vrijdag 15 april 2016

VOS-directeurenbereaad staat achter eisen BvL

Met voortzetting actie BvL dreigt afronding schooljaar in gedrang te komen


Het VOS-directeurenberaad (Voortgezet Onderwijs voor Senioren) heeft vandaag, vrijdag 15 april 2016, vergaderd en laat weten zich te kunnen vinden in de eisen van de Bond van Leraren (BvL). Door de acties van de BvL ligt het onderwijsproces op de VOS-scholen vrijwel stil.

Het VOS-directeurenberaad deelt in een verklaring mee, dat de geplande repetities, SO's en examens worden uitgesteld. Bij de voortzetting van de acties komt een adequate afronding van het schooljaar in gedrang.

Het directeurenberaad doet daarom een dringend beroep op de bevoegde instanties om zo spoedig mogelijk een duurzame oplossing te bewerkstelligen. De verklaring is namens het directeurenberaad ondertekend door Balram Soemeer, directeur van het Miranda Lyceum.

De BvL is sinds woensdag in staking. Een langdurig gesprek met president Desi Bouterse heeft geleid tot een 'solide basis' voor verdere besprekingen met de regering, maar een oplossing is nog niet bereikt.

Het onweert binnen PLO - Bushouders binnen PLO richten Actie Comité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders

Bushouders ontevreden over het bestuur van de Particuliere Lijnbusorganisatie, PLO

Bestuur beschuldigd van niet transparant beleid en voortrekken bij uitbetalingen


De Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO) zit al jaar en dag met hetzelfde probleem. Om de vijf tot zes maanden komen de bushouders met klachten van achterstallige uitbetalingen van subsidiegelden vanuit richting de overheid. Een groot deel van de bushouders twijfelt over de competentie van het bestuur van de PLO en zeker van de voorzitter. Vooral de verdraagzaamheid en corruptiegevoeligheid van het PLO-bestuur wordt besproken. In dit verband heeft een groep van de bushouders het Actie Comité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders opgericht. 

Het comité houdt vanavond, vrijdag 15 april 2016, een vergadering over de financieel monetaire situatie van het land, die direct invloed uitoefent op hun inkomen en de ongeschiktheid van de PLO als de vertegenwoordiger van de particuliere bushouders om met de overheid te onderhandelen, zo bericht het Dagblad Suriname. Het bestuur wordt ook beschuldigd van niet transparant beleid en voortrekkerij bij de uitbetalingen.  

'Wij hebben leden. Wanneer er op een algemene ledenvergadering besluiten worden genomen, moet ik dat accepteren. Wanneer wij vragen als er geduld kan worden opgebracht en men ja zegt, kunnen wij niets anders doen dan afwachten', stelt PLO-voorman John Mahadewsingh. Het beginsel van geen transparantie bij het uitbetalen van subsidies en het werken met ‘names and faces’ wordt ontkracht door Mahadewsingh. Volgens hem wordt een ieder die zich meldt voor zijn compensatie, uitbetaald. De ontvanger tekent ook op drie bonnen, die voor verantwoording van de betaling worden gebruikt.

Volgens Suraj Sahadewlal van het actiecomité zijn er voldoende modellen om de bushouders te helpen overleven. 'Wij kunnen uit deze situatie geraken zonder financieel moordende maatregelen te treffen', stelt Sahadewlal. Maar, daar zou het PLO-bestuur niet aan willen werken, gelet op het feit dat zij er geen belang bij zou hebben. PLO wordt betaald voor het op nahouden van de administratie. Dat komt volgens de PLO-voorman per maand neer op een bedrag van Srd 4.000. Naar zijn mening is er daar geen vuiltje aan de lucht, vooral omdat de PLO ook kosten maakt.

'De PLO bestaat uit tientallen geregistreerde leden, terwijl er meer dan 1.200 vergunninghouders zijn. Hoe kan de PLO nu namens de bushouders optreden?', vraagt Sahadewlal zich af. De PLO is volgens Sahadewlal momenteel in plaats van een belangenorganisatie een betaalorganisatie.

Mahadewsing zegt in een reactie: 'Iedereen is lid. Iedereen die hiernaartoe komt om subsidie te ontvangen, is geregistreerd. Het probleem daagt op wanneer er wordt gekeken naar wie contributie betaalt. Mensen zijn gauw geneigd om te zeggen dat wij hier niets doen. Ons kantoor is elke dag open. Als men denkt de organisatie groter te willen maken, moet men ook de plichten nakomen.'

'Die man liegt', stelt Sahadewlal. 'Er zijn in het verleden verzoeken ingediend om lid te worden van de PLO, maar er wordt niet op gereageerd. Waar is ooit aan de leden bekendgemaakt dat zij geregistreerde leden zijn? Is hen ooit voorgehouden dat zij verplicht zijn contributie te betalen?', aldus Sahadewlal.

Minister Badrising spreekt in marge OIC-top in Turkije met haar Turkse collega

Suriname wil banden met Turkije verstevigen en mogelijk lening verkrijgen van Türk Eximbank


Badrising ontmoet ook collega van Marokko


In de periode 10-15 april 2016 heeft een Surinaamse delegatie deelgenomen de 13e top van staatshoofden en regeringsleiders van de Organization of Islamic Conference, de OIC. President Desi Bouterse werd op deze top vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising. De Conferentie is erop gericht om de internationale situatie op politiek, economisch en sociaal gebied, evenals bijzondere kwesties de islamitische wereld rakende, te bespreken en het beleid van de OIC voor de komende periode uit te stippelen. Dit bericht het ministerie vandaag, 15 april 2016, in een persbericht.

In haar toespraak tijdens de top verwees minister Badrising naar de vele mondiale uitdagingen en dreigingen die ernstige gevolgen hebben voor de duurzame ontwikkeling van onze volkeren en landen, zoals de huidige financieel-economische situatie in de wereld. In dit kader werd het belang van Zuid-Zuid samenwerking aangehaald en werd de enorme potentie die Suriname heeft voor investeringen op de gebieden van onder andere mijnbouw, landbouw en drinkwater benadrukt.


Voorts werd aangegeven dat Suriname met de recente certificering van Islamic Banking een goede financiële, industriële, agrarische en handels hub zou kunnen vormen voor zogeheten 'islamitisch bankieren' vanuit het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika naar andere continenten. Ook werd gesproken over een mogelijke lening bij de Türk Eximbank. De Türk Eximbank is een staatsbank met als belangrijkste doel kredieten te verschaffen om de Turkse export te bevorderen.

Minister Badrising deed een oproep voor tolerantie en dialoog in de aanpak van de mondiale uitdagingen en geschillen.

De top werd voorgezeten door de president van Turkije en werd bijgewoond door onder andere de staatshoofden en regeringsleiders van Saoedi Arabië, Iran, Qatar, Indonesië en Marokko en overige lidlanden van de verschillende continenten.

Er werd van de aanwezigheid in Turkije gebruik gemaakt om de samenwerkingsbanden met het gastland verder aan te halen. In dit kader vond 12 april een bilateraal onderhoud plaats tussen minister Badrising en haar Turkse collega Mevlüt Çavuşoğlu.


Voorafgaand aan de 13e OIC staatshoofden conferentie werden voorts op politiek-technisch niveau besprekingen gevoerd met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van Marokko voor verdere intensivering van de onderlinge samenwerking. De ministers van Buitenlandse Zaken van de beide landen spraken elkaar kort na de top en kwamen overeen de gemaakte afspraken later dit jaar op ministerieel niveau te zullen bekrachtigen.

Naast gesprekken met Turkije en Marokko, had Badrising in de marge van de top korte ontmoetingen met vertegenwoordigers van onder andere Libanon, Saoedi Arabië, Oman en Bahrein, alsook de secretaris-generaal van de OIC. De Organization of Islamic Conference (OIC) werd in 1969 opgericht en Suriname trad toe in 1996.

Klik hier voor de slotverklaring van de top.

Medewerkster (46) CBB aangehouden verdacht van valsheid in geschrifte

CBB-medewerkster verstrekt vrouw paspoort op naam van haar zus


De 46-jarige CBB-medewerkster I.J. is afgelopen maandag aangehouden door de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname. De vrouw wordt ervan verdacht valsheid in geschrifte te hebben gepleegd, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, vrijdag 15 april 2016.

Een vrouw deed aangifte bij de politie, omdat haar zus V. I. een paspoort gebruikte dat op haar naam stond en daarmee reisde. De aangeefster kwam er achter toen zij vorig jaar een kantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aandeed om een nieuw paspoort aan te vragen.

Na de aanvraag te hebben gedaan, werd zij gebeld met de mededeling dat zij al over een ander paspoort beschikte. De vrouw die dit vreemd vond, maakte er werk van om te weten wie dat paspoort op haar naam had gemaakt. Zij kwam erachter dat haar zus V.I. via een medewerkster van het CBB zover had gekregen om over bedoeld paspoort te kunnen beschikken.

De 44-jarige I. werd dezelfde maandag aangehouden en na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Tijdens het verhoor verklaarde zij, dat aan haar de toegang tot het land, waar haar kinderen verblijven, is geweigerd door de autoriteiten van dat land. Volgens de verdachte was zij eerder aangehouden voor overtreding van de wet op verdovende middelen. Tijdens het onderzoek kwam ook aan het licht dat I. in het bezit was van een identiteitsbewijs op naam van de aangeefster.

Het onderzoek leidde naar de CBB-medewerkster, die ook is aangehouden en in verzekering is gesteld. De valse documenten zijn bij haar in beslag genomen.

Stevige kritiek personeel directoraat Algemene Zaken BiZa op leiding ministerie en directoraat

'Directoraat Algemene Zaken krijgt stiefmoederlijke behandeling'

Directeur zou ongeveer 74 jaar oud zijn, trekt al 't werk naar zich toe en beslist buiten personeel om


Volgens het personeel van het directoraat Algemene Zaken, een afdeling binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), krijgt zij een stiefmoederlijke behandeling van het ministerie. Wanneer men praat over het ministerie van BiZa zijn veelal bekend het hoofdkantoor van het ministerie, het Centraal Bureau Burgerzaken het het Nationaal Archief Suriname. Volgens de medewerkers komt hun afdeling meestal niet in het nieuws, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 15 april 2016.

Het directoraat behelst echter veel meer dan men weet. 'Wij doen zaken van het kabinet van de president, de vicepresident, de Raad van Ministers, het Bureau Nationale veiligheid, de Staatraad, de Rekenkamer, het Bureau Volkscontacten en de Nationale Voorlichtingsdienst. In totaal zijn er op de verzamelstaat 1.370 mensen, inclusief de president en alle hoogwaardigheidsbekleders.'

De medewerkers geven aan de situatie die er nu heerst beu te zijn. Allereerst geven zij aan een directeur te hebben die ongeveer 74 jaar oud is. De directeur, die dus de gepensioneerde leeftijd al heeft bereikt, trekt al het werk naar zich toe, hetgeen enigszins stagnatie met zich meebrengt. Hij  neemt onder andere besluiten die buiten de werknemers om gaan. Het personeel heeft geen inzage in heel belangrijke zaken, zoals het financieel bestand, dat onder een persoon valt. Niemand is namelijk bevoegd in het financieel systeem te werken. Komt die medewerker weg te vallen om een of andere reden, dan kan niemand in het systeem. Er is geen duidelijke structuur meer.

Het directoraat omvat drie afdelingen, te weten de afdeling Personeelszaken, de financiële afdeling en Agenda. Volgens het personeel is er op geen van deze afdelingen een afdelingshoofd. Er werken ongeveer 25 mensen om een systeem in stand te houden, terwijl er veel meer werknemers nodig zijn, waardoor er onnodig veel druk op deze mensen gelegd wordt. Ook willen de medewerkers dat functies rechtgetrokken worden. Er zijn enkelen, die voor het laatst een bevordering hebben gehad in het jaar 2004. Ook heeft men eveneens vanaf 2004 deze problemen aangekaart aan de toenmalige minister Leilis. Maar, er is nooit verandering hierin gekomen.

De medewerkers zijn deze situatie beu en zijn in een ‘slow down actie’. Dat betekent dat de stukken die binnenkomen niet doorgestuurd worden door de afdeling Agenda. De stukken worden niet verwerkt door de afdeling Personeelszaken, waardoor de financiële zaken ook niet afgewerkt kunnen worden. Uiteindelijk als zaken zich zo blijven voordoen, zullen eind april geen mutaties plaatsvinden, overwerk of bevorderingen zullen niet verwerkt worden, waardoor eind mei de salarissen van de ministers en een ieder die afhankelijk is van het directoraat niet uitbetaald zal worden.

Wat het personeel wil is dat de BiZa-minister een vergadering belegt om deze zaken te bespreken. Zowel de minister als de directeur moet erbij zijn, zodat zaken goed besproken kunnen worden. Ook willen de medewerkers een verandering van de leiding en dat de mensen de waardering krijgen die zij behoren te krijgen. Tot nu toe heeft geen enkele minister zich bemoeid met dit probleem en het kan zo niet meer verder, zo schrijft het dagblad.

Minister Mike Noersalim was niet bereikbaar voor commentaar.

Regering Nederland zoekt steun bij VS in aanpak criminaliteit Caribisch gebied

Minister Plasterk informeert Tweede Kamer ook over misstanden in gevangenis Curaçao


De Nederlandse regering kijkt naar de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten met de Verenigde Staten voor de aanpak van criminaliteit in het Caribisch gebied. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dit 11 april in een brief aan de Tweede Kamer, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 15 april 2016.

Ook gaat hij in op de 'vermeende' misstanden in de Curaçaose gevangenis, waar de Movementu Kontra Korupshon aandacht voor vroeg.Statenlid Moses op Curaçao: 'Gewijzigde AOV/AWW-wet discriminerend en onrechtvaardig'

Forse kritiek vanuit de oppositiebankjes op aanpassing wet


'Deze wet is discriminerend, onrechtvaardig en getuigt van een gebrek aan creatieve oplossingen.' Dit bracht onafhankelijk Statenlid Marilyn Moses vanochtend, vrijdag 15 april 2016, naar voren tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten, aldus de Amigoe. 

Zij is niet te spreken over het voorstel van de regering om de pensioenuitkering AOV/AWW voor niet-ingezetenen met 10 procent te korten.

Het voorstel van de regering betreft een nieuwe versie van het oorspronkelijke voorstel om de AOV/AWW-wet aan te passen. Dit voorstel ging uit van een korting van 25 procent en was aanleiding voor kritiek vanuit de samenleving en de politiek, waarop de regering besloot om het voorstel aan te passen.

Maar deze aanpassing ging voor velen vanochtend niet ver genoeg. Vooral vanuit de oppositiepartijen kwam er forse kritiek.

Lees hier het volledig artikel in de Amigoe.

OM Curaçao in hoger beroep tegen vonnis in zaak Bientu/Robby dos Santos

Openbaar Ministerie heeft meer tijd nodig om 'juridisch complexe vonnis' te bestuderen


Loterijbaas Dos Santos veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf van 2 jaar wegens onder meer witwassen en belastingontduiking


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren hoger beroep aangetekend tegen het vonnis in de Bientu-zaak dat twee weken geleden werd uitgesproken. Loterijbaas Robbie dos Santos werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar wegens onder meer witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Ruim 70 miljoen gulden werd verbeurd verklaard. Dit bericht vandaag, vrijdag 15 april 2016, de Amigoe.

Het OM had 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, geëist en verbeurdverklaring van ruim 80 miljoen gulden die verdeeld over de meer dan 50 verschillende rekeningen van Dos Santos staat.

Het OM meldt, dat ze in hoger beroep is gegaan omdat ze dan meer tijd heeft het juridisch complexe vonnis en de voors en tegens in deze zaak nader te bestuderen. Voor het OM is het belangrijk om op dit moment de termijn van het hoger beroep voor deze zaak veilig te stellen. Die was twee weken en verliep vandaag.

In het vonnis van 1 april werd Dos Santos vrijgesproken van het vervalsen van loten. Bewezen werd wel vuurwapenbezit, witwassen, het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Naast de nummerbaas moesten ook drie vennootschappen terecht staan. Tegen hen werden alle feiten bewezen verklaard, te weten het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De vennootschappen zijn veroordeeld tot geldboetes van 25.000 en 50.000 gulden.

De verdachten hebben gedurende vele jaren delen van de omzet stelselmatig buiten de boeken gehouden. Daardoor is de overheid in totaal 50 miljoen gulden aan belastingopbrengsten misgelopen. De belastingontduiking is bovendien gepaard gegaan met witwassen, door vermogen met opzet aan het oog van de fiscus te onttrekken en met valsheid in geschrifte door jaarstukken, belastingaangiften en commissieoverzichten te vervalsen. Dat verhoogt de strafwaardigheid van de belastingontduiking.

Aanhoudende financiële tekorten bij ziekenhuis op Curaçao

Door tekort aan geld is Sehos niet in staat te voorzien in behoefte aan materiaal, personeel en medicijnen


'Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft aanhoudende financiële tekorten en kan hierdoor niet in de behoefte aan materiaal, personeel en medicijnen voorzien.' Dat stelt Alexander Saleh, de voorzitter van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC), vanmiddag, vrijdag 15 april 2016, in de Amigoe. Volgens Frank Poen, de nieuwe bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, zijn er echter onduidelijkheden op hoger niveau.

Poen, die sinds deze week de functie van bestuursvoorzitter vervult, wil niet direct spreken van een crisissituatie, maar juist kijken naar waar het ziekenhuis wel toe in staat is met de beperkte middelen.

'Er liggen grotere verantwoordelijkheden, maar het kan niet mislukken. Dat is niet aan de orde.'

De VMSC uit zich echter explicieter en laat weten, dat er volgende week dinsdag een vergadering plaatsvindt, waarbij het ziekenhuisbestuur een plan zal presenteren. Saleh vertelt, dat de Raad van Toezicht, de zorgvakbond CBV, de Raad van Bestuur en de VMSC dan bij elkaar zullen komen om te bespreken hoe de organisatie gaat lopen en hoe het zit met de financiën.
'Het is de bedoeling dat het ziekenhuis dan weer een paar maanden verder kan. De oplossingen zijn echter heel marginaal. We houden ons hart vast.'

Voor het gehele artikel klik hier.

'Leveranciers leveren geen materialen meer op krediet aan ziekenhuizen'

'We zijn genoodzaakt om geringe bestellingen te plaatsen'


'Er is in feite niet zo zeer een tekort aan werkmateriaal. Wat nu speelt is dat de leveranciers geen materialen meer op krediet willen leveren. Als je bestelt moet je gelijk betalen. Daardoor zijn we genoodzaakt om kleine bestelling te plaatsen', stelt medisch directeur van het ’s Lands Hospitaal Soenita Nanan Panday-Gopising (zie foto - Bron: Soenita Panday/Facebook) vandaag, vrijdag 15 april 2016, in een door het ziekenhuis uitgebracht persbericht.

Ze stelt verder, dat dit al geruime tijd zo is bij bijna alle ziekenhuizen, maar de situatie wordt steeds nijpender. Het lukt haar instelling tot nu toe wel om de nodige werkmaterialen bij mondjes maat aan te kopen, maar dit is niet de ideale situatie.

''s Lands heeft een beetje voordeel, omdat we veel basisbehandelingen doen. Daardoor kunnen we ons zelf nog redden.'

Bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn enkele soorten operaties tijdelijk uitgesteld, maar acute operaties zijn wel gegarandeerd. Het merendeel van de reguliere operaties vindt wel normaal voortgang, aldus het ziekenhuis in een persbericht.

'Indien bepaalde operaties door bijzondere omstandigheden niet kunnen plaatsvinden, zullen betrokken patiënten daarover zoveel als mogelijk tijdig worden geïnformeerd.'

President Bouterse informeert parlement over herstelprogramma met steun IMF - IMF bevestigt overeenkomst op 'staf'-niveau te zijn overeengekomen

IMF stelt 478 miljoen Amerikaanse dollar ter beschikking onder voorwaarden

Elektriciteitstarieven moeten omhoog


President Desi Bouterse heeft vanmiddag, vrijdag 15 april 2016, in De Nationale Assemblee de contouren van het aan te passen herstelprogramma gepresenteerd. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is bereid om voor 478 miljoen Amerikaanse dollar in te komen voor de komende twee jaar. Vooraf aan het programma heeft het IMF vijf voorwaarden gesteld, zo schrijft Starnieuws.

De vijf IMF-voorwaarden zijn:

1. Transparantie van de jaarrekening en accountantsverklaring 2014 van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit is al gebeurd.
2. Meerdere veilingen die het gat met de parallelmarkt dichten en een tijdschema voor de veilingen met banken. Veilen van kleinere hoeveelheden. IMF stelt voor een half miljoen tot een miljoen Amerikaanse dollar per week.
3. De minister van Financiën en de governor van de CBvS zullen een intentieverklaring tekenen waarin wordt opgenomen, dat er geen monetaire financiering zal plaatsvinden. De CBvS zal treasury bills enkel voor monetaire operaties aanhouden.
4. De Raad van Ministers moet een resolutie voorbereiden dat een suppletoire begroting zal worden voorbereid gebaseerd op het macro-programma.
5. De elektriciteitstarieven moeten omhoog. Hierover is er afstemming met de sociale partners.


De president heeft aangekondigd, dat de plannen verder bediscussieerd zullen worden. Een afgerond programma wordt vrijdag 22 april gepresenteerd aan De Nationale Assemblee.

IMF-persbericht 15 april


IMF Reaches Staff-Level Agreement with Suriname on a US$478 million SBA

Press Release No.16/170
April 15, 2016


  A staff team from the International Monetary Fund (IMF) led by Daniel Leigh visited Paramaribo March 30-April 12 2016 for discussions with the country’s authorities. At the end of the visit, Mr Leigh issued the following statement:

“The IMF team has reached a staff-level agreement with the Surinamese authorities on the key elements of an economic program that could be supported by a two-year Stand-By Arrangement (SBA) in the amount of approximately US$478 million (SDR 342 million or 265 percent of quota). Subject to the timely completion of prior actions by the Surinamese government and obtaining necessary financing assurances, the IMF’s Executive Board could consider the proposed financing arrangement in early May.

“Suriname is facing challenging conditions in the near term, caused largely by the sharp decline in the international prices of its commodity exports. The sustained drop in the prices of gold and oil has caused substantial external and fiscal deficits, and international reserves have declined significantly. These negative external developments, combined with the closure of Suralco’s alumina refinery in late 2015, have pushed the economy into a recession. The medium-term growth outlook remains favorable, however, in view of the ongoing expansion in the gold mining and oil refinery sector.

“The Surinamese authorities have put forward an ambitious reform program to stabilize Suriname’s economy and set the stage for its recovery. Fiscal consolidation is a clear and critical ingredient of the program, to restore fiscal and external current account stability. The authorities’ program also includes reforms to the exchange rate and monetary policy framework, to enhance Suriname’s resilience to the current and to possible future shocks, and allow a steady rebuilding of foreign reserves. The authorities have also laid out a comprehensive set of structural reforms to support private-sector led growth. Crucially, the program includes support measures to protect the most vulnerable during this period of economic adjustment.

“The program builds on important steps that the authorities have taken in the past few months. Since last August, they have curbed public spending, resulting in a cut in the budget deficit from an annualized 12.5 percent of GDP during January-July 2015 to 3.5 percent of GDP during August-December 2015. At same time, the authorities have begun a concerted effort to phase out electricity tariff subsidies. The program’s fiscal adjustment for 2016 will be reflected in the supplementary budget now under preparation. To create an efficient source of non-mineral revenue, the program also supports the authorities’ plans to introduce a value added tax (VAT) on January 1, 2018.

“To support the fiscal adjustment, the program will introduce reforms to strengthen the fiscal policy framework, including a Sovereign Wealth Fund law to improve mineral revenue management; setting up a procurement department to ensure cost-effectiveness of public sector purchases; and the building of a modern Treasury Department. Technical assistance from both the IMF, and the Inter-American Development Bank (IDB) and bilateral providers will develop necessary capacity in these areas.

“The foreign exchange auctions introduced in March have been an important step towards a flexible and market-determined exchange rate, which will facilitate Suriname’s adjustment to the present and possible future external shocks.

“The program also includes substantial structural reforms to improve the business environment, and promote medium-term growth. It will seek to promote the economy’s diversification and to attract foreign direct investment, supported by technical assistance from the IMF, the Caribbean Development Bank, the IDB, and World Bank, who are also discussing the possibility of providing financial support to Suriname. Enhancing the productivity and competitiveness of Suriname’s agricultural sector is of particular importance. The program also includes legal reforms to accelerate the process of starting a company, enforcing contracts, promoting competition, protecting investors, registering property, and expanding access to finance.

“Critically, to help soften any negative impact of the macroeconomic adjustment on the poor, the program includes important measures to strengthen the social safety net. The Surinamese authorities are committed to increase targeted social support programs to protect the most vulnerable members of the society. The prospective increases in electricity prices will be structured so that those who are the biggest consumers will bear more of the adjustment than the small consumers.

“This is a challenging program that will require great efforts from the Surinamese society as a whole. However, we believe that it can provide a durable and fully financed solution to the underlying problems facing the country and a path toward sustainable growth. The fiscal and financial policies of the program seek to protect the most vulnerable groups among the various segments of the population. The IMF for its part will continue to support these efforts.”

Suriname versterkt samenwerking met Georgië op terrein van milieu

Onderminister van BuZa Dondua van Georgië brengt eendaags bezoek aan Suriname

Georgië stelt meer studiebeurzen ter beschikking aan Surinaamse studenten


Suriname en Georgië zullen op korte termijn een intentieverklaring tekenen om de samenwerking met elkaar op het gebied van milieu te verstevigen. Ook heeft Suriname tijdens bilateraal overleg tussen de twee landen op 11 april bijzondere belangstelling getoond voor stappen die momenteel op het vlak van beroepsgericht onderwijs in Georgië worden genomen, zo bericht het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) vandaag, vrijdag 15 april 2016, in een persbericht.

Het ministerie meldt dat de Georgische onderminister van Buitenlandse Zaken, David Dondua (zie foto's - Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken Georgië), op 11 april in Paramaribo vertoefde voor een werkbezoek. Hij en zijn delegatie bespraken bilaterale vraagstukken met een Surinaamse afvaardiging geleid door Henry MacDonald, waarnemend-directeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tijdens het overleg heeft Georgië aangegeven meer studiebeurzen aan Surinaamse studenten ter beschikking te zullen stellen. Momenteel volgen vijf studenten een medische opleiding in de Georgische hoofdstad Tiblisi. Suriname was het eerste CARICOM-land waarmee Georgië zeven jaren geleden formele diplomatieke relaties aanknoopte en vanaf toen is het contact alleen maar warmer geworden, aldus Buza.

Tijdens de bijeenkomst zijn behalve milieu ook andere onderwerpen aan de orde gekomen die te maken hadden met het constructief versterken van de bilaterale relaties tussen de twee landen. Ook multilaterale aangelegenheden die voor beide landen binnen de VN van belang zijn, kwamen ter sprake. Er zijn verschillende vormen van samenwerkingen besproken zoals op de gebieden van toerisme en de uitwisseling van ervaring op bestuurlijk vlak, openbare diensten, vergemakkelijking van en hervorming van fiscaal beheer en bestuur.

Naast de besprekingen die met Buitenlandse Zaken zijn gevoerd bracht de delegatie van Georgië ook beleefdheidsbezoeken aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons en vicepresident Ashwin Adhin.Hieronder een persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Georgie naar aanleiding van het bezoek van onderminister Dondua aan Suriname op 11 april:

The Foreign Ministries of Georgia and the Republic of Suriname have held political consultations

On 11 April 2016, Paramaribo hosted the second round of bilateral political consultations between the Foreign Ministries of Georgia and the Republic of Suriname. The Georgian delegation, which was headed by Deputy Foreign Minister David Dondua, included Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Georgia to Suriname Otar Berdzenishvili and Second Secretary of the Latin American and Caribbean States Division, the Department of America, Mariam Shonia.

The delegation of Suriname included acting Permanent Secretary of the Foreign Ministry Henry MacDonald and representatives of various departments of the Foreign Ministry.

Discussions focused on bilateral and multilateral relations between Georgia and Suriname in the political, economic, cultural, tourism, educational and e-governance spheres. The delegations underlined the need to develop co-operation with the international organisations and to intensify mutual assistance in terms of issues of common interest.

The same day, at the meeting held with Vice President of Suriname Michael Adhin, the sides highlighted the increasing potential of co-operation and prospects for future co-operation.

As part of the visit, the Georgian delegation also met Jennifer Geerling-
Simmons, Speaker of the National Assembly of Suriname and discussed the enhancement of co-operation and the strengthening of relations between the legislative branches of the two countries.


At the initiative of the Embassy of Georgia, a working dinner was held for the representatives of the executive and legislatives branches of the Republic of Suriname.

The delegation of Suriname reaffirmed the support for Georgia’s sovereignty and territorial integrity. 

8-Jarig meisje verdrinkt in Saramaccakanaal

Meisje gaat met oudere zus naar kanaal om afwas te doen en springt vervolgens in kanaal

 
De achtjarige Migaidi Pavion is afgelopen woensdag verdronken in het Saramaccakanaal. De moeder van het kind had die avond aangifte van vermissing gedaan bij de politie van Santodorp, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 15 april 2016.

Het meisje zou volgens de verklaring van de moeder met een oudere zus naar het kanaal zijn gegaan om de afwas te doen. Na enige tijd kwam de oudere zus alleen thuis. Ze zei, dat haar zusje voor haar was vertrokken van het kanaal. Bij haar thuiskomst was het achtjarige meisje er nog niet.

Een buurtbewoner had de Centrale Meldkamer doorgegeven, dat een indi in het Saramaccakanaal was gesprongen en niet meer boven water was gekomen. Bij nader onderzoek heeft de zus van Migaidi verklaard dat haar zusje inderdaad in het water was gesprongen en niet meer naar boven was gekomen. Uit vrees voor haar moeder had zij het haar niet verteld.

Het lichaam van Migaidi werd gisteren opgevist en is afgestaan aan de familie.

Visnetten vormen groot gevaar voor scheepvaartverkeer

Netten kunnen verstrikt raken in schroeven van schepen


Vissers zorgen voor een levensgevaarlijke situatie op waterwegen door netten te spannen in de vaargeulen of door ze vast te maken aan vaarwegmarkeringen. Dit probleem loopt nu de spuigaten uit en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) luidt dan ook de alarmklok. Gevreesd wordt voor fatale ongelukken indien de situatie niet verandert, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 15 april 2016.

De ontoelaatbare handelingen jagen de MAS voorts op kosten, wanneer deze netten verwijderd moeten worden, zeggen Lloyd Gemerts en John Naingie van de MAS. Het probleem doet zich voor in de Suriname-, Marowijne-, Corantijn-, Coppename- en Saramaccarivier en langs de kust. Gemerts legt uit dat het gevaar voor zowel koopvaardij- en passagiersschepen, dekschuiten als plezierboten dreigt.

Door visnetten, die in de schroeven verstrikt raken, kunnen boten en schepen omslaan waardoor opvarenden te water kunnen raken. Voorts worden eigenaren van vaartuigen op kosten gejaagd wanneer ze hun boten moeten droogleggen om de netten te laten verwijderen of om defect geraakte schroeven en andere onderdelen te vervangen.

Om netten te verwijderen of op drift geraakte boeien weer op hun juiste positie te plaatsen geeft de MAS handen vol geld uit aan overuren van het personeel en het uitsturen van vaartuigen.

Foto-onderschrift: Deze boei moest uit het water gelicht worden zodat een visnet die er aan was vast gaan zitten kon worden verwijderd. (Bron foto: MAS)  

MFK: 'De aanwijzing die Curaçao in 2012 kreeg was onterecht'

Goedkeuring jaarrekening 2011 door Staten betekent niet goedkeuring beleid kabinet Schotte


De aanwijzing die Curaçao in 2012 kreeg was onterecht. Dat is de conclusie die oppositiepartij MFK trekt na het goedkeuren van de jaarrekening over 2011 door de Staten. Al de hele week vergaderen de Staten over de jaarrekeningen. Daarbij werd gisteren benadrukt dat met het goedkeuren van de jaarrekening 2011 geen inhoudelijke goedkeuring werd gegeven aan het beleid van kabinet Schotte, schrijft het Antilliaans Dagblad, aldus Paradise FM vandaag, vrijdag 15 april 2016. 

Er werd volgens de Staten alleen geconcludeerd dat de cijfers in de jaarrekening kloppen.

De voorman van de partij Gerrit Schotte kwam meteen na de vergadering met een persbericht waarin hij stelt dat de goedkeuring van die jaarrekening wel degelijk een goedkeuring is voor het toenmalige beleid van zijn kabinet.

In een reactie op de website van Gerrit Schotte geeft oud-gevolmachtigde minister Sheldry Osepa een pluim aan het kabinet-Schotte:

Oud Gevolmachtigde Minister Sheldry Osepa: Een Pluim voor kabinet-Schotte


Aanwijzing voor Curaçao in 2012 was onterecht
Kabinet Schotte heeft het helemaal niet slecht gedaan.
 


Met het goedkeuren van de door de Algemene Rekenkamer onderzochte jaarrekeningen over het jaar 2011 in de Staten, blijkt dat de aanwijzing voor Curaçao in het jaar 2012 niet terecht was. Ook blijkt hiermee dat tijdens het Kabinet Schotte geen sprake was van wanbeleid. Het jaarverslag laat zien dat het jaar 2011 afgesloten werd met een tekort van 166 miljoen op de gewone dienst. Dit tekort komt neer op 3 procent van het Bruto Binnenlands Product of te wel bedraagt het tekort slechts 3 procent van wat alle Curaçaoënaars gezamenlijk verdienen.

De jaarrekening laat verder zien dat het tekort veroorzaakt werd door fors gestegen tekorten bij verschillende categorieën fondsen, zoals de ziektekostenfonds (Fzog), het ziektefonds Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de pp-zorg van het Bureau Ziektekostenverzekeringen (BZV). Ook het achterblijven van de directie belastingopbrengsten in vergelijking met de begroting, is debet geweest aan het ontstane tekort. 

Hetgeen thans opvalt is dat ten eerste het kabinet-Schotte in het jaar 2011 zich niet schuldig heeft gemaakt aan onverantwoord en buitensporige uitgaven. Feit was dat Curaçao op 10-10-10 een aantal bleeders heeft geërfd, waardoor niet zonder meer kan worden gesproken van de zogenaamde gezonde start positie. Bij de schuldsanering waren een aantal onderliggende problemen niet opgelost. Dit werd overigens ook bevestigd door de voorzitter van het CFT, professor Age Bakker, die zei: “het land had twee structurele bleeders”, die dateerden van lang voor het aantreden van het kabinet-Schotte.

Ook in een interview met de Volkskrant van 10 maart 2014 merkte Bakker op: “Met de sanering was een aantal onderliggende problemen niet opgelost. Het Land had twee structurele bleeders, die samenhangen met de relatief oude bevolking. Het was nodig de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar te verhogen, zonder lange overgangsperiode. Dat is gebeurd. Verder liepen de kosten voor de gezondheidszorg te hoog op. Er is nu een basisverzekering met een kleiner pakket en een hogere premie. Dat neemt de belangrijkste oorzaken van die schulden weg”.

Hetgeen verder ten tweede opvalt, is dat het tekort dat het kabinet-Schotte in 2011 opliep binnen de in de Eurozone gehanteerde 3%-norm is gebleven. Volgens deze norm mag het begrotingstekort niet boven de 3 procent van het BBP komen. Als een vergelijking wordt gemaakt met Nederland, dan blijkt dat het begrotingstekort in Nederland in 2011 4.7% van het BBP bedroeg. Het begrotingstekort op Curaçao, lag aldus veel lager dan in Nederland.

Ook de jaarrekening over het jaar 2012 spreekt in dit opzicht boekdelen. Uit die jaarrekening blijkt een tekort op de gewone dienst van 73,1 miljoen, dat echter gecorrigeerd uitkomt op 58,1 miljoen. Het BBP van Curaçao was 5.5 miljard in 2012. Dit betekent dat in 2012 het begrotingstekort tijdens kabinet-Schotte slechts iets meer dan 1% van het BBP was. Als wederom een vergelijking wordt getrokken met Nederland, dan blijkt dat het begrotingstekort daar 4.1% BBP bedroeg.

Gezien dit voorgaande rijst de vraag of Curaçao met een zo mooi financieel plaatje een aanwijzing verdiende. Als vandaag de jaarrekeningen worden bekeken moeten wij constateren dat enige reden voor een aanwijzing afwezig is geweest. 

Curaçao, 14 april 2016
Sheldry Osepa
Oud Gevolmachtigde Minister in kabinet-Schotte

'Niet doorgaan valutaveiling kan voor onrust zorgen'

'Regering wist al lang dat de situatie ernstig is en nog steeds is er geen herstelplan'


'Het niet doorgaan van de valutaveiling van gisteren kan juist voor onrust zorgen in een periode waarin het vertrouwen in de economie wankel is. Juist waar er weinig vertrouwen is, wil je geen signalen hebben die voor onzekerheid zorgen', zegt Winston Ramautarsing, de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname vandaag, vrijdag 15 april 2016, in de Ware Tijd. 

Hij doelt op een officiële mededeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) waarom de zesde valutaveiling van gisteren niet is doorgegaan. Ze was van plan om een half miljoen Amerikaanse dollar in de verkoop te doen, maar er was slechts één bank bereid om deel te nemen.

 CBvS: 'De geringe belangstelling van de banken heeft vermoedelijk te maken met hoge biedingen van importeurs en de kosten die gemoeid gaan met de voorbereidingen van de participatie aan de veilingen.'

Ramautarsing blijft er echter bij, dat gebrek aan vertrouwen in de regering het hoofdprobleem is. 'Ze wisten al lang dat de situatie ernstig is', doelend op de consultaties van het zogeheten Financieel Economisch Platform, waarbij alle maatschappelijke groeperingen, inclusief oppositiepartijen, voorstellen hebben gedaan om het tij te keren.

'Dat was een jaar geleden, maar tot nu toe is er geen uitgebreid plan gepresenteerd aan de samenleving, waaraan duidelijk te zien is hoe wij met zijn allen het tij moeten keren. Het duurt allemaal te lang.'

Blokker vernieuwt radicaal en schrapt 390 arbeidsplaatsen

Plannen Blokker zijn als een koude douche aangekomen bij vakbonden


Blokker schrapt nog eens 390 banen. De reorganisatie is onderdeel van een vernieuwingsslag bij het winkelbedrijf. In de komende twee jaar worden 450 van zijn bijna 600 filialen radicaal omgebouwd, aldus de Telegraaf vandaag, vrijdag 15 april 2016.

De directie lichtte het personeel vanochtend in over de nieuwe reorganisatieplannen. Vorig jaar schrapte Blokker al eenzelfde aantal banen, waardoor het aantal medewerkers tot ruim 7.000 terugviel. Verder werden er verschillende andere maatregelen genomen om de kosten te verlagen.
Het winkelbedrijf wil radicaal veranderen en in de komende twee jaar gemiddeld vijf winkels per week in vernieuwde vorm openen. Daartoe zal in de komende twee jaar ruim €100 miljoen geïnvesteerd worden. De eerste nieuwste Blokker opende vanochtend al meteen de deuren, in de Amsterdamse Bilderdijkstraat

Het assortiment gaat op de schop. Blokker brengt nieuwe assortimenten zoals bed & bad en een eigen huismerk, onder meer voor handdoeken en beddengoed. Verder krijgen categorieën als koken, bakken & tafelen extra aandacht.

De FNV is niet te spreken over de houding van Blokker. De vakbond had gisteren nog een gesprek met het bedrijf om het vertrouwen tussen beide partijen weer op te bouwen. 'Maar, er is met geen woord gerept over deze ingrijpende reorganisatie. Dit nieuws verzwijgen is niet echt een goede basis voor de gesprekken over een sociaal plan. Ik ga hier sowieso zo snel mogelijk met onze leden over in gesprek', zegt bestuurder Nico Meijer.

Voor CNV-bestuurder Martijn den Heijer komt de reorganisatie als een totale verassing. 'Het is al de tweede keer in korte tijd. We zijn al een tijdje in onderhandeling over een omvattend sociaal plan voor de hele Blokker-holding. Maar dat was meer om alvast iets op de plank te hebben liggen, voor het geval dat. Het is slecht nieuws: opnieuw sluit een grote groep werknemers achteraan de grote rij werkzoekenden in de detailhandel.'

Het bedrijf heeft ook een vestiging in Paramaribo.

Stemming Braziliaans Congres over afzetting presidente Rousseff gaat zondag 17 april door

Hoge Raad voldoet niet aan wens Rousseff om stemming te blokkeren


De Hoge Raad in Brazilië heeft vandaag, vrijdag 15 april 2016, besloten dat de stemming over de afzetting van president Dilma Rousseff (zie foto - Bron: EPA) zondag doorgaat. Rousseff was naar de Hoge Raad gestapt in een poging de stemming te blokkeren. Dit berichten diverse nationale en internationale media.

Het Braziliaanse Congres is bezig met het opstarten van een afzettingsprocedure tegen Rousseff. Er zou voldoende bewijs zijn dat zij in 2014 de begrotingscijfers rooskleurig hebben voorgesteld, om extra overheidsuitgaven mogelijk te maken tijdens haar herverkiezingscampagne.


Het lijkt steeds waarschijnlijker dat Rousseff zal worden afgezet. Volgens de laatste berichten hebben haar tegenstanders de benodigde 342 stemmen in het Huis van Afgevaardigden die nodig zijn om de zaak door te verwijzen naar de Senaat.

De afzetting van de Braziliaanse president lijkt onafwendbaar, aangezien eerder deze week ook twee kleine regeringspartijen haar coalitie hebben verlaten. Eerder stapte al de Democratische Partij (PMDB), de grootste partij in het Lagerhuis, uit de coalitie. Daardoor was de president, zelf lid van de Arbeiderspartij (PT), al niet langer zeker van een meerderheid in het Lagerhuis.

Zondag stemt het Lagerhuis over de kwestie, waarna de Senaat beslist of er een rechtszaak tegen Rousseff komt. Rousseff spreekt van een couppoging en ontkent alle beschuldigingen. Bij aanvang van zo’n afzettingsprocedure zou ze haar bevoegdheden moeten overdragen aan vicepresident Michel Temer, maar is ze officieel nog president.

Brazilië kampt met een economische krimp, de uitbraak van het Zikavirus en een enorm corruptieschandaal waarvoor oud-president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva wordt vervolgd. Naast de afzettingsprocedure lopen ook onderzoeken naar mogelijke corruptie van oppositieleden.

HI-minister Burleson schetst somber beeld van Suriname als productie- en exportland

'Wetten zijn verouderd, instituten toe aan versterking en goed bestuur aan verbetering'

(Bron foto: ministerie van HI)
Er moet heel veel gebeuren voordat Suriname daadwerkelijk de omslag kan maken tot een productie en export georiënteerd land, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 15 april 2016. 'Wij hebben over de hele linie problemen, niet alleen als het gaat om de in- en uitvoer van goederen. Onze wetten zijn verouderd, instituten moeten versterkt worden, goed bestuur en transparantie zijn allemaal zaken die aan verbetering toe zijn', zegt Sieglien Burleson, minister van Handel en Industrie (HI). 

Zij sprak naar aanleiding van een workshop voor, onder meer, strategische medewerkers van diverse ministeries en de particuliere sector over het creëren van handelsfaciliteiten voor de in- en uitvoer van goederen. De sessie werd georganiseerd door HI in samenwerking met de Wereld Handelsorganisatie (WTO), CARICOM en het orgaan voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development).

Suriname heeft, met nagenoeg de rest van de wereld, zich eraan gecommitteerd om de import en export beter te faciliteren. De bedoeling van de workshop, volgens Burleson, was om knelpunten in dat proces te identificeren en oplossingen aan te dragen.

'Het is van eminent belang dat wij als land de juiste faciliteiten creëren voor zowel lokale als buitenlandse ondernemers. Zij moeten duidelijk weten waar ze aan toe zijn als ze zouden beslissen in dit land te investeren.'

Kritiek op ongegronde overplaatsing leerkracht vanwege trance-incident

'Overplaatsing nog voordat team klaar was met onderzoek naar oorzaak trance-gevallen op  Oedayraysingh Varmaschool'


'Deze levenslange stigmatisering kan ik geestelijk en psychisch niet langer aan', zegt leerkracht D. F. vandaag, 15 april 2016, in de Ware Tijd. Ze werd in februari door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur overgeplaatst van de Oedayraysingh Varmaschool te Maretraite naar de Cabellschool te Kwatta. 

Aanleiding voor deze mutatie was het beruchte incident op de Varmaschool, waarbij leerlingen in trance raakten. F. en een andere leerkracht werden daarvoor verantwoordelijk gesteld.

Een spiritueel team van vijf personen heeft na afzonderlijk onderzoek echter bevonden, dat zij niet de boosdoener zijn. Dat wordt bevestigd door pastoraal theoloog Leendert Pocornie die ook in het team zit. Het bevreemdt F. dat zij ondanks deze bevinding toch overgeplaatst is. Vooral de afstand van Geyersvlijt, waar ze woont, naar de school in Kwatta is voor haar niet te doen en ervaart zij als een straf.

Pocornie, leider van het interventieteam dat al meerdere scholen in zo'n zaak heeft begeleid, werd door de directrice na overleg met haar meerdere gevraagd deze leerkracht voor begeleiding en nazorg in behandeling te nemen. Daarom staat hij in het kader van nazorg de leerkracht bij in haar strijd.

Hij zegt dat de bevindingen van het team niet zijn opgevraagd door de leiding van de school en het ministerie. 'Als jij me de opdracht hebt gegeven om iets te onderzoeken, hoort het dat je me benadert voor het resultaat. Ik ga dat niet uit mezelf doorgeven.' Het stoort hem dat de overplaatsing heeft plaatsgevonden, nog voordat het team klaar was met het onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de gevallen op de Oedayraysingh Varmaschool.

Veertien schoonmaak- en beveilingsbedrijven werkzaam voor overheid zijn radeloos

MinOWC heeft voor miljoenen achterstallige betalingen aan schulden


Veertien bedrijven die schoonmaak- en beveiligingsdiensten aan de overheid leveren, zien het niet meer zitten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen Cultuur (MinOWC) is de bedrijven namelijk veel geld verschuldigd en de ondernemers hebben geen zicht op wanneer zij het zullen krijgen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 15 april 2016.

'Het verschilt van bedrijf tot bedrijf, maar in totaal het gaat om een miljoenenbedrag', zegt Jerry Doelwijt, woordvoerder van de groep, in een reactie.

De ondernemers zijn radeloos en hebben gisteren hun bezorgdheid hierover geuit tegenover de media. 'Wij zijn niet op oorlogspad en er spelen ook geen politieke belangen. Het zijn zuiver economische belangen van de bedrijven', zegt Doelwijt. De betalingsachterstand dateert van ongeveer een jaar geleden.

De bedrijven vertegenwoordigen ongeveer twaalfhonderd arbeiders en als een oplossing uitblijft is de werkgelegenheid niet gegarandeerd. Sommige bedrijven hebben nu al een maandenlange achterstand in het betalen van het salaris aan personeel. 'Met geduld kunnen de mensen niet naar de winkel', zei één van de bedrijfsvertegenwoordigers tijdens de persbijeenkomst gisteren.

Waarnemend directeur ministerie van Justitie en Politie zeer ontstemd over verdachtmakingen Belfort (ABOP)

Belfort maakt misbruik van parlementaire onschend- baarheid om smaad en laster te plegen'


Waarnemend directeur van het ministerie van Justitie en Politie, Humphrey Tjin Liep Shie, ontkent vandaag, vrijdag 15 april 2016, in de Ware Tijd, dat een voortvluchtige verdachte thuis bij hem was ondergedoken toen deze door de politie werd opgespoord. Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort zei dinsdag in het parlement informatie te hebben, dat een voortvluchtige verdachte in de geruchtmakende Kirpalani-inbraakzaak zich op het woonadres van Tjin Liep Shie had schuilgehouden en naderhand was ondergedoken met een dochter van de directeur. 

Tjin Liep Shie is zeer ontstemd over de verdachtmakingen van de ABOP-parlementariër. Hij vindt dat Belfort misbruik maakt van zijn parlementaire onschendbaarheid om smaad en laster te plegen tegen eerbare burgers.

De volksvertegenwoordiger wilde van de regering weten of zijn informatie op waarheid berust. 'De bewuste persoon heeft nooit één voet in mijn huis gezet en deze persoon heb ik ook nooit onderdak geboden', zegt de oud-korpschef van het Korps Politie Suriname. Hij zegt ook, dat anders dan wat Belfort heeft beweerd, zijn dochter ook nimmer was ondergedoken. 'Ik heb dagelijks contact met mijn dochter.'

Wie de situatie waar hij woont ziet, zal volgens Tjin Liep Shie duidelijk merken dat zijn huis en dat van zijn dochter en haar gezin, gescheiden zijn door een omrastering. Hij bouwde het huis zeven jaar geleden voor haar. 'Waar de politie de verdachte is gaan zoeken is niet mijn adres.'

Ferdinand Welzijn nieuwe voorzitter van de SER

Sigmund Proeve en Armand Zunder ondervoorzitters namens bedrijfsleven en vakbonden


De Sociaal Economische Raad (SER) heeft woensdag haar eerste constitutionele vergadering gehouden in de nieuwe samenstelling. Ferdinand Welzijn is de nieuwe voorzitter geworden namens de overheid. De plaatsvervangende voorzitters (ondervoorzitters) zijn Sigmund Proeve (bedrijfsleven) en Armand Zunder (vakbeweging), zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 15 april 2016.

De regering heeft ervoor gekozen om deskundigen voor te dragen als leden van de SER. De leden die de overheid vertegenwoordigen zijn Ferdinand Welzijn, Derryck Ferrier, Carlo Jadnanansing, Winston Caldeira en Reynold Simons. De voorzitter wordt uit de groep voorgedragen die de overheid vertegenwoordigd.

De voordracht van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters is goedgekeurd door alle SER-leden en hun plaatsvervangers. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters vormen tezamen het dagelijks bestuur van de SER.

President Desi Bouterse zal de leiding van de SER formeel benoemen, nu de voordrachten goedgekeurd zijn.

Vrijwilligers USFOL op Curaçao helpen dierenasiel

USFOL steunt met regelmaat organisa- ties op eiland


Vrijwilligers van de US Forward Operating Location (USFOL) hebben afgelopen maandagmorgen de handen uit de mouwen gestoken bij het dierenasiel, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 15 april 2016.

Zij hielpen met het schoonmaken van de dierenverblijven, verzorgden de honden en katten en socialiseerden met de dieren.

De USFOL helpt regelmatig lokale organisaties als dank voor de op Curaçao ervaren gastvrijheid.

Kerk Santa Famia in Otrobanda op Curaçao is asbestvrij

Verwijderde asbest begraven op Landfill van Selikor bij Malpais


De kerk Santa Famia in Otrobanda is asbestvrij. De deuren zijn weer open en de renovatie binnen in de kerk kan nu worden afgerond. Dat zegt broeder Franklin Clemencia van het bisdom Willemstad vandaag, vrijdag 15 april 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

Gistermiddag werden op een truck nog witte zakken met de tekst ‘bevat asbest’ geladen. De big bags met het asbest-logo zijn speciaal gemaakt voor het afvoeren van asbest en asbesthoudende materialen. De zakken werden naar de Landfill van Selikor bij Malpais gebracht, waar een speciale sectie is voor het begraven van gevaarlijke stoffen. Dat moeten volgens Clemencia ‘de laatste restjes zijn geweest’.

'Alle asbest uit de kerk is opgeruimd. Ook de metingen zijn verricht en alles is goed.'

Lees hier het restant van het artikel.

'Amazone regenwoud kan het thuis zijn van meer dieren dan eerder gedacht'

Met nieuwe methode kunnen aantallen dierpopulaties worden bepaald via voetafdrukken, ontlasting en haar

Wetenschappers Stanford Universiteit (VS) werken in zuiden Guyana met nieuwe 'teken methode' gesteund door lokale inheemse jagers

 

Door de expertise van inheemse jagers te gebruiken, ontdekten wetenschappers dat conventionele landmeetkundige onderzoekstechnieken het aantal dierpopulaties onderschatten en daardoor diersoorten missen in de afgelegen Amazone. Het produceren van een nauwkeurige telling is van belang voor het plannen van pogingen om soorten te beschermen, zo bericht Stanford News van de Stanford Universiteit in Stanford, Californië (VS), donderdag 14 april 2016.

Het Amazone regenwoud staat al lang bekend als een exotische plaats in de wereld, vol weelderige vegetatie en gevarieerde fauna - misschien nog wel meer dan we eerder dachten. Een nieuwe studie,  gisteren deels gepubliceerd in het magazine PLOS One (zie onderaan), onder leiding van Stanford-wetenschappers toont aan, dat door het aanboren van de deskundigheid van inheemse jagers dieren nauwkeuriger geteld kunnen worden dan de moderne steekproeven. Het schatten van het aantal dieren in een ecosysteem is een relatief eenvoudige inspanning: gewoon de dieren tellen die die je ziet als je door een afgemeten gebied in het bos. Onlangs heeft de praktijk zich uitgebreid tot bewegingsgeactiveerde camera's (cameratraps) om dieren op te nemen die er voorlangs lopen, waardoor een beeld kan worden verkregen van het aantal dieren dat in een gebied leeft.

Er zijn echter beperkingen aan deze aanpak, zegt Jose Fragoso, een bioloog aan de Stanford Universiteit en hoofdauteur van de nieuwe studie. Dieren weten vaak op gevoel menselijke waarnemers te vermijden en camerasystemen te vernietigen of ze zijn zo duur, dat slechts een beperkt aantal kan worden ingezet. In de afgelegen gebieden van het regenwoud in het zuiden van Guyana, heeft Fragoso echter succes ervaren met behulp van een techniek genaamd de 'teken methode' ('sign method'). Hiermee kunnen dierpopulaties worden bepaald via indirect bewijs van de aanwezigheid van dieren, zoals pootafdrukken, ontlasting, haar, enzovoorts. 

Dieren kunnen niet een gebied bewonen zonder hun sporen achter te laten, aldus de onderzoeker, en getrainde lokale mensen, inheemsen, zijn in staat die sporen te traceren. 

Gedurende drie jaar, hebben de onderzoekers zowel de visuele waarneming als de 'teken methode' gebruikt op meer dan 200 2,5 mijl lange paden in het regenwoud in het zuiden van Guyana. Data verzamelaars - inheemse jagers bedreven in het volgen van sporen en getraind door de onderzoekers in het verzamelen van zogenoemde methodieken - liepen meer dan 27.000 mijl in deze periode. De resultaten waren verrassend anders.

De zes meest belangrijkste wildsoorten in de regio - met inbegrip van hertensoorten en varkensachtige pekari en tapirs - werden niet aangetroffen in maximaal 40 procent van de dorpen of de controlegebieden of op 29 tot 72 procent van de paden waar ze werden ontdekt door 'teken' ofwel merken. De 'teken methode' maakte duidelijk dat tapirs, een van de meest cultureel belangrijke dieren die gevoelig zijn voor overbejaging, aanwezig waren op vele plaatsen waar ze niet visueel waren gespot. 

'We waren erg verrast dat zo veel dieren, en in één geval een hele soort, niet opgemerkt werden met behulp van de visuele waarnemingsmethode', zei Fragoso. 'Deze ontdekking plaatst vraagtekens bij de geldigheid van zoveel eerdere studies die meldden, dat mensen op het platteland door middel van overbejaging zorgen voor een afname van het aantal diersoorten in het regenwoud.'

'Teken' onderzoeken zijn wellicht de meest efficiënte methode voor beheer-georiënteerde studies uitgevoerd in grote, afgelegen gebieden, en met name gericht op gemeenschap gebaseerd wildbeheer. Hoewel de onderzoekers ontdekten, dat in de gebieden van de Amazone dierpopulaties gezonder zijn dan voorheen werd gedacht, betekent dit niet dat overbejaging geen probleem is, zegt Fragoso. In deze studie jaagden mensen alleen voor hun eigen voedselbehoeften. Maar, in gebieden waar commerciële jacht plaatsvindt - bijvoorbeeld veel regio's in Afrika en Azië - zijn ernstige dalingen in populaties te zien en, in sommige gevallen, worden diersoorten met uitsterven bedreigd, zoals olifanten en neushoorns.

Fragoso hoopt soortgelijke dalingen in afgelegen gebieden, zoals de Amazone, te voorkomen en goede tellingen van het aantal dieren zijn daarvoor de sleutel. 'Het hebben van een nauwkeurige telling van de dieren stelt ons in staat om het juiste jachtniveau in te stellen en dit verhoogt de kans op het bereiken van duurzaamheid in het systeem', aldus Fragoso. 'Dit geeft overheden en instellingen meer opties voor het behoud van land en bescherming van diersoorten.'(Red. De Surinaamse Krant/Sanford News)