donderdag 5 mei 2016

Regering gaat afdwingen dat zorgverzekeraars zich houden aan Wet Basiszorgverzekering

Adhin: 'Gebrekkige wetgeving en onvoldoende controle frustreren vlotte uitvoering wet'

'Regering werkt aan geautomatiseerd systeem voor efficiënte uitvoering wet'


'De regering bereidt maatregelen voor die ertoe moeten bijdragen, dat zorgverzekeraars zich houden aan de bepalingen in de Wet Basiszorgverzekering. De gebrekkige wetgeving en onvoldoende controlemogelijkheden frustreren een vlotte uitvoering van voornoemde wet', zegt vicepresident Ashwin Adhin vandaag, donderdag 5 mei 2016, in de Ware Tijd. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan ondersteunende regelgeving om sanctiemaatregelen te kunnen treffen, excessen in te dammen en misbruik te voorkomen. Assembleeleden uitten dinsdag ernstige kritiek geuit vanwege verontrustende ontwikkelingen binnen de zorgsector waarbij ziekenhuizen de medische zorg niet meer kunnen garanderen door geldgebrek en ook voor veel nierdialysepatienten de zorg ontoegankelijk wordt.

Adhin zegt, dat begin deze week de regering een smak geld heeft overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappijen zodat zorgverleners kunnen worden uitbetaald. Behalve aan sanctiemaatregelen werkt de regering ook aan een geautomatiseerd systeem dat een efficiënte uitvoering van de Wet Basiszorgverzekering moet ondersteunen.

Zaken zullen worden gestroomlijnd, waardoor ze transparanter worden, zegt de vicepresident. De bewindsman verwacht dat het geautomatiseerd systeem  rond december dit jaar gereed zal zijn waardoor betalingsperikelen in de zorgsector geminimaliseerd kunnen worden. 'De tekorten die er nu zijn, zijn tekorten die zich administratief opstapelen.'

Man, Mahinder, neemt duikt in Surinamerivier te Leonsberg en komt niet meer boven

Na het drinken van paar flessen bier neemt man duik in rivier


Een man, die bekend zou zijn onder de naams Mahinder, is vanochtend vroeg, donderdag 5 mei 2016, in de Surinamerivier bij Leonsberg gedoken en niet meer boven water gekomen. Hij is vermoedelijk verdronken.

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bericht in de loop van de middag, dat de politie van Geyersvlijt via de Centrale Meldkamer de melding ontving van een verdrinking ter hoogte van de aanmeersteiger te Leonsberg. Daar aangekomen werd de belster, met wie Mahinder in gezelschap was geweest, aangetroffen. Zij verklaarde tegenover de politie, dat ze de man zes maanden geleden heeft leren kennen als Mahinder. Andere persoonsgegevens van hem zijn haar niet bekend.

Na lange tijd kwam ze Mahinder gisteravond weer tegen en ze besloten naar Leonsberg te gaan om te chillen. Mahinder deed zich tegoed aan vier grote flessen grote bier. Op een bepaald moment vroeg hij de vrouw om te gaan zwemmen in de rivier. Aangezien zij niet kan zwemmen ging zij niet in het water en bleef langs de kant staan. Mahinder trok zijn trui, gympies en sokken uit en ging met zijn lange broek in het water. Hij nam een duik, maar de vrouw merkte op dat de man niet meer boven water kwam en schakelde de politie in. De vrouw werd overgebracht naar het politiebureau van Geyersvlijt. Na te zijn verhoord, is de zij heengezonden.

De aangetroffen kledingstukken, een zwarte Black Berry en een wit Samsung telefoontoestel die Mahinder toebehoorden, zijn in beslag genomen.

Mahinder ging gekleed in een rode trui, een lange broek en had witte sokken en witte gympies aan. Familieleden of zij die denken Mahinder te hebben gekend kunnen zich in verbinding stellen met de politie van Geyersvlijt op de telefoonnummers 453570 / 451677 / 453748, de Centrale Meldkamer 115 of op de tip lijn 179.

Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers: recht en macht

'Een rechtsorde wordt lamgelegd als er geen goede, werkbare wetten en regels zijn'

'Herinrichting en herstructurering staats en- bestuursrechtelijke orde moet krachtig ter hand worden genomen'


De Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers werd op 22 februari 2005 afgekondigd in het Staatsblad van de republiek Suriname. In de praktijk is echter gebleken, dat het heel moeilijk is een 'rebellerende' en 'overgelopen' volksvertegenwoordiger terug te roepen. Deze wet werd in het leven geroepen door de toenmalige Front-politieke partijen als een wapen tegen 'overloperij' en 'verraad' van volksvertegenwoordigers. De VHP was in 1996 door een 'kapitaalscoup' gedecimeerd, verscheurd en verdeeld en moest in de oppositiebanken plaatsnemen.

De vele mazen in de terugroepwet die door juristen, advocaten, politici en het Centraal Hoofdstembureau telkens worden beschreven, geven duidelijk aan dat deze wet niet deugt en met spoed moet worden herzien en waterdicht worden gemaakt. In de terugroeping van de Pertjajah Luhur-dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan is weer gebleken, dat alle juridische middelen ten spijt, de terugroeping van een 'rebellerende' volksvertegenwoordiger theoretisch wel mogelijk is, maar dat in de praktijk zulks een zeer moeilijk haalbare zaak blijkt te zijn.

Er zijn twee belangrijke obstakels:

1. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons en de meerderheid van dit college (de wetgevende macht) moeten het lid verbieden de beraadslagingen in het parlement bij te wonen en deel te nemen.
2. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) moet invulling geven aan de ontstane vacature.

Voornoemde organen en instelllingen kunnen en mogen zich op het standpunt stellen, dat eerst een definitieve rechterlijke uitspraak moet worden afgewacht in casu in hoger beroep bij het Hof van Justitie. Het wordt een proces van de lange adem. Bij een goed en werkbaar wetgevingsproduct zou dit voorkomen kunnen worden.

Een rechtsorde wordt lamgelegd als er geen goede, werkbare wetten en regels zijn om staat en bestuur te ordenen. Niet de samenleving alleen moet van een normencomplex worden voorzien, maar ook macht moet worden genormeerd middels recht. Het recht moet de factor zijn die de macht behoort te beheren, te controleren en te beheersen.

Vanaf de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 hebben opeenvolgende regeringen en parlementen van Suriname, de wetgever, dit land niet voorzien van een goede, redelijke, rechtvaardige, werkbare staatsrechtelijke- en bestuursrechtelijke ordening. Zij hebben zich nooit met kracht ingezet voor een fundamentele hervorming, verbetering van ons maatschappelijk bestel, onze rechtsorde, om de rechtsvorming aan de snelle en ingrijpende maatschappelijke ontwikkeling aan te passen.

Om een democratische en geweldloze oplossing van de maatschapelijke-politieke problemen en in het bijzonder van de hervorming van de rechtsorde is vereist, dat wij elkaar respecteren in onze opvattingen en met elkaar in gesprek treden en blijven over zeer controversiële thema's. Hier ligt ook voor alle maatschappelijke groeperingen (regeringen, parlement, politieke partijen, vakbeweging, bedrijfsleven, ondernemers-productschappen, religieuze organisaties) een uitgebreide, zeer uitdagende maatschappelijke taak. De herinrichtig en herstructurering van onze staats- en bestuursrechtelijke orde moet krachtig ter hand worden genomen. Met spoed invoering van essentiële wetten die nodig zijn voor een goed, rechtvaardig, behoorlijk en werkbaar bestuur. Een krachtige daadwerkelijke handhaving hiervan door sterke staatsinstellingen bemenst met integere,ervaren en onafhankelijke deskundigen. Enkele van deze wetten zijn:

* Herziening, verbetering van onze Grondwet, onder andere waterdichte afzettingsprocedure van president en vicepresident, maximale zittingstermijnen (2 jaar).
* Wet Openbaarheid van Bestuur, met verplichte staatsinformatie aan parlement en media.
* Wet Ministeriële Verantwoordelijkheid met civiele strafsancties en zogenoemde Kaalplukwet.
* Anti-Corruptiewet en handhaving van deze wet, zonder aanzien des persoons.
* Wet Ruimtelijke Ordening, inclusief Bestemmingsplan met civiele- en strafsancties en korte beroepsprocedures.
* Wet Ruilverkaveling.
* Aangepaste Onteigeningswet van alle gronden (percelen) voor productiedoeleinden, sociale woniningbouw, landbouwdoeleinden en wegenaanleg (doortrekken van Ringweg naar Weg naar Zee).
* Wet integer bedrijfsbestuur, herziening Comptabiliteitswet om mismanagement,wanorde, diefstal, verduistering, corruptieve buitensporig zeer hoge lonen en beloningen bij staatsbedrijven en staatsinstellingen te voorkomen.
* Herziening van FISO (Functie Informatiesysteem Overheid), onder andere.koppeling van bezoldiging, functie met genoten opleiding, diploma, vakbekwaamheid - Wet op de spookambtenaren.
* Wet op de Staatsmedia - stopzetten van gebruik en misbruik van staatsmedia voor partij-politieke doeleinden.
* Wet op Districtscommissariaat van alle districten - geen verlengstukken van politieke partijen.
* Wet op Consultancy en vergoedingen van consultant.
* Wet inkorting buitensporige vorstelijke staatssalarissen, staatspensioenen en staatsprivileges van onze 'zeer eerbiedwaardige gezagsdragers' of  'gewezen eerbiedwaardige gezagsdragers' en hun gezinsleden: presidenten, vicepresidenten, ministers, Assembleeleden, Staatsraadleden en onze 1.000 volksvertegenwoordigers. Gelijkheidsbeginsel - solidariteitsbeginsel en draagkrachtbeginsel hier toepassen.
* Wet verbod gebruik en misbruik maken van staatsmiddelen voor partij-politieke doeleinden.
* Wet verplichte publicatie van Deviezencommissie van alle buitenlandse betalingen met staatsdeviezen: controle - transparantie en toezicht.
* Wet ordening rijstsector en invoering van verplichte productschappen van overheidswege voor alle productiesectoren. Depolitisering en economisch werkbaar. Bevordering van staatscoöperaties in de agrarische sector (Agrarische Wet).

Doctor Jules Sedney:…'een samenleving die beheerst wordt door gecorrumpeerde machten is vleugellam en kan niet opstijgen. Zo'n samenleving glijdt af naar chaos en anarchie en wordt het speeltoneel voor machtzoekende avonturiers en harteloze geldwolven. Dan gelden niet langer de wetten en normen van de mensenmaatschappij, maar de overlevingsstrategieen van het dierenrijk...'

Leendert Doerga.

Ter informatie de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers:

Directeur Roemer van Self Reliance betreurt het dat apothekers verzekeraars over een kam scheren

'Wij hebben conform overeenkomst steeds apothekers betaald na een maand'

Roemer wil transparantie bij apothekers - 'Verschil in prijs van een medicijn onder apothekers loopt zelfs op tot 2.000 procent'
  

'Al een jaar vraag ik naar een stukje transparantie bij het opsturen van rekeningen door apothekers', zegt directeur Maurice Roemer van Self Reliance vanmiddag, donderdag 5 mei 2016, op Starnieuws. Hij heeft herhaaldelijk gevraagd naar de inkoop- en vervangingsprijzen van medicijnen die verzekeraars betalen aan de apothekers. 

De Vereniging van Apothekers (VvA) heeft in een verklaring gesteld, dat verzekeraars na maanden pas de rekening betalen. Roemer zegt echter, dat zijn bedrijf Self Reliance daar niet onder valt en vindt het misplaatst dat de VvA alle verzekeraars over één kam scheert.

'Wij hebben zoals overeengekomen met de apothekers steeds gemiddeld na een maand conform de overeenkomst betalingen gedaan aan de apotheken.'

De betaling vindt volgens hem plaats zonder dat zij de inkoop (vervangings-)prijzen ontvangen van de apothekers. De prijsopgave is bedoeld voor controle van de overeengekomen wettelijke winstmarge. Ondanks afspraken sturen de apothekers de inkoopfacturen niet naar de verzekeraars. 'De apothekers dienen hun rekeningen in en wij betalen ze steeds zonder dat er transparantie is hierin. We betalen conform de vastgestelde koers van de Centrale Bank', aldus Roemer.

Hij snapt niet hoe er sprake kan zijn van een nood, terwijl de apothekers naast de inkoop (vervangings-)prijs een afgesproken winstmarge doorberekenen. Hierdoor kunnen overige kosten worden gedekt en houden de apothekers nog een nettowinst over. Wat opmerkelijk is, zegt Roemer, is dat de apothekers in prijzen van eenzelfde medicijn verschillen. 'Het verschil loopt zelfs tot 2.000 procent op. Daarom is het enorm belangrijk om transparantie te hebben, zodat we zaken op onze manier ook kunnen uitzoeken en verifiëren.'

Roemer vindt het kwalijk, dat de gemeenschap wordt geconfronteerd met de noodkreet van de apotheken. Bezorgde burgers uit de gemeenschap hebben over en weer gebeld naar de diverse verzekeringsmaatschappijen. Er heerst een panieksituatie door de bekendmaking van de VvA. Daarin heeft de VvA gesteld dat de dienstverlening van apothekers in gevaar zal komen, omdat de apotheken de beschikbaarheid van de medicijnen niet meer kunnen garanderen. Ook de financiële nood bij de apothekers heeft de vereniging publiekelijk gemaakt. Roemer vindt dat het enorm belangrijk is dat de dienstverlening, de medische hulp, naar de gemeenschap is gewaarborgd.

Moeder en dochter aangehouden als verdachten mensenhandel en -smokkel

Politie doet inval op locatie in Paramaribo en stuit op illegale poli met duizenden medicamenten

In pand worden drie tot prostitutie in binnenland gedwongen slachtoffers aangetroffen


De afdeling Trafficking In Person (TIP) van het Korps Politie Suriname heeft gisteren een inval gedaan op een adres te Paramaribo Noord, waarbij twee vrouwen werden aangehouden. Informatie had deze afdeling bereikt, dat drie vrouwen tegen hun wil in het binnenland werden vastgehouden en onder dwang moesten prostitueren en dat het drietal dinsdag naar Paramaribo zouden worden overgebracht, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, donderdag 5 mei 2016. 

Bij de inval door TIP stuitten agenten op een illegaal ziekenhuis of polikliniek met medisch apparatuur en duizenden medicamenten. In een andere ruimte van het pand werden de drie bedoelde slachtoffers van mensenhandel aangetroffen en in veiligheid gebracht.

De twee vermoedelijke daders, een moeder en een dochter die ter plaatse waren, werden aangehouden. Verder was er een aantal illegale Chinezen en Vietnamezen in het gebouw. Allen werden aangehouden en in vreemdelingenbewaring genomen in afwachting van hun uitzetting.

Moeder en dochter zijn na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie als verdachten van mensenhandel en mensensmokkel in verzekering gesteld. De afdeling TIP is belast met het verdere onderzoek in deze zaak.

President Bouterse schenkt 150-jarige Assemblee een'prestigieus' museum van geschiedenis van parlement

Parlement staat stil bij en viert haar 150-jarige bestaanPresident Desi Bouterse schenkt namens de regering De Nationale Assemblee een te bouwen 'prestigieus museum van de geschiedenis van onze volksvertegenwoordiging'. Hierin is ook ruimte voor een bibliotheek voor staatsrechtelijke geschiedenis van Suriname. Er zal nader overleg worden gepleegd hierover met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Het museum wordt nog in deze regeerperiode gerealiseerd. Deze mededeling deed het staatshoofd vandaag, donderdag 5 mei 2016, tijdens de buitengewone vergadering van het parlement waarin het 150-jarig bestaan van de Assemblee werd gevierd. 

Alle fractieleiders, de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee Melvin Bouva (NDP) en de Assembleevoorzitter en president spraken een felicitatieboodschap uit, zo schrijft Starnieuws. Iedereen stond stil bij de rol van de volksvertegenwoordiging in Suriname en het belang van de democratie. Bij de opening van de eerste zitting van de Koloniale Staten op 8 mei 1866 waren er negen gekozen en vier benoemde leden. Vanaf die periode heeft de volksvertegenwoordiging heel wat ontwikkelingen meegemaakt. Er werd hulde gebracht aan de bijdrage die volksvertegenwoordigers, staf en personeel hebben geleverd.

Hieronder de tekst van de toespraak van VHP-fractievoorzitter Chandrikapersad Santokhi:De president stond ook stil bij 13 augustus 1980 toen de Grondwet van 1975 terzijde werd geschoven, om de kans te krijgensamen met het volk te kunnen kijken naar een nieuw beleid, naar een nieuwe politiek, naar een waarachtig democratische attitude en levensstijl en een nieuwe toekomst, zo sprak Bouterse.

Bouterse memoreerde, aldus Starnieuws, dat in het proces van democratisering een niet overbrugbaar verschil ontstond van opvattingen over het verdere verloop van dit democratiseringsproces. Dit heeft volgens hem in december 1990 geleid tot het aftreden van de toenmalige regering. Hierna werd door De Nationale Assemblee een tussentijdse regering aangewezen die als hoofdopdracht had nieuwe algemene verkiezingen uit te schrijven. Deze verkiezingen werden op 25 mei 1991 gehouden.

De president stond stil bij de ontwikkelingen in 150 jaar volksvertegenwoordiging. Hij merkte op dat de staatsgreep van 25 februari 1980 zich ontpopte als een democratische volksbeweging, die zich verbond met de bevolking en ging zoeken naar nieuwe democratische staats- en bestuursstructuren en nieuwe economische en sociale structuren om een zelfstandige ontwikkeling op gang te brengen.

'In tegenstelling tot de Grondwet van 1975, die meer één was naar Nederlands model, was deze van 1987 een authentieke Surinaamse Grondwet, van de hand van Surinamers, geconcipieerd na intense dialoog met het volk van Suriname, dus een Grondwet voor Suriname en voor de Surinamers. Deze Grondwet kreeg ook legitimiteit door haar aanname in een volksreferendum op 30 september 1987, waarbij zij met overweldigende meerderheid werd aangenomen. De naam van de volksvertegenwoordiging werd toen De Nationale Assemblee van Suriname.' 

De tekst van de toespraak van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, 5 mei 2016 (in het document van het parlement wordt als datum 8 mei 2016 vermeld, dat is de officiële verjaardagsdag, 1866, 8 mei):

District Para heeft vanaf maandag 9 mei Armand Jurel als districtscommissaris

John de la Fuente (69) gaat weer met pensioen


John de La Fuente, districtscommissaris van Para, draagt het district morgen over aan Armand Jurel. De 69-jarige De La Fuente had op 11 februari vorig jaar de leiding van het district Para overgenomen van Mohammed Kasto, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 5 mei 2016.

Vanaf maandag zwaait districtscommissaris Jurel de scepter in het district Para. De La Fuente, die op contractbasis was aangesteld, zal zijn pensioen na morgen vervolgen. Hij heeft eerder gediend in de districten Wanica en Marowijne.

In zijn jaar in Para heeft De La Fuente zich ingezet voor de renovatie van het commissariaatsgebouw en andere dienstkantoren. Ook de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur hadden zijn aandacht en hij heeft het wagenpark van het commissariaat versterkt. Verder heeft hij zich ingezet voor de veiligheid van recreatieoorden in Para.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Girjasing (VHP) ergert zich aan uitspraken NDP-collega Doekhie over oud-directeur RGD Sardjoe

'Men moet kijken naar wie werkelijk opgesloten moet worden'


Het VHP-parlementslid Shailendra Girjasing heeft zich enorm gestoord aan uitspraken van zijn NDP-collega Rashied Doekhie over oud-directeur Maalti Sardjoe van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Volgens Doekhie zou Sardjoe moeten worden opgesloten voor vermeend gebruik van RGD-gelden ten eigen bate. 

'Men probeert gewoon de goede naam van de dame door het slijk te halen', stelt Girjasing vandaag, donderdag 5 mei 2016, in het Dagblad Suriname, die verder erop wijst, dat er geen enkel bewijs is voor hetgeen Doekhie beweert. Volgens Girjasing probeert de NDP'er gewoon het accent te verleggen. Zo heeft Girjasing per brief aan de minister van Volksgezondheid gevraagd of er überhaupt toestemming is gegeven aan de RGD om gebouwen te verpanden ten behoeve van een lening van Srd 10 miljoen en wat de ware toedracht is voor het ontslag van Sardjoe. Hij vindt het niet kunnen, dat ’s lands middelen zomaar worden aangeboden aan de bank, terwijl men niet eens weet wat er met het geleende geld gebeurt. 'Vaak genoeg stopt men het ook nog in zijn eigen zak', zegt Girjasing.

Waar de VHP’er feitelijk een probleem mee heeft, is de werkwijze die men hanteert om te proberen mensen af te leiden van de werkelijke problemen. 'Het is een systeem van direct mensen beschuldigen.' 

Dat Doekhie gezegd heeft, dat Sardjoe in Santo Boma terecht moet komen en dus moet worden opgesloten, vindt Girjasing onterecht. 'Dit is niet een woord dat je zomaar in de mond moet nemen. Het is een zware en onterechte beschuldiging die hier is geuit waarmee getracht is een smet op de naam van Sardjoe te werpen. Men probeert haar tot het zwarte schaap te maken en dit enkel en alleen om politieke redenen.'

In plaats van zich voor deze praktijken te lenen zou er volgens Girjasing gekeken moeten worden naar wie werkelijk opgesloten moet worden. Hij meent dat Sardjoe afgestraft is voor het feit dat zij geweigerd heeft haar medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van de bewuste lening. Girjasing heeft tot op heden geen antwoord gekregen op de brief die hij aan de minister heeft gestuurd over deze kwestie.

'Ondanks dat mensen salarissen niet ontvangen, zegt vicepresident dat crisisplan nog niet doorgerekend is'

'Hoe kan het dat er met een Planbureau een crisisplan niet uitgerekend kan worden?'

'Waarvoor zijn die zes of zeven raadsadviseurs, die bijna Srd 23.000 verdienen per maand?'


'Terwijl mensen hun salaris niet kunnen ontvangen en anderen hun gouden sieraden aan het verpanden zijn om huur te betalen, zegt de vicepresident dat het crisisplan nog niet doorgerekend is. Terwijl je acht maanden al regeert? Is dit een grap of beseft men de ernst van de zaak niet? Operaties kunnen niet uitgevoerd worden en medicijnen zijn niet voorhanden. Middelen voor de politie zijn krap en bescherming van personen is niet gegarandeerd. Bedrijven leveren diensten en worden niet betaald. Dit zijn fundamentele grondrechten, die met de voeten betreden worden en ministers gaan op reis. De regering is totaal onverantwoord bezig', zegt VHP-Assembleelid Krishna Mathoera vandaag, 5 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

'Hoe kan het dat er met een Planbureau, met zoveel deskundigen en consultants, een crisisplan niet uitgerekend kan worden? Waarvoor zijn die zes of zeven raadsadviseurs, die bijna Srd 23.000 verdienen per maand? De overheidsuitgaven zijn met twee miljard omhoog gegaan en het plan kan niet doorgerekend worden?', vraagt Mathoera zich af.

'De minister van Financiën is links en rechts aan het lenen zonder een doorgerekend plan, wat hij gaat doen, hoe hij het gaat doen, wat het resultaat zal zijn en hoe we het gaan terugbetalen. Is het een soloactie of is het een team van deskundigen zowel van binnen als buiten de regering, die breder kijken naar de huidige crisis en oplossingsmodellen aandragen? Is deze minister wel de meest aangewezen persoon om de economie wederom op spoor te brengen? En heeft hij nu wel alle informatie? En als hij het heeft, waarom mag het volk niet weten hoe Suriname financieel economisch ervoor staat?' Vragen die Mathoera allemaal bezig houden.

'Bij de Centrale Bank van Suriname heeft hij zoveel consultants binnengebracht, die samen met hem 6 miljoen Amerikaanse dollar, 2 miljoen Euro en 3 miljoen Srd hebben verdiend. Dit is wat we weten. Hoefdraad zelf heeft in de afgelopen maanden (Bouterse-I en -II) zo'n 1 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen aan salaris. Zijn meer dan honderd dienstreizen hebben de staat meerdere miljoenen gekost. Ondanks deze astronomische bedragen is hij samen met zijn consultantteam niet in staat geweest de meest belangrijke taak van de Centrale Bank uit te voeren, namelijk bescherming van de waarde van de Srd en bewaking van de monetaire reserve. In de De Nationale Assemblee heeft hij mij geen antwoord kunnen geven over de cijfers met betrekking tot onze huidige inkomsten en de prognoses voor de komende jaren. En deze minister is deskundig, goud waard, zou nooit devalueren en nooit monetair financieren en mag nu het land economisch op spoor brengen. Wat een grap, terwijl het levensbedreigend is. Het minste wat het volk verwacht, is dat alle dienstreizen gestopt worden en prioriteit gegeven wordt om het crisisplan door te rekenen met alle deskundigen', zegt Mathoera.

Santokhi (VHP): 'Regering voelt niet meer wat het volk voelt en kijkt alleen naar IMF'

'Volk, kom op en vraag je mandaat terug'

'Regering heeft geen kennis en deskundigheid om crisis op te lossen'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi is bezorgd over de werkwijze van de regering. Het valt hem op, dat de regering niet weet wat zij moet doen om de heersende crisis in het land op te lossen. 'Wij hebben het gevoel, dat de regering zo'n grote afstand neemt van het volk van Suriname, dat zij niet meer voelt wat het volk voelt. Dat zij alleen kijkt naar het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en alleen die zaken doet die het IMF goedkeurt', aldus Santokhi vandaag, donderdag 5 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

Santokhi vindt, dat de huidige regering in het zadel geholpen is door een meerderheid van het volk van Suriname en dat zij daardoor het volksmandaat heeft gekregen. 'Nu zegt het volk ‘Yu kisi mi regering, je hebt mij gepakt. Je hebt mijn stem gehad door valse informatie, bedrog en misleiding’.'

Hij benadrukt, dat als het volk nu beseft, dat het bedrogen is en dat het volksmandaat gegeven is aan deze regering op basis van misleiding en leugens, men ook het recht heeft om het gegeven mandaat terug te vragen. 'Volk, kom op en vraag je mandaat terug.' Ook aan de regering heeft Santokhi een boodschap: 'Regering efu yu no mang, dan geef je mandaat terug aan het volk.' Het volk moet volgens hem dan geschikte politieke partijen en leiders plaatsen die in staat zijn om de problemen van het volk op te lossen.

De regering heeft volgens de parlementariër het vermogen niet om de crisis op te lossen en de kennis en deskundigheid ook niet. Santokhi benadrukt dat het nog een ergere situatie wordt wanneer vicepresident Ashwin Adhin komt zeggen, dat er nog veel meer tijd nodig zal zijn om de crisisbeheersingsplan af te hebben. 'Het verbaast mij niet, omdat hij eerder ook gezegd had, dat in crisistijd het voor hem moeilijk is om te plannen. Er is totaal geen coördinatie binnen het regeerbeleid en ministers gaan gewoon op reis alsof er niets aan de hand is. Dat je maar een ding doet, geld afpakken van het volk met allerlei kostenverhogende maatregelen en slechts leningen zoekt om tijd te winnen om door te kunnen gaan met het huidig beleid. Dit terwijl er geen enkel investeringen worden gepleegd in de productiesector om inkomsten te kunnen genereren.' Dat zorgt volgens de VHP-fractieleider ervoor dat ‘wij als land met grote stappen achterwaarts gaan’.

'De president had in het parlement gezegd en de garantie gegeven, dat de stroomtarieven niet zouden stijgen. Zie daar wat men doet. Men is ongeloofwaardig en er is geen enkel geloof en vertrouwen meer in de regering. Aan de andere kant had de regering ook gezegd, dat de corruptie zou worden aangepakt bij de EBS, maar je hoort niets meer daarover.'

Santokhi stelt, dat het een kwalijke zaak is en nog erger is, dat er na deze tariefsverhoging nog twee verhogingen komen. Iets dat volgens hem zal maken, dat het Surinaamse volk letterlijk kapot gemaakt zal worden, bedrijven tot sluiting over zullen gaan, werkloosheid zal ontstaan en ziekeninstellingen problemen gaan krijgen met de operationele kosten. 'De crisis wordt juist veroorzaakt door deze regering, terwijl ze geen crisisbeheersingsplan heeft. Hierdoor creëert zij crisis achter crisis door ondoordachte maatregelen.'

De VHP-voorzitter zegt verder, dat zijn partij in juni 2015 nog adviezen aan de regering had gegeven in het kader van het Financieel Economisch Platform (FEP) over hoe bepaalde maatregelen goed voorbereid konden worden. 'In goede dialoog met partners en dat je goed gaat onderzoeken wat voor impact bepaalde maatregelen zullen hebben op de gezinshuishouding, dat je eerst daar een sociaal vangnet creëert en dat de pijn en schokken niet zo groot zouden zijn. Echter heeft de regering alle adviezen terzijde geschoven en haar eigen maatregelen ingevoerd die vernietigend werken naar alle sectoren.'

'De president had in eerste instantie aangegeven dat er een crisisbeheersingsplan zou worden gepresenteerd in het parlement. Tijdens de Assembleevergadering van 22 april hoorden wij echter van de regering, dat er geen crisisbeheersingsplan is en dat het staatshoofd de contouren zou presenteren van een urgentieprogramma.' Hier zie je volgens de parlementariër dat de regering in feite zegt, dat zij nog niet weet wat zij moet doen.

Volgens Santokhi worden alle zaken gedaan in het kader van het verkrijgen van de IMF-lening. 'Wat zegt het IMF? IMF zegt, dat als je die lening van mij wil hebben, je een paar ‘prior actions’ moet gaan uitvoeren. Als deze prior actions worden uitgevoerd, kan het IMF het  eens worden om de lening op 13 mei aan Suriname te verstrekken. Hierna komt een tweejarig hervormingsprogramma.' 

De politicus zegt, dat de president juist iets anders aan het volk verkoopt: 'Er komt een acht maanden urgentieprogramma en dan gaan werken aan het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2017-2022.' Dit is volgens Santokhi geheel in strijd met hetgeen waar het IMF naar uitkijkt.

Sociologe Trees Cirino nieuwe districtscommissaris ressort Kabalebo

Cirino volgt Naaltus Naana op die officieel nog niet is geïnformeerd

 
Sociologe Trees Cirino (47) wordt districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo in Sipaliwini, als opvolgster van Naaltus Naana. Cirino zegt vandaag, donderdag 5 mei 2016, in een reactie in de Ware Tijd: 'Ik ben voorgedragen voor die post en de leiding van de NDP heeft dat goedgekeurd.'

Cirino is in februari 2001 afgestudeerd op de Anton de Kom Universiteit van Suriname en is daar later docent geweest. Ze heeft ook gedoceerd op de opleiding Informatie Bestuursambtenaren Suriname en het Polytechnic College. Ze zegt dat ze een bestuurlijke functie altijd heeft geambieerd, maar ze had het ambt van districtscommissaris niet in gedachten. Eerder zou zij districtscommissaris worden van Boven-Coppename, maar dat is niet doorgegaan. Wanneer zij zal overnemen is nog niet bekend, maar dat zal volgens haar dit jaar gebeuren. Ze vindt het te vroeg om aan te geven wat haar plannen zijn met dit bestuursressort.

In december 2014 verwisselden Naana en zijn collega Armand Jurel van standplaats. Naana verhuisde naar Kabalebo en Jurel naar Boven-Suriname. 'Ik heb in de wandelgangen vernomen dat ik weg moet, maar dat is mij officieel niet meegedeeld', zegt Naana.

Hij wil nog graag zijn bijdrage leveren als districtscommissaris. Mocht hij fouten hebben gemaakt, dan heeft hij graag dat dit hem wordt gezegd, waardoor hij eventueel kan corrigeren. Naana heeft in december 2014 lopende projecten, zoals stroomvoorziening Sandlanding, verfraaiing van Apoera en uitreiking van gronden, overgenomen en heeft ervoor gezorgd dat ze goed afgerond werden.

Procureur-generaal in gesprek met korpschef politie over toenemende criminaliteit

Veiligheidsgevoel onder burgers in het geding door toename grof geweld

 
Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zal met korpschef Agnes Daniël van het Korps Politie Suriname bespreken welke maatregelen op korte termijn getroffen kunnen worden om de criminaliteit te beteugelen. Onderkend wordt dat met name grof geweld toeneemt. Dit heeft grote impact op het veiligheidsgevoel van de burgers, zegt de procureur-generaal vandaag, 5 mei 2016, op Starnieuws.

Het Openbaar Ministerie heeft recent met de regio politiestructuren besprekingen gevoerd om de verschillende vormen van criminaliteit aan te pakken. Baidjnath Panday stelt, dat de klacht luider klinkt dat de politie met minimale middelen en voorzieningen het werk moet doen.

'Er worden initiatieven ondernomen om criminaliteitsbestrijding bespreekbaar te maken, opdat er concrete verlichtingsmaatregelen komen', zegt Baidjnath Panday.

Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vroeg in De Nationale Assemblee al aandacht voor de toegenomen criminaliteit. Zij stelde, dat op de begroting Srd 20 miljoen is opgebracht om de veiligheid te garanderen. Minister Jennifer van Dijk-Silos zei eerder, dat zij niet kan toveren als het geld er niet is. Mathoera vindt dat er opgetreden moet worden, omdat - zo zei ze - mensen het leven laten, mishandeld en beroofd worden. Deze situatie heeft onmiddellijke aanpak nodig. Vicepresident Ashwin Adhin antwoordde, dat veiligheid een prioriteit is van de regering, maar ging er niet dieper op in.

EBS wijst cliënten erop haar personeel meterstand moet kunnen opnemen

Geen opname meterstand, dan berekent EBS stroomverbruik op basis vorige maanden


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) drukt in een donderdag 5 mei 2016 uitgebracht persbericht haar 150.000 cliënten op het hart, om ervoor te zorgen dat de meteropname kan worden verricht. Indien het niet gelukt is om de meteropname te doen, dan gaat de EBS voor die maand over tot het berekenen van het elektriciteitsverbruik op basis van de vorige maanden. Het komt nogal eens voor, dat de EBS genoodzaakt is om op grond van achtereenvolgende maanden het elektriciteitsverbruik te berekenen, omdat zij niet in staat is gesteld de meterstand op te nemen.

Voor een efficiëntere bedrijfsvoering is het volgens de EBS nodig om maatregelen te treffen indien de meteropname niet kan worden verricht.

Elke verbruiksmeter (kWh meter) is eigendom van de EBS, die op haar beurt, te allen tijde moet zorgen voor de juiste werking van dit meetinstrument. De verbruiksmeter registreert het elektriciteitsverbruik van de klant, zodat de EBS de elektriciteitsrekening kan opmaken. Als het niet lukt om de meterstand op te nemen, zal de juiste rekening over de verbruiksperiode, later worden gepresenteerd. Het is hierbij niet uitgesloten, dat er een hoge rekening aan de klant wordt gepresenteerd, zo schrijft het bedrijf. Om deze gevallen te voorkomen, blijft de EBS aandringen bij haar klanten om haar toegang te verschaffen tot de verbruiksmeter, zodat de juiste meterstanden kunnen worden waargenomen en geregistreerd.

Ondanks de inlichtingen en verzoeken van de EBS, hebben ruim 8.000 klanten verstek laten gaan.

De EBS doet opnieuw, om ongerief en onnodige extra kosten te voorkomen, een beroep op al haar klanten om de meteropnemers regelmatig toegang te verschaffen tot de verbruiksmeter of de meterstanden consequent zelf door te geven via de Klantenservice op het nummer 175, via de EBS website of bij een EBS dienstencentrum voor de opmaak van de juiste elektriciteitsrekening. Het zelf opgeven van de meterstand vrijwaart de klant niet van de plicht om de meteropnemer toegang te verschaffen tot de verbruiksmeter, zegt de EBS in een persbericht.

Oud-minister Latour van Defensie directielid NV Havenbeheer

Benoeming zou feit zijn, maar contract moet nog getekend worden


Oud-minister Lamuré Latour van Defensie is benoemd tot directielid van de NV Havenbeheer. Starnieuws bericht vanochtend, donderdag 5 mei 2016, te hebben vernomen, dat hij gisteren is begonnen met zijn werkzaamheden.

Starnieuws schrijft verder te hebben vernomen - zonder overigens te vermelden uit welke richting - dat de benoeming van Latour al enige tijd in voorbereiding was. Het is nog niet duidelijk hoe zijn contract eruit ziet.

In 2011 werd Guno Castelen, die financieel directeur was van NV Havenbeheer, ontheven uit zijn functie. Hij had een contract van tien jaar bij NV Havenbeheer. Indien het contract niet verlengd wordt, moest dat zes jaar van tevoren worden aangegeven. Het contract liep in 2009 af. Daarna ging het nieuwe contract automatisch in voor een periode van tien jaar.

Vernomen wordt ook, aldus Starnieuws, dat het contract officieel nog getekend moet worden met Latour. De benoeming is echter al een feit.

Organisaties uit bedrijfsleven vormen een platform om krachten te bundelen

Bedrijfsleven wil met platform voorkomen dat hun organisaties tegen elkaar uitgespeeld worden

Platform wil onderhoud met president Bouterse over stroomtarieven en IMF
 
 
Verschillende organisaties uit het bedrijfsleven hebben besloten zich te bundelen en zo een permanent platform te creëren. De organisaties gaan gezamenlijk optreden om te voorkomen dat zij tegen elkaar uitgespeeld worden. Zij zullen president Desi Bouterse een brief schrijven om ontvangen te worden. De bundeling van organisaties wil harde noten kraken over de verhoging van de stroomtarieven. Zij zullen ook hun mening geven over het in zee gaan met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zo is vanochtend, donderdag 5 mei 2016, op Starnieuws te lezen.

De bundeling bestaat onder andere uit de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), Tours en de Surinaamse Vereniging van Winkeliers.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat nog enkele organisaties zullen worden benaderd om deel te nemen aan de bundeling.

De vertegenwoordigers van de organisaties hebben gisteren vergaderd in het kantoor van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Het ligt in de bedoeling om in de loop van vandaag de brief te sturen naar de president. De organisaties vinden, dat de regering in zee gaat met het IMF, terwijl er nauwelijks consultatie is geweest. De organisaties vinden, dat de bundeling nodig is, om de crisis die wordt ervaren in alle sectoren het hoofd te kunnen bieden.

Complimenten voor Suriname bij VN in Genève voor aanpak vrouwenrechten en discriminatie

Suriname krijgt daarentegen wel 135 aanbevelingen om mee aan de slag te gaan....


'Regering geeft OM alle ruimte om tot vonnis te komen in 8 decemberstrafproces' - Van Dijk-Silos verdedigt ook bij VN Amnestiewet


Suriname heeft maandag tijdens de Universal Periodic Review (UPR) Working Group van de VN in Genève, Zwitserland, complimenten gekregen over de geboekte vooruitgang ten aanzien van vrouwenrechten, gender gelijkheid en het tegengaan van discriminatie. Het aantal aanbevelingen aan Suriname is echter wel gestegen. Bij de eerste UPR cyclus in mei 2011 waren in totaal 91 aanbevelingen aan het land gedaan, waarvan er 65 geaccepteerd werden. Nu zijn er in totaal 135 aanbevelingen aan Suriname gedaan, zo bericht het ministerie van Justitie en Politie vandaag, donderdag 5 mei 2016.

Suriname zal moeten aangeven hoeveel van de 135 aanbevelingen geaccepteerd en geïmplementeerd zullen worden. Voor de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel is er ook waardering uitgesproken. Er is wel opgemerkt, dat er nog onvoldoende middelen aanwezig zijn in Suriname om het werk adequaat uit te voeren en om de slachtoffers van mensenhandel op te vangen.Minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos vertegenwoordigt Suriname met een delegatie op de UPR in Genève. Het land maakt er een goede beurt, beweert het ministerie in haar persbericht. Diverse landen, waaronder Brazilië, Chili, Jamaica, Canada, Denemarken en Nederland, hebben aangegeven Suriname te willen ondersteunen.

De UPR is een mensenrechten mechanisme van de Mensenrechten Raad van de Verenigde Naties, met als voornaamste doel de verbetering van de mensenrechten situatie van alle VN lidstaten. De lidlanden van de VN zijn verplicht, om de 4.5 jaar een UPR nationaal rapport in te dienen. Suriname heeft zijn rapport in februari 2016 ingediend.

De bespreking van het nationaal rapport vindt plaats tijdens een interactieve dialoog in de zogenaamde UPR Working Group van de Mensenrechten Raad. De lidlanden doen hierbij aanbevelingen aan het land dat geëvalueerd wordt. Van Dijk-Silos is onder meer ingegaan op de inspanningen en uitdagingen met betrekking tot de rechten van inheemsen en tribale volkeren en het Moiwana vonnis, aanname van de Amnestiewet en de positie van de LGBT- (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)gemeenschap.

Van Dijk-Silos beweerde in Genève, dat deze laatste groep niet gediscrimineerd wordt door Suriname. Het toekennen van speciale rechten aan LGBT is evenwel een proces en behoeft een brede nationale maatschappelijke discussie, met alle actoren, mede gelet op de multi-etnische samenstelling van de Surinaamse samenleving. Het ministerie van Justitie en Politie zal de hoorzittingen hierover starten.

De aanname van het rapport van de Working Group sessie met betrekking tot de evaluatie van Suriname vindt morgen plaats. De aanname van het slotdocument betreffende de UPR van Suriname, zal in september 2016 plaatsvinden tijdens een plenaire vergadering van de VN Mensenrechten Raad.

Ter extra informatie:'De rechterlijke macht krijgt van de regering alle ruimte om in het strafproces rond de decembermoorden tot een vonnis te komen.' Dat beweerde bewindsvrouwe Van Dijk-Silos bij de VN Hoge Commissie voor Mensenrechten, terwijl praktisch op hetzelfde moment haar ministerie in Paramaribo bekendmaakte dat het 8 decemberstrafproces, dat morgen zou worden hervat, om onduidelijke redenen weer is uitgesteld, voor onbepaalde tijd.

Ze stelde verder, dat het strafproces rond de 8 decembermoorden gewoon afgerond moet worden. Ze legde de VN-commissie uit dat de rechtbank de zaak weer heeft opgepakt en de 'volledige vrijheid en ruimte heeft om tot een vonnis te komen', zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 5 mei 2016.

De minister verzette zich fel tegen de kritiek dat de rechterlijke macht niet onafhankelijk is en belemmerd wordt in haar werk. Ze benadrukte dat de regering ervan overtuigd is, dat op basis van de scheiding der machten de rechterlijke macht in staat is schuldigen te vervolgen.

De vertegenwoordiger van Nederland plaatste kritische kanttekeningen bij de Amnestiewet die in april 2012 aangenomen werd en Desi Bouterse en anderen vrijwaart van vervolging voor de Decembermoorden. De minister legde uit, dat de gewraakte wet geen initiatief was van de regering, maar van De Nationale Assemblee. Ze merkte verder op, dat de regering zich bewust is van de situatie en geen zaken probeert te ontlopen. 'Maar, we kunnen niet aan slechts een deel van schenders van mensenrechten amnestie verlenen en andere mensenrechtenschenders uitsluiten. Ik heb het dan over de eerste Amnestiewet.' 

De bewindsvrouwe hield de commissie ook voor, dat een proces is ingezet om met ondersteuning van de OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten) tot waarheidsvinding te geraken. 'Mijn volk, mijn land wil deze zaak op een goede manier afsluiten. Niet met oorlog. We proberen dat te doen volgens de aanvaarde principes van de rechten van de mens.' 

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/de Ware Tijd/OHCHR)

'Surinaamse jeugd weet niets van bijdrage Suriname aan Tweede Wereldoorlog'

Rol Suriname en Surinamers in 2e Wereldoorlog speciaal voor jeugd vastleggen in boek


Bij het monument voor de gevallenen aan de Waterkant in Paramaribo hebben verschillende organisaties gisteren, woensdag 4 mei 2016, kransen gelegd tijdens de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Er werden ook kransen gelegd door de Nederlandse en de Amerikaanse ambassadeur en de Franse zaakgelastigden. Fred van Russel, voorzitter van de Federatie van Oud-strijders en Ex-militairen, had ook pupillen van de Kennedyschool en de SOGK (Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen) uitgenodigd voor het leggen van bloemen. Dit bericht Starnieuws.

'Het is gebleken dat de jeugd niks weet van de bijdrage die Suriname heeft geleverd aan de Tweede Wereld Oorlog', zei Van Russel.


Volgens hem heeft Suriname, ondanks dat het niet lijfelijk in de oorlog betrokken is geweest, wel een belangrijke bijdrage geleverd door de levering van bauxiet voor de bouw van vliegtuigen in de VS en de 450 jonge Surinamers die  gevochten hebben. Het is daarom volgens hem de bedoeling dat de geschiedenis rond de Tweede Wereld Oorlog speciaal voor de jeugd wordt vastgelegd in boekvorm. De wens is om dit binnen een jaar te realiseren.

Van Russel hoopt dat de Nederlandse regering of ambassade het verzoek om een financiële bijdrage te leveren om dit boek te schrijven inwilligt. Hij benadrukt de verbondenheid tussen Suriname en Nederland.


'Dit jaar hebben wij als Defensie het gevierd, omdat het moet, we moeten deze dag gedenken en hoog houden. Aan de hand van de beschikbare middelen, de precaire situatie in ons land, moesten we ook onze ceremonie aanpassen', sprak kolonel Justus Hew A Kee, van het Nationaal Leger. Hij zei, dat er zelfs van buiten het leger steun geweest is van particulieren om het monument weer op te frissen. 'U ziet we hebben niks overgelaten aan alleen de situatie. We hebben er alles aan gedaan binnen de mogelijkheden, binnen de situatie om er een waardige dag van te maken.'

Minister Ronnie Benschop van Defensie zei, dat de offers die de veteranen hebben gebracht niet tevergeefs zijn geweest. 'Vandaag herdenken wij wederom uw wapenbroeders die u zijn voor gegaan in de strijd tegen onderdrukking en onrecht. Deze opoffering heeft het fundament gelegd voor democratie en gerechtigheid voor de generaties die na hen zijn gekomen.'

Hij zei verder, dat verrichtingen tijdens de oorlog, de ultieme test is voor elke militair. Hij hoopt, dat de jonge generatie militairen dit nooit zal hoeven meemaken. Maar, hij is ervan overtuigd dat mocht het moment daar zijn, ze in navolging van hun wapenbroeders die hen zijn voorgegaan, niet zullen aarzelen gevolg te geven aan die oproep. De minister besloot zijn toespraak met de boodschap dat Suriname nooit moeten vergeten wat de gevallenen voor het land betekend en opgeofferd hebben.

RaVakSur en 'bedrijfsleven' stappen uit commissie Basistarieven ministerie van NH

Vakbeweging en bedrijfsleven willen dat per 1 mei verhoogde stroomtarieven worden teruggedraaid


 
De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) en het bedrijfsleven hebben hun vertegenwoordiger teruggetrokken uit de commissie Basistarieven onder leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). De vakbeweging en het bedrijfsleven willen dat de tweede verhoging van de stroomtarieven, die per 1 mei is ingegaan, wordt teruggedraaid.

Robby Berenstein, coördinator van RaVakSur en voorzitter van C-47, zegt vanochtend, donderdag 5 mei 2016, op Starnieuws dat overleg gevoerd wordt met de structuren, om vast te stellen wat er gedaan zal worden om de regering zover te krijgen om de tweede verhoging van de tarieven, ongedaan te maken.

C-47 houdt morgen een structurenvergadering om besluiten te nemen.

Berenstein stelt, dat er afspraken gemaakt zijn met president Desi Bouterse. De verdere verhoging van de tarieven zou niet meer doorgaan. Er is geen rek meer om deze verhoging te betalen.

Tot een verbruik van 450 kilowattuur is niet verhoogd. De vakbondsleider zegt, dat deze groep toch de dupe wordt van de verhoging, aangezien de verhoging op de totale samenleving wordt afgewenteld, bij de doorberekening van de prijs van goederen en diensten. De president en minister Regilio Dodson van NH hadden publiekelijk aangegeven, dat de verdere verhoging niet door zou gaan.

Nieuwe bond Alliantie voor Leerkrachten in Suriname voor alle onderwijsgevenden

ALS krijgt volledige steun van BvL-voorzitter Valies

Nieuwe onderwijsbond ontstaat uit ontevredenheid over optreden FOLS


De Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) ziet morgen het levenslicht in Theater Unique in Paramaribo. Leerkrachten uit het gehele onderwijsveld worden door deze nieuwe bond voor onderwijsgevenden benaderd om zich aan te sluiten. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), is actief betrokken bij deze alliantie.

Valies laat vandaag, donderdag 5 mei 2016, via Starnieuws weten, dat de BvL dit initiatief ondersteunt. Het initiatief tot de oprichting van de ALS komt volgens de vakbondsleider van leerkrachten uit het basisonderwijs en VOJ (Voortgezet Onderwijs voor Junioren).

Veel leerkrachten zijn ontevreden over de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zegt Valies. Hun vertegenwoordiger heeft de overeenkomst met de regering getekend, zonder de leden te raadplegen.

De leden van de Katholieke Onderwijzersbond (KOB) zijn behoorlijk misnoegd over de gang van zaken en hebben dit kenbaar gemaakt op een door hen aangevraagde ledenvergadering.

Nederland 'stroomlijnt' visum- en paspoortaanvragen in onder andere Caribische regio

'Paspoortproces op consulaten was inefficiënt en kostbaar'

De Nederlandse ambassade in Paramaribo

Nederland heeft stappen ondernomen om visum- en paspoortaanvragen in onder andere het Caribisch gebied te stroomlijnen. Dit bevestigt Maurice Pourchez, woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Paramaribo, vandaag, donderdag 5 mei 2016, in de Ware Tijd. 'Onderzoek heeft uitgewezen dat het paspoortproces bij de honorair consulaten kwetsbaar, inefficiënt en kostbaar is.'

Visumaanvragen door Surinamers en Guyanezen die in de Nederlandse ambassade aan de Van Rooseveltkade worden ingediend, worden voortaan in Nederland beoordeeld. 'Voor de aanvrager verandert er niets. De doorlooptijd van aanvragen vanuit Paramaribo is momenteel negen tot tien werkdagen. Dit is ruim binnen de wettelijke vereiste veertien dagen.'

Hij zegt verder dat 31 honorair consulaten gesloten zijn over de hele wereld. Op de websites van diverse Nederlandse ambassades in het Caribisch gebied wordt aangegeven dat burgers van verschillende eilanden nu naar Trinidad & Tobago moeten voor visumaanvragen.

In Brazilië zijn twee consulaten gesloten en daar moeten mensen naar São Paulo voor hun aanvragen. Op de website van de Nederlandse ambassade in Brazilië wordt uitgelegd, dat de maatregel ook verband houdt met bezuiniging.

Pourchez: 'De aanleiding voor het regionaal dan wel centraal (in Den Haag) bundelen van een aantal taken, zoals de consulaire dienstverlening, is efficiency en taakspecialisatie. Er wordt ingezet op een kwalitatief goede en toekomstbestendige dienstverlening. Dit betreft een wereldwijde wijziging.'

Tumult in Brazilië over omstreden plan voor erotisch pretpark Erotikaland in Piracicaba

Inwoners bevreesd dat Piracicaba uitgroeit tot 'sekshoofdstad' van Brazilië


Botsauto’s in de vorm van een penis, vibrerende bioscoopstoelen en een naaktzwembad. Het zijn slechts een paar seksueel getinte ideetjes van zakenmannen die in 2018 het eerste erotische pretpark van de wereld in Brazilië willen openen: Erotikaland. Dit berichten gisteren en vandaag, donderdag 5 mei 2016, diverse Braziliaanse en internationale media waaronder de Nederlandse Telegraaf en de Amerikaanse New York Times.

Maar, niet iedereen zit echter op zo'n pretpark te wachten.


Het park moet komen in Piracicaba, twee uur rijden van de stad São Paulo vandaan. Inwoners van de stad zijn bang dat Piracicaba zal uitgroeien tot ’sekshoofdstad’ van Brazilië. 'Zo mogen we niet bekend komen te staan', aldus Matheus Erler, lid van de christelijke Socialistische Partij, die de gemeenteraad van de stad leidt. Hij vreest dat het pretpark ’verdorven individuen’ zal aantrekken.

Mauro Morata, de verantwoordelijk zakenman voor het sekspark, probeert de positieve kanten van het project te belichten. Zo zal het pretpark buiten de stadsgrenzen worden gebouwd en zorgt het daarbij voor 250 nieuwe banen en economische groei. Investeerders en initiators benadrukken daarbij dat het park een gezonde manier van seks promoot. Zo komt er een museum over de geschiedenis van de seksualiteit en zal condoomgebruik aangemoedigd worden.

Wie hoopt op een lekkere vrijpartij in het park komt overigens van een koude kermis thuis. Seks hebben is uit den boze in het pretpark. Dat kan in het nabij gelegen hotel, volgens de zakenmannen.

Economische en politieke problemen in Venezuela geen reden voor maatregelen op Curaçao

Ministerie van Algemene Zaken: 'Gevolgen voor Curaçao tot heden beperkt'


De regering van Curaçao is op de hoogte van de gestage toename van de interne economische en politieke problemen in Venezuela, maar ziet tot nu toe geen reden om specifieke stappen te zetten, aangezien de gevolgen voor Curaçao tot op heden beperkt zijn. Dat zegt een woordvoerder namens het ministerie van Algemene Zaken woensdagmiddag 4 mei 2016 in de Amigoe.

Venezuela zit in een lastige situatie. Er zijn niet genoeg deviezen om goederen te importeren. Het land kent een hyperinflatie van honderden procenten. Er is gebrek aan eten, medicijnen en andere levensbehoeften voor de bevolking. Het land kampt daarnaast met een energiecrisis, waardoor president Nicolás Maduro onlangs heeft besloten per 1 mei de Venezolaanse tijd een halfuur vooruit te zetten, zodat ‘s avonds langer licht blijft en men minder energie verbruikt. Ook moeten ambtenaren maar twee dagen in de week naar kantoor, om zo minder energie te verbruiken en de crisis tegen te gaan.

Het ministerie stelt in zijn verklaring de situatie in Venezuela al geruime tijd nauwlettend in de gaten te houden: 'Dat gebeurt middels een regulier overleg tussen de verschillende diensten van de overheid, onder voorzitterschap van de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid.'

Het overleg houdt zowel politieke en economische aspecten als van migratie in. In het kader hiervan is een risicobeheersingplan opgesteld, waarin scenario’s staan met indicatoren voor het geval zich ontwikkelingen voordoen, die op Curaçao actie vereisen. Het ministerie betreurt wel de afname van het toerisme uit Venezuela: 'Het land is een belangrijke markt voor onze toeristische sector. Daarnaast moet de band tussen Curaçaose en Venezolaanse gemeenschap gewaarborgd worden.'

Klik hier voor het complete bericht.

Indrukwekkend eerbetoon op Curaçao aan oorlogsslachtoffers

Gouverneur George-Wout en premier Whiteman plaatsen kransen bij monument aan Waaigat


De ceremonie waarmee de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog officieel worden herdacht op 4 mei, blijft ook 71 jaar na het eindigen van deze oorlog indrukwekkend, zo schrijft althans de Amigoe in haar editie van woensdagmiddag 4 mei 2016.

Gouverneur Lucille George-Wout legde 's ochtends met premier Ben Whiteman (PS) kransen bij het monument voor de gevallenen aan het Waaigat.

Ook vertegenwoordigers van de joodse gemeente op Curaçao legden kransen. Vervolgens werd een eerbetoon gebracht aan de begraafplaats voor militairen aan de Roodeweg, waar ook kransen werden gelegd door onder meer de Veteranenvereniging Curaçao.

's Middags vond verder ook de herdenking plaats van Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao bij het Stenen Monument in Suffissant voor de vijftien Chinese arbeiders die werden doodgeschoten nadat ze in opstand waren gekomen.
Voor het Nederland en de eilanden in het Caribisch gebied eindigde de Tweede Wereldoorlog met Duitsland op 5 mei 1945. Drie maanden later eindigde de oorlog in Indonesië met de overgave van Japan.

Milieuorganisaties op Curaçao hebben nog steeds geen inzage gehad in milieurapportages Isla en BOO

Regering daagt milieustichtingen uit tot gerechtelijke stappen 


'Wederom weigert de regering SMOC (Stichting Schoon Milieu op Curacao), de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en de deskundigen die door het gerecht zijn aangewezen, te voorzien van een kopie van de milieurapportages over 2014 en het eerste halfjaar van 2015. Wederom houdt de regering zich niet aan haar eigen milieuregelgeving', aldus de milieustichtingen, die erop wijzen dat de regering zo ‘zelf een gang naar de rechter uitlokt’, aldus de Amigoe woensdagmiddag 4 mei 2016.

De stichtingen benadrukken, dat er nog geen inzage is geweest in de milieurapportages die zowel door de Isla-raffinaderij, als de BOO-energiecentrale, conform hun hindervergunningen moeten worden ingeleverd bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

'En wederom zien de stichtingen zich genoodzaakt de gemeenschap hierover te informeren. SMOC en SHZC hebben belang bij het kunnen beschikken over de betreffende rapportages, mede om nog beter vast te kunnen stellen in welke mate de bewoners benedenwinds van de Isla en de BOO zijn blootgesteld aan in de lucht uitgestoten giftige stoffen, en in welke mate de normen daarbij zijn overtreden', aldus de stichtingen.

'Enkele weken geleden heeft de GMN-minister in een e-mail bericht tussen hemzelf, zijn ambtelijke top en SMOC, toegeven dat GMN wettelijk verplicht is om op verzoek de verzochte rapportages te verstrekken aan personen en/of organisaties die daar belang bij hebben. Toch weigert GMN dit daadwerkelijk te doen.'

De milieustichtingen zien een dergelijke handelwijze van de overheid als een uitdaging om wederom een gang naar de rechter in te zetten. 'Waarna de regering zich publiekelijk zal beklagen over het gevaar van rechtszaken voor de toekomst van de Isla-raffinaderij en de vermeende onderhandelingen hieromtrent. Feit is dan ook dat de regering zelf, door haar niet-transparante en obstructieve houding, rechtszaken uitlokt en zo juist de toekomst van de raffinaderij in gevaar brengt', aldus de stichtingen.

De Stichting Schoon Milieu Op Curaçao samen met SHZC – die namens 22 bewoners onder de rook optreedt – heeft vorig jaar beslagen en derdenbeslagen ten laste van de Isla-raffinaderij gelegd. Het Gerecht in Eerste Aanleg vonniste in oktober 2015 dat deze beslagen opgeheven dienden te worden. Het gerecht heeft toen slechts de vraag getoetst of de dwangsom van 75 miljoen gulden van eerder vonnis uit 2010) was verbeurd. De stichtingen willen nu ook de vraag beantwoord zien of het door het hof geformuleerde verbod uit 2010 voor normoverschrijding van zwaveldioxide (SO2), is overtreden.

Doodstraf voor militairen wordt nog dit jaar uit militaire wetgeving verwijderd

Minister Van Dijk-Silos verdedigt mensenrechtenbeleid Suriname bij VN in GenèveHet zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn dat militairen veroordeeld kunnen worden tot de doodstraf. Vóór het einde van dit jaar zal de doodstraf voor militairen worden geschrapt uit de militaire wetgeving. Dat zei minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, in Genève. Ze verdedigt daar deze week het beleid van de regering op het terrein van mensenrechten, aldus de Ware Tijd woensdag 4 mei 2016.

In Zwitserland vindt momenteel de periodieke evaluatie van het mensenrechtenbeleid in Suriname en enkele andere landen plaats door de VN Hoge Commissie inzake de Rechten van de Mens (OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights).

Suriname is jarenlang door de internationale gemeenschap aangesproken op de doodstraf voor militairen. Tot nu toe waren er echter geen stappen ondernomen om deze straf te schrappen. Inmiddels is de doodstraf wel geschrapt uit de Surinaamse strafwetgeving.

De beruchtste zaak uit de recente geschiedenis waarbij een militair ter dood werd veroordeeld en ook daadwerkelijk is geëxecuteerd, dateert van 1982. Toen werd sergeant-majoor WilfredHawker na een mislukte couppoging tegen de militaire junta die geleid werd door Desi Bouterse door een Krijgsraad te velde ter dood veroordeeld.


Hawker die vastzat wegens een eerdere, mislukte couppoging ontsnapte op 11 maart 1982 uit de gevangenis toen onderleiding van Soerindre Rambocus opnieuw een gewelddadige machtsgreep werd gedaan. Hij sloot zich aan bij Rambocus, maar raakte tijdens gevechtshandelingen gewond. Hawker werd toen voor verpleging opgenomen in het Militair Hospitaal.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Delpher Kranten)

De volgende dag werd hij in het ziekenhuis gearresteerd en vastgesjord aan een brancard meegenomen naar Fort Zeelandia, het toenmalig hoofdkwartier van Bouterse. Daar werd hij door een Krijgsraad te velde berecht en wegens hoogverraad ter dood veroordeeld. Kort daarna werd de zwaar gewonde Hawker door een vuurpeloton gefusilleerd.