zaterdag 30 april 2016

Tekst tv-toespraak minister van Arbeid Moestadja in verband met Dag van de Arbeid

'Ik zal mij meer dan eens beijveren voor bescherming van werkenden en behoud  werkgelegenheid'


Wij staan aan de vooravond van de herdenking van de Dag van de Arbeid. Deze dag staat in het teken van strijd, lotsverbondenheid en solidariteit met de werkende klasse wereldwijd. Dit jaar is de herdenking van de Dag van Arbeid, met name onderhevig aan de internationale economische recessie. Ook ons land is niet bespaard gebleven hiervan. De effecten voor individuele landen zijn verschillend, maar wat vast staat is dat vrijwel alle landen, en dus ook Suriname, met effecten van de crisis geconfronteerd worden. 

Wat Suriname betreft zijn de meest opmerkelijke effecten tot nu toe het vertrek van Suralco en de dalende prijs voor goud en ruwe olie op de wereldmarkt. Deze effecten hebben helaas impact gehad op bestaande arbeidsplaatsen en op de werkgelegenheid. Het ministerie van Arbeid is doende in te spelen op deze situatie door alternatieve werkgelegenheid te identificeren.

Het werkgelegenheidsvraagstuk vereist een integrale aanpak. Door omscholing, bijscholing en herscholing zullen personen die hun baan kwijt zijn geraakt in de gelegenheid worden gesteld om terug te keren op de arbeidsmarkt. Het instrument van coöperaties zal worden toegepast onder werkzoekenden om klein-ondernemerschap en creatieve werkgelegenheid te stimuleren in sectoren met economische potentie.

Meer dan eens zal het ministerie zich inzetten om met medewerking van het bedrijfsleven openstaande arbeidsplaatsen te registreren voor werkzoekenden.

Het ministerie zal met de Ontslagwet in de hand erop toezien, dat tegen de achtergrond van de huidige economische situatie, dienstbetrekkingen met werknemers niet naar willekeur worden beëindigd. Het ministerie beseft dat het concept van werkgelegenheidsbescherming een punt is van discussie bij werkgevers, daarom zal binnen de Commissie Evaluatie Ontslagwetgeving gebruik maken van de expertise bij de overheid, vakbeweging en bedrijfsleven om, zoals gepland in het Decent Work Country Program Suriname, het publiekrechtelijk deel van de ontslagwetgeving te bestuderen en mij concreet uitgewerkte wetsvoorstellen te doen.

Waarvoor ik mij ook sterk zal maken is duurzame werkgelegenheid die meer zekerheid biedt aan werknemers. Zoals ik heb aangekondigd bij de laatste begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2016 zal paal en perk worden gesteld aan het ongelimiteerd verlengen van korte arbeidscontracten, waar ruimte en gelegenheid is tot het bieden van duurzame werkgelegenheid. Daarvoor zal het wetsontwerp Wet Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd ter goedkeuring in overweging worden genomen in het Arbeidsadviescollege, waarvan de contouren al vast staan. Ook de Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs, waarvan het ontwerp bij de Staatsraad is voor goedkeuring, zal ervoor moeten zorgen dat uitzendwerk wordt gereguleerd.

De Arbeidsinspectie is door opeenvolgende regeringen verwaarloosd. Het gevolg is dat de werkomstandigheden verre van ideaal zijn. Om het functioneren van de Arbeidsinspectie te verbeteren heb ik een plan van aanpak, waaronder de huisvesting van deze dienst, voorgehouden aan de vakbond en het personeel. Ik verwacht dat hiermee de Arbeidsinspectie beter zal gaan functioneren en zal toezien op de naleving van de wetten.

De Wet Minimum Uurloon, die bedoeld is om werkenden te beschermen tegen extreem lage lonen, staat onder grote druk door de inflatie en koersontwikkeling. Mijns inziens zal het minimumuurloon noodzakelijkerwijs aangepast moeten worden ter bescherming van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Ik zal het Arbeidsadviescollege vragen om mij spoedig hierover te adviseren. Om veilige werkomstandigheden en de productiviteit te verhogen zal de arbeidsomstandighedenwetgeving spoedig worden geherformuleerd.

Met de bovengenoemde wetgevingsinspanningen zal het departement de toezegging van de president bij zijn laatste jaarrede betreffende de arbeidswetgeving voor het betreffende dienstjaar, hebben nagekomen. De regering onderkent dat de huidige economische situatie in ons land loontrekkers treft in hun portemonnee. Daarom heeft de regering een urgentieprogramma ontwikkeld dat uitgevoerd zal worden tot het eind van dit jaar. Uiteindelijk beoogt de regering verbreding van de economische basis en monetaire stabiliteit. Verwachtbaar is dat dit streven een positieve invloed zal hebben op de werkgelegenheid.

Ik memoreer bij deze gelegenheid ook de belasting verlichtende maatregelen van de regering die zeker een verlichting zullen betekenen voor alle loontrekkers. Afgezien hiervan kent de overheid als werkgever, haar personeel een maandelijkse koopkrachtversterking toe. In navolging hiervan zou ik werkgevers willen adviseren om na te gaan of hun budget het toelaat om ook een welwillend gebaar te maken naar hun personeel toe om deze moeilijke periode te overbruggen.

Ik zal mij als minister van Arbeid in deze moeilijke periode meer dan eens beijveren voor bescherming van werkenden en voor behoud en bevordering van werkgelegenheid. Ik zal in overleg met de sociale partners werken aan behoud van de harmonische arbeidsverhoudingen in ons land. Daarvoor hebben wij reeds wetgeving voorbereid.

Ik wens u een bezinningsvolle Wrokoman Dey , toe. God zij met ons Suriname. Ik dank u.

De minister van Arbeid,
Soewarto Moestadja
zaterdag 30 april 2016

Bezwaarindieners tegen bestemming Oostpunt, Curaçao, twijfelen aan nut en effect van hun bezwaren

Bestemming Oostpunt ondanks bezwaren ongewijzigd 


VVRP-ministerie: 'Bezwaren zijn wel degelijk in de wettekst meegenomen, maar kaart is ongewijzigd'


In hoeverre zijn de bezwaren in overweging genomen bij de concept-bestemmingswijziging van Oostpunt, vragen de belanghebbenden die bezwaren hebben ingediend zich af, omdat de bestemmingskaart, die samen met de ontwerp-Landsverordening voor advies bij de Raad van Advies (RvA) ligt, door de jaren heen vrijwel ongewijzigd is gebleven, zo schrijft de Amigoe vandaag, zaterdag 30 april 2016.

Op deze bestemmingskaart wordt uitgegaan van ontwikkeling van de kuststrook. De zorg gaat daarom uit naar de impact op het rif. Het VVRP-ministerie bevestigt dat de kaart ongewijzigd is, maar geeft aan dat de bezwaren ‘wel degelijk in de wettekst zijn meegenomen’.

Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) presenteerde in 2014 een ‘gecorrigeerde bestemmingskaart Oostpunt’ aan de Raad van Ministers. Deze kaart, die een ‘zoning plan’ (vlekkenkaart) bevat, werd als zijnde ‘een nieuwe bestemmingskaart’ gepresenteerd. Het betrof volgens het ministerie een aangepaste versie van de kaart, waarin de ‘zienswijzen’ (bezwaren van stichtingen/particulieren tegen de ontwikkelingsplannen) waren verwerkt. Aangezien de zienswijzen in 2013 pas konden worden ingediend, en de kaart aan wal die in 2014 door de RvM geaccordeerd werd, een oude ongewijzigde kaart uit mei 2011 betrof, kon dit onmogelijk een ‘gecorrigeerde’ kaart zijn.

VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) zegt: 'Ik kan natuurlijk niet van ieder stuk van een dossier op de hoogte zijn. Vandaar dat ik hierover bij de secretaris-generaal – die geodeet (landmeetkundige) is – navraag heb gedaan en de opdracht heb verstrekt om er zorg voor te dragen dat de juiste kaart gehanteerd wordt.'

Om het gehele artikel te kunnen lezen hier klikken.

Curaçao Tourist Board constateert vijf procent meer toeristen 1e kwartaal 2016

Meeste bezoekers eiland afkomstig uit Nederland, Duitsland, VS en Canada


Na een langzame start in de maand januari, stelt de Curaçao Tourist Board (CTB) dat er over het eerste kwartaal sprake is van een goede prestatieverbetering binnen de toeristische sector. Dit door het behalen van 5 procent groei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zo heeft Curaçao in vergelijking met 2015, in totaal 6.033 extra toeristen mogen verwelkomen. 

De sector heeft in het eerste kwartaal 142,7 miljoen dollar aan directe inkomsten voor de locale economie gegenereerd.

Het toeristenbureau licht toe dat in de maand februari een toename van 4 procent in aankomsten werd geregistreerd, en in de maand maart een ‘uitzonderlijke prestatie werd gemeten met een stijging van 13 procent in aankomsten. De langzame start in bezoekersaankomsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de politieke situatie in Venezuela. De grote daling in aankomsten uit het buurland in de maand januari, kon niet worden opgevangen door andere hoofdmarkten', aldus de uitleg van de CTB.

De hoofdmarkten hebben in de maand februari de prestatie positief kunnen beïnvloeden waardoor er toch een groei behaald werd van 4 procent, ondanks een daling in aankomsten uit Venezuela. De hoofdmarkten die doorgaans de meeste bezoekers voor het eiland genereren zijn Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten (VS) en Canada. Het toeristenbureau laat weten dat vervolgens in maart er zowel binnen de voornoemde hoofdmarkten als vanuit Venezuela een groei werd geregistreerd.

'Zo werd in deze maand een groei van 16 procent uit Venezuela behaald, ondanks het feit dat uit dit land in de voorgaande maanden een mindere prestatie werd geregistreerd. De toename in aankomsten werd voornamelijk tijdens het Paasweekeinde waargenomen', aldus de CTB.

Klik hier voor het complete artikel.

Vakcentrale Sentral di Sindikatonan di Kòrsou (SSK) vindt Dag van de Arbeid dag van bezinning

'Werknemers moeten 1 mei stil staan bij hun rechten en plichten'


Op de Dag van de Arbeid moeten werknemers stilstaan bij hun rechten en plichten. Dit stelt Edmond Franciska, voorzitter van vakbondscentrale Sentral di Sindikatonan di Kòrsou (SSK), vandaag, zaterdag 30 april 2016, in de Amigoe.

Volgens Franciska moet de Dag van de Arbeid een bezinningsdag zijn. Het moet volgens hem gaan om het bezinnen op het recht op een waardige baan, maar ook om als mens gerespecteerd te worden. 'Werknemers leveren arbeid en dragen zo bij aan hun bedrijf, maar ook aan het welzijn van het eiland. Op deze manier worden zij betaald waar zij recht op hebben om zo voor hun gezin te kunnen zorgen.'

Maar, volgens de SSK-voorzitter is het op deze dag ook belangrijk om stil te blijven staan bij de instelling van werknemers en werkgevers. 'Zij dienen respectvol met elkaar om te gaan. Elkaar in hun waarde te laten, zodat zij optimaal kunnen functioneren om zo allebei van hun samenwerking te kunnen profiteren.'

Het is volgens Francisca van belang dat werknemers op het eiland zich bewust zijn van het waarom het belangrijk is om jaarlijks de Dag van de Arbeid te herdenken. 'Dit is niet een dag om alleen maar feest te vieren. Dit is een dag waarop men zich moet bezinnen over wat er in het verleden is gebeurd, maar ook wat de werknemers hebben bereikt en wat de voordelen zijn die zij hebben bewerkstelligd.'

De herdenking van de Dag van de Arbeid is dit jaar voor SSK-leden over twee dagen verspreid. Morgen, 1 mei, is er de traditionele gezamenlijke herdenking op het Brionplein met kerkdienst, toespraken, mars en kransleggingen vanaf hal drie 's middags. Voor de SSK-bonden volgt er dan op de maandag – die, omdat 1 mei dit jaar op een zondag valt dit jaar ook een vrije dag is – een eigen feest vanaf vier uur 's middags in het Hubert Spencer-gebouw aan de Schouwburgweg. De vakbonden die bij de Central General di Trahadornan di Corsou (CGTC) zijn aangesloten, houden op de maandag zelf, vanaf negen uur 's avonds, een eigen feest in het ABVO-gebouw, Sede Sindikal Frits Brito te Brievengat. Ook politiebond NAPB heeft zich bij deze viering aangesloten.

FIBOS ziet zich genoodzaakt ouders om financiële bijdrage te vragen

FIBOS-scholen hebben nog geen cent subsidie voor ouderbijdrage van overheid ontvangen over 2015-2016


Bijna de helft van de scholen in Suriname heeft moeite om zich draaiende te houden. Vijftig procent van alle scholen in Suriname valt onder de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS). Dit zijn scholen behorende tot het RKBO (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs), de EBGS (Evangelische Broedergemeente Suriname), AMEC (African Methodist Episcopal Church) en alle hindoe- en moslimscholen. 'We zitten allemaal in een moeilijke situatie. Als de situatie zo door blijft gaan, dan kunnen we niet garanderen dat we de scholen draaiende kunnen houden', zegt Mildred Demon, directeur van Stichting Onderwijs der EBGS, vandaag, 30 april 2016, in het Dagblad Suriname.

De FIBOS-scholen zitten allemaal met hetzelfde probleem vanwege een achterstand in ontvangsten van de subsidie voor de ouderbijdrage, die door de regering is afgeschaft. 'Wij hebben het ministerie al enige tijd terug aangegeven, dat als er geen wijziging komt in de financiële situatie, wij genoodzaakt zullen zijn terug te gaan naar de oude situatie. Dat is de ouders vragen naar een bijdrage voor het onderwijs', aldus Demon.

Het voornemen om een ouderbijdrage te vragen, zal per brief aan de ouders worden voorgelegd. Er is reeds een stuk opgesteld namens de leden van FIBOS, gericht aan de ouders en waarvan een afschrift naar de onderwijsminister zal worden gestuurd. Over het schooljaar 2015-2016 hebben de FIBOS-scholen nog geen cent aan subsidie voor de ouderbijdrage van de overheid ontvangen. Voorts is 25% van de subsidie van het vorig schooljaar ook nog niet uitbetaald.

De scholen kunnen de elektra- en de telefoonrekening niet meer betalen. Lesmateriaal kan niet worden gekocht. Sanitair materiaal en schoonmaakmiddelen kunnen niet worden aangeschaft. Het stichtingsbestuur kan hen daar ook niet mee helpen. 'Dit heeft met het voortbestaan van 50% van de scholen in Suriname te maken', benadrukt Demon.

Ondertussen zijn er al meerdere malen brieven naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gestuurd omtrent de problemen van de FIBOS-scholen. Vanuit het ministerie werd echter aangegeven, dat alle stukken in orde waren gemaakt zijn en doorgestuurd naar het ministerie van Financiën. De overmakingen vanuit het ministerie van Financiën blijven echter om onduidelijke redenen uit.

Voetballer Romeo Castelen: 'Misschien heeft SLM-ramp mij gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben'

Ster van Australische club Western Sydney Wanderers verliest moeder, zus en tante bij rampNiets komt voor zijn tijd. Dat is het mantra van de ster van Western Sydney Wanderers' Romeo Castelen, dat hij heeft overgenomen van zijn vader en dat vanaf een jonge leeftijd in hem is ingeprent. Het is de zin die hij dagelijks tegen zichzelf zegt en doorgeeft van tijd tot tijd aan zijn kinderen. Maar, hij begreep niet altijd de betekenis ervan, en zeker niet op 7 juni 1989, zo bericht de Sydney Morning Herald vandaag, zaterdag 30 april 2016.

Op zesjarige leeftijd verloor Castelen zijn moeder, zus en tante die aan boord waren van SLM-vlucht 764 die vlak voor de landing te Zanderij in Suriname neerstortte. Zijn moeder Juliette en zus Olivia waren onder de 176 inzittenden die hun leven in de crash verloren, er waren slechts elf overlevenden.

'Ik ben groot gebracht door mijn vader, mijn zussen en mijn broers. Op jonge leeftijd kregen we te maken met een familietragedie door deze vliegtuigcrash waardoor mijn moeder, mijn zus en mijn tante het leven verloren', aldus Castelen.

Samen met zijn vader, broers en zussen trachtte Castelen de zin van het gebeurde te vinden. Hij herinnert zich nog als de dag van toen, dat de woorden van zijn vader op hem insloegen en dat zo'n 26 jaar later hij ervan overtuigd is, dat over de tragedie heen komen hem tot de speler heeft gemaakt die hij heden is.

Vijftien professionele voetballers van Surinaamse afkomst kwamen om in de crash. Zij speelden voor topclubs in de Eredivisie, waaronder Ajax en Twente, voordat ze het Kleurrijk Elftal vormden, een liefdadigheidsteam dat streefde naar het ondersteunen van kansarme mensen, zo schrijft de Sydney Morning Herald.

'Ik kijk altijd terug op die dag. Misschien heeft het me gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben, ik heb het antwoord niet. Het was zeer zwaar. Maar, ik heb altijd geleerd dat gebeurtenissen met een reden gebeuren, maar op dat moment begreep ik het niet. Zo ben ik door mijn vader groot gebracht. Hij bereidde me altijd voor op de dag dat hij er niet meer is. De manier waarop hij mij opvoedde was altijd gericht op wat kon komen, omdat mijn vader al heel oud was toen hij mij kreeg', zegt Castelen.

Zijn vader en negen oudere kinderen leerden hem hard te werken voor alles, inclusief de winnaarsmentaliteit.

'Zij lieten mij de waarde van het leven zien. In het leven moet je hard werken om zaken in orde te krijgen. Mijn zussen en broers waren geweldig voor me', aldus Castelen.

De wedstrijd van morgen tegen Adelaide zou wel eens de laatste voor de Wanderers kunnen zijn, nadat door zijn 'hat-trick' de club een plaats in de halve finale behaalde.


Zijn contract loopt eind mei af. Hij volgt nog steeds het mantra van zijn vader - niets komt voor zijn tijd -, maar na zoveel hard werk gelooft hij dat de tijd daar is.


'Alles gebeurt op zijn tijd, verlies nooit het geloof en blijf hard werken. Zelfs als je al het mogelijke geeft, sta je in het middelpunt van waar je bedoeld bent te staan. Ik zeg altijd, geef het maximale en je zult geen spijt hebben.'

(Red. De Surinaamse Krant/Sydney Morning Herald)

Regering heeft 30 juni nog niet erkend als nationale rouwdag

‘Comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld' heeft haar zinnen gezet op de 30e juni

Nationale Reparatie Commissie blijft zich verzetten tegen gekozen datum


Ondanks het feit, dat er nog geen akkoord is bereikt met de overheid over een nationale rouwdag op 30 juni, blijft het ‘Comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld', geleid door Humphrey Jeroe, vasthouden aan de instelling van die dag. De Nationale Reparatie Commissie, onder voorzitterschap van Armand Zunder, blijft het echter niet eens met de keuze van de datum. Maar, het comité stoort zich daar niet aan en gaat door met de voorbereidingen. 

In een gesprek tussen de twee organisaties heeft de Reparatie Commissie uitgelegd waarom ze tegen de keuze van de dag is. Ze heeft wel benadrukt geen problemen te hebben met de doelstellingen van het comité. Hoewel er nog steeds meningsverschillen zijn die ver uit elkaar liggen, was de sfeer van het gesprek gemoedelijk en prettig, aldus een vandaag, 30 april 2016, uitgegeven persbericht van het comité.

Zunder zegt dat op 30 juni al een fakkeltocht wordt georganiseerd om gevallenen uit de koloniale tijd te gedenken. 'Dit zijn twee verschillende zaken en er zijn 365 dagen in een jaar, maar de organisatie persisteert.'

In het persbericht staat, dat het comité de afgelopen periode draagvlak heeft gezocht voor haar activiteiten en heeft gesproken met onder andere de voormalig commandant van het Jungle Commando (JC), Kofi Ajompong. Hij heeft zijn volle medewerking toegezegd en vindt het vooral belangrijk, dat de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog een gezicht en een stem krijgen en dat hun leed erkend wordt.

Jeroe vindt dat de dag nationale rouw een krachtige demonstratie moet zijn van vrede en verzoening. Hij gelooft er sterk in dat de regering de dag tot een nationale rouwdag zal uitroepen. Ook als dat niet gebeurt, zal het comité activiteiten organiseren.

Suriname sluit zich aan bij wereldwijd transparantie initiatief EITI

'EITI-lidmaatschap moet Surinaamse mijnbouw aantrekkelijker voor investeerders maken'


 
Alle mijnbouwbedrijven en concessiehouders moeten meer openheid van zaken geven in hoeveel ze verdienen en aan de wat ze aan de overheid betalen. Die moet op haar beurt aantonen hoeveel ze precies uit de mijnbouwbranche ontvangt en waaraan de gelden worden besteed. Dit zal voortaan gebeuren wanneer Suriname partij wordt van de wereldwijde beweging Winningsindustrieën Transparantie Initiatief (EITI, Extractive Industries Transparency Initiative), schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 30 april 2016.

De regering, vertegenwoordigd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), is bezig met SEITI, het Surinaamse EITI-programma. Een wetsvoorstel hiertoe is in voorbereiding. Het streven is om al in oktober aspirant lid te zijn van het mondiale transparantienetwerk. In dit verband werd gisteren een symposium georganiseerd.

'Een van de vele voordelen hiervan is dat Suriname aantrekkelijker wordt voor investeerders in de mijnbouw, terwijl corruptieve handelingen effectief worden bestreden', zei NH-minister Regilio Dodson. De overheid zal anderzijds meer vertrouwen van de samenleving genieten en minder geconfronteerd worden met beschuldigingen van corruptie.

'Als dit systeem in de afgelopen jaren reeds in Suriname bestond, toen er recordinkomsten uit de mijnbouwbranche binnenkwamen, zouden wij nu geen discussies en verwijten hebben over corruptie en verspilling van Staatsmiddelen', aldus Carl Breeveld, DOE-voorzitter en -Assembleelid. Volgens minister Dodson is er voldoende draagvlak voor een SEITI. Zijn collega van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft NH als coördinator aangewezen. President Desi Bouterse staat hier volledig achter.

Het EITI-programma bestaat al dertien jaren en wordt ondersteund door de Wereldbank. Dit financieel instituut en lokale sociaal maatschappelijke groeperingen werken samen met NH om een eigen Surinaams mijnbouw transparantieprogramma op te zetten. Naast de vereiste transparantie die door de overheid en bedrijven gegeven wordt, is het de bedoeling dat de data door een onafhankelijk orgaan van sociaal maatschappelijk groeperingen, te laten verifiëren.

Loslopende stier jaagt bewoners Muizenberg, Willemstad (Curaçao), stuipen op 't lijf

Stier door door politieteam 'Konosé bo Animal' in bewaring geplaatst

(Bron foto: Stanley Ignacio/Antilliaans Dagblad)
Eigenaar heeft dier na betaling kosten en onder voorwaarden opgehaald


Een loslopende stier jaagde bewoners en weggebruikers geregeld de stuipen op het lijf. Het dier bezocht de tuinen van de bewoners om planten te eten en liep rond op de openbare weg. stier De stier werd allengs brutaler en ging over tot het aanvallen van mensen die in zijn buurt kwamen, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, zaterdag 30 april 2016.

Toen de eigenaar van het dier geen actie ondernam, werd het speciale HIT-team ‘Konosé bo Animal’ van de politie gealarmeerd. De stier werd in bewaring geplaatst in Parera in afwachting van een reactie van de eigenaar. Die heeft zich inmiddels gemeld en heeft een waarschuwing gekregen.

Na betaling van de kosten mag hij zijn stier onder voorwaarden weer meenemen. Het is namelijk bij wet verboden en strafbaar dieren zonder toezicht te houden en op de openbare weg te laten komen.

Curaçao Zoo: Master-ombouwplan bijna klaar

Directeur Isenia hoopt document in juni te kunnen presenteren


Het masterplan voor het ombouwen van Parke Tropikal tot Curaçao Zoo & Nature Reserve is bijna klaar. Er wordt nu gewerkt aan de vormgeving en directeur Hubèrt Isenia hoopt het 70 pagina’s tellende document in juni te kunnen presenteren, zo bericht vanochtend, zaterdag 30 april 2016, het Antilliaans Dagblad.

Maar, nu al is uitgelekt dat de uitvoering van het plan 30 miljoen gulden zal kosten. Isenia lacht als hij met de cijfers wordt geconfronteerd, aldus het dagblad. 'Jawel dat klopt, maar niet in een keer hoor. Dat gaat verspreid over minstens drie jaar plaatsvinden. Bovendien is in de berekening van die 30 miljoen niet meegenomen dat we materiaal gedoneerd krijgen en vrijwilligers hiermee gaan bouwen. Het moet een community-project worden waar bedrijven en zorginstituten aan meewerken.'

Er zijn al verschillende materiaalsponsors, maar het bouwen en beton storten kan nog niet beginnen.

'Er is hier sprake van een parkgebied, dus we moeten vergunningen aanvragen. Het duurt even voordat die er zijn', legt Isenia uit. Isenia is zich bewust van de negatieve lading van het woord dierentuin. 'Dierentuin, sanctuary, conservation area … Zoo betekent eigenlijk een verzameling van dieren, meer niet. Om aangesloten te zijn bij de Association of Zoos and Aquariums (AZA) moet je zoo in je naam hebben, dus vandaar Curaçao Zoo & Nature Reserve.'


Klik hier om het volledig bericht te kunnen lezen.

Regering Curaçao wil monumentale panden in centrum Willemstad beter beschermen

Regering wil fiscale stimuleringsmaatregelen invoeren


De regering heeft het voornemen om fiscale stimuleringsmaatregelen in te voeren voor monumentale panden in de binnenstad en andere beschermde monumenten. Het gaat om gunstige fiscale maatregelen in het kader van behoud of het herstel van de kwaliteit en staat van onderhoud van deze historische panden in Willemstad en daarbuiten. 

Dit blijkt uit de nieuwsbrief van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) - zie hieronder -, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 30 april 2016.Het doel van de wetgeving is om de kosten van wonen en zakendoen in de binnenstad - meestal hoger dan in de buitenwijken - te verlagen.

Om het gehele artikel  te kunnen lezen klikt u hier.

Stichting Volkshuisvesting Suriname wordt na tien jaren gereanimeerd

Onduidelijk waarom stichting zo lang geen woningbouwprojecten heeft uitgevoerd

Stichting wil weer huizen gaan bouwen voor sociaal zwakkeren


De Stichting Volkshuisvesting Suriname heeft ruim tien jaar geen projecten uitgevoerd, zegt directeur Derrick Heave. 'Met de komst van de nieuwe minister van Welzijn zullen we opnieuw met projecten beginnen.' Maar, minister Joan Dogojo wil, aldus de Ware Tijd van vandaag, zaterdag 30 april 2016, niet reageren op de vraag waarom het jarenlang stil is geweest bij de Stichting. Zij zegt alleen, dat er  grond is aangevraagd bij het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer.

De stichting wil overgaan tot haar oorspronkelijke taak en huizen bouwen voor sociaal zwakkeren. De laatste jaren werd die taak vervuld door een presidentiële commissie.

Met de beschikbaar gestelde grond zullen heel wat projecten worden uitgevoerd. De minister zegt dat er ook voor mensen die niet aan een hypotheek kunnen komen een optie is bedacht. Voor die mensen zal de Staat bij het komend project garant staan via een garantiefonds. Voorheen kwamen alleen mensen die via de bank een hypotheek konden krijgen in aanmerking.

Heave zegt dat het weleens voorkomt dat mensen hun financiële verplichtingen niet nakomen. 'Het is overal zo dat men zijn schulden niet betaalt. Het is geen nieuwigheid. Als ik de geschiedenis van de stichting na ga, lijkt het wel een structuur.'

De directeur kon geen bedragen noemen of zeggen hoeveel procent van de mensen hun financiële verplichtingen niet nakomt.

VHP-leider Santokhi hoopt niet dat CHS na vonnis obstakels gaat opwerpen

'Dit vonnis straft overlopers af die menen door bedrog en misleiding van kiezers, met hun stemmen en zetels er vandoor te gaan'


VHP-voorzitter en -Assembleelid  Chandrikapersad Santokhi zegt vandaag, zaterdag 30 april 2016, op Starnieuws, niet te hopen, dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) obstakels gaat opwerpen. Aan het gisteren door de Kort Gedingrechter uitgesproken vonnis tegen het CHS in de terugroepingszaak van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan van de Pertjajah Luhur, moet binnen zeven dagen gehoor worden gegeven. Het vonnis is gisteren betekend aan het CHS, waarmee de week is ingegaan waarin invulling gegeven moet worden aan de vacature in De Nationale Assemblee. De rechter heeft immers  geconcludeerd dat Sapoen en Chitan rechtmatig hun partij zijn teruggeroepen.

Het uitgesproken vonnis behoort tot een reeks van vonnissen, vijf, waarbij de rechterlijke macht een bepaalde gedragslijn ontwikkeld heeft over het Terugroeprecht, aldus Santokhi. Aan de hand van de gevolgde gedragslijn, was deze uitspraak verwachtbaar.

'De rechterlijk macht heeft hiermee zoveel als mogelijk eenheid in rechtspraak gedemonstreerd. Met deze uitspraak heeft de rechter ook uitvoering gegeven aan de grondwettelijke bepaling over het terugroepen en middels jurisprudentie duidelijkheid gebracht in hoe het terugroepen conform de Wet Terugroep volksvertegenwoordiger, rechtmatig te laten plaatsvinden. Deze uitspraak heeft ook laten zien, dat de rechterlijke macht nog onafhankelijk kan functioneren, ondanks intimidaties naar haar toe. De rechtsstaat is overeind gehouden en we verwachten dat het CHS zich rechtsstatelijk zal opstellen, door effectief uitvoering te geven aan het vonnis.'

Dit vonnis straft volgens Santokhi ook overlopers af, die menen op basis van bedrog en misleiding van kiezers, met hun stemmen en zetels ervandoor te gaan.

'We hopen dat dit vonnis ook bijdraagt tot het doen terugkeren van het vertrouwen bij de kiezers, namelijk dat hun stem, hun keuze en het vertrouwen, waarmee ze hun stem uitbrengen, nu beter gewaarborgd is.'

De VHP en NPS kijken uit naar een vlotte uitvoering van het vonnis, waardoor de VHP'er Barkat Mohabali en Prim Sardjoe van de NPS in staat gesteld zullen worden om hun parlementair werk snel aan te vangen.

OM Amsterdam eist 2 jaar beroepsverbod tegen naar Suriname vertrokken 46-jarige zorgverleenster

Vrouw dient man verkeerde medicatie toe en laat hem tweemaal achter in woning - Man overlijdt als gevolg hiervan

OM eist ook boete van 5.000 euro en twee maanden cel voorwaardelijk


Tegen een, inmiddels naar Suriname verdwenen, 46-jarige vrouw heeft het Openbaar Ministerie (OM) Amsterdam een boete van 5.000 euro geëist, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een beroepsverbod voor de duur van twee jaar. Volgens het OM heeft de vrouw als verzorgende een man in een hulpeloze toestand gebracht en gelaten door hem foute medicatie toe te dienen en hem tot tweemaal toe achter te laten in zijn woning. De man is als gevolg hiervan komen te overlijden, zo bericht het OM Amsterdam in een gisteren, vrijdag 29 april 2016, uitgebracht persbericht.

In de ochtend van 11 januari 2012 zijn de verdachte en een stagiaire in de woning van het slachtoffer waar de verdachte de glucosewaarde van de man meet. Deze blijkt te laag te zijn. De verdachte geeft haar stagiaire zonder een arts te raadplegen de opdracht het slachtoffer insuline toe te dienen. Dit terwijl ze wist, dat een lage bloedsuikerspiegel bij een diabetespatiënt tot een coma kan leiden. Vervolgens heeft ze de woning verlaten.

Later die ochtend ging ze samen met haar stagiaire weer naar de woning, nadat een bezorgde zoon van het slachtoffer haar had gebeld. Het slachtoffer reageerde nergens op. De verdachte weigerde een ambulance te bellen, ook nadat de stagiaire en de zoon daar nadrukkelijk om vroegen. Het lukte
haar niet om samen met de stagiaire het slachtoffer op te tillen. Hij viel en was nog steeds niet aanspreekbaar. Weer weigerde de verdachte een ambulance te bellen. Ze legde het slachtoffer onder een deken in de gang en verliet de woning. Enige tijd later overleed de man.

Volgens het OM heeft de verdachte in strijd met de beroepscode voor verzorgenden gehandeld, is zij niet bevoegd om insuline toe te laten dienen en is zij onvoldoende op de hoogte van de werking en risico's van insuline.

De verdachte heeft het overlijden van het slachtoffer niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ze was moeilijk bereikbaar voor de IGZ en politie en is naar Suriname vertrokken zonder een adres door te geven. Het OM rekent het de verdachte zwaar aan dat zij enorm is tekortgeschoten in de op haar rustende verantwoordelijkheid om als een goed verzorgende voor het slachtoffer te zorgen. Het gevolg daarvan is onomkeerbaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

NPS: 'Goedkope voedselpakketten symbool van NDP-falen'

Pakketten in paars gekleurde plastic zakken: 'Een doorn in 't oog, smakeloos en bespottend'


Binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) staan steeds meer mensen op die het voedselpakket dat vanwege regeringswege tegen gereduceerde prijs wordt verkocht aan de minst draagkrachtige, te verfoeien. ‘Het voedselpakkettensysteem knaagt aan de trots van het individu.’ De zittende regering wordt verweten, dat dit de zoveelste keer is, dat het NDP-beleid de bevolking op deze manier pijn doet. ‘President Venetiaan heeft zich enorm ingespannen om van de voedselpakketten, die vernederend werken, af te komen. Suriname werd van het voedselpakkettencomplex verlost en nu zijn wij weer teruggebracht naar af’, zegt men binnen de NPS, zo schrijft althans het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 30 april 2016.

Het is een doorn in het oog van velen, dat de plastic zakken waarin de tot het pakket behorende levensmiddelen worden gedaan paars van kleur zijn. Dit wordt gezien als smakeloos en wordt als bespottend ervaren, aldus het dagblad.

‘Het wanbeleid van de paarse partij heeft de bevolking voor de zoveelste keer tot de bedelstaf gebracht en wil nu met paarse voedselpakketten als weldoener overkomen bij het ignorante deel van het volk. Het zooitje dat aan de macht is, kent geen ethiek. Het voedselpakket is een straf, die met onze belastinggelden wordt betaald.’ De voedselpakketten worden gezien als het symbool van het NDP-falen en de val van Suriname.

Tijdens de NPS structurenvergadering van afgelopen zaterdag werd bovendien duidelijk, dat de regering niet vertrouwd wordt. Het voedselpakkettensysteem wordt als corruptiegevoelig beschouwd. Gevreesd wordt, dat net als bij de naschoolse opvang vergrijp kan plaatsvinden.

'Het is niet denkbeeldig, dat overtreding van regels zal plaatsvinden. Tigri e las’ en wiri, ma a no e lasi en peni.’

Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel, die ook niets moet hebben van het voedselpakkettensysteem, is de mening toegedaan, dat de NPS moet nagaan hoe en op welke manier het volk materieel ondersteund kan worden. ‘De NPS moet zich erop voorbereiden, dat noodlijdende mensen zullen aankloppen bij de partij en wij kunnen ze niet met lege handen wegsturen.’

Hofwijks ('We zijn Moe'): 'De oppositie is net zo schuldig aan de ontstane situatie'

'Men hoort alleen van Limbo, maar het wordt tijd dat men nu ook van de andere kant hoort'


'Weliswaar willen we Bouta weg hebben, maar dit is geen strijd tegen vlees en bloed. Ook al zou het ons lukken hem weg te krijgen, als zijn opvolger denkt te doen wat hij wil zal die ook met deze beweging te maken krijgen. Het gaat om goed bestuur, om het volk wakker te maken, om zaken kritischer te volgen, om te eisen dat het goed gaat met het land', aldus Bryan Boerenveen  van actiegroep ‘We zijn Moe' gisteren tijdens een zoveelste protestactie tegen president Desi Bouterse en het door zijn regering gevoerde beleidbij De Nationale Assemblee, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 30 april 2016.

Volgens Starnieuws worden de leuzen op de borden steeds scherper 'en zelfs beledigend'. De stem van de mensen wordt steeds luider.

Naast president Desi Bouterse waren de pijlen gisteren gericht op minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, vicepresident Ashwin Adhin, DOE-voorzitter Carl Breeveld, het NDP-Assembleelid Keshopersad Gangaram Panday en Clifton ‘Limbo’ Limburg, perschef van het Kabinet van de President en presentator van 'Bakana Tori' op de staatszender SRS.

Curtis Hofwijks, leider van ‘We Zijn Moe’ is van mening, dat vooral de NDP’ers bewuster gemaakt moeten worden van de werkelijke stand van zaken. 'Men hoort alleen van Limbo, maar het wordt tijd dat men nu ook van de andere kant hoort. Ze voelen het ook allemaal maar hen moet uitgelegd worden hoe dat komt, hoe dat werkelijk gebeurt.'

De verschillende sprekers riepen de demonstranten op om in hun eigen omgeving mensen bewuster te maken. Hofwijks, die op DOE gestemd heeft, liet ook duidelijk zijn teleurstelling in die partij merken.

Hij zei ook, dat de oppositie geen alternatief is. 'Die zijn net zo schuldig aan de ontstane situatie. Als je serieus bent moet je je serieus opstellen. Je kunt niet met mensen komen met wie we ook problemen hebben. Het zou goed zijn als de coalitie en de oppositie gezamenlijk de problemen aanpakken, maar zich ook onderwerpen aan wet en recht. Wie steelt moet opgesloten worden ongeacht aan welke kant je staat. Het geld is van ons. Dit is geen politieke strijd. We vechten niet tegen de NDP. De partij wil ook het beste van Suriname zien.'

Hofwijks heeft opgeroepen om rassensentimenten achterwege te laten en geconcentreerd te blijven op het doel van ‘We Zijn Moe’, de regering naar huis sturen en om goed beleid en transparantie te eisen.

Bond bij Rosebel sleept het goudmijnbedrijf voor de rechter

Rosebel/IAmGold houdt vast aan betaling op basis 8-urige werkdag en bond aan 12-urige werkdag


De bond bij goudmijnbedrijf Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold heeft het bedrijf voor het gerecht gedaagd, omdat zij het niet eens is met de wijze van afvloeiing van vijftien arbeiders, die de afvloeiingsregeling niet hebben ondertekend. Het struikelblok is dat het bedrijf werknemers die zijn afgevloeid betaalt op basis van een achturige werkdag, terwijl de bond vasthoudt aan betaling op basis van een twaalfurige werkdag. 

'Rosebel Gold Mines heeft overeenkomsten getekend met werknemers waarin expliciet is opgenomen dat ze twaalf uren per dag moeten werken. De mensen kregen bijvoorbeeld Srd 7.000 per maand en dat is nu Srd 2.000, waardoor de aflossing van hypotheken in problemen komt', zegt bondsvoorzitter Lloyd Read van de RGM vandaag, zaterdag 30 april 2016, in de Ware Tijd .

Het gaat dus om vijftien arbeiders die de afvloeiingsovereenkomst niet hebben getekend. De overige 150 arbeiders zijn volgens de vakbondsleider vrijwillig akkoord gegaan met de afvloeiingsregeling van het bedrijf.

'Al was het één persoon, het is onze plicht om de belangen van werknemers te behartigen.'

Somohardjo (PL): 'Dus Sapoen en Chitan kunt u niet meer aanspreken met geacht parlementslid’

'Over wie en wat Sapoen is zullen we het niet meer hebben, dat is voor ons een gepasseerd station'

 
'Dit is een bijzonder cadeau, mooier kan het niet', zei Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur (PL) die 2 mei zijn 73e verjaardag viert, gisteren tijdens een met spoed belegde persconferentie naar aanleiding van het vonnis in Kort Geding tegen het Centraal Hoofdstembureau, CHS. De rechter heeft geoordeeld, dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan op correcte wijze door de PL teruggeroepen zijn en dat het CHS binnen een week de opengevallen plaatsen moet invullen. 'We gaan een dankdienst houden, omdat ik een jaar langer op aarde mag zijn én voor het geschenk van de Almachtige', kondigde Somohardjo aan, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 30 april 2016.

'Dus Sapoen en Chitan kunt u niet meer aanspreken met geacht parlementslid, want het zijn gewoon burgers nu. Dat bevestigt dit vonnis. Over wie en wat Sapoen is zullen we het niet meer hebben, dat is voor ons een gepasseerd station. Op een dode hoef je niet meer te trappen. Die man is er niet meer voor ons. Hij vindt dat hij nog bij de PL hoort, dat waarderen wij.'

Somohardjo stelde, dat recht heeft gezegevierd en dat de zaak minder voorkeur geniet. De partij maakt zich klaar voor de volgende verkiezingen.

'Deze regering gaat het nooit volhouden. We hebben ingeschat dat ze tot 2017 aanblijft vandaar dat we op 15 mei gaan starten, in Lelydorp, het zogenaamde bolwerk van Sapoen. Hij vindt dat de stemmen van hem zijn maar dat is niet zo. Wanica is altijd PL, het maakt niet uit wie we zetten, ook al is het een kip. Ik zeg niet dat Sapoen een kip is, maar al zouden we een kip plaatsen zou die kip binnenkomen.'

Somohardjo riep gisteren de NDP op de uitvoering van het vonnis niet te dwarsbomen. 'Ik roep de NDP op om niet moeilijk te doen, om niet dwars te liggen. Voer het vonnis uit, laat het volk ook geloof hebben in de rechtsstaat, laten we het beleven.'

Op 2 mei wordt in het partijcentrum een dankdienst gehouden voor de jarige voorzitter die, zoals hij het illustreert 'in blessure tijd' zit.

Veilingkoers weer Srd 5,50 voor Amerikaanse dollar

Zogenoemde parallelkoers bedraagt Srd 6,50
 
(Bron: CBvS)

De veilingkoers van gisteren, vrijdag 29 april 2016, kwam net als woensdag uit op Srd 5,50 voor een Amerikaanse dollar.  Het veilingbedrag van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) was 1 miljoen. Er werd door de banken 1.960.000 Amerikaanse dollar geboden, zo bericht Starnieuws.

Het hoogst toegewezen bedrag was Srd 5,610 voor de Amerikaanse dollar. De Surichange Bank had gisteren het hoogst geboden met Srd 6,170. Ook tijdens deze veiling was de vraag hoger dan het aanbod.

De Surinaamse Post Spaarbank (SPSB) is de enige financiële instelling die geen deviezen heeft kunnen kopen. Er was wel een bod gedaan van 300.000 Amerikaanse dollar. Uit de rapportage van de CBvS kan niet worden opgemaakt waarom de SPSB niet in aanmerking is gekomen voor de dollars.

Hoewel de officiële koers sinds woensdag Srd 5,50 is, wordt op diverse plekken de Amerikaanse dollar opgekocht voor Sfc 6,30. Op de parallelmarkt moet Srd 6,50 worden betaald voor de dollar. Diverse winkelzaken hanteren de parallelkoers of ontvangen in dollars en euro.