vrijdag 6 mei 2016

InselAir op Curaçao krijgt overheidssubsidie voor de promotieactiviteiten

Directeur Heerenveen weerspreekt berichten over ontvangst kapitaalinjectie van overheid


InselAir krijgt overheidssubsidie voor de promotieactiviteiten die ze verrichten voor het toerisme op Curaçao. Tot voor kort kwam de organisatie hier niet voor in aanmerking, terwijl andere luchtvaartmaatschappijen hier wel aanspraak op konden maken. Dat meldt de directeur Edward Heerenveen, aldus de Amigoe vandaag, vrijdag 6 mei 2016.

InselAir heeft, in tegenstelling tot de berichtgeving in ochtendkranten, geen kapitaalinjectie gekregen van de overheid en hiertoe ook geen verzoek ingediend. 'Dit klopt niet. Ik weet niet waar andere media dit nieuws vandaan halen. Wel hebben we een verzoek ingediend om te kijken naar de reguliere subsidies, die alle luchtvaartmaatschappijen krijgen in het kader van promotionele activiteiten. Daar is reeds uitsluitsel over gegeven. We zullen dus geld ontvangen voor de toeristen die we naar het eiland brengen, net zoals onder andere KLM, TUI, Air Berlin en JetBlue. Ook wij brengen toeristen naar Curaçao, maar we hadden hier nooit een afspraak over gemaakt. Het is het enige tastbare dat we van de overheid krijgen en dat is bij lange na geen 30 miljoen gulden, zoals wordt beweerd over de financiële injectie.'

Het Curaçaose toeristenbureau (CTB) heeft het bedrag al uitgekeerd. De directeur wil echter niet uitweiden over de hoogte van bedrag; wel zegt hij dat het niet om hele grote bedragen gaat.

Om het volledig artikel te kunnen lezen klikt u hier.

'Geruchten over niet nakomen betalingsverplichtingen Isla op Curaçao zijn uit de lucht gegrepen'

'Alle betalingen zijn al gedaan, zoals de situatie nu is, hoeft men zich geen zorgen te maken'

 Op verslag van meerdere welingelichte bronnen tegenover de Amigoe, ‘dat het geld van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA – de exploitant van de Isla-raffinaderij – op is en dat er intern binnen de Isla-raffinaderij zou zijn gecommuniceerd dat er slechts nog geld is voor twee maanden loon’, reageert de deputy general manager van de Isla, Karel van Haren, vandaag, vrijdag 6 mei 2016, in de Amigoe. 'Deze geruchten zijn zeer zeker uit de lucht gegrepen, er is niets van dien aard intern gecommuniceerd. Dat weet ik zeker.'

Van Haren vervolgt door te benadrukken, dat de PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) alle betalingsverplichtingen is nagekomen. 'Alle betalingen zijn reeds gedaan. Zoals de situatie nu is, hoeft men zich geen zorgen te maken', aldus Van Haren.

Op de vraag of hij op wat langere termijn zicht heeft of er geen gevaar is voor de uitbetaling van de lonen, zegt hij: 'Op de lange termijn heb ik geen zicht, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. In algemene zin is het natuurlijk wel zo dat de oliesector wereldwijd onder druk staat. Als men bedenkt dat een vat ruwe olie in het verleden 100 dollar opbracht en deze prijs geleidelijk daalde tot 30 dollar, een paar maanden terug, kan men grofweg een schatting doen van de daling in inkomsten. Met een inkomstenvermindering van ongeveer 70 procent kan men zich zo voorstellen dat als de uitgaven gelijk zijn gebleven, er sprake is van moeilijke tijden voor de algehele olie-industrie.'

Klik hier voor het complete bericht.

Ministerie van Arbeid werkt aan modernisering Veiligheidswet van 1947

Minister Moestadja installeert commissie Modernisering Veiligheidswetgeving

(Bron foto: ministerie van Arbeid)

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft vandaag, vrijdag 6 mei 2016, de commissie Modernisering Veiligheidswetgeving geïnstalleerd. Deze commissie dient de verouderde Veiligheidswet en de negen veiligheidsvoorschriften die dateren van 1947 aan te passen aan de hedendaagse gevaren waaraan werknemers zich blootstellen. 

Ook dient Suriname een inhaalslag te maken, gelet de vereiste internationale standaarden op het gebied van beroepsveiligheid, zo bericht het ministerie vandaag in een persbericht.

Uit statistieken van de Arbeidsinspectie blijkt, dat de oude Veiligheidswet die bedoeld was om ongevallen en beroepsziekten tot een minimum te beperken, kennelijk niet krachtig genoeg is om de verhoogde trend van bedrijfsongevallen te stuiten. In Suriname vindt gemiddeld elk klokuur een bedrijfsongeval plaats en laten jaarlijks achttien werknemer het leven als gevolg van een ongeval op het werk. Dit is buiten proporties veel, gezien de kleine Surinaamse beroepsbevolking.Evenmin biedt deze wet de Arbeidsinspectie voldoende basis om beroepsziekten vroegtijdig te detecteren en te voorkomen. Dit is de mogelijke reden waarom de Arbeidsinspectie in de afgelopen 70 jaren nog niet eens tien beroepsziektes bij werknemers heeft kunnen registreren.

De commissie zal de sociale partners en internationale experts consulteren om uiteindelijk de minister een finaal wetsvoorstel aan te bieden. Hiervoor zijn tien maanden uitgetrokken. Het werk van de commissie moet niet los gezien worden van het ILO (International Labour Organization) Decent Work Country Programme Suriname 2014-2016. Dit programma is gebaseerd op rechten en beginselen die betrekking hebben op factor arbeid, waardige werkgelegenheid en inkomen, sociale bescherming en sociaal dialoog.

De commissie wordt geleid door Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken van het ministerie van Arbeid. Bij de installatie benadrukte Moestadja het belang van wetgeving voor de bescherming van werknemers en voor harmonische arbeidsverhoudingen. Het is vanuit dit belang waarom het tempo is opgevoerd op het ministerie voor het maken van wetgevingsproducten die voldoen aan de hedendaagse werkomstandigheden en arbeidsverhoudingen.

Thans zijn in behandeling bij de vaste Assembleecommissie van Arbeid de ontwerpwetten Wet Vakverenigingvrijheid en Wijziging van de Wet op Collectieve Arbeidsovereenkomst. Bij de Staatsraad zijn nu in behandeling Wijziging Decreet Arbeidsinspectie, de ontwerpwet Wijziging wet Arbeidsbemiddeling, de Wet ter Beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs, en wijziging van de wet en regelgeving betreffende het Arbeidsadviescollege.

De overige leden in de commissie zijn John Courtar (waarnemend hoofd Arbeidsinspectie), Ronny Pater (hoofdbeleidsmedewerker), Earl Molhoop (arbeidsinspecteur) en Rita Henry (hoofd Arbeidswetgeving). Commissie Modernisering Veiligheidswetgeving mr. Ronny Pater, Firos Abdoelaziz (adviseur), drs. Soewarto Moestadja (minister), drs. John Courtar, mr. Glenn Piroe (voorzitter Commissie), Earl Molhoop (arbeidsinspecteur), mr. Rowan Noredjo (adviseur).

Somohardjo (PL) doet beroep op Assembleevoorzitter om vonnis te respecteren

'Als vonnis niet wordt uitgevoerd, dan zullen wij de hele wereld inlichten over de illegale praktijken die hier plaatsvinden'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, roept Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op om het vonnis van de Kort Gedingrechter van vandaag, vrijdag 6 mei 2016, te respecteren. Hij vraagt opnieuw om ervoor te zorgen, dat De Nationale Assemblee stopt met illegale en onwettige handelingen.

Somohardjo zegt, dat afgelopen week ook al een vonnis werd gewezen, maar toch werden de door de Pertjajah Luhur op rechtsgeldige wijze teruggeroepen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan uitgenodigd voor het bijwonen van vergaderingen van het parlement. Nu heeft de rechter opnieuw bevolen, dat het Centraal Hoofdstembureau moet voorzien in de ontstane vacature.

'Er moet overgegaan worden tot uitvoeren van het vonnis van de rechter. Als dat niet gebeurt, zullen wij de hele wereld inlichten over de illegale praktijken die hier plaatsvinden. Het rechterlijke vonnis moet in uitvoering worden gebracht. Wij leven in een democratie en wet en recht moeten gerespecteerd worden', aldus Somohardjo op Starnieuws.

Eerder deze week hebben de oppositionele partijen Pertjajah Luhur, VHP, NPS en ABOP onder protest deelgenomen aan de vergaderingen, omdat de beide teruggeroepen Assembleeleden gewoon op het pluche zaten. Dit standpunt werd namens de fracties door Chandrikapersad Santokhi, fractieleider van de VHP, verwoord en een brief werd hierover gericht aan Assembleevoorzitter Geerlings-Simons.

Vakbeweging komt eindelijk in de benen met protestmanifestatie vrijdag 13 mei

Protest met name gericht tegen verhoging stroomtarieven

Personeel wordt gevraagd 13 mei om tien uur 's morgens werk te verlaten voor protest op Kerkplein


Diverse organisaties zijn bezig met het voorbereiden van een protestmanifestatie op vrijdag 13 mei. De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, heeft vandaag, vrijdag 6 mei 2016, aangekondigd tijdens een besturenvergadering van de vakcentrale, dat geprotesteerd zal worden tegen de verhoging van de stroomtarieven. C-47 wil dat de verhoging teruggedraaid wordt. Dit meldt Starnieuws.

Berenstein deelde mee, dat vrijdag de werkers om tien uur hun werkplek moeten verlaten. Zij zullen zich vervolgens verzamelen op het Kerkplein. Daar zullen diverse organisaties bijeenkomen om de regering kenbaar te maken, dat de verhoging van de stroomtarieven niet te dragen is. De besturen van bonden aangesloten bij C-47 hebben ingestemd met deze actie.

De vakbondsleider heeft zijn achterban gevraagd om flink te mobiliseren voor de protestbijeenkomst.

RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), waar Berenstein de coördinator is, heeft president Desi Bouterse reeds schriftelijk gevraagd om de tarieven terug te draaien. Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft dat gevraagd. Er is alom protest tegen de tweede verhoging van de stroomtarieven. RaVakSur had eerder de toezegging gekregen van de president dat er geen verdere verhoging zou komen van de tarieven.

Voorzitter Stichting 8 december 1982: 'Weer uitstellen 8 decemberproces is schending rechtsbeginsel'

Oemrawsingh: 'Bemoeienis van ministerie is absoluut onaanvaardbaar' 

Ministerie is zich echter van geen kwaad bewust...


De voorzitter van de Stichting 8 december 1982, Sunil Oemrawsingh, vindt dat het rechtsbeginsel 'een ieder heeft het recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht' door het opschorten van het 8 decemberstrafproces door de regering voor de zoveelste keer wordt geschonden.

Hij zegt vandaag, vrijdag 6 mei 2016, in het Dagblad Suriname, dat in het verleden bekendmakingen met betrekking tot dit moordproces altijd gedaan werden door de Krijgsraad, maar dat nu dit vanuit het ministerie van Justitie Politie plaatsvindt. Deze bemoeienis van het ministerie is absoluut onaanvaardbaar in de geest van artikel 131 lid 3, dat elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, verbiedt.

Terwijl bij de laatste zitting de president van de Krijgsraad de volgende zittingsdatum gesteld had op 6 mei, geeft het ministerie van Justitie en Politie aan, dat de zitting tot nader order is uitgesteld.

De stichting verwerpt deze inmenging van de regering en de daarmee gepaard gaande schreeuw van uitzichtloosheid van de belanghebbenden bij dit proces.

Het ministerie van Justitie en Politie spreekt echter in een vanochtend uitgegeven persbericht met klem tegen, dat er sprake is van enige inmenging in het 8 decemberstrafproces. Het ministerie doet al jaren op verzoek van de Krijgsraad de publicatie van de zittingsdag en de oproep voor het bijwonen van de zitting van het 8 december strafproces, aldus het ministerie.

Op basis van de bekendmaking in de media kunnen onder meer de nabestaanden en journalisten zich bij de Militaire Politie laten registreren om de zittingen bij te wonen. Dit is al jaren de werkwijze die gehanteerd wordt, zo bericht het ministerie

Oemrawsingh nam ook nota van het standpunt van de regering bij monde van minister Jennifer van Van Dijk-Silos onlangs tijdens de Universal Periodic Review van de Mensenrechtenraad van de VN in Genève, dat de regering de rechtsgang niet beïnvloedt en het moordproces geen strobreed in de weg legt. Naast aanname van de Amnestiewet 2012 en onder andere nu de bekendmaking van uitstel tot nader order van het 8 decemberstrafproces dat bij de rechterlijke macht ligt, staat de uitspraak van de regering in schril contrast met de mededeling van de bewindsvrouwe, zo schrijft het dagblad.

Tenslotte verzoekt Oemrawsingh namens de mensenrechtenorganisatie 8 December 1982 om de rechterlijke macht, met het oog op haar onafhankelijkheid en geloofwaardigheid, zelf haar woordvoering te laten doen over elk rechtsproces, in casu in het bijzonder het 8 decemberstrafproces en elke inmenging vanuit de uitvoerende macht af te wijzen.

Taxichauffeur al rijdend door klant neergestoken en beroofd

21-Jarige dader gaat er met taxi vandoor, maar wordt aan voet Wijdenboschbrug klemgereden en gearresteerd


De 52-jarige taxichauffeur R.S. kreeg woensdagavond rond tien uur een rit van de Heiligenweg in Paramaribo naar het district Commewijne. De taxichauffeur reed met de klant naar de plaats van bestemming, maar bij een hotel-casino te Marienburg haalde de klant plotseling een dolkmes tevoorschijn. Hij begon de taxichauffeur in de rijdende wagen steken toe te brengen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 6 mei 2016.

De chauffeur sprong op een gegeven moment uit de wagen. Hij liet zijn rijbewijs, autobescheiden, portemonnee, met Srd 50, en telefoon achter in de auto.

De klant ging er vervolgens met de taxi vandoor. De politie, die inmiddels een melding van deze beroving had ontvangen, alarmeerde alle politie-eenheden die op stand by waren. Bij de voet van de Wijdenboschbrug lukte het agenten van het bureau Nieuwe Haven om de taxi klem te rijden, waarna de 21-jarige verdachte M. S. kon worden aangehouden.

Het bebloed dolkmes werd op zijn schoot aangetroffen en in beslag genomen. De politie heeft het voertuig ook in beslag genomen voor onderzoek. De taxichauffeur verkeert buiten levensgevaar. Hij mocht na behandeling naar huis.

Personen binnen kwinti-gemeenschap zouden misbruik maken van oude granman Mathias

Klein groepje personen te Witagron zou slechts eigen belangen behartigen


Een groep bezorgde kwinti heeft middels een open brief haar ongenoegen kenbaar gemaakt over de wijze waarop bepaalde personen binnen hun gemeenschap misbruik maken van de granman. Volgens deze groep wordt steeds misbruik gemaakt van de oude granman Mathias der kwinti's, door een klein groepje mensen van Witagron om hun eigen belangen te behartigen. Men maakt daarbij gebruik van het stempel van de granman en ook laat men hem zijn vingerafdruk zetten op stukken die men dan laat doorgaan als zijnde officiële beslissingen van de granman, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 6 mei 2016.

Volgens deze groep is er een commissie ingesteld, bestaande uit functionarissen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Maar, er is volgens hen nog geen oplossing gekomen ten aanzien van het probleem. 'Ook is er geen tevredenheid ten aanzien van de werkwijze van deze commissie. Aangezien deze werkwijze niet bevorderlijk is voor de eenheid en ontwikkeling onder de kwinti's, is het van belang dat de bevoegde personen zo snel mogelijk de juiste maatregelen nemen om een eind te maken aan alle onduidelijkheden in deze zaak' , aldus de groep bezorgde kwinti's.

Minister Edgar Dikan van RO stelt kennis genomen te hebben van de brief en geeft aan die deze week nog behandeld te hebben. De minister heeft aan zijn directeur de opdracht te geven deze zaak verder te onderzoeken en rapportage uit te brengen. De genoemde commissie was reeds door de vorige minister, Stanley Betterson, ingesteld, zegt huidig minister Dikan.

Dikan geeft aan, dat wanneer het ministerie heeft geconstateerd dat er problemen zijn binnen een gemeenschap, er voor een neutrale partij wordt gekozen. In dit geval wordt dan een commissie benoemd om erop toe te zien dat de orde en vrede gehandhaafd blijven. 'De commissie die de rust moet brengen binnen de gemeenschap moet zo transparant mogelijk te werk gaan. Meestal hebben de problemen te maken met de middelen die binnenkomen. Als ik mij niet vergis, heeft deze commissie al wat gelden kunnen sparen, zodat zaken aangepakt kunnen worden.'

Nu zijn er echter weer perikelen aan het opborrelen. Volgens de minister is er een verdeelsleutel ingesteld, die ervoor moet zorgen dat gelden op de juiste manier verdeeld worden. 'Het gaat in dit geval om geld dat bedoeld is om ontwikkeling te brengen in het gebied, maar vaak zien we dat er individuen zijn die het geld proberen te innen en voor persoonlijk gebruik aanwenden. Wij streven ernaar dat tenminste 75% van de gelden gaat ten voordele van de gehele gemeenschap. Dan heb je een deel dat bestemd is voor het traditioneel gezag in de vorm van representatiekosten. Wanneer de basja bijvoorbeeld twee of drie krutu's moet bijwonen, moet die toch wat uitgeven aan zijn gewaad en daarvoor krijgen zij een tegemoetkoming', aldus Dikan.

De bewindsman is zich ervan bewust, dat er altijd groepen zullen zijn die niet 100% blij zullen zijn met genomen besluiten. De minister heeft vrij recent juist een brief ontvangen van een andere groep binnen de kwinti's, die wel tevreden was en aangaf dat zij door wil gaan met het proces.

Ter informatie: 

Hoofdstembureau verliest Kort Geding en moet voorzien in vacature in Assemblee

Aan de Sapoen/Chitan- soap is definitief een einde gekomen

Mohabali (VHP) en Sardjoe (NPS) moeten tot parlement worden toegelaten


De vordering van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) om de executie van het vonnis te schorsen, is vanochtend, vrijdag 6 mei 2016, afgewezen door de Kort Gedingrechter. Het CHS moet voorzien in de vacature bij De Nationale Assemblee. In de plaats van Raymond Sapoen moet Barkat Mohabali (VHP) toegelaten worden als volksvertegenwoordiger en het pluche Diepakkoemar Chitan zal ingenomen worden door Prim Sardjoe (NPS). Dit meldt Starnieuws.

Het CHS werd vorige week vrijdag door de rechter veroordeeld om binnen zeven dagen te voorzien in de vacature. Het CHS beweerde echter via haar advocaat Irwin Kanhai, dat het vonnis niet uitvoerbaar is. Het stembureau spande vervolgens een Kort Geding aan, maar heeft vandaag aan het kortste eind getrokken.

In feite moet het CHS vandaag nog voorzien in de vacature. Er is een dwangsom bepaald van Srd 10.000 per dag tot een maximum van Srd 500.000. Kanhai voerde aan, dat het CHS geen rechtspersoon is. Het orgaan beschikt ook niet over de financiële middelen.

Indien het vonnis niet uitgevoerd wordt zullen er stappen ondernomen worden tegen dit orgaan door de belanghebbende politieke partijen Pertjajah Luhur, NPS en VHP.

Achterban BEP niet blij met 'optreden' voorzitter Waterberg

Waterberg te laat in Assemblee voor viering 150-jarig bestaan volksvertegen- woordiging

Felicitatieboodschap plotseling op bordje onvoorbereide Rudolf Zeeman


Binnen de politieke partij voor Broederschap en Eenheid (BEP) zou ontevredenheid zjn ontstaan over de wijze waarop de partij wordt geleid door Celsius Waterberg. Er wordt beweerd, dat hij altijd laat is bij activiteiten waarop de partij vertegenwoordigd moet worden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 6 mei 2016.

'We hebben echt te verduren binnen de partij. De voorzitter bereidt zich niet voor en houdt zich niet bezig met politieke activiteiten, maar is meer bezig met zijn artsenpoli', uit een ontevreden BEP-aanhanger zijn ongenoegen.

Hij was gisteren te laat voor de herdenking van 150 jaar volksvertegenwoordiging in De Nationale Assemblee, waardoor zijn partijgenoot Rudolf Zeeman het woord hakkelend heeft gevoerd, aldus woorden van de Ware Tijd.

'In feite had mijn voorzitter hier moeten zijn.' Met heel veel moeite hield Zeeman zijn korte felicitatieboodschap namens de BEP vanaf zijn zetel en niet zoals alle fractieleiders vanuit het spreekgestoelte.

Waterberg zegt in een reactie, dat hij zich had verkeken op de tijd. Volgens hem heeft hij een uitnodiging ontvangen waarop elf uur vermeld stond. Naar zijn zeggen werd het tijdstip gewijzigd naar tien uur. 'De speech heeft Zeeman overvallen. Feit is dat hij heeft gefeliciteerd. Niet iedereen is zo vlot om direct uit het hoofd te speechen.'

Hoofdbestuurslid EdgarDikan, in het dagelijks leven minister van Regionale Ontwikkeling, spreekt echter van aantijgingen aan het adres van zijn voorzitter en ziet die niet los van een groter scenario. 'Ik was ook in het parlement. Er moet een betere afstemming zijn. We leren uit onze fouten.'

FOLS-president Nerkust verdedigt in een communiqué zijn positie en politieke onafhankelijkheid

'Leerkrachten vallen ten prooi aan misbruik'

FOLS distantieert zich van nieuwe bond Alliantie voor Leerkrachten in Suriname en roept leerkrachten op wijs te handelen


'Ik heb geen enkele politieke agenda. Ik ben geen contribuerend lid van geen enkele politieke partij. Mijn broer is wel districtscommissaris, maar dat heeft niets met mij te maken.' Woorden van Marcellino Nerkust, zogenoemd president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten (FOLS), vandaag, vrijdag 6 mei 2016, in de Ware Tijd.

Nerkust weerspreekt de aantijging, dat hij vanwege politiek gewin niet zou opkomen voor de leerkrachten die zijn organisatie vertegenwoordigt.

Hij heeft gisteravond namens de FOLS een communiqué uitgegeven waarin leerkrachten worden opgeroepen om wijs te handelen. 'Ik zeg nooit iets over wat de BvL (Bond van Leraren) allemaal doet tegen de FOLS, maar dit was de druppel die de emmer doet overlopen. Ik kan niemand weerhouden om te gaan naar de proclamatie van die partij (Alliantie van Leerkrachten in Suriname, ALS), maar ik roep ze wel op om hun verstand te gebruiken. Het zijn slimme mensen.'

Nerkust stelt dat de leerkrachten ten prooi vallen aan misbruik. 'Een economische strijd is een politieke strijd geworden en mensen zoeken houvast. Het is een makkelijke tijd om mensen aan zijn kant te krijgen', doelend op de acties van Wilgo Valies, voorzitter van de BvL. Valies heeft namelijk gemeld, dat enkele leerkrachten hem hebben benaderd voor een alternatieve organisatie, omdat de FOLS hun belangen niet in voldoende mate zou behartigen.

In het communiqué distantieert de FOLS zich volkomen van dit initiatief. 'De FOLS is zich ervan bewust, dat leerkrachten op basis- en VOJ-niveau (Voortgezet Onderwijs voor Junioren) aangezet zijn en nog steeds aangezet worden, om zich te keren tegen de leiding van de federatie. Dit wordt gedaan, omdat men binnen niet-FOLS gelederen van oordeel is, dat de president van de federatie zijn leden niet heeft geraadpleegd, alvorens de overeenkomst met de regering te tekenen.'

Misiekaba (NDP) haalt uit naar collega-Assembleeleden in kwestie terugroeping Sapoen/Chitan

NDP-fractieleider gebruikt 150-jarige verjaardag parlement om collega's te bekritiseren


André Misiekaba, fractieleider van de NDP, heeft gisteren bij de herdenking van 150 jaar volksvertegenwoordiging, in het parlement gesteld, dat De Nationale Assemblee niet in een blakende gezondheid verkeert. 'Personen binnen dit college pogen om andere gewaardeerde leden, gekozen door het volk van Suriname, te beletten hetgeen te doen waarvoor zij in de eerste en laatste plaats gekozen zijn. En dat is het dienen van het belang van het volk', fulmineerde Misiekaba tegen diverse van zijn collega's vanwege de terugroepingszaak Raymond Sapoen en Diepakkamoer van de Pertjajah Luhur.

Misiekaba stelde, dat het volk op 25 mei vorig jaar de keuze heeft gemaakt. 'Hoe is het dan mogelijk dat men hemel en aarde wil bewegen om enge partijbelangen te dienen? Dit maakt wat mij betreft dat wij 150 jaar in een ietwat mineurstemming gedenken.'

De politicus vindt, dat bij 150 jaar parlementaire geschiedenis het ook goed is om een evaluatie te plegen van het kiesstelsel en het functioneren van de democratie. Het zou volgens Misiekaba ook goed zijn om in de evaluatie mee te nemen het functioneren van Assembleeleden. Hem bekruipt vaak het gevoel, dat men politiek ziet als een spel met aan de ene kant coalitie en de andere kant oppositie. De taak van de coalitie zou hierbij zijn om de regering te ondersteunen in haar plannen om het land vooruit te brengen, terwijl de oppositie er juist alles aan doet om deze onmogelijk te maken, zodat het volk ontevreden wordt en voor de oppositie kiest bij de volgende verkiezing.

Misiekaba voerde verder aan, dat het nooit de bedoeling kan zijn dat de belangen van het volk als een politiek spel gezien worden.

'Wij gedenken 150 jaar volksvertegenwoordiging op een moment waarop de wereld in crisis is, en ons geliefd land daar ook slachtoffer van is. Het vereist dan ook buitengewoon leiderschap om door deze moeilijke periode te komen.'

De NDP-fractieleider zei ook, dat het misschien waar is dat Suriname niet in de crisis hoefde te verkeren als de economie gediversifieerd was. Maar, dat zou volgens hem 150 jaar lang zijn nagelaten, op een enkele serieuze poging na in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Misiekaba riep zijn mede collega's op om tijdens de crisisperiode de komende twee jaren, het belang van het volk alleen te dienen. Hij vroeg de coalitie en oppositie om bij 150 jaar volksvertegenwoordiging in bezinning te gaan in het belang van het volk.

CBB digitaliseert akten van afdeling Registers

'Suriname mag in hedendaagse digitale tijdperk niet achterblijven'


Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is in april gestart met het digitaliseren van akten van de afdeling Registers. Daartoe worden alle akten gescand. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zegt vandaag, vrijdag 6 mei 2015, in de Ware Tijd, dat het digitaliseren van de akten vanwege verschillende redenen belangrijk is. 

Hiermee wordt het onder andere mogelijk om een back up te maken. 'U kunt zich voorstellen dat als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, waarvan ik overigens hoop dat het nooit zal gebeuren,  er een back up bestand is van de akten.'

Een tweede reden is, dat digitaliseren het werk eenvoudiger en gemakkelijker maakt. Zo moet er bij het aanvragen van paspoorten, stambomen en huwelijken verificatie plaatsvinden. Dat gebeurt door de gegevens in de aktes na te gaan. Bij de oude methode moeten de medewerkers naar de registerkamer lopen, vervolgens de registers tillen en openslaan om de gegevens te kunnen verifiëren. Een gedigitaliseerd bestand maakt het mogelijk met een druk op de computerknop te verifiëren.

Noersalim vindt bovendien, dat Suriname in het huidige digitale tijdperk niet kunnen en mag achterblijven in het gebruik daarvan. In het ontwikkelingsplan 2012 - 2016 is onder meer aangegeven dat Informatie en Communicatie Technologie (ICT) wordt aangemerkt als de facilitator van kenniscreatie in innovatieve samenlevingen.  In verband met de transformatie van het algehele ambtenarenapparaat tot een efficiënte en effectieve organisatie moet dus ICT worden toegepast, meent Noersalim.

Fractievoorzitter PL uit tijdens feestje Assemblee ongenoegen over aanwezigheid teruggeroepen Sapoen/Chitan

Somohardjo vindt dat Assemblee geen verlengstuk van welke regering dan ook mag zijn


De fractievoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) in De Nationale Assemblee (DNA), Paul Somohardjo, heeft gisteren zijn felicitatieboodschap bij de herdenking van 150 jaar volksvertegenwoordiging in DNA aangegrepen om zijn ongenoegen te uiten over het feit, dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons het recente vonnis van de Kort Gedingrechter naast zich neergelegd heeft door de aanwezigheid van de teruggeroepen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan toe te staan in het parlement. De politicus zei, dat de volksvertegenwoordiging illegaal en onwettig is. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 6 mei 2016.

Somohardjo sprak de hoop uit, dat er weer eens een tijd zal komen, dat het parlement het hoogste gezag blijft van het land en geen verlengstuk is van welke regering dan ook. Hij wil dat wetten die door het parlement worden gemaakt ook gerespecteerd worden. Volgens de PL-voorzitter wordt er geen 'waarachtige democratie' wordt beleefd.

Hij zei verder, dat hij van de 150 jaren ruim 43 jaren lid is van de volksvertegenwoordiging. 'Ik ben niet alleen het oudste parlementslid in jaren, maar ook degene met de meeste jaren in het parlement.' Hij maakte reeds in 1973 deel uit van de volksvertegenwoordiging. Somohardjo bracht in herinnering dat bij de staatsgreep in 1980 leden van het parlement gedwongen waren de macht over te dragen aan de militaire machthebbers. 'Mijn fractie was de enige die geweigerd had, want de macht is van het volk en zal altijd van het volk blijven.'

‘Lichaam Wiels gedood, maar zijn ideeën niet’ - Op 5 mei 2013 doodgeschoten politicus herdacht op Curaçao

Premier Whiteman spreekt tijdens aan Wiels opgedragen heilige mis


Pastoor Raúl: 'Wees net als Wiels moedig'


'De daders van de moord op Helmin Wiels hebben drie jaar geleden zijn lichaam gedood, maar niet zijn ideeën.' Dat zei minister-president Ben Whiteman gisteren tijdens een heilige mis opgedragen aan de voormalig leider van zijn partij Pueblo Soberano (PS), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 6 mei 2016.

Helmin Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie Pompoen. Wie de opdracht heeft gegeven voor de moord, is nog altijd niet duidelijk. In de kerk van Steenrijk kwamen gisteren zo’n honderd aanhangers van PS, familieleden, vrienden en sympathisanten bijeen om Wiels te herdenken en stil te staan bij zijn ideeën en de gruwelijke wijze waarop hij om het leven kwam.

Pastoor Raúl omschreef Wiels als een gelovig man die niet bang was om tegen de heilige huisjes van het eiland te trappen, zoals de oligarchie gevormd door een groep ‘untouchables’ en de corruptie.  'Corruptie is wereldwijd een probleem. Wees net als Wiels moedig', riep Raúl zijn gehoor op. 'Leef met een zuiver geweten.'

In de kerk was ook de partijtop van PS aanwezig, waaronder partijleider Jaime Córdoba, minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Ruthmilda Larmonie-Cecilia, voormalig minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe en premier Ben Whiteman. Vooraan zaten de familie, onder wie broer Aubert. Sommige mensen hadden een t-shirt van de partij aan.

De kerkdienst verliep in een sfeer van rust en eerbied. Gebed en speeches werden afgewisseld met muziek en zang. Na drie jaar overheerst bij velen nog het verdriet. 'Het doet nog elke dag pijn', zei Wilsoe met tranen in zijn ogen. 'Ik realiseer mij elke dag weer waarom ik deel uitmaak van PS. Elke dag bid ik dat ik de kracht mag hebben om door te gaan, ondanks alles wat er over mij wordt gezegd en geschreven. Want als Helmin zijn leven heeft moeten geven, dan heeft dit niets te betekenen.'

Meer MRSA-besmettingen in Sehos op Curaçao

Vier Sehos-medewerkers en een patient besmet met MRSA-bacterie


In het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zijn nog vier medewerkers en een patiënt besmet met de MRSA-bacterie (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus). Het ziekenhuis heeft direct maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen, aldus vanochtend, vrijdag 6 mei 2016, het Antilliaans Dagblad. De dragers van de bacterie zijn niet ziek, maar kunnen de bacterie wel verspreiden.

Vorige maand was de ‘ziekenhuisbacterie’ al aangetroffen op de afdelingen gynaecologie en verloskunde. Naar aanleiding hiervan zijn nu opnieuw onderzoeken gedaan onder een grotere groep patiënten en medewerkers, aldus het Sehos. Daarbij zijn de vijf nieuwe gevallen aangetroffen. Komende week worden de laatste tests gedaan.

De medewerkers met MRSA mogen geen werkzaamheden in het ziekenhuis verrichten tot zij behandeld zijn. Het ziekenhuis heeft een ‘outbreak managementteam’ samengesteld om een efficiënte en effectieve aanpak te garanderen.

Voor patiënten, verpleging en bezoek gelden tijdelijk extra hygiënemaatregelen. Daardoor kan het werk van de verpleging meer tijd in beslag nemen. Er wordt extra aandacht besteed aan het goed reinigen van de handen en het gebruik van antibiotica tegen infecties. Zodra er geen nieuwe gevallen worden gevonden en de afdelingen gereinigd en gedesinfecteerd zijn, worden deze extra maatregelen stopgezet. In het ziekenhuis zijn folders verkrijgbaar met uitgebreide informatie over MRSA.

De zogenaamde ziekenhuisbacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand. Daarom zijn ziekenhuizen daar extra alert op. Bij gezonde mensen geeft de bacterie meestal weinig problemen. Het Sehos stelt dat het idee dat de bacterie vaker voorkomt in oude ziekenhuizen, niet klopt. Sommige nieuwe ziekenhuizen in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika hebben te kampen met veel hogere aantallen.

Plannen op Curaçao om VSBO-leerlingen pas diploma te geven na nog een jaar studie MBO

Op eiland is een tekort aan MBO'ers


Bij het ministerie van Onderwijs zijn plannen in de maak om leerlingen die het Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs (VSBO) afmaken, pas hun diploma te geven nadat ze nog één jaar een studie op Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO, op Curaçao SBO) hebben gevolgd. Dat antwoordt de minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath (PAR) op vragen van partijgenoot en Statenlid Armin Konket, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 6 mei 2016.

Konket vraagt de minister onder andere wat er gedaan wordt aan de arbeidsproductiviteit, waarop Rhuggenaath antwoordt dat uit het rapport Long Term Economic Strategy (LTES), ook opgenomen in het Nationaal Ontwikkelingsplan (NDP), blijkt dat er een tekort is aan MBOO’ers.

'Om hier verandering in te brengen, wordt door de regering naar een structurele oplossing gezocht en zijn er plannen om op onderwijsgebied stappen te nemen om VSBO-leerlingen nog een jaar op mbo-niveau te laten studeren, voordat zij hun VSBO-diploma kunnen krijgen', aldus de minister.

Op korte termijn worden er bovendien zogenoemd crash-courses aangeboden om technische jongeren bij te scholen voor banen in de toeristische sector. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW) treft voorbereidingen om 1.000 jongeren in dit traject te krijgen. Verder maakt de minister melding van het huidige traject van de Curaçaose Dok Maatschappij (CDM), waar in samenwerking met het opleidingsinstituut Feffik jongeren praktisch en theoretisch geschoold worden tot een MBO-niveau.

Minister Dodson verdedigt op Starnieuws verhoging stroomtarieven

'De brandstof- prijzen en de koers zijn weer omhoog gegaan, er was geen andere keus'

Bewindsman beweert, dat de tarieven 'dragelijk' zijn


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) onderkent vanochtend, vrijdag 6 mei 2016, op Starnieuws, dat de verdere verhoging van de elektriciteitstarieven pijn doet. De bewindsman stelt echter, dat deze aanpassing noodzakelijk is om de stroomvoorziening te kunnen garanderen. Hij erkent, dat de regering de verdere verhoging had aangehouden. 'Maar, intussen zijn de brandstofprijzen weer omhoog gegaan en de koers is enorm gestegen. Er was geen andere keus dan de verhoging door te voeren. Wij hebben het overgrote deel van de verbruikers ontzien. Bovendien komen er compenserende maatregelen in het crisisbeheersingsplan.'

De bewindsman zegt, dat de regering gekozen heeft voor een gebalanceerde prijs voor elke groep, zodat de tarieven dragelijk zijn. Dodson benadrukt, dat er een voorlichtingscampagne op touw is gezet, zodat mensen weten hoe zij kunnen bezuinigen. Er wordt betaald voor het verbruik.

'Hoe zuiniger het verbruik, hoe minder er betaald hoeft te worden. Als wij niet stapsgewijs overgaan tot een reële prijs, belandt de EBS in een positie waar weer aan loadshedding gedaan moet worden', zegt Dodson.

De minister vindt het jammer, dat het bedrijfsleven en de vakbeweging hun vertegenwoordigers teruggetrokken hebben uit de commissie basistarieven. Dodson stelt,dat deze commissie niet verantwoordelijk is voor de prijs die de regering heeft vastgesteld. De commissie is bezig met modaliteiten om te komen tot de kostprijs van deEBS. Dodson zegt verder, dat iedereen weet dat de nutsbedrijven jarenlang gesubsidieerd werden. 'Dit is niet meer te dragen. Geleidelijk aan wordt de subsidie afgebouwd. Zonder het Internationaal Monetair Fonds, waren wij hier al mee bezig. Deze stap heeft de regering gezet om de voorzieningen te kunnen garanderen.'

'De tarieven van de nutsvoorzieningen moeten niet op zichzelf beoordeeld worden. Deze maken deel uit van het crisisbeheersingsprogramma van de regering. De stroomrekening krijgen de verbruikers in juni. In de tussentijd zal het integrale programma verder worden bediscussieerd in De Nationale Assemblee en met de sociale partners', aldus Dodson. Hij haalt aan dat inhoudelijk gekeken moet worden naar de opbouw en de doorberekening van de tarieven.

Op de vraag of de beloofde bezuinigingen bij de EBS worden doorgevoerd, antwoordt de minister dat daarmee gelijk een begin is gemaakt. Er zijn nog enkele zaken die aangepakt worden, zoals het rationaliseren van het personeelsbestand. Ook de inkoop van stroom bij Suralco moet verder besproken worden. De stroomkorting die het personeel krijgt bij de EBS is eveneens een discussiepunt met de bond. Ook de contracten die eerder gesloten zijn, liggen op de operatietafel, zegt Dodson.

De minister geeft toe dat de bekendmaking van de tariefaanpassing niet op de juiste manier heeft plaatsgevonden. Er had gelijk meer uitleg moeten worden gegeven. Dodson is overigens voor zogenoemde 'dringende zaken' in het buitenland en keert morgen terug.Wat die 'dringende zaken' zijn, wordt door Starnieuws niet vermeld.

'Voor de NPS is er geen reden tot feest vieren op deze dag' - Kritische woorden Rusland op feestje Assemblee

'Viering 150-jaar volksvertegen- woordiging voor NPS-voorzitter 'dag van diepe bezinning'

Diepe bezorgdheid bij Rusland over de wijze waarop volksvertegenwoordiging functioneert


'Er is voor de Nationale Partij Suriname geen reden tot feest vieren op deze dag. Het wordt een dag van diepe bezinning, waarbij ik de hoop uitspreek dat wij met ons allen deze dag nemen om na te denken over de rol en de plaats die wij wensen te geven aan DNA (De Nationale Assemblee) in de komende 50 jaren. Een rol namelijk van eerbiediging van de rechtsstaat en democratie en komen tot systemen van daadwerkelijke controle op het handelen en nalaten van de regering, met andere woorden, de volkswil uitvoeren.'

Dit zei de fractieleider van de NPS, Gregory Rusland,gisteren tijdens de buitengewone vergadering waarin stilgestaan bij 150 jaar volksvertegenwoordiging. Rusland stond net als diverse andere sprekers stil bij de ontwikkeling vanaf de instellen van de volksvertegenwoordiging op 8 mei 1866, zo schrijft Starnieuws vanochtend, vrijdag 6 mei 2016.

'De onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 verkregen wij niet alleen het zelfbestuur van ons land maar ook werd de naam Staten van Suriname gewijzigd in Parlement van Suriname. Hierbij moet zeker gememoreerd worden de toenmalige premier van Suriname de heer H. A. E. Arron en tevens voorzitter van de Nationale Partij Suriname die de kracht en wijsheid bezat voor de realisatie van onze onafhankelijkheid. Hierbij dient ook aandacht besteed te worden aan zijn medestanders bij de realisatie van de onafhankelijkheid van Suriname', sprak Rusland.

De NPS-voorzitter zei, dat er een goede basis gelegd werd voor de verdere ontwikkeling na 1975, maar dat die abrupt onderbroken werd door een militaire staatsgreep op 25 februari 1980. 'Het parlement werd enkele maanden daarna buiten werking gesteld hetgeen een dieptepunt is in de beleving van de rechtsstaat en democratie. De jaren die daarna volgden hebben een enorme impact gehad op ons land, een impact die wij tot de dag van vandaag niet te boven gekomen zijn.'

De turbulente jaren zijn ook niet aan het parlement voorbij gegaan, voerde Rusland aan. In de aanloop naar het herstel van de democratie werd een zogenaamde Nationale Assemblee benoemd die de taak kreeg een Grondwet aan te nemen en regels vast te stellen om te komen tot algemene vrije en geheime verkiezingen in 1987. 'Vanaf het aantreden van de gekozen volksvertegenwoordigers na de verkiezingen van 25 november 1987 heeft de rechtstaat en de democratie vele dieptepunten beleefd. In 1990 werd er weer een staatsgreep gepleegd, bekend als de telefooncoup, hetgeen ons land weer naar nog een dieptepunt bracht, in onze parlementaire geschiedenis.'

'Thans terugblikkend en stil staan bij 150 jaar jubileum van de Volksvertegenwoordiging in Suriname is het voor mij een moment van diepe bezinning hoe verder te gaan op weg naar volledige democratie en rechtsstaat als erkenning van onder andere de leer van de trias politica waarop ons politiek bestuurlijk stelsel gegrondvest is. Ik spreek op deze dag mijn diepe bezorgdheid uit over de wijze waarop onze volksvertegenwoordiging functioneert. Wij zijn niet in staat adequate controle uit te oefenen op het handelen van de regering. Bovendien wordt DNA op vele momenten genegeerd door de regering terwijl er over het algemeen geen bescherming geboden wordt door de voorzitter aan DNA-leden om die verantwoording van de regering te kunnen krijgen zoals de grondwet dat voorschrijft. Onder andere het disfunctioneren van DNA heeft Suriname gebracht naar een ongekende crisis op nagenoeg alle gebieden, waaronder economisch, sociaal maatschappelijk, educatief, enzovoorts.'

Minister Van Dijk-Silos valt uit rolstoel in Genève

Geen voorzieningen voor mensen in rolstoel bij VN in Genève, Zwitserland


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie is afgelopen maandag uit een rolstoel gevallen op weg naar de vergadering van de Universal Periodic Review (UPR) van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) in Genève, Zwitserland. Dit berichten donderdag 5 mei 2016 onder andere het Dagblad Suriname en de Ware Tijd.

Vanuit haar logeeradres verplaatste ze zich op een rolstoel, bediend door haar assistente, naar het conferentiegebouw. ‘Ik ben met mijn gezicht op straat gevallen, omdat mijn assistente niet handig is met het bedienen van een rolstoel’, zei ze aan het eind van haar presentatie tijdens het officieel gedeelte.

Van Dijk-Silos vroeg zich af waarom er geen shuttlebus was om de mensen te vervoeren van en naar de vergaderlocatie. ‘Al moeten we daarvoor betalen. Zoals jullie weten, heb ik problemen met mijn rug. Daardoor kon ik de afstand van 10 tot 15 minuten niet lopen. Doordat er geen shuttlebus was, moest ik met de rolstoel komen.’

Van Dijk-Silos zei dat er geen voorzieningen zijn voor mensen in haar situatie of handicap. Dit, terwijl de VN gelijke rechten propageert voor een ieder, ook voor personen met een beperking, aldus de bewindsvrouwe.