donderdag 7 april 2016

Minister Relyveld reikt 600 toewijzingsbeschikkingen uit aan bewoners nieuwe wijk te Smalkalden

Nieuwe wijk op een terrein van 90 hectare dat begin 2014 van particulier werd gekocht


Met de uitreiking van 600 toewijzingsbeschikkingen heeft minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) een aanzet gegeven tot een nieuwe woonwijk in Para. De uitreiking van dit groot aantal beschikkingen en een klein aantal bereidverklaringen vond gisteren plaats op het terrein van de nieuwe woonwijk te Smalkalden, Para-West, zo bericht het Commissariaat van het district Para vandaag, donderdag 7 april 2016.

Het terrein werd in januari 2014 gekocht bij een particulier en beslaat 90 hectare voor bebouwing en bewoning. Minister Relyveld onthulde, dat de toekomstige bewoners ook toegang zullen hebben tot nutsvoorzieningen, sport- en recreatiemogelijkheden. Met de aannemer is ook nog het contract afgesloten om de wegen te verharden en het gebied te voorzien van water en elektra.

Ook is grond beschikbaar gesteld aan het ministerie van Openbare Werken dat samen met het te Smalkalden gevestigde Chinese prefabwoningbouwfabriek Broad Homes 150 huizen zal bouwen.

Volgens de bewindsman heeft de regering met deze uitgifte weer invulling gegeven aan de gedane belofte van de regering. 'We weten hoe moeilijk het nu is, maar wij als regering zullen invulling blijven geven aan de gedane belofte van de president.' Voorts drukte hij de nieuwe eigenaren op het hart om hun toewijzingsbeschikking meteen de volgende dag in te laten schrijven bij het MI GLIS (Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem)-kantoor en wenste hen veel genot en plezier met hun woonkavel en toekomstige huis.

'Jongeren die pas afgestudeerd zijn, ambtenaren van verschillende disciplines en werkenden met een vast inkomen  moesten vorig jaar een bewijs van het Management Instituut GLIS overleggen, waaruit blijkt dat zij niet in het bezit zijn van een domeingrond. Dan pas mochten zij een aanvraag indienen ter verkrijging van een bouwkavel',  zei Raadsadviseur Ramon Abrahams, die namens president Desi Bouterse sprak.

De districtscommissaris van Para, John de la Fuente, weet dat ondanks dat het land nu in moeilijk vaarwater verkeert, deze belanghebbenden nu een verlichting voelen. Tijdens de uitreiking waren . ook aanwezig de first lady, Ingrid Waaldring-Bouterse, de parlementariërs van het district en de vicevoorzitter van het parlement, Melvin Bouva (NDP).

Theo Para: Buitenlandspook en roekeloosheid president

Bij onthullingen monumenten slachtoffers Binnenlandse Oorlog lijkt politiek-historische zelfrecht- vaardiging zittende macht centraal te staan


Zowel bij de onthulling van het Waterkant-monument voor slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog, als bij de ‘opening’ van het Memre Buku kazernemonument voor de gevallen militairen in die oorlog − ver van plaatsen delict en slagveld − leek niet de nagedachtenis van de slachtoffers, maar de politiek-historische zelfrechtvaardiging van de zittende macht centraal te staan. Geen levende herinneringen aan de gevallen burgers of militairen voerden de boventoon, aldus Theo Para 4 april 2016 in 'Contrapunt', de Ware Tijd.

Wat luid klonk was het propagandaverhaal dat Bouterse en zijn zogenaamde revolutie van '1980' de soevereiniteit en de volksbelangen zou hebben verdedigd tegen het boze buitenland. Wat opviel bij de monument-ceremonies was het verzwijgen van het voortduren van de schending van het mensenrecht van slachtoffers en nabestaanden op gerechtigheid. De ideologen van de symboliek van de hypocrisie, zijn dan ook de bureaucraten van de cultuur van de straffeloosheid. In een poging de gehavende morele reputatie van zijn 'revolutie' en macht te boven te komen en de Surinaamse beweging voor gerechtigheid wind uit de zeilen te halen, zet president Bouterse, nu als baas van een feitelijke 1-partij-staat, schaarse staatsmiddelen in voor het herschrijven van de geschiedenis.

Het monumenten-project, uitgevoerd door Henk Herrenberg en het project 'De getuigenis van president Bouterse', uitgevoerd door Sandew Hira, passen naadloos in die ambitie. Internationaal spreekt men van historisch revisionisme of negationisme (ontkenning) wanneer machthebbers met bloed aan de handen, trachten door het apodictisch opleggen van hun verhaal de feiten toe te dekken of te verdraaien. De Surinaamse variant van het negationisme kent zeven fundamentele ontkenningen.

De zeven ontkenningen
Ten eerste de ontkenning dat op 25 februari 1980 sprake was van omverwerping van de democratische rechtsorde en de vestiging van een militaire dictatuur.
Ten tweede de ontkenning dat de omverwerping van de democratische constitutionele orde en onafhankelijke rechtsspraak, de bron was van ernstige mensenrechtenschendingen en misdrijven tegen de menselijkheid.
Ten derde de ontkenning dat onder de dictatuur van Bouterse, politicide (onder meer de decembermoorden) heeft plaatsgevonden, waarbij Surinamers werden gemarteld en vermoord vanwege hun politieke overtuigingen.
Ten vierde de ontkenning dat het uitschakelen van de democratische controle door de dictatuur, zoals de Rekenkamer, de poort voor bestuurlijke corruptie, op ongekende schaal, had geopend en daarmee de basis had gelegd voor de 'lost decade', de ruinering van de economie in de jaren tachtig.
Ten vijfde de ontkenning dat het structurele verlies van integriteit van het openbaar bestuur, door de dictatuur, heeft geleid tot een duurzame verstrengeling van een belangrijke deel van politiek en bestuur met de georganiseerde misdaad.
De schuldbekentenis en veroordeling voor cocaïnesmokkel van Dino Bouterse, zoon van de president, en voormalig leidinggevende van de Counter Terror Unit (CTU), door de New Yorkse rechtbank, mogen als actueel voorbeeld van dit verontrustend fenomeen dienen. Onlangs liet de Amerikaanse assistent-aanklager Andrew Defilippis in zijn openingstoespraak in de zaak tegen Dino Bouterse's 'partner in crime' Muntslag, een verontrustend oordeel horen: 'Muntslag en de zoon van de president waren corrupt tot in de kern.' Hij motiveerde zijn stelling: 'Ze gebruikten hun macht en status in Suriname om cocaïne te verhandelen en hun eigen zakken te spekken.'
Ten zesde de ontkenning dat 25 februari 1980 het precedent van geweld-in-plaats-van-de-politiek, had geschapen en daarmee tegengeweld had uitgelokt.

Het zijn de gewone mensen die met hun lijden de prijs hebben moeten betalen voor de gewapende conflicten tussen de verschillende belangengroepen, inclusief de Binnenlandse Oorlog, en de oorlogsmisdrijven die daarbij zijn gepleegd.

De zevende ontkenning betreft de historische bijdrage van de vredelievende, democratische krachten van Suriname aan het herstel van democratie en vrede, aan nationale verzoening en financieel-economisch herstel. Tot die krachten, die consequent geweld als vervanging van de politiek hebben afgewezen, kunnen worden gerekend de authentieke bewegingen van nabestaanden die vechten tegen de cultuur van de straffeloosheid en voor gerechtigheid, de mensenrechtenorganisaties, democratische vakorganisaties en partijen, democratisch gezinde kerkelijke organisaties en non-gouvernementele organisaties. En niet te vergeten de vredelievende en democratisch gezinde burgers van Suriname.

Factfree politics
Bij de 'opening' van het kazerne-monument heeft president Bouterse het buitenlandspook - nu 'om de hoek'- weer van stal gehaald. Er zou een actuele dreiging zijn van door het buitenland gesteund binnenlands protest. Eerder had de president het Hof van Justitie als verlengstuk van het buitenland voorgesteld, omdat de rechters hadden gevonnist dat het 8 december strafproces moest worden voortgezet. Bouterse is hoofdverdachte in het 8 december strafproces. Ook de tegen corruptie protesterende burgers van 'We zijn moe', werden als manifestaties van het buitenland in Suriname neergezet.
Bouterse zei in zijn monument-toespraak dat het buitenland zich sinds 1980 tegen hem had gekeerd, omdat hij de belangen van het volk centraal gesteld zou hebben. Hij is een meester van factfree politics. Na zijn, door kolonel Hans Valk van de Nederlandse Militaire Missie in Suriname, gesteunde staatsgreep, kreeg de eerste regering van de dictatuur, 500 miljoen Nederlandse gulden aan financiële steun van de Nederlandse regering, sinds 1975 het buitenland. De ernstige schendingen van de mensenrechten en de internationale misdrijven zoals de decembermoorden, zorgden voor een keerpunt. De mensenrechtencommissies van de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), het buitenland, keerden zich tegen de ernstige schendingen van de grondrechten van de Surinaamse bevolking door de militaire dictatuur.

Roekeloosheid
De factfree uitingen van bestuurlijke agressie en laster tegen kritische en oppositionele Surinamers, nota bene bij de 'opening' van monumenten voor slachtoffers, lijken een poging de hulpeloosheid van de schaamte te vervangen door de energie van intimidatie. Want nu staan de valse verkiezingsbeloften - 'nog vijf!'- in schril contrast met de snel verslechterende en voor steeds meer Surinamers dramatische sociale toestand. En dat terwijl aan de grootscheepse zelfverrijking door bestuurlijk nepotisme grotendeels buiten schot is gebleven en blijft. Waarom noemt Bouterse overigens niet de buitenlandse vijand bij naam? Zonder feitelijk te zijn kan je van alles roepen, zoals de slachtoffers van 8 december 1982 ook valselijk werden beschuldigd van handlangerschap van de CIA.

De echte oorzaak van de groeiende maatschappelijke onvrede ligt bij de groeiende, door wanbestuur escalerende armoede. Dat is wat door het buitenland spook moet worden gemaskeerd - 'a no mi'. Het aanroepen van het buitenlandspook is de politiek van de roekeloosheid. Want een verantwoordelijke regering zou in een economische crisis luisteren naar de bevolking, vertrouwen scheppen, evidencebased beleid ontwikkelen en uitvoeren en het investeringsklimaat voor bonafide investeringen bevorderen. Een verantwoordelijke regering zou niet kunstmatig een sfeer van conflict, dreiging en intimidatie creëren uit angst voor de mondigheid van de bevolking. Zo'n vijandige sfeer zorgt immers voor angst en economische terughoudendheid, niet alleen bij de burgers, maar ook bij bonafide investeerders en productieondernemers

VHP-boodschap voor Navratri: Spiritueel groeien en jezelf overwinnen

VHP doet een beroep op samenleving te bidden voor wijsheid, kracht, geluk en gezondheid


Het Hindoeïsme heeft een rijkdom aan gevarieerde hoogtijdagen. Deze hoogtijdagen zijn bijzondere dagen waarop we stilstaan bij de waarden die het Hindoeïsme ons leert om te ontwikkelen naar een zuiver levenspatroon. Een van deze hoogtijdagen is Navratri. Navratri betekent letterlijk, 9 nachten. En twee keer per jaar wordt Navratri gevierd.
 
Wij zijn allen verstrikt in wereldse illusies en ons denken is ook verwikkeld in de sluier van de illusie. De mens heeft een wereldbeeld dat ver van de werkelijkheid staat. Om hier van af te komen, vieren wij Navratri. Iedere dag bidden we tot de Goddelijke Moeder om onze egoïstische en negatieve neigingen te verwijderen en om haar genade aan ons te verlenen.
Het is alom bekend dat hindoes wereldwijd, tijdens Navratri, negen dagen en nachten alle aandacht besteden aan Durga Mata of Parvati, de moeder van het Universum en de Oerbron van de energie die de natuur zelf is. Deze negen nachten zijn bij uitstek geschikt om een nieuw begin te maken in ons leven. Gedurende deze periode onthouden Hindoes zich van vlees en vis. 
 
Deze bijzondere hoogtijdagen helpen ons door te groeien naar een reguliere leefwijze waarin we zuiver, bewust en harmonieus mogelijk leven. Navratri, is een tijd om spiritueel te groeien om je innerlijke obstakels te overwinnen. Dat is immers het pad dat ons met onszelf verbindt en met de Hogere macht waar wij allen onderdeel van zijn. 
 
De festiviteiten richten zich voornamelijk op de verering van de Godin Durga ('ongenaakbare'), één van de negen namen of verschijningsvormen van Parvati, het vrouwelijke aspect dan wel de echtgenote van de God Shiva.
Het is een beleving van de verering van de oerkracht, van de goddelijke steun die het gezin nodig heeft om in gezondheid en voorspoed te leven. Zij zal ons de spirituele rijkdom en schoonheid schenken en ons de kracht geven om spiritueel te groeien.
Durga is de mysterieuze combinatie van onwetendheid en kennis, verstrikking en verlossing, vernietiging en schepping. Ze vernietigt onze onwetendheid zodat wijsheid en spiritualiteit in ons kunnen ontwaken. Ze vernietigt duisternis om licht te creëren. Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten.
Het is ook de kracht van vernieuwing en de kracht van schepping. De kracht die in alle schepselen voorkomt, maar zich vooral manifesteert in de vrouwelijke aspect van de creatie. Daarom staat de vrouw ook centraal tijdens Navratri. 
 
De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) doet een beroep op de samenleving, gedurende deze periode met toewijding te bidden voor wijsheid, kracht, geluk en gezondheid. Moge het gebed en de zegeningen van de Navratri u verheffen tot een beter en gelukkig mens. 
 
De VHP wenst de natie maar in het bijzonder de hindoe broeders en zusters, veel spirituele kracht, zegen, gezondheid, reinheid en bescherming van de Almachtige toe.
Jai Mata Di.
 
VHP

Bewoners dorpen in Coeroeni telen weer gewassen na periode van extreme droogte en mierenplaag

'Het regent regelmatig en de mierenplaag is afgenomen door het gebruik van mierenpoeder'

Kwamalasamutu

Inwoners van zes dorpen in Coeroeni in het verre zuiden van het land, die niet lang geleden te kampen hadden met ernstig voedseltekort, omdat hun kostgrondjes vernietigd waren door extreme droogte en een mierenplaag, zijn weer begonnen met het telen van gewassen.

'Het regent regelmatig en de mierenplaag is afgenomen door het gebruik van mierenpoeder. We zullen cassave op tijd oogsten om voedsel te hebben', zegt Pildas Tawadi, tolk van granman Asongo Alalaparu van de stam der Trio's, vandaag, donderdag 7 april 2016, in de Ware Tijd.

Tawadi, die leerkracht is in Kwamalasamutu en daar woont, zegt dat de situatie in het dorp identiek is aan die van andere dorpen. Het is volgens hem niet de eerste keer dat het dorp te maken heeft gehad met ernstig voedseltekort door een mierenplaag.

'Het recente voedseltekort was wel ernstig, maar dat van 2007 was erger. De mensen gingen er toen zelfs toe over om van elkaar te stelen en dat leidde tot ruzie', aldus Tawadi. Hij verwacht dat de overheid meer voedselpakketten naar Kwamalasamutu stuurt, omdat tijdens de distributie van de pakketten slechts 60 van de 250 gezinnen een pakket hebben gehad.

Dit wordt bevestigd door Saskia Wijngaarde, coördinator voedselpakketten van het ministerie van Welzijn. Zij wijst erop dat Kwamalasamutu in vergelijking met de andere dorpen sneller over levensmiddelen kan beschikken. 'Er is elke week een vlucht naar Kwamalasamutu, waardoor de mensen nog wat kunnen laten kopen, terwijl er weinig wordt gevlogen naar dorpen zoals Sipaliwini en Amotopo', zegt Wijngaarde. Daarom hebben alle gezinnen van de andere dorpen een voedselpakket gehad. Ook zegt ze dat slechts zestig gezinnen waren geregistreerd bij het ministerie.

Oud-agent politie Curaçao ontkent vluchtinformatie te hebben verstrekt aan lid No Limit Soldiers

Ex-agent zou vluchtinfo over leider bende Buena Vista City gegeven hebben


Ex-politieagent Xavier de Windt (29) zegt geen specifieke vluchtinformatie over Erwin ‘Jais’ Juliana, leider van de bende Buena Vista City (BVC), te hebben gegeven aan lid van de bende No Limit Soldiers (NLS) Curtley B., waardoor de Hato-schietpartij op 15 juli 2014 kon plaatsvinden. Bij die schietpartij werd Juliana samen met zijn neef Shentley ‘Champi’ Arnhem doodgeschoten.

De Windt zou alleen de dag waarop Juliana zou aankomen, hebben doorgegeven en niet het tijdstip, en bovendien was het nooit zijn bedoeling om iemand te helpen vermoorden. Dat benadrukte hij tijdens de beroepszaak Hato-schietpartij tegen hem, die vandaag, donderdag 7 april 2016, afzonderlijk werd behandeld, zo bericht de Amigoe.

Hij werd vertegenwoordigd door advocaat Salina Helder, die de rechter verzocht hem vrij te spreken van medeplichtigheid aan de moorden en schending van zijn ambtsgeheim.

Voor het complete artikel klik hier.

Benny Leito-zwembad in Willemstad op Curaçao is weer open

Water is uit voorzorg deels ververst 


Aqualectra levert gratis water


Het Benny Leito-zwembad is sinds afgelopen vrijdag weer open. Dat bevestigt Thakai Doran, directeur van Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou (FFDK), vandaag, donderdag 7 april 2016, in de Amigoe. De sluiting betrof een preventieve maatregel om de waterkwaliteit op peil te houden.

Het water is uit voorzorg gedeeltelijk ververst. Het zwembad is vervolgens weer gevuld met water dat gratis door Aqualectra is geleverd. Ook zijn er monsters genomen, die naar het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) zijn gestuurd voor controle. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet binnen, maar Doran zegt dat het proces goed is verlopen.

Voor het sterk verouderde pompsysteem heeft het zwembad echter nog geen oplossing. Het systeem is niet meer van deze tijd en kan het ieder moment begeven.

Lees hier het volledige artikel.

Nog geen klachten bij Fundashon pa Konsumidó op Curaçao over uitblijven tariefaanpassing busjes

'Als men het niet eens is met het tarief, zijn er andere openbare vervoers- middelen'


Bij Fundashon pa Konsumidó (FPK) zijn nog geen klachten binnengekomen over het feit, dat de buschauffeurs van kleine bussen de tariefverlaging, die per 1 april geldt, niet toepassen. Dat laat Marc Marshall, directeur van de organisatie, desgevraagd weten, zo bericht vanmiddag, donderdag 7 april 2016, de Amigoe. 

Wel adviseert hij consumenten die gebruikmaken van het openbaar vervoer alleen het wettelijk tarief te betalen. Indien dit problemen oplevert met de buschauffeur dan kunnen ze het advies van Giovanni Decaster van Sindikato Transporte Uni (STU) opvolgen. Als men het niet eens is met het tarief, zijn er andere openbare vervoersmiddelen die gebruikt kunnen worden.

'Wanneer alle reizigers van andere openbare vervoersmiddelen gebruik gaan maken, zullen de buschauffeurs dit in hun portemonnee voelen en zich misschien beter aan de wet houden', stelt de directeur. Hij vindt dat de buschauffeurs niet hun eigen tarieven kunnen bepalen, terwijl de regering dit, zoals de wet bepaalt, vaststelt.

Klik hier voor het complete artikel.

Assembleevergadering over wijziging Wet Inkomstenbelasting 1922 is niet doorgegaan

Jogi (VHP): 'Het is duidelijk dat coalitie met haastwerk bezig was, wij hebben gezegd dat zaken niet kloppen'


De vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) van vandaag, donderdag 7 april 2016, is afgeblazen. Het parlement zou vanaf elf uur vanochtend in vergadering zijn over de wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 1922. 

'Het is duidelijk dat de coalitie met haastwerk bezig was. Wij hebben gezegd dat zaken niet kloppen. Er is meer voorbereiding en overleg nodig. Je kan niet het geld buiten de wettelijke regels om gaan halen bij de verzekeringsmaatschappijen', zegt VHP-Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) in een reactie op Starnieuws. De vergadering is naar morgen verschoven.

Jogi vindt, dat de regering nu kennelijk ook ingezien heeft dat de wetswijziging niet klopt. Je kunt volgens hem niet met terugwerkende kracht geld innen over een periode die afgesloten is.

'Niemand heeft bezwaar tegen het afbouwen van de egalisatieregeling van de verzekeringsmaatschappijen. Maar, de bedrijven en verzekerden kunnen niet in gevaar worden gebracht alleen omdat de regering geld nodig heeft', stelt Jogi. Hij voert aan dat hetzelfde haastwerk ook te merken was bij de Wet Basisverzekering. 'Kijk met hoeveel problemen wij vandaag zitten. Zelfs de president is niet tevreden met de wet nu, maar toen wilde men niet luisteren.'

Het Assembleelid zegt verder, dat in de huishoudelijke en openbare vergadering dinsdag gewezen is op de slechte voorbereiding van de Wet Inkomstenbelasting. 'De coalitie heeft de bezwaren weggewuifd. En wanneer Assembleeleden, deskundigen, journalisten en anderen vandaag aankomen in het Assembleegebouw, krijgen zij te horen dat de vergadering niet doorgaat. Een duidelijke reden is niet opgegeven. Maar, ik heb begrepen dat de regering vergaderd heeft met de coalitie hierover. Men heeft blijkbaar ingezien dat de wetswijziging niet op deze manier kan plaatsvinden.'

De kas van het districtscommissariaat Para heeft bodem in zicht

Wagenpark commissariaat staat geparkeerd wegens ontbreken van geld voor brandstof

(Bron foto: Commissariaat Para)

Het  wagenpark van het commissariaat Para ligt vanaf vandaag, donderdag 7 april 2016, stil vanwege een tekort aan financiën voor brandstof.  Er is de afgelopen twee kwartalen geen geld overgemaakt vanuit het ministerie van Financiën, zo bericht het commissariaat in een persbericht. Door deze situatie kan het district niet autonoom functioneren. Stroom-, water-, telefoon- en administratieve kosten kunnen moeilijk betaald worden. Ook de vuilophaal en het regulier onderhoud kunnen niet meer optimaal verzorgd worden, aldus het commissariaat. 

Het District Management Team (DMT) heeft in de afgelopen maanden het regulier werk op het commissariaat getemporiseerd, maar is nu ten einde raad.  Het crisisplan van het DMT heeft met bezuinigingen op allerlei gebieden een half jaar kunnen voldoen in het teren op reserves, maar ook dat is nu op.

In de afgelopen week hebben enkele ondernemers in het district geholpen met brandstof  voor de kraakperswagens, waardoor de vuilophaal normaal kon plaatsvinden. Met de opbrengsten van het gele zakken project kan slechts voorzien worden in de productiekosten, maar niet in het totale kostenplaatje van de vuilophaal.

De districtsleiding vraagt begrip van de samenleving voor de ontstane situatie. De vuilophaal en regulier onderhoud zullen nu op dagbasis bepaald worden, afhankelijk van de verdiensten van het district.  Bezoekers aan het district worden gemaand om geen vuil uit de ramen van hun voertuigen te gooien.  Zwerfvuil zorgt niet alleen voor extra onderhoudskosten, maar ontsiert het gehele district, zo schrijft het commissariaat.

Staatsolie wil dat werknemers ouder dan 55 jaar vrijwillig met vervroegd pensioen kunnen gaan

'Zolang de olieprijs niet aantrekt moeten wij blijven uitkijken naar mogelijkheden om te bezuinigen'


Staatsolie blijft worstelen met de gevolgen van de lage wereldmarktprijs voor olie. 'Zolang de prijs niet aantrekt en onze ruwe olie minder dan 30 Amerikaanse dollar per vat oplevert, moeten wij blijven uitkijken naar mogelijkheden om te bezuinigen', zegt Rudolf Elias, algemeen directeur, vandaag,  april 2016, in de Ware Tijd.

'Tegen het eind van het jaar verwachten wij dat de prijs internationaal zodanig zal stijgen dat wij boven de 30 Amerikaanse dollar zullen krijgen voor onze Surinaamse ruwe olie. Maar tot dan moeten wij zoveel mogelijk knippen in onze kosten.'

In het kader van kostenbesparing, wil de maatschappij in mei officieel een voorstel doen aan personeelsleden van minstens 55 jaar, om met vervroegd pensioen te gaan. 'Het zal geheel vrijwillig zijn en niemand zal gedwongen worden om te vertrekken.'

Alle 55-plussers zullen zich mogen opgeven voor een afvloeiingsregeling. 'Alleen zullen wij als bedrijf beslissen wie wel en niet mag vertrekken. Een duidelijk voorbeeld is dat mijn manager van de raffinaderij al 56 jaar is, maar hij mag voor geen cent vertrekken.'

Sinds de vrije val van de wereldmarktprijs voor olie in 2014 begonnen is, houdt Staatsolie gelijke tred met een zwaar bezuinigingsbeleid. Exploratie activiteiten, onderhoudsinvesteringen die uitgesteld kunnen worden en zaken als donaties en sponsoring zijn drastisch teruggeschroefd. Er is ook gesnoeid in het bestand van contractarbeiders.

Fiscalist Shyamnarain vindt dat wetswijziging Inkomstenbelasting botst met Grondwet

'Er niets mis met het vormen van de egalisatiereserve'


'De wijze waarop de regering de egalisatiereserve van de verzekeringsmaatschappijen in de heffingssfeer van de inkomstenbelasting wenst te brengen, druist in tegen de waarborg, die de Grondwet biedt dat burgers niet zonder wettelijke grondslag aan de heffing van belastingen zullen worden onderworpen.' Dit zegt fiscalist Roy Shyamnarain vandaag, donderdag 7 april 2016, op Starnieuws naar aanleiding van de wetswijziging Inkomstenbelasting en debatten die gevoerd zijn in De Nationale Assemblee.


Artikel 155 van de Grondwet bepaalt in lid 1 immers dat belastingen worden geheven krachtens de wet, welke wet de belastingdruk, vrijstellingen en waarborgen voor belastingplichtigen regelt. Voorts is in lid 2 van het artikel opgenomen dat geen privilege op het stuk van belastingen wordt verleend anders dan krachtens de wet .

Tot nu toe is een gedeelte van de winst van verzekeringsmaatschappijen vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting, omdat de verzekeraars op grond van artikel 22 Wet Inkomstenbelasting een deel van hun jaarwinst aan een egalisatiereserve mogen toevoegen. Hierdoor hoeft de maatschappij dus over dat gedeelte geen inkomstenbelasting te betalen.

'Anders dan de indruk die men uit opmerkingen van sommige Assembleeleden zou kunnen krijgen, is er niets mis met het vormen van de egalisatiereserve. Dit is conform de wil van de wetgever en is daarom ook neergelegd in een wettelijke voorziening. Daarnaast is het ook volkomen binnen de context van artikel 155 van de Grondwet. Bij het treffen van deze faciliteit heeft de wetgever duidelijk de bescherming van het belang van verzekerden voor ogen gehad', aldus Shyamnarain.

Op zich kan er volgens de fiscalist geen bezwaar tegen bestaan, dat de wetgever van mening is dat de bescherming van het belang van de verzekerden niet langer nodig is en het verder vormen van de egalisatiereserve door verzekeringsmaatschappijen daarom ook niet langer ten koste van de belastinggrondslag hoeft te worden gevormd. In dat geval zou de wet dan zodanig kunnen worden gewijzigd, dat vorming van de egalisatiereserve niet langer is toegestaan. Zo’n wetswijziging kan op grond van de in de artikel 155 van de Grondwet neergelegde waarborg echter alleen op de toekomst betrekking hebben.

'Terugwerkende kracht geeft aan dat die wijziging uit den boze is, omdat je in feite daardoor iets wat al die tijd onbelast was, nu plotseling met terugwerkende kracht in de belaste sfeer gaat brengen. En dat kan naar mijn mening niet omdat je daar daarmee de essentie van artikel 155 Grondwet op de helling plaatst.'

Minister Dikan ziet ook graag ordening taxisector in Albina

'Wij dringen niets op, wij zitten aan tafel om te praten'

(Bron foto: Afd. Voorlichting ministerie van Regionale Ontwikkeling)
Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan de nieuwe standplaats van de Albina taxi’s aan de Drambrandersgracht en Fred Derbystraat in Paramaribo. Het doel van zijn bezoek was om zich te oriënteren en om de plaats te helpen promoten, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 7 juli 2016. Tevens wil hij de ordening van de binnenstad en het taxiwezen ondersteunen.

Eduard Austen, voorzitter van de Vereniging Taxiwezen Paramaribo-Albina, heeft aangegeven dat ze nog enkele zaken geregeld moeten hebben. Er moeten banken komen voor de klanten om te zitten met een afdak, tonnen voor vuil en uitbreiding van de toilettengroep. Het verkeer moet ook nog geregeld worden.

Ook de deskundigen van het ministerie van Openbare Werken waren erbij om de situatie te bekijken.

Volgens Dikan zal over twee tot drie maanden de zaak in orde moeten zijn. De ordening blijft niet beperkt tot het taxiwezen in Paramaribo. Ook in Albina zullen er stappen worden ondernomen om zaken in betere banen te leiden. 'Wij dringen niets op. Wij zitten aan tafel om te praten. Het ligt in ieder geval in de bedoeling dat wij de ordening ook richting Albina brengen.'

Medisch directeur St. Vincentius Ziekenhuis weerspreekt mediaberichten in Nederland en België over kinderarts

Bailey vindt berichtgeving onvolledig, sensatiebelust, eenzijdig en onjuist


Recent is de kinderarts Drs. Magda McGregor-Schuerman besproken in een of meerdere Nederlandse kranten en in een Belgische krant. De berichtgeving is echter sensatiebelust, onvolledig, onjuist en eenzijdig. Daarom wil ik wat objectieve informatie verschaffen en de kant van dokter McGregor toelichten. 

De kinderarts, drs. Magda McGregor-Schuerman, is sinds 1 februari 2015 in dienst van het St. Vincentius ziekenhuis. Dokter McGregor heeft in 2013 in een Nederlands ziekenhuis een zeer vervelende casus meegemaakt waarbij een tienjarige jongen is overleden.

De casus is in 2013 grondig onderzocht in het betreffende ziekenhuis en door de Nederlandse inspectie voor ziekenhuizen. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoekingen is besloten dat dokter McGregor geen blaam treft en er heeft geen verwijzing naar het medisch tuchtcollege plaatsgevonden. De ouders van de patiënt waren mogelijk ontevreden dat er geen sancties zijn ondernomen naar dokter McGregor en hebben een klacht ingediend bij het openbaar ministerie in Nederland. Een bezwaarschrift tegen de aanklacht werd afgelopen vrijdag behandeld.

Feiten zijn:
Dokter McGregor heeft een geldige B.I.G. registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zonder opmerking/aantekening in het BIG-register. Dit kan iedereen controleren. Deze hernieuwde registratie is afgegeven in 2014. Ze is niet op non actief gesteld en heeft zelfs een jaar lang gewoon doorgewerkt in haar ziekenhuis na het voorval.
Ze ambieerde een baan in het buitenland en omdat ze door een recent overlijden geen naaste familie meer in Nederland had was het moment daar in 2015, om uit Nederland te vertrekken. Ze heeft goede referenties van haar ziekenhuis meegekregen.

Hopelijk kunt u de berichtgeving nu beter op zijn waarde beoordelen.

Clement Bailey
Medisch directeur St. Vincentius Ziekenhuis

Vierde valutaveiling zorgt voor stijging wisselkoers naar Srd 5,42

Gajadien (VHP): 'Zonder samenhangend regeringsbeleid geen stabiele koers'


De wisselkoers is na de vierde valutaveiling vandaag, donderdag 7 april 2016, gestegen naar Srd 5,42 voor een Amerikaanse dollar. Vanochtend werd 2 miljoen Amerikaanse dollar geveild door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De koers op straat is rond de Srd 5,65.

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt in een reactie op Starnieuws, dat de randvoorwaarden niet aanwezig zijn om een stabiele koers te hebben. Vanaf het begin was het duidelijk dat de koers alleen maar omhoog zal gaan, omdat de vraag groter is dan het aanbod. 'Als er geen samenhangend beleid komt en de regering doorgaat met geld verspillen, zal de koers niet stabiliseren.'

Zijn collega van de ABOP, Edward Belfort, had deze week in De Nationale Assemblee stevige kritiek geleverd op de valutaveilingen. Hij zei, dat straks de monetaire reserve helemaal opgesoupeerd wordt door de veilingen en geen geloof te hebben in de valutaveiling. Hij vroeg minister Gillmore Hoefdraad om zijn verantwoordelijkheid hierin te nemen en het beleid om te buigen. Hoefdraad antwoordde hierop dat de CBvS weet wat ze doet.

Muziekauteurs blijven maar wat aanmodderen als het om auteursrechten gaat

Nog veel onduidelijkheden onder muziekauteurs over hun rechten na wijziging wet

Anwar Lall Mohamed aan 't woord.

Vijf auteursrechtenverenigingen mogen worden opgericht, maar de eerste moet nog komen


Met de wijziging Auteurswet 1913 op 17 april 2015 heeft de wetgever getracht een verandering te brengen in de chaotische situatie in de auteurswereld, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 7 april 2016. Maar, gebleken is dat er vooralsnog heel wat onduidelijkheden zijn, vooral bij de doelgroep van de wet, de auteurs. 

Tijdens een ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waar een groot deel van de Surinaamse muziekauteurs aanwezig was, openbaarde dat zich. De avond was gericht op de muziekauteurs. Die weten nog steeds niet hoe de wet in elkaar zit en waar zij precies aan toe zijn, omdat SASur (Stichting Auteursrechten Suriname) nog steeds de enige organisatie is die belast is met de handhaving van de rechten van de auteurs.SASur is tot nu toe de enige vertegenwoordiger die een samenwerking heeft met Buma Stemra, de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en vertegenwoordiger van de belangen van haar leden wereldwijd. Het gaat hierbij om transparantie in de tarievenstructuur en het geld dat de auteur zelf zou moeten verdienen bij gebruik van zijn product.

Anwar Lall Mohamed, voorzitter van de Vereniging van Radio en Televisiestations in Suriname (VRTS) en directeur van Sky Radio & TV, gaf aan dat de mediahuizen altijd bereid zijn geweest om te betalen, gezien zij de grootste gebruiker zijn van muziek. Maar, de omroepbedrijven willen een redelijk tarief betalen. Ook bij de vaststelling van de tarieven wensen de omroepondernemingen gekend te worden.

Door de aanwezige artiesten werd gevraagd in hoeverre zij gekend worden bij de vaststelling van het tarief, gezien het om hun producten gaat. Het blijkt dat dat vooralsnog niet aan de orde is. 'Het is niet democratisch. Je wilt mensen hun rechten beschermen, maar ze hebben er geen invloed op', zei een artiest.
Daarop werd gereageerd met de stellingm dat er een auteursvereniging zou moeten zijn, die zich hierover zou kunnen uitspreken. Juridisch bestaat er een mogelijkheid om de auteurs te verenigen. De stemmen gingen tijdens de informatiebijeenkomst echter niet richting vereniging. Artiesten zouden graag individueel willen optreden, maar eisen wel een vast tarief waardoor een ieder zekerheid heeft en niet mag vrezen voor oneerlijkheid. Anderen die wel een vereniging wensen, vragen zich af hoe dat moet. 'Als er geen vereniging is, maak die vereniging. Blijf er niet naar vragen', zei een andere artiest.

Lall Mohamed meent dat de VRTS bereid is de auteurs te ondersteunen bij het oprichten van een vereniging. Een auteursvereniging zou een gemakkelijker gesprekspartner kunnen zijn. De wet echter verplicht niemand om zich te verenigen. De verplichting om een bemiddelaar in de hand te nemen, is er ook niet. Er moeten gewoon vaste tarieven komen voor het gebruik van muziek, zodat de auteur kan afgaan op transparant beleid. Op grond hiervan kan de auteur zijn rechten handhaven of laten bemiddelen door één der wettelijk maximaal vijf toegestane bemiddelaars.

Twee lichamen op verschillende locaties in Paramaribo aangespoeld

Lichaam man (25) uit Surinamerivier geborgen bij Ballast Nedam

Aan Sir Winston Churchillweg aangespoeld, in verre staat van ontbinding verkerend, lichaam  gevonden


De politie van het bureau Nieuwe Haven in Paramaribo heeft gistermorgen tegen kwart voor elf het lichaam van de 25-jarige Shailesh Patan geborgen in de Surinamerivier ter hoogte van de oude veersteiger van Ballast Nedam. 

Deze jongeman is volgens de politie, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 7 april 2016, in de nacht van maandag op dinsdag van de Wijdenboschbrug gesprongen. De familieleden hadden diezelfde nacht aangifte gedaan bij de politie van vermissing. Nadat het lijk van de jongeman was geboren, heeft de politie de familie geïnformeerd en werd het lichaam in beslag genomen voor obductie.

De politie van Houttuin kreeg dinsdagmorgen rond elf uur bericht van een aangespoeld lijk aan de Sir Winston Churchillweg. Het lichaam verkeerde in verre staat van ontbinding. Het dagblad schrijft te hebben vernomen, de afdeling Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname bezig is met onderzoek om de identiteit van de dode vast te stellen.

Minister Van Dijk-Silos installeert Commissie voor Verkeersveiligheid

Commissie onder leiding van waarnemend directeur ministerie van Justitie en Politie

(Bron foto: ministerie van Justitie en Politie)
Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft een commissie voor Verkeersveiligheid geïnstalleerd voor het uitvoeren van het strategisch beleidsplan 2015-2020. Met verschillende maatregelen moet het verkeer veiliger gemaakt worden. Het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden moeten verder teruggedrongen worden, zo bericht het ministerie vandaag, 7 april 2016, in een persbericht.

De commissie staat onder leiding van de waarnemend directeur van Justitie en Politie, Humphrey Tjin Liep Shie, oud-korpschef van het Korps Politie Suriname, en bestaat uit acht leden. De secretaris is ook van het dienstonderdeel Justitie.

Verder hebben in de commissie zitting twee leden van het Korps Politie Suriname, twee van het ministerie van Openbare Werken en twee ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid.

De leden hebben na de installatie direct een aanvang gemaakt met hun werkzaamheden. Nagegaan wordt hoe projecten te initiëren voor het doelgericht werken aan de verkeersveiligheid. De commissie moet maandelijks over de activiteiten rapporteren aan de minister van Justitie en Politie.

Dronken opa speelt met geslachtsdeel 2-jarig kleindochtertje....

Opa woont pas een week in woning ouders meisje


De politie van het bureau Nieuwe Haven in Paramaribo kreeg dinsdagavond een melding over een dronken man die zat te spelen met het geslachtsdeel van zijn kleindochtertje. In het Dagblad Suriname van vandaag, donderdag 7 april 2016, doet de vader van het 2-jarig meisje zijn relaas.

Ten tijde van het voorval was de vader van het meisje niet thuis. Hij kreeg een telefoontje van zijn echtgenote die zei, dat zijn vader met het geslachtsdeel van hun dochtertje zat te spelen. De politie werd hierover geïnformeerd en agenten gingen meteen voor een onderzoek thuis bij de familie. Het dagblad vermeldt niet waar een en ander zich heeft afgespeeld.

De dronken opa werd overgebracht naar het politiebureau en ter ontnuchtering opgesloten. Volgens de vader van het meisje verbleef zijn vader, de verdachte dus, thuis bij hem. Hij had ruzie met zijn vrouw en kwam nu bij zijn zoon inwonen. 'Mijn vader is nauwelijks een week bij ons woonachtig.'

Meteen na de ontdekking heeft de moeder haar dochtertje onderzocht, maar niets ernstigs gezien bij haar geslachtsdeel.

Na overleg met een lid van het openbaar Ministerie wordt bepaald of de grootvader in verzekering wordt gesteld.

Meer dan tien vluchtelingen zouden zich in Suriname bevinden

Eendaagse training over vluchtelingen en asielzoekers


Volgens het Surinaamse Rode Kruis (SRK) bevinden zich deze dagen meer dan tien vluchtelingen in het land. Het SRK vangt sinds vorig jaar vluchtelingen op en maakt hen wegwijs om zich aan te melden bij de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees/VN Hoge Commissaris voor Vluchtelingen), de werkarm van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met de bescherming van vluchtelingen en asielzoekers. 

Rachelle Groenveld, fungerend hoofd van deze dienst van het ministerie van Justitie en Politie, vindt het belangrijk dat personen, die vanwege hun werk in contact kunnen komen met vluchtelingen, getraind worden in het omgaan met deze vreemdelingen. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Politie hebben op grond hiervan besloten belanghebbenden te trainen in het identificeren en wegwijs maken van vluchtelingen en asielzoekers. De training werd gisteren verzorgd in samenwerking met de UNHCR, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 7 april 2016.

Groenveld zei, dat vluchtelingen een aantal rechten hebben en dat dienstverleners hiervan op de hoogte moeten worden gebracht. Zij houdt er ook rekening mee dat illegale vreemdelingen zich kunnen aandienen als vluchteling of asielzoeker. Ook in het herkennen van een vluchteling of asielzoeker moeten belanghebbenden getraind worden.

SRK-voorzitster Marja Naarendorp zei, dat er vooral gewerkt moet worden aan de coördinatie van de diensten en organisaties die zich met het vraagstuk bezighouden. Zij vindt het belangrijk dat elke belanghebbende weet wat de taak is van de partners.

Aan de eendaagse training participeerden onder meer vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie en Politie, Welzijn, Arbeid en Defensie.

Rijstboeren halen minder padie binnen dan bij najaarsoogst

Van 26.000 hectare ingezaaide voorjaarsoogst is rond de 40 procent binnengehaald

Opbrengst per hectare ongeveer 3.5 ton (44 zakken van 79 kilo)


Het voortdurende tekort aan water om de rijstarealen te bevloeien de afgelopen maanden wreekt zich nu. Bij het binnenhalen van de voorjaarsoogst blijkt de opbrengst per hectare lager dan bijvoorbeeld bij de najaarsoogst, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 7 april 2016.

Volgens voorzitter Harinandan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Aassociatie is de opbrengst per hectare ongeveer 3.5 ton, wat neerkomt op 44 zakken van 79 kilo. Een andere tegenvaller was dat de regen het afvoeren van de geoogste padie van het veld naar de schuren stagneerde. Er is ongeveer 26.000 hectare rijstareaal ingezaaid voor de voorjaarsoogst. Hiervan is ongeveer 40 procent binnengehaald.

Guido van der Kooye, hoofdvertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Nickerie, heeft nog geen rapportage gehad van lagere opbrengsten dan het vorige oogstseizoen.  

'We weten ook dat de opbrengsten verschillen van plaats tot plaats. De westelijke polders hebben een betere opbrengst dan bijvoorbeeld de Europolder of Henar.' Hij zegt dat vanwege de betere prijs in vergelijking met het vorige seizoen - Srd 60 nu, tegenover Srd 35 toen - boeren niet hebben geklaagd bij LVV.

Kinderarts in België verdacht van dood 10-jarige patiënt zou in Suriname werkzaam zijn

Vrouwelijke kinderarts 8 april voor rechtbank Maastricht verdacht van dood door schuld


In Maastricht begint vrijdag 8 april 2016 de rechtszaak tegen kinderarts Magda S. uit het Belgische Laakdal. Zij moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor de dood van de 10-jarige jongen Dean Weerts. S. wordt vervolgd voor ‘dood door schuld en ernstige nalatigheid’ en is op non-actief gezet. Desondanks werkt de 58-jarige arts gewoon in een kinderziekenhuis in Suriname, aldus woensdag 6 april 2016 de Belgische krant Het Laatste Nieuws, editie Laakdal en omgeving.

De 10-jarige jongen uit het Limburgse Born overleed 10 mei 2013 in het ziekenhuis in Geleen na een hersenbloeding.

'Als Magda S. sneller een CT-scan had gemaakt, zou Dean nu nog leven. Zelfs als ze pas twee uur voor zijn hartstilstand een scan had laten maken, hadden ze Dean nog operatief kunnen helpen. Volgens deskundigen zou hij dan nog voor 95% hersteld zijn', aldus de vader van de jongen.
S. zag er ondanks aandringen geen heil in. Ze dacht aan migraine, terwijl dat niet het geval was.

Na een onderzoek, waarbij onder meer veertien verpleegkundigen en arts-assistenten werden verhoord, besliste het Openbaar Ministerie in Nederland om de kinderarts te vervolgen voor ‘dood door schuld en ernstige nalatigheid’. Ze werd op non-actief gezet door het ziekenhuis in Geleen.

Twee maanden lang zijn Venezolanen iedere vrijdag vrij

Vrije vrijdag poging president Maduro om op energie te besparen


Voor de komende twee maanden zijn alle vrijdagen in Venezuela een vrije dag. Dat heeft president Nicolas Maduro aangekondigd, in een poging energie te besparen, zo berichten vandaag onder andere RTL Nieuws en de Telegraaf.

'We hebben allemaal lange weekenden', zei Maduro in een urenlange speech op de staatsomroep. De maatregel is onderdeel van een zestigdagenplan om de energiecrisis te bezweren.

Venezuela haalt voor 60 procent zijn energie uit waterkracht, maar wordt geteisterd door een enorme droogte.

De oppositie vindt het een slechte beslissing van Maduro, omdat het land aan de rand van een 'bittere recessie' staat. Zo is er een groot tekort aan voedsel en medicijnen.
De aankondiging komt vlak nadat Maduro de paasvakantie had verlengd. Werknemers kregen extra dagen vrij. Dit scheelde bijna 22 centimeter water in de Guri dam, een stuwdam.

RaVakSur, BvL en FOLS willen heffingskorting inkomstenbelasting van Srd 150

Regering wil heffingskorting verhogen van Srd 50 naar Srd 100

Organisaties willen compenserende maatregelen per 1 januari 2016 laten ingaan


De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur), de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) zijn niet gelukkig met enkele voorstellen gedaan door de regering voor compenserende maatregelen. De regering wil de heffingskorting op de inkomstenbelasting van Srd 50 naar Srd 100 verhogen. De vakorganisaties hadden echter voorgesteld om dit bedrag naar Srd 150 op te trekken. De organisaties stellen in een brief aan president Desi Bouterse, zo schrijft Starnieuws vanochtend, donderdag 7 april 2016, maanden bezig te zijn geweest met discussies over compenserende maatregelen.

RaVakSur, BvL en FOLS hebben volgens woordvoerder Robby Berenstein aangegeven, dat de inflatie boven de 30 procent is gekomen. Daarom wordt gevraagd om een heffingskorting van Srd 150 toe te kennen. De aanpassing van de heffingskorting is een tijdelijke maatregel die vervangen kan worden op het moment dat de structurele aanpassing van de belastingtarieven en tariefschijven heeft plaatsgevonden.

De organisaties gaan ook niet akkoord met het voorstel om de fundamentele aanpassing van tarieven en tariefschijven te koppelen aan een nog in te voeren Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Berenstein benadrukt, dat de introductie van de BTW jarenlang wordt aangekondigd, maar nog steeds niet is ingevoerd. 'Wij stellen daarom voor dat er op korte termijn een loon/inkomens onderzoek wordt uitgevoerd, teneinde tot de juiste data te komen en dat vervolgens voor eind 2016 de fundamentele herziening van tarieven en tariefschijven op basis van het draagkrachtbeginsel plaatsvindt.'

In de door de regering voorgestelde maatregelen is niet opgenomen het reeds door beide partijen geaccepteerde voorstel om af te zien van de verdere verhoging van de elektriciteits- en watertarieven, omdat deze te zwaar drukken op het beschikbaar inkomen van burgers. In het pakket van compenserende maatregelen is de invoeringsdatum niet gevonden. RaVakSur, BvL en FOLS stellen voor om de maatregelen, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2016 in te laten ingaan.

Statenleden Curaçao zijn niet onwettig aangetreden

'De Staten zou nooit willens en wetens de wet overtreden'

 
De Staten hanteren sinds 2011 de richtlijnen vermeld in de Landsverordening financiën politieke groeperingen. Dit stelt Silvin Cijntje, griffier van de Staten. Hij spreekt tegen dat de nieuwe lichting Statenleden in 2012 in feite tegen de wet zou zijn ingezworen, zo bericht de Amigoe in haar editie van woensdagmiddag 6 april 2016. 

Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) verklaarde gisteren per abuis in de Amigoe, dat nieuwe Statenleden in 2012 geen verklaring hadden ingediend bij hun geloofsbrieven – conform de Landsverordening financiën politieke partijen – waaruit zou blijken dat zij tijdens de verkiezingscampagne niet tegen deze wet zouden hebben gehandeld. De Statenvoorzitter benadrukt dat de Staten nooit willens en wetens de wet zouden overtreden. 'Wij hebben gehandeld zoals het Hoofdstembureau indertijd functioneerde.'Ook-FOL-leider Anthony Godett bracht het naar voren. Cijntje spreekt het verhaal echter tegen.
'De indruk wordt nu gewekt dat alle 21 Statenleden illegaal zouden zijn. Maar, dit klopt niet. Vanaf 2011 vragen wij aan nieuwe Statenleden een verklaring die in de wet is opgenomen. In 2011 was dit bij het toetreden van de toen nieuwe Statenleden van de PAR, Emily de Jongh-Elhage en Magali Jacoba. Bij de verkiezingen van 2012 hebben wij van alle 21 Statenleden een dergelijke ondertekende verklaring gekregen', aldus Cijntje.

De verklaring maakte deel uit van een pakket van nieuwe documenten die kandidaat-Statenleden moesten ondertekenen om tot het nieuwe parlement toegelaten te worden. Verschillende Statenleden konden desgevraagd niet aangeven of herinnerden zich niet of zij de eerdergenoemde verklaring nu wel of niet hadden ondertekend.

Over de Landsverordening financiën politieke partijen is in de afgelopen periode veel te doen geweest. In deze wet worden richtlijnen vermeld aan de hand waarvan politieke partijen op het eiland moeten functioneren. De wet is vanaf 10-10-‘10 van kracht. Maar, er bestaat onduidelijkheid over de manier waarop de wet in praktijk gebracht moet worden. Dit is een van de redenen waarom het Hoofdstembureau een verzoek naar de Raad van Advies heeft gestuurd om duidelijkheid te krijgen hoe de strafbepalingen in de wet geïnterpreteerd moeten worden, aldus de Amigoe.

Aqualectra op Curaçao bouwt nieuwe installatie waterproductie ook bij Mundo Nobo

Bestaande oude installatie wordt vervangen


Aqualectra zal de oude installatie voor de productie van water via reverse osmose te Mundo Nobo vervangen. De nieuwe installatie komt ook bij Mundo Nobo, maar op een andere plek dan de huidige. mundonoboeen Dat zegt directeur Darick Jonis vandaag, donderdag 7 april 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

De bestaande reverse osmose-installatie blijft voorlopig behouden en in werking. De nieuwe installatie zal volgens Jonis ‘een mooie behuizing krijgen, passend bij de toekomstige economische en toeristische ontwikkeling van het gebied’. Dat gebeurt in de laatste fase van de ontmanteling van de installaties van Aqualectra te Mundo Nobo en het schoonmaken van het terrein.

Voor de operatie die in augustus 2015 begon is twee jaar uitgetrokken.

Lees hier het volledige artikel.

Buschauffeurs op Curaçao weer in actie

Verontwaardiging over uitdelen nieuwe tarieftabellen met kopie wet door ambtenaren MEO - 'Dat is een bedreigende actie'


De buschauffeurs op het eiland zijn gisterochtend, woensdag 6 april 2016, weer in actie gekomen in Otrobanda. Dat zei Giovanni Decaster van Sindikato Transporte Uní (STU) in de Amigoe van gistermiddag. 

De chauffeurs blokkeerden de ingang van het busstation aldaar. De reden voor de actie was het uitdelen van de nieuwe tarieftabellen met daaraan een kopie van de wet, waarin staat dat buschauffeurs die zich niet aan de vastgestelde tarieven houden, een boete van 5.000 gulden krijgen.
Dit werd door functionarissen van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) gedaan.

Decaster stelt dat deze actie van het MEO ‘bedreigend’ is en beweert dat een functionaris van het ministerie dit heeft opgezet als machtsvertoon. 'Daarom hebben we besloten meteen in actie te komen. Uiteindelijk begreep ik dat de minister niets van de actie van de functionarissen afwist en dat er geen opdracht was gegeven om een kopie van de wet aan de tarieventabel te hechten', aldus de voorzitter.

Het MEO-ministerie was gistermiddag niet bereikbaar voor commentaar op deze kwestie.

WOVS: 'Zoek de dader, volg het geld, wie profiteren van de hoge zwarte marktkoers?'

'De kleine winkeliers zijn niet de oorzaak van huidige economische crisis'


In de wandelgangen worden beschuldigingen geuit als zou de detailhandel de oorzaak zijn van de Surinaamse economische crisis. De zwarte marktkoers wordt kunstmatig hoog gehouden door speculanten, dat staat als een paal boven water. Echter, degenen die naast de consument het minst baat hebben bij een hoge zwarte marktkoers, zijn de winkeliers en kleine ondernemers. Zoek de dader, volg het geld. Wie profiteren van de hoge zwarte marktkoers?

Klanten betalen af en toe deviezen bij de winkels, omdat ze dan niet naar de cambio hoeven. De winkelier hoeft dan minder harde valuta aan te kopen bij de cambio's om zijn verplichtingen tegenover de pandverhuurder na te komen alsook zijn schulden af te lossen. De bedragen die de burgers wisselen bij de winkels, in de orde van tientallen Amerikaanse dollars, zijn bestemd voor het doen van inkopen. De grote bedragen worden heus niet bij de winkelier gewisseld, simpelweg omdat de burgers, slechts indien nodig, hun harde valuta wisselen en het feit dat de winkelier niet de kans wilt nemen om vals geld binnen te krijgen. Ook de meeste Surinaamse producenten produceren met import-grondstoffen, dus harde valuta.

Er wordt gesteld, dat in 2014 voor bijna 1.5 miljard Amerikaanse dollar werd geïmporteerd, en in de jaren daarvoor maar slechts 0.5 miljard. Economische deskundigen zouden dit makkelijk kunnen wijten aan de 'driemaal meer, dus viermaal zoveel winkels' die er nu zijn, veelal groter en met grote magazijnen dus een grotere deviezenbehoefte.

Wat over het hoofd wordt gezien is dat de economie flink is gegroeid, hetgeen een goede ontwikkeling is. Anderzijds betekenen meer winkels niet meer omzet per hoofd van de bevolking. Natuurlijk zal bij de economische groei de deviezenbehoefte groter zijn. Dat is nou juist niet het probleem. De Staat heeft minder inkomsten om in die behoefte te voorzien. Vooral in deze moeilijke tijden moet de tering naar de nering worden gezet.
De WOVS juicht de maatregel van het ministerie van HI toe, waar het verstrekken van nieuwe winkelvergunningen on hold is gezet. Het is verwachtbaar dat onder de huidige economische omstandigheden meerdere winkeliers hun deuren zullen moeten sluiten, toch is er ordening nodig. Door spreiding van winkels c.q. supermarkten, worden de inkopen dichter bij huis gedaan, met als positief gevolg, minder verkeer op de al overbezette wegen, dus minder aftakeling van ons wegennet, minder exploitatie kosten van vervoersmiddelen, minder brandstofverbruik en minder luchtvervuiling.

Ook wordt de opmerking gehoord 'Het is toch te gek dat je, de detailhandel volledig in handen van de Volksrepubliek China geeft?'.
Wij staan hier voor een voldongen feit. Echter, als we kijken wie de detailhandel uit handen hebben gegeven, zijn het niet dezelfde mensen die nu hun panden bestaande uit zowel winkel- als woonruimte, maandelijks voor vele duizenden Amerikaanse dollars verhuren aan de Chinese winkeliers? De woonruimte is dus zwaar overbelast. Zijn zij niet mede verantwoordelijk voor het feit dat de Chinezen deviezen nodig hebben? Deze gelden gaan echt niet naar China.
Men ziet over het hoofd dat de Chinezen hier komen met veel deviezen, die hier zijn geïnvesteerd. Bestaande winkels die op sterven na dood waren, zijn door de Chinezen overgenomen en voorzien nu in de diverse buurten in de behoefte. Kleding en schoeisel, evenals diverse artikelen zijn betaalbaar geworden voor de mofinawans.

De Chinese winkeliers hebben hun winkels opgezet met leningen in deviezen uit China, welke leningen uiteraard moeten worden terugbetaald. De Chinese winkeliers hebben de handel gebracht naar de verre districten. De naar Suriname geëmigreerde Chinezen hebben geen behoefte aan terugkeer naar China en zullen niet meer deviezen uitvoeren dan voor het aflossen van hun schulden nodig zijn. Zij wonen en investeren hier in Suriname. Hun kinderen groeien hier op in Suriname en worden ook Surinamers. Dat is het proces van de immigratie. Hoe wij hier ook samen kwamen.

Het bestuur van de WOVS wijst de Surinamers op de economische situatie in het land, welke niet zal ophouden door vingerwijzingen naar elkaar toe. De winkeliers en ondernemers dragen bij aan werkgelegenheid en aan de staatskas. Samen zijn wij met het ministerie van HI en diverse actoren in de branche bezig om te werken naar oplossingen om de prijzen voor de basisgoederen betaalbaar te houden en tevens de koopkracht van de consument te stimuleren. De winkeliers voelen ook de economische situatie in het land net als elke burger. Door vingerwijzen en klagen komen we er niet. Het is nu de tijd om samen te werken naar oplossingen.

Gretl S.R. Wolfram
Voorzitter WOVS (Winkelers en Ondernemers Vereniging Suriname)

Staatsolie-raffinaderij ongeveer een week buiten bedrijf

Bedrijf stapt over op nieuwe 'elektriciteits- opzet' om stroomuitval zoveel mogelijk te beperken


De raffinaderij van Staatsolie is sinds gisteren voor een periode van ongeveer een week buiten bedrijf, in verband met de overschakeling naar een nieuwe elektriciteitsopzet om stroomuitval tot een minimum te beperken. 'De samenleving hoeft zich geen zorgen te maken. Er is voldoende gasoline en diesel in voorraad om te voorzien in de behoefte gedurende de periode dat de raffinaderij buiten werking is', zegt Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, vandaag, donderdag 7 april 2016, in de Ware Tijd.

Elias noemt de overswitch noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te verhogen van 90 naar 99 procent. Het komt erop neer, dat één van de dieselgeneratoren van de Staatsolie Power Company (SPCS) wordt vrijgemaakt om de raffinaderij uitsluitend te voorzien van elektriciteit. Het netwerk van de EBS zal een back-up zijn.

Vanaf het moment dat de raffinaderij officieel in gebruik genomen is in december, zijn er stroomonderbrekingen geweest die de raffinaderij volledig lam legden. Het kostte het bedrijf steeds minstens drie dagen om de installatie weer aan de praat te krijgen.

'Ongecontroleerde shutdowns veroorzaken altijd bijkomende kleine problemen. Nu is de raffinaderij op een gecontroleerde manier buiten werking gesteld. Al onze energiedeskundigen zijn nu bijeen om de omschakeling naar de nieuwe elektriciteitsopzet te bewerkstelligen', aldus Elias.

De directeur zegt verder nog bijzonder tevreden te zijn met het niveau van de productie van de raffinaderij. 'Deze is vooral in maart boven verwachting geweest. De raffinaderij draaide vlot op 90 procent van haar capaciteit. De switchover is noodzakelijk om te kunnen gaan naar 100 procent.'

Commissie moet opkoopprijs melk gaan berekenen

'Daling melkproductie is behoorlijke achteruitgang en als situatie zo doorgaat zal het nog erger worden'

 
Binnenkort komt er een commissie die een opkoopprijs voor melk gaat berekenen waarmee de Melkcentrale en de melkboeren tevreden kunnen zijn. Daarnaast zal gewerkt worden aan maatregelen om de melkveesector van ondergang te behoeden. De melkproductie per dag is vergeleken met vorig jaar van 17.000 liter gedaald naar 11.000 liter. 'Dat is een behoorlijke achteruitgang en als de situatie zo door blijft gaan zal het nog erger worden', zegt Edmond Blufpand, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Melkboeren (VSMB), vandaag, donderdag 7 april 2016, op Starnieuws.

De opkoopprijs van Srd 2, 43 per kilo melk was allang niet meer rendabel, aldus Blufpand. Er is gepleit voor een opkoopprijs van Srd 3,50. De Melkcentrale Paramaribo (MCP), die overigens de enige afnemer van VSMB is, heeft een verhoging van 22 cent aangeboden. 'Dit is in principe niet voldoende, maar we zullen het voorleggen aan de leden. Het wordt onder protest geaccepteerd want elke cent helpt om dit moment.' De prijzen van de MCP producten zijn sinds gisteren verhoogd. Voor een liter melk in plastic verpakking zal bijvoorbeeld nu Srd 4,95 in plaats van Srd 4 betaald moeten worden.

Blufpand: 'De commissie, die zal bestaan uit alle spelers in het veld'zal een realistische calculatie maken van de melkprijs. Want met deze prijs komen we gewoon niet uit. Maar, er zal ook gekeken worden naar het groter plaatje.'

Voor de Surinaamse boer moet een winstgevend productieklimaat gecreëerd worden. De commissie zal zich buigen over de oneerlijke concurrentie die ondervonden wordt door de import van gesubsidieerde melkpoeder. Er zijn ook geen heffingen op dat product. De boeren pleiten voor het invoerrechtenvrij maken van grondstoffen en machines. Dit zal direct effect hebben op het kostenplaatje. Ook zal er controle moeten komen op voerproducenten. Aan de ene kant zal de MCP efficiënter te werk moeten gaan en meer producten uit melk moeten halen, zoals roomboter. De MCP zal de melk naast pasteuriseren ook moeten steriliseren, zodat het langer op de schappen zal kunnen staan. De andere spelers, Rudisa en Michi, zouden volgens hun vergunning melk moeten afnemen van de VSMB, zegt Blufpand.

Hij zegt verder, dat minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt & Visserij heeft meegedeeld dat de commissie binnen enkele dagen geïnstalleerd kan worden. 'We hebben een goed gesprek gehad. We wachten nu op het na-traject en dat is de installatie van de commissie. We hopen dat er ook in De Nationale Assemblee zaken besproken kunnen worden die het voor de boer makkelijker maken. We willen produceren. Lokale productie moet je stimuleren. Met elke liter die men hier kan produceren wordt er valuta bespaard. Het hoeft niet geïmporteerd te worden als de prijs hier redelijk is.'

Mishandeling 19-jarige Surinamer door ambtenaren in vreemdelingenbarak gevangenis op Curaçao

Consul-generaal van Suriname voor Curaçao Delano Braam vraagt OM Curaçao onderzoek in te stellen


De consul-generaal van Suriname voor Curaçao, Aruba, St. Maarten en Caribisch Nederland, Delano Braam (oud korpschef van het Korps Politie Suriname), heeft procureur-generaal (PG) Guus Schram verzocht een onderzoek in te stellen naar de betrokken ambtenaren bij de ontoelaatbare behandeling van vreemdelingen, in het bijzonder van de negentienjarige Surinaamse Denzel Roije (geboren Heyns). en over te gaan tot vervolging. Dit blijkt uit een verslag dat de Staten vorige week hebben ontvangen, aldus de Amigoe in haar editie van woensdagmiddag 6 april 2016.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de uitzettingsprocedure van de 19-jarige Surinamer inmiddels stopgezet nadat zijn moeder een klacht indiende over de gevolgde procedures. De ouders van de man hebben inmiddels op 4 maart schriftelijk aangifte gedaan bij de PG van mishandeling van hun zoon, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 7 april.
Volgens NOS-correspondent Dick Drayer vandaag, is de relatie tussen Suriname en Curaçao onder spanning komen staan door deze zaak.

De man werd op 1 maart in de nachtelijke uren in zijn cel ernstig mishandeld door vijf personeelsleden van de vreemdelingenbarak, luidt de klacht. Hij zou daarna gedurende de gehele nacht spiernaakt in een koude isolatiecel zijn geplaatst. Zijn met bloed doordrenkte kleding is na de mishandeling zoekgemaakt. In de loop van de ochtend zijn ten slotte de zichtbare bloedsporen in de cel waar hij werd mishandeld, met water weggespoten, aldus het verslag.
De Surinaamse consul en viceconsul hebben hem naar aanleiding van deze mishandeling bezocht en tijdens dat bezoek hebben zij de bloedige verwondingen en zwellingen in zijn gezicht en mond gezien. Hij klaagde voortdurend over inwendige pijn en was niet in staat te eten.

De NOS bericht, dat volgens een getuige, dat het geweld en de intimidatie van vreemdelingen door een knokploeg in de SDKK-gevangenis (Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou) aan de orde van de dag zijn. Naast het fysieke geweld, krijgen deze mensen geen schone kleding, nauwelijks schoon beddengoed en worden ze niet gelucht.

De gevangenis van Curaçao heeft volgens de NOS een lange trackrecord van misstanden. Berichten over mishandeling van gevangenen, schietpartijen, drugsdeals, verkrachtingen en zeer slechte hygiëne, leidden ertoe dat Nederland verschillende malen ondersteuning aanbood. Ook nu loopt er een speciaal project met de Nederlandse overheid om de gevangenis veiliger te maken.

Belfort (ABOP): 'President Bouterse heeft nu een driedubbele pyjama aan' - 'Coalitieleden worden bang gemaakt'

'Wij blijven maar vragen stellen, maar krijgen geen antwoorden'
 
'Wat moet er met het arme volk gebeuren, men lijdt en wordt monddood gemaakt'
 

Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort vindt het een kwalijke zaak, dat president Desi Bouterse tot nu toe geen concrete maatregelen heeft genomen om de noden van de samenleving te verlichten. Volgens de politicus is het ook opmerkelijk, dat ondanks vragen van verschillende Assembleeleden in het parlement, die vragen nimmer door de regering worden beantwoord. 

'Wij blijven maar vragen stellen, maar krijgen geen antwoorden. Hierdoor kunnen wij de gemeenschap ook geen antwoord geven. President, ga zelf kijken wat er in het land gebeurt. U zegt dat op straat komen geen zin heeft, maar in 2005 vond u dat wel nodig toen de brandstofprijzen omhoog gingen. Toen had het wel zin om een wandelmars te organiseren van Ocer naar de De Nationale Assemblee (DNA). Hij heeft toen gezegd dat ex-president Ronald Venetiaan sliep en een pyjama aanhad. Nu heeft hij een driedubbele pyjama aan', stelt de politicus, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 7 april 2016.

De ABOP’er benadrukt, dat de situatie in het land schrikbarend is, aangezien er zelfs indicaties zijn dat de energieprijzen verder opgeschroefd zullen worden. Deze gesprekken worden volgens hem op dit moment achter gesloten deuren gevoerd, waardoor concrete informatie over de hoogte van de nieuwe prijzen nog niet duidelijk is. 'Wat moet er met het arme volk gebeuren? Men lijdt eronder en wordt monddood gemaakt', aldus het DNA-lid

De oud-minister van Justitie en Politie stelt, dat zelfs Assembleeleden van de coalitie bang worden gemaakt. 'Je moet ze horen wanneer zij buiten de vergaderzaal zijn. Zij zeggen dan duidelijk dat ze ook onder de situatie lijden. Ze durven niet uit te komen, omdat ze dan aangepakt zullen worden.'

Volgens de politicus gaat het om een schrikeffect, waarbij volksvertegenwoordigers verboden wordt om te praten. Hij vraagt zich af of dit dictatuur is of democratie. 'Betekent de D uit de NDP Democratische of Dictatoriale? Zij schreeuwen dat zij 26 zetels hebben, maar kunnen het land niet regeren. Alles is schaars geworden. Straks gaan mensen zelfs uit het land vluchten, omdat het niet meer veilig is. Elke dag worden bejaarden beroofd of zelfs vermoord, terwijl de minister van Justitie en Politie zwijgt. Ze zou toch Alcatraz bouwen?', aldus Belfort.

SurVAM is tegen afbouwen egalisatiereserve met terugwerkende kracht

'We doen een beroep op beleidsmakers om overleg met verzekeraars weer op te starten'


De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SurVAM) is er geen tegenstander van, dat er vanaf een bepaald fiscaal jaar geen dotaties meer mogen plaatsvinden aan de egalisatiereserve (reserve om tot een gelijkmatige verdeling te komen van kosten en lasten). Zij heeft er ook geen moeite mee dat de volledige winst zonder toevoeging aan de egalisatiereserve, wordt belast. De SurVAM is wel tegen het afbouwen met terugwerkende kracht van de reeds gevormde egalisatiereserve binnen twee jaren, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 7 april 2016.

SurVAM-voorzitter en directeur van Self Reliance, Maurice Roemer, zegt dat dit in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Daarnaast zullen er vergaande negatieve gevolgen voortvloeien voor de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de verzekeringsmaatschappijen. Ook zal het verzekeringswezen in Suriname verzwakken. In de Nationale Assemblee (DNA) wordt de behandeling wijziging van de Wet Inkomstenbehandeling 1922 later vandaag voortgezet.

Roemer zegt ook, dat de verzekeringsmaatschappijen enkele jaren geleden overleg hebben gehad met het ministerie van Financiën, de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het Directoraat der Belastingen. Zij hebben toen aangegeven geen voorstander te zijn van het afbouwen van de egalisatiereserve. 'Ook in een poging om overeenstemming te bereiken met de Belastingdienst waarbij een voorstel gedaan is over een eventuele afbouw van de egalisatiereserve met als uitgangspunt om de financiële positie van de bedrijven niet in gevaar te brengen. De verzekeringsmaatschappijen zijn hierbij gesteund door de CBvS die ook geen voorstander is van een abrupte afbouw van de egalisatiereserve', aldus Roemer.

Volgens de SurVAM-voorzitter zijn de verzekeringsmaatschappijen te allen tijde bereid mee te werken aan de aanpassing van de Wet Inkomstenbelasting. 'We doen een beroep op de beleidsmakers om het overleg met de verzekeraars weer op te starten teneinde een regeling tot stand te brengen die redelijk en billijk is voor alle betrokkenen. De wijziging heeft betrekking op de afschaffing van de egalisatiereserve welke verzekeringsmaatschappijen wettelijk mogen vormen en op de toepassing van het belastingtarief op lichamen over de gehele winst, zonder dotatie aan de egalisatiereserve.'

In de wijziging wordt voorgesteld, dat het doteren aan de egalisatiereserve na inwerkingtreding van deze wetswijziging, niet meer mogelijk is en derhalve de verzekeringsmaatschappijen belasting zullen betalen op basis van 36% van de winst en daarenboven dat de opgebouwde egalisatiereserve binnen twee jaren moet worden afgebouwd en afgerekend. Dit betekent dat in het belastingjaar 2015 50% van de egalisatiereserve wordt toegevoegd aan het belastbaar bedrag en de resterende 50% van de egalisatiereserve in 2016 wordt belast. Deze egalisatiereserve zal worden belast tegen het gangbare tarief van 36%.

Economische Controledienst controleert in 5 dagen tijd 143 winkels in districten

Tijdens controles zijn 124 overtredingen geconstateerd


De Economische Controledienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft de afgelopen periode 143 winkels gecontroleerd in verschillende districten. Daarbij werden 124 overtredingen geconstateerd, zo laat het ministerie woensdag 6 april 2016 in een persbericht weten. Minister Sieglien Burleson stelt, dat de roep om een grootscheepse controle van de prijsberekening groot is. 


De prijsberekening en en controle van de prijs werd in april 2012 stopgezet als onderdeel van de vrije handel. Vanaf haar aantreden heeft de bewindsvrouwe echter de controle weer opgepakt.

Winkels in Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne, Saramacca, Brokopondo en Coronie zijn gecontroleerd. De werknemers van de ECD hebben geconstateerd dat veel goederen niet geprijsd zijn. Ook veel vervallen goederen komen nog voor in de schappen van de winkels.

De controles vonden plaats van 30 maart tot en met 3 april.

Braziliaanse fotografe strijd voor de bescherming van de rechten van geïsoleerde Yanomami-gemeenschappen

'Braziliaanse regering is niet geïnteresseerd in het beschermen van inheemse leefgebieden'


Toen de Braziliaanse fotografe Claudia Andujar met Yanomami inheemsen begon te werken in het Amazone regenwoud in de jaren '70 van de vorige eeuw, hadden de meesten nog geen idee wat een fotocamera was. Andujar verbleef die jaren de meeste tijd in het noorden van Brazilië waar ze de Yanomami fotografeerde, een van Latijns Amerika's meest afgelegen inheemse stammen. Dit bericht Sophie Davies woensdag 6 april 2016 voor het persbureau Reuters.

Ze leerde de taal van de Yanomami en nam deel aan dagelijkse routines als jacht en het verzamelen van eten in het grootste inheems gebied op het continent, een gebied ongeveer met het formaat van België.

'De meeste van ze hadden nog nooit iemand gezien buiten de eigen Yanomami-gemeenchap. Ze waren zeer kwetsbaar', zegt de 84-jaar oude fotografe in gesprek met de Thomson Reuters Foundation in haar woning in São Paolo.


De Yanomami zijn vandaag de dag weer in gevaar, ondanks pogingen gedurende tientallen jaren om ze te beschermen, zeggen organisaties die voor de belangen van de inheemsen opkomen. De Yanomami-landrechten zijn in gevaar door een voorgesteld constitutioneel amendement (PEC 215) dat het mogelijk maakt voor de regering om de grenzen van inheemse reservaten te veranderen en om private land- en mijnbouwprojecten in de gebieden toe te staan.

'Inheemse landrechten over het gehele land worden dramatisch verzwakt', aldus Sarah Shenker, een campaigner van Survival International, een in Londen gevestigde organisatie die wereldwijd strijd voor de rechten van inheemse gemeenschappen.

De Yanomami leven in kleine gemeenschappen van niet meer dan 300 mensen. Ze jagen, leven van fruit uit het regenwoud en planten groente zoals zoete aardappelen in tuinen. Geschat wordt door Survival International, dat er vandaag de dag zo'n 32.000 Yanomami leven in Brazilië en Venezuela.

Andujar zegt, dat ze Yanomami-dorpen alleen in een helikopter kon bereiken, aangezien er geen wegen waren en de geïsoleerde gemeenschappen waren slechts door bospaden met elkaar verbonden.

Ze begon de stam te fotograferen, omdat het haar als fotojournaliste interesseerde.
De Yanomami zijn naakt, op een geverfde lendendoek na, en ze beschilderen hun lichamen op traditionele wijze. Ze zijn het meest bekend geworden door het gebruik van houten stokjes als piercings in het gezicht. De positie van zo'n stokje wordt bepaald door het geslacht van een persoon, maar meestal door hun lippen en neus.

In het begin van de jaren '80 in de vorige eeuw begon Andujar foto's te maken om inentingen te registreren. Met twee artsen besteedde ze drie jaren aan het een voor een fotograferen van de dorpsbewoners om ze te identificeren voor gezondheidskaarten, omdat de Yanomami geen eigen namen hebben.

Andujar werd hun vurige verdedigster.
'Ik raakte zeer betrokken bij de bescherming van het woongebied, het leven en de cultuur van de Yanomami.'

In de jaren '70 drongen illegale goudzoekers het territorium van de Yanomami binnen en brachten ziekten als malaria mee, waardoor velen stierven.
Activisten zeggen dat de goudzoekers ook zorgden voor kwikvergiftiging in de leefgebieden van de Yanomami

In 1978 hielp Andujar mee met het oprichten van de eerste non-gouvernementele organisatie, de Pro-Yanomami Commissie (CCPY, Comissão Pró-Yanomami) om ze te vertegenwoordigen.

In 1992 werden de woongebieden officieel door de Braziliaanse regering in kaarten vastgelegd, waardoor ze enige bescherming kregen tegen illegale goudzoekers en anderen, als veeboeren.
En Andujar en de Yanomami bundelden hun krachten, ondanks hun verschillende leefwijzen. Ze respecteerde de Yanomami en hun cultuur, zo zegt ze.

De fotografe, geboren in Zwitserland, maar van Hongaarse afkomst, ontvluchtte Europa na de Tweede Wereldoorlog, woonde in New York en vestigde zich in de jaren '50 in Brazilië.

'Ze waren altijd heel vriendelijk tegen me, maar ik was ook heel aardig tegen hun. Ze maakten zich geen zorgen over mij', aldus Andujar. 'Inheemsen veranderen als ze het gevoel krijgen, dat iemand tracht zich te bemoeien met hun manier van leven, hun cultuur, hun geloof. Maar, omdat ik een alleenstaande vrouw was, hadden ze geen angst voor mij.' En na bijna een halve eeuw, zet ze zich nog steeds in voor de Yanomami.
Haar laatste project  was een expositie van zo'n 500 foto's in een galerie voor moderne kunst, Inhotim, in de Braziliaanse staat Minas Gerais. Ze heeft vijf jaar aan dat project gewerkt en hoopt dat het bijdraagt aan het informeren van mensen over de Yanomami.

Het voorgestelde constitutioneel amendement, beter bekend als PEC215, dreigt de macht om grenzen van inheemse grondgebieden te wijzigen te verplaatsen van de federale regering naar het Congres. Veel Congresleden worden echter in verband gebracht met belangen in de mijnbouw-, energie- en agrarische sector, en dat is volgens activisten een verontrustende ontwikkeling.

Het amendement moet nog worden goedgekeurd door het Lagerhuis en moet de Senaat twee keer passeren. Als het amendement definitief is aangenomen, dan worden inheemse landrechten sterk afgezwakt, aldus activisten. 'Bestaande territoria kunnen worden opgeheven of worden geopend voor grootschalige mijnbouw, voor militaire bases, voor dammen en voor wegen', zegt Shenker van Survival International.

'Kleinschalige goudwinning zal leiden tot meer kwikverontreiniging, de introductie van ziekten en de vernietiging van visstanden, waarvan inheemsen voor hun voeding afhankelijk zijn.'
Hoge concentraties van kwikvergiftiging zijn al aanwezig in sommige Yanomami, volgens een onderzoek van de Braziliaanse Oswaldo Cruz Stichting, een gezondheidsinstituut, en het Socio-Milieu Instituut (Instituto Socioambiental), dat onderzoek doet naar inheemse rechten.
In sommige inheemse dorpen hebben negen van de tien bewoners kwik in het lichaam, veroorzaakt door illegale goudwinning, aldus het onderzoek.


'De huidige situatie is weer zeer kritisch', zegt Andujar. 'De huidige regering heeft absoluut geen interesse in de bescherming van inheemse woongebieden.'

Ter informatie:(Red. De Surinaamse Krant/Reuters)