maandag 4 april 2016

ABS houdt in april en mei landelijke bedrijventelling

Onderzoek naar aantal bedrijven in Suriname, waar ze zijn gevestigd, wat ze doen...


Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) houdt in de maanden april en mei een bedrijventelling. Het gaat om een statistisch onderzoek waarin onder andere wordt onderzocht hoeveel bedrijven er in een land zijn, waar ze zijn, welke activiteiten ze ontplooien, hoeveel personeel ze hebben en hoelang ze bestaan.

Algemene bedrijfsgegevens worden verzameld voor onder meer het samenstellen van een zo recent mogelijk bedrijvenregister, uitgaande van de situatie per 31 december 2015. Er zal overal in Suriname worden geteld, ook in het binnenland.

De resultaten van deze telling zullen volgens het ABS een nauwkeurige momentopname opleveren van het aantal bedrijven, het type bedrijven en het aantal werkzame personen, zowel nationaal als per district. ABS verzekert de geheimhouding van de verstrekte informatie.

Minister Dodson: 'We zijn nu in feite een fase verder dan ordening, we gaan nu naar structurering goudsector'

‘Belastinginnings- maatregelen goudsector zijn in place’ 


'We zijn nu in feite een fase verder dan ordening. We gaan nu naar structurering. We hebben al een compleet beeld van wie de betrokkenen zijn en nu gaan wij ertoe over om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rechtvaardig deel betaalt en dat er volgens een bepaalde systematiek voor gezorgd wordt dat de goud- en deviezenvoorraad van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) omhoog gaat.' Woorden van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag, 4 april 2016, in het Dagblad Suriname. 

Alle stakeholders zijn volgens hem bij dit proces betrokken geweest en de eerste gesprekken zijn gehouden. 'De regering heeft nu een set van maatregelen, die door de president en minister Hoefdraad bekendgemaakt zullen worden wat betreft de belastinginning, hoe dat efficiënter zal gaan en hoe dat er precies aan toe zal gaan.'

Het plan zal volgens Dodson ‘als het goed is’ vandaag belicht worden bij het vervolg van de behandeling van de Leenwet (Wet op Staatsschuld) in het parlement. De minister geeft aan dat er nu twee pilotgebieden zijn geïdentificeerd en dat er een werkgroep in voorbereiding is, waarin de Centrale Bank van Suriname participeert. 'Het gaat om vertegenwoordigingen van porknokkers, de grote mijnbouwrechthouders en de illegale porknokkers op hun concessies die zich aan het organiseren zijn, de goudopkopers en het ministerie van NH. De werkgroep moet ervoor zorgen dat er meer ordening komt in de sector, iedereen gaat meedoen.'

Er moet met deze structurering meer overblijven voor de Staat en uiteraard de goud- en deviezenreserves van de CBvS. Er zijn volgens de minister ook wettelijke regelingen om zaken af te dwingen. Zo moeten goudopkopers bijvoorbeeld 5% van hun goud verplicht afdragen aan de CBvS. Ook zijn er heffingen die gedaan worden, zoals de 3/4 % aan royalties die men moet afdragen aan de CBvS, omzetbelastingen et cetera. 'Het is allemaal al in place. Nu zal er strenger gekeken worden naar de naleving van de regels', aldus Dodson.

Centrale Bank veilt 5 april slechts 1.5 miljoen Amerikaanse dollar

CBvS overweegt paar keren per week en wellicht dagelijks valutaveiling te houdenDe Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal morgen slechts 1.5 miljoen Amerikaanse dollar veilen. Dit bedrag is absoluut niet toereikend voor de enorme vraag die er is. De banken mogen slechts 30% van het veilingbedrag invullen. Dit betekent dat hoge koersen geboden zullen worden, aldus ondernemers vanmiddag, maandag 4 april 2016, op Starnieuws.

Tijdens de eerste veiling op 22 maart had de CBvS 10 miljoen Amerikaanse dollar geveild en afgelopen week was het bedrag teruggebracht naar 7.5 miljoen.

De straatkoers is boven de Srd 5,55 voor een Amerikaanse dollar. Met dit lage bedrag zullen ondernemers niet de kans nemen om niet in aanmerking te komen, waardoor de officiële koers die nu op Srd 5,15 is, omhoog zal schieten, aldus Starnieuws.

De CBvS laat weten, dat op basis van evaluatie van de valutaveilingen en aanbevelingen van internationale deskundigen, de frequentie van de veilingen zal worden opgevoerd. Gedacht wordt aan twee of drie keer per week of zelfs dagelijks. Hierdoor zal naar verwachting de kloof tussen de veilingkoers en de parallelkoers sneller worden gedicht, aldus de bank.

De CBvS stelt in een uiteenzetting van het monetaire en wisselkoersbeleid (zie hieronder), dat door werking van vraag en aanbod rust op de valutamarkt zal worden gebracht. Uiteindelijk moet er een evenwichtssituatie worden bereikt. De grotere betrokkenheid van de commerciële banken is volgens de CBvS van cruciaal belang. Dit gezien hun rol bij de financiering van de internationale handel en bij de afwikkeling van de lokale internationale betalingen.

'Helaas wordt heden ten dage een groot deel van de valutamarkt gedomineerd door onbevoegden en duistere handelaren en door de aankoop en verkoop van vreemde valuta in supermarkten en andere bedrijven, of gewoon in de straten van Paramaribo', zegt de CBvS. Er is hierover grote bezorgdheid binnen de nationale en internationale gemeenschap.


Een korte uiteenzetting van het monetaire en wisselkoersbeleid van de Centrale Bank van Suriname

Valutaveilingen, een tussenstap op weg naar een flexibel wisselkoerssysteem


Inleiding 
Momenteel is, zoals is bediscussieerd op inter‐institutioneel niveau, de aandacht van de Bank gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van de valutamarkt, zodat door de werking van het marktmechanisme de valutamarkt tot rust wordt gebracht en uiteindelijk een evenwichtssituatie wordt bereikt. De grotere betrokkenheid van de commerciële banken in dit proces is van cruciaal belang, gezien hun rol bij de financiering van de internationale handel en bij de afwikkeling van lokale en internationale betalingen. Helaas wordt heden ten dage een groot deel van de valutamarkt gedomineerd door onbevoegden en duistere handelaren en door de aankoop en verkoop van vreemde valuta in supermarkten en andere bedrijven, of gewoon in de straten van Paramaribo. In dit verband is de bezorgdheid van de nationale en de internationale gemeenschap, met inbegrip van de Financial Action Task Force, legitiem en moet deze onwenselijke omstandigheid resoluut worden aangepakt. Het garanderen van een grotere betrokkenheid van de commerciële banken in de markt is ook belangrijk om het transmissiemechanisme voor het voeren van het monetaire beleid door de Bank te versterken.

Het algemene beleid van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) is, zoals voorgeschreven door de Bankwet, gericht op prijsstabiliteit. Vanuit de optiek van het monetair beleid is in dit verband een pad naar het bereiken van duurzame stabiliteit uitgestippeld op basis van de invoering van de indirecte instrumenten, zoals open‐marktoperaties. Het concept van het liquiditeitsbeheer is cruciaal in dit kader, terwijl een ander belangrijk element is de ontwikkeling van de financiële markten. Gegeven de huidige ontwikkeling van ons financiële systeem, is het billijk om aan te geven dat we op dit moment aan het begin van dit proces staan. De Bank is echter ervan overtuigd dat met een vastberaden, geleidelijke en evenwichtige benadering veel vooruitgang zal worden geboekt in een relatief korte periode.

Veilingen
Tot nu toe heeft de Centrale Bank van Suriname twee valutaveilingen met succes uitgevoerd, na intensieve voorbereiding en overleg. Zoals aangekondigd door Bankpresident Gersie tijdens het consultatieproces en in de mediacampagne, is het belangrijkste doel van het valutaveilingsysteem om een marktconforme koers te bepalen, waarmee aanbieders en vragers van vreemde valuta bereid zijn om zaken met elkaar te doen.

Hoewel een realistische wisselkoers als uitkomst van de veiling naar verwachting het aanbod van vreemde valuta op de markt zal bevorderen, is de Bank zich volledig bewust van het belang van ondersteunend monetair en fiscaal beleid om de totale vraag in de economie te beheersen. Dit kan op zijn beurt de kloof tussen de parallelle marktkoers en de veilingkoers dichten.

Vooruitlopend
In het kader van het bovenstaande heeft de Bank een liquiditeitsmonitoring en ‐voorspelling raamwerk in elkaar gezet, dat de Bank in staat zal stellen om beter geïnformeerde en snelle beslissingen op het gebied van het monetaire beleid te nemen. In feite, is de Bank met de bestaande instrumenten gereed om de liquiditeiten in het systeem te binden met behulp van het huidige kasreservesysteem, rekening houdend met het liquiditeitsabsorptie effect van de valutaveilingen. Tegelijkertijd, is de Bank in de afronding van de voorbereidingen voor de invoering van deposito‐ en leenfaciliteiten, die het liquiditeitsbeheer zal verbeteren en de interbancaire geldmarkttransacties zal bevorderen. Bovendien is het veilingsysteem voor schatkistpapier gereed om te worden gebruikt voor open‐marktoperaties. Al met al, zal de Bank door middel van het gebruik van haar bestaande en nieuwe instrumenten ernaar streven om relatieve prijsstabiliteit te bereiken, welke ook een stabiliserend effect op de wisselkoers zal moeten hebben.

Op basis van de evaluatie van de reeds gehouden valutaveilingen en in navolging van sterke aanbevelingen van internationale deskundigen met inbegrip van consultaties met relevante belanghebbenden, in het bijzonder gericht op verbetering van de effectiviteit van de veilingen, is overeengekomen om de frequentie van de veilingen op te voeren naar twee of drie keer per week of zelfs dagelijks en tegelijkertijd de omvang per veiling sterk te verminderen. Hierdoor zal naar verwachting de kloof tussen de veilingkoers en de parallelkoers sneller worden gedicht. De Bank zal na elke veiling de verkochte omvang, de minimumkoers en de gewogen gemiddelde koers van de succesvolle biedingen blijven publiceren.

Zoals wij de eerste tekenen van rust zien afdalen op de valutamarkt en verder gaan, zijn wij ervan overtuigd dat de valutamarkt tot rust zal komen. De rol van de Bank op de valutamarkt zal dan worden gericht op het beheersen van grote schommelingen. Teneinde de internationale reserves verder te versterken, zal de Bank dan ook van tijd tot tijd vreemde valuta van de markt betrekken tegen marktconforme koersen. Daarbij zal de Bank in nauw overleg treden met marktpartijen over het tijdstip, de modaliteit en het volume, zodat er geen verrassingen optreden.

In dat stadium zal de wisselkoers worden bepaald door vraag en aanbod op de interbancaire markt voor vreemde valuta, welke geheel in lijn is met de uiteindelijke bestemming van de valutaveilingen, zoals benadrukt door Bankpresident Gersie ten tijde van de introductie van het valutaveilingsysteem. De Bank is ervan overtuigd dat deze maatregelen, samen met een prudent begrotingsbeleid, zullen bijdragen aan het stabiliseren van de Surinaamse economie en de weg zal plaveien voor zijn herstel.

Girjasing (VHP): 'NDP-regering heeft Suriname gepakt'

'We steven regelrecht af op een bankroetsituatie'

'Geen hond wilde tijdens AVD voor de NDP lopen'


'Men heeft een vette kas van bijna 1 miljard Amerikaanse dollars overgenomen en men heeft het gebruikt, misbruikt en verduisterd. In zes jaren tijd zijn wij geëindigd op 4 miljoen Amerikaanse dollars.' Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing zegt op basis hiervan dat hij vindt dat de NDP-regering Suriname ‘gepakt’ heeft. We stevenen volgens hem regelrecht op een bankroetsituatie af. 

De huidige financieel-economische situatie schrijft Girjasing simpelweg toe aan de ‘gierigheid’ van de machthebbers. Ze hebben niet op tijd ingespeeld op de situatie, ondanks ze vooraf wisten dat het moeilijker zou worden gezien de dalende trend van de wereldmarktprijzen voor aardolie en goud. 'Men heeft de tering niet naar de nering gezet. Er is een vliesdunne elitelaag ontstaan, die ontzettend rijk is geworden en het volk zit in de pinarie. De middenklasse en alles daar beneden die voelt nu de gevolgen daarvan', stelt Girjasing vandaag, 4 april 2016, in het Dagblad Suriname.

Van de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont, eigenaar van de Merian-goudmijn in het oosten van Suriname,kan de regering momenteel niet veel verwachten, meent Girjasing, omdat de goudprijs nog steeds laag is. Zelfs van IAmGold, die al in productie is met haar Rosebel-mijn in Brokopondo, kan men niet veel verwachten. Bouwen op de inkomsten van de goudsector om het tij te keren ziet hij dan ook als een manier van de regering om het volk ‘met een kluitje in het riet te sturen’.

De conclusie die Girjasing uit de totale gang van zaken in het land trekt, is dat er ‘een stelletje ondeskundige mensen dit land heeft geregeerd'. Hij verduidelijkt dat hij niet de ministers, maar ‘de mensen van de politiek’ bedoelt die het werkelijk voor het zeggen hebben. De ministers hebben volgens Girjasing weinig te zeggen. Hij verwijst in dit kader naar het ministerie van Handel en Industrie. 'Men zoekt bezittingen van het land om die te verpanden om geld binnen te halen. Men zoekt gewoon geld en is het land aan het verkopen.' In dit kader noemt hij ook de staatsbedrijven als voorbeeld. Nu gaat Suriname volgens hem echt de afgrond in.

De valutaveilingen zijn volgens de politicus de laatste stuiptrekkingen. 'Het geld gaat op en ondanks de veilingen blijft men een hoge koers betalen. Het is het ene gat dichten en het andere weer openen.'

Girjasing, die zelf importeur is, geeft aan dat er nu niet geïmporteerd kan worden, omdat er geen geld is. Niet elke importeur kan overigens tegen de koers van de Centrale Bank van Suriname voor dollars in aanmerking komen. Daarnaast is er geen afzet voor de geïmporteerde voorraden, die uiteindelijk vervallen waardoor de importeurs verlies lijden. De uitspraak als zou de Surinamer te verwend zijn met keus aan luxe goederen gaat bij Girjasing niet op. Dergelijke uitspraken noemt Girjasing ronduit ‘dom’. Hij meent dat keus een recht van de consument is waar zij de afgelopen jaren aan gewend is geraakt. Hij vraagt zich af waarom Surinamers alleen maar met basisgoederen genoegen zouden moeten nemen. 'Mogen we niet verder leven?'

Hij denkt dat er nu noodgedwongen goedkopere en inferieure producten geïmporteerd zullen worden, omdat ook de importeurs uiteindelijk moeten overleven en salarissen uit te betalen hebben. Girjasing vraagt zich af of de mensen die deze uitspraken doen, zelf bereid zijn om sardines uit Noord-Korea, een land dat overigens geen sardines produceert, te gaan eten.

Ook gelooft de parlementariër niet dat bijvoorbeeld de Chinezen als schuldigen moeten worden aangewezen voor het opdrijven van de vraag naar dollars. 'De vraag naar dollars is gebaseerd op een normaal marktmechanisme. Iedereen krijgt nu de schuld, behalve het beleid. Waarom hebben we het eerder wel goed kunnen doen?' De regering had het beschikbare geld in de periode 2010-2015 volgens Girjasing beter in de productiesector kunnen steken in plaats van in de gezondheidssector, met alle gevolgen van dien. Ook moest het geld niet in de ‘eigen zak’ worden gestoken. Nu zal het volgens hem enige tijd duren voordat de productiesector zelfs maar op gang zal kunnen komen.

Hij gebruikt tenslotte de laatste Avondvierdaagse als graadmeter. 'De wandelmars is een schoolvoorbeeld van de grootdoenerij van de NDP. Vandaag de dag zijn ze zwaar in de problemen. Geen hond wilde voor ze lopen.'

Hoofdstembureau Curaçao wil duidelijkheid over straffen bij overtreding wet

Partijen moeten ieder jaar voor 1 april jaarverslag- en rekening naar Hoofdstembureau sturen


Het Hoofdstembureau heeft via de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) een verzoek neergelegd bij de Raad van Advies (RvA) over de strafbepalingen die zijn opgenomen in de Landsverordening financiën politieke partijen. Dit bevestigt voorzitter van het Hoofdstembureau Raymond ‘Pacheco’ Römer vanmiddag, maandag 4 april 2016, in de Amigoe.

De Landsverordening financiën politieke groeperingen regelt het functioneren van politieke partijen op het eiland. Een van de punten die in de wet aan bod komen is dat partijen, in de wet omschreven als politieke groeperingen, jaarlijks voor 1 april een jaarverslag, maar ook jaarrekening, met een lijst van de politieke donateurs en de door hun verrichte activiteiten over het bewuste jaar naar het Hoofdstembureau moeten sturen.

Zowel het jaarverslag als het financieel verslag dient uiteindelijk door overheidsaccountant Soab (Stichting Overheidsaccountantsbureau) te worden gecontroleerd.

Klik hier om het complete artikel te kunnen lezen.

Vakbond PWFC op Curaçao vraagt referendum aan voor personeel Antillean General Transport

Wirwar aan vakbonden in de haven


Vakbond PWFC (Petroleum Workers Federation Curaçao) heeft een referendum aangevraagd voor het personeel van vervoersbedrijf in de haven Antillean General Transport (AGT). Op dit moment worden de werknemers van dit bedrijf nog vertegenwoordigd door havenvakbond CBH/OVP (Christelijke Bond van Haven en Overig Vervoerpersoneel). Guiseppe Sambo, voorzitter van CBH/OVP, heeft er alle vertrouwen in dat zijn vakbond het referendum zal winnen, zo schrijft de Amigoe vandaag, 4 april 2016.

In de haven is het op dit moment een wirwar van vakbonden. Zo valt het personeel van de Kompania di Tou Kòrsou (KTK) en dat van Curaçao Ports Authority (CPA), met uitzondering van het ferry-personeel, onder UGTK/Cadmu. Het ferry-personeel van CPA, maar ook de werknemers van CPS vallen op hun beurt onder PWFC. Maar, bij CPS zijn ook CBH/OVP en de Abvo actief. Terwijl personeel bij AGT ook nog onder CBH/OVP valt.

In een reactie bevestigt PWFC-voorzitter Angelo Meyer door zowel ontevreden werknemers van CPS als die van AGT benaderd te zijn, omdat ze niet te spreken waren over hun vakbond. Meyer heeft deze werknemers aangegeven alles volgens de regels te willen doen. 'Wij hameren op transparantie en zullen nooit zomaar werknemers achter de rug van hun vakbond om overnemen. Zo gaan wij niet te werk.' 

Lees hier het volledig artikel.

Wetenschappelijk onderzoek naar dienstverlening politie op Curaçao gereed

Jurist Camelia door minister Navarro benaderd om dienstverlening politie te evalueren


Het wetenschappelijk onderzoek van Carl Camelia, jurist, bedrijfseconoom en tevens wetenschappelijk onderzoeker, naar de dienstverlening van de politie op het eiland is inmiddels gereed. Camelia gaf onlangs een presentatie van zijn bevindingen en aanbevelingen aan de Justitie-toppen tijdens het vorige Justitieel Vierlanden Overleg (JVO) afgelopen januari op Aruba. Dat meldt de Amigoe vandaag, maandag 4 april 2016.

Volgens minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) is door de aanwezigen (ook ministers van Aruba, St. Maarten en Nederland) heel enthousiast gereageerd.

De minister heeft Camelia benaderd – gezien zijn ervaring met wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s – met het verzoek om de dienstverlening van de Curaçaose politie te evalueren en indien nodig verbetervoorstellen te doen om de kwaliteit van de politieopleiding in het algemeen te verhogen.

Klik hier voor het gehele artikel.

Gevangenbewaarder na vechtpartij ontwapend

Cipier vecht oude vete uit met een burger door hem met dienstwapen in gezicht te slaan


De politie van het bureau Nieuwe Haven in Paramaribo heeft in de nacht van donderdag op vrijdag het dienstvuurwapen van de 40-jarige cipier G. B. in beslag genomen. Hij was betrokken bij een vechtpartij op de hoek van de Bolletrie- en de Kankantriestraat te Abrabroki. Het ging tussen de penitentiaire ambtenaar en een burger, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 4 april 2016.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Beide mannen waren eerder al betrokken bij een schietpartij op het Hanna’s Lustproject, waarbij de cipier twee schoten had gelost.

Zij ontmoetten elkaar de bewuste nacht weer en daarbij haalde de B. zijn wapen uit zijn wagen tevoorschijn. Hij liep vervolgens op het slachtoffer af en bracht hem met het wapen een slag toe in het gelaat. Als gevolg hiervan ontstond een vechtpartij tussen beide mannen. Omstanders wisten de twee uit elkaar te halen waarop de politie werd ingeschakeld voor verdere afhandeling.

 In het belang van het verdere onderzoek werd de gevangenbewaarder ontwapend. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Gajadien (VHP): 'Regering voert binnenkort belastingverhogingen in om staatsinkomsten te spekken'

Binnen twee tot drie weken worden huishuur- en douanekoers maatregelen bij wet bijgesteld


Binnenkort zal een aantal belastingverhogingen en -aanpassingen worden ingevoerd. Over enkele weken zullen de ontwerpwetten door de regering naar het parlement opgestuurd worden, waarbij drastische wijzigingen zullen plaatsvinden. Dat zegt het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vandaag, maandag 4 april 2016, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de politicus wil de regering daarmee waarschijnlijk de staatsinkomsten gaan verhogen. De regering heeft de douanekoers en koers voor huishuur en studiegeld enkele weken geleden bevroren op de Amerikaanse dollarkoers van Srd 4,04, terwijl de bankkoers nu gesteld is op Srd 5,15. Binnen twee tot drie weken zouden de maatregelen voor huishuur en de douanekoers verder bij wet bijgesteld worden.

Welke de andere zware maatregelen zijn is nog niet duidelijk. Gajadien zegt, dat het gebrek aan visie van de regering voor nog meer problemen in de samenleving zal zorgen. Nu al kunnen loontrekkers niet uitkomen met hun salarissen, vanwege het feit dat prijzen van producten met de dag worden verhoogd.

De parlementariër zegt verder, dat het een vaststaand feit is dat de regering haar inkomsten moet gaan verhogen en onnodige uitgaven helemaal moet gaan beperken. Volgens hem kan niet worden doorgegaan met het verspillend beleid dat het land nu in een situatie heeft gebracht, waarbij zij dringend van het buitenland moet gaan lenen. 'Je moet ook beleid maken om ook je uitgaven te gaan verlagen. Zolang je dat niet doet, ben je aangewezen op leningen en het drukken van geld.'

Raad van Vakcentrales in Suriname reageert op maatregelen overheid

RaVakSur nog steeds in overleg met regering


De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) zal vandaag, maandag 4 april 2016, in een brief reageren op de maatregelen die onlangs door de overheid zijn aangekondigd en op 1 mei zullen ingaan. Ravaksur is volgens woordvoerder Robby Berenstein nog in overleg met de regering. Een deel van deze maatregelen is het gevolg van het overleg dat Ravaksur met de regering heeft gevoerd.

Berenstein wenst vooralsnog niet te praten over de inhoud van de brief, omdat RaVakSur eerst de overheid officieel wil informeren over haar standpunt, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag.

'Voor ons zijn de maatregelen nog steeds voorstellen. Zij hebben het gebracht als een besluit. Er zijn misschien wat besluiten daartussen, maar zaken bijvoorbeeld de belastingen rakende zijn nog geen besluiten. Er zijn een paar dingen waar wij niet mee eens zijn', zegt Berenstein.

Zoals aangekondigd zullen vanaf 1 mei vakantiegeld en bonussen tot Srd 4.000 onbelast worden uitgekeerd. De koerscompensatie stijgt van Srd 55 naar Srd 100. De Kinderbijslag wordt met Srd 50 onbelast tot een maximum van vier kinderen. De heffingstoelage gaat van Srd 50 per maand naar Srd 100 per maand.

Fiscaal-jurist Makka: 'Bij afsluiten IMF-lening nu wordt obligoplafond overschreden'


'Staatsschuld is qua timing een politiek document en geen economisch product'


Indien de regering de lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), welke in afrondende fase verkeert, nu afsluit en tekent, dan wordt het huidig leningenplafond overschreden. Dit kan niet zonder sancties blijven, aangezien de overschrijding van het obligoplafond voor buitenlandse leningen regelrecht tot een gevangenisstraf voor de monetaire autoriteiten kan leiden, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 4 april 2016.

'Dit moet minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vandaag eerlijk vertellen aan De Nationale Assemblee', aldus fiscaal-jurist Robby Makka. Volgens de voorzitter van Kenniskring Nederland betekent de spoedwijzing van de Wet op Staatsschuld niets anders, dan dat de regering naarstig op zoek is naar economische beademing, omdat de correctie regelrecht ook betekent dat de leenruimte omhoog gaat. 'Technisch is ontwerpwet juist, maar onder voorwaarden, wat is haalbaar, terugbetaalbaar, welke deel is leefbaar en is deze deelbaar? En vooral alles in het openbaar.'

Volgens Makka moet Suriname altijd aan die vijf elementen blijven voldoen. 'Staatsschuld is qua timing een politiek document en geen economisch product. De volgende minister van Financiën mag opnieuw gaan puinruimen.' De wetswijziging is volgens de regering nodig ‘in verband met de zeer precaire toestand waarin staatsfinanciën verkeren’. 'Men wil deze zinsnede weglaten, maar eigenlijk spreekt de auteur de waarheid. Dat is inderdaad de hoofdreden. De regering wil in de wet opnemen dat van overschrijding van een obligoplafond geen sprake is voor zover deze overschrijding het gevolg is van een latere wijziging van de door de CBvS gehanteerde koersen voor het deviezenverkeer. Ook de definitie van staatsschuld wil de regering aanpassen aan internationale standaarden. Nu wordt een lening geboekt als schuld. Bij wijzigen van de definitie zal alleen het geld dat gebruikt wordt, als schuld worden gezien', aldus Makka.

Volgens Makka is het leningenplafond bedoeld om de terugbetaling in de pas te houden met de terugbetalingscapaciteit. Van belang is dus, dat er ook gelet moet worden op de capaciteit om de schuld terug te kunnen betalen en in te lopen. Zoals de zaken er nu voor staan, is de verdiencapaciteit van de overheid drastisch teruggevallen, waardoor de aflossing van de schulden dan ook een extra uitdaging zal vormen. De schuld bij de algemene banken is wel voor een deel ingelopen. In de maand augustus is Srd 300 miljoen betaald aan de algemene banken. Op basis van cijfers die gepresenteerd zijn door het Bureau Staatsschuld aan de commissie van rapporteurs die de openbare behandeling van de wet heeft voorbereid, is er nu ruim Srd 2.5 miljard ruimte om te lenen. Bij wetswijziging wordt de leenruimte ruim Srd 3.9 miljard. De ruimte voor het aangaan van nieuwe buitenlandse en binnenlandse leningen per 31 januari 2016 is voor de buitenlandse schuld Srd 1.900.0 miljoen. De binnenlandse schuld is Srd 629.3 miljoen.

De fiscaal-jurist benadrukt, dat het mogelijk is dat artikel 19 van de Bankwet (zie hieronder) op dit moment is overschreden. Deze wet handelt over het dekkingspercentage van de Surinaamse munt dat wettelijk vastgesteld minimaal 50% door ruw goud, gouden munten of goud in baren, of in goud converteerbare valuta, gedekt moet zijn.


De dekking van de Surinaamse munt was in de periode 2010-2015 150% en dus ver boven de wettelijk vastgestelde 50%. Volgens eerdere verklaringen van Hoefdraad in het parlement is al bekend dat de dekking onder de 50% ligt. In buitengewone omstandigheden kan de minister, op verzoek van de president van de Centrale Bank van Suriname, de Raad van Commissarissen gehoord, bepalen, dat voor een door hem vast te stellen tijdsduur van het eerste lid kan worden afgeweken tot een daarbij tevens te bepalen grens. Binnen een maand na het in werking treden van deze maatregel, moet een ontwerpwet worden ingediend tot bekrachtiging van de getroffen maatregel. 'Let ook op het artikel 35, de strafbepalingen. Er moet onderzoek gepleegd worden', aldus Makka.

Makka zegt verder, dat meer schulden automatisch betekent dat inefficiënties in stand zullen worden gehouden. 'Studie is belangrijk: welke van de staatsschulden is licht verteerbaar? Welke is zwaar verteerbaar? Wat is veranderbaar? Wat is onveranderbaar? Alleen dan moet men beslissen. Laat ons in de Memorie van Toelichting voor de volgende generatie de sterkste argumenten benoemen. De regering keurt voor zichzelf constant met terugwerkende kracht goed: schulduitsluitingsgronden en rechtvaardigingsgronden voor hun kromme handelen: bijvoorbeeld de Amnestiewet, straks met terugwerkende kracht van de Terugroepwet, met de valutaveilingen koopt men tijd, met de Wet Staatsschuld zoekt men meer leningen. Nu wil men de dekking van de Srd ook aanpassen.'

Ook Curaçao in veel besproken 'Panama Papers'

Tussenpersonen op eiland die helpen bij opzetten 'offshore-bedrijven'Kranten in verschillende landen, waaronder in Nederland Trouw, berichten gisteren en vandaag, maandag 4 april 2016, de resultaten die zijn bekendgemaakt van een wereldwijd onderzoek naar belastingparadijzen. Ook Curaçao komt in deze zogenoemde Panama Papers voor. Op Curaçao zouden tussenpersonen helpen bij het opzetten van offshore-bedrijven, zo bericht Paradise FM op het eiland vandaag.

Het onderzoek is gebaseerd op meer dan 11,5 miljoen documenten, e-mails en spreadsheets uit de gelekte administratie van een juridisch advieskantoor in Panama: Mossack Fonseca & Co. Bezit van een offshore-bedrijf is niet verboden. Maar, omdat belastingparadijzen niet of nauwelijks gegevens over de eigendom openbaar maken, zijn zulke bedrijven bij uitstek geschikt voor het ontduiken van belastingen of andere illegale praktijken. een brievenbusfirma of offshorebedrijf, waarmee bijvoorbeeld inkomsten of verdiensten fiscaal voordelig maar doorgaans legaal werden weggezet (belastingontwijking). Anderen gebruikten buitenlandse bedrijfjes en een complex netwerk van brievenbusfirma's om geld weg te sluizen (belastingontduiking), of om fraude en smeergeldstromen te verbergen.
Het betreft doorgaans een of meerdere brievenbusfirma's, vaak ook in netwerken, in exotische belastingoorden, zoals de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, de Seychellen, Panama, de Bermuda's of de Bahama's.

In het onderzoek worden de namen genoemd van hoogwaardigheidsbekleders die hun geld discreet in de belastingparadijzen zouden hebben gestald. Onder hen de presidenten van Oekraïne, Rusland en Argentinië, respectievelijk Petro Porosjenko, Vladimir Poetin en Mauricio Macri. Een van de rijkste mensen op aarde, de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, ontbreekt niet. Onder de genoemde ex-staatshoofden is de voormalige emir van Qatar, Hamad bin Khalifa al-Thani.

Ook duikt de naam op van koning Salman van Saudi-Arabië, die van een tante van de Spaans koning Felipe VI, Pilar de Borbón en die van een neef van president Bashar al-Assad van Syrië, Rami Makhlouf. In de berichten worden ook voetballer Lionel Messi en ex-voorzitter van de UEFA Michel Platini genoemd, net als de IJslandse premier Sigmundur Davio Gunnlaugsson.
 
Tot dusver bekend zijn er in elk geval twee Nederlandse brievenbusfirma's betrokken in deze constructie. Het zijn Torneos & Traffic Sports Marketing (T&TSM), met oudbestuurders Frank Sonsma en Maarten van Genuchten. De echtgenoot van Van Genuchten is Marina Kantarovsky. Zij is eigenaar van het Cypriotische moederbedrijf van T&TSM.
Verder TyC International, een Amsterdamse brievenbusfirma, met uitzendrechten voor de Zuid-Amerikaanse voetbalcompetities.

De Nederlandsche Bank onderzoekt mogelijke witwaspraktijken in het voetbal. Er lopen inderdaad  wonderlijke geldstromen via brievenbusfirma's in Nederland, aldus Trouw vandaag. Miljoenen belanden zo bij partijen die verdachte zijn in het Fifa-corruptieschandaal.
'Dit zijn absoluut nepcontracten', zegt Frank van den Wall Bake, gerenommeerde sportmarketeer, die geregeld betrokken is bij het opstellen en afsluiten van sport- en sponsorcontracten, en er niet omheen draait er niet. De contracten die Trouw en Het Financieele Dagblad hem voorleggen vormen de basis om geld over te maken vanuit een Nederlandse brievenbusfirma naar enkele sportmarketingbedrijven in Latijns-Amerika, die zouden bemiddelen in uitzendrechten voor voetbalwedstrijden. Maar als basis zijn ze dubieus, volgens Van den Wall Bake.

Het valt Van den Wall Bake op dat de contracten zo dun zijn, hooguit enkele velletjes: 'Als je dat relateert aan de bedragen waar het om gaat, enkele miljoenen, dan verwacht je al snel contracten van twintig tot dertig pagina's.' Ook valt hem op dat de bewoordingen vaag zijn: 'In dit soort contracten is exclusiviteit een van de belangrijkste clausules. Je wilt zeker weten dat jij de enige bent die de rechten heeft. Maar in deze contracten ontbreken dergelijke clausules.'

De contracten zijn voor wedstrijden van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De competitie wordt georganiseerd door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond (Conmebol). Die geeft verschillende tv-stations in de regio tegen betaling toestemming om die wedstrijden uit te zenden.Er loopt ook een lijntje naar ING Bank, waar T&TSM een rekening heeft en naar accountant KPMG, die tot 2014 de boeken van TyC controleerde.

Megaschandaal na onthulling 'Panama Papers'
De wereld is in de ban van een nieuw schandaal: de Panama Papers. Een Panamees belastingbedrijf heeft veel miljardairs geholpen met het wegsluizen van geld naar belastingparadijzen.
Geplaatst door Nieuwsuur op maandag 4 april 2016

(Red. De Surinaamse Krant/NOS/Telegraaf/Trouw/Paradise FM)

Minister Algoe niet van plan forse verhoging douanetarieven terug te draaien

Visserijsector blijft echter hopen op herziening besluit


Belanghebbenden in de visserijsector hopen, na een gesprek met de leiding van de douane en de Belastingdienst, op aanpassing van de douanetarieven. Die zijn op 15 januari fors verhoogd. 'We hebben het kernprobleem uitgelegd en voorstellen gedaan en concrete antwoorden ontvangen. Er zal een besluit genomen worden en dat is een kwestie van tijd' , zegt directeur Derryl Boetoe van de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas) vandaag, 4 april 2016, in de Ware Tijd.

Hij wil niet uitweiden, maar zegt wel dat het aanpassen van de tarieven naar een 'betaalbaar niveau', volgens hem één van de zaken is, die in heroverweging zal moeten worden genomen. De visserijsector is het niet eens met de nieuwe tarieven die zijn doorgevoerd door de overheid, zonder afstemming met belanghebbenden. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten voor visitatie verhoogd van Srd 240 naar Srd 2.515.

Boetoe zegt dat beide partijen tevreden en positief zijn over de resultaten van de bijeenkomst.

Maar, de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, zegt dat de tarieven niet teruggedraaid gaan worden. Hij vindt dat belanghebbenden geld verdienen en daarom best wat aan de Staat mogen afdragen.

Hij is geen voorstander van gefaseerd doorvoeren van de verhoging. Algoe realiseert zich, dat er door de maatregel een druk komt te liggen op de sector. Zo zal de winstmarge dalen, als er meer wordt uitgegeven. Hij adviseert de visserijsector om effectief en efficiënt te werken, om daardoor het maximale eruit te halen.

Antonius geeft in brief aan personeel Telesur opheldering over China-reis president-commissaris

'Hoofdkantoor Telesur fungeert niet als onderpand voor een af te sluiten lening in China'


Mike Antonius, die vrijdagmiddag door de Raad van Commissarissen bij Telesur benoemd was als waarnemend directeur, zond meteen een brief (zie onderaan) aan het personeel waarin hij ontkrachtte, dat het hoofdkantoor van Telesur als onderpand zou dienen voor een overheidslening in een deal met China. Hij laat in zijn brief ook weten, dat president-commissaris Gardelito Hew A Kee naar China was om informatie in te winnen over kosteneffectiever inkopen van materiaal via de bestaande money swap. Dit meldt Starnieuws vandaag, maandag 4 april 2016.

Antonius was echter slechts een dag in functie als waarnemend directeur. Nadat de bond bij Telesur protesteerde tegen de ontheffing van waarnemend directeur Russ Headley en de benoeming van Antonius, en dreigde in actie te gaan, werden de beide besluiten zaterdag teruggedraaid.

Headley is teruggeplaatst in zijn functie en de benoeming van Antonius is ook teruggedraaid. Het besluit om Headley te ontlasten en in zijn plaats Antonius te benoemen, zal 'vooralsnog niet ten uitvoer worden gebracht', zo liet de Raad van Commissarissen zaterdag weten.

De Raad van Commissarissen en de bond hebben afgesproken, dat voor het terugkeren van de orde en rust binnen de organisatie, minimaal twee weken in acht zal worden genomen, voordat er sprake kan zijn van het benoemen van een nieuwe leiding. Inmiddels wordt door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) een onderzoek uitgevoerd binnen het staatstelecombedrijf.

Seksueel misbruik door apostel van meisjes bij kerk Rains of Blessings op Curaçao is omvangrijk...

Jaar geleden was al aangifte tegen aspostel gedaan, maar politie ondernam geen actie


Het seksueel misbruik van jongvolwassen meisjes bij de kerk Rains of Blessings is omvangrijk. Dat blijkt uit een gesprek tussen Olga Kostrzewski, de advocate van de slachtoffers, en journaliste Anneke Polak in het programma ‘Wat een Week!’ op Paradise FM, zo bericht vandaag, maandag 4 april 2016, het Antilliaans Dagblad.Inmiddels hebben zes slachtoffers aangifte van seksueel misbruik gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Uit de aangiftes en de verklaringen die Kostrzewski heeft aangehoord, blijkt dat verschillende meisjes slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik.

De apostel, O.B., gebruikte zijn machtspositie door de slachtoffers te doen geloven dat zijn handelingen nodig waren om ‘duivels uit te drijven’. Zouden de slachtoffers hierover praten, dan zouden door hem ‘ingebrachte duivels’ worden geactiveerd. Zo lukte het hem om geslachtsgemeenschap te hebben met meerdere slachtoffers.

De kerk Rains of Blessings in Groot Kwartier heeft aanhang uit alle lagen en beroepen van de bevolking en is dus ook vertegenwoordigd in organisaties, aldus Kostrzewski. Zij meldt ook dat daags na het doen van aangifte bij de politie door het eerste slachtoffer, de aangifte gelekt was en stukken uit de aangifte in de media waren terechtgekomen. Om die reden werd opnieuw aangifte gedaan, direct bij het OM, en zijn alle volgende aangiften ook meteen bij het OM gedaan.

De advocate spreekt haar verbazing uit over het feit, dat een jaar geleden al aangifte was gedaan tegen O.B. zonder dat de politie een onderzoek instelde. Na de aangifte bij het OM is een onderzoek gestart en is er huiszoeking geweest bij O.B., wat resulteerde in zijn aanhouding op 17 maart.

OM Curaçao moet kosten vergoeden van ten onrechte vervolgde oud-politici

'Zambezi'-zaak doet OM diep in de buidel tasten

Burney El Hage (r) en Ramonsito Booi (Bron foto: comitekoninkrijksrelaties.org/)

Echtpaar El Hage kan 220.000 euro tegemoet zien


In de geruchtmakende 'Zambezi'-zaak heeft het Openbaar Ministerie (OM), zo schrijft althans het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 4 april 2016, 'opnieuw een smadelijke nederlaag moeten incasseren'. 

De rechtbank in Willemstad heeft het OM afgelopen vrijdag veroordeeld tot het vergoeden van de kosten die de ten onrechte vervolgde ex-politici Ramonsito Booi, Burney El Hage en diens echtgenote Ginia, op Bonaire, hebben moeten maken voor juridische bijstand.

Rechter W.P.M. ter Berg stelt in zijn motivering, dat het tot aan de Hoge Raad toe vrijgepleite trio door toedoen van Justitie niet alleen ten onrechte, maar ook nog eens onnodig lang op kosten gejaagd. In totaal moet het OM met ruim 350.000 euro over de brug komen waarvan 220.000 euro is toegewezen aan het echtpaar El Hage. Met dat bedrag kunnen zij een groot deel aflossen van wat zij onder meer van familie hebben geleend om het honorarium van hun advocaat te kunnen betalen.

Lees hier het volledig artikel.


 

‘Zambezi’ is de naam voor een grootschalig onderzoek naar goud-, drugs- en mensenhandel en witwassen op Bonaire. Aanvankelijk waren er drie verdachten (niet de politici Ramonsito Booi en Burney El Hage). Na invallen door de Rijksrecherche in september 2009 bij Booi en El Hage, op zoek naar bewijsmateriaal, werden deze politici eveneens in staat van beschuldiging gesteld. Al snel liet het OM de aanklacht van georganiseerde misdaad vallen en kwam daar ‘ambtelijke corruptie’ voor in de plaats. Die aanklacht veranderde vrij snel in ‘corruptie’, en later in hypotheekfraude, oplichting en valsheid in geschrifte.

Kort voor het strafproces nam toenmalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld een zwartboek uit 2007 officieel in ontvangst. Het was van Fundashon Bon Gobernashon, een buitenparlementaire oppositiepartij in oprichting, en stond vol aantijgingen tegen politici van de partij UBP, een zusterpartij van het CDA. Naar deze beschuldigingen werd een onderzoek ingesteld dat de naam ‘Fiji’ kreeg.

Nadat een rechter-commissaris een ultimatum had gesteld voor het OM om het onderzoek af te ronden, seponeerde Justitie de zaak. Met een gerechtelijke procedure dwong Fundashon Bon Gobernashon alsnog vervolging af. De rechtbank (april 2014), het gerechtshof (maart 2015) en de Hoge Raad (3 november 2015) spraken Booi en El Hage van alle beschuldigingen vrij. In een interview met het Antilliaans Dagblad zegt hoofdofficier Henry Hambeukers hierover: ‘We gaan onszelf zeker nog de vraag stellen of hier lessen uit te leren zijn.’

Goed bezochte eerste Farmer's Market op Mambo Beach Boulevard, Curaçao

Bezoekers proeven lokale producten


De Farmer’s Market was zaterdag voor het eerst op Mambo Beach Boulevard. Het werd een gezellige drukte in het winkelgebied langs het strand, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, maandag 4 april 2016. 

De bezoekers konden lokale producten bekijken en proeven en er waren voor de kinderen dieren te bewonderen.

Een van de standhouders was Dinah Veeris, bekend van haar kruidentuin 'Den Paradera'.

Vanaf 2019 netto uitstroom van deviezen Curaçao

Eerste ‘piek’ in 2020 betreft uitstroom van deviezen van 232 miljoen gulden


In het kader van de overheidsschuld van Curaçao en Sint Maarten en de betalingen van rente en aflossing aan Nederland, is tot en met 2018 sprake van een netto instroom van deviezen. Vanaf 2019 slaat dit echter om in een netto uitstroom van deviezen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 4 april 2016. De eerste ‘piek’ in 2020 betreft een uitstroom van deviezen van 232 miljoen gulden. 'Het is evident dat de jaren met een piek in de uitstroom van deviezen door de betaling van rente en aflossing een uitdaging vormen voor de deviezenreserves van de monetaire unie', aldus de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een reactie.

Afgezet tegen de bruto reserves van 2,5 miljard gulden per eind februari 2016 is hiermee 9 tot 27 procent van de deviezenreserves gemoeid. De huidige officiële reserves van 2,5 miljard vertegenwoordigen een importdekking uitgedrukt in maanden van circa 4,2 maanden.

Klik hier voor het gehele artikel.

Nieuwe VES-voorzitter: 'Valutaveilingen zijn een van de minst slechte oplossingen'

Ramautarsing: 'Veilingkoers en veel hogere straatkoers is geen ideale situatie'


De nieuwe voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Winston Ramautarsing - in het dagelijks leven directeur van Proplan Consultancy NV aan de Heerenstraat in Paramaribo (zie foto - Bron: Proplan Consultancy) -, vindt de valutaveilingen, die georganiseerd worden door de Centrale Bank van Suriname, een van de minst slechte oplossingen. De beste oplossing zou echter volgens hem zijn om de koers vrij te laten. De valutaveilingen zijn een manier om een balans te vinden in de hoogte van de wisselkoers, maar deze situatie moet niet te lang duren, aldus Ramautarsing gisteren in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC

Hij zei, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 4 april 2016, dat naar unificatie van de koers moet worden gegaan. Op dit moment is er een veilingkoers, maar daarnaast ook een straatkoers die veel hoger ligt. Dit is geen ideale situatie, sprak de nieuwe VES-voorzitter.

Er moet zo snel mogelijk een evenwicht komen. Door de hogere koers zijn de prijzen van goederen en diensten ook hoog. Ramautarsing stelde, dat er zo snel mogelijk een eenheidskoers moet komen, waardoor er duidelijkheid ontstaat. 'Stabiliteit is nodig voor de economie. Alleen door verhoging van de productie zullen er meer dollars binnenkomen.'

De VES-voorzitter benadrukte, dat nationale inspanning nodig is om de verdiencapaciteit op te voeren. De nationale productie moet worden bevorderd. Mensen kunnen hun bijdrage leveren door zo min mogelijk buitenlandse producten te kopen. Door goederen te kopen die in Suriname geproduceerd worden, wordt voorkomen dat deviezen uitgegeven worden voor import van consumptiegoederen.

Op de vraag of het zinvol is om in Srd's te sparen, zei Ramautarsing, dat de Srd haar waarde verliest. Er kan veel minder ermee gekocht worden dan een jaar geleden. De inflatie van de consumentenprijsindex gemeten door het Algemeen Bureau voor de Statistiek ten opzichte van een jaar geleden, is 32%. Veel mensen zetten hun Srd's om in deviezen of beleggen het op een andere manier om de waarde te kunnen behouden. De VES is bereid om mee te helpen aan een plan voor herstel van de economie.

Vereniging van Surinaamse Winkeliers niet blij met gang van zaken verkoop levensmiddelenpakketten

'Waarom moet men zo geheimzinnig zijn, zeg gewoon van waar het geld komt'

Voorzitter Hasnoe ervan overtuigd, dat het een politieke actie is van coalitiepartijen


De verkoop van levensmiddelenpakketten voor minder dan de helft van de prijs is winkeliers in het verkeerde keelgat geschoten. Vooral de geheimzinnigheid rond de personalia van sponsors stoort hen. Dit zegt voorzitter Raymond Hasnoe van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers vandaag, maandag 4 april 2016, in de Ware Tijd. 

'Waarom moet men zo geheimzinnig zijn? Je doet toch geen kwaad. Zeg gewoon vanwaar het geld komt.'

Hij is ervan overtuigd dat het om een politieke actie gaat en vermoedt dat het om sponsors van coalitiepartijen gaat, die de algemene opinie over de situatie in het land proberen te beïnvloeden in het voordeel van de regering.

Hij sluit niet uit dat de regering actief betrokken is bij dit project. Hasnoe noemt zulke acties populistisch 'en daarom moeten die achterwege worden gelaten'. Subsidie moet volgens hem op een beter gestructureerde manier, maar vooral transparant, gegeven worden. Door zulke acties verergert de situatie van zelfstandige winkeliers. De koopkracht, die al is afgenomen, neemt verder af met pakketten die tegen zo'n lage prijs worden verkocht. 'Dit is oneerlijke concurrentie en vooral voor de kleine buurtwinkels is dit project dodelijk.'

Ook de plannen van de regering om maandelijks zevenduizend pakketten aan behoeftigen te verstrekken is volgens hem onvoldoende gestructureerd. Hij wil dat het bestand van behoeftigen bij het ministerie van Welzijn doorgelicht wordt, zodat de pakketten inderdaad terecht komen bij mensen die deze echt nodig hebben.

De voorzitter van de organisatie die de pakketten in VOS (Vereniging Officiers Sociëteit) verstrekt, Judith Faerber, heeft eerder betrokkenheid van de politiek ontkend. Maar, zij weigerde de namen van de sponsors te noemen.

Eindelijk overeenkomst tussen bond en directie Suralco om rond 250 CAO-arbeiders af te vloeien

Werknemers zouden gemiddeld een jaarsalaris ontvangen

Overeenkomst zou beter zijn dan de individuele afkoopregeling


Na lang onderhandelen en het inschakelen van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname, is uiteindelijk een overeenkomst bereikt tussen de bond bij Suralco en de directie van het bedrijf. Ongeveer 250 werknemers, die een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) hadden met de Suralco, zitten vanaf januari thuis, met behoud van hun loon. Nu is er een overeenkomst bereikt om de mensen af te vloeien.

Starnieuws bericht vanochtend, maandag 4 april 2016, te hebben vernomen, dat de werknemers gemiddeld, afhankelijk van hun dienstperiode, tussen de drie en twaalf maanden salaris zullen ontvangen. Daarnaast ontvangen ze een afkoopsom van 14.000 Amerikaanse dollar, aldus de Ware Tijd. Ook wordt de gezondheidszorg van de werknemers en hun gezinnen tot 1 april 2017 bekostigd door het bedrijf.

Het bestuur van de Paranam Werknemers Bond (PWB), onder leiding van Frank Playfair heeft de leden gisteren ingelicht over het resultaat. Er is een betere overeenkomst bereikt door de bond dan de individuele afkoopregeling die een deel van de mensen eerder overeengekomen was met Suralco.

Al het CAO-personeel zal ingaande april dit jaar worden afgevloeid. De mensen gaan individueel in een schrijven vernemen hoe de afkoopregeling eruit ziet. Afhankelijk van onder andere het aantal dienstjaren verschilt de afkoopsom per werknemer. De brief en formulieren kunnen vanaf morgen tot en met donderdag worden afgehaald in het Hoekhuis aan de Waterkant.

De uitkering zal rond 27 april worden uitbetaald, nadat aan alle administratieve formaliteiten is voldaan.

Den Blauwvinger: Avondvierdaagse voor gezonde leefstijl met dank aan.....Fernandes-bedrijven en McDonald's...

COLUMN: Organisatie Avondvierdaagse kiest verkeerde sponsoren om aandacht te vragen voor.....obesitas

Laat organisator Purcy Oliveira bij zichzelf te rade gaan....


Leuk, gezellig en gezond. We doen mee aan de 52 editie van de Avondvierdaagse, georganiseerd door Purcy Oliveira van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) – die overigens ook voorzitter is van de Surinaamse Kankerpatiënten Vereniging – , en wandelen 30 en 31 maart en 1 en 2 april iedere middag en avond tussen de tien en veertien kilometer. Heerlijk, gezond. Dit jaar is het thema van de vierdaagse 'Obesitas is Negatieve Ballast'. Prima, mooi, maar waarom laat je je in vredesnaam als organisatie sponsoren door Fernandes Bottling, Fernandes Bakkerij, Fernandes Snacks en Fernandes Ice Cream en als klap op de vuurpijl ook nog eens door fastfoodketen McDonald's? 'Obesitas is Negatieve Ballast', ja, mede dankzij genoemde bedrijven, en we drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was! Nergens een kritisch woord te horen en te zien.

Geloofwaardigheid organisator in geding
Hoe geloofwaardig ben je als Purcy Oliveira als je voor je Avondvierdaagse met het woord 'obesitas' centraal in de slogan kiest voor in de kern zeer ongezonde bedrijven? Het is feitelijk een schande. Overigens wordt door de organisatie nergens, niet op haar internetsite en niet op haar Facebookpagina, uitgelegd waarom dit jaar als slogan is gekozen voor 'Obesitas is Negatieve Ballast' laat staan dat informatie wordt verstrekt over obesitas. Neen, Oliveira wil slechte een pakkend thema met een in het oog springend woord.

Wie de moeite neemt om eens wat websites van Fernandes te bezoeken kan bijvoorbeeld zien en lezen hoeveel suiker er zit in een flesje Fanta Orange of Fernandes soft. De voedingswaarde van Fanta Orange per 250 milliliter is:


De voedingswaarde van Fernandes Softdrinks Cream Ginger per portie van 250 milliliter.

Dan laten we voor het gemak de snacks, gebak en het ijs weg. Gezond? Neen. De Fernandes Group deels kiezen als sponsor voor de Avondvierdaagse is dan ook niet te begrijpen, dan slechts in financiële zin voor de organisatie. Met gezondheid hebben Fernandes Bottling, -Snacks, -Ice Cream en -Bakkerij niets van doen, in tegendeel. Met obesitas daarentegen wel, in bevorderende en dus negatieve zin welteverstaan.

McDonald's zorgt juist voor obesitas als negatieve ballast
Natuurlijk is McDonald's als sponsor van de Avondvierdaagse nog een graadje erger misplaatst. Financiën – geld in de AVD-pot – wegen kennelijk zwaarder dan principes en oprechtheid bij Oliveira. Wereldwijd blijkt uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken, dat deze fastfoodketen bijdraagt aan obesitas. Het geeft dan ook geen pas om voor dit bedrijf te kiezen als sponsor van een sportevenement waarbij de slogan luidt 'Obesitas is Negatieve Ballast'.

Met regelmaat is McDonald's de afgelopen jaren negatief in het nieuws geweest vanwege de aantoonbare link tussen het bedrijf en de toename van obesitas-patiënten. Ondanks het feit, dat McDonald's de laatste jaren heeft geïnvesteerd om meer de nadruk te leggen op gezondere menu's, inclusief salades, groente en ontbijtsandwiches.

Een Braziliaanse rechtbank bepaalde eind oktober 2010, dat McDonald's een voormalige manager van een van zijn vestigingen omgerekend ruim 12.500 euro moest betalen, omdat de man dertig kilo was aangekomen in de twaalf jaar dat hij voor de fastfoodketen werkzaam was. De toen 32-jarige man verklaarde zich gedwongen te hebben gevoeld het aanbod van zijn vestiging iedere dag zelf te proeven om de kwaliteit in de gaten te houden. Hij deed dit uit angst voor de zogeheten 'mystery clients' die door McDonald's naar hun restaurants worden gestuurd. De rechter vond een schadevergoeding op zijn plaats.

Begin februari 2014 gaf de bedrijfsleider van een McDonald's op Curaçao toe tegenover de nieuwswebsite CaribischNetwerk, dat het eten in zijn zaak meehelpt aan de hoge obesitas score onder lokale bewoners op het eiland (2 op de 3) maar zei zich er niet voor verantwoordelijk te voelen.

Bewoners, politici en zelfs de burgemeester van de Franse hoofdstad Parijs waren het eind mei 2015 erover eens, dat de opmars van McDonald's moest stoppen. De koning van het broodje hamburger was niet langer welkom in de buurt van scholen. De Amerikaanse fastfoodketen deed al enkele jaren pogingen om in het hart van Parijs, vlakbij Les Halles, een grote drie verdiepingen tellende vestiging te openen. 'Dat is tegenover een school en nog eens binnen een straal van 300 meter van zes andere scholen. Daarmee bedreigt het de gezondheid van onze kinderen', aldus het comité 'Pas de Mac Do' (geen McDonald's). 'Alle studies wijzen uit, dat obesitas bij kinderen verband houdt met de aanwezigheid van fastfood in de buurt van hun school.'
Het zijn slechts een paar voorbeelden uit zeer velen.

Laat blunderende Oliveira in de spiegel kijken
De Avondvierdaagse is weer achter de rug. Oliveira kan gaan evalueren. Maar, laat hij vooral eens in de spiegel kijken en zich eens afvragen of de sponsoren dit jaar wel zo'n goede keuze zijn geweest. Een gezond evenement als een avondvierdaagse moet juist afstand nemen van sponsorbedrijven die voor de gezondheid ongezonde producten produceren. Bedrijven die nota bene met hun producten bijdragen aan obesitas.

Het was een grote blunder van Oliveira, die waarschijnlijk principes aan de kant heeft gezet voor geld. De man die ook nog eens voorzitter is van de Surinaamse Kankerpatiënten Vereniging heeft in ieder geval aan geloofwaardigheid ingeboet. Hij doet er verstandig om voor de Avondvierdaagse van 2017 op zoek te gaan naar nieuwe sponsoren, tenzij hij dan het gebruik van suikers met een slogan wil gaan stimuleren....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
3 april 2016
Amsterdam-Paramaribo