dinsdag 15 maart 2016

Gratis examens voor herkwalificeren piloten op Curaçao

Ook luchtverkeersleiders, flight dispatchers en vliegtuigonderhoudsmonteurs mogen zich gratis herkwalificeren

 
Derby (l) aan het woord tijdens de persconferentie. Naast hem de VVRP-minister.
 
Piloten, luchtverkeersleiders, flight dispatchers en vliegtuigonderhoudsmonteurs op Curaçao moeten zich herkwalificeren, waarna ze weer kunnen voldoen aan de internationale standaarden van burgerluchtvaart. Curaçao is dan weer een stapje verder bij een categorie 1-status op het gebied van burgerluchtvaart. De examens en het studiemateriaal worden gedurende een jaar gratis afgegeven. Men kan zich tot 14 april bij de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) melden, aldus de Amigoe vandaag, 15 maart 2016.
 
Dat lieten de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP) en de directeur van CCAA, Oscar Derby, gisteren tijdens een persconferentie weten.

Eind 2011 degradeerde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, FAA, Curaçao van categorie 1 naar categorie 2. De International Civil Aviation Organization (ICAO) had al eerder aangegeven dat de Curaçaose burgerluchtvaart niet aan een aantal standaarden voldeed, waarna de FAA zelf inspectie deed en tot degradatie overging. Het gevolg was een ‘bevriezing’ van een aantal vluchten van Curaçao richting de Verenigde Staten.

Het is volgens Camelia-Römer daarnaast met een categorie 2-status niet mogelijk om een nieuwe luchthaven op te zetten. Volgens haar waren er zo’n acht standaarden waar Curaçao toentertijd niet aan heeft voldaan. Dat waren, naast de herkwalificering van de voorgenoemde partijen, onder andere een up-to-date luchtvaartwet en de volledige verzelfstandiging van CCAA van de regering.

Piloten, luchtverkeersleiders, flight dispatchers en vliegtuigonderhoudsmonteurs die op Curaçao gecertificeerd zijn hebben tot en met 14 april de mogelijkheid zich aan te melden bij CCAA in Mahuma. Na aanmelding hebben ze een jaar, dus tot en met april 2017, de kans om zich te herkwalificeren. CCAA zal met elke partij, die al een licentie of certificatie heeft, om de tafel gaan zitten om een werkschema op te stellen als voorbereiding voor de examens. Indien een participant een examen niet haalt kan hij dit na 48 uur herkansen. Derby stelt dat de kosten voor het studiemateriaal en de examens gedurende een jaar niet in rekening worden gebracht, mits de partijen zich voor 14 april bij CCAA melden.

Vooralsnog is het nog niet bekend wanneer Curaçao weer in aanmerking komt voor een categorie 1-status. De minister wilde geen specifieke datum noemen. 'Ik heb geleerd om geen exacte datum te geven, maar hard te werken.' Zij stelt wel dat er vooruitgang is geboekt en noemt als voorbeeld het aanpassen van de luchtvaartwet. Hierin zijn nu alle wijzigingen, zoals in de internationale burgerluchtvaartstandaarden zijn gemaakt, verwerkt.

Pueblo Soberano wil dat haar ministers voorstel concept-havenconcessie Curaçao Ports Authority/Curaçao Port Services steunt

PS-voorman Cordoba: 'In onderhandelingen niet halsstarrig vasthouden aan alle punten om gelijk te behalen'


Coalitiepartij Pueblo Soberano (PS) zal haar ministers instrueren om het voorstel van de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), inzake een definitief voorstel van de concept-havenconcessie tussen overheidsbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) en stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS), te steunen. Definitief uitsluitsel over de steun van de PS en daarmee een overeenstemming binnen de coalitie, kwam gisteren tijdens het Statendebat na ongeveer drieënhalf uur, toen PS-voorman Jaime Cordoba aan het woord kwam, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 15 maart 2016.
 
De steun van de PS was niet vanzelfsprekend en daar gingen de afgelopen weken intensieve beraadslagingen binnen de coalitie aan vooraf. Ook de onderhandelingen omtrent de concessie waren door CPS opgeschort in afwachting van een eenduidig antwoord van de overheid.

Statenlid Cordoba over zijn besluit van gisteren: 'Ik heb gaandeweg met velen hierover gesproken en naar mijn mening dient men tijdens onderhandelingen niet halsstarrig vast te houden aan alle punten waar men gelijk in wil behalen. Als er al vorderingen worden geboekt op een aantal punten, meen ik dat daarmee een goede basis wordt gecreëerd voor de rest van de onderhandelingen. Uiteindelijk draag ik als politiek leider van de PS de eindverantwoordelijkheid.'

Hij benadrukte opnieuw dat de PS inzake een nieuw te verstrekken concessie aan CPS, uitsluitsel wilde hebben over twee punten: ‘Is het monopolie van tafel’ en ‘Is er inzage geweest in de boeken van CPS om zo meer gelden te genereren?’ Hij verwees hierbij ook naar wijlen PS-partijleider Helmin Wiels, die deze vragen ‘ook beantwoord wilde zien’. 'Dit aangezien de natuurlijke haven als waardevolle hulpbron het Land toebehoort. De hoge opbrengsten die met de havenactiviteiten gegenereerd worden, dienen dan ook optimaal ten goede van de bevolking te komen. De ‘cream-fee’ - de bijdrage van CPS aan CPA - zal conform het concept jaarlijks met 1 miljoen gulden toenemen, dus meer geld voor het volk. PS gaat akkoord', aldus Cordoba, die tevens minister Rhuggenaath prees voor ‘het goede werk’.

PAR-partijleidster Zita Jesus-Leito reageert vandaag opgelucht, aldus de Amigoe. 'Ik ben erg blij dat er nu daadkracht is getoond en dat men een beslissing heeft genomen. We kunnen immers niet eindeloos blijven praten, de discussie wordt al jaren gevoerd waarbij er ook steeds meer sprake was van Babylonische spraakverwarringen. Er werden gaandeweg in deze discussie onterechte uitspraken gedaan zoals: ‘boeven die bezig zijn met zakkenvullen en corruptie’, aantijgingen van onfatsoenlijk handelen die zo een eigen leven ging leiden. Wat onfatsoenlijk zou zijn, is om na jarenlang te hebben onderhandeld met CPS, nog geen daadkracht te tonen. Dit komt de haven, de havenwerknemers – die nu door de verslechterde havenfaciliteiten zoals de enorme kraters in het wegoppervlak ook fysieke klachten ontwikkelen zoals rugpijn – niet ten goede. De verslechterde situatie kan zo niet aanhouden, er moet gehandeld worden met de nodige investeringen.'

Ze licht toe, dat minister Rhuggenaath nu ‘eindelijk zijn voorstel met steun van de voltallige coalitie’ morgen in de Raad van Ministers (RvM) ter goedkeuring aan zal bieden.
'Dit voorstel ligt al reeds vanaf 9 februari klaar. Met goedkeuring van de Raad van Ministers kan CPA dan het uiteindelijke voorstel aan CPS presenteren. Daar is dan twee weken tijd voor om over te onderhandelen', aldus Jesus-Leito.

De voordelen van de concept-concessie werden gisteren door minister Rhuggenaath uiteengezet: 'Met de ondertekening komt het monopolie voor CPS – binnen bestaande en toekomstige havens – onmiddellijk te vervallen. Aangezien het huidig contract pas in 2021 zou aflopen, schept dit nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelingen elders, zoals een LNG-gasterminal bij Bullenbaai, maar ook in het havengebied van het Schottegat zelf. CPS krijgt slechts exclusiviteit voor de bestaande containerterminal, dus niet voor de Annabaai noch elders in het Schottegatgebied. Zo zouden zich bijvoorbeeld ook andere bedrijven kunnen vestigen in het Schottegatgebied.'
 
De minister betoogde ook, dat de beoogde investering van 50 miljoen gulden door CPS in nieuwe kranen en havenfaciliteiten, voor continuïteit van de operaties in de haven zal zorgen en tevens garant zal staan voor de werkgelegenheid van de lokale havenarbeiders. 'De haventarieven blijven conform het concept ongewijzigd – deze zullen door CPA bepaald worden – en tevens is er een clausule opgenomen dat in geval van een dispuut, de dienstverlening door CPS gewaarborgd dient te blijven. Uiteraard zal er controle zijn op de door CPS geleverde dienstverlening. De toetsing vindt plaats aan de hand van vooraf vastgestelde ‘Key Performance Indicators’. Ook zal een ‘regulatory-framework’ worden geschapen en wordt tevens de instelling van een onafhankelijke ‘regulatory-board’ beoogd. Dit ter onafhankelijke toetsing van de haventarieven', aldus de minister.

Tweede suppletoire begroting 2015 op tijd door Staten Curaçao behandeld

'Er zijn geen regels voor wanneer begroting door parlement behandeld moet worden'

PAR-fractieleidster Jesus-Leito stelt veel vragen over onder andere jaarrekeningen overheid en over schommelfonds - MAN-Statenlid Cooper bezorgd schuldpositie eiland


De tweede suppletoire begroting is vanmorgen, dinsdag 15 maart 2016, in de Centrale Commissie van de Staten behandeld. Verschillende Statenleden vroegen zich af of die begroting wel op tijd is behandeld, maar Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) nam hun zorgen hierover weg door te stellen, dat de begroting op tijd was ingediend en dat er geen regels zijn voor wanneer deze door het parlement behandeld moet worden. Dit bericht de Amigoe.

PAR-fractieleider Zita Jesus-Leito wilde weten hoe ver het staat met de jaarrekeningen die de overheid bij het parlement moet indienden zodat de parlementariërs deze kunnen behandelen. Daarnaast citeerde ze uit een brief van het College financieel toezicht (Cft) waarin staat, dat de wijzigingen in de begroting van 2015 een goed beeld geeft van de veranderingen die zijn gedaan. Het Cft concludeert, dat Curaçao als land voldoet aan de normen van de wet. Daarnaast stelt het Cft ook dat er een bijdrage gedaan moest worden ten behoeve van de SVB om het schommelfonds in balans te krijgen. Deze wijzigingen moesten in de eerste suppletoire begroting van 2015 worden verwerkt en niet in de tweede. Hierover vroeg Jesus-Leito meer uitleg van minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran).

Ook wilde ze weten in welke conditie het schommelfonds zich bevindt. 'Het schommelfonds is belangrijk. We moeten het monitoren om zeker te weten dat het fonds aan alle sociale lasten voor bijvoorbeeld langdurig zieken kan voldoen', aldus de PAR-fractieleider.

Op de kapitaaldienst is onder meer een verandering van 40,5 miljoen gulden opgevoerd. Een deel van dat geld ging naar de aankoop van het Curaçaohuis in Den Haag, 1,3 miljoen gulden naar de financiering van het ICT-project van de overheid en het grootste deel ging naar de financiering voor de wegen en infrastructuur en renovatie van de riolering. Jesus-Leito vroeg onder meer een specificatie van het rioleringsproject. Daarnaast staat er op de kapitaaldienst 14,7 miljoen gulden voor verkavelingsprojecten en 1,4 miljoen gulden voor de renovatie van Marshe Bieu. Het Statenlid wilde ook specificaties voor de financiering van 4,1 miljoen gulden van een laboratorium bij de Technische Faculteit van de University of Curaçao. Jesus-Leito had ook vragen over de renovatie van het zwembad bij SDK dat nog steeds niet af is. Ze las gedeeltelijk voor uit de brief die de associatie van zwemverenigingen deze week naar de premier heeft gestuurd.

Volgens Charles Cooper van oppositiepartij MAN moet de vinger aan de pols worden gehouden voor wat betreft het Curaçaohuis. Hij maakte zich ook zorgen over de schuldpositie van het eiland. Uit de nota van Financiën zou blijken dat deze gestaag stijgt. In 2010 begon Curaçao met een schuldpositie van 1,4 miljard gulden, zegt Cooper. Deze stijgt in 2018 naar 2,6 miljard. Hij deed een oproep aan zijn collega’s in de Staten om dit in de gaten te houden zodat Curaçao niet voor de tweede keer zijn autonomie moet verkopen. Het is volgens hem de vraag of dit zelfs kan.

De minister van Financiën zal binnenkort de vragen die vandaag zijn gesteld schriftelijk beantwoorden.

Assembleelid Sapoen vindt herstelprogramma van oppositie niet nodig

'Er kan geen enkel ander herstelplan meer uit grond worden gestampt dan wat al aan maatregelen in uitvoering is'


'De regering heeft voldoende sociaal economische herstelmaatregelen in uitvoering gebracht om onze economie wederom op spoor te brengen. Te denken valt aan de strenge bezuinigingsmaatregelen bij de overheid, de sociale compensaties aan de kwetsbare groepen uit de samenleving en de productie stimulerende incentives aan startend) ondernemers. Er kan geen enkel ander herstelplan meer uit de grond worden gestampt dan wat al aan maatregelen reeds in uitvoering zijn of nog moet worden uitgevoerd.' Dit zegt het Assembleelid Raymond Sapoen (Pertjajah Luhur) vandaag, 15 maart 2016, op Starnieuws in reactie op een bericht van de oppositie dat zij werkt aan het schrijven van een zogenoemd herstelprogramma.

Sapoen geeft aan, dat de heffing van rij- en voertuigenbelasting in het kader van inkomstenverhogende maatregelen ook zal worden ingevoerd. Wat ontbreekt volgens het Assembleelid is de cohesie vooral tussen de bezuinigingsmaatregelen, een integraal inkomstenverhogend pakket, gerichte coördinatie daarvan door de overheid en bovenal een doeltreffende communicatie met de samenleving. Regeringsautoriteiten moeten vaker dan nu het geval is communiceren met de bevolking, in goede en in slechte tijden, zo stelt de politicus.

'Vooral de monetaire autoriteiten zwijgen vaak waar de samenleving behoefte heeft aan enige financiële geruststelling. Dit is ook een van de redenen dat er de afgelopen twee weken enorm is gespeculeerd op de valutamarkt, dat zijn weerslag heeft gehad op de koers. De weifelende houding van de monetaire autoriteiten over de voorgenomen valutaveilingen heeft zeker daartoe bijgedragen. Op dit moment zijn de valutaveilingen het enige werkbare en transparante monetaire instrument dat de koers op termijn kan stabiliseren', aldus Sapoen.

In dit stadium is volgens de politicus van belang, dat vanuit de totale overheid en samenleving gelet wordt op de juiste prioriteitsstelling van haar bestedingspatroon. Een lichtpuntje is zeker de heel lichte stijging die te bespeuren valt in de goud- en aardoliesector. 'Maar, wij zullen de tering naar de nering moeten blijven zetten en geen onnodige bestedingen doen.'

NPS-voorzitter vindt nieuwe prijs toeristenkaart, 30 euro, acceptabel

'Nieuw bedrag is in ieder geval tegemoetkoming voor diasporalanden'


NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de toeristenkaart per 15 maart voor € 30 te verkopen, een werkbaar besluit. Volgens de parlementariër, die lid is van de vaste parlementaire commissie Buitenlandse Zaken, is het nieuwe bedrag in ieder geval een tegemoetkoming aan diasporalanden. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 maart 2016.

Eerder was de toeristenkaart van € 20 verhoogd naar € 90. Er volgde echter een golf van kritiek op deze verhoging. Voor Nederland en Frans-Guyana werd de verhoging toen aangehouden.

Volgens de politicus is er heel veel geklaagd toen het bedrag initieel verhoogd was naar € 90. 'De mensen in Nederland vonden de sprong te hoog. Als je nu van een voorstel van € 90 naar € 30 gaat, is dat in ieder geval een tegemoetkoming aan de mensen.'

Rusland benadrukt, dat dit duidelijk aangeeft dat de regering vanwege de internationale en nationale druk genoodzaakt was de zaak redelijk aan te passen. Dit is volgens hem in ieder geval een goede ontwikkeling, waarbij te zien is dat wanneer mensen ontevreden zijn over besluiten, men wel hun stem kan laten horen en ervoor kan zorgen dat er aanpassing plaatsvindt van besluiten die genomen zijn. 'Jammer genoeg is dat niet op alle fronten te zien, maar het is duidelijk dat de regering wel tot andere besluiten te brengen is', aldus de NPS’er.

Na Gajadien (VHP) besluit ook Breeveld (DOE) niet naar Zambia af te reizen

Afzien van dure reis mogelijk direct gevolg van publieke verontwaardiging


Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld van DOE heeft vandaag, dinsdag 15 maart 2016, alsnog besloten om niet af te reizen naar Zambia, aldus het Dagblad Suriname. Eerder vandaag deed zijn VHP-collega  Asiskumar Gajadien dat ook al. Mogelijk ligt de publieke verontwaardiging over de dure trip ten grondslag aan het plotselinge besluit van Breeveld, die eerder zijn deelname aan de delegatie nog her en der in media verdedigde. 

‘De deelname aan de vergadering van de Inter Parliamentary Union (IPU) is een parlementair besluit van ongeveer een maand geleden. Als lid van het parlement sta ik dan ook achter dit besluit. Het gehele parlement is van dit besluit op de hoogte en het lijkt me vreemd wanneer er leden zijn die aangeven dat zij hiervan niet wisten.'

'Suriname kent 51 parlementariërs die met hun volle verstand weten wat wel en wat er niet besloten is. Oorspronkelijk werd door de voorzitter voorgesteld dat de delegatie uit drie personen zou bestaan. Het geachte lid Santokhi zei toen, dat het om een grote vergadering gaat en dat een delegatie bestaande uit vijf leden gangbaar was. Er is toen besloten om het aantal leden op te trekken naar dat aantal. Na ampele overwegingen heb ik echter besloten niet meer af te reizen naar Zambia. De ontwikkelingen in ons land, die ook mij bezighouden, waarbij ik mij vanuit de DOE-fractie voor verbetering blijf inzetten, hebben tot dit besluit bijgedragen’, aldus Breeveld.

Brief oppositie aan Assembleevoorzitter met verzoek spoedvergadering inzake oplossingen voor crisisBreeveld (DOE) over dure trip naar Zambia: 'Het is een parlementair besluit en het is reeds lang genomen'....

'Parlementair werk bestaat niet alleen uit vergaderen in eigen land' 

Gajadien (VHP), kritisch als 't gaat om reizen, reist niet af naar Zambia...


Het parlement geeft bijna 35.000 Amerikaanse dollar uit aan een reis naar Afrika. Vijf Assembleeleden en een substituut griffier wonen van 19 tot en met 23 maart in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka de 134e vergadering van de Interparlementaire Unie bij. Melvin Bouva en NDP-collega Rossellie Cotino en Dinotha Vorswijk van de ABOP zijn al vertrokken. Hun collega's Carl Breeveld (DOE) en Asiskumar Gajadien (VHP) zouden zich zich later deze week bij hen, maar Gajadien heeft inmiddels laten weten, aldus het Dagblad Suriname, niet meer af te reizen naar Lusaka, Zambia. De politicus zegt, dat een oplossing van de economische crisis belangrijk voor hem is. Hij heeft samen met de overige oppositiepartijen een vergadering hiervoor aangevraagd.  Naar verluidt  bedragen de kosten per persoon voor het vliegticket naar Zambia rond de 5.500 Amerikaanse dollar, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 15 maart 2016.

Wanneer Breeveld wordt gevraagd of het verantwoord is om in deze tijd met zoveel Assembleeleden deel te nemen aan vergadering in Zambia, gelet op de precaire economische situatie van het land, is hij kort: 'Het is een parlementair besluit en het is reeds lang genomen.'

Hij voegt eraan toe dat het parlementaire werk niet alleen bestaat uit vergaderen in eigen land. Dat De Nationale Asemblee al enige tijd niet heeft vergaderd, is volgens hem de verantwoordelijkheid van de leiding van het college.

Volgens Gajadien was hij vooraf niet op de hoogte dat hij zou gaan en dat het de coalitie is die de samenstelling van de delegatie bepaalt. Hij weet niet waarom er voor vijf parlementariërs is gekozen. 'Bij andere vergaderingen zoals de ACP-EU en WTO zijn steeds drie personen afgevaardigd.'
Het oppositielid beweert, dat hij niet stond te springen om op reis te gaan. Gelet op de onderwerpen die aan de orde zullen komen, is het volgens hem wel van belang dat Suriname aanwezig is.

Hij betreurt het overigens, dat er niet is vergaderd sinds het vertrek van voorzitter Jennifer Geerlings-Simons naar Canada, omdat er vervangers voor haar zijn. Bouva is vicevoorzitter en Breeveld is zijn eerste vervanger.

Lift in Diakonessenhuis alleen voor gebruik patiënten en slecht ter been zijnde bezoekers

Bekendmaking ziekenhuis valt niet in goede aarde


Diakonessenhuis zoekt allerlei wegen om te kunnen bezuinigen


Het Diakonessenhuis in Paramaribo heeft onlangs een bekendmaking gepubliceerd waarin wordt vermeld, dat vanwege energietekort de lift tijdelijk alleen gebruikt moet worden door patiënten en bezoekers die slecht ter been zijn. De bekendmaking is niet bij een ieder in goede aarde gevallen en men vindt dat het ziekenhuis op andere manieren energie kan besparen. Ook vindt men dit een slap verweer en een zeer klantonvriendelijke houding van het ziekenhuis, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 maart 2016.

Het ziekenhuis stelt echter in een reactie, dat de bekendmaking niet goed begrepen is. Vanwege overbelasting op het elektriciteitsnet (hoofdvoedingslijn) en de regelmatig optredende stroomschommelingen moet het Diakonessenhuis bewust omgaan met elektriciteit. Dat wordt gevraagd aan zowel de medewerkers als bezoekers. Met het bericht wil het ziekenhuis de bezoekers en medewerkers, die daartoe fysiek in staat zijn, vragen tijdelijk de trap te nemen. De lift wordt daarmee gereserveerd voor personen en diensten die dat echt nodig hebben. Daarbij wordt gedacht aan patiëntenvervoer, voedingskarren, rolstoelpatiënten en patiënten en bezoekers die slecht ter been zijn.


Het staat in de planning om een tweede generator in gebruik te nemen omstreeks maart 2016, waarmee overbelasting op het elektranetwerk enigszins teruggedrongen wordt. Dat er op elektriciteit bezuinigd wordt vanwege deze maatregel, ziet de directie als een bonus. Een ander pluspunt is dat medewerkers en bezoekers gedwongen worden om meer te bewegen. 'Als Diakonessenhuis weten we dat mensen die voldoende sporten en bewegen minder kans hebben op gezondheidsklachten. Een kleine aanpassing als het nemen van de trap in plaats van de lift, draagt al bij aan gezond bewegen.' Dit stelt de Voorlichtingsdienst van het Diakonessenhuis.

Het ziekenhuis is ook bezig met andere bezuinigingen. Er wordt ook van de medewerkers gevraagd een bijdrage te leveren aan het terugdringen van energieverbruik. En dat doen zij door onnodige verlichting in kantoren, de zorgafdelingen en gangen uit te doen, airco’s uit te doen bij het verlaten van de ruimte, airco’s af te stellen op 26 graden Celsius, waar mogelijk gebruik te maken van natuurlijke ventilatie en apparatuur (inclusief pc’s) uit te doen bij het langdurig wegblijven uit de ruimte. Volgens de directie is het aandragen van bezuinigingen altijd moeilijk. In een ziekenhuis is het nog moeilijker, omdat je continu rekening moet houden dat bezuinigingsmaatregelen de kwaliteit van de behandeling niet mag benadelen.

'Binnen de zorgsector zijn financiële problemen en ook het Diakonessenhuis ondervindt daar last van. Het is ook bij dit ziekenhuis weleens voorgekomen, dat er niet tijdig voldaan kon worden aan de financiële verplichtingen. Door tijdig en zo volledig mogelijk te communiceren met onze medewerkers en leveranciers proberen we de mensen voor te bereiden om een latere betaling. Samen met de andere ziekenhuizen wordt er binnen de NZR naar structurele oplossingen gezocht. Het ziekenhuis blijft werken aan haar imago. Dat doen zij door zowel intern als extern relaties te onderhouden en te blijven communiceren over wat de diensten en specialismen binnen het Diakonessenhuis doen. Op de zorgafdelingen blijven we eraan werken dat er goed gecommuniceerd wordt met de patiënten, wat hun wensen zijn en wat zij kunnen verwachten van de zorg binnen het Diakonessenhuis. Daarnaast organiseren we naar aanleiding van geconstateerde behoeftes, informatiedagen waarbij patiënten, familieleden en andere geïnteresseerden uitgenodigd worden meer te weten te komen over een bepaald ziektebeeld, aandoening en/of behandeling. Daarvoor nodigen we naast onze eigen (para)medici ook andere (zorg)instellingen uit zodat de aanwezigen meteen het gehele (zorg)plaatje zien. In 2015 zijn er infodagen geweest over borstkanker en leven met een stoma. Ook hebben we op een gezondheid beurs gestaan om de participanten het belang van gezonde voeding en voldoende beweging bij te brengen. We zijn van plan ook dit jaar diverse informatiesessies te houden', aldus de afdeling Voorlichting.

Het ziekenhuis nodigt de lezers uit om haar vernieuwde website te bezoeken en op die wijze geïnformeerd te worden. Zeer spoedig zal ook het Facebook pagina gelanceerd worden.

ASFA mag van rechter geen bestuursverkiezing houden

Alle vorderingen van zeven uitgesloten kandidaten door rechter toegewezen


Het bestuur van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), onder leiding van Wilgo Bilkerdijk, mag vanavond geen bestuursverkiezing houden. Dit heeft de Kort Gedingrechter vanochtend, dinsdag 15 maart 2016, bepaald. 'Alle vorderingen zijn toegewezen door de rechter', zegt advocaat Elleson Fraenk op Starnieuws, die namens de zeven kandidaten die niet mochten meedoen aan de verkiezingen, een Kort Geding aanhangig had gemaakt.

Fraenk zegt verder, dat het zittende bestuur binnen twee maanden verkiezingen moet uitschrijven.

De kandidatenlijst die afgekeurd was, is onrechtmatig afgewezen, stelt de rechter in haar vonnis. De lijst dient te worden erkend. Het gaat om Aristo Kelly, Furgill Plet, Heijnes Landveld, Derryl Walker, Romila Ramdin, Wilfred Balraadjsing en Davind Chin Kwie Joe, die hun bedrijven vertegenwoordigen.

Het bestuur Bilkerdijk had drie van de zeven kandidaten afgekeurd. Aangezien het bestuur uit minimaal vijf personen moet bestaan, konden de overige kandidaten ook niet meedoen. Zij hebben nu dus met succes geprocedeerd. Fraenk zegt ook, dat het bestuur Bilkerdijk onrechtmatig heeft gehandeld en is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Inwoners Rust en Werk willen een arts en een polikliniek

Ondanks renovatie bouwvallige poli door bewoners zorgde overheid niet voor een arts


Bewoners van Rust en Werk, aan de linkeroever van de Commewijnerivier, zijn er niet over te spreken dat er geen arts beschikbaar is voor hun dorp. Ressortraadslid Marciano Karijosentono zegt vandaag, 15 maart 2016, in het Dagblad Suriname, dat de polikliniek al jaar en dag onbemand is. 

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
De instanties die verantwoordelijk zijn voor de  medische zorg voerden als excuus voor het ontbreken van een arts aan, dat de polikliniek vanwege de bouwvalligheid niet geschikt was. De plaatselijke bevolking die de afwezigheid van een arts als een groot gemis ervaart, heeft met ondersteuning van burgers van goede wil de oude polikliniek, die in bouwvallige toestand verkeerde, grondig gerenoveerd en geschikt gemaakt om te kunnen functioneren als polikliniek.

De overheid keek toe en had waardering voor dit burgerinitiatief, maar stationeerde er geen arts en ander medisch personeel.

De polikliniek raakt, doordat het niet wordt gebruikt, weer in verval. Voor een doktersbezoek moeten de burgers van Rust en Werk naar Nieuw Amsterdam reizen, hetgeen tijdverlies, oplopende transportkosten en andere ongemakken met zich meebrengt.

Ressortraadslid Karijosentono zegt niet te begrijpen waarom de overheid haar plicht in deze niet nakomt. 'Wij vragen niet om een bezetting van 1 maal 24 uur. Wij zouden al enigszins geholpen zijn als er een of twee dagen per week een dokter langskwam.'

'Benzdorp en omgeving volledig onder beheer Brazilianen'

Minister Van Dijk-Silos: 'Bij Benzdorp is een dorp waar Brazilianen als slaven werken'

Beeld van Benzdorp

Grote zorgen bij leiding Nationaal Leger over anarchie en 'allerlei rare dingen' in en rond Benzdorp

 
Bij de bij de overheid bekende Braziliaanse goudzoekersenclave Benzdorp, in het zuidoosten van Suriname, niet ver van de Tapanahonirivier, blijkt een dorp te zijn waar Brazilianen als slaven werken. Dit zei minister Jennifer van Dijk-Silos gisteren tijdens een mini- conferentie van de werkgroep Trafficking in Persons (TIP). Over slaven doen al geruime tijd hardnekkige geluiden de ronde, maar die zijn nooit bevestigd. 'Ik zeg dit, omdat wij het gaan aanpakken', zei Van Dijk-Silos, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 15 maart 2016.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger Adolf Jardim, die ook op de conferentie aanwezig was, onderstreepte de ernst van de situatie. 'Het is een chaos in Benzdorp.' Hij vreest dat dit gedeelte straks niet meer tot Surinaams grondgebied zal behoren, als niet spoedig wordt ingegrepen. 'Zo ernstig is de situatie.' 

Hij zei, dat het Nationaal Leger enige tijd geleden al alle voorbereidingen had getroffen om in te grijpen. Op het laatste moment werd dat echter afgeblazen, vanwege geldgebrek.

Volgens de bevelhebber is het gebied volledig onder beheer van Brazilianen 'en die mannen doen maar wat ze willen'. Hij kan niet met zekerheid zeggen wat er precies daar gebeurt, omdat er nog geen onderzoek is gedaan. Maar, hij sluit niet uit dat er 'allerlei rare dingen' gebeuren. 

Ter informatie:


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

'Regering moet eens een duidelijk standpunt innemen inzake prostitutie'

Regering gedoogt exploitatie bordelen en het bedrijven van  prostitutie

Gedoogbeleid regering bemoeilijkt optreden tegen mensenhandel en -smokkel


Als de regering wil optreden tegen mensenhandel en mensensmokkel moet ze nu eindelijk een duidelijk standpunt innemen over het al dan niet optreden tegen commerciële seks en bordelen. Hiervoor pleitte waarnemend advocaat-generaal Garcia Paragsingh gisteren tijdens een miniconferentie van de werkgroep Trafficking in Persons, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 15 maart 2016.

Bordelen exploiteren en prostitutiebedrijven zijn volgens de Surinaamse wetgeving verboden, maar opeenvolgende regeringen hebben dit steeds toegelaten, zonder hieraan voorwaarden te verbinden. Dit maakt het optreden tegen mensenhandel en mensensmokkel volgens Paragsingh moeilijker.

Paragsingh geeft toe, dat het een moeilijke beslissing is. Aan de ene kant zijn er de principiële groepen binnen de samenleving die prostitutie absoluut afkeuren en aan de andere kant is er het gegeven dat sekswerkers in een bepaalde behoefte voorzien. Ze vindt, dat er binnen de regering op zijn minst over gepraat moet worden.

'Als je zegt dat je het gaat handhaven, dan ga je alle tenten moeten sluiten en je zal moeten nagaan wat de consequenties kunnen zijn daarvan.'

De waarnemend advocaat-generaal stelde, dat het Openbaar Ministerie wel rigoureus optreedt wanneer blijkt dat er ook andere strafbare handelingen worden gepleegd in een bordeel, bijvoorbeeld wanneer er minderjarigen betrokken zijn, er sprake is van drugsgebruik of wanneer het duidelijk is dat de werkers slachtoffers zijn van mensenhandel.

Minister Jennifer van Dijk-Silos kiest eerder voor regulering van de sector. Het lijkt haar niet correct om nu over te gaan tot handhaving van de wet, terwijl de situatie al jaren is gedoogd. 'We gaan het reguleren.' Op welke termijn durft ze niet te zeggen, omdat zij het geld ervoor nog moet vrijmaken. Zij zegt dat er veel meer bij komt kijken dan alleen wetgeving aanpassen. Er zal onder meer nagegaan moeten worden welke buurten zich eventueel lenen voor een bordeel.

Sapoen (PL): 'Loonrondes, ook van leerkrachten, afzetten tegen achtergrond financieel-economische situatie'


'Maar, rekening gehouden moet worden met feit, dat lonen onderhevig zijn aan inflatie'


De Bond van Leraren (BvL) wil dat haar eis om herwaardering voor de leerkrachten nu eindelijk van de grond komt. Een herwaardering zal de staat naar verluidt een extra 50 miljoen op jaarbasis kosten. 'Wanneer het gaat om loonrondes, ook die van leerkrachten, moeten wij die inbedden tegen de achtergrond van de financieel-economische situatie. We hebben nu niet een echt florerende situatie, maar aan de andere kant moeten we rekening houden met de realiteit dat de lonen, vooral die van de vaste loontrekkers, onderhevig zijn aan inflatie.' Dit zegt het Pertjajah Luhur-Assembleelid Raymond Sapoen vandaag, dinsdag 15 maart 2016, in het Dagblad Suriname. 

'De regering is vanaf de devaluatie begonnen met een paar sociale beschermingsmaatregelen, die helaas nog niet zoveel soelaas bieden vanwege de stijgende koers', aldus de volksvertegenwoordiger.

Sapoen verwacht dat de valutaveilingen op termijn zullen zorgen voor stabilisatie van de koers. Dan zal het de taak van de overheidsdiensten zijn om ervoor te zorgen dat er geen goederen boven de toegestane winstmarge worden verkocht vooral wat betreft de basisgoederen.

Terugkomend op de loonrondes zegt Sapoen dat het belangrijk is, dat de regering voorkomt dat Suriname weer in een vicieuze cirkel terechtkomt van loonstijgingen en inflatie, met alle gevolgen van dien voor het prijzenfront. 'Anders ben je dan eigenlijk van de regen in de drup beland.' Belangrijk in deze fase is vooral dat er gelet wordt op de verdiencapaciteit, letten op de kwetsbare groepen in de samenleving en daar waar het nodig is streng erop toezien dat de compensatiemaatregelen worden gehandhaafd.

Als het gaat om loonrondes in de zin van reële stijging van het loon, denkt Sapoen dat we ‘een pas op de plaats moeten maken’. Gelet op de stand van de financiële situatie denkt hij dat eerder naar andere mogelijkheden moet worden gezocht om de problemen van de leerkrachten op te lossen, zonder extra geld uit de overheidspot te halen. Sapoen geeft aan, dat hij altijd voorstander was van verhoging, gelet op de bezoldiging van de leerkrachten van Suriname in vergelijking met die in de regio, die in dat opzicht relatief onderbetaald zijn. 'Zeker als dit wordt afgezet tegen het gewicht van hun taak.' De leerkrachten behoefden volgens de parlementariër op grond daarvan feitelijk al lang herwaardering.

'Maar, afgezet tegen de eigen nationale reële situatie zal je toch moeten zeggen, dat men geleidelijk aan speciaal voor de leerkrachten, maar ook voor andere strategische groepen in de richting zou moeten gaan van het implementeren van een speciale loonreeks. Dit moet goed bestudeerd worden en integraal worden bezien om te voorkomen dat je weer situaties krijgt, waarbij je bij wijze van spreken eerst examen maakt en dan pas gaat studeren.'

Sapoen is niet ongevoelig voor het van stal halen van de structuur van strategische groepen, mits het past binnen de heersende situatie. In deze ronde zijn er in het overleg met de BvL volgens Sapoen ook wel zaken die niet per se geld hoeven te kosten, die aangepakt kunnen worden.

OK bij AZP heeft tekort aan middelen voor uitvoeren operaties

AZP-directeur Brahim: 'Op dit moment is het niet zo, dat wij behandelingen niet kunnen garanderen'


VHP-Parlementariër Dew Sharman, en arts, heeft via de media laten weten, dat de afdeling OK van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kampt met ernstige problemen. Er is sprake van een tekort aan noodzakelijke middelen voor het verrichten van chirurgische ingrepen. De algemeen directeur van het AZP, Antoine Brahim, bevestigt dit, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 maart 2016.

Het is volgens hem in ieder geval niet zo dat de OK gesloten is. 'De situatie bij de zorgverleners en zeker bij het AZP is heel ernstig. Dit, omdat wij ook nog als enige zeer specialistische zorg aan de gemeenschap bieden, zoals cardiochirurgie en neurochirurgie. Op dit moment is het nog niet zo dat wij de behandelingen niet kunnen garanderen. Gelukkig niet. Maar het zou kunnen gebeuren dat deze afdelingen gesloten moeten worden en een kernafdeling van het ziekenhuis is de OK.'

Brahim haast zich om erbij te vermelden dat hij niet denkt dat het zover zal komen, omdat de minister van Volksgezondheid nu bezig is met de kwestie. 'Er zijn bepaalde middelen niet in voorraad en dit heeft te maken met het feit, dat we ons in een zeer precaire financiële situatie bevinden. De acute zorg en dienstverlening gaan normaal door, alleen moeten we roeien met de riemen die we hebben en sommige producten zijn er niet. Een concreet voorbeeld is het momenteel niet in voorraad hebben van ooglenzen, waardoor geplande oogoperaties stagneren. Vanaf donderdag verwachten wij de nieuwe voorraad.'

De financiële situatie van het ziekenhuis is volgens Brahim verergerd vanwege het feit, dat de nodige medicamenten en medische verbruiksartikelen overwegend importproducten zijn. 'De leveranciers vragen al geruime tijd vooruitbetaling. De inkomsten van het ziekenhuis zijn op hetzelfde niveau, de tarieven zijn nog steeds gebaseerd op die van februari 2014.'

Momenteel vindt er overleg plaats met alle actoren en de minister van Volksgezondheid om te komen tot een oplossing van het ontstane probleem. De minister heeft volgens Brahim daarom gevraagd dat er in de tussentijd een persstilte in acht wordt genomen. Toch achtte Brahim het dringend om duidelijkheid te geven in de kwestie. 'Bepaalde producten zijn op dit moment niet in voorraad. Sommige zijn zeilende, sommige moeten nog besteld worden en sommige worden in de komende dagen aangeleverd. Het is werkelijk zo dat wij problemen hebben met de inkoop van medicamenten en medische verbruiksartikelen.'

Op de vraag wanneer de zorgsector uit haar financiële problemen zal geraken, verwijst Brahim, in het kader van de persstilte, wel naar de minister van Volksgezondheid. Terugkomend op de OK stelt Brahim dat de OK niet alleen met een tekort aan middelen zit, maar ook heel oud is. Daarom meent hij dat de instandhouding van het beddenhuis, IC, OK en daarnaast de nieuwbouw van belang zijn.

Vorige week heeft de minister van Volksgezondheid aangegeven, dat de regering de financiering van de voorbereiding van dit instandhoudingsproject zal toekennen. 'Het betreft een lening die de regering krijgt van de algemene banken. Het is erg belangrijk dat deze projecten gaan lopen, anders zal de OK om infrastructurele reden in problemen komen. We doen ons uiterste best en ik kan u garanderen dat als de ontwikkelingen zodanig zijn dat wij de OK niet verantwoord kunnen openhouden, wij de gemeenschap daar tijdig over zullen informeren, maar dat is nu niet het geval', aldus Brahim.

Prikactie bij JTV vanwege niet ontvangen achterstallige subsidie van overheid

Groep ontevreden werknemers biedt minister van Financiën petitie aan


Aanvankelijk zouden werknemers aangesloten bij de Stichting Jeugd Tandverzorging (JTV) vandaag, dinsdag 15 maart 2016, rond acht uur vanochtend hun gisteren gevoerde spontane prikactie voortzetten. Maar, het ministerie van Financiën zou gisteren, volgens Twammy Getrouw die de actie leidde, de toezegging hebben gedaan dat een deel van de achterstallige subsidie zal worden overgemaakt. Dit schrijft Starnieuws.

De werknemers zouden zich vandaag verzamelen op het terrein van het hoofdkantoor aan de Kernkampweg om te wachten op verdere instructies. Volgens Getrouw wordt nu afgegaan op de toezegging van het ministerie waardoor de prikacties tot nader order zijn stopgezet.

Werknemers van de verschillende klinieken aangesloten bij JTV hebben gisteren een prikactie gevoerd om de achterstallige overmaking van subsidie over het laatste kwartaal van 2015 af te dwingen. Zij gingen met een petitie naar het ministerie van Financiën om rekenschap te halen. De groep werd namens de minister ontvangen door Winston Wirht. Getrouw overhandigde namens de groep de petitie en reçu-nummers aan het ministerie met het verzoek alles in het werk te stellen om de achterstand in te lopen.

Volgens Getrouw gaat het ook om achterstand in betaling van de kledingtoelage. Deze gelden zouden al sinds januari moeten zijn overgemaakt. De bedrijfsvoering komt mede door de late uitbetaling volgens haar in gedrang. 'De emmer met geduld is vol en de emmer met geld is leeg. De toezegging is gedaan dat vandaag een deel van het geld wordt overgemaakt, dus het is even afwachten.'

Veroordeeld Statenlid Schotte woont toch gewoon vergadering Staten bij

'Schotte kan vandaag aanwezig zijn in deze zaal, omdat de democratie dat toelaat'


Ondanks het protest van meerdere Statenleden tegen de aanwezigheid van Gerrit Schotte (MFK) was de oud-premier gisteren toch aanwezig in de Staten. 'Schotte kan vandaag aanwezig zijn in deze zaal omdat de democratie dat toelaat', zo sprak MFK-genoot Sithree van Heydoorn de overige Statenleden gisteren toe, aldus het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 15 maart 2016.

De coalitie had middels een brief aan de Statenvoorzitter tegen de aanwezigheid van Schotte - die inmiddels door het Gerecht in Eerste Aanleg is veroordeeld - geprotesteerd. Hoewel de brief aan alle Statenleden is uitgereikt en meerdere parlementariërs ook hun ongenoegen hebben geuit tegen de aanwezigheid van de oud-premier, werd deze alleen ondertekend door de coalitie: PAIS, PAR, PS en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran. Statenvoorzitter Mike Franco bevestigt dit tegenover het Antilliaans Dagblad.

Van Heydoorn - lid van dezelfde partij als Schotte - verdedigde zijn partijleider. 'Dezelfde democratie die toestaat dat een Statenlid ervandoor gaat met zijn zetel, permitteert onze politiek leider vandaag aanwezig te zijn in deze zaal. In deze zaal hebben we zeker drie fracties die leden hadden die er met de zetel vandoor zijn gegaan. Deze fracties vonden dit zeker immoreel, maar accepteerden dit desondanks omdat dat democratie is. Diezelfde democratie zorgt er vandaag voor dat onze leider hier kan zijn.'

Un felis siman na kada un di bosnan. Ku Todopoderoso bendishona kada un di bosnan rikamente. Awe den parlamentu pa trata punto di agenda, Konseshon den nos haf.
Geplaatst door Parlamentario Sithree van Heydoorn op maandag 14 maart 2016


Het argument van het MFK-lid werd later door onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran de grond ingeboord: 'Maak geen misbruik van de democratie. Jullie spreken alleen van democratie wanneer het jullie goed uitkomt.'

Hoewel onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang gisteren haar ongenoegen ook uitte over de aanwezigheid van Schotte, tekende ze de protestbrief die door de coalitie was opgesteld niet. 'Ik wil vandaag zeggen dat ik het betreur dat onze Staten vandaag een veroordeeld Statenlid moet ervaren. Mijn standpunt is, dat een verdachte moet terugtreden en een veroordeelde al helemaal. We willen onze verontschuldigingen aanbieden aan het Curaçaose volk voor het gebrek aan morele autoriteit. Dat is helaas iets dat iedereen in eigen handen heeft.'

PS-Statenlid Elmer Wilsoe was kort in zijn reactie: 'Ik trek geen genot uit de pijn van anderen en ik oordeel ook niet. Ik vraag Schotte enkel om voor zichzelf te denken. Neem geen ontslag, maar neem afstand van de Statenvergaderingen om om te kunnen gaan met de uitdaging die je voor je hebt.'

Jacinta Constancia (MFK) vond het ongehoord dat er tijdens de Statenvergadering een protestbrief werd verspreid tegen de aanwezigheid van haar partijleider. 'Nu we over ons land horen te praten gaan Statenleden het hebben over ethiek. Het is ongehoord dat er vandaag een brief wordt verspreid waarin een politiek leider wordt verboden aanwezig te zijn. Een politiek leider die veel meer stemmen heeft dan alle andere Statenleden in deze zaal.'

Ook PAR-leider Zita Jesus-Leito wilde even stilstaan bij het feit dat een veroordeeld Statenlid gewoon in de Statenzaal aanwezig was. 'In het verleden was ons standpunt dat iemand onschuldig is tot hij schuldig is bevonden. Toch hebben we in 2014 aangegeven dat hij afstand moest nemen van de Staten in afwachting van het vonnis. Ook nu er een vonnis op tafel ligt en we weten waar hij voor is veroordeeld, sluiten we ons aan bij de anderen en zijn we van mening dat zijn aanwezigheid niet bevorderend is voor het imago van het parlement en het werk dat we als Staten verzetten. Het is op zijn plaats dat Schotte afstand neemt en ontslag neemt in afwachting van het verdere proces dat hij nog moet bewandelen.'

Curaçao's bewindsvrouwe Dick roept jong en oud op om te gaan vliegeren

Dick: 'Kom vliegeren bij het grote open Vèlt Salu'Het is ‘kuaresma’ (vasten) en traditioneel waait het in deze periode harder dan normaal. Ondanks ook periodes van relatieve windstilte, kan er met een flinke bries goed worden gevliegerd. 

Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Cultuur en Sport riep afgelopen weekeinde iedereen - jong en oud - op om te komen vliegeren bij het grote open Vèlt Salu. Het is leuk, goedkoop en creatief.

Zelf gaf ze samen met verschillende jongeren aan het nog goed te kunnen.

Beelden van Vèlt Salu van 11 maart 2012:

Dertig burgers op Curaçao doen aangifte inzake strafbare feiten in relatie tot Veiligheidsdienst

Aangifte van ‘vorm van landverraad’ 

'Mede door strafbare feiten staat Veiligheidsdienst internationaal als onbetrouwbaar bekend'


Een groep van dertig ‘bezorgde burgers’ heeft bij procureur-generaal Guus Schram aangifte gedaan van strafbare feiten die verband houden met de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). De aangevers spreken van een ‘vorm van landverraad’ waar onder andere de afgelopen vrijdag voor ambtelijke corruptie veroordeelde ex-premier Gerrit Schotte (MFK-leider) zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Schotte was ook de bewindspersoon die begin mei 2012 verantwoordelijk was voor wat hij noemde de ‘shutdown’ van de VDC. 

De aangifte bestaat uit 14 pagina’s en 23 bijlagen en een cd met daarop alle documenten. Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag, dinsdag 15 maart 2016, de aangifte in bezit te hebben. Er lijkt volgens het dagblad grondig onderzoek en werk te zijn verricht voordat de aangifte, naar nu pas blijkt, eind februari is gedaan.

'Mede door de strafbare feiten staat onze Veiligheidsdienst thans internationaal als onbetrouwbaar bekend, terwijl de veiligheidsdiensten van bevriende staten, zoals wij begrijpen, ook niet of slechts zeer minimaal met onze Veiligheidsdienst samen wil werken. Dit bekent dat onze Veiligheidsdienst niet naar behoren kan functioneren', schrijven de indieners die nauwgezet chronologisch te werk zijn gegaan.

Het begint op 27 oktober 2010 - zeventien dagen na het aantreden van het kabinet-Schotte (MFK/PS/MAN) - als toenmalige premier Schotte en toenmalige minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS), in plaats van waarnemend VDC-hoofd Rudy Sint Jago, ex-gezaghebber Liza Dindial volgens de aangifte ‘onrechtmatig (namelijk zonder Landsbesluit en zonder screening) als interim-hoofd VDC aanstelt om de toenmalige ministersscreening af te ronden’. Een dag later werd het VDC-hoofd Edsel Gumbs door Schotte en Wilsoe ‘op onheuse gronden op non-actief gesteld’. Voor deze stelling wordt verwezen naar een reeks vonnissen, zoals de aangifte ook op andere punten ‘zo veel mogelijk met schriftelijke stukken is onderbouwd’.

Een rode draad door alle beschreven gebeurtenissen in de aangifte is de verwoede pogingen van Schotte om via de verschillende (interim-)hoofden en crisismanager ‘de netwerkbeheerder opdracht te geven alle binnen de VDC aanwezige inlichtingendata online beschikbaar te maken met een inlogcode voor Schotte’. De netwerkbeheerder zou hen hebben uitgelegd dat deze opdracht alleen van het hoofd-VDC kan komen na overleg met de Commissie van Toezicht VDC, maar bovendien tegen alle regels en wetten ingaat. Dindial legde zich hierbij neer. Haar aanstelling werd eind november 2010 door de rechter als onrechtmatig beoordeeld. In de tussentijd weigeren Schotte en Wilsoe vonnis na vonnis Gumbs weer toe te laten.

Ook Frank Calmero, eveneens zonder screening aangesteld door beide ministers, gaf begin 2011 de netwerkbeheerder opdracht de data online en met inlogmogelijkheid beschikbaar te maken voor Schotte. De netwerkbeheerder weigerde opnieuw. De opdracht volgde later dat jaar nogmaals. De advocaat van de netwerkbeheerder zei later, in mei 2012, dat er ernstige bezorgdheid bestond ‘dat de premier zelf belastende informatie zou weghalen bij de dienst’.

Maar, uit de acties die vanaf medio 2011 plaatsvonden, lijkt volgens de aangifte ‘sprake van een doelgericht en vooropgezet plan om alsnog de beschikking te krijgen over alle informatie, alsook de tools in handen te krijgen die VDC-informatie te kunnen bewerken c.q. te verwijderen’. Het doel van de handelingen lijkt volgens de aangifte ‘ingegeven te zijn om: de negatieve screening van diverse ministers te saboteren; het hoofd van de Veiligheidsdienst te vervangen door een politieke vazal; de Veiligheidsdienst te transformeren tot een politieke dienstverlener; derden de beschikking te laten verkrijgen over alle aanwezige informatie; derden de beschikking te laten krijgen over de namen en gegevens van informanten; derden de verwijderings- en bewerkingsrechten te laten verkrijgen over de aanwezige data en inlichtingen; derden ook de beschikking te laten verkrijgen over de aanwezige informatie van andere inlichtingen- en zusterdiensten.'

Recyclingbedrijf Green Force exporteert in maart 21.000 kilo plastic afval naar Europa

'Door recyclen aluminium blikjes sparen we grote bosgebieden zoals het Amazonegebied'


Milieu- en recyclingbedrijf Green Force heeft deze maand 21.000 kilo plastic afval verzonden voor hergebruik en recycling in het buitenland. Het plastic wordt naar Europa getransporteerd. Green Force vraagt bij export garanties tegen kinderarbeid en moderne slavernij en doet het liefst zaken met ISO-gecertificeerde bedrijven, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 15 maart 2016.

Op dit moment zijn de prijzen van grondstoffen heel laag, dus ook voor de grondstoffen om plastic te maken.

'Als ik een jaar geleden 100 afnemers had in bijvoorbeeld China, zijn dat er nu nog maar 10, om maar een voorbeeld te noemen', aldus Timo Brouwer, eigenaar van Green Force.

Wereldwijd zijn al vele recyclingbedrijven failliet gegaan door de lage grondstofprijzen. Green Force vraagt dan ook aan consumenten om gebruik te maken van de drie recyclingcenters die ze hebben bij Albert Heijn, Mangusa Hypermarkt en Centrum Piscadera. In deze centers kunnen consumenten plastic flessen en aluminium blikjes deponeren voor recycling.

Het recyclen van plastic flessen gaat zwerfvuil tegen en bevordert hergebruik van grondstoffen, aldus Green Force. 'Door middel van het recyclen van aluminium blikjes sparen we grote bosgebieden zoals het Amazonegebied. Recycling zorgt ook voor energiebesparing, waardoor de opwarming van de aarde wordt tegengegaan.'

OW: 'Werkzaamheden bouw Wanica Ziekenhuis gaan gewoon door'

Gewerkt wordt nu aan de bouw van het bedden- huis

Overige gebouwen gaan gebouwd worden door Chinese aannemer


Dat de werkzaamheden op het terrein waarop het Wanica Ziekenhuis moet komen, stilliggen, klopt geenszins. De Surinaamse aannemer aan wie vorig jaar een deel van het werk werd gegund is drukdoende zijn werk uit te voeren. Dat zegt Anwar Hassankhan, waarnemend directeur Bouwkundige werken en Dienstverlening van het ministerie van Openbare Werken vandaag, dinsdag 15 maart 2016, in de Ware Tijd. 

Het gaat om een deelgebouw dat zal functioneren als beddenhuis. Een werknemer ter plekke meldt, dat de ruimte voor 36 slaapzalen mogelijk dit jaar wordt opgeleverd. Niet alleen wordt er gemetseld, maar er wordt ook gewerkt aan de dakconstructie.

Hassankhan zegt dat de bouwwerkzaamheden meerdere gebouwen omvatten. Het opzetten van de overige gebouwen, behalve het beddenhuis, zal worden uitgevoerd door een Chinese aannemer. Een Chinese architect is nu bezig met het ontwerp, waarna er een aanbesteding zal plaatsvinden, mogelijk dit jaar en in het buitenland.

Als alles volgens planning verloopt zal de uitvoering van dat deel van de bouw in de eerste helft van 2017 zal beginnen.

'Ik heb nooit eerder gezien dat kinderen geëxploiteerd worden door hun ouders'

Minister Van Dijk-Silos zeer geschrokken van mensenhandel in eigen land

'Heb nooit eerder gezien, dat jonge meisjes gelokt worden naar goudvelden, twee weken lang letterlijk gebruikt, misbruikt worden'


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie verklaart de oorlog aan de mensenhandel in eigen land. Er is samen met de ambassade van de Verenigde Staten een zogenoemd crashprogramma uitgevoerd om te voorkomen dat Suriname internationaal gezien een 'downgrade' krijgt. Volgens de minister gaat dat lukken, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 15 maart 2016. 

Zij opende gisteren een miniconferentie 'Mensenhandel en mensensmokkel in Suriname' van de werkgroep Trafficking in Persons. Van Dijk-Silos zegt, dat vaak wordt ontkend dat de situatie zo ernstig is. Maar, zij is erg geschrokken van wat er gebeurt in het land, waarbij ouders zelfs hun kinderen exploiteren.

'Als minister kan ik u zeggen, dat ik heb geleerd de afgelopen maanden onderscheid te maken tussen lokale trafficking in persons en wat ik genoemd heb internationale trafficking in persons, die van buitenaf naar hier worden gebracht en geëxploiteerd. Ik moet zeggen dat de lokale trafficking in persons vrij veel indruk op mij heeft gemaakt, waarbij ik mij afvroeg heb ik al die tijd in dit land gewoond'. Ik heb nooit eerder gezien dat kinderen geëxploiteerd worden door hun ouders. Heb nooit eerder gezien dat jonge meisjes gelokt worden naar de cabaretten, de goudvelden, twee weken lang letterlijk gebruikt, misbruikt worden en dan terug gesmeten worden in de tuin van hun moeder', sprak de bewindsvrouwe.

Van Dijk-Silos verwees naar de opsporingsberichten. Zij stelde, dat 'wij in Suriname ervan houden om onze ogen dicht te doen voor wat de realiteit is van dit land. Iedereen doet lyrisch en nostalgisch over een mooi land. Het is een mooi land, maar een mooi land met de problemen van de grote wereld'. voerde de minister aan. Zij benadrukte, dat deze zaken aangepakt dienen te worden en dat er realistisch mee moet worden omgegaan.

De minister heeft overleg gevoerd met de Amerikaanse ambassadeur. Er zijn ook middelen beschikbaar om dit probleem aan te pakken en er is een werkgroep ingesteld. De minister zei dat het hoofd van de TIP-unit, inspecteur Judith Dragtenstein, een bruisende vrouw is, maar met de gebrekkige middelen die zij heeft, is zij onmachtig om het probleem landelijk en uitgebreid aan te pakken. Samen met de waarnemend directeur van Justitie en Politie, Humphrey Tjin Liep Shie, en korpschef Agnes Daniel, is besloten de TIP-unit zwaar te versterken.

Het ministerie heeft de oorlog aangekondigd tegen alle vormen van trafficking in persons. Van Dijk-Silos zei ook, dat het land ook te maken heeft met misdaadorganisaties. Deze zijn ook in beeld gebracht. De politie moet worden toegerust met de juiste middelen, meer mensen en goed getrainde politieagenten. De minister zei, dat zij het niet had over incestgevallen thuis, die ook dramatisch zijn. Nu gaat het om ouders die hun kinderen exploiteren.

De minister vindt dat Justitie en Politie de hand in eigen boezem moet steken. Te lang zijn de ogen gesloten voor de ernst van de zaak. De TIP-unit heeft niet eens een gebouw en was ondergebracht op een zolder in Opa Doelie. 'Dit is onkan, onmogelijk. Hoe wil je hebben dat de unit goed functioneert?' De TIP-unit is terstond verhuisd.

Er is een plan om meer mensen aan te trekken, meer training en de situatie wordt landelijk aangepakt.

'Ik hoop dat wij geen tapu sjen spelen. Tapu sjen maakt Suriname dood. Wij moeten naar het probleem kijken, het probleem analyseren en het probleem aanpakken. Daar gaat het om. Het gaat om de toekomst van Suriname.'

Oppositie eist spoedvergadering Assemblee

VHP, NPS, PL en ABOP willen crisis bespreken met regering

Oppositie werkt aan formulering van een herstelprogramma


Tijdens een reguliere vergadering van de top van oppositie, gisteren 14 maart 2016, is aangegeven dat er een crisissituatie heerst in het land. De oppositie, bestaande uit de VHP, NPS, PL en de ABOP, heeft een besluit genomen dat deze week nog een spoedvergadering moet worden gehouden in het parlement. Dat zal schriftelijk aangevraagd worden als oppositie. Het parlement moet in een spoedvergadering bijeenkomen om de crisis die in het land heerst te bespreken en de regering om verantwoording te vragen in een aantal brandende kwesties.

De oppositie heeft tal van zaken de revue laten passeren. Ze heeft gekeken naar de situatie in het parlement, waarbij de oppositie gevraagd had middels een interpellatie om informatie van de regering over de sociaal- economische en financiële situatie en de valutaveiling. In het parlement was al beslist, dat de regering het parlement zou informeren over de valutaveiling, die vergadering is geweest maar de minister van Financiën was uitlandig waardoor die vergadering is niet doorgegaan. De oppositie heeft toen gehoord van de fractieleider van de NDP, dat de valutaveiling aangehouden moest worden.

Daarna krijgen we een bekendmaking van de governor van de CBvS (Centrale Bank van Suriname), dat de valutaveiling wel gehouden zal worden. Je gaat een veiling organiseren terwijl het parlement nog niet geïnformeerd is over alle aspecten van de valutaveiling. De valutaveiling moet goed georganiseerd worden, de veiling moet een positief effect hebben op onze economie en valutakoers en het moet transparant zijn. De governor had wel informatie verschaft, maar dat was niet voldoende. De governor heeft uitleg gegeven, maar er zijn heel wat beleids- en politieke vragen die onbeantwoord zijn gebleven. En die vragen moet de regering beantwoorden.

We hadden als oppositie aan de samenleving beloofd, dat we een herstelprogramma zouden schrijven om Suriname uit de crisis te halen. Inmiddels hebben we de terms of reference al gehad van de deskundigen en de bedoeling is dat we volgende week dat team gaan installeren bestaande uit deskundigen. En dat team zal met alle deskundige Surinamers, met alle belangrijke instituten in consultatie gaan en gezamenlijk het herstelprogramma schrijven voor Suriname, dat programma zal heten Het Nationaal Herstelplan voor Suriname. Hierin zullen alle maatregelen opgenomen worden voor korte termijn, middellange termijn en lang termijn. En uiteraard moet het plan uitvoerbaar en financierbaar zijn met betrokkenheid van alle relevante sociaal-maatschappelijke en politieke organisaties.

We hebben gezegd, dat we doorgaan met consultaties met de private sector, sociaal-maatschappelijke organisatie en met vakbonden, in de samenleving teneinde raakvlakken te zoeken om gezamenlijk op te trekken op de crisis aan te kunnen pakken. De regering zal gedwongen moeten worden goed beleid te voeren om het beleid op juiste spoor te brengen, de corruptie aan te pakken, de armoede te bestrijden en we gaan eisen dat er een crisisplan dat bij de regering ontbreekt, moet komen. De oppositie gaat onverkort door met haar consultaties.

De perscoördinator van de oppositie,
D. Sharman.

'Einddoel van anti-8 decemberstrafproces propaganda offensief, is duurzame straffeloosheid van de verdachten'

'Voorgestelde Dag van Nationale Rouw fungeert als mantel der liefde voor de straffeloosheid'


Politicide, het vermoorden van mensen vanwege hun politieke overtuigingen (zoals in het geval van de decembermoorden, die in vredestijd plaatsvonden) en oorlogsmisdrijven (zoals de massaslachting te Moiwana) zijn internationale misdrijven omdat zij vanwege aard, ernst en context, schendingen zijn van het internationaal strafrecht. Professor John Dugard, Zuid-Afrikaans en internationaal rechtsgeleerde en vooraanstaand criticus van de apartheid, heeft op basis van uitgebreid onderzoek geconcludeerd, dat de decembermoorden en –folteringen, kwalificeren als misdrijven tegen de menselijkheid. Ten aanzien van de massaslachting te Moiwana, het meest grootschalige oorlogsmisdrijf tijdens de Binnenlandse Oorlog, waarbij ook ouderen, vrouwen en kinderen door een eenheid van het Nationaal Leger werden vermoord, kwam de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten van de OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten) tot dezelfde delictsomschrijving: misdrijven tegen de menselijkheid.

De verantwoordelijken voor oorlogsmisdrijven van alle oorlogvoerende partijen in de onrechtvaardige Binnenlandse Oorlog, van het Nationaal Leger tot Junglecommando en Tukayana Amazonas, komen dan ook in aanmerking voor de jus cogens* plicht tot rechtsvervolging. Echter, vanwege de cultuur van de straffeloosheid, tijdens en na de militaire dictatuur, werd niet alleen het 8 decemberstrafproces door de verantwoordelijken voor die misdrijven, met misbruik van de staatsmacht, geobstrueerd, ook de vervolging van andere misdrijven, zoals die in de Binnenlandse Oorlog, werd tegengehouden of gefrustreerd. Zo werd inspecteur Herman Gooding nabij het Kabinet van de toenmalige bevelhebber Bouterse, die Gooding op zijn politiek podium had bedreigd, in koele bloede doodgeschoten en stuitte het onderzoek naar de lafhartige moord op ‘blinde muren’. Gooding deed onderzoek naar de massaslachting onder de marronbevolking van het dorp Moiwana van 29 november 1986, dit jaar 30 jaar geleden.

Tweede Zelfamnetiewet?
Sandew Hira, de door de regering van president-hoofdverdachte Bouterse ‘in natura’ gefaciliteerde trekker van de pro-straffeloosheid ‘waarheidsvinding’. Hij werpt zich nu, nog voordat zijn onderzoek is afgerond, op als pleitbezorger van vervanging van de huidige, omstreden amnestiewetgeving door een ‘algemene Amnestiewet’. In de tweede zelfamnestiewet (want weer onder presidentschap van de hoofdverdachte), zouden de slachtoffers en nabestaanden centraal worden gesteld in de vorm van financiële compensatie. Maar, hoe stel je slachtoffers en nabestaanden centraal als je hen van hun internationaal erkend mensenrecht op een eerlijk proces berooft? Als je de Grondwet en internationale mensenrechten verdragen schendt?! Als je amnestie voor internationale misdrijven, waaronder misdrijven tegen de menselijkheid, bepleit?!

Bovendien, er is helemaal geen Amnestiewet nodig om te voorzien in reparatie (compensatie) voor slachtoffers en nabestaanden, dat kan ook zonder amnestiewet wettelijk en/of bestuurlijk worden geregeld. Maar, de tweede zelfamnestiewet is om een heel andere, verzwegen reden noodzakelijk. In de eerste zelfamnestiewet van 2012 zijn grote juridische blunders geslopen, zowel in de delictsomschrijvingen als tijdlijnen, waardoor formeel juridisch de verdachten van de decembermoorden buiten de toepassing van de Amnestiewet vallen. Dat hebben de nabestaanden en hun gemachtigde advocaten in hun verzoekschrift van 13 augustus 2012 aan het Hof van Justitie, haarfijn uitgelegd. In de tweede zelfamnestiewet kunnen de juridische blunders van de eerste zelfamnestiewet worden gerepareerd en de strafvervolging van de hoofdverdachte effectiever worden geobstrueerd.

Uitgangspunt en einddoel van het anti-8 decemberstrafproces propaganda offensief, is duurzame straffeloosheid van de verdachten. De zelfamnestiewet is wetgeving ad hominum (persoonsgerichte wetgeving), wet versus recht, rechtsongelijkheid, een flagrante schending van het beginsel dat iedereen gelijk is voor de wet, zeker als het internationale misdrijven betreft. De ‘waarheidsvinding‘ met de partijdige naam ‘De Getuigenis van President Bouterse’ (in hoofdletters), heeft slechts de functie van moreel rookgordijn.

Is straffeloosheid goed genoeg voor Surinamers?
De Stichting 8 december 1982 ziet de recente aanvallen op het strafrecht en de verdedigers van een onafhankelijke rechtsgang – met gebruikmaking van politieke demagogie en intimidatie van de rechterlijke macht, inclusief het Openbaar Ministerie, als een regelrechte bedreiging van de democratische rechtsstaat en daarmee van de grondslag van nationale verzoening en sociale vooruitgang. Zij zal dan ook niet deelnemen aan een door het regime van de straffeloosheid gedicteerde ‘Dag van Nationale Rouw’, die fungeert als mantel der liefde voor de straffeloosheid en waar op de van boven opgelegde ceremonie het slachtoffers en nabestaanden is verboden de verwerpelijke aanmatiging van de verantwoordelijken voor ernstige mensenrechtenschendingen en misdrijven tegen de menselijkheid, om te beslissen over leven en dood van de Surinamers, publiekelijk aan te klagen.

De Stichting 8 december 1982 reikt de hand aan alle slachtoffers en nabestaanden van politicide, oorlogsmisdrijven en oorlogsgeweld, aan alle vaderlandslievende, democratische en vredelievende landgenoten, die met respect voor de grondwet, de internationale mensenrechtenverdragen en de onafhankelijke rechtsgang, willen samenwerken voor waarheid, gerechtigheid, reparatie en nationale verzoening. Zij zal de koloniale opvatting dat straffeloosheid goed genoeg is voor de Surinamers, blijven verwerpen.

Gelijk de volkeren aller landen, inclusief die van Nederland en andere westerse landen, hebben de Surinamers recht op de bescherming van de internationale mensenrechten verdragen en het internationaal strafrecht. Amnestie voor internationale misdrijven is een ernstige schending van de mensenrechten en het internationaal strafrecht en een miskenning van de menselijke (gelijk)waardigheid van de slachtoffers en nabestaanden.

*Jus cogens (of ius cogens = Latijn: 'dwingend recht') is een term uit het internationaal recht die verwijst naar regels die door (bijna) alle staten aanvaard worden en voor de internationale gemeenschap van fundamenteel belang zijn. Jus cogens is dwingend recht: rechten en verdragen die altijd gelden, ook al heeft een staat daar niet expliciet mee ingestemd.

Stichting 8 december 1982 (Bron: Starnieuws)

Kandidaten bestuursverkiezing ASFA beweren dat voorzitter Bilkerdijk vernieuwing dwarsboomt

'De man achter de schermen die wij niet zien is de gevaarlijke in het spel, Robert Ameerali'

 Bilkerdijk heeft ingediende kandidatenlijsten afgekeurd


De leden van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) kiezen vandaag een nieuw bestuur. Voor deze verkiezingen heeft een aantal ondernemers zich kandidaat gesteld tegen voorzitter Wilgo Bilkerdijk en vier andere kandidaten op de lijst. Volgens de tegenkandidaten ziet het er echter naar uit, dat de roep om vernieuwing wordt gedwarsboomd door Bilkerdijk. Deze zou de ingediende kandidatenlijst schriftelijk hebben afgekeurd. De aspirant-bestuursleden hebben met verbazing op de afwijzing gereageerd, zo bericht het Dagblad Suriname maandag 14 maart 2016.

Zij vinden dat het in de statuten vastgelegde democratische verloop van de verkiezingen moet worden gewaarborgd. Hierdoor overwegen de kandidaat-bestuursleden een Kort Geding aan te spannen tegen het zittende bestuur van de ASFA om zo toch eerlijke verkiezingen mogelijk te maken.

'Steeds weer krijgt ASFA voeten aan de grond', zegt Bilkerdijk. Mensen willen volgens Bilkerdijk dat ook politiek gebruiken. Het gaat niet eens om een kandidatenlijst. Hetzelfde heeft zich volgens hem voorgedaan bij de verkiezingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). 'De man achter de schermen die wij niet zien is de gevaarlijke in het spel. Ik noem de naam, Robert Ameerali, ex-vicepresident. Hij is, zoals bij de KKF, ook hier achter de schermen bezig. Het lijkt alsof de voorzitter van de ASFA de zaak wil tegenhouden, maar men moet eerlijk te werk gaan', aldus Bilkerdijk.

Hij ontkent een kandidatenlijst te hebben afgekeurd. 'Het bestuur heeft de kandidatenlijst afgewezen. De voorzitter heeft het recht niet om kandidatenlijsten af te keuren. Het bestuur screent de kandidatenlijsten alvorens de lijsten naar de leden gaan. De tegenpartij wil een slim spel spelen door te zeggen dat de voorzitter het heeft afgewezen, omdat de voorzitter de brief tekent die naar de leden gaat.'

Op de kandidatenlijsten mogen minstens vijf tot negen 9 kandidaten voorkomen. De tegenkandidaten hebben een kandidatenlijst opgestuurd van zeven personen, waarvan drie niet zouden voldoen aan de gestelde eisen. 'Deze mensen betalen geen contributie en komen nooit op de vergaderingen. Hoe wil je deze mensen in het bestuur krijgen? Het staat in de statuten dat de mannen moeten deelnemen aan de vergaderingen en contributie moeten betalen. Natuurlijk kunnen ze het aanvechten, maar ze moeten bewijzen dat ze er wel waren', zegt Bilkerdijk.

Bilkerdijk zegt de aspirant-kandidaten te hebben voorgesteld om aan tafel te gaan en hun lijst van vijf personen aan te vullen met nog vier. 'Wij als huidig bestuur stelden ons open om vier kandidaten voor te dragen. Misschien hou je niet van Bilkerdijk, maar we kunnen wel aan tafel zitten. Als men Bilkerdijk niet wil hebben als voorzitter, dan praten wij daarover. Dat is niet gebeurd', stelt Bilkerdijk.

Er wordt nu uitgekeken naar de slagingskans van het Kort Geding en als dat effect kan hebben op het besluit van het huidige bestuur. Er is vooralsnog maar een lijst, aan de hand waarvan de kandidaten op de lijst van Bilkerdijk bij acclamatie gekozen kunnen worden.