sint Maarten believing that law enforcement is less prevalent than in their respective countries. However, regional law enforcement agencies have increased cooperation. In 2015, authorities successfully investigated several trafficking groups that were transporting hundreds of kilograms of cocaine from Sint Maarten to the United States and Europe. These investigations included unprecedented cooperation from the Korps Politie Sint Maarten (KPSM), RST, French, Dutch, British and U.S. authorities. In addition, the KPSM, in cooperation with U.S. authorities, seized approximately 200 kg of cocaine arriving on commercial air carriers, over 450 kg of marijuana, significant cash and assets from Dominican and Colombian based trafficking groups operating in Sint Maarten, and arrested multiple subjects.
Kingdom Relations Minister Ronald Plasterk commissioned a private firm in 2014 to write report on public integrity issues in Sint Maarten. The report found that “governance challenges facing Sint Maarten are real and substantial” and noted significant gaps to prevent corruption. Based on the findings of the report, the Kingdom government instituted a public integrity screening process of all incoming Ministers beginning with the 2014 Parliamentary elections.

Bonaire, St. Eustatius, Saba
The National Office for the Caribbean in the Netherlands assumes the responsibilities of law enforcement, security, and other administrative functions on behalf of the Government of the Netherlands for Bonaire, St. Eustatius, and Saba islands.

C. National Goals, Bilateral Cooperation, and U.S. Policy Initiatives
The objectives of U.S. counternacotics policy in the Dutch Caribbean are to promote counternarcotics cooperation between law enforcement and military partners, and to reduce illicit drug trafficking. The U.S. Drug Enforcement Administration works with their island counterparts to advance joint investigations, both within the Dutch Caribbean and the United States.
The Kingdom of the Netherlands maintains support for counternarcotics efforts through participation in the Caribbean Region Agreement to suppress illicit maritime and air trafficking and by continuing to support U.S. Air Force Forward Operating Locations in Curacao and Aruba. U.S. military aircraft conduct counternarcotics detection and monitoring flights over the southern Caribbean Sea. In addition, the Royal Netherlands Navy regularly conducts counternarcotics operations in the region and is a member of Joint Interagency Task Force South (JIATF-S). In 2015, nine JIATF-S cases were supported by the Royal Netherlands Navy, including the seizure of 2.8 metric tons (MT) of cocaine and the disruption of 1.45 MT in cocaine shipments. Nearly six MT of marijuana were also seized during the year. The volume of seized and disrupted shipments of all illicit drugs increased by nearly 300 percent in 2015 from the previous year.
The United States continues to support demand reduction programs with local schools, community-based youth organizations, and the Curaçao National Baseball League.

D. Conclusion
Five years into the dissolution of the Netherlands Antilles, Curacao and Sint Maarten are still establishing counternarcotics organizational structures among their various agencies. It is imperative that both islands embrace regional cooperation and intelligence sharing efforts. Both Curaçao and Sint Maarten can look to Aruba as an example of how this is accomplished.

Curaçao Plaza Hotel & Casino staat nog steeds te koop, maar raakt meer en meer in verval

Seaside G.M. Ltd. gaat toch niet over tot definitieve aankoop hotel


CHATA: 'Als het niet wordt onderhouden, werkt dat eerder negatief dan positief voor het toerisme'


Het Curaçao Plaza Hotel & Casino staat nog steeds te koop. Seaside G.M. Ltd., dat in oktober vorig jaar een ‘overeenkomst onder voorbehoud’ tekende met de huidige eigenaar Layne Rachowiczs, zal het hotel niet kopen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 10 maart 2016.

Dat zegt Ramon Koffijberg, directeur van Curaçao Investment & Export Promotion Agency (Cinex) dat onder het ministerie van Economische Ontwikkeling valt. Koffijberg zegt dat kandidaat-kopers vaak afhaken omdat er ‘zo veel partijen’ bij de verkoop betrokken zijn waarmee een prijs moeten worden overeengekomen. Cinex werkt samen met Curaçao Tourist Board (CTB) aan een nieuwe aanpak. 'We willen de verkoop centraliseren. Dan is Cinex of CTB het aanspreekpunt voor een koper.'
Eigenaar Rachowicsz is de komende weken in het buitenland en was niet bereikbaar, maar volgens Koffijberg zijn er meerdere potentiële kopers voor het hotel.

In oktober werd al bekend, dat de overname van Plaza Hotel niet definitief was en dat onder meer nog de schuld ‘van vele miljoenen’ aan crediteuren moest worden geregeld. De slepende verkooponderhandelingen lijken het hotel in ieder geval geen goed te doen.

Woensdagmiddag rond half een is het hotel nagenoeg uitgestorven. De parkeerplaats is zo goed als leeg. De verf bladdert van de monumentale muren van de fortbogen. Zelfs de ingang van het casino ziet er mistroostig uit. Ook binnen is het stil. Het restaurant op de eerste verdieping wordt schoongemaakt en alle bedjes bij het zwembad zijn leeg. Het zwembad is verwaarloosd.

'Nee, het is niet zo druk', zegt de schoonmaakster. Het hotel ziet er schoon uit, maar overal zie je de sporen van achterstallig onderhoud. Afbladderende verf, gaten in plafonds en muren.

Bij CTB was gisteren niemand bereikbaar om iets te zeggen over de situatie van het hotel. Maar Liza Dindial, ceo en voorzitter van de Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA), vindt het belangrijk dat het hotel met veertien verdiepingen en 252 kamers verkocht wordt. Zij weet niets over een mogelijke koper, omdat het hotel geen lid meer is van CHATA. 'Dat komt, omdat de contributie niet werd betaald en dan word je geroyeerd. Maar, het is belangrijk dat er een koper wordt gevonden. Het is het oudste hotel van de binnenstad en een markante plek in het stadsbeeld. Als het dan niet wordt onderhouden, werkt dat eerder negatief dan positief voor het toerisme. Het moet hersteld worden.'

SPBA vraagt regering rijstboeren Nickerie te compenseren voor lage opkoopprijs padie

LVV-minister Algoe niet van zins om compensatie te verlenen

'Het ministerie kan 1.000 stappen doen, maar de betrokkenen moeten ook bereid zijn mee te werken'
 

De Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA) heeft, net als voorgaande seizoenen, de regering gevraagd om rijstboeren in Nickerie te compenseren voor de lage opkoopprijs van padie. De brief is eerder deze week verzonden, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 10 maart 2016.

De opkopers bieden een prijs van omgerekend Srd 55 per baal natte padie, terwijl de kostprijs het dubbele bedraagt. Door de koersontwikkeling komt men op een veel lager bedrag uit dan vorig  seizoen, toen ook Srd 55 werd betaald.
De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, zegt in een reactie, dat de regering niet van plan is opnieuw compensatie te geven, zoals in het recente verleden is gebeurd. Algoe herhaalt, dat de boeren moeten samenwerken om de productiekosten zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kunnen ze meer verdienen. Hij stelt voor, dat rijsttelers om de tafel gaan met de opkopers en verwerkers om een voor alle partijen acceptabel resultaat te behalen.
Zelf treft het ministerie voorbereidingen voor een bijeenkomst met alle belanghebbenden in de sector. Algoe: 'Het ministerie kan duizend stappen doen, maar de belanghebbenden moeten ook bereid zijn mee te werken.'

Ondanks de verdeeldheid binnen de sector denkt de minister, dat het uiteindelijk zal lukken om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. De SPBA wil op middellange en lange termijn met alle betrokkenen komen tot een plan om de sector naar een hoger niveau en met meer efficiëntie te brengen.

Hira: 'Er zijn filmbeelden van de executies op 8 december 1982'

Hira wil een nieuwe algemene amnestiewet indienen

Minister Van Dijk-Silos zou haar medewerking hebben toegezegd


Sandew Hira (Dew Baboeram) heeft vandaag, donderdag 10 maart 2016, tijdens een zoveelste persconferentie de stand van zaken van zijn zogenoemde onderzoek bekendgemaakt. Hij zei onder andere voor te stellen om de twee Amnestiewetten in te trekken en een nieuwe algemene Amnestiewet in te dienen. Daarin moet het leed van het geven van Amnestie erkend worden. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zou volgens hem haar medewerking hebben toegezegd en een wetgevingsjurist als counterpart aan te stellen om deze wet voor te bereiden, zo zei Hira, aldus zijn spreekbuis Starnieuws.

'Een trieste conclusie is dat de ellende van de Binnenlandse Oorlog gigantisch groot is, maar in vergelijking met de 8 decembermoorden de aandacht hiervoor in de media en bij de bevolking gigantisch klein is. Dat roept een gevoel van onrechtvaardigheid op tegenover de slachtoffers en nabestaanden van de Binnenlandse Oorlog. Dat moeten we in de komende jaren corrigeren', constateert Hira.

Hira zei verder onder andere, dat hij informatie heeft gekregen van iemand dat er filmbeelden zijn gemaakt van de executies op 8 december 1982. 'De persoon legt uit de omstandigheden waaronder de beelden zijn gemaakt, wie de opdracht heeft gegeven, waarom en wie de cameraman was. Iemand heeft de beelden gezien. Maar, ik kon geen beschrijving krijgen van wat er op de beelden te zien was. De beelden zouden net als het rapport van Herman Doorson mogelijk in Nederland zijn terechtgekomen en in het gesloten archief zitten. Deze informatie leek mij heel plausibel op grond van zaken die ik nu niet kan vertellen. Het roept de vraag op: waarom worden deze beelden niet gepubliceerd als onomstotelijk zou kunnen worden bewezen dat Bouterse aanwezig was bij de executies?'

'Ik zal de president houden aan zijn belofte dat ik opnieuw een gesprek met hem kan hebben als ik de puzzel af heb. Dat gesprek wil ik dan zonder camera hebben. Gewoon één-op-één. Ik hoop dat ik dan via zijn input kan vast stellen of de puzzel klopt met zijn kennis. De verantwoordelijkheid van de puzzel ligt bij mij. Het is onbevredigend voor mensen die denken dat je de waarheid kunt achterhalen met verhoormethoden van een rechter-commissaris of met video-opnamen. Maar, wie de waarheid wil weten, moet zich realiseren dat sommige onderzoeksmethoden ontoereikend zijn om de waarheid te ontdekken en andere juist heel effectief', aldus Hira.

De volledige tekst van de vandaag, donderdag 10 maart 2016, gesproken tekst door Hira:

Fiscaal-jurist Makka: 'Wil PSA-wet gehandhaafd blijven, dan moet toeristenkaart maximaal 39 euro kosten'

'Wetenschappelijk is bewezen, dat toerisme afneemt bij opwerpen van meer slagbomen'

'Prijsverhoging kan volgens alleen uit brein komen van prefab-deskundigen of Nederland-haters' - Makka voorstander van invoering toeristenbelasting


Om de Wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA), ofwel de diasporawetgeving, te blijven handhaven dan zal de regering de aangekondigde verhoging van de toeristenkaart voor Nederland en Frankrijk/Frans-Guyana tot maximaal € 39 kunnen verhogen. Tot deze conclusie komt fiscaal-jurist Robby Makka. Bovendien is de verhoging in strijd met het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2012-2016 van de regering.


'Een van deze regels was, dat de toeristenkaart goedkoper zou zijn. Voordeel drie wordt nu ontnomen: visakosten € 40. Wil de PSA-wet gehandhaafd blijven, dan moet de toeristenkaart maximaal € 39 kosten. Alleen dan is het goedkoper. Hoe onbetrouwbaar kan je zijn? Economie is betrouwbaarheid etaleren. Mensen uit Nederland willen van Suriname houden, niet alleen vanwege een PSA-wet, vakantie of familiebezoek, maar ook vanwege veiligheid en wederzijdse liefde van afkomst en aankomstland. De dubbele migratie mag geen (financiële) straf zijn', aldus Makka vandaag, donderdag 10 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

Aan dit toeristenprogramma is volgens de fiscaal-jurist door de De Nationale Assemblee geen decharge verleend. Nu is er een plotselinge volgende fase aangebroken. Toch pleit hij in volgorde voor de verdere opschorting van de verhogingen, minimale verhoging na overleg of complete afschaffing van de toeristenkaart op termijn voor diaspora, zonder dat het land inkomsten derft.

'Waarom leren wij niet uit internationale ervaringen? Mensen hadden hun tickets al geboekt. Hun budgettaire planning was gemaakt. Het is oneerlijk, asociaal, onvriendelijk om dan met een toeristenkaart prijsverhoging te komen. Vakantiebeurzen organiseren heeft dan in Nederland geen zin. We hebben het proefschrift van professor Henry Ori die op toerisme is gepromoveerd. We hebben Martin Panday als deskundige, de touroperators, de diaspora uit CARICOM bijvoorbeeld Jamaica om te leren en te klankborden. Zij en vele anderen zijn niet gehoord. Maar, we zouden het toch samen doen?', aldus Makka.

Deze vorm van paniek, prijsverhoging van de toeristenkaart, is volgens Makka een erkenning van de onthulling dat Suriname schokkende economisch financiële cijfers kent. Wetenschappelijk is echter bewezen, dat toerisme afneemt bij het opwerpen van meer slagbomen. De verhoging van de toeristenkaart is volgens hem een ‘prefab maatregel’. Deze past niet binnen internationale gangbare maatregelen over inkomstenstijgingen. Dit voorstel kan volgens hem alleen uit het brein komen van prefab deskundigen of Nederland-haters. De 'luchtbrug' Suriname-Nederland wordt volgens Makka hiermee getorpedeerd.

'Diaspora is naast goud, olie en aluminium een 4e ster die een ware goudmijn kan blijken.' De toeristenkaart levert binnen een jaar direct rond €10 miljoen extra inkomsten op, maar duurzame diaspora wordt de grond ingeboord. Als 100.000 personen uit Nederland en 35.000 personen uit Frankrijk/Frans- Guyana de verhoging zouden gaan betalen, dan ontvangt Suriname (135.000 x € 70) € 9.450.000 extra. Dit, bij gelijkblijvende omstandigheden. Als we Diaspora uit de andere landen optellen komen wij volgens Makka minimaal op € 10 miljoen. 'Waarom leren wij niet uit internationale ervaringen? De Caribische diaspora is goed voor $ 90 miljoen. Trinidad en Aruba hebben een markt van 4.5 miljoen personen met een diaspora van $ 120 miljoen. Het Surineds arbeidsmarkt personeelspotentieel is 150.000. Zij verdienen ongeveer $ 480 miljoen. Er is een kas en enorme banktegoed bij hen. De kunst is: hoe krijg je een toerisme-injectie?'

Makka adviseert verder als vierde ratiovariant deze opschorting te verlengen tot 1 maart 2017. Het nieuwe tarief voor diasporalanden kan dan pas na die datum worden ingevoerd. 'Een PSA-kaart kost € 100 voor een volwassene en € 50 voor een persoon onder 18 jaar. Werk dus liever hier met verhogingen. Geef diaspora de ruimte om intussen de PSA-kaart aan te vragen voor vijf jaar. Wil je toch innen, dan geef je een extra service welke navenant is. Dat is goed toerismebeleid. Als je de toeristenkaart nu int en je verkwanselt de opbrengsten, dan heb je per saldo als balans niets binnen. Geef liever de verhoging leven, via het bedrijfsleven, middels andere belastingen als BTW en toerismetaks. Dus niet bij de ingang van Suriname. Elke verhoging, ook de toeristenkaartinkomsten kunnen worden verdisconteerd in bijvoorbeeld deze BTW of een lokale toerismetaks. Ook de Vlaktaks zou komen. Gebruik diaspora als hub en scharnier zodat de SLM, hotels, horeca, tourorganisaties en wisselkantoren financieel sterker worden. Hotels moeten altijd bezet zijn, vliegtuigen vol en het valuta wisselen constant. Als je deze wens in de economie niet snapt, blijf je in je hersenen gierig en een duurzame underdog', aldus Makka.

Makka haalt Dubai aan als voorbeeld van een land waar toerisme op de juiste manier is gestimuleerd. Dubai is een zeer snel groeiende zero-tax haven. Deze voormalige Britse kolonie heeft geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, vermogenswinstbelasting, schenkingsrechten, successierechten of BTW. In Dubai gelden invoertarieven van maximaal 5%. Slechts 6% van het overheidsinkomen van Dubai komt uit de oliewinning. Een veel belangrijker inkomensbron bijvoorbeeld, is alleen al het toerisme. Het totaal aantal passagiers die Dubai in 2015 heeft bezocht was: 76 miljoen. 'Laat ons hiervan leren, rijke landen doen aan toerismeopbouw, arme landen moeten niet werken aan toerismeterugloop.'

Makka stelt voor om de toeristenbelasting in Suriname in te voeren. 'Dit is een belasting niet bij de ingang, maar als iemand in het huis is. Wanneer toeristenbelasting betalen? U betaalt toeristenbelasting als u verblijft in een land waar u niet staat ingeschreven. Bijvoorbeeld bij verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. Ook als u een zakelijk bezoek brengt aan een stad moet u deze belasting betalen. De eigenaar van uw verblijfplaats krijgt de belastingaanslag voor toeristenbelasting. Bijvoorbeeld de hoteleigenaar, campingeigenaar of rederij. Deze mag de toeristenbelasting aan u doorberekenen.'

Asociale roekeloos rijdende buschauffeur veroorzaakt bijna aanrijding

Buschauffeur tracht auto via fietspad in te halen...

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Op de Indira Gandhiweg ontstond gistermiddag bijna een aanrijding door het roekeloos en asociaal rijgedrag van een buschauffeur. Een personenwagen, die zou afslaan in de Menckendam, werd afgeknepen door de buschauffeur, die de auto probeerde in te halen via het fietspad, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 10 maart 2016.

Vanwege dit rijgedrag van de buschauffeur zou er bijna een aanrijding hebben plaatsgevonden. De bestuurder van de auto stapte uit en uitte zijn ergernis over dit wilde rijgedrag van de chauffeur van de bus. Ook de buschauffeur stapte uit en ageerde - waarom, is niet duidelijk, immers hij zat fout met zijn asociaal rijgedrag - tegen de bestuurder, waardoor er een heftige woordenwisseling ontstond midden op het wegdek.

Omstanders haalden de twee mannen uit elkaar. Het verkeer was op dat moment gestremd en er ontstond een file op de weg.

Ook passagiers in de bus klaagden over het rijgedrag van deze buschauffeur. Ze gaven aan, dat wilde buschauffeurs altijd haast hebben en geen rekening houden met de passagiers.

Overigens rijden buschauffeurs bijna dagelijks over de fietspaden langs de Indira Gandhiweg, om een file te ontwijken, daarmee verkeer op de weg en op het fietspad in gevaar brengend. Bij constatering van dergelijk gevaarlijk wildwest rijgedrag zou het rijbewijs van de buschauffeur meteen moeten worden ingenomen en ook zijn vergunning.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Vakbond bij SBB weigert mee te werken aan drastische afvloeiing personeel

RGB-minister Relyveld zou personeelsbestand met 40 procent willen inkrimpen


Bond bereid mee te werken aan gezond maken bedrijf, maar niet ten koste van de arbeiders

 
De vakbond bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) zal niet meewerken aan een drastische afvloeiing van het personeel. De Bond van Personeel Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (BPSBB) is voorstander van gezondmaking van het bedrijf, maar niet ten koste van de medewerkers. 'De bond zal er voor waken dat dit gebeurt', zegt bondsvoorzitter Romeo Chin A Loi vandaag, donderdag 10 maart 2016, in de Ware Tijd.

Geluiden doen de ronde, dat minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) het personeelsbestand wil terugdringen met 40 procent. Een bron - aldus de Ware Tijd - beweert, dat de bewindsman de subsidie aan het bedrijf wil terugbrengen van circa Srd 20 miljoen per jaar naar Srd 11 miljoen. De bron beweert verder, dat de SBB in staat is zodanig te functioneren dat die 'de eigen broek kan ophouden' en zelfs geld aan de Staat zou kunnen afdragen.  'De SBB hoeft niet afhankelijk te zijn van overheidssubsidies.' De bondsvoorzitter vindt juist dat de subsidie opgevoerd zou moeten worden.

Chin A Loi is op de hoogte van de visie van de bewindsman om het bedrijf te rationaliseren, maar dat Relyveld 40 procent van het personeel naar huis wil sturen is hem niet bekend. De bondsvoorman erkent, dat er sprake is van een ongezond personeelsbeleid. Op een totaal werknemersbestand van 275 personen zijn er 21 directielid en tachtig mensen werken in een managementfunctie. Momenteel wordt nagegaan hoe een nieuwe personeelsstructuur op te zetten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken assisteert bij het opzetten van een nieuw organogram van de SBB.

Chin A Loi is het overigens eens met de minister, dat de SBB wat betreft aantal medewerkers 'uit zijn voegen is gegroeid'. Door de jaren heen zijn allerlei functies gecreëerd om mensen te plaatsen. Eerder merkte de bewindsman op, dat er zoveel personeel is dat mensen elkaar  voor de voeten lopen.

De SBB werd door minister Relyveld onder een vergrootglas geplaatst nadat vorig jaar grove financiële onregelmatigheden werden ontdekt. Toenmalig directeur Pearl Jules werd op staande voet ontslagen. Een bedrag van ruim Srd 70 miljoen kon niet verantwoord worden en uit onderzoek bleek dat leningen aan personeelsleden werd verstrekt.

EBS werkt aan uitbreiding opwekvermorgen met installatie MAN-dieselgenerator

Naast investeringen in dieselcentrales heeft EBS plannen voor hernieuwbare energiebronnen


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is bezig met het treffen van de laatste voorbereidingen voor de installatie van een 21 MW MAN 18V48/60 TS dieselgenerator. Met deze generator zal het opwekvermogen van de EBS-centrale aan de Saramaccastraat, Dieselpowerplant 2 (DPP2), worden uitgebreid met 21 megawatt. Dit vermogen moet volgens planning in april dit jaar beschikbaar zijn, zo laat het bedrijf vandaag, 10 maart 2016, in een persbericht weten.

DPP2 werd in augustus 2014 officieel in gebruik genomen met een vermogen van 63 MW. Bij het ontwerp en de bouw van de centrale is rekening gehouden met een mogelijke capaciteitsuitbreiding van een vierde motor, aldus de EBS.

Met deze uitbreiding komt het totaal geïnstalleerd vermogen van DPP2 op 84 MW. De dieselgeneratoren maken gebruik van HFO (zware olie) als brandstof, die goedkoper is dan diesel.

De installatiewerkzaamheden van dit project zijn in oktober 2015 gestart. De uitbreiding was noodzakelijk om in de stijgende vraag naar elektrische energie te voorzien. Volgens de groeiprognoses was het essentieel om twee jaren na de installatie van 63 MW wederom het opwekvermogen uit te breiden.

Naast investeringen in dieselcentrales voor energieopwekking heeft de EBS ook plannen om hernieuwbare energiebronnen in te zetten voor de opwekking.

De ontwikkeling van Coronie, land van melk en honing?

'Wil je het heden begrijpen, dan moet je de geschiedenis er van kennen' 


Vaak wordt het gezegd, 'Coronie land van melk en honing', maar het moet niet letterlijk genomen worden. Het is een bijbelse verwijzing, de theologen zullen de juiste toelichting hierop moeten geven.

Om te begrijpen waarom de ontwikkeling van Coronie traag gebeurd is er een bekende gezegde, wil je het heden begrijpen dan moet je de geschiedenis er van kennen.

Coronie was vroeger alleen via de zee te bereiken, waardoor men op zich zelf was aangewezen ,zo heeft men heel wat talenten ontwikkeld waardoor men niet afhankelijk was van derden.

In het boven aangehaalde kwam er een einde door de ontsluiting, men trok weg, mensen gingen naar Wageningen en Paramaribo (de ontsluiting was een van de oorzaken van de teruggang, de historici kunnen hierop verder ingaan) je kreeg de bekende concentratie van Coronianen in bepaalde gebieden.

Vakmensen en andere bekwame mensen gingen elders hun geluk zoeken en ze kwamen niet terug. Degenen die achtergebleven waren stuurden hun kinderen naar de stad om te studeren, maar die kwamen niet terug, ze bleven in de stad wegens de bekende redenen.

U zult zich afvragen waarom ik het bovenstaande (een tipje van de ijsberg) schrijf?  Wel dat doe ik naar aanleiding van het ingezonden stuk verschenen in De Surinaamse  Krant van 6maart 2016 van de hand van de heer H. E. Wolf.

Eerst iets kort over hem, hij heeft niet lang in Coronie gewoond, als kleine jongen van - als ik het goed kan herinneren wat men gezegd heeft - is hij op zevenjarig leeftijd naar de stad gegaan, nooit teruggekeerd om zijn krachten te geven tot zijn 59e jaar al uitgeblust om de heilige messia te spelen.(later meer)

Nu ook een beetje over mij zelf, meer dan 30 jaren geleden ben ik komen werken, wonen en leven in Coronie, kende niemand in Coronie, als counterpart van een buitenlandse bijenteelt consulent waarbij de honingproductie in heel Coronie niet eens 1.000 liter per jaar was, 1986 overgenomen waarbij de productie meer dan 1.000 liter was met zes imkers in Coronie, nu is de productie meer dan 10.000 liters met voltijdse bedrijven door samenwerking van alle stakeholders, 2005 neem ik de leiding van LVV Coronie (ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij) over, een voorbeeld, maar te noemen sinasappels kwamen toen uit de stad, nu is dat omgekeerd.

Het bestuur van het land is aangepast,decentralisatie, waarbij de bevolking via hun vertegenwoordigers hun grieven aankaarten en er zijn ook duidelijke 'spelregels' hoe dit moet gebeuren.

Wat is de situatie nu,de persoon H.E. Wolf, die een eed of belofte heeft afgelegd aangezien hij tot een van de Grondwettelijke organen is gekozen, vertrapt de regels waarvoor hij belooft heeft om conform te handelen. In de Grondwet zijn ook duidelijk aangegeven de diverse machten en hoe ze moeten functioneren, uitvoeren van hun taken en beroepsinstanties bij niet naleven van de desbetreffende regels.

Als Ressortraadsvoorzitter moet hij conform de wet op regionale organen handelen en niet zoals hij vindt dat het moet gebeuren.Volgens het bovengenoemde mist hij elke bevoegdheid om zich te bemoeien in personele aangelegenheden, dit is nader geregeld in desbetreffende specifieke wetgeving zoals aangehaald in onze Grondwet. Indien hij ook informatie nodig heeft over een ministerie in het district, dan is dat ook nader geregeld in eerder genoemde wetten.En zo kunnen we door gaan.

Wat voor ontwikkelling heeft hij gebracht in Coronie?
-Op 59-jarige leeftijd in dienst getreden,binnen een buiten kantoor gezet door de districtscommissaris. Waarom?
-Bestuurslid van Coronie Sport Bond, hoelang volgehouden, Harold Bendt kan het vertellen.
-Voorzitter Stichting voor Ontwikkeling van de Jeugd in Coronie (soortgelijke naam),wat heeft hij ervan gebakken?
-Zelf geen kinderen, maar een kweekje binnen huis genomen alleen om te kunnen participeren in de oudercommissie van de school.
-Partij politiek: NPS, ABOP, een paar maanden voor de verkiezing NDP, gekozen ressortraadslid.

Huidige Activiteiten
-De dienstleiding van LVV overal bekladden,zijn ingezonden stuk is niet het eerste, er zijn zoveel diensthoofden, maar alleen die van LVV, Sjaak Khodabaks, functioneert niet.
-Hoofd agendapunt op zijn ressortraadsvergadering, LVV en Khodabaks.
-Belangrijkste missie, Khodabaks moet weg (ik praat niet over de andere die ook weg moet).

Saillante details
Als zijn ouders geen huis hadden achtergelaten, had hij ook dat niet, want dat heeft hij niet eens, zijn eigen huis met zijn naaste familie nog er in heeft hij verkocht(het was een volkswoning van indertijd).
Kan niet door een deur met zijn familie.
Inkomen :AOV en Pensioenuitkering (wegens politiedienst).
AOW en pensioen uit Nederland (daar gewoond en gewerkt, nu boven 65 jaar).
Ressortraadsvergoeding.

Dan praat deze man over anderen. Ik ben geen perfect mens, maar heb wel degelijk samen met alle medewerkers van LVV vanaf 1984 tot heden een bijdrage geleverd en zal die blijven leveren,ik en mijn team zitten niet te wachten op mensen als Wolf die in hun actieve arbeidsperiode de wereld hebben rondgezworven en na hun pensionering hier een paradijs willen aantreffen en het hoogste woord hebben over hoe ontwikkeling te brengen, en zelfs niet eens een grassprietje heeft geplant.

Mohamed S.Khodabaks
Ressortleider (hoofd) LVV Coronie

Theo Para: Is Bouterse geloofwaardig?

'Een man die grijpt naar een steen, die hij op eigen voeten laat vallen'


Op de viering van zijn militaire staatsgreep, waarmee op 25 februari 1980 de democratische rechtsorde bloedig omver werd geworpen, eindigde president Bouterse zijn revo-toespraak in lijn met de inhoud, agressief en merkwaardig – 'ik wens u een slapeloze nacht!' Zijn toespraak heeft tot publieke verontwaardiging geleid. Columnisten, oppositionele politici en burgers lieten zich horen in de media en op social media.

Opmerkelijk was dat de president van partij- en coalitiegenoten weinig tot geen publieke steunbetuiging kreeg. Hoe kon het zijn dat de president zich overgaf aan uitlatingen en gedrag, die het beeld opriepen van de man die grijpt naar een steen, die hij op eigen voeten laat vallen?

Refrein van vijandschap
Op 21 september 2011 kopte Starnieuws: 'Bouterse gaat stoppen met roken.' Op de VN High Levelmeeting van staatshoofden in New York tegen niet-overdraagbare aandoeningen (NCD) als harten vaatziekten en chronische longziekten, had president Bouterse pontificaal beloofd te stoppen met roken: 'Als wereldleiders hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze burgers de hoogste standaarden nastreven van gezondheid. Laten we onze woorden omzetten in daden.' President Bouterse had op een internationaal forum zijn privé-rookgedrag tot een publieke zaak gemaakt. Echter, op de recente viering van de militaire staatsgreep, bijna vijf jaar na dato, zagen we de president driftig roken.
Zijn rookgedrag leek te passen bij zijn verbeten gelaatsuitdrukking en gespannen lichaamshouding.

Het oproepen van vijandbeelden ('futuboi fu dorosey'), het op één lijn stellen van zijn juridische opponenten met kindermisbruikers en overdrijven dat 'met ons' iets 'historisch fout' zit, leken het beeld dat de president zich bedreigd voelde en psychologisch externaliseerde ('a no mi') te completeren. De president leek gevangen in, wat onderzoekers noemen, de 'beliefs of stress'. 'Wij of zij', zwart-wit, rigide denken, gedreven door een kort lontje. Als distress, negatieve stress, de baas wordt, kan dat leiden tot terugval op vertrouwde reactiepatronen, op reflexmatig gedrag. Dan nemen inlevingsvermogen, mentale flexibiliteit en wijsheid snel af.

Men hoeft geen politicoloog, socioloog of econoom te zijn, om in te zien dat het refrein van vijandschap, uit de jaren tachtig, ook anno 2016 niet het passende antwoord vormt op de crisis van de republiek en de urgente noden van de Surinaamse bevolking. Echter, hoewel distress zichtbaar een rol leek te spelen bij het optreden van de president, lijkt dat toch niet de enige of belangrijkste verklaring voor zijn 'slapeloze nacht'.

Stanford professor psychologie Lee Ross heeft het begrip Fundamental Attribution Error (FAE) gemunt. De FAE verwijst naar de menselijke neiging alle gedrag te wijten (attribueren) aan factoren in de persoon gelegen, zijn of haar persoonlijkheid, overtuigingen enzovoorts. Door deze eenzijdige kijk worden contextuele factoren, die vaak grote invloed op menselijk gedrag hebben, uit het oog verloren. In welke context heeft de president zijn omstreden 25-februari speech gehouden?

De 'afwijkingsresoluties' van president Bouterse

'De overheidsfinanciën werden veel rooskleuriger voorgesteld dan ze feitelijk waren. Ook de kiezers waren in 2015 dus verkeerd geïnformeerd'

Als alleen de daling van de goud- en olieprijzen de boosdoener was, dan zouden de Surinamers begrijpen dat de regering redelijkerwijs voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Maar, als mede door wanbeleid, verspilling en ongebreidelde corruptie de staatskas is leeggezogen en de monetaire reserve is verdampt, dan is niet alleen sprake van een financieel-economische crisis, maar ook van een integriteitscrisis. Vertrouwen is onmisbaar voor de mobilisatie van kennis, productiviteit, sociale solidariteit, internationale hulp en bonafide investeringen. Integriteitstekort van economie en openbaar bestuur ondermijnt de nationale herstelkracht en wederopbouw.

Minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos typeerde de economie als 'een grote witwasmachine'. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft verklaard, dat minister Andy Rusland van Financiën van de regering Bouterse I, de toenmalige Governor van de Centrale Bank, Gillmore Hoefdraad, volstrekt verkeerd had geïnformeerd over de staat van de overheidsfinanciën. De overheidsfinanciën werden veel rooskleuriger voorgesteld dan ze feitelijk waren. Ook de kiezers waren in 2015 dus verkeerd geïnformeerd. De monetaire reserve werd voor een aanzienlijk deel besteed aan het kunstmatig ophouden van het valse financiële plaatje, inclusief de dollarkoers.
De Centrale Bank als verkiezingskas. Pas na de verkiezingen volgden de devaluatie, draconische bezuinigingen, snelle verarming en wijdverbreide sociale onzekerheid, pas ná de verkiezingen mochten de kiezers de werkelijke resultaten van Bouterse I - 'nog vijf!' - weten. En de president? Vicepresident van Bouterse I, Robert Ameerali, deed in de februari-editie van Parbode een onthulling die de nieuwe procureur-generaal met voorrang zou kunnen oppakken: 'Laat het me zo zeggen: als minister van Openbare Werken heeft Abrahams regelmatig afgeweken van de eis openbare aanbestedingen te houden. Hij had daarvoor wel steeds de goedkeuring van Bouterse. De president tekent namelijk de afwijkingsresoluties.'

De 'lulkoek' van Brokobaka
De revo-toespraak vond ook plaats aan de vooravond van de hernieuwde voortzetting van het 8 december-strafproces. In reactie op het vonnis van het Hof van Justitie dat het 8 december-strafproces moet worden voortgezet, had de president, zonder poging tot onderbouwing, de rechters van het Hof en het Openbaar Ministerie voorgesteld als verlengstukken van 'het buitenland'.

De president had met zijn zelfamnestiewet van 2012 niet alleen de Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen geschonden. Hij had zich ook aan ernstige belangenverstrengeling schuldig gemaakt omdat hij als persoon, hoofdverdachte is in het 8 decemberstrafproces. Het presidentschap mocht en mag nooit worden misbruikt om strafrechtelijke vervolging van een individuele burger te obstrueren. Dat het Hof van Justitie wél binnen de kaders van de grondwet, het strafrecht en het internationaal recht, recht sprak lijkt een spaak in het wiel van de karavaan van de straffeloosheid. De president had immers een eigen, willekeurige vorm van 'waarheidsvinding' mede geënsceneerd.
'een van zijn merkwaardigsteverhalen was de lezing, dat de vijftien slachtoffers van december 1982 'op de vlucht zijn neergeschoten' niet van hem, maar van zijn inmiddels overleden kameraad Paul Bhagwandas, afkomstig was ('a no mi')'
Een 'waarheidsvinding' waarvan de conclusie nog voordat het 'onderzoek' begon al vast stond: straffeloosheid! 'De getuigenis van president Bouterse' bevestigde de farce. Voor de camera's van de door hem gecontroleerde staatstelevisie, buiten het oog van onafhankelijke journalisten, bij het knusse kampvuur van zijn buitenverblijf te Brokobaka vertelde hij aan een door hem gesponsorde nabestaande-interviewer - 'een patriot' - zijn 'waarheid'. Een van zijn merkwaardigste verhalen was de lezing, dat de vijftien slachtoffers van december 1982 'op de vlucht zijn neergeschoten' niet van hem, maar van zijn inmiddels overleden kameraad Paul Bhagwandas, afkomstig was ('a no mi').
Bouterse verklaarde, na ruim drie decennia, dat hij niets van die lezing had geloofd. Hij vond het onmiddellijk al 'lulkoek'. Hij zou dan ook aan het Openbaar Ministerie opdracht hebben gegeven een onderzoek in te stellen. Wat de brave interviewer niet vroeg was: Waarom mijnheer de president hebt u, als u de lezing 'lulkoek' vond, op 9 december 1982, geflankeerd door de Surinaamse vlag, in uw televisierede als toenmalig voorzitter van het Militair Gezag en legerleider verklaard, dat de slachtoffers 'op de vlucht zijn neergeschoten'?! De 'lulkoek' van 9 december 1982 was aangevuld met de lulkoek van Brokobaka.

Geloofwaardigheidscrisis
Vanuit het perspectief van de beschreven contextuele factoren, lijkt de onbezonnen revo-toespraak van de president-hoofdverdachte een poging, de geloofwaardigheidscrisis waarin zijn presidentschap verkeerd, aan het oog van zijn vertwijfelend applaudisserende medestanders te onthouden.

Theo Para
de Ware Tijd, donderdag 10 maart 2016

Koers voor de Amerikaanse dollar slaat op hol en ligt al boven de Srd 6

'Omdat er geen duidelijkheid is wordt de koers omhoog gestuwd'


De koers voor de Amerikaanse dollar is boven de Srd 6 beland. Er zijn gisteren zaken gedaan voor zelfs Srd 6,10. Voor de euro wordt boven de Srd 6,60 neergeteld. 'De koers is in één dag met meer dan dertig punten de lucht in gegaan. Er wordt heftig gespeculeerd. Omdat er geen duidelijkheid is, wordt de koers omhoog gestuwd', zegt een cambiohouder vandaag, donderdag 10 maart 2016, op Starnieuws.

De aangekondigde valutaveilingen door governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname zouden 1 maart beginnen. De coalitiefractie in De Nationale Assemblee heeft gevraagd om deze aan te houden, totdat beleidsvragen beantwoord zijn door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

Deze vergadering zal echter voorlopig niet kunnen worden gehouden, omdat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons deze dagen in Ottawa, Canada, is en ook diverse ministers, vicepresident Ashwin Adhin (in India) en Assembleeleden zijn deze dagen niet in het land.

Het grootste bezwaar tegen de valutaveilingen is, dat alle prijzen de lucht in zullen gaan. Bij de veilingen zullen de negen algemene banken op basis van vraag en aanbod de koers bepalen. Er zal dan één koers zijn voor de totale economie. Dit houdt in dat de douane- en de brandstofkoers ook naar de valutakoers zullen springen.

Starnieuws schrijft verder te hebben vernomen, dat vandaag de governor een spoedoverleg heeft met algemene banken. Hierna zal er een onderhoud zijn met de cambiohouders. Besproken zal worden welke stappen er gezet moeten worden om de op hol geslagen koers te kunnen beteugelen.

Auditeur-militair Elgin: 'Amnestiewetswijziging heeft een formeel vervolgingsbeletsel in 8 decemberproces doen ontstaan'

Elgin gaat in zijn pleidooi van 4 maart in op reden voor het niet produceren van strafeis


Auditeur-militair Roy Elgin stond op de zitting van de Krijgsraad in het 8 Decemberstrafproces vrijdag 4 maart lang stil bij het door het Openbaar Ministerie ingenomen standpunt. Hij haalde aan dat voordat de strafeis gesteld kon worden er een wetswijziging heeft plaatsgevonden. 'Deze wetswijziging heeft een formeel vervolgingsbeletsel doen ontstaan. De auditeur-militair stelt vast, dat op heden 4 maart 2016 het formeel vervolgingsbeletsel nog steeds bestaat.'

Hij stelde 4 maart, dat de Krijgsraad in het vonnis van 11 mei 2012 heeft gesteld, dat ze is gestuit op een prealabele rechtsvraag, waarvan de beantwoording noodzakelijk is ter verdere beslissing in deze strafzaak. De Krijgsraad schorste de vervolging en wilde eerst de vraag beantwoord hebben of er sprake is van inmenging in een zaak die onder de hamer van de rechter is. Elgin concludeerde in zijn pleidooi, dat het vonnis van de Krijgsraad 'zowel in gezag van gewijsde als kracht van gewijsde zijn komen te verkeren. Met de uitdrukking gezag van gewijsde wordt de bindende kracht van het vonnis bedoeld'.

De auditeur-militair blijft erbij, dat het aandragen van bewijs door het requisitoir pas aan de orde kan komen, nadat de prealabele rechtsvraag in het voordeel van het Openbaar Ministerie is beantwoord. Andere beslissingen zijn volgens hem in strijd met de wet. 'Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze als bij wet voorzien. Dit is het onweerlegbaar wettelijk uitgangspunt, omdat strafvordering plaats moet vinden op de wijze waarop bij wet wordt voorzien, zal de auditeur-militair deze regel nooit en te nimmer terzijde kunnen schuiven.'

'De gewijzigde Amnestiewet voorziet in een vervolgingsbeletsel of deze of gene het daarmee oneens is of niet. Ook de vervolgingsambtenaar is bewaker van een goede procesorde. Hij heeft een recht handhavende taak. Het OM is noch voorstander noch tegenstander van het strafproces.'

Hij zei verder, dat in de uitvoering van zijn taak hij aanvallen heeft ervaren op zijn professionaliteit en zijn kunde. Ook hierop ging hij in zijn (onderstaande) pleidooi in.

Oud-ministers Lackin en Leilis incasseren als raadsadviseurs fors maandelijks inkomen

Lackin en Leilis per 1 maart voltijds raadsadviseur en vangen ruim Srd 18.000 per maand...


De oud-ministers Winston Lackin (Buitenlandse Zaken) en Edmund Leilis (Binnenlandse Zaken) zijn benoemd tot raadsadviseurs. Zij ontvangen een schadeloosstelling van een minister en ook alle emolumenten en voorzieningen die behoren bij de functie van minister. Volgens de resolutie van president Desi Bouterse is het wenselijk invulling te geven aan de gewijzigde organisatiestructuur van het kabinet van de president. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 10 maart 2016.

Lackin en Leilis zullen een maandelijkse bezoldiging van ruim Srd 18.000 ontvangen. Hun representatietoelage is Srd 4.500. Zij krijgen bruto meer dan Srd 22.500.

Een minister ontvangt op basis van de wet twee keer het salaris van een departementsdirecteur. Het brutosalaris is twee keer Srd 9.044 = Srd 18.088. Ministers hebben verder recht op een representatietoelage van 25% van het loon, vrije geneeskundige behandeling (ook voor het gezin) en andere voorzieningen. Netto ontvangt een minister meer dan Srd 15.000.

Raadsadviseur Leilis wordt belast met Bestuurlijke Aangelegenheden, in het bijzonder personeelsaangelegenheden. Lackin wordt belast met de functie van Coördinator Communicatie. Beide functionarissen treden in functie van fulltime raadsadviseur per 1 maart 2016.

Vicepresident Adhin voert slechts informele gesprekken met Indiase autoriteiten

Suriname traag in uitnodigen Indiase minister van Buitenlandse Zaken voor bezoek


'Er zullen geen formele bilaterale gesprekken worden gevoerd tussen vicepresident Ashwin Adhin en Indiase autoriteiten op het hoogste niveau', zegt de Suriname ambassadeur Aashna Kanhai vanuit New Delhi, India, vandaag, donderdag 10 maart 2016, op Starnieuws. Adhin is dinsdag in New Delhi aangekomen voor een informeel bezoek. Hij is gastspreker tijdens het World Culture Festival (WCF) en het daaraan gekoppelde Global Leadership Forum (GLF).

Daar het om een kort bezoek aan India gaat, zijn er geen intensieve gesprekken ter verdieping en verbreding van de samenwerkingsrelaties, aldus Adhin. De Indiase minister van Buitenlandse zaken Sushma Swaraj geeft al enige maanden te kennen, dat zij Suriname wil bezoeken. De officiële uitnodiging vanuit Suriname blijft steeds uit. Adhin zegt hierover dat er al 'op nationaal niveau voorbereidende gesprekken worden gevoerd'.

Het WCF is een driedaags festival ter gelegenheid van 35 jaar Art of Living Foundation van spirituele leider Sri Sri Ravi Shankar. Adhin zegt te zijn uitgenodigd door de organisatie als een van de keynote sprekers tijdens de inauguratie van het forum. In zijn toespraak zaterdag, richt hij zich op de rol en plaats van Suriname in relatie tot multiculturalisme en vrede, veiligheid en ontwikkeling. 'Het forum biedt de ruimte om Suriname te kunnen etaleren en culturele banden te kunnen aanhalen met relevante organisaties en met autoriteiten in India', zegt Adhin.

Hij zal ook de mogelijkheid nagaan voor het houden van gezamenlijke culturele activiteiten tussen Suriname en India.

Het World Forum for Ethics in Business is mede organisator van het GLF. Adhin vertrekt zondag vanuit New Delhi naar Nederland, om na vier dagen terug te keren naar Suriname. Zijn vrouw en drie medewerkers reizen mee. Het is onduidelijk wie voor hun reis- en verblijfkosten betaalt, zo schrijft Starnieuws....

Suriname erkent niet langer de Sahrawi Arab Democratic Republic van Polisario in West-Saraha, Marokko

Marokkaanse minister Mezouar bedankt Surinaamse collega Badrising voor 'wijs besluit'


Diverse media in Marokko berichten vandaag, donderdag 10 maart 2016, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname een verklaring heeft uitgebracht waarin het bekendmaakt de erkenning van het zogenoemde 'SADR' (Sahrawi Arab Democratic Republic) in te trekken, aldus het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking.

'De Republiek van Suriname, dat het zogenoemde 'SADR' op 21 augustus 1982 heeft erkend, stelt in een verklaring van haar ministerie van Buitenlandse Zaken, dat haar besluit is gebaseerd op haar wens om een constructieve neutrale houding aan te nemen om pogingen van de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap te ondersteunen om een juiste en algemeen aanvaardbare oplossing te vinden' in het conflict met betrekking tot de Marokkaanse Sahara, aldus het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag in een verklaring.

De Sahrawi Arab Democratic Republic werd op 27 februari 1976 uitgeroepen door het Polisario Front, in Bir Lehlu, West Sahara. SADR claimt souvereniteit over het gehele gebied van West Sahara, dat ooit een Spaanse kolonie was.

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Salaheddine Mezouar, heeft in een telefonisch onderhoud met zijn Surinaamse collega Niermala Badrising, namens Marokko, de Surinaamse regering bedankt voor haar wijs besluit.


(Red. De Surinaamse Krant)

Er is veel mis in Apoera met betrekking tot exploitatie van kinderen

Van 59 meldingen binnen maand hebben 9 betrekking op seksueel misbruik


De samenwerking tussen het Meldpunt Kinderbescherming in het ressort Kabalebo, het Korps Politie Suriname en het traditioneel gezag werpt haar vruchten af. Er zijn een maand na opening van het meldpunt 59 meldingen ontvangen, waarvan 9 betrekking hebben op seksueel misbruik. Over drie maanden volgt een tweede evaluatie en op basis daarvan zal een model worden ontwikkeld om landelijk meldpunten op te zetten en zo bij te dragen aan de bescherming van kinderen, zo bericht vandaag, donderdag 10 maart 2016, het ministerie van Justitie en Politie.

25 Meldingen hebben te maken met familierechtelijke zaken. De overige meldingen betreffen verbeteringen van de registers van geboorten, waarvoor het Bureau Rechtszorg in beeld is gebracht en gevallen van ernstige verwaarlozing van kinderen. Het blijkt, dat het vaak moeders zijn die over gaan tot verwaarlozing en exploitatie van kinderen, terwijl de vaders zich schuldig maken aan alcohol en drugsmisbruik en/of afwezig zijn. Hoewel misbruik in de meeste gevallen meisjes betreft, zijn ook jongens slachtoffers.

Het pilotproject is geëvalueerd door minister Jennifer Van Dijk-Silos van Justitie en Politie in samenspraak met de regiocommandant van politie en de lokale coördinator van het project in Nickerie.

Vanuit het traditioneel gezag is veel ondersteuning bij aanpak van de problemen. Kapitein Lewis van Apoera zet kosteloos zijn voertuig in voor het veldonderzoek en de coördinator van het meldpunt krijgt hulp van een plaatselijke contactpersoon.

Bij de evaluatie van het project bleek, dat er nog gewerkt moet worden aan transport voor de coördinator van het Meldpunt en het intensiveren van de samenwerking met de leerkrachten voor identificatie en rapportage van zorgkinderen.

Voor de opvang van kinderen moet nog een duurzame oplossing komen. Gedacht wordt aan het opzetten van een netwerk van pleeggezinnen in Kabalebo en Nieuw Nickerie om voor korte tijd kinderen te kunnen opvangen. Een ander aandachtspunt is de begeleiding van ouders, met name van mannen die verslaafd zijn aan alcohol en/of drugs. Ook zal aandacht worden besteed aan de psychische begeleiding van de slachtoffers.